6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ"

Transcript

1 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ φροσ 6-8 Μαΐου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμοφπολησ χολικό υγκρότημα "Μάννα" Αίθουςα Πολλαπλών Χρήςεων «Κωνςταντίνοσ Σουλοφπησ» - 1 -

2 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινωνίαρ ζηη Διδακηική Ππάξη Παραζκεσή 6 Μαΐοσ :00-17:30 Τποδοτή σλέδρωλ, Δγγραθές, Γρακκαηεία σλεδρίοσ Πνεςμαηικό Κένηπο Δήμος Επμούποληρ Οινκέιεηα Πξνεδξείν: Μηραιόπνπινο Υξήζηνο, Γιέδνπ Καηεξίλα, σηεξίνπ νθία, αινληθίδεο Γηάλλεο 17:30-18:00 Υαηρεηηζκοί 18:00-19:00 πύξνπ Θσκάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ρεδίαζε πζηεκάησλ, ρνιείν κνπ (ςεθηαθό) ζε αγαπώ: Απηνπνηεηηθή αλαδήηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ όξνπ "ςεθηαθό" γηα ην ζρνιείν. 19:00-20:00 Γαγδηιέιεο Βαζίιεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Ζ πιεξνθνξηθή ζην ζρνιείν: Ναη κελ, αιιά 20:00-20:30 Νίθνο Σδηκόπνπινο, Δθπαηδεπηηθόο Γ.Δ. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο ζηηο Κπθιάδεο. άββαηο 7 Μαΐοσ 2011 Σσολικό Σςγκπόηημα Μάννα 09:00-18:10 σλεδρία Νεπηαγωγώλ - Δηδηθής Αγωγής Πξνεδξείν: Καξαζαββίδεο Ζιίαο, Μπξάηηηζεο Θαξ., Σδσξηδαθάθεο Γεώξγ., Γαβξηειίδνπ Μόληθα, Υξνλάθε Άλλα 09:00-18:30 σλεδρία Γαζθάιωλ Πξνεδξείν: αρηλίδεο Κσλ., παλόο Πέηξ., Σζαιηθίδνπ Μαξ., Αζαλαζηάδεο Κνζκ., ηκσηάο Κσλ., Βιαζηάξε Δηξ. 09:00-18:30 σλεδρία Φηιοιόγωλ Πξνεδξείν: Καζθαληάκε Μαξία, Σεξδίδεο σηήξεο, Βαζηιάθε Μαξία, Ησαλλίδνπ Δηξήλε 09:00-11:30 σλεδρία Φσζηθής Αγωγής, Καιιηηετληθώλ, Μοσζηθής, Σετλοιογίας θαη Θρεζθεσηηθώλ Πξνεδξείν: Γνγνξίηε Διεπζεξία, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Ζιηάδεο Βαγγέιεο 12:00-14:30 σλεδρία Ξέλωλ Γιωζζώλ Πξνεδξείν: Γνγνξίηε Διεπζεξία, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Ζιηάδεο Βαγγέιεο 09:00-14:00 σλεδρία Περηβαιιοληηθής Δθπαίδεσζες - Μαζεκαηηθώλ Πξνεδξείν: Κνληαθίδεο Γηάλλεο, Κνληνγηάλλεο Γηάλλεο, Γνδνληζήο Μηιηηάδεο 09:00-18:50 σλεδρία Φσζηθώλ Δπηζηεκώλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΑΝΔΚΦΔ) Πξνεδξείν: Μπνξκηιάο Νίθνο, Ρνύκειεο Νίθνο, Κνιηζάθεο Βαγγέιεο, Βακβαθνύζεο Υξηζηόθνξνο 09:00-18:50 σλεδρία Δθπαηδεσηηθής Ποιηηηθής θαη Δθπαίδεσζες από Απόζηαζε - Δπηκόρθωζε Πξνεδξείν: Φαηζέα Αδακαληία, Βαζάια Παξαζθεπή, Παπαληθνιάνπ Κππαξηζζία, Παπαδάθεο πύξνο 09:00-19:00 σλεδρία Web ΔΛΛΑΚ Πξνεδξείν: Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Ησάλλνπ ηέιηνο, Καιιαξά Αζελά 09:00-18:40 σλεδρία Πιεροθορηθώλ Πξνεδξείν: Σζεπαπαδάθεο Αλδξέαο, Καξάθηδα Σζακπίθα, Υξηζηαθνύδεο Υξήζηνο 09:00-15:15 σλεδρία Ποισγωληθή Πξνεδξείν: Κσηζάλεο Γηάλλεο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο 09:00-18:30 Δργαζηήρηο 2 οσ Λσθείοσ, Δργαζηήρηο 12, Δργαζηήρηο 13, Δργαζηήρηο 14 θαη Δργαζηήρηο 15 18:30-20:00 Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο e-γίθησο-σπδ, Δθινγέο Κσριακή 8 Μαΐοσ 2011 Πνεςμαηικό Κένηπο Δήμος Επμούποληρ Οινκέιεηα Πξνεδξείν: Σδηκόπνπινο Νίθνο, Γιέδνπ Καηεξίλα, σηεξίνπ νθία ηρογγσιό Σραπέδη Παπαδάθεο πύξνο (πληνληζηήο) Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε - Δκπεηξίεο θαη πξννπηηθέο από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ LAMS ζην ζρνιείν Κσηζάλεο Γηάλλεο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο (Δθπαηδεπηήξηα Γνύθα) Ζ έληαμε ηνπ καζεηηθνύ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 12:00-12:30 Διάλειμμα 12:30-14:00 ηρογγσιό Σραπέδη Καζεγεηήο Εαγνύξαο Υαξάιακπνο, Καζεγεηήο Κπλεγόο Πνιπρξόλεο, Καζεγεηήο Γαγδηιέιεο Βαζίιεο (Μέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΑ.ΗΣΤ γηα ηελ Δπηκόξθσζε Β Δπηπέδνπ) Πξνβειέγγηνο Πέηξνο (Δπηκνξθσηήο) Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 14:00-14:30 Βραβεύζεης Γηαγωληζκού τοιηθώλ Ιζηοζειίδωλ 14:30-15:00 Κιείζηκο σλεδρίοσ - 2 -

3 σνεδρία Νηπιαγωγών - Ειδικής Αγωγής Αίθοςζα 1 Πξνεδξείν: Ζιίαο Καξαζαββίδεο, Μπξάηηηζεο Θαξξελόο, Σδσξηδαθάθεο Γεώξγηνο, Γαβξηειίδνπ Μόληθα, Υξνλάθε Άλλα 09:00 09:15 Πνιπδώεο Γεώξγηνο, Ληνδάθε Γηακαληνύια, Φαξζάξε Διέλε Πηινηηθή, Δξεπλεηηθή Παξέκβαζε γηα ηελ Καηαλόεζε ηεο Οξηδνληηόηεηαο ησλ Τγξώλ ζε Νήπηα, κε ηελ Αμηνπνίεζε Πξνζνκνηώζεσλ. 09:15 09:30 Πήιηνπξαο Παλαγηώηεο, ηακνύιεο Δπζύκεο, Γξίιιηαο Αλδξέαο Δθπαηδεπηηθό ελάξην γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Πξώηεο Αξίζκεζεο κε ηε Υξήζε Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα. 09:30 09:40 Μπέθα Απνζηνιία ρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθνύ ελαξίνπ κε ηα Λνγηζκηθά «Πεξηπέηεηεο ζηε Μπζνρώξα» & Google Earth. 09:40 09:50 πκεσλίδεο Υαξάιακπνο Ο Ζ/Τ ζην Νεπηαγσγείν. Δθπαηδεπηηθή Αμηνπνίεζε. 09:50 10:15 Συζήτηση 10:15 10:25 Καζζσηάθε Πόπε, Γόβξνο Νηθόιανο Γηεξεύλεζε ησλ Δπηπέδσλ Αλεζπρίαο Νεπηαγσγώλ ζρεηηθά κε ηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Σάμε. 10:25 10:40 Γαβξηειίδνπ Μόληθα, Υξνλάθε Άλλα Αθήγεζε θαη Φεθηαθά Μέζα: Αλαζθόπεζε Μέζσλ θαη Αθεγεκαηηθή Γξάζε. 10:40 10:50 Μπξάηηηζεο Θαξξελόο, Λνπθή Δπαλζία Αμηνπνίεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο Scratch γηα ηε Γηδαζθαιία Υσξηθώλ Δλλνηώλ ζε Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο (Scratch Day 2011). 10:50 11:05 Παππά Υξηζηίλα ΣΠΔ θαη Γξακκαηηζκόο ζην Νεπηαγσγείν: Γξαζηεξηόηεηεο κε Φσηνγξαθίεο, Γεκηνπξγία Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ. 11:05 11:20 Κίξγηλαο σηήξηνο, Γθνύζθνο Γεκήηξεο Αμηνιόγεζε Δπρξεζηίαο θαη Παηθηηθόηεηαο Φεθηαθώλ Παηρληδηώλ γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Γιώζζαο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. 11:20 11:35 Συζήτηση 11:35 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00 12:10 Αξακπαηδή Καηεξίλα, Γθπξηήο Κώζηαο, Κνπξκπέηεο Βαζίιεο, Υαηδνπνύινπ Μαξηάλλα ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Πξνζβάζηκνπ Δθπαηδεπηηθνύ θαη Δπνπηηθνύ Τιηθνύ γηα Μαζεηέο κε Αλαπεξίεο. 12:10 12:15 Καξάκπεια Μαξία, Ζιηόπνπινο Βαζίιεο Σν Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό ηνπ Γισζζηθνύ Μαζήκαηνο Α - Β ηάμεο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ΤΠΓΒΜΘ/Π.Η. θαη ε πκβνιή ηνπ ζηε Φσλνινγηθή Δλεκεξόηεηα θαη Δπίγλσζε Μαζεηώλ/ηξησλ κε Δηδηθά Πξνβιήκαηα Πξνθνξηθνύ θαη Γξαπηνύ Λόγνπ. 12:15 12:30 Μπνπξδή Μαξίλα Ζ Αληηκεηώπηζε ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ κέζσ ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζε Μηθηέο Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο. 12:30 13:00 Συζήτηση 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ - 3 -

4 σνεδρία Δαζκάλων Αίθοςζα 2 Πξνεδξείν: αρηλίδεο Κσλ/λνο, παλόο Πέηξνο, Σζαιηθίδνπ Μαξία, Αζαλαζηάδεο Κνζκάο, ηκσηάο Κώζηαο, Βιαζηάξε Δηξήλε 09:00 09:10 Κνπηζνδόληεο Γεκήηξεο, Βαζάινπ Πόπε Ζ Πιεξνθνξηθή ζην Γεκνηηθό. 09:10 09:25 Ησαλλίδνπ Δηξήλε, Φπρίδνπ Ρέλα Νεξό θαη Βηώζηκεο Πόιεηο: ρεδηαζκόο, Αλάπηπμε θαη Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ. 09:25 09:40 Θαιάζζε Διέλε «Μηα εθεκεξίδα γελληέηαη»: ελάξην Γηδαζθαιίαο. 09:40 09:50 Κνύξηεο Παξαζθεπάο Μαζεηηθή Δθεκεξίδα «Πεκπη νπζία» 09:50 10:00 Ράιιεο Μηραήι Μέζνδνο Project θαη Νέεο Σερλνινγίεο γηα ηε Γεκηνπξγία ρνιηθήο Δθεκεξίδαο. 10:00 10:15 Συζήτηση 10:15 10:30 Πξνβειέγγηνο Πέηξνο, Φεζάθεο Γεώξγηνο Δθπαηδεπηηθέο Δθαξκνγέο ησλ serious games: Ζ Πεξίπησζε ηνπ Παηρληδηνύ Food Force. 10:30 10:45 Θσκά Ράιηα, Γθνηζόπνπινο Ζιίαο, Κνινβόο Υξήζηνο, Παπαπαλνύζε Υξηζηίλα Υξήζε Φεθηαθώλ Παηρληδηώλ ζηελ Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο. 10:45 10:55 Υαξηζηνύ ηπιηαλή Εσληαλεύνπκε ηα Παηρλίδηα καο, Εσληαλεύνπκε ηα λεηξά καο. 10:55 11:10 Μπαζκαηδίδεο Γεώξγηνο, Υαξηζνπνύινπ Μαξίλα, Μπαζκαηδίδνπ Άλλα Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδξαζηηθνύ Πίλαθα ζε Γηάθνξα Γλσζηηθά Αληηθείκελα. 11:10 11:25 Αξκελάθε Γέζπνηλα, Φεζάθεο Γεώξγηνο ηξαηεγηθέο Xξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε κε Κύξηα Αλαθνξά ζην Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα ηεο Φηλιαλδίαο. 11:25 11:40 Συζήτηση 11:40 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00 12:15 Μαζηξνγηάλλεο Αιέμηνο, Αλαζηόπνπινο Αλαζηάζηνο Μαζεκαηηθνπνίεζε θαη Μαζεκαηηθόο αιθαβεηηζκόο, κέζσ Γπλακηθώλ Πεξηβαιιόλησλ Γεσκεηξίαο: Ζ πεξίπησζε ηνπ νξζόθεληξνπ ηξηγώλσλ. 12:15 12:25 Καθεηδή Δπγελία, Νανύκ Θσκάο Παξνπζίαζε θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ «Σα καζεκαηηθά κνπ: ζεσξία θαη αζθήζεηο». 12:25 12:40 Γαιαθώζηα Kσλζηαληίλα, Παπαξξεγνπνύινπ-Κακαξησηάθε Μαίξε, Παπιάηνπ Δπαγγειία Αμηνιόγεζε ηεο Γλώζεο Μαζεηώλ Α βάζκηαο Δθπαίδεπζεο πάλσ ζε Έλλνηεο ησλ ΦΔ κε Υξήζε Κηλνύκελσλ ρεδίσλ. 12:40 12:55 Κέδα Μαξία Ζ Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηα Γισζζηθά Δγρεηξίδηα ηεο Γ & Γ Σάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. 12:55 13:05 Γξαθάθε Μαξία Ζ Μνπζεηνζθεπή ηνπ Μνπζείνπ ρνιηθήο Εσήο : «Δξγαιεία έκπλεπζεο γηα έλαλ έμππλν ηύπν». 13:05 13:20 Συζήτηση 13:20 13:35 Υξνλάθε Άλλα, Αιηκήζε Ρελέ Μαζεκαηηθέο Έλλνηεο, Απζεληηθά Πιαίζηα Μάζεζεο θαη Φεθηαθή Σερλνινγία: ην πεξηβάιινλ ΑΝΗΜath. 13:35 13:45 Νάθνο Θσκάο, Κόξδα Καηεξίλα «Πηινηηθό Πξόγξακκα Ρνκπνηηθήο ζην Γεκνηηθό»: κηα Γηαζεκαηηθή Δθαξκνγή ζηε Γεπηέξα Γεκνηηθνύ. 13:45 13:55 Σξαςηώηε Αζελά, Γνδνληζήο Μηιηηάδεο, Σξαςηώηε Πέηξα Μηα Πξόηαζε Γηδαζθαιίαο γηα ην Μάζεκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνηηθνύ κε Υξήζε Δλλνηνινγηθώλ Υαξηώλ. 13:55 14:05 Μπέθα Απνζηνιία ρεδηαζκόο Δθπ/θνύ ελαξίνπ "Ο Σξσηθόο Πόιεκνο" κε ηα Λνγηζκηθά "Πεξηπέηεηεο ζηε Μπζνρώξα", Google Earth & Hot Potatoes. 14:05 14:15 Πνιπρξνλόπνπινο Μηραήι, Κσζηνπνύινπ Φσηεηλή Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ θαη ηνίρηζε Παξαγξάθσλ ζηνλ Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ. Δλδεηθηηθή Δθαξκνγή Γηδαζθαιίαο ζην Οινήκεξν Πξόγξακκα ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. 14:15 14:30 Συζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Γθόηα Δπζπκία, ακαιηάλε Διπίδα, Σδήθα Αλαζηαζία «Οδπζζέαο Διύηεο»: Έλα Γηδαθηηθό ελάξην + έλα Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό = κηα Παηδαγσγηθή Δθαξκνγή ηεο Γηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. 16:15 16:30 Βέκκνπ Δηξήλε, Γθόηδνο Γεκήηξηνο Σν Λνγηζκηθό Δλλνηνινγηθήο Υαξηνγξάθεζεο Kidspiration. Μηα Πξόηαζε Σερλνινγηθήο Αμηνιόγεζήο ηνπ. 16:30 16:45 Φαξξά Δηξήλε, Βιαράθνπ Μαξία Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό γηα ηελ Πξνζέγγηζε ηεο Λνγνηερλίαο κέζσ ηεο Έλλνηαο ηεο Φηιίαο. 16:45 17:00 Δπζπκηόπνπινο Αρηιιέαο, Μαζνύξνπ Βαξβάξα Μνληέιν Γηεξεύλεζεο ησλ Κηλήηξσλ Υξήζεο θαη Δζηζκνύ ζην Γηαδίθηπν ζε Μαζεηέο ηεο Α'βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 17:00 17:15 Μπαθάικπαζε Διέλε, Μπέιεζεο Ησάλλεο, Υαιθηνπνύινπ Βαΐα Δθαξκνγή Ν. Σερλνινγηώλ ζηε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή - Αμηνπνίεζε ΣΠΔ ζην Γεκ. ρνιείν - Μάζεκα Σξηβή ζηελ Δ' Γεκ. 17:15 17:25 Παπαλαγνπνύινπ Υξηζηίλα, Γνύηζνο Υαξάιακπνο «Γίλνκαη πξεζβεπηήο ηνπ ηόπνπ κνπ» ελάξην Σνπηθήο Ηζηνξίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 17:25 17:40 Γεξνύζε Αγγειηθή Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε Αμηνπνίεζεο Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ γηα ηε Γηδαζθαιία ηνπ Μαγλεηηθνύ Πεδίνπ ζην Μάζεκα «Φπζηθά Γεκνηηθνύ - Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ». 17:40 17:45 Νηόθα Αγιαΐα Βηβιία θαη Βηβιηνζήθεο: έλα ελάξην Γηδαζθαιίαο κε ΣΠΔ. 17:45 18:00 Συζήτηση - 4 -

5 σνεδρία Φιλολόγων Αίθοςζα 3 Πξνεδξείν: Καζθαληάκε Μαξία, Σεξδίδεο σηήξεο, Βαζηιάθε Μαξία, Ησαλλίδνπ Δηξήλε 09:00 09:10 Αζθηαλάθε Κπξηαθή, Βηνιέηεο Αλαζηάζηνο Ζ δηεξεύλεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν παξάδεηγκα ηεο Ηζηνξίαο. 09:10 09:25 Γατηάλε Κ. Μαξηάλζε «Από ηνλ αξρατθό νίθν ζηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα». Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ «Ηδησηηθόο Βίνο». 09:25 09:40 Πόιθαο Λάκπξνο ύγθξηζε θεηκέλνπ κε ηηο ςεθηαθέο ηνπ εηθόλεο. 09:40 09:55 Σζηβάο Αξκόδηνο, Αλδξεάδνπ Υαξά Ζ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή. Ζ πεξίπησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Δπεμεξγαζία ηζηνξηθώλ πεγώλ». 09:55 10:05 Σδνπκέξθαο Ησάλλεο, Πεηξνπνύινπ Βαζηιηθή Από ηνλ Κηλέδν Sun Tzu ζηα Διιεληθά ηνπ Ξελνθώληα - Πνιπηξνπηθή επεμεξγαζία ιόγησλ θεηκέλσλ σο ζεκαηηθή βάζε γηα ηε δεκηνπξγία πνιπγισζζηθήο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. 10:05 10:20 Συζήτηση 10:20 10:35 Σζαθηξίδνπ Γόκλα Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ: ε πεξίπησζε ελόο πξνγξάκκαηνο etwinning. 10:35 10:50 Υξεζηίδε Σίλα Γηαβάδσ Μπόξρεο θαη Γξάθσ: Μηα Γηδαθηηθή ΣΠ(e-)ξόηαζε Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. 10:50 11:00 Παιηάηζνπ Οπξαλία Ζ Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε - Γηδαθηηθό ζελάξην κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή ελόηεηα ηεο Ηζηνξίαο Γ Γπκλαζίνπ: «Οη απαξρέο δηακόξθσζεο ηνπ λεόηεξνπ θόζκνπ». 11:00 11:15 Βιαρνγηάλλε Έιελα, εθεξιή Νόηα Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη πξνζέγγηζεο ηνπ αξραηνειιεληθνύ θεηκέλνπ κε ηε ζπλδξνκή ηεο ηερλνινγίαο: Ζ αμηνπνίεζε ηνπ wiki ζε κηα απόπεηξα «καζεηείαο ζηνλ αξραίν θόζκν». 11:15 11:30 Συζήτηση 11:30 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-12:15 Μπαιηά Βελεηία, Νέδε Μαξία, εθεξιή Νόηα Φεθηαθόο γξακκαηηζκόο ζε πεξηβάιινλ wiki: πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο παξαγσγήο ιόγνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 12:15-12:30 Βνξβή Ησάλλα, Πξνθνπίνπ Αηθαηεξίλε «Οη Πξνζσθξαηηθνί ζε θόκηθο». Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη θόκηθο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ Φηινζνθηθώλ Κεηκέλσλ ηεο Γ Γπκλ. 12:30 12:45 Εήθα Βάγηα Ηζηνξίεο ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηελ επνρή ηνπ ραιθνύ ή γίλε θη εζύ ςεθηαθόο ζπγγξαθέαο! 12:45 13:00 Αγγεινπνύινπ Άλλα Tαμηδεύνληαο ζην καγηθό θόζκν ηεο Λνγνηερλίαο: ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλάγλσζε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ κε παξάδεηγκα ην κπζηζηόξεκα Eroica (Δξόηθα) ηνπ Κνζκά Πνιίηε. 13:00 13:15 Συζήτηση 13:15 13:30 Εήθα Βάγηα Οη Νέεο Σερλνινγίεο ζπλαληνύλ ηνλ Ζξόδνην: επηβηώζεηο θαη πξόζιεςε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Κξνίζνπ θαη ησλ ζεκάησλ ηεο. 13:30 13:40 Καππάηνπ Αλαζηαζία Νέεο επηθνηλσληαθέο δνκέο θαη ζπκβάζεηο: γισζζνινγηθή-θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ δηαδηθηπαθώλ ζπδεηήζεσλ ησλ λέσλ. 13:40 13:50 Βιαρνζηεξγίνπ Δπαγγειία ηαλ ν δηθνκκαηηζκόο θαη ν εθζπγρξνληζκόο ηνπ Σξηθνύπε ζπλαληά ην ζήκεξα. 13:50 14:00 Πνηακηάο Γεώξγηνο Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο κάρεο ησλ Θεξκνπύισλ. 14:00 14:10 Καξαζάλνο Πέηξνο Γηδαθηηθό ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ηεο εμόδνπ ζηελ «Διέλε» ηνπ Δπξηπίδε (2ε θαη 3ε ζθελή). 14:10 14:25 Σζαπαθίδεο Θνδσξήο Σν Φεθηαθό Φσηνγξαθηθό ελάξην (photomatic) σο Δξγαιείν γηα ηε Γισζζηθή Δπεμεξγαζία. 14:25 14:40 Συζήτηση 14:40 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Παζζαιήο Υαξάιακπνο ΣΠΔ θαη δηδαζθαιία ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηνπ θύθινπ ηεο δσήο : Κείκελν θαη εξκελεπηηθό πιαίζην. 16:15 16:30 αθειιαξίδνπ Δπζαιία Γηδαθηηθό ελάξην: Πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο πεξηγξαθήο κέζα από ηε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηνλ θόζκν ησλ κνπζείσλ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ δηαδηθηπαθώλ ιεμηθώλ. 16:30 16:40 Σζνπκάξε Μαξία Γηδάζθνληαο Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο κε ηηο ΣΠΔ. 16:40 16:55 Καζθαληάκε Μαξία Αμηνπνίεζε ελόο δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ελόο project. 16:55 17:10 Φσηνπνύινπ Υξεζηίλα Σα Μλεκεία ηεο Αθξόπνιεο. Πξόηαζε Γηδαζθαιίαο κε Υξήζε Moodle. 17:10 17:20 Αξγύξε Γ. Μαξία Οη Πνιηηηζκνί ηνπ Αηγαίνπ: έλα ελάξην Γηεξεπλεηηθήο θαη πλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε ηε Υξήζε Μηθξόθνζκσλ. 17:20 17:30 Νηθεηάθε Διέλε, Φπρνγπηνπνύινπ Παλαγηώηα Γηα ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο: «Μάζεκα Λεμηθνγξαθίαο..». 17:30 17:40 Κπιηληεξέα Δπαγγειία, Γεκόπνπινο Αλαζηάζηνο, Γάιινπ Γεσξγία Λνγνηερλία θαη ΣΠΔ ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο: πξνο κηα Πνηεηηθή Αλα-δόκεζε ηνπ Πνιπγξακκαηηζκνύ. 17:40 17:55 Ησζεθίδνπ Δηξήλε «ια ηα πήξε ην θαινθαίξη»: Παξάδεηγκα δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζηελ Α Γπκλ. κε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. 17:55-18:05 18:05-18:15 Κνιίηζε Φηινζέε ύγθξηζε 4 Θεαηξηθώλ Παξαζηάζεσλ ηεο Διέλεο ηνπ Δπξηπίδε, κε Αθνξκή ηε 2ε θελή ηνπ Πξνιόγνπ: Διέλε & Σεύθξνο. O ςεύηεο παππνύο (2007) ηεο Άιθεο Εέε: Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε αλάγλσζεο Λνγνηερλίαο

6 σνεδρία Φσζικής Αγωγής, Καλλιηετνικών, Μοσζικής, Σετνολογίας και Θρηζκεσηικών Αίθοςζα 4 Πξνεδξείν: Γνγνξίηε Διεπζεξία, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Ζιηάδεο Βαγγέιεο 09:00 09:15 Βίγθνπ Καηεξίλα, Υαληδήο Υξήζηνο Μηα δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δμπξεζζηνληζκνύ κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. 09:15 09:25 Κσιέηζνπ Δπηπρία, Κπξίηζε Βαζηιηθή «θπηαινδξόκε δέζε ηα θνξδόληα ζνπ!»: Πξνζεγγίδνληαο ηνλ αζιεηηζκό κέζσ ησλ ςεθηαθώλ θόκηθο. 09:25 09:35 Κνπηιή Μπξζίλε Ζ ηέρλε καο ελώλεη: Artsonia, έλα εηθνληθό κνπζείν παηδηθήο ηέρλεο. 09:35 09:45 Βνγηαηδήο Ησάλλεο, Οηθνλόκνπ Θσκάο ρεδηάδνληαο θαη πινπνηώληαο έλα ζρνιηθό εξγαζηήξη Μνπζηθήο Σερλνινγίαο. 09:45 09:55 Αλησλνπνύινπ Αιίθε Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηηο ρνιηθέο Θεαηξηθέο Παξαζηάζεηο. 09:55 10:20 Συζήτηση 10:20 10:30 Αικπαλάθε Ξαλζή Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθώλ. 10:30 10:45 Γηακάθνο σηήξηνο Μηα δηαθνξνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή πξόηαζε θαη αμηνπνίεζε ΣΠΔ, ζηελ εμνηθείσζε κε ηε ηερλνινγηθή έξεπλα. 10:45-10:55 Παύινπ Νηθόιανο Ζ δηδαζθαιία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ. 10:55-11:05 Ρνπκειηώηνπ Mπξζίλε, Κπξκαλίδνπ Έιιε, Μσπζίδεο Γηάλλεο, Φνπηδηηζή σηεξία Πξνο έλα λέν ςεθηαθό ζρνιείν: ε ςεθηαθή αθήγεζε θαη ηξόπνη εθαξκνγήο ηεο ζην ειιεληθό ζρνιείν σο απνηειεζκαηηθήο κεζόδνπ κάζεζεο. 11:05-11:15 Γθίθαο Αιέμαλδξνο Γηδάζθνληαο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ, κε ηε ρξήζε ηεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο (εθαξκνγή ζηελ πξώηε θαη δεπηέξα ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ). 11:15-11:30 Συζήτηση 11:30 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ σνεδρία Ξένων Γλωζζών Αίθοςζα 4 12:00 12:10 Άγγνπ Όιγα, Κακειηέξε Μαξία, ππξνπνύινπ Καηεξίλα Υξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην κάζεκα ηεο γαιιηθήο γιώζζαο: α. Οη «κεγάινη εμεξεπλεηέο»-εθπαηδεπηηθή δξάζε ηεο Γ Γπκλαζίνπ, β. Οη ζύγρξνλεο πξνζδνθίεο ησλ λέσλ-δπξσπατθό πξόγξακκα e-twinning. 12:10 12:25 Γνγνξίηε Διεπζεξία Communautés d Apprenants et Processus de Socialisation. Les Enjeux du Socialbookmarking dans la Pédagogie de Projet. 12:25 12:35 Πάλνπ-Παπαζενδώξνπ Διέλε Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ ςεθηαθνύ παηδαγσγηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηεο γαιιηθήο γιώζζαο ζε αξράξηνπο καζεηέο απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ. 12:35 12:45 αισλίθεο Γεκήηξηνο Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ησλ Αγγιηθώλ: ε ρξήζε ησλ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ θαη νη απόςεηο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο. 12:45 13:00 Αλδξνύηζνπ Γέζπνηλα, Αλαζηαζίνπ Αδάκνο, Γεσξγάιαο Παλαγηώηεο What s the Weather Like? Μία πλδπαζηηθή Πξνζέγγηζε γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Αθνπζηηθήο Δμάζθεζεο (Listening) θαη ηνπ Λεμηινγίνπ (Vocabulary) ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα. 13:00 13:15 Συζήτηση 13:15 13:25 Σύξνπ Ησάλλα, Μηθξόο Γεώξγηνο Ζ Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ησλ Πεξηβαιιόλησλ Wikis ζην κάζεκα ηεο Ηηαιηθήο Γιώζζαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ ηεο. 13:25 13:40 Καζηνύδε Γηνλπζία Δηθνληθά πεξηβάιινληα θαη μελόγισζζε κάζεζε - αμηνπνίεζε ηεο παηγληώδνπο θαη αιιειεπηδξαζηηθήο θύζεο ηνπ SECOND LIFE ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 13:40 13:55 Μπαηζίια Μαξηάλζε Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο γηα Δηδηθνύο θνπνύο. Μειέηε πεξίπησζεο. 13:55-14:10 Νηόξα Λενληαξίδνπ Ξεθηλώληαο από κηα ηζηνζειίδα... Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ μέλσλ γισζζώλ θαη ηεο ηζηνξίαο. 14:10-14:30 Συζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ - 6 -

7 σνεδρία Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης Αίθοςζα 5 Πξνεδξείν: Κνληαθίδεο Γηάλλεο, Κνληνγηάλλεο Γηάλλεο, Γνδνληζήο Μηιηηάδεο 09:00 09:15 Βέκκνπ Δηξήλε, Γθόηδνο Γεκήηξηνο, Υαιθηά Παξαζθεπή Γηδαζθαιία ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. κε ζηόρν έλα βηώζηκν κέιινλ : ρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ππεξκεζηθήο εθαξκνγήο «Γελ ην ζεο; Μελ ην πεηάο»!. 09:15 09:30 Γεζηέο Γεώξγηνο, Σζώιε Κσλζηαληίλα Έλα λέν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό γηα ηελ αλαθύθισζε: «Ζ Αλαθπθισζνύπνιε». 09:30 09:40 Κπξίηζεο Αληώληνο Έλα Παξάδεηγκα Αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηα Πιαίζηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο: Οη δνιίλεο ζηε Πεξηνρή ησλ Γηδύκσλ Δξκηνλίδαο. 09:40 09:55 Αλδξεάδεο Αιέμαλδξνο, Γνδνληζήο Μηιηηάδεο, Αζαλαζηάδεο Κνζκάο Οδεγόο εθαξκνγώλ ΣΠΔ ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 09:55 10:10 Σζαιαπάηα Υαξίθιεηα, Heidmann Olivier, Σζαιαπάηαο πύξνο, Αιηκήζε Ρελέ, Υνύζηεο Ζιίαο Δηθνληθά Πεηξάκαηα γηα πλεξγαηηθή θαη Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 10:10 10:25 Συζήτηση 10:25 10:35 Γηθαηάθνο Γεκήηξηνο, Πνιπδώξνπ Δηξήλε Έλα Πεηξακαηηθό Μνληέιν γηα ηελ Πξνζέγγηζε ηνπ Σξόπνπ Γεκηνπξγίαο ηεο μηλεο Βξνρήο. 10:35 10:50 αιαβαζίδεο Πέηξνο Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Μία πξώηε καηηά ζην Quantum GIS. 10:50 11:00 Γθηλνύδε Αζελά, Θενδσξίδνπ Βαζηιηθή, Ννκηθνύ Πνζεηή Wiki γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 11:00 11:15 Καιαζάθε Μαξία, Σδνπξκπάθεο ηαύξνο ρνιηθή πλδηάζθεςε Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο: Μηα Μειέηε Πεξίπησζεο Αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 11:15 11:30 Συζήτηση 11:30 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ σνεδρία Μαθημαηικών Αίθοςζα 5 Πξνεδξείν: Κνληαθίδεο Γηάλλεο, Κνληνγηάλλεο Γηάλλεο, Γνδνληζήο Μηιηηάδεο 12:00 12:15 Αξδαβάλε Καιιηόπε Ζ «βαθή» γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ θαη ε παξάγσγνο ζπλάξηεζε. 12:15 12:30 Λάηζε Μαξία ρεδίαζε ηξηδηάζηαησλ γξαθηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη δπλακηθά κεηαβαιιόκελε γσλία ζηξνθήο ζηα πιαίζηα κηζνςεκέλσλ κηθξνθόζκσλ. 12:30 12:45 Λακπξηλίδεο Γηνλύζηνο Web 2.0 θαη ζρνιηθή ηάμε: ε πεξίπησζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ ζην Βαξβάθεην Πεηξακαηηθό Γπκλάζην. 12:45 13:00 Μάκκνο Κώζηαο, Ρεηάιεο πκεώλ, Γεσξγηαθάθεο Πέηξνο, Μπνινπδάθεο Μηράιεο Tα Γηαδξαζηηθά Φεθηαθά Βηβιία σο λέν εθπαηδεπηηθό κέζν: H πεξίπησζε ελόο Flipping Book γηα ην κάζεκα ηεο Άιγεβξαο. 13:00 13:15 Εάληδνο Ησάλλεο, Κπλεγόο Υξόλεο ρεδηάδνληαο ην ζπληνκόηεξν δξόκν κεηαμύ δπν ζεκείσλ ζε κε επίπεδε επηθάλεηα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 3D ςεθηαθώλ εξγαιείσλ. 13:15 13:30 Σζνιαθίδεο Κσλζηαληίλνο, Γηαιακάο Βαζίιεηνο, Αζαλαζηάδεο Ζιίαο, ηέθνο Δπζηάζηνο, Νηθνινπνύινπ Κιενπάηξα Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηαηηζηηθήο. Δθαξκνγέο κε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 13:30-14:00 Συζήτηση 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ - 7 -

8 σνεδρία Φσζικών Επιζηημών (ζε ζςνεπγαζία με ηην ΠΑΝΕΚΦΕ) Αίθοςζα 6 Πξνεδξείν: Μπνξκηιάο Νίθνο, Ρνύκειεο Νίθνο, Κνιηζάθεο Βαγγέιεο, Βακβαθνύζεο Υξηζηόθνξνο 09:00 09:10 Παπαλνύζθαο Μηράιεο Πξόβιεςε θαη πξαγκαηνπνίεζε απιώλ αληηδξάζεσλ νμεηδναλαγσγήο κε ηε ρξήζε applets θαη εθαξκνγή ζην εξγαζηήξην. 09:10 09:25 όθνπηεο Γεκήηξηνο Ογθνκέηξεζε Δμνπδεηέξσζεο Ομπκεηξία-Αιθαιηκεηξία. 09:25 09:40 Μαθεδώλ Γεώξγηνο, Θενραξόπνπινο Ησάλλεο, Μαζηνξάθνπ Αηθαηεξίλε Αμηνπνίεζε ηεο πιαηθόξκαο Dokuwiki γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβάιινληνο εηθνληθήο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθώλ. 09:40 09:55 Ρνύκειεο Νηθόιανο, Γαιιόπνπινο Αιέμαλδξνο Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κέηξεζεο ηαρύηεηαο ήρνπ - πκβνιή ήρσλ - ηάζηκα ερεηηθά θύκαηα κε ηε ρξήζε MBL. 09:55 10:05 Σζηρνπξίδεο Υαξίιανο, Μπαηζίια Μαξηάλζε, Βαβνπγπηόο Γηνλύζηνο Αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ Edison 5 θαη Crocodile Techn. 3D από καζεηέο/ηξηεο Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ. 10:05 10:20 Συζήτηση 10:20 10:35 Οβαδίαο άββαο, Σξηθαιηλόο Υξήζηνο Μειέηε ηεο επζύγξακκεο νκαιά επηηαρπλόκελεο θίλεζεο κε αξλεηηθή επηηάρπλζε ζηελ Α Λπθ. κε ρξήζε MBL/πξνζνκνηώζεσλ. 10:35 10:45 Καξαγεώξγνπ Γ. Διέλε Αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ΓΑΗΑ ΗΗ ζην Γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Γεσγξαθίαο- ελάξην Γηδαζθαιίαο. 10:45 10:55 Κνξαθάθεο Γεώξγηνο, Παπιάηνπ Δπαγγειία, Μπνπληνπβήο Αλδξέαο, Παιπβόο Ησάλλεο Παξέκβαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζε Γνκηθά ηνηρεία Γηεξεπλεηηθήο Γηαδξαζηηθήο Δθαξκνγήο: Μηα Μειέηε Πεξίπησζεο ζε Δλόηεηα ηεο Υεκείαο Β Λπθείνπ Θεηηθήο Καηεύζπλζεο. 10:55 11:10 Καξάθηδα Σζακπίθα, Μαπξνπδή Διηζάβεη, Μπξσλάθε Άλλα "Θαιάζζηεο ηξνθηθέο αιπζίδεο": Μία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθή-Βηνινγία ηεο Α Γπκλ., κε ηε ρξήζε ππεξεζηώλ ηνπ Web :10 11:30 Συζήτηση 11:30 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00 12:15 Ησαλλίδεο Γεκήηξηνο, Μπάξκπαο Αιέμαλδξνο, Φύιινο Γεκήηξηνο Γηδάζθνληαο θπζηθή κε ηε ρξήζε πξνζνκνηώζεσλ ηνπ PhET. Μηα πξόηαζε γηα ηελ ππθλόηεηα. 12:15 12:30 Βακβαθνύζεο Υξηζηόθνξνο, Μπξεο Αιέμηνο Τπνθεηκεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Ήρνπ. Πξόηαζε Γηδαζθαιίαο ζε 14ρξνλνπο Μαζεηέο κε ηελ πλδξνκή: Γηαδξαζηηθήο Πξνζνκνίσζεο πζηήκαηνο πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθόληζεο. 12:30 12:45 Ξελαξίνπ Καιιηόπε Ο θνξεηόο καζεηηθόο ππνινγηζηήο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα: απόςεηο ησλ καζεηώλ ηεο Α Γπκλ. γηα κηα πξνζπάζεηα αμηνπνίεζήο ηνπ ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο. 12:45 13:00 Φξάγθνπ ηαζηλή, Γξεγνξηάδνπ Μαξία Μειέηε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ απηνθίλεηνπ ξνκπόη ζε έλα ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. 13:00 13:15 Συζήτηση 13:15 13:25 Γίληζηνο Νηθόιανο, Πνιάηνγινπ Υαξίησλ ρεδηαζκόο Γηθηπαθήο Δθαξκνγήο θαη Γηάηαμεο γηα ηελ Δμ Απνζηάζεσο Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε. 13:25 13:35 Υξήζηνπ Γεώξγηνο Μέηξεζε Θεξκόηεηαο κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ΔΠ. Πξόηαζε δηδαζθαιίαο γηα ηε Β ηάμε Γπκλαζίνπ. 13:35 13:50 Φύηηαο Γεώξγηνο 4 ζηξαηεγηθέο γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε δηάζιαζε ηνπ θσηόο θαη ν ξόινο ησλ πξνζνκνηώζεσλ ζην Interactive Physics. 13:50 14:05 θνπκηόο Μηραήι, Παζζάιεο Νηθόιανο Μειέηε πεξίπησζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ ιόγνπ θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Υεκείαο, κε αλάιπζε βηληενηαηληώλ. 14:05 14:15 Φύηηαο Γεώξγηνο, Υαηδεαλησλίνπ Παλαγηώηεο Μηα Πξόηαζε Δξγαζηεξηαθήο Γηδαζθαιίαο ηνπ Γηαθξνηήκαηνο ζηε Γ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ κε Νέεο Σερλνινγίεο. 14:15 14:30 ακαξά Υάηδσ, εξίδνπ Αιεμία, Πξνεζηνπνύινπ Έιιελ Οη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη κε ηελ πξνζνκνίσζε επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ ζην ζρνιείν. 14:30 14:45 Συζήτηση 14:45 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Αζεκαθόπνπινο Κσλζηαληίλνο H Υξήζε Δμηζώζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ Μνληεινπνίεζεο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. Σν Παξάδεηγκα ηεο ρεηηθήο Σαρύηεηαο. 16:15-16:30 Αζεκαθόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Σζαπαθίδεο Θνδσξήο Ζ Πξόζζεηε Μαζεζηαθή Αμία ηνπ Λνγηζκηθνύ Μνληεινπνίεζεο MoPiX ζηε Γηαπξαγκάηεπζε ηεο Δμαξηεκέλεο Κίλεζεο. 16:30-16:45 Κνξδάο Γεώξγηνο Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ ζηαηηθήο ηξηβήο θαη ηξηβήο νιίζζεζεο κε ηα Multilog-Multilab θαη ηνπ Interactive Physics. 16:45-17:00 Καινβξέθηεο Κσλζηαληίλνο, Παπαδόπνπινο Θεόδσξνο, Πεγαδάο Βαζίιεο, Γθνηζίλαο Αληώλεο Αλάπηπμε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ εξγαζηεξηαθώλ πεηξακάησλ θπζηθήο γηα ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Μειέηε πεξίπησζεο πεηξάκαηνο απινύ εθθξεκνύο θαη ειεύζεξεο πηώζεο. 17:00-17:15 Συζήτηση 17:15-17:30 Παλαγόπνπινο Γηώξγνο «Spredine» έλα εξγαιείν γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηηθά θύιια. 17:30-17:45 Μνζρνρσξίηνπ Ρνπκπίλε, πάξηαιε Νίθε, Αιεμηάδεο Ρνκπέξην Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελνηήησλ: «Ζιεθηξνληαθή δνκή ηνπ αηόκνπ θαη Πεξηνδηθόο Πίλαθαο» ζηελ Α Λπθ. κε ΣΠΔ. 17:45-18:00 Κισλάξε Καηεξίλα, Σδνπξά Μαξία Ζ ρξήζε ησλ GIS γηα ηελ θαηαλόεζε Γεσγξαθηθώλ & Πεξηβαιινληηθώλ ελλνηώλ: Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 18:00-18:05 Πξίληεδε Δηξήλε, Πξίληεδεο Ησάλλεο Ζ εξκελεία ησλ ζεηζκώλ θαη ηξόπνη πξνζηαζίαο. Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηε γεσγξαθία ηνπ Γπκλαζίνπ. 18:05-18:10 Αδαιήο Γεκήηξηνο Πηινηηθή δηεπηζηεκνληθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. «Ζ ρεκεία, ν θύθινο, ε δηαρείξηζε, ε κόιπλζε θαη ν έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ». 18:10-18:15 Σζνπθαιά Άλλα, Κσθόπνπινο Γηώξγνο Μαζεηέο θαη θιηκαηηθή αιιαγή

9 σνεδρία Εκπαιδεσηικής Πολιηικής και Εκπαίδεσζης από Απόζηαζη - Επιμόρθωζη Αίθοςζα 7 Πξνεδξείν: Φαηζέα Αδακαληία, Βαζάια Παξαζθεπή, Παπαληθνιάνπ Κππαξηζζία, Παπαδάθεο πύξνο 09:00 09:15 Κνπζιόγινπ Δκκαλνπήι, Σξαραλνπνύινπ Θενδώξα, Κνύξηεο Γεκήηξηνο Έξεπλα δεκνζθόπεζεο ζηνπο καζεηέο ειιεληθώλ Λπθείσλ ηεο Βάδεο Βπξηεκβέξγεο: Υξήζε ηνπ Internet θαη θαζεκεξηλόηεηα θαη ε έληαμή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 09:15 09:30 Υαξπαληίδνπ Εαραξνύια, Καξακπαηδάθεο Γεκήηξεο, Πνγαξίδεο Γεκήηξεο i2fest: Γεκηνπξγηθόηεηα, Καηλνηνκία θαη Νέεο Σερλνινγίεο. 09:30 09:40 Υαλησηάθεο Ησάλλεο Αλαπαξαζηάζεηο ησλ ρέζεσλ Δθπαίδεπζεο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηνλ Διιεληθό Σύπν. 09:40 09:55 Αιηζαβάθεο Δκκαλνπήι, Λνπθέξε Μαξία Δπηπρία Σν λέν ςεθηαθό ζρνιείν. Πόζν έηνηκνη είκαζηε; 09:55 10:25 Συζήτηση 10:25 10:35 Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο Αζ. Αλάπηπμε κνληέινπ νιηθήο πνηόηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε. 10:35 10:50 Παλζειελάο Γεώξγηνο, Κνινθνηξώλεο Γεκήηξηνο, Γώγνπινο Γεώξγηνο, Ναικπάληε Θενδώξα Ζ Πιεξνθνξηθή ζηα Οινήκεξα Γεκνηηθά κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (Δ.Α.Δ.Π): Γηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ θαη ησλ εκπεηξηώλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο. 10:50-11:05 Συζήτηση 11:05 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00 12:15 Λενληίδεο Μάθεο, Υαιάηζεο Κσλζηαληίλνο, Γξεγνξηάδνπ Μαξία, Βαδνύξαο πύξνο Πεξηγξάθνληαο έλα Γηαδηθηπαθό Πνιπκεζηθό Μνληέιν Μάζεζεο γηα εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε κε ηόρν ηελ Απνηειεζκαηηθή πλαηζζεκαηηθή Παξαθίλεζε ηνπ Μαζεηή. 12:15 12:30 Μαραηξίδνπ Μαξία, Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Φαηζέα Αδακαληία, Κνπξηέζεο Θσκάο πλεξγαηηθή Γηδαζθαιία θαη Αιιειεπίδξαζε Καζ. ΦΑ, ζε Δμ Απνζηάζεσο Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο κέζσ Ηζηνινγίσλ. 12:30 12:45 Υξνλάθε Άλλα, Μάηνο Αλαζηάζηνο ΣΠΔ θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή: πσο μαλα-γξάθνληαη ηα καζεκαηηθά θαη ηα θηινινγηθά γηα ηελ θνηλόηεηα ΣΠΔ-Δ ύξνπ. 12:45 12:55 Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Κνπηζνδεκεηξόπνπινο Άγγεινο e Class & ζύγρξνλα Μαζεκαηηθά Τπνινγηζηηθά πεξηβάιινληα. 12:55 13:15 Συζήτηση 13:15-13:30 αισλίθε Μαξία Οη δπλαηόηεηεο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. 13:30 13:40 Κνύηξαο Γεώξγηνο ρεδίαζε Σειεδηάζθεςεο ζηελ ΑεμΑΔ - Μηα Δηζαγσγηθή Πξνζέγγηζε. 13:40 13:50 νπβαηδόγινπ Βαζίιεηνο Δμ Απνζηάζεσο Γξαζηεξηόηεηεο Μάζεζεο ζηνλ Πιεξνθνξηθό Γξακκαηηζκό ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο. 13:50 14:05 Φαθηνιάθεο Γεώξγηνο, Παπαδάθεο ππξίδσλ Τινπνίεζε ςεθηαθώλ καζεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS). 14:05-14:20 Γώγνπινο Γεώξγηνο, Ληαθνπνύινπ Δπζηξαηία, Νηαινύθαο Βαζίιεηνο, Σδηκόπνπινο Νίθνο, Υαξπαληίδνπ Εαραξνύια Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ΣΠΔ από απόζηαζε. 14:20-14:35 Συζήτηση 14:35 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Βαζάια Παξαζθεπή, ηεθάηνπ Μαξία- Ήξα Σν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ν ξόινο ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 16:15-16:30 Σζεπαπαδάθεο Αλδξέαο, Σζεπαπαδάθεο Μηραήι Οη απόςεηο επηκνξθνύκελσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Κπθιάδεο ζηελ ΑεμΑΔ. 16:30-16:45 Οβαδίαο άββαο Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθπόλεζε ζελαξίσλ από επηκνξθνύκελνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ επηκόξθσζε Β Δπηπέδνπ ζην πιαίζην ησλ ζύγρξνλσλ αληηιήςεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ. 16:45-17:00 Κηνπιάλεο ππξίδσλ, Υαξπαληίδνπ Εαραξνύια, Καξάθνο Αιέμαλδξνο «e-learning ΓΓΔ Γξάκαο»: Υώξνο επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ. 17:00-17:15 Συζήτηση 17:15-17:25 Φηιίππνπ Θεόδσξνο Πιεξνθνξηθό ύζηεκα δηαρείξηζεο εηθνληθήο ηάμεο Φπζηθήο: Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε κε βάζε ηνλ βαζκό θαηαλόεζεο από ηνλ ρξήζηε. 17:25-17:40 ύξηνπ Κσζηνύια, Καξαηξάληνπ Αλζή Μειέηε πεξίπησζεο αμηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS ζηελ Α ηάμε Γπκλ. 17:40-17:50 Υαιθηνπνύινπ Βάηα, Μπαθάικπαζε Διέλε Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Καηλνηνκηώλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα: ρεδηαζκόο Δθαξκνγήο ηεο Σειεδηάζθεςεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 17:50-18:00 Μπαξκπόπνπινο Γεώξγηνο Πνιπζπλζεηόηεηα θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε. 18:00-18:15 Ησζεθίδνπ Δηξήλε, Πεηθνπνύινπ Διπηλίθε ύγθιηζε κεηαμύ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο αλνηθηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο: πξαγκαηηθόηεηα ή νπηνπία; 18:15-18:30 Αξάπνγινπ Γηάλλεο Σν Moodle 2.0 θαη ε πηζηνπνίεζε δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ. 18:30-18:45 Συζήτηση - 9 -

10 σνεδρία Web ΕΛΛΑΚ Αίθοςζα 8 Πξνεδξείν: Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Ησάλλνπ ηέιηνο, Καιιαξά Αζελά 09:00 09:15 Υαξηιάνπ Υαξίιανο, Κνθθηλάθε Αγγειηθή, Γεώξγα Δπαγγειία, Βαλδώξνο Παλαγήο Ζ Υξήζε ηεο Wikipedia ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία: Απόςεηο θαη Πξαθηηθέο Αθαδεκατθώλ θαη Φνηηεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο. 09:15 09:30 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Πόξπνδα Αξηάδλε, Δγγάξρνπ Γήκεηξα, Φνπληάλα Μαξία, Λάππαο Ησάλλεο, Κάηζελνο Ησάλλεο, Εαγνύξαο Γηώξγνο Σν πξόγξακκα REVIT: Νέα πλνή ζηα κηθξά ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ κέζα από ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Ίν θαη ην Κνπθνλήζη. 09:30 09:40 Σξπθηάηεο Ησάλλεο, ηηβαθηάθε Μαξία Φεθηαθή θνηλσληθή δηθηύσζε ζην ζύγρξνλν ζρνιείν: Έλα παξάδεηγκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζσ κηαο πιαηθόξκαο CMS. 09:40 09:50 Θενθαλέιιεο Σηκνιέσλ, σηεξίνπ νθία Έγγξαθα Google θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. 09:50 10:10 Συζήτηση 10:10 10:25 αινληθίδεο Γηάλλεο Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε εθαξκνγήο Web 2.0 γηα ηελ νπηηθνπνίεζε απνηειεζκάησλ δεκνζθόπεζεο κε ηε ρξήζε ζύλλεθνπ ιέμεσλ (word cloud). 10:25 10:40 Θενραξόπνπινο Ησάλλεο, Μπίιια Πνιπμέλε Prezi: Μηα νινθιεξσκέλε εθαξκνγή Web2 γηα ηελ αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη δηαλνκή κε γξακκηθώλ παξνπζηάζεσλ. 10:40 10:55 Κνκλελνύ Ησάλλα, Παηεξάθε Δηξήλε Κνηλόηεηα etwinning: «Γεκηνπξγηθή Σάμε». 10:55-11:20 Συζήτηση 11:20 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00-12:15 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ξελάθε ππξηδνύια, Γξεγνξηάδνπ Μαξία Μειέηε βαζκνύ ζπκκεηνρήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ «Ζ Logo ζηελ εθπαίδεπζε: Μηα θνηλόηεηα πξαθηηθήο θαη κάζεζεο». 12:15-12:25 Βέκκνπ Δηξήλε, Γθόηδνο Γεκήηξηνο H ςεθηαθή εγθπθινπαίδεηα Βηθηπαίδεηα. Μηα πξόηαζε δηδαθηηθήο-παηδαγσγηθήο αμηνιόγεζήο ηεο. 12:25-12:40 Υξηζηαθνύδεο Υξήζηνο, Δγγάξρνπ Γήκεηξα, Εαγνύξαο Υαξάιακπνο Δκπεηξίεο από ηελ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ web 2.0 γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ζρνιείσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο. 12:40-12:55 Βαζηιείνπ Βαζίιεο, Κνινβνύ Αιεμάλδξα Δθπαηδεπηηθή Γηάζηαζε ησλ Ηζηνινγίσλ (Blogs): Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε. 12:55 13:00 Παλαγησηίδε Παγώλα Ζ επηθνηλσλία ζηηο αλνηρηέο θνηλόηεηεο κάζεζεο. 13:00 13:15 Συζήτηση 13:15 13:35 ηάρνο Γηάλλεο, Παπαλαγηώηνπ Ηάζνλαο, Γεσξγόπνπινο Άιθεο Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ρνιηθνύ Δξγαζηεξίνπ Τπνινγηζηώλ κε ΔΛΛΑΚ: Δκπεηξία από ηελ εθαξκνγή ζε 100 ζρνιεία. 13:35 13:50 Γεκόπνπινο Αζαλάζηνο Γηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο ηνπ Πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ Γ' Γπκλαζίνπ αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ΣΠΔ θαη εξγαιεία ΔΛΛΑΚ. 13:50 14:05 Συζήτηση 14:05 16:00 ΓΕΤΜΑ

11 σνεδρία Πληροθορικών Αίθοςζα 9 Πξνεδξείν: Αλδξέαο Σζεπαπαδάθεο, Καξάθηδα Σζακπίθα, Υξηζηαθνύδεο Υξήζηνο 09:00 09:15 Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Αζαλίηεο Αλδξέαο Δμέιημε ησλ Σερλνινγηώλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Παγθόζκηνπ Ηζηνύ θαη Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε. 09:15 09:25 Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Μπαγνπιή Καιιηόπε Τινπνίεζε ειεθηξνληθνύ δηαγσλίζκαηνο κε ην ινγηζκηθό ππνδνκήο TCExam. 09:25 09:40 Παπακήηζηνπ Εαραξνύια, Γεκεηξηάδεο ηαύξνο Τπνδείγκαηα Πξνζαξκνγήο ζε Δθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα Παγθόζκηνπ Ηζηνύ γηα ελαξηνγξαθεκέλε πλεξγαζία Πηινηηθή εθαξκνγή κε ην πεξηβάιινλ PPR. 09:40 09:45 Βνπλάηζνο Γηώξγνο, Μέγα Αλδξηαλή Ζ κεζνδνινγία TERECoP θαη ηα LEGO Mindstorms ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: κηα κειέηε πεξίπησζεο. 09:45 09:55 Γεσξγηάδεο Πεξηθιήο, Πεξπζηλάθε Δηξήλε Ζ ηζηνεμεξεύλεζε σο κέζν πξνζέγγηζεο ζύγρξνλσλ επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ. 09:55 10:10 Συζήτηση 10:10 10:20 Αλησλίνπ Παξαζθεπή, παή Αγγειηθή ρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθώλ Γηθηπαθώλ Σόπσλ πνπ Απεπζύλνληαη ζε Μαζεηέο ηεο Α βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 10:20 10:35 Λακπξνπνύινπ Κπξηαθή, Ξπλόγαινο ηέιηνο ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε ελόο Γηθηπαθνύ Σόπνπ γηα ηελ Δθκάζεζε ηνπ Γηαδηθαζηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε Υξήζε Πνιιαπιώλ Αλαπαξαζηάζεσλ. 10:35 10:50 Οπγηάξνγινπ ηέθαλνο Αλαθάιπςε θαλόλσλ ζπζρέηηζεο από εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. 10:50 11:05 Υσξηαλνπνύινπ Διέλε, Παπαληθνιάνπ Α. Κππαξηζζία Μειεηώληαο Αιγνξηζκηθέο Γνκέο ζην Πεξηβάιινλ Scratch θαη ζε Πιαίζην Μάζεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε πλζεηηθέο Δξγαζίεο 11:05 11:20 αιαβαζίδεο Πέηξνο Γηδαθηηθή Πξόηαζε: Αιγόξηζκνο Γηάζπαζεο IP Απηνδύλακσλ Παθέησλ. 11:20 11:30 Συζήτηση 11:30 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00 12:15 Φεζάθεο Γηώξγηνο, Καξάθηδα Σζακπίθα, Κιαδνγέλεο Γεκήηξεο, Μαξθνύδεο Γεκήηξεο, Νηόβα Βεαηξίθε, ακίνπ Μαξία, ηέξγνπ ηάζεο, Υαηδεθύξγηνο Γεώξγηνο, Αλαγλσζηάθεο Δπξηπίδεο Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή κε ην κνληέιν ηνπ Studio. Αμηνιόγεζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο. 12:15 12:30 Παζράιεο Γηώξγνο, Παπαδάθεο πύξνο, Φαθηνιάθεο Γηώξγνο Δπηκόξθσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο γηα Αμηνπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ζηε ρνιηθή Μνλάδα. 12:30 12:40 Ξεπγέλε Καιιηόπε, Ησάλλνπ ηπιηαλόο Καηαζθεπάδνληαο έλαλ αληρλεπηή θηλεηώλ ηειεθώλσλ κε NXT Mindstorms ρξεζηκνπνηώληαο πξαγκαηηθά-απζεληηθά πιηθά. 12:40 13:00 Συζήτηση 13:00 13:15 Μπνγηαηδήο Γεκήηξηνο, Γεσξγηάδνπ Διηζάβεη Πνηα είλαη ε γξακκαηνζεηξά θαη πνηνο ν ζπλδπαζκόο ρξσκάησλ πνπ πξνηηκνύλ νη Έιιελεο καζεηέο; 13:15 13:30 Σίθβα Υξηζηίλα, Μπαιηνγηάλλεο ππξίδσλ, πξξήο Βαζίιεηνο Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο Βαζκνινγίνπ σο Απνηέιεζκα Γηεμαγσγήο Γηάγλσζεο Γλώζεο ζε ρνιηθή Μνλάδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 13:30 13:45 Καηζόο Νίθνο ρεδηαζκόο, Αλάπηπμε θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνύ Γηαδηθηπαθνύ Σόπνπ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 13:45 13:55 Ληαθνπνύινπ Δπζηξαηία Ζιεθηξνληθή Μάζεζε ζην ρνιείν: Δθαξκνγή ζην Μάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ. 13:55 14:10 Συζήτηση 14:10 14:25 Σζαπνύξα Δπζπκία, ηξαβέια ηεθαλία Ζ εκαζία ησλ πλαηζζεκάησλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Μάζεζε θαη ε πκβνιή ησλ Πνιπκέζσλ. 14:25 14:40 Κνβάλνγινπ Δκκαλνπήι Ζ ελεκέξσζε, ε πνηόηεηα ζρεδίαζεο θαη ε πιεξόηεηα πεξηερνκέλνπ ησλ ζρνιηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ: ε πεξίπησζε ησλ ζρνιηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ γπκλαζίσλ. 14:40-14:55 Σζαγθαηάθεο Αζαλάζηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο Ζ Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Εεθπξίνπ. 14:55-15:05 Υνπιηάξα Ξαλζή, Κνκλελνύ Ησάλλα Γηα βίνπ κάζεζε, θαηλνηνκία θαη θνηλσληθή δηθηύσζε: Σν πηινηηθό ζεκαηηθό etwinning δίθηπν γηα ηε δεκηνπξγηθόηεηα Net.gr. 15:05-15:15 Κνβάλνγινπ Δκκαλνπήι Απόςεηο καζεηώλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ην ζηπι εκθάληζεο ζρνιηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ γπκλαζίσλ. 15:15-15:25 Κνβάλνγινπ Δκκαλνπήι Έξεπλα ηεο ρξεζηηθόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ Γπκλαζίσλ γηα ηνπο καζεηέο σο πξνο ηελ αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ. 15:25 15:40 Συζήτηση 15:40 16:00 ΓΕΤΜΑ

12 σνεδρία Πληροθορικών (ζςνέσεια) Αίθοςζα 9 Πξνεδξείν: Αλδξέαο Σζεπαπαδάθεο, Καξάθηδα Σζακπίθα, Υξηζηαθνύδεο Υξήζηνο 16:00 16:10 Μαξίλνο Δπζηξάηηνο, Γίπιαο Κώζηαο Πιαίζην Αμηνπνίεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Δηθνληθώλ Πεξηβαιιόλησλ ΣΠΔ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Σερληθνεπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 16:10 16:25 Αξάπνγινπ Γηάλλεο Αμηνπνίεζε ησλ αιιειεπηδξαζηηθώλ βηβιίσλ comics ζηελ εθπαίδεπζε. 16:25 16:40 Κξύζηιαο Αληώληνο, Γαδακόγηα Θσκαή, ηεθαλίδνπ Μαξία, Κηδιάξε Μάιακα πγθξηηηθή έξεπλα σο πξνο ην θύιν γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε καζεηέο Γ Λπθείνπ. 16:40 16:50 θνπξνγηάλλεο Γηάλλεο ΒΑΓΟΝΔΣΣΟ - όηαλ ην πξαγκαηηθό ζπλαληά ην εηθνληθό θαη ε ηερλνινγία motion tracking κεηακνξθώλεη ηελ πεξηπέηεηα ηεο κόξθσζεο ζε ςπραγσγία. 16:50 17:05 Συζήτηση 17:05 17:20 Ρνδαθόπνπινο Αζαλάζηνο, Καξαβέξγνπ Βαζηιηθή Οπηηθή Αλαπαξάζηαζε ηεο Γλώζεο ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε. 17:20 17:35 Φεζάθεο Γεώξγηνο, Λάππαο Γεκήηξηνο Λνγηζκηθά Τπνζηήξημεο ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο 17:35 17:50 Σξηαληαθύιινπ Δπάγγεινο Πξνζαξκνζηηθά πζηήκαηα Αμηνιόγεζεο κε ηε Υξήζε Φνξεηώλ πζθεπώλ. 17:50 17:55 Σίγθαο Οδπζζέαο, Παλέηζνο πύξνο Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε κηα πνηθηιία ινγηζκηθνύ. 17:55 18:05 Βέιιηνπ Αξγπξή, Εεξεθόο ηπιηαλόο Οπηηθή αληίιεςε πξαγκαηηθνύ ρώξνπ ζε ηξηζδηάζηαηα πεξηβάιινληα Δθαξκνγή ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 18:05-18:20 Κέθθεξεο Γεξάζηκνο, Κνζκίδεο Ηνξδάλεο, ηαπξόπνπινο Γεώξγηνο, Γεσξγηάδνπ Κεξαηζώ Φεθηαθόο Δγγξακκαηηζκόο θαη Νέεο Μαζεζηαθέο Πξαθηηθέο. Γηαπηζηώζεηο θαη Γπλαηόηεηεο ζηα ΔΠΑΛ. 18:20-18:35 Συζήτηση σνεδρία Πολσγωνική Πξνεδξείν: Κσηζάλεο Γηάλλεο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο Αίθοςζα Κων/νορ Τοςλούπηρ 09:00 10:00 Καπληάξε Δύα - Μαξίλα, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παληαδήο Αζαλάζηνο, Φώζθνινο Φξαγθίζθνο, Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Κνκλελόο Θεόδσξνο Πηινηηθή εηζαγσγή Γηαδξαζηηθώλ πζηεκάησλ ζηα Γπκλάζηα: Αλαιύνληαο ηε δηαδηθαζία. 10:00 11:30 Γαπόληεο Νίθνο (Οξγαλσηήο Scratch Day α. Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ (projects) ζην πεξηβάιινλ ηνπ Scratch. β. Πώο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην ινγηζκηθό Scratch από ηνπο δηδάζθνληεο; 11:30 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:00 12:30 Κνπκνύηζνο Κσλζηαληίλνο Τπεξεζίεο ζπκκεηνρηθνύ ηζηνύ θαη θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν. 12:30 13:00 Μετκάξεο Μηράιεο "Μα εζύ είζαη πξνρσξεκέλε ": Γηαγελεαθή Δπηθνηλσλία θαη Μάζεζε ζηνλ Φεθηαθό Κόζκν. 13:00 13:30 Μαΐζηξνο Γηάλλεο Κνηλσλνύκελε Γλώζε νδεγεί ζηε Μάζεζε κε ζηόρν ηε νθία. 13:30 14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:00 15:15 Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο, Αληηπξόεδξνο Π.Η, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ζε απεπζείαο ζύλδεζε κε ην Π.Η.) Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ: Βαζηθέο Αξρέο θαη Φηινζνθία. 15:15 16:00 ΓΕΤΜΑ Δπηκέιεηα Πξνγξάκκαηνο: Νίθνο Σδηκόπνπινο, Καηεξίλα Γιέδνπ, σηεξίνπ νθία, Γηάλλεο Κσηζάλεο

13 Ώξα Εργαζηήριο 12 Εργαζηήριο 13 Εργαζηήριο 14 Εργαζηήριο 15 Εργαζηήριο 2 οσ Λσκείοσ Ώξα 09:00 10:00 Σζεπαπαδάθεο Α., Υαηδεζενδσξίδεο ηέιηνο, Καζηνύδε Γηνλπζία ηακέινο Ησάλλεο 09:00 10:00 Παπαγεσξγίνπ Λ., Γεσξγηάδνπ Αλαζηαζία Ξελάγεζε ζην εηθνληθό Ζ δηδαζθαιία ηεο γξαθηθήο Γαιέδηνο Ν., Φπζηθή Λπθείνπ: ην δηδαθηηθό πεξηβάιινλ ηνπ SECOND LIFE - παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο ζηα Κόγηαο Θ., πιηθό ηνπ δαζθάινπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή γηα ηελ Μαζεκαηηθά ηεο Β Καξαγηάλλεο Π., καζεηέο ηνπ θαη ηνπο νκνηέρλνπο μέλε γιώζζα. Γπκλαζίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ Σδακνπηδάθεο Γ., ηνπ, κέζα από δίθηπν. Function Probe. Πηηπξίγθαο Δ., 10:00 11:00 Παλάγνπ Μ., Σζεπαπαδάθεο Μ. Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα Ubuntu/LTSP. Αλαζηαζάθεο Νίθνο 11:00 12:00 Καξαζαβίδεο Ζιίαο Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία ςεθηαθνύ βίληεν κε ην Blender. Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Ζιεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο Ο λόκνο ηνπ Coulomb. Υξήζηνπ Γεώξγηνο Μειέηε ηεο Απιήο Αξκνληθήο ηαιάλησζεο (Α.Α.Σ.) κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Modellus. 12:00 13:00 Πηεξξάηνο Θεόδσξνο, Κνιηζάθεο Δπάγγεινο, Πνιάηνγινπ Υαξίησλ Δλζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ CRS ζηε δηδαζθαιία ελλνηώλ ηεο Φπζηθήο. 13:00 14:00 ηάρνο Γηάλλεο, Παπαλαγηώηνπ Ηάζνλαο, Γεσξγόπνπινο Άιθεο Δπίδεημε ΔΠΔΖΤ κε Ubuntu/LTSP κε thin/fat ζηαζκνύο εξγαζίαο: To πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο εξγαζηεξίνπ sch-scripts. Νηθνινπνύινπ Κιενπάηξα, Γαΐηεο Αιέμαλδξνο Δθπαηδεπηηθό ζελάξην κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Φπζηθή Λπθείνπ» γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ελόηεηα αλάθιαζε, δηάζιαζε ηνπ θσηόο. Οηθνλόκνπ Υξηζηίλα Δθπαηδεπηηθή Δθδήισζε Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ ζην Second Life (SL) κε ζέκα: «Ο Διιεληθόο θόζκνο ζην SL (Πόιε, Πνιηηηζκόο θαη Γιώζζα)». Μαπξαλησλάθε Αηθαηεξίλε Μία πξόηαζε αμηνπνίεζεο πεξηβαιιόλησλ wiki ζηελ επηκόξθσζε Β επηπέδνπ. Παπαδάθεο πύξνο, Παζράιεο Γηώξγνο, Ρώζζηνπ Διέλε, Σζεπαπαδάθεο Αλδξέαο Γεκηνπξγία & Αμηνπνίεζε Φεθηαθώλ Μαζεκάησλ κέζσ ηνπ Διεύζεξνπ Αλνηθηνύ Γηαδηθηπαθνύ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) γηα Αξραξίνπο. αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε OikoPlayFZ Web based Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό γηα ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο. Κόιιηαο Βαζίιεο, Νηάβαξεο Αζαλάζηνο, Γαξόπνπινο Απόζηνινο CoReflect: Δηζαγσγή ζην ζρεδηαζκό δηαδηθηπαθώλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο. Γνύηζνο Υαξάιακπνο, Παπαλαγνπνύινπ Υξηζηίλα Γηαδηθηπαθά καζήκαηα: Μηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Κπλεγόο Υξόλεο, Γαζθνιηά Μαξία, κπξλαίνπ Ρνύια, Φπράξεο Γηώξγνο, Γηαλλνύηζνπ Νηθνιέηα, Λάηζε Μαξία, Μνπζηάθε Φσηεηλή, Εάληδνο Γηάλλεο, Ξέλνο Μάξηνο Μαζηνξεύνληαο κε Λνγηζκηθά Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο. νκαιαθίδεο Ησάλλεο Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο κε ρξήζε ησλ LEGO Mindstorms NXT. Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Γιέδνπ Καηεξίλα, σηεξίνπ νθία Παίδσ, καζαίλσ θαη δηεξεπλώ κε ην ειεύζεξν ινγηζκηθό Scratch (Scratch day 2011). 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:30 14:00 16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:30 16:00 16:00 17:00 Ακαμίδνπ Δπγελία, Παξαδείζε Αξίζηε, Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Γθιελ Αξηέι Γεσξγηάδνπ Αλαζηαζία Πξνθνπάθεο Γεώξγηνο, 16:00 17:00 άξζξσλ ζηε Βηθηπαίδεηα. Δξγαζηήξη ζπγγξαθήο θαξπνύο. ηαλ ε επηκόξθσζε απνθέξεη Pointofix: Παξνπζίαζε ελόο Διεύζεξνπ Παληεινπνύινπ ηαπξνύια Λνγηζκηθνύ γηα ηελ Τπνζηήξημε ηεο 17:00 18:00 Σζνιαθίδνπ Γήκεηξα Xξήζε απζεληηθνύ πιηθνύ από ην δηαδίθηπν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξίπησζε ΔΠΑΛ. Παπαδάθεο πύξνο, Παζράιεο Γηώξγνο, Φαθηνιάθεο Γηώξγνο, Γόβξνο Νίθνο Αμηνπνίεζε Φεθηαθώλ Μαζεκάησλ ζηε Γηδαθηηθή πξάμε κέζσ ηνπ Διεύζεξνπ Αλνηθηνύ Γηαδηθηπαθνύ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) γηα Πξνρσξεκέλνπο. Γώγνπινο Γεώξγηνο, Ληαθνπνύινπ Δπζηξαηία, Μπαξηηάθε Μαξία Νηαινύθαο Βαζίιεηνο, Υαξπαληίδνπ Εαραξνύια Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Moodle κέζσ αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Γηδαζθαιίαο κε ΝΣ Γνπθάθεο πύξνο, Επκπίδεο Γεκήηξηνο, Υηνλίδνπ-Μνζθνθόγινπ Μαξία Ζ Γλώζε Πεξηερνκέλνπ, Παηδαγσγηθήο, Σερλνινγίαο σο Δθόδηα ηνπ Γαζθάινπ ησλ Μαζεκαηηθώλ. 17:00-17:45: Δθπαηδεπηηθνί Β'ζκηαο 17:45-18:30:Δθπαηδεπηηθνί. Α'ζκηαο 17:00 18:

14 ΟΡΓΑΝΩΣΔ Ειιεληθή Έλωζε γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηωλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Επηθνηλωλίαο ζηελ Εθπαίδεπζε Παλειιήληα Έλωζε Εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο «Μηράιεο Δεξηνύδνο» Εθπαηδεπηηθή Πύιε Ννηίνπ Αηγαίνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα Μεραληθώλ Σρεδίαζεο Πξνϊόληωλ θαη Σπζηεκάηωλ (Σύξνο) Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Ν. Αηγαίνπ Δ.Δ.Ε. Ν. Κπθιάδωλ ΥΟΡΗΓΟΙ ΔΚΓΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, 11-13 Οθησβξίνπ 2013 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2013 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο.

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο. Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερ-ικανόηηηερ) ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ (Σίηλοι) ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ςγγπαθική ομάδα: ςνηονιζηέρ: Επιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ: ύνδεζμορ Επιθεωπηηήρ: Eνδοημημαηική Επιηποπή Μαθημαηικών: ύμβοςλοι Μαθημαηικών: Αζαλαζίνπ-Αιακπξίηε

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα είναι ελεφκερθ για τα ςχολεία που κζλουν να τθν επιςκεφτοφν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Υ/ΥΚ/Ε/Ε Κ Μαζεκαηηθή Αλάιπζε Η Φ 001 1 ν Τ Γηδάζθσλ ηνπ Π.Γ. 407/80 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. ΜΑΘ. *

Υ/ΥΚ/Ε/Ε Κ Μαζεκαηηθή Αλάιπζε Η Φ 001 1 ν Τ Γηδάζθσλ ηνπ Π.Γ. 407/80 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. ΜΑΘ. * Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. ΜΑΘ. * 1. ΕΞ Υ/ΥΚ/Ε/Ε Κ Μαζεκαηηθή Αλάιπζε Η Φ 001 1 ν Τ Γηδάζθσλ ηνπ 2. Θεσξία Πηζαλνηήησλ Φ 010 1 ν Τ Γηδάζθσλ ηνπ 3. Γξακκηθή Άιγεβξα Φ 003 1 ν Τ Γηδάζθσλ ηνπ 4. Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, 2007-2008 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα