ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9 / 7 / 2009 Αριθµ. Πρωτ / Γ6 Γενική ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : Πληροφορίες : Τ. Τριανταφύλλου Τηλέφωνο : Fax : ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση θεµάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα ιαφοροδιάγνωσης, ιάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ Υ) και προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ» Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις : α) Της παρ. 2 περίπτωση Α και της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α / 1985) µε την οποία συστήνονται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισµού τους. β) Του άρθρου 18 και της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α /2008). γ) Των περιπτώσεων α), β) και γ) της παρ. 4 και των περιπτώσεων α), β) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α /2000) «εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». δ) Των περιπτώσεων α) έως γ) της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000. ε) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 κεφ. Β του ν. 2817/2000 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008, µε τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αναφέρονται στο 20% των ΑµεΑ επί των προσλήψεων. στ) Της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2001 (ΦΕΚ 152/τ.Α /2002 «ρύθµιση θεµάτων οργανισµού σχολικών κτιρίων και άλλες διατάξεις» µε την οποία καθορίζονται τα όργανα πρόσληψης. ζ) Του άρθρου 13 του Π..1/2003 αρµοδιότητες Υπηρεσιακών συµβουλίων. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. η) Της αριθµ /Γ6/ (ΦΕΚ 1030 /τ.β /2005) Υπουργικής Απόφασης µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωροµισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ

2 και ΚE Υ., όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ /Γ6/ (ΦΕΚ 1135/τ.Β /2006) Υπουργική Απόφαση. θ) Της αριθ /Γ6/ (ΦΕΚ 902/τ.Β /2005) Υπουργικής Απόφασης «καθορισµός διαδικασίας επιλογής του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ /Γ6/ Υπουργική Απόφαση. ι) Της αριθµ. ΣΤ5/5557/ (ΦΕΚ 68/τ.Β /2009) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». ια) Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Κέντρων ιαφοροδιάγνωσης, ιάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ Υ) και σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) των ΣΜΕΑΕ, οι οποίες δεν καλύπτονται µε διορισµό, µετάθεση ή απόσπαση µονίµων ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι ΕΕΠ και προσωρινοί αναπληρωτές ΕΒΠ. Η πρόσληψή τους γίνεται από τους πίνακες Α και Β, οι οποίοι συντάσσονται σε κάθε Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης και περιλαµβάνουν : ΠΙΝΑΚΑΣ Α : υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισµό στην αντίστοιχη ειδικότητα και είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 %, η οποία δεν οφείλεται σε θέµατα ψυχικής υγείας. ΠΙΝΑΚΑΣ Β : υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισµό στην αντίστοιχη ειδικότητα και δεν εµπίπτουν στις προϋποθέσεις του πίνακα Α. Άρθρο 2 Τυπικά προσόντα διορισµού κατά κλάδο 1. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ Για τον κλάδο ΠΕ 21 απαιτείται: α) πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή β) πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και µεταπτυχιακός τίτλος µε εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου αναγνωρισµένος από το ΙΚΑΤΣΑ ή τον ΟΑΤΑΠ ή γ) πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή ΦΠΨ και µεταπτυχιακός τίτλος µε εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου αναγνωρισµένος από το ΙΚΑΤΣΑ ή τον ΟΑΤΑΠ. 2. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ Για τον κλάδο ΠΕ 26 απαιτείται πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπ/σης (ΤΕΙ ) της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ΙΤΕ. Η κατανοµή των θέσεων των δύο κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26 θα γίνεται ισόποσα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων σε έναν από τους δύο κλάδους, η πρόσληψη µπορεί να γίνεται από τον άλλο κλάδο. 3. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, µε προτίµηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Για τους αποφοίτους ΦΠΨ πριν το 1993 απαιτείται µεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Ειδίκευση νοείται η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία. Μεταξύ υποψηφίων κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων προτιµώνται οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Σχολικής ή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας µόνο στην περίπτωση που ισοβαθµούν σε αριθµό µορίων µε

3 κατόχους Μεταπτυχιακών Τίτλων άλλης ειδίκευσης Ψυχολογίας (π.χ, Κλινικής, Κοινωνικής κ.λ.π.). Σε κάθε άλλη περίπτωση προηγείται ο υποψήφιος µε τα περισσότερα µόρια ασχέτου ειδικότητας µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 4. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, µε ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική. 5. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπ/σης της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ. 6. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Πτυχίο Τµήµατος Φυσικοθεραπευτών ιδρύµατος Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 7. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Πτυχίο Τµήµατος Εργασιοθεραπευτών ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπ/σης της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 8. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ3Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύµατος Τριτοβάθµιας Εκπ/σης της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ 3Ο Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ απαιτείται και πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο Τµήµατος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών τµηµάτων ηµοτικής Εκπ/σης ή Νηπιαγωγών ή των Τµηµάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τµηµάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τµηµάτων Κοινωνιολογίας ή των τµηµάτων Πολιτικών Επιστηµών ή ηµόσιας ιοίκησης ΑΕΙ της ηµεδαπής ή πτυχίο του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχίο τµήµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ΑΕΙ. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους. Στους κλάδους αυτούς µετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα. 9. ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 31 εξειδικευµένου: αα) Στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό των Τυφλών, ββ) στην κινητικότητα, τον προσανατολισµό και τις δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης των Τυφλών και γγ) στη Νοηµατική γλώσσα των Κωφών. Για τους κλάδους ΠΕ 31, ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής : Πτυχίο τµήµατος ειδικής αγωγής ΑΕΙ ή παιδαγωγικών τµηµάτων ηµοτικής εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή tων τµηµάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ή των τµηµάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών σπουδών ή των τµηµάτων Κοινωνιολογίας, ή των τµηµάτων Πολιτικών Επιστηµών ή ηµόσιας ιοίκησης ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και εξειδίκευση : αα) στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των Τυφλών ή ββ ) στην κινητικότητα των τυφλών ή γγ ) στη Νοηµατική γλώσσα των Κωφών. Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές µεταπτυχιακές σπουδές στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από επιµόρφωση τους ειδικότητες αυτές και επαγγελµατική εµπειρία τριών τουλάχιστον ετών. Ως επιµόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσηµα από το κράτος και είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Η επαγγελµατική εµπειρία των τριών τουλάχιστον ετών επειδή αποτελεί προσόν διορισµού δεν µοριοδοτείται. 10. ΚΛΑ ΟΣ Ε1, ΕΙ ΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 Πτυχίο Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά µε ειδικές ανάγκες ή τµήµατος Κοινωνικών Φροντιστών ΤΕΕ Β κύκλου ή του αντίστοιχου Τµήµατος ειδίκευσης Επιµελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόµων των πρώην Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας παιδιών µε ειδικές ανάγκες Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων, ηµιουργίας και Έκφρασης Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Για τα δύο τελευταία απαιτείται βεβαίωση πιστοποίησης από τον ΟΕΕΚ. Άρθρο 3 ικαίωµα υποβολής αίτησης - δικαιολογητικά - προθεσµίες 1. Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι από τους κλάδους του ΕΕΠ και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΕΒΠ για τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕ Υ και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για µόνιµο διορισµό σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕ Υ, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης και µόνο, στην οποία επιθυµούν να προσληφθούν. Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της µίας Περιφερειακές ιευθύνσεις Εκπαίδευσης επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες. 2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσληφθεί και τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ιαβατηρίου. β) Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του άρθρου 2 της παρούσης και για τίτλους της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιµα και αντίστοιχα µε τα απονεµόµενα πτυχία των πανεπιστηµίων της ηµεδαπήs µε απόφαση του αρµόδιου φορέα, ήτοι του ΙΚΑΤΣΑ ή του ΟΑΤΑΠ ή του Συµβουλίου αναγνώρισης τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) άρθρο 10 του Π.. 165/2000 ή από την Επιτροπή Ισοτιµιών Σχολών Εκπαίδευσης ιδακτικού Προσωπικού. Στο βασικό τίτλο να αναγράφεται η ηµεροµηνία κτήσης και ο βαθµός αυτού. Σε περίπτωση που εκκρεµεί η έκδοση του πτυχίου, για τυπικούς καθαρά λόγους θα γίνεται δεκτή βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθµός πτυχίου. Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο µεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισµένο άµισθο διερµηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί, µε εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται µόνο πράξη αναγνώρισης. γ) Υπεύθυνη ήλωση του υποψηφίου, στην οποία δηλώνεται ότι: επιθυµεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και ωροµίσθιος. έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει οριστικά, νόµιµα, απαλλαγεί από αυτές. δεν απολύθηκε από θέση υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση καθηκόντων. δεν διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα, το οποίο αποτελεί σύµφωνα µε τον υπαλληλικό κώδικα κώλυµα διορισµού στο ηµόσιο. είναι υγιής και θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ή Κρατικό Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας εντός µηνός από την ηµεροµηνία της πρόσληψής του. Υποψήφιες κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας.

5 Το αντίγραφο ποινικού µητρώου και το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α) αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. δ) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών, τυφλοί, κωφοί και γενικά άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή αναπηρία, υποβάλλουν πιστοποιητικό Α/θµιας ή Β/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας, η οποία αναπηρία δεν οφείλεται σε θέµατα ψυχικής υγείας. ε) Οι υποψήφιοι που έχουν συγγενείς 1 ου βαθµού (γονείς, τέκνα, συζύγους) ή 2 ου βαθµού (αδέλφια) µε ειδικές ανάγκες ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, επισυνάπτουν βεβαίωση Α/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. στ) ήλωση προτίµησης για την πρόσληψη σε µια ή περισσότερες ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ Υ που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης. 3. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. 4. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παραγρ. 11 του ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Α/ ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 21 ο έτος. Για τη συµπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 1 η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. 5. Η προθεσµία κατάθεσης της αίτησης ορίζεται µε σχετική εγκύκλιο, η οποία εκδίδεται κατ έτος από την ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Άρθρο 4 Κατάρτιση πινάκων : Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ο Περιφερειακός ιευθυντής Εκπαίδευσης, προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των πινάκων Α και Β κατά ειδικότητα. Για τη σύνταξη των πινάκων λαµβάνεται υπόψη το βασικό πτυχίο σπουδών στην ειδικότητα και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται µε τα παρακάτω µοριοδοτούµενα κριτήρια: Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό α) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης ή στην ειδική αγωγή, έξι (6) µονάδες. β) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήµες τέσσερις (4) µονάδες. γ) Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους, στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης ή στην ειδική αγωγή, τρεις (3) µονάδες. δ) Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήµες, δύο (2) µονάδες. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΙΚΑΤΣΑ ή τον ΟΑΤΑΠ. Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και µεταπτυχιακού τίτλου µοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος. Σύµφωνα µε το Π.. 1/2003 αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο για να κρίνει τη συνάφεια των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι το οικείο ΠΥΣΕΕΠ. ε) Μετεκπαίδευση ενός τουλάχιστον έτους στις παιδαγωγικές επιστήµες σε Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µία (1) µονάδα. στ) Άλλα πτυχία ισότιµα, µία (1) µονάδα. ζ) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών µία (1) µονάδα. η) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο advanced 0,75 της µονάδας. θ) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών µισή (0,5) µονάδα. ι) εύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Ρroficiency ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών µία (1) µονάδα. ια) εύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο advanced 0,75 της µονάδας. ιβ) εύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών µισή (0,5) µονάδα. Στις ξένες γλώσσες µοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.

6 ιγ) Προϋπηρεσία στο ηµόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή ή ωροµισθίου σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕ Υ ή Κ ΑΥ) ή στον Ιδιωτικό Τοµέα σε αντικείµενο που έχει σχέση µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, µισή (0,5) µονάδα για κάθε ένα εξάµηνο και µέχρι τρεις (3) µονάδες. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του φορέα που πραγµατοποιήθηκε. ιδ) Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή ή ωροµισθίου ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕ Υ ή Κ ΑΥ, υπολογίζεται στο σύνολό της και µοριοδοτείται µε µισή (0,5) µονάδα ανά εξάµηνο. Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέργων κατ αναλογία µε τον ΑΣΕΠ, και η πρακτική άσκηση, δεν προσµετράται σαν προϋπηρεσία και δεν µοριοδοτείται. ιε) Συγγραφικό έργο (επιστηµονικά βιβλία, άρθρα δηµοσιευµένα σε επιστηµονικά περιοδικά, ή δηµοσιευµένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων) από µηδέν (0) έως πέντε (5) µονάδες. Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρµόδια είναι τα ΠΥΣΕΕΠ. ιστ) Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνα, συζύγους ή αδέλφια (δηλαδή συγγενείς 1 ου ή 2 ου βαθµού) µε ειδικές ανάγκες ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, δύο (2) µονάδες. ιζ) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 της µονάδας για κάθε έτος και µέχρι τρεις (3) µονάδες. ιη) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι τρεις (3) µονάδες. Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. ιθ) Οι υποψήφιοι που έχουν εντοπιότητα σε ήµο της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της πρώτης τους προτίµησης, δύο (2) µονάδες, οι οποίες προσµετρώνται σε όλη την περιοχή ευθύνης της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της πρώτης τους προτίµησης. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό του ήµου. Ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται: i) για τους παιδοψυχίατρους ο χρόνος κτήσης της ειδικότητας, ii) για τους ΠΕ 23 αποφοίτους ΦΠΨ πριν το 1993 και για τους ΠΕ 21 µε πτυχίο παιδαγωγικού τµήµατος και µεταπτυχιακό στη λογοθεραπεία ο χρόνος κτήσης του µεταπτυχιακού. Για τους ΠΕ 31, ο χρόνος κτήσης του µεταπτυχιακού ή της επιµόρφωσης iii) Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα, ως ηµεροµηνία κτήσης θεωρείται η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση µαθηµάτων σε ιδρύµατα της ηµεδαπής, άλλως η ηµεροµηνία χορήγησης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρµόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύµατα της ηµεδαπής. εν µοριοδοτείται ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών όταν µαζί µε τον βασικό τίτλο σπουδών αποτελούν τυπικό προσόν διορισµού. Στις περιπτώσεις ισοβαθµίας προηγούνται οι υποψήφιοι που είναι συγγενείς 1 ου ή 2 ου βαθµού ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και αν δεν υπάρχουν, η σειρά καθορίζεται από το βαθµό του βασικού πτυχίου. Αν έχουν και ίδιο βαθµό πτυχίου γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφεροµένων. Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Για την κατάταξη µε τα ίδια προσόντα λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω µοριοδοτούµενα κριτήρια : α) Ο βαθµός απολυτηρίου TEE, ΤΕΛ ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων µισή (0,5) µονάδα για κάθε βαθµό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για τo πτυχίο ή δίπλωµα ΙΕΚ µισή (0,5) µονάδα για κάθε βαθµό άνω του δώδεκα (12). Ο βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος των ΙΕΚ αναγράφεται στη βεβαίωση του ΟΕΕΚ. β) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι τρεις (3) µονάδες. Η πολυτεκνική ιδιότητα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. γ) Οι υποψήφιοι που είναι συγγενείς 1 ου βαθµού ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, τέσσερις (4) µονάδες. δ) Οι υποψήφιοι που έχουν αδέλφια µε ειδικές ανάγκες ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, τρεις (3) µονάδες.

7 ε) Οι υποψήφιοι που έχουν εντοπιότητα σε ήµο της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της πρώτης τους προτίµησης, δύο (2) µονάδες, οι οποίες προσµετρώνται σε όλη την περιοχή ευθύνης της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης της πρώτης τους προτίµησης. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό του ήµου. στ) Προϋπηρεσία στο ηµόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ) ή στον Ιδιωτικό τοµέα και έχει σχέση µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µία (1) µονάδα για κάθε έτος και µέχρι πέντε ( 5 ) µονάδες. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του φορέα που πραγµατοποιήθηκε. ζ) Η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, υπολογίζεται στο σύνολό της και µοριοδοτείται µε µισή (0,5) µονάδα ανά εξάµηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε ΣΜΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων για όλους τους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ, είναι η γνώση της νοηµατικής γλώσσας και σε ΣΜΕΑΕ τυφλών και αµβλυώπων για όλους τους κλάδους ΕΕΠ η γνώση της γραφής Braille, που πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά. Οι πίνακες που καταρτίζονται από τις Περιφερειακές ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναρτώνται και στις οικείες ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για την υποβολή από τους ενδιαφεροµένους τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και εξετάζονται από τα οικεία ΠΥΣΕΕΠ. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα ΠΥΣΕΕΠ, καταρτίζονται οριστικοί πίνακες, οι οποίοι κυρώνονται από τον Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύουν µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Άρθρο 5 Προσδιορισµός των λειτουργικών αναγκών των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕ Υ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των µεταθέσεων, των διορισµών και των αποσπάσεων των µονίµων µελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι ιευθυντές Εκπαίδευσης προσδιορίζουν µε προσωπική τους ευθύνη τις λειτουργικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ αρµοδιότητάς τους, σε αναπληρωτές και ωροµισθίους των κλάδων ΕΕΠ και σε αναπληρωτές του κλάδου ΕΒΠ αφού: α) εκτιµήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των ΣΜΕΑΕ σύµφωνα µε τον αριθµό των µαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους και β) προσδιορίσουν τις περιπτώσεις που µπορούν να καλυφθούν µε συµπλήρωση ωραρίου. Οι Προϊστάµενοι των ΚΕ Υ επίσης µε προσωπική τους ευθύνη προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των ΚΕ Υ σε αναπληρωτές ή ωροµισθίους των κλάδων ΕΕΠ. Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων Ειδικής Αγωγής και των ΚΕ Υ υποβάλλονται στον οικείο Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης. Άρθρο 6 ιαδικασία και όργανα πρόσληψης 1. Ο Περιφερειακός ιευθυντής Εκπαίδευσης, µε απόφασή του, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ προβαίνει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών και ωροµισθίων σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ Υ. Από κάθε κλάδο του πίνακα Α προσλαµβάνονται αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι σε ποσοστό 20% επί των προσλήψεων. 2. Oι υποψήφιοι για πρόσληψη καλούνται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από την πρόσκλησή τους ηµεροµηνία. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά. Μετά την τοποθέτησή τους, διαβιβάζεται ο φάκελος στους ιευθυντές Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκει η σχολική µονάδα, ή στους Προϊσταµένους των ΚΕ Υ, οι οποίοι φροντίζουν για τα υπηρεσιακά θέµατα των προσληφθέντων (µισθοδοσία, άδειες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ).

8 3. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ προσλαµβάνονται µε το εισαγωγικό κλιµάκιο του κλάδου τους και αµείβονται όπως και οι εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2003. Οι αναπληρωτές ΕΒΠ προσλαµβάνονται µε το εισαγωγικό κλιµάκιο 17 της κατηγορίας Ε. Η αµοιβή των ωροµισθίων ΕΕΠ υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008. Ωροµίσθιοι Ε.Β.Π. δεν προσλαµβάνονται. Αν εξαντληθούν οι πίνακες της µιας Περιφερειακής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης αναζητούνται αναπληρωτές από πίνακες άλλων Περιφερειακών ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. Άρθρο 7 Κυρώσεις των µη προσερχοµένων για ανάληψη υπηρεσίας Οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται µετά την ανάληψη υπηρεσίας διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόµενο διδακτικό έτος. Των κυρώσεων απαλλάσσονται α) όσοι προσλαµβάνονται µετά την 1 η Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους και β) οι ωροµίσθιοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν να αναλάβουν υπηρεσία. Άρθρο 8 Σύναψη και λύση της σύµβασης εργασίας Οι αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι ΕΕΠ καθώς και οι αναπληρωτές ΕΒΠ προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η οποία αρχίζει µε την ανάληψη υπηρεσίας τους στην οικεία Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης και λύεται αυτοδίκαια. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ απολύονται µε τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθµίδας που υπηρετούν. Οι ωροµίσθιοι ΕΕΠ απολύονται µε τη συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή µε τη λήξη των µαθηµάτων των σχολικών µονάδων στις οποίες τοποθετήθηκαν. Οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι ΕΕΠ που τοποθετούνται σε ΚΕ Υ απολύονται στις 30 Ιουνίου. Όλοι οι παραπάνω απολύονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ιευθυντή Εκπαίδευσης. Μπορεί η σύµβαση να διακοπεί για σοβαρό και τεκµηριωµένο λόγο και πριν τη λήξη του διδακτικού έτους. Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις 1. Μέχρι να συσταθούν οργανικές θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕ Υ των κλάδων ΠΕ35 (Παιδιάτρων µε εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων µε εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία) και ΠΕ36 (Μουσικοθεραπευτών) των περιπτώσεων α και β, της παραγράφου 2, του άρθρου 19 του ν. 3699/2008, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης σε αυτούς τους κλάδους, των παραγράφων 2.1. και 2.2., του άρθρου 20 του ν. 3699/ Για το διδακτικό έτος η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων καθώς και οι προσλήψεις των αναπληρωτών και ωροµισθίων ΕΕΠ και των αναπληρωτών ΕΒΠ θα γίνουν σύµφωνα µε την αριθµ /Γ6/ απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων παρατείνεται µέχρι και τρεις (3) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης σε ΦΕΚ. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

9 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εσωτερική διανοµή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφεία Υφυπουργών 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως 4. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 5. Γενική /νση Σπουδών ΠΕ & Ε 6. /νση Ειδικής Αγωγής ΑΝ ΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 28 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 127947/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασί ας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους)

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ο όρος «ειδική αγωγή» που αναγράφεται σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Άρθρο 1 Έννοια και σκοπός 1. Η αναπηρία αποτελεί φυσικό µέρος της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τµήµα: ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Β.Σοφίας 135

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 14-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12687 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 12687/ 2015 «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων - Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Α) Ο οικείος ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων Iωάννινα 22-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 138/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα