Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού"

Transcript

1 Καπετάν Βάρδα 26 Νέος Κόσμος, ΤΚ , Αθήνα Τηλ./Fax: Αθήνα, Αρ.Πρωτ. 96 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία TACT HELLAS ως δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «TACT HELLAS - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ηλιούπολης» (MIS ) που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου 24 μηνών για απασχόληση στη δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας «Γραφείο Διαμεσολάβησης». Καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: Κοινωνική Δομή Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Υπηρεσίες υποστήριξης αστέγων και οικονομικά αδυνάτων Δήμος Ηλιουπόλεως ΠΕ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ 2 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «Γραφείο Διαμεσολάβησης»: Το Γραφείο Διαμεσολάβησης θα λειτουργεί στο Δήμο Ηλιούπολης με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή Το γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). Μέσω της λειτουργίας της δομής, θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις εργασίας πρέπει να είναι από 18 έως και 30 ετών (δηλ. που έχουν γεννηθεί από το 1982 και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρώσει το 18ο Σελίδα 1 από 10

2 έτος της ηλικίας τους), να είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας και να πληρούν τα ελάχιστα προσόντα που προβλέπονται για την κάθε θέση εργασίας. α) Τα στελέχη του «Γραφείο Διαμεσολάβησης» θα συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες: 1) Θα παρέχουν πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης στους ωφελούμενους του προγράμματος σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Θα προωθούν τους ωφελούμενους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 2) Θα παρέχουν υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ). 3) Θα παρέχουν ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, υποστήριξη και καθοδήγηση στους ωφελούμενους που θα εξυπηρετούνται από την δομή με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 4) Υποστήριξη προγραμμάτων εθελοντισμού του φορέα. ) Προώθηση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων στην εύρεση θέσεων εργασίας. 6) Θα τηρούν την οργάνωση, καθαριότητα και ασφάλεια του χώρου εργασίας. Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα: α) να είναι νέοι και νέες ηλικίας ετών (που έχουν γεννηθεί από το 1982 και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), β) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, γ) Πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών ΑΕΙ ή ΤΕΙ (π.χ. Κοινωνικός Λειτουργός, Κοινωνιολόγος, Ψυχολόγος, Απόφοιτος ΦΠΨ κλπ.) Τυπικά πρόσθετα προσόντα: α) Εμπειρία στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων β) Γνώση Ξένων Γλωσσών γ) Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών δ) Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ε) Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν στ) Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων Απαιτούμενα δικαιολογητικά (νομίμως επικυρωμένα): α) Αίτηση Εργασίας (επισυνάπτεται υπόδειγμα) β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα γ) Βασικός τίτλος σπουδών δ) Αποδεικτικά λοιπών εκπαιδεύσεων εξειδικεύσεων (εφόσον υπάρχουν) ε) Αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή νόμιμης απαλλαγής Σελίδα 2 από 10

3 ζ) Αποδεικτικά συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων η) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας θ) Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ ι) Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας κ) Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών (απλή φωτοτυπία) λ) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη απασχόλησης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας μ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων). ν) Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση περί μη απασχόλησης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας Οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας. ξ) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, ή υπεύθυνη δήλωση εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. ο) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α ) για το κριτήριο της Εντοπιότητας 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Τα κριτήρια επιλογής για κάθε θέση εργασίας περιλαμβάνουν: α) Τυπικά προσόντα (επίπεδο γνώσεων, πτυχίο, μεταπτυχιακό, σεμινάρια κλπ.). β) Λοιπές γνώσεις / δεξιότητες. γ) Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (χρονικό διάστημα ανεργίας, ατομικό εισόδημα, μέλος ευπαθούς κοινωνικής ομάδας, οικογενειακή κατάσταση, συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού κλπ). δ) Εργασιακή εμπειρία (προϋπηρεσία του ωφελούμενου σε επαγγελματική θέση ή αντικείμενο απασχόλησης συναφές με το κύριο αντικείμενο του έργου) ε) Συνέντευξη - Χαρακτηριστικά προσωπικότητας (επικοινωνία, ικανότητα υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, συμπεριφορά, επαγγελματικοί στόχοι ενδιαφέροντα, συνολική παρουσία του). 4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής: Σελίδα 3 από 10

4 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1 από 0-6 μήνες 10 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ από 6-12 μήνες 20 (σε μήνες) Μακροχρόνια άνεργος (12 Μήνες και άνω) Μη Υπόχρεος ή από Ευρώ 40 από 6.901, ,00 Ευρώ 30 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ από Ευρώ από μέχρι Ευρώ 10 > Ευρώ 0 3 ΜΕΛΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΑΙ 30 (Ν.4019/2011) ΌΧΙ 0 Άγαμος 0 4 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 30 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πολύτεκνος Γονέας ή Μέλος Πολύτεκνης Οικογένειας ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 3 ή περισσότερα τέκνα 30 (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (Βεβαιώσεις Εθελοντικής Εργασίας) ΓΟΝΕΑΣ Η ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Κρίσεων, Συστήματα Ποιότητας, Πωλήσεις, Εμπορική Διαχείριση κ.λ.π) 2 τέκνα 20 1 τέκνο 10 ΝΑΙ 0 ΌΧΙ 0 ΝΑΙ 20 ΌΧΙ Σεμινάρια 10 3 έως 20 περισσότερα από 6 30 Καθόλου 0 10 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε έτη) Μέχρι 1 Έτος Πάνω από 1 Έτος 20 ΌΧΙ 0 11 ΓΝΩΣΗ Η/Υ 1-2 Πιστοποιήσεις Πιστοποιήσεις 20 > 4 Πιστοποιήσεις 30 Μία Γλώσσα ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δύο Γλώσσες 20 Τρεις Γλώσσες και άνω ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (Ικανότητα Προφορικής Επικοινωνίας, Βαθμολογία Επιτροπής από Προσωπικότητα, Γνώση Προγράμματος, Διοικητικές Ικανότητες,) 14 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Μόνιμος Κάτοικος Δήμου Ηλιουπόλεως Επομένως, για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου, πολλαπλασιάζεται το κάθε κριτήριο με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προστίθενται τα γινόμενα τους για να προκύψει ο συνολικός βαθμός του υποψηφίου. Σελίδα 4 από 10

5 . ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο αίτησης εργασίας ταχυδρομικά με αποστολή στη διεύθυνση: TACT HELLAS, Καπετάν Βάρδα 26, , Αθήνα ή με επί τόπου παράδοση στην προαναφερθείσα διεύθυνση από Δευτέρα έως Παρασκευή Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας» σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης εργασίας ορίζεται η 06/11/2012 και ώρα 1.00 (βάσει σφραγίδας ταχυδρομείου). Πληροφορίες στο τηλ (Δευτέρα έως Παρασκευή ). 6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ /οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β / ) και στην πρόσκληση με Κωδικό 49 αριθμ. πρωτ /οικ /3/2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στον Δήμο Ηλιουπόλεως», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Χρόνος Ανεργίας, Εισόδημα, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.). 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Χρόνος Ανεργίας) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Κατηγορία Εισοδήματος) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 7. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός μηνός (1) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων. Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες: Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Σελίδα από 10

6 Πίνακας προσληπτέων κατ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην TACT HELLAS, Καπετάν Βάρδα 26, , Αθήνα, υπόψιν της Επιτροπής Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων οφείλει να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων εντός ενστάσεων εντός πέντε () εργάσιμων ημερών για τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά των πινάκων κατάταξης και να συντάξει σχετικό πρακτικό προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικαιούχου. 8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ ένσταση που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από την TACT Hellas απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο εν λόγω πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε ευρώ ετησίως μεικτά και καμιά άλλη υποχρέωση παροχής δεν υφίσταται στα απασχολούμενα πρόσωπα. Για το Φορέα TACT HELLAS O Πρόεδρος του Δ.Σ Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος Σελίδα 6 από 10

7 Καπετάν Βάρδα 26 Νέος Κόσμος, ΤΚ , Αθήνα Τηλ./Fax: ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Αίτησης:.../.../... Αρ.Πρωτ (συμπληρώνονται από το φορέα) Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας TACT HELLAS, που είναι δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης «TACT HELLAS - Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ηλιούπολης» που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με την παρούσα αίτηση εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για τη θέση εργασίας:. στη δομή άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:. ΟΝΟΜΑ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:../ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.. ΠΟΛΗ: ΤΚ.: ΤΗΛ.:. ΚΙΝΗΤΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:... ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΥΚΕΙΟ:.. ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ:. ΒΑΘΜΟΣ:. ΑΕΙ/ΤΕΙ: ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ:. ΒΑΘΜΟΣ:. Σελίδα 7 από 10

8 ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ:. ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ: ΒΑΘΜΟΣ:. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:.. ΕΠΙΠΕΔΟ:. ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ:... ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ: Κοινωνική Δομή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ειδικότητα ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Σημειώστε με Χ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΜΟΝΙΜΗ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΑΛΛΗ): ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Σελίδα 8 από 10

9 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:..... ΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΧΩΡΩΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ; ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ: ΤΙ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ; ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΙΤΕΙΣΘΕ; ΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΣΑΣ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ; Σελίδα 9 από 10

10 . ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ) ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ): ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1) 2) 3) 4) ) 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ Σελίδα 10 από 10

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Σελίδα1 Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr, 18/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.:424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. : 10432 Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL: d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (5) Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: 2610624755 Fax: 2610226340 E-mail: inedytel@otenet.gr Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδη Πάτρα, 09/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 73.908 / 01 / 2012 QUALITY NET WORK ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ Ταχ. /νση: Λ. Πεντέλης 138 - Χαλάνδρι Τ.Κ.: 152 34 Πληροφορίες: Ιουστίνα Γούλα Τηλέφωνο: 210-6898594 Fax: 210-6854204 E-mail: igoula@qualitynet.gr Αθήνα, 06-06-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη 1/3/2012 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(10) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερμούπολη /3/0 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ(0) Αριθμ. Πρωτ.:7 Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 8 Τ.Κ. :84 00 Ερμούπολη Σύρο Πληροφορίε :Δημ. Αλεξανδρή Τηλέφωνο :80 85354 FAX :80 85357 Email :polidin@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη, 14 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 212 ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 15/9/14 Αριθμ. πρωτ. : 21915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30)

Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων (30) Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νσων (30) Νίκαια, 9/01/2012 Αριθμ. Πρωτ.: 4999 Ταχ.Δ/νση : Π. Ράλλη 210 & Θησέως 1 Τ.Κ. : 184 54, Νίκαια Πληροφορίες : Εύα Ταμπακοπούλου Τηλέφωνο : 210.41.79.797

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασ.Σοφίας 114 Τμήμα Προσωπικού Τηλ. 213 20 88 117 ΑΘΗΝΑ 14/12/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 25676 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 30/10/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:360 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΑ: 71ΨΣΟΛΡΥ-ΕΘΛ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 17-06-2015 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 5317 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ «ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 03/02/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τ.Κ.: 220 01, ΑΣΤΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 03/02/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τ.Κ.: 220 01, ΑΣΤΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Άστρος 03/02/205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 0 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τ.Κ.: 220 0, ΑΣΤΡΟΣ Τηλ. :275536022 Φαξ: 275536068 Email: astros0@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 / 9 /2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2370 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Ο ήµος Αλεξανδρούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 15-2-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 9842 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.0.204 Αριθμ. Πρωτ. : 70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά ΙΡΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Σταυρούπολη, 10/10/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ. : 1378 ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΙΡΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 221 564 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ. 2313302965,-964 Fax. 2313302969 e-mail:dkesiris@pavlosmelas.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 0503205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -344- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/03/2012 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 888 Ταχ.Δ/νση : Πατρόκλου 57, Τ.Κ. : 131 22 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κα Kαραδμα Μαριλένα Τηλέφωνο : 210-2692881 E mail : info@kean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 24-12-2013 Αρ. Πρωτ. 25869 ΤΗΛ: 2226350310 Fax: 2226022261 Email: gizasgiann@0567.syzefxis.gov.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα