ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)"

Transcript

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 4 Νοεμβρίου 2014

2

3 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου της (Σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων... 3 Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός... 4 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος... 5 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως... 6 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών... 8 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες... 9 Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 1.1 Βάση παρουσίασης Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας...11 Αποτελέσµατα 2. Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή Ενεργητικό 5. Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Αξιόγραφα εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια...24 Υποχρεώσεις 10. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Οµολογίες εκδόσεώς µας και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις Καθαρή Θέση 13. Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά από έκδοση µετοχών υπερ το άρτιο και Αποτελέσµατα εις νέον Υβριδικά κεφάλαια...30 Πρόσθετες Πληροφορίες 15. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις Ενδιάμεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα Γνωστοποιήσεις σχετικές µε την εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης της Τραπέζης Κεφαλαιακή επάρκεια Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Διακοπείσες δραστηριότητες Εξαγορά εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank και Diners Club Ελλάδος Α.Ε.Π.Π Εταιρικά γεγονότα Αναµόρφωση οικονοµικών καταστάσεων Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων...56

4

5 Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Σηµείωση * * Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρό έσοδο από τόκους Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες Προµήθειες έξοδα (41.712) (47.714) (18.332) (14.952) Καθαρό έσοδο από αµοιβές και προµήθειες Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Λοιπά έσοδα Σύνολο εσόδων Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ( ) ( ) ( ) ( ) Πρόβλεψη αποζημίωσης προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού 12 ( ) ( ) Γενικά διοικητικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις 7, 8, 9 (71.015) (68.149) (23.404) (22.919) Λοιπά έξοδα (6.233) (3.583) (1.785) (4.322) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) ( ) ( ) Ζηµίες αποµειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 2 ( ) ( ) ( ) ( ) Αρνητική υπεραξία εξαγορών Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (7.369) (11.626) (2.377) (1.029) Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος, από διακοπείσες δραστηριότητες 22 (57.117) (32.228) Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος ( ) ( ) Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν σε: Μετόχους της Τραπέζης - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) - από διακοπείσες δραστηριότητες (57.117) (32.228) ( ) ( ) Τρίτους - από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (10) 13 Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή: Βασικά και προσαρµοσµένα ( ανά µετοχή) 4 0,01 0,60 (0,01) (0,02) Βασικά και προσαρµοσµένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ανά µετοχή) 4 0,01 0,61 (0,01) (0,02) Βασικά και προσαρµοσµένα από διακοπείσες δραστηριότητες ( ανά µετοχή) 4 (0,011) (0,003) * Ορισμένα κονδύλια της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων των συγκριτικών περιόδων έχουν αναμορφωθεί λόγω της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης της εξαγοράς του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης (σημείωση 25). Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 3

6 Ενδιάµεσος Ενοποιηµένος Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σηµείωση Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 6 - Διαθέσιµα προς πώληση Διακρατούµενα µέχρι τη λήξη Δανειακού χαρτοφυλακίου Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Υποχρεώσεις προς πελάτες (συµπεριλαµβανοµένων οµολογιών εκδόσεώς µας) Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο Υποχρεώσεων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαια και αποθεµατικά που αναλογούν στους Mετόχους της Τραπέζης Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον 13 ( ) ( ) Δικαιώµατα τρίτων Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Καθαρής Θέσεως Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου

7 Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος Από 1 Ιανουαρίου έως (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Από 1 Ιουλίου έως Σημείωση * * Καθαρά κέρδη/(ζηµίες), µετά το φόρο εισοδήµατος, που αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων ( ) ( ) Λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση: Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Μεταβολή του αποθεµατικού των διαθέσιµων προς πώληση αξιογράφων (20.692) ( ) Μεταβολή του αποθεµατικού αντισταθµίσεως ταµειακών ροών ( ) (46.935) Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής οικονοµικών καταστάσεων και αντισταθµίσεως θυγατρικών εξωτερικού (2.056) (3.342) (1.896) (117) Μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσµάτων συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών (1.055) 225 (1) Φόρος εισοδήµατος (67.894) (29.307) Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων από διακοπείσες δραστηριότητες µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) Ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών) υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών Φόρος εισοδήµατος Σύνολο αποτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση 3 ( ) ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος (10.930) ( ) ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου που αναλογεί σε: Μετόχους της Τραπέζης - από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (11.143) ( ) ( ) - από διακοπείσες δραστηριότητες (10.080) 637 (11.143) ( ) ( ) Τρίτους - από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (30) 10 * Ορισμένα κονδύλια της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Κατάστασης Συνολικού Αποτελέσματος των συγκριτικών περιόδων έχουν αναμορφωθεί λόγω της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης της εξαγοράς του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης (σημείωση 25). Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 5

8 Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα τρίτων Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Καθαρής Θέσεως Υπόλοιπο ( ) Μεταβολές περιόδου Αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος Aύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση κοινών µετοχών υπέρ του 19 Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 19 µε καταβολή µετρητών Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) Αγορές/Πωλήσεις και µεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες (206) (206) (Αγορές), (Ανακλήσεις)/ Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, µετά από φόρους ( ) (63.067) Σχηµατισµός αποθεµατικών (30.764) - - Λοιπά Υπόλοιπο ( ) Mεταβολές περιόδου Αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) (44) ( ) Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση (3.425) (12) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) (56) ( ) Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου, µετά το φόρο εισοδήµατος (246) (246) (246) Αγορές/Πωλήσεις και µεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες (186) (186) (120) (306) (Αγορές), (Ανακλήσεις)/ Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, µετά από φόρους (3.700) (1.861) Σχηµατισµός αποθεµατικών 427 (427) - - Λοιπά (265) (265) (265) Υπόλοιπο ( )

9 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Σημείωση Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα τρίτων Υβριδικά κεφάλαια Σύνολο Καθαρής Θέσεως Υπόλοιπο ( ) Mεταβολές περιόδου Αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος Λοιπά αποτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση ( ) ( ) (23) ( ) Συνολικό αποτέλεσµα περιόδου, µετά το φόρο εισοδήµατος - - ( ) (11.143) (10.930) Aύξηση μετοχικού 13 κεφαλαίου Εξαγορά προνομιούχων 13 μετοχών ( ) ( ) ( ) Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, μετά το φόρο 13 εισοδήματος (35.764) (35.764) (35.764) (Αγορές), (Ανακλήσεις)/ Πωλήσεις υβριδικών τίτλων, μετά από φόρους - (60) (60) Αγορές/Πωλήσεις και μεταβολή ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρίες (64) (51) Σχηματισμός αποθεματικών (1.724) - - Λοιπά Υπόλοιπο ( ) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου 7

10 8 Eνδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Από 1 Ιανουαρίου έως Σηµείωση * Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος ( ) Προσαρµογή κερδών/(ζηµιών) προ φόρων για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7, Αποσβέσεις αΰλων παγίων Αποµειώσεις δανείων, προβλέψεις και αποζηµιώσεις προσωπικού (Κέρδη)/ζηµίες από επενδυτικές δραστηριότητες (63.553) (35.693) (Κέρδη)/ζηµίες από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Αναλογία (κερδών)/ζηµιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες Αρνητική υπεραξία εξαγορών 23 (21.507) ( ) Προσαρµογές εύλογης αξίας στα αποτελέσματα (11.774) Καθαρή (αύξηση)/µείωση στοιχείων Ενεργητικού που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες: Απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Αξιογράφων εµπορικού χαρτοφυλακίου και απαιτήσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ( ) Δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Λοιπών στοιχείων Eνεργητικού (7.548) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες: Υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα ( ) ( ) Υποχρεώσεων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ( ) Υποχρεώσεων προς πελάτες (29.250) Λοιπών Υποχρεώσεων (30.964) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από φόρους ( ) ( ) Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι (36.534) (31.180) Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (2.479) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (267) Εξαγορές περιόδου Εισροές από πώληση θυγατρικής Εισπραχθέντα µερίσµατα Αγορές ενσώµατων και αΰλων παγίων 7, 8, 9 (55.692) (91.637) Πωλήσεις ενσώµατων και αΰλων παγίων Καθαρή (αύξηση)/µείωση επενδύσεων σε χρεόγραφα Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (415) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Πληρωθέντα µερίσµατα (604) (1.196) Εισπράξεις ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων Αποπληρωμές ομολογιών εκδόσεώς μας και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων (93.080) (50.889) (Αγορές)/πωλήσεις υβριδικών τίτλων (60) (43.849) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εξαγορά προνομιούχων μετοχών 13 ( ) Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (48.328) (68.054) Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στο ταµείο και στα ταµειακά ισοδύναµα (1.499) (3.977) Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµειακών ροών από διακοπείσες δραστηριότητες - (2.894) Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου Ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου * Ορισμένα κονδύλια της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Κατάστασης Ταμειακών Ροών της συγκριτικής περιόδου έχουν αναμορφωθεί λόγω της οριστικοποίησης της λογιστικής απεικόνισης της εξαγοράς του Ομίλου της Εμπορικής Τραπέζης (σημείωση 25). Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-56) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου

11 Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Ο Όµιλος της Alpha Bank περιλαµβάνει εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες όπως: Τραπεζικές, Χρηµατοδοτικές, Χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, Επενδύσεων, Ασφαλίσεων, Κτηµατικές, Ξενοδοχειακές. Ιθύνουσα ή µητρική εταιρία του Οµίλου είναι η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η οποία λειτουργεί µε τον διακριτικό τίτλο Alpha Bank, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, και είναι καταχωρηµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε αριθµό (πρώην αριθμός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 6066/06/Β/86/05). Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2100, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σκοπός της Τραπέζης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοπραξίας, µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισµού ή ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεποµένων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείµενη (ηµεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νοµοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα. Για την εκπλήρωσή του η Τράπεζα δύναται να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, αµέσως ή εµµέσως, είναι συναφής, συµπληρωµατική ή επιβοηθητική των προαναφεροµένων. Η θητεία του Διοικητικού της Συµβουλίου, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , λήγει το Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου την είχε ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Βασίλειος Θ. Ράπανος (από ) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος) Μηνάς Γ. Τάνες ***/*/**** ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δημήτριος Π. Μαντζούνης ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σπύρος Ν. Φιλάρετος (COO) Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης Γεώργιος Κ. Αρώνης ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ευθύμιος Ο. Βιδάλης (από ) Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου **** ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ Παύλος Α. Αποστολίδης **/**** Ευάγγελος Ι. Καλούσης */*** Ιωάννης Κ. Λύρας */** Ibrahim S.Dabdoub ** (από ) Shahzad A. Shahbaz *** (από ) * Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών *** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων **** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής 9

12 ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3723/2008) Σαράντης - Ευάγγελος Γ. Λώλος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3864/2010) Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν */**/***/**** (η οποία αντικατέστησε την τον κ. Νικόλαο Γ. Κουτσό) ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης Η Τακτική Γενική Συνέλευση της , εν όψει της σημαντικότατης προσφοράς στην ανάπτυξη και πρόοδο των εργασιών της Τραπέζης, απένειμε, κατ άρθρο 8.2. του Καταστατικού της Τραπέζης, τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, στο απερχόμενο Μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιάννη Σ. Κωστόπουλο. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε ως ελεγκτές των εξαµηνιαίων και ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, τους κάτωθι: α. Τακτικοί: Μάριος Τ. Κυριάκου Χαράλαμπος Γ. Συρούνης β. Αναπληρωματικοί: Μιχαήλ Α. Κόκκινος Ιωάννης Α. Αχείλας της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Η µετοχή της Τραπέζης είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1925 και κατατάσσεται µεταξύ των εταιριών µε την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση. Η µετοχή συµµετέχει σε διεθνείς δείκτες όπως, µεταξύ άλλων, ο MSCI Emerging Markets Index, ο FTSE All World, ο Stoxx Europe 600 και ο FTSE Med 100. Εκτός από την ελληνική κεφαλαιαγορά, η µετοχή είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου µε τη µορφή διεθνών πιστοποιητικών (GDRs), και διαπραγµατεύεται εκτός χρηµατιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης (ADRs). Ως αποτέλεσµα της αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µε κατάργηση των δικαιωµάτων προτιµήσεως που πραγµατοποίησε η Τράπεζα τον Μάρτιο του 2014, το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών της αυξήθηκε σε Την , η Τράπεζα εξαγόρασε από το Ελληνικό Δηµόσιο το σύνολο των προνοµιούχων µετοχών ύψους 940εκατ., κυριότητας του τελευταίου και εκδόσεως της Τραπέζης. Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται κοινές µετοχές της Τραπέζης, ενώ το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει τις υπόλοιπες κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές, ή ποσοστό 66,36% επί του συνόλου κοινών µετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου επί των µετοχών του ΤΧΣ υπόκειται σε περιορισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 7α του Ν.3864/2010. Επιπλέον, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαπραγµατεύονται Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιωµάτων Κτήσης Μετοχών («Warrants»), ο κάθε ένας από τους οποίους ενσωµατώνει δικαίωµα αγοράς 7, Νέων Μετοχών κυριότητος του ΤΧΣ. Κατά το εννεάμηνο 2014, η εµπορευσιµότητα της µετοχής ανήλθε σε Ευρώ ανά συνεδρίαση, κατά µέσο όρο και η εµπορευσιµότητα των warrants σε Ευρώ Η Τράπεζα έχει αξιολογηθεί πιστοληπτικά από τρεις οίκους του εξωτερικού ως εξής: Moody s: Caa1 Fitch Ratings: Β- Standard & Poor s: CCC+ Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της 4ης Νοεμβρίου * Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής ** Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών *** Μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων **** Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Σχεδιασμού Διαδοχής 10

13 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 Βάση παρουσίασης Ο Όµιλος κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της σύµφωνα µε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους: - Αξιόγραφα εµπορικού χαρτοφυλακίου - Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα - Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση - Το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο εκδόσεως της Τραπέζης το οποίο περιλαµβάνεται στις «Οµολογίες εκδόσεώς µας διατεθείσες σε θεσµικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις». Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όµιλος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την , αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερµηνεία 21 οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από : Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Εταιρίες Επενδύσεων (Κανονισµός 1174/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 «Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων» (Κανονισµός 1256/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 «Γνωστοποιήσεις για το ανακτήσιµο ποσό µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού» (Κανονισµός 1374/ ) Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Ανανέωση της σύµβασης παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» (Κανονισµός 1375/ ) Διερµηνεία 21 «Εισφορές» (Κανονισµός 634/ ) Η υιοθέτηση από τον Όµιλο των ανωτέρω τροποποιήσεων καθώς και της Διερµηνείας 21 δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την , προτύπων και διερµηνειών ή τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρµογή τους θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από , ενδέχεται να επηρεάσει αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 1.2 Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας O Όµιλος, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών του αρχών και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών µεγεθών που κυρίως σχετίζονται µε τα κάτωθι: Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Η εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βασίζεται στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εύλογη αξία προσδιορίζεται βάσει µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα, χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές π.χ. προσδιορισµός αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης αντισυµβαλλοµένου. Ζηµιές αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων Ο Όµιλος, κατά τον έλεγχο αποµείωσης των δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών, πραγµατοποιεί εκτιµήσεις σχετικά µε το ποσό και το χρόνο είσπραξης των µελλοντικών ταµειακών ροών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων όπως η οικονοµική κατάσταση του πιστούχου, η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τυχόν καλυµµάτων, οι ιστορικοί δείκτες ζηµιών ανά χαρτοφυλάκιο, ενδέχεται τα πραγµατικά αποτελέσµατα να διαφέρουν από τα εκτιµώµενα. Αντίστοιχες εκτιµήσεις υπεισέρχονται και στην αξιολόγηση της ύπαρξης ζηµιών αποµείωσης αξιογράφων 11

14 που κατατάσσονται ως αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση ή διακρατούµενα µέχρι τη λήξη. Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού Ο Όµιλος, σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει για σκοπούς αποµείωσης τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα άυλα πάγια στοιχεία καθώς και τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η εν λόγω άσκηση εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τη χρήση εσωτερικών εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας των στοιχείων, ήτοι της υψηλότερης ανάµεσα στην εύλογη αξία µείον τα έξοδα πώλησης και στην αξία λόγω χρήσης. Φόρος εισοδήµατος Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα ποσά τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος βάσει εκτιµήσεων σχετικά µε το ύψος των φορολογητέων κερδών, επί των οποίων προκύπτουν τα ποσά φόρου που αναµένεται να πληρωθούν ή να ανακτηθούν στην τρέχουσα και µελλοντικές χρήσεις. Οι εκτιµήσεις επηρεάζονται από παράγοντες όπως η πρακτική εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, οι προσδοκίες σχετικά µε την ύπαρξη µελλοντικών φορολογητέων κερδών κ.λπ. Μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι, µεταβολές της φορολογικής νοµοθεσίας και το ύψος των πραγµατοποιηθέντων φορολογητέων κερδών ενδέχεται να οδηγήσουν στην καταβολή ποσών φόρου διαφορετικών από εκείνων που έχουν αναγνωριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Υποχρεώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών Οι υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσδιορίζονται βάσει αναλογιστικής µελέτης που βασίζεται σε παραδοχές σχετικά µε το επιτόκιο προεξόφλησης, τη µελλοντική εξέλιξη των αποδοχών και συντάξεων καθώς και την απόδοση τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων. Οποιαδήποτε µεταβολή των παραδοχών αυτών θα επηρεάσει το ύψος των αναγνωρισθέντων υποχρεώσεων. Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Ο Όµιλος αναγνωρίζει προβλέψεις όταν εκτιµά ότι υφίσταται παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι η τακτοποίησή της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας εκτιµάται αξιόπιστα. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που είτε η εκροή είναι πιθανή είτε αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, ο Όµιλος δεν προβαίνει στην αναγνώριση πρόβλεψης αλλά στη γνωστοποίηση της ενδεχόµενης υποχρέωσης, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά της. Η εκτίµηση για την πιθανότητα ή µη της εκροής καθώς και για το ύψος της επηρεάζονται από παράγοντες εκτός ελέγχου του Οµίλου, όπως ενδεικτικά είναι οι δικαστικές αποφάσεις, η πρακτική εφαρµογή νοµοθετικών διατάξεων και η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων των αντισυµβαλλοµένων όταν πρόκειται για έκθεση σε εκτός ισολογισµού στοιχεία. Οι εκτιµήσεις, οι παραδοχές και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από τον Όµιλο για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται Αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) Την η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ., η οποία, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 19, αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών του Ομίλου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν τον Μάρτιο του 2014 από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια διαγνωστικής μελέτης για τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Επιπρόσθετα, την η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης επισημαίνοντας πως τόσο οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί όσο και εκείνες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιαρθρώσεως δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η Τράπεζα να επανέλθει πλήρως σε βιώσιμη κερδοφορία. Επιπλέον σημειώνεται ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν την , υπερβαίνοντας τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), στο δυσμενές και στο βασικό σενάριο, τόσο υπό την παραδοχή του στατικού όσο και του δυναμικού Ισολογισμού, επιτυγχάνοντας κατά τον τρόπο αυτό ασφαλές κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ 1,3 δισ. και 3,1 δισ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της , συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern) Εκτίµηση της εκθέσεως του Οµίλου στο Ελληνικό Δηµόσιο Σε ότι αφορά τις αβεβαιότητες σχετικά µε τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα της συνολικής έκθεσης του Οµίλου στο Ελληνικό Δηµόσιο δεν έχει επέλθει ουσιώδης µεταβολή σε σχέση µε όσα σχετικά αναφέρονται στη σηµείωση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι την αποπληρώθηκε οµόλογο του Ελληνικού Δηµοσίου ονοµαστικής αξίας 0,9 δισ. που σχετίζεται µε την έκδοση των προνοµιούχων µετοχών του Ελληνικού Δηµοσίου στα πλαίσια του Ν.3723/

15 1.2.3 Ανακτησιµότητα αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων Ο Όµιλος αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, στο βαθµό που θα έχει στο µέλλον φορολογητέα κέρδη ικανά να συµψηφίσουν τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες. Οι σηµαντικότερες κατηγορίες των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων καθώς και η µεθοδολογία που εφαρµόζεται για τον έλεγχο της ανακτησιµότητάς τους περιγράφονται αναλυτικά στη σηµείωση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Ο Όµιλος, βασιζόµενος στο εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, λαµβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη τις επιπτώσεις παραγόντων που ενδεχοµένως να επιδράσουν δυσµενώς στα µεγέθή του και επεκτείνοντας το χρονικό διάστηµα εκτίµησης της µελλοντικής κερδοφορίας σε σχέση µε το σχέδιο αναδιαρθρώσεως για περιορισµένο αριθµό ετών, σε ότι αφορά τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από την αποµείωση των δανείων, για τις οποίες δεν υφίστανται περιορισµοί ως προς την ανακτησιµότητά τους, εκτιμά ότι το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεών του που προέρχεται τόσο από προσωρινές διαφορές όσο και από µεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες είναι ανακτήσιµο. Στα πλαίσια αυτά, κατά το β τρίμηνο του 2014 αναγνώρισε το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 422 εκατ. το οποίο δεν είχε αναγνωριστεί και το οποίο αφορά σε προσωρινές διαφορές από την αποµείωση/αποτίµηση δανείων προερχοµένων από την εξαγορά της πρώην Εµπορικής. Επιπρόσθετα, λόγω της θέσπισης του Ν. 4303/2014, η ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που προέρχονται από τη χρεωστική διαφορά του PSI και από τις συσσωρευμένες προβλέψεις και τις λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2014, ενισχύεται, καθώς σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, σε περίπτωση που το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσεως είναι ζημία, οι προαναφερθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μετατρέπονται σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, όπως ειδικότερα αναλύεται στη σημείωση 3. Οι κυριότερες αβεβαιότητες που αφορούν στις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σχετίζονται µε την επίτευξη των στόχων του επιχειρηµατικού σχεδίου της Τραπέζης, η οποία επηρεάζεται από το γενικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς. Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η Τράπεζα επαναξιολογεί την εκτίµησή της για την ανακτησιµότητα των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των παραγόντων που την επηρεάζουν. 13

16 Αποτελέσματα 2. Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Ζηµιές αποµειώσεως δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών (σηµείωση 5) Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου από εκτός Ισολογισµού στοιχεία (σηµείωση 12) (26.444) (27.300) Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις (15.354) (18.309) (4.797) (12.341) Σύνολο Φόρος εισοδήματος Με το άρθρο 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/94, από τη χρήση 2011, οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγχόµενη εταιρία εντός 10 ηµερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία εγκρίσεως του Ισολογισµού από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ µηνών από την έκδοση της Εκθέσεως Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένος ο έλεγχος της συγκεκριμένης εταιρικής χρήσης. Η χρήση 2011, μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε ορισθεί µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1236/ ), θεωρείται περαιωμένη µε εξαίρεση περιπτώσεις (π.χ. λήψη ή έκδοση πλαστών-εικονικών στοιχείων, πρόσθετη πληροφόρηση από άλλες πηγές, κ.λπ.) για τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών µπορεί να ζητήσει επανέλεγχο. Για τις χρήσεις 2012 και 2013 ο φορολογικός έλεγχος για την Τράπεζα και τις ημεδαπές εταιρίες του Ομίλου έχει ολοκληρωθεί και έχουν ληφθεί φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη. Ο φόρος εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ ο αντίστοιχος φόρος εισοδήµατος από διακοπείσες δραστηριότητες αναφέρεται στη σηµείωση 22: Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Τρέχων Πρόσθετoς φόρος ελέγχου 535 (4) Αναβαλλόµενος ( ) ( ) (63.681) (48.132) Σύνολο ( ) ( ) (59.991) (41.627) Ο Όμιλος, στα πλαίσια ελέγχου της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αναγνώρισε εντός της τρεχούσης περιόδου, πρόσθετες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους από απομείωση/αποτίμηση δανείων προερχομένων από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης που δεν είχαν αναγνωρισθεί κατά την

17 Ο αναβαλλόµενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει από προσωρινές διαφορές, η επίπτωση των οποίων αναλύεται ως εξής: Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Χρεωστική διαφορά Ν.4046/ ( ) Αναπροσαρμογή/απομείωση παγίων (816) 367 Διαγραφές και αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.078) Αποτίμηση δανείων/απομείωση δανείων ( ) ( ) (78.661) (88.297) Διακοπή εκτοκισμού Λοιπές προσωρινές διαφορές Πρόβλεψη αποζημίωσης προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού (50.570) (50.570) Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε εργαζόµενους (13.798) (204) (194) Αποτίµηση παραγώγων (11.884) 944 Διαµόρφωση πραγµατικού επιτοκίου (2.213) (8.211) (867) (8.304) Αποτίµηση υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα και δανειακών υποχρεώσεων λόγω αντισταθµίσεως της εύλογης αξίας τους (4.039) (839) Αποτίµηση/αποµείωση οµολόγων και λοιπών χρεογράφων (5.543) (23.369) (22.892) (1.916) Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµίες (58.797) (95.822) (58) Σύνολο ( ) ( ) (63.681) (48.132) Στα ποσά της περιλαμβάνονται και οι προσαρμογές από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%. Με το άρθρο 5 του Ν.4303/ «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α 136) και άλλες διατάξεις» οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που έχουν ή θα αναγνωριστούν και οι οποίες προέρχονται από τη χρεωστική διαφορά του PSI και τις συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, αναφορικά με απαιτήσεις υφιστάμενες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2014, μετατρέπονται σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, σε περίπτωση που το λογιστικό, μετά από φόρους, αποτέλεσμα χρήσεως είναι ζημία, σύμφωνα με τις ελεγμένες και εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οικονομικές καταστάσεις. Το ποσό της απαίτησης προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό της ανωτέρω αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους, ζημία της χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μη συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής ζημίας της χρήσης. Η απαίτηση γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε εταιρικών οικονομικών καταστάσεων και συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Κατά το ποσό που ο αναλογών φόρος δεν επαρκεί για να καλύψει τη φορολογική απαίτηση, δημιουργείται άμεσα εισπρακτέα φορολογική απαίτηση. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ειδικού αποθεματικού ίσου με το 110% της ανωτέρω άμεσα εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης και η (δωρεάν) χορήγηση στο Δημόσιο παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών οι οποίες θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση του εν λόγω αποθεματικού. Οι ανωτέρω τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς τους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο εκδόσεως των τίτλων. Η ένταξη στο Νόμο υλοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αφορά σε φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το έτος 2016 και εφεξής, ενώ προβλέπεται η λήξη της εντάξεως σε αυτόν με την ίδια διαδικασία και κατόπιν λήψεως σχετικής εγκρίσεως από την εκάστοτε Εποπτική Αρχή. 15

18 Παρατίθεται κατωτέρω συµφωνία µεταξύ ονοµαστικού και πραγµατικού φορολογικού συντελεστή: Από 1 Ιανουαρίου έως % % Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος ( ) Φόρος εισοδήµατος (ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής) 21,66 (82.819) 25, Αύξηση/(µείωση) προερχόµενη από: Συµπληρωµατικό φόρο επί εισοδηµάτων από ακίνητα (0,01) 69 0, Εισόδηµα µη υπαγόµενο στο φόρο 0,30 (1.160) (0,05) (1.355) Έξοδα µη εκπεστέα (1,80) , Προσαρμογή φορολογικών συντελεστών για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου (16,15) ( ) Αρνητική υπεραξία από την εξαγορά της Diners/Εμπορικής Τραπέζης μη υπαγόμενη σε φόρο 1,46 (5.592) (33,21) ( ) Λοιπές φορολογικές προσαρµογές (3,08) (1,13) (29.123) Σύνολο 18,53 (70.841) (24,11) ( ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από απομείωση/ αποτίμηση δανείων της πρώην Εμπορικής Τραπέζης που δεν αναγνωρίσθηκαν στην προηγούμενη χρήση ( ) Φόρος Εισοδήµατος ( ) Από 1 Ιουλίου έως % % Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος (ονοµαστικός φορολογικός συντελεστής) 22,62 (49.050) 29,51 (78.302) Αύξηση/(µείωση) προερχόµενη από: Συµπληρωµατικό φόρο επί εισοδηµάτων από ακίνητα 0,02 (36) (0,06) 169 Εισόδηµα µη υπαγόµενο στο φόρο 0,24 (530) (2,85) Έξοδα µη εκπεστέα 1,06 (2.309) (2,40) Προσαρμογή φορολογικών συντελεστών για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου (0,21) 555 Αρνητική υπεραξία από την εξαγορά της Diners/Εμπορικής Τραπέζης μη υπαγόμενη σε φόρο 2,58 (5.592) Λοιπές φορολογικές προσαρµογές 1,13 (2.474) (8,29) Φόρος Εισοδήµατος 27,65 (59.991) 15,69 (41.627) Ο φορολογικός συντελεστής 21,66% για το εννεάμηνο του 2014 και 25,96% για το εννεάµηνο του 2013, είναι ο µέσος σταθµικός ονοµαστικός συντελεστής φόρου, που προκύπτει από τη σχέση του φόρου εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού συντελεστή φόρου και των αποτελεσµάτων προ φόρων, για τη μητρική και για κάθε µια από τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου. 16

19 Φόρος εισοδήματος λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση Πριν το φόρο εισοδήματος Από 1 Ιανουαρίου έως Φόρος εισοδήματος Μετά το φόρο εισοδήματος Πριν το φόρο εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Μετά το φόρο εισοδήματος Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή του αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων (20.692) (14.685) (38.287) Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών ( ) ( ) (35.051) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και αντισταθμίσεως θυγατρικών εξωτερικού (2.056) (3.342) 531 (2.811) Προσαρμογή φορολογικού συντελεστή Ν.4110/ Μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών (1.055) (1.055) Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) (67.894) Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από διακοπείσες δραστηριότητες (309) ( ) ( ) (68.203) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προσαρμογή φορολογικού συντελεστή Ν.4110/ Σύνολο ( ) ( ) (66.321) Πριν το φόρο εισοδήματος Από 1 Ιουλίου έως Φόρος εισοδήματος Μετά το φόρο εισοδήματος Πριν το φόρο εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Μετά το φόρο εισοδήματος Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Μεταβολή του αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων ( ) ( ) (21.902) Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών (46.935) (34.732) (7.874) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και αντισταθμίσεως θυγατρικών εξωτερικού (1.896) (85) (117) Μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών (1) (1) Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ( ) ( ) (29.307) Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από διακοπείσες δραστηριότητες (11.527) Σύνολο ( ) ( ) (40.834) Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προσαρμογή φορολογικού συντελεστή Ν.4110/2013 Σύνολο ( ) ( ) (40.834) Στο εννεάµηνο του 2014 στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» καταχωρήθηκε πιστωτικός αναβαλλόµενος φόρος ποσού , που προέκυψε από τα έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου τα οποία καταχωρήθηκαν στον ίδιο λογαριασµό και αφορούν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκε εντός της περιόδου αναφοράς (σηµείωση 13). Το αντίστοιχο ποσό για το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε σε Επίσης στο εννεάμηνο του 2013 στα «Αποτελέσµατα εις νέον» καταχωρήθηκε χρεωστικός αναβαλλόµενος φόρος ποσού που προέκυψε από αγορές/πωλήσεις υβριδικών τίτλων. 17

20 4. Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή α. Βασικά Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των κερδών/(ζηµιών), µετά το φόρο εισοδήµατος, που αναλογούν στους κοινούς Μετόχους της Τραπέζης, µε το σταθµισµένο µέσο όρο των υφισταµένων κοινών µετοχών της Τραπέζης κατά τη διάρκεια της περιόδου, αφαιρουµένου του σταθµισµένου µέσου όρου των ιδιοκατεχόµενων από τις εταιρίες του Οµίλου, κοινών µετοχών της Τραπέζης, κατά την ίδια περίοδο. Για τον υπολογισµό των βασικών κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή, τα κέρδη ή οι ζηµίες της περιόδου προσαρµόζονται µε την αφαίρεση των µετά φόρων ποσών των µερισµάτων των προνοµιούχων µετοχών που έχουν ταξινοµηθεί ως στοιχείο της καθαρής θέσεως. Το µετά φόρων ποσό των µερισµάτων των προνοµιούχων µετοχών που αφαιρείται είναι: i. Το µετά φόρων ποσό τυχόν µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών µη σωρευτικού µερίσµατος που εγκρίνεται για διανοµή εντός της χρήσεως και ii. Το µετά φόρων ποσό των µερισµάτων προνοµιούχων µετοχών που αναλογούν στην περίοδο για τις σωρευτικού µερίσµατος προνοµιούχες µετοχές, ανεξάρτητα µε το αν τα µερίσµατα αυτά έχουν εγκριθεί. Η Τράπεζα είχε εκδώσει προνοµιούχες µετοχές, µη σωρευτικού µερίσµατος, στα πλαίσια του Ν. 3723/2008, οι οποίες αποπληρώθηκαν την β. Προσαρμοσμένα Τα προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των υφισταµένων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου για δυνητικώς εκδοθησόµενες κοινές µετοχές. Ο Όµιλος δεν έχει µετοχές αυτής της κατηγορίας και επιπλέον, µε βάση τους όρους έκδοσης των προνοµιούχων µετοχών και του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου που καλύφθηκε από την Credit Agricole S.A., δεν συντρέχει λόγος που να διαφοροποιεί τα προσαρµοσµένα από τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή. Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης ( ) ( ) Σταθµισµένος µέσος όρος υφισταµένων κοινών µετοχών Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε ) 0,01 0,60 (0,01) (0,02) Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Κέρδη/(ζηµίες) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης ( ) ( ) Σταθµισµένος µέσος όρος υφισταµένων κοινών µετοχών Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (σε ) 0,01 0,61 (0,01) (0,02) Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιουλίου έως Κέρδη/(ζηµίες) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης (57.117) (32.228) Σταθµισµένος µέσος όρος υφισταµένων κοινών µετοχών Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες (σε ) (0,011) (0,003) Ο σταθµισµένος µέσος όρος των υφιστάµενων κοινών µετοχών, κατά την , έχει υπολογιστεί µε βάση τις ηµέρες κατά τις οποίες οι κοινές µετοχές είναι σε κυκλοφορία σε σχέση µε το σύνολο των ηµερών της περιόδου αναφοράς, λαµβάνοντας υπόψη το νέο σύνολο των κοινών µετοχών που προέκυψε από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης την (σηµείωση 13). 18

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2014. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 4 Νοεμβρίου 2014 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2014 (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2013 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 28 Νοεμβρίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης της 30.9.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2015. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2015. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2015 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 31 Οκτωβρίου 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2011 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 28 Νοεμβρίου 2011 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.9.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.3.2016 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 31 Μαΐου 2016 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου της 31.3.2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2012 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 21 Δεκεμβρίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2015 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 31 Οκτωβρίου 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2013. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2013. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2013 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 10 Μαΐου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 30.9.2016 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 30 Νοεμβρίου 2016 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Οµίλου της 30.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Θέμα 1 ο : δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 27.6.2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2012. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2012. (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2012 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Αθήναι, 31 Μαΐου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης της 31.3.2012 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.09 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2015, μετά των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ατομικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2008 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 26 Αυγούστου 2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα