Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009"

Transcript

1 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo Λόην από ηελ oξεηλή Λαππαθηία θαη ηα Βαξδνύζηα θαη εθηείλεηαη πέξα από ηα ζύλνξα. Οκσο, αθόκα θαη ην θνκκάηη πνπ ιέγεηαη Kεληξηθή Πίλδνο είλαη αδύλαηνλ λα «ρσξέζεη» ζε νιηγνήκεξεο δηαθνπέο. Γηα ην ιόγν απηό επέιεμα θάπνηεο δηαδξνκέο ζηνπο λνκνύο Σξηθάισλ, Αξηαο θαη Ησαλλίλσλ. Δίλαη όιεο γξαθηθόηαηεο, θπξίσο ζε ππθλά δάζε, κε πνιιά λεξά (ε Πίλδνο είλαη ε «κάλα» όισλ ζρεδόλ ησλ ειιεληθώλ πνηακηώλ) θαη βεβαίσο νξεηλά ρσξηά ζρεδόλ απνκνλσκέλα ιόγσ ησλ... εμαίξεησλ ειιεληθώλ δξόκσλ. Αιιά, αο κελ παξαπνληέκαη, γηαηί πξηλ από 30 ρξόληα ήηαλ πνιύ ρεηξόηεξα! Σα κέξε είλαη θπξίσο θηελνηξνθηθά θαη ηα πεξηζζόηεξα έρνπλ ειάρηζηε ηνπξηζηηθή ππνδνκή. Ηζσο όκσο θαη εθεί λα έγθεηηαη ε γνεηεία ηνπο. Ζ κεγαιύηεξε θνληηλή πόιε ζηηο παξαθάησ δηαδξνκέο είλαη ηα Σξίθαια θαη απηά επέιεμα σο αθεηεξία. ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ Η. Ρρίκαλα - Θαλαμπάκα - Θαζηανιά - Αμάρανηος - Κηλιά - Ανθούζα - Χαλίκι Φεύγνπκε ζηγά-ζηγά από ηνλ... πνιηηηζκό θαη πάκε λα ζπλαληήζνπκε ηε Κεηέξα Φύζε θαη ηηο πεγέο ηνπ Αρειώνπ! (Δληόο παξελζέζεσο, ην πςόκεηξν θαη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ηα Σξίθαια.) Θαλαμπάκα (240 μ τλμ.). Γηαζέηεη ηελ ππνβιεηηθή νκνξθηά πνπ ηεο δίλεη ν ίζθηνο ησλ Mεηεώξσλ θαη δεη από ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ ν κεγάινο θάκπνο θαη ν ηνπξηζκόο. Ολνκάζηεθε έηζη επί ηνπξθνθξαηίαο από ην «Kαιέ κπαθ», πνπ ζεκαίλεη αμηνζαύκαζην θξνύξην. Παιαηόηεξα νλνκαδόηαλ ηαγνί, κάιινλ από παξαθζνξά ηνπ «ζηνπο Aγίνπο» ή από ζιαβηθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη θνηιώκαηα βξάρσλ θαη ζπειηέο. Αμίδεη λα επηζθεθηείηε ηα έμη κνλαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ αθόκα: Mεγάιν Mεηέσξν, Mνλή Bαξιαάκ, Aγίνπ ηεθάλνπ, Κνλή Pσζάλεο (ή Pνπζάλνπ), Aγίαο Tξηάδνο θαη Aγίνπ Nηθνιάνπ Aλαπαπζά. Από ηελ Θαιακπάθα παίξλνπκε ην δξόκν πνπ πάεη πξνο Γξεβελά

2 θαη Κέηζνβν θαη ιίγν κεηά ηε δηαζηαύξσζε ησλ Γξεβελώλ ζα ζηξίςνπκε αξηζηεξά. Θαζηανιά (850 μ τλμ.). Σελ έδξα ηνπ Γήκνπ Θαζηαληάο ζα ηε βξείηε κέζα ζε έλα θαηάθπην ηνπίν. Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη από έλαλ ηεξάζηην θαζηαλεώλα (3.000 ζηξεκκάησλ) πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή. Αμίδεη λα δείηε ηε Κνλή ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ηακάδσλ, πνπ πηζαλνινγείηαη πσο θηίζηεθε ηνλ 16ν αηώλα. Ιέλε πσο ππάξρεη ππόγεηα ζήξαγγα πνπ μεθηλά κέζα από ην ηεξό θαη θαηαιήγεη έμσ από ην κνλαζηήξη. Αμάρανηος (900 μ τλμ.). Θαη εδώ ε βιάζηεζε «νξγηάδεη» κε έιαηα. Αμίδεη λα δείηε ηνλ παιηό λεξόκπιν ηνπ ρσξηνύ, πνπ είλαη ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν. Ολνκάζηεθε έηζη από ηα πνιιά νκώλπκα ινπινύδηα πνπ αλζίδνπλ ηνλ Κάην θαη θηηξηλίδνπλ ηα γύξσ ιηβάδηα. Γιαζηαύρφζη Ξολσθέας. Δδώ αθήλνπκε ηνλ θεληξηθό δξόκν θαη ζηξίβνπκε δεμηά γηα Αλζνύζα - Υαιίθη - Κέηζνβν αιιά θαη πξξάθν - Θαιαξξύηεο. Οκσο, ιίγν πην θάησ, εθεί όπνπ ν Αζπξνπόηακνο δέρεηαη ηνλ Υαιηθηώηηθν θαη ηνλ Ιεπεληηζηώηηθν, βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο, πνπ νλνκάζηεθε Γαιαθηνηξνθνύζα, επεηδή ζηελ πεξηνρή ζπλαληηνύληαλ νη θηελνηξόθνη ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηνπ Ιάθκνπ θάζε άλνημε θαη θζηλόπσξν. Ανθούζα (1.100 μ τλμ.). Παλέκνξθν ρσξηό «ρσκέλν» ζην δάζνο. Ζ Αλζνύζα, όπσο θαη ην γεηηνληθό Υαιίθη, θαηνηθνύληαη από θηελνηξόθνπο, πνπ ζηηο αξρέο θάζε ρεηκώλα παίξλνπλ ηα θνπάδηα ηνπο θαη δηαρεηκάδνπλ ζηνλ ζεζζαιηθό θάκπν. Ζ Ιεπελίηζα (παιηά νλνκαζία ηεο Αλζνύζαο) γλώξηζε πεξηόδνπο αθκήο ζηα ύζηεξα ρξόληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ράξε ζηελ θηελνηξνθία θαη ηε ρξπζνρνΐα. O ηόπνο θακαξώλεη γηα ηνπο ήξσέο ηνπ, όπσο ν Κεηξν-ίκνο, πξσηνπαιίθαξν ηνπ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ, θαη ν Θενδσξάθεο Γξίβαο -καθξηλνί απόγνλνη ακθνηέξσλ δνπλ αθόκε ζηελ πεξηνρή-, ηα ζσδόκελα κλεκεία ηνπ (ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Γαιαθηνηξνθνύζαο ηνπ 1799, ε εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ηνπ 1730, ν ιηζόθηηζηνο λαόο ησλ Αγίσλ Πάλησλ ηνπ 1786 θ.ά.). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ, κε ιακπξά δείγκαηα ηηο ιηζόθηηζηεο νηθνδνκέο ηνπ Θσλ/λνπ Παπαζηεξγίνπ (1877) θαη ησλ Λίθνπ θαη Θσλ/λνπ ίκνπ (19νπ αη.). ηελ πεξηνρή ηεο Κνλήο ηεο Παλαγίαο, κεηαμύ Αλζνύζαο θαη Υαιηθίνπ, κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη ην κεγάιν πέηξηλν ζνισηό γεθύξη θαζώο θαη έλα δεύηεξν ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ. Θαλέλα άιιν ρσξηό δελ έρεη ηόζεο πεγέο - ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη ιηζόθηηζηεο βξύζεο θάια, Αξκηάλα, Αζθνύκπα, Κπέξηε, θνππάηε, Ιακζάηα, Πέξδηθα. Χαλίκι (1.150 μ τλμ.). Σν βνξεηόηεξν ρσξηό ηνπ Αζπξνπνηάκνπ θαη ην θνληηλόηεξν ζηηο πεγέο ηνπ. Δίλαη πνιύ όκνξθν, πεηξόθηηζην θαη εθ ησλ 700 «ζεξηλώλ» θαηνίθσλ ην ρεηκώλα παξακέλνπλ νη εμήο... δύν, ν δεκνζηνγξάθνοηαβεξληάξεο-θαθεπώιεο θαη ε κεηέξα ηνπ! Παξεκπηπηόλησο ακθόηεξνη καγεηξεύνπλ εμαηξεηηθά. ΗΗ. Γιαζηαύρφζη Ξολσθέας - Ξύρρα - Λεραχδοτώρι - Ξερηούλι - Δλάηη - Ξύλη - Ρρίκαλα Δπηζηξνθή ζηα Σξίθαια από άιιν δξόκν, εμίζνπ όκνξθν θαη γξαθηθό. Ξύρρα (1.050 μ τλμ.). Ο δξόκνο πνπ έρνπκε πάξεη είλαη θαηά κήθνο ηεο νξεηλήο θνηιάδαο ηνπ Θακλαΐηηθνπ, ελόο άιινπ παξαπνηάκνπ ηνπ Αρειώνπ. Θαη εδώ έρνπκε έλα όκνξθν θηελνηξνθηθό ρσξηό, πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα άξρηζε λα ην «αλαθαιύπηεη» ν ηνπξηζκόο. Ζ πεξηνρή έρεη πνιιά ζπήιαηα, έλα κάιηζηα κε ππόγεην θαηαξξάθηε. Γπζηπρώο, όια παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα. Λεραχδοτώρι (1.140 μ τλμ.). Δλα παιηό ρσξηό θηελνηξόθσλ θαη πινηόκσλ πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα «αλζεί» ηνπξηζηηθά. Αμίδεη λα δείηε ην λαό ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, πνπ είλαη ό,ηη απέκεηλε από ην παιηό κνλαζηήξη, ιίγν έμσ από ην ρσξηό. Ξερηούλι (1.150 μ τλμ.). Δίλαη κάιινλ «επώλπκν» ηνπξηζηηθό ρσξηό ζε έλα παλέκνξθν νξνπέδην, ηα Πεξηνπιηώηηθα Ιηβάδηα. εκαληηθή ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο πεξηνρήο. Δδώ βξίζθεηαη θαη ην κηθξό ρηνλνδξνκηθό θέληξν. Δλάηη (900 μ τλμ.). Κεηά ηελ Θαιακπάθα ην πην ηνπξηζηηθό κέξνο ηνπ λνκνύ. Παξ' όιε ηελ πνιπθνζκία θαη ηελ θίλεζε, πάλησο, δελ έρεη ράζεη ηε γξαθηθόηεηά ηεο. Ξύλη (230 μ τλμ.). Βξίζθεηαη ζηνλ θάκπν, εθεί αθξηβώο πνπ ν Πνξηατθόο πνηακόο δηαρσξίδεη ηηο απόηνκεο πιαγηέο ησλ βνπλώλ Ηηακνπ θαη Θόδηαθα, θάλνληάο ηα λα ζρεκαηίδνπλ κηα θπζηθή κεγαιόπξεπε πύιε.

3 ΗΗΗ. Ανθούζα - Θαλαρρύηες και Πσρράκο Πεξίπνπ κηζό ρηιηόκεηξν πξηλ ζηξίςνπκε δεμηά γηα Αλζνύζα, ππάξρεη άξηη αζθαιηνζηξσζείο δξόκνο αξηζηεξά γηα ηελ Ζπεηξν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα Θαιαξξύηεο θαη πξξάθν. εκεησηένλ όηη ζε θάπνην ζεκείν ην ύςνο μεπεξλά ηα κ. - είλαη κάιινλ ην κέξνο όπνπ κπνξεί λα βξείηε ηε βαζίιηζζα ηνπ ρηνληνύ! πξξάθν θαη Θαιαξξύηεο -δύν παξαδνζηαθνί πέηξηλνη νηθηζκνί ζε πςόκεηξν κ., κέζα ζε έλα άγξην ηνπίν. Σνπο ρσξίδεη κηα βαζηά ραξάδξα απαξάκηιιεο νκνξθηάο, ηελ νπνία δηαξξέεη ν παξαπόηακνο ηνπ Αξάρζνπ, Υξνύζηαο. Αμίδεη λα ηνπο πεξπαηήζεηε θαζώο θαη λα επηζθεθηείηε ηε Κνλή ηεο Θεπίλαο (1212), αθηεξσκέλε ζηελ Θνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, θηηζκέλε ζηελ εζνρή ελόο θαηαθόξπθνπ βξάρνπ ζην θαξάγγη ηνπ Θαιαξξύηηθνπ πνηακνύ, ζε ύςνο 40 κ. από ην δξόκν. Σα δύν ρσξηά επηθνηλσλνύλ κε έλα ιηζόζηξσην κνλνπάηη, ην νπνίν παιαηόηεξα ήηαλ ην κόλν κέζν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ, αιιά ζήκεξα απνηειεί γηα ηνπο επηζθέπηεο κηα καγεπηηθή δηαδξνκή κέζα ζηε θύζε. Δμαηξνύληαη όζνη πάζρνπλ από πςνθνβία. ΗV. Γιαζηαύρφζη Ξολσθέας - Κεζοτώρα - Αθαμάνιο - Βοσργαρέλι - Θσυέλη - Οάμια -Αγνανηα - Ξράμανηα - Πσρράκο και Θαλαρρύηες Πεξλάκε από έλα «κειινζάλαην» ρσξηό θαη από εθεί ζην λνκό Αξηαο θαη ζηα Σδνπκεξθνρώξηα. Κεζοτώρα (800 μ τλμ.). Δίλαη ην ρσξηό πνπ πξνζπαζεί λα «πλίμεη» ε ΓΔΖ κε ην θξάγκα ηεο Κεζνρώξαο θαη κέρξη ηώξα ην πκβνύιην Δπηθξαηείαο ηνύ δίλεη παξαηάζεηο δσήο. Κόλν γη' απηό αμίδεη λα ην επηζθεθηείηε, γηαηί ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα κελ ππάξρεη πηα! Αθαμάνιο (800 μ τλμ.). Οκνξθν νξεηλό ρσξηό, πεξηηξηγπξηζκέλν από δάζε, κε πεξίπνπ κόληκνπο θαηνίθνπο. Βοσργαρέλι (800 μ τλμ.). Θηηζκέλν ζε κηα «αγθάιε» ειαηνζθέπαζησλ ιόθσλ, είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα νξεηλά ρσξηά ηνπ λνκνύ. Δρεη κηα γξαθηθόηαηε πιαηεία θαη θάπνηεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. Αμίδεη λα επηζθεθηείηε ηελ θόθθηλε εθθιεζία έμσ από ην ρσξηό θαζώο θαη ηε ζέζε ηνπ παιαηνύ νηθηζκνύ ειηό. Οάμια (620 μ τλμ.). Ζ Ράκηα έρεη κηα ζπάληα νκνξθηά. Ηζσο επεηδή είλαη από ηα πην αξαηνθαηνηθεκέλα ρσξηά πνπ έρσ δεη. Γελ πξόθεηηαη λα δείηε θήπν ζπηηηνύ κηθξόηεξν από 1 ζηξέκκα (ζπλεζέζηαηα 5-6 ζηξέκκαηα!). Θάπνηε είρε πάλσ από θαηνίθνπο, ελώ ζήκεξα κόλν 200. Αγνανηα (700 μ.). Κηα κηθξή θαη «λνζηηκνύια» πνιίρλε, κε πνιιά λεξά θαη πξάζηλν, ρσξίο όκσο ηδηαηηεξόηεηεο. Δθεί θνληά βξίζθεηαη ην γεθύξη ηεο Πιάθαο, πάλσ από ηνλ Αξαρζν, πνπ αμίδεη λα επηζθεθηείηε. Θαηαρράκηης (800 μ.). Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από έλαλ δίδπκν θαηαξξάθηε, ύςνπο 90 κ., πνπ βξίζθεηαη ιίγν πάλσ από ην ρσξηό. Δπηζθεθηείηε ηνλ, αλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη. Δπίζεο, πεξηδηαβείηε ην ρσξηό Πξάκαληα (840 κ. πςόκ.), παιηό καζηνξνρώξη θαη λπλ πνιύ «δσληαλό» ρσξηό ησλ θαηνίθσλ. Δπηζθεθηείηε ην πήιαην «Αλεκόηξππα», ην Λεξόκπιν ησλ Υξηζηώλ θαη βέβαηα ηελ θεληξηθή πιαηεία κε ηε βξύζε ηεο. ΞΩΠ ΞΑΚΔ Σα Σξίθαια απέρνπλ από ηελ Αζήλα 326 ρικ. κέζσ Ιακίαο - Θαξδίηζαο θαη ν δξόκνο είλαη πηα πνιύ θαιόο. Δμαηξνύληαη 6-7 ρηιηόκεηξα πνπ είλαη ε θαηάβαζε (ζηνλ πεγαηκό) ηνπ Γνκνθνύ. Δίλαη έλα θνκκάηη ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60. ΓΗΑΚΝΛΖ

4 Hotel Manakos. Καζηανιά Τπικάλων, T/ , Πξνζεγκέλν μελνδνρείν 18 δσκαηίσλ (ηα 12, δύν ρώξσλ κε θνπδίλα) κε θηιηθή εμππεξέηεζε. Θαηαθύγι Μενώνας. Καηαππάκηηρ, T/ , , Παλέκνξθνο κηθξόο μελώλαο κε 12 θαιόγνπζηα δσκάηηα θαη πνιύ δεζηή εμππεξέηεζε. Λαπολέφν Εάγκλης Καλαππύηερ, T/ και Πέηξηλνο, παξαδνζηαθόο θαη θηιόμελνο μελώλαο 10 δσκαηίσλ από ηνλ άλζξσπν πνπ «αλέζηεζε» ηνπο Θαιαξξύηεο. Ξαραδοζιακό Θαηάλσμα «Πσρράκο» Σςππάκο, T/ , και Δλλέα δσκάηηα θαη πξνζεγκέλεο ππεξεζίεο ζην ιηζόθηηζην θηίξην ηνπ παιηνύ ζρνιείνπ ηνπ ρσξηνύ. Ρελφνείο Γέθςπα Πλάκαρ, T/ , και , Λεόθηηζηνο αιιά παξαδνζηαθόο θαη πξνζεγκέλνο ζε θάζε ιεπηνκέξεηα, κε 11 δσκάηηα (θαζέλα κε ην ηδάθη ηνπ) θαη εμαηξεηηθή εμππεξέηεζε. Ξύργος Κανηάνια Τπειρ Ποηαμοί Αζπποποηάμος, T/ , , Κέζα ζην δάζνο, ιίγν κεηά ηε δηαζηαύξσζε γηα ην ρσξηό Θαιιηξξόε, δύν μελώλεο (Αξρνληαξίθη θαη Υαγηάηη), κε 29 ρώξνπο δηακνλήο, από ηξίθιηλα κέρξη πεληάθιηλεο κεδνλέηεο. Ιιγκέρι Ελάηη, T/ , , Εεζηόο θαη θαιόγνπζηνο πεηξόθηηζηνο μελώλαο, κε 13 δσκάηηα θαη παξεΐζηηθε αηκόζθαηξα. Κικρή Αρκηος. Ελάηη, T/ , , Γώδεθα δσκάηηα ζε ραξνύκελα ρξώκαηα, θαιαίζζεηα επηπισκέλα θαη κε θαιή εμππεξέηεζε. Μενοδοτείο Ξαπαγιάννη Πεπηούλι, T/ Οκνξθν πεηξόθηηζην μελνδνρείν ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ κε δεζηό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ, γπκλαζηήξην θαη ζάνπλα. Αγνάνηι Νεπαϊδοσώπι, T/ , , Οκνξθνο κηθξόο μελώλαο 8 δσκαηίσλ, πεξηπνηεκέλνο, δεζηόο θαη παξεΐζηηθνο. Hotel Vigla Πύππα, T/ , Ωξαίν πέηξηλν θηίξην, κε 14 δσκάηηα κε ηδάθη, θαιόγνπζηε δηαθόζκεζε θαη θαιή εμππεξέηεζε. Αρτονηικό Δύταρις Πύππα, T/ , , πηηηθή αηκόζθαηξα, δηαθξηηηθή πνιπηέιεηα, δσκάηηα κε ηδάθη θαη δηαθόζκεζε κε άπνςε. Divani Meteora Hotel Kαλαμπάκα, T/ , Θιαζηθό μελνδνρείν ζηε ζθηά ησλ Κεηεώξσλ, πιήξσο αλαθαηληζκέλν, κε πνιπηειή δσκάηηα, spa θαη άςνγε εμππεξέηεζε. Δίλαη ε πξνζσπηθή κνπ πξνηίκεζε, όπνηε πεξλάσ από εθεί. - έσο 60 - έσο έσο από 200 θαη άλσ Για κραηήζεις ποσ αθορούν ηη διαμονή ζας επιζκεθθείηε ηo: ΦΑΓΖΡΝ

5 Πανόπαμα (Αγνανηα, T/ ). Mαγεηξεπηά αιιά θαη ηεο ώξαο, κε πνιύ «δπλαηή» ρνξηόπηηα. Kαλαππύηερ (T/ ). Θαπκάζηα παξαδνζηαθή θνπδίλα. Aπνθιεηζηηθά καγεηξεπηά θαη ηνπ θνύξλνπ. Kαηαθύγι (Kαηαππάκηηρ - ζηον ομώνςμο ξενώνα, T/ ). Δμαηξεηηθή ζπηηηθή θνπδίλα. Eιπήνη Tάζιος (Bοςπγαπέλι, T/ ). πηηηθέο ζπεζηαιηηέ ηεο πεξηνρήο, κε έκθαζε ζηηο πίηεο, ζηα καγεηξεπηά, αιιά θαη θξεαηηθά ηεο ώξαο. Tαβέπνα ηος Παναγιώηη (Πεπηούλι, T/ ). Δμαίξεηε ειιεληθή θνπδίλα κε ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ, αιιά θαη «πεηξαγκέλα» πηάηα. Θα βξείηε επίζεο κηα ηεξάζηηα ιίζηα θξαζηώλ. La Verliga (Χαλίκι Αζπποποηάμος, T/ ). Σνπηθή θνπδίλα θαη εμαίξεηα πιηθά από ηνπο δύν «εξεκίηεο» ηνπ ρσξηνύ. ΡΝΞΗΘΑ ΞΟΝΪΝΛΡΑ ηελ Πίλδν γεληθά ζα βξείηε θηελνηξνθηθά πξντόληα θπξίσο από νηθνηερλίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ρσξηά ηνπ Αζπξνπνηάκνπ ζα βξείηε εμαηξεηηθό πξόβεην ιεπθό ηπξί θαη θξέαο από κνζράξηα ειεπζέξαο βνζθήο. ηελ Διάηε είλαη έλα καγαδάθη, ην Ιίθλν, πνπ έρεη γλήζηεο ζπηηηθέο καξκειάδεο θαη γιπθά, ελώ ζηα Σξίθαια ζην θξενπσιείν ηνπ θ. Παπαραξαιάκπνπο (Aζθιεπηνύ 75) ζα βξείηε θαιά ινπθάληθα κε πξάζν. ΧΔΗΚΔΟΗΛΗΑ ΠΞΝΟ Σν ρηνλνδξνκηθό θέληξν Πεξηνπιίνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 40 ρικ. από ηα Σξίθαια θαη 20 ρικ. από ηελ Πύιε θαη απνηειείηαη από 3 πίζηεο θαη 3 αλαβαηήξεο. Κία θόθθηλε κήθνπο κ., κία κπιε 400 κ. θαη κία πξάζηλε 80 κ. Δπίζεο, δηαζέηεη ελαέξην δηζέζην αλαβαηήξα κήθνπο κ. (πνπ ιεηηνπξγεί θαη γηα πεξηήγεζε αηόκσλ ρσξίο εμνπιηζκό ζθη!), έλα ζπξόκελν 350 κ. θαη έλα baby lift 60 κ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζα βξείηε δύν ζαιέ, ελώ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη δηεμάγνληαη θαη βξαδηέο λπρηεξηλνύ ζθη. Σν ρηνλνδξνκηθό ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από ην Γεθέκβξην ώο ην Κάξηην (T/ , ). ΧΟΖΠΗΚΑ ΡΖΙΔΦΩΛΑ Λνκαξρία Σξηθάισλ: Γήκνο Θαζηαληάο: /7 Γηεπξ. Θνηλνη. Αζπξνπνηάκνπ Λνζνθνκείν Σξηθάισλ: * Πημείφζη: Οη ηηκέο δηακνλήο, λαύισλ θηι. πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθάζηνηε πξννξηζκό, είλαη απηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζπγγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ θαη ελδέρεηαη λα έρνπλ αιιάμεη.

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα