Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας"

Transcript

1 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής 0

2 Σκοπός έρευνας Αν και οι ΜμΕ (με κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ.) αποτελούν ένα νευραλγικό κομμάτι του ελληνικού τομέα επιχειρήσεων, οι γνώσεις μας για τη διάρθρωση και τη δυναμική τους είναι περιορισμένες. Το εγχείρημα της ΕΤΕ στοχεύει να καλύψει μέρος αυτού του κενού. Η έρευνα θα διενεργείται δύο φορές το χρόνο σε δείγμα σχεδόν εταιρειών και βασίζεται στα πρότυπα των εναρμονισμένων ερωτηματολογίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ. Κύριος σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διαχρονική παρακολούθηση της κατάστασης και των αναγκών των ΜμΕ ώστε σταδιακά να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας τους. Η συστηματική απεικόνιση της συμπεριφοράς των ΜμΕ, σε συνδυασμό με την κατασκευή για πρώτη φορά δείκτη εμπιστοσύνης για τις ελληνικές ΜμΕ, θα μας επιτρέψει να αποτυπώσουμε τις σημαντικές μεταβολές που διενεργούνται στη σχετική θέση των ΜμΕ στον εταιρικό τομέα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει εργαλείο σύγκρισης με αντίστοιχες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Σε αυτή τη φάση της έρευνας, η διαστρωματική σύγκριση των δεικτών προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης, τις εγγενείς προκλήσεις των ΜμΕ καθώς και τις ενδεδειγμένες κατευθύνσεις πολιτικής. 1

3 Τοποθέτηση των ΜμΕ στην αγορά Μελέτη της ΕΤΕ Σύνοψη συμπερασμάτων και προοπτικές 2

4 % κύκλου εργασιών εκατ. Οι ΜμΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη Ο τομέας επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι έντονα κατακερματισμένος καθώς κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις 80% 60% 40% 20% 0% Μερίδιο ΜμΕ στον Τομέα Επιχειρήσεων 34% 19% 69% 58% 68% 61% 60% 49% 46% 40% 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Μεσο μέγεθος ΜμΕ (κύκλος εργασιών ανά επιχείρηση) 0,2 0,6 0,1 0,2 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 0,4 Πηγή: Eurostat Ελλάδα Ευρώπη (27) Πηγή: Eurostat Ελλάδα Ευρώπη (27) 3

5 Ο χάρτης των ΜμΕ: Εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις Οι σχεδόν ΜμΕ στην Ελλάδα συνεισφέρουν ετησίως κύκλο εργασιών της τάξης των 150 δις (το ½ αυτού παράγεται από εταιρείες μεσαίου μεγέθους) Αριθμός ΜμΕ 747,800 εταιρείες Ατομικές επιχειρήσεις 79% Εταιρείες 21% Μικρές Μεσαίες Μικρές Μεσαίες 78% 1% 18% 3% Κύκλος Εργασιών ΜμΕ 150 δισ. Ατομικές επιχειρήσεις 38% Εταιρείες 62% Μικρές Μεσαίες Μικρές Μεσαίες 32% 6% 18% 44% 4

6 (0-0,1] (0,1-0,5] (0,5-1] (1-2,5] (2,5-5] (5-10] (10-50] >50 αποσβέσεις (% κύκλου εργασιών) Τα θεμελιώδη μεγέθη και οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Οι μικρές εταιρείες παρουσιάζουν εντονότερα χρηματοοικονομικά προβλήματα κυρίως λόγω σημαντικών αντιοικονομιών κλίμακας Χρημ/κοί δείκτες 2010 ανά τάξη μεγέθους εταιρειών Μικρές Μεσαίες Μεγάλες ROE -5,9% -2,5% -3,4% ROA -2,8% -1,1% -1,1% Περ. Καθ. Κέρδους -13,6% -2,0% -1,7% Περ. Λειτ. Κέρδους 7,5% 6,2% 5,1% Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,11 1,27 2,11 Δάνεια/Πωλήσεις 150% 59% 68% Κάλυψη Τόκων -0,9 0,6-0,1 20% 15% 10% 5% 0% Δαπάνες αποσβέσεων ανά τάξη μεγέθους εταιρειών ΜμΕ Μεγάλες Ταχύτ. Κυκλοφ. Ενεργ. 0,21 0,57 0,70 Γενική Ρευστότητα 1,23 1,32 1,17 Απαιτήσεις/Πωλήσεις 98% 53% 41% Εμπορ. Κύκλος (μήνες) 9,1 4,6 3,9 Πηγή: ICAP Πηγή: ICAP (Μ.Ο ) Τάξη κύκλου εργασιών ( εκατ.) 5

7 Η πορεία τα τελευταία χρόνια και μια σύγκριση με τις ευρωπαϊκες ΜμΕ Οι μικρές εταιρείες σημείωσαν εντονότερη πτώση τα τελευταία χρόνια Οι ευρωπαϊκές ΜμΕ είναι πιο κερδοφόρες και πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τις ελληνικές Ρυθμός ανάπτυξης κύκλου εργασιών 20% 10% 0% -10% -20% -30% Πηγή: ICAP 10% Περιθώριο Μικρές καθαρού Μεσαίεςκέρδους Μεγάλες 0% -10% -20% -30% Πηγή: ICAP Μικρές Μεσαίες Μεγάλες Χρημ/κοί δείκτες ΜμΕ 2010 Ελλάδα Ευρώπη ROE -3,4% 8,3% ROA -1,5% 3,6% Περ. Καθ. Κέρδους -3,2% 4,8% Περ. Λειτ. Κέρδους 6,3% 4,4% Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,23 1,25 Δάνεια/Πωλήσεις 69% 46% Κάλυψη Τόκων 0,3 2,7 Ταχύτ. Κυκλοφ. Ενεργ. 0,47 0,61 Γενική Ρευστότητα 1,29 1,57 Απαιτήσεις/Πωλήσεις 58% 40% Εμπορ. Κύκλος (μήνες) 5,2 5,1 Πηγή: ICAP, BACH 6

8 Σύνθεση Υποχρεώσεων 2010 Μεταβολή συνεισφοράς στο παθητικό Το συναλλακτικό κύκλωμα των ΜμΕ Καθώς οι πιστώσεις από προμηθευτές αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜμΕ ο περιορισμός της παροχής πιστώσεων από προμηθευτές και η δυσκολία εύρεσης ιδίων κεφαλαίων δημιουργούν σημαντικό κενό ρευστότητας 100% 80% 60% 40% 20% 0% Πηγή: ICAP, BACH Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων ΜμΕ 18% 18% 59% 67% 23% 16% Ελλάδα Προμηθευτές Λοιποί πιστωτές Ευρώπη Δανεισμός Μεταβολή πηγών χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων ( ) 8% 4% 0% -4% -8% Πηγή: ICAP 7% 3% -1% -6% ΜμΕ Μεγάλες Προμηθευτές Λοιποί πιστωτές Δανεισμός Ίδια κεφάλαια 7

9 Τοποθέτηση των ΜμΕ στην αγορά Μελέτη της ΕΤΕ Σύνοψη συμπερασμάτων και προοπτικές 8

10 Μεθοδολογία Μελέτης Στοχεύοντας στην παρακολούθηση της κατάστασης και των αναγκών των ΜμΕ, διενεργήθηκε έρευνα που αποτυπώνει τη συμπεριφορά και τις στρατηγικές τους, ενώ παράλληλα κατασκευάστηκε για πρώτη φορά δείκτης εμπιστοσύνης για τις ελληνικές ΜμΕ. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, έτσι ώστε (i) να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία και (ii) να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα με δείκτες για το σύνολο της οικονομίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μέσω διαστρωματικής δειγματοληψίας, επιλέχθηκαν 960 εταιρείες βάσει μεγέθους και κλάδου. Η στάθμιση έγινε βάσει της συμμετοχής κάθε υποκατηγορίας στο συνολικό κύκλο εργασιών. Η έρευνα θα διενεργείται κάθε εξάμηνο ώστε να καταγράφει τη διαχρονική πορεία των ΜμΕ. Κατανομή αριθμού εταιρειών δείγματος Τάξη κύκλου Βιομηχανία εργασιών ( εκατ.) Εμπόριο Υπηρεσιες Κατασκευές ΣΥΝΟΛΟ (0-0,1] ( 0,1-0,5] ( 0,5-1] (1-2,5] (2,5-5] (5 10] ΣΥΝΟΛΟ

11 % τομέα ΜμΕ Ημέρες Η επίδραση της κρίσης Οι επιχειρήσεις στρέφονται σταδιακά σε διαρθρωτικά μέτρα έναντι της κρίσης Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το 40% των ΜμΕ (με τη χρονική απόκλιση μεταξύ είσπραξης απαιτήσεων και πληρωμής προμηθευτών να έχει αυξηθεί κατά 1 μήνα την τελευταία διετία) Ενέργειες αντιμετώπισης της κρίσης Ρευστότητα 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44% 41% 43% 34% 18% 13% 9% 5% 1% 1% 2009Η2* 2010Η1* 2011Η1* 2011Η2* 2012Η1 Απολύσεις Κλείσιμο καταστήματος Ημέρες Απαιτήσεων 2010Η Ημέρες Προμηθευτών 2012Η1 10

12 % τομέα ΜμΕ Επενδύσεις και στρατηγικές επιλογές Παρατηρείται στροφή των επενδύσεων προς νέες αγορές και καινοτομικά προϊόντα Ίδια κεφάλαια και κέρδη περιορίζονται ως πηγές χρηματοδότησης σημαντική στήριξη από επιδοτήσεις και δανεισμό Νέες αγορές/προϊόντα Εξοπλισμός Υποδομές Επαγγελμ. στέγη Καμία Επένδυση Τύπος επενδύσεων 20% 27% 11% 7% 22% 30% 42% 44% 55% 59% 60% 40% 20% 0% 51% Χρηματοδότηση επενδύσεων 43% 42% 40% 40% 28% 15% 23% Προηγούμενη 5ετια 0% 20% 40% 60% 80% % τομέα ΜμΕ Επόμενη 2ετία Ίδια κεφάλαια Δάνεια Κέρδη Επιδοτήσεις Προηγούμενη 5ετια Επόμενη 2ετία 11

13 Διαφοροποιήσεις ανά μέγεθος Χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων μέσω Ι.Κ. Μείωση επενδύσεων επόμενου 6μήνου Πιεστικότερο πρόβλημα η χρηματοδότηση Μεσαίες Επίδραση μεγέθους στην κατάσταση των εταιρειών Στόχος επιβίωσης Πραγματοποίηση επενδύσεων Έντονο πρόβλημα ρευστοτητας Δραστηριότητα στο εξωτερικό Μικρές 28% 45% 17% 30% 24% 35% 54% 50% 36% 36% 24% 55% 86% 69% 0% 50% 100% % τομέα ΜμΕ Ο δείκτης εμπιστοσύνης αποτυπώνει την πιο ευάλωτη θέση των μικρών επιχειρήσεων. Οι μεσαίες επιχειρήσεις εντοπίζουν ως βασικό τους πρόβλημα την τρέχουσα περίοδο την πρόσβαση σε κεφάλαια (κυρίως λόγω υψηλότερων επενδυτικών αναγκών). -50 Δείκτης Εμπιστοσύνης (0-0,1] ( 0,1-0,5] ( 0,5-1] (1-2,5] (2,5-5] (5-10] Τάξη κύκλου εργασιών (εκατ. ) 12

14 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο: Βιομηχανία Επίδραση εξαγωγικής δραστηριότητας στη βιομηχανία Στόχος επιβίωσης Πρόθεση μελλοντικών επενδύσεων Έντονο πρόβλημα ρευστοτητας Πρόβλημα υπερδανεισμού Δανεισμένες εταιρείες Μελλοντικές επενδύσεις με δάνειο Μελλοντικές επενδύσεις σε νέες αγορές/προϊόντα 15% 25% 34% 46% 29% 39% 44% 52% 61% 79% 67% 78% 73% 69% 0% 20% 40% 60% 80% % τομέα ΜμΕ Βιομηχανίας Η βιομηχανία είναι ο κλάδος με τον πιο αναπτυξιακό στόχο. Η θετική αυτή εικόνα κρύβει έναν κλάδο δύο ταχυτήτων: τις εξαγωγικές και τις μη εξαγωγικές βιομηχανίες. Δείκτης Εμπιστοσύνης Βιομηχανίας -17 Εξαγωγικές -33 Μη Εξαγωγικές Εξαγωγικές Μη Εξαγωγικές 13

15 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο: Εμπόριο Πρόθεση μελλοντικών επενδύσεων Έντονο πρόβλημα ρευστοτητας Πρόβλημα υπερδανεισμού Δραστηριότητα στο εξωτερικό Μελλοντικές επενδύσεις με δάνειο Καθυστέρηση πληρωμών Διαφορές ανά μορφή εμπορίου Στόχος επιβίωσης 17% 13% 23% 25% 37% 40% 38% 45% 53% 44% 40% 67% 68% 66% 0% 20% 40% 60% 80% % τομέα ΜμΕ Εμπορίου Χονδρεμπόριο Λιανεμπόριο Εμπόριο Αυτοκινήτων Ο κλάδος του εμπορίου εμφανίζεται σημαντικά ανομοιογενής: Το χονδρεμπόριο βρίσκεται σε σχετικά ευνοϊκή θέση Το λιανικό εμπόριο πλήττεται όσον αφορά τη ρευστότητα και ζήτηση Το εμπόριο αυτοκινήτων εμφανίζεται υπερδανεισμένο Δείκτης Εμπιστοσύνης Εμπορίου -46 Λιανεμπόριο -44 Εμπόριο Αυτοκινήτων -34 Χονδρεμπόριο 14

16 Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο: Υπηρεσίες Πρόθεση μελλοντικών επενδύσεων Διαφορές ανά τομέα υπηρεσιών Στόχος επιβίωσης Έντονο πρόβλημα ρευστοτητας Πρόβλημα υπερδανεισμού Δραστηριότητα στο εξωτερικό 3% 18% 28% 28% 33% 46% 79% 69% 60% 68% 0% 20% 40% 60% 80% % τομέα ΜμΕ Υπηρεσιών Μέσα στον κλάδο των υπηρεσιών, ξεχωρίζουν δύο τομείς: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ο μόνος τομέας που διατηρεί στόχο ανάπτυξης στις αρχές του Ο τομέας των εστιατορίων αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα υπερδανεισμού και ρευστότητας -54 Δείκτης Εμπιστοσύνης Υπηρεσιών Ελ.Επαγγελμ. Εστιατόρια 15

17 % ΜμΕ Οι ΜμΕ με αναπτυξιακή προοπτική: Εκτιμήσεις βάσει υποδείγματος διακριτής επιλογής Οι κρίσιμοι παράγοντες που ξεχωρίζουν τις εταιρείες με αναπτυξιακή προοπτική είναι το μέγεθος της επιχείρησης και η σημαντική συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση επενδύσεων (συνεπώς η χαμηλή μόχλευση) Επίδραση του μεγέθους στο στόχο της επιχείρησης 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16% 27% 56% Μικρές Στόχος επιβίωσης Στόχος ανάπτυξης 31% 34% 36% Μεσαίες Στόχος σταθερότητας Πρόβλημα υπερδανεισμού Δραστηριότητα στο εξωτερικό Επενδύσεις σε νέες αγορές ή προϊόντα την προηγ. 5ετία Χρηματοδότηση επενδύσεων προηγ. 5ετίας μέσω Ι.Κ. Παράγοντες που οδήγησαν σε στόχο ανάπτυξης Στόχος ανάπτυξης 10% 22% 31% 35% 48% 56% 57% 63% 0% 20% 40% 60% 80% % ΜμΕ Στόχος επιβίωσης 16

18 Τοποθέτηση των ΜμΕ στην αγορά Μελέτη της ΕΤΕ Σύνοψη συμπερασμάτων και προοπτικές 17

19 Σύνοψη συμπερασμάτων Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έχουν μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στην οικονομία σε σχέση με τις αντίστοιχες στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρούμε μία τάση συγκέντρωσης από πολύ μικρές προς μικρές επιχειρήσεις. Τα προβλήματα ρευστότητας των μικρών επιχειρήσεων είναι περισσότερο αποτέλεσμα της ανατροπής του κλασσικού υποδείγματος του συναλλακτικού κυκλώματος στην Ελλάδα, παρά διαταραχών στη δανειακή χρηματοδότηση η οποία είναι σταθερή. Δηλαδή, αυτό που κυρίως παρατηρείται είναι (i) ξαφνική μείωση των ημερών πίστωσης από προμηθευτές και (ii) ταυτόχρονα αύξηση των ημερών πίστωσης προς πελάτες. Η κερδοφορία των μικρών επιχειρήσεων πιέζεται ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης από το γεγονός ότι έχουν υψηλά σταθερά κόστη ενώ οι πωλήσεις τους έχουν μειωθεί (λόγω ζήτησης αλλά και της αδυναμίας τους να ακολουθήσουν ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική). Η λύση είναι να κινηθούμε από τις κλασσικές μονοπρόσωπες επιχειρηματικές μορφές προς πιο οργανωμένα και σύνθετα νομικά σχήματα. Μόνο η συγκέντρωση των επιχειρήσεων σε σχετικά μεγαλύτερα σχήματα μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος δημιουργώντας (i) οικονομίες κλίμακας αλλά και (ii) οικονομίες προσβάσεων σε προμηθευτές και σε τράπεζες. Όλες οι προσπάθειες της πολιτείας για ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες και να παρέχουν κατάλληλα κίνητρα. 18

20 Σύνοψη συμπερασμάτων Κατά την διάρκεια της κρίσης η συμπεριφορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχει λάβει καταρχήν συμπτωματικά χαρακτηριστικά μείωση παραγγελιών και δραστηριοτήτων γενικώς και σε δεύτερη φάση δομικά χαρακτηριστικά μείωση καταστημάτων, μείωση προσωπικού, μετακίνηση σε νέα προϊόντα. Οι δομικές αλλαγές επί του λειτουργικού προτύπου θα πρέπει να συνεχισθούν ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι μετασχηματισμοί που θα κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, ειδικά σε θέματα λειτουργικού κόστους. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτέλεσαν κατά την τελευταία πενταετία σημαντικούς παράγοντες μικρο-επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Η επιχειρησιακή απόσβεση αυτών των επενδύσεων ανακόπηκε από την μείωση της ζήτησης και των πωλήσεων και άρα πολλές από αυτές τις επενδύσεις θα αποσβεσθούν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου από το αναμενόμενο. Όταν επιβληθούν και νέες επενδύσεις λόγω συνθηκών αγοράς, θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος οι ανάγκες δημιουργίας μεγαλύτερων σχημάτων που θα δικαιολογούν τις επενδύσεις αυτές (τα συνεργατικά σχήματα των κοινών τεχνολογικών επενδύσεων δεν προϋποθέτουν και την πλήρη ενοποίηση των υφισταμένων σχημάτων). Η οικονομική κρίση έχει επιτείνει την «πόλωση» μεταξύ των χαρακτηριστικών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε κάποιες να κάνουν ενέργειες προσαρμογής στην κρίση ενώ κάποιες άλλες να έχουν κάνει την υπέρβαση ακολουθώντας αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Επιχειρήσεις με σημαντική παρουσία εσωτερικών κεφαλαίων από τους μετόχους τους, επιχειρήσεις με επενδύσεις από το παρελθόν αλλά και με πρόθεση επενδύσεων στο μέλλον, επιχειρήσεις με σημαντική συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων στις επενδύσεις τους και τέλος επιχειρήσεις με ελεγχόμενο συναλλακτικό κύκλωμα δείχνουν πολύ δυνατά σημάδια αντοχής στην κρίση και υιοθετούν επεκτατική στρατηγική για το μέλλον. 19

21 Κατευθύνσεις πολιτικής Μείωση του λειτουργικού κόστους Οργάνωση των ΜμΕ σε ευρύτερα δίκτυα επιχειρήσεων (clusters), ώστε να επιτευχθεί επιμερισμός κόστους (cost sharing) σε θέματα προώθησης, έρευνας αλλά και βασικών υποδομών Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία συγχωνεύσεων ή άλλων συνεργατικών σχημάτων, ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο μέγεθος για να λειτουργεί μια επιχείρηση αποδοτικά Ενίσχυση ρευστότητας Αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης (ΕΣΠΑ, ΕΤΕπ) για στοχευμένη παροχή ρευστότητας Δημιουργία ισοδύναμων εργαλείων πιστώσεων όπως οι εγγυητικές επιστολές προς οίκους του εξωτερικού για να διατηρηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πρώτων υλών χωρίς την υποχρέωση καταβολής μετρητών Ενίσχυση πωλήσεων Εξαγωγικός προσανατολισμός των ΜμΕ, κάτι που απαιτεί εκπαίδευση, τεχνογνωσία, διαχείριση κινδύνων και χρηματοδότηση. Σχεδιασμός μιας εθνικής στρατηγικής εξαγωγών, κυρίως μέσω της ανάδειξη ενός αναγνωρίσιμου και αξιόπιστου εθνικού brand 20

22 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 215 Σύνοψη Ειδικό Θέμα: Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση τρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Chief Economist Νέλλη Σζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ιπλωματική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα