Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη:"

Transcript

1 1 Πολιηική Παιδεία (Οικονομία, Πολιηικοί Θεζμοί & Απσέρ Γικαίος και Κοινωνιολογία) ηηρ Α ηάξηρ Ημεπηζίος Η ύλη διακπίνεηαι ζε ηπία μέπη: ΜΔΡΟ Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ (ώπερ: 7) 1.1 Η σπηζηική αξία ηων εμποπεςμάηων 1.2 Ανάγκερ και Δπιθςμίερ 1.3 Δίδη και Σαξινόμηζη ηων Αναγκών 1.4 Σα Μέζα Ικανοποίηζηρ ηων Αναγκών 1.5 Αγαθά και Γικαιώμαηα Ιδιοκηηζίαρ 1.6 Σο Καηαναλωηικό Ππόηςπο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ώπερ: 12) 2.1 Η ύγσπονη Δπισείπηζη 2.2 Μοπθέρ Δπισειπήζεων 2.3 Η Παπαγωγική Γιαδικαζία 2.4 Οι Κίνδςνοι και οι Τποσπεώζειρ ηηρ Δπισείπηζηρ 2.5 Σο Κίνηηπο ηηρ Παπαγωγήρ 2.6 Η Οπγάνωζη ηηρ ύγσπονηρ Δπισείπηζηρ Η Γομή ηηρ Δπισείπηζηρ Η Γιεύθςνζη ηηρ Δπισείπηζηρ 2.7 Η Δπγαζία ζηη ύγσπονη Δπισείπηζη ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΙΜΔ (ώπερ: 7) 3.1 Η Ανηαλλαγή και η Ανηαλλακηική Αξία 3.2 Δίδη Ανηαλλαγών 3.3 Υπήμα και Σιμέρ 3.4 Η Γιαμόπθωζη ηηρ Σιμήρ 3.5 Μοπθέρ Αγοπάρ και Γιαμόπθωζη Σιμών ΜΔΡΟ Β -ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΘΔΜΟΙ & ΑΡΥΔ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (ώπερ: 5) 1.1 Έννοια, πποέλεςζη και εξέλιξη ηος Γικαίος 1.2 Κανόνερ ηθικήρ και κανόνερ Γικαίος: η διαθοπά 1.3 Τποκείμενα Γικαίος Σα Φςζικά Ππόζωπα Σα Νομικά Ππόζωπα 1.4 Γιακπίζειρ Γικαίος ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (ώπερ: 9) 2.1 Γικαιώμαηα και ςποσπεώζειρ 2.2 Άζκηζη και καηάσπηζη δικαιώμαηορ 2.3 Σα αηομικά δικαιώμαηα 2.4 Σα πολιηικά δικαιώμαηα 2.5 Σα κοινωνικά δικαιώμαηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ (ώπερ:12) 3.1 Δξοςζία και πολιηική εξοςζία 3.2 Πολιηικά ζςζηήμαηα Φιλελεςθεπιζμόρ- Καπιηαλιζμόρ οζιαλιζμόρ- Κομμοςνιζμόρ

2 2 3.3 Σα πολιηικά κόμμαηα 3.4 Η ηοπική αςηοδιοίκηζη 3.5 Ο ζςνδικαλιζμόρ 3.6 Κοινή γνώμη και ομάδερ πίεζηρ / ζςμθεπόνηων 3.7 Η κοινωνία πολιηών / Σα κοινωνικά κινήμαηα 3.8 Φαινόμενα λαϊκιζμού- Η πποπαγάνδα ΜΔΡΟ Γ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦ.1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ώρες 9) 1.1 ηόσοι ηηρ κοινωνικοποίηζηρ και ζημαζία ηος κοινωνικού πεπιβάλλονηορ για ηον άνθπωπο. 1.2 Ανάπηςξη ηος κοινωνικού εαςηού - Οι διαθοπεηικέρ πποζεγγίζειρ. 1.3 Φοπείρ Κοινωνικοποίηζηρ Ππωηογενείρ θοπείρ κοινωνικοποίηζηρ (οικογένεια, παπέα ζςνομηλίκων) Γεςηεπογενείρ θοπείρ κοινωνικοποίηζηρ ( ζσολείο, θπηζκεία, ΜΜΔ, κπάηορ). 1.4 Κοινωνικόρ έλεγσορ-μοπθέρ κοινωνικού ελέγσος. 1.5 Η Κοινωνικοποίηζη ωρ δια βίος διαδικαζία κοινωνικήρ μάθηζηρ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ: ΜΟΡΦΔ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ (ώπερ 9) 2.1 Μοπθέρ, λειηοςπγίερ και κοινωνικο-οικονομικέρ βάζειρ ηηρ ελληνικήρ οικογένειαρ Μοπθέρ οικογένειαρ ζηο παπόν και ηο ππόζθαηο παπελθόν 2.2 Καηαμεπιζμόρ επγαζίαρ ζηη ζύγσπονη ελληνική οικογένεια 2.3 Μαθαίνονηαρ ηο πόλο ηος άνδπα και ηηρ γςναίκαρ: ένα παπάδειγμα ππωηογενούρ κοινωνικοποίηζηρ 2.4 Πποκλήζειρ, πποβλήμαηα, πποοπηικέρ ηηρ ζύγσπονηρ ελληνικήρ οικογένειαρ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ώπερ 8) 3.1 Ο πόλορ ηηρ εκπαίδεςζηρ Δκπαιδεςηικά ζςζηήμαηα Δλληνικό εκπαιδεςηικό ζύζηημα 3.2 Η εκπαίδεςζη ωρ παπάγονηαρ αναπαπαγωγήρ και αλλαγήρ ηηρ κοινωνίαρ Η εκπαίδεςζη ωρ παπάγονηαρ αναπαπαγωγήρ ηηρ κοινωνίαρ Η εκπαίδεςζη ωρ παπάγονηαρ αλλαγήρ ηηρ κοινωνίαρ. 3.3 Δκπαιδεςηικόρ πποζαναηολιζμόρ ζηο πλαίζιο ηηρ κοινωνίαρ ηηρ πληποθοπίαρ - Η ζσέζη γνώζηρ και πληποθοπίαρ.

3 3 ΜΔΡΟ Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1. Ζ ΥΡΖΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 1) Πσο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε ρξεζηηθή αμία ελφο εκπνξεχκαηνο; Απ. είηε απφ ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο πνπ αηζζάλεηαη έλαο άλζξσπνο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν εκπφξεπκα. είηε απφ ην αίζζεκα δπζθνξίαο απφ ηε ζηέξεζε ελφο εκπνξεχκαηνο. 2) Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα έλδεημεο ηεο ρξεζηηθήο αμίαο εκπνξεπκάησλ Απ. ηθαλνπνίεζε πξνζθέξνπλ: αγνξά κπνπθάλ: δεζηαζηά, πξνζηαζία απφ ηε βξνρή. παγσκέλν αλαςπθηηθφ ην θαινθαίξη: απφιαπζε Disco: δηαζθέδαζε Γπζαξέζθεηα πξνθαιεί: αγψλαο κπάζθεη ζηελ ηειεφξαζε (φηαλ δελ ηνλ δνχκε). εθδξνκή (φηαλ δελ πάκε) κνηνπνδήιαην (φηαλ δελ καο ην αγνξάζνπλ) 3) Πφηε απνθηά ζεκαζία ε ρξεζηηθή αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο; Απ. απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ πνπ έρεη ην άηνκν. 1.2.ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΗ ΔΠΗΘΤΜΗΔ 1) Ση κεραλή είλαη ν άλζξσπνο; Απ. Δίλαη κία κεραλή πνπ παξάγεη επηζπκίεο. 2) ε ηη θηλδπλεχνπκε αλ πξνζπαζήζνπκε λα θαηαγξάςνπκε ηηο επηζπκίεο καο; Απ. θηλδπλεχνπκε λα αθηεξψζνπκε ηελ ππφινηπε δσή καο απιψο ζηελ απαξίζκεζε απηή. 3) αλαθέξεηε παξαδείγκαηα γεληθψλ επηζπκηψλ. Απ. Να είκαζηε πγηείο, λα καο αγαπνχλ, λα πάξνπκε θαινχο βαζκνχο, λα γίλνπκε πινχζηνη ή πινπζηφηεξνη, λα βνεζήζνπκε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. 4) αλαθέξεηε παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ επηζπκηψλ. Απ. λα δνχκε κία ηαηλία ζην θηλεκαηνγξάθν, λα θάκε ην αγαπεκέλν καο θαγεηφ, λα έρνπκε έλα δεπγάξη παπνχηζηα ή έλα παληειφλη ίδηα κε απηά ηνπ θίινπ καο ή ηεο θίιεο καο. 5) ηηο επηζπκίεο καο ηη απνηππψλνληαη; Απ. Σα φζα είρακε θαη απηά πνπ ζηεξεζήθακε ζην παξειζφλ. νη ειπίδεο θαη νη θφβνη καο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. 6) Πσο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ακέηξεηεο επηζπκίεο καο; Απ. Με ηελ απφθηεζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε εκπνξεπκάησλ. 7) Πφηε κηινχκε γηα νηθνλνκηθέο αλάγθεο; Απ. ηαλ νη επηζπκίεο καο ηθαλνπνηνχληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εκπνξεπκάησλ.

4 4 8) Ση πξνυπνζέηεη ε ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ; Απ. πξνυπνζέηεη εθηφο απφ ηελ επηζπκία καο, θαη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε λα αληίζηνηρα εκπνξεχκαηα. Με άιια ιφγηα: πξνυπνζέηεη ηελ δπλαηφηεηά καο λα πξνζθέξνπκε ζε αληηζηάζκηζκα άιια εκπνξεχκαηα, ή ρξήκαηα ή ηελ ίδηα ηελ εξγαζία καο. 9) Απηά πνπ επηζπκνχκε πνπ αλήθνπλ θαη ηη πξέπεη λα έρνπκε ζηελ θαηνρή καο γηα λα ηα απνθηήζνπκε; Απ. αλήθνπλ πάληνηε ζε θάπνηνλ άιινλ. ζα πξέπεη εκείο λα έρνπκε ζηε θαηνρή καο θάηη άιιν πνπ απηφο ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ην απνδερηεί σο αληάιιαγκα γηα λα καο εθρσξήζεη ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο πάλσ ζην πξάγκα, πνπ απηφο θαηέρεη θαη ην νπνίν εκείο επηζπκνχκε. 10) Μπνξνχκε λα απνθηήζνπκε ινηπφλ ην αληηθείκελν κε θινπή ή θπζηθή βία; Απ. ρη, αιιά ππάξρεη κία θνηλσληθή νξγάλσζε πνπ επηβάιιεη ηελ αληαιιαγή σο κέζν απφθηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ επηζπκνχκε θαη ε νπνία πξνζηαηεχεη ηελ ηδηνθηεζία. 11) Πνηα είλαη ηα δχν δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηδηνθηεζία; Απ. Σν δηθαίσκα ηεο θπξηφηεηαο θαη ην δηθαίσκα ρξήζεο. ηαλ πσινχκε έλα αληηθείκελν εθρσξνχκε ην δηθαίσκα θπξηφηεηαο, ηαλ ην ελνηθηάδνπκε, εθρσξνχκε ην δηθαίσκα ρξήζεο. 12) Πφηε αλαγλσξίδνληαη νη επηζπκίεο καο σο νηθνλνκηθέο αλάγθεο; Απ. ηαλ εθθξάδνληαη σο δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα. δειαδή: φηαλ εθθξάδνληαη σο απφθαζε λα δηαζέζνπκε ρξήκαηα γηα λα ηα απνθηήζνπκε. 13) Ση είλαη αγνξαζηηθή δχλακε; Απ. είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε λα απνθηήζνπκε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο απφ έλα εκπφξεπκα ή νκάδα εκπνξεπκάησλ. 14) Δάλ ε παξέα ηνπ παξαδείγκαηνο βηβιίνπ απνθαζίζεη λα κελ πάεη θηλεκαηνγξάθν ιφγσ έιιεηςεο ησλ ρξεκάησλ ηνπ ελφο αηφκνπ, αιιά γηα πίηζα, ηη ζπκπέξαζκα βγαίλεη απφ ηελ θίλεζε απηή; Απ. - Ζ δήηεζε γηα θηλεκαηνγξάθν κεηαζρεκαηίδεηαη γηα δήηεζε γηα πίηζα. - Ζ επηζπκία γηα δηαζθέδαζε ζην θηλεκαηνγξάθν κε ηελ παξέα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δηαζθέδαζε ζην θαγεηφ κε ηελ παξέα. - Ζ επηζπκία γηα ηε ρξεζηηθή αμία ηεο ηαηλίαο αληηθαζίζηαηαη απφ άιιεο ρξεζηηθέο αμίεο.

5 5 15) Απηφ πνπ ζπλέβε κε ηελ παξέα, κπνξεί λα ζπκβεί κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο; Απ. Ναη. γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα επηζπκνχκε ην πην σξαίν γεχκα, αιιά ηθαλνπνηνχκε ηελ αλάγθε καο κε ην θαγεηφ πνπ είλαη δηαζέζηκν, απηφ πνπ ε αγνξαζηηθή καο δχλακε καο επηηξέπεη λα απνθηήζνπκε. 16) Οη άζηεγνη ησλ ζχγρξνλσλ κεγαινππφιεσλ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο επηζπκίεο ζε νηθνλνκηθέο αλάγθεο; Απ. ρη, δηφηη δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε αγνξαζηηθή δχλακε. 17) Οη αλάγθεο ησλ ιηκνθηνλνχλησλ πιεζπζκψλ ζηελ Αθξηθή, Αζία, αθφκε θαη ζηελ Δπξψπε, αλαγλσξίδνληαη σο νηθνλνκηθέο αλάγθεο; Απ. ρη δελ αλαγλσξίδνληαη γηαηί ε αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε έρεη πεξηνξηζηεί δξαζηηθά, εμαηηίαο πνιέκσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θιπ. 18) Ζ επηζπκία γηα έλα γεχκα κε ραβηάξη είλαη θνηλή θαη γηα ηνλ πινχζην θαη θησρφ. γηα πνηφλ απφ ηνπο δχν εκθαλίδεηαη σο νηθνλνκηθή αλάγθε: Απ. Μφλν γηα ηνλ πινχζην, δηφηη κφλν απηφο έρεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηαηξέςεη ηελ επηζπκία ηνπ ζε δήηεζε γηα ραβηάξη, ζακπάληα, δηαθνπέο ζε εμσηηθά κέξε θιπ. 19) Ση ελλνεί ε νηθνλνκηθή επηζηήκε φηαλ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αλάγθεο; Απ. Δλλνεί ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο λα αμηνινγεί ηε ζεκαζία ησλ αλαγθψλ απηψλ. 20) Ωο νηθνλνκηθέο αλάγθεο πνηεο άιιεο αλαγλσξίδνληαη; Απ. Αλαγλσξίδνληαη θαη απηέο πνπ είλαη παξάδνμεο, ή είλαη βιαπηηθέο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 21) Πνηεο αλάγθεο ινηπφλ ζα ιέγνληαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο; Απ. Οη αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε εκπνξεπκάησλ.

6 1.5 ΑΓΑΘΑ Κ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 1) Τι εννοοφμε με τον όρο δικαίωμα χριςθσ ενόσ αγακοφ? Απ. Η δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφμε ζνα ςυγκεκριμζνο αγακό. 2) Με ποια δικαιϊματα ςυνδζονται τα δικαιϊματα χριςθσ? Απ. Με τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ. 3) Ροια είναι τα είδθ ιδιοκτθςίασ ςιμερα κ ςε προθγοφμενεσ κοινωνικζσ οργανϊςεισ? Απ. Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ αναγνωρίηονται δφο βαςικά είδθ ιδιοκτθςίασ: θ ατομικι ιδιοκτθςία κ θ δθμόςια ιδιοκτθςία. Στισ προθγοφμενεσ κοινωνικζσ οργανϊςεισ υπιρχαν κ άλλα είδθ ιδιοκτθςιϊν όπωσ θ ιδιοκτθςία τθσ φυλισ, θ κοινοτικι ιδιοκτθςία, θ ιδιοκτθςία του μονάρχθ ι τθσ κεότθτασ. 4) Η ατομικι ιδιοκτθςία ενόσ αγακοφ ςχετίηεται με τθν μετατροπι του ςε εμπόρευμα? Απ. Ναι αφοφ για να μετατραπεί ζνα αγακό ςε εμπόρευμα κα πρζπει να υπάρχει ατομικι ιδιοκτθςία ςε αυτό. Ρ.Χ. Ο φοφρναρθσ που πουλάει το ψωμί είναι ιδιοκτιτθσ αυτοφ κ με τθν πϊλθςθ μασ πουλάει τθν ιδιοκτθςία του ψωμιοφ. Μασ εκχωρεί δθλαδι το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ του ψωμιοφ. Η κατοχι δθλαδι τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ ενόσ αγακοφ από ζνα άτομο του παρζχει το δικαίωμα τθσ χριςθσ αλλά κ τθσ ανταλλαγισ του με άλλο αγακό, μετατρζποντάσ το ζτςι ςε εμπόρευμα. 5) Ροια αγακά λζγονται ιδιωτικά και ποια δθμόςια αγακά. (οριςμοί). Ροια θ ςχζςθ τουσ με τθν ιδιοκτθςία και τθ χριςθ τουσ? Απ. Ιδιωτικά είναι αυτά των οποίων θ χριςθ τουσ προςφζρει ικανοποίθςθ ςε ζνα άτομο ι ςε μία ομάδα ατόμων, ενϊ αποκλείει άλλα άτομα από τθ χριςθ τουσ. Εδϊ θ ιδιοκτθςία είναι ατομικι κ θ χριςθ είναι ατομικι. (θ ατομικι ιδιοκτθςία δεν διαχωρίηεται από τθ χριςθ). Δθμόςια είναι αυτά των οποίων θ χριςθ από ζνα άτομο ι ομάδα ατόμων δεν αποκλείει τθ χριςθ τουσ από άλλα άτομα ι ομάδεσ. Η χριςθ τουσ μπορεί να γίνεται χωρίσ πλθρωμι ι πλθρϊνοντασ ζνα ςυμβολικό αντίτιμο. Ρ.χ. δθμοτικό πάρκο, δρόμοι, δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, δθμόςια εκπαίδευςθ, δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, δθμοτικόσ φωτιςμόσ κλπ. Εδϊ Η ιδιοκτθςία παραμζνει ςτο κοινωνικό ςφνολο ενϊ τα μζλθ του κοινωνικοφ ςυνόλου αποκτοφν δυνατότθτα ατομικισ χριςθσ των δθμοςίων αγακϊν. (θ ατομικι χριςθ διαχωρίηεται από τθν ιδιοκτθςία). 6) Ροια αγακά λζγονται οιονεί δθμόςια αγακά? Απ. Αυτά για τα οποία ιςχφει το εξισ: H ιδιοκτθςία είναι ατομικι αλλά θ χριςθ τουσ είναι ελεφκερθ όπωσ π.χ. τα ιδιωτικά κανάλια ςε αντίκεςθ με τα ςυνδρομθτικά κανάλια όπου θ ιδιοκτθςία είναι ατομικι κ θ χριςθ ατομικι όςων πλθρϊνουν. 7) Συμπζραςμα: Η δθμόςια ιδιοκτθςία ποια αγακά χαρακτθρίηει κ ποια θ ιδιωτικι ιδιοκτθςία? Απ. Η δθμόςια ιδιοκτθςία χαρακτθρίηει τα δθμόςια αγακά κ θ ιδιωτικι ιδιοκτθςία χαρακτθρίηει τα ιδιωτικά αγακά. 8) Ροια αγακά λζγονται ελεφκερα? Απ. Αυτά που προςφζρονται ελεφκερα από τθ φφςθ για άμεςθ κατανάλωςθ αφοφ δεν απαιτείται θ παραγωγι τουσ οφτε καταβολι αντιτίμου για να τα αποκτιςουμε. Ρ.χ. ατμοςφαιρικόσ αζρασ, κάλαςςα, φυςικά τοπία, φυςικοί χϊροι αναψυχισ κλπ. 9) Από τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ κ χριςθσ μπορεί να προκφψουν προςτριβζσ κ ςυγκροφςεισ. Να αναφζρετε παραδείγματα ςυγκροφςεων χριςθσ για τα δθμόςια αγακά, ιδιωτικά κ ελεφκερα. Απ. 1) Η χριςθ των δρόμων (είναι δθμόςιο αγακό) κ παρζχεται δικαίωμα χριςθσ ςε όλα τα άτομα. Συγκροφονται: - Oι οδθγοί μεταξφ τουσ επειδι ο ζνασ δεν ςζβεται τθν προτεραιότθτα του άλλου. - Οι επιβάτεσ ςτθν προςπάκειά τουσ να επιβιβαςτοφν ςϋζνα λεωφορείο. - Οι οδθγοί κ πεηοί όταν δεν τθροφνται οι κανόνεσ οδικισ ςυμπεριφοράσ. - Ενόχλθςθ των περιοίκων από τον κόρυβο κ κίνδυνοι από τθν κυκλοφορία αυτοκινιτων. 2) Από τθ χριςθ του ραδιοφϊνου που αποτελεί (ιδιωτικό αγακό): Μπορεί να προκλθκεί ςφγκρουςθ μεταξφ χριςτθ κ ενόσ γειτονικοφ προςϊπου όταν θ ζνταςθ είναι τζτοια που να ενοχλεί, κ κυρίωσ ςε ϊρεσ κοινισ θςυχίασ. 3) Σφγκρουςθ κ για ελεφκερα αγακά π.χ. : Aπό τθ χριςθ μιασ ελεφκερθσ παραλίασ μπορεί να δθμιουργθκοφν ςυγκροφςεισ μεταξφ των ατόμων μιασ κοινωνίασ αν για παράδειγμα κάποιο εργοςτάςιο που ζχει ιδρυκεί εκεί κοντά ρυπαίνει τθ κάλαςςα, προκαλϊντασ ηθμιζσ ςτθν υγεία των λουομζνων. Σθμ. Πλεσ οι ςυγκροφςεισ που δθμιουργοφνται ςτα άτομα μιασ κοινωνίασ από το δικαίωμα που ζχουν ςτθ χριςθ των αγακϊν οφείλονται ςτθ διάςταςθ ςυμφερόντων των ατόμων.. 6

7 7 1.6 ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 1) Ση είλαη ην θαηαλαισηηθφ πξφηππν? Απ. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηηθψλ καο ζπλεζεηψλ. Δπηβάιιεηαη απφ ηε κφδα θ ν παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ είλαη ε δηαθήκηζε. Σν θαηαλαισηηθφ πξφηππν κπνξεί λα είλαη δπλακηθφ ή ζηαηηθφ Γπλακηθφ: Μεηαβάιιεηαη γξήγνξα θαη ελζσκαηψλεη κε κεγάιε ηαρχηεηα ηηο αιιαγέο ζηε κφδα. ηαηηθφ: Γε κεηαβάιιεηαη εχθνια ή κεηαβάιιεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. 2) Ση γλσξίδεηε γηα ηε δηεχξπλζε ησλ αλαγθψλ? Απ. Δίλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Αλαθέξεηαη: α) ζηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ (πνιιά εκπνξεχκαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο καο, άιινηε ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ιίγνη) θ β) ζηε δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ. 3) Πνηνο παξάγνληαο ζπκβάιεη ζηελ δηεχξπλζε ησλ αλαγθψλ? Απ. Ο αιιεινεπεξεαζκφο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ. 4) Ρωσ εκδθλϊνεται θ αλλθλεπίδραςθ των ανκρϊπων? Απ. Με τθ μίμθςθ και τθ διάκριςθ 5) Ση είλαη δηάθξηζε? Απ. Ζ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα ζέινπλ λα μερσξίδνπλ θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο άιινπο. 6) Τι είναι Μίμθςθ? Απ. Οριςμόσ βιβλίου: Η τάςθ για διεφρυνςθ τθσ κατανάλωςθσ και τθσ ηιτθςθσ των αγακϊν. Άλλοσ οριςμόσ: Ρρόκειται για ψυχολογικι και κοινωνικι διαδικαςία ταφτιςθσ. Το άτομο μζςα ςτθ κοινωνία κζλει να μοιάηει με τουσ άλλουσ υιοκετϊντασ ζνα τρόπο ηωισ που οι περιςςότεροι ακολουκοφν. Η τάςθ αυτι οδθγεί ςτθν ομοιομορφία και τθν ομοιογενοποίθςθ. 7) Ραραδείγματα ομοιοτιτων: Φοροφμε παρόμοια ροφχα, παποφτςια, ακοφμε τθν ίδια μουςικι, διαςκεδάηουμε με τον ίδιο τρόπο, βλζπουμε τισ ίδιεσ εκπομπζσ ςτθν τθλεόραςθ, κάνουμε μακιματα ξζνων γλωςςϊν ςε ιδιωτικά φροντιςτιρια κ.τ.λ. 8) Ση είλαη κφδα, πσο θαζηεξψλεηαη, πνπ απεπζχλεηαη, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο? Απ. Μφδα είλαη ε θαζηέξσζε πξνηχπσλ θαηαλάισζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Καζηεξψλεηαη κε ηνπο κεραληζκνχο κίκεζεο θαη δηάθξηζεο. Απεπζχλεηαη ζε δηαθξηηέο νκάδεο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιιν, κφξθσζε, ην επάγγεικα, ην εηζφδεκα θ.η.ι. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε ηαρχηεηα θαη ε πξνζσξηλφηεηα (κεηαβάιιεηαη κε ηαρχηεηα θαη είλαη πξνζσξηλή) 9) Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο δηαθήκηζεο? Απ. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ, ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο νκνηνγελνπνίεζεο. 10) ε ηη κεηαηξέπεηαη ν άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ηνπ επηβάιεη ε κφδα? Απ. ε παζεηηθφ θαηαλαισηή. 11) Πνπ απνηππψλεηαη ην θαηαλαισηηθφ πξφηππν? Απ. ηηο δαπάλεο ηεο θνηλσλίαο καο γηα δηάθνξεο νκάδεο αγαζψλ.

8 2.3 Παξαγσγηθή δηαδηθαζία Οξηζκνί παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο: Δίλαη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλζξσπνο γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ πξψηε χιε ζε εκπφξεπκα. Ή Δίλαη ε κεηαηξνπή νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο εκπνξεχκαηα. Πνηα εκπνξεχκαηα νλνκάδνληαη πξψηεο χιεο? Απ. Πξψηεο χιεο είλαη ηα πξσηνγελή πιηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη κε ηνλ θαηάιιειν κεηαζρεκαηηζκφ ελζσκαηψλνληαη ζ απηά. Π.ρ. -ην αιεχξη γηα λα παξαρζεί ην ςσκί -ην μχιν γηα λα παξαρζνχλ ηα έπηπια -ην βακβάθη γηα ηελ παξαγσγή βακβαθεξψλ πθαζκάησλ. -ην γάια γηα ηελ παξαγσγή ηπξηψλ -ηα δηάθνξα κεηαιιεχκαηα θαη νξπθηά πνπ ιακβάλνληαη απφ ην έδαθνο ή ππέδαθνο ηεο γεο θιπ. Ση είλαη θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο: Απ. Δίλαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί κε θάπνηα δηαδηθαζία θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ. Ολνκάδνληαη κέζα παξαγσγήο θαη απνηεινχλ ην ζπληειεζηή παξαγσγήο «θεθάιαην». Απηά ηα κέζα παξαγσγήο είλαη: Σα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία, ηα νηθήκαηα, νη ζπζθεπέο, ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ε αλζξψπηλε εξγαζία γηα λα κεηαηξέςεη ηηο πξψηεο χιεο ζε εκπνξεχκαηα. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κηαο επηρείξεζεο? Απ. ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξψηεο χιεο, θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο, θπζηθνί πφξνη θαη ε αλζξψπηλε εξγαζία. Γηα λα κεηαηξαπνχλ νη α χιεο ζε εκπνξεχκαηα είλαη απαξαίηεηε ε αλζξψπηλε εξγαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέζα παξαγσγήο. Ζ αλζξψπηλε εξγαζία ζπκκεηέρεη ζε νιφθιεξε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν παξαγσγηθφ ζπληειεζηή. Πεξηγξάςηε ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ παξαγσγή ηνπ ηξαπεδηνχ: -ε θνπή ηνπ μχινπ απφ ηνλ πινηφκν -ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηξαπεδηνχ -ε επεμεξγαζία, ε ιείαλζε, ε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεξψλ ηνπ ηξαπεδηνχ απφ ηνλ ηερλίηε -ην ινπζηξάξηζκα απφ ηνλ ινπζηξαδφξν -ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ δπζθνιηψλ -ν ζπληνληζκφο ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ -ν πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο -ε ζπζθεπαζία θαη ε απνζήθεπζε ηνπ απφ ηνλ απνζεθάξην. -ε κεηαθνξά ηνπ ζην θαηάζηεκα έθζεζεο επίπισλ απφ ηνλ νδεγφ ηνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ηέινο -ε πψιεζή ηνπ απφ ηνλ πσιεηή. Πνηα είλαη ε ηξηπιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ? Απ. (1) Να αποκτιςει τα υλικά εμπορεφματα και τθν ανκρϊπινθ εργαςία που απαιτοφνται για τθν παραγωγι. (2) Να ςυνδυάςει αποτελεςματικά τθν ανκρϊπινθ εργαςία με τα μζςα παραγωγισ για τον μεταςχθματιςμό των αϋυλϊν ςε προϊόντα για τελικι χριςθ με ςκοπό τθν αγορά. (3) Να ςχεδιάςει, να ςυντονίςει, να ελζγξει τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνει να εκτελζςει ο κάκε εργαηόμενοσ. Δπηπιένλ ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο: -πληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο κε ηηο εξγαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεο πξνκεζεχνπλ α χιεο θαη κέζα παξαγσγήο, φπσο θαη κε επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ λα εκπνξεπηνχλ ην πξντφλ ηεο θαη λα ην δηαζέζνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. -Πξνζιακβάλεη θαη απαζρνιεί εξγαδφκελνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαηάιιειεο γλψζεηο. -Αλαιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο -Διέγρεη ηελ πνηφηεηα -Φξνληίδεη λα γίλεη γλσζηφ ην πξντφλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. 8

9 9 2.4 ΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Πξνο πνηνπο είλαη νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε? Απ. 1) Απζναντι ςτουσ εργαηόμενουσ: (πλθρωμι μιςκοφ- αμοιβι για τθν εργαςία τουσ, καλζσ ςυνκικεσ υγιεινισ, ειςφορζσ ςτα αςφαλιςτικά ταμεία-αςφάλεια-ςεβαςμόσ ςτα δικαιϊματά τουσ κλπ) 2) Στουσ προμθκευτζσ ( αυτοί που παρζχουν αϋφλεσ, νομικζσ ςυμβουλζσ, τεχνικι υποςτιριξθ κ.τ.λ): Θα πρζπει να πλθρϊνονται με το αντίτιμο που θ ςυμφωνία τουσ ορίηει. 3) Στουσ πελάτεσ: Ραράδοςθ του εμπορεφματοσ ςτθν θμερομθνία που ζχει ςυμφωνθκεί, υψθλι ποιότθτα, νόμιμθ τιμι. 4) Στο κράτοσ: Ρλθρωμι φόρων και ειςφορϊν 5) Στο κοινωνικό ςφνολο: Ρροςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, προςταςία του περιβάλλοντοσ, εγγφθςθ ποιότθτασ των προϊόντων. Ση είλαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο? Απ. Δίλαη ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε λα κελ κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο κε απνηέιεζκα -ηελ νηθνλνκηθή απνηπρία- νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή θαη -ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ παξαιείςεψλ ηεο. Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κία επηρείξεζε ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο? Απ. -αδπλακία λα πξνβιέςεη ζσζηά ηηο επηζπκίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ - ηελ χπαξμε κεγάινπ αληαγσληζκνχ -Απξφβιεπηα γεγνλφηα (ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, απεξγία, ζενκελίεο) Σε αντιςτάκμιςμα των υποχρεϊςεων και των κινδφνων που αναλαμβάνει θ επιχείρθςθ ζχει ωσ αμοιβι το κζρδοσ.

10 ΣΟ ΚΗΝΖΣΡΟ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Έζνδα: Οη εηζπξάμεηο κηαο επηρείξεζεο απφ ηελ πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγεη Κφζηνο: Οη δαπάλεο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Ή Οη δαπάλεο ηηο νπνίεο θαηαβάιεη ε επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο πξντφληνο. Οηθνλνκηθφ απνηέιεζκα: H δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ (θφζηνπο). Κέξδνο: Αλ ηα έζνδα είλαη κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο. Εεκηά: Αλ ην θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα έζνδα. Απφ πνχ εμαξηψληαη ηα έζνδα? Απ. Δμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ πνπιάεη ε επηρείξεζε ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαη απφ ηελ ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Οη δαπάλεο είλαη ίδηεο γηα θάζε επηρείξεζε? Οη δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο πνπ ε επηρείξεζε παξάγεη. Γηαθξίζεηο δαπαλψλ: -Γαπάλεο γηα α χιεο -Γαπάλεο γηα αγνξά εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ -Γαπάλεο γηα ελνίθηα -Γαπάλεο γηα κηζζνχο ηνπ πξνζσπηθνχ -Γαπάλεο γηα αγνξά νηθεκάησλ, νηθνπέδσλ, αγξψλ -Γαπάλεο γηα απφθηεζε ελέξγεηαο -Γαπάλεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (θίιηξα, θακηλάδεο, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ησλ απνβιήησλ) -Γαπάλεο γηα απνπιεξσκή δαλείσλ θαη θφξσλ -Γαπάλεο γηα ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ Ση πξέπεη λα θάλεη ε επηρείξεζε φηαλ εκθαλίδεη δεκηά, γηα λα κελ ρξενθνπήζεη θαη ππνρξεσζεί λα δηαθφςεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο? Απ. Οθείιεη λα θαιχςεη ηε δεκία ηεο κε πξφζζεηα ρξήκαηα ηα νπνία -είηε αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε ή ηδηνθηήηεο -είηε κε θάπνηα κνξθή δαλείνπ. Πνηνο είλαη ν ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ? Απ. Δίλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ε απνθπγή πξαγκαηνπνίεζεο δεκηψλ. Πνηα άιια θίλεηξα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο εθηφο απφ ην θίλεηξν θέξδνπο (ην νπνίν είλαη ην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ)? Απ. Ο έιεγρνο ηεο αγνξάο, ε δεκφζηα εηθφλα ηεο, ε παξαγσγή εκπνξεπκάησλ πςειήο πνηφηεηαο. Πνηα είλαη ε ζεκαζία εμαζθάιηζεο πςειψλ θεξδψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο? Απ. Γίλνπλ κεγαιχηεξν εηζφδεκα ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Αγνξάδνπλ λέα θαη πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα κεραλήκαηα. Πνπ δηαθξίλνληαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηδηψμεηο ηνπο? Απ. Δίλαη α) απηέο πνπ επηδηψθνπλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ(ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, ηαρπδξνκείσλ, δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ). -Γελ επηδηψθνπλ θέξδε -Καιχπηνπλ κε ηα έζνδά ηνπο ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. -Γέρνληαη βνήζεηα απφ ην θξάηνο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (επηρνξεγήζεηο). β) απηέο πνπ επηδηψθνπλ ηελ βειηίσζε επηπέδνπ δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ. -πξνζθέξνπλ είδε ππεξεζίαο ζην θνηλφ δσξεάλ ή κε θάπνην κηθξφ αληίηηκν. Π.ρ. ε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ε αζηπλνκία, δεκφζηα λνζνθνκεία. *φκνηεο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θίλεηξν ησλ νπνίσλ είλαη ην θέξδνο. Π.ρ. Ηδησηηθά ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, ηδησηηθά ηαηξεία, ηδησηηθή αζηπλνκία. Πνηα ζχγθξηζε κπνξνχκε λα θάλνπκε σο πξνο ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο αλάκεζα ζηηο πξνγελέζηεξεο θαη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο? Απ. -ηηο πξνγελέζηεξεο θνηλσλίεο ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο ήηαλ αλχπαξθην θαη πνιχ πεξηνξηζκέλν. θνπφο ηεο παξαγσγήο ήηαλ ε άκεζε θαηαλάισζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. -ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο θπξηαξρεί θαη ε θπξηαξρία ηνπ απμάλεηαη θαζψο επεθηείλεηαη ε παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.

11 2.6.1 Ζ Γνκή ηεο Δπηρείξεζεο -Οη άλζξσπνη ζηελ επηρείξεζε θαηαλέκνληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο -Οη ζέζεηο εξγαζίαο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. Οξγαλφγξακκα: είλαη ζρέδην θαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε επηρείξεζε. Με ηη αζρνιείηαη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ? Απ. Αζρνιείηαη κε ηηο πξνκήζεηεο α πιψλ. Σν αξκφδην ηκήκα ή νκάδα αηφκσλ αλαιακβάλεη λα θάλεη έξεπλα σο πξνο ηηο ηηκέο θαη ηηο πνζφηεηεο θαη θξνληίδεη λα παξαγγέιιεη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε ζηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο, ζε ζπκθέξνπζεο ηηκέο θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο. Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ απνζεθάξηνπ? Απ. Δίλαη ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε δηάζεζε ησλ πιηθψλ. Δπίζεο παξαθνινπζεί ηπρφλ ειιείςεηο θαη ελεκεξψλεη ηνπο ππεχζπλνπο πξνκεζεηψλ γηα ηηο ειιείςεηο. ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΗΑ ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ: Σκήκα Πσιήζεσλ: -Έξεπλα ηεο αγνξάο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο νη άιιεο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο. -Πξνεηνηκαζία δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο -Απνζηνιή ηνπ πξντφληνο ζε εθζέζεηο θαηαζηεκάησλ -Γεκηνπξγία ηηκνθαηαιφγσλ παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο -Οξγάλσζε πνιηηηθήο πσιήζεσλ (δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο αγνξαζηέο φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε κε πίζησζε ή κε δφζεηο). Σκήκα ζρεδηαζκνχ: -Γεκηνπξγία λέσλ εηδψλ θαη λέσλ ζρεδίσλ γηα λα ειθχζεη ηνλ αγνξαζηή. -Παξαθνινχζεζε ζρεδίσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, πεξηνδηθψλ θαη εθζέζεσλ. Σκήκα παξαγσγήο: Έρεη δηάθνξα ηκήκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ α χιε ζε πξντφλ έηνηκν γηα θαηαλάισζε. Σα πξντφληα ζπζθεπάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη απφ ην ηκήκα ηεο Απνζήθεο. Μεηαθέξνληαη απφ ην ηκήκα Μεηαθνξάο. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ: -Παξαθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο -πγθεληξψλεη ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο απφ ηηο αγνξέο θαη ηηο πσιήζεηο -Αλαιακβάλεη ηηο πιεξσκέο: ησλ πξνκεζεηψλ, ησλ δαλείσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο (ελνίθηα, ι/ζκνί ΓΔΖ, ΟΣΔ θ.η.ι.). Σκήκα Πξνζσπηθνχ: Αζρνιείηαη: -κε ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ -κε θαηαλνκή ζέζεσλ εξγαζίαο -κε ηε κηζζνδνζία, πξναγσγέο, άδεηεο, απνιχζεηο, εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ. -επηβάιιεη θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο -Γηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο ζπλδηθαιηζηέο -εθαξκφδεη ηνπο λφκνπο πνπ νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαζνξίδνπλ -πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ΚΑΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΘΔΣΔΗ: -πξνζσπηθφ γηα ηελ αζθάιεηα (θχιαθεο, θιεηήξεο θιπ) -πξνζσπηθφ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρψξσλ -ρψξν γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λεπίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ -ηαηξείν γηα ηελ παξνρή α βνεζεηψλ. 11

12 Ζ Γηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο Γηεχζπλζεο? -Θέηεη ζηφρνπο -Γηακνξθψλεη πνιηηηθέο -Αλαζέηεη θαζήθνληα ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα -πληνλίδεη ηα ηκήκαηα -Λακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο: Αν επεκτακεί θ επιχείρθςθ με αγορά ι με ανζγερςθ νζων εγκαταςτάςεων. Αν κα αυξθκεί ι κα μειωκεί θ παραγωγι Αν κα αλλάξει ο τόποσ εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι των τμθμάτων Ρωσ κα χρθματοδοτιςει νζεσ επενδφςεισ Ρωσ κα αντιμετωπίςει προςωρινι ζλλειψθ μετρθτϊν Τι προςωπικό κα χρθςιμοποιιςει με τι αμοιβζσ και κίνθτρα. Απφ πνηά πξφζσπα αζθείηαη ε Γηεχζπλζε? -Απφ έλα άηνκν ή κία κηθξή νκάδα αηφκσλ. -Σα άηνκα κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη ηδηνθηήηεο -πλήζσο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ε δηεχζπλζε ζπκπίπηεη κε ηελ ηδηνθηεζία -ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ε δηεχζπλζε δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ηδηνθηεζία. Ζ Γηεχζπλζε γηα λα κπνξεί λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη θαιχηεξα ηηο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο ζε πνηνπο αλαζέηεη δηεπζπληηθά ή επνπηηθά θαζήθνληα? Πνηα είλαη θαη πσο ιέγνληαη απηά ηα πξφζσπα? Αλαζέηεη δηεπζπληηθά θαη επνπηηθά θαζήθνληα ζε νξηζκέλα άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ. Στθ διεφκυνςθ προςωπικοφ ορίηει τον Διευκυντι Ρροςωπικοφ Στο Λογιςτιριο ορίηει τον Υπεφκυνο Λογιςτθρίου Στισ πωλιςεισ ορίηει τον Διευκυντι Ρωλιςεων Στθν παραγωγι ορίηει το διευκυντι Ραραγωγισ Στα τμιματα παραγωγισ τουσ επόπτεσ (αρχιεργάτεσ εργοδθγοφσ). Πσο θαηαλέκνληαη ηα ηκήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ κία επηρείξεζε? - Μπορεί να είναι ςυγκεντρωμζνα ςε ζνα οίκθμα ι - Μπορεί να διαμοιράηονται ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ ι ςε διαφορετικζσ πόλεισ ι και χϊρεσ ακόμα. Π.Υ. Οη εξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο Παξαγσγήο γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά εξγνζηάζηα ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε. Το εργοςτάςιο αυτοκινιτων φζρνει εξαρτιματα από άλλα εργοςτάςια τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ και τα ςυναρμολογεί. Το εργοςτάςιο επίπλων ςτζλνει τα ζπιπλα ςε άλλθ εγκατάςταςθ για να λουςτραριςτοφν. Πφηε κία επηρείξεζε ζεσξείηαη ζπγθεληξσκέλε? Αλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη φια ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηα ιεηηνπξγεί κε δηθφ ηεο πξνζσπηθφ ηφηε ιέκε φηη ε επηρείξεζε είλαη ζπγθεληξσκέλε. Ση νλνκάδνπκε ππεξγνιαβία? Σν ζχζηεκα ζπλαιιαγψλ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ: Σεο βαζηθήο επηρείξεζεο θαη Σσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ έλα ηκήκα ησλ εξγαζηψλ ηεο, νλνκάδεηαη ππεξγνιαβία. Π.ρ. Μία κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα κε δηαηεξεί ινγηζηήξην, αιιά λα αλαζέηεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ινγηζηεξίνπ ζε έλα ινγηζηηθφ γξαθείν. Έλα εξγνζηάζην επίπισλ, κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε κία επηρείξεζε πνπ θάλεη ην ινπζηξάξηζκα ή ηηο ηαπεηζαξίεο.

13 2.7 Ζ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Μηζζφο: H ακνηβή ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ εξγνδφηε γηα έλα νξηζκέλν δηάζηεκα. Μηζζσηνί: Οη εξγαδφκελνη πνπ ακείβνληαη κε κηζζφ (εξγάηεο ή ππάιιεινη) - Οι εργαηόμενοι κατανζμονται ςτα διάφορα τμιματα τθσ επιχείρθςθσ και καταλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ εργαςίασ. - Κάκε κζςθ εργαςίασ αντιςτοιχεί ςε οριςμζνα εργαςιακά κακικοντα, τα οποία αναλαμβάνει να εκτελζςει ο εργαηόμενοσ ι εργαηόμενθ που καταλαμβάνει τθ κζςθ. Δζσηεξηθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο: O ζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο θαηαλέκνληαη ζηελ επηρείξεζε. Κνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο: O ηξφπνο πνπ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαλέκνληαη ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. Πσο πξνζδηνξίδνληαη ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα? Σα εξγαζηαθά θαζήθνληα ηα νπνία ζπλνδεχνπλ θάζε ζέζε εξγαζίαο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ζέζε εξγαζίαο. Π.ρ. Σα θαζήθνληα ελφο νδεγνχ απηνθηλήηνπ είλαη: -λα νδεγεί πξνζεθηηθά -Να θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ -Να δηαηεξεί ην βηβιίν θίλεζεο. -λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Σα θαζήθνληα κηαο γξακκαηέσο είλαη: -λα δηαηεξεί ηνλ θάθειν αιιεινγξαθίαο -Να θαλνλίδεη ηηο ζπλαληήζεηο -Να απαληά ζην ηειέθσλν -Να ρεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο ηνπ γξαθείνπ Γηεπζπληηθφ δηθαίσκα: Δίλαη ην δηθαίσκα ηεο Γηεχζπλζεο λα νξίδεη 1. Τον τρόπο οργάνωςθσ και εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 2. Τον ρυκμό τθσ εργαςίασ και 3. Τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ Δπάγγεικα: Tα εξγαζηαθά θαζήθνληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κία ζέζε εξγαζίαο νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ επαγγέικαηνο. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έλα άηνκν έρεη επάγγεικα φηαλ εθηειεί φκνηα εξγαζηαθά θαζήθνληα ηηο παιαηφηεξεο θνηλσλίεο ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα δελ ήηαλ πνιχ θαζνξηζκέλα. Ίζρπε ν Πνιπεπαγγεικαηηζκφο. Πνιπεπαγγεικαηηζκφο: Καηάζηαζε ζπρλήο ελαιιαγήο εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ Ο πνιπεπαγγεικαηηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηνξίδεηαη θαζψο: -απμάλεηαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη -ε εμεηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θαζεθφλησλ. *ήκεξα ε αλεξγία θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αλαγθάδνπλ ηα άηνκα λα αζθνχλ πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα. Γεμηφηεηα: Ζ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη λα εθπιεξνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηα εξγαζηαθά θαζήθνληα. Σελ ηθαλφηεηα απηή ηελ απνθηνχλ κε ηελ εθπαίδεπζε θ ηελ εκπεηξία ζηελ εξγαζία. Απηναπαζρνινχκελνη: Οη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη αηνκηθά(ηδηνθηήηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο) ρσξίο λα απαζρνινχλ άιια άηνκα σο κηζζσηνχο. πκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφκελα κέιε: Σα ζπγγεληθά πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ εξγαζία ρσξίο ακνηβή ζηηο επηρεηξήζεηο ηωλ απηναπαζρνινπκέλωλ, νλνκάδνληαη ζπκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφκελα κέιε. Πρ. Ζ ζχδπγνο γηα παξάδεηγκα ελφο Ζιεθηξνιφγνπ ν νπνίνο δηαηεξεί θαηάζηεκα πψιεζεο ειεθηξηθψλ εηδψλ εξγάδεηαη ζην θαηάζηεκα απηφ φηαλ ν ζχδπγνο θαιείηαη λα επηζθεπάζεη κία ειεθηξνινγηθή βιάβε. 13

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ Το κείμενο αυτό είναι ευγενική παραχώρηση του υίλου του ΚΕΜΕΛ κ. Βασιλείου Σίμου και αποτελεί τμήμα από την πτυχιακή εργασία του, BCA 2008. 1. ΔΗΑΓΩΓΖ H ρξνληθή ζπγθπξία παξνπζίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα