ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016"

Transcript

1 Ηράκλειο Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτη στη συνεδρίασή τη µε αρ. 76/ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τι διατάξει των άρθρων 15, 18 και 19 του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.α ), όπω αντικαταστάθηκαν µε το Ν.916/001 και συµπληρώθηκαν µε του Νόµου 307/00, 3404/005, 3794/009 και 4009/011 άρθρο 80 παρ 6 και 19.. Τι διατάξει των άρθρων 8 και 10 του Ν.4009/011, όπω ισχύει σήµερα. 3. Τι διατάξει του Ν.431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α ) «ιορισµό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη ηµόσια ιοίκηση». 4. Τι διατάξει του Π.. 134/1999 (ΦΕΚ 13 τ. Α ) «ιορισµό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και ηµόσιε Υπηρεσίε του χώρου Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ. 5. Τι διατάξει του Π..163/00 (ΦΕΚ 149/τ.Α /6-6-00) «ιαδικασία και προϋποθέσει πρόσληψη επιστηµονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών µαθηµάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα». 6. Το Π 104/013 (ΦΕΚ137/τ.Α / ) «Μετονοµασία Σχολή-Μετονοµασία Τµηµάτων-Συγχώνευση Τµηµάτων-Κατάργηση Παραρτηµάτων και Τµηµάτων-Ίδρυση Σχολή-Ίδρυση Τµήµατο-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτη. 7. Την υπ αριθ. ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.834/ εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητική Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση µε θέµα «Κατάργηση τη υποχρέωση υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων». - 1 από 73-

2 8. Τι Συνελεύσει των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτη για το ακαδηµαϊκό έτο Αποφασίζει Την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστηµονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), µε σύµβαση εργασία Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου χρόνου, για το ακαδηµαϊκό έτο προκειµένου να καλυφθούν διδακτικέ ή άλλε επιστηµονικέ ανάγκε των Τµηµάτων ω ακολούθω: I. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι συµβάσει όσων προσληφθούν µπορεί να είναι των ακόλουθων δύο κατηγοριών: α) µε ωριαία αντιµισθία για ένα διδακτικό εξάµηνο. β) µε µηνιαία αποζηµίωση, µε πλήρη ή µερική απασχόληση για ένα διδακτικό εξάµηνο. Το Ίδρυµα επιφυλάσσεται να ανανεώσει σύµφωνα µε τι εκπαιδευτικέ ανάγκε τι συµβάσει των παραπάνω περιπτώσεων α και β για ένα ακόµη διδακτικό εξάµηνο. Τα γνωστικά αντικείµενα που προκηρύσσονται αναγράφονται στου πίνακε, στο Παράρτηµα που ακολουθεί, χωριστά κατά Σχολή και Τµήµα.. Το Ίδρυµα δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστηµονικού και εργαστηριακού Συνεργάτε σε όλα τα προκηρυσσόµενα γνωστικά αντικείµενα. Οι προσλήψει θα γίνουν µε βάση τι εκπαιδευτικέ ανάγκε του Ιδρύµατο όπω αυτέ θα έχουν διαµορφωθεί το χειµερινό εξάµηνο του , τι διαθέσιµε πιστώσει και τι θέσει πιστώσει που θα εγκριθούν µε την ΠΥΣ για το Ακαδηµαϊκό έτο Σε περίπτωση διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (µείωση) των ωρών απασχόληση ή καταγγελία τη σύµβαση µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου που γνωστοποιείται έγκαιρα στου Επιστηµονικού ή Συνεργάτε καθώ και στου Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.).. 4. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσλαµβάνεται σε θέσει Επιστηµονικών Συνεργατών ή Εργαστηριακών Συνεργατών ή στην κατηγορία Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.). Στι θέσει αυτέ ω ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια µε αυτά των βαθµίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρµογών ή µελών Ε. Ι.Π. αντίστοιχα. Στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όµοιου διδακτικού ή άλλου επιστηµονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το µόνιµο Ε.Π. τη αντίστοιχη βαθµίδα Ε.Π. για Επιστηµονικού ή Συνεργάτε ή για τα µέλη Ε. Ι.Π. αντίστοιχα. A. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού µπορεί να είναι πλήρη ή µερική. B. Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστηµονικού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατο. Για πρόσληψη σε θέση Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστηµονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, στα οποία αιτούνται να διδάξουν. Γ. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., µε την επιφύλαξη τη προηγούµενη παραγράφου, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 19 του Ν.1404/1983, όπω αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα και 4 - από 73-

3 του Ν.916/001 ο οποίο και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 13 του Ν.307/00 και το άρθρο 8 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3404/005 είναι τα ακόλουθα: Επιστηµονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη επαγγελµατική δραστηριότητα κατάλληλου επιπέδου ή αναλόγω µε τη φύση τη θέση (του γνωστικού αντικειµένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή συµµετοχή µε αµοιβή σε οργανωµένα ερευνητικά προγράµµατα ή συνδυασµό των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, µε το επιστηµονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείµενο τη θέση που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι δύο () έτη αυτοδύναµη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείµενο του τοµέα, σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµαταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. Β) Συναφή προ το αντικείµενο τη θέση που προκηρύσσεται επιστηµονική δραστηριότητα σχεδιασµού και εκτέλεση ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται µε τρει τουλάχιστον πρωτότυπε δηµοσιεύσει σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρου, οι οποίε έχουν δηµοσιευθεί ή έχουν γίνει δεκτέ προ δηµοσίευση στα σχετικά περιοδικά. Σύµφωνα µε τον Ν.1404/1983 και το Ν.916/001, άρθρο 19 παρ. 5α µε απόφαση του Προεδρικού Συµβουλίου και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατο, οι Επιστηµονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. µπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευµένων εργαστηρίων, καλύπτοντα µε αυτά το µικρότερο µέρο τη εβδοµαδιαία απασχόληση του. Κατά συνέπεια το µεγαλύτερο µέρο τη διδακτική απασχόληση ενό Επιστηµονικού Συνεργάτη πρέπει να αποτελείται από θεωρητικέ διαλέξει. Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελµατική δραστηριότητα αντίστοιχη του επιπέδου σπουδών, σε αντικείµενο σχετικό µε την ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται (του γνωστικού αντικειµένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώµατο. Η ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα µπορεί να περιλαµβάνει µέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήµια ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγή Ιδρύµατα του εξωτερικού. Β) Τεκµηριωµένη ικανότητα υπεύθυνη εφαρµογή επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογικών µεθόδων ή εκτέλεση τµήµατο ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται. Με απόφαση του Προεδρικού Συµβουλίου και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατο οι Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστηµονικοί Συνεργάτε µπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων, καλύπτοντα για τον λόγο αυτόν το µικρότερο µέρο τη εβδοµαδιαία απασχόλησή του. - 3 από 73-

4 Ω επαγγελµατική δραστηριότητα που απαιτείται ω προσόν για την κατάληψη θέση Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών ή για τη λήψη του απαιτούµενου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώµατο και συνδέεται µε σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά µεταπτυχιακά προγράµµατα ή οι σπουδέ. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων Τα ελάχιστα προσόντα των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.), σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 19 του Ν.1404/1983, όπω αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν.916/001, είναι τα ακόλουθα: 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου αντίστοιχη ειδικότητα ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµίου τη αλλοδαπή.. Πενταετή αξιόλογη διδακτική πείρα µετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισµένοι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστηµονική δραστηριότητα, καθώ και το συγγραφικό έργο συνεκτιµώνται.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε όλε τι προηγούµενε περιπτώσει εφόσον κανένα υποψήφιο δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, µε ωριαία αντιµισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίου που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση Επιστηµονικών Συνεργατών διδακτορικό δίπλωµα.. Ο συνολικό χρόνο απασχόληση των Επιστηµονικών Συνεργατών, µε ωριαία αντιµισθία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τι δεκατέσσερι (14) ώρε εβδοµαδιαίω και των Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., µε ωριαία αντιµισθία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τι δεκαοχτώ (18) ώρε εβδοµαδιαίω. 3. Σε µόνιµου ή όχι υπαλλήλου του ηµοσίου Τοµέα καθώ ύστερα από άδεια τη Υπηρεσία του και σε συνταξιούχου του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, ύστερα από άδεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου µπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο µέχρι τέσσερι (4) ώρε εβδοµαδιαίω, µόνο για εξειδικευµένα µαθήµατα. Η άδεια τη υπηρεσία του πρέπει να προσκοµισθεί κατά την υπογραφή τη σύµβαση σύµφωνα µε του όρου του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 όπω αντικαταστάθηκε µε το Ν.916/001 αρ. 4 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3404/005 αρ. 11 παρ. 3 και του άρθρου 15 του Ν.3794/009. Εάν δεν προσκοµισθεί η άδεια, η σύµβαση δεν υπογράφεται. 4. Προηγούµενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. συνεκτιµάται. 5. Επισηµαίνεται ότι ορισµένα από τα µαθήµατα που προκηρύσσονται µε την παρούσα µπορεί να µην ανατεθούν σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ανάλογα µε τι ανάγκε των τµηµάτων του Τ.Ε.Ι. 6. Ο αριθµό ωρών ανάθεση των µαθηµάτων θα οριστικοποιηθεί µετά το πέρα των δηλώσεων των σπουδαστών. 7. Οι εκπαιδευτικέ ώρε ανάθεση και οι µέρε απασχόληση των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών και ΕΕΜ θα είναι στην κρίση του Προεδρικού Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι από 73-

5 8. Το κώλυµα τη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτε κράτου µέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για του οποίου δεν προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού (βλ. ΙIΙ.6 παρακάτω). 9. Οι πολίτε των κρατών µελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να υποβάλουν εκτό των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό ελληνοµάθεια επιπέδου από το Κέντρο Ελληνική Γλώσσα, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρη γνώση και αποτελεσµατική χρήση τη Ελληνική γλώσσα. IΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατο προτίµησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Η αίτηση θα συµπληρώνεται µόνο ηλεκτρονικά µέσω τη πλατφόρµα ιαχείριση Αιτήσεων Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών Στη συνέχεια θα γίνεται εκτύπωση τη αίτηση που θα έχει εξαχθεί από το συγκεκριµένο σύστηµα, προκειµένου να κατατεθεί από τον υποψήφιο και να πρωτοκολληθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατο επιλογή του. Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην Πλατφόρµα ιαχείριση Αιτήσεων Επιστηµονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών και καταχώρηση όλων των απαιτούµενων στοιχείων (επικοινωνία, προσόντων, ασφαλιστικών), όσο και επιλογή γνωστικών αντικειµένων / ειδικότητα στα οποία θέτουν υποψηφιότητα. Τα υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία µε τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στη Γραµµατεία του Τµήµατο επιλογή του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο επιθυµεί την υποβολή αίτηση σε περισσότερα του ενό Τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Κρήτη, το σύστηµα υποστηρίζει τη δηµιουργία αντιγράφου τη ηλεκτρονική αίτηση στην οποία µε µόνη αλλαγή το Τµήµα υποβολή µπορεί να εκτυπωθεί, χωρί να απαιτείται από τον υποψήφιο η εκ νέου ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του.. Βιογραφικό σηµείωµα, µε συνοπτική ανάλυση των σπουδών, τη προϋπηρεσία, τη επιστηµονική δραστηριότητα και των επιστηµονικών εργασιών/δηµοσιεύσεών του. 3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. 4. Γενικά κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή δηµοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσει προϋπηρεσία και σχετικά τεκµήρια ασφάλιση επαγγελµατική δραστηριότητα κ.λ.π.) 5. Για µη Έλληνε ιθαγενεί χωρών εκτό Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρµόδιου ηµάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπο και ο χρόνο απόκτηση τη Ελληνική Ιθαγένεια. Προκειµένου για πολίτε κρατών µελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποιητικό τη αρµόδια αρχή του κράτου την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιο. 6. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρµόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενο δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηµατική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν - 5 από 73-

6 ολοκληρώσει τι στρατιωτικέ του υποχρεώσει ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτέ κατά τον χρόνο υποβολή τη υποψηφιότητά του, δεσµεύονται ότι θα προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά µε την υπογραφή τη σύµβαση εργασία. 7. Πλήρε αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστική χρήση. 8. Γνωµατεύσει α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα τη αντίστοιχη θέση. 9. Τα δικαιολογητικά 6, 7, 8 υποβάλλονται κατά την πρόσληψη των επιλεγµένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή τη σύµβαση. Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατο προτίµησή του την αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (0) ηµερών από την εποµένη τη τελευταία δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο δηλαδή από µέχρι και Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τι υπηρεσίε και του φορεί τη περίπτωση α, τη παρ. του άρθρου 1 του Ν.450/014 (ΦΕΚ74/Α / ) ή ακριβή αντίγραφά του. Οµοίω γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσηµη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπέ αρχέ και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµε µεταφράσει και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστω από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου µε την οποία αναγνωρίζονται ω ισότιµοι προ του τίτλου που απονέµονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τη ηµεδαπή. Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρε βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική ανάλυση του επιστηµονικού έργου, καθώ και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών.. Συµπλήρωση των δικαιολογητικών τη προκήρυξη (νέα έντυπα ή νέε εγγραφέ σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) µετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητα επιτρέπεται µόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν έγγραφα από τα αρµόδια όργανα πρόσληψη και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα. Περισσότερε πληροφορίε παρέχονται στου ενδιαφερόµενου στι ανακοινώσει τη ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση και από τι Γραµµατείε των Τµηµάτων όλε τι εργάσιµε ηµέρε και ώρε ( ) στα τηλέφωνα: - 6 από 73-

7 Α. ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τµήµα Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ( Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων (Άγιο Νικόλαο) τηλ Τµήµα Εµπορία και ιαφήµιση (Ιεράπετρα) τηλ Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα ιατροφή και ιαιτολογία (Σητεία) τηλ , 93, 94, 97, 98 Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τµήµα Κοινωνική Εργασία (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Νοσηλευτική (Ηράκλειο) τηλ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.(Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορική Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1. Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τµήµα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντο Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τµήµα Μηχανικών Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική Τ.Ε.(Ρέθυµνο) τηλ & από 73-

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκηρυσσόµενα Γνωστικά Αντικείµενα και Ειδικότητε κατά Σχολή/Τµήµα Πίνακα Περιεχοµένων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ... 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ... 1 ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 1 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 9 TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... 9 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) TMHMΑ ιοίκηση Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει TMHMA ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... 4 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ... 4 ΣΧΟΛΗ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TMHMA: NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε TMHMΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ από 73-

9 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Προκηρύσσονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα για θέσει τα οποία περιλαµβάνουν τα συναφή µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική», για το ακ. έτο : Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείµενα ΛΧ 000.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Νοµικά Ασφαλιστικά Χρηµατοοικονοµική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµό Φυσική Αγωγή Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητε για θέσει οι οποίε περιλαµβάνουν τα συναφή µαθήµατα του Προπτυχιακού Προγράµµατο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική», για το ακ. έτο : Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείµενα ΛΧ 0009.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Νοµικά Ασφαλιστικά Χρηµατοοικονοµική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισµό Φυσική Αγωγή - 9 από 73-

10 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιο επιστημονικό συνεργάτη για διδασκαλία θεωρητικού μαθήματο, θα ανατεθεί και η διδασκαλία του θεωρητικού μέρου του μαθήματο, σε εργαστηριακό συνεργάτη υψηλών προσόντων από 73-

11 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση " Τίτλο /Γνωστικό Τ Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Μάρκετινγκ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Συµπεριφορά Καταναλωτή Ε Τ Μεθοδολογία Έρευνα Ε Τ ΒΒ Μάρκετινγκ - ιοίκηση Πωλήσεων ΣΤ Τ Revenue Management- Yield Management ΣΤ Τ Μάρκετινγκ Τεχνολογικών Προϊόντων ΣΤ Τ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισµού ΣΤ Τ Νέε Τεχνολογίε στον τουρισµό Ζ Τ Ηλεκτρονικό Εµπόριο και νέε Τεχνολογίε Ζ 3. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο " ιοίκηση Επιχειρήσεων & ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενία" Τίτλο /Γνωστικό Τ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Τ Οργανωσιακή Συµπεριφορά Τ ηµόσια ιοίκηση Ε Τ ιοικητική εοντολογία και πρακτική ΣΤ 4. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκηση, Τουρισµού & Εφοδιασµού ιοίκηση Ολική Ποιότητα" Τίτλο /Γνωστικό Τ Πληροφορική Ι Α Τ Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την επίλυση προβληµάτων οικονοµική και ιοίκηση Β Τ ιοίκηση Ολική Ποιότητα ΣΤ Τ Προχωρηµένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζµεντ Ζ 5. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Ανθρωπιστικέ Σπουδέ (Κοινωνιολογία)" Τίτλο /Γνωστικό Τ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε Τ Τουρισµό πολιτιστική κληρονοµιά ΣΤ 6. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Οικονοµικά" Τίτλο /Γνωστικό Τ Οικονοµική τη ιοίκηση Ι Γ 001. Τ Οικονοµική τη ιοίκηση ΙΙ Τ Οικονοµική του Τουρισµού - 11 από 73-

12 7. Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισµό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ 004. Τ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισµό και ιαπολιτισµικότητα ΣΤ 8. Εκπαιδευτικοί ειδικών µαθηµάτων "Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ξένη γλώσσα : Αγγλικά Α 006. Τ Ξένη γλώσσα : Αγγλική Τουριστική Ορολογία Β Τ Ξένη γλώσσα Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία 9. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Λογιστική Τίτλο /Γνωστικό Τ Γενικέ Αρχέ Λογιστική Α 009. Τ Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β Τ ιοικητική Λογιστική Ε Τ Λογιστική Εταιρειών ΣΤ Τ Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ζ 10. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Λειτουργιών" Τίτλο /Ειδικότητα Τ ιοίκηση Τουριστικών Πρακτορείων Ζ Τ Ειδικέ και Εναλλακτικέ Μορφέ Τουρισµού Ζ Τ ιοίκηση Τουριστικών Προορισµών ΣΤ 11. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκηση, Τουρισµού Πληροφορική" Τίτλο /Ειδικότητα Τ Πληροφορική Ι Α Τ Προχωρηµένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζµεντ Ζ 1. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Νοµικά -Κοινωνιολογία Τίτλο /Γνωστικό Τ ίκαιο Επιχειρήσεων Ι : Αστικό ίκαιο Α Τ Τουριστική Νοµοθεσία Γ Τ ίκαιο Επιχειρήσεων Ι Ι : Εµπορικό ίκαιο Ε Τ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε 13. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Ποσοτικέ Μέθοδοι " Τίτλο /Ειδικότητα Τ Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (εργαστήριο) Β Τ Επιχειρησιακή Έρευνα (εργαστήριο) Τ Ανάλυση Αποφάσεων ( εργαστήριο) Ε 14. Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισµό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό Τ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ Τ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισµό και ιαπολιτισµiκότητα ΣΤ - 1 από 73-

13 ΣΧΟΛΗ ιοίκηση και Οικονοµία TMHMΑ ιοίκηση Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου Α. Θέσει Επιστηµονικών Συνεργατών µε τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα για την διδασκαλία των αναγραφόµενων Θεωρητικών Μαθηµάτων : Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Πληροφορική στι Επιχειρήσει για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στην Πληροφορική Α Ε Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Ε Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα ΣΤ Ε Σεµινάριο Τελειοφοίτων Ζ Ε Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ Ε ιαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδοµένων ΣΤ Ε Σχεδιασµό ιαδικτυακών Τόπων Ε Ε Γραφιστικό Σχεδιασµό Ε Ε Εφαρµογέ Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ Ε Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου στη ιαφήµιση ΣΤ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε (/εβδ) (/εβδ) 1 Τεχνητή Νοηµοσύνη στι Επιχειρήσει 001. Ε Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων ΣΤ Ε Συστήµατα Υποστήριξη Αποφάσεων Ζ Ε Επιχειρηµατική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώση Ζ Ε Μη γραµµική Βελτιστοποίηση Ε 3 1 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Γλώσσε Προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε οµέ εδοµένων Γ Ε Λειτουργικά Συστήµατα Ε Ε Αρχέ προγραµµατισµού Β Ε Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό Ε Ε Προγραµµατισµό ιαδικτύου ΣΤ - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Βάσει εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Πληροφοριακά Συστήµατα στην ιοίκηση Β Ε Βάσει εδοµένων Γ Ε Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών συστηµάτων ΣΤ Ε Συστήµατα ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP,CRM) Z - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Επιχειρησιακή Έρευνα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 13 από 73-

14 Τίτλο Ε Επιχειρησιακό Σχεδιασµό και ιαχείριση Έργων ΣΤ Ε Επιχειρησιακή Έρευνα Γ 3 1 /// /// /// /// /// /// Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: ιοίκηση και Προγραµµατισµό Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε ιοίκηση Παραγωγή E 008. Ε ιοίκηση Ολική Ποιότητα Ε Στρατηγική ιοίκηση & ιαχείριση Απόδοση Ε Ε Σχεδιασµό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων Α Ε ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Δ Ε ιοίκηση Υπηρεσιών ΣΤ Ε Εξαγορέ συγχωνέσει & ιαπολιτισµική ιοίκηση ΣΤ Ε Ηγεσία και Οργανωσιακή Συµπεριφορά ΣΤ Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε ιεθνή Επιχειρηµατικότητα Ε Ε Προσοµοίωση Βιοµηχανική Παραγωγή και Επιχειρήσεων Ζ - Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Εµπορικό και Εργατικό ίκαιο για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εµπορικό και Εργατικό ίκαιο Ζ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Μάρκετινγκ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Αρχέ Μάρκετινγκ Β Ε ιεθνέ Μάρκετινγκ Ε Ε Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ε Ε Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ Ε ηµόσιε Σχέσει- Επικοινωνία Ε Ε Συµπεριφορά Καταναλωτή (κοινό.ε+μαρ) Ε Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Οικονοµικά για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Μικροοικονοµική Α Ε Μακροοικονοµική Β Ε ιεθνή Οικονοµικά Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο :Αγγλικά για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 14 από 73-

15 Τίτλο Ε Αγγλική Ορολογία «Εξειδικευµένο µάθηµα» Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Μαθηµατικά και Στατιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Ε Εισαγωγή στη Στατιστική Β Ε Εφαρµοσµένη Στατιστική Γ Ε Χρονοσειρέ & Προβλέψει Ζ Ε Μαθηµατικά Επιχειρήσεων Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο: Χρηµατοοικονοµικά-Λογιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ Ε Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα & Αγορέ Ε Αρχέ Λογιστική Α Ε Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Β Ε ιοικητική Λογιστική Γ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Επιχειρησιακή Επικοινωνία «Εξειδικευµένο Μάθηµα» Α - Β. Θέσει Εργαστηριακών Συνεργατών με τι παρακάτω ειδικότητε για την διδασκαλία των αναγραφόμενων Εργαστηριακών Μαθημάτων: Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Μαθηµατικό ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στην Στατιστική για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στη Στατιστική Β Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στην Πληροφορική Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Εισαγωγή στη Πληροφορική Α Ε Επιχειρησιακή Επικοινωνία Α Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση στι Γλώσσε Προγραµµατισµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 15 από 73-

16 Τίτλο Ε Αρχέ Προγραµµατισµού Β Ε Λειτουργικά Συστήµατα Ε Ε Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό Ε Ε Προγραµµατισµό ιαδικτύου ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική συναφού ειδικότητα µε ειδίκευση: Βάσει εδοµένων και Πληροφοριακά Συστήµατα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Πληροφοριακά Συστήµατα στην ιοίκηση Β Ε Βάσει εδοµένων Γ Ε Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων ΣΤ Συστήµατα ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων Ε 4 (ERP,CRM) Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση: Εφαρµογέ ιαδικτύου και Πολυµέσα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα ΣΤ Ε Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ Ε Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Ε Σχεδιασµό ιαδικτυακών Τόπων Ε Ε Γραφιστικό Σχεδιασµό Ε Ε Εφαρµογέ Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου στη Ε 7 ιαφήµιση ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Οικονοµολόγο ή Συναφού Ειδικότητα µε ειδίκευση Χρηµατοοικονοµική των Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Γ 1 Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Επιχειρησιακή Έρευνα ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Επιχειρησιακό Σχεδιασµό και ιαχείριση Έργων ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ιοίκηση και Προγραµµατισµό Επιχειρήσεων ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Σχεδιασµό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ 008. Ε Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία Ζ Ε Προσοµοίωση βιοµηχανική Παραγωγή και επιχειρήσεων Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Μάρκετινγκ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: - 16 από 73-

17 Τίτλο Ε Αρχέ Μάρκετινγκ Β Ε Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο Ε Ελεύθερη Χρήση Η/Υ - 6 Επισηµαίνεται ότι ορισµένα από τα παραπάνω µαθήµατα ενδέχεται να µην ανατεθούν τελικά ανάλογα µε τι ανάγκε του Τµήµατο - 17 από 73-

18 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τοµέα: Μαθήµατα Κορµού Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μικροοικονοµία 1ο Θ Α 000. Μακροοικονοµία ο Θ Α Αγροτική Οικονοµία 4ο Θ Α Τουριστική Οικονοµία 4ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ Λογιστική ο Θ Α Προγραµµατισµό Επενδύσεων 5ο Θ 1Α Χρηµατ/κή ιοίκηση-κοστολόγηση 3ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ ιοίκηση Επιχειρήσεων 1ο 3Θ ιοίκηση Ανθρωπίνου υναµικού ο Θ 1Α Οργάνωση & ιοίκηση Πωλήσεων 3ο Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ LOGISTICS για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Επιχειρησιακή Έρευνα (Θ) 7ο 3Θ 001. Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα (Θ) 5ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΘΕΩΡΙΑ ΙΚΑΙΟΥ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό - 18 από 73-

19 Στοιχεία ικαίου 1ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μαθηµατικά Επιχειρήσεων 1ο Θ Α Εφαρµ/µένη Στατιστική Επιχ/σεων 3ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ ιαφήµιση 3ο Θ Α ηµόσιε Σχέσει-Επικοινωνία 4ο Θ 1Α ιαφηµιστική Εκστρατεία 6ο 3Θ 3Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Βιοµηχανικό Μάρκετινγκ 3ο 3Θ 000. ΒΒ Μάρκετινγκ (Θ) 6ο Θ Μάρκετινγκ Λιανικού Εµπορίου 4ο 3Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό ιεθνέ Μάρκετινγκ 5ο Θ Α 003. Στρατηγικό Μάρκετινγκ 7ο 3Θ Α 004. Σεµινάριο Τελειόφοιτων (Θέµατα 3 Μάρκ.) 7ο 3Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Αρχέ Μάρκετινγκ 1ο 3Θ 1Α 006. Μίγµα Μάρκετινγκ ο 3Θ 1Α Ορολογία Μάρκετινγκ (Αγγλικά) 5ο Θ Α - 19 από 73-

20 Έρευνα Αγορά 4ο Θ Α Συµπεριφορά Καταναλωτή ο 3Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θ) 1ο Θ Βασικέ Εφαρµογέ Πληροφ/κή (Θ) ο Θ ίκτυα Υπολογιστών (Θ) 4ο Θ 1Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Βάσει εδοµένων (Θ) 3ο Θ Συστήµατα Πληροφοριών ιοίκηση 4ο Θ 1Α Τοµέα: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 5ο Θ Α Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 6ο Θ 3Α Συστ/τα Υποστήριξη Αποφάσεων στον Αγροτικό Τοµέα (Θ) 7ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό ιοίκηση Ολική Ποιότητα 6ο 3Θ ιαχ/ση Φυσ. Πόρων-Περιβάλ/ντο 6ο Θ 3Α Ποιότητα Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίµων 7ο Θ Α Τοµέα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό - 0 από 73-

21 Τουριστικό Μάρκετινγκ 5ο Θ Α 004. Μάρκετινγκ Τουριστ. Προορισµών 7ο Θ Α ιαφήµιση & Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών 7ο Θ Α Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Σχεδιασµό Τουριστική Ανάπτυξη 6ο Θ 3Α Εναλλακτικέ Μορφέ Τουρισµού 6ο Θ 3Α Τοµέα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Σύγχρον. Ηλεκτρον. Επικ/νωνίε (Θ) 4ο Θ Εφαρµ. Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ (Θ) 6ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Εφαρµογέ Ηλεκτ/κού Εµπορίου (Θ) 6ο Θ Ηλεκτρον. Αγορέ & Υπηρεσίε (Θ) 7ο Θ Ηλεκτρ. Συναλλαγέ & Ασφάλεια (Θ) 7ο Θ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Προγραµµατισµό στο ιαδίκτυο 1 (Θ) 5ο Θ 005. Αρχιτ/νική Ηλεκτ/κού Εµπορίου (Θ) 5ο Θ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ LOGISTICS για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων: - 1 από 73-

22 Τίτλο /Ειδικότητα Επιχειρησιακή Έρευνα (Ε) 7ο Ε Logistics-Εφοδιαστική Αλυσίδα (Ε) 5ο Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ειδικότητα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα ΒΒ Μάρκετινγκ (Ε) 6ο Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ειδικότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ εργαστηριακών µαθηµάτων: για τη διδασκαλία των Τίτλο /Ειδικότητα Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε) 1ο 3Ε Βασικέ Εφαρµογέ Πληροφ/κή (Ε) ο 3Ε ίκτυα Υπολογιστών (Ε) 4ο Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ειδικότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Βάσει εδοµένων (Ε) 3ο Ε Τοµέα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ειδικότητα ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Σύγχρον. Ηλεκτρον. Επικ/νωνίε (Ε) 4ο Ε Εφαρµ. Πολυµέσων στο Μάρκετινγκ (Ε) 6ο 3Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων: - από 73-

23 Τίτλο /Ειδικότητα Εφαρµογέ Ηλεκτ/κού Εµπορίου (Ε) 6ο 3Ε Ηλεκτρον. Αγορέ & Υπηρεσίε (Ε) 7ο Ε Ηλεκτρ. Συναλλαγέ & Ασφάλεια (Ε) 7ο Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ειδικότητα ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Προγραµµατισµό στο ιαδίκτυο (Ε) 5ο 3Ε Αρχιτ/νική Ηλεκτ/κού Εµπορίου (Ε) 5ο Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ για τη διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Συστ/τα Υποστήριξη Αποφάσεων στον Αγροτικό Τοµέα (E) 7ο Ε - 3 από 73-

24 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α. Θέσει Επιστηµονικών Συνεργατών µε τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα για τη διδασκαλία των αναγραφόµενων Θεωρητικών Μαθηµάτων: 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργική Χηµεία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Γεωργική Χηµεία* 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χηµεία Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Χηµεία Τροφίµων (/εβδ) 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυσική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Φυσική (/εβδ) 4. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Εισαγωγή στην Πληροφορική* ΓΦ Εφαρµ.Πληροφορική & Νέε Τεχνολογίε στη Γεωργία* 5. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θρέψη Φυτών & Εδαφολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Θρέψη Φυτών Γονιµότητα Εδαφών* ΓΦ Εδαφολογία* ΓΦ ιαχείριση Εδαφών* 6. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργική Οικονοµία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Γεωργική Οικονοµία- Ο..Γ.Ε 7. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Μάρκετινγκ Γ. Προϊόντων (/εβδ) 8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ενδροκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - 4 από 73- (/εβδ) ΓΦ Γενική ενδροκοµία* 001.ΓΦ Τροπικά & Υποτροπικά Καρποφόρα ένδρα (/εβδ)

25 ΓΦ Μεσογειακέ ενδρώδει Καλλιέργειε ΓΦ Φυλλοβόλα- Καρποφόρα ένδρα* 9. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Γενική Γεωργία* 0016.ΓΦ Ειδική Γεωργία Ι ( Σιτηρά-Ψυχανθή Φυτά)* ΓΦ Αρωµατικά & Φαρµακευτικά Φυτά ΓΦ Παραγωγή και ιαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού ΓΦ Ειδική Γεωργία ΙΙ (Βιοµ.&Ενεργ.Φυτά)* 10. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιολογική Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Βιολογική Γεωργία (/εβδ) 11. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ιασφάλιση Ποιότητα Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ ιασφάλιση Ποιότητα Τροφίµων 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίµων Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ ) 1 00.ΓΦ Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίµων (/εβδ) (/εβδ) 13. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία και/ή Τεχνολογία Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών 004.ΓΦ Γεωργικέ Βιοµηχανίε 14. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γενετική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Γενετική (/εβδ) 15. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυτοπαθολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Γενική Φυτοπαθολογία* 007.ΓΦ Ειδική Φυτοπαθολογία* ΓΦ Ειδικά Θέµατα Φυτοπαθολογία (/εβδ) - 5 από 73-

26 16. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μικροβιολογία Τροφίµων Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ ) ΓΦ Μικροβιολογία Τροφίµων (/εβδ) 17. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργική Εντοµολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Γεωργική Φαρµακολογία 0031.ΓΦ Γενική Εντοµολογία-Ζωικοί Εχθροί* ΓΦ Ειδική Εντοµολογία* (/εβδ) 18. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γενετική Βελτίωση ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Βελτίωση Φυτών (/εβδ) 19. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελισσοκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Μελισσοκοµία (/εβδ) 0. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σεµινάριο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Σεµινάριο* 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρδεύσει ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Αρδεύσει-Στραγγίσει* ΓΦ ιαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων*. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιοµαθηµατικά ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Βιοµαθηµατικά* 0039.ΓΦ Γεωργικό Πειραµατισµό* 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θερµοκηπιακέ Κατασκευέ & Μηχανολογία Α/ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ ) ΓΦ Θερµοκηπ. Κατασκευέ και (/εβδ) - 6 από 73-

27 Εξοπλισµό* 0041.ΓΦ Γεωργική Μηχανολογία* 1 4. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιολογία Φυτών ΓΦ Μορφολογία-Ανατοµία Φυτών* 5. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυσιολογία Φυτών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Φυσιολογία Φυτών* 0044.ΓΦ Φυσιολογία Ανάπτυξη Φυτών (/εβδ) 6. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συστηµατική Βοτανική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Συστηµατική Βοτανική (/εβδ) 7. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οικολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Οικολογία* 0047.ΓΦ ιαχείριση Οικοσυστηµάτων* (/εβδ) 8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιοτεχνολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Γεωργική Βιοτεχνολογία * ΓΦ Ειδικά θέµατα Βιοτεχνολογία* 9. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Λαχανοκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Ειδική Λαχανοκοµία* 0051.ΓΦ Καλλιέργειε εκτό Εδάφου* ΓΦ Γενική Λαχανοκοµία* ΓΦ Ειδικά Θέµατα Λαχανοκοµία* (/εβδ) 30. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανθοκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) ΓΦ Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτ.Χώρων 0055.ΓΦ Επιχειρηµατική Ανθοκοµία( ρεπτά Άνθη και Γλαστρικά Φυτά)* ΓΦ Ανθοκοµία* (/εβδ) 31. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Τοπίου ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - 7 από 73- (/εβδ) (/εβδ)

28 ΓΦ Σχεδιασµό και ιαχείριση Κήπων & Πάρκων 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Περιβαλλοντικέ Αλλαγέ και Συστήµατα Τροφίµων Α/ Α ΓΦ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Περιβαλλοντικέ Αλλαγέ και Συστήµατα Τροφίµων* 33. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αµπελουργία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) (/εβδ ΓΦ Αµπελουργία* 0060.ΓΦ Ειδική Αµπελουργία-Αµπελογραφία* Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθηµάτων (Ε.Ε.Μ.) για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (/εβδ) (/εβδ) ΓΦ Αγγλική Γεωπονική Ορολογία Β. Θέσει Εργαστηριακών Συνεργατών µε τι παρακάτω ειδικότητε για τη διδασκαλία των αναγραφόµενων Εργαστηριακών Μαθηµάτων: 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Αµπελουργία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Αµπελουργία 0063.ΓΦ Ειδική Αµπελουργία- Αµπελογραφία. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Γεωργική Χηµεία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Γεωργική Χηµεία 3. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Χηµεία Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Χηµεία Τροφίµων 4. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Θρέψη Φυτών & Εδαφολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Θρέψη Φυτών Γονιµότητα Εδαφών 0067.ΓΦ Εδαφολογία ΓΦ ιαχείριση Εδαφών 5. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ενδροκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ - 8 από 73-

29 ΓΦ Γενική ενδροκοµία 0070.ΓΦ Τροπικά & Υποτροπικά Καρποφόρα ένδρα ΓΦ Μεσογειακέ ενδρώδει Καλλιέργειε ΓΦ Φυλλοβόλα Καρποφόρα ένδρα 6. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Γενική Γεωργία 0074.ΓΦ Ειδική Γεωργία Ι (Σιτηρά Ψυχανθή Φυτά) ΓΦ Αρωµατικά - Φαρµακευτικά Φυτά ΓΦ Παραγωγή και ιαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού* ΓΦ Ειδική Γεωργία ΙΙ (Βιοµ.&Ενεργ.Φυτά) 7. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιολογική Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Βιολογική Γεωργία 8. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Γενετική ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Γενετική 9. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Γεωργική Εντοµολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Γεωργική Φαρµακολογία 0081.ΓΦ Γενική Εντοµολογία-Ζωικοί Εχθροί ΓΦ Ειδική Εντοµολογία 10. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Γενετική Βελτίωση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Βελτίωση Φυτών 11. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία και/ή Τεχνολογία Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών 0085.ΓΦ Γεωργικέ Βιοµηχανίε 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Φυτοπαθολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ - 9 από 73- /εβδ

30 ΓΦ Γενική Φυτοπαθολογία ΓΦ Ειδική Φυτοπαθολογία ΓΦ Ειδικά Θέµατα Φυτοπαθολογία 13. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Μικροβιολογία Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Μικροβιολογία Τροφίµων 14. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Μελισσοκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Μελισσοκοµία 15. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Αρδεύσει ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Αρδεύσει- Στραγγίσει ΓΦ ιαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων 16. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιοµαθηµατικά ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /εβδ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Βιοµαθηµατικά 17. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Θερµοκηπιακέ Κατασκευέ & Μηχανολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Θερµοκηπιακέ Κατασκευέ και Εξοπλισµό 0095.ΓΦ Γεωργική Μηχανολογία 18. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιολογία Φυτών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /εβδ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Μορφολογία-Ανατοµία Φυτών ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Φυσιολογία Φυτών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Φυσιολογία Φυτών ΓΦ Φυσιολογία Ανάπτυξη Φυτών 0. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Συστηµατική Βοτανική ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /εβδ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Συστηµατική Βοτανική 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Οικολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ - 30 από 73- /εβδ

31 ΓΦ Οικολογία 0101.ΓΦ ιαχείριση Οικοσυστηµάτων* 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Βιοτεχνολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Γεωργική Βιοτεχνολογία 0103.ΓΦ Ειδικά θέµατα βιοτεχνολογία 3. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Λαχανοκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Ειδική Λαχανοκοµία ΓΦ Καλλιέργειε Εκτό Εδάφου ΓΦ Γενική Λαχανοκοµία ΓΦ Ειδική Θέµατα Λαχανοκοµία 4. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ανθοκοµία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτ.Χώρων 0109.ΓΦ Επιχειρηµατική Ανθοκοµία ( ρεπτά Άνθη και Γλαστρικά Φυτά) ΓΦ Ανθοκοµία 5. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιτεκτονική Τοπίου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιασµό και ιαχείριση Κήπων & ΓΦ Πάρκων /εβδ 6. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ιασφάλιση Ποιότητα Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /εβδ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ ιασφάλιση Ποιότητα Τροφίµων 7. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίµων Τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /εβδ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίµων 8. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Πληροφορική ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /εβδ ΓΦ Εισαγωγή στην Πληροφορική 0115.ΓΦ Εφαρµογέ Πληροφορική και Νέε Τεχν.στη Γεωργία *Σηµείωση: Τα µαθήµατα µε αστερίσκο και όσα άλλα διδάσκονται από µόνιµο µέλο Ε.Π., οι αιτήσει θα αξιολογηθούν µόνο σε περίπτωση έκτακτου προβλήµατο από 73-

32 ΣΧΟΛH: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA : ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο " ΙΑΤΡΟΦΗ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Β Υ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ Γ Υ Υ Υ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Γ Ε 1 1 ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ Υ ΣΤ 1 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι Υ ΗΜΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤ Υ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Ζ Υ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Ζ Υ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ζ Υ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Ζ 0 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο " ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Γ 0013.Υ ΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Ι Γ Υ ΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΙΙ 4 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Υ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤ 1 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Α Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Β Υ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Ε 4-3 από 73-

33 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό 1 00.Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Ε Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Γ 1 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ 006.Υ ΣΤ 4 ΙΑΤΡΟΦΗΣ Υ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ζ 4 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α 009.Υ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Β Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Α Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ- ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 0 Επιστηµονικοί Συνεργάτε µε γνωστικό αντικείµενο "ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Γνωστικό Υ ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α 0033.Υ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Α Υ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α Υ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Β Υ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ - 33 από 73-

34 Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα " ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Υ 0038.Υ Υ Τίτλο /Ειδικότητα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Εργαστηρ ιακού Μαθήµατ ο Ελάχιστο αριθµό ωρών ιδασκαλί α Γ 3 3 Ε 3 3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ Υ ΣΤ 3 3 ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι Υ ΗΜΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ Υ Ζ 3 3 ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Υ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Ζ Υ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα " ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Εργαστηρ ιακού Μαθήµατ ο Ελάχιστο αριθµό ωρών ιδασκαλί α Υ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Γ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Εργαστηρ ιακού Μαθήµατ ο Ελάχιστο αριθµό ωρών ιδασκαλί α Υ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ 0047.Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Υ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Εργαστηρ ιακού Μαθήµατ ο Ελάχιστο αριθµό ωρών ιδασκαλί α Υ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Α 1 1 Εργαστηριακοί Συνεργάτε µε ειδικότητα "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ" για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Εργαστηρ ιακού Μαθήµατ ο Ελάχιστο αριθµό ωρών ιδασκαλί α - 34 από 73-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. Ηράκλειο 01-09-2016 Αρ. πρωτ. 4091/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Η Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στην υπ αριθμ. 8/13-07-2016 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡ ΙΠ. ακαδ. έτους

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡ ΙΠ. ακαδ. έτους Λάρισα 07/05/009 Αρ. Πρωτ.: 17 Πληροφορίες: - Τµήµατα ΤΕΙ/Λ & Παραρτηµάτων - Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φ. Α. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, Ε.Ε.Μ. και ΕΡ ΙΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι :29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 6-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 6248/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 08 / 04 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4/1799 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 24-10-2016 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας, έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 15-7-2016 Φε. 16α/6141,6418 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2016 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ Άρτα, 14.09.2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4193 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/262 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 06.02.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-ΒΚ4. Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-ΒΚ4. Ειδική Λαχανοκοµία ΙΙ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 16.10.2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4065 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 15/ 07 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 /3530 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι ΔΥ7ΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Αντίρριο, Αρ. πρωτ.: 2019 Ι 2d t b 3 S 4 υ Ο Ταχ. Δ/νση Εθν. Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων (Αντίρριο) Ταχ. Κωδ. 30020 Αντίρριο Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη Τ.Θ. 141 ΠΡΟΣ: Τίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα 19/ 10 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4782 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X :

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη. ΠΡΟΣ: Τίς Εφηµερίδες Πληροφορίες :Σ.Ιωαννίδου 1. Τηλέφωνο : FA X : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 11-10-2016 Αρ. Πρωτ. 2746 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη 19.06.2008 ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ Φ16.2/Α/4484 Ταχ. /νση : Τ.Κ. 57 400 Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πάτρα, 01-08-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. πρωτ: 28407 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Τηλ.: 2610 369278 Fax : 2610 369198 e-mail: mixanologia@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

viii. Των παρ. 2 & 6 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

viii. Των παρ. 2 & 6 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.11 13:13:09 EEST Reason: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 201-2016 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γενική και Ανόργανη Χηµεία Μαθηµατικά 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Γενετική Λειτουργική Ανατοµία Φυτών Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 4 Εισαγωγή στη Γεωπονία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : 5-10-2016 Φε.16α/8936 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Εξάµηνο 1 555 Μαθηµατικά Α 4 4Θ ΑΦΠ&ΓΜ 2 3435 Πληροφορική 6 3Θ+3Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ημερομηνία: Αρ.Πρωτ.: Φε.16β/5275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ημερομηνία: Αρ.Πρωτ.: Φε.16β/5275 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ημερομηνία: 8-6-2016 Αρ.Πρωτ.: Φε.16β/5275 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 1/09/014 Αριθμ.πρωτ. 459 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 05/12 / 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Φ./5664. Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα

Άρτα, 05/12 / 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Φ./5664. Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα Άρτα, 05/12 / 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Φ./5664 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τρίκαλα 09-01-2017 Αριθ. Πρωτ.: 25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 2-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Αριθµ. Πρωτ. 4 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2 Εξάµηνο : 2 3300 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα