ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό εκκαθάριση» με δ.τ. «SOUTHEASTERN» την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ» την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΡΙΖΟΣ Ανώ νυμος Εμπορική Εταιρεία» την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΑ» την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥ ΜΑΣ Ανώνυμος Εμπορική, Βιοτεχνική, Τεχνική, Οι κοδομική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία» την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «LION RENTAL A.E.» την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» την επωνυμία «Σ. ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «Σ. ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.» την επωνυμία «(ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) UNITED PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «(ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) UNITED PROPERTIES Α.Ε.» την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΡΞ. NET Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΞ. NET Α.Ε. To internet στην πράξη» την επωνυμία «CELECT ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χ. ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «CELECT A.E.» την επωνυμία «ΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Υποδημάτων και Ειδών Ενδύσεως» με δ.τ. «GIAN MARIO» την επωνυμία «ATTICO [ΑΤΤΙΚΟ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ATTICO A.T.E.» την επωνυμία «ΑΖΜ MARCOS ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΖΜ MARCOS AE» την επωνυμία «Π. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. Εισαγωγές Εμπόριο Ειδών Αυτοκινήτου Κήπου» με δ.τ. «ALPHA PRODUCTS (ΑΛΦΑ ΠΡΟΝΤΑΚΣ)»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επω νυμία «ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό εκκαθάριση» με δ.τ. «SOUTHEASTERN». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26/04/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της υπό εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «SOUTHEASTERN» και αριθμό Μητρώου 17094/01/Β/88/266 με το οποίο αποφασίστηκε η αντι κατάσταση της εκκαθαρίστριας Μαγδαληνής χήρας Κων/νου Κανελλόπουλου από την Ελένη χήρα Χαραλά μπους Χατζηνικολάου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του καταστατικού της. Εφεξής εκκαθαριστές της άνω εταιρείας είναι οι: 1. Η Ελένη χήρα Χαραλάμπους Χατζηνικολάου το γέ νος Γεωργίου και Καλλιόπης Κωνσταντακοπούλου, κά τοικος Αθηνών, οδός Πλουτάρχου 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Λ012239/1979 Παρ. Ασφαλείας Αθηνών. 2. Η Ευφροσύνη Μαρία θυγ. Χαραλάμπους Χατζηνι κολάου, διακοσμήτρια, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Τερψιχόρης 23, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ348697/85 Παρ. Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς. Οι ανωτέρω θα ενεργούν όλες τις κατά νόμο πράξεις της εκκαθάρισης. Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (2) Εται επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα από 18/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑ ΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 24351/01ΑΤ/Β791/443(2003) που εδρεύει στο Δήμο Με ταμορφώσεως Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέ λος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημητρίου Φράγκου και το ΔΣ ανασυ γκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω: 1) ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του Σταματίου, κάτοικος Κάντζα Αττικής, οδός Διονύσου 19, με ΑΔΤ ΑΕ / και ΑΦΜ , πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2) ΛΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ του Σταματίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ρουσοπούλου 1Α, με ΑΔΤ ΑΗ / και ΑΦΜ , μέλος του Δ.Σ. 3) ΑΡΓΥΡΩ ΦΡΑΓΚΟΥ του Σταματίου, κάτοικος Κηφι σιάς, οδός Γεωργαντά 13, με ΑΔΤ ΑΗ / και ΑΦΜ , μέλος του Δ.Σ, Αντιπρόεδρος. 4) ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ σύζυγος Σταματίου Φράγκου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γεωργαντά 13, με ΑΔΤ ΑΗ / και ΑΦΜ , μέλος του Δ.Σ. Αικατερίνη Μιλτσακάκη του Νικολάου και της Άννας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γεωργαντά 13, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ / Ι ΤΑ Θεσσαλονίκης και με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλος. Αποφασίζεται, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Πέτρος Φράγκος να ασκεί όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνος αυτός, με μόνη την υπογραφή του και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αγία Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (3) Εται επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗ ΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ». Την 08/10/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από 30/06/2003 απόφα ση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟ ΛΩΝ» και με αριθμό Μητρώου 44540/01ΔΤ/Β/99/94, που εδρεύει στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού Αττι κής, με την οποία αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση (έναρξη εκκαθάρισης από 01/07/2003), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του καταστατικού της. Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν εκκαθαριστές οι εξής: 1. Νικόλαος Μαυρόγιαννης του Ευστρατίου, κάτοικος Αγ. Αναργύρων, Κοραή 3, με Α.Δ.Τ. Ν και ΑΦΜ Κωνσταντίνος Αυγερινός του Περικλή, κάτοικος Αγ. Αναργύρων, Γ. Παπανδρέου 63 και Κοραή 3, με Α.Δ.Τ. Ρ και ΑΦΜ , οι οποίοι θα ενεργούν όλες τις κατά νόμο πράξεις της εκκαθάρισης. Η διεύθυνση των γραφείων εκκαθάρισης της εταιρεί ας, θα είναι Γ. Παπανδρέου 63 και Κοραή 3, Αγ. Ανάρ γυροι. Περιστέρι, 15 Οκτωβρίου 2012

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (4) Εται επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΡΙΖΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία». Την 05/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΡΙΖΟΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 7953/01ΔΤ/Β/86/162, που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ Το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 01/01 31/12/2012 οι εξής: 1. ΒΑΡΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΚΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε ΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε Περιστέρι, 8 Οκτωβρίου 2012 (5) την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΑ». Την 10/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΡΚΑΔΙΑ» και αριθμό Μητρώου 7954/01ΔΤ/Β/86/163, που εδρεύει στο Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 01/01 31/12/2012, εφόσον συντρέ χουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, οι εξής: 1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε ΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε ΑΔΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΕΡΜΙΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Περιστέρι, 15 Οκτωβρίου 2012 (6) Εται επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Ανώνυμος Εμπορική, Βιοτεχνική, Τεχνική, Οικοδομι κή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία». Την 09/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Ανώνυμος Εμπο ρική, Βιοτεχνική, Τεχνική, Οικοδομική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 8119/01ΔΤ/Β/86/253, που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ Το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 01/01 31/12/2012 οι εξής: 1. ΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΙΑΝΝΗ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Περιστέρι, 15 Οκτωβρίου 2012 (7) Εται επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «LION RENTAL A.E.». Την 05/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «LION RENTAL

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) A.E.» και αριθμό Μητρώου 41388/01ΔΤ/Β/98/59, που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελε γκτές για την επόμενη χρήση 01/01/ /12/2012 οι εξής: Τακτικός: ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ Αναπληρωματικός: ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ , της ελεγκτικής εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.». Περιστέρι, 15 Οκτωβρίου 2012 (8) Εται επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την 28/09/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 99141/92/Β/86/199. ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2009 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. Πάτρας Ιωάννης του Νικολάου, με ΑΑΟΕ Νίνος Γεώργιος του Νικολάου, με ΑΑΟΕ Κουρτελέσης Νικόλαος του Κων/νου, με ΑΑΟΕ Χαλικιάς Κων/νος του Μιχαήλ, με ΑΑΟΕ Κέρκυρα, 16 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ (9) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «Σ. ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.». Την 10/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «Σ. ΒΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 32226/62/Β/94/0282. ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0392/ ΠΡΩΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0395/ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0392/ Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2012 (10) την επωνυμία «(ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) UNITED PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «(ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΡΟ ΠΕΡΤΙΣ) UNITED PROPERTIES Α.Ε.». Την 11/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφε ρειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «(ΓΙΟΥΝΑΪ ΤΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) UNITED PROPERTIES ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «(ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ) UNITED PROPERTIES A.E.» και αριθμό Μητρώου 53719/62/Β/03/0260. ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 29/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 9272.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 2. ΦΩΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΕΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2012 (11) Εται επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ Α.Ε.». Την 10/10/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυ ξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) το από 21/09/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 34189/62/Β/95/0226 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αθανάσιος Σαββάκης του Ιωάννη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από Νικολάου Πέντζου υπό την αίρεση της εγκρίσεως αντικαταστάσεως αυτής από την αμέσως επόμενη Γ.Σ. των μετόχων (τακτική ή έκτακτη). Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 21/05/2015 έχει ως κατωτέρω: 1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ του Γεωργίου, Οικονομολό γος, γεννημένος το έτος 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αθη νών, Λεωφόρος Αθηνών 110, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ / ΔΑΤ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ του Στεφάνου, Τραπεζικός, γεννημένος το έτος 1945 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μυστακίδου 26, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ / ΔΑΤ, Αντιπρόεδρος. 3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ του Γεωργίου, Τρα πεζικός, γεννημένος το έτος 1955 στο Αηδονοχώρι Σερ ρών, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Εθν. Αμύνης 5 7, κά τοχος του με στοιχεία ΑΒ / ΔΑΤ, Μέλος. 4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ του Μενελάου, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι μελητηρίου Θεσσαλονίκης, γεννημένος το έτος 1955 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Παπαναστασίου 150, κάτοχος του με στοιχεία Σ / ΔΑΤ, Μέλος. 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ του Κωνσταντίνου, Οικονο μολόγος, γεννημένος το έτος 1966 στην Αρναία Χαλκιδι κής, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Σεβενίδη 14, κάτοχος του με τα στοιχεία Φ / Δελτίου Ταυτότητας, Μέλος. 6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ του Αγγέλου, Χρηματιστής, γεννημένος το έτος 1945 στην Αθήνα, κάτοικος Αθη νών, οδός Σοφοκλέους 7 9, κάτοχος του με στοιχεία / ΔΑΤ, Μέλος. 7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ του Ιωάννη, Επιχειρηματίας και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, γεννημένος το έτος 1972 στη Θεσ σαλονίκη, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Βησσαρίωνος 1 και Θ. Σοφούλη 89, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ / ΔΑΤ, Μέλος. Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2012 (12) Εται επωνυμία «ΑΡΞ. NET Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΞ. NET Α.Ε. To internet στην πράξη». Την 08/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΞ. NET A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΡΞ. NET A.E. Το internet στην πράξη», και αριθμό Μητρώου 48431/62/Β/01/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε ΓΕΩΡΓΑΝΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΚΥΡΚΥΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΟΚΛΗ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2012 (13) την επωνυμία «CELECT ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «CELECT A.E.». Την 05/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) τα κατωτέ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CELECT ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Χ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «CELECT Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 46750/62/Β/00/0207. ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: 1. Κυριάκου Κωνσταντίνος, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0302/ Ζυγογιάννης Βασίλειος, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0303/ Δημητριάδης Ιορδάνης, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0399/ Καραγεώργος Στέργιος, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε. 0396/ Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2012 (14) Εται επωνυμία «ΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγω γής και Εμπορίας Υποδημάτων και Ειδών Ενδύσεως» με δ.τ. «GIAN MARIO». Την 08/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Περι φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) το από 26/09/2012 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από26/09/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΟ Ανώ νυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Υποδημάτων και Ειδών Ενδύσεως» με δ.τ. «GIAN MARIO» και αριθμό Μη τρώου 32655/62/Β/95/0027 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 26/09/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Γιατζόγλου του Κωνσταντίνου και της Κρυ σταλλίας, έμπορος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954 και κατοικεί στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονί κης, οδός Ντόρτογλου 2, κάτοχος του αριθμ. Χ / ΔΑΤ του A.T Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Κυριακή Μυλωνά του Ιωάννη και της Δήμητρας, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1946 και κα τοικεί στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, οδός Ντόρτογλου 2, κάτοχος του αριθμ. ΑΖ / ΔΑΤ του AT Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος και 3. Κωνσταντίνος Παντελίδης του Ιωάννη και της Ελευθερίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1953 και κατοικεί στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσα λονίκης, οδός Φιλίππου Φλώρου 56, κάτοχος του αριθμ. ΑΕ / ΔΑΤ του ΤΑ Πλατείας Δημηκρατίας Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ , ως Μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ιωάννης Γιατζόγλου. Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2012 (15) Εται επωνυμία «ATTICO [ΑΤΤΙΚΟ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ATTICO A.T.E.». Την 08/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Περι φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) το από 19/09/2012 πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 19/09/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICO [ΑΤΤΙΚΟ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ATTICO A.T.E.» και αριθμό Μητρώου 59307/62/Β/05/0164, από το οποίο προκύπτει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 19/09/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γούσιας Γεώργιος του Ιωάννη και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις στη Δρά μα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αθηνάς 1, Άγιος Παύλος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΗ Αριθμό Διαβατηρί ου, με ΑΦΜ της Ε Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ξενιάδης Ματθαίος του Ηρακλή και της Παρασκευ ής, ηλεκτρονικός, που γεννήθηκε στο Χαϊντερμεργκ της Γερμανίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κοραή 51Α Καλα μαριά, κάτοχος του αριθμ. Ρ / Δελτίου Ταυτότητας, του Τ.Α. Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ της Η Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. 3. Γούσιας Ιωάννης του Γεωργίου και της Αναστασίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στις στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αθηνάς 1, Άγιος Παύλος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ329262/ Δελτίου Ταυτότητας, του Τ.Α. Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ της Ι Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ως Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Γούσια Γεώργιο του Ιωάννη, που θα δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία για όλες τις συναλλαγές της. Επίσης θα μπορεί να αναθέτει ορισμένες αρμοδιότη τες και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πληρεξούσιο για παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμους, Οργανισμούς κα/τρά πεζες, εκτός της περίπτωσης σύμβασης δανείου. Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2012

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (16) την επωνυμία «ΑΖΜ MARCOS ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΖΜ MARCOS AE». Την 08/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυ ξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 06/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΖΜ MARCOS ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΖΜ MARCOS ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 47292/62/Β/00/0267 που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 38) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω τ.γ.σ. και θα διοι κήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μαρκόπουλος Άγγελος του Βασιλείου, κάτοικος Δή μου Θερμαϊκού Περαία, οδός Ανατ. Θράκης 18, ΑΔΤ ΑΑ που εκδόθηκε την 07/04/05 από το Α.Τ. ΚΑΣ ΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, με ΑΦΜ , ως Πρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Μαρκόπουλος Δημήτρης του Βασιλείου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Σκιάθου 26, ΑΔΤ Ν που εκδόθηκε την 17/6/93 από το Α αστυνομικό τμήμα Θεσ σαλονίκης, με ΑΦΜ , ως Μέλος. 3. Μαρκοπούλου Πηνελόπη του Σωτηρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Σκιάθου 26, ΑΔΤ Ζ που εκ δόθηκε την 1/2/88 από την Υπ. Χωρ. Βέροιας, με ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. Εκπροσώπηση εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μεταβιβάζει στο διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκόπουλο Άγγελο του Βασιλείου, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές πε ριγράφονται στο άρθρο 22 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Μαρκοπούλου Πηνελόπη. Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2012 (17) Εται επω νυμία «Π. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. Εισαγωγές Εμπόριο Ει δών Αυτοκινήτου Κήπου» με δ.τ. «ALPHA PRODUCTS (ΑΛΦΑ ΠΡΟΝΤΑΚΣ)». Την 08/10/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας (Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. Εισαγωγές Εμπόριο Ειδών Αυτοκινή του Κήπου» με δ.τ. «ALPHA PRODUCTS (ΑΛΦΑ ΠΡΟ ΝΤΑΚΣ)» και αριθμό Μητρώου 23496/62/Β/91/0049. ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης , οι εξής: 1. ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΡΩΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2012

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα