ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)"

Transcript

1 Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ , 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Με μεγάλο ενδιαφζρον υποβάλλω τθν παροφςα αίτθςθ για τθ κζςθ Ειδικοφ Επιςτιμονα ςτο Κζντρο Γλωςςϊν του Τεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ LCE_671: Ελλθνικά για ακαδθμαϊκοφσ ςκοποφσ/συγγραφι πτυχιακισ μελζτθσ ΙΙ. Ωσ μζλοσ του Κζντρου Γλωςςϊν τα τελευταία ζξι χρόνια ζχω αποκομίςει πολφτιμεσ εμπειρίεσ, τόςο ςε ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό, όςο και ςε διδακτικό επίπεδο. Καταρχάσ, όντασ θ πρϊτθ Ειδικι Επιςτιμονασ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, είχα τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ διδακτικοφ και εξεταςτικοφ υλικοφ, κακϊσ και των προγραμμάτων που αφοροφν τθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε ςυνεργαςία με τθν Διευκφντρια του Κζντρου Γλωςςϊν. Για τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων αυτϊν λιφκθκαν υπόψθ οι ςφγχρονεσ μζκοδοι, κεωρίεσ και πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ γλωςςϊν, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςασ (ΚΕΠΑ), κακϊσ και θ διαπολιτιςμικι πτυχι τθσ διδαςκαλίασ γλωςςϊν. Από το 2009 ζχω ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ ςυνολικά δζκα μακθμάτων ελλθνικισ γλϊςςασ τα οποία απευκφνονται ςε ξζνουσ υπότροφουσ φοιτθτζσ οι οποίοι φοιτοφν ςτο Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, ςε εραςμικοφσ φοιτθτζσ, κακϊσ και ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου. Επιπλζον, τα κακικοντά μου ςτο Κζντρο Γλωςςϊν περιλαμβάνουν κεματοκζτθςθ και βακμολόγθςθ εξεταςτικϊν δοκιμίων για κρατικοφσ και θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και το ςυντονιςμό των ελλθνικϊν προγραμμάτων, υπό τθν εποπτεία τθσ διευκφντριασ του Κζντρου Γλωςςϊν. Ζχοντασ τθν ευκαιρία να εργαςτϊ ςε ζνα δυναμικά αναπτυςςόμενο και τεχνολογικά ςφγχρονο Κζντρο Γλωςςϊν, είχα τθ δυνατότθτα να εξελίξω τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ μου ςτον τομζα τθσ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ υποβοθκοφμενθσ από θλεκτρονικό υπολογιςτι (Computer Assisted Language Learning). Συγκεκριμζνα, ζχω εξοικειωκεί με ςφγχρονεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εξοπλιςμζνεσ με τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν, κακϊσ και με ςφγχρονα προγράμματα και εργαλεία για μικτι και διαδικτυακι διδαςκαλία. Μεταξφ των προγραμμάτων για τα οποία αποκτιςει άριςτθ γνϊςθ περιλαμβάνεται το πρόγραμμα διαχείριςθσ μακιματοσ (Moodle), ο διαδραςτικόσ πίνακασ, οπτικοακουςτικό και ψθφιακό υλικό και κοινωνικζσ τεχνολογίεσ (wiki, blog, facebook, google documents, dropbox). Η εναςχόλθςι μου με τισ κοινωνικζσ τεχνολογίεσ και το ενδιαφζρον μου για τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν ςτθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ αποτζλεςαν το ζναυςμα για τθν μετζπειτα ακαδθμαϊκι μου πορεία. Τον Σεπτζμβριο του 2010 εγγράφθκα ςτο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμιματοσ Πολυμζςων και Γραφικϊν Τεχνϊν του Αντιγόνθ Παρμαξι Σελίδα 1 από 2

2 Τεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Τεχνολογικά Υποβοθκοφμενθ Γλωςςικι Εκμάκθςθ» από το οποίο αποφοίτθςα τον Ιοφνιο του Στο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ διερεφνθςα τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ ενόσ μοντζλου, το οποίο κα πλαιςιϊνει τθ χριςθ των κοινωνικϊν τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία και εκμάκθςθ γλωςςϊν. Το μοντζλο αυτό βαςίηεται ςτθ κεωρία του κονςτρουκτιονιςμοφ (Papert, ) και φιλοδοξεί να περιβάλει τθ χριςθ των κοινωνικϊν τεχνολογιϊν ςε περιβάλλοντα εντόσ και εκτόσ τθσ ςυμβατικισ αίκουςασ διδαςκαλίασ. Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ, θ ακαδθμαϊκι ζρευνα τροφοδότθςε τθ διδακτικι πρακτικι, όπου βαςικό μζλθμά μου ιταν θ εμπλοκι των φοιτθτϊν ςε αυκεντικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ ςτισ οποίεσ κεωρία και πράξθ ςυγκλίνουν με ςτόχο τθν καταςκευι ενόσ τεχνουργιματοσ. Βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ αποτζλεςε θ ανάπτυξθ του μοντζλου του κοινωνικοφ κονςτρουκτιονιςμοφ. Το μοντζλο αυτό προβάλλει τισ βαςικζσ διαςτάςεισ των κοινωνικϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείων κοινωνικοφ κονςτρουκτιονιςμοφ, τισ ενζργειεσ που ςθματοδοτοφν τον κοινωνικό κονςτρουκτιονιςμό και τα ςτοιχεία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ που περικλείουν τθ κεωρθτικι κατανόθςθ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον του κοινωνικοφ κονςτρουκτιονιςμοφ είναι πλοφςιο ςε τεχνουργιματα, προςανατολιςμζνο ςτο ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με επίκεντρο το τεχνοφργθμα, ενϊ ταυτόχρονα προωκεί τθ ςυνζργεια πολλαπλϊν κοινωνικϊν τεχνολογιϊν. Πζρα από τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία, το Κζντρο Γλωςςϊν μου παρείχε τθν ευκαιρία να εμπλακϊ ςτθν υποβολι διάφορων ερευνθτικϊν προτάςεων, και να ςυμμετάςχω ςε δφο ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα (Creativity: New Technologies in Intercultural/Multilingual Education, LUCIDE - Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe) μζςα από τα οποία ανζπτυξα περαιτζρω τισ ερευνθτικζσ μου γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Η εμπλοκι ςτθν υποβολι ερευνθτικϊν προτάςεων και εκπόνθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ζχει ςυμβάλει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ πνεφματοσ ομαδικότθτασ ανάμεςα ςτουσ ςυναδζλφουσ του Κζντρου Γλωςςϊν και κατ επζκταςθ ςτθν καλλιζργεια ενόσ ευχάριςτου και εποικοδομθτικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ. Εξάλλου, θ ανάπτυξθ ζντυπου και θλεκτρονικοφ γλωςςικοφ διδακτικοφ και εξεταςτικοφ υλικοφ είναι αποτζλεςμα ςυνεχοφσ ςυλλογικισ προςπάκειασ. Εκτόσ από ερευνθτικά προγράμματα, ζχω επίςθσ εμπλακεί ςε ζρευνεσ που αφοροφν τθ γλωςςικι πολιτικι ςτθν Κφπρο, κακϊσ και τθ χριςθ τθσ φαινομενογραφίασ για τθν καταγραφι τθσ ςτάςθσ των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν απζναντι ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογικά υποβοθκοφμενθσ γλωςςικισ εκμάκθςθσ. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν αυτϊν ζχουν παρουςιαςτεί ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά (ITSE, BIT, EMI) και ςυνζδρια (WorldCALL 2013, INTERACT 2013, AICLU 2013). Τελειϊνοντασ, φιλοδοξϊ να ςυμβάλω ουςιαςτικά ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ του Κζντρου Γλωςςϊν, ϊςτε τόςο οι φοιτθτζσ όςο και το ευρφ κοινό, να είναι ςε κζςθ να κατακτιςουν μια δεφτερθ γλϊςςα μζςα από τθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων και μζςων διδαςκαλίασ, ςε ζνα ευχάριςτο και δυναμικά αναπτυςςόμενο περιβάλλον. Παρακαλϊ βρείτε ςυνθμμζνο το βιογραφικό μου ςθμείωμα ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Παραμζνω ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω διευκρινίςεισ. Με εκτίμθςθ, Αντιγόνθ Παρμαξι Αντιγόνθ Παρμαξι Σελίδα 2 από 2

3 Antigoni Parmaxi Curriculum Vitae Contents 1. Personal Details 2. Education 3. Professional Experience 4. Research Related Activities 5. Honours and Awards 6. Teaching 7. Administrative Duties 8. Conferences, Symposia and Training Seminars Attendance 9. Digital Literacy 10. Languages 11. List of publications

4 Curriculum Vitae Antigoni Parmaxi 1) Personal Details Name Address Antigoni Parmaxi 14 Benaki Str. Kato Polemidia 4157 Limassol, Cyprus ID Tel Website 2) Education 09/ /2015 PhD (Specialization in Computer-Assisted Language Learning) Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus Dissertation title : The development of a constructionist learning model for social technologies Through my dissertation I explored the use of social technologies in the language classroom and established a model that frames the use of social technologies in Computer-Assisted Language Learning (CALL). The constructionist model demonstrates the core dimensions of social technologies as social constructionist tools, and a set of instructional design elements that encloses the theoretical understanding of the Social Constructionist Classroom. Supervisor : Prof. Panayiotis Zaphiris PhD supervisory committee : Prof. Panayiotis Zaphiris, Dr. Salomi Papadima-Sophocleous, Dr. Andri Ioannou 09/ /2009 MA in Pedagogical Sciences (specialisations: intercultural education; educational administration and evaluation) Department of Education, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus Courses of studies: Computer-Assisted Language Learning (CALL), use of new technologies in the teaching of language courses, curriculum development, intercultural education. GPA: 9.11 out of 10 09/ /2007 BA in Classical Studies and Philosophy Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus Courses of studies: design and development of language teaching material; Greek language development GPA : 8.70 out of 10 Antigoni Parmaxi Page 2 out of 16

5 3) Professional Experience 08/2009 present Greek Language Instructor Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus Duties: online and paper based material preparation and curriculum development for Greek language courses (Greek as a second language for Erasmus/international students and Greek for academic purposes/dissertation writing for undergraduate students), exams preparation for internal and external exams to governmental and semi-governmental organisations, co-ordination of the Greek language courses offered at the Cyprus University of Technology Language Centre (CUT LC) under the supervision of the CUT LC director 09/ /2015 Teaching Assistant Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology Duties: teaching assistant in the following courses MGA320: Design for All ; MGA240: Human-Centered Design; organizational and research related activities (literature review on FG-NET Aging database) 07/ /2015 Principal Investigator on Womenpower project, funded by UNDP-ACT 12/ /2014 Research Associate on LUCIDE (Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe) project, funded by the European Commission (KA2) 04/ /2009 Greek Language Teacher The Junior School, Nicosia, Cyprus Duties: teaching, online and paper based material preparation for Greek courses for Key Stage 2 students (Year 3 Year 6) 10/ /2008 Research Assistant, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, University of Cyprus Electronic check through Wordsmith Tools for Lexical Analysis 5.0 (Wordlister, Concordancer) in cooperation with Dr. Tassos A. Kaplanis, Assistant Professor of Modern Greek Literature at the Department of Byzantine and Modern Greek Studies of the University of Cyprus, for the preparation of the full index of the book Pali of Ioakim Kyprios (Kaplanis, T. A. (ed.) (2012), Ioakeim Kyprios' Struggle; A Narrative Poem on the 'Cretan War' of Editio Princeps [Texts and Studies in the History of Cyprus LXVII], Nicosia: Cyprus Research Centre). 10/ /2008 Students Assistant Department of Education, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus I was appointed as a student assistant for the following courses: EDU222: Language Arts Methods; EDU204: Methodology of Educational Research; EDU220: Theory and Practice of Teaching; EDU404: Curriculum Development; EDU341: Christian Education Antigoni Parmaxi Page 3 out of 16

6 4) Research Related Activities (A) Research Interests My general research interests are on Technology-Enhanced Learning with emphasis on social technologies for language learning. More specifically my research interests are: Computer-Assisted Language Learning (CALL) Computer-Supported Collaborative Learning Social technologies for supporting collaboration in online communities Cultural differences in the use of online social communities Technology for social inclusion Intercultural education (B) Participation in Funded Research Projects My involvement in funded research projects (WoMEnpower, LUCIDE, Creativity-Grundtvig) enhanced my teamwork capability and advanced my knowledge in dealing with the completion of multiple tasks for a common purpose. 06/ /2015 WoMEnpower (WE-ME) Research project supported by Mahallae (funded by UNDP) Total funding: $30,000 Role in the project : Principal Investigator Summary : WoMEnpower (www.womenpowerproject.eu) is a community platform that aims to link women mentors and mentees together. More specifically WE-ME is developed for helping young women receive support and advice in regards to self-improvement, aiming to increase their self-esteem, personal and social power, and solidarity. WE-ME aims at encouraging dialogue and mentoring between women both online and offline. Duties : a) general management of the project b) state-of-the-art research in available technologies for online mentoring provision; c) online platform development following a user-centered approach. 04/ /2018 Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) COST action supported by the EU Framework Programme Horizon 2020 Funding amount: 2,000/meeting Role in the project : Member of Management Committee Summary : The TextLink Action will facilitate European multilingualism by (1) identifying and creating a portal into such resources within Europe including annotation tools, search tools, and discourse-annotated corpora; (2) delineating the dimensions and properties of discourse annotation across corpora; (3) organising these properties into a sharable taxonomy; (4) encouraging the use of this taxonomy in subsequent discourse annotation and in cross-lingual search and studies of devices that relate and structure discourse; and (5) promoting use of the portal, its resources and sharable taxonomy. With partners from across Europe, TextLink will unify numerous but scattered linguistic resources on discourse structure. With its resources searchable by form and/or meaning and a source of valuable correspondences, TextLink will enhance the experience and performance of human translators, lexicographers, language technology and language learners alike. Antigoni Parmaxi Page 4 out of 16

7 12/ /2014 LUCIDE project- Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe Research project supported by the European Commission under the KA2 scheme of the Life-Long Learning Program. Total funding for Cyprus University of Technology: 15,000 Role in the project : Research Associate Summary : LUCIDE is a network which is developing ideas about how to manage multilingual citizen communities by building up a picture of how communication occurs in multilingual settings across the EU and beyond. The aim is to help institutions (councils, schools, hospitals) and local and national economies make better productive use of diversity as an economic resource and to strengthen social cohesion by fostering better communication and mutual understanding. Duties : state-of-the-art research in the area of language, immigration and diversity. This involves a) essential desk research on the current situation and gather basic linguistic data from Limassol; b) questionnaire development with key questions addressing the various aspects of language, urbanization, migration and policy making in Limassol; c) data analysis related to aspects of multilingualism in economic, educational, urban, public and private sphere in the city of Limassol and d) summary report of key themes for the city of Limassol. 08/ /2011 Creativity: New technologies in Intercultural/Multilingual Education Research project supported by the European Commission under the Grundtvig scheme of the Lifelong Learning Program. Total funding for Cyprus University of Technology: 20,000 Role in the project : Research Associate Summary : The project aims at improving the quality and accessibility of mobility throughout Europe of people involved in adult education, and at improving the quality of cooperation between organisations involved in adult education in Europe. The specific actions supported by the Grundtvig Programme include mobility of individuals which funds visits to the countries of the participating organisations and attendance of meetings, as well as partnership focusing on themes of mutual interest to the participating organisations. Fundamental activities of this project are to provide key expertise of creativity, linguistic and intercultural learning through technology for young people, for adults and for emigrants, organise intercultural activities to support a better social and cultural integration. Duties : a) design and development of a social media platform for collaborative learning ( ); b) qualitative research on cultural elements that facilitate and/or hinder the adaptation of foreigners in the Cypriot context; c) design and development of an online collaborative dictionary in five languages. (C) Memberships in Professional Associations European Association of Technology Enhanced Learning (EATEL) Association for Computing and Machinery (ACM) Association for Computing and Machinery on Women (ACMW) International Association of Intercultural Education (IAIE) The Cyprus Linguistics Society (CyLing) Scientific Association of Doctoral Candidates and Young Researchers, Cyprus Cyprus Pedagogical Association Hellenic Association for Intercultural Education (HAIE) Antigoni Parmaxi Page 5 out of 16

8 (D) Research Lab Affiliation 09/2011 present Cyprus Interaction Lab, Lab Member // Research Associate Since 2011, when the Cyprus Interaction Lab was established ( ), I participate actively in research studies that relate to a) the use of social technologies in language learning; b) the use of online communities for older adults; c) addressing intergenerational knowledge transfer to use skills and competencies based on experience; and d) use of tecnology for supporting social inclusion. My participation also involves events organization, for example, the annual event of World Usability Day. (E) Reviewer in Scientific Articles in Journals of Science Citation Index 1. CALICO journal (2)* 2. International Journal of Human-Computer Studies (1) 3. International Journal of Technology-Enhanced Learning (1) * In parentheses is the number of scientific articles per journal examined. (F) Editor in Scientific Journals and Proceedings 09/ /2012 Guest Editor in the Young Researcher Special Issue (2011) on State-of-the-Art in Technology Enhanced Learning in the International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL) (G) Text Editing 03/2011 present Text editing (Greek) of the Scientific Proceedings of the Symposia of Oral History, Pattichion Municipal Archive, Museum and Research Centre, Limassol, Cyprus Text editing (Greek) of the Cyprus University of Technology Language Centre brochure (2 nd and 3 rd Edition, 2012) (H) Conference, Special Sessions, and Workshops Organization Conference & Sessions Organization 04/2015 Organization of the first Womenpower Fair, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 09/2014 Board member of the 2nd International Conference on Learning and Collaboration Technologies in the context of HCI International 2015, Los Angeles, USA. 04/2014 Member of the Programme Committee of the 11 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning in Ischia, Italy. 09/2014 Member of the local organising committee of the JURE (JUnior REsearchers of EARLI) 2015 Conference, Limassol, Cyprus. 04/2014 Member of the Publicity and Programme Committee of the 10 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning in Valletta, Malta. 06/2014 Board member of the 1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies in the context of HCI International 2014, Heraklion, Crete. 06/2014 Parallel session organisation entitled 'Computer Assisted Language Learning' during the 1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies in the context of HCI International 2014, Heraklion, Crete. 03/2014 Member of the local organizing committee 1st International Conference on ipads in Higher Education, Paphos, Cyprus. 05/2013 Local Organisation Chair of the 9 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning in Limassol, Cyprus. Antigoni Parmaxi Page 6 out of 16

9 Workshop organization 06/2015 Building a stronger TEL Community: Transform your TEL idea into a collaborative project proposal. Perifanou, M., Fominykh, M., Parmaxi, A., & Torres, A. Workshop organised during the 11 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Ischia, Italy. 04/2014 Work with the JTEL Community: Transform your idea of TEL innovation to work collaboration. Perifanou, M., Loureiro, A., Torres, A. & Parmaxi, A. Workshop organised during the 10 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Valletta, Malta. 05/2013 Discover a new theory of learning bottom-up. Laouris, Y., & Parmaxi, A. Workshop organised during the 9 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Limassol, Cyprus. 05/2013 Knowledge modelling from activity traces. Toussaint, B. M., Kawase, R., Parmaxi, A. & Luengo, V. Workshop organised during the 9 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Limassol, Cyprus. 04/2013 CV, cover letter and preparation for job interview. Workshop co-organised with the Cyprus University of Technology Liaison office during Greek for Academic Purposes course. 05/2012 After PhD. Perifanou, M., & Parmaxi, A. Workshop organised during the 8 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning, Estoril, Portugal. 03/2012 Paper Reviewing Workshop. Kraker, P., Leiba, M., Rau, M., Leony, D., Gutiérrez Rojas, I., Parmaxi, A., Börner, D. & Reinhardt, W. Workshop organised under the Young Researcher Special Issue (2012) on State-of-the-Art in TEL in the International Journal on Technology Enhanced Learning (IJTEL). The workshop was organised online via Adobe Connect and intended to familiarise junior reviewers with the blind peer-review process. (I) Other Activities Talks in seminars and colloquia 04/2015 Womenpower: Linking Women mentors and mentees. Parmaxi, A. & Vasiliou, C. Presentation given at the first Womenpower Fair organized at the Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 09/2014 Multilingualism in urban communities: The case of Limassol. Papadima-Sophocleous, S., Nicolaou, A., Parmaxi, A. & Boglou, D. Presentation at the LUCIDE Final Conference: The Future of the Multilingual City, London School of Economics, London, UK. 03/2013 LUCIDE - Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe. Nicolaou, A. & Parmaxi, A. Presentation given as part of the activities organised during the LUCIDE research project at the St. Ioannis secondary School, Limassol, Cyprus. 11/2012 Best Practices in Multilingual Cities. Parmaxi, A. & Nicolaou, A. Presentation given as part of the LUCIDE's first international seminar, Utrecht, Netherlands. 06/2011 Creativity-Grundtvig Project: a review. Parmaxi, A. Presentation given as part of the activities of the annual in-service training held at the Cyprus University of Technology Language Centre, Limassol, Cyprus. 05/2011 Learning Greek at the Cyprus University of Technology Language Centre. Presentation given as part of the visit of St. Petersburg s university delegation in Limassol, Cyprus. 03/2010 CALL at the Language Centre: How we use new technologies in our language programmes. Nicolaou, A. & Parmaxi, A. Presentation given as part of the activities organised during the 2 nd official meeting of the Grundtvig programme in Cyprus. Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. Antigoni Parmaxi Page 7 out of 16

10 Talks in media 04/2015 Interview given at the MYCYradio program, Kaleid 'Her scope, discussing the Womenpower Platform, its design and development for helping young women by giving them support and advice. Student Clubs/ Other University Activities 11/2014-Present Membership chair of the ACM-W (Cyprus) chapter 10/2012-Present Founder and secretary of the CUT students Research Club 11/ /2015 Secretary of the Scientific Association of PhD candidates Cyprus 5) Honours and Awards 10/2014 Travel and conference grant from Google for participation at the Society of Women Engineers Conference in Los Angeles, California (Amount: $500). 08/2014 Travel scholarship from Association for Computing Machinery Committee on Women for participation at the 3 rd International Constructionism Conference 2014 in Vienna, Austria (Amount: $500). 05/2014 Member of winning team of Mahallae Challenge "Women and Dialogue" (Amount of award: $30,000). 04/2013 Member of the national winning entry for the annual European Charlemagne Youth Competition with Let s Research e-magazine 05/2012 Full scholarship from the European Association of Technology-Enhanced Learning (EA-TEL) for participation at the 8 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning 2012, Estoril, Portugal (Amount: 600). 06/2011 Full scholarship from the STELLAR network of excellence( S ustaining T echnology E nhanced L earning at a LAR ge scale) for participation at the 7 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning 2011, Chania, Greece (Amount: 600). 06/2007 Excellent Graduate Student, Award from the Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus. 6) Teaching (A ) Overview of Teaching Experience Since 2009 I have been working as a Greek language instructor at the Cyprus University of Technology Language Centre (CUT LC). Due to being at a new university I have been actively involved in the design and development of several Greek language courses, under the supervision of the CUT LC Director. Since then, I have also co-ordinated all Greek language courses offered at the CUT LC, under the supervision of the CUT LC Director. The o nline and paper-based language teaching material has been prepared following the Common European Framework of Reference for Languages. Moreover, n ew technologies are an integral part of the course development, both from the instructor and students, adhering to the theory and practice of CALL. My duties also involve exam preparation and evaluation for governmental and semi-governmental organisations. Antigoni Parmaxi Page 8 out of 16

11 (B) Courses Delivered 08/2009-present Cyprus University of Technology, Language Centre Course and teaching hours taught: 1. Greek for academic purposes (Communications and Internet Studies) [Total teaching hours: 117] Fall 2014 Course duration: 13 weeks, 39 hours 2. Greek for academic purposes/dissertation writing I [Total teaching hours: 416] Fall 2014; Spring 2014; Fall 2013; Spring 2013; Fall 2012; Spring 2011; Fall 2010 Course duration: 13 weeks, 52 hours 3. Greek for academic purposes/dissertation writing II [Total teaching hours: 208] Spring 2015; Spring 2014; Spring 2013; Spring 2011 Course duration: 13 weeks, 52 hours 4. Greek for specific academic purposes II (Nursing) [Total teaching hours: 78] Spring 2011; Spring 2013 Course duration: 13 weeks, 39 hours 5. Greek for specific academic purposes I (Nursing) [Total teaching hours: 78] Fall 2010; Fall 2012 Course duration: 13 weeks, 39 hours 6. Intensive Greek language course for specific academic purposes (Nursing) [Total teaching hours: 1755] Fall 2009; Spring 2010; Fall 2010; Spring 2011; Fall 2011; Spring 2012 Course duration: 26 weeks, 650 hours 7. Erasmus Intensive Language Course in Greek Language and Culture [Total teaching hours: 300] Summer 2011; Summer 2010; Summer 2009 Course duration: 4 weeks, 100 hours 8. Greek language and culture course for Erasmus students [Total teaching hours: 78] Spring 2011; Fall 2010 Course duration: 13 weeks, 39 hours Junior School, Nicosia Spring 2009 Greek as a foreign language for Key Stage 2 students (C) Development of Greek Language Courses At the CUT LC, I have been actively involved in the development of several Greek language courses: Foundation course to scholarship students from Kenya and Uganda who currently study at the Department of Nursing of the University: Intensive Greek Language and Culture Course I; Intensive Greek Language and Culture Course II; Advanced Greek I; Advanced Greek II Greek courses for Erasmus and international students who study at the CUT: Erasmus Intensive Language Course; Greek Language Course I; Greek Language Course II; Greek Language Course III Greek for academic purposes/dissertation writing for undergraduate students of the University: Greek for academic purposes/dissertation Writing I; Greek for academic purposes/dissertation Writing II; Greek for academic purposes for students of Communication and Internet Studies. Antigoni Parmaxi Page 9 out of 16

12 (D) Pedagogical Approach My pedagogical philosophy is underpinned by social constructivism and constructionism (Papert, 1980; 1991; 1993). I believe that learning can happen most effectively when people are collaboratively active in making tangible objects in the real world or in the world of the computer. In this sense, constructionism is connected with experiential learning. In my classroom I endeavour in engaging students in challenging authentic real-life situations in which they bring theory and action together with an aim of constructing a tangible artifact. I also place special emphasis on student-teacher relationships, recognising also the participatory nature of the learning process for both student and teacher. I present myself as a knowledgeable collaborator rather than an information provider; nurturing a classroom environment in which students thoughts and questions become tools for substantive discourse. I believe that technology enables the development of constructionist learning environments, in which students can engage in collaborative construction of an online artifact and make maximum use of their own cognitive potential. (E) Personal Development In order to develop my teaching methods and practise further, I participate in several conferences, workshops, seminars and trainings. The topics vary and include the use of several technological tools as well as aspects of interculturalism in the language classroom (Please see section 8 for a complete list of conferences and workshops attended). (F) Students Feedback Table 1: Student Evaluation Summary at Cyprus University of Technology (scores from 1-5) for the courses delivered during the academic years (see section 6A for specific courses taught ) Question number Question Score (average) 1. I participate actively in class and complete all assigned tasks 4,83 2. I regularly study the assigned readings 4,67 3. The instructor knows well the domain and material of the course 4,82 4. The instructor organisers well the presentation of the material in class 4,76 5. She encourages critical thinking 4,69 6. She presents concepts with examples, in a simple and interesting way 4,73 7. The exercises she assigns help in better understanding the content of the course 4,82 8. She is reachable to students 4,88 9. Overall evaluation of the instructor 4, I have learned a lot 4, The course material and instructor s notes were useful 4, Overall evaluation of the course 4,70 Students comments given in the evaluation forms include: the best teacher I have ever had (GRE122); Very helpful and supportive teacher for our dissertation (GRE411); her contribution for guiding our dissertation has been of significant value (GRE411). Antigoni Parmaxi Page 10 out of 16

13 (G) Students Achievements Sample of students work can be found online (Greek Language and Culture Course: Foundation Course: Advanced Greek: Greek for Academic Purposes: Moreover, students high achievement can also be reported by the following: 1. Students who participated at the foundation course came in Cyprus from Kenya and Uganda with no knowledge of Greek and are currently enrolled at the Department of Nursing of the University. They have all successfully completed their studies (1st, 2nd, 3rd year) at the Department of Nursing. Their GPA ranges between 6.2 and 8.4. The first students have graduated with excellent remarks from their Department. 2. Students who enrolled to the elective course Greek for Academic Purposes/Dissertation Writing have completed successfully their dissertation with high grades (8.5-10). 7) Administrative Duties An important administrative role in my case is the development and coordination of several Greek language courses offered at the Cyprus University of Technology Language Centre (CUT LC), under the supervision of the CUT LC director. Moreover, as a PhD candidate I was also involved in several committees and associations such as the senatorial committee of post-graduate studies, through which I put forward the needs of doctoral students and young researchers. Finally, I am a co-founder and membership chair of the first Association of Computing and Machinery Women (ACM-W) Chapter in Cyprus, aiming at engaging women in exciting computing activities. More specifically my administrative duties include: 09/2009 present CUT LC Greek Courses Coordinator, under the supervision of the Cyprus University of Technology Language Centre Director 11/2014 present Co-founder and membership chair of ACM-W Chapter (Cyprus) 02/2014 present Member of the Gender Equality Committee of Cyprus University of Technology 04/2013 present Member of the Evaluation Committee of the annual competition related to the creation of Computer Games-Logipaignion 2013; 2014; 2015 Role: Evaluation of submitted computer games in the category: Secondary Education 12/2012 present Member of the CUT LC committee for the preparation of Master in Computer-Assisted Language Learning 09/2012 present 01/2011 present Member of the CUT LC committee for Intercultural Education. The committee has been co-operating with the Ministry of Education and Culture with an aim to integrate elements of intercultural education in the teaching of Greek as a second language in primary education Member of the CUT theses and dissertations committee representing the CUT LC in determining the structure of graduate dissertations. 11/ /2015 Secretary of the Association of PhD Candidates of Cyprus 03/ /2014 Member of senatorial post-graduate committee [students representative] Antigoni Parmaxi Page 11 out of 16

14 8) Conferences, Symposia and Training Seminars Attendance (A) Conferences 03/2015 9th International Technology, Education and Development Conference, Madrid, Spain. 01/2015 TextLink First Action Conference, Louvain-la-Neuve, Belgium. 11/2014 Gender, Law and Institutions Conference, Nicosia, Cyprus. 06/2014 1st Learning & Collaboration Technologies affiliated with 16th International Conference on Human Computer Interaction, Crete, Greece. 03/2014 1st ACM-W Europe womencourage Conference, Manchester, UK. 03/2014 1st International Conference on the use of ipads in Higher Education, Paphos, Cyprus. 10/2013 2nd Open Interdisciplinary MUMIA Conference. Limassol, Cyprus. 09/2013 European Conference on Technology-Enhanced Learning (EC-TEL). Paphos, Cyprus. 07/2013 4th WorldCALL Conference. Glasgow, UK. 03/2013 TEDxNicosia 2013 RE-Think. RE-Generate. RE-Act, Nicosia, Cyprus. 09/2012 Multilingualism in Europe, Conference organised by the European Commission. Limassol, Cyprus. 11/2011 Shaping Perceptions and Attitudes to Realise the Diversity Advantage (SPARDA). Project presentation Research results on the prevailing perceptions on interculturalism in Limassol. Limassol, Cyprus. 03/2011 MIPEX in Cyprus II Integration of migrants into the Cypriot Society. Limassol, Cyprus. 06/2010 Managing educational change: research, policy, practice. Cyprus Pedagogical Association, Nicosia, Cyprus. 12/2010 1st Conference on Foreign Language Instruction and Technology. Nicosia, Cyprus. 11/2008 The genealogy of school leadership and management in Cyprus. Nicosia, Cyprus. 10/2006 Youth mobility: educational and professional perspectives in European Union. European Parliament, Brussels, Belgium. (B) Symposia 06/2015 COST action meeting Play for Children with Disabilities (LUDI), Limassol, Cyprus. 05/2015 COST action meeting Femicide Across Europe. Limassol, Cyprus. 09/2013 Researchers Night 2013, Limassol, Cyprus. 12/2012 Research directions in the field of Languages in Cyprus. Language Centre, Limassol, Cyprus. 11/2012 8th Symposium on Oral History "The 'invisible cities' of Limassol: neighbourhoods, parishes and districts. Pattichion Municipal Museum, Historical Archive and Research Centre, Limassol, Cyprus. 11/2012 Test Washback in the Language Classroom, EALTA 3rd CBLA SIG Symposium. Nicosia, Cyprus. 11/2011 7th Symposium on Oral History "Collectors, collections and archives in Limassol. The predators of the memory of a city. Pattichion Municipal Museum, Historical Archive and Research Centre, Limassol, Cyprus. 10/2009 Access in tertiary education in Cyprus: challenges and perspectives. Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. (C) Training Seminars and Workshops 06/2015 ReCRED: From Real-world Identities to Privacy-preserving and Attribute-based CREDentials for Device-centric Access Control. Limassol, Cyprus. 05/2015 EuroCALL Teacher Education SIG, Cyprus University of Technology, Cyprus Limassol, Cyprus. 05/2015 NASA International Space Apps Challenge. Limassol, Cyprus. 05/2015 The Rhetoric of Identity: Greek-Australians Car Signs from a Linguistic and Cultural Antigoni Parmaxi Page 12 out of 16

15 Approach. Mimis A. Sophocleous. Limassol, Cyprus. 02/2015 Presentation of the Modern Greek Dictionary of the Athens Academy, Prof. Christoforos Charalambakis. Limassol, Cyprus. 11/2014 Thinking Design Thinking, Dr. Dimitris Grammenos. Limassol, Cyprus. 11/2014 World Usability Day: User Engagement. Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus Computer Society, Cyprus Pedagogical Institute, Limassol, Cyprus. 05/2014 Computer assisted knowledge learning communities: An innovative organizational model of collaborative learning for higher education, Dr. Maria Zenios. Limassol, Cyprus. 05/2014 PhD colloquium. Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 11/2013 World Usability Day: Technology Enhanced Learning, Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2013 Mobile Assisted Language Learning (MALL), Trainer: Professor Jack Burston. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2013 A National Virtual Language Lab (ANVILL), Trainer: Professor Jack Burston. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2013 E-CAT, Trainer: Jack Burston. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2013 The use of Facebook in teaching an L2, Trainer: Chrysoulla Constantinou. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2013 The use of Facebook in numbers and its use in the language teaching, Trainer: Dimitrios Boglou. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2013 The use of Moodle in language programmes, Trainer: Dr. Salomi Papadima Sophocleous. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2013 New Information Technologies, Trainer: Nicos Ioannou, Kika Christou & Panayiotis Chiras. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 05/2013 9th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, European Association of Technology Enhanced Learning, Limassol, Cyprus. 04/2013 Grundtvig in-service training programme: Sociocultural Diversities and Human Rights: The role of Intercultural Education. Practical seminar addressed to the needs of Teachers and Adult Trainers. International Association of Intercultural Education (IAIE) in cooperation with the Hellenic Association for Intercultural Education (HAIE), Athens, Greece. 11/2012 1st LUCIDE seminar: The Multilingual City in Utrecht, Amsterdam. 11/2012 World Usability Day: computer games and entertainment technology, Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology, Cyprus Computer Society, Cyprus Pedagogical Institute, Limassol, Cyprus. 10/2012 elibrary USA Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 07/2012 Youth! Envisage and design your ideal future!, Future Worlds Centre, Paphos, Cyprus. 06/2012 Turnitin Seminar on Plagiarism, Library, Cyprus University of Technology, Limassol,Cyprus. 06/2012 Photoshop. Trainer: Yiannis Mallouris. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2012 Audacity. Trainer: Olga Georgiadou. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2012 Moodle use, Moodle grading system and other functions. Trainer: Dr. Salomi Papadima-Sophocleous & Yiannis Mallouris. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 03/2012 New Technologies and Educational Reform, Department of Communications and Internet Antigoni Parmaxi Page 13 out of 16

16 studies, Limassol, Cyprus. 06/2011 8th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, European Association of Technology Enhanced Learning, Estoril, Portugal. 12/2011 Video Games: Research, development prospects for the gaming industry in Cyprus, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 11/2011 World Usability Day, Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology, Cyprus Computer Society, Cyprus Pedagogical Institute, Limassol, Cyprus. 09/2011 THATCamp Cyprus 2011: The Humanities and Technology Camp, Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology Limassol, Cyprus. 06/2011 7th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, European Association of Technology Enhanced Learning, Chania, Greece. 06/2011 Moodle Training. Trainer: Yiannis Mallouris. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2011 Google Website Creating. Trainer: Olga Georghiadou. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2011 Prezi Presentation Software. Trainer: Olga Georghiadou. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology Limassol, Cyprus. 04/2011 1st European Workshop on HCI Design and Evaluation: The influence of domains. Apollonia Hotel, Limassol, Cyprus. 06/2010 Using Web Swami in Language Learning. Trainer: Eleni Nikiforou. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2010 How to Use Excel for Grading Purposes. Trainer: Evi Eliadou. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2010 Current Trends in English for Academic Purposes. Trainer: Dr Ann Snow. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 06/2010 How to Prepare a Poster Presentation. Trainers: Chrysa Nitsiou & Maria Stavrides, University of Nicosia. In-service Training, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 05/2010 Intercultural Workshop, Bios Lifelong learning centre, Nicosia, Cyprus. 01/2010 Shoot, Cut & Upload: Creating Audiovisual Material for Foreign Language Teaching, Bios Life Long Learning Centre, Nicosia, Cyprus. 01/2010 Dyslexia and provisions in Higher Education, Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 11/2009 Greek Live - Techniques for motivating students in Greek as foreign language teaching, Bios Life Long Learning Centre, Nicosia, Cyprus. 9) Digital Literacy Outstanding capability in handling new technologies for teaching duties and for carrying out scientific research. Excellent capability in the use of multimedia dedicated language classrooms and various types of technologies (web 2.0 technologies, LMSs, VLEs). Social Technologies Wikis, Blogs, Weebly, Facebook, Twitter, Google Documents, Google Sites, Voki, Dropbox, Kahoot! LMS Moodle, Ementoria Computer Labs Interactive Whiteboard, Audio-visual equipment Document markup language LaTeX Other Audacity, Google Forms, Prezi, YouTube, Second Life, Moviemaker, Evernote, Skype, Flashmeeting, Nvivo Antigoni Parmaxi Page 14 out of 16

17 10) Languages Greek : English : Italian : Mother tongue Proficient user (C1-C2) 2001 London Examinations General Certificate of Education (GCE), O Level in English Language (Grade A) 2000 London Examinations General Certificate of Education (GCE), O Level in Modern Greek (Grade A) Basic User (A2) 2007 Certificazione d Italiano come Lingua Straniera, Livello A2 (52/60) 11) List of publications A) Refereed Journal Papers 1. Parmaxi, A., Nicolaou, A., Papadima-Sophocleous, S., & Boglou, D. (under review). The Landscape of Multilingualism in the Urban Community of Limassol. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication (MULTI). 2. Souleles, N., Ioannou, A., Parmaxi, A., Savva, S. (under review).the perceptions of Art and Design students on creativity and social networking sites. Digital Creativity. 3. Papadima-Sophocleous, S., & Parmaxi, A. (under review). Cyprus Language Centres: profiles and survival strategies in an era of diminishing resources. Language Problems and Language Planning Journal. 4. Parmaxi, A., & Zaphiris, P. (2015). Computer Mediated Communication in Computer-Assisted Language Learning: Implications for Culture-Centered Design. Universal Access in the Information Society Journal. DOI: /s Parmaxi, A., & Zaphiris, P. (2015). Developing a framework for social technologies in learning via design-based research. Educational Media International, 52 (1), 33-46, DOI: / Parmaxi, A., & Zaphiris, P. (2015). Specifying the dynamics of social technologies as social microworlds. Behaviour & Information Technology, 34 (4), , DOI: / X Parmaxi, A., Zaphiris, P., Papadima-Sophocleous, S. & Ioannou, A. (2013). Mapping the landscape of Computer Assisted Language Learning: an inventory of research. Interactive Technology and Smart Education Journal, 10 (4), doi: /ITSE Michailidou, E., Parmaxi, A. & Zaphiris, P. (2014). Culture effects in online social support for older people: Perceptions and experience. Universal Access in the Information Society Journal, 14 (2), DOI: /s B) Refereed Conference Publications 1. Parmaxi, A., & Zaphiris, P. (2015). Technology disrupting learners and teachers practices in Computer-Assisted Language Learning. Proceedings of INTED2015 conference (pp ). Madrid, Spain. 2. Parmaxi, A. & Vasiliou, C. (2015). Communities of interest for enhancing social creativity: the case of Womenpower platform. Proceedings of INTED2015 conference (pp ). Madrid, Spain. Antigoni Parmaxi Page 15 out of 16

18 3. Parmaxi, A., & Zaphiris, P. (2014). Affordances of social technologies as social microworlds. In CHI'14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp ). New York, USA: ACM Press. Available from: 4. Parmaxi, A., & Zaphiris, P. (2014). The evolvement of constructionism: an overview of the literature. In Learning and Collaboration Technologies. Designing and Developing Novel Learning Experiences (pp ). Springer International Publishing. 5. Parmaxi, A. (2014). Framing the use of social technologies towards social constructionism. In 1st ACM-W Europe womencourage Conference, Manchester, UK [peer reviewed; presented as poster]. Available from: 6. Parmaxi, A., Zaphiris, P., Michailidou, E., Papadima-Sophocleous, S., & Ioannou, A. (2013). Introducing new perspectives in the use of social technologies in learning: Social constructionism. In P. Kotzé et al. (Eds.), Proceedings of INTERACT 2013, Lecture Notes in Computer Science (Vol. 8118, pp ). Springer. 7. Parmaxi, A. (2013). Using social technologies in Computer-Assisted Language Learning: development of a theoretical and methodological framework. Doctoral Consortium of the 8 th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL). Paphos, Cyprus. 8. Parmaxi, A., Kyriacou, S., Stylianou, C., Zaphiris, P. & Papadima-Sophocleous, S. (2013). Using phenomenography to compare the variations of language teachers and learners attitudes towards Computer Assisted Language Learning. 4th WorldCALL Conference. Glasgow, UK. 9. Parmaxi, A., Zaphiris, P., Papadima-Sophocleous, S., & Ioannou, A. (2013). Charting recent development in Computer Assisted Language Learning. 4th WorldCALL Conference. Glasgow, UK. 10. Kawase, R., & Parmaxi, A. (2013). Online student engagement as formative assessment. Workshop on Technology-Enhanced Formative Assessment (TEFA) 2013, 8 th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL). Paphos, Cyprus. 11. Papadima-Sophocleous, S. & Parmaxi, A. (2013). Cyprus Language Centres: profiles and survival strategies in an era of diminishing resources. 8th National AICLU Conference. Foggia, Italy. 12. Kyriacou, S., Parmaxi, A., Stylianou, K. & Zaphiris, P. (2012). Using phenomenography to capture the variation of students attitudes towards Computer Assisted Language Learning. 15 th International Conference on Applied Linguistics. Thessaloniki, Greece. C) Book Chapters 1. Papadima-Sophocleous, S., & Parmaxi, A. (2012). The use of wiki in teaching and learning Greek as a second language for Specific Academic Purposes: challenges and future perspectives. In J. Burston, D. Tsagari & F. Doa (Eds.), Proceedings of the 1 st Conference on Foreign Language Instruction and Technology: Theory & Practice (pp ). Nicosia: University of Nicosia Press. D) Technical Report 1. Papadima-Sophocleous, S., Nicolaou, A., Boglou, D., & Parmaxi, A. (2015). Multilingualism in Limassol: LUCIDE city report. ISBN: Antigoni Parmaxi Page 16 out of 16

19 Αντιγόνη Παρμαξή Βιογραφικό Σημείωμα Περιεχόμενα 1) Προσωπικές Πληροφορίες 2) Εκπαίδευση 3) Επαγγελματική Εμπειρία 4) Ερευνητικές Δραστηριότητες 5) Τιμητικές Διακρίσεις και Βραβεία 6) Διδασκαλία 7) Διοικητικά Καθήκοντα 8) Συνέδρια, Συμπόσια και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 9) Ψηφιακός Γραμματισμός 10) Γλώσσες 11) Δημοσιεύσεις

20 Αντιγόνη Παρμαξή 1) Προσωπικές Πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Αντιγόνη Παρμαξή Διεύθυνση Μπενάκη 14, Κάτω Πολεμίδια, 4157 Λεμεσός, Κύπρος Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ιστοσελίδα Ημερομηνία Γέννησης 09/04/1985 Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας ) Εκπαίδευση 09/ /2015 Διδακτορικό (ειδίκευση: Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση) Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος Τίτλος διατριβής : Η ανάπτυξη ενός κονστρουκτιονιστικού μοντέλου μάθησης για τις κοινωνικές τεχνολογίες. Η διδακτορική μου διατριβή πραγματεύεται τη χρήση των κοινωνικών τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μοντέλου που πλαισιώνει τη χρήση των τεχνολογιών αυτών στη γλωσσική διδασκαλία. Βασική συνιστώσα της διατριβής αποτελεί το μοντέλο του κοινωνικού κονστρουκτιονισμού το οποίο προβάλλει τις βασικές διαστάσεις των κοινωνικών τεχνολογιών ως εργαλείων κοινωνικού κονστρουκτιονισμού, τις ενέργειες που σηματοδοτούν τον κοινωνικό κονστρουκτιονισμό και τα στοιχεία εκπαιδευτικού σχεδιασμού που περικλείουν τη θεωρητική κατανόηση του συγκεκριμένου μοντέλου. Επιβλέποντας καθηγητής : Καθ. Παναγιώτης Ζαφείρης Τριμελής Επιτροπή Διδακτορικής Διατριβής : Καθ. Παναγιώτης Ζαφείρης, Δρ Σαλώμη Παπαδήμα Σοφοκλέους, Δρ Άντρη Ιωάννου 09/ /2009 Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής (Ειδίκευση: Πολιτισμικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Διοίκηση) Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος Θέματα που καλύφθηκαν : Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Γλωσσική Εκμάθηση (CALL), χρήση Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων, κριτική ανασκόπηση διδακτικού υλικού για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, ανάπτυξη γλωσσικού διδακτικού και εξεταστικού υλικού για μαθητές και ενήλικες, βασικές αρχές διαπολιτισμικής αγωγής. Βαθμός : / /2007 Πτυχίο Κλασικών Σπουδών Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος Θέματα που καλύφθηκαν: ανάπτυξη γλωσσικού διδακτικού υλικού Βαθμός : 8.70 Αντιγόνη Παρμαξή Σελίδα 2 από 18

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1

MYP. Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 MYP Εφαρμογή στην α Γυμνασίου ΚΑ 2016-2017 Ενημέρωση από Διεύθυνση προς τον Σύλλογο Γονέων ΓΚΑ 1 Διευθυντής / President: Καθ. Σ. Πολλάλης Συνδιευθυντής ΚΑ: κ. Δ. Τσελέντης Διευθυντής Γυμνασίου ΚΑ: κ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE

«Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις στην Ευρώπη» Supporting Intercultural Trends in Europe SITE With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες» «Υποστηρίζοντας τις Διαπολιτιστικές Τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: skout@phil.uoa.gr Home address: Ch, Trikoupi, 6, Alimos 17456, Athens, Greece Tel.: +30-210-9924005

E-mail: skout@phil.uoa.gr Home address: Ch, Trikoupi, 6, Alimos 17456, Athens, Greece Tel.: +30-210-9924005 STAMATIA KOUTSOULELOU CURRICULUM VITAE Name: Stamatia Surname: Koutsoulelou Work address: Department of Linguistics, School of Philosophy, University of Athens, 15784 Athens, Greece Tel.: +30-210 -7277856

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Kia Karavas. RCEL publications, 2008

Kia Karavas. RCEL publications, 2008 RCEL publication series editors: Bessie Dendrinos & Kia Karavas MENTORING STUDENT TEACHERS OF ENGLISH A HANDBOOK Kia Karavas RCEL publications, 2008 Faculty of English Studies, National and Kapodistrian

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ SCRATCH ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β /ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ

Η οικολογία της σχολικής τάξης ΙΙ Όλγα Ηµέλλου PhD Περίληψη Μετά την ψήφιση του νόµου 2817/2000, την πρόσφατη συµπλήρωση και αναθεώρησή του και την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η εκπαίδευση των παιδιών και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/

ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ: E-MAIL: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ droggitou@gmail.com http:// droggitou.tripod.com http://droggitou.spaces.live.com/ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες

Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τεχνολογικά υποβοηθούμενη μάθηση: Εργαλεία και τεχνολογίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Άνθρωποι και ιαδικασίες Τρόποι χρήσης της εκπαίδευσης από απόσταση σήμερα Κατηγορίες εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διάλεξη 8 Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 8: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 1/28 1/12/2015 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή στις ΤΠΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα 818 Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Corpus linguistics

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο

Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο Μαρία Στιβακτάκη Εκπαιδευτικός, MA "Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. International Scientific Conference era 8, The SynEnergy Forum

ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. International Scientific Conference era 8, The SynEnergy Forum ñ Hellenic Educational National and Kapodistrian Technological Education Society University of Athens Institute of Piraeus ΙΕ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρακτικά International Scientific

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα