ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΘ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ ΔΤΣΙΚΘ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΘ ΟΔΘΓΙΑ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ Ν. 3199/2003 ΚΑΙ ΣΟΤ Π.Δ. 51/2007 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ Οκτώβριος, 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφή των κοινωνικών εταίρων Κατθγοριοποίθςθ κοινωνικϊν εταίρων... 3 Τδατικό Διαμζριςμα Δυτικισ τερεάσ Ελλάδασ... 3 ΦΟΡΕΙ ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΕΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕ ΧΡΘΣΕ / ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΜΕ / ΦΟΡΕΙ ΕΝΘΜΕΡΩΘ... 21

3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ το παρόν ζγγραφο καταγράφονται εξαντλθτικά οι ενδιαφερόμενοι και επθρεαηόμενοι φορείσ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ που κα ενθμερωκοφν και κα ςυμμετζχουν ουςιαςτικά ςτθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ. Θ καταγραφι γίνεται ςε πζντε επίπεδα ανάλογα με τθ ςυμβολι των φορζων ςτθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων (decision-makers), διαχειριςτζσ, χριςτεσ/καταναλωτζσ, εμπειρογνϊμονεσ/ειδικοί, ΜΜΕ/φορείσ ενθμζρωςθσ. 1.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ A/A ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 1. ΜΩΡΑΪΣΘ ΧΡΘΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΘΑΝΟ) (ΠΑΟΚ) 2. ΜΑΚΡΤΠΙΔΘ ΔΙΟΝΤΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΟΚ) 3. ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΟΦΙΑ (ΠΑΟΚ) 4. ΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΟ (ΝΔ) 5. ΣΑΜΑΣΘ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ (ΝΔ) 6. ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΘ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΝΔ) 7. ΜΩΡΑΪΣΘ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΚΚΕ) 8. ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ (ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΟ) 9. ΠΑΠΑΘΑΝΑΘ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΑΦΡΟΔΙΣΘ (ΠΑΟΚ) 10. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΘΛΙΑ (ΠΑΟΚ) 11. ΜΑΡΓΕΛΘ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΤΡΟΠΑΝΟ (ΠΑΟΚ) 12. ΡΟΒΛΙΑ ΧΡΘΣΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΠΑΟΚ)

4 13. ΑΛΑΓΙΑΝΝΘ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΠΑΟΚ) 14. ΘΕΟΧΑΡΘ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΟΚ) 15. ΣΙΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΝΔ) 16. ΣΑΛΙΑΔΟΤΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝ (ΝΔ) 17. ΣΙΡΩΝΘ ΜΙΧΑΘΛ ΔΘΜΘΣΡΙΟ (ΠΑΟΚ) 18. ΣΑΙΝΟ ΩΣΘΡΙΟΤ ΠΑΤΛΟ 19. ΠΑΠΑΙΩΗΟ ΧΡΘΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΝΔ) 20. ΠΑΝΣΟΤΛΑ ΧΡΘΣΟΤ ΜΙΧΑΘΛ (ΠΑΟΚ) 21. ΑΡΓΤΡΘ ΙΩΑΝΝΘ ΕΤΑΓΓΕΛΟ (ΠΑΟΚ) 22. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΩΚΡΑΣΘ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΠΑΟΚ) 23. ΣΑΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΝΔ) 24. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΣΑΤΡΟ(ΝΔ) 25. ΧΑΪΔΟ ΙΩΑΝΝΘ ΧΡΘΣΟ (ΠΑΟΚ) 26. ΜΑΓΚΟΤΦΘ ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΧΡΘΣΟ (ΠΑΟΚ) 27. ΜΕΡΕΝΣΙΣΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ (ΠΑΟΚ) 28. ΛΕΓΚΑ ΩΣΘΡΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΝΔ) 29. ΧΑΣΗΘΓΑΚΘ ΜΙΧΑΘΛ ΩΣΘΡΙΟ (ΝΔ) ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ 30. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 31. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 32. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 33. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 34. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ

5 35. ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 36. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΙΟΝΙΟΤ 37. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ &ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΙΟΝΙΟΤ 38. ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΟΝΙΟΤ 39. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 40. ΣΜΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 41. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ 42. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΙΟΝΙΟΤ 43. ΣΜΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 44. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ 45. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 46. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 47. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 48. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΩΝ 49. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΑΩΝ 50. ΣΜΘΜΑ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΘΕΩΝ 51. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 52. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 53. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 54. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 55. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΛΕΤΚΑΔΑ 56. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΔΑΩΝ 57. ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ 58. ΣΜΘΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΑΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ

6 59. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ 60. ΣΜΘΜΑ ΔΑΙΚΟ 61. ΣΜΘΜΑ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΘΕΩΝ 62. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 63. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ 64. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΔΑΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΜΟΤ 65. ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 66. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 67. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 68. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΕΑΛΙΑ 69. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΕΑΛΙΑ 70. ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΑΛΙΑ 71. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 72. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 73. ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 74. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΘΕΑΛΙΑ 75. ΣΜΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 76. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ 77. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 78. ΣΜΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 79. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ 80. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ

7 81. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 82. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΔΑΩΝ 83. ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ 84. ΣΜΘΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΑΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 85. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ 86. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 87. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 88. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΑΩΝ 89. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ 90. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΦΟΤΡΝΑ 91. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΦΩΚΙΔΑ 92. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΤ 93. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 94. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΚΑΡΔΙΣΑ 95. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 96. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 97. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΜΟΤΗΑΚΙΟΤ 98. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 99. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΘΕΑΛΙΑ 100. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 101. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 102. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

8 103. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 104. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 105. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΠΕΙΡΟΤ 106. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ & ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 107. ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 108. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΘΠΕΙΡΟΤ 109. ΣΜΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 110. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ 111. ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 112. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 113. ΣΜΘΜΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 114. ΣΜΘΜΑ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 115. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 116. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΔΑΩΝ 117. ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ 118. ΣΜΘΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΑΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 119. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ 120. ΣΜΘΜΑ ΔΑΙΚΟ 121. ΣΜΘΜΑ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΘΕΩΝ 122. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΑΡΣΑ 123. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΩΝ 124. ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΑΩΝ 125. ΣΜΘΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΔΑΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9 126. ΣΜΘΜΑ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΘΕΩΝ 127. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 128. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΩΝ 129. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΔΑΩΝ 130. ΣΜΘΜΑ ΔΑΙΚΩΝ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΘΕΩΝ 131. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 132. ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΤ 133. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΘΠΕΙΡΟΤ 134. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΔΑΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΙΜΟΤ 135. ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ 136. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 137. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 138. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΔΑΣΩΝ ΑΣΣΙΚΘ 139. ΣΜΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΘ 140. ΣΜΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ ΑΣΣΙΚΘ 141. ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΣΙΚΘ 142. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 143. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 144. ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 145. ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 146. ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10 147. ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΜΘΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΚΙΝΘΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΘΜΑ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΘΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΜΘΜΑ ΦΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΗΩΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ

11 ΣΜΘΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΘΨΘ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 172α. ΕΝΔΙΑΜΕΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 173. ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 174. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 175. ΣΜΘΜΑ ΦΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΗΩΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ / ΣΜΘΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 176. ΣΜΘΜΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΟΙΚΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΜΟΤ 177. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 178. ΣΜΘΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 179. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 180. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 181. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 182. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 183. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 184. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 185. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 186. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 187. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 188. ΣΜΘΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

12 189. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ 190. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 191. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ 192. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 193. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 194. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 195. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ 196. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 197. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 198. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 199. ΕΝΔΙΑΜΕΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 200. ΑΙΡΕΣΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 201. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 202. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 203. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 204. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 205. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 206. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΛΕΤΚΑΔΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 207. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 208. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 209. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

13 210. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 211. ΣΜΘΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 212. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 213. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ 214. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 215. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ 216. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΓΘ 217. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 218. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 219. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ 220. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΑ 221. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 222. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 223. ΕΝΔΙΑΜΕΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 224. ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 225. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 226. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 227. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 230. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ 231. ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 232. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΣΑ 233. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΣΑ 234. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΣΑ 235. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΣΑ 236. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΣΑ 237. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΑΡΣΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 238. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 239. ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 240. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 241. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 242. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 243. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΜΘΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ

15 Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΑ ΣΜΘΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΩΚΙΔΑ 253. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 254. ΣΜΘΜΑ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 255. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 256. ΣΜΘΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 257. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 258. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΩΚΙΔΑ 259. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ 260. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 261. ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 262. ΣΜΘΜΑ ΦΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΗΩΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ 263. ΣΜΘΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 266. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 267. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 268. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 269. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 270. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ 271. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 272. ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΘ 273. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ

16 274. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 275. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΘΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 276. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 277. ΑΙΡΕΣΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 278. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 279. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 280. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 281. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 282. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 283. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΩΚΙΔΟ 284. ΑΙΡΕΣΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 285. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΟ 286. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΟ 287. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΟ 288. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΟ 289. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΦΩΚΙΔΟ 290. ΣΜΘΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΟ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 291. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 292. ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 293. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ

17 294. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 295. ΣΜΘΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΙ 296. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 297. Π.Ε.Δ. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 298. Π.Ε.Δ. ΛΕΤΚΑΔΑ 299. Π.Ε.Δ. ΦΩΚΙΔΟ 300. Π.Ε.Δ. ΑΡΣΑ 301. Π.Ε.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 302. Π.Ε.Δ. ΣΡΙΚΑΛΩΝ 303. Π.Ε.Δ. ΚΑΡΔΙΣΑ 304. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΑΣΣΙΚΘ 305. Δ. ΑΡΓΙΘΕΑ 306. Δ. ΔΕΛΦΩΝ 307. Δ. ΔΩΡΙΔΟ 308. Δ. ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ 309. Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 310. Δ. Ι. Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 311. Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 312. Δ. ΑΚΣΙΟΤ-ΒΟΝΙΣΑ 313. Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 314. Δ. ΘΕΡΜΟΤ 315. Δ. ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ

18 316. Δ. ΞΘΡΟΜΕΡΟΤ 317. Δ. ΛΕΤΚΑΔΑ 318. Δ. ΜΕΓΑΝΘΙΟΤ 319. Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΡΑΪΚΑΚΘ 320. Δ. ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΗΟΤΜΕΡΚΩΝ 321. Δ. ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΗΟΤΜΕΡΚΩΝ 322. Δ. ΑΡΓΙΘΕΑ 323. Δ. ΠΤΛΘ 324. Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕ A/A 1 ΔΕΘ Α.Ε. 2 ΓΟΕΒ - ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ ΑΧΕΛΩΟΤ 3 ΕΣΑΙΡΕΙΑ YΔΡΕΤΘ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ - Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. 4 Δ.Ε.Τ.Α. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ 5 Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 6 Δ.Ε.Τ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 7 Δ.Ε.Τ.Α. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 8 Δ.Ε.Τ.Α. ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ 9 Δ.Ε.Τ.Α. ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ 10 Δ.Ε.Τ.Α. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 11 Δ.Ε.Τ.Α. ΠΤΛΘ, ΑΙΘΘΚΩΝ, ΓΟΜΦΩΝ 12 ΣΟΕΒ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΕΡΘΜΙΣΑ 13 ΣΟΕΒ ΕΤΘΝΟΧΩΡΙΟΤ 14 ΣΟΕΒ ΚΑΛΤΒΙΩΝ 15 ΣΟΕΒ ΚΑΣΟΧΘ 16 ΣΟΕΒ ΚΛΕΙΟΤΡΑ 17 ΣΟΕΒ ΛΕΙΝΙΟΤ 18 ΣΟΕΒ ΛΤΙΜΑΧΙΑ

19 19 ΣΟΕΒ ΜΑΚΡΤΝΕΙΑ 20 ΣΟΕΒ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 21 ΣΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ 22 ΣΟΕΒ ΟΗΕΡΟΤ 23 ΣΟΕΒ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ 24 ΣΟΕΒ ΠΑΜΦΙΑ 25 ΣΟΕΒ ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΟΤ 26 ΣΟΕΒ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 27 ΣΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 28 ΣΟΕΒ ΦΤΣΕΙΩΝ 29 ΣΟΕΒ ΑΒΑΡΙΚΟΤ ΑΝΑΛΘΨΘ 30 ΣΟΕΒ ΒΟΝΙΣΑ (ΑΝΑΚΣΟΡΙΟΤ) 31 ΣΟΕΒ ΓΑΛΑΣΑ 32 ΣΟΕΒ ΘΕΡΜΟΤ ΠΕΣΡΟΧΩΡΙΟΤ 33 ΣΟΕΒ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ 34 ΣΟΕΒ ΛΕΤΚΟΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 35 ΣΟΕΒ ΛΟΤΣΡΟΤ 36 ΣΟΕΒ ΚΟΤΣΕΡΑ 37 ΣΟΕΒ ΠΑΡΣΟΤ 38 ΣΟΕΒ ΣΡΙΚΟΡΦΟΤ 39 ΣΟΕΒ ΧΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ 40 ΣΟΕΒ ΑΓ. ΒΛΑΙΟΤ 41 ΣΟΕΒ ΘΟΤΡΙΟΤ 42 ΣΟΕΒ ΚΑΣΟΤΝΑ - ΚΟΝΟΠΙΝΑ 43 ΣΟΕΒ ΚΑΣΩ ΧΡΤΟΒΙΣΑ 44 ΣΟΕΒ ΣΡΤΠΟΤ ΞΤΝΟΡΟΔΙΑ 45 ΣΟΕΒ ΠΑΛΑΙΡΟΤ 46 ΣΟΕΒ ΧΡΤΟΒΙΣΑ ΞΘΡΟΜΕΡΟΤ 47 ΣΟΕΒ ΧΡΤΟΒΕΡΓΙΟΤ 48 ΣΟΕΒ ΣΑΘΑ 49 ΣΟΕΒ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΤ ΡΘΓΑΝΑ 50 ΣΟΕΒ ΜΟΝΑΣΘΡΙΑΚΙΟΤ 51 ΣΟΕΒ ΜΟΡΝΟΤ 52 ΣΟΕΒ ΝΕΟΤ ΑΡΓΤΡΙΟΤ, ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 53 ΣΟΕΒ ΣΟΠΟΛΙΑΝΩΝ, ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 54 ΣΟΕΒ ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 55 ΣΟΕΒ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΟΤΝΑ, ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ

20 ΧΡΗΣΕ / ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ A/A ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ / ΤΛΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ / ΕΝΩΕΙ ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ (ΕΑ) ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ-ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΕΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΕΑ ΒΟΝΙΣΑ ΕΑ ΞΘΡΟΜΕΡΟΤ ΕΑ ΔΩΡΙΔΑ ΕΔΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ (ΖΝΩΘ ΔΑΙΚΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ) ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΝΩΘ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΣΩΝ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΘΣΩΝ - ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΟ ΕΝΩΘ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΣΩΝ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 11 ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ / ΝΟΜΟΤ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 12 ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΘ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΕΩΣΕΕ) 13 ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΟΕΕ) 8ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΜΘΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΟΕΕ) - 10ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΜΘΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΤΣΙΚΘ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ & ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΤ ΦΤΙΟΛΑΣΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΘ ΦΩΚΙΔΑ Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Καρπενθςίου ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΠΕΝΘΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΑΚΣΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - Θ ΕΠΙΒΙΩΘ 22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

21 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ / ΕΙΔΙΚΟΙ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ / ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ / ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 2. ΧΟΛΘ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ / ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ ΧΟΛΘ 3. ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 4. ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΧΟΛΘ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 5. ΣΕΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 6. ΙΧΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΘΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΧΕΛΩΟΤ (ΙΧΘΤΚΑ) Α.Ε. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ 1 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΝΟΣΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ (ΕΣΑΝΑΜ Α.Ε.) 2 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ - ΑΑΕ ΟΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΑΝΑΙΣ) Α.Ε. ΟΣΑ ΑΙΣΩΛΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ Α.Ε. Ο.Σ.Α., διανομαρχιακι (Ν. Αιτωλοακαρνανίασ, Φωκίδασ και Ευρυτανίασ) ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.) ΑΙΣΩΛΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΠΙΟΤ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΘΕΡΜΟΤ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ ΜΜΕ / ΦΟΡΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Α/Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ 1. AIXMH ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ

22 ΕΘΝΙΚΘ ΘΧΩ ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΚΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΤΜΠΟΛΙΣΕΙΑ ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΤΝΕΙΔΘΘ ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΘ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΘΜΕΡΘΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΚΑΛΤΨΘ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΓΕΓΟΝΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΤΘΕΡΘ ΦΩΝΘ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΜΑΧΘΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ PRESS ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΠΑΛΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΔΘΜ..ΕΛ. ΦΩΝΘ ΑΙΣ. εβ ΑΜΦΙΛΟΧΙΩΣΙΚΟ ΜΑΪΣΡΟ δεκ. ΕΛΕΤΘΕΡΟ εβ 22 ΣΟ ΑΓΡΙΝΙΟ εβ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΑΙΣ εβ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΘ ΑΘΛΘΣΙΚΘ ΕΝΘΜ. Εβ

23 ΦΩΝΘ ΑΣΑΚΟΤ μθν. ΚΟΙΝ ΑΙΣΩΛΩΝ μθν ΕΠΙΚΑΙΡΑ μθν ΡΟΤΜ/ΚΘ ΕΛΕΤΘ μθν ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ μθν ΒΕΛΛΑ τριμθν ΝΑΤΠ/ΚΘ Φωνι π ΣΟ ΞΘΡΟΜΕΡΟ τρ ΤΝΑΝΣΘΘ μθν. ΒΘΜΑ ΑΙΣ. μθν ΠΤΛΘΝΘ μθνβ ΕΜΠΕΙΩΣΙΚΘ φλλογοσ Διμ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ μθν Σα Γιοφφρια περ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΝΣΑΠΙΑ μθν ΣΑ ΝΕΑ ΣΘ ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΣΘ ΛΕΤΚΑΔΑ Θ ΛΕΤΚΑΔΑ ΧΑΛΑΡΑ (15ΘΜΕΡΘ) MESSOLONGHI NEWS ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ «ΑΓΡΙΝΙΟ 9,37» ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ «AEΡΑ» FM ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ

24 49 «ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ 50 «ΑΝΣΕΝΝA STAR» ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟΡ Ρ/ ΟΤΠΕΡ Ρ/ ΡΑΔΙΟ LEPANTO ΑΓΡΙΝΙΟ Ρ/ ΜΕΟΛΟΓΓΙ Ρ/ ΚΟΜΟ 90,7FM ΑΧΕΛΩΟ Ρ/ AGRINIO PRESS ANAITOLIKA INAGRINIO OURANOS ANTIXTYPOS 29Δυτικά ΡΑΔΙΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 88.4 STUDIO LEFKATAS 90.5 LEFKADA PRESS (WEBSITE) ΛΕΤΚΑΔΙΣΙΚΑ ΝΕΑ (WEBSITE) ΣΘΛΕΟΠΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΑΧΕΛΩΟ TV LEPANTO TV ΝΑΤΠΑΚΣΟ ΣV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΥΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α ----- Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ 2 ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΦΙΣΑ 4 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΟ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1 FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL CHARTERED ACCOUNTANTS THEO BITINIS FRANCE- MOUTIERS (ΓΑΛΛΙΑ) 0033680321630 0033479311890 theo.fai@orange.fr, d.briancon@fiscalite-audit.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο Ακινα, 15-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα, 9-10- 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13031 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΤ-ΠΕΡΑΣΙΑ ΔΘΜ ΒΟΝΙΣΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΑΓΙΟ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Σεκμηρίωσης, Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Στέδιο για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Αναντιστοιχήα ΠρογρΫμματος πουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσήας έ ελλιπούς στελάχωσης Φωρικέ ΔιασπορΫ ΣμημΫτων αλλϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Σεκμηρίωσης, Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ιωάννινα 3-2 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ Σμήμα Προσωπικού Ταχ. Δ/νση Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 45 221 Τηλέυωνο : 26510 87233 Αριθμ. Πρωτ.:5019/568

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το A Εξάμηνο του 2010) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009)

Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Επεξηγήσεις για τους Πίνακες (τα στοιχεία αφορούν το 2009) ΤΕ: Τεχνική Αποδοτικότητα PTE: Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ - ΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟ 2013 ΣΟΙΦΕΙΑ ΡΟΨΝ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΜΑΪΟΤ 2013 Σο Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας δημοσιοποιεί αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Περιοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Σθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Όνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 38- ΑΓΡΙΝΙΟ 3 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΟΕ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 2016 : ΣΕΣΑΡΣΟ ΦΡΟΝΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ - ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Π «ΕΡΓΑΝΗ» Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/α 1 86,862 27/1/2011 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΕΩΝ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΧΡΗΣΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. 02-000018 2 55,744 27/1/2011 3 49,405 28/1/2011 ΛΕΒΕΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ ΚΑΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 1 ΑΒΕΛΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ 621652 ΠΕ70 31,75 ΣΡΙΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 588729 ΠΕ70 44,917 ΛΕΒΟΤ Α ΑΘΗΝΩΝ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 608444 ΠΕ60 23,583 Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ 2012 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.682.387,1

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΦΥΣΕΙΣ 2012 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6.682.387,1 ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ ΓΑΛΑΝΟΛΕΤΚΟ ΥΑΡΟ ΠΑΡΣΙΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Γ.Α.. ΙΚΑΡΟ ΑΣΡΑΠH Α.Ο. Α.. ΜΠΟΤΝΣΟ ΚΛΑΜΠ ΨΜΑΣΕΙΟ ΒΑΡΕΨΝ ΑΘΛΗΜΑΣΨΝ ΛΑΡΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΟΠΑΠ ΑΕ (ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 17-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1 Δευ 23/1/17 Σρίτη 24/1/2017 Σετ 25/1/17 Πεμ 26/1/17 Παρ 2 ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -.Σ.Ε.Φ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica EUROMEDICA ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΕΡΜΙ 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 2106043232 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 7 & ΠΕΝΣΕΛΗ 2109408100 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 98 κ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2106998961

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο Ακινα, 18-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΠΛ. ΑΓ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 11:00 με τον Χάρθ Αντωνίου από το XFactor3, DJ party και πολλά ακόμα ςυναρπαςτικά δρώμενα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΛ. ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναφοράς: 8.4.2013

Ημερομηνία Αναφοράς: 8.4.2013 Ημερομηνία Αναφοράς: 8.4.2013 ΜΙS Σίτλος Δικαιούχοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΡΨΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 440995 ΑΝΑΓΚΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΩΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΚΣΕΝΑ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 30 210-2461311 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡ.ΘΕΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα