Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει"

Transcript

1 ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓιΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ήέπι&υμια ολων μας πρέπει νά ειναι νά συνανηι&ουμε ση1ν ενότητα τών ΠροΦητώνι τών' πoστόλων καί τών Πατέρων όλων τών αίώνων..λιαφορετικά κάθε ενωση θά ειναι 'Ψευ8ένωσις και θά καταστρέφει καί θά 8ιαστρέφει κάθε είλιkpιν προσπάθεια. πού θέλει νά ό8ηύ σει στό θέμα της σωτ pίας. 'Υπάρ"ει σύγ"υσ. Σχετικοποίηση τi1c; πιστεως. πολιτικοί συμβιβασμοί. ΟΙ 8ιάλογοι οί έκκλησιαστικοί ειναι άπομίμηση τών πολιτικών συ ιιτ σεων. Ή έπανέkφpασ της Πίστεως μέ τά μέσα τi1c; κάθε έποχi1c; 8έν εχει τίποτε κοινό μέ τt1ν άνα ιιτoύμενη άπό 8ικούς μας &εολόγους Οίκουμενιστές «επανερμιινεια» τί;ς πίστεως. (Πρωτ. Γ,ωργίου trlεταλλtινoίι, Όμοτίμου Καetιγtιτού tjj.:; θεολογικjjς Σχολjjς τού Παν,τrιστtιμίoυ Ίλetινών)

2 "Έκδοση: 'Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Copyright: 'Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου 'Άγια Μετέωρα τ.κ Καλαμπάκα, τηλ , fax Διανέμεται δωρεάν 'Επιτρέπεται ή αναδημοσίευση δλοκλήρου η μέρους τοϋ παρόντος μέ τήν ό.πλή αναφορά της προελεύσεώς του. Μία πληθώρα άξιόλογων καί δυναμικών άρθρων, μελετών, άνακοινώσεων καί δημοσιευμάτων μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα, 6ασισμένα στήν όροόδοξη πατερική παράδοση καί τήν δογματική συνείδηση της 'Εκκλησίας μας, άπό 'Ιεράρχες, κληρικούς, μοναχούς, Καοηγητές Θεολογικών Σχολών, χριστιανικές άδελφότητες, συλλόγους καί λα ίκούς, πού άσκουν κριτική στά οίκουμενιστικά άνοίγματα, δέν έχουν συμπεριληφθετ, λόγφ έλλείψεως χώρου, στό παρόν τεύχος καί θά άποτελέσουν ά ντικείμενο προσεχούς έκδόσεως.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Είσαγωγικό σημείωμα σελ. Άρχψ. ί1.θχυασίου Άναστασίου, KαθηγoυμΈVoυ τής Ίεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου 4 Ή πορεία του οίκουμενικοο διαλόγου μέ βάση τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική έκκλησιολογική συνείδηση Άρχιμ. ΆθΑVασίOΌ Άναστασίου ΚαθηΥοuμενου τής 'Ιερας Μονής Μεγάλου Μετεώρου 6 'Ιστορική άναδρομή της προσεγγίσεως 'Ορθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικών κατά τόν ::οό αίώνα Άρχιμ. Ίωάσαφ Μακρι7, 'J. Μονής Μεγάλου Μετεώρου Είναι λάθος νά άποδίδεται ό δρος «έκκλησίο» στούς Δοτικούς Μητροπολίτου ΓόρT1JYΟC καί Μεγαλοπόλεωι:; κ. 'Ιερεμία Είναι οί Έτερόδοξοι μέλη της Έκκλησίας; Δημητρίου ΤσελεΥγίδη, ΚαθηΎΨού Θιολογικής Σχολής ΑΠΘ. Πρός τί ό διάλογος; Πρωτ. Γ. Μεταλληνοϋ, Όμοτ. Καθηγ. ΘωλOYΙK1jς Σχολψ::; ΆθηγΏV Έπιφυλάξεις της 'Ιεράς Συνόδου γιά τήν πορεία του διαλόγου μέ τούς παπικούς "Ιερά. Σύνοδος της Έκκ λησίας της 'Ελλάδος Τό Κείμενο της Ραβέννας καί τό πρωτει0 του Πάπα Άρχιμ, Γεωργίου Καψάνη, KαθηyoυμΈVoυ της "Ιεράς Μονής 'Οσίου Γρηγορίου 90 'Ορθόδοξοι προβληματισμοί μέ άφορμή τό Κείμενο της Ραβέννας Δημητρίου ΤσελεγΥίδ,l, Καθηγητου Θεολογικής Σχολής Απ.Θ. 100 Τό Μυστήριο του Βαπτίσματος καί ή ένότητα της 'Εκκλησίας Πρεσβυτέρου Πέτρου Heers 112 3

4 Εισαγωγικό σημείωμα πoρ ία του έπίσημου Θεολογικοίί Διαλόγου μεταξύ Όρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικων κυριαρχείται τήν τελευταία περίοδο από ενα πνευμα εuφoρίας καί αισιοδοξίας δη έκπληρώνt:l αισίως τήν αποστολή του όδεύοvτας στήν έπίπυξη του τελικοίί στόχου του, τήν «ενωση των εκκλησιων», Όλοένα καί πληθαίνουν οί αναφορές, όπά τά πλέον έπίσημα χείλη, στήν «κοινή άποοτολική πίστη» μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί τήν εξάλειψη των δογματικων μας διαφορων. Ή αμοιβαιότητα, ή σuμπόρt:υση, δ αλληλοσεβασμός, δ έκατέρωθεν έμπλουτισμός, ή κοινή πορεία των ω:ιδελφων έκκλησιων» δηλώνεται μέ κάθε έπισημότητα καί πρός πασα κατεύθυνση. Εlδικόn:μα μάλιστα μετά τήν συμφωνία στό Κείμενο της Ραβέννας (2007) καί έν δψει της νέας, ένδεκάτης Συνόδου της Μικτης'ΕΠΙτΡοπης ΘεoλoγΙKoίi Διαλόγου στήν Κύπρο τόν προσεχή Όκτώ6ριο, κυριαρχεί καί προβάλλεται ή αποψη πώς τό ήτημα τού παπικού πρωτείου είναι τό μόνο έκκρεμές σημείο μεταξύ των δύο «έκκλησιων)) καί γι' αυτό καί περί αυτού μόνον συ ητoυμε. Άποφάσεις ΟΙκουμενικων Συνόδων, 'Ιεροί Κανόνες, πατερική καί δογματική διδασκαλία, ορθόδοξη έκκλησιολογική καί δογματική συνείδηση, έκκλησιαστική Ιστορία καί παράδοση παραθεωρούνται, απορρίπτονται καί έκτοπί Ιονται Ιν μιςι ριπη. Ακόμη καί τά αυτονόητα καταργουνται. Αυτά τά αύτονόητα θά επιχειρήσουμε νά άναδείξουμε, μέ τό παρόν τεύχος. «έπόμενοι τοίς άγίοις πατράσι1>, καθώς θά στηριχθούμε αποκλειστικά καί μόνο σ' αυτούς, χωρίς νά έκφέρουμε αυθαίρετες προσωπικές έκτιμήσεις καί άπόψεις.'η αντιπαραβολή καί μόνο της διδασκαλίας των Άγίων Πατέρων μέ τίς θέοεις των έτεροδόξων καί των οlκουμενιστων αρκεί, ωστε αβίαστα νά προκύψει ή όλήθεια. Θά θέλαμε εiιθύς έξ αρχης νά διευκρινίσουμε δτι ή δημοσίευση τού παρόντος ένημερωτικου έντύπου δέν γίνεται, σέ καμμία περίπτωση, μέ τήν διάθεση νά προσδώσουμε στόν έαυτό μας τόν ρόλο του κριτη, του τιμητη η του σωτήρα. Γίνεται χωρίς τήν παραμικρή κατακριτική διάθεση η Ιμπάθεια πρός τά πρόσωπα τά όποια αναφέρονται Ή αντίθεσή μας είναι μόνον πρός τίς θεωρίες καί τίς ένέργειές τους, δταν αυτές άντίκεινται στήν δρθόδοξη διδασκαλία μας. Γίνεται, έπίσης, από ειλικρινή άγάπη καί ένδιαφέρον πρός τούς αιρετικούς καί γιά τήν επιστροφή τους στούς κόλπους της Ά γίας μας 'Εκκλησίας, από τήν όποία εξέπεσαν. Κι αυτό, αφού κατά τόν μακαριστό π. 'Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο «ποιός αγαπα ειλικρινως τόν νoσoίiντα; Ό λέγων πρός αυτόν: 'είσαι ύγιέστατος, τρωγε δ,τι θέλεις', καί άπεργαιόμενος ουτω χαλεπωτέραν τήν νόσον καί ταχύτερον τόν θάνατον, η ό έπιοημαίνων αυτφ τήν (,.ισθένειαν νοντες τάς πλάνας των αιρετικων καί διακηρύσσοντες δτι όκολουθουσιν δδφ έπισφαλεστάτn, ύπάρχει έλπίς νά δημιουργήσωμεν έν αυτοις κρίσιν συνειδήσεως καί εφεσιν όναιητήσεως της άληθείας:υμείς [απευθύνεται πρός τόν Πατριάρχη Άθηναγόρα] καί ΟΙ μεθ' Ύμων, διακηρίjσσοντες δτι 'ουδέν μας xωρί ει' από των αίρετικων Κ.Τ.Τ., ναρκουτε καί απokoιμί ετε αυτούς καί αποκλείετε εμπροσθεν αύτων τήν όδόν της αληθείας... )). 4

5 Ή παροϋσα εκδοση άποτελει τήν όπλή καί ταπεινή κατάθεση της ψυχης μας, τήν εκφραση της ίφατικης καί μοναχικης μας συνειδήσεως καί τήν άνάληψη της ευθύνης μας εναντι των πνευματικών μας τέκνων, εναντι πολλων πιστων, πού μέ άνησυχία μας απευδύνουν ερωτήματα καί ζητοϋν τήν καθοδήγησή μας γύρω από αυτά τά ζητήματα, έναντι του ήγιασμένου όγιομετεωρίτικου χώρου τόν όποιο, μέ τήν χάρη του Θεού, ταχθήκαμε νά διακονουμε. Άποτελει τήν ταπεινή υπακοή μας στά αυτονόητα της πίστεώς μας, στήν παρακαταθήκη των Άγίων μας, στό καθηκον μας πρός τήν Μία Άγία Καθολική καί ΆποστολικήΈκκλησία μας. Πρόκειται γιά μιά αφιλόδοξη καί φιλότιμη προσπάθεια, πού δέν διεκδικει αποκλειστικότητα καί αυθεντία, αλλά σκοπό της εχει νά αναδείξει πτυχές τού σο6αρώτατου, γιά τήν ακρίβεια της πίστεώς μας, ζητήματος του οικουμενισμού καί νά δώσει τό ερέθισμα καί τήν αφορμή στούς κατά τεκμήριο (.φμοδίους καί επαιοντες νά ενσκύψουν στό συγκεκριμένο ζήτημα, πού εχει όλέθριες συνέπειες γιά τήν πίστη μας. Μέ δεδομένο μάλιστα τήν παγιωμένη απουσία κάθε επισήμου ενημερώσεως στόν τομέα αυτό από τήν 'Εκκλησία μας, ή επώνυμη, τεκμηριωμένη, καλόπιστη καί ειλικρινής κατάθεση απόψεων καί πληροφοριακοϋ υλικοϋ συμ6άλλει, στό μέτρο των δυνατοτήτων της, στήν κάλυψη αυτοϋ τοϋ κενοϋ. Άπαντάει, επίσης, στήν παραπληροφόρηση καί τήν παραποιητική πρακτική, πού κατακλύζει τόν χώρο της έκκλησιαστικης ενημερώσεως, ίδιαίτερα δέ της διαδικτυακης. Μία πληθώρα εντύπων καί διαδικτυακών τόπων παρέχουν ανεξέλεγκτες πληροφορίες, αναφορές καί κριτικές αίρετικης, σχισματικης καί αντορθοδόξου προελεύσεως γιά τά θέματα του Oiκουμενισμου, των διαχριστιανικών καί διαθρησκειακων διαλόγων, πού επιφέρουν σύγχυση καί αποπροσανατολισμό στούς πιστούς, Τό γεγονός αυτό καθιστά άκόμη πιό επιτακτική τήν ανάγκη υπευθύνου ενημερώσεως εκ μέρους της Ίεράς Συνόδου τηςέκκλησίας μας, Γι' αυτό καί όπό τήν θέση αυτή εκφράζσυμε τήν θερμή καί υιική μας παράκληση πρός τόν Μακαριώτατο Άρχιεπίσκοπο Άθηνων καί ΠάσηςΈλλάδος κ. 'Ιερώνυμο καί τούς Σε6ασμιωτάτους Αρχιερεις μας νά εκπληρώσουν τό πολύ σημαντικό αυτό έργο. 'Ένα τρέχον ζήτημα γιά τό όποιο αναμένουμε τήν ενημέρωση της 'Ιεράς Συνόδου ετναι τό Κείμενο της Ρα6έννας, καθώς καί ή επικείμενη Σύνοδος της Μικτης Έπιτροπης Θεολογικου Διαλόγου τόν προσεχή Όκτώ6ριο στήν Κύπρο, Ή παρούσα εκδοση, καρπός μακροχρόνιας καί συστηματικης ενασχολήσεώς μας μέ τά ζητήματα του Οίκουμενισμου, αποτελει συλλογή υλικού από τούς Πατέρες της 'Εκκλησίας μας καί συγχρόνους εγκρίτους όρθοοοξους θεολόγους, τούς όποίους ευχαριστουμε γιά τήν ευγενή παραχώρηση των κειμένων τους, Πραγματοποιήθηκε δέ, σύν Θεφ, διά πρεσ6ειων της Κυρίας ήμων Θεοτόκου καί των Μετεωριτων Άγίων μας Άθανασίου καίίωάσαφ καί μέ τήν συνδρομή αγαπητων πνευματικων μας τέκνων καί φίλων της Μονης μας, πού μέ πολλή προθυμία ανέλαβαν καί τήv δαπάνη της, τούς δποίους καί θερμά ει'jχαριστουμε, i\ρχιμ, ί\θανάσιοι:; i\ναστασίοιι ΚαθΙΙΥούμcνοι:; η/ι:; 'Ιεράς Movι/c ΜtΎάλοu Mt'n'wpou ί\υίων Μετεώρων 5

6 (Η πορεία του οικουμενικου διαλόγου με βάση τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική εκκλησιολογική συνείδηση Τό άρθρο αυτό απστελεϊ μία έκτεταμένη καί συμπληρωμένη μορφή της όμιλίας. πού έκφωνήθηκε σέ έκδήλωση του Συλλόγου Οί ψιλο! των ΜnnίΡων. στίς 25 Ίανο\!αρί(ι!)

7 Ά.ρχιμ. Ά.θανασίου Ά.ναστασίου Καθηγουμένου τής 'Ιεράς Μονής ΜεΥάλου Μετεώρου Ή εποχή μας ταλανίζεται άπό ποικίλες αίρέσεις καί κυρίως άπό τήν «παναίρεση» του οικοομενισμου, διαχριστιανικου καί διαθρησκειακου, Ο οποίος προβάλλεται καί επιβάλλεται μέ τούς δρους, τά μέσα καί τίς πρακτικές της Νέας 'Εποχής. Αύτή ειναι καί η διαφορά των συγχρόνων ποικίλων αίρέσεων άπό τίς παλαιότερες γνωστές αίρέσεις της εκκληοιαστικης μας ίστορίας: δτι δέν προοβάλλουν μία συγκεκριμένη άλήθεια, άλλά τό συνολικό οίκοδόμημα της "Ορθοδόξου Πίστεως, χωρίς δμως φαινομενικά νά τό άμφισβητουν. Ή οόνιτίζουσα μάλιστα διάσταση του οίκουμενισμου, η οποία παγιώθηκε στίς μέρες μας, στηρίζεται οέ καθαρά νεοεποχίτικη λογική. Δέν θίγει εξωτερικά τήν Ορθοδοξία, άλλά τήν άπουομνώνει άπό τόν άποκαλοπτικό καί σωτηριολογικό της χαρακτήρα, καθώς τήν εξομοιώνει μέ τήν αϊρεση, τήν οποία άναγνωρίζει ως μία άλλη εκδοχή της άληθείας. Ή μέθοδος του συγχρόνου Οίκουμενισμου Ή ανάλυση των μεθόδων της Νέας Έποχης δέν άποτελετ, βεβαίως, άντικείμενο καί δέν χωράει στήν ανάπτυξη αύτου του θέματος. Σταχυολογουμε μόνον, σέ αμεση συνάρτηση μέ δ, τι μας αφορα, τίς εννοιες της απόλυτης αναστροφης των πραγμάτων, τήν αναγωγή της αλήθειας σέ ψέμα καί του ψεύδους σέ όλήθεια, τήν έπιβολή απόψεων ώς όρθων, μέσ<υ της συνεχους έπαναλήψεώς τους (δ νόμος της συνήθειας), τήν έπικοινωνιακή προβολή καί τήν κυρίαρχη έπι60λή της είκόνας, τήν παρελκυστική τακτική, τήν ήθελημένη αμφισημία, τήν διγλωσσία, τήν τεχνητή ασάφεια λόγων καί κειμένων, τήν σύγχυση καί τήν πλάνη. «Εοος Υάρ ταυτα ταίς πονηροίς αι'ρεσιάρχαις παλαιόν, τά σαφή της Γραφης διά των άσαφων μετάυειν καί σαφιστικως έντειjoεν παρακραύεο8αι τούς παραυομένους υπ' αύτών». 7

8 Είναι πράγματι, δηλαδή, παλαιά συνήθεια των πονηρων αίρεσιαρχων νά μετατρέπουν τά σαφη της Γραφης διά των άσαφων καί μέ αυτόν τόν τρόπο νά εξαπατωνται οί παρασυρόμενοι από αι'ηούς. (Γρηγόριος δ Παλαμας, Λόγος Ά ντιρρητικός ΣΤ ', 5,11, ΕΠΕ 6, 330, εκδ. Π. Χρήστου, 3,389. Πρβλ. καί Κατά Γρηγορα, Λόγος Β', Ε.Π.Ε. 7, 372, εκδ. Π. Χρήστου, 4, 29 2). Στηρι όμενoς, έ:τσι, σέ αυτές τίς μεθόδους της Νέας Έποχης δ σύγχρονος οικουμενικός διάλογος επιχειρεί μέ επικοινωνιακά τεχνάσματα νά επιβάλει τετελεσμένα γεγονότα στίς σχέσεις μας μέ τοίjς έτεροδόξους. Δογματικές διαφορές παραθεωρουνται καί δέν τίθενται καν πρός συ ήτηση, όποφάσεις καί κανόνες της 'Εκκλησίας μας παραβιά oνται καί εγκαταλείπονται ώς ξεπερασμένοι, δόγματα της πίστεώς μας όναγορεύονται σέ ητήματα «θεολογούμενα», ή αλήθεια σχετικοποιείται καί εξισώνεται μέ τήν αίρεση. Τό μόνο πού δείχνει νά ανθοφορεί προσφέροντας αφειδως τούς καρπούς ενός ακόρεστου ένθουσιασμοϋ είναι ή ακατάσχετη αγαπολογία, ή υπερβάλλουσα 6.βρότητα, ή πυρετώδης διπλωματία, ό άνεπίγνωστος ηλoς. Πολύ ευστοχα είχε περιγράψει τήν κατάσταση αυτή πρίν από χρόνια ό μακαριστός π. Δημήτριος Στανιλοάε, δταν γραφε: «ΔημιουΡΥεΤται κάοε τόσο, άπο την μευάλη Cπισυμία Υια ενωση, ενας εύκολος έv(}oυσιασμός, πού πιστεύει πώς μπορεί με την συναισσηματική του (}ερμότητα να ρευστοποιήση την πραυματικότητα και να την ξαναπλάση χωρις δυσκολία. Δημιουρ Υείται άκόμα καί μία διπλωματικi] συμβιβαστικυ, νοοτροπία, πού νομίζει πώς μπορεί να συμφιλιώση με άμοιβαίες ύποχωρήσεις δουματικες fjέσεις η Υενικώτερες καταστάσεις, πού κρατοϋν τις εκκλησίες χωρισμένες» (Dimitru Staniloae, Γιά εναν Όρ8όδοξο Οίκουμενισμό, έκδ. Άθως, Πειραιεύς 1976, σελ ). Μέσα σέ μιά αληθινή παρα άλη ενθουσιασμού καί άγαπολογίας «ανευ δρων καί όρίων» (κατά τόν Πατριάρχη Άθηναγόρα) ξεπεράσαμε πραγματικά κάθε δριο καί καταστρατηγήσαμε δλους τούς δρους της πίστεως καί τούς ίερούς κανό- νες. Γίναμε επιλήσμονες της όρθοδόξου παραδόσεώς μας, της ίερας παρακαταθήκης των Ά γίων Πατέρων μας τούς δποίους πολύ ευκολα αντιπαρήλθαμε ώς ξεπερασμένους θεωρώντας έαυτούς ίσοτίμους καί ισοστασίους τους, όκόμη καί ίκανοτέρους στήν εκφορά ένός σύγχρονου θεολογικοϋ λόγου, πού θά ανταποκρίνεται στίς απαιτήσεις των καιρων μας, καθώς καί στίς απαιτήσεις της πολυπόθ τιτης «ένώσεως». Καινοφανείς θεολογικές απόψεις, αποκλίνουσες δογματικές θέσεις, ανεπίτρεπτες υποχωρήσεις καί συμβιβασμοί σέ θέματα πίστεως, αποδοχή θεολογούμενων θεμάτων χωρίς καμμία συ ήτηση, άνοχή καί νομιμοποίηση σέ απαράδεκτα εκκλησιολογικά καί ηθικά όλισθήματα όποτελουν πλέον ητήματα ρουτίνας γιά τούς όρθοδόξους πού μετέχουν στούς διαλόγους. Ή αυξηση της συχνότητας, ή επιτάχυνση στόν ρυθμό, τό απροκάλυπτο των ενεργειων, ή επικοινωνιακή τακτική, ή μεθοδευμένη επισημότητα, ή φαντασμαγορία του σκηνικού προδίδουν τήν σπουδή γιά τήν επιβολή τετελεσμένων στό ήτημα της λεγόμενης «i:vώσεως». Τετελεσμένα πού, χωρίς καμμία λογική έξήγηση, χωρίς θεολογικό υπόβαθρο, χωρίς συνοδική συγκατάθεση, χωρίς τήν όποδοχή από τό πλήρωμα της 'Εκκλησίας, ανατρέπουν σέ μιά στιγμή τήν αλήθεια καί τήν ακρίβεια της πίστεώς μας πού ετναι θεμελιωμένες στήν δισχιλιετή παράδοση της άγίας μας 'Ορθοδοξίας. Τετελεσμένα πού προαποφασί oνται σέ συνεδρίες Έπιτροπων η Συμβουλίων κεκλεισμένων των θυρων η μέ εντεταλμένα μέλη καί μέ τούς ίδιους πάντοτε «ήμετέρους» όντιπροσώπους σέ μακρινές υπερπόντιες όποστολές, τά πορίσματα των δποίων γίνονται γνωστά μόνον σέ δσους τά όνα ητήσoυν επισταμένως καί δέν φθάνουν ποτέ στό ευρύ κοινό. Τετελε σμένα πού έπιβάλλονται μέ ιεροπραξίες καί λειτουργικές πράξεις κορυφαίου συμβολικοϋ χαρακτήρα, ακόμη καί όπό τόν ίδιο τόν Οικουμενικό Πατριάρχη καί τόν Ρωμαίο Ποντίφικα. Ή «ljεωρία των κλάδων», ή όρχή των «άδελφών εκκλησιών», ή «Βαπτισματική δεολουία», ή «μετοχή είς τά αύτά μυστήρια», ή «κοινή άπαστολική παράδοση», ή «άποστολική διαδοχή» κ.α. αποτελουν τά νέα «δόυματα» του οίκουμε- 8

9 Ό λειτουρυικόs άσπασμόs Πάπα καί Πατριάρχη κατά τήυ διάρκεια njs πamκr;s λειτουρυίαs. Βαπκανό Ίούvιοs νισμου. πού επιβάλλονται ανωθεν, χωρίς θεολογικό καί εκκλησιο- «Δημιουργείται κάθε τόσο, λογικό ερεισμα. :Η ορθόδοξη θεολογία καί ή ορθόδοξη εκκλησιολογία παραχω- άπό την μεγάλη επιθυμία ρο υν τήν θέση τους στήν διπλωματία καί τήν πολιτική. Ή τήρηση των ισορροπιων, ή προσχώρηση στή λογική των συσχετισμων, ή για ενωση, EvaS ευκολοs ύπαγωγή στά κοινωνικά καί πολιτικά δεδομένα καί απαιτήσεις αποτελουν τήν νέα κυρίαρχη αντίληψη στή σύγχρονη οίκουμενι- έvθουσtασμόs. που στική θεολογία. Καί δεδομένου δτι στήν εποχή μας καί στό ευρύ κοινό ή θεολογι- πιστεύει πώs μπορεί με κή κατάρτιση, Τι κατήχηση καί ή διαποίμανση δέν ετναι ο ί δέουσες, τά πρωτόγνωρα αυτά «δόγματα» καθιερώθηκαν μέ τήν μορφή άξι- την συναισθηματική του ώματος επιχειρώντας νά ανατρέψουν ακόμη καί τά αυτονόητα. Ό παπισμός άπστελει αϊρεση Λέγεται όπό πολλούς δτι οί παπικοί δέν ετναι αίρετικοί, αλλά σχισματικοί η δτ ι δέν εχει καταδ ικασθεί επισήμως ό παπισμός ώς α ίρεση από κάποια Οίκουμενική Σύνοδο καί άλλα σχετικά. 'Άς δουμε κατ' αρχήν πως δρί εται Τι α ίρεση καί πως διακρίνεται όπά τό σχ ίσμα. Κατά τόν αείμνηστο Καθηγητή 'Ιωάννη Καρμίρη θερμότητα να pευσroπoιή- ση την πραγματικότητα κα! να την ξανaπλάση χωρis δυσκολία». 9

10 Ή ειaοδος τοό Ευαγγελίου aτήν διάρκεια της πωrικης λειτουργίας κrιί μι. πίν συμμετοχή τοό όρθοδόξου διακόνου ένώπιον τοϋ Πάπα καί τοϋ Οίκουμευικοϋ Πατριάρχη. BαΠKαVΌ 29 'loυvίoυ «Αίρεσις είναι πασα πεπλανημένη διδασκαλία, παρεκκλίνουσα από της Υνησίας χριστιανικής πίστεως, δμ.α δέ καί πασα ίδιαιτέρα χριστιανική κοινότης, διαφωνoιjσα πρός τήν δουματικήν διδασκαλίαν της άληclοι1ς Έ κκλησίας καί αποκοπεισα άπό της κοινωνίας καί ένότητος μ.ετ' αι/rijς» (Θρησκευτική καίήcjική 'ΕΥκυκλοπαιδεία, Τόμος loς, εκδ. Μαρτίνος, Άθήνα 1962, σ. 1087). Ό Μέγας Βασίλειος γράφει στήν πρώτη Κανο- νική 'Επιστολή του: <<οί παλαιοί ώνόμασαν αίρέσεις τούς παντελώς άπερριυμένους καί κατ' αύτήν τήν πίστιν απηλλοτριωμένους», ενω σχισματικούς άποκαλεί τούς «δι' αίτίας τινάς έκκλησιαστικάς και' ζητήματα ίάσιμα πρός αλλήλους atcvqtjivτας» (Μ. Βασιλείου, 'Επιστολή 188 Πρός Άμφιλόχιον περί κανόνων, ΕΠΕ Τόμο Ι, σελ. 183). Ή διαφορά δηλαδή ανάμεσα στήν α'ίρεση καί τό σχισμα, ειναι τ δ τι αιρετικοι ', ειναι τ αυτοι, " που, συνειδητά αποκλίνουν όπό τήν όρθή πίστη απορρίπτοντας ενα η περισσότερα δόγματα της Έκκλη- σίας καί εμμένουν στίς πλάνες τους καί μετά από τήν προτροπή της 'Εκκλησίας γιά τήν άποκήρυξή τους. Σχισματικοί δέ είναι οί αποκλίνοντες από τήν εκκλησιαστική διοίκηση καί ευταξία καί μή ύποτασσόμενοι στήν εκκλησιαστική ίεραρχία (βλ. σχ. 'Ιω. Καρμίρη, Αίρεσις, Θρησκευτική καίήtjική ΈΥΚΙJκλοπαιδεία, Τόμος loς, σ. 1088). είναι φανερό καί αδιαμφισβήτητο δτι οί παπικοί δέν απέκλιναν δπλως όπό τήν εκκλησιαστική διοίκηση καί ευταξία, όλλά ασπάστηκαν καί κατασκεύασαν μία σειρά από αίρετικά δόγματα τά όποία ούδέποτε άποκήρυξαν ουτε στό ίστορικό παρελθόν ουτε καί στά πλαίσια του θεολογικου διαλόγου πού διεξάγεται. Γι' αύτό καί δ 'Άγιος Μάρκος δ ΕύγενικόςΈπίσκοποςΈφέσου τόνι ε οτι: «Ημεις δι' ούδέν άλλο απεσχίσ8ημεν των Λατίνων, άλλ ' ij δτι είσίν, ού μόνον σχισματικοί, άλλά καί αίρετικοί. Δι' δ ούδέ πρέπει δλως ένωοήναι αύτοίς» (Πηδάλιον, εκδ. Άστήρ, Άθήνα 1970, σελ. 55). 10

11 Οί παπικές πλάνες Οί παπικές πλάνες καταδικάσθηκαν ώς αίρετικές από πολλές Όρθοδόξους Συνόδους. Ά ναφέρουμε αντιπροσωπευτικά τίς έξης: 1. Από τήν Η' ΟΙκουμενική ( ) επί Μεγάλου Φωτίου. (Θά πρέπει νά σημειώσουμε δτι γιά τήν Όρθόδοξη αυτοσυνειδησία μας ή Σύνοδος αυτή αριθμείται ώς Η' ΟΙκουμενική, ενω ή του επί Ά γίου Γρηγορίου του Παλαμα υπέρ του ήσυχασμου αριθμείται ώς Θ' ΟΙκουμενική). Μέ τόν "'Όρον της ή Σύνοδος αυτή (Η') καθαιρεί καί αναθεματί ει τούς νοθευτάς του Συμβόλου της Πίστεως μέ τήν προσθήκη του Filioque (βλ. Ίω. Ν. Καρμίρη, «Τά Δογματικά καί Συμ60λικά Μνημεία τfjς'όρδoδόξoυ Καδολικης 'Εκκλησίας», τόμ ο Ι,'Εν Άθήναις 1952, σελ. 221). Ό Πάπας απεδέχθη τήν Σύνοδο καί ηρθη τό σχίσμα του 867 μ.χ. επί Άγίου Φωτίου. 2. Άπό τίς εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδους του 1341 (ΘΌΙκουμενική), του 13 47, τού 1351 καί τού 13 68, οί όποϊες επικύρωσαν τή διδασκαλία του Άγίου Γρηγορίου του Παλαμα καί των ήσυχαστων, δηλαδή των παραδοσιακων Όρθοδόξων, καί καταδίκασαν τίς φραγκολατινικές πλάνες πού προσπάθησε νά φέρει στήν Ά νατολή δ Βαρλαάμ δ Καλαβρός καί δσοι ί3.λ λοι λατινόφρονες τόν ακολο ύθησαν (Γρηγόριος Άκίνδυνος, 'Ιωάννης Καλέκας, Νικηφόρος Γρηγορας). 3. Άπό τούς 'Ορθοδόξους Πατριάρχες της Ά νατολης ατήν απάντησή τους πρός το ύς Άγγλικανο ύς Άνωμότους τό καί τό 1725 (ενθ' άνωτ., σελ ). 4. Από τήν Σύνοδο των Πατριαρχων της Ά νατολης στήν Κωνσταντινούπολη τό 1755 (Ι:νθ' άνωτ., σελ ). Ό όρθόδοξος διάιωιιας συμμετiχει στιίν είσοδο του Eύaπελίoυ στιίll παπική λειτουργία. BαΤΙKIIVΌ 29 '/ουιιίου Από τήν Σύνοδο των Πατριαρχων της 'Aνατoλijς στήν Κωνσταντινούπολη τό (ενθ' άνωτ., σελ ). Στό σημείο αυτό θά άναφερθούμε συνοπτικά καί δειγματοληπτικά στίς σημαντικώτερες μόνο άπό τίς αίρετικές πλάνες των παπικων, καθώς επαρκής άναφορά σέ αυτές εχουμε πραγματοποιήσει στό προηγούμενο τεύχος τού «Εν συνειδήσει» τόν Δεκέμβριο του

12 Ό όρθόδοξος διάκovος. σπίν διάρκεια της πamκης λειτουργίaς. παραδίδει τό EύarΎέλιo στόυ Πάπα άaπαζόμεvoς τό χέρι του στήυ διάρκεια τηι; ΠfI.Π1κηι; λειτουργίας BaηΚιlυό 29 Ίουυίου Filioque Πρόκειται για την γνωστ η προσθήκη «κα'ι του γί ου» στ ο περ'ι του Συμβόλου της Πίστεως. Κατα την διδασκαλία τους αυτή, το 'Άγιο Πν εύμα εκπορεύεται οχι μόνον εκ του Πατρός, δπως λ γει δ Κύριος στ ο ίερσ Ευαγγέλιο, όλλα κα'ι φανερό δη ή συγκεκριμένη προσθήκη ερχεται σέ αντίθεση μέ τόν λόγο τού ίδιου του Κυρίου «Οταν δε i5λfjη ό Παράκλητος, ον έy ) πέμψω (ψ.ίν παρα τοϋ Πατρός, το Πνεϋμα της άληι3είας, δ παρα τοϋ Πατρος έλ"πqρεύεται... Ν (Ιω. 15,26), δπου γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στήν π μψη καί τήν εκπόρευση τού Ά γίου Πνεύματος. Γράφει, επίσης, δ Μέγας Φώτιος: <<Ο Κύριος και ό Θεος ήμων φησί, 'το Πνεύμα, δ παρα τού Πατρος έκπορεύεται' οι' δέ της καινης ταύτης δυσε6είας πατέρες, 'το Πνεϋμ.α, φησίν, δ παρά τoιjyίoϋ έκπορεύεται'. Τις ού κλείσει τά ώτα προς την ύπερfjολήν της fjλασφημ.ίας ταύτης; Α υτη κατα τών ΕΙJαγγελίων ίοταται, προς τας άγι'ας παρατάσσεται Συνόδους, τους μακαρίους και άγι'ους παραγράφεται πατέρας, τον Μ. AlJavdalov, τον έν (}εoλoγίςl περl6όητον Γ ρηγόρ/ον, την 6ασlΊιειον της 'Εκκλησι'ας στολήν, τον Μ. ΒασιΛειον, το χρυσούν της οίκουμένης στόμα, το της σοφίας πέλαγος, τον ώς αληι3ώς χ ρυσόστqμον. Και τί λέγω τον δείνα η τον δείνα; Κατa πάντων όμού τών άγίων προφητών, αποστόλων, ίεραρχών, μαρτύρων και αύτών των δεσποτικών φωνών ή 6λάσφημος αϋrη και (}coμάχος φωνή έξοπλίζεται» (Μ. Φωτίου, 'Επιστολή J, 13, 16, PG 10 2, 728 Ο, 729Α). Καί δ 'Άγιος Γρηγόριος δ Παλαμας μέ κατηγορηματικό τρόπο αποδοκιμάζει τήν προσθήκη: «ουκουν εύλό Υως, ούδέ εύσεfjώς ταύτην εισάγετε τήν προσ8ήκην έν τη.; χρόν<υ δευτε- ρεύουσαν έκει'νης των άγίων σύνοδον, δι' ης και' ό τσιjτo τολμήσων αραίς ύπο6άλλεται καί της έκκλησίας έκfjάλλεται καί ταϋτα προaljήκην ούκ ειρημένην ώς εί'ρηται τφ λόγ<υ, ούκ άποκεκαλυμμένην τψ πνεύματι, ούχ εύρημένην έν τοίς τών άγι'ων αποστόλων αναγράπroις λογι'οlς» (Γρηγορίου Παλαμα Συγγράμματα, τόμο Α', Π. Χρήστου, σελ. 29). Άλλά καί δ Ζ Κανόνας της Γ' Οικουμενικης Συνόδου δρίζει πώς «ουδείς δύναται νά προσθέτει η νά αφαιρεί δ, ηδήποτε όπό τό σύμβολο της 12

13 Νικαίας καί Όποιος δυνηθετ νά πράξει κάτι τέτοιο θά αποβάλλεται αν είναι κληρικός, θά άναθεματί εται αν είναι λα"ίκός». «Ετέραν πίστιν μηδενι έξείναι προφέρειν, ήγουν συγγράφει ν, η συντι8έναι, παρα την όρισδεϊσαν παρα των άγίων Πατέρων, των εν τfj Νικaέων συναχ8έντων πόλε/, ΣVν άγίφ Πνεύματι». Καί δ 'Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Άλεξανδρείας καί Πρόεδρος της Γ' Οίκουμενικης Συνόδου έρμηνεύοντας τόν συγκεκριμένο κανόνα γράφει τά έξης: «OVτε μέν επιτρέπομεν Ι:αυτοίς ή έτέ- Ό όρθόδοξοs διάιωvοs άναυινώσκει τό ΕόαΥΥέλιο στήν διάρκεια nls παmκηs λειτουργίas. Βartκaνό 29 'Ιουνίου ροις αλλην λέξιν άμείψαι των έγκειμένων εκείσε ή μία γoιjν παρα- 6ηναι συλλα6ήν». Δηλαδή ουτε στούς έαυτούς μας, άλλά ουτε σέ αλλους έπιτρέπουμε νά αλλάξουν εστω καί μίαν λέξιν άπό τίς λέξεις έκεινες πού υπάρχουν καί συγκροτουν τό Σύμβολον της Πίστεώς μας καί άκόμη δέν έπιτρέπουμε ν6 παραβούν εστω καί μίαν συλλαβή Iω. Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμ60λικά Μνημεία της 'Ορ80δόξου Κα80λικης Έκκλησίας, τ. Ι, σελ. 147). Καί τούτο διότι κατά τόν Μέγα Βασίλειο «εάν γάρ μή επιμει' νωμεν τψ δεμελίφ των Ά.ποστ6λων, άπoικoδoμoιjvτες τά τίμια, ώς μή εχοντες δεμέλιον καταρρηγνυμε8α καί γίνεται τ6 πτωμα ήμων μέγα». Δηλαδή, αν δέν είμαστε στερεωμένοι ατό θεμέλιο των Άποστόλων, όποικοδομούμε τά τίμια, καί έπειδή δέν εχουμε γερό θεμέλιο KαταKρημνι όμεθα καί ή πτώση μας είναι πολύ μεγάλη (Μεγάλου Βασιλείου, Εις τόν ΠροφήτηνΉσαίαν, κεφ. 1, PG 30, 149c). Ή προσθήκη τού fίlioque συνιστα λανθασμένη Τριαδολογία καί υποτίμηση τού Τρίτου Προσώπου της Άγίας Τριάδος, ή όποία εχει ώς συνεπακόλουθο τήν συνολική υποβάθμιση της άγιοπνευματικης έμπειρίας καί χάριτος στήν ωή της 'Εκκλησίας. Ό Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Άγίου Βλασίου κ. Ίερόθεος μας αναλύει τίς συνέπειες της προσθήκης τού fiiioque στό Σύμβολο της Πίστεως: «Οπως έχουν σημειώσει οί Άγιοι Πατέρες, ή διδασκαλία περί εκπορεύσεως τού ΠαναγιΌυ Πνεύματος ώς Προσώπου (καδ' ΙJπαρξιν) καί «'Ημείs δι' ουδέυ άλλο άπεσχίσθημευ τωυ ΙΙaτίvωv, άλλ' ή δη εiσiv, ου μόυον ΣΧΙσματικοί, άλλά KIλi aίρετικοι Δι' δ ουδέ πρέπει ίίλωs έυωθηυaι αυτοίρ> (AyιoS Μάρκοs ό ΕυΥεvικόs!. 13

14 Ά ντλλλαγή δώρων μεταξύ Πάπα καί ΟΙκουμενικοϋ πατριάρχη Kani την άρχιερατική Θεία Λειτουργία οτόν πrιτριαρχικό Ναό τοϋ ϊ\γίου Γεωργίου. Φανάρι 30 Νοεμβρίου

15 εκ τoιj YίoιJ, καταλήγει στήν διάλυση της.αγίας Τριάδος (πολυοεία η Jtf:Jcia) καί στήν ύποτίμηση τού Τρίτου Προσώπου της.αγίας Τριάδος. Αφου εκπορεύεται άπό τά δύο άλλα Πρόσωπα καί συγχρόνως πιστεύουμε στήν Ά.γία Τριάδα, σημαίνει δτι είναι ύποδεέστερο των άλλων Προσώπων. Αύτή ή «περιφρόνηση» καί ή «υποτίμηση» του ΠαναγιΌυ Πνεύματος άλλοιώνει δλη τήν πνευματική ζωή, πού είναι καρπός μεfjέξεως τού Παναγίου Πνεύματος και' γενικά του TριαδικoιJ Θεού, άφου διά τού Παναγίου Πνεύματος αποκτούμε γνώση τού ΤριαδΙΚΟύ Θεού. Ή ύπ06ί6αση Πνεύματος συνιστα αίρεση και' dfjcia, σημαίνει τήν απουσία Του από τόν CivfJpwno, όπότε δλη ή πνευματική ζωή καί ή κοινωνική ακόμη είναι αν(jρωποκεντρική. Πολλά καινοφανή δόγματα της Παπικής «Εκκλησι'ας» είναι αποτέλεσμα καί καρπός της απουσίας της εσωτερικής ζωής και' ανυπαρξίας με(jέξεως τού Ά. γι'ου Πνεύματος» (Άρχιμ. Ίεροθέου Σ. Βλάχου (νυν Μητροπολίτου Ναυπάκτου), Ά-νατολικά, εκδ. Ί. Μ. Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας), Λειβαδειά 1993, τόμο Α', σελ ). 'Ένα περιβάλλον στερημένο φωτισμου καί βιώματος, μία θεολογία άποκομμένη άπό τήν χαρισματική εμπειρία καί βασισμένη στόν στοχασμό καί τήν πεπερασμένη λογική, ενας χριστιανισμός ΙΧπογυμνωμένος ΙΧπό τήν σωτηριώδη ΙΧποκαλυπτική άλήθεια του Άγίου Τριαδικου ΘεοΟ εξέπεσε σέ ανθρωπισμό, σέ νοησιαρχία, σέ θρησκευτικό σύστημα, σέ κρατικό μηχανισμό, σέ συγκεντρωτισμό. Ή αιρεση, λοιπόν, του filioque δέν ετναι άπλως μία ίστορική διαφορά μέ τούς παπικούς, σπως ouvnoft ETOΙ νά παρουσιάtεται στίς μέρες μας, ουτε μπορεί νά αντιμετωπιστεί μέ μιά απαγγελία του Πιστεύω χωρίς τό filioque από τόν Πάπα. 'Όσες φορέ ς αλλωστε εγινε, είχε τήν μορφή της άπλης αναγνώσεως του Συμβόλου της Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως ( ς ίστορικου κειμένου καί ΟΧΙ του Συμβόλου της Πίστεως μέ δογματικό περιεχόμενο (ενθ. άνωτ. σελ ). Ίό fiiioque αποτελεί τήν επισφαλή βάση στήν όποία στηρίχτηκε δλο τό σαθρό οικοδόμημα τοο παπισμοϋ. ΕΤναι ή γενεσιουργός αίτία πολλων άλλων παπικων αίρετικων δοξασιων, ή αιτία της μετατοπίσεως από τήν θεολογία στόν στοχασμό, από τόν Θεάνθρωπο στόν άνθρωπο. Καί επαληθεύεται δ 'Άγιος Γρηγόριος δ Θεολόγος γράφοντας στι «Ή των αίρέσεων μήτηρ ή της φιλαρχίας έστίν έπι(jυμία» (Γρηγορίου τοο Θεολόγου, Είς Γαλάτας κεφ. Ε', Ε.Π.Ε. 20, 268 καί PG 61, 62 2). 2. Ή άποδοχή ώς κτιστων των ένεργειων του Θεοο Στήν λανθασμένη Τριαδολογία καί τήν ύποβάθμιση της άγισπνευματικης εμπειρίας στηρίtetat, επίσης, καί ή βασικότερη διαφορ α μεταξυ 'Ορθοδοξίας κα ι παπισμoίj, πού απτεται τοϋ θέματος της σω τηρίας μας. Σύμφωνα μέ τήν όρθόδοξη πατερική διδασκαλία σκοπός του ανθρώπου ειναι ή θέωση, ή όποία επιτυγχάνεται διό της μετοχης μας στίς άκτιστες ενέργειες του Θεού, ωστε νά γίνουμε θεοί κατά χάριν. Οί όρθόδοξο! πιστεύουμε στι, Όπως ή ουσία του Θεου ετναι ακ τιστη, ετσι καί 0\ ενέργειές Του είναι άκτιστες. Ή ουσία του Θεου είναι αμέθεκτη, ένω 0\ ενέργειες μεθεκτές. Ά ντίθετα, οί παπικοί πιστεύουν δτι ή άκτιστη ουσία ταυτίtεται άπολύτως με την ακτιστη ενέργεια του Θεου κα Ί ό άνθρωπος δεν ερχεται σε σχέση κα ι κοινωνία με την ακτιστη ενέργεια (actus purus), αλλα με τήν κτιστ η ενέργεια τοο Θεου. Κατ α τον αγιο Μάρκο 'Εφέσου τον Ευγενικό, «Και ήμείς μέν, της άκτίστου και Θείας φύσεως aκτιστον και την (Jέλησιν και την lνiργειαν είναί φαμεν, κατα τους Πατέρας ούτοι δε (οί λατινίζουτες) μετα των Λατίνων και τού Θωμα, την μεν αέλησιν ταυτον τfί ούσι'ςι, την δε aείαν lνέργειαν κτιστην είναι λέυουσι, καν τε οεότης όνομάζοιτο, καν τε fjciov και αίίλον φως, καν τε Πνεύμα αγιον, καν τε τί τοιούτον ετερον" και οιπω κτιστην (Jεότητα και κτιστον (Jriov φως και κτιστον ΩνειJμα αγιον τα πονηρό πρεσ6εύουσι κτίσματα» (Άγ. Μάρκου 'Εφέσου του Ευγενικου, 'Εγκύκλιος «Τοις άπαvταχoύ της γης και των νήσων εύρισκομένοις Όρ1Jοδόξοις Χριστιανο/ς», εν Ίω. Καρμίρτl. τα ΔΟΥματικα και ΣUΜ60λΙKCι Μνημεία της ΌρtJοδόξου Κα()ολικης 'Εκκλησίας, τόμο Ι, σελ. 360). 15

16 Μέ τό δόγμα τους αυτό αποδίδουν στον Θεσ κτιστες ένέργειες, πράγμα το όποίο καθιστα ό.δύνατη την σωτηρία του όνθρώπου, αφου αυτη δεν μπορεί να έπιτευχθεί με κτιστες ένέργειες. 'Όπως εύστοχα παρατηρεί ό Καθηγούμενος της 'Ιεράς Μονης 'Οσίου Γρηγορίου Άρχιμ. Γεώργιος Καψάνης: 1\ ν δέν acχfjoo... οί Ρωμαιοκαδολικοί δτι ή Χάρις τού Θεού είναι άκτιστος, δέν μπαρούμε νά ένωδούμε μαζί τους, έστω κι αν δεχδούν δλα τά άλλα. Δι6τι ποι6ς ά ΈVεpyή ση τήν fjifjjat, άύ ή fjει'α ακτιστος ένέρυεια τoιj ΠαναΥίοl) Πνεύματος;» (Άρχιμ. r: Καψάνη, Καθηγουμένου 'Ι, Μ. 'Οσίου Γρηγορίου Άγίου Όρους, ΌρfJοδοξία καί Ρωμαιοκα80λικισμός (Παπισμός), (Κύριαι ΔιαφοραΟ, 'Ά γιον 'Όρος, 24 Μαρτίου 2006). 3. Τό πρωτείο εξουσίας καί τό άλάθητο του Πάπα Ή ύπο6άθμιση του Άγίου Πνεύματος πού έπέφερε τό filioque δημιούργησε ενα τεράστιο χάσμα στήν δυτική θεολογία τό όποίο καλύφθη κε μέ τόν πλέον όκατάλληλο καί ανορθόδοξο τρόπο. Στήν θέση, δηλαδή, του δι' Άγίου Πνεύ ματος όλαθήτου της 'Εκκλησίας τοποθετήθηκε «Εαν ή ljεία Χάρις είναι κτιστή, δέν ήμπορεί να ljεώση τόν CivlJPfJJno, Σκοπός της i:ν Χριστφ ζωης, έi;ιν ή ljεία Χάρις είναι κτιστή, δέν ήμπορεί να είναι ή fjέωσις άλλα ή ήljική 6'ελτίωσις. Γι' αύτό οί Δυτικοι δέν όμιλοϋν περι ljεώσεως ώς σκοπού της ζωης τού άνljρώπου, άλλά περί ήljικης τελειώσεως δτι όφει'λουμε νά Υι'νουμε δμως ljεo; κατά χάριν. Κατα συνέπειαν ή 'Εκκλη σία δεν ήμπορεί να είναι κοινωνι'α παρέχον στους άν{}ρώπouς την δικαι'ωσι και δικανικό τρόπο δια μέσου της κτιστης χάριτος. Σε τελική δηλαδη άνάλυσι, καταλύεται ή ίδια ή άλήljεια της Έ κκλησι'ας ώς πραυματικ6της 1Jεαν1Jρωπίνης κοινωνίας... τό άλάθητο του Πάπα, τό όποίο θεσμοθετήθηκε όπό τήν Α' Βατικανή Σύνοδο τό Τό παπικό δόγμα γιά τό αλάθητο του Πάπα, δπως παρουσιάsεται στήν Α' Βατικανή Σύνοδο (4η Συνεδρίαση, 18 'Ιουλίου 1870, κεφάλαιο 4), είναι τό έξης: στα mεξέπfvε τό παπικό άλά- Ή Β' Βaηκavιί Σύvοδοs μtίλι- «'Ο ρωμαίος ποντίφικας σταν όμιλεί l:k KalJfδρας, δηλαδή όταν ύπό τήν Ιδιότητα του ποιμένα καί διδάσκαλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της ύπέρτατης άπoστoλικijς του έξουαίας, όρίζει ότι κάποια διδασκαλία πού άφοpii στήν πίστη καί τή χριστιανική ήfjική πρέπει νά Υίνει άποδεκτή ώς άληljής άπό όλόκληρη τήν Έκκλησία, 6άσει της Θείας Έπιφοιτήσεως ύποσχεljείσης σ' έκείύον διά τoιj άποστόλου Πέτρου, τότε χαι'ρει τoιj άλαljήτου έκείνο!) πού ό Θείος λυτρωτής ljέλησε νά χαρίσει στήν 'Εκκλησία του». θητο άκόμη καί mis Μ-οφιίσειs Ή Β' Βατικανή Σύνοδος πού δέv λαμβάvοvται έκ καθέδραs. Ό UMaS δηλαδιί θεωρεϊται άλάθητοs όχι μόvο οταν ιίποφαίνεται mισιίμωs, άλλά καί σε oms του TiS ιίποφάσειs Υι.ά όποωδ'ίποτε ς'ίτημα. μάλιστα tπεξέτεινε τό παπικό άλάθητο όκόμη καί στίς όποφάσεις πού δέν λαμβάνονται έκ καθέδρας. 'Ο Πάπας δηλαδή θεωρείται όλάθητος ΟΧΙ μόνο δταν άπαραίνεται έπισήμως, αλλά καί σέ δλες του τίς αποφάσεις γιά όποιο δήπστε ήτημα. Ά ναφέρεται συγκεκριμένα στίς αποφάσεις της Β' Βατικανης Συνόδου (Νοέμβριος 1965): «Α ίιτη ή t)pqokcurtki'! ύποταγή (submission) της t)ελήσεως καί τoιj 'Ιού πρέπει νά δεικνύεται κατα εναν ειδικο τρόπο στην αίιf)εντιkη διδακτικη έξουσία τού Ρωμαίου Ποντίφηκος, άκόμη καί δταν δέν όμιλtί ex cathedra» (The Documents of Va tican-new York 1966, σελ. 48. (Μετάφρασις Ί. Μ. 'Οσ. Γρηγορίου, Όρ(Joδoξία καί ΡωμαιΟκαfJαλικιομός (Παπισμός), (Κύριαι ΔιαφοραΟ, Άγιον 'Όρος, 24 Μαρτίου 2006). Τά παπικά δόγματα του πρωτείου καί του άλαθήτου ετναι καταφανές δτι οχι μόνον κατήργησαν κάθε εννοια συνοδικότητος, αλλά έξω- 6έλιοαν καί Αυτόν ακόμη τόν Κύριό μας Ίησου 16

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά

Υιά τίς τακτικές του Βατικανου δέν ηταν διατεθειμένος νά Χωρίς τήν παραμικρή αλλαγή της στάσεως του Βατικανου στό ήτημα της ουνίας, πού ηταν καί ή αιτία γιά τήν απόφαση νά μήν αποσταλουν όρθόδοξοι παρατηρητές στήν Β' Βατικανή Σύνοδο, τό ΟΙκουμενικό Πατριαρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. Πρόλογος ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ - ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Πρόλογος ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ προσπάθειες για την επαναπροσέγγιση του χριστιανικού κόσμου είναι φυσικό να έχουν ευρύτατη αποδοχή, επειδή, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι κοινή διαπίστωση, ότι οι Διάλογοι, διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί, γίνονται στις ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία µου στην Ορθοδοξία

Η πορεία µου στην Ορθοδοξία Η πορεία µου στην Ορθοδοξία ΠΛΑΚΙ ΑΣ DESEILLE Μετάφραση: Συµεών Κούτσας Εκδόσεις Ακρίτας Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΣΙΣΤΕΡΣΙΑΝΗ ΖΩΗ (1942-1966) ΤΟ ΑΒΒΑΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Το Πρωτείο του πάπα και η κοσμική του δύναμη. Ο Ρωμαίος ποντίφηξ σύμφωνα με την Α Σύνοδο του Βατικανού (1870) έχει «την πλήρη και υπέρτατη εξουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Φυσιογνωμία, σκοποί, περιεχόμενο, νέα βιβλία, διαθεματική προσέγγιση, ευρωπαϊκή προοπτική, θεολογία της ετερότητας ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλµοῖς (Λουκ. κδ 44) Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Η τριµερής διαίρεση της συλλογής των ιερών βιβλίων του ιουδαϊσµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014 1 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014 «Δεῦτε, λαοί, τήν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱόν ἐν τῷ Πατρί σύν Ἁγίῳ Πνεύματι Πατήρ γάρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν συναΐδιον καί σύνθρονον, καί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952)

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΕΣΗΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952) ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Με το Νομοθετικό Διάταγμα της 18ης 'Ιανουαρίου 1923,

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από ΗΥ σε πλαίσιο ανοικτής και εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014. Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 Αφιέρωμα στην 42η Κληρικολαϊκή στη Φιλαδέλφεια Η παρούσα αφιερωματική έκδοση στην 42η Κληρικολαϊκή Συνέλευση στηρίχθηκε μερικώς με χορηγίες από την «Ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 177 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΛΟΞΗ Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ύπό GßpdiaPOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ του Πάπα Φραγκίσκου ΕΚΔΟΣΗ Ιεράς Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος 2014 ISBN: 978-960-87124-1-6

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF ALEPPO, ALEXANDRETTA AND DEPENDENCIES PO. BOX : 6976 ALEPPO SYRIA PHONE : ++ 963 21 4660670 - FAX : ++ 963 21 3631420

GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF ALEPPO, ALEXANDRETTA AND DEPENDENCIES PO. BOX : 6976 ALEPPO SYRIA PHONE : ++ 963 21 4660670 - FAX : ++ 963 21 3631420 ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΣΙΜΟΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΕΠΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΧΑΝ ΡΕΤΤΑΣ Κ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ YAZIGI

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο άνθρωπος είναι ένα γνωστικό ον. Η γνώση καθορίζει, μεταξύ άλλων, όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν εκ φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνέντευξη, με σημαντικές τοποθετήσεις για τα θέματα Πίστεως και της Ιεράς παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραχώρησαν ο Πνευματικός Προϊστάμενος της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑ ΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Θεωρία και Πράξις κατά τον Άγιο Γρηγόριον τον Παλαµά - Συµβολή προς τον Σύγχρονο Μοναχισµό - ΟΜΙΛΙΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ YAZIGI

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική επίσκεψη του Ιερωνύμου στην Αμερική

Η ιστορική επίσκεψη του Ιερωνύμου στην Αμερική ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 25 - Κυριακή 26 Μαΐου 2013 Η ιστορική επίσκεψη του Ιερωνύμου στην Αμερική Χορηγοί έκδοσης: Τα ζεύγη Θεοδώρου και Ερρικας Σπυροπούλου, Στέφανου και Αρετής Τσερπέλη και ένας ομογενής

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Δ.Θ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Copyright: Εκδόσεις Άθως Σωτήριος Δεσπότης Αθήνα 2009 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης;

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης; 28 Οκτωβρίου 10 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Την αισιοδοξία του για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνισμού στην Αίγυπτο και την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαθητές με ελαφρά ή μέτρια νοητική υστέρηση, μάθημα των Θρησκευτικών, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκκλησιασμός. 1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαθητές με ελαφρά ή μέτρια νοητική υστέρηση, μάθημα των Θρησκευτικών, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκκλησιασμός. 1. Η άποψη των δασκάλων για τον εκκλησιασμό των μαθητών με ελαφρά ή μέτρια νοητική υστέρηση και η συμβολή του εκκλησιασμού στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος των Θρησκευτικών από αυτούς τους μαθητές Παύλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού.

Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. 1 Βασικά σημεία διαφοράς μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπισμού. του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου 1. Οι Επίσκοποι της Παλαιάς Ρώμης, παρά τις μικρές και μη ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα