ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG που υπεγράφη στην αγγλική γλώσσα την 14 η Μαΐου 2008, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Η παρούσα σύμβαση πώλησης μετοχών (η «Σύμβαση») καταρτίζεται στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2008, μεταξύ: 1. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (το «ΕΔ» ή ο «Πωλητής») νομίμως εκπροσωπούμενου για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 95/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ΕΔ. ΚΑΙ 2. ΤΗΣ DEUTSCHE TELEKOM AG, επιχείρησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (η «DT» ή η «Αγοράστρια»), με έδρα τη Βόννη και νομίμως εκπροσωπείται για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης από τους κ.κ. Kevin Copp, Ανώτερο Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, και Alex Lützner, Αντιπρόεδρο. Το ΕΔ και η DT θα αποκαλούνται εφεξής από κοινού «Μέρη» και ατομικά «Μέρος». (A) ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» («ΟΤΕ» ή η «Εταιρία») είναι επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα ως ανώνυμη εταιρία κατά το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99). Κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ,71 ΕΥΡΩ (το «Υφιστάμενο Κεφάλαιο») και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,39 ΕΥΡΩ έκαστη (οι «Υφιστάμενες Μετοχές»). Οι Υφιστάμενες Μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «ΧΑ») ως επίσης και στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης υπό τη 1

2 (B) μορφή «Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων» και στο Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου υπό τη μορφή «Συγκεντρωτικών Πιστοποιητικών Καταθέσεων». Σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 73/ και 74/ αποφάσεις της, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων του ΕΔ (η «ΔΕΑ») αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας περαιτέρω αποκρατικοποιήσεως του ΟΤΕ σύμφωνα με το Νόμο 3049/2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Γ) Σύμφωνα με την από 18 Μαρτίου 2008 επιστολή της προς τη ΔΕΑ (η «Επιστολή της DT»), η DT εξέφρασε επισήμως το ενδιαφέρον της να καταστεί στρατηγικός εταίρος στον ΟΤΕ. Με την υπ αριθμ. 92/ απόφασή της, η ΔΕΑ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσει την πρόταση της DT και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί της. (Δ) Με την από 13 Μαΐου 2008 επιστολή της, η DT υπέβαλε επισήμως αίτημα όπως η ΔΕΑ εγκρίνει την απόκτηση από την DT Υφιστάμενων Μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του Υφιστάμενου Κεφαλαίου (το «Αίτημα της DT») σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3631/2008 και κατέθεσε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο αυτό. (E) Με την υπ αριθμ. 93/ απόφασή της, η ΔΕΑ, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις ενέργειες που είχαν γίνει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την DT μέχρι την ημερομηνία εκείνη και εξουσιοδότησε τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβούλους του ΕΔ να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. (ΣΤ) (Ζ) (Η) Με την υπ αριθ. 94/ απόφασή της, η ΔΕΑ ενέκρινε το Aίτημα της DT σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008. Δυνάμει της από 14 Μαΐου 2008 απόφασής του, το Εποπτικό Συμβούλιο της DT ενέκρινε τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης και της Συμφωνίας Μετόχων (όπως ορίζεται κατωτέρω). Δυνάμει της υπ αριθμ. 95/ απόφασής της, η ΔΕΑ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, (i) την πώληση στη DT των Πωλούμενων Μετοχών (όπως ορίζονται κατωτέρω) και (ii) την παρούσα Σύμβαση και τη Συμφωνία Μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (γ) του άρθρου 4 του Νόμου 3049/2002. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα: 1.1 Ορισμοί Άρθρο 1 Ορισμοί και Ερμηνεία Στην παρούσα Σύμβαση και στα Παραρτήματά της, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την εξής έννοια: «Πρόσθετες Μετοχές 1» νοούνται εκ των Υφισταμένων Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 15% των Υφισταμένων Μετοχών, οι οποίες, προς άρση τυχόν αμφιβολίας, θα είναι μέρος των Προσθέτων Μετοχών. 2

3 «Πρόσθετες Μετοχές 2» νοούνται εκ των Υφισταμένων Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 2% περίπου των Υφισταμένων Μετοχών, οι οποίες, προς άρση τυχόν αμφιβολίας, θα είναι μέρος των Προσθέτων Μετοχών. «Πρόσθετες Μετοχές» νοούνται εκ των Υφισταμένων Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 22% περίπου των Υφισταμένων Μετοχών, περιλαμβανομένων προς άρση τυχόν αμφιβολίας, των Προσθέτων Μετοχών 1 και των Προσθέτων Μετοχών 2. «ΤΓΣ» νοείται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. «Άρθρο» νοείται άρθρο της παρούσας Σύμβασης. «Κανονισμός ΧΑ» νοείται ο κανονισμός του ΧΑ, όπως αρχικώς εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/304/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, όπως ισχύει. «ΧΑ» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «Αρχή» νοείται οιαδήποτε κυβέρνηση, κρατικός, υπερεθνικός ή άλλος κανονιστικός/ρυθμιστικός φορέας, οποιοδήποτε δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο ή υπηρεσία, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς της ΕΚ, του ΧΑ και Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής αρχής ανταγωνισμού. «Προσυμφωνημένη Συναλλαγή (Πακέτο)» νοείται η μεταβίβαση των Πωλουμένων Μετοχών από το ΕΔ στη DT μέσω προσυμφωνημένης χρηματιστηριακής συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κανονισμού ΧΑ. «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται η ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν γενικώς για συναλλαγές στην Ελλάδα και στη Γερμανία. «Κανονισμός Εκκαθάρισης» νοείται ο κανονισμός της ΕΧΑΕ για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί άυλων κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑ, ο οποίος αρχικώς εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/304/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «ΕΚ» νοείται η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. «Ολοκλήρωση» νοείται η εκτέλεση της Προσυμφωνημένης Συναλλαγής (Πακέτου) σύμφωνα με το Άρθρο 4. «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 4. «Προϋποθέσεις» νοούνται οι αναβλητικές αιρέσεις υπό τις οποίες τελεί η Ολοκλήρωση, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4. «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» έχουν την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 11.1 «Συναίνεση» νοείται κάθε Συναίνεση Πωλητή, Συναίνεση Αγοράστριας, συναίνεση της Εταιρίας καθώς και κάθε άλλη συναίνεση, άδεια, έγκριση, εξουσιοδότηση, εξαίρεση, υποβολή, καταχώριση ή εγγραφή, αδειοδότηση ή εντολή, σε κάθε περίπτωση είτε εταιρική, κανονιστική/ρυθμιστική ή άλλη, και αναφορές στην παρούσα Σύμβαση σε «λήψη Συναινέσεων» θα ερμηνεύονται αναλόγως. «Απόφαση 35» νοείται η υπ αριθμ. 35/ απόφαση του ΧΑ, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ αριθμ. 6/ απόφασής του. 3

4 «Γεγονός Απόφασης 35» νοείται οιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην Απόφαση 35. «Επιστολή της DT» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο (Γ). «Αίτημα της DT» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο (Δ). «Ελλάδα» νοείται η Ελληνική Δημοκρατία και η έννοια «ελληνικός/η/ο» θα ερμηνεύεται ανάλογα. «Βάρος» νοείται οιοδήποτε ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα, περιορισμοί ή δικαιώματα τρίτων ή οιαδήποτε άλλη συμφωνία ή ρύθμιση, η οποία δημιουργεί ή παρέχει σε οιοδήποτε πρόσωπο ενοχικό ή /και εμπράγματο δικαίωμα ή περιορίζει νομικά τη δυνατότητα του εν λόγω προσώπου να διαθέσει ενσώματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία ή περιουσία και το ρήμα «Επιβαρύνω» θα ερμηνεύεται ανάλογα. «Ημερομηνία Κατάρτισης» νοείται η ημερομηνία κατάρτισης της παρούσας Σύμβασης. «Αναγγελία Άσκησης» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Υφιστάμενο Κεφάλαιο» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «Υφιστάμενες Μετοχές» έχουν την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «Ημέρα Λειτουργίας Χρηματιστηρίου» νοείται κάθε μέρα η οποία αποτελεί (ή θα έπρεπε να αποτελεί, εάν δεν είχε επέλθει Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς) ημέρα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ, πλην των ημερών, στις οποίες έχει προγραμματισθεί η διαπραγμάτευση να λήξει πριν από την κανονική για την ημέρα εκείνη ώρα κλεισίματος. «ΕΧΑΕ» νοείται η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης. «ΔΕΕ» έχει την έννοια, που δίδεται στο Άρθρο 18. «Κανόνες ΔΕΕ» έχουν την έννοια, που δίδεται στο Άρθρο 18. «Ενδιάμεση Περίοδος» νοείται η περίοδος, η οποία αρχίζει κατά την Ημερομηνία Κατάρτισης και λήγει κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. «ΔΕΑ» έχει την έννοια, που δίδεται στο Προοίμιο. «Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς» νοείται η επέλευση ή ύπαρξη καθ οιανδήποτε Ημέρα Λειτουργίας Χρηματιστηρίου οιασδήποτε αναστολής ή περιορισμού επιβαλλόμενου στη διαπραγμάτευση (λόγω διακύμανσης τιμής, η οποία υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα από το ΧΑ όρια ή για άλλο λόγο) ως προς τις Υφιστάμενες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑ, εφόσον η εν λόγω αναστολή ή περιορισμός είναι ουσιώδης κατά την εκτίμηση του Πωλητή, ενεργούντος κατά τη διακριτική του ευχέρεια, νοουμένου ότι ο περιορισμός των ωρών ή του αριθμού των ημερών διαπραγμάτευσης δεν θα συνιστά Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς, εφόσον είναι αποτέλεσμα ανακοινωθείσας αλλαγής στις κανονικές ώρες λειτουργίας του ΧΑ. «Ειδοποίηση» έχει την έννοια, που δίδεται στο Άρθρο 12. «ΟΤΕ» έχει την έννοια, που δίδεται στο Προοίμιο «Μετοχές ΟΤΕ» νοούνται οι κοινές ονομαστικές μετοχές, που εκάστοτε εκδίδονται από τον ΟΤΕ και συμπεριλαμβάνουν τις Υφιστάμενες Μετοχές. 4

5 «Παράγραφος» νοείται παράγραφος της παρούσας Σύμβασης. «Τράπεζα Αγοράστριας» νοείται η τράπεζα, στοιχεία της οποία θα δοθούν από τη DT στο ΕΔ εγγράφως δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. «Χρηματιστής Αγοράστριας» νοείται η ΕΠΕΥ (κατά την έννοια του Νόμου 3606/2007), που θα ορισθεί από την Αγοράστρια να εκτελέσει, διακανονίσει και εκκαθαρίσει τη Προσυμφωνημένη Συναλλαγή (Πακέτο) για λογαριασμό της Αγοράστριας, στοιχεία της οποίας θα δοθούν εγγράφως από τη DT στο ΕΔ δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. «Διαβεβαιώσεις Αγοράστριας» νοούνται οι διαβεβαιώσεις του Άρθρου 7. «Τιμή ανά Μετοχή» νοείται το ποσό των είκοσι εννέα (29,00) Ευρώ ανά Πωλούμενη Μετοχή. «Διαδικασίες» νοούνται οιαδήποτε δικαστική διαδικασία, διαμάχη, διαφορά, νομική ενέργεια, διαδικασία ή αξιώσεις οιασδήποτε φύσης. «Τίμημα Αγοράς» νοείται το συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εκατό δέκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ( ) Ευρώ, το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των Πωλουμένων Μετοχών επί την Τιμή ανά Μετοχή, το οποίο είναι καταβλητέο από την Αγοράστρια για την απόκτηση των Πωλουμένων Μετοχών. «Δικαιώματα Πώλησης» νοούνται το Δικαίωμα Πώλησης 1 και το Δικαίωμα Πώλησης 2. «Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης» νοούνται οι Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης 1 και οι Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης 2, ή, αναλόγως με τα συμφραζόμενα, οιαδήποτε εκ των εν λόγω μετοχών. «Δικαίωμα Πώλησης 1» έχει την έννοια, που δίδεται στο Άρθρο 6. «Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 1» νοείται η Ειδοποίηση, η οποία θα δοθεί από το ΕΔ στην DT σε σχέση με την άσκηση του Δικαιώματος Πώλησης 1. «Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης 1» έχουν την έννοια, που δίδεται στο Άρθρο 6. «Δικαίωμα Πώλησης 2» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2» νοείται η Ειδοποίηση, η οποία θα δοθεί από το ΕΔ στην DT σε σχέση με την άσκηση του Δικαιώματος Πώλησης 2. «Περίοδος Δικαιώματος Πώλησης» νοείται οιαδήποτε εκ της Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 1, της Πρώτης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2 και της Δεύτερης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2. «Περίοδος Δικαιώματος Πώλησης 1» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Πρώτη Περίοδος Δικαιώματος Πώλησης 2» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Δεύτερη Περίοδος Δικαιώματος Πώλησης 2» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης 2» έχουν την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Ημερομηνία Δικαιώματος Πώλησης 1» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. 5

6 «Ημερομηνία Δικαιώματος Πώλησης 2» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Τίμημα Δικαιώματος Πώλησης 1» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Τίμημα Δικαιώματος Πώλησης 2» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 6. «Σχετικά Δικαιώματα» νοούνται έκαστο και όλα τα δικαιώματα, τα οποία προκύπτουν από την κυριότητα των Πωλουμένων Μετοχών και των Μετοχών Δικαιωμάτων Πώλησης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το Καταστατικό. «Λοιπές Μετοχές» νοείται ο συνολικός αριθμός των Υφισταμένων Μετοχών, που θα έχει στην κυριότητά του το ΕΔ μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. «Δικαίωμα» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 17. «Πωλούμενες Μετοχές» νοούνται οι εκ των Υφισταμένων Μετοχών, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα του ΕΔ και αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,03% του Υφισταμένου Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ. «Λογαριασμός Αξιών» νοείται ο λογαριασμός αξιών, τον οποίο θα ανοίξει η Αγοράστρια στην ΕΧΑΕ. «Λογαριασμός Πωλητή» νοείται ο τραπεζικός λογαριασμός με IBAN GR , ο οποίος τηρείται από τον Πωλητή στην Τράπεζα του Πωλητή. «Τράπεζα του Πωλητή» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος. «Χρηματιστής του Πωλητή» νοείται η ΕΠΕΥ (κατά την έννοια του Νόμου 3606/2007), που θα ορισθεί από τον Πωλητή για να εκτελέσει, διακανονίσει και εκκαθαρίσει τη Προσυμφωνημένη Συναλλαγή (Πακέτο) για λογαριασμό του Πωλητή, στοιχεία της οποίας θα δοθούν εγγράφως από το ΕΔ στη DT δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. «Διαβεβαιώσεις Πωλητή» νοούνται οι διαβεβαιώσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο 7.1 «Ημερομηνία Διακανονισμού» νοείται οιαδήποτε Ημέρα Λειτουργίας Χρηματιστηρίου μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης έως και κατ ανώτατο όριο την Τρίτη Ημέρα Λειτουργίας Χρηματιστηρίου μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης. «Συμφωνία Μετόχων» νοείται η συμφωνία μετόχων, η οποία συνάπτεται μεταξύ των Μερών κατά την ημερομηνία της παρούσας. «Καταστατικό» νοείται το καταστατικό της Εταιρίας, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της παρούσας και όπως εκάστοτε θα ισχύει. «Φόροι» νοούνται κάθε είδους φόροι, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα τέλη, δικαιώματα, εισφορές ή επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται, βεβαιώνονται ή προσδιορίζονται σε βάρος οιουδήποτε προσώπου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. «Συναλλαγές» νοούνται οι διαλαμβανόμενες στην παρούσα Σύμβαση συναλλαγές. 1.2 Ερμηνεία Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός αν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από τα συμφραζόμενα: (α) οποιαδήποτε αναφορά σε Παράγραφο ή Άρθρο θα γίνεται στη σχετική Παράγραφο ή Άρθρο της παρούσας Σύμβασης, 6

7 (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) οι τίτλοι των Άρθρων έχουν τεθεί για διευκόλυνση και μόνον και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, η χρήση του ενικού συμπεριλαμβάνει τον πληθυντικό και αντιστρόφως, η χρήση οποιουδήποτε γένους περιλαμβάνει και το έτερο γένος, οποιαδήποτε αναφορά σε «πρόσωπα» περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις/φορείς (ανεξαρτήτως του αν έχουν νομική προσωπικότητα), οργανισμούς, κυβερνήσεις, κρατικούς φορείς και λοιπά παρόμοια όργανα, οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο νοείται ως αναφορά σε ελληνικό νόμο, οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο, οποιονδήποτε άλλο νόμο, νομοθέτημα, νομοθετική διάταξη, κανόνα ή κανονισμό, κανονιστική διάταξη ή εξουσιοδοτικό νόμο («νομοθεσία») νοείται ως αναφορά σ αυτή τη νομοθεσία, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, καθώς και σε οποιαδήποτε νομοθεσία επαναθεσπίζει ή κωδικοποιεί (με ή χωρίς τροποποιήσεις) αυτή τη νομοθεσία. Άρθρο 2 Πώληση και Αγορά των Πωλουμένων Μετοχών 2.1 Ο Πωλητής, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και βασιζόμενος στις Διαβεβαιώσεις της Αγοράστριας, με την παρούσα πωλεί και συμφωνεί να μεταβιβάσει στην Αγοράστρια και η Αγοράστρια, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση και βασιζόμενη στις Διαβεβαιώσεις του Πωλητή, με την παρούσα αγοράζει και συμφωνεί να αποκτήσει την κυριότητα των Πωλουμένων Μετοχών από τον Πωλητή, οπωσδήποτε ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε Βάρος και περιλαμβάνουσες όλα τα Δικαιώματα που αφορούν τις Πωλούμενες Μετοχές. 2.2 Τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Πωλητής θα μεταβιβάσει τις Πωλούμενες Μετοχές στην Αγοράστρια κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 4.1. Άρθρο 3 Τίμημα Πώλησης Όροι Πληρωμής 3.1 Σε αντάλλαγμα για την πώληση από τον Πωλητή των Πωλουμένων Μετοχών στην Αγοράστρια, η Αγοράστρια θα καταβάλει το Τίμημα Πώλησης στον Πωλητή τοις μετρητοίς, σε μία δόση και με κεφάλαια διαθέσιμα την ιδία ημέρα. Προς το σκοπό αυτό, η Αγοράστρια θα μεριμνήσει ούτως ώστε το Τίμημα Πώλησης να πιστωθεί μέσω του Χρηματιστή της Αγοράστριας στο Λογαριασμό του Πωλητή κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα μερίσματα, που αναλογούν στις Πωλούμενες Μετοχές για την εταιρική χρήση της Εταιρίας, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, τα οποία θα είναι καταβλητέα εντός του 2008, θα είναι προς όφελος του Πωλητή, ακόμα και εάν η ημερομηνία, κατά την οποία θα καθορισθούν οι μέτοχοι του ΟΤΕ, που δικαιούνται να λάβουν το εν λόγω μέρισμα, επέλθει μετά την 7

8 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, και η Αγοράστρια με την παρούσα εκχωρεί στον Πωλητή το δικαίωμα να εισπράξει εκείνος το εν λόγω μέρισμα από τον ΟΤΕ. Σε περίπτωση, κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο εισπράξει η Αγοράστρια αντί του Πωλητή το εν λόγω μέρισμα, η Αγοράστρια θα υποχρεούται να το καταβάλει στον Πωλητή, μεριμνώντας ούτως ώστε το σχετικό ποσό να καταβληθεί στο Λογαριασμό του Πωλητή ή ακολουθώντας τις έγγραφες οδηγίες ο Πωλητής. Άρθρο 4 Ολοκλήρωση 4.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Ολοκλήρωση θα λάβει χώρα το αργότερο την ημερομηνία (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης»), η οποία θα επέλθει πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες μετά την ημερομηνία, κατά την οποία οι ακόλουθες Προϋποθέσεις θα έχουν εκπληρωθεί κατά τρόπο εύλογα ικανοποιητικό για τα Μέρη: (α) (β) η Αγοράστρια θα έχει αποκτήσει τις Πρόσθετες Μετοχές, και η παρούσα Σύμβαση καθώς και η Συμφωνία Μετόχων θα έχουν επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο της Συμφωνίας Μετόχων, και οι ρυθμιστικού χαρακτήρα απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους και της Συμφωνίας Μετόχων θα έχουν εκπληρωθεί. 4.2 Τα Μέρη θα συνεργαστούν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρωση όλων των Προϋποθέσεων, νοουμένου, ωστόσο, ότι η Αγοράστρια θα έχει το πρώτιστο καθήκον να αποκτήσει τις Πρόσθετες Μετοχές με δαπάνες και έξοδά της και να λάβει οιαδήποτε Συναίνεση απαιτείται για την απόκτηση το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. 4.3 Κάθε Μέρος θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια, στο βαθμό που αυτό εμπίπτει στο πεδίο των εξουσιών του προκειμένου να πληρωθούν οι Προϋποθέσεις, για τις οποίες φέρει το σχετικό καθήκον, το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. Η Αγοράστρια δεσμεύεται να αποκτήσει τις Πρόσθετες Μετοχές 2 οιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την κύρωση της παρούσας Σύμβασης και της Συμφωνίας Μετόχων με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων. Κάθε Μέρος θα ενημερώνει το άλλο Μέρος το συντομότερο δυνατό, μόλις λάβει γνώση ότι οιαδήποτε Προϋπόθεση πληρώθηκε, και το άλλο Μέρος θα αναφέρει εγγράφως εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών, εάν έχει οιαδήποτε διαφωνία σχετικά με το εάν η εν λόγω Προϋπόθεση έχει πράγματι πληρωθεί. 4.4 Εάν, παρά τις εύλογες προσπάθειες των Μερών, η Αγοράστρια δεν έχει αποκτήσει τις Πρόσθετες Μετοχές 1 έως τις 30 Μαΐου 2008, η παρούσα Σύμβαση θα λήξει αυτοδικαίως και κανένα Μέρος δεν θα έχει οιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι του άλλου Μέρους, εξαιρουμένης οιασδήποτε ευθύνης, η οποία κατά το χρόνο της λήξης έχει ήδη γεννηθεί έναντι του άλλου Μέρους προσώπου ή η οποία ενδέχεται να προκύψει εκ των υστέρων σε σχέση με οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πριν από την εν λόγω λήξη. Άρθρο 5 Καταβολή Τιμήματος και Παράδοση 5.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, και ειδικότερα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στο ΧΑ της ημέρας εκείνης, υπό την 8

9 προϋπόθεση ότι η εν λόγω ημέρα είναι Ημέρα Λειτουργίας Χρηματιστηρίου: (α) (β) (γ) ο Πωλητής θα δώσει ανέκκλητη εντολή εγγράφως στο Χρηματιστή του Πωλητή να πωλήσει στην Αγοράστρια τις Πωλούμενες Μετοχές στην Τιμή ανά Μετοχή μέσω Προσυμφωνημένης Συναλλαγής (Πακέτου), έναντι προσήκουσας εκπλήρωσης από την Αγοράστρια των υποχρεώσεών της σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) κατωτέρω, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΧΑ, η Αγοράστρια θα δώσει ανέκκλητη εντολή εγγράφως: (i) (ii) στο Χρηματιστή της Αγοράστριας να αγοράσει από τον Πωλητή τις Πωλούμενες Μετοχές στην Τιμή ανά Μετοχή μέσω Προσυμφωνημένης Συναλλαγής (Πακέτου), και στην Τράπεζα της Αγοράστριας να θέσει στη διάθεση του Χρηματιστή του Πωλητή τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο Τίμημα Πώλησης για να πιστωθούν τα εν λόγω κεφάλαια στο Λογαριασμό του Πωλητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3, ο Πωλητής θα δώσει ανέκκλητη εντολή εγγράφως στο Χρηματιστή του Πωλητή και η Αγοράστρια θα δώσει ανέκκλητη εντολή εγγράφως στο Χρηματιστή της Αγοράστριας να εκκαθαρίσει και διακανονίσει τη Προσυμφωνημένη Συναλλαγή (Πακέτο) κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης. 5.2 Τα Μέρη συμφωνούν ότι: (α) (β) η πίστωση του Τιμήματος Πώλησης στο Λογαριασμό του Πωλητή αφαιρουμένων οιωνδήποτε Φόρων, αμοιβών, τελών και επιβαρύνσεων, που τυχόν οφείλονται από τον Πωλητή για την πώληση των Πωλουμένων Μετοχών θα αποτελεί πλήρη απόδειξη για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Αγοράστριας να καταβάλει το Τίμημα Πώλησης, και η καταχώρηση των Πωλουμένων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών θα αποτελεί πλήρη απόδειξη για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πωλητή να μεταβιβάσει την κυριότητα επί των Πωλουμένων Μετοχών στην Αγοράστρια. 5.3 Τα Μέρη θα συνεργαστούν κατά την εκτέλεση, εκκαθάριση και διακανονισμό της Προσυμφωνημένης Συναλλαγής (Πακέτου) δίδοντας τις απαιτούμενες οδηγίες στο Χρηματιστή του Πωλητή και στο Χρηματιστή της Αγοράστριας, κατά περίπτωση, και αναλαμβάνουν να επικοινωνούν μεταξύ τους σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης. 5.4 Κάθε Μέρος θα διενεργήσει ή θα μεριμνήσει προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι πράξεις και θα υπογράψει ή θα φροντίσει να υπογραφούν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η Προσυμφωνημένη Συναλλαγή (Πακέτο). Άρθρο 6 Δικαίωμα Πώλησης 6.1 Η DT με την παρούσα παρέχει στο ΕΔ το δικαίωμα να ζητήσει από τη DT να αγοράσει από το ΕΔ Μετοχές ΟΤΕ (το «Δικαίωμα Πώλησης 1»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω μετοχών (οι «Μετοχές Δικαιώματος 9

10 Πώλησης 1») σε τιμή είκοσι επτά Ευρώ και πενήντα λεπτών ( 27,50) ανά Μετοχή ΟΤΕ (η «Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 1»). Το Δικαίωμα Πώλησης 1 θα δύναται να ασκηθεί εν όλω ή εν μέρει: (α) (β) (γ) για περίοδο, η οποία αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου 2008 (εφόσον η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης έχει επέλθει έως την ημερομηνία εκείνη) ή από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης (εφόσον επέλθει μετά την 1 η Οκτωβρίου 2008) και η οποία λήγει ένα (1) έτος μετά την Ολοκλήρωση (η «Περίοδος Δικαιώματος Πώλησης 1»), μέσω ανέκκλητης Ειδοποίησης του ΕΔ προς τη DT σχετικά με την πρόθεση άσκησης του Δικαιώματος Πώλησης 1 (η «Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 1»), όπου θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των Μετοχών Δικαιώματος Πώλησης 1 και η ημερομηνία μεταβίβασής τους, η οποία θα είναι η δέκατη πέμπτη (15 η ) Εργάσιμη Ημέρα από την ημερομηνία της Αναγγελίας Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 1 (η «Ημερομηνία Δικαιώματος Πώλησης 1»), και στην Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 1. Νοείται ότι η Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 1 δεν θα μειωθεί εάν τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από την Εταιρία για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ή για εκείνη που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2008, ή οποιαδήποτε προ-μερίσματα ή οιασδήποτε μορφής χρηματικές διανομές στους μετόχους, οι οποίες θα ανακοινωθούν ή θα διενεργηθούν από την Εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση, σε κάθε περίπτωση που αναλογούν στις Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης 1, έχουν αποκοπεί ή καταβληθεί στον Πωλητή κατά ή πριν την Ημερομηνία Δικαιώματος Πώλησης Η DT με την παρούσα παρέχει στο ΕΔ το δικαίωμα να ζητήσει από τη DT να αγοράσει από το ΕΔ Μετοχές ΟΤΕ (το «Δικαίωμα Πώλησης 2»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των εν λόγω μετοχών πλέον οιουδήποτε μέρους των Μετοχών Δικαιώματος Πώλησης 1, που δεν πωλήθηκαν από τον Πωλητή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 1 (από κοινού οι «Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης 2»). Το Δικαίωμα Πώλησης 2 θα δύναται να ασκηθεί εν όλω ή εν μέρει μία ή περισσότερες φορές εντός χρονικής περιόδου, η οποία αρχίζει ένα (1) έτος από την Ολοκλήρωση και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ως εξής: 1. (α) σε τιμή ανά Μετοχή Δικαιώματος Πώλησης 2 (η «Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 2»), η οποία ισούται με το άθροισμα (i) της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών ΟΤΕ στο ΧΑ (volume weighted average market price) (η «ΜΣΧΤ») κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ημερών διαπραγμάτευσης πριν την Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 και (ii) υπερτιμήματος (premium) (Α) είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον η Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 σταλεί οποτεδήποτε εντός της περιόδου, η οποία αρχίζει ένα (1) έτος από την Ολοκλήρωση και λήγει δύο (2) έτη μετά την Ολοκλήρωση (η «Πρώτη Περίοδος Δικαιώματος Πώλησης 2») και (Β) δέκα πέντε τοις εκατό (15%), εφόσον η Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 σταλεί καθ οιανδήποτε χρονική στιγμή μετά τη λήξη της Πρώτης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2 έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2011 (η «Δεύτερη Περίοδος Δικαιώματος Πώλησης 2») και (β) μέσω ανέκκλητης Ειδοποίησης του ΕΔ προς τη DT σχετικά με την πρόθεση άσκησης του Δικαιώματος Πώλησης 2 (η «Αναγγελία Άσκησης 10

11 Δικαιώματος Πώλησης 2»), όπου θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των Μετοχών Δικαιώματος Πώλησης 2 και η ημερομηνία μεταβίβασής τους, η οποία θα είναι η τρίτη (3 η ) Εργάσιμη Ημέρα μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήψη από τη DT της Αναγγελίας Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 (κάθε μία εξ αυτών η «Ημερομηνία Δικαιώματος Πώλησης 2») νοουμένου ότι (i) (ii) "προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα)" (όπως ορίζονται στα άρθρα 100 επ. του Κανονισμού ΧΑ) δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ΜΣΧΤ και για τον υπολογισμό της ΜΣΧΤ, εάν η Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης έχει δοθεί εντός είκοσι (20) ημερών διαπραγμάτευσης από την αποκοπή μερίσματος από τον ΟΤΕ με συνέπεια οι Μετοχές ΟΤΕ κατά την παρούσα διαδικασία να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα, για το σκοπό υπολογισμού του μέσου όρου θα διενεργηθούν οι ακόλουθες αναπροσαρμογές ως προς τις τιμές των Μετοχών ΟΤΕ πριν τον υπολογισμό της Τιμής Δικαιώματος Πώλησης 2 σύμφωνα με την Παράγραφο 6.2 (α): (A) (B) Σε περίπτωση κατά την οποία οι Μετοχές ΟΤΕ αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με δικαίωμα στο μέρισμα για δέκα (10) ημέρες διαπραγμάτευσης ή για περισσότερο από δέκα (10) ημέρες εντός της περιόδου της ΜΣΧΤ των είκοσι (20) ημερών, οι τιμές των Μετοχών ΟΤΕ για τις ημέρες, όπου αυτές ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα, θα αυξάνονται κατά το ποσό του μερίσματος για το σκοπό υπολογισμού της ΜΣΧΤ. Η αναφερόμενη στην Παράγραφο 6.2 (α) Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 2 θα προκύπτει ως το άθροισμα της ΜΣΧΤ και του σχετικού υπερτιμήματος (premium) σύμφωνα με την ανωτέρω Παράγραφο 6.2 (α) μείον το ποσό του εισπραχθέντος ανά μετοχή μερίσματος. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Μετοχές ΟΤΕ αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα για περισσότερο για δέκα (10) ημέρες διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου ΜΣΧΤ των είκοσι (20) ημερών, οι τιμές των Μετοχών ΟΤΕ για τις ημέρες, όπου αυτές ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα στο μέρισμα, θα μειώνονται κατά το ποσό του μερίσματος για το σκοπό υπολογισμού της ΜΣΧΤ. Η αναφερόμενη στην Παράγραφο 6.2 (α) Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 2 θα προκύπτει ως το άθροισμα της ΜΣΧΤ και του σχετικού υπερτιμήματος (premium) σύμφωνα με την ανωτέρω Παράγραφο 6.2 (α). 6.3 Τα Μέρη συμφωνούν ότι: (α) (β) η λήψη από τη DT Αναγγελίας Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης που αποστέλλεται από το ΕΔ θα υποχρεώνει την πρώτη να αγοράσει και το δεύτερο να πωλήσει τις σχετικές Μετοχές Δικαιώματος Πώλησης στη σχετική Τιμή Δικαιώματος Πώλησης και για τη μεταβίβαση οιωνδήποτε Μετοχών Δικαιώματος Πώλησης στην DT από το ΕΔ θα απαιτείται η σύναψη ξεχωριστής έγγραφης συμφωνίας, ουσιωδώς υπό τη μορφή της παρούσας Σύμβασης με τις προσαρμογές, τις οποίες τα Μέρη θα κρίνουν αναγκαίες εν όψει των 11

12 ισχυουσών συνθηκών. 6.4 Εάν, καθ οιανδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 1, της Πρώτης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2 ή της Δεύτερης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2 επέλθει Γεγονός Απόφασης 35 με συνέπεια την προσαρμογή της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών ΟΤΕ σύμφωνα με την Απόφαση 35, τα Μέρη συμφωνούν ότι η εν λόγω προσαρμογή θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της Τιμής Δικαιώματος Πώλησης 1 ή της Τιμής Δικαιώματος Πώλησης 2, αναλόγως την περίπτωση. 6.5 Εάν, σε οιαδήποτε περίπτωση δεν υφίσταται χρηματιστηριακή τιμή για τον ΟΤΕ για οποιοδήποτε λόγο για περισσότερο από πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες και συνεπώς η τιμή που χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού για το Δικαίωμα Πώλησης 2 δεν δύναται να υπολογισθεί, τότε κάθε Μέρος θα ορίσει μία διεθνώς αναγνωρισμένη επενδυτική τράπεζα προκειμένου να διενεργήσει αποτίμηση των Μετοχών ΟΤΕ κατά τη χρονική εκείνη στιγμή. Εάν υφίσταται απόκλιση μικρότερη του 15% μεταξύ των αποτμήσεων των Μερών, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, τότε (i) ο μέσος όρος μεταξύ των δύο αποτιμήσεων πλέον υπερτιμήματος (premium) 20% θα θεωρηθεί ως Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 2, εφόσον η Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 εστάλη κατά τη διάρκεια της Πρώτης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2 ή (ii) ο μέσος όρος μεταξύ των δύο αποτιμήσεων πλέον υπερτιμήματος (premium) 15% θα θεωρηθεί ως Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 2, εφόσον η Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 εστάλη κατά τη διάρκεια της Δεύτερη Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2. Εφόσον μεταξύ των αποτιμήσεων των Μερών, όπως προαναφέρεται, υφίσταται απόκλιση 15% ή μεγαλύτερη, τα Μέρη συμφωνούν ότι θα διορίσουν τρίτη διεθνώς αναγνωρισμένη επενδυτική τράπεζα, η οποία θα παράσχει αποτίμηση των Μετοχών ΟΤΕ. Εάν τα Μέρη αποτύχουν να συμφωνήσουν ως προς την επενδυτική τράπεζα, που θα διορισθεί, τα Μέρη θα παραπέμψουν τη διαφορά στο διαιτητικό δικαστήριο της Γενεύης και συμφωνούν να δεχθούν το διορισμό από αυτό τράπεζας μεταξύ των διεθνών επενδυτικών τραπεζών, η οποία δεν θα έχει σύγκρουση συμφερόντων με κανένα από τα Μέρη. Η Τιμή Δικαιώματος Πώλησης 2 θα είναι ο μέσος όρος μεταξύ της αποτίμησης της τρίτης επενδυτικής τράπεζας και αποτίμησης της αρχικής επενδυτικής τράπεζας, η οποία ήταν πιο κοντά στην αποτίμηση της τρίτης επενδυτικής τράπεζας πλέον (i) υπερτιμήματος (premium) 20%, εφόσον η Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 εστάλη εντός της Πρώτης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2 ή (ii) υπερτιμήματος (premium) 15%, εφόσον η Αναγγελία Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης 2 εστάλη εντός της Δεύτερης Περιόδου Δικαιώματος Πώλησης 2. Άρθρο 7 Διαβεβαιώσεις 7.1 Το ΕΔ με την παρούσα παρέχει προς την DT τις εξής διαβεβαιώσεις: (α) (β) Το ΕΔ είναι ο μόνος και αδιαμφισβήτητος κύριος και κάτοχος των Πωλουμένων Μετοχών και έχει το νόμιμο δικαίωμα και εξουσία να πωλήσει και μεταβιβάσει τις Πωλούμενες Μετοχές και, κατόπιν μεταβίβασης των Πωλουμένων Μετοχών στη DT σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, το πλήρες δικαίωμα κυριότητας επ αυτών θα περιέλθει στη DT, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε Βάρος. Οι Πωλούμενες Μετοχές: (i) έχουν εκδοθεί και είναι πλήρως εξοφλημένες, 12

13 (γ) (δ) (ii) (iii) αντιστοιχούν σε ποσοστό όχι μικρότερο του 3,03% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, και υφίστανται σε άυλη μορφή, είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην «Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της «Αγοράς Αξιών» του ΧΑ. Τα Σχετικά Δικαιώματα, που απορρέουν από τις Πωλούμενες Μετοχές είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από οιοδήποτε Βάρος. Η κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης από το ΕΔ και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει αυτής, καθώς και όλα τα έγγραφα, τα οποία έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφούν δυνάμει αυτή, καθώς επίσης η πραγματοποίηση των Συναλλαγών έχουν εγκριθεί δεόντως από το ΕΔ. 7.2 Η DT με την παρούσα παρέχει προς το ΕΔ τη διαβεβαίωση ότι: (α) έχει νομίμως συσταθεί, υφίσταται εγκύρως και λειτουργεί ευρισκόμενη σε καλή κατάσταση σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει (του τόπου σύστασής) της, και έχει την απαιτούμενη ικανότητα, δικαίωμα και εξουσία να συνάψει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, τις Συναλλαγές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σε σχέση με την παρούσα, (β) (γ) έχει λάβει όλες τις αναγκαίες ή απαιτούμενες Συναινέσεις προκειμένου να δικαιούται να υπογράψει και εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, τις Συναλλαγές και κάθε άλλο έγγραφο σε σχέση με την παρούσα, και οι εν λόγω Συναινέσεις είναι πλήρως ισχυρές, δεν είναι δε αναγκαίες ούτε απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους της DT προκειμένου να εγκριθούν η παρούσα Σύμβαση ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο σε σχέση με αυτή ή η υλοποίηση των Συναλλαγών, και η κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης από τη DT και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας, καθώς και όλα τα έγγραφα, που υπεγράφησαν ή θα υπογραφούν δυνάμει της παρούσας, καθώς επίσης και η πραγματοποίηση των Συναλλαγών, έχουν εγκριθεί δεόντως από τη DT. Άρθρο 8 Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Κατά τη διάρκεια της Ενδιάμεσης Περιόδου, ο Πωλητής με την παρούσα αναλαμβάνει το καθήκον και την υποχρέωση έναντι της Αγοράστριας: (α) (β) να μην πωλήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή άλλως Επιβαρύνει ή διαθέσει οιεσδήποτε εκ των Πωλουμένων Μετοχών ούτε να συμφωνήσει ή δεσμευθεί να πράξει ο,τιδήποτε εκ των ανωτέρω, και να απέχει, γενικότερα, από οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία δύναται να επηρεάσει αρνητικά την πραγματοποίηση των Συναλλαγών. Άρθρο 9 Τόκος Υπερημερίας 13

14 Όλες οι καταβολές, που θα πραγματοποιηθούν δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, θα διενεργηθούν σε Ευρώ και με κεφάλαια διαθέσιμα την ίδια ημέρα. Εάν οιοδήποτε καταβλητέο ποσό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν καταβληθεί κατά την ημερομηνία οφειλής, το υπερήμερο Μέρος θα υποχρεούται να καταβάλει τόκο υπερημερίας με επιτόκιο έξι τοις εκατό (6%) ετησίως (υπολογιζόμενο σε ημερήσια βάση) επί του εν λόγω ποσού από την ημερομηνία οφειλής έως την ημερομηνία πραγματικής καταβολής. Άρθρο 10 Εμπιστευτικότητα 10.1 Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να τηρήσουν εμπιστευτική και να διασφαλίσουν ότι τα αντίστοιχα στελέχη, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και επαγγελματίες και λοιποί σύμβουλοι θα τηρήσουν εμπιστευτική, οποιαδήποτε πληροφορία και υλικό σχετίζεται με τις Συναλλαγές, την παρούσα Σύμβαση και οποιαδήποτε συμφωνία καταρτίσθηκε ή ρύθμιση συνομολογήθηκε σύμφωνα με την παρούσα (οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες») Τα Μέρη κατανοούν πως θα απαιτηθεί πλήρης διαφάνεια ως προς το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης και ως προς κάθε σχετική πληροφορία συμπεριλαμβανομένων και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, για τους σκοπούς της κύρωσης της παρούσας Σύμβασης και της Συμφωνίας Μετόχων με νόμο από την Βουλή των Ελλήνων Εξαιρουμένων των όσων προβλέπονται κατωτέρω, κανένα Μέρος δεν θα κάνει χρήση για τις ίδιες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή για άλλους σκοπούς ούτε θα γνωστοποιεί σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία δίχως τη συναίνεση του έτερου Μέρους. Το παρόν Άρθρο 10 δεν θα ισχύει ως προς: (α) (β) (γ) πληροφορίες που είναι ή καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό (όχι ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος Άρθρου 10), πληροφορίες που δημιουργούνται αυτοτελώς από το οικείο Μέρος κατά την ημερομηνία της παρούσης ή αποκτώνται από τρίτο πρόσωπο, στο βαθμό που η απόκτησή του συνδέεται με δικαίωμα γνωστοποίησης των, πληροφορίες που κατείχε νομίμως το οικείο Μέρος κατά την ημερομηνία της παρούσης χωρίς περιορισμό ως προς τη γνωστοποίησή των, (δ) πληροφορίες που, κατόπιν της γνωστοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 10, καθίστανται διαθέσιμες στο οικείο Μέρος από πηγή πέραν του έτερου Μέρους, η οποία δεν υπέχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες, (ε) τη γνωστοποίηση από Μέρος Εμπιστευτικών Πληροφοριών στα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων, αντιπροσώπους/πληρεξουσίους ή υπαλλήλους, κατά περίπτωση, που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες κατά την εύλογη κρίση του οικείου Μέρους για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν θα κάνουν χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, (στ) τη γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο βαθμό που η γνωστοποίηση απαιτείται από το νόμο ή από οποιοδήποτε δικαστήριο της 14

15 (ζ) αρμόδιας χώρας, ή από δεσμευτική δικαστική απόφαση, διαταγή ή διάταξη οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής για τους σκοπούς λήψης οποιασδήποτε Συναινέσεως ή άλλως, κατόπιν διαβούλευσης με το έτερο Μέρος, τη γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε οποιαδήποτε Φορολογική Αρχή, στο βαθμό που ευλόγως απαιτείται για τους σκοπούς των φορολογικών υποθέσεων του σχετικού Μέρους ή οποιουδήποτε μέλους του ομίλου του, (η) τη γνωστοποίηση στους επαγγελματίες συμβούλους του Μέρους πληροφοριών που ευλόγως απαιτείται να ανακοινωθούν για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ή (θ) την οποιαδήποτε ανακοίνωση ή εγκύκλιο ή πληροφορία που έχουν δοθεί σύμφωνα με τους όρους των Άρθρων 10 και Έκαστο Μέρος θα ενημερώνει οποιαδήποτε στελέχη, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους ή επαγγελματίες ή άλλους συμβούλους του, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την παρούσα Σύμβαση και τις Συναλλαγές, ή οποιονδήποτε άλλο, στον οποίο παρέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, πως οι εν λόγω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, και θα τους δίδει την εντολή: (α) (β) να τηρούν τις πληροφορίες εμπιστευτικές, και να μην τις αποκαλύπτουν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (εξαιρουμένων των προσώπων στα οποία αυτές έχουν ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 10). Άρθρο 11 Ανακοινώσεις Τα Μέρη δεν θα προβαίνουν σε δημόσιες ανακοινώσεις ούτε θα εκδίδουν οποιαδήποτε εγκύκλιο σχετικά με την παρούσα Σύμβαση και τη Συμφωνία Μετόχων ή οποιοδήποτε παρεπόμενο θέμα μετά την ημερομηνία της παρούσας, δίχως τα Μέρη να έχουν διαβουλευτεί και υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέρη θα έχουν προσηκόντως λάβει υπόψη τους τυχόν σχόλια του έτερου Μέρους. Το παρόν Άρθρο 11 δεν θα αποτρέπει τα Μέρη να προβαίνουν σε ανακοινώσεις ή να εκδίδουν δελτία τύπου ή εγκυκλίους που απαιτούνται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, αλλά το Μέρος που υπέχει την υποχρέωση να προβεί σε μία τέτοια ανακοίνωση ή στην έκδοση εγκυκλίου θα διαβουλεύεται με το έτερο Μέρος στο βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό πριν από τη συμμόρφωσή του με την εν λόγω υποχρέωση. Άρθρο 12 Ειδοποιήσεις Επιδόσεις 12.1 Οποιαδήποτε ειδοποίηση, απαίτηση, αξίωση ή άλλο έγγραφο ή μορφή επικοινωνίας που πρόκειται να επιδοθεί ή σταλεί σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ή με οποιαδήποτε Διαδικασία Διαφορών (η «Ειδοποίηση») θα είναι έγγραφη και θα δύναται να παραδίδεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή πρώτης τάξεως ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Μέρος στο οποίο απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και την ηλεκτρονική του διεύθυνση που ορίζονται κατωτέρω ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ενδέχεται να έχει 15

16 κοινοποιήσει το ένα Μέρος στο άλλο Μέρος πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο 12.1, με τη σημείωση «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ». (β) Τα στοιχεία επικοινωνίας της Αγοράστριας είναι: DEUTSCHE TELEKOM AG Διεύθυνση: Friedrich-Ebert-Allee 140, Βόννη, Γερμανία Τηλ.: Φαξ: Υπ όψη: κυρίου Kevin Copp με κοινοποίηση στην: Freshfields Bruckhaus Deringer, Υπ όψη: κυρίου Michael Haidinger (β) Τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή είναι: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 25 η Διεύθυνση Τμήμα Γ Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 37 Αθήνα, Τηλ.: , Φαξ: Υπ όψη: Διευθυντή με κοινοποίηση στο: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων Οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 8 Αθήνα Τηλ.: Φαξ.: Υπόψη: Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων 12.2 Οποιαδήποτε Ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί: (α) εφόσον παραδίδεται, την ημερομηνία παράδοσης όταν παραδίδεται πριν από τις σε Εργάσιμη Ημέρα και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας της παράδοσης, ή (β) εφόσον ταχυδρομείται, την ημερομηνία παραλαβής όταν λαμβάνεται πριν από τις σε Εργάσιμη Ημέρα και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας της παραλαβής, ή 16

17 (γ) εφόσον αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ημερομηνία διαβίβασης, όταν διαβιβάζεται πριν από τις σε Εργάσιμη Ημέρα, και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας διαβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι παραλήφθηκε σε ευανάγνωστη μορφή Για την απόδειξη επίδοσης Ειδοποίησης θα αρκεί να αποδειχθεί πως διενεργήθηκε η παράδοση ή ότι ο φάκελος που περιείχε την Ειδοποίηση στάλθηκε στην ορθή διεύθυνση και παραλήφθηκε ή ότι η τηλεομοιοτυπία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στάλθηκε στα ορθά στοιχεία και διαβιβάστηκε και παραλήφθηκε σε ευανάγνωστη μορφή, κατά περίπτωση, και πάντα στη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Παράγραφο Άρθρο 13 Τροποποίηση, Διαφοροποίηση και Παραίτηση Καμία τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση από την παρούσα Σύμβαση ή από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θα ισχύει εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται προσηκόντως από ή για λογαριασμό εκάστου Μέρους. Άρθρο 14 Συνολική Συμφωνία Η παρούσα Σύμβαση περιέχει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών σε σχέση με τις Συναλλαγές και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης συμφωνίας οποιουδήποτε είδους μεταξύ των Μερών σε σχέση με το ίδιο θέμα. Άρθρο 15 Γλώσσα Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και όλες οι Ειδοποιήσεις μεταξύ των Μερών θα διενεργούνται στα Αγγλικά. Άρθρο 16 Εκχώρηση Η παρούσα Σύμβαση αφορά προσωπικά τα Μέρη και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις οιουδήποτε εκ των Μερών δεν δύνανται να εκχωρηθούν ή αναληφθούν ή άλλως μεταβιβαστούν δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ετέρου Μέρους. Άρθρο 17 Διάφορα Θέματα 17.1 Έκαστο Μέρος φέρει το βάρος των δικών του Φόρων, εξόδων και δαπανών σε σχέση με την προετοιμασία, διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης και των εγγράφων που διαλαμβάνονται σε αυτή, λαμβάνοντας 17

18 υπόψη το άρθρο 10 του Νόμου 3049/ Τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση Μέρους να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, εξουσία ή να ζητήσει οποιαδήποτε θεραπεία σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (το καθένα στο εξής: το «Δικαίωμα») δεν θεωρείται ως παραίτηση από το εν λόγω Δικαίωμα, ούτε η εν όλω ή εν μέρει άσκηση οποιουδήποτε Δικαιώματος εμποδίζει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση του εν λόγω Δικαιώματος ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου Δικαιώματος. Τυχόν ρητή παραίτηση από δικαίωμα σε σχέση με παραβίαση της παρούσας Σύμβασης δεν θα θεωρείται παραίτηση από δικαίωμα σε περίπτωση τυχόν επόμενης παραβίασης Εφόσον οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης είναι άκυρη ή μη εκτελεστή σε οποιαδήποτε έκταση ή για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων (ή τμήματος αυτών), και η σχετική διάταξη θα θεωρείται ότι δεν θα εφαρμόζεται ή ότι θα υπόκειται στις αναγκαίες τροποποιήσεις Έκαστο Μέρος αναλαμβάνει έναντι του έτερου Μέρους να εκπληρώνει καλόπιστα το σύνολο των υποχρεώσεών του με αυστηρή συμμόρφωση προς τον κάθε όρο και προς όλους τους όρους και διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 18 Διαιτησία Κάθε διαφωνία που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα επιλύεται τελικώς σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας («Κανόνες ICC») του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) από τρεις (3) διαιτητές, εκ των οποίων ένας (1) θα διορίζεται από το ΕΔ, ένας (1) από τη DT, ο δε τρίτος (ο οποίος θα είναι και ο επιδιαιτητής) θα διορίζεται από τον Πρόεδρο του ICC, βάσει των Κανόνων ICC. Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η Γενεύη στην Ελβετία και η γλώσσα των διαδικασιών θα είναι η Αγγλική. Η απόφαση που θα λαμβάνεται από το διαιτητικό δικαστήριο θα είναι οριστική και δεσμευτική, δίχως δικαίωμα προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια εκτός αν ορίζεται από το νόμο. Άρθρο 19 Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα την ημέρα και χρονολογία που αναγράφεται πρώτη ανωτέρω και έκαστο Μέρος έλαβε ένα (1) πρωτότυπο. Υπογράφεται για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Υπογράφεται για λογαριασμό της Deutsche Telekom AG 18

19 Γεώργιος Αλογοσκούφης Κevin Kopp Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ανώτερος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Axel Lutzner Αντιπρόεδρος Αθήνα, 14 Μαϊου 2008 Αθήνα, 14 Μαϊου 2008» «SHARE PURCHASE AGREEMENT This share purchase agreement (the "Agreement") is entered into in Athens on 14 May 2008 between: 1. THE HELLENIC REPUBLIC (the "HR" or the "Seller") lawfully represented for the purpose of this Agreement by the Minister of Economy and Finance, pursuant to the decision 95/ of the Inter-Ministerial Privatization Committee of the HR. AND 2. DEUTSCHE TELEKOM AG, an electronic communications operator lawfully established and operating under the laws of the Federal Republic of Germany ("DT" or the "Purchaser"), having its registered seat in Bonn, Federal Republic of Germany, and lawfully represented for the purposes of this Agreement by Messrs Kevin Copp, Senior Executive Vice President, and Axel Lützner, Vice President. The HR and DT shall be together referred to as the "Parties" and individually as a "Party". PREAMBLE (A) The Hellenic Telecommunications Organization S.A. ("OTE" or the "Company") is an electronic communications operator lawfully established and operating as a société anonyme under the laws of the HR, having its registered seat in Maroussi of Attica (at 99 Kifissias Av.). As at the date of this Agreement, the Company s paid-up share capital amounts to ,71 Euro (the "Existing Capital") and is divided into common registered shares each having a nominal value of 2,39 Euro (the "Existing Shares"). The Existing Shares are listed and traded on the Big Capitalization Category of the Securities Market of the Athens Exchange (the "ATHEX") and are also traded on the New York Stock 19

20 (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) Exchange in the form of American Depositary Receipts and the London Stock Exchange in the form of Global Depositary Receipts. Pursuant to its decisions 73/ and 74/ , the Inter- Ministerial Privatization Committee of the HR (the "IPC") decided to initiate the process for further privatising OTE in accordance with Law 3049/2002. Pursuant to its letter dated 18 March 2008 addressed to the IPC (the "DT Letter"), DT formally expressed its interest in becoming a strategic partner for OTE. Pursuant to its decision 92/ , the IPC decided to, among others, evaluate DT s proposal and enter into negotiations with DT. Pursuant to its letter dated 13 May 2008, DT has formally requested that the IPC approves the acquisition by DT of Existing Shares representing more than 20% of the Existing Capital (the "DT Request") in accordance with paragraphs 1 and 2 of article 11 of Law 3631/2008 and submitted the information required thereby. Pursuant to its decision 93/ , the IPC, amongst others, approved the actions taken in the context of the negotiations with DT as at that date and authorised the financial and legal advisers of the HR to continue such negotiations. Pursuant to its 94/ the IPC approved the DT Request in accordance with paragraph 2 of article 11 of Law 3631/2008. Pursuant to its decision dated 14 May 2008, the Supervisory Board of DT approved the entering into this Agreement and the Shareholders' Agreement (as defined below). Pursuant to its 95/ , the IPC approved, amongst others, (i) the sale to DT of the Sale Shares (as defined below), and (ii) this Agreement and the Shareholders Agreement, in accordance with paragraph 1(c) of article 4 of Law 3049/2002. NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows: Article 1 Definitions and Interpretation 1.1 Definitions In this Agreement and its Schedules, the following words and expressions have the following meaning: "Additional Shares 1" means of the Existing Shares representing 15% of the Existing Shares, which shall, for the avoidance of doubt, be part of the Additional Shares. "Additional Shares 2" means of the Existing Shares representing approximately 2% of the Existing Shares, which shall, for the avoidance of doubt, be part of the Additional Shares. "Additional Shares" means of the Existing Shares representing approximately 22% of the Existing Shares, and including, for the avoidance of doubt, the Additional Shares 1 and the Additional Shares 2. "AGM" means the annual ordinary general meeting of the Company's shareholders. 20

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα