qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj Ανϊλυςη των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Νομού Αιτωλοακαρνανύασ (Δεύγμα του Κλϊδου των Τροφύμων) klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Μεταπτυχιακό Διπλωματικό Εργαςύα Μ.Β.Α. ςτην Διούκηςη Επιχειρόςεων ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert Τροφύμων Επιβλϋπων Καθηγητόσ: Βαςύλειοσ Φύλιοσ Φεβρουϊριοσ 2014 λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty Επιμζλεια: Αλκιβιάδθσ Ηγοφμενοσ Α.Μ.: 78 uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf ghjklzxcηvbnαςφδmqwertαςδyuiopa sdfαςδφγθμκxcvυξςφbnmςφγqwθeξ τςδφrtyuφγσοιopaαςδφsdfghjklzxcv αςδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgαςργκο ώτbnmqwertyςδφγuiopasςδφγdfghjk lzxςδδγςφγcvbnmqwertyuioβκςλπp asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαε ορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ

2 Περιεχόμενα Ρρόλογοσ 4 Κεφάλαιο 1 Ειςαγωγι και Ρλθροφορίεσ για τισ υπό Μελζτθ Εταιρείεσ ΑΦΟΙ ΑΫΦΑΝΤΘ ΑΒΕΕ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 9 Κεφάλαιο 2 Μεκοδολογία και Θεωρθτικό Υπόβακρο Μεκοδολογία Θεωρθτικό Υπόβακρο Αρικμοδείκτεσ αποδοτικότθτασ Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ( Κυκλοφοριακζσ ταχφτθτεσ) Αρικμοδείκτεσ ευςτότθτασ Αρικμοδείκτεσ Διάρκρωςθσ Κεφαλαίων (Δομισ Κεφαλαίων ) και Βιωςιμότθτασ 18 Κεφάλαιο 3 Ανάλυςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων των Εταιρειϊν: ΕΥ.ΓΕ. ΡΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ,, ΑΦΟΙ ΑΫΦΑΝΤΘ ΑΒΕΕ,, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ και ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 20 2

3 3.1 Ανάλυςθ Αποδοτικότθτασ Ανάλυςθ Δραςτθριότθτασ (Κυκλοφοριακζσ Ταχφτθτεσ) Ανάλυςθ ευςτότθτασ Ανάλυςθ διάρκρωςθσ Κεφαλαίων(Δομισ Κεφαλαίων) και Βιωςιμότθτασ 73 Γενικά ςυμπεράςματα 92 Βιβλιογραφία 94 Διαδικτυακζσ Πθγζσ 95 Παράρτθμα 96 3

4 Πρόλογοσ Για τθν ευκαιρία που μου δίνεται να εκπονιςω τθν παροφςα Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον κακθγθτι μου κφριο Βαςίλειο Φίλιο. Επίςθσ κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ γονείσ μου λζγοντασ το λιγότερο που μπορϊ να πω, ότι δθλαδι μου ςυμπαραςτζκονται και με κακοδθγοφν ςε όλθ τθν ζωσ τϊρα ηωι μου με αγάπθ και ςοφία. Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα είναι ζνασ προςωπικόσ μου ςτόχοσ από το παρελκόν και είμαι ευχαριςτθμζνοσ που κα εκπλθρωκεί με τθν κατάκεςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ. 4

5 Κεφάλαιο 1 Ειςαγωγι και Πλθροφορίεσ για τισ υπό Μελζτθ Εταιρείεσ. Θ εργαςία χωρίηεται ςε τζςςερα κεφάλαια. Το πρϊτο κεφάλαιο είναι θ ειςαγωγι και κάποιεσ πλθροφορίεσ για τισ εταιρείεσ των οποίων κα κάνουμε τθν ανάλυςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Στο δεφτερο κεφάλαιο αναφζρεται θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ. Δθλαδι ο τρόποσ που ζγινε θ δουλειά. Ακόμθ γίνεται αναφορά ςτουσ αρικμοδείκτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται θ ανάλυςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων και, προφανϊσ, θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων βάςει των αποτελεςμάτων των αρικμοδεικτϊν. Τζλοσ, κάνουμε μία ςυνολικι ςφγκριςθ των υπό μελζτθ εταιρειϊν, ςφμφωνα με τα δεδομζνα του τρίτου κεφαλαίου, βγάηοντασ ζνα γενικό ςυμπζραςμα. Ασ παρουςιάςουμε λοιπόν κάποια ςτοιχεία για τισ εταιρείεσ τισ οποίεσ κα αναλφςουμε. Κατ αρχιν πρόκειται για ζξι ςυνολικά εταιρείεσ οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των τροφίμων ςτο νομό Αιτωλοακαρνανίασ. Οι πζντε από αυτζσ είναι ανϊνυμεσ, βιομθχανικζσ και εμπορικζσ εταιρείεσ, ενϊ θ ζκτθ είναι περιοριςμζνθσ ευκφνθσ. Αναλυτικά ζχουμε: ΕΤ.ΓΕ. ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ ΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ ΑΦΟΙ ΑΫΦΑΝΣΗ ΑΒΕΕ ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΦΡΟΤΣ ΑΕΒΕ ΓΟΡΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ ΠΕΙΡΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΠΕ 1.1 ΕΤ.ΓΕ.ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ Με άλλα λόγια είναι θ εταιρεία Agrino. Ιδρφκθκε το 1955 ςτο Αγρίνιο από τα αδζρφια Ευςτράτιο, Ευκφμιο και Γεϊργιο Ριςτιόλα. Τθ δεκαετία του 80 θ εταιρεία βρίςκεται ςτθν πρϊτθ κζςθ των προτιμιςεων του Ζλλθνα καταναλωτι. Το 1993 ειςζρχεται και ςτθν αγορά των οςπρίων, 5

6 πζρα από το ρφηι, με το οποίο είχε αςχολθκεί εμπορικά από το Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι το 1998 ολοκλθρϊνεται το δεφτερο εργοςτάςιο τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Θεςςαλονίκθ και αυξάνεται ςθμαντικά θ παραγωγικι τθσ δυναμικότθτα. Το 2001 θ Agrino αποκτά τα πιςτοποιθτικά ISO9002 και HACCP από γνωςτό φορζα πιςτοποιιςεων τθσ Γερμανίασ. Το 2002 βραβεφεται με το βραβείο «Επϊνυμου Ρροϊόντοσ» ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό από τθν μεγαλφτερθ διεκνι ζκκεςθ τροφίμων και ποτϊν SIA1 για τθ ςειρά Agrino Specialites, με το βραβείο «Καλφτερο Ελλθνικό Ρροϊόν». Τα κριτιρια ιταν θ ποιότθτα και θ εμπορικι επιτυχία. Τισ χρονιζσ 2005, 2006 και 2007 θ Agrino καινοτομεί ςτον κλάδο των τροφίμων. Λανςάρει το πρϊτο ελλθνικό πιςτοποιθμζνο όςπριο κακϊσ και το πρϊτο ελλθνικό ρφηι γριγορου βραςμοφ. Ακόμθ είναι θ πρϊτθ εταιρεία ρυηιοφ και οςπρίων ςτθ Ευρϊπθ που εφαρμόηει το ςφςτθμα Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ ςτα προϊόντα τθσ. Αναγράφει το όνομα του παραγωγοφ και τον τόπο καλλιζργειασ ςτθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ. Τα επόμενα χρόνια είναι επίςθσ χρόνια βραβεφςεων για τθν εταιρεία και ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Εδϊ πρζπει να αναφζρουμε ότι θ Agrino δθμοςίευςε για πρϊτθ φορά οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ ανϊνυμθ βιομθχανικι και εμπορικι εταιρεία τθν 31 Δεκεμβρίου 1993, οφςα ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν. Θ ζδρα τθσ εταιρεία βρίςκεται ςτο Αγρίνιο, επί τθσ εκνικισ οδοφ Αντιρρίου- Ιωαννίνων. Θ εμπορικι διεφκυνςθ μαηί με το κζντρο διανομισ Ακθνϊν ςτεγάηονται επί τθσ λεωφόρου Αμαρουςίου ςτθ Λυκόβρυςθ Αττικισ, ςε ιδιόκτθτο κτιριο ςυνολικισ ζκταςθσ 2500 τετραγωνικϊν μζτρων. Θ εταιρεία διακζτει δφο κζντρα παραγωγισ. Το πρϊτο εργοςτάςιο ιδρφκθκε το 1962 και ςτεγάηει το κζντρο διανομισ Δυτικισ Ελλάδοσ. Το νζο υπερςφγχρονο εργοςτάςιο βρίςκεται ςτθν Ά Ηϊνθ τθσ βιομθχανικισ περιοχισ Θεςςαλονίκθσ και ςτεγάηει το κζντρο διανομισ Βορείου Ελλάδοσ. Θ ςυνολικι ζκταςθ των εργοςταςίων αγγίηει τα τετραγωνικά μζτρα, εκ των οποίων τα τ.μ. καλφπτονται από βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ. 6

7 1.2 ΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ Στισ 23/10/1995 δθμοςιεφεται ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ θ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ Γαία ωσ ανϊνυμθ, βιομθχανικι και εμπορικι εταιρεία. Ρερίπου ςτα μζςα του επόμενου ζτουσ δθμοςιεφονται και οι πρϊτεσ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ ςτθν ίδια πθγι. Θ ζδρα τθσ εταιρείασ είναι ο διμοσ Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίασ. Θ Γαία δραςτθριοποιείται ςτθν εμπορία, παραγωγι, τυποποίθςθ, ςυςκευαςία και διάκεςθ τροφίμων και ποτϊν κακϊσ επίςθσ και ςυναφϊν ειδϊν. Ρραγματοποιεί εγχϊριεσ πωλιςεισ αλλά κάνει και ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ. Επίςθσ είναι αντιπρόςωποσ διαφόρων οίκων ςυναφοφσ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Τα προϊόντα που παράγει και εμπορεφεται θ εταιρεία ςυνδζονται άμεςα με τθν ελλθνικι παραδοςιακι διατροφι και τθν μεςογειακι κουηίνα. Θ Γαία ιδρφκθκε επειδι διαπιςτϊκθκε από τουσ ιδρυτζσ τθσ ότι, ενϊ τα ελλθνικά αγροτικά προϊόντα είναι υψθλισ ποιότθτασ δεν υπιρχαν ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Επίτιμοσ αντιπρόεδροσ τθσ Γαία είναι ο γνωςτόσ ςεφ Λευτζρθσ Λαηάρου, οποίοσ είναι με τθ ςειρά του ιδιοκτιτθσ γνωςτοφ βραβευμζνου εςτιατορίου. Επίςθσ ζχει βραβευτεί και ο ίδιοσ με ζνα αςτζρι Michelin. Θ εταιρεία ζχει 60 διεκνείσ βραβεφςεισ από το ζτοσ ίδρυςισ τθσ και 16 εγχϊριεσ. Ακόμθ, διακζτει 9 πιςτοποιιςεισ τισ οποίεσ ζχει αντλιςει από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πιςτοποιιςεισ αναφζρονται ςτον τομζα παραγωγισ και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Το εργοςτάςιο τθσ Γαία βρίςκεται ςε ζκταςθ τετραγωνικϊν μζτρων και είναι ςυνολικισ επιφάνειασ 6500 τ.μ.. εδϊ γίνεται επεξεργαςία και ςυςκευαςία ελαιολάδου, ελιάσ, πάςτασ και ςάλτςασ. Το εργοςτάςιο βρίςκεται ςε απόςταςθ μικρότερθ των 2 χιλιομζτρων από το Αγρίνιο. Θ αποκικθ τθσ Γαία είναι 3000 τ.μ. και χρθςιμεφει ςτθν αποκικευςθ ελαιολάδου. Θ ζδρα των γραφείων τθσ εταιρείασ βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ πλθροφν προδιαγραφζσ ποιότθτασ και είναι πιςτοποιθμζνεσ με διεκνείσ πιςτοποιιςεισ. Θ εταιρεία ιδθ εφαρμόηει τθν πολιτικι επιτόπου 7

8 ςυμπίεςθσ και ανακφκλωςθσ. Τα προϊόντα τθσ Γαία μποροφν να βρεκοφν ςε όλα τα μεγάλα super markets και ντελικατζςεν. Θ εταιρεία εξάγει ςτθν Ευρϊπθ,ςτθν Αςία, ΘΡΑ, Καναδά και Βραηιλία. 1.3 ΑΦΟΙ ΑΫΦΑΝΣΗ ΑΒΕΕ Θ εταιρεία Αχφαντισ ςυςτικθκε ςτα τζλθ του 2001 ωσ ανϊνυμθ εμπορικι και βιομθχανικι εταιρεία. Ζδρα τθσ είναι ο διμοσ Νεάπολθσ του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ. Αντικείμενο τθσ εταιρείασ είναι ο τεμαχιςμόσ, θ τυποποίθςθ και θ παραγωγι κρζατοσ. Κυρίωσ χοιρινοφ. Ακόμθ παράγει αλλαντικά και κάνει διάκεςθ αυτϊν ςτο εμπόριο. Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι ζχει τθ δυνατότθτα παραγωγισ και πϊλθςθσ βιολογικϊν προϊόντων, κακϊσ επίςθσ και τυροκομικϊν προϊόντων. Θ επιχείρθςθ διακζτει τρία καταςτιματα. Ζνα ςτθ γζφυρα του Αχελϊου, που είναι μάλιςτα και πρατιριο, άλλο ζνα ςτθν Μαλεςιάδα Βάλτου και, τζλοσ ζνα κατάςτθμα ςτο Αγρίνιο. Υπάρχουν επίςθσ βιομθχανικά ςφαγεία. Αυτά διακζτουν τρεισ γραμμζσ ςφαγισ. Για βοοειδι, χοίρουσ και αιγοπρόβατα. Επίςθσ γίνεται και ςφαγι κουνελιϊν. Τα ςφαγεία είναι πιςτοποιθμζνα και μάλιςτα και για ςφαγι βιολογικϊν ηϊων. Θ εταιρεία είναι πιςτοποιθμζνθ με τζςςερεισ πιςτοποιιςεισ για τθν εκτροφι, ςφαγι, τυποποίθςθ και διανομι του κρζατοσ. Οι πιςτοποιιςεισ αυτζσ αφοροφν μεταξφ άλλων τισ ςυνκικεσ υγιεινισ κατά τθν διαδικαςία παραγωγισ και διακίνθςθσ των προϊόντων. 1.4 ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΦΡΟΤΣ ΑΕΒΕ Στα μζςα του 1996 ζγινε ςφςταςθ τθσ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ ωσ ανϊνυμθ εταιρεία. Ενϊ δθμοςίευςε για πρϊτθ φορά οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτα μζςα του 1998 ςε Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ. Θ εταιρεία εδράηεται ςτο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίασ. Θ δραςτθριότθτζσ τθσ είναι οι ακόλουκεσ. Εμπορεφεται, δθλαδι αγοράηει και πωλεί, οπωροκθπευτικά και όλων των ειδϊν τα αγροτικά προϊόντα ςε νωπι ι 8

9 και κατεψυγμζνθ μορφι. Επίςθσ, κάνει εμπόριο γεωργικϊν ςπόρων, ξθρϊν καρπϊν κακϊσ επίςθσ και δθμθτριακϊν. Για τθν επεξεργαςία, μεταποίθςθ και ςυςκευαςία των παραπάνω προϊόντων θ εν λόγω εταιρεία είτε κατζχει, είτε απλϊσ εκμεταλλεφεται εργοςταςιακζσ μονάδεσ. Ρρζπει να ποφμε ότι θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ κάνει επίςθσ ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ των παραπάνω προϊόντων. 1.5 ΓΟΡΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Ασ περάςουμε τϊρα ςτθν εταιρεία ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ. Ρρόκειται για μία ανϊνυμθ εταιρεία θ οποία, ςε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ ςυςτικθκε ςτα τζλθ του 2007 με τθν ςθμερινι τθσ μορφι. Ρρζπει να ποφμε ότι παρουςίαςε για πρϊτθ φορά οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτα τζλθ του 2008, οι οποίεσ δθμοςιεφτθκαν ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ μετά τα μζςα του Ζδρα τθσ εν λόγω εταιρείασ είναι ο διμοσ Θεςτιζων του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ. Βρίςκεται ςτθν εκνικι οδό Αγρινίου-Αντιρρίου. Θ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ ζχει να κάνει με τθν παραγωγι, τθν μεταποίθςθ και τθν ςυςκευαςία κάκε είδουσ τροφίμων (κρζατα, ψάρια, λαχανικά, τυροκομικά, αλλαντικά και κατεψυγμζνα προϊόντα, μεταξφ των οποίων και αρτοςκευάςματα). Ακόμθ, κάνει εμπορία των παραπάνω προϊόντων λιανικϊσ και χονδρικϊσ. Επίςθσ κάνει ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ επιχείρθςθ πρωτοδθμιουργικθκε το 1999 και ιταν ομόρρυκμθ ενϊ νομικι μορφι ςε ανϊνυμθ άλλαξε το Οι εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ ςτεγάηεται είναι ιδιόκτθτεσ. Ακόμθ, είναι πιςτοποιθμζνθ κατά HACCP. Διακζτει ιδιόκτθτο ςτόλο φορτθγϊν και μεταφορικϊν μζςων που παρζχουν τθν δυνατότθτα κατάψυξθσ και ςυντιρθςθσ των εμπορευμάτων τθσ. Μεταξφ άλλων εφοδιάηει HO.RE.CA., Super Markets και εςτιατόρια γριγορου φαγθτοφ. 1.6 ΠΕΙΡΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΠΕ 9

10 Ρρόκειται για τθ μοναδικι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ και τθν μοναδικι εταιρεία τροφίμων αυτισ τθσ νομικισ μορφισ ςτο νομό. Συςτικθκε ςτα μζςα του 2005 οπότε και δθμοςιεφτθκε θ ςφςταςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςίαςε τθν 31/12/2006 οι οποίεσ δθμοςιεφτθκαν λίγουσ μινεσ πριν το τζλοσ του Ζδρα τθσ εταιρείασ είναι το Αγρίνιο ςτο νομό Αιτωλοακαρνανίασ. Θ δραςτθριότθτά τθσ είναι θ εμπορία παραδοςιακϊν προϊόντων ςτον τομζα τθσ διατροφισ τα οποία είναι βιολογικά. Ραραδείγματοσ χάριν, οπωροκθπευτικά, κτθνοτροφικά και είδθ παντοπωλείου. Σκοπόσ τθσ είναι, επίςθσ, και θ παραγωγι και τυποποίθςθ των παραπάνω προϊόντων. Θ επιχείρθςθ αυτι λειτουργεί βάςει κοινωνικισ δικαιόχρθςθσ ( social franchising). Κεφάλαιο 2 Μεκοδολογία και Θεωρθτικό Τπόβακρο Σε αυτό το κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε τθν μεκοδολογία τθσ εργαςίασ. Δθλαδι, κα δείξουμε με ποιά βιματα ζγινε θ εκπόνθςι τθσ, άρα το πϊσ δουλζψαμε. Ακόμθ, κα καταγράψουμε το κεωρθτικό υπόβακρο, που είναι ςτθν ουςία το ςφνολο των αρικμοδεικτϊν που χρθςιμοποιικθκαν και ο τρόποσ υπολογιςμοφ τουσ. 2.1 Μεκοδολογία Για τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ ακολουκικθκαν τα παρακάτω βιματα: Συγκεντρϊκθκαν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των υπό μελζτθ εταιρειϊν. Υπολογίςτθκαν οι αρικμοδείκτεσ που κα παρουςιαςτοφν παρακάτω. 10

11 Τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν ταξινομικθκαν ςε πίνακεσ και διαγράμματα. Βάςει των πινάκων και των διαγραμμάτων οδθγθκικαμε ςε ςυμπεράςματα για τισ εταιρείεσ μασ. Υπάρχουν τρία ςχόλια που πρζπει να γίνουν. Το ζνα αφορά ςτισ εταιρείεσ, το άλλο ςτουσ πίνακεσ και το τρίτο ςτουσ δείκτεσ: Σε όλεσ τισ εταιρείεσ θ ανάλυςθ γίνεται για τζςςερεισ (4) χριςεισ εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα και για τζςςερεισ(4) χριςεισ προ τθσ οικονομικισ χριςθσ. Αντίςτοιχα,2012, 2011, 2010, 2009 και 2007,2006, 2005, Εξαίρεςθ αποτελοφν δφο εταιρείεσ. Θ μία εταιρεία είναι θ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ θ οποία ςυςτικθκε ςτα τζλθ του 2007 και εξζδωςε οικονομικζσ καταςτάςεισ για πρϊτθ φορά τθν 31/12/2008. Για αυτιν τθν εταιρεία θ ανάλυςθ γίνεται για τισ χριςεισ 2012, 2011, 2010, 2009, Δθλαδι μόνο εντόσ κρίςθσ. Θ άλλθ εταιρεία είναι θ ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ. Αυτι ωσ ΕΡΕ ζχει εκδϊςει οικονομικζσ καταςτάςεισ μόνο τθν 31/12/2006 και ποτζ άλλοτε, μιασ και τθσ δίνει δικαίωμα ο νόμοσ. Συνεπϊσ για αυτιν τθν επιχείρθςθ ζχουμε μόνον μία φωτογραφικι εικόνα προ κρίςθσ και για μία μόνο χριςθ. Επειδι, όμωσ πρόκειται για τθν μοναδικι ΕΡΕ ςτον κλάδο των τροφίμων, και λόγω του κζματοσ τθσ εργαςίασ, δεν μποροφμε να τθν παραλείψουμε. Συνεπϊσ, υπάρχουν δφο πίνακεσ για κάκε δείκτθ. Ζνασ από το 2012 ζωσ το 2008 (μόνο για τθν Γοργόνα το2008) που περιζχει δεδομζνα εντόσ κρίςθσ, και ζνασ από το 2007 ζωσ το 2004 που περιζχει δεδομζνα προ κρίςθσ (εδϊ περιζχονται και τα δεδομζνα τθσ Ρειράν Αγρίνιο). Για κάκε πίνακα υπάρχει και το αντίςτοιχο διάγραμμα. Επίςθσ, πρζπει να ποφμε ότι θ από το 2007 και μετά εκδίδει τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ βάςει των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Αυτό ςθμαίνει ότι για αυτζσ τθσ χριςεισ είναι διακζςιμθ Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν. Ζτςι, μασ δίνεται θ ευκαιρία να υπολογίςουμε δφο παραπάνω δείκτεσ για αυτιν τθν εταιρεία. Το δείκτθ Ταμειακι ευςτότθτα2 ςτουσ δείκτεσ ρευςτότθτασ, και τον δείκτθ Κάλυψθσ Τόκων με Ταμειακζσ οζσ για τουσ δείκτεσ δομισ κεφαλαίων. 11

12 Ρροφανϊσ, δεν μπορεί εδϊ να γίνει ςφγκριςθ με τισ άλλεσ εταιρείεσ επειδι αυτζσ δεν εκδίδουν οικονομικζσ καταςτάςεισ βάςει ΔΛΡ τισ αντίςτοιχεσ χριςεισ. Ακόμθ, πρζπει να ποφμε ότι για τον ακριβι υπολογιςμό των δεικτϊν είναι απαραίτθτεσ και οι ςθμειϊςεισ που ςυνοδεφουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, επειδι εκεί υπάρχει θ ανάλυςθ των κονδυλίων. Εμείσ εργαςτικαμε με τισ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ χωρίσ τισ ςθμειϊςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ οφείλουμε να ποφμε ότι οι υπολογιςμοί είναι διακζςιμοι ςε χειρόγραφθ μορφι με μολφβι ςε κόλλεσ αναφοράσ και με μεγάλθ λεπτομζρεια. Ο χειρόγραφοσ τρόποσ επιλζχκθκε επειδι κάκε Ιςολογιςμόσ, και εν γζνει οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, των εταιρειϊν ζχουν τισ δικζσ τουσ ιδιομορφίεσ. 2.2 Θεωρθτικό Τπόβακρο Στθν ενότθτα αυτι κα γίνει παρουςίαςθ των αρικμοδεικτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο επόμενο κεφάλαιο. Θα δοφμε ποιοι είναι και τον τρόπο υπολογιςμοφ τουσ. Ρρζπει να ποφμε ότι το ςφνολο των αρικμοδεικτϊν αλιεφτθκε από δφο κυρίωσ πανεπιςτθμιακά ςυγγράμματα. Το ζνα είναι «Ανάλυςθ και Αποτίμθςθ Επιχειριςεων» των κακθγθτϊν του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γκίκα, Ραπαδάκθ και Σιουγλζ, και το άλλο «Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ Λογιςτικϊν Καταςτάςεων» του κυρίου Νιάρχου, κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Βεβαίωσ, δεν είναι τα μοναδικά βιβλία που μελετικθκαν. Αναλυτικι παρουςίαςθ των βιβλίων που μελετικθκαν πριν και κατά τθν εκπόνθςθ τθσ εν λόγω εργαςίασ κα γίνει ςτθν βιβλιογραφία. Οι αρικμοδείκτεσ που κα μελετθκοφν χωρίηονται ςε τζςςερεισ ομάδεσ: Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ (Κυκλοφοριακζσ Ταχφτθτεσ) Αρικμοδείκτεσ ευςτότθτασ 12

13 Αρικμοδείκτεσ Διάρκρωςθσ Κεφαλαίων (Δομισ Κεφαλαίων) και Βιωςιμότθτασ ΑΙΚ= ΚΚ = ΚΚ ΙΚ Πωλ ήςεισ Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ *Πωλ ήςεισ ΣΕ ΑΙΚ: Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων ΑΡ: Αποδοτικότθτα Ρωλιςεων ΚΤΕ: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ ΧΜ: Χρθματοοικονομικι Μόχλευςθ ΚΚ: Κακαρά Κζρδθ μετά φόρων ΣΕ: Συνολικό Ενεργθτικό * ΣΕ =ΑΡ*ΚΤΕ*ΧΜ (1) ΙΚ ΑΕ= ΚΚ ΣΕ (2) ΑΕ: Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ Ραραπάνω ςτον τφπο (1) βλζπουμε πωσ αναλφεται θ Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων ςτα ςυςτατικά τθσ ςτοιχεία αν πολλαπλαςιάςουμε και διαιρζςουμε με τισ Ρωλιςεισ και το ΣΕ. Τα ςυςτατικά τθσ ςτοιχεία είναι τα ΑΡ, ΚΤΕ, ΧΜ. Εδϊ πρζπει να ποφμε ότι θ ΑΙΚ είναι ζνασ δείκτθσ και όχι το γινόμενο τριϊν δεικτϊν. Θ ΑΙΚ δείχνει τθν ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να παράγει κζρδθ. Εμείσ κζλουμε να αυξάνεται από τθν ΑΡ και τθν ΚΤΕ και μζχρι ζνα βακμό από τθν ΧΜ. Πμωσ όταν θ ΧΜ αυξάνεται πάνω από ζνα όριο υποδθλϊνεται κίνδυνοσ μακροχρόνιασ επιβίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Αυτό επειδι αυξάνονται τα ΞΚ τθσ επιχείρθςθσ. Βλζπε τφπο (3). ΧΜ= ΣΕ ΙΚ =ΙΚ +ΞΚ ΙΚ =1+ ΞΚ ΙΚ (3) 13

14 Ππου ΞΚ είναι τα Ξζνα Κεφάλαια. Θ Αποδοτικότθτα Πωλιςεων δείχνει τθν ικανότθτα των Ρωλιςεων να παράγουν κζρδθ. Πςο αυξάνεται τόςο πιο κερδοφόρα είναι θ επιχείρθςθ. Θ Κυκλοφοριακι Σαχφτθτα Ενεργθτικοφ δείχνει τθν ικανότθτα των ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ να δθμιουργοφν Ρωλιςεισ. Θ αφξθςι τθσ υποδθλϊνει όλο και πιο αποτελεςματικι διαχείριςθ των ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ. Θ Χρθματοοικονομικι Μόχλευςθ δείχνει το βακμό που το Ενεργθτικό ζχει χρθματοδοτθκεί από τα Κδια κεφάλαια. Ζχει κετικι επίδραςθ ςτον ΑΙΚ μζχρι ενόσ ςθμείου για τον λόγο που αναφζραμε παραπάνω. Θ Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ δείχνει τθν ικανότθτα του Συνολικοφ Ενεργθτικοφ να παράγει κζρδθ Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ (Κυκλοφοριακζσ Σαχφτθτεσ) ΚΤΕ= ΚΤΡ= ΚΤΕΡ= ΚΤΑΡ= ΚΤΜΕ= ΚΤΜΑ= ΚΤΚΕ= Πωλ ήςεισ Ενεργητικ ό Πωλ ήςεισ Πάγια Πωλ ήςεισ Ενς ώματα Πάγια Πωλ ήςεισ Ας ώματα Πάγια Πωλ ήςεισ Μακροπρ όθεςμεσ Επενδ ύςεισ Πωλ ήςεισ Μακροπρ όθεςμεσ Απαιτ ήςεισ Πωλ ήςεισ Κυκλοφορο ύν Ενεργητικ ό Κόςτοσ Πωλ ήςεων ΚΤ Αποκεμάτων= Μέςοσ Όροσ Αποθεμ άτων Χρήςησ 360 ημ έρεσ Ρερίοδοσ Ρϊλθςθσ Αποκεμάτων= ΚΤ Απαιτιςεων= ΚΤ Αποθεμ άτων Πώλήςεισ Απαιτ ήςεισ που μπορο ύν να ειςπραχθο ύν 360 ημ έρεσ Ρερίοδοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων= ΚΤ Απαιτ ήςεων 14

15 Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνθςθσ= (Κυκλοφ. Ενεργθτικό- Διακζςιμα- Χρεόγραφα)-(Βραχυπροκ. Υποχρεϊςεισ- Τοκοφόρεσ Βραχυπροκ. Υποχρ.) ΚΤ Λειτουργικοφ Κεφαλ. Κίνθςθσ= ΚΤ Ρρομθκευτϊν= Πωλ ήςεισ Λειτουργικ ό Κεφ άλαιο Κίνηςησ Κόςτοσ Πωλ ήςεων Προμηθευτ έσ 360 ημ έρεσ Ρερίοδοσ πλθρωμισ Ρρομθκευτϊν= ΚΤ Προμηθευτ ών Λειτουργικόσ Κφκλοσ= Ρερίοδοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων+ Ρερίοδοσ Ρϊλθςθσ Αποκεμάτων Εμπορικόσ Κφκλοσ= Λειτουργικόσ Κφκλοσ-Ρερίοδοσ Ρλθρωμισ Ρρομθκευτϊν Οι δείκτεσ ΚΣΕ, ΚΣΠ, ΚΣΕΠ, ΚΣΑΠ, ΚΣΜΕ, ΚΣΜΑ και ΚΣΚΕ δείχνουν τθν ικανότθτα των αντίςτοιχων ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ να δθμιουργοφν Ρωλιςεισ. Θ ΚΤΚΕ επθρεάηεται από τθν ΚΤ Αποκεμάτων και από τθν ΚΤ Απαιτιςεων. Θ ΚΤΡ επθρεάηεται από τισ ΚΤΕΡ και ΚΤΑΡ, ενϊ θ ΚΤΕ επθρεάηεται από τισ ΚΤΡ, ΚΤΜΕ και ΚΤΜΑ. Θ ΚΣ Αποκεμάτων δείχνει πόςεσ φορζσ κατά πωλοφνται τα μζςο όρο πωλοφνται τα Αποκζματα μζςα ςτθ χριςθ. Ενϊ, θ Περίοδο Πϊλθςθσ Αποκεμάτων δείχνει ςε πόςεσ θμζρεσ πωλείται το Απόκεμα μζςα ςε μία χριςθ, και μετράται ςε θμζρεσ. Στον παρονομαςτι του δείκτθ μπαίνει ο μζςοσ όροσ του αρχικοφ και του τελικοφ αποκζματοσ χριςθσ, μιασ και είναι δφςκολο να γνωρίηουμε το αναλωκζν Απόκεμα μίασ επιχείρθςθσ χωρίσ εςωτερικι πλθροφόρθςθ. Θ ΚΣ Απαιτιςεων δείχνει πόςεσ φορζσ ειςπράττονται οι Απαιτιςεισ μζςα ςε μία χριςθ. Θ Περίοδοσ Είςπραξθσ αυτϊν δείχνει ςε πόςεσ μζρεσ γίνεται θ είςπραξθ των Απαιτιςεων, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθν θ πίςτωςθ που δίνεται ςτουσ Ρελάτεσ, και μετράται ςε θμζρεσ. Στον παρονομαςτι μπαίνουν οι Απαιτιςεισ μειωμζνεσ κατά τα γραμμάτια και τισ επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ κακϊσ επίςθσ μειωμζνεσ και κατά τουσ επιςφαλείσ πελάτεσ. Αυτό γιατί υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα οι εν λόγω απαιτιςεισ να μθν ρευςτοποιθκοφν. Γενικϊσ, το Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνθςθσ μίασ επιχείρθςθσ ορίηεται ωσ το Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό μείον τισ Βραχυπρόκεςμεσ 15

16 Υποχρεϊςεισ. Θ ΚΣ Λειτουργικοφ Κεφαλαίου Κίνθςθσ δείχνει το πόςο αποτελεςματικά διαχειρίηεται θ επιχείρθςθ το Κεφάλαιο Κίνθςισ τθσ. Το Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνθςθσ μετριζται ςε Ευρϊ. Ωσ τοκοφόρεσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ εννοοφμε τισ βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, τισ βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ, τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ από χρθματοοικονομικι μίςκωςθ και τισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ πλθρωτζεσ ςτθν επόμενθ χριςθ. Θ ΚΣ Προμθκευτϊν δείχνει πόςεσ φορζσ κατά μζςο όρο πλθρϊνονται οι Ρρομθκευτζσ μζςα ςτθν χριςθ. Θ Περίοδοσ Πλθρωμισ Προμθκευτϊν ςε πόςεσ θμζρεσ πλθρϊνονται μζςα ςε μία χριςθ. Στον αρικμθτι μπαίνει το κονδφλι κόςτοσ πωλιςεων επειδι δεν γνωρίηουμε οφτε τισ αγορζσ εμπορευμάτων, οφτε το κόςτοσ αναλωκζντων πωλθκζντων, παρά μόνον αν ζχουμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ. Στον παρονομαςτι προςτίκενται ςτο κονδφλι Ρρομθκευτζσ τα γραμμάτια και οι επιταγζσ πλθρωτζεσ που αφοροφν ςτθ αγορά εμπορευμάτων και α υλϊν. Ο Λειτουργικόσ Κφκλοσ δείχνει τθν περίοδο μετατροπισ των αποκεμάτων ςε διακζςιμα, μετροφμενθ ςε θμζρεσ. Αν από τον Λειτουργικό Κφκλο αφαιρζςουμε τθν Ρερίοδο Ρλθρωμισ Ρρομθκευτϊν τότε παίρνουμε τον Εμπορικό Κφκλο, ο οποίοσ δείχνει αν οι ειςπράξεισ από τθν πϊλθςθ των αποκεμάτων καλφπτουν τθν πλθρωμι των προμθκευτϊν και, βζβαια μετράται ςε θμζρεσ. Ζμμεςθ ευςτότθτα= Άμεςθ ευςτότθτα= Ταμειακι ευςτότθτα1= Ταμειακι ευςτότθτα2= Αρικμοδείκτεσ Ρευςτότθτασ Κυκλοφορο ύν Ενεργητικ ό Βραχυπρ όθεςμεσ Υποχρε ώςεισ Απαιτ ήςεισ +Χρε όγραφα +Διαθ έςιμα Βραχυπρ.Υποχρ. Προκαταβ.Πελατ ών Προειςπρ.Έςοδ α Χρε όγραφα +Διαθ έςιμα Βραχυπρ.Υποχρ. Προκαταβ.Πελατ ών Προειςπρ.Έςοδα Ταμειακ.Ρο έσ απ ό Λειτουργ.Δραςτηρι ότητεσ Βραχυπρ.Υποχρ Προκαταβ.Πελατ ών Προειςπρ.Έςοδα 16

17 Απαιτ ήςεισ +Χρε όγραφα +Διαθ έςιμα Αμυντικό Διάςτθμα= Ημερ ήςια Έξοδα Έξοδα Κατ άςταςησ Αποτελεςμ άτων Χρήςησ (ΚΑΧ ) Θμεριςια Ζξοδα= 360 ημ έρεσ Ζξοδα ΚΑΧ= Κόςτοσ Ρωλιςεων +Ζξοδα Διοικθτικισ Λειτουργίασ+ Ζξοδα Διάκεςθσ+ Ζξοδα Ερευνϊν και Ανάπτυξθσ + Χρθματοοικονομικά Ζξοδα + Φόροι Ζξοδα- Αποςβζςεισ- Αναβαλλόμενθ Φορολογία Ο αρικμοδείκτθσ Ζμμεςθσ Ρευςτότθτασ δείχνει το βακμό ςτον οποίο οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ καλφπτονται από το κυκλοφοροφν ενεργθτικό. Πταν θ τιμι του είναι γφρω ςτο 2 αυτό είναι ικανοποιθτικι ζνδειξθ για μια εμπορικι ι βιομθχανικι επιχείρθςθ. Ο δείκτθσ Άμεςθσ Ρευςτότθτασ είναι ικανοποιθτικό να κυμαίνεται περίπου ςτο 1 για ομοειδείσ επιχειριςεισ με τισ προαναφερκείςεσ. Στον αρικμθτι εννοοφνται οι απαιτιςεισ που μποροφν να ειςπραχκοφν. Δθλαδι, όχι οι επιςφαλείσ πελάτεσ και τα γραμμάτια και οι επιταγζσ ςε κακυςτζρθςθ, για παράδειγμα. Ρροφανϊσ δεν περιλαμβάνονται και τα αποκζματα που είναι δφςκολο να ρευςτοποιθκοφν. Στον παρονομαςτι αφαιροφνται οι προκαταβολζσ πελατϊν και τα προειςπραγμζνα ζςοδα επειδι για τθν εξόφλθςθ αυτϊν των υποχρεϊςεων δεν κα καταβλθκοφν μετρθτά αλά κα γίνει παράδοςθ εμπορευμάτων. Ο δείκτθσ αυτόσ εκφράηει ότι και ο Ζμμεςθσ ευςτότθτασ αλλά με πιο αυςτθρό τρόπο. Θ Σαμειακι Ρευςτότθτα1 είναι ακόμθ πιο αυςτθρόσ δείκτθσ μιασ και ςτον αρικμθτι περιλαμβάνει μόνον τα διακζςιμα και χρθματοοικονομικοφσ τίτλουσ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία, και για τουσ οποίουσ υπάρχει πρόκεςθ ρευςτοποίθςθσ εντόσ τθσ χριςθσ. Θ ΣαμειακιΡευςτότθτα2 δείχνει το βακμό ςτον οποίο καλφπτονται οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ επιχείρθςθσ από τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. Στον αρικμθτι μπαίνουν οι Ταμειακζσ οζσ από Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ που εντοπίηονται ςτθ Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ. Ρρόκειται για ακόμθ πιο αυςτθρό δείκτθ. 17

18 Το Αμυντικό Διάςτθμα δείχνει πόςεσ θμζρεσ μποροφν τα μετρθτά που κα προκφψουν από τθν ρευςτοποίθςθ των απαιτιςεων και των χρεογράφων να καλφψουν τθν βαςικι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. Ρρζπει να επιςθμάνουμε ότι μείωςθ των δεικτϊν ςυνεπάγεται αφξθςθ του κινδφνου βραχυχρόνιασ επιβίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Να ποφμε ότι ςτα Ημεριςια Ζξοδα, οι Φόροι Ζξοδα είναι ο φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ αυτόσ εμφανίηεται ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ ι ςτον Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων, και τα Χρθματοοικονομικά Ζξοδα είναι οι χρεωςτικοί τόκοι από τθν ΚΑΧ επίςθσ Αρικμοδείκτεσ Διάρκρωςθσ Κεφαλαίων (Δομισ Κεφαλαίων) και Βιωςιμότθτασ Ξζνα προσ Συνολικά Κεφάλαια= Συνολικ ά Ξένα Κεφ άλαια ΣΕ Άυλα Πάγια Γραμμ άτια ςε καθυςτερ. Προπληρωμ.Έξοδα Συνολικ ά Ξένα Κεφ άλαια Ξζνα προσ Κδια Κεφάλαια= Ίδια Κεφ άλαια Τραπεηικά Δάνεια προσ Συνολικά Κεφάλαια= Μακροπρ όθεςμα Τραπεζικ ά Δάνεια +Βραχυπρ όθεςμα Τραπ.Δάνεια ΣΕ Άυλα Πάγια Γραμμ άτια ςε καθυςτερ. Προπληρωμ.Έξοδ α Τραπεηικά Δάνεια προσ Κδια Κεφάλαια= Μακροπρ όθεςμα Τραπεζικ ά Δάνεια +Βραχυπρ όθεςμα Τραπ.Δάνεια Ίδια Κεφ άλαια Κακαρά Τραπεηικά Δάνεια προσ Κδια Μακρ.Τραπ.Δάνεια +Βραχ.Τραπ.Δάνεια Διαθ έςιμα Χρε όγραφα Κεφάλαια= Ίδια Κεφ άλαια Δείκτθσ Κάλυψθσ Τόκων με Καθαρ ά Κέρδη προ Φόρων +Τόκοι Έξοδα Κζρδθ= Τόκοι Έξοδα Δείκτθσ Κάλυψθσ Τόκων με Ταμειακζσ οζσ= ΤΡ απ ό Λειτουργ.Δρας τηρ.+πληρωμ έσ Φόρων +Πληρωμ έσ Τόκων Πληρωμ έσ Τόκων 18

19 Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό προσ Συνολικζσ Κυκλοφορο ύν Ενεργητικ ό Υποχρεϊςεισ= Μακροπρ.Υποχρε ώςεισ +Βραχυπρ.Υποχρε ώςεισ Ράγια προσ Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ= Πάγια Μακροπροθ.Υποχρε ώςεισ Ίδια Κεφ άλαια Κδια Κεφάλαια προσ Ράγια= Πάγια ΣΕ είναι το Συνολικό Ενεργθτικό και Τ είναι οι Ταμειακζσ οζσ, ενϊ ΣΞΚ είναι τα Συνολικά Ξζνα Κεφάλαια. Πςο περιςςότερο αυξάνει ο δείκτθσ Ξζνα προσ υνολικά Κεφάλαια τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ςυμμετοχι των ΞΚ ςτθ επιχείρθςθ και τόςο αυξάνει ο κίνδυνοσ μακροχρόνιασ επιβίωςισ τθσ. Ακόμθ δείχνει το βακμό προςταςίασ των πιςτωτϊν. Μία μικρι τιμι του δείκτθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτθ επιχείρθςθ να προβεί ςε επιπρόςκετο δανειςμό αν το κελιςει μιασ και οι πιςτωτζσ είναι προςτατευμζνοι. Αν ο δείκτθ Ξζνα προσ Κδια Κεφάλαια είναι μικρότεροσ τθσ μονάδασ τότε τα ΙΚ υπερτεροφν των ΞΚ και οι πιςτωτζσ τθσ επιχείρθςθσ νιϊκουν μεγαλφτερθ αςφάλεια. Αν ο δείκτθσ είναι μεγαλφτεροσ τθσ μονάδασ τότε ιςχφει το αντίκετο. Πςο αυξάνουν οι τιμζσ των δεικτϊν Σραπεηικά Δάνεια προσ υνολικά Κεφάλαια, Σραπεηικά Δάνεια προσ Κδια Κεφάλαια και Κακαρά Σραπεηικά Δάνεια προσ Κδια Κεφάλαια, τόςο αυξάνει ο κίνδυνοσ μακροχρόνιασ επιβίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Πςο μειϊνονται οι τιμζσ, τόςο μεγαλφτερθ αςφάλεια νιϊκουν οι πιςτωτζσ. Οι δείκτεσ αυτοί δίνουν το βακμό προςταςίασ των τραπεηικϊν δανείων από τα ςυνολικά και τα ίδια κεφάλαια αντίςτοιχα. Ο Δείκτθσ Κάλυψθσ Σόκων με Κζρδθ και Δείκτθσ Κάλυψθσ Σόκων με Σαμειακζσ Ροζσ παρουςιάηουν το βακμό ςτον οποίο καλφπτοντα τα χρθματοοικονομικά ζξοδα και οι πλθρωμζσ αυτϊν από τα κζρδθ και τισ λειτουργικζσ ταμειακζσ ειςροζσ τθσ επιχείρθςθσ. Τα ςτοιχεία του δεφτερου δείκτθ αντλοφνται από τθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν και δθ τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ. 19

20 Ο δείκτθσ Κυκλοφοροφν ενεργθτικό προσ υνολικζσ Τποχρεϊςεισ δείχνει τθν ρευςτότθτα των μακροπρόκεςμων υποχρεϊςεων μιασ επιχείρθςθσ. Ο δείκτθσ Πάγια προσ Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ παρουςιάηει το βακμό αςφάλειασ που νιϊκουν οι μακροχρόνιοι πιςτωτζσ μίασ επιχείρθςθσ. Μια αφξθςθ του δείκτθ ενιςχφει αυτιν τθν αςφάλεια ενϊ μια μείωςθ το αντίκετο. Θ μακροχρόνια παρακολοφκθςθ του δείκτθ φανερϊνει τθν πολιτικι τθσ επιχείρθςθσ όςον αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ των παγίων τθσ. Ο δείκτθσ Κδια Κεφάλαια προσ Πάγια δείχνει τον τρόπο χρθματοδότθςθσ των παγίων μιασ επιχείρθςθσ. Πταν ο παρονομαςτισ είναι μεγαλφτεροσ τότε ςτθ χρθματοδότθςθ των παγίων ςυμμετζχουν και τα ξζνα εκτόσ από τα ίδια κεφάλαια. Κεφάλαιο 3 Ανάλυςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων των Εταιρειϊν: ΕΤ.ΓΕ. ΠΙΣΙΟΛΑ ΑΒΕΕ, ΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ ΑΫΦΑΝΣΗ ΑΒΕΕ, ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ ΦΡΟΤΣ ΑΕΒΕ, ΓΟΡΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ και ΠΕΙΡΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΠΕ. Σε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει θ ανάλυςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων των παραπάνω εταιρειϊν. Θ ανάλυςθ είναι διαχρονικι και για κάκε αρικμοδείκτθ δθμιουργικθκαν δφο πίνακεσ με τα αντίςτοιχα διαγράμματα. Ο πρϊτοσ πίνακασ αφορά τθν περίοδο εντόσ οικονομικισ κρίςθσ και ο δεφτεροσ τθν περίοδο πριν τθν κρίςθ. Οι χριςεισ παρουςιάηονται από τθν πιο πρόςφατθ ζωσ τθν πιο παλιά. Εδϊ είναι χριςιμο ο αναγνϊςτθσ να ρίξει μια ματιά και ςτθν μεκοδολογία. Τα ςχόλια γίνονται κάτω από τα διαγράμματα. 3.1 Ανάλυςθ Αποδοτικότθτασ 20

21 Ποςοςτό % Mean Median 0,77% 3,68% 1,07% 2,53% 2,01% 1,80% 12,30% 13,41% 3,96% 1,50% 7,79% 8,13% -12,13% -9,64% 5,57% 3,48% -3,18% -3,08% ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 1,60% 2,43% 1,69% 1,92% 1,91% 1,81% ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 13,76% 16,14% 26,73% 27,91% 51,52% 27,21% 26,73% Ρίνακασ 1: Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων 1: Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Ραρατθροφμε ςτουσ παραπάνω πίνακεσ ότι τθν υψθλότερθ ΑΙΚ τθν ζχει θ Γοργόνα Foods θ οποία μάλιςτα αγγίηει το 51,52% το Ράντωσ θ ικανότθτα τθσ εταιρείασ να δθμιουργεί κζρδθ φκίνει όςο ερχόμαςτε ςτο 2012 αν και διαχρονικά είναι θ υψθλότερθ. Μικρότερεσ κατ απόλυτο ποςό είναι οι Αποδοτικότθτεσ Ιδίων Κεφαλαίων των υπολοίπων εταιρειϊν. Ραρόλα αυτά θ Γαία παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ ενϊ θ Αχφαντισ φκίνουςα πορεία. Οι Ιντερνάςιοναλ Φρουτ και θ Ριςτιόλασ είναι ςτακερζσ εντόσ τθσ κρίςθσ και κυμαίνονται γφρω ςτο 2%. Ο Αχφαντισ το 2012 και 2011 παρουςιάηει ηθμίεσ με ςυνζπεια αρνθτικζσ ΑΙΚ. 21

22 Ποςοςτό % Mean Median 8,88% 8,15% 7,27% 7,99% 8,07% 8,07% 12,65% -16,15% -34,39% -10,56% -12,11% -13,36% 4,39% -2,13% -3,16% -1,55% -0,61% -1,84% ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 1,80% 5,33% 13,49% 7,53% 7,04% 6,43% ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 149,90% Ρίνακασ 1α: Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων. 1α: Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% ,00% Ρριν τθν οικονομικι κρίςθ παρατθροφμε ότι όλεσ οι Αποδοτικότθτεσ Ιδίων Κεφαλαίων είναι υψθλότερεσ κατ απόλυτο ποςό ςε ςχζςθ με μζςα ςτθν κρίςθ. Αξιοςθμείωτθ είναι θ Γαία θ οποία κάνει βουτιά ςε αρνθτικά χαμθλά ποςοςτά το 2006, 2005 και 2004, με αρνθτικι κορφφωςθ το Αυτό οφείλεται ςτο ότι αυτζσ τισ χριςεισ ζχει ηθμίεσ. Επίςθσ και ο Αχφαντισ ζχει ηθμίεσ ςτισ ίδιεσ χριςεισ με αποτζλεςμα αρνθτικζσ Αποδοτικότθτεσ Ιδίων Κεφαλαίων. Θ Ρειραν Αγρίνιο ζχει πολφ υψθλι ΑΙΚ το 2006 κάτι που οφείλεται ςτα χαμθλά 22

23 Ποςοςτό ίδια κεφάλαια και όχι ςε υψθλι κερδοφορία. Θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ ζχει κάποιεσ διακυμάνςεισ ςτο κετικό κομμάτι του άξονα Mean Median 0,43% 1,84% 0,69% 1,43% 1,10% 1,06% 1,38% 1,76% 0,45% 0,21% 0,95% 0,92% -7,04% -3,15% 1,68% 1,20% -1,83% -0,98% ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 0,65% 0,74% 0,49% 0,58% 0,62% 0,62% ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 2,68% 2,34% 3,93% 3,64% 5,30% 3,58% 3,64% Ρίνακασ 2: Αποδοτικότθτα Ρωλιςεων 6,00% 4,00% 2,00% 2: Αποδοτικότθτα Ρωλιςεων 0,00% -2,00% -4,00% ,00% ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ -8,00% Εντόσ κρίςθσ θ Γοργόνα ζχει τθν μεγαλφτερθ Αποδοτικότθτα Ρωλιςεων κατ απόλυτο ποςό όμωσ με φκίνουςα πορεία. Ο Αχφαντισ κάνει αρνθτικό ρεκόρ ςτισ χριςεισ 2011 και2012 λόγω των ηθμιϊν του. Θ Γαία και θ Ριςτιόλασ ζχουν μικρζσ διακυμάνςεισ ςτον κετικό άξονα ενϊ θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ είναι θ πιο ςτακερι. Ρρζπει να κυμθκοφμε εδϊ από τθν κεωρία ότι θ ΑΡ επθρεάηει τθν ΑΙΚ. 23

24 Ποςοςτό Mean Median 5,14% 5,43% 4,80% 5,01% 5,10% 5,08% 1,54% -5,13% -18,85% -6,89% -7,33% -6,01% 3,21% -5,02% -0,91% -0,91% ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 0,41% 1,16% 0,97% 0,52% 0,77% 0,75% ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 11,26% Ρίνακασ 2α: Αποδοτικότθτα Ρωλιςεων 10,00% 2α: Αποδοτικότθτα Ρωλιςεων 5,00% 0,00% -5,00% ,00% -15,00% -20,00% -25,00% Ρρο οικονομικισ κρίςθσ ο Ριςτιόλασ ζχει μεγαλφτερθ ΑΡ από ότι εντόσ κρίςθσ και με ςτακερότθτα ςτο χρόνο. Θ Γαία ζχει φκίνουςα πορεία από το 2004 ςτο 2005 όμωσ ςτα αρνθτικά. Ανακάμπτει το 2006 και το 2007 για να ςκαρφαλϊςει ςτο 1,54%. Ο Αχφαντισ δεν παρουςιάηει κονδφλι Ρωλιςεισ ςτισ χριςεισ 2004 και 2005 ςτθν ΚΑΧ, το 2006 ζχει ηθμίεσ με αρνθτικι ΑΡ και το 2007 ανακάμπτει. Θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ είναι ςτακερι ςε παρόμοια με εντόσ κρίςθσ επίπεδα και κάτω από τθν Ριςτιόλασ. 24

25 Φορζσ Mean Median 0,80 0,80 1,78 0,93 1,08 0,87 1,04 1,05 0,99 0,88 0,99 1,02 1,18 1,71 1,67 1,77 1,58 1,69 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 2,18 2,63 2,78 2,64 2,56 2,64 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 1,39 1,52 1,56 1,62 2,41 1,70 1,56 Ρίνακασ 3 : Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ 3,00 2,50 2,00 3: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ 1,50 1,00 0,50 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Θ ΚΤΕ επθρεάηει τθν ΑΙΚ κάκε εταιρείασ. Βλζπουμε ότι οι ΚΤΕ των Ιντερνάςιοναλ Φρουτ και Γαία είναι ςτακερζσ με αυτιν τθσ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ να είναι μεγαλφτερθ κατ απόλυτο ποςό διαχρονικά. Θ Ριςτιόλασ ζχει διακυμάνςεισ ενϊ θ Γοργόνα και ο Αχφαντισ φκίνουςα πορεία. Πλα αυτά ζχουν αντίκτυπο ςτθ διαχρονικι πορεία των αντίςτοιχων ΑΙΚ. 25

26 Φορζσ Mean Median 0,83 0,83 0,85 1,43 0,99 0,84 1,02 0,88 0,52 0,59 0,75 0,74 0,87 0,25 0,56 0,56 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 2,71 2,56 5,67 6,38 4,33 4,19 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 1,62 Ρίνακασ 3α : Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ Φκίνουςα και μεγαλφτερθ κατ απόλυτο ποςό είναι θ πορεία τθσ ΚΤΕ τθσ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ κάτι που ζχει αντίκτυπο και ςτθν ΑΙΚ τθσ τθν αντίςτοιχθ περίοδο Γαία και Ριςτιόλασ είναι ςτακεροί ενϊ ο Αχφαντισ δεν παρουςιάηει καν Ρωλιςεισ ςτθν ΚΑΧ του 2004 και Ανάλυςθ τθσ ΚΤΕ κα γίνει ςτθν ενότθτα ανάλυςθσ τθσ δραςτθριότθτασ. 26

27 Φορζσ Mean Median 2,26 0,04 1,78 1,90 1,50 1,84 8,55 7,22 8,87 7,92 8,14 8,24 1,46 1,79 1,98 1,64 1,72 1,72 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 1,13 1,25 1,24 1,26 1,22 1,25 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 3,71 4,54 4,37 4,75 4,03 4,28 4,37 Ρίνακασ 4 : Χρθματοοικονομικι Μόχλευςθ 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4: Χρθματοοικονομικι Μόχλευςθ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Θ Γαία ζχει τθν υψθλότερθ ΧΜ με διακυμάνςεισ και ακολουκεί θ Γοργόνα με πιο ςτακερι πορεία μζςα ςτθ κρίςθ. Ρράγματι, αυτζσ οι δυο εταιρείεσ ζχουν και τουσ υψθλότερουσ ΑΙΚ. Τϊρα ξζρουμε όμωσ ότι ζχουν και τον υψθλότερο κίνδυνο μακροχρόνιασ επιβίωςθσ μιασ και τα Ξζνα Κεφάλαιά τουσ είναι αρκετά υψθλά (βλζπε κεωρθτικό υπόβακρο). Οι υπόλοιπεσ εταιρείεσ είναι ςε χαμθλότερα επίπεδα Χρθματοοικονομικισ Μόχλευςθσ με τον Ριςτιόλα να πλθςιάηει το 0 το

28 Φορζσ Mean Median 2,09 1,82 1,79 1,12 1,71 1,81 8,09 3,56 3,52 2,59 4,44 3,54 1,57 1,70 1,75 1,04 1,52 1,64 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 1,62 1,80 2,45 2,28 2,04 2,04 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 8,24 Ρίνακασ 4α : Χρθματοοικονομικι Μόχλευςθ 9,00 4α: Χρθματοοικονομικι Μόχλευςθ 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Ρρο κρίςθσ θ Γαία ζχει τθν μεγαλφτερθ ΧΜ και μάλιςτα με αφξουςα πορεία, κάτι που αντικατοπτρίηει και τθν πορεία τθσ ΑΙΚ τθσ, όπωσ φαίνεται ςτα διαγράμματα. Βλζπουμε από τα διαγράμματα ότι θ κρίςθ αφξθςε τθ ΧΜ τθσ Γαία αυξάνοντασ και των κίνδυνο μακροχρόνιασ επιβίωςισ τθσ. Μάλλον αυτι προζβει ςε υψθλό δανειςμό. Αυτό ωςτόςο αφξθςε τθν ΑΙΚ τθσ. Οι άλλεσ εταιρείεσ βρίςκονται ςτα ίδια επίπεδα με εντόσ κρίςθσ ακολουκϊντασ ςτακερι πορεία ςτθ ΧΜ και ζχοντασ πιο ςτακερι διαχρονικά πορεία ςτισ ΑΙΚ τουσ. Θ Ρειραν Αγρίνιο ζχει αρκετά υψθλι ΧΜ το2006 κάτι που φανερϊνει, τουλάχιςτον 28

29 Ποςοςτό % φωτογραφικά, μεγάλο κίνδυνο μακροχρόνιασ επιβίωςθσ. Θ υψθλι ΧΜ και ΑΡ τθσ δίνουν τόςο μεγάλθ ΑΙΚ Mean Median 0,34% 1,47% 0,60% 1,33% 0,94% 0,97% 1,44% 1,86% 0,46% 0,19% 0,99% 0,95% -8,30% -5,38% 2,81% 2,12% -2,19% -1,63% ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 1,41% 1,94% 1,36% 1,52% 1,56% 1,47% ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 3,71% 3,56% 6,12% 5,88% 12,78% 6,41% 5,88% Ρίνακασ 5 : Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ 5: Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ -10,00% 29

30 Τθν υψθλότερθ ΑΕ αλλά με φκίνουςα πορεία εντόσ κρίςθσ εμφανίηει θ Γοργόνα. Ο Αχφαντισ ζχει φκίνουςα πορεία και φτάνει ςε αρνθτικά επίπεδα λόγω των ηθμιϊν του, ενϊ για τισ άλλεσ εταιρείεσ θ ικανότθτα του ενεργθτικοφ να δθμιουργεί κζρδθ είναι ςτακερι διαχρονικά και κοντά ςτο 1% με1,5% Mean Median 4,26% 7,22% 4,07% 4,94% 5,12% 4,60% 1,56% -4,53% 9,77% -4,08% 0,68% -1,26% 2,79% -1,25% -1,81% -1,50% -0,44% -1,38% ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 1,11% 2,96% 5,51% 3,31% 3,22% 3,14% ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 18,19% Ρίνακασ 5α : Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ 30

31 Ποςοςτό % 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% 5α: Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ Οι ηθμίεσ του Αχφαντι και τθσ Γαία ζχουν αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ των εταιρειϊν. Θ Γαία παρουςιάηει μεγάλεσ διακυμάνςεισ, ενϊ ο Αχφαντισ δείχνει κετικι πορεία από τα αρνθτικά ςτα κετικά από το2005 ςτο Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι οι ΑΕ προ κρίςθσ είναι μεγαλφτερεσ για Ριςτιόλα και Ιντερνάςιοναλ Φρουτ. 3.2 Ανάλυςθ Δραςτθριότθτασ (Κυκλοφοριακζσ Σαχφτθτεσ) Mean Median 0,80 0,80 1,78 0,93 1,08 0,87 1,04 1,05 0,99 0,88 0,99 1,02 1,18 1,71 1,67 1,77 1,58 1,69 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 2,18 2,63 2,78 2,64 2,56 2,64 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 1,39 1,52 1,56 1,62 2,41 1,70 1,56 Ρίνακασ 3 : Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ 31

32 Φορζσ 3,00 2,50 2,00 3: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ 1,50 1,00 0,50 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Θ ΚΤΕ δείχνει τθν ικανότθτα των ςτοιχείων του Ενεργθτικοφ να δθμιουργοφν πωλιςεισ. Βλζπουμε ότι τθν υψθλότερθ ικανότθτα ζχει θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ. Οι άλλεσ εταιρείεσ είναι ςε χαμθλότερα επίπεδα, ενϊ θ Ριςτιόλασ ζχει κάποιεσ διακυμάνςεισ. Οι Κυκλοφοριακζσ ταχφτθτεσ που βλζπουμε εδϊ επθρεάηονται από τισ ΚΤΡ, ΚΤΜΕ και ΚΤΜΑ που κα αναλυκοφν παρακάτω Mean Median 0,83 0,83 0,85 1,43 0,99 0,84 1,02 0,88 0,52 0,59 0,75 0,74 0,87 0,25 0,56 0,56 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 2,71 2,56 5,67 6,38 4,33 4,19 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 1,62 Ρίνακασ 3α : Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ 32

33 Φορζσ 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ Και προ κρίςθσ θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ ζχει υψθλότερθ ΚΤΕ αν και με πτωτικι πορεία. Θ Ριςτιόλασ ζχει ςτακερότερθ πορεία πριν τθν κρίςθ. Ο Αχφαντισ δεν παρουςιάηει το κονδφλι Ρωλιςεισ το2004 και το Mean Median 2,82 3,01 2,50 2,68 2,75 2,75 2,37 2,66 2,62 2,18 2,46 2,50 2,67 2,59 2,58 2,29 2,53 2,59 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 4,06 4,99 4,83 4,50 4,60 4,67 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 4,81 6,78 5,94 5,93 9,00 6,49 5,94 Ρίνακασ 6 :Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ραγίων 33

34 Φορζσ 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 6: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ραγίων ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Θ Γοργόνα ζχει τθν υψθλότερθ ΚΤΡ αν και με πτωτικι πορεία μζςα ςτθν κρίςθ. Ακολουκεί θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ. Οι υπόλοιπεσ εταιρείεσ βρίςκονται ςχεδόν ςτα ίδια επίπεδα Mean Median 2,49 2,23 2,50 3,23 2,61 2,50 2,21 1,96 1,04 1,21 1,61 1,59 1,02 0,28 0,65 0,65 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 4,88 4,50 38,79 31,75 19,98 18,32 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 5,03 Ρίνακασ 6α : Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ραγίων 34

35 Φορζσ 6α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ραγίων 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ ζχει τθν μεγαλφτερθ ΚΤΡ προ κρίςθσ όμωσ από το 2006 και μετά υπάρχει πτωτικι πορεία και ςτακεροποίθςθ ςτα εντόσ κρίςθσ επίπεδα. Οι άλλεσ εταιρείεσ κυμαίνονται ςτα ίδια επίπεδα όπωσ και εντόσ τθσ φφεςθσ. Ο Αχφαντισ δεν παρουςιάηει Ρωλιςεισ το 2004 και Mean Median 2,86 3,17 2,56 2,68 2,82 2,77 2,39 2,68 2,66 2,19 2,48 2,53 2,67 2,60 2,59 2,30 2,54 2,60 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 4,06 4,99 4,83 4,51 4,60 4,67 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 4,81 6,78 5,94 5,93 9,00 6,49 5,94 Ρίνακασ 7 : Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενςωμάτων Ραγίων 35

36 Φορζσ 10,00 8,00 6,00 4,00 7: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενςωμάτων Ραγίων 2,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Θ ΚΤΕΡ επθρεάηει τθν ΚΤΡ των εταιρειϊν για αυτό οι Κυκλοφοριακζσ ταχφτθτεσ εξελίςςονται διαχρονικά και εντόσ κρίςθσ όπωσ και οι ΚΤΡ. Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι λίγεσ εταιρείεσ ζχουν άυλα πάγια ςτο ενεργθτικό τουσ, οπότε ςυμπίπτει ςε όςεσ δεν ζχουν θ ΚΤΡ με τθν ΚΤΕΡ Mean Median 2,49 2,23 2,50 3,23 2,61 2,50 2,26 2,01 1,05 1,23 1,64 1,62 1,02 0,28 0,65 0,65 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 4,88 4,50 38,79 31,75 19,98 18,32 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 5,02 Ρίνακασ 7α : Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενςωμάτων Ραγίων 36

37 Φορζσ 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 7α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενςϊμάτων Ραγίων Τα ίδια ακριβϊσ ςχόλια ταιριάηουν και ςτο διάγραμμα 7 α(όπωσ και ςτο διάγραμμα 7) Mean Median 201,83 60,26 103,60 121,90 103,60 225,15 299,72 195,02 312,87 258,19 262,44 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Ρίνακασ 8 :Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αςωμάτων Ραγίων 37

38 Φορζσ 8: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αςωμάτων Ραγίων 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Αςϊματα Ράγια διακζτουν μόνο θ Γαία και θ Ριςτιόλασ εντόσ φφεςθσ για αυτό είναι και οι μοναδικζσ εταιρείεσ που ζχουν ΚΤΑΡ. Ράντωσ διαχρονικά παρατθρείται αςτάκεια. Οι υψθλζσ τιμζσ ςτισ ΚΤΑΡ δθμιουργοφνται επειδι το θ αναπόςβεςτθ αξία των αςωμάτων παγίων είναι πολφ χαμθλι Mean Median 900,12 728,10 419,38 417,82 616,36 573,74 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ Ρίνακασ 8α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αςωμάτων Ραγίων 38

39 Φορζσ α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αςωμάτων Ραγίων Ρρο φφεςθσ θ μόνθ εταιρεία που διακζτει άυλα πάγια είναι θ Γαία και μάλιςτα θ κυκλοφοριακι τουσ ταχφτθτα είναι και ανοδικι όςο περνά ο χρόνοσ. Οι μεγάλεσ τιμζσ οφείλονται ςτθν χαμθλι αξία των παγίων αυτϊν Mean Median 1100, ,18 913, , ,98 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Ρίνακασ 9: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακροπρ. Επενδφςεων 39

40 Φορζσ 9: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακροπρ. Επενδφςεων 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Θ μόνθ εταιρεία που κάνει μακροπρόκεςμεσ επενδφςεισ εντόσ κρίςθσ είναι θ Ριςτιόλασ και μάλιςτα από το 2010 και μετά. Οι υψθλζσ τιμζσ τθσ Κυκλοφοριακισ Ταχφτθτασ αυτϊν οφείλεται ςτθν χαμθλι αξία τουσ Mean Median 143,75 139,49 98,26 113,00 123,63 126,25 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ Ρίνακασ 9α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακροπρ. Επενδυςεων 40

41 Φορζσ Φορζσ 9α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακροπρ. Επενδφςεων Ρρο κρίςθσ μόνο θ Γαία κάνει μακροπρόκεςμεσ επενδφςεισ, χαμθλισ όμωσ αξίασ. Ράντωσ θ τάςθ είναι ανοδικι Mean Median 849,35 935,26 843,27 758,89 846,69 846,31 751,82 795,03 858,71 809,66 803,81 802,35 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 9391,, , , , , ,42 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Ρίνακασ 10: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακροπρ. Απαιτιςεων 10: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακροπρ. Απαιτιςεων 14000, , , , , , ,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 41

42 Φορζσ Θ Γαία και θ Γοργόνα δεν διακζτουν μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ οπότε δεν μπορεί να υπολογιςτεί ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ. Πςον αφορά ςτισ άλλεσ εταιρείεσ βλζπουμε ότι ςυμμεταβάλλονται. Εξαίρεςθ αποτελεί θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ που κινείται μόνθ τθσ πολφ ψθλά και από το 2011 ζχει μεγάλθ πτϊςθ. Οι υψθλζσ τιμζσ του δείκτθ οφείλονται ςτθν χαμθλι αξία των μακροπρόκεςμων απαιτιςεων Mean Median 32281,97 517,46 408,17 493, ,17 505,27 381,24 338,74 240,13 429,60 347,43 359,99 400,05 102,60 251,33 251,33 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 14603, , , ,24 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 34,64 Ρίνακασ 10α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακρ. Απαιτιςεων 35000, , , , , , ,00 0,00 10α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Μακροπρ. Απαιτιςεων Ρρο κρίςθσ οι υψθλζσ τιμζσ του δείκτθ ςυνεχίηονται για τον ίδιο λόγο. Θ Ριςτιόλασ κάνει μεγάλθ άνοδο από το 2006 ςτο Ιντερνάςιοναλ Φρουτ και Αχφαντισ δεν διακζτουν το αντίςτοιχο κονδφλι ςτισ χριςεισ 2004 και

43 Φορζσ Mean Median 1,12 1,09 1,37 1,43 1,25 1,25 2,10 1,80 1,63 1,51 1,76 1,72 2,13 5,06 4,96 7,77 4,98 5,01 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 4,78 5,64 6,58 6,37 5,84 6,01 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 1,94 1,99 2,11 2,22 3,30 2,31 2,11 Ρίνακασ 11: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Κυκλοφορ. Ενεργθτικοφ 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 11: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Κυκλοφορ. Ενεργθτικοφ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Θ ΚΤΚΕ επθρεάηεται από τθν ΚΤ Αποκεμάτων και τθν ΚΤ Απαιτιςεων. Εδϊ υπερτεροφν ο Αχφαντισ και θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ αν και με πτωτικι διαχρονικά πορεία μζςα ςτθν κρίςθ. Οι άλλεσ εταιρείεσ είναι χαμθλότερα και με ςχετικι ςτακερότθτα ςτισ τιμζσ του δείκτθ εντόσ κρίςθσ. 43

44 Φορζσ Mean Median 1,25 1,33 1,29 1,43 1,33 1,31 1,70 1,77 1,18 1,32 1,49 1,51 6,15 2,22 4,19 4,19 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 6,08 5,94 6,64 7,98 6,66 6,36 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 2,38 Ρίνακασ 11α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Κυκλοφ. Ενεργθτικοφ 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 11α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Κυκλοφορ. Ενεργθτικοφ Ρρο κρίςθσ θ Ιντερνάςιοναλ Φρουτ ζχει μεγαλφτερθ ΚΤΚΕ ςε ςχζςθ με εντόσ θ οποία ακολουκεί φκίνουςα πορεία. Σίγουρα ζχει υψθλότερθ ΚΤΚΕ από τισ άλλεσ εταιρείεσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςτα ίδια επίπεδα με εντόσ κρίςθσ. Στον Αχφαντι υπάρχει αςτάκεια, ενϊ δεν εμφανίηει Ρωλιςεισ το 2004 και το

45 Φορζσ Mean Median 1,95 2,46 2,02 1,66 2,02 1,99 5,78 7,64 6,33 4,66 6,10 6,06 61,65 69,14 100,72 106,12 84,41 84,93 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 59,81 79,29 89,55 87,70 79,09 83,50 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 9,18 8,86 9,79 13,07 10,23 9,49 Ρίνακασ 12: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αποκεμάτων 120,00 100,00 80,00 12: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αποκεμάτων 60,00 40,00 20,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Mean Median 2,08 2,09 1,92 2,19 2,07 2,09 3,39 2,93 1,97 2,10 2,60 2,52 95,41 79,21 87,31 87,31 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 74,14 114,04 96,89 107,61 98,17 102,25 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ Ρίνακασ 12α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αποκεμάτων 45

46 Ημζρεσ Φορζσ 120,00 100,00 80,00 60,00 12α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αποκεμάτων 40,00 20,00 0, Mean Median 184,51 146,37 178,15 216,36 181,35 181,33 62,32 47,15 56,91 77,32 60,93 59,62 5,84 5,21 3,57 3,39 4,50 4,39 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 6,01 4,54 4,02 4,10 4,67 8,64 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 39,21 40,61 36,76 27,54 36,03 37,99 Ρίνακασ 13: Ρερίοδοσ Ρϊλθςθσ Αποκεμάτων 13: Ρερίοδοσ Ρϊλθςθσ Αποκεμάτων 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 46

47 Ημζρεσ Θ περίοδοσ πϊλθςθσ αποκεμάτων δείχνει ςε πόςεσ θμζρεσ πωλοφνται τα αποκζματα μζςα ςτθν χριςθ. Ο Ριςτιόλασ βρίςκεται υψθλότερα από τισ άλλεσ εταιρείεσ ενϊ παρουςιάηει και διακυμάνςεισ. Οι άλλεσ εταιρείεσ είναι ςτακερζσ ενϊ πωλοφν τα εμπορεφματά τουσ πιο γριγορα από αυτόν. Οι Αχφαντισ και Ιντερνάςιοναλ Φρουτ λόγω τθσ φφςθσ των εμπορευμάτων τουσ τα πωλοφν εντόσ λίγων θμερϊν Mean Median 172,69 172,16 187,24 164,03 174,03 172,43 106,23 122,88 183,08 171,71 145,98 147,30 3,77 4,55 4,16 4,16 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 4,86 3,16 3,72 3,36 3,78 3,54 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ Ρίνακασ 13α: Ρερίοδοσ Ρϊλθςθσ Αποκεμάτων 13α: Ρερίοδοσ Ρϊλθςθσ Αποκεμάτων 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Για τον Αχφαντι και τθν Ιντερνάςιοναλ Φρουτ ιςχφουν τα ίδια. Θ Γαία και ο Ριςτιόλασ ζχουν τισ μεγαλφτερεσ περιόδουσ πϊλθςθσ 47

48 Φορζσ εμπορευμάτων, ενϊ για τθν Ρειραν Αγρίνιο δεν είναι διακζςιμο το αρχικό απόκεμα για να γίνουν οι υπολογιςμοί Mean Median 2,48 2,41 2,45 2,81 2,54 2,47 3,80 3,41 3,18 4,27 3,67 3,61 2,76 8,18 6,80 10,78 7,13 7,49 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 6,43 7,62 8,34 8,37 7,69 7,98 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 2,52 3,08 3,07 2,95 4,18 3,16 3,07 Ρίνακασ 14: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Απαιτιςεων 12,00 10,00 8,00 14: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Απαιτιςεων 6,00 4,00 2,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Mean Median 2,25 2,23 2,28 2,41 2,29 2,27 3,08 3,35 2,58 3,15 3,04 3,12 9,86 2,50 6,18 6,18 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 8,85 7,49 8,33 13,17 9,46 8,59 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 8,99 Ρίνακασ 14α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Απαιτιςεων 48

49 Ημζρεσ Φορζσ 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 14α: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Απαιτιςεων Mean Median 145,03 149,59 147,21 128,34 142,54 146,12 94,78 105,64 113,28 84,28 99,50 100,21 130,36 44,00 52,98 33,41 65,19 48,49 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 55,99 47,27 43,16 43,01 47,36 45,22 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 142,93 116,74 117,16 122,02 86,04 116,98 117,16 Ρίνακασ 15: Ρερίοδοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων 15: Ρερίοδοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 49

50 Ημζρεσ Θ περίοδοσ είςπραξθσ απαιτιςεων δείχνει ςε πόςεσ θμζρεσ ειςπράττονται οι απαιτιςεισ εντόσ τθσ χριςθσ χωρίσ να λειφκοφν υπόψθν οι πιςτϊςεισ ςτουσ πελάτεσ. Γενικϊσ υπάρχει αςτάκεια ςε όλεσ τισ εταιρείεσ εντόσ κρίςθσ. Ριο αργά, πάντωσ ειςπράττουν θ Γοργόνα, ο Ριςτιόλασ και θ Γαία Mean Median 159,69 161,76 158,02 149,64 157,28 158,86 117,05 107,39 139,54 114,39 119,59 115,72 36,53 144,15 90,34 90,34 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 40,68 48,03 43,24 27,34 39,82 41,96 ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 40,03 Ρίνακασ 15α: Ρερίοδοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων 15α: Ρερίοδοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Αςτάκεια υπάρχει και προ κρίςθσ ςτισ εταιρείεσ όςον αφορά αυτόν τον δείκτθ. Οι τιμζσ των δεικτϊν κυμαίνονται ςτα ίδια επίπεδα. 50

51 Ευρϊ Mean Median ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Ρίνακασ 16: Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνθςθσ 16: Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνθςθσ ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ Mean Median ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ ΡΕΙΑΝ ΑΓΙΝΙΟ ΕΡΕ 4548 Ρίνακασ 16α: Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνθςθσ 51

52 Φορζσ Ευρϊ 16α: Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνθςθσ ΕΥ.ΓΕ. ΡΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ Mean Median 3,16 4,63 2,34 2,45 3,15 2,81 6,88 5,10 6,00 3,17 5,29 5,55 4,34 13,52 7,27 10,75 8,97 9,01 ΦΟΥΤ ΑΕΒΕ 6,81 11,16 13,33 15,81 11,78 12,25 ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 7,28 75,06 4,06 15,04 15,74 23,44 15,04 Ρίνακασ 17: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Λειτουργικοφ Κεφαλαίου Κίνθςθσ 17: Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Λειτουργικοφ Κεφαλαίου Κίνθςθσ 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, ΓΟΓΟΝΑ FOODS ΑΕΒΕ 52

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΙΗ.

ΟΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΙΗ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΙΗ. ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ»

Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Κλαδική Ανάλςζη Μελέηη ηηρ ICAP Group «Οι Συνζπειεσ τθσ Κρίςθσ ςτουσ διαφόρουσ Κλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Κλαδικϊν Μελετϊν Ιοφλιοσ 2014 Ειςαγωγή Η ελλθνικι οικονομία δζχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα