ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)"

Transcript

1 Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ , 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Με μεγάλο ενδιαφζρον υποβάλλω τθν παροφςα αίτθςθ για τθ κζςθ Ειδικοφ Επιςτιμονα ςτο Κζντρο Γλωςςϊν του Τεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ LCE_671: Ελλθνικά για ακαδθμαϊκοφσ ςκοποφσ/συγγραφι πτυχιακισ μελζτθσ ΙΙ. Ωσ μζλοσ του Κζντρου Γλωςςϊν τα τελευταία ζξι χρόνια ζχω αποκομίςει πολφτιμεσ εμπειρίεσ, τόςο ςε ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό, όςο και ςε διδακτικό επίπεδο. Καταρχάσ, όντασ θ πρϊτθ Ειδικι Επιςτιμονασ για τθν ελλθνικι γλϊςςα, είχα τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ διδακτικοφ και εξεταςτικοφ υλικοφ, κακϊσ και των προγραμμάτων που αφοροφν τθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε ςυνεργαςία με τθν Διευκφντρια του Κζντρου Γλωςςϊν. Για τθν ανάπτυξθ των προγραμμάτων αυτϊν λιφκθκαν υπόψθ οι ςφγχρονεσ μζκοδοι, κεωρίεσ και πρακτικζσ ςτο χϊρο τθσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ γλωςςϊν, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ Γλϊςςασ (ΚΕΠΑ), κακϊσ και θ διαπολιτιςμικι πτυχι τθσ διδαςκαλίασ γλωςςϊν. Από το 2009 ζχω ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ ςυνολικά δζκα μακθμάτων ελλθνικισ γλϊςςασ τα οποία απευκφνονται ςε ξζνουσ υπότροφουσ φοιτθτζσ οι οποίοι φοιτοφν ςτο Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου, ςε εραςμικοφσ φοιτθτζσ, κακϊσ και ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου. Επιπλζον, τα κακικοντά μου ςτο Κζντρο Γλωςςϊν περιλαμβάνουν κεματοκζτθςθ και βακμολόγθςθ εξεταςτικϊν δοκιμίων για κρατικοφσ και θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και το ςυντονιςμό των ελλθνικϊν προγραμμάτων, υπό τθν εποπτεία τθσ διευκφντριασ του Κζντρου Γλωςςϊν. Ζχοντασ τθν ευκαιρία να εργαςτϊ ςε ζνα δυναμικά αναπτυςςόμενο και τεχνολογικά ςφγχρονο Κζντρο Γλωςςϊν, είχα τθ δυνατότθτα να εξελίξω τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ μου ςτον τομζα τθσ διδαςκαλίασ τθσ γλϊςςασ υποβοθκοφμενθσ από θλεκτρονικό υπολογιςτι (Computer Assisted Language Learning). Συγκεκριμζνα, ζχω εξοικειωκεί με ςφγχρονεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εξοπλιςμζνεσ με τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν, κακϊσ και με ςφγχρονα προγράμματα και εργαλεία για μικτι και διαδικτυακι διδαςκαλία. Μεταξφ των προγραμμάτων για τα οποία αποκτιςει άριςτθ γνϊςθ περιλαμβάνεται το πρόγραμμα διαχείριςθσ μακιματοσ (Moodle), ο διαδραςτικόσ πίνακασ, οπτικοακουςτικό και ψθφιακό υλικό και κοινωνικζσ τεχνολογίεσ (wiki, blog, facebook, google documents, dropbox). Η εναςχόλθςι μου με τισ κοινωνικζσ τεχνολογίεσ και το ενδιαφζρον μου για τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν ςτθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ αποτζλεςαν το ζναυςμα για τθν μετζπειτα ακαδθμαϊκι μου πορεία. Τον Σεπτζμβριο του 2010 εγγράφθκα ςτο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμιματοσ Πολυμζςων και Γραφικϊν Τεχνϊν του Αντιγόνθ Παρμαξι Σελίδα 1 από 2

2 Τεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Τεχνολογικά Υποβοθκοφμενθ Γλωςςικι Εκμάκθςθ» από το οποίο αποφοίτθςα τον Ιοφνιο του Στο πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ διερεφνθςα τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ ενόσ μοντζλου, το οποίο κα πλαιςιϊνει τθ χριςθ των κοινωνικϊν τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία και εκμάκθςθ γλωςςϊν. Το μοντζλο αυτό βαςίηεται ςτθ κεωρία του κονςτρουκτιονιςμοφ (Papert, ) και φιλοδοξεί να περιβάλει τθ χριςθ των κοινωνικϊν τεχνολογιϊν ςε περιβάλλοντα εντόσ και εκτόσ τθσ ςυμβατικισ αίκουςασ διδαςκαλίασ. Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ, θ ακαδθμαϊκι ζρευνα τροφοδότθςε τθ διδακτικι πρακτικι, όπου βαςικό μζλθμά μου ιταν θ εμπλοκι των φοιτθτϊν ςε αυκεντικζσ περιςτάςεισ επικοινωνίασ ςτισ οποίεσ κεωρία και πράξθ ςυγκλίνουν με ςτόχο τθν καταςκευι ενόσ τεχνουργιματοσ. Βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ αποτζλεςε θ ανάπτυξθ του μοντζλου του κοινωνικοφ κονςτρουκτιονιςμοφ. Το μοντζλο αυτό προβάλλει τισ βαςικζσ διαςτάςεισ των κοινωνικϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείων κοινωνικοφ κονςτρουκτιονιςμοφ, τισ ενζργειεσ που ςθματοδοτοφν τον κοινωνικό κονςτρουκτιονιςμό και τα ςτοιχεία εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ που περικλείουν τθ κεωρθτικι κατανόθςθ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον του κοινωνικοφ κονςτρουκτιονιςμοφ είναι πλοφςιο ςε τεχνουργιματα, προςανατολιςμζνο ςτο ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με επίκεντρο το τεχνοφργθμα, ενϊ ταυτόχρονα προωκεί τθ ςυνζργεια πολλαπλϊν κοινωνικϊν τεχνολογιϊν. Πζρα από τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία, το Κζντρο Γλωςςϊν μου παρείχε τθν ευκαιρία να εμπλακϊ ςτθν υποβολι διάφορων ερευνθτικϊν προτάςεων, και να ςυμμετάςχω ςε δφο ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα (Creativity: New Technologies in Intercultural/Multilingual Education, LUCIDE - Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe) μζςα από τα οποία ανζπτυξα περαιτζρω τισ ερευνθτικζσ μου γνϊςεισ και δεξιότθτεσ. Η εμπλοκι ςτθν υποβολι ερευνθτικϊν προτάςεων και εκπόνθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ζχει ςυμβάλει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ πνεφματοσ ομαδικότθτασ ανάμεςα ςτουσ ςυναδζλφουσ του Κζντρου Γλωςςϊν και κατ επζκταςθ ςτθν καλλιζργεια ενόσ ευχάριςτου και εποικοδομθτικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ. Εξάλλου, θ ανάπτυξθ ζντυπου και θλεκτρονικοφ γλωςςικοφ διδακτικοφ και εξεταςτικοφ υλικοφ είναι αποτζλεςμα ςυνεχοφσ ςυλλογικισ προςπάκειασ. Εκτόσ από ερευνθτικά προγράμματα, ζχω επίςθσ εμπλακεί ςε ζρευνεσ που αφοροφν τθ γλωςςικι πολιτικι ςτθν Κφπρο, κακϊσ και τθ χριςθ τθσ φαινομενογραφίασ για τθν καταγραφι τθσ ςτάςθσ των φοιτθτϊν και των κακθγθτϊν απζναντι ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογικά υποβοθκοφμενθσ γλωςςικισ εκμάκθςθσ. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν αυτϊν ζχουν παρουςιαςτεί ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά (ITSE, BIT, EMI) και ςυνζδρια (WorldCALL 2013, INTERACT 2013, AICLU 2013). Τελειϊνοντασ, φιλοδοξϊ να ςυμβάλω ουςιαςτικά ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ του Κζντρου Γλωςςϊν, ϊςτε τόςο οι φοιτθτζσ όςο και το ευρφ κοινό, να είναι ςε κζςθ να κατακτιςουν μια δεφτερθ γλϊςςα μζςα από τθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων και μζςων διδαςκαλίασ, ςε ζνα ευχάριςτο και δυναμικά αναπτυςςόμενο περιβάλλον. Παρακαλϊ βρείτε ςυνθμμζνο το βιογραφικό μου ςθμείωμα ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. Παραμζνω ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω διευκρινίςεισ. Με εκτίμθςθ, Αντιγόνθ Παρμαξι Αντιγόνθ Παρμαξι Σελίδα 2 από 2

3 Antigoni Parmaxi Curriculum Vitae Contents 1. Personal Details 2. Education 3. Professional Experience 4. Research Related Activities 5. Honours and Awards 6. Teaching 7. Administrative Duties 8. Conferences, Symposia and Training Seminars Attendance 9. Digital Literacy 10. Languages 11. List of publications

4 Curriculum Vitae Antigoni Parmaxi 1) Personal Details Name Address Antigoni Parmaxi 14 Benaki Str. Kato Polemidia 4157 Limassol, Cyprus ID Tel Website 2) Education 09/ /2015 PhD (Specialization in Computer-Assisted Language Learning) Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus Dissertation title : The development of a constructionist learning model for social technologies Through my dissertation I explored the use of social technologies in the language classroom and established a model that frames the use of social technologies in Computer-Assisted Language Learning (CALL). The constructionist model demonstrates the core dimensions of social technologies as social constructionist tools, and a set of instructional design elements that encloses the theoretical understanding of the Social Constructionist Classroom. Supervisor : Prof. Panayiotis Zaphiris PhD supervisory committee : Prof. Panayiotis Zaphiris, Dr. Salomi Papadima-Sophocleous, Dr. Andri Ioannou 09/ /2009 MA in Pedagogical Sciences (specialisations: intercultural education; educational administration and evaluation) Department of Education, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus Courses of studies: Computer-Assisted Language Learning (CALL), use of new technologies in the teaching of language courses, curriculum development, intercultural education. GPA: 9.11 out of 10 09/ /2007 BA in Classical Studies and Philosophy Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus Courses of studies: design and development of language teaching material; Greek language development GPA : 8.70 out of 10 Antigoni Parmaxi Page 2 out of 16

5 3) Professional Experience 08/2009 present Greek Language Instructor Language Centre, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus Duties: online and paper based material preparation and curriculum development for Greek language courses (Greek as a second language for Erasmus/international students and Greek for academic purposes/dissertation writing for undergraduate students), exams preparation for internal and external exams to governmental and semi-governmental organisations, co-ordination of the Greek language courses offered at the Cyprus University of Technology Language Centre (CUT LC) under the supervision of the CUT LC director 09/ /2015 Teaching Assistant Department of Multimedia and Graphic Arts, Cyprus University of Technology Duties: teaching assistant in the following courses MGA320: Design for All ; MGA240: Human-Centered Design; organizational and research related activities (literature review on FG-NET Aging database) 07/ /2015 Principal Investigator on Womenpower project, funded by UNDP-ACT 12/ /2014 Research Associate on LUCIDE (Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe) project, funded by the European Commission (KA2) 04/ /2009 Greek Language Teacher The Junior School, Nicosia, Cyprus Duties: teaching, online and paper based material preparation for Greek courses for Key Stage 2 students (Year 3 Year 6) 10/ /2008 Research Assistant, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, University of Cyprus Electronic check through Wordsmith Tools for Lexical Analysis 5.0 (Wordlister, Concordancer) in cooperation with Dr. Tassos A. Kaplanis, Assistant Professor of Modern Greek Literature at the Department of Byzantine and Modern Greek Studies of the University of Cyprus, for the preparation of the full index of the book Pali of Ioakim Kyprios (Kaplanis, T. A. (ed.) (2012), Ioakeim Kyprios' Struggle; A Narrative Poem on the 'Cretan War' of Editio Princeps [Texts and Studies in the History of Cyprus LXVII], Nicosia: Cyprus Research Centre). 10/ /2008 Students Assistant Department of Education, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus I was appointed as a student assistant for the following courses: EDU222: Language Arts Methods; EDU204: Methodology of Educational Research; EDU220: Theory and Practice of Teaching; EDU404: Curriculum Development; EDU341: Christian Education Antigoni Parmaxi Page 3 out of 16

6 4) Research Related Activities (A) Research Interests My general research interests are on Technology-Enhanced Learning with emphasis on social technologies for language learning. More specifically my research interests are: Computer-Assisted Language Learning (CALL) Computer-Supported Collaborative Learning Social technologies for supporting collaboration in online communities Cultural differences in the use of online social communities Technology for social inclusion Intercultural education (B) Participation in Funded Research Projects My involvement in funded research projects (WoMEnpower, LUCIDE, Creativity-Grundtvig) enhanced my teamwork capability and advanced my knowledge in dealing with the completion of multiple tasks for a common purpose. 06/ /2015 WoMEnpower (WE-ME) Research project supported by Mahallae (funded by UNDP) Total funding: $30,000 Role in the project : Principal Investigator Summary : WoMEnpower (www.womenpowerproject.eu) is a community platform that aims to link women mentors and mentees together. More specifically WE-ME is developed for helping young women receive support and advice in regards to self-improvement, aiming to increase their self-esteem, personal and social power, and solidarity. WE-ME aims at encouraging dialogue and mentoring between women both online and offline. Duties : a) general management of the project b) state-of-the-art research in available technologies for online mentoring provision; c) online platform development following a user-centered approach. 04/ /2018 Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) COST action supported by the EU Framework Programme Horizon 2020 Funding amount: 2,000/meeting Role in the project : Member of Management Committee Summary : The TextLink Action will facilitate European multilingualism by (1) identifying and creating a portal into such resources within Europe including annotation tools, search tools, and discourse-annotated corpora; (2) delineating the dimensions and properties of discourse annotation across corpora; (3) organising these properties into a sharable taxonomy; (4) encouraging the use of this taxonomy in subsequent discourse annotation and in cross-lingual search and studies of devices that relate and structure discourse; and (5) promoting use of the portal, its resources and sharable taxonomy. With partners from across Europe, TextLink will unify numerous but scattered linguistic resources on discourse structure. With its resources searchable by form and/or meaning and a source of valuable correspondences, TextLink will enhance the experience and performance of human translators, lexicographers, language technology and language learners alike. Antigoni Parmaxi Page 4 out of 16

7 12/ /2014 LUCIDE project- Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe Research project supported by the European Commission under the KA2 scheme of the Life-Long Learning Program. Total funding for Cyprus University of Technology: 15,000 Role in the project : Research Associate Summary : LUCIDE is a network which is developing ideas about how to manage multilingual citizen communities by building up a picture of how communication occurs in multilingual settings across the EU and beyond. The aim is to help institutions (councils, schools, hospitals) and local and national economies make better productive use of diversity as an economic resource and to strengthen social cohesion by fostering better communication and mutual understanding. Duties : state-of-the-art research in the area of language, immigration and diversity. This involves a) essential desk research on the current situation and gather basic linguistic data from Limassol; b) questionnaire development with key questions addressing the various aspects of language, urbanization, migration and policy making in Limassol; c) data analysis related to aspects of multilingualism in economic, educational, urban, public and private sphere in the city of Limassol and d) summary report of key themes for the city of Limassol. 08/ /2011 Creativity: New technologies in Intercultural/Multilingual Education Research project supported by the European Commission under the Grundtvig scheme of the Lifelong Learning Program. Total funding for Cyprus University of Technology: 20,000 Role in the project : Research Associate Summary : The project aims at improving the quality and accessibility of mobility throughout Europe of people involved in adult education, and at improving the quality of cooperation between organisations involved in adult education in Europe. The specific actions supported by the Grundtvig Programme include mobility of individuals which funds visits to the countries of the participating organisations and attendance of meetings, as well as partnership focusing on themes of mutual interest to the participating organisations. Fundamental activities of this project are to provide key expertise of creativity, linguistic and intercultural learning through technology for young people, for adults and for emigrants, organise intercultural activities to support a better social and cultural integration. Duties : a) design and development of a social media platform for collaborative learning ( ); b) qualitative research on cultural elements that facilitate and/or hinder the adaptation of foreigners in the Cypriot context; c) design and development of an online collaborative dictionary in five languages. (C) Memberships in Professional Associations European Association of Technology Enhanced Learning (EATEL) Association for Computing and Machinery (ACM) Association for Computing and Machinery on Women (ACMW) International Association of Intercultural Education (IAIE) The Cyprus Linguistics Society (CyLing) Scientific Association of Doctoral Candidates and Young Researchers, Cyprus Cyprus Pedagogical Association Hellenic Association for Intercultural Education (HAIE) Antigoni Parmaxi Page 5 out of 16

8 (D) Research Lab Affiliation 09/2011 present Cyprus Interaction Lab, Lab Member // Research Associate Since 2011, when the Cyprus Interaction Lab was established ( ), I participate actively in research studies that relate to a) the use of social technologies in language learning; b) the use of online communities for older adults; c) addressing intergenerational knowledge transfer to use skills and competencies based on experience; and d) use of tecnology for supporting social inclusion. My participation also involves events organization, for example, the annual event of World Usability Day. (E) Reviewer in Scientific Articles in Journals of Science Citation Index 1. CALICO journal (2)* 2. International Journal of Human-Computer Studies (1) 3. International Journal of Technology-Enhanced Learning (1) * In parentheses is the number of scientific articles per journal examined. (F) Editor in Scientific Journals and Proceedings 09/ /2012 Guest Editor in the Young Researcher Special Issue (2011) on State-of-the-Art in Technology Enhanced Learning in the International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL) (G) Text Editing 03/2011 present Text editing (Greek) of the Scientific Proceedings of the Symposia of Oral History, Pattichion Municipal Archive, Museum and Research Centre, Limassol, Cyprus Text editing (Greek) of the Cyprus University of Technology Language Centre brochure (2 nd and 3 rd Edition, 2012) (H) Conference, Special Sessions, and Workshops Organization Conference & Sessions Organization 04/2015 Organization of the first Womenpower Fair, Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 09/2014 Board member of the 2nd International Conference on Learning and Collaboration Technologies in the context of HCI International 2015, Los Angeles, USA. 04/2014 Member of the Programme Committee of the 11 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning in Ischia, Italy. 09/2014 Member of the local organising committee of the JURE (JUnior REsearchers of EARLI) 2015 Conference, Limassol, Cyprus. 04/2014 Member of the Publicity and Programme Committee of the 10 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning in Valletta, Malta. 06/2014 Board member of the 1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies in the context of HCI International 2014, Heraklion, Crete. 06/2014 Parallel session organisation entitled 'Computer Assisted Language Learning' during the 1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies in the context of HCI International 2014, Heraklion, Crete. 03/2014 Member of the local organizing committee 1st International Conference on ipads in Higher Education, Paphos, Cyprus. 05/2013 Local Organisation Chair of the 9 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning in Limassol, Cyprus. Antigoni Parmaxi Page 6 out of 16

9 Workshop organization 06/2015 Building a stronger TEL Community: Transform your TEL idea into a collaborative project proposal. Perifanou, M., Fominykh, M., Parmaxi, A., & Torres, A. Workshop organised during the 11 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Ischia, Italy. 04/2014 Work with the JTEL Community: Transform your idea of TEL innovation to work collaboration. Perifanou, M., Loureiro, A., Torres, A. & Parmaxi, A. Workshop organised during the 10 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Valletta, Malta. 05/2013 Discover a new theory of learning bottom-up. Laouris, Y., & Parmaxi, A. Workshop organised during the 9 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Limassol, Cyprus. 05/2013 Knowledge modelling from activity traces. Toussaint, B. M., Kawase, R., Parmaxi, A. & Luengo, V. Workshop organised during the 9 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Limassol, Cyprus. 04/2013 CV, cover letter and preparation for job interview. Workshop co-organised with the Cyprus University of Technology Liaison office during Greek for Academic Purposes course. 05/2012 After PhD. Perifanou, M., & Parmaxi, A. Workshop organised during the 8 th Joint European Summer School on Technology-Enhanced Learning, Estoril, Portugal. 03/2012 Paper Reviewing Workshop. Kraker, P., Leiba, M., Rau, M., Leony, D., Gutiérrez Rojas, I., Parmaxi, A., Börner, D. & Reinhardt, W. Workshop organised under the Young Researcher Special Issue (2012) on State-of-the-Art in TEL in the International Journal on Technology Enhanced Learning (IJTEL). The workshop was organised online via Adobe Connect and intended to familiarise junior reviewers with the blind peer-review process. (I) Other Activities Talks in seminars and colloquia 04/2015 Womenpower: Linking Women mentors and mentees. Parmaxi, A. & Vasiliou, C. Presentation given at the first Womenpower Fair organized at the Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. 09/2014 Multilingualism in urban communities: The case of Limassol. Papadima-Sophocleous, S., Nicolaou, A., Parmaxi, A. & Boglou, D. Presentation at the LUCIDE Final Conference: The Future of the Multilingual City, London School of Economics, London, UK. 03/2013 LUCIDE - Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe. Nicolaou, A. & Parmaxi, A. Presentation given as part of the activities organised during the LUCIDE research project at the St. Ioannis secondary School, Limassol, Cyprus. 11/2012 Best Practices in Multilingual Cities. Parmaxi, A. & Nicolaou, A. Presentation given as part of the LUCIDE's first international seminar, Utrecht, Netherlands. 06/2011 Creativity-Grundtvig Project: a review. Parmaxi, A. Presentation given as part of the activities of the annual in-service training held at the Cyprus University of Technology Language Centre, Limassol, Cyprus. 05/2011 Learning Greek at the Cyprus University of Technology Language Centre. Presentation given as part of the visit of St. Petersburg s university delegation in Limassol, Cyprus. 03/2010 CALL at the Language Centre: How we use new technologies in our language programmes. Nicolaou, A. & Parmaxi, A. Presentation given as part of the activities organised during the 2 nd official meeting of the Grundtvig programme in Cyprus. Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus. Antigoni Parmaxi Page 7 out of 16

10 Talks in media 04/2015 Interview given at the MYCYradio program, Kaleid 'Her scope, discussing the Womenpower Platform, its design and development for helping young women by giving them support and advice. Student Clubs/ Other University Activities 11/2014-Present Membership chair of the ACM-W (Cyprus) chapter 10/2012-Present Founder and secretary of the CUT students Research Club 11/ /2015 Secretary of the Scientific Association of PhD candidates Cyprus 5) Honours and Awards 10/2014 Travel and conference grant from Google for participation at the Society of Women Engineers Conference in Los Angeles, California (Amount: $500). 08/2014 Travel scholarship from Association for Computing Machinery Committee on Women for participation at the 3 rd International Constructionism Conference 2014 in Vienna, Austria (Amount: $500). 05/2014 Member of winning team of Mahallae Challenge "Women and Dialogue" (Amount of award: $30,000). 04/2013 Member of the national winning entry for the annual European Charlemagne Youth Competition with Let s Research e-magazine 05/2012 Full scholarship from the European Association of Technology-Enhanced Learning (EA-TEL) for participation at the 8 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning 2012, Estoril, Portugal (Amount: 600). 06/2011 Full scholarship from the STELLAR network of excellence( S ustaining T echnology E nhanced L earning at a LAR ge scale) for participation at the 7 th Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning 2011, Chania, Greece (Amount: 600). 06/2007 Excellent Graduate Student, Award from the Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus. 6) Teaching (A ) Overview of Teaching Experience Since 2009 I have been working as a Greek language instructor at the Cyprus University of Technology Language Centre (CUT LC). Due to being at a new university I have been actively involved in the design and development of several Greek language courses, under the supervision of the CUT LC Director. Since then, I have also co-ordinated all Greek language courses offered at the CUT LC, under the supervision of the CUT LC Director. The o nline and paper-based language teaching material has been prepared following the Common European Framework of Reference for Languages. Moreover, n ew technologies are an integral part of the course development, both from the instructor and students, adhering to the theory and practice of CALL. My duties also involve exam preparation and evaluation for governmental and semi-governmental organisations. Antigoni Parmaxi Page 8 out of 16

11 (B) Courses Delivered 08/2009-present Cyprus University of Technology, Language Centre Course and teaching hours taught: 1. Greek for academic purposes (Communications and Internet Studies) [Total teaching hours: 117] Fall 2014 Course duration: 13 weeks, 39 hours 2. Greek for academic purposes/dissertation writing I [Total teaching hours: 416] Fall 2014; Spring 2014; Fall 2013; Spring 2013; Fall 2012; Spring 2011; Fall 2010 Course duration: 13 weeks, 52 hours 3. Greek for academic purposes/dissertation writing II [Total teaching hours: 208] Spring 2015; Spring 2014; Spring 2013; Spring 2011 Course duration: 13 weeks, 52 hours 4. Greek for specific academic purposes II (Nursing) [Total teaching hours: 78] Spring 2011; Spring 2013 Course duration: 13 weeks, 39 hours 5. Greek for specific academic purposes I (Nursing) [Total teaching hours: 78] Fall 2010; Fall 2012 Course duration: 13 weeks, 39 hours 6. Intensive Greek language course for specific academic purposes (Nursing) [Total teaching hours: 1755] Fall 2009; Spring 2010; Fall 2010; Spring 2011; Fall 2011; Spring 2012 Course duration: 26 weeks, 650 hours 7. Erasmus Intensive Language Course in Greek Language and Culture [Total teaching hours: 300] Summer 2011; Summer 2010; Summer 2009 Course duration: 4 weeks, 100 hours 8. Greek language and culture course for Erasmus students [Total teaching hours: 78] Spring 2011; Fall 2010 Course duration: 13 weeks, 39 hours Junior School, Nicosia Spring 2009 Greek as a foreign language for Key Stage 2 students (C) Development of Greek Language Courses At the CUT LC, I have been actively involved in the development of several Greek language courses: Foundation course to scholarship students from Kenya and Uganda who currently study at the Department of Nursing of the University: Intensive Greek Language and Culture Course I; Intensive Greek Language and Culture Course II; Advanced Greek I; Advanced Greek II Greek courses for Erasmus and international students who study at the CUT: Erasmus Intensive Language Course; Greek Language Course I; Greek Language Course II; Greek Language Course III Greek for academic purposes/dissertation writing for undergraduate students of the University: Greek for academic purposes/dissertation Writing I; Greek for academic purposes/dissertation Writing II; Greek for academic purposes for students of Communication and Internet Studies. Antigoni Parmaxi Page 9 out of 16

12 (D) Pedagogical Approach My pedagogical philosophy is underpinned by social constructivism and constructionism (Papert, 1980; 1991; 1993). I believe that learning can happen most effectively when people are collaboratively active in making tangible objects in the real world or in the world of the computer. In this sense, constructionism is connected with experiential learning. In my classroom I endeavour in engaging students in challenging authentic real-life situations in which they bring theory and action together with an aim of constructing a tangible artifact. I also place special emphasis on student-teacher relationships, recognising also the participatory nature of the learning process for both student and teacher. I present myself as a knowledgeable collaborator rather than an information provider; nurturing a classroom environment in which students thoughts and questions become tools for substantive discourse. I believe that technology enables the development of constructionist learning environments, in which students can engage in collaborative construction of an online artifact and make maximum use of their own cognitive potential. (E) Personal Development In order to develop my teaching methods and practise further, I participate in several conferences, workshops, seminars and trainings. The topics vary and include the use of several technological tools as well as aspects of interculturalism in the language classroom (Please see section 8 for a complete list of conferences and workshops attended). (F) Students Feedback Table 1: Student Evaluation Summary at Cyprus University of Technology (scores from 1-5) for the courses delivered during the academic years (see section 6A for specific courses taught ) Question number Question Score (average) 1. I participate actively in class and complete all assigned tasks 4,83 2. I regularly study the assigned readings 4,67 3. The instructor knows well the domain and material of the course 4,82 4. The instructor organisers well the presentation of the material in class 4,76 5. She encourages critical thinking 4,69 6. She presents concepts with examples, in a simple and interesting way 4,73 7. The exercises she assigns help in better understanding the content of the course 4,82 8. She is reachable to students 4,88 9. Overall evaluation of the instructor 4, I have learned a lot 4, The course material and instructor s notes were useful 4, Overall evaluation of the course 4,70 Students comments given in the evaluation forms include: the best teacher I have ever had (GRE122); Very helpful and supportive teacher for our dissertation (GRE411); her contribution for guiding our dissertation has been of significant value (GRE411). Antigoni Parmaxi Page 10 out of 16

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions RLDE 2015 s TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions 2. Languages in Context: Heritage Languages, Languages in Diaspora, Immigrant, Minority, Indigenous

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων Καθηγήτρια Μαίρη Καλαντζή Μάϊος 2005 Το παρόν υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία / Στοιχεία Επικοινωνίας. Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά ενδιαφέροντα. Εκπαίδευση / Σπουδές. Εργασιακή Εμπειρία

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία / Στοιχεία Επικοινωνίας. Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά ενδιαφέροντα. Εκπαίδευση / Σπουδές. Εργασιακή Εμπειρία Βιογραφικό Σημείωμα Υπόψην κ Τσάπος Ιωάννης Προσωπικά Στοιχεία / Στοιχεία Επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο: Γιαννακούλη Βενετία Δ/νση Κατοικίας: Αυγής 42, Νέα Κηφισιά, 14564 Αθήνα Ημ/νία Γέννησης: 23/10/1981

Διαβάστε περισσότερα

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS Welcome to the International Baccalaureate program at ACS Athens! As you may know, ACS was the first school to implement the IB in Greece, and one

Διαβάστε περισσότερα

community news IN THIS ISSUE: Dear Readers, Editorial Note

community news IN THIS ISSUE: Dear Readers, Editorial Note IN THIS ISSUE: The Department of Communications of UNIC Newsletter Editorial Note A few words from Dr Tao Papaioannou Commentaries Η Επαγγελματική Κατάρτιση στη Ψηφιακή Εποχή Νικόλας Νικολή 2013-2014 Activities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας...

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας... «today» Quarterly magazine published by the Panhellenic Association of State School Teachers of English OCT.-DEC. 2011 ISSUE N o 32 «today» Tριμηνιαίο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Kαθηγητών Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα