Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής"

Transcript

1 Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Κουρέα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν μια αλλαγή ή μια καινοτομία εκφράζουν συχνά ανησυχίες που αφορούν διάφορα επίπεδα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης κατά την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων τη σχολική χρονιά Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με τη χορήγηση ερωτηματολογίου στο οποίο απάντησαν 411 εκπαιδευτικοί και με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και παρατηρήσεων σε μια σχολική μονάδα με 29 εκπαιδευτικούς. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με τη χρήση δομικών μοντέλων εξισώσεων και ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών αφορούν την ανάγκη για ενημέρωση, τις προσωπικές αγωνίες, καθώς και σε διάφορα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της αλλαγής. Εισαγωγή Κατά τη σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης καλούνται να εφαρμόσουν τις αλλαγές που απαιτεί η εφαρμογή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν την εισαγωγή νέων μαθημάτων, καινούριων στόχων, διδακτικών μεθόδων, ύλης και σε κάποιες περιπτώσεις σχολικών εγχειριδίων. Το βασικό μέρος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αλλαγή έγινε τη σχολική χρονιά , ενώ, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά η επιμόρφωση έγινε αποσπασματικά από συμβούλους ορισμένων μαθημάτων στις σχολικές μονάδες. Σε κάθε καινοτομία που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί είναι ο παράγοντας κλειδί, αφού καλούνται να κατανοήσουν το περιεχόμενο της αλλαγής και τον τρόπο εφαρμογής του, αλλά και να είναι ικανοί να επιτύχουν τις αλλαγές που αναμένονται από αυτούς με την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμματών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Marsh (1997): «Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αρχίζει ως σχέδιο. Γίνεται όμως πραγματικότητα μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί το εφαρμόζουν με πραγματικούς μαθητές, σε μια πραγματική τάξη» (σ.156) Σύμφωνα με τα πιο πάνω, προκύπτει ότι η εισαγωγή μιας αλλαγής εξαρτάται από το τι και πώς σκέφτονται και κάνουν οι εκπαιδευτικοί γι αυτό και είναι σημαντικό να εκτιμηθεί η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής (Fullan, 2007 Inos & Quigley, 1995 Sztajn, 2003) με όλα εκείνα τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα και τις ανησυχίες που βιώνουν υιοθετώντας την αλλαγή (Fullan & Miles, 1992 Howard, 2007). Με αφορμή την έρευνα για τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών που έγινε για πρώτη φορά από το Fuller (1969), ο Hall και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα μοντέλο ανησυχιών, ευρύτερα γνωστό ως CBAM (Concerns Based Adoption Model). Το μοντέλο αυτό (Hall & Hord, 2010) περιλαμβάνει επτά στάδια ανησυχιών που καθορίζονται στο Γράφημα 1 ως εξής: 430

2 Τα πιο πάνω στάδια διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ το είδος και η ένταση των ανησυχιών εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής της αλλαγής, την ενημέρωση που παρέχεται, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και την ετοιμότητά του για αλλαγή (George, Hall & Stiegelbauer, 2006). Σκοπός της έρευνας Η έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων που κλήθηκαν να εφαρμόσουν τα νέα αναλυτικά προγράμματα κατά τη σχολική χρονιά Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν τα στάδια ανησυχιών στα οποία βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή της εκπαιδευτικής αλλαγής και να δοθούν ερμηνείες για τους λόγους που οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις ανησυχίες αυτές. Μέθοδος Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας εφαρμόστηκε η μικτή μέθοδος. Ερευνήθηκε πρώτα ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων και στη συνέχεια επιλέγηκε μια ομάδα ατόμων από τα οποία λήφθηκαν ποιοτικά δεδομένα. Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν να αναζητηθούν τα βαθύτερα νοήματα για το υπό διερεύνηση θέμα και να ενισχυθούν τα αποτελέσματα μέσα από τον τριγωνισμό των δεδομένων (Creswell, 2007). Συμμετέχοντες Ως πληθυσμός ορίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης που εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου τη σχολική χρονιά Το δείγμα επιλέγηκε με τυχαία δειγματοληψία σχολείων (9,97% του πληθυσμού) και περιλάμβανε 411 εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης (9,35% του πληθυσμού). Στο δείγμα συμμετείχαν 71 διευθυντές και βοηθοί διευθυντές και 340 εκπαιδευτικοί, 431

3 86 άντρες και 325 γυναίκες. Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για τον πληθυσμό αφού πλησιάζουν τα ποσοστά που ισχύουν σε αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (2010) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: Από το πιο πάνω δείγμα επιλέγηκαν στη συνέχεια 29 εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας στην οποία εργαζόταν η ερευνήτρια. Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς λήφθηκαν συνεντεύξεις και έγιναν καθημερινές παρατηρήσεις της δράσης και συμπεριφοράς τους ως προς την εισαγωγή της προτεινόμενης εκπαιδευτικής αλλαγής. Οι συμμετέχοντες ήταν άντρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί με διαφορετική διδακτική εμπειρία και οργανική θέση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων Η εγκυρότητα μιας ερευνητικής διαδικασίας κρίνεται πολλές φορές από τον τριγωνισμό των δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές μεθόδους συλλογής δεδομένων (Bryman, 2008 Denzin, 1978). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και η παρατήρηση. Ερωτηματολόγιο: Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είχε σκοπό να κατατάξει τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα στάδια ανησυχιών των Hall και Hord (2010). Έχει ισχυρή αξιοπιστία για κάθε στάδιο ανησυχιών (0,65-0,86), ενώ με τη διαδικασία της χορήγησης και επαναχορήγησης καθορίστηκε η εσωτερική συνέπεια του εργαλείου με alpha coefficients για κάθε στάδιο ανησυχιών από 0,64 έως 0,83. Στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται 35 δηλώσεις σε κλίμακα Likert επτά σημείων, όπου 0=Εντελώς άσχετο και 7= Ισχύει στο μέγιστο βαθμό. Όλες οι δηλώσεις μεταφράστηκαν στα ελληνικά και ξανά πίσω στην αγγλική από δύο δίγλωσσους εκπαιδευτικούς. Έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με το αρχικό ερωτηματολόγιο και υιοθετήθηκαν οι διατυπώσεις των ερωτήσεων που ταυτίζονταν περισσότερο. Οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου κατηγοριοποιούνται στα επτά στάδια ανησυχιών σύμφωνα με το Γράφημα 2 που αποτελεί και το μοντέλο που διερευνάται. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικές δηλώσεις για κάθε στάδιο: 432

4 Επειδή, όμως, σκοπός της έρευνας δεν ήταν μόνο η αναζήτηση της γνώσης γύρω από τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών, αλλά και η βαθύτερη κατανόηση των λόγων που τις προκάλεσαν, η έρευνα στηρίχθηκε και σε εργαλεία συλλογής ποιοτικών δεδομένων που είναι η συνέντευξη και η παρατήρηση. Ημιδομημένη συνέντευξη: Προτιμήθηκε η μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης λόγω της ευέλικτης πορείας που έχει και της δυνατότητας που παρέχει για μεταφορά της συζήτησης από το ένα θέμα στο άλλο (Cohen & Manion, 1994). Χρησιμοποιήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης που στηρίχθηκε στις ερωτήσεις που προτείνουν οι Hall & Hord (2010) και εμπλουτίστηκε με άλλες ερωτήσεις που διερευνούσαν τις ανησυχίες, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην αλλαγή. Παρατήρηση: Η παρατήρηση έγινε σε μια σχολική μονάδα όπου η ερευνήτρια ήταν μέλος του προσωπικού. Κατά τις παρατηρήσεις καταγράφονταν κυρίως οι διάλογοι ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που αναπτύσσονταν ως άτυπες συζητήσεις κατά το διάλειμμα ή ως τυπικές συζητήσεις σε συνεδριάσεις (Bryman, 2008 Hammersley & Atkinson, 1995). Στατιστική Ανάλυση Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη χορήγηση του ερωτηματολογίου καταχωρήθηκαν στο λογισμικό SPSS 19 και επεξεργάστηκαν με το λογισμικό AMOS 19 1, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα Επιβεβαιωτικής Ανάλυσης Παραγόντων και κατασκευής Δομικών Μοντέλων Εξισώσεων (SEM 2 ). Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων επιλέγεται όταν ο ερευνητής επιθυμεί να ελέγξει την υπόθεση ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο σχέσεων που στηρίζεται 1 Analysis of Moment Structures 2 Structural Equation Modeling 433

5 στην προϋπάρχουσα γνώση και θεωρία. Αν το αρχικό θεωρητικό μοντέλο επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα, τότε γίνεται δεκτό, διαφορετικά απορρίπτεται και αναζητείται εναλλακτικό μοντέλο ή γίνεται μερικός επαναπροσδιορισμός του αρχικού μοντέλου. Η στατιστική αυτή ανάλυση επιτρέπει να προσδιοριστεί το µέρος της διακύμανσης της κάθε µεταβλητής που εξηγείται από τους παράγοντες που συνδέονται µε αυτή, καθώς και το µέρος της διακύμανσης που δεν ερμηνεύεται από αυτούς (Kline, 2010). Με σκοπό την επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων του μοντέλου ανησυχιών των Hall και Hord (2010), χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εκτίμησης της μέγιστης πιθανοφάνειας με διάφορους δείκτες. Οι δείκτες x²/df με τιμή μικρότερη του 3, οι GFI, IFI και CFI με τιμές μεγαλύτερες του 0.90 και ο δείκτης RMSEA με τιμές μικρότερες του 0.08 προσφέρουν ικανοποιητική ταύτιση του προτεινόμενου μοντέλου με τα δεδομένα (Kline, 2010). Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν μέσω συνεντεύξεων και παρατηρήσεων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Σύμφωνα με αυτήν, ο ερευνητής κατά την ανάλυση των δεδομένων προσπαθεί να ανακαλύψει και να κατανοήσει τα νοήματα και τις σημασίες σε κάθε ποιοτική πληροφορία, αλλά και να αναδιοργανώσει τα πληροφοριακά στοιχεία (Creswell, 1998). Για ενίσχυση των ισχυρισμών της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες περιγραφές που είναι αυτούσια και ακριβή αποσπάσματα από συνεντεύξεις (ΣΥΝ) ή παρατηρήσεις (ΠΑΡ). Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων παρουσιάζονται στο πιο κάτω δομικό μοντέλο που αποτελεί το αρχικό μοντέλο όπως προτάθηκε από τους Hall και Hord (2010). Οι αριθμοί που καθορίζουν το βαθμό στον οποίο οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται από τις διάφορες κατηγορίες-στάδια δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν έντονες ανησυχίες σε όλους τους τομείς (0.72<r<0.99) και δεν χαρακτηρίζονται από αδιαφορία (r=0.06). Εντούτοις, το μοντέλο δεν είχε καλούς δείκτες προσαρμογής (x²= , df=554, p<.000, CFI=.618, NFI=.564 και RMSEA=.095). Πέρα από τη μη ικανοποιητική ταύτιση με τα δεδομένα της έρευνας, παρουσίαζε επίσης Heywood Case όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα που παρουσιάζει πληροφορίες από την ανάλυση των δεδομένων. 434

6 Συγκεκριμένα, οι τιμές επίδρασης των παραγόντων σε μια περίπτωση ξεπερνούσε την «επιτρεπτή τιμή» 1 εμφανίζοντας περίπτωση Heywood, στη φόρτιση του παράγοντα «Αποτελέσματα». Σύμφωνα με τον Kline (2010), οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να δικαιολογηθούν, αν το δείγμα είναι ιδιαίτερα μικρό (Ν<100), κάτι που δεν ίσχυε στην παρούσα έρευνα, ή αν υπάρχουν ακραίες τιμές στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Παρατηρώντας καλύτερα τις απαντήσεις που δόθηκαν στις δηλώσεις του παράγοντα αυτού προέκυψε ότι υπήρχαν πράγματι ακραίες τιμές κυρίως στις ερωτήσεις ΕΡ24 (Θα ήθελα να ενθουσιάσω τους μαθητές μου για το ρόλο τους στη νέα προσέγγιση) και ΕΡ32 (Θα ήθελα να χρησιμοποιηθεί η ανατροφοδότηση από τους μαθητές μου για να γίνουν κάποιες αλλαγές). Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από τις συνεντεύξεις που έγιναν. Κάποιοι εκπαιδευτικοί εξέφραζαν έντονες ανησυχίες για τα αποτελέσματα, ενώ άλλοι δήλωναν ότι τα αποτελέσματα της αλλαγής δεν τους απασχολούσαν καθόλου. Αντιπροσωπευτικές είναι οι δηλώσεις που ακολουθούν οι οποίες παρουσιάζουν δύο αντίθετες στάσεις απέναντι στα αποτελέσματα της αλλαγής. Μια εκπαιδευτικός που εργάζεται ως δασκάλα για περισσότερα από 10 χρόνια δήλωσε: Θα ήθελα να επιτευχθούν οι στόχοι της αλλαγής γιατί έτσι ικανοποιούμαι κι εγώ ως δασκάλα ότι αυτό το οποίο εφαρμόζω έχει αποτελέσματα πρώτα απ όλα στους δικούς μου μαθητές. Από την άλλη για να μπορεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση πρέπει να αποδείξει ότι η πρώτη εφαρμογή έχει επιφέρει αυτά για το οποία έγινε. (Ε12_ΣΥΝ) ενώ ένας άλλος εκπαιδευτικός με έντονες προσωπικές ανησυχίες εξέφρασε ότι: 435

7 Δεν μπορώ να ανησυχώ και για τα αποτελέσματα. Γι αυτό ας ανησυχήσουν οι αρμόδιοι που έκαναν την μεταρρύθμιση. Πιστεύω πως είναι δική τους δουλειά να μετρήσουν τα θετικά και τα αρνητικά που προέκυψαν και με βάση αυτά να βελτιώσουν ή να αλλάξουν κάποια σημεία.(ε1_συν) Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω αποσπάσματα οι εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν με την ίδια ένταση τις ανησυχίες τους για τα αποτελέσματα της αλλαγής κάτι που δικαιολογεί και την εμφάνιση ακραίων τιμών στις δηλώσεις του ερωτηματολογίου. Παρόμοια αποτελέσματα με ακραίες τιμές παρουσιάστηκαν και στις δηλώσεις που αφορούσαν τις ανησυχίες ως προς τη Συνεργασία των εκπαιδευτικών και την Αναπροσαρμογή της αλλαγής. Σε μια προσπάθεια να δοθεί ερμηνεία στο πιο πάνω αποτέλεσμα, αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα από παρατηρήσεις στη σχολική μονάδα. Τα πιο κάτω συγκεκριμένα περιστατικά περιγράφουν την ύπαρξη ή απουσία συνεργασίας. Έτσι, υπήρξαν εκπαιδευτικοί που συνεργάζονταν χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως φαίνεται στο πιο κάτω απόσπασμα: Οι Α τάξεις συνεργάζονται πολύ καλά. Συνέχεια, η Ν. με τη Λ. και τη Φ. αλλάζουν υλικό, συζητούν για το πώς προχωρούν. Λύνουν τις απορίες τους για την εφαρμογή νέων πρακτικών. Δείχνουν και πολύ ικανοποιημένες γιατί «μοιράζεται η δουλειά στα τρία». Έτσι είπε η Φ... (ΠΑΡ_9/11). αλλά και εκπαιδευτικοί που ένιωθαν πως ήταν μόνοι και δεν έβρισκαν κάποιο άτομο με το οποίο να συνεργαστούν, όπως προκύπτει από το πιο κάτω: Η Κ. παραπονιόταν στην Ε. ότι οι άλλες δασκάλες δεν τη βοηθούν καθόλου. Έλεγε πως κάθεται από μόνη της και αφιερώνει όλο της το απόγευμα για να βρει τρόπους να εφαρμόσει τις καινοτομίες στο μάθημά της. Νιώθει ότι ακολουθεί μια μοναχική πορεία και δεν υπάρχει κάποιος να της πει αν προχωρά σωστά (ΠΑΡ_11/11). Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω αποσπάσματα οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών για την έλλειψη συνεργασίας ανάμεσά τους εξαρτάται από τις εμπειρίες που έχουν και τις σχέσεις που έχουν αναπτύξει με τους άλλους συναδέλφους. Παρόμοιες ακραίες δηλώσεις παρουσιάστηκαν και όσον αφορά στις ανησυχίες των εκπαιδευτικών για θέματα αναπροσαρμογής και διαφοροποίησης της αλλαγής. Συγκεκριμένα υπήρξαν εκπαιδευτικοί που υποστήριζαν ότι κάποια στοιχεία της αλλαγής θα έπρεπε να διαφοροποιηθούν, όπως η δήλωση της εκπαιδευτικού που ακολουθεί: Θα ήθελα να υπάρχει η ύλη και το υλικό με το οποίο θα τη διδάξω. Δεν μπορεί να επιλέγει ο κάθε δάσκαλος κείμενα. Πού ξέρω ότι η κρίση του κάθε δασκάλου θα λειτουργεί σωστά; Πρέπει να υπάρχει ένα υλικό ελεγμένο και προκαθορισμένο (Ε8_ΣΥΝ). 436

8 Υπήρξαν όμως και άλλοι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση της αλλαγής στο παρόν στάδιο. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της εκπαιδευτικού που ακολουθεί: Δεν μπορώ να βγάλω αυτή τη στιγμή συμπέρασμα αν θέλουν αλλαγές πριν ακόμα τα εφαρμόσω και ανακαλύψω αν κάτι δούλεψε ή κάτι δεν δούλεψε. Πρέπει πρώτα να τα δουλέψουμε, να τα δοκιμάσουμε, να εξοικειωθούμε με αυτά και να δούμε... από εκεί και πέρα θα κάνουμε τις τροποποιήσεις που χρειάζεται (Ε12_ΣΥΝ). Όπως φαίνεται από τα δυο αποσπάσματα η τροποποίηση και αναθεώρηση της αλλαγής για κάποιους εκπαιδευτικούς κρίνεται απαραίτητη, ενώ για κάποιοι άλλοι θέλουν να εφαρμόσουν για ένα διάστημα την αλλαγή και μετά να δουν αν κάτι χρειάζεται να διαφοροποιηθεί. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το μοντέλο ανησυχιών των Hall και Hord (2010), όπως έχει στην αρχική του μορφή, δεν ταυτίζεται πλήρως με τα δεδομένα του δείγματος γι αυτό έγινε προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλύτερου μοντέλου. Για το σκοπό αυτό αφαιρέθηκαν μεταβλητές και παράγοντες με χαμηλούς συντελεστές φόρτισης, ερωτήσεις με ακραίες τιμές και συσχετίστηκαν μεταξύ τους σφάλµατα µέτρησης προσδιορίζοντας ένα ακόµη µέρος από την υπολειπόμενη διακύμανση του µοντέλου. Ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων αυτών, δημιουργήθηκε το μοντέλο 2 το οποίο έχει σαφώς πολύ καλή προσαρμογή στα δεδομένα σύμφωνα με τους δείκτες προσαρμογής (x²=97.269, df=34, p=0.00, x²/df =2,861, CFI=0.955, IFI=0.956 και RMSEA=0.069). Επιπρόσθετα, ο δείκτης AIC, ο οποίος χρησιμοποιείται για σύγκριση ιεραρχικών μοντέλων, έδειξε με τη μείωση του ότι το δεύτερο μοντέλο ήταν σαφώς καλύτερο (Mοντέλο 1: AIC: 2627,603, Μοντέλο 2: AIC: 183,269). Γράφημα 3: Αποτελέσματα από την ανάλυση του μοντέλου 2 με βάση τα δεδομένα της έρευνας 437

9 Το πιο πάνω μοντέλο έδωσε πολύ καλές φορτίσεις των παραγόντων που αφορούσαν την ενημέρωση (0.97), τις προσωπικές ανησυχίες (0.93) και τις ανησυχίες που αφορούν την εφαρμογή της αλλαγής (0,58), καθορίζοντας τα στάδια ανησυχιών στα οποία βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή της εκπαιδευτικής αλλαγής. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις παρείχαν πολύ καλές φορτίσεις στους παράγοντές τους (0.61 έως 0.79), συγκεκριμενοποιώντας το περιεχόμενο των ανησυχιών των εκπαιδευτικών. Αναλύοντας περισσότερο τα αποτελέσματα από το πιο πάνω μοντέλο προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για την έλλειψη ενημέρωσης για τις απαιτήσεις της αλλαγής (Ερ26), για τα διαθέσιμα μέσα που θα υπάρξουν για διευκόλυνση του εκπαιδευτικού (Ερ15) και για τα σημεία εκείνα στα οποία κρίνεται ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα είναι καλύτερα από τα προηγούμενα (Ερ35). Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασαν και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας μέσα από τις συνεντεύξεις που έδωσαν. Συγκεκριμένα ανέφεραν: Υπάρχουν σημεία στα οποία εγώ δεν είμαι σίγουρη, σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ; Δεν έχω έτοιμο υλικό, ούτε βιβλίο σε κάποια μαθήματα. Από πού ν αρχίσω;(ε9_συν) Προσωπικά δεν έχω πεισθεί ακόμα ότι τα νέα προγράμματα είναι καλύτερα από τα παλιά. (Ε7_ΣΥΝ) Αυτό πραγματικά είναι σαν να μας έπιασαν και να μας έριξαν στον ωκεανό αβοήθητους.(ε11_συν) Από τα πιο πάνω αποσπάσματα φαίνεται έντονη η ανησυχία των εκπαιδευτικών για μια ελλιπή ενημέρωση που θεωρούν ότι δε βοήθησε ιδιαίτερα στην κατάρτισή τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η ανησυχία εκφράζεται τόσο έντονα που φαίνεται ως απόγνωση. Ίσως η μορφή που είχε η επιμόρφωση να μην ήταν αυτή που ζητούσαν οι εκπαιδευτικοί, αφού σε αρκετές περιπτώσεις εξέφρασαν εισηγήσεις και για τη μορφή που θα ήθελαν να έχει. Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν: Θέλουμε αυτό που λέμε school based επιμόρφωση μέσα στα σχολεία. (Ε9_ΣΥΝ) Να έχουν μια πρακτική εφαρμογή τα πράγματα αυτά που μας λένε, όχι έτσι σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, πιο πρακτικά, να ξέρουμε πώς να τα εφαρμόσουμε.(ε7_συν) Εμείς απαιτούμε πρακτικές εφαρμογές, πρακτικά παραδείγματα... συγκεκριμένα σημεία για κάθε θέμα που θα διδάξουμε, βιωματικά και όχι πολύ θεωρητικά, γενικά και αόριστα.(ε1_συν) Από τις πιο πάνω δηλώσεις είναι εμφανές ότι οι εκπαιδευτικοί δε θέλουν μια επιμόρφωση που να στηρίζεται στη θεωρία, αλλά πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την εκπαιδευτική αλλαγή, αλλά και να μπορέσουν οι ίδιοι να την εφαρμόσουν στην πράξη. 438

10 Όσον αφορά τις ανησυχίες που τους επηρεάζουν σε προσωπικό επίπεδο, σύμφωνα με το μοντέλο 2, αυτές αφορούν προβληματισμούς για το πώς θα διαφοροποιηθεί η διδασκαλία (Ερ17) και ο ρόλος των εκπαιδευτικών (Ερ33), αλλά και το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν κυρίως ως προς το χρόνο και την ενέργεια που θα αφιερώσουν (Ερ28). Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασαν και οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις συνεντεύξεις. Αυτό που προέκυψε είναι ότι πέρα από τις ανησυχίες που προκύπτουν λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν και για τις επιπτώσεις της αλλαγής σε προσωπικό επίπεδο. Την πιο πάνω υπόθεση επιβεβαιώνουν ενδεικτικά αποσπάσματα από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών που ακολουθούν: Στην προετοιμασία αφιερώνω περισσότερο χρόνο τώρα. (Ε10_ΣΥΝ) Επιβαρύνεται ο δάσκαλος με επιπλέον δουλειά και πιθανόν κάποιοι να μην μπορούν να το κάνουν αυτό.(ε23_συν) Κάποιες φορές που θέλω να κάνω κάτι καινούριο στην τάξη πρέπει να αφιερώσω αρκετό χρόνο στο σπίτι και για εμένα αυτό είναι πρόβλημα... (Ε12_ΣΥΝ) Ποιος είναι πλέον ο ρόλος μου; Να αναζητώ συνεχώς υλικό και να κάνω έξτρα δουλειά; Μόνο έτσι μπορώ να μπω στην τάξη έτοιμη να εφαρμόσω τους νέους στόχους (Ε2_ΣΥΝ) Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω αποσπάσματα, η διαδικασία αναζήτησης του κατάλληλου υλικού απαιτεί περισσότερο χρόνο και κόπο από τους εκπαιδευτικούς, κι αυτό είναι κάτι που τους δυσκολεύει και τους ανησυχεί. Σε κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως «επιβάρυνση», «κόπος» ή «επιπλέον δουλειά» γεγονός που δείχνει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την προετοιμασία τους για να εφαρμόσουν την εκπαιδευτική αλλαγή. Θεωρείται όμως απαραίτητο για να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αλλαγής. Όσον αφορά τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν τη διαχείριση και εφαρμογή της αλλαγής, αυτές που έχουν τους μεγαλύτερους συντελεστές φόρτισης σύμφωνα με το μοντέλο 2 αφορούν στις δυσκολίες συντονισμού έργου και ανθρώπων κατά την εφαρμογή της αλλαγής (Ερ34), στην έλλειψη χρόνου για καθημερινή οργάνωση (Ερ4) και στην αδυναμία των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν τα όσα η αλλαγή απαιτεί (Ερ16). Ακολουθούν οι δηλώσεις που αναφέρονται στο χρόνο που ξοδεύεται σε μη ακαδημαϊκά θέματα (Ερ25) και στη σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα και τις νέες τους υπευθυνότητες (Ερ8). Τα πιο πάνω αποτελέσματα ενισχύονται μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών κατά τις οποίες εκφράζουν ανησυχίες που αφορούν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής αλλαγής. Χαρακτηριστικές είναι οι πιο κάτω δηλώσεις των εκπαιδευτικών: Δεν μπορώ να μπω στην τάξη και να κάνω κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρη αν το δουλεύω σωστά...να πειραματίζομαι... (Ε15_ΣΥΝ) 439

11 Εγώ δεν νιώθω καθόλου έτοιμη να μπορέσω να διδάξω με αυτό το σκεπτικό... Απλά εγώ συνεχίζω να δουλεύω με τον τρόπο που δούλευα τα τελευταία δυο χρόνια. (Ε11_ΣΥΝ) Είναι η ανησυχία που νιώθεις αν είναι σωστά αυτά που κάνεις, αν είσαι μέσα στα πλαίσια. Μου προκαλεί μια ανησυχία γιατί δεν είμαι καλά καταρτισμένη.(ε23_συν) Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω αποσπάσματα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι έτοιμοι για να εφαρμόσουν στην πράξη την αλλαγή γιατί χαρακτηρίζονται από συναισθήματα αβεβαιότητας και έλλειψης σιγουριάς ως προς την εφαρμογή της εκπαιδευτικής αλλαγής. Παρατηρήσεις-Συμπεράσματα Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το μοντέλο ανησυχιών των Hall και Hord (2010) δεν επιβεβαιώνεται πλήρως από τα δεδομένα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν με την ίδια ένταση τις ανησυχίες τους που αφορούν στους τομείς της συνεργασίας, των αποτελεσμάτων ή της αναθεώρησης της αλλαγής. Για κάποιους εκπαιδευτικούς τα πιο πάνω θέματα είναι δευτερεύουσας σημασίας, ενώ για κάποιους άλλους έχουν μεγάλη βαρύτητα. Η διαπίστωση αυτή ανταποκρίνεται στη θεωρία διαδοχής των σταδίων ανησυχιών των Hall και Hord (2010) κατά την οποία τα στάδια ανησυχιών επέρχονται διαδοχικά, καθώς η αλλαγή μεταβαίνει από την εισαγωγή, στην εφαρμογή και στη θεσμοθέτησή της. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το δεύτερο δομικό μοντέλο καθώς και μέσα από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν να έχουν ελλιπή ενημέρωση για τη φιλοσοφία, τις προϋποθέσεις και τα μέσα που απαιτεί η αλλαγή που καλούνται να εφαρμόσουν. Εκφράζουν, επίσης, έντονες προσωπικές ανησυχίες που σχετίζονται με τις αλλαγές που υφίσταται ο ρόλος τους και τον επιπρόσθετο χρόνο και ενέργεια που καλούνται να αφιερώσουν για να εφαρμόσουν τις καινούριες πρακτικές. Επιπρόσθετα, οι ανησυχίες τους σχετίζονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό και με την εφαρμογή της αλλαγής. Θεωρούν ότι είναι δύσκολος ο συντονισμός έργων και ανθρώπων και δαπανείται επιπρόσθετος χρόνος για να επιτευχθεί, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα και στις νέες τους υπευθυνότητες και χαρακτηρίζονται από μια δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Οι δυσκολίες αυτές ενισχύουν τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας, έλλειψης ετοιμότητας και διδακτικής ανεπάρκειας με τις νέες πρακτικές. Οι τρόποι αντιμετώπισης των ανησυχιών αυτών των εκπαιδευτικών προτείνονται από τους ίδιους και αφορούν την παροχή συνεχούς στήριξης και καθοδήγησης από συμβούλους ή ειδικούς και την ανάγκη τους για επιμόρφωση βιωματικού και πρακτικού χαρακτήρα. Συμπερασματικά, η αναγνώριση των ανησυχιών είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής αλλαγής γιατί καθορίζει τον τρόπο προσαρμογής της αλλαγής από τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή πρακτική, αλλά και τον τρόπο αναθεώρησής της με βάση τις εισηγήσεις τους. Στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας και εφαρμογής, η μελέτη της διαδικασίας εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών 440

12 από εκπαιδευτικούς και από πρόσωπα που ενεργούν ως διευκολυντές της αλλαγής έχει βοηθήσει εκπαιδευτικούς, διαχειριστές, ερευνητές, σχεδιαστές να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες της αλλαγής που συμβαίνουν μέσα στις τάξεις και τα σχολεία (Anderson, 1997). Αυτό επιτρέπει, τελικά, την καλύτερη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση προσδοκιών σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της αλλαγής. Αναφορές Ελληνόφωνες Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (2010). Στατιστική Επετηρίδα. Λευκωσία: Στατιστική Υπηρεσία. Αγγλόφωνες Anderson, S. E. (1997). Understanding teacher change: Revisiting the Concerns Based Adoption Model. Curriculum Inquiry, 27(3), Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3 rd ed). Oxford: University Press. Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research Methods in Education. (4th ed.), London and New York: Routledge. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage. Denzin, N.K. (1978). The research act: A theoretical orientation to sociological methods (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. Fullan, M. G., & Miles, M. B. (1992). Getting reform right: What works and what doesn't. Phi Delta Kappan, 73(10), Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ed.) New York: Teachers' College Press. Fuller, F (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6, George, A. A., Hall, G. E., & Stiegelbauer, S. M. (2006). Measuring implementation in schools: The stages of concern questionnaire (2nd ed.). Austin, TX: Southwest Educational Development Laboratory. Hall, G.E. & Hord, S.M. (2010). Implementing Change: Patterns, Principles, and Potholes (3rd Edition). Boston: Allyn and Bacon. Hammersley, M., & Atkinson, P. (1983). Ethnography: Principles in practice (2nd ed.). New York: Routledge. 441

13 Howard, S.K. (2009). Teacher change: A preliminary exploration of teachers risk taking in the context of ICT integration. Sydney: CoCo Research Centre, The University of Sydney. Inos, H.R. & Quigley, M.A. (1995). Synthesis of research on educational Change. Part 4: The teacher s role. Pacific Region Educational Laboratory, 1-6. Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd Edition). London: The Guiford Press. Marsh, C. (1997). Key concepts of for understanding curriculum 2. London: Falmer Press. Smit, B. (2003). The emotional state of teachers during educational policy change. Paper presented at the European Conference on Educational research at the University of Hamburg, Germany, Sept, Sztajn, P. (2003). Adapting reform ideas in different mathematics classrooms: beliefs beyond mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 6(1),

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) "Πανηγύρι της Επιστήμης" ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΕΡΙΟΥ (Π. ΚΟΥΠΑΝΟΣ) Το Πανηγύρι της Επιστήμης είναι μια από τις δραστηριότητες που διοργανώνεται στα πλαίσια του μαθήματος ΕΠΑ 336 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εγχειριδίου ComBuS

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εγχειριδίου ComBuS Ρουμπρίκα Αξιολόγησης Εγχειριδίου ComBuS Οδηγίες: Αξιολογείστε τα πιο κάτω σε κλίμακα 1-5 απαντώντας στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό το Εγχειρίδιο παρουσιάζει τα πιο κάτω;» σημειώνοντας «Χ» στην επιλογή σας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ

Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ (MY MOST REMARKABLE TEACHER) Σκοπός Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να υποκινήσει τον αναστοχασμό στηριζόμενο στην προσωπική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς που κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π.

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π. «STORI» Stages of Recovery Instrument Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π., 2012) Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά το πώς αισθάνεστε για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Μάθημα: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: διερευνώντας τις γνώσεις, στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: διερευνώντας τις γνώσεις, στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: διερευνώντας τις γνώσεις, στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Χαραλάμπους Γεωργία Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Νεοφύτου Λεύκιος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Περίληψη Οι κύπριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος - "Ευθεία Απόδειξη"

Σχέδιο Μαθήματος - Ευθεία Απόδειξη Σχέδιο Μαθήματος - "Ευθεία Απόδειξη" ΤΑΞΗ: Α Λυκείου Μάθημα: Άλγεβρα Τίτλος Ενότητας: Μέθοδοι Απόδειξης - Ευθεία απόδειξη Ώρες Διδασκαλίας: 1. Σκοποί Να κατανοήσουν οι μαθητές την διαδικασία της ευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα.

Χρησιμοποιήθηκαν. ο πίνακας και ένα χαρτόνι, όπου θα αναγράφονται κάποια προϊόντα. Αποτίμηση της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ Τάξη Δημοτικού Ονοματεπώνυμο:. Ομάδα:Α Γενική εκτίμηση της διδασκαλίας: Πιστεύω ότι η διδασκαλία μου κινήθηκε σε αρκετά καλά πλαίσια. Οι στόχοι, που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία γενικού δασκάλου με ειδικό δάσκαλο. Έλενα Χατζηπέτρου, Ειδική Δασκάλα Κωφών

Συνεργασία γενικού δασκάλου με ειδικό δάσκαλο. Έλενα Χατζηπέτρου, Ειδική Δασκάλα Κωφών Συνεργασία γενικού δασκάλου με ειδικό δάσκαλο Έλενα Χατζηπέτρου, Ειδική Δασκάλα Κωφών Για να συνεργαστούμε πρέπει πρώτα : Να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους μας Να έχουμε ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα, ποιου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8 εκπαιδευτικοί 111 μαθητές/τριες ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ» ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα # 1: Εισαγωγή Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ

Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ stylmarios@cytanet.com.cy Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Συνέδριο ΠΑΔΕΔ, 19 Μαρτίου 2014 1 2 3 4 Αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας (τι, γιατί, πώς, στάδια, τρόποι, προϋποθέσεις, εστίαση ) Γνωριμία με ένα εργαλείο παρατήρησηςαυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα