ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) και τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε στο σύνολό της, από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ» κατά την συνεδρίαση αυτού της 31ης Μαρτίου 2015 και έχει δημοσιευθεί με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της εταιρείας Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/93/536 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα

2 Περιεχόμενα Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου...4 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμιακών Ροών (άμεση μέθοδος) Πληροφορίες για την Εταιρεία Σύντομο ιστορικό Φύση δραστηριοτήτων Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» Γεωγραφική κάλυψη Ομίλου Λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων διεθνών προτύπων Βάση προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων Κρίσεις Εκτιμήσεις και υποθέσεις Πληροφόρηση κατά τομέα Βάση ενοποίησης Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως διακρατούμενα προς πώληση Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμιακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο και Αποθεματικά Δανεισμός Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις...51 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 1

3 3.25 Κόστος Δανεισμού Διανομή μερισμάτων Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις Επιδράσεις από αλλαγή μεθόδου/λογιστικής πολιτικής Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών λόγω των επιτοκίων Μεταβολές επιτοκίων και δανειακή επιβάρυνση Κίνδυνος ταμιακών ροών και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης επιχειρηματικοί τομείς Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Λοιπά άυλα Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Αποθέματα Εμπορικές Απαιτήσεις Δουλευμένα έσοδα περιόδου Λοιπές απαιτήσεις Εμπορικό χαρτοφυλάκιο Προπληρωμένα έξοδα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Καταβλημένα κεφάλαια Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού Δικαιώματα μειοψηφίας Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους Δάνεια Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιποί φόροι τέλη Λοιπές υποχρεώσεις...76 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 2

4 6.27 Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης Λοιπά συνήθη έσοδα Λοιπά έξοδα και ζημιές Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Φόροι εισοδήματος Γνωστοποίηση Χρηματοοικονομικών μέσων Κέρδη/Ζημιά ανά μετοχή Μερίσματα ανά μετοχή Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις- Απαιτήσεις Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη Φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Κ / ΥΠ.ΕΘ.Ο. & ΥΠ.ΑΝ Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 3

5 Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσεως Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές πολιτικές και τις αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες Η εταιρεία κατήρτισε οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι λο γιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία την τρέχουσα χρήση, αναφέρονται λεπτομερώς στις σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014 και δεν διαφέρουν από εκείνες που ακολούθησε η εταιρεία και κατά την προηγούμενη χρήση, εκτός και αν αναφέρεται ρητά στις σημειώσεις αυτές. Επίσης, θα σας ανακοινώνουμε τα πεπραγμένα της διοίκησης της εταιρείας για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση, θα εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με την δραστηριότητα, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη πορεία των εταιρειών του Oμίλου. Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατ εφαρμογή των άρθρων 134 & 135 του Κ.Ν. 2190/20 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ενοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό οι οικονομικές καταστάσεις των πιο κάτω εταιρειών: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα - Αθήνα Μητρική ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ελλάδα - Αθήνα 100%-άμεση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα - Θεσσαλονίκη 99,65%-έμμεση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. Ελλάδα - Πειραιάς 100%-έμμεση 1. Θέση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κλάδο Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου καλύπτουν χώρους πλέον των τ.μ. και σε αυτά απασχολούνται περισσότεροι από εργαζόμενοι, επιστημονικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με επιτυχία και στο χώρο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω των τριών κλινικών με τις επωνυμίες ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οι οποίες μετά από ριζική ανακαίνιση και πλήρη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πρότυπες νοσοκομειακές μονάδες παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει διακριθεί ως μία από τις ηγετικές επιχειρήσεις, αποσπώντας το βραβείο «True Leader 2010». Πρακτικά, η διάκριση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ως «True Leader» σημαίνει ότι είναι μία από τις 50 Εταιρείες ή Ομίλους στη χώρα που αποτελούν πραγματικά ισχυρές και υγιείς επιχειρήσεις, πράγμα που αποτελεί επιβράβευση της έως τώρα πορείας Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 4

6 του Ομίλου και τιμή για τη διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας. Η ανάδειξη της Βιοϊατρικής ως μίας από τις εταιρείες-ηγέτες (σε σύνολο 500 υποψηφίων επιχειρήσεων) βασίστηκε σε τέσσερα μετρήσιμα κριτήρια σε σχέση με δημοσιευμένα αποτελέσματα, ήτοι Κερδοφορία, Αύξηση Προσωπικού, Πιστοληπτική Ικανότητα και Θέση στον Κλάδο. 2. Εξέλιξη και επιδόσεις της περιόδου αναφοράς. α. Εξέλιξη εργασιών Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις ο κύκλος εργασιών του Oμίλου έφθασε στο ποσό των ,65 και μετά την αφαίρεση των επιστροφών για rebate & clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 ποσού ,90 οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε ,75 έναντι ποσού ,54 κατά την προηγούμενη χρήση. Ο κύκλος εργασιών της Eταιρείας έφθασε στο ποσό των ,57 και μετά την αφαίρεση των επιστροφών για rebate & clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 ποσού ,65 οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε ,92 έναντι ποσού ,83 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της χρήσεως προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε ,23 έναντι ,83 την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων ανήλθαν σε ,50 έναντι ,50 την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της χρήσεως προ φόρων για την Εταιρεία ανήλθαν σε ,50 έναντι ,29 την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων ανήλθαν σε ,05 έναντι ,97 την προηγούμενη χρήση. β. Διάρθρωση του κύκλου εργασιών Η διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων του ομίλου -αφαιρουμένων των διεταιρικών συναλλαγών - σε αξία και ποσοστό για το έτος 2014 ήταν η ακόλουθη: Κλάδος Α βάθμια φροντίδα υγείας B βάθμια φροντίδα υγείας Πωλήσεις (από παροχή ιατρικών υπηρεσιών) Επιστροφές για Rebate & Clawback Καθαρές πωλήσεις Ποσοστό , , ,64 73,80% , , ,11 26,20% , , ,75 100,00% γ. Οικονομική θέση - αριθμοδείκτες Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014 με παράθεση των αντίστοιχων της προηγούμενης είναι τα ακόλουθα: 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 α) Οικονομικής διάρθρωης Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο ενεργητικού 41,24% 42,78% 39,72% 44,30% Καθαρή θέση Σύνολο υποχρεώσεων 58,55% 75,27% 106,00% 107,88% Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 5

7 Καθαρή θέση Πάγιο ενεργητικό Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις β) Απόδοσης και αποδοτικότητας: Καθαρό αποτελέσμα χρήσης προ φόρων Πωλήσεις υπηρεσιών Καθαρό αποτελέσμα χρήσης προ φόρων Ίδια κεφάλαια Μικτά αποτελέσματα Πωλήσεις υπηρεσιών Πωλήσεις υπηρεσιών Ίδια κεφάλαια 72,31% 97,88% 103,34% 113,49% 87,89% 107,47% 123,38% 152,77% 7,30% 4,44% 12,75% 8,30% 10,87% 6,24% 12,98% 9,84% 26,49% 20,60% 33,92% 23,56% 148,82% 140,69% 101,83% 118,49% EBITDA , , , ,02 γ) Διαχειριστικής πολιτικής : Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση Απαιτήσεις από πελάτες Πωλήσεις υπηρεσιών με πίστωση Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών Σύνολο υποχρεώσεων ,88% 41,07% 25,26% 43,62% 3. Πληροφορίες για τη χρήση που έληξε α. Χρεόγραφα Η μητρική εταιρεία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα χρεόγραφα: 1. Μετοχές εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E , , ,30 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,00 ΜΕΤΚΑ , , ,19 ΟΠΑΠ Α.Ε , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ , , ,55 ΕΛΠΕ , ,00 0,00 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 6

8 PROTON , , ,89 ΕΛΛΑΚΤΩΡ , , ,00 ALAPIS ,00 0, ,00 2. Παραστατικοί τίτλοι κτήσεως μετοχών (WARRANTS) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΤΕ ΤΠ , ,20 3. Λοιπά Χρεόγραφα ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ Μερίδια Γ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , ,00 0,00 ΑΣΠΙΣ ASSET ,00 0, , , , ,00 4. Χρεόγραφα εξομοιούμενα με Repos ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΞΙΑ REPOS ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 31/12/2014 2/1/ ,10 REPOS EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 31/12/2014 2/1/ ,32 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15/12/2014 9/1/ ,44 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ Ε.Τ.Ε. 15/12/2014 9/1/ ,78 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 19/12/2014 8/1/ ,67 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ Ε.Τ.Ε. 19/12/2014 8/1/ ,67 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 15/12/2014 9/1/ ,33 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 22/12/2014 8/1/ ,50 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 29/12/2014 7/1/ ,56 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ Ε.Τ.Ε. 29/12/2014 7/1/ ,89 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 31/12/ /1/ ,00 REPOS ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 31/12/2014 2/1/ , ,26 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 7

9 5. Μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήρια ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε , ,00 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΛΙΜΟΥ Α.Ε , , , ,00 Η θυγατρική εταιρεία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. έχει στην κατοχή της: 1. Μετοχές μη εισαγμένες σε χρηματιστήρια ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,44 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ,00 0,00 β. Ταμειακά Διαθέσιμα σε Συνάλλαγμα Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα σε συνάλλαγμα. γ. Ακίνητα Η μητρική και οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου έχουν στην κατοχή τους, κατά πλήρη κυριότητα, τα παρακάτω ακίνητα: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) 1. Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Κατάστημα, εργαστήρια & θέσεις στάθμευσης 8.066,55 2. Βας. Όλγας , Θεσσαλονίκη Κατάστημα, εργαστήρια & θέσεις στάθμευσης 2.245,16 3. Κηφισίας , Κηφισιά Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης 1.340,50 4. Λ. Θεσσαλονίκης 2, Περαία Θεσσαλονίκης Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης 1.943,42 5. Φιλελλήνων 34-34α, Πειραιάς Κλινική 1.513,33 6. Ηρ. Πολυτεχνείου 55, Πειραιάς Κατάστημα 568,31 7. Ελ. Βενιζέλου 155,17672-Καλλιθέα Κατάστημα & θέσεις στάθμευσης 342,43 8. Μιχαλακοπούλου 4, Αθήνα Κατάστημα 224,45 9. Μιχαλακοπούλου 6, Αθήνα Κατάστημα 198, Γρ. Κολωνιάρη 53, Ξηροκρήνη Θεσ/νίκης Κατάστημα 395, Στουρνάρη 29, Αθήνα Κατάστημα 127, Αλκιβιάδου 192, Πειραιάς Διαμέρισμα 63, Αλκιβιάδου , Πειραιάς Αποθήκη 148,05 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 8

10 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) 1. Γερουλάνου & Γεννηματά, Αθήνα Αποθήκη 1.020,00 Επίσης, για την άσκηση της δραστηριότητάς της χρησιμοποιεί το πιο κάτω ακίνητο το οποίο έχει μεταβιβάσει με τον υπ αριθμ / τίτλο αγοραπωλησίας ακινήτου και σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Sales and leaseback) του Ν. 1665/86. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) 1. Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα Κλινική 3.640,82 ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) 1. Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη Κλινική 2.544,06 Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη (προσημείωση υποθήκης) ποσού ,44 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων με υπόλοιπο την 31/12/2014 ποσού ,96 ευρώ ως ακολούθως: Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/ Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα , ,96 2. Ηρ. Πολυτεχνείου 55, Πειραιάς ,44 0,00 3. Βασ. Όλγας 154, Θεσσαλονίκη , , , ,96 Επί των ακινήτων των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. δ. Ίδιες μετοχές Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν ίδιες μετοχές ε. Έρευνα και ανάπτυξη Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν ανάπτυξαν σημαντική δραστηριότητα στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης. στ. Συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη Οι συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν γίνει με τους συνήθεις όρους της αγοράς και είναι οι ακόλουθες: Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 9

11 i) Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα, της Εταιρείας με τις θυγατρικές της είναι οι εξής: ποσά σε ευρώ 31/12/ /12/2013 Πωλήσεις υπηρεσιών σε θυγατρικές , ,13 Λήψη υπηρεσιών από θυγατρικές , ,31 Έσοδα από μισθώσεις ακινήτων από θυγατρικές , ,28 Μισθώματα σε θυγατρικές 7.440, ,84 Πωλήσεις μηχανημάτων & εξοπλισμού σε θυγατρικές ,00 600,00 Αγορές μηχανημάτων & εξοπλισμού από θυγατρικές 4.065,04 104,55 Υπόλοιπα τέλους χρήσης Απαιτήσεις Από θυγατρικές , ,83 Υποχρεώσεις Σε θυγατρικές , ,07 ii) Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα μέλη της διοίκησης είναι οι εξής Αμοιβές & παροχές σε μέλη του Δ.Σ. 31/12/ /12/ /12/ /12/ , , ,67 - iii) Δεν υπάρχουν συναλλαγές της Εταιρείας και των θυγατρικών της με τους μετόχους τους. ζ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθονται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο από μεταβολές επιτοκίων. Η διαχείριση των ανωτέρω καταστάσεων από τη διοίκηση και τα τμήματα της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της. Από την προηγούμενη χρήση 2013 αλλά και για την τρέχουσα 2014, έχουν επέλθει οι πιο κάτω αλλαγές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τις απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με την υπ αριθμ. Υ9/οικ (Φ.Ε.Κ. Β 2511/ ) απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε εκτέλεση του Ν. 4172/2013 (Φ. Ε.Κ. Α 167/2013), άρθρο 100, παρ. 5 & 7, καθορίστηκαν κλιμακούμενα ποσοστά εκπτώσεων επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλεια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του οργανισμού ως επιστροφή ( rebate) για κάθε μήνα. Περαιτέρω, με την υπ αριθμ. ΟΙΚ (Φ.Ε.Κ. Β 1789/ ) όπως αντικαταστάθηκε από την υπ αριθμ. Υ9/οικ (Φ.Ε.Κ. Β 2045/ ) απόφαση του Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 10

12 Υπουργού Υγείας δημιουργήθηκε αυτόματος μηχανισμός επιστροφών ( Claw back) δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Η απόφαση προβλέπει ότι το υπερβάλλον ποσό μεταξύ των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες υγείας και του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναζητείται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, με εξαμηνιαίο υπολογισμό και αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές (rebates) τυχόν άλλες εκπτώσεις καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες και σφάλματα. Οι υπουργικές αποφάσεις για τη επιβολή κλιμακούμενων ποσοστών εκπτώσεων ( rebate) είχαν ισχύ μέχρι και την 31/12/2014 χωρίς να προβλέπεται επέκταση της ισχύος τους τη χρήση Οι διατάξεις του άρθρου 100, παρ. 5 & 7 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 167/2013) ( clawback) εξακολουθούν να ισχύουν. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τον τρόπο, τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής για το Ο Όμιλος έχει ενδείξεις ότι στις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας είναι να αντικαταστήσει το clawback με την υιοθέτηση ιατρικών-διαγνωστικών πρωτοκόλλων και σύστημα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής πρότυπης συνταγογράφησης που θα στηρίζεται σε αυτά. Οι συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εταιρείες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των πιο πάνω υπουργικών αποφάσεων και του εξουσιοδοτικού νόμου για το rebate και για το clawback. Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει επίσης, όλες οι εταιρείες μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών. η. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού και μέχρι σήμερα που να επηρεάζουν ή να χρήζουν ιδιαίτερης γνωστοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο στρατηγικό της στόχο που είναι η λειτουργική ανάπτυξή της. θ. Προβλεπόμενη πορεία Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται στην επόμενη χρήση να αυξηθεί από τα επίπεδα της τρέχουσας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό του κρατικού προϋπολογισμού που θα δοθεί για δαπάνες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ούτε έχει θεσμοθετηθεί ο τρόπος και η κλίμακα υπολογισμού των ατομικών υποχρεωτικών επιστροφών των ιδιωτών παρόχων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση υπέρβασής του. Οι προθέσεις πάντως του Υπουργείου Υγείας ως εποπτεύουσας αρχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι να μη συνεχιστεί η επιβολή αυτόματης επιστροφής ή ατομικού πλαφόν ανά πάροχο αλλά ο εξορθολογισμός της δαπάνης υγείας μέσω καθιέρωσης κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης, ιατρικών-διαγνωστικών πρωτοκόλλων και εξάλειψης της προκλητής ζήτησης. Ο Όμιλος εκτιμά ότι η καθιέρωση των προαναφερθέντων τα οποία είναι χρόνια δικά του αιτήματα, θα συμβάλλουν δραστικά στην ανάπτυξή του με αύξηση των εσόδων, της κερδοφορίας του και της εμπορικής επέκτασής του. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ως στόχο την παράλληλη αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Η εκτίμηση είναι ότι η επόμενη διετία θα είναι σταθεροποητική για την ελληνική αγορά υγείας. Τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι σε δυσχερή θέση να εξυπηρετήσουν τι ς ανάγκες των ασφαλισμένων τους και αναζητούν τρόπους μείωσης και εξορθολογισμού της δαπάνης υγείας. Θα επιβάλλουν αυστηρούς ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών και θα θεσπίσουν ιατρικά διαγνωστικά πρωτόκολλα με αποτελέσματα την εξυγίανση του κλάδου και την επικράτηση των οργανωμένων και υγιών εταιρειών, πρώτη εκ των οποίων είναι η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και οι θυγατρικές της. Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 11

13 Κύριοι Μέτοχοι, Η Εταιρεία, ως ηγέτιδα στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών έστω μέσα στο δυσμενές αυτό κλίμα και θα προσπαθήσει να αναπτύξει νέες καινoτόμες υπηρεσίες τα οποία θα προωθήσει μέσα από νέα κανάλια διανομής. Ευάγγελος Σπανός Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 12

14 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 13

15 Γνώμη ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευστάθιος Μπανίλας Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 14

16 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ποσά σε ευρώ Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Ενεργητικό Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 6.1 Εδαφικές εκτάσεις , , , ,87 Κτίρια και εγκαταστάσεις , , , ,71 Μηχανολογικός εξοπλισμός , , , ,41 Μεταφορικά μέσα , , , ,45 Λοιπός εξοπλισμός , , , ,72 Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2 0,00 0, , ,00 Σύνολο , , , ,16 Ενσώματα πάγια χρηματοδοτικής μίσθωσης 6.3 Εδαφικές εκτάσεις , ,00 0,00 0,00 Κτίρια και εγκαταστάσεις , ,90 0,00 0,00 Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις , , , ,53 Σύνολο , , , ,53 Άυλα πάγια στοιχεία Υπεραξία , ,46 0,00 0,00 Λοιπά άυλα , , , ,45 Σύνολο , , , ,45 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Δάνεια και απαιτήσεις , , , ,59 Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 6.7 0,00 0, , ,00 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 15

17 Σύνολο , , , ,59 Αναβαλλόμενοι φόροι ,64 0,00 0,00 0,00 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , , , ,73 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,83 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , , , ,37 Δουλευμένα έσοδα περιόδου , , , ,34 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,93 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο , , , ,36 Προπληρωμένα έξοδα , , , ,36 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,81 Σύνολο , , , ,17 Σύνολο κυκλοφορούντων , , , ,00 Σύνολο ενεργητικού , , , ,73 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια 6.15 Κεφάλαιο , , , ,26 Υπέρ το άρτιο , , , ,10 Σύνολο , , , ,36 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , , , ,96 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 16

18 Αποτελέσματα εις νέο , , , ,87 Σύνολο , , , ,83 Καθαρή θέση αποδιδόμενη στους μετόχους τη μητρικής , , , ,19 Δικαιώματα Μειοψηφίας , ,66 0,00 0,00 Καθαρή θέση , , , ,19 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους , , , ,96 Λοιπές προβλέψεις , , , ,04 Σύνολο , , , ,00 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια , , , ,88 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,11 Σύνολο , , , ,99 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια , , , ,68 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων , , , ,74 Εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,66 Φόρος εισοδήματος (Τρέχων φόρος) 0, ,84 0, ,84 Λοιποί φόροι και τέλη , , , ,72 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , , , ,11 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,66 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , , , ,14 Ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση 17

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) και τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 31 Δεκεμβρίου 2012»

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 31 Δεκεμβρίου 2012» Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 004316901000 (πρ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49290/01ΑΤ/Β/01/457(06)) «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα