ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:"

Transcript

1 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε /01/Β/01/542(06) ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΑΘΗΝΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 23166/06/Β/90/01 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/93 (ΑΡΘΡΑ 1-5) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 Αναλύσεις στοιχείων Α ΓΕΝΙΚΑ 4 1 Ίδρυση/Βιβλία 4 2 Σκοπός 4 3 Έδρα / Διάρκεια 4 4 Μετοχικό Κεφάλαιο 5 5 Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας 5 6 Καταχώρηση της απογραφής και του ισολογισμού στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού 5 7 Λογιστική αξία των κονδυλίων του ισολογισμού Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως/άϋλα περιουσιακά στοιχεία Γήπεδα οικόπεδα/ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Κτίρια τεχνικά έργα / Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός / Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Μεταφορικά μέσα / Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός/ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων/ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Μη κυκλογφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας / Αποθέματα Πελάτες / Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες Χρεώστες διάφοροι / Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές Διαθέσιμα / Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Έξοδα επόμενων χρήσεων / Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές Ίδια κεφάλαια Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού /Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους τέλη / Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Προμηθευτές / Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Τράπεζες λογ. Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων / Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Επιταγές πληρωτέες / Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Ασφαλιστικοί οργανισμοί / Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστωτές Διάφοροι/ Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 13 8 Καθαρή λογιστική θέση 14 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» Εκτελέσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 2166/1993 με σκοπό να εξετάσουμε τη λογιστική συμφωνία των κονδυλίων [με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα () και με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ()], του επισυναπτόμενου Ισολογισμού Μετασχηματισμού της , της υπό απορρόφηση εταιρείας με την επωνυμία «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η εταιρεία), με τα αναλυτικά στοιχεία της απογραφής που συντάχθηκε από την εταιρεία κατά την ημερομηνία αυτή, για την απορρόφησή της από την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ». Η διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την διενέργεια της απογραφής και τη σύνταξη και παρουσίαση του ισολογισμού μετασχηματισμού, βάσει του Ν. 2166/1993. Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το «Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400» σχετικά με την «Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Συγκεκριμένα, η έκθεσή μας παρουσιάζει στις επισυναπτόμενες αναλύσεις (σελίδες 5-13) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, τις λογιστικές αξίες του ισολογισμού μετασχηματισμού της της εταιρείας, βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν. 2166/1993. Με βάση την διενεργηθείσα εργασία διαπιστώσαμε ότι οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο ισολογισμό μετασχηματισμού της της εταιρείας, είναι αυτές που εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού (αξίες ), καθώς και στο ισοζύγιο των (αξίες ) και ότι η λογιστική αξία των παρουσιαζόμενων κονδυλίων προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής που συνέταξε η εταιρεία κατά την ημερομηνία αυτή. Δεδομένου ότι η διενεργηθείσα εργασία δεν αποτελεί Έλεγχο ή Επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε γνώμη ελέγχου ή επισκόπησης, πέραν των όσων προβλέπονται για ικανοποίηση των διατάξεων του Ν. 2166/1993. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή Α.Μ. ΣΟΕΛ

4 ΓΕΝΙΚΑ 1. ΙΔΡΥΣΗ/ΒΙΒΛΙΑ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» και διακριτικό τίτλο «FISH FILLET HELLAS» Η εταιρία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του Αντικείμενο των εργασιών της είναι συσκευασία, μεταποίηση και εμπορία. Καταχωρήθηκε νόμιμα στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό Μητρώου Γενικό 50404/01/Β/01/542(06). Η εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία Γ (τρίτης) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και έχει συντάξει περισσότερους του ενός Ισολογισμούς πριν τον Ισολογισμό της ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί της εταιρείας είναι: 1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, αντιπροσώπευση, επεξεργασία, τυποποίηση, μεταποίηση, εμπορία, διανομή νωπών και συντηρημένων ιχθύων, ζώων και πτηνών καθώς και προϊόντων αυτών και υποπροϊόντων, επίσης οικολογικών γεωργικών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών ευρείας κατανάλωσης. 2. Η σύσταση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθώς και γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία των παραπάνω αναφερομένων ειδών. 3. Η καλλιέργεια, εκτροφή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ιδίων ή μισθωμένων ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρούμενων γαιών και εγκαταστάσεων για την παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, μεταποίηση, εμπορία ιχθύων, ζωικών και γεωργικών προϊόντων και συναφών ειδών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου είτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3. ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου να ιδρύει και άλλα Καταστήματα, Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε πόλη στο Εξωτερικό, καθώς επίσης και εργοστάσιο στην ημεδαπή με τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 4

5 4. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν την στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) Ευρώ, αποτελούμενο από πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ( ) κοινές ανώνυμες μετοχές των τριών (3,00) Ευρώ έκαστη. 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε με βάση τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία που είναι τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία (τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η απογραφή και ο Ισολογισμός βάσει του έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού και στο θεωρημένο ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών. Όλα τα στοιχεία μέχρι και το τελευταίο βαθμό των λογαριασμών του Ισολογισμού που στη συνέχεια αυτής της εκθέσεως παραθέτουμε, προκύπτουν και συμφωνούν με τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών καθώς και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. (). 7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.1. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ/ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/ , ,13 Αποσβέσεις , ,06 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,07 Αφορά έξοδα αναδιοργανώσεως (προγράμματα Η/Υ) καθώς και λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και ισοζύγιο αντίστοιχα) 7.2. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/2011 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,25 0,00 0, , ,25 5

6 Αναλύονται: Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. ΑΠΙΔΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ με ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 8.569,96 Τ.Μ. 2. ΑΠΙΔΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.297,85 Τ.Μ. 3. ΑΠΙΔΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.224,37 Τ.Μ. 4. ΑΠΙΔΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ,44 Τ.Μ. Τα ανωτέρω οικόπεδα προκύπτουν από το Μητρώο Παγίων. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και ισοζύγιο αντίστοιχα) 7.3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/2011 Αποσβέσεις , , , ,13 Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,90 Τα ανωτέρω αφορούν αξία βιομηχανικού κτιρίου - συσκευαστηρίου, κείμενου επί του αγροτεμαχίου τ.μ ,96 στην Απιδιά Ν. Επιδαύρου [τέως ιδιοκτησίας κληρονόμων ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗ], συνολικής επιφανείας 2.332,71 τμ, δύο (2) ορόφων, το οποίο έχει οικοδομηθεί δυνάμει της υπ αριθμ. 131/2006 οικοδομικής άδειας η οποία αναθεωρήθηκε δυνάμει της υπ αριθμ. 285/ οικοδομικής αδείας της Δ/νσης Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ναυπλίου. όπως εμφανίζεται στο Μητρώο Παγίων. Οι αποσβέσεις των ανωτέρω για το, διενεργούνται σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από το Π.Δ. 299/2003, το άρθρο 31 Ν. 2238/1994 και το άρθρο 43 παρ. 3 του Ν.2190/1920, ενώ για τα Δ.Π.Χ.Π., διενεργούνται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους. Έγινε επαλήθευση των ανωτέρω αξιών και των αντίστοιχων αποσβέσεων με το τηρούμενο μητρώο παγίων. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 6

7 7.4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/2011 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , , , , , ,02 Αφορά διάφορα μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και εργαλεία κυριότητας της εταιρείας όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων. Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης από το Π.Δ. 299/2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα με τα χρόνια ωφέλιμης ζωής τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/2011 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , , , , , ,66 Αφορά φορτηγά αυτοκίνητα και μέσα εσωτερικών μεταφορών κυριότητας της εταιρείας όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων και αναλύονται: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος/αρ. πλαισίου Ρυμουλκόμενο όχημα /αρ. πλαισίου IHZ 3850 CHEREAU VM4CD382H7AU26118 IHZ 3850 VOLVO ΦΗ13 4Χ2Τ ΦΙΧ ψυγείο ΙΚΡ 5835 FIAT STRADA 1,3 MULTIJET SHORTCABIN ΦΙΧ ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος - KOMATSU Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο πεζού χειριστή 200KW - TOYOTA Ανοξείδωτο χειροκίνητο παλετοφόρο L20 115X52 BN/N 7

8 - TOYOTA Ανοξείδωτο χειροκίνητο παλετοφόρο L20 115X52 BN/N - TOYOTA Ανοξείδωτο χειροκίνητο παλετοφόρο L20 115X52 BN/N - TOYOTA Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο LPE TOYOTA Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο LPE 200 ΜΕ TOYOTA Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο JCB ΤΟΥΟΤΑ 7FBEST13 ΜΕ CAΤERPILAR Ηλεκτροκίνητο περονοφόρο CATERPILAR EP16NT - CAΤERPILAR Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο CATERPILAR NPR20M - KOMATSU Ανυψωτικό μηχ/μα ΚΛΑΡΚ KOMATSU Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης από το Π.Δ. 299/2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα με τα χρόνια ωφέλιμης ζωής τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/2011 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , , , , , ,95 Αφορά έπιπλα, σκεύη, μηχανές γραφείων, Η/Υ, μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς, επιστημονικά όργανα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων. Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης από το Π.Δ. 299/2003 σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και ανάλογα με τα χρόνια ωφέλιμης ζωής τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ/ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Αξία κτήσεως 30/06/2011 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 30/06/ , ,00 0,00 0, , ,00 8

9 Αφορά προκαταβολή για αγορά παγίων σε προμηθευτή της εταιρείας. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικό 4.420, ,00 Αφορά δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων, εγγύηση μίσθωσης αυτοκινήτου και εγγύηση προς τη ΔΕΗ. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) / ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικό 0, ,06 Αφορά απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με βάση τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (Ως ισοζύγιο ) ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ , ,08 Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά σε αποθέματα υλικών συσκευασίας κατά την (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΕΛΑΤΕΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαιτήσεις από πελάτες Μείον: προβλέψεις , ,60 0,00 0, , ,60 9

10 Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά την (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ / ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους , ,28 Μείον: προβλέψεις 0,00 0, , ,28 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής: Ελλην. Δημόσιο παρ/ντες & προκ/ντες φόροι 752,36 Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα) ,92 Σύνολο ,28 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ/ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ Ταμείο Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.783, , , , , ,57 Αφορά το υπόλοιπο κατά την στο ταμείο της επιχείρησης καθώς και τα υπόλοιπα κατά την που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως που τηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ/ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 2.288, ,12 Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά παροχές τρίτων επόμενης χρήσεως ποσού 2.261,94 και ασφάλιστρα οχημάτων ποσού 26,18. 10

11 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταβλημένο ( μετοχές των 3,00 ) , ,00 Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 4.375,00 0,00 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ,06 0,00 Τακτικό αποθεματικό 417,41 417,41 Αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως εις νέο , ,53 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,88 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ , ,00 Αφορά την διενέργεια πρόβλεψης για αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις κατά το ΕΓΛΣ και τα ΔΛΠ. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) /ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0, ,95 Αφορά επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό Δημόσιο (Ως ισοζύγιο ) /ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0, ,10 Αφορά υποχρέωση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τα ΔΛΠ, με βάση τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ. (Ως ισοζύγιο ). 11

12 7.19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ /ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ , ,30 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής : ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.761,01 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY 3.183,11 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 960,00 ΛΟΓ. ΕΚΚΑΘ.ΦΟΡΩΝ ΕΤ.ΔΗΛ. ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2.705,62 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ , ,30 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ , ,52 Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,31 Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 12

13 Δανειοδότηση ΕΤΕ ,90 Δανειοδότηση ΕΤΕ ,63 Δανειοδότηση ΕΤΕ ,37 Δανειοδότηση ΕΤΕ ,90 Δανειοδότηση ΕΤΕ ,20 Δανειοδότηση ΕΤΕ ,98 Δανειοδότηση ΕΤΕ , ,31 (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ / ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ , ,40 Αφορά υποχρεώσεις από επιταγές πληρωτέες. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,32 Αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ). (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ / ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.780, ,78 Αφορά λοιπές υποχρεώσεις. (Ως θεωρημένο βιβλίο απογραφών σελίδες 26 έως 32 και Ισοζύγιο αντίστοιχα). 13

14 8. ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Με βάση τα προαναφερθέντα η Καθαρή Λογιστική Θέση της εταιρείας «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε» κατά την ανέρχεται σε ,22 σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και σε ,88 σύμφωνα με τα ΔΛΠ, προσδιοριζόμενη ως εξής: Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού Μείον: Λογιστική αξία υποχρεώσεων Καθαρή Λογιστική Θέση , , , , , ,88 Η ως άνω προσδιορισθείσα Καθαρή Λογιστική Θέση αναλύεται ως εξής: Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταβλημένο ( μετοχές των 3,00 ) , ,00 Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 4.375,00 0,00 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ,06 0,00 Τακτικό αποθεματικό 417,41 417,41 Αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως εις νέο , ,53 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,88 Με εκτίμηση Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δημήτριος Ι. Ιακωβίδης Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 30/06/2011 () Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 15

16 FISHFILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ30ης ΙΟΥΝΙΟΥ2011ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ(1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ2011) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/6/11 Ποσά προηγ χρήσεως 31/12/ 2010 Ποσά Αξίακτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία χρήσεως 2011 Β. ΕΞΟΔΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ. 0,00 0,00 0,00 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 4.Λοιπάέξοδαεγκαταστάσεως , , ,28 1. Καταβλημένο , , , ,28 2. Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,00 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας 4.375,00 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ,06 1.Γήπεδα - Οικόπεδα , , ,06 3.Κτίριακαι τεχνικάέργα , , ,03 4.Μηχανήματα- τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός , , ,88 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια 5.Μεταφορικάμέσα , , ,38 1. Τακτικό αποθεματικό 417,41 6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , ,73 417,41 7.Aκινητοποιήσεις κτιρίων υπό εκτέλεση , ,00 V. Aποτελέσματα εις νέο Σύνολο Ακινητοποιήσεων , , ,27 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ,25 ΙΙΙ.Συμμετοχές και Αλλες Μακροπρόθεσμες Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 1. Προβλέψεις γιααποζημιώσεις προσωπικού ,35 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.420, ,35 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,27 VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Καταθέσεις Μετόχων-Εταίρων 0,00 Ι. Αποθέματα ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,57 1.Εμπορεύματα 2. Προϊόνταέτοιμα&ι ημιτ.-υποπ.-υπολειμ. 0,00 4. Πρώτες και βοηθ. ύλες-αναλώσ.υλ. Ανταλ/κα και ειδη συσκ/σιας ,08 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,08 1. Προμηθευτές ,52 ΙΙ. Απαιτήσεις 2. Γραμμάτια πληρωτέα 0,00 1. Πελάτες ,60 2α. Επιταγές πληρωτέες ,40 2. Επιταγές εισπρακτέες 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,31 - Χαρτοφυλακίου 0,00 4. Προκαταβολές πελατών 0,00 - Στις Τράπεζες σε καθυστέρηση 0,00 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ,31 5.Οφειλόμενο κεφάλαιο 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , Χρεώστες διάφοροι , Πιστωτές διάφοροι 2.780, Λογαρ.Διαχ. Προκάτ. Πιστώσ. 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων(γιι) , ,88 ΙΙΙ.Χρεόγραφα 3. Λοιπάχρεόγραφα ΙV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 2.783,67 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , ,57 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομένωνχρήσεων 2.288,12 1.Έξοδαχρήσεως δουλευμένα 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) ,65 ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ,20 ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) ,20 16

17 FISH FILLET ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2011 Περίοδος ( ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2011 Μη κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια ,78 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,07 Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 4.420,00 Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις , ,91 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα ,08 Απαιτήσεις από Εμπορικές Δραστηριότητες ,60 Λοιπές Απαιτήσεις & προκαταβολές ,40 Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,56 ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Αποθεματικά 417,41 Αδιανέμητα κέρδη ,53 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής ,88 Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Έσοδα επομένων χρήσεων ,95 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ,10 Προβλέψεις για παροχές σε Εργαζομένους , ,05 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές ,92 Δάνεια ,31 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ,30 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,56 17

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 1 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS www.logismos.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα