ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 4 Νοεμβρίου 2014

2

3 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου της (Σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός... 4 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος... 5 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως... 6 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών... 8 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες... 9 Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 1.1 Βάση παρουσίασης Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας...11 Αποτελέσµατα 2. Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή Ενεργητικό 5. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Αξιόγραφα εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια...24 Υποχρεώσεις 10. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις Καθαρή Θέση 13. Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο και Αποτελέσµατα εις νέον Υβριδικά κεφάλαια...30 Πρόσθετες Πληροφορίες 15. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενδιάμεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα Γνωστοποιήσεις σχετικές µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης της Τραπέζης Κεφαλαιακή επάρκεια Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Διακοπείσες δραστηριότητες Εξαγορά εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank και Diners Club Ελλάδος Α.Ε.Π.Π Εταιρικά γεγονότα Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων...56

4

5 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Σηµείωση * * Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρό έσοδο από τόκους Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες Προµήθειες έξοδα (41.712) (47.714) (18.332) (14.952) Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Λοιπά έσοδα Σύνολο εσόδων Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) Πρόβλεψη αποζημίωσης προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού 12 ( ) ( ) Γενικά διοικητικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις 7, 8, 9 (71.015) (68.149) (23.404) (22.919) Λοιπά έξοδα (6.233) (3.583) (1.785) (4.322) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) ( ) ( ) Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 2 ( ) ( ) ( ) ( ) Αρνητική υπεραξία εξαγορών Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (7.369) (11.626) (2.377) (1.029) Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος, από διακοπείσες δραστηριότητες 22 (57.117) (32.228) Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος ( ) ( ) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν σε: Μετόχους της Τραπέζης - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) - από διακοπείσες δραστηριότητες (57.117) (32.228) ( ) ( ) Τρίτους - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (10) 13 Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή: Βασικά και προσαρµοσµένα ( ανά µετοχή) 4 0,01 0,60 (0,01) (0,02) Βασικά και προσαρµοσµένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ανά µετοχή) 4 0,01 0,61 (0,01) (0,02) Βασικά και προσαρµοσµένα από διακοπείσες δραστηριότητες ( ανά µετοχή) 4 (0,011) (0,003) * Ορισμένα κονδύλια της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων των συγκριτικών περιόδων έχουν αναμορφωθεί λόγω της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης της εξαγοράς του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης (σημείωση 25). Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 3

6 Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σηµείωση Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 6 - Διαθέσιµα προς πώληση Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη Δανειακού χαρτοφυλακίου Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες (συµπεριλαµβανοµένων οµολογιών εκδόσεώς µας) Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο Υποχρεώσεων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαια και αποθεµατικά που αναλογούν στους Mετόχους της Τραπέζης Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον 13 ( ) ( ) Δικαιώµατα τρίτων Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Καθαρής Θέσεως Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου

7 Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος Από 1 Ιανουαρίου έως (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Από 1 Ιουλίου έως Σημείωση * * Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το φόρο εισοδήµατος, που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων ( ) ( ) Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση: Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Μεταβολή του αποθεµατικού των διαθέσιµων προς πώληση αξιογράφων (20.692) ( ) Μεταβολή του αποθεµατικού αντισταθµίσεως ταµειακών ροών ( ) (46.935) Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων και αντισταθµίσεως θυγατρικών εξωτερικού (2.056) (3.342) (1.896) (117) Μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσµάτων συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών (1.055) 225 (1) Φόρος εισοδήµατος (67.894) (29.307) Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων από διακοπείσες δραστηριότητες µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών) υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών Φόρος εισοδήµατος Σύνολο αποτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 3 ( ) ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος (10.930) ( ) ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου που αναλογεί σε: Μετόχους της Τραπέζης - από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (11.143) ( ) ( ) - από διακοπείσες δραστηριότητες (10.080) 637 (11.143) ( ) ( ) Τρίτους - από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (30) 10 * Ορισμένα κονδύλια της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικού Αποτελέσματος των συγκριτικών περιόδων έχουν αναμορφωθεί λόγω της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης της εξαγοράς του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης (σημείωση 25). Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 5

8 Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα τρίτων Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Καθαρής Θέσεως Υπόλοιπο ( ) Μεταβολές περιόδου Αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση κοινών µετοχών υπέρ του 19 Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 19 µε καταβολή µετρητών Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) Αγορές/Πωλήσεις και µεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες (206) (206) (Αγορές), (Ανακλήσεις)/ Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, µετά από φόρους ( ) (63.067) Σχηµατισµός αποθεµατικών (30.764) - - Λοιπά Υπόλοιπο ( ) Mεταβολές περιόδου Αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) (44) ( ) Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (3.425) (12) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) (56) ( ) Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου, µετά το φόρο εισοδήµατος (246) (246) (246) Αγορές/Πωλήσεις και µεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες (186) (186) (120) (306) (Αγορές), (Ανακλήσεις)/ Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, µετά από φόρους (3.700) (1.861) Σχηµατισµός αποθεµατικών 427 (427) - - Λοιπά (265) (265) (265) Υπόλοιπο ( )

9 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα τρίτων Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Καθαρής Θέσεως Υπόλοιπο ( ) Mεταβολές περιόδου Αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση ( ) ( ) (23) ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος - - ( ) (11.143) (10.930) Aύξηση μετοχικού 13 κεφαλαίου Εξαγορά προνομιούχων 13 μετοχών ( ) ( ) ( ) Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, μετά το φόρο 13 εισοδήματος (35.764) (35.764) (35.764) (Αγορές), (Ανακλήσεις)/ Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, μετά από φόρους - (60) (60) Αγορές/Πωλήσεις και μεταβολή ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρίες (64) (51) Σχηματισμός αποθεματικών (1.724) - - Λοιπά Υπόλοιπο ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 7

10 8 Eνδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Από 1 Ιανουαρίου έως Σηµείωση * Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος ( ) Προσαρµογή κερδών/(ζηµιών) προ φόρων για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7, Αποσβέσεις αΰλων παγίων Αποµειώσεις δανείων, προβλέψεις και αποζηµιώσεις προσωπικού (Κέρδη)/ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες (63.553) (35.693) (Κέρδη)/ζηµίες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Αναλογία (κερδών)/ζηµιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες Αρνητική υπεραξία εξαγορών 23 (21.507) ( ) Προσαρµογές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα (11.774) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες: Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ( ) Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Λοιπών στοιχείων Eνεργητικού (7.548) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες: Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα ( ) ( ) Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ( ) Υποχρεώσεων προς πελάτες (29.250) Λοιπών Υποχρεώσεων (30.964) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους ( ) ( ) Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι (36.534) (31.180) Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (2.479) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (267) Εξαγορές περιόδου Εισροές από πώληση θυγατρικής Εισπραχθέντα µερίσµατα Αγορές ενσώµατων και αΰλων παγίων 7, 8, 9 (55.692) (91.637) Πωλήσεις ενσώµατων και αΰλων παγίων Καθαρή (αύξηση)/µείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (415) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πληρωθέντα µερίσµατα (604) (1.196) Εισπράξεις ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων Αποπληρωμές ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (93.080) (50.889) (Αγορές)/πωλήσεις υβριδικών τίτλων (60) (43.849) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εξαγορά προνομιούχων μετοχών 13 ( ) Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (48.328) (68.054) Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στο ταµείο και στα ταµειακά ισοδύναµα (1.499) (3.977) Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες - (2.894) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου * Ορισμένα κονδύλια της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί λόγω της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης της εξαγοράς του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης (σημείωση 25). Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου

11 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Ο Όµιλος της Alpha Bank περιλαµβάνει εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες όπως: Τραπεζικές, Χρηµατοδοτικές, Χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, Επενδύσεων, Ασφαλίσεων, Κτηµατικές, Ξενοδοχειακές. Ιθύνουσα ή µητρική εταιρία του Οµίλου είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η οποία λειτουργεί µε τον διακριτικό τίτλο Alpha Bank, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, και είναι καταχωρηµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό (πρώην αριθμός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 6066/06/Β/86/05). Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2100, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σκοπός της Τραπέζης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοπραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισµού ή ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεποµένων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείµενη (ηµεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νοµοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα. Για την εκπλήρωσή του η Τράπεζα δύναται να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, αµέσως ή εµµέσως, είναι συναφής, συµπληρωµατική ή επιβοηθητική των προαναφεροµένων. Η θητεία του Διοικητικού της Συµβουλίου, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , λήγει το Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου την είχε ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Βασίλειος Θ. Ράπανος (από ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος) Μηνάς Γ. Τάνες ***/*/**** ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δημήτριος Π. Μαντζούνης ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σπύρος Ν. Φιλάρετος (COO) Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης Γεώργιος Κ. Αρώνης ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ευθύμιος Ο. Βιδάλης (από ) Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου **** ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ Παύλος Α. Αποστολίδης **/**** Ευάγγελος Ι. Καλούσης */*** Ιωάννης Κ. Λύρας */** Ibrahim S.Dabdoub ** (από ) Shahzad A. Shahbaz *** (από ) * Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών *** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων **** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής 9

12 ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3723/2008) Σαράντης - Ευάγγελος Γ. Λώλος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3864/2010) Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν */**/***/**** (η οποία αντικατέστησε την τον κ. Νικόλαο Γ. Κουτσό) ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης Η Τακτική Γενική Συνέλευση της , εν όψει της σημαντικότατης προσφοράς στην ανάπτυξη και πρόοδο των εργασιών της Τραπέζης, απένειμε, κατ άρθρο 8.2. του Καταστατικού της Τραπέζης, τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, στο απερχόμενο Μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννη Σ. Κωστόπουλο. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε ως ελεγκτές των εξαµηνιαίων και ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, τους κάτωθι: α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου Χαράλαμπος Γ. Συρούνης β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος Ιωάννης Α. Αχείλας της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Η µετοχή της Τραπέζης είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1925 και κατατάσσεται µεταξύ των εταιριών µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση. Η µετοχή συµµετέχει σε διεθνείς δείκτες όπως, µεταξύ άλλων, ο MSCI Emerging Markets Index, ο FTSE All World, ο Stoxx Europe 600 και ο FTSE Med 100. Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η µετοχή είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου µε τη µορφή διεθνών πιστοποιητικών (GDRs), και διαπραγµατεύεται εκτός χρηµατιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης (ADRs). Ως αποτέλεσµα της αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µε κατάργηση των δικαιωµάτων προτιµήσεως που πραγµατοποίησε η Τράπεζα τον Μάρτιο του 2014, το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών της αυξήθηκε σε Την , η Τράπεζα εξαγόρασε από το Ελληνικό Δηµόσιο το σύνολο των προνοµιούχων µετοχών ύψους 940εκατ., κυριότητας του τελευταίου και εκδόσεως της Τραπέζης. Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται κοινές µετοχές της Τραπέζης, ενώ το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει τις υπόλοιπες κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές, ή ποσοστό 66,36% επί του συνόλου κοινών µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου επί των µετοχών του ΤΧΣ υπόκειται σε περιορισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 7α του Ν.3864/2010. Επιπλέον, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιωµάτων Κτήσης Μετοχών («Warrants»), ο κάθε ένας από τους οποίους ενσωµατώνει δικαίωµα αγοράς 7, Νέων Μετοχών κυριότητος του ΤΧΣ. Κατά το εννεάμηνο 2014, η εµπορευσιµότητα της µετοχής ανήλθε σε Ευρώ ανά συνεδρίαση, κατά µέσο όρο και η εµπορευσιµότητα των warrants σε Ευρώ Η Τράπεζα έχει αξιολογηθεί πιστοληπτικά από τρεις οίκους του εξωτερικού ως εξής: Moody s: Caa1 Fitch Ratings: Β- Standard & Poor s: CCC+ Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της 4ης Νοεμβρίου * Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών *** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων **** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής 10

13 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 Βάση παρουσίασης Ο Όµιλος κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους: - Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου - Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση - Το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο εκδόσεως της Τραπέζης το οποίο περιλαµβάνεται στις «Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις». Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όµιλος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την , αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερµηνεία 21 οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από : Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων (Κανονισµός 1174/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισµός 1256/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιµο ποσό µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού» (Κανονισµός 1374/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Ανανέωση της σύµβασης παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» (Κανονισµός 1375/ ) Διερµηνεία 21 «Εισφορές» (Κανονισµός 634/ ) Η υιοθέτηση από τον Όµιλο των ανωτέρω τροποποιήσεων καθώς και της Διερµηνείας 21 δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την , προτύπων και διερµηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρµογή τους θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από , ενδέχεται να επηρεάσει αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας O Όµιλος, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών του αρχών και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών µεγεθών που κυρίως σχετίζονται µε τα κάτωθι: Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βασίζεται στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύλογη αξία προσδιορίζεται βάσει µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές π.χ. προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης αντισυµβαλλοµένου. Ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων Ο Όµιλος, κατά τον έλεγχο αποµείωσης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών, πραγµατοποιεί εκτιµήσεις σχετικά µε το ποσό και το χρόνο είσπραξης των µελλοντικών ταµειακών ροών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων όπως η οικονοµική κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τυχόν καλυµµάτων, οι ιστορικοί δείκτες ζηµιών ανά χαρτοφυλάκιο, ενδέχεται τα πραγµατικά αποτελέσµατα να διαφέρουν από τα εκτιµώµενα. Αντίστοιχες εκτιµήσεις υπεισέρχονται και στην αξιολόγηση της ύπαρξης ζηµιών αποµείωσης αξιογράφων 11

14 που κατατάσσονται ως αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση ή διακρατούµενα µέχρι τη λήξη. Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού Ο Όµιλος, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς αποµείωσης τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα άυλα πάγια στοιχεία καθώς και τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η εν λόγω άσκηση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τη χρήση εσωτερικών εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάµεσα στην εύλογη αξία µείον τα έξοδα πώλησης και στην αξία λόγω χρήσης. Φόρος εισοδήµατος Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα ποσά τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος βάσει εκτιµήσεων σχετικά µε το ύψος των φορολογητέων κερδών, επί των οποίων προκύπτουν τα ποσά φόρου που αναµένεται να πληρωθούν ή να ανακτηθούν στην τρέχουσα και µελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η πρακτική εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, οι προσδοκίες σχετικά µε την ύπαρξη µελλοντικών φορολογητέων κερδών κ.λπ. Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µεταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας και το ύψος των πραγµατοποιηθέντων φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγήσουν στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Υποχρεώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών Οι υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσδιορίζονται βάσει αναλογιστικής µελέτης που βασίζεται σε παραδοχές σχετικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης, τη µελλοντική εξέλιξη των αποδοχών και συντάξεων καθώς και την απόδοση τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων. Οποιαδήποτε µεταβολή των παραδοχών αυτών θα επηρεάσει το ύψος των αναγνωρισθέντων υποχρεώσεων. Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ο Όµιλος δεν προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόµενης υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της. Η εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της εκροής καθώς και για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου του Οµίλου, όπως ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η πρακτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων και η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων όταν πρόκειται για έκθεση σε εκτός ισολογισµού στοιχεία. Οι εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από τον Όµιλο για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) Την η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ., η οποία, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 19, αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών του Ομίλου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν τον Μάρτιο του 2014 από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια διαγνωστικής μελέτης για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Επιπρόσθετα, την η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης επισημαίνοντας πως τόσο οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί όσο και εκείνες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιαρθρώσεως δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η Τράπεζα να επανέλθει πλήρως σε βιώσιμη κερδοφορία. Επιπλέον σημειώνεται ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν την , υπερβαίνοντας τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), στο δυσμενές και στο βασικό σενάριο, τόσο υπό την παραδοχή του στατικού όσο και του δυναμικού Ισολογισμού, επιτυγχάνοντας κατά τον τρόπο αυτό ασφαλές κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ 1,3 δισ. και 3,1 δισ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της , συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) Εκτίµηση της εκθέσεως του Οµίλου στο Ελληνικό Δηµόσιο Σε ότι αφορά τις αβεβαιότητες σχετικά µε τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα της συνολικής έκθεσης του Οµίλου στο Ελληνικό Δηµόσιο δεν έχει επέλθει ουσιώδης µεταβολή σε σχέση µε όσα σχετικά αναφέρονται στη σηµείωση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι την αποπληρώθηκε οµόλογο του Ελληνικού Δηµοσίου ονοµαστικής αξίας 0,9 δισ. που σχετίζεται µε την έκδοση των προνοµιούχων µετοχών του Ελληνικού Δηµοσίου στα πλαίσια του Ν.3723/

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10:Ταμείο και ταμειακά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ALPHA LEASING Α.Ε. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 Απρίλιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής 3 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα