BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)"

Transcript

1 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ /04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ Α.Φ.Μ , ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, 11745, Αζήλα

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ...4 Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε Καηάζηαζε εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1-31/12/2014 θαη 1/1-31/12/ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (ρξήζεο 1/1-31/ θαη 2013) εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ Δλζψκαηα Πάγηα Άυια Πάγηα Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Γηαλνκή κεξηζκάησλ Έζνδα Έζνδα απφ λαχινπο Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ Έζνδα απφ ηφθνπο Έζνδα απφ κεξίζκαηα Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο Κξαηηθή Τπνζηήξημε Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ απνηειέζκαηα Λεηηνπξγηθνί ηνκείο Έμνδα Κφζηνο Γαλεηζκνχ Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Μηζζψζεηο Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο Πεξηνδηθή θαηαλνκή Δπηκεξηζκφο ησλ θνηλψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμφδσλ Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Κέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο Κέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Κέξδε αλά κεηνρή Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο σελ. 1

3 Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Νέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηχπσλ ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Δπηηνθίσλ Γηαρείξηζε Κεθαιαηνπρηθνχ θηλδχλνπ Κίλδπλνο Γηαθχκαλζεο Σηκψλ Καπζίκσλ Αληαγσληζκφο Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ Δχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Κνηλνπξαμία εζφδσλ πινίσλ Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ κεξψλ Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ πκκεηνρέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην άιισλ εηαηξεηψλ Δγγπήζεηο Ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Μειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Αλάιπζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Αλάιπζε εζφδσλ θαη παξνπζίαζε Γεσγξαθηθψλ ηνκέσλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ Έμνδα Γηνίθεζεο Έμνδα Γηάζεζεο Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Κέξδε/ (δεκίεο) απφ πσιήζεηο πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Φφξνη εηζνδήκαηνο Δλζψκαηα πάγηα Άυια Πάγηα Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδχλακα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Μαθξνπξφζεζκεο θαη Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σελ. 2

4 8. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εκαληηθά Γεγνλφηα Με Γηαλνκή Μεξίζκαηνο σελ. 3

5 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. σελ. 4

6 Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 4 Μαξηίνπ 2015 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Θαλάζεο Ξχλαο Α.Μ..Ο.Δ.Λ σελ. 5

7 ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. παξνπζηάδεη µε ηελ παξνχζα έθζεζε ζηνπο κεηφρνπο, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ.. ζπληάρζεθε ζχµθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ηε ρξήζε 2014 ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ Διιεληθή Αθηνπινΐα, ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ, ζηε γξακκή ηεο Γσδεθαλήζνπ, ζηε γξακκή Πεηξαηάο Ζξάθιεην θαη ζηε γξακκή Πεηξαηάο Υίνο Μπηηιήλε. Δηδηθφηεξα, ζηηο γξακκέο ησλ Κπθιάδσλ εθηέιεζαλ δξνκνιφγηα ηα πινία Blue Star Paros, Blue Star Naxos θαη Blue Star Ithaki, ζηηο γξακκέο ηεο Γσδεθαλήζνπ δξνκνινγήζεθαλ ηα πινία Blue Star 2, Blue Star 1 θαη Γηαγφξαο, ζηε γξακκή Πεηξαηάο Ζξάθιεην δξνκνινγήζεθε ην πινίν Blue Horizon θαη ζηε γξακκή Πεηξαηάο Υίνο Μπηηιήλε, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014, δξνκνινγήζεθε ην πινίν Blue Star Patmos. πγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2013 πξνέθπςαλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηε δξνκνιφγεζε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ηνπ πινίνπ Blue Star Patmos. Ζ Δηαηξία καο είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Attica Α.Δ. πκκεηνρψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ελνπνηνχληαη ζηνλ Όκηιν Attica κε ηελ κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαθνξά επηβαηψλ, Η.Υ. νρεκάησλ θαη θνξηεγψλ νρεκάησλ. Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζηε ρξήζε 2014, αλήιζε ζε Δπξψ 143,8 εθαη. θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ έθζαζαλ ηα Δπξψ 33,5 εθαη. έλαληη θχθινπ εξγαζηψλ Δπξψ 132,0 εθαη. θαη θεξδψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ Δπξψ 23,7 εθαη. ηεο ρξήζεο ηνλ πξναλαθεξφκελν θχθιν εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη απνδεκηψζεηο γηα εθηέιεζε δξνκνινγίσλ γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 12,2 εθαη. έλαληη Δπξψ 11,7 εθαη. ζηε ρξήζε Σα έμνδα δηνίθεζεο ζηε ρξήζε 2014, κεηψζεθαλ ζε Δπξψ 7,2 εθαη. απφ Δπξψ 7,4 εθαη. ζηε ρξήζε εκαληηθή κείσζε ζεκείσζαλ ηα έμνδα δηάζεζεο, ζε Δπξψ 9,2 εθαη. έλαληη Δπξψ 10,7 εθαη. ζηε ρξήζε Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζε Δπξψ 0,3 εθαη. απφ Δπξψ 0,7 εθαη. ζηε ρξήζε Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε 2014 αλήιζαλ ζε Δπξψ 7,7 εθαη. απφ Δπξψ 4,9 εθαη. ζηε ρξήζε 2013 θαη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο ηφθνπο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ. ηε ρξήζε 2014 ε Δηαηξία είρε θέξδνο Δπξψ 4,0 εθαη. απφ ηελ πψιεζε ηνπ πινίνπ Blue Star Ithaki. Ζ Δηαηξία ζεκείσζε ζηε ρξήζε 2014 θέξδε κεηά απφ θφξνπο Δπξψ 17,8 εθαη. έλαληη αληίζηνηρσλ θεξδψλ Δπξψ 8,0 εθαη. ζηε ρξήζε Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θεξδψλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο ρσξίο αλάινγε επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ζηα έθηαθηα θέξδε απφ ηελ πψιεζε ηνπ Blue Star Ithaki. σελ. 6

8 ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θιάδν κε έληνλε επνρηθφηεηα, κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην κε επηέκβξην θαη ρακειφηεξε ηνπο κήλεο Ννέκβξην κε Φεβξνπάξην. ηνηρεία Ηζνινγηζκνχ θαη Σακεηαθψλ Ρνψλ Σα ελζψκαηα πάγηα ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηα πινία Blue Star. Ζ Δηαηξία δηαζέηεη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηηο 31/12/2014 χςνπο Δπξψ 7,7 εθαη. έλαληη Δπξψ 8,7 εθαη. ζηηο 31/12/2013. Σα ίδηα θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε Δπξψ 244,6 εθαη. έλαληη Δπξψ 231,3 εθαη. ζηε ρξήζε Μεηά ηελ επίηεπμε ηειηθήο ζπκθσλίαο εληφο ηνπ 2014 γηα ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε αλαρξεκαηνδφηεζε, ν δαλεηζκφο ηεο Δηαηξίαο έρεη κεηαηξαπεί πιένλ ζε καθξνπξφζεζκν. Δηδηθφηεξα, ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο θαηά ηελ αλέξρεηαη ζε Δπξψ 131,6 εθαη. απφ ηα νπνία Δπξψ 127,9 εθαη. είλαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 3,7 εθαη. είλαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. ηε ρξήζε 2013 ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο αλέξρνληαλ ζε Δπξψ 116,3 εθαη. θαη αθνξνχζε ζην ζχλνιφ ηνπ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο ινγαξηαζκφο «πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» αλήιζε ζε Δπξψ 8,8 εθαη. απφ Δπξψ 11,5 εθαη. ζηηο Ο ινγαξηαζκφο «ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» αλήιζε ζε Δπξψ 6,6 εθαη. απφ Δπξψ 5,8 εθαη. ζηηο ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε 2014 ππάξρνπλ εηζξνέο Δπξψ 20 εθαη. έλαληη αληίζηνηρσλ εηζξνψλ Δπξψ 14,3 εθαη. ζηε ρξήζε Απφ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2014 είρε εθξνέο Δπξψ 39,6 εθαη. (αγνξά Blue Star Patmos Δπξψ 70,3 εθαη. θαη πψιεζε Blue Star Ithaki Δπξψ 31,2 εθαη.) έλαληη εθξνψλ Δπξψ 0,2 εθαη. ζηε ρξήζε Απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε Δηαηξία ζηε ρξήζε 2014 είρε εηζξνέο Δπξψ 18,4 εθαη. (εηζπξάμεηο απφ νκνινγηαθά δάλεηα Δπξψ 75,0 εθαη. θαη εμνθιήζεηο δαλείσλ Δπξψ 56,6 εθαη.) έλαληη εθξνψλ Δπξψ 10,0 εθαη. ζηε ρξήζε εκαληηθά γεγνλόηα Σελ 26 ε Ηνπλίνπ 2014 ζπλεδξίαζε ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο φπνπ εγθξίζεθαλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2013 κεηά ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. Σελ 5 ε Απγνχζηνπ 2014 ζπλεδξίαζε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη αληαιιάμηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζην πιαίζην ηεο πιήξνπο θαη καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη γεληθφηεξα ηνπ Οκίινπ Attica ζηνλ νπνίν αλήθεη. Σελ 21 ε Ννεκβξίνπ 2014 ζπλεδξίαζε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, κε αθχξσζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ2,93 έθαζηε θαη ηελ επηζηξνθή θεθαιαίνπ χςνπο ,16 ζηε κνλαδηθή κέηνρν ηεο Δηαηξίαο ήηνη ζηελ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ATTICA A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. σελ. 7

9 Ζ Δηαηξεία ζηηο 7/11/2014, επψιεζε ην Δ/Γ-Ο/Γ πινίν BLUE STAR ITHAKI, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο Δπξψ 31,2 εθαη. θαηαβιεηένπ ηνηο κεηξεηνίο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά. Σν θαζαξφ θέξδνο γηα ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε Δπξψ 4 εθαη. πεξίπνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο Σελ 24 ε Ηνπιίνπ 2014 ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαη απνθάζηζε ηελ απφθηεζε ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ πινίνπ BLUE STAR PATMOS απφ ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ ΜΠΛΟΤ ΣΑΡ ΦΔΡΡΗ ΝΔ. Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2015 Ζ νηθνλνκηθή χθεζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, o έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, ε εμέιημε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ηδηαίηεξα ν εγρψξηνο ηνπξηζκφο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαζψο θαη ην θφζηνο θαπζίκσλ, είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο ζηε ρξήζε Ζ έληνλε επνρηθφηεηα ηνπ θιάδνπ δελ επηηξέπεη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο βάζεη ηνπ ζηνηρείσλ ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ Παξφια απηά γηα ηε ρξήζε 2015 θαη κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη, εάλ δελ ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν θχθινο εξγαζηψλ ζα παξνπζηάζεη κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην Κπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο: Ζ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιήκαηα ρξένπο ζε ζεκαληηθέο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ επηδξά αξλεηηθά ζηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα αληιήζεη θεθάιαηα Ο Δηαηξία θαη γεληθφηεξα ν Όκηινο ζηνλ νπνίν αλήθεη, είρε καθξνρξφληεο ζπδεηήζεηο κε ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο γηα λα επηηχρεη ηειηθά ηελ πιήξε θαη καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ. Γεληθά, ε δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεησλ θεθαιαίσλ κέζσ δαλεηζκνχ ή άιισλ πεγψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο θαη γεληθφηεξα απφ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ζε ζεκαληηθέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεησλ θεθαιαίσλ θαη πηζαλφλ λα απμήζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο δαλεηζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζεκαληηθήο κεξίδαο πιεζπζκνχ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ. Ο πεξηνξηζκφο ζηε δηαθίλεζε επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη Δηαηξία νδεγεί ζε κείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ηεο έξγνπ θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Σνλ Αχγνπζην 2014 ππήξμε ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε νπνία πινπνηήζεθε ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο απηήο ν δαλεηζκφο αλαηαμηλνκήζεθε ζε καθξνπξφζεζκν απφ βξαρππξφζεζκν πνπ ήηαλ ζηηο Δηδηθφηεξα ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ αλέξρεηαη ζε Δπξψ 131,6 εθαη. απφ ηα νπνία Δπξψ 127,9 εθαη. είλαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη Δπξψ 3,7 εθαη. είλαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. σελ. 8

10 Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ θαπζίκσλ Ζ Δηαηξία, φπσο ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θφζηνο ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ είλαη, κε κεγάιε δηαθνξά, ην ζεκαληηθφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Κίλδπλνο δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ. πλεπψο ε Δηαηξία είλαη εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν επηηνθίνπ. Γηα παξάδεηγκα, κία κεηαβνιή ζε εηήζηα βάζε θαηά 1% ζην επηηφθην ζα είρε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ηεο ζέζε θαηά Δπξψ 1,3 εθαη. πεξίπνπ. πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Δπξψ. Ζ Δηαηξία επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζην βαζκφ πνπ ηα λαπηηιηαθά θαχζηκα πνπ αγνξάδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη δηεζλψο ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. Πηζησηηθφο θίλδπλνο Ζ Δηαηξία, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πειαηψλ, εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ. Δηδηθφηεξα, έρεη νξίζεη πηζησηηθά φξηα θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πηζησηηθήο πνιηηηθήο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ ηεο ελψ παξάιιεια, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμαζθάιηζή ηεο, έρεη ιάβεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπέδεο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θεληξηθνχο πξάθηνξεο έθδνζεο εηζηηεξίσλ. Δπίζεο, παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ θαη εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ. πλεπψο, ηπρφλ αδπλακία πειαηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο κέζσ δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ. Ζ Δηαηξία έρεη ζεκαληηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ζ Δηαηξία έρεη ζεκαληηθέο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο δεδνκέλνπ φηη νη επελδχζεηο γηα ηελ απφθηεζε πινίσλ απαηηνχλ ζεκαληηθνχ χςνπο θεθάιαηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, ρξεκαηνδνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ζ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα εμππεξεηεί θαη λα απνπιεξψλεη ηα δάλεηα ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο ζην κέιινλ, ε νπνία ζε έλα βαζκφ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αληαγσληζκφο θαη άιινπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο. Ο ζπληειεζηήο κφριεπζεο ζηηο αλέξρεηαη ζε 34% έλαληη 32% ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Πιεξνθνξίεο γηα εξγαζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Ζ Δηαηξία ζηηο απαζρνινχζε 534 άηνκα. Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζπλείδεζεο απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. σελ. 9

11 Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Ζ Δηαηξία είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όια ηα πινία Blue Star είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο Πινίσλ (ISM) θαη εθαξκφδνπλ φιεο ηηο Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ επαηζζεζία ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απνδεηθλχεηαη εκπξάθησο θαζψο ε Δηαηξία θαη γεληθφηεξα ν Όκηινο Attica ζηνλ νπνίν αλήθεη εθαξκφδεη θαη έρεη πηζηνπνηήζεη (ρσξίο λα απνηειεί λνκνζεηηθή ηεο ππνρξέσζε) φια ηα πινία θαηά ην Γηεζλή Κψδηθα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO αλαγλσξίδνληαο ηηο πηπρέο ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ. Σα πην ζεκαληηθά απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζρεηίδνληαη κε εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, εθξνέο ζην λεξφ, δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, κφιπλζε ηεο γεο, ρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ θαη πφξσλ, ερνξχπαλζε, θσηνξχπαλζε θαζψο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ Δηαηξία θαη γεληθφηεξα ν Όκηινο αμηνινγεί εηεζίσο απηά ηα αλαγλσξηζκέλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη επηρεηξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ή λα εμαιείςεη ηελ επίδξαζή ηνπο. Λνηπέο πιεξνθνξίεο Ζ Δηαηξία δελ δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα νχηε επέλδπζε θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο παξνχζεο έθζεζήο καο πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξίαο. Κπξίεο θαη Κχξηνη Μέηνρνη, Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά ζαο εθζέζακε παξαπάλσ θαζψο θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζαο παξεδφζεζαλ γηα ηε ρξήζε 2014, κπνξείηε λα δηακνξθψζεηε πιήξε εηθφλα ζε φηη αθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν θαη λα απνθαζίζεηε ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Δπραξηζηψ, Αζήλα, 4 Μαξηίνπ, 2015 Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Μηράιεο αθέιιεο σελ. 10

12 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη Πσιήζεηο Κφζηνο πσιεζέλησλ Μηθηό Κέξδνο Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Απνκείσζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ - - Κέξδε / (δεκηέο) απφ ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρήβαζηθά (ζε ) 0,2274 0,1019 Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε ) - - Κέξδε πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα: Πνζά πνπ δελ αλαηαμηλνκνύληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ : - θέξδε /(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο πεξηφδνπ - - Απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία κεηαθεξφκελα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο - - Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ πξό θόξσλ Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ, θαζαξά από θόξνπο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ Καηαλεκεκέλα ζε: Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζν σελ. 11

13 Καηάζηαζε εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31/ θαη 2013 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Σεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 εκ. 31/12/ /12/2013 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Με Κπθινθνξνύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Δλζψκαηα Πάγηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ύλνιν Κπθινθνξoύληα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπά θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε - - ύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο Λνηπά απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο Με ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο - - ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Μαθξνπξφζεζκεο Πξνβιέςεηο ύλνιν Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη - - Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ύλνιν Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε - - ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Ιδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 σελ. 12

14 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο από απνηίκεζε ρξεκ/θσλ κέζσλ Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1/1/ Απνηέιεζκα ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα: Αληηζηάζκηζε Σακεηαθώλ Ρνώλ - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ Τπόινηπν ηελ 31/12/ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Αξηζκόο Μεηνρώλ Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο από απνηίκεζε ρξεκ/θσλ κέζσλ Λνηπά απνζεκαηηθά Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπφινηπν ηελ 1/1/ Απνηέιεζκα ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα: Αληηζηάζκηζε Σακεηαθψλ Ρνψλ - θέξδε/(δεκηέο) ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαηαμηλφκεζε ζηα απνηειέζκαηα Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην Μεξίζκαηα πιεξσηέα Μεηαθνξά κεηαμχ απνζεκαηηθψλ θαη θεξδψλ εηο λένλ Τπόινηπν ηελ 31/12/ Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 1/1-31/12/2014 θαη 1/1-31/12/2013 σελ. 13

15 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη /1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) Μείνλ : Χξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Καηαβεβιεκέλνη θφξνη ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) Χξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) - - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ύλνιν εηζξνώλ /(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο Η παξαπάλσ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν. Η αλάιπζε ησλ Σακεηαθψλ δηαζεζίκσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (ρξήζεο 1/1-31/ θαη 2013) σελ. 14

16 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Ζ εηαηξεία BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. είλαη ακηγψο Ναπηηιηαθή Δηαηξεία. Δίλαη πινηνθηήηξηα ησλ παξαθάησ ππφ Διιεληθή ζεκαία πινίσλ : BLUE STAR 1, BLUE STAR 2, BLUE STAR ITHAKI (πσιήζεθε), BLUE STAR PAROS, BLUE STAR NAXOS, BLUE STAR PATMOS, BLUE HORIZON θαη DIAGORAS. Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, Λεσθ. πγγξνχ & Σνξβά 3, Σ.Κ Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηo ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ είλαη 534 άηνκα ελψ ζηηο 31/12/2013 ήηαλ 456. Σν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο είλαη Κάζε κεηνρή έρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. Ζ εηαηξεία ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελζσκάησζεο. Ζ ATTICA AΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ελνπνηείηαη άκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εηαηξεία (άκεζα θαη έκκεζα) αλέξρεηαη ζε 89,38%. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 4 Μαξηίνπ, Τστόν διαθορές ηων μονάδων ζηοσς πίνακες οθείλονηαι ζε ζηρογγσλοποιήζεις. 2. Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθάξκνζε ε Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ. Δπίζεο, απαηηεί ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ θξίζεο θαη πνιππινθφηεηαο ή νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε Σν 2003 θαη 2004, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) κηα ζεηξά απφ θαηλνχξηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΑ) θαη αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κε αλαζεσξεκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ) ηα νπνία εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνγελέζηεξεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB, ε νπνία αλαθέξεηαη σο "the IFRS Stable Platform 2005". Ο φκηινο εθαξκφδεη ην IFRS Stable Platform 2005 απφ 1 Ηαλνπαξίνπ σελ. 15

17 Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο παξνπζίαζεο, ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αξρήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Δπίζεο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβάιινπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα θαη κε βάζε ηελ εηθφλα ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη ζρεηηθνί θίλδπλνη, αβεβαηφηεηεο αιιά θαη ζρεηηθέο δξάζεηο πξνο αληηκεηψπηζήο ηνπο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε Ζ αλαγλψξηζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ πσιήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη φρη θαηά ηελ εκεξνκελία ηαθηνπνίεζεο. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζφδνπ πνπ απνθηήζεθε. Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 έρεη επηιέμεη θαη εθαξκφδεη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο θάζε εθαξκνζηένπ Πξνηχπνπ ή Γηεξκελείαο. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί φηη νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, απηφ αλήθεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο θαη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ Ζ Γηνίθεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνβεί ζε θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ νη νπνίεο δελ είλαη βέβαηεο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Απνινγηζηηθά θαη κε ηελ άξζε ησλ ζρεηηθψλ αβεβαηνηήησλ είλαη πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα λα δηαθέξνπλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο ππνζέζεηο εμεηάδνληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη ινγηζηηθέο θξίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Γηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο θαη νη νπνίεο έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο: Ζ Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε εάλ πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο θαη εθφζνλ πθίζηαηαη εθηηκά ην χςνο ηεο, ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο γηα ην ζέκα απηφ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο παξαγσγήο ηακεηαθψλ εηζξνψλ πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Ο ελ ιφγσ πξνζδηνξηζκφο βαζίδεηαη ζε εθηηκήζεηο θαη ππνθείκελεο ππνζέζεηο. Δπηπιένλ, ε Γηνίθεζε εμεηάδεη ζε θάζε ρξήζε, ζηε βάζε ππνζέζεσλ θαη εθηηκήζεσλ, ηα αθφινπζα: - ηηο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο αλαθηήζηκεο αμίεο ησλ πινίσλ - ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, γηα επίδηθεο ππνζέζεηο θαη γηα ππνζέζεηο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. σελ. 16

18 Οη πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο θεξφκελεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, αθνξνχλ: - ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζην παξφλ ζηάδην κε εχινγε αθξίβεηα. - ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ ελδερφκελσλ δεκηψλ απφ εθθξεκνδηθίεο θαη επηζθάιεηεο. Ζ Γηνίθεζε πξνέβε ζηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/ Δλζψκαηα Πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε ηνπ παγίνπ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ ησλ πινίσλ ή εθηεηακέλεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο, ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζε 5 έηε. Οη δαπάλεο πξνζαξκνγήο ησλ πινίσλ κε θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη αζθαινχο δηαρείξηζεο ζεσξνχληαη μερσξηζηφ πάγην θαη απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνιεηπφκελε δσή ηνπ πινίνπ. Οη ππφινηπεο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ δηφηη ζεσξνχληαη θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ ππνινίπσλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, ζην δηάζηεκα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ αλά θαηεγνξία έρεη σο εμήο : 1. Πινία ζπκβαηηθά 30 έηε 2. Κηίξηα 60 έηε 3. Ληκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 10 έηε 4. Ορήκαηα 5 έηε 5. Έπηπια θεχε 5 έηε 6. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 3 έηε Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ πινίσλ είλαη ην 20% ηεο ηηκήο θηήζεο. Γηα ηα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα δελ ππνινγίδεηαη ππνιεηκκαηηθή αμία. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ επαλεμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ παγίσλ ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπο θαη ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ εμφδσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πάγην, θαηαρσξείηαη σο θέξδνο ή δεκία ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. σελ. 17

19 2.3. Άυια Πάγηα Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε σθέιηκε δσή ησλ άυισλ παγίσλ ηα νπνία θαηέρεη δελ είλαη απεξηφξηζηε. Σα άυια πάγηα ηα νπνία θαηέρεη ε Δηαηξεία είλαη ηα εμήο: α) ήκαηα Σα ζήκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο εθπφλεζεο ησλ ζρεδίσλ θαη νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ σθέιηκε δσή ησλ ζεκάησλ είλαη 15 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν. β) Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα Σα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θάζε ηπρφλ ζσξεπκέλε δεκία απνκείσζεο. ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηηο άδεηεο ινγηζκηθνχ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη δαπάλεο πνπ απμάλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ σθέιηκε δσή ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 8 έηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν. Αλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε ηφηε εθηηκάηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Οη δεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ηπρφλ άκεζα έμνδα πψιεζεο. Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο κεληαίαο ζηαζκηζκέλεο ηηκήο αγνξάο. σελ. 18

20 2.6. Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο είλαη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο, εηζπξαθηέεο ζε πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Μεηαγελέζηεξα ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο είζπξαμεο, νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Εεκίεο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εηζπξάμεη ηα πνζά ηα νπνία ηνπ νθείινληαη. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο πνπ αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε είζπξαμεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ. Ζ πξνεμφθιεζε ηεο παξαπάλσ δηαθνξάο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Σα δηαζέζηκα θαη ηα ηζνδχλακα δηαζεζίκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά ζην ηακείν, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο κε δηάξθεηα σο ηξεηο κήλεο θαζψο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλάιεςεο Μεηνρηθφ Κεθάιαην Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αθνξά ηηο θνηλέο αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο έθδνζεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ δηαθνξά ππέξ ην άξηην. Άκεζα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθηάηαη Γηαλνκή κεξηζκάησλ Σα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο φηαλ εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Έζνδα Σα έζνδα ηεο Δηαηξείαο πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ λαχινπο επηβαηψλ, λαχινπο νρεκάησλ, απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ. Δπίζεο, ε Δηαηξεία έρεη έζνδα απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα Έζνδα απφ λαχινπο Σα έζνδα απφ λαχινπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν πειάηεο πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη. σελ. 19

21 Έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ επί ησλ πινίσλ Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία απ επζείαο ζηνλ πειάηε ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηεο απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε. Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία κέζσ αλαδφρσλ ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηελ έθδνζε Σηκνινγίσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ πξνο ηνλ αλάδνρν. Όια ηα παξαπάλσ έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε Έζνδα απφ ηφθνπο Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνλνινγηθήο αλαινγίαο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπκθσλεκέλνπ επηηνθίνπ ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη ηπρφλ παξαθξαηνχκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο Έζνδα απφ κεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ ηα ρνξεγεί Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο Κξαηηθή Τπνζηήξημε Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ φξν φηη ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη, ή λα θαηαζθεπάζεη καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη: α) Ζ επηρείξεζε ζα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο πνπ ηηο δηέπνπλ. β) Οη επηρνξεγήζεηο ζα εηζπξαρζνχλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ απνηειέζκαηα Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν ζηα έζνδα ησλ πεξηφδσλ κέζα ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεη ν ζπζρεηηζκφο ησλ επηρνξεγήζεσλ απηψλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε Λεηηνπξγηθνί ηνκείο Λεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία ή κία νκάδα ζρεηηδφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ άιιεο ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ φζν θαη ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν. Γεσγξαθηθφο ηνκέαο είλαη θάζε δηαθξηηφ κέξνο ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην νπνίν ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο άιισλ ηνκέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. σελ. 20

22 Ζ Δηαηξεία έρεη επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκάηαη ε πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην γεσγξαθηθφ ηνκέα. Ζ γεσγξαθηθή θαηάηκεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη σο εμήο : α) Διιεληθέο Αθηνπιντθέο Γξακκέο β) Αδξηαηηθή Θάιαζζα Σα πινία ηεο Δηαηξείαο εμππεξεηνχλ ηνπο επηβάηεο θαη ηα Η.Υ. νρήκαηα, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαζψο θαη ηα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ δηαθηλνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. Ζ ηνπξηζηηθή θίλεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε επνρηθφηεηα κε πςειφηεξε θίλεζε ηνπο κήλεο Ηνχιην έσο επηέκβξην θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Φεβξνπάξην. Αληίζεηα, ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε εκθαλίδεηαη θαηαλεκεκέλε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε πνιχ κηθξφηεξε επνρηθφηεηα Έμνδα Κφζηνο Γαλεηζκνχ Κφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη θαη άιια ζπλαθή έμνδα πνπ αλαιακβάλεη ε Δηαηξεία ιφγσ δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη : α) Οη ηφθνη απφ βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, νη ηφθνη απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσλ, θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. β) Ζ απφζβεζε βνεζεηηθνχ θφζηνπο πνπ αλαιήθζεθε γηα ηελ ιήςε δαλείσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. γ) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 17 «Μηζζψζεηο». δ) Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιήςε δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα εθ φζνλ απηέο ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ ηνπ θφζηνπο ησλ ηφθσλ Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ζε ρξήκα ή ζε είδνο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα φηαλ είλαη δνπιεπκέλεο εθηφο αλ νη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ είλαη άκεζα επηξξηπηέεο ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηεο εηαηξείαο αθνξά ηελ λνκηθή ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (projected unit credit method). σελ. 21

23 Σα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ Μηζζψζεηο Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Σν πνζφ κε ην νπνίν θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο είλαη ίζν κε ηελ εχινγε αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο ή αλ ε εχινγε αμία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή αμία ηφηε θαηαρσξείηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ ειαρίζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ. Ζ κέζνδνο απνζβέζεσλ ησλ κηζζσκέλσλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φηαλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, είλαη φκνηα κε ηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε. Ζ θαηαρσξνχκελε απφζβεζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» θαη Γ.Λ.Π. 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Ηζρχνπλ δειαδή νη παξάγξαθνη 2.2. «Δλζψκαηα Πάγηα», 2.3. «Άυια Πάγηα» θαη 2.4. «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» ηνπ παξφληνο. Όηαλ ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο ε θπξηφηεηα δελ παξακέλεη ζηελ εηαηξεία, ηφηε νη απνζβέζεηο θαηαλέκνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο θαη ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο Οη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο αλαγλσξίδνληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην ζπκβφιαην κίζζσζεο απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, ην θφζηνο απηφ επηβαξχλεη ηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία έιεμε ε κίζζσζε Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ : α) Ζ Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε, σο απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ. β) Πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο. γ) Δίλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ε δέζκεπζε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο ή ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εθξνή ή ε εηζξνή νηθνλνκηθνχ νθέινπο δελ είλαη πηζαλή Πεξηνδηθή θαηαλνκή Δπηκεξηζκφο ησλ θνηλψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ Οη ελνπνηνχκελεο ζηνλ Όκηιν θνηλνπξαμίεο θαη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο κεηαθέξνπλ ζηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο ηα έμνδα θαη ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. σελ. 22

24 ε πεξίπησζε φπνπ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο αιιά είλαη θνηλά ηφηε απηά κνηξάδνληαη βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε πινίνπ Πεξηνδηθή θαηαλνκή εμφδσλ Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα έμνδα αζθαιίζηξσλ ησλ πινίσλ θαη ηα έμνδα ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο ησλ πινίσλ ζηε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζε κεληαία βάζε επεηδή ηα παξαπάλσ έμνδα αθνξνχλ φιν ην νηθνλνκηθφ έηνο κε ζθνπφ ηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ εμφδσλ απηψλ Σξέρνπζα θαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο, δηαρσξίδνπκε ηα θέξδε αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο Κέξδε απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο χκθσλα κε ηνλ λφκν 27/1975 άξζξν 6, νη πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο πινίσλ κε Διιεληθή ζεκαία πιεξψλνπλ θφξν γηα ηα πινία ηνπο, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θέξδε ή δεκίεο, βάζεη ησλ θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Ο θφξνο απηφο νπζηαζηηθά είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο ν νπνίνο αλαπξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ην παξαπάλσ λφκν. Με ηελ πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο απφ λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη κφληκε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαθνξά απηή δελ ιακβάλεηαη ππ φςε ζηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο Κέξδε απφ κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδνπκε ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πξνζζέηνληαο ηα έζνδα απφ λαπηηιηαθέο θαη κε λαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με βάζε ην ζχλνιν απηφ πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ησλ δπν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζην ζπλνιηθφ έζνδν. Με ηα πνζνζηά απηά κεξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο / δεκία. Σν πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ κεξηζκφ θαη αθνξά ηα κε λαπηηιηαθά έζνδα, θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. Οη ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ : α) Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. β) Σα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεηαηξέπνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο. Σα ζηνηρεία απηά ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα ή ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. σελ. 23

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε (πνζά

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ.

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012. ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην Ν. 3556/2007, άξζξν 6 ΚΡΔΣΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15ν ρηι. Δ.Ν. Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα