Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία. Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology. Νικόλαος Δ. Βραχνής. Nikolaos D.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1975-2014. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία. Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology. Νικόλαος Δ. Βραχνής. Nikolaos D."

Transcript

1 Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία 40 χρόνια Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology 40 years Νικόλαος Δ. Βραχνής Nikolaos D. Vrachnis Αθήνα 2015 Athens 2015

2 ISBN: Copyright Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Ν. Βραχνής Copyright Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology Ν. Vrachnis Η δημοσίευση, ολική ή μερική ανατύπωση, καθώς και η λήψη φωτοαντιγράφων από το βιβλίο απαγορεύεται χωρίς έγγραφη άδεια. Publication, total or partial reproduction and photocopying of the book is prohibited without written permission.

3 Ελληνική μαιευτική και γυναικολογική εταιρεία 40 χρόνια Hellenic society of Obstetrics and Gynecology 40 years Νικόλαος Δ. Βραχνής Nikolaos D. Vrachnis Αθήνα 2015 Athens 2015

4 Στον Έλληνα Μαιευτήρα - Γυναικολόγο Dedicated to the Greek Obstetrician and Gynecologist

5 8 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Περιεχόμενα Πρόλογος 13 Εισαγωγή 16 Ευχαριστίες 18 Το λογότυπο της Επετείου των 40 ετών της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας χρόνια Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία - 16 Διοικητικά Συμβούλια - 8 πρόεδροι 21 Aρχείο φωτογραφιών 22 Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία - Η αρχή 30 Η ίδρυση - Το ιδρυτικό καταστατικό 32 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας ανά περιόδους 40 Εκδόσεις της Εταιρείας 46 Επιστημονικές συναντήσεις της Εταιρείας 52 Διακρίσεις και συνεργασίες της Εταιρείας 56 Contents Prologue 13 Introduction 16 Acknowledgements 18 Τhe 40 years anniversary logo of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology years Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology - 16 Executive Boards - 8 Presidents 21 Archive of photographs 22 The Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology - The beginning 30 The foundation - The founding statute 32 The Society s Executive Boards per period 40 Society s publications 46 Scientific meetings of the Society 52 The Society s awards and partnerships 56

6 HSOG 4O YEARS 9 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 59 Η πρώτη μονάδα προγεννητικού ελέγχου και ΜΕΘ νεογνών 61 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 62 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 64 Οι εξελίξεις στην κοινωνική πρόνοια κατά τη δεκαετία του Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 66 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 68 Η μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας υγείας 69 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 71 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 73 Ίδρυση του ΕΚΑΒ 74 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 76 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 78 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 79 Period The Society s activities 59 The first prenatal screening unit and neonatal intensive care unit 61 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 61 Period The Society s activities 64 Developments in social services during the1980s 65 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 66 Period The Society s activities 68 The reform of the Greek Public Health system 69 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 70 Period The Society s activities 73 The founding of the National Centre for Emergency Assistance 74 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 75 Period The Society s activities 78 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 79

7 10 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 81 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 84 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 87 Εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 91 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 91 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 94 Το νέο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας 95 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 96 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 101 Η ίδρυση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ) 106 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 107 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 108 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 111 Period The Society s activities 81 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 84 Period The Society s activities 87 Developments in the National Health System 90 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 91 Period The Society s activities 94 The new National System of Social Care 95 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 96 Period The Society s activities 101 The founding of Peripheral Health Systems 106 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 106 Period The Society s activities 108 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 111

8 HSOG 4O YEARS 11 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 115 Εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) 117 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 117 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 120 Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 125 Εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπεμπτικών 126 Καθιέρωση του ICD Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 129 Περίοδος Οι δραστηριότητες της Εταιρείας 131 Οικονομική κρίση στην Ελλάδα 134 Οι εξελίξεις της περιόδου στη Μαιευτική - Γυναικολογία 137 Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, η συνέχεια 139 Period The Society s activities 115 Vaccination against HPV 118 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 118 Period The Society s activities 120 The foundation of the National Organization of Health Services 125 Application of electronic prescription and referral 127 Introduction of ICD International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 128 Period The Society s activities 131 The economic crisis in Greece 134 International developments of the period in Obstetrics and Gynecology 137 Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology, the sequel

9 12 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Παράρτημα Το καταστατικό της Εταιρείας 143 Η «Αθήνησι Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία» πρόδρομος της «Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας» 165 Το ιστορικό της συνεργασίας ΕΜΓΕ-RCOG 173 Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση - μοριοδότηση στη Μαιευτική - Γυναικολογία 174 Greek - language Clinical Guidelines and Consent Forms in Obstetrics and Gynecology developed by the HSOG 178 Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology (HJOG): Inaugural editorial to mark its English-language publication years of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology (HSOG): , from the first year of Greece s transition to democracy to the current years of economic crisis 185 Appendix The founding statute of the Society 143 The Athenian Society of Obstetrics and Gynecology, herald of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology 165 The history of HSOG-RCOG collaboration 173 Continuing education - CME credits in Obstetrics - Gynecology 174 Greek-language Clinical Guidelines and Consent Forms in Obstetrics and Gynecology developed by the HSOG 178 Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology (HJOG): Inaugural editorial to mark its English-language publication years of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology (HSOG): , from the first year of Greece s transition to democracy to the current years of economic crisis 185

10 HSOG 4O YEARS 13 Πρόλογος Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) είναι η κορυφαία ελληνική επιστημονική εταιρεία στην ειδικότητα της Μαιευτικής και της Γυναικολογίας, με έντονη δραστηριότητα στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Η αξιοσημείωτη πορεία της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας συμβαδίζει με αυτή της Μαιευτικής και της Γυναικολογίας στην Ελλάδα. Είναι καθήκον όλων μας να ανατρέξουμε στις μέχρι σήμερα επιτυχίες της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας και να εξηγήσουμε τα επιτεύγματά της στη νέα γενιά Μαιευτήρων - Γυναικολόγων. Επιπρόσθετα, η πλούσια ιστορία της ΕΜΓΕ διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται από το σύνολο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής κοινότητας και οφείλει να γίνει κτήμα και των νέων και αρχαιότερων μελών της, ώστε να λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης, ενθουσιασμού και υπευθυνότητας στην καθημερινή επιτέλεση των καθηκόντων μας. Η ΕΜΓΕ εκπροσωπείται σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η FIGO και η EBCOG, συμμετέχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, διοργανώνει το πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής και Prologue The Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology (HSOG) is Greece s foremost scientific society in the specialty of Obstetrics and Gynecology exerting intense activity on both the Greek and the international scene. The remarkable course of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology over the past 40 years is in line with that of Obstetrics and Gynecology in Greece as a whole. We hence feel it our duty to look back at the achievements of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology and explain and showcase them for the new generation of Obstetricians-Gynecologists. Additionally, since the rich history of the HSOG was and is still being made by the entire community of Greek Obstetricians and Gynecologists, it is essential that it become familiar to both the new and older members of the Society, thus serving as a source of inspiration for them while arousing enthusiasm and a strong sense of responsibility in the performance of their daily duties. With a robust representation in international organizations such as FIGO and EBCOG, HSOG also vigorously participates in national and international conferences, organizes the

11 14 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Γυναικολογίας και Ειδικές Συνόδους, συνεργάζεται με το ΚΕΣΥ (κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΦ (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Μαιευτικής και, της Γυναικολογίας. Επίσης παρουσίασε πρόσφατα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείγματα συναινέσεων ασθενών στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία, καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια για το κοινό. Εκδίδει τετράκις ετησίως το ανανεωμένο περιοδικό της Ελληνικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας με νέο τίτλο HJOG - Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology και με έκδοση πλέον στην αγγλική γλώσσα. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ένα βιβλίο που θα αφορά την ιστορία της ειδικότητας της Μαιευτικής και της Γυναικολογίας στην Ελλάδα και όχι μόνο, με τα σημαντικότερα επιτεύγματα και την πρόοδο των τελευταίων ετών, δεν υπάρχει. Τέτοια συγγράμματα προκύπτουν με αρκετό κόπο από τους συγγραφείς τους και μόνο αν αυτοί αναζητήσουν με επίπονο τρόπο στοιχεία και πηγές. Με τη σκέψη αυτή και με την ευκαιρία της επετείου των 40 ετών της ΕΜΓΕ, η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, προχωρά στην έκδοση της σημαντικής ιστορίας της, με την ανάθεση της συγγραφής στον Επίκουρο Καθηγητή Ν. Βραχνή του παρόντος τόμου. Ο συγγραφέας έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά, δίνοντας ένα πρωτότυπο κείμενο εξιστόρησης των γεγονότων και των δράσεων της Εταιρείας μας με χρονολογική σειρά, το οποίο συνοδεύεται από σπάνιες ει- National Congress of Obstetrics and Gynecology and Special Synods and collaborates with the Central Board of Health, the Ministry of Health, the Ministry of Education and the National Organization for Medicines on issues concerning the specialty of Obstetrics and Gynecology. Moreover, marking a first for Greece, the Society recently published guidelines and consent forms for Obstetrics and Gynecology patients and brochures for the public. Four times a year the Society publishes the Journal of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology, now revamped and improved and bearing its new title HJOG, the Hellenic Journal of Obstetrics and Gynecology, henceforth printed in English. It had become abundantly evident in our country that the absence of a work dealing with the history of the specialty of Obstetrics and Gynecology in Greece and worldwide and detailing the most important achievements and progress attained throughout this time, but most particularly in recent years, was a deficiency that definitely needed remedying. Today, this volume is in our hands thanks to the wholehearted exertions of its author, possessed by a love for historical retrospective and the resultant laborious search for data and sources. It is thus now, following the decision of the Executive Board and on the occasion of the 40th anniversary of the HSOG, that the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology is proudly going ahead with the publication of this most valuable volume written by Assistant Professor N. Vrachnis. Professor Vrachnis accomplishment is a truly impressive one, presenting as it does an original narrative account of the events and activities of our Society

12 HSOG 4O YEARS 15 κόνες και ένθετα που αφορούν τις εκάστοτε ιατρικές εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, υπό τις οποίες η Εταιρεία προσάρμοζε και εξέλισσε τη δική της δράση. Επίσης, δίδονται τα σημεία - σταθμοί στην εξέλιξη της ειδικότητάς μας και ο αντίκτυπός τους στον ελλαδικό χώρο. Τέλος, στο παράρτημα παρατίθενται εμπειρίες διακεκριμένων μελών που έζησαν γεγονότα και είναι σε θέση να τις αποδώσουν με λεπτομέρεια και με την ιδιαίτερη απόχρωση της πένας τους. Σε μία εποχή που όλοι μας προσπαθούμε να αναζητήσουμε την πιο σύγχρονη γνώση και πληροφορία, όπως αυτή προσφέρεται απλόχερα από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βιβλία όπως αυτό μας θυμίζουν τις βάσεις από τις οποίες άρχισαν οι παλαιότεροι από εμάς γυναικολόγοι και τον δρόμο που ως τώρα διανύσαμε. επομένως, ο επετειακός αυτός τόμος πρέπει να κοσμεί τη βιβλιοθήκη του Έλληνα Μαιευτήρα - Γυναικολόγου. Καθηγητής Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Πρόεδρος της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας in chronological order, accompanied by rare photographs and inserts related to four decades of medical developments in Greece and internationally, these broken down into 13 periods, throughout which time the Society was pursuing its own unique line of development. The most outstanding milestones achieved along this path of evolution are also presented along with their impact on our country. Finally, in the appendix at the end of the book, distinguished members report their experiences of specific key events that are brought vividly to life on the page thanks to their personal involvement in and insight into these occurrences. At a time when the modern media and electronic libraries are placing at our fingertips all the latest knowledge and information, books like this transport us back to the source and foundation from which we of the older generation of gynecologists have sprung, and powerfully remind us of the long and extraordinary road we have traveled thus far. We therefore strongly feel that this volume of the Society s 40 years should grace the library of each Greek Obstetrician-Gynecologist. Professor Vasilios Κ. Tarlatzis President of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology

13 16 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Εισαγωγή Ἑκάστου ἔργου σκόπει τὰ καθηγούμενα καὶ τὰ ἀκόλουθα αὐτοῦ καὶ οὕτως ἔρχου ἐπ αὐτό. Για κάθε έργο να αναλογίζεσαι αυτά που οδήγησαν σ αυτό και τις συνέπειές του και μετά να το κάνεις. Επίκτητος, Στωικός φιλόσοφος ( μ.χ.) Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία προχωρά στην έκδοση της ιστορίας της με την ευκαιρία της σημαντικής επετείου των 40 χρόνων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Εταιρεία από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο που υπήρξε αρωγός των εξελίξεων της ειδικότητας στην Ελλάδα. Τα μέλη της Εταιρείας λειτούργησαν ως καταλύτης στη διαμόρφωση των εξελίξεων, όπως αυτό συνοψίζεται στα πρακτικά των εκάστοτε γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων, με πρωτοβουλίες, δράσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικό και ενημερωτικό έντυπο υλικό. Την παραπάνω δραστηριότητα επιθυμούμε να αναδείξουμε με τη συγγραφή αυ- Introduction But consider the matters which come before that and those which follow after; and only when you have done that, put your hand to the task. Epictetus, Stoic philosopher (c AD) Ιt is with a great sense of pride and accomplishment that the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology presents the publication of its history on the occasion of its 40 years of significant contribution and progress. Since its foundation until today, so impressive have been the steady work and considerable achievements of the Society itself that these successes have also substantially supported the specialty s developments as a whole in Greece. For indeed, the members of the HSOG have throughout this time acted as catalysts in shaping the scientific advances of this country through their initiatives and activities, through their holding of events, through dissemination of educational and informational material, all this being summarized in the General Assemblies and available for inspection in the Executive Boards records. It is all the above undertakings that we wish to highlight in this volume, while concurrently we as

14 HSOG 4O YEARS 17 τού του τόμου, ενώ παράλληλα ως μέλη προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς τον εκπαιδευτικό και ενημερωτικό ρόλο της επιστημονικής εταιρείας μας. Αντικείμενο του τόμου αποτελούν, επίσης, τα επιτεύγματα - γεγονότα που συντέλεσαν στην εξέλιξη και πρόοδο της ειδικότητας της Μαιευτικής και της Γυναικολογίας στην Ελλάδα, τα σημαντικά βήματα για την προώθηση της εκπαίδευσης στην ειδικότητά μας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελληνίδα γυναίκα και μητέρα, μέσα από το πρίσμα των αποφάσεων της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας και του σημαντικού ρόλου που έπαιξε. Η παράθεση των εξελίξεων από την Ελλάδα και τον κόσμο βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του χρονικού πλαισίου που κάθε φορά δρούσε η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία. Οι στυλοβάτες της Μαιευτικής και της Γυναικολογίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα πρωτεργάτες της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας προσπάθησαν με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουν νέα εφόδια στους εκάστοτε νέους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, οι οποίοι δεν ακολούθησαν μόνο τα βήματα των προκατόχων τους αλλά γίνονται και καλύτεροι από αυτούς. Νικόλαος Δ. Βραχνής Επ. Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών members of the Society continue perseveringly to upgrade and expand our Society s invaluable educational and informational role. In other words, the present volume ultimately sets out those achievements and events that have contributed to the evolution and progress of the entire specialty of Obstetrics and Gynecology in Greece. These include vital measures taken for the promotion of education in our specialty as well as for the all-important improvement in the quality of health services rendered to the Greek woman and mother, all these being decisions made via indepth research and deliberations conducted by the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology. Meanwhile, the juxtaposing of numerous parallel developments occurring in the rest of the world will help the reader to better understand the timeframe within which the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology has operated. Mainstays of Obstetrics and Gynecology in Greece and trailblazers in the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology, the members of our Society have striven tirelessly to bring new knowledge and skills to the younger-generation Obstetricians-Gynecologists who have not only followed in the footsteps of their predecessors but have in so many cases surpassed them. Nikolaos D. Vrachnis Ass. Professor in Obstetrics - Gynecology and Fetomaternal Medicine University of Athens Medical School

15 18 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Ευχαριστίες Για την έκδοση αυτού του έργου θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας που μου ανέθεσαν το έργο αυτό. τον Μαιευτήρα - Γυναικολόγο Ν. Αντωνακόπουλο για τη συλλογή και οργάνωση του πλούσιου υλικού, η πολύτιμη συνδρομή του οποίου επέτρεψε την υλοποίηση του έργου. τους συναδέλφους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους που ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και απέστειλαν υλικό. την εταιρεία Zita Medical Management για την άρτια επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου και τη γραφίστρια Τ. Τάσσου για την ουσιαστική συμβολή της στη μορφολογική επιμέλεια του βιβλίου. Acknowledgements For the execution of this project I would especially like to thank: The members of the Board of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology who assigned me this work. Obstetrician - Gynecologist N. Antonakopoulos for the collection and organization of a wealth of invaluable material, the contribution of which has significantly facilitated the implementation of the project. Obstetrics - Gynecology colleagues of mine who wholeheartedly and generously contributed material. The Company Zita Medical Management for their excellent work on the publication of

16 HSOG 4O YEARS 19 τη γραμματέα της Εταιρείας Μ. Μαλίκ, που βοήθησε στη συλλογή φωτογραφικού υλικού. Ευχαριστίες, επίσης, ανήκουν και στο σύνολο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κοινότητας, η οποία δημιούργησε την εξαιρετικά πλούσια και σημαντική ιστορία της Εταιρείας. Νικόλαος Δ. Βραχνής the book and graphic designer T. Tassou for her substantial contribution to the formatting of the book. Secretary of the HSOG M. Malik who assisted in the collection of photographic material. Thanks also go to the entire Community of Greek Obstetricians and Gynecologists, all of whom have participated in building up the rich history of the Society. Nikolaos D. Vrachnis

17 20 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Το λογότυπο της επετείου των 40 ετών της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Τhe 40 years anniversary logo of the Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology

18 HSOG 4O YEARS χρόνια Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία 16 Διοικητικά Συμβούλια - 8 πρόεδροι 40 years Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology 16 Executive Boards - 8 Presidents Δ. Κασκαρέλης D. Kaskarelis ( ) Δ. Αραβαντινός D. Aravantinos ( ) Σ. Μιχαλάς S. Michalas ( ) Σ. Μανταλενάκης S. Mantalenakis ( ) Γ. Κρεατσάς G. Creatsas ( ) Ι. Μεσσήνης I. Messinis ( ) Α. Αντσακλής A. Antsaklis ( ) Β. Ταρλατζής V. Tarlatzis ( μέχρι σήμερα) ( till the present day)

19 22 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Αρχείο φωτογραφιών / Archive of photographs

20 HSOG 4O YEARS 23 Εικόνα 1 / Figure 1: Διονύσιος Β. Κασκαρέλης ( ) / Dionysios V. Kaskarelis ( ) Εικόνα 2 / Figure 2: Συνάντηση της FIGO το 1986 (από αριστερά Β. Τζιγγούνης, H. Kirkman, Δ. Αραβαντινός, D. Kopera, Th. Gillmer, Γ. Τόλης) / FIGO meeting in 1986 (V. Tzigounis, H. Kirkman, D. Aravantinos, D. Kopera, Th. Gillmer, G. Tolis) Εικόνα 3 / Figure 3: Εγκαίνια των γραφείων της Εταιρείας επί της Μιχαλακοπούλου 85 (από αριστερά Δ. Αραβαντινός και Δ. Κασκαρέλης) / The Society s office opening on Michalakopoulou Str (D. Aravantinos and D. Kaskarelis) Εικόνα 4 / Figure 4: Εγκαίνια των γραφείων της Εταιρείας επί της Μιχαλακοπούλου 85 (από αριστερά Σ. Μιχαλάς, Ι. Μπόντης, Α. Αντσακλής, Σ. Μηλίγκος, Σ. Μανταλενάκης) / The official opening of the Society s office on Michalakopoulou Str (S. Michalas, I. Bontis, A. Antsaklis, S. Milingos, S. Mantalenakis)

21 24 ΕΜΓΕ 4O ΧΡΟΝΙΑ Εικόνα 5 / Figure 5: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (1994) Διακρίνονται οι Γ. Κρεατσάς, Δ. Αραβαντινός και οι J. Schenker, J. Sciarra / 6th National Congress of Obstetrics and Gynecology (1994) G. Creatsas, D. Aravantinos, J. Schenker, J. Sciarra Εικόνα 6 / Figure 6: Σ. Μιχαλάς (7ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Κρήτη 1997) / S. Michalas (7th National Congress in Crete 1997)

22 HSOG 4O YEARS 25 Εικόνα 7 / Figure 7: Σ. Μανταλενάκης, Ι. Μπόντης / S. Mantalenakis, I. Bontis Εικόνα 8 / Figure 8: Μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας / Members of the Scientific and the Organizing Committee of the 8th National Congress of Obstetrics and Gynecology

23 26 ΕΜΓΕ 4O ΧΡΟΝΙΑ Εικόνα 9 / Figure 9: Ειδική Σύνοδος 2002 στον Πειραιά (από αριστερά Α. Χανδακάς, Χ. Αγραπίδης, Γ. Σταματίου, Α. Κεραμόπουλος και Ν. Λινάρδος) / The Special Synod in 2002 in Piraeus (A. Chandakas, Ch. Agrapidis, G. Stamatiou, A. Keramopoulos and N. Linardos) Εικόνα 10 / Figure 10: Ειδική Σύνοδος 2002, Πειραιάς, βράβευση του Μ. Πατραμάνη από τον Καθηγητή Γ. Κρεατσά, για την προσφορά δραχμών στην ΕΜΓΕ για την αγορά των νέων γραφείων / The Special Synod in 2002 in Piraeus: M. Patramanis was awarded by Professor G. Creatsas for the donation of 10,000,000 drachmas to the Society for the purchase of its new offices Εικόνα 11 / Figure 11: Ειδική Σύνοδος 2002, Πειραιάς, βράβευση του A. Καλφόπουλου από τον Καθηγητή Γ. Κρεατσά, για την προσφορά δραχμών στην ΕΜΓΕ για την αγορά των νέων γραφείων / The Special Synod in 2002 in Piraeus: A. Kalfopoulos was awarded by Professor G. Creatsas for the donation of 10,000,000 drachmas to the Society for the purchase of its new offices

24 HSOG 4O YEARS 27 Εικόνα 12 / Figure 12: Ι. Μεσσήνης (Πρόεδρος της ΕΜΓΕ ) / I. Messinis (HSOG President ) Εικόνα 13 / Figure 13: Εναρκτήρια Τελετή του 8th RCOG International Meeting στην Αθήνα. Aπό αριστερά ο T. Falconer πρόεδρος του Κολεγίου, o Ά. Αντσακλής, πρόεδρος της ΕΜΓΕ, ο M. Riris, πρόεδρος της Hellenic Representative Committee ( εκ Κύπρου), και οι αντιπρόεδροι του Κολεγίου J. Walker, W. Reed, D. Richmond και I. Currie. Στο βήμα ο Ι. Τζαφέττας, Πρόεδρος του Συνεδρίου και της Hellenic Representative Committee ( και ) / Opening ceremony of the 8th RCOG International Meeting in Athens. T. Falconer President of the College, A. Antsaklis President of HSOG, M. Riris President of the Hellenic Representative Committee ( from Cyprus) and the Vice-Presidents of the College, J. Walker, W. Reed, D. Richmond and I. Currie. Speaker I. Tzafetas President of the Congress and the Hellenic Representative Committee ( and )

25 28 ΕΜΓΕ 4O ΧΡΟΝΙΑ Εικόνα 14/ Figure 14: Ο Πρόεδρος της ΕΜΓΕ Β. Ταρλατζής ( σήμερα) (24η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της ΕΜΓΕ) / HSOG President V. Tarlatzis ( till the present day) (24th HSOG Annual Special Synod) Εικόνα 15 / Figure 15: Στις Eτήσιες Eιδικές Συνόδους και τα Συνέδρια της Εταιρείας παρουσιάζεται το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους. Διακρίνονται οι Ν. Βραχνής, Β. Ταρλατζής, 2014 / The projects of the Board and the income statement of the previous year are presented an the Annual Special Synods and Congresses of the Society. N. Vrachnis, B. Tarlatzis at 2014 Annual Special Synod

26 HSOG 4O YEARS 29 Εικόνα 16 / Figure 16: Θ. Στέφος, Α. Λουφόπουλος, Γ. Γκριμπίζης, Β. Ταρλατζής, Ι. Μεσσήνης και Ν. Βραχνής (24η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της ΕΜΓΕ) / Th. Stefos, A. Loufopoulos, G. Grimbizis, V. Tarlatzis, I. Messinis, N. Vrachnis (24th HSOG Annual Special Synod)

27 30 4O ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΓΕ Ελληνική μαιευτική και γυναικολογική εταιρεία η αρχή Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ), μία από τις παλαιότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα, εορτάζει φέτος τέσσερις δεκαετίες ενεργούς παρουσίας και με την ευκαιρία αυτής της επετείου παρουσιάζεται η πλούσια ιστορία της. Αρχίζοντας την ιστορική αναδρομή, αξίζει να αναφερθούμε σύντομα στις παλαιότερες Ελληνικές Μαιευτικές - Γυναικολογικές Εταιρείες. Η πρώτη ελληνική ιατρική εταιρεία, η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, ιδρύεται στην Αθήνα το 1835 και μάλιστα ένας από τους ιδρυτές της είναι ο πρώτος Καθηγητής Μαιευτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο N. Κωστής, ο οποίος μάλιστα εκλέγεται ως ο πρώτος γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και αργότερα εκλέγεται πρόεδρος. Το 1931, ο Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών N. Πετσάλης, απευθύνει με επιστολή του πρόσκληση σε όλους The hellenic society of obstetrics and gynecology the beginning The Hellenic Society of Obstetrics and Gynecology (HSOG), one of the oldest medical societies in Greece, this year celebrates four decades of active and extremely fruitful presence. It is thus on the occasion of this anniversary that we with considerable pride present its vivid and vibrant history. Let us then begin this historical review by taking a brief look at our prestigious forerunners - the oldest Greek Societies of Obstetrics and Gynecology. The first Greek medical society, the Medical Society of Athens, was founded in Athens in 1835, one of its initiators being the first Professor of Obstetrics at the University of Athens, N. Kostis, who also was elected as the first secretary of the Society and later on as President of the Society. In 1931, Professor of Obstetrics and Gynecology at the University of Athens N. Petsalis sent an invitation letter to all Obstetricians-Gynecologists of Athens and Piraeus to participate in creating a new Society: thus the Athenian Society of Obstetrics and Gynecology was officially inaugurated comprised of 76 Obstetri-

28 HSOG 4O YEARS 31 τους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους της Αθήνας και του Πειραιά να συμμετάσχουν στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας και έτσι ιδρύεται επίσημα η «Αθήνησι Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία», από 76 Μαιευτήρες - Γυναικολόγους μέλη. Στην αρχή δημιουργείται μια επιτροπή για τη σύνταξη του καταστατικού της Εταιρείας. Αυτό εκδίδεται έξι μήνες αργότερα, σηματοδοτώντας την ίδρυση της πρώτης Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ο Καθηγητής Ν. Πετσάλης εκλέγεται πρώτος πρόεδρος της Εταιρείας και η πρώτη επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται έναν μήνα αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1931, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει και η τακτική δημοσίευση του περιοδικού της Εταιρείας, η οποία συνεχίζεται έως το 1971, οπότε και η λειτουργία της Εταιρείας αναστέλλεται. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Εταιρείας υπήρξε και η διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην Αθήνα στις 8-11 Μαΐου Το συνέδριο αυτό αποτέλεσε την απαρχή των πανελλήνιων εκδηλώσεων των Ελλήνων Μαιευτήρων - Γυναικολόγων. Ακολουθεί μία περίοδος λίγων ετών όπου δεν υφίσταται Εταιρεία Μαιευτήρων - Γυναικολόγων, γεγονός που οδηγεί εν μέρει στην επιστημονική απομόνωσή τους και σύντομα γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για την ίδρυση μίας νέας Εταιρείας. cians-gynecologists as members. A committee was immediately formed to draft the Society s statute. This was published six months later, marking the foundation of the first Greek Society of Obstetrics and Gynecology. In November of the same year, Professor N. Petsalis was elected as the first President of the Society and the first scientific meeting took place one month later, in December Concurrently, the publication of the Society s Journal was launched, which continued until 1971, when the operation of the Society was suspended. Among the Society s early activities was the organization of the 1st National Congress of Obstetrics and Gynecology in Athens on 8-11 May This conference marked the debut of many more national events that would be held in the decades to come by Greek Obstetricians - Gynecologists. A period of several years followed during which there was no Society of Obstetricians- Gynecologists, this leading in part to their scientific isolation and the resultant pressing need to establish a new Society.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΟΜΟΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 15 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ: www.homori.com Το χωριό μας Χριστούγεννα 2011 στη Χόμορη Παρόλη την οικονομική κρίση, οι «λιγοστοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl

Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Aalborg Universitet Graphic Notation in Music Therapy: A Discussion of What to Notate in Graphic Notation and How Bergstrøm-Nielsen, Carl Published in: Approaches. Music therapy and special education Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative ATHENS 2012 03 ƒπ Ã ª > Συνοπτική ιστορία των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς > Η μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την Αθηναϊκή Αγορά > Το έργο «Αναβιώνοντας την Αρχαία Αγορά, τον τόπο που γεννήθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter φθινόπωρο 2009 newsletter τ4 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Υπήρξε έντονη η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις και συνέδρια με κύριο γνώμονα την προώθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα