ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : Πειραιάς TELEFAX : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Eιδικών Tμημάτων Nαυτικής Eκπαίδευσης, αναγκαία υποδομή, εξοπλισμός και διασφάλιση ποιότητας» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ α. Του άρθρου 72 του ν.δ. 187/73 «Περί Κ.Δ.Ν.Δ.» ( 261 Α ). β. Του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α) όπως ισχύει. γ. Της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3153/2003 περί «Ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α 153), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 64 ). δ. Tου ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978» (Α 2), όπως ισχύει. ε. Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 222), όπως ισχύει. στ. Του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (A 137). ζ. Του π.δ. / «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτι-

2 2 κής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις» (ΦΕΚ Α / ). η. Της υπ αριθμ /ΙΑ Απόφασης Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου κλπ» (ΦΕΚ Β ), όπως ισχύει. 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1. Η ίδρυση Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για τα ειδικά τμήματα εκπαίδευσης όπως αυτά ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα /. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις» (ΦΕΚ Α /.). 2. Για τους σκοπούς του παρόντος οι Σχολές Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης των προαναφερθέντων Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης αντιστοιχούν στην εκπαιδευτική δομή «Κέντρα Δια βίου Μάθησης Επιπέδου 1». Για τις Σχολές ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης της εκπαιδευτικής αυτής δομής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης δίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 όπως ισχύει και λοιπές συναφείς διατάξεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι Σχολές ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για το σκοπό που καλούνται να επιτελέσουν. 4. Η εν λόγω άδεια δύναται να ανανεώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Προ της επωνυμίας του Νομικού Προσώπου (και της εταιρικής μορφής αυτού) ή του ονόματος του φυσικού προσώπου, αναφέρονται υποχρεωτικά κατά σειρά και ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Σχολή Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ)». Η επωνυμία των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση με χρησιμοποιούμενη από άλλο φορέα παροχής εκπαίδευσης κατάρτισης ή επιμόρφωσης. 6. Η επωνυμία των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από διακριτικό τίτλο που εγκρίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης. Στο διακριτικό τίτλο του οποίου υποχρεωτικά προηγούνται κατά σειρά οι λέξεις «Ιδιωτική Σχολή Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ)» ή εναλλακτικά, σε συντομογραφία, οι λέξεις «ΝΕΚΕ», δεν θα πρέπει να περιέχονται είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με άλλες, οι λέξεις Σχολή, Κέντρο, Εργαστήριο, Ινστιτούτο, Οργανισμός, Εκπαίδευση, Επιμορφωτικό Κέντρο, Επιμορφωτικό Σχολείο. Όταν προτείνεται διακριτικός τίτλος με λέξεις συντετμημένες πρέπει να αναλύεται το περιεχόμενο των λέξεων αυτών. 7. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεν επιτρέπεται να δημιουργούν παραπλάνηση των ενδιαφερομένων ή να προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

3 3 8. Σε κάθε εμφάνιση της «ΝΕΚΕ» και ειδικότερα σε κάθε έντυπο, διαφημιστικό φυλλάδιο, ραδιοτηλεοπτική ανακοίνωση και διαφήμιση αυτού, πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στις παραπάνω παραγράφους με δυνατότητα να παραλείπεται το όνομα του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου και η εταιρική μορφή του. 9. Στο καταστατικό του νομικού προσώπου, το οποίο υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, πρέπει να καθορίζεται ως σκοπός το έργο της επιμόρφωσης ναυτικών. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης Οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης ορίζονται ως ακολούθως: 1. Άδεια ίδρυσης Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με άρθρο 1 της παρούσας για τις αναγκαίες υποδομές. 2. Επίσης απαιτείται ανά ειδικό τμήμα ναυτικής εκπαίδευσης να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Διεθνούς Σύμβασης «Για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (S.T.C.W. 1978), που κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (ΦΕΚ 2 Α ), όπως ισχύει, ειδικότερα ως προς τα κάτωθι: α. Αναγκαίο εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, β. Διδακτέα ύλη με τα συναφή ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών, γ. Αναγκαία προσόντα των εκπαιδευτών, δ. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας, ε. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Δ.Σ. STCW 1978, όπως ισχύει, για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης. Άρθρο 3 Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1. Η αίτηση για την απόκτηση άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης για ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα /2014 «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις» (ΦΕΚ Α / ) Ειδικά Τμήματα Ναυτικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Δ.Σ. STCW 1978, όπως ισχύει, κατατίθεται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα από την υπ αριθμ. Υπουργική Απόφαση «Ορισμός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης - διαδικασία ελέγχου τή-ρησης Αρχείων και βιβλίων των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης - καθήκοντα και υποχρεώσεις Διευθυντή Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαί-δευσης» (ΦΕΚ ) δικαιολογητικά. 2. Η αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά αξιολογούνται προκειμένου να ελεγχθεί ότι συντρέχει πληρότητα του φακέλου και εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα διαβιβάζεται ο φά-

4 4 κελος μαζί με τα προγράμματα των αιτούμενων ειδικών τμημάτων στην προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος / «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕ- ΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις» (ΦΕΚ / ) Επιτροπή Ελέγχων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του φακέλου είναι ελλιπή ενημερώνεται ο αιτών και η διαδικασία έγκρισης αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. 3. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών για τη διακρίβωση της συμμόρφωσης με όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη Δ.Σ. S.T.C.W. 1978, όπως ισχύει, προγραμματίζεται επιτόπιος αρχικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. / «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις» (ΦΕΚ Α / ) στις εγκαταστάσεις της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων χορήγησης της αιτούμενης άδειας από την Επιτροπή Ελέγχων Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. Αν από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις ενημερώνεται ο αιτών προκειμένου να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εντός καθορισθείσας προθεσμίας για την αποκατάσταση αυτών. Και στην περίπτωση αυτή η διαδικασία έγκρισης αναστέλλεται μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή στοιχεία και να αποκατασταθούν οι ελλείψεις. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω διαστήματος χωρίς να επιτευχθεί συμμόρφωση του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση καταλληλότητας ή μη της υπό ίδρυση Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης από την Επιτροπή και εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών υποβάλλεται στην ΔΕΚΝ με εισήγηση υπέρ ή κατά της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. 5. Η ΔΕΚΝ εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας. Η απόφαση του ΥΝΑ κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 4 Διάρκεια ισχύος και όροι ανανέωσης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας 1. Η διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 3 της παρούσης. 2. Η άδεια λειτουργίας ανακαλείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Σχολής εφόσον παύσει να συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Τυχόν ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικού Τμήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης θα λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας μετά την υποβολή συναφών αιτήσεων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Άρθρο 5 Τήρηση Μητρώου Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης Στην ΔΕΚΝ τηρείται βιβλίο μητρώου Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, στο οποίο καταχωρίζονται κατά τη χορήγηση της πρώτης άδειας λειτουργίας, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, ο εγκριθείς διακριτικός τίτλος, ο αριθμός της απόφασης χορήγησης άδειας ί- δρυσης και άδειας λειτουργίας και τα στοιχεία των ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων καθώς και

5 5 κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών κατά την διάρκεια λειτουργίας της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης. Άρθρο 6 Αναστολή λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1. Δεν επιτρέπεται, με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη, η αναστολή της λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης ειδικότητας ή εξειδίκευσης. 2. Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΝΕΚΕ μπορεί, με αίτησή του στη ΔΕΚΝ, να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης ή και διάλυση της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης στο σύνολό της με την προϋπόθεση ότι θα συνυποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 του συνόλου των εγγραφέντων σπουδαστών, ότι αποδέχονται να αποσύρουν την εγγραφή τους από τη Σχολή αυτή. Άρθρο 7 Αναγκαίος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1.Ο ελάχιστος απαιτούμενος εκπαιδευτικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά ειδικότητα ή εξειδίκευση, πρέπει να είναι τουλάχιστον σύμφωνος με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στα πρότυπα εκπαίδευσης της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, όπως ισχύει, καθώς και στις αντίστοιχες πρότυπες εκπαιδευτικές σειρές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (model courses IMO). 2.Για όλα τα ειδικά τμήματα ναυτικής εκπαίδευσης που περιγράφονται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος / «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις» (ΦΕΚ ), πλην των περιπτώσεων για την παροχή επιμόρφωσης σε θέματα κατάρτισης αξιωματικών και προσωπικού ασφάλειας (security) πλοίων, η χρήση κατάλληλου προσομοιωτή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ.Σ. STCW 1978, όπως ισχύει, είναι υποχρεωτική. 3.Οι Σχολές ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης πέραν του ανωτέρω προβλεπόμενου εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας καθώς και τον κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την καλή λειτουργία της Διεύθυνσης και την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας Σπουδών. Άρθρο 8 Διδακτέα ύλη Η διδακτέα ύλη στις Σχολές ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σύμφωνη με τα εκάστοτε προβλεπόμενα στα πρότυπα εκπαίδευσης της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, όπως ισχύει, καθώς και στις αντίστοιχες πρότυπες εκπαιδευτικές σειρές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (model courses IMO).

6 6 Άρθρο 9 Προσόντα εκπαιδευτών 1. Τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτικών των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με εκείνα των εκπαιδευτικών των Δημοσίων Σχολών ΕΝ που λειτουργούν τα αντίστοιχα Ειδικά Τμήματα Ναυτικής Εκπαίδευσης. 2. Οι εκπαιδευτικοί των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό που εκδίδεται από το ΥΝΑ και αφορά το Ειδικό Τμήμα Ναυτικής Εκπαίδευσης που καλούνται να διδάξουν. 3. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσης οι εκπαιδευτικοί των Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση. Άρθρο 10 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας 1. Όλες οι διαδικασίες εκπαίδευσης και η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα ειδικά προσόντα και την εμπειρία των εκπαιδευτών των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης επιτηρούνται διαρκώς μέσω ενός αναγνωρισμένου συστήματος προτύπων ποιότητας, το οποίο πρέπει να βασίζεται στα υπάρχοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα και να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κανονισμού Ι/8, του μέρους Α-Ι/8 και Β-Ι/8 της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε, και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο. 2. Ειδικότερα το χρησιμοποιούμενο πρότυπο ποιότητας πρέπει, κατ ελάχιστο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: α. Την πολιτική όσον αφορά την ποιότητα και τα μέσα με τα οποία αυτή η πολιτική πρόκειται να εφαρμοσθεί. β. Την οργανωτική δομή, τις ευθύνες- διαδικασίες- διεργασίες και τα μέσα που είναι απαραίτητα στην ποιοτική διοίκηση. γ. Την διαχείριση των παρεχομένων σπουδών, των διδασκομένων προγραμμάτων καθώς και των εξετάσεων και αξιολογήσεων που διενεργούνται. δ. Τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία των εκπαιδευτών. ε. Τη χρήση και συντήρηση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού. στ. Τις λειτουργικές τεχνικές και τις δραστηριότητες ποιοτικού ελέγχου καθώς και τις εσωτερικές ρυθμίσεις διασφάλισης της ποιότητας. ζ. Τη θέσπιση της περιοδικής εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής. 3. Ως αρμόδιος φορέας πιστοποίησης για τη διαχείριση της ποιότητας πρέπει να ορίζεται αναγνωρισμένος Οργανισμός. Ειδικότερα πρέπει η Σχολή ΝΕΚΕ ειδικών τμημάτων ναυτικής εκπαίδευσης να διαθέτει διαπιστευμένο πιστοποιητικό της ισχύουσας έκδοσης του προτύπου συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO Άρθρο 11 Λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας Οι υποψήφιοι σπουδαστές των Σχολών ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για τους υποψηφίους των αντίστοιχων Δημόσιων Σχολών ΕΝ.

7 7 Άρθρο 12 Μεταβίβαση άδειας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης 1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης σε όσους συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, ύστερα από υ- ποβολή σχετικής αίτησης με τα προβλεπόμενα για την άδεια ίδρυσης δικαιολογητικά, καθώς και της έγγραφης συμβολαιογραφικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αυτή. 2. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες ο παλαιός ιδιοκτήτης δηλώνει, ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα κτίρια και στον εργαστηριακό εξοπλισμό για τα οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας ο δε νέος ιδιοκτήτης δηλώνει, ότι δεν προτίθεται να προβεί σε καμία αλλαγή κτιρίων και εργαστηριακού ε- ξοπλισμού χωρίς έγκριση του ΥΝΑ. 3. Σε περίπτωση θανάτου του ιδρυτή Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με απόφαση του ΥΝΑ εφόσον προηγουμένως και μέσα σε διάστημα (6) μηνών από την έκδοση του σχετικού κληρονομητηρίου, υποβληθεί σχετική αίτηση των κληρονόμων με τα προβλεπόμενα για την άδεια ίδρυσης δικαιολογητικά 4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κληρονόμοι δεν συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα, είναι δυνατή η εκμίσθωση ή μεταβίβαση της Σχολής ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συγκεντρώνει τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ ), αναγκαία υποδοµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΥΠΙΚΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα