SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/ ΚΑΙ 1/319/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1

2 2

3 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/ ΚΑΙ 1/319/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ

4 4

5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2004 αποτελεί χρονιά ορόσηµο για την SPRIDER Α.Ε. καθώς σηµατοδότησε την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας µας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περί τα τέλη Ιουλίου στις αποθήκες της µητρικής, ο όµιλος εταιρειών SPRIDER Α.Ε.διεύρυνε το δίκτυο καταστηµάτων λιανικής πώλησης σε πανελλαδικό επίπεδο και κατάφερε για µία ακόµη χρονιά να καταγράψει αύξηση σε επίπεδο τζίρου και λειτουργικής κερδοφορίας επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή του πορεία. Το 2004 ο κύκλος εργασιών της µητρικής εταιρείας ανήλθε σε 61,6 εκ. στον οποίο συµπεριλαµβάνεται συµφωνηθείσα ασφαλιστική αποζηµίωση 3,12 εκ λόγω της προαναφερθείσας πυρκαγιάς. Ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 58,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 11,5% προερχόµενη κατά 7,5% από τα 6 νέα καταστήµατα, που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους µέσα στο 2004, και κατά 4% από τα παλαιά καταστήµατα. Τα λειτουργικά κέρδη της µητρικής εταιρίας αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε 7,8εκ. από 6,5εκ του Σε ότι αφορά τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, σηµαντική αύξηση παρουσίασε το 2004 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της SPRIDER Α.Ε., φτάνοντας τα 64,82 εκ. στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ποσό 3,12 εκ, από την προαναφερθείσα ασφαλιστική αποζηµίωση. Ο καθαρός ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61,7 εκ. αυξηµένος κατά 6,5% σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρσι. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5.05 εκ. έναντι 8.9 εκ. το Η µείωση αυτή οφείλεται στην έκτακτη ζηµιά ύψους 4.7 εκ. από την καταστροφή αποθεµάτων λόγω της πυρκαγιάς στα µέσα του περασµένου Ιουλίου. Τέλος, τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 3.14 εκ. έναντι 6.39 εκ το Οι δανειακές υποχρεώσεις του οµίλου µειώθηκαν από 14 εκ το 2003 σε 3,9 εκ το 2004, µε αποτέλεσµα την ουσιαστική εξάλειψη οιονδήποτε τραπεζικού δανεισµού. Η διοίκηση της εταιρίας λαµβάνοντας υπόψη την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και την υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση του οµίλου θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τη διανοµή αυξηµένου µερίσµατος κατά 36% σε σχέση µε την χρήση του 2003, ήτοι µέρισµα 9,5 λεπτών ανά µετοχή, έναντι 7 λεπτών το Πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών, συνολικού αριθµού τεµαχίων, προκειµένου να διανεµηθούν στο προσωπικό. Με έµφαση στο στρατηγικό στόχο για ανάπτυξη του δικτύου λιανικών πωλήσεων µέσω νέων καταστηµάτων προχωρήσαµε κατά τη χρήση του 2004 σε επενδύσεις 5,6 εκ. προσθέτοντας 6 νέα καταστήµατα και ανεβάζοντας το δίκτυο των σηµείων πώλησης στα 28 καταστήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο. Η SPRIDER Α.Ε. έχει πλέον µία πολύ σηµαντική παρουσία πανελληνίως, µε 14 καταστήµατα στην Αθήνα, 3 στην Θεσσαλονίκη και 11 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχοντας κατοχυρώσει ηγετική θέση στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης, η SPRIDER Α.Ε. βελτιώνεται συνεχώς, επιδιώκοντας τη διαρκή διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης ανάπτυξης. Η µεγάλη γκάµα προϊόντων, η σταθερή πολιτική διακράτησης της τιµής των προϊόντων σε επίπεδα προσιτά προς τον καταναλωτή και η επιλογή της θέσης των καταστηµάτων λιανικής, αποτελούν τα ανταγωνιστικά µας πλεονεκτήµατα και τις βασικές προδιαγραφές της στρατηγικής µας για τα χρόνια που έρχονται. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Οικονοµικά Στοιχεία της SPRIDER A.E Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της SPRIDER A.E ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Γενικά Έλεγχοι που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της εισαγωγής των µετοχών της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικός Έλεγχος ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Περιγραφή αντικειµένου εργασιών - Προϊόντα Παραγωγική διαδικασία Δίκτυο πωλήσεων και διανοµής Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Eκµισθώσεις και µισθώσεις ακινήτων Συµβάσεις Προµήθειας Συµβάσεις µε Τράπεζες Άυλα Δικαιώµατα / Βιοµηχανική Ιδιοκτησία Άδειες Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Εκπροσώπηση της Εταιρίας Συµµετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις Περιόδου

7 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ανάλυση κύκλου εργασιών Αποτελέσµατα χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες Διάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί Δείκτες Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί Δείκτες Πηγές και Χρήσεις κεφαλαίων Ταµειακές Ροές ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενοποιηµένα αποτελέσµατα Ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµού Χρηµατοοικονοµικοί Δείκτες Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί Δείκτες Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες εταιρίες µε την Εταιρία Διεταιρικές συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στρατηγικοί στόχοι της Εταιρίας Επενδυτικό πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 183 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

8 8

9 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ SPRIDER A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλ ) Κύκλος Εργασιών από: βιοµηχανική δραστηριότητα 1.259,6 964,3 εµπορική δραστηριότητα , ,9 παροχή υπηρεσιών 0,0 0,0 Κύκλος Εργασιών (1) , ,2 Μικτό κέρδος (2) , ,7 Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 984, ,8 Σύνολο , ,5 Λειτουργικό αποτέλεσµα (2) 9.808, ,0 Πλέον: Έσοδα συµµετοχών 0,0 0,7 Έκτακτα Αποτελέσµατα 727, ,0 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων , ,7 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 9.541, ,6 Κέρδη προ φόρων 7.247, ,8 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές Δ.Σ , ,3 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές Δ.Σ. και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (3), 3.218, ,6 Συνολικό µέρισµα (καθαρό από φόρους) 1.838, ,0 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (4) Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης (5) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (7) Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων 8.517, ,3 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές Δ.Σ , ,8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) (6) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 0,46 0,28 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 0,41 0,26 Κέρδη προ φόρων 0,31 0,18 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές Δ.Σ. 0,23 0,11 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές Δ.Σ. και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (3) 0,14 0,11 Μέρισµα ανά µετοχή (7) 0,08 0,10 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) (7) Κέρδη προ φόρων 0,37 0,18 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές Δ.Σ. 0,29 0,12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9

10 Σηµειώσεις : 1. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνει: α) κύκλο εργασιών από βιοµηχανική δραστηριότητα, η οποία αφορά την παραγωγή δειγµάτων και προϊόντων και β) κύκλο εργασιών από εµπορική δραστηριότητα, η οποία αφορά την πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης ανδρικών, γυναικείων, παιδικών. 2. Οι αποσβέσεις και για τις δύο χρήσεις διενεργούνται επί του κόστους πωληθέντων, των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης. Για τον υπολογισµό του λειτουργικού αποτελέσµατος των χρήσεων , έχουν αφαιρεθεί οι ενσωµατωµένες αποσβέσεις, ο µερισµός των οποίων ανά χρήση έχει ως εξής (ποσά σε χιλ.): Κατανοµή αποσβέσεων (ποσά σε χιλ. ) Κόστος παραγωγής 1,7 0,8 Έξοδα διοίκησης 808,2 461,2 Έξοδα διάθεσης 1.484, ,1 Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,0 0,8 Σύνολο αποσβέσεων 2.293, ,8 3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Την 30/10/2003 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων Ο έλεγχος αυτός κάλυψε το σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων της µητρικής εταιρίας, των ενοποιούµενων εταιριών και των εταιριών που απορροφήθηκαν εντός της χρήσης 2001 (για περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφ. 2.4, Φορολογικός έλεγχος, του παρόντος). Το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων που προέκυψε από τον εν λόγω έλεγχο της µητρικής Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών που έχουν απορροφηθεί ανήλθε σε 2.207,2 χιλ. Από το ποσό αυτό, ποσό 2.202,1 καταχωρήθηκε από την Εταιρία, σύµφωνα µε την γνωµοδότηση 169/2076/1993 του Εθνικού Συµβουλίου Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) στην χρέωση του λογαριασµού «Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων» το υπόλοιπο του οποίου στο τέλος της χρήσεως µεταφέρθηκε στο λογαριασµό «Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων Χρήσεων» του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσµάτων και το υπόλοιπο ποσό 5,1 χιλ. που αφορά χαρτόσηµο κερδών καταχωρήθηκε από την Εταιρία στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων χρήσεως Έξοδα προηγουµένων χρήσεων και ειδικότερα στον λογαριασµό «Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις». 4. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και η σηµερινή ονοµαστική αξία της µετοχής, 0,6 ανά µετοχή. 5. Για τον υπολογισµό του αριθµού των µετοχών τέλους χρήσης, έχουν ληφθεί υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης και η σηµερινή ονοµαστική αξία της µετοχής, 0,6 ανά µετοχή. 6. Για τον υπολογισµό των µεγεθών αυτών - πλην µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός ανά µετοχή. 7. Για τον υπολογισµό του µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης και η σηµερινή ονοµαστική αξία της µετοχής ( 0,6 ανά µετοχή). 10

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (χιλ ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 795, ,3 Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις 69,7 52,1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,4 Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις , ,5 Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,9 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 7.119, ,4 Λοιπές µακροπρόθεσµες 436,7 580,3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,8 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 51,2 105,8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,8 Προβλέψεις 28,4 31,7 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 947,2 503,6 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,6 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,1 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 84,1 75,1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,8 Λογιστική αξία µετοχής (σε ευρώ) (1) 1,05 1,33 (1) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας µετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης και η σηµερινή ονοµαστική αξία της µετοχής ( 0,6 ανά µετοχή). Παρατηρήσεις βάσει των οποίων διενεργήθηκαν αναµορφώσεις επί των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων των χρήσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις που περιέχονται στις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τους σχετικούς ελέγχους των λογιστικών καταστάσεων των αντίστοιχων χρήσεων. Συγκεκριµένα, οι παρατηρήσεις βάσει των οποίων έγιναν οι αναµορφώσεις έχουν ως εξής: Παρατηρήσεις Χρήσης Στο λογαριασµό του πάγιου ενεργητικού «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» περιλαµβάνονται συµµετοχές σε εταιρείες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών ποσού ,08 και αφορούν: α)κατά ,78 συµµετοχή σε προσωπική εταιρεία β)κατά 2.347,76 σε εταιρεία αλλοδαπής γ) κατά ,00 συµµετοχή σε ΑΕ η οποία δεν έχει αρχίσει την παραγωγική της λειτουργία και δ) κατά ,54 συµµετοχή σε ΑΕ. Εκ των ανωτέρω οι υπό στοιχεία α,β δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η αποτίµηση τους έγινε σε τιµές κτήσεως. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 Ν. 2190/1920, µε βάση τους Ισολογισµούς της 31/12/2004, η αξία τους θα ήταν µικρότερη κατά ,39 µε συνέπεια τα αποτελέσµατα της χρήσεως να είναι µειωµένα κατά ,30 τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων να είναι αυξηµένα κατά ,69 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αν είναι αυξηµένο κατά ,39. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 11

12 2. Στο λογαριασµό «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαµβάνεται απαίτηση ποσού ,00 για ασφαλιστική αποζηµίωση, και µέχρι συντάξεως του παρόντος πιστοποιητικού, δεν είχε υπογραφεί η επιτευχθείσα συµφωνία (βλέπε αναλυτικότερα την υπ αριθµ. 11 σηµείωση της εταιρείας). 3. Στους λογαριασµούς απαιτήσεων της εταιρείας περιλαµβάνονται : α) απαιτήσεις από θυγατρικές συνολικού ποσού ,42 και β) ακίνητα υπόλοιπα ποσού ,00 περίπου για τα οποία δεν έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 4. Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων Διοικήσεως και στην περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµιώσεως για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των ,00 περίπου εκ των οποίων ποσό ,00 περίπου θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως, ενώ ποσό ,00 θα βάρυνε τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις µετέπειτα χρήσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. Παρατηρήσεις Χρήσης Το υπόλοιπο του λογαριασµού του ενεργητικού ΓΙΙΙ-1 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις ,08 αφορά σε αξία κτήσεως α) κατά ,78 συµµετοχή σε προσωπική εταιρεία.β) κατά 2.347,76 σε εταιρεία της αλλοδαπής. γ )κατά ,00 συµµετοχή σε ΑΕ η οποία δεν έχει αρχίσει την παραγωγική της λειτουργία και δ) κατά ,54 συµµετοχή σε ΑΕ και οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών (ΧΑ).Εκ των ανωτέρω οι υπό στοιχεία α,β, δεν ελέγχονται απο Ορκωτό Ελεκτή Λογιστή.Σύµφωνα µε τους τελευταίους συνταχθέντες Ισολογισµούς της 31/12/2003 η τρέχουσα αξία υπολείπεται της κτήσεως κατά ,69 µε ισόποση επιβάρυνση της καθαρής θέσης. 2. Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων Διοικήσεως και στην περίπτωση ιε της παρ. 1, του άρθρου 31 του Νόµου 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης για το σύνολο του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των περίπου, εκ των οποίων περίπου αφορούν την παρούσα χρήση και θα την βάρυναν ισόποσα ενώ το υπόλοιπο ποσό θα βάρυνε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για την χρήση 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4. Στους λογαριασµούς απαιτήσεων της εταιρείας περιλαµβάνονται α) απαιτήσεις απο θυγατρικές συνολικού ποσού και β) ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού ,00 περίπου για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη. 12

13 Χρηση 2002 Εταιρία (ποσά σε χιλ. ) Ποσοστό Συµµετοχής (1) Αξία κτήσεως Λογιστική Αξία Παρατηρήσεις ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή (2) Λογιστική αξία µετά τις παρατηρήσεις ορκωτού ελεγκτή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο Διαφορά (1) (2) Αποτίµηση βάσει αρθρ. 43 Κ.Ν. 2190/1920 Επιβάρυνση Ιδίων Κεφαλαίων Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων KOSTOS Ο.Ε. 99,00% , , ,80 x99% = , , ,78 MEGATHLON HELLAS A.E. 99,99% , , ,96 x99,99%= , , ,03 SPRIDER- BULGARIA ΜΕΠΕ 100,00% 2.347, , , ,76 DAN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 99,98% , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,57 Επιπλέον πρόβλεψη για KOSTOS Ο.Ε ,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,10 Χρηση 2003 Εταιρία (ποσά σε χιλ. ) Ποσοστό Συµµετοχής (1) Αξία κτήσεως Λογιστική Αξία Παρατηρήσεις πιστοποιητικού τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή (2) Λογιστική αξία µετά τις παρατηρήσεις ορκωτού ελεγκτή Διαφορά (1) (2) Αποτίµηση βάσει αρθρ. 43 Κ.Ν. 2190/1920 Επιβάρυνση Ιδίων Κεφαλαίων Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων KOSTOS Ο.Ε. 99,00% , , , , ,00 MEGATHLON HELLAS A.E. 99,99% , ,20 x99,99%= , , ,30 SPRIDER- BULGARIA ΜΕΠΕ 100,00% 2.347, , , ,80 DAN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 99,98% , , , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,90 Επιπλέον πρόβλεψη για KOSTOS Ο.Ε ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,60 Χρηση 2004 Εταιρία (ποσά σε χιλ. ) Ποσοστό Συµµετοχής (1) Αξία κτήσεως Λογιστική Αξία Παρατηρήσεις ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστική αξία µετά τις παρατηρήσεις ορκωτού ελεγκτή Διαφορά (1) (2) Αποτίµηση βάσει αρθρ. 43 Κ.Ν. 2190/1920 Επιβάρυνση Ιδίων Κεφαλαίων Επιβάρυνση Αποτελεσµάτων KOSTOS 99% , , ,80 MEGATHLON 99,99% , , ,82 SPRIDER BULGARIA 100% 2.347, ,80* DAN 99,98% , , ,15 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 Επιπλέον πρόβλεψη για KOSTOS ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,14 * κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2003 προκειµένου να διενεργηθεί αποτίµηση των συµµετοχών της Εταιρίας βάσει του άρθρου 43 του ΚΝ2190/1920 ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής έλαβε υπόψη του ως λογιστική αξία της συµµετοχής της Εταιρίας στη SPRIDER- BULGARIA ΜΕΠΕ, την αξία κτήσης αυτής της συµµετοχής, καθώς δεν έχει ακόµα αναπτύξει δραστηριότητα και τα µεγέθη της ήταν ασήµαντα. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 13

14 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλ ) Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων 7.247, ,8 Μείον: Μη διενεργηθείσα αποτίµηση συµµετοχών και µη διενεργηθείσα συµπληρωµατική πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών 1.360,80 300,9 Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες 0-130,0 Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού ,4 Αναµορφωµένα κέρδη ισολογισµού πριν από φόρους χρήσης 8.517, ,3 Μείον φόροι χρήσης και λοιποί φόροι , ,5 Μείον: Αµοιβές Δ.Σ. 1 0,0 Αναµορφωµένα κέρδη ισολογισµού µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές Δ.Σ , ,8 14

15 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που περιέχονται στις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τους ελέγχους των χρήσεων , τα Ίδια Κεφάλαια και η λογιστική αξία της µετοχής της Εταιρίας των αντίστοιχων χρήσεων διαµορφώνονται ως ακολούθως: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. ) ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,6 Διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 78, ,2 Διαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων 0 1,3 Αποθεµατικά 3.272, ,3 Αποτελέσµατα εις νέο 7.154, ,4 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,8 Μείον: Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις -181,4 0 Μη διενεργηθείσα αποτίµηση συµµετοχών και µη διενεργηθείσα συµπληρωµατική πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών , ,8 Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για απαξίωση αποθεµάτων λόγω µόδας 0 0,0 Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες -164,1-130 Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού ,0 Μη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων -23,7 0,0 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,0 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) (1) 0,84 1,15 Σηµειώσεις: (1) Η αναµορφωµένη λογιστική αξία µετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση την αναµορφωµένη καθαρή θέση και το φυσικό αριθµό µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 15

16 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου εργασιών 1,0% 17,3% Κερδών προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 9,3% -29,7% Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων 15,1% -28,1% Κερδών προ φόρων 8,7% -35,9% Κερδών µετά από φόρους xρήσης και αµοιβές Δ.Σ. 20,6% -46,1% Kερδών µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές Δ.Σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -27,1% -9,7% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 44,1% 46,1% Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 13,8% 7,5% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Mέσου όρου ιδίων κεφαλαίων 30,6% 15,7% Μέσου όρου συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων 13,2% 8,5% ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική ρευστότητα 1,1 1,4 Άµεση ρευστότητα 0,67 0,88 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων Προµηθευτών (επί των αγορών) Αποθεµάτων ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια κεφάλαια 1,65 0,67 Τραπεζικός δανεισµός / Ίδια κεφάλαια 0,46 0,04 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά Εξοδα/Μικτό Κέρδος 4,3% 1,9% Χρηµατ/κά Έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων 12,2% 7,5% 16

17 Με βάση τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα και ίδια κεφάλαια των χρήσεων 2003 και 2004, τα οποία παρουσιάστηκαν ανωτέρω, παρατίθενται στη συνέχεια οι βασικοί αναµορφωµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κερδών προ φόρων 20,0% -44,26% Κερδών µετά από φόρους xρήσης και αµοιβές Δ.Σ. 35,8% -54,84% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 16,2% 7,70% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Mέσου όρου ιδίων κεφαλαίων 50,5% 19,13% Μέσου όρου συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων 15,20% 8,71% ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια κεφάλαια 2,1 0,8 Τραπεζικός δανεισµός / Ίδια κεφάλαια 0,6 0,04 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά Έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων 10,6% 10,45% 1.2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ SPRIDER A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η Εταιρία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την 31/12/1999. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις εταιρίες MEGATHLON HELLAS A.E., DAN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και KOSTOS-SPRIDER Α.Ε.Β.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. Όλες οι ενοποιηµένες εταιρίες τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενσωµατώσεως. Στο κεφάλαιο 8, Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία παρατίθενται τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρίας στις ανωτέρω ενοποιούµενες θυγατρικές της. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 17

18 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλ ) Κύκλος Εργασιών , ,6 Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) , ,0 Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 1.164, ,4 Σύνολο µικτών κερδών ( προ αποσβέσεων) , ,4 Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) , ,1 Έκτακτα αποτελέσµατα 854, ,7 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων , ,1 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων , ,5 Κέρδη προ φόρων 8.924, ,5 Μείον: Αναλογία µεριδίων µειοψηφίας 0,0 0,3 Κέρδη προ φόρων και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 8.924, ,8 Κέρδη προ φόρων 8.924, ,8 Μείον: Φόροι χρήσης & λοιποί φόροι (2) , ,2 Μείον : Φόροι φορ/ού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) ,6 0,0 Κέρδη µετόχων SPRIDER AE µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές Δ.Σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) 4.058, ,6 Μείον: Αναλογία µεριδίων µειοψηφίας 0,2 0,3 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές Δ.Σ., δικαιώµατα µειοψηφίας και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) 4.058, ,0 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) (3) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 0,54 0,31 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 0,49 0,28 Κέρδη προ φόρων 0,39 0,19 Κέρδη µετόχων SPRIDER AE µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές Δ.Σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) 0,18 0,12 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές Δ.Σ., δικαιώµατα µειοψηφίας και φόρους φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2) 0,18 0,12 (1) Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του µικτού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. (2) Η Εταιρία και οι ενοποιούµενες θυγατρικές της έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του Για περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφ. 2.4, Φορολογικός έλεγχος, του παρόντος. (3) Για τον υπολογισµό των µεγεθών έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός ανά µετοχή. 18

19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (χιλ ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 798, ,3 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 69,7 52,1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,5 Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις , ,5 Αναπόσβεστες Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,0 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις-συµµετοχές 446,5 590,4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,0 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 51,2 105,8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,7 Ίδια κεφάλαια Οµίλου , ,8 Δικαιώµατα µειοψηφίας -0, ,61581 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,2 Προβλέψεις 28,4 33,5 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 947,2 503,6 Σύνολο βραχ/ων υποχρεώσεων , ,2 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,8 Μεταβατικοί λογαριασµοί 84,1 75,1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,7 Λογιστική Αξία µετοχής (σε ευρώ) (1) 0,86 1,18 1. Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας µετοχής έχουν ληφθεί υπόψη τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου (µη συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων µειοψηφίας) και ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 19

20 Παρατηρήσεις βάσει των οποίων διενεργήθηκαν αναµορφώσεις επί των ενοποιηµένων ισολογισµών χρήσεων Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που περιέχονται στις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τους ελέγχους των ενοποιηµένων οικονοµικων καταστάσεων των χρήσεων , τα Ίδια Κεφάλαια και η λογιστική αξία της µετοχής της Εταιρίας και των θυγατρικών της των αντίστοιχων χρήσεων διαµορφώνονται ως ακολούθως: Παρατηρήσεις Χρήσης Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται αξία κτήσεως µεριδίων µιας εταιρείας της αλλοδαπής αξίας 2.347,76 η οποία αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως διότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία προσδιορισµού της εσωτερικής λογιστικής αξίας αυτής. 2. Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαµβάνεται απαίτηση της µητρικής εταιρείας ποσού ,00 για ασφαλιστική αποζηµίωση και µέχρι συντάξεως του παρόντος πιστοποιητικού δεν είχε υπογραφεί η επτευχθείσα συµφωνία (βλέπε αναλυτικότερα την υπ αριθµ. 12 σηµείωση της εταιρείας). 3. Στους λογαριασµούς απαιτήσεων περιλαµβάνονται ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού περίπου ,00 για τα οποία δεν έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 4. Οι εταιρείες του Οµίλου βασιζόµενες στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων Διοικήσεως και στην περίπτωση ιε παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη αποζηµιώσεως για το σύνολο του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζαν πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού τους αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των ,00 περίπου εκ των οποίων ,00 περίπου θα βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας περιόδου ενώ ποσό ,00 θα βάρυνε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 5. Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν ελεγχθεί φορολογικά (τακτικός έλεγχος) µέχρι και την χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις µετέπειτα χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Παρατηρήσεις Χρήσης Οι εταιρείες του Οµίλου βασιζόµενες στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων Διοικήσεως και στην περίπτωση ιε της παρ. 1, του άρθρου 31 του Νόµου 2238/1994, δεν σχηµάτισαν πρόβλεψη αποζηµίωσης για το σύνολο του προσωπικού των λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµάτιζαν πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού των, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των περίπου, εκ των οποίων περίπου αφορούν την παρούσα χρήση και θα την βάρυναν ισόποσα ενώ το υπόλοιπο ποσό θα βάρυνε τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 2. Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν ελεγχεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις των για την χρήση 2003 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 20

21 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλ ) Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων 8.924, ,81 Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για επισφάλειες Μείον: Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις 0 0 Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για απαξίωση αποθεµάτων λόγω µόδας 0 0 Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού (µητρική εταιρία) ,23 Μείον: Μη απόσβεση επιχορηγήσεων 0 0 Μείον: Μη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων 0 0 Αναµορφωµένα κέρδη ισολογισµού προ φόρων χρήσης 8.829, ,58 Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι Εταιρίας , ,49 Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι Megathlon Hellas AE -704,1-185,67 Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι KOSTOS Sprider AEBE και ΣΙΑ ΟΕ 0 0 Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι Dan Κατασκευαστική ΑΕ 0 0 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης 6.298, ,42 Μείον: Αναµορφωµένα δικαιώµατα µειοψηφίας 0, ,34 Αναµορφωµένα κέρδη ισολογισµού µετά από φόρους χρήσης και µετά από αναµορφωµένα δικαιώµατα µειοψηφίας 6.298, ,76 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Αριθµός µετοχών τέλους χρήσης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) (1) Αναµορφωµένα κέρδη ισολογισµού προ φόρων χρήσης 0,38 0,18 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης 0,27 0,11 Αναµορφωµένα κέρδη ισολογισµού µετά από φόρους χρήσης και µετά από αναµορφωµένα δικαιώµατα µειοψηφίας 0,27 0,11 (1) Για τον υπολογισµό των µεγεθών έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός ανά µετοχή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 21

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα