ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004"

Transcript

1 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 5 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων Εγγυήσεις ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΣΤΟ.Σ. ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. 21α 5.12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ. 23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 5.15 ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 23 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ραστηριότητα Εξέλιξη εργασιών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Ταµιακές ροές ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 38 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εξέλιξη εργασιών οµίλου ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 38 1

3 7.1.2 Ανάλυση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Ταµιακές ροές ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του ΣΥΝ ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Μ ΑΥΤΗ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 48 9 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 50 2

4 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (χιλιάδες ευρώ) Πωλήσεις από: - Bιοµηχανική δραστηριότητα Εµπορική δραστηριότητα Σύνολο πωλήσεων Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Μικτά κέρδη Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές.σ Κέρδη µετά από φόρους & φόρους φορολογικού ελέγχου Συνολικό µέρισµα ανά µετοχή Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (τεµ.) Αριθµός µετοχών τέλους χρήςης (τεµ.) Στοιχεία ανά µετοχή σε ευρώ Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 0,17 0,15 0,11 Κέρδη προ φόρων 0,03 0,04 0,004 Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές.σ. 1 0,02 0,03 0,00 Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου 0,02-0,03 0,00 Μέρισµα ανά µετοχή 2 0,00 0,00 0,00 1 εν διανεµήθησαν αµοιβές.σ. από τα κέρδη της εταιρείας. 2 Η Εταιρεία δεν έδωσε µέρισµα για την χρήση 2004 λόγω κάλυψης ζηµιών µε τα κέρδη της χρήσης. 3

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (χιλιάδες ευρώ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ενσώµατα πάγια Μείον: Αποσβέσεις παγίων Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αλλοι λογαριασµοί ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ιδια κεφάλαια Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Προβλέψεις και µεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο παθητικού ΕΙΚΤΕΣ Αύξηση πωλήσεων -32,60% -19,16% 2,11% Αύξηση κερδών προ φόρων 100,00% 50.62% -89,97% Περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) 17,25% 9,47% 7,83% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 1,50% 2,79% 0,27% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 4.55% 7,73% 0,78% Γενική ρευστότητα 0,59 0,55 0,57 Αµεση ρευστότητα 0,45 0,39 0,39 Ξένα/Ιδια κεφάλαια 3,17 3,69 3,53 4

6 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλιάδες ευρώ) Πωλήσεις Μικτά κέρδη Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Καθαρά ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Στοιχεία ανά µετοχή σε ευρώ Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων 1,46 2,16 1,14 Κέρδη προ φόρων -0,15 0,37 0,18 Καθαρά ενοποιηµένα κέρδη -0,32 0,15-0,05 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (χιλιάδες ευρώ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ενσώµατα πάγια Μείον: Αποσβέσεις παγίων Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αλλοι λογαριασµοί ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ιδια κεφάλαια Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Προβλέψεις και µεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο παθητικού ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αύξηση πωλήσεων -12,6% 8,33% -20,92% Αύξηση κερδών προ φόρων -53,8% 100% -52,68% Μικτό περιθώριο κέρδους (προ αποσβέσεων) 47,2% 57,4% 48,16% Καθαρό περιθώριο κέρδους (προ φόρων) -5,2% 11,8% 7,05% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) -41,1% 101,7% 23,97% Γενική ρευστότητα 0,85 0,40 0,79 Αµεση ρευστότητα 0,74 0,37 0,64 Ξένα/Ιδια κεφάλαια 50,8 56,67 12,65 5

7 Οι εταιρείες του οµίλου που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση για τις χρήσεις είναι: 2002: - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. (20%) - ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2003: - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. (20%) - ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΚΤΟΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2004: :- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. (20%) -ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος ηµοκρατίας 3, Κερατσίνι Υπεύθυνος ο κος ηµήτριος Καραµηνάς, τηλ Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 5/204/ Κεφ. ΣΤ άρθρο 16 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ) όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: 6

8 Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, Αντιπρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος της Εταιρείας. ηµήτριος Α. Καραµηνάς, Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Ολες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται απ αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Οι χρήσεις 2002 και 2004 της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Κων/νο εµέτη, της Εταιρείας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ , (οδός Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ), ενώ η χρήση 2003 ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Θεόδωρο Παπανικολάου, της Εταιρείας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ , (οδός Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Τα οικονοµικά στοιχεία και αποτελέσµατα της Εταιρείας εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε τους αντίστοιχους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσης. Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2004 αναφέρεται ότι: 1) εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ", "ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε.", "ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ", και "ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε..Α.Ε." που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 77% και 44% των ενοποιηµένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από ελεγκτές του Κ.Ν. 2190/1920, στην έκθεση ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε, για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων 2) Συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 για την εταιρεία «ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ». 3) Mε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ' αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ,16 ευρώ και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,86 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,30 ευρώ από την οποία συµψηφίσθηκαν ζηµίες προηγουµένων χρήσεων ποσού ,79 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό ,51 εµφανίζεται στον λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙΙ.-2 " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Οι αποσβέσεις της χρήσεως των κτιρίων υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό ,00 ευρώ περίπου απ αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή 7

9 Στις σηµειώσεις και στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή του Ισολογισµού χρήσης 2004 αναφέρεται ότι: 1) Mε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ' αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ,34 ευρώ και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,34 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,00 ευρώ µε την οποία συµψηφίσθηκαν ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως των κτιρίων υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό 8.734,51 ευρώ απ αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 2) Η σχηµατισµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολείπεται κατά ,00 ευρώ περίπου από αυτή που θα προέκυπτε αν υπολογιζόταν, για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/ ) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2002 έως και 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Εκτός των ανωτέρω τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών δεν περιέχουν καµµία σηµαντική αρνητική παρατήρηση. Τέλος οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε ΘΕΟ ΩΡΟΝ Α.Ε..Α.Ε ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε..Α.Ε ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο διάστηµα δεν πραγµατοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών. 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε µία. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόµο και το καταστατικό της, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές απ αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. 8

10 Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη ιοίκηση και τα κέρδη της εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σ οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµµιά περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση της Εταιρικής Περιουσίας ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανοµή αυτής ούτε να αναµιχθούν στη ιοίκηση της Εταιρείας ή να αµφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µ αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία, σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω Ανώνυµης Εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετόχων και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας να ασκήσει τον έλεγχο της Εταιρείας σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Κ.Ν. 2190/1920, και µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των 9

11 ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στον δικαιούχο µε βάση την αντίστοιχη βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος πληρωµής των µερισµάτων ανακοινώνεται στον Ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία λειτουργεί µε την µορφή της ανώνυµης εταιρείας και υπόκειται στον Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Είναι εγγεγραµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 7703/06/Β/86/129. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κερατσίνι Αττικής στην Λεωφόρο ηµοκρατίας 3, όπου µεταφέρθηκε σύµφωνα µε τη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17 ης εκεµβρίου Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 30/4/1935 µε την επωνυµία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. µετά από µετατροπή της προσωπικής επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ που ιδρύθηκε το 1912 και µε την υπ αριθµό Λ7/7-2/2/ των Υπουργών των Εσωτερικών και Εθνικής Οικονοµίας της Νοµαρχίας Αττικής. Στη συνέχεια η συστατική πράξη της Ανωνύµου Εταιρείας δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ. 102/ ), κωδικοποιήθηκε και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 217/ Η Εταιρεία εισήλθε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στις 24 Νοεµβρίου Προηγήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή ύψους δρχ. 609 εκ., (σύµφωνα µε την από 31/10/1949 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων), µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας 210 δρχ. και τιµή διαθέσεως δρχ. εκάστη. Από την αύξηση προέκυψε αποθεµατικό υπέρ το άρτιο ύψους 534 εκ. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε 100 χρόνια ήτοι µέχρι 30/4/2035 και ο σκοπός της, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι η αλευροβιοµηχανία, η εµπορία αλεύρων και δηµητριακών καρπών. Επίσης η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε συναφείς κλάδους και να συµµετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού ή να συνιστά τέτοιες εταιρείες. 5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο ιδρυτής της εταιρείας Κωνσταντίνος Ι. Σαραντόπουλος γεννήθηκε στο Θεολόγο της Λακωνίας το 1875 και ακολούθησε νοµικές σπουδές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το οποίο και απεφοίτησε το Μετά από σύντοµη άσκηση της δικηγορίας στη Σπάρτη ήλθε στον Πειραιά και ασχολήθηκε µε το αλευροεµπόριο στην εταιρεία του θείου του Παναγιώτη Κουµάνταρου. Το 1910 ο Κωνσταντίνος Ι. Σαραντόπουλος αγόρασε το 1/3 του επί της οδού Νικήτα 14, στον Πειραιά, Μύλου ιδιοκτησίας του Ρασογιάννη και του εξ Υδρας πλοιοκτήτη Θεόφιλου Καλλίτσα. Στη συνέχεια απέκτησε και τα υπόλοιπα 2/3 του Μύλου στο ιστορικό κέντρο του Πειραιά που λειτούργησε ως προσωπική επιχείρησή του µέχρι το 1935, οπότε και ιδρύθηκε εκ µετατροπής η Ανώνυµος Εταιρεία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Την 26 Αυγούστου 1935 ο Μύλος κατεστράφη ολοσχερώς από πυρκαϊά κατά την ηµέρα επαναλειτουργίας του, µετά από εκτεταµένες εργασίες εκσυγχρονισµού. Το 1938 λειτούργησε το καινούριο εργοστάσιο, κατασκευής του Γερµανικού Οίκου MIAG Braunchweig, επί της οδού 10

12 . Μουτσοπούλου 17 στα Καµίνια του Πειραιά. Μετά τον πόλεµο ο ιδρυτής της Εταιρείας βραβεύθηκε από τον Στρατάρχη Αlexander, Ανώτατο Στρατιωτικό ιοικητή Συµµαχικών υνάµεων Μεσογείου, για τη δράση του κατά την περίοδο Το 1961 του απενεµήθη από τον Βασιλέα Παύλο το Βασιλικό Εύσηµο ήµων και Κοινοτήτων για τις σηµαντικές του υπηρεσίες στο Θεσµό των ήµων και Κοινοτήτων. Το 1968 ο ιδρυτής, Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, απεβίωσε. Κατά τα έτη και το εργοστάσιο των Καµινίων εκσυγχρονίστηκε ουσιαστικά µε την εγκατάσταση Μύλου και αλεστικού συγκροτήµατος για άλεση σκληρού και µαλακού σίτου αντίστοιχα. Το 1993 η Εταιρεία εγκαταστάθηκε στις επιλιµένιες εγκαταστάσεις της πρώην Ελληνικής Αλευροβιοµηχανίας επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 3, στο Κερατσίνι, ξεκινώντας εκτεταµένες εργασίες εκσυγχρονισµού. Το 1997 λειτούργησε το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο κατασκευής του Ελβετικού Οίκου BUHLER Uzwil, που θεωρείται από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη και η Εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες της µε Αντιπρόεδρο και Εντεταλµένο Σύµβουλο τον Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο, εγγονό του Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου, και τον Θεόδωρο Σαραντόπουλο, υιό του ιδρυτή, ως Πρόεδρο της Εταιρείας. Το 1999 βραβεύθηκε από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ως µία από τις παλαιότερες και επιτυχώς λειτουργούσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο Οµιλος Εταιρειών «Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» απασχολεί στον Πειραιά σήµερα 38 άτοµα και είχε το 2004 ενοποιηµένο κύκλο εργασιών και λοιπών εσόδων εκµεταλλεύσεως χιλιάδες ευρώ. 5.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, από την ίδρυσή της στον τοµέα παραγωγής αλεύρων σε διάφορες ποιότητες και σιµιγδάλι. Το αντικείµενό της εµπίπτει στην κατηγορία παραγωγής προϊόντων αλευροµύλων µε κωδικό σύµφωνα µε την ανάλυση της ΣΤΑΚΟ Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων από άλεση µαλακού και σκληρού σίτου. Παράγονται 25 διαφορετικά είδη αλεύρων ικανά να καλύψουν τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Τα προϊόντα της Εταιρείας απευθύνονται σε ποικίλες κατηγορίες πελατών µε σηµαντικότερες εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Η αγορά είναι πλέον έντονα ανταγωνιστική και αυτό επηρεάζει άµεσα και τις τιµές των βασικών αλεύρων της αρτοποιίας. Ως συνέπεια της καλής και σταθερής ποιότητας των προϊόντων της Εταιρείας οι τιµές πώλησής της παραµένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι σηµαντικότερες πρώτες ύλες είναι το µαλακό και σκληρό σιτάρι. Για το σκληρό σιτάρι πηγή αγοράς είναι η Ελληνική παραγωγή, ενώ για το µαλακό τα τελευταία χρόνια, γίνονται σηµαντικές εισαγωγές από την Ευρώπη καθώς και από Καναδά. Τα είδη που παράγονται από την εταιρεία µπορούν να οµαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: Α. Άλευρα αρτοποιίας Β. Άλευρα πολυτελείας Γ. Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι 11

13 . Προϊόντα για βιοµηχανικές εταιρείες Ε. Υποπροϊόντα Άλευρα αρτοποιίας: Η Εταιρεία παράγει µια µεγάλη γκάµα αλεύρων αρτοποιίας που ανάλογα µε τον βαθµό άλεσης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 70% απλό, 70% δυνατό, 70% ζαχαροπλαστικής, αλεύρι 90%, 70% στάνταρ και Κ κίτρινο σύµµεικτο. Άλευρα πολυτελείας: Είναι άλευρα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αρτοσκευασµάτων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Η εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: αλεύρι Π (55), Π (φρυγανιά), Π (τσουρέκι), Π (Αµερικής), Π (σούπερ Σ) και Σαραντόπουλος PLUS. Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι: Η Εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: Αλεύρι Μ κίτρινο σιµιγδαλωτό, Μ κίτρινο χωριάτικο και όλα τα είδη των σιµιγδαλιών. Άλευρα για βιοµηχανικές εταιρείες: Τα είδη που παράγονται είναι τα ακόλουθα: Π (55) ειδικό, τύπου 70% και ζαχαροπλαστικής ειδικό. Υποπροϊόντα: Τα προϊόντα που υπόκεινται στην συγκεκριµένη κατηγορία είναι τα πίτυρα, βήττες, σκύβαλα, βήττες ειδικές και άλφες. Το αλεύρι συσκευάζεται σε σάκους των 50 κιλών που πωλούνται κυρίως σε φούρνους. Το αλεύρι και το σιµιγδάλι (χύµα) πωλείται σε βιοµηχανικούς πελάτες (βιοµηχανίες µπισκότων και άλλων αρτοσκευασµάτων καθώς και βιοµηχανίες ζυµαρικών) στην Ελλάδα. Τα υποπροϊόντα από την παραγωγική διαδικασία πωλούνται σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς και βιοµηχανίες ζωοτροφών. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανά κλάδο δραστηριότητας για την τριετία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σε χιλιάδες ευρώ) Άλευρα από µαλακό σιτάρι Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι Υποπροϊόντα Λοιπά Σύνολο

14 Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανά ηµέρα παραγωγική δυναµικότητα των εργοστασίων της Εταιρείας στο Κερατσίνι και στα Καµίνια. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (Σε Kιλά ανά ηµέρα) Άλευρα από µαλακό σιτάρι Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι Υποπροϊόντα Σύνολο ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Η Εταιρεία έχει οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων το οποίο συντονίζεται από το αρµόδιο τµήµα που στεγάζεται στα γραφεία της Εταιρείας στο Κερατσίνι. Η Εταιρεία προωθεί τα προϊόντα της στους πελάτες της που χωρίζονται σε Βιοτεχνικούς (σάκκοι των 50 κιλών) και Βιοµηχανικούς (χύµα σε σιλοφόρο φορτηγό όχηµα) µε πωλητές, αντιπροσώπους και µε απ ευθείας πωλήσεις του αρµόδιου τµήµατος. Οι πωλήσεις µέσω πωλητών καλύπτουν το 19% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, οι πωλήσεις µέσω αντιπροσώπων το 34% και 47% απ ευθείας από την εταιρεία. Οι πωλητές καλύπτουν τον Νοµό Αττικής, ενώ η Εταιρεία διαθέτει επιπλέον και έντεκα (11) αντιπροσώπους που έχουν αποκλειστική συνεργασία µε την Εταιρεία και καλύπτουν τις περιοχές Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαίας, ωδεκανήσων, Κυκλάδων, Κέρκυρας, Νησιά Β. και Ν. Αιγαίου και Κρήτη. Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο µεγαλύτερο µέρος τους γίνονται επί πιστώσει. Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται στους πελάτες µε µισθωµένα µεταφορικά µέσα από µεταφορικές εταιρείες. Το κόστος µεταφοράς των εµπορευµάτων επιβαρύνει τον πελάτη και χρεώνεται συνήθως ξεχωριστά. Το συνολικό πελατολόγιο της Εταιρείας κατά την απαρτίζεται από επιχειρήσεις. Η Εταιρεία ακολουθεί διάφορες προωθητικές ενέργειες και παράλληλα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας µε τους πελάτες της υποστηρίζει διάφορα σωµατεία αρτοποιών. 5.5 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Η αξία των ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας είναι αναπροσαρµοσµένη βάσει των Νόµων 542/1977, 1249/1982 της Ε 2665/1988 Κοινής Υπουργ. Απόφασης και του Ν. 2065/1992. Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο Κερατσίνι σε ενοικιασµένο Κυλινδρόµυλο και χώρο γραφείων. Ο παλαιός ιδιόκτητος Κυλινδρόµυλος στεγάζεται σε εξαώροφο κτίριο που βρίσκεται στα Καµίνια του ήµου Πειραιά σε Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4.451,74 τ.µ. Ο Κυλινδρόµυλος έχει παραγωγική δυνατότητα 152 τόνων αλεύρου ανά 24ωρο, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι που περιλαµβάνονται στις εγκαταστάσεις της αφορούν αποθήκες σίτου δυναµικότητας 6.715,5 τόνων, αποθήκες αλεύρων (χύµα) δυναµικότητας 360 τόνων πιτύρων 195 τόνων ετοίµων προϊόντων σε σάκους των 50 κιλών δυναµικότητας σάκων χάρτινων σάκων δυναµικότητας τεµαχίων πλαστικών σάκων (για τα 13

15 υποπροϊόντα) τεµάχια. Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της τα ακόλουθα: 1. Γήπεδα Α. Γήπεδο Μύλου (εργοστασίου και αποθηκών) συνολικής έκτασης 4.004,25 τ.µ. µεταξύ των οδών. Μουτσοπούλου Μυκάλης Κενταύρων και Χρ. Σµύρνης στον Πειραιά. Η συνολική λογιστική αξία κτήσης του γηπέδου ανέρχεται σε ευρώ ,74. Β. Γήπεδο συνολικής έκτασης 194,34 τ.µ. επί της οδού. Μουτσοπούλου 19, στον Πειραιά, συνολικής αξίας κτήσης ευρώ ,88 Γ. Γήπεδο συνολικής έκτασης 253,15 τ.µ. επί της οδού Χρ. Σµύρνης 53 στον Πειραιά επί του οποίου υπάρχει οικοδοµή ισόγειας αποθήκης αξίας κτήσης ευρώ ,98. Γήπεδο επί της οδού. Μουτσοπούλου 21 και Χρ. Σµύρνης (γωνιακό του οικοδοµικού τετραγώνου του Κυλινδροµύλου) αξίας κτήσης ευρώ ,75 Ε. Γήπεδο 720,20 τ.µ. στην οδό Νικήτα 14, στον Πειραιά λογιστικής αξίας κτήσης ευρώ ,80 ΣΤ. Γήπεδο 990 τ.µ. στην θέση Βρεττό Σαλαµίνας, λογιστικής αξίας κτήσης ευρώ 9.820,77 Ζ. Γήπεδο 880 τ.µ. (το ½ της έκτασης στην θέση Χαρίτο Σαλαµίνος, λογιστικής αξίας κτήσης ευρώ 2.152,27 Η αντικειµενική αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,55 2. Κτίρια Α. Κτίρια Μύλου και αποθηκών στο γήπεδο Μύλου, συνολικής αξίας κτήσης ευρώ ,26 Β. Κτίριο αποθήκης επί του ανωτέρω περιγραφοµένου οικοπέδου Χρ. Σµύρνης 53, Πειραιάς- συνολικής αξίας κτήσης ευρώ ,82 Γ. Κτίριο στην οδό Νικήτα 14, στον Πειραιά, αξίας κτήσης ευρώ ,81 (Αντικειµενικής αξίας ευρώ ,29). Κτίριο επί της οδού.μουτσοπούλου 21 και Χρ. Σµύρνης (γωνιακό του οικοδοµικού τετραγώνου του Κυλινδροµύλου), αξίας κτήσης ευρώ ,25 2. Μισθωµένα ακίνητα Η Εταιρεία χρησιµοποιεί µισθωµένο χώρο για τη στέγαση του νέου κυλινδρόµυλου της στο Κερατσίνι στην οδό Λ. ηµοκρατίας αρ. 3. Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου ανέρχεται σε 6.341,72 τ.µ. µε παραγωγική δυνατότητα 240 τόνων αλεύρου ανά 24ωρο, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι που περιλαµβάνονται στις εγκαταστάσεις του αφορούν αποθήκες σίτου δυναµικότητας τόνων αποθήκες αλεύρων (χύµα) 350 τόνων πιτύρων 270 τόνων ετοίµων προϊόντων σε σάκους των 50 κιλών δυναµικότητας σάκων. Ο χώρος αυτός είναι µισθωµένος για την περίοδο 30/6/1995 µέχρι 31/12/2011 και το µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε ευρώ ,24 πλέον χαρτοσήµου. Η µηχανολογική υποδοµή της εταιρείας και οι παραγωγικές της διαδικασίες είναι σύγχρονες και υψηλού επιπέδου για τον κλάδο παραγωγής αλεύρων. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη σε κανένα από τα παραπάνω ακίνητα. 14

16 5.5.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Είδος Περιγραφή/Χρήση Έτος κτήσης Σύστηµα παραλαβής σίτου BUHLER BUHLER BUHLER Αποτελείται από ρέντλερ και λοιπά µηχανήµατα Πλήρης γραµµή καθαρισµού και διαβροχής σίτου δυναµικότητας 6 ΜΤ/H Πλήρης αλεστικό συγκρότηµα δυναµικότητας 120 ΜΤ/h αποτελούµενο από 2 πλανζίχτερ και 9 κυλινδροµηχανές P/S, σύστηµα on-line παρακολούθησης ποιοτικού ελέγχου, αυτοποιηµένο σύστηµα χαρµανιέρων οµογενοποιηµένων προϊόντων σε 8 κυψέλες των 13 ΜΤ/h εκάστη και τέλος σύστηµα online ετοίµων αλεύρων 4 κυψελών δυναµικότητας 320 ΜΤ συνολικώς. Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τροφοδότησης χύδην φορτίων δυναµικότητας 30 ΜΤ/h Παλαιές χρήσεις PAGLIERANT Σύστηµα ενσάκκισης δυναµικότητας 500 σάκων ανά ώρα 1994 OCME BUHLER Παλλετοποιητικό µηχάνηµα δυναµικότητας 500 σάκων ανά ώρα Αυτόµατο πνευµατικό σύστηµα εκφόρτωσης πλοίων δυναµικότητας 250 ΜΤ/h Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων Σύµφωνα µε τον Ισολογισµό της 31/12/2004: Mε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ' αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ,34 ευρώ και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,34 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,00 ευρώ µε την οποία συµψηφίσθηκαν ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως των κτιρίων υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό 8.734,51 ευρώ απ αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. Η λογιστική αξία των γηπέδων οικοπέδων ανέρχεται σε ευρώ ,40 Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και των τεχνικών έργων σε ευρώ 3.166,085,42 και ευρώ ,04 αντίστοιχα. Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των µηχανηµάτων και λοιπού µηχανολογικού 15

17 εξοπλισµού σε ευρώ ,39 και ευρώ ,58 αντίστοιχα. Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των µεταφορικών µέσων σε ευρώ ,94 και ευρώ ,09 αντίστοιχα. Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σε ευρώ ,32 και ευρώ ,39 αντίστοιχα. Στον επόµενο πίνακα περιγράφεται η λογιστική εξέλιξη της αξίας των (σε χιλ.ευρώ) κατά το χρονικό διάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Τεχνικά έργα Μηχ/τα εγκατ/σεις µηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Εξοδα εγκαταστάσεως ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Στη χρήση 2004 έγινε η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των οικοπέδων και των κτιρίων καθώς και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, σύµφωνα µε το Ν. 2065/ Εγγυήσεις Η Εταιρεία δεν έχει δώσει ούτε έχει λάβει εγγύηση σε ή από άλλη εταιρεία ή Τράπεζα. 16

18 5.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έχει ως παρακάτω: Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυσή της (ΦΕΚ 102/ ) σε δρχ , διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 εκάστη και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου εις είδη και µετρητά. Το 1954 και µε βάση τον Ν. 2854/54, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε σε δρχ διηρηµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 0,5 εκάστη. Κατ εφαρµογήν του από ιατάγµατος «περί αναπροσαρµογής των Ισολογισµών των Ανωνύµων Εταιρειών» η ονοµαστική αξία των µετοχών αυξήθηκε σε δρχ. 259 από 0,5 δρχ. και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ , διηρηµένο σε µετοχές. Με απόφαση της από Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού Ν /1959 και µε την έκδοση νέων µετοχών. Το νέο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 1604/ ). Το µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε απόφαση της από Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε την έκδοση νέων µετοχών. Η αύξηση αυτή έγινε µε ολοσχερή καταβολή µετρητών και το νέο µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 501/ ). Με απόφαση της από Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ αφ ενός µε κεφαλαιοποίηση ύψους δρχ της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων και αφ ετέρου µε καταβολή µετρητών ύψους δρχ µε έκδοση µετοχών. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 3234/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε α) κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο ύψους δρχ , β) µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού Ν /1959 ύψους δρχ , γ) µε µερική κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν. 147/1967 ύψους δρχ και δ) µε καταβολή µετρητών ύψους δρχ , οι οποίες αντικαταστάθηκαν µε νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 518 εκάστη (reverse split) και αφ ετέρου εκδόθηκαν νέες µετοχές µε την νέα ονοµαστική τιµή. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 518 εκάστη (ΦΕΚ 2764/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση ύψους δρχ της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων και µε καταβολή µετρητών ύψους δρχ , µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά δρχ Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη (ΦΕΚ 3349/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, µε έκδοση µετοχών. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη (ΦΕΚ 190/ ). 17

19 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αντικαταστάθηκαν οι µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη µε νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 121,75 (split). Η αλλαγή αυτή δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ αριθµόν 3494/ Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ εν µέρει µε κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων (Ν. 2065/1992) ύψους δρχ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά δρχ. 88,25. Το υπόλοιπο της αυξήσεως επήλθε µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και συγκεκριµένα κατά δρχ (1 νέα µετοχή ανά 4 παλαιές), µε την έκδοση νέων µετοχών και µε τιµή διάθεσης δρχ εκάστη. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη (ΦΕΚ 6308/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992 και µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη (ΦΕΚ 5759/ ). Στις η 71η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών από τους Μετόχους κατά εξακόσια είκοσι επτά εκατοµµύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές ( ), η οποία αύξηση επανεγκρίθηκε στις από την 72η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω µη υλοποίησής της µέχρι τότε και η οποία αύξηση ανακλήθηκε στις από την 74η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω µη υλοποίησης της. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στα εξακόσια είκοσι επτά εκατοµµύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές ( ), διαιρεµένο σε δυο εκατοµµύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ( ) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας διακοσίων δέκα δραχµών (210) έκαστη. Στις η 75η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδονταπεντε εκατοµµύρια εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερις δρχ ( ), προερχόµενη κατά τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες πενήντα εξ δρχ ( ) από υπεραξία η οποία προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρειας βάσει του Ν.2065/1992, και κατά πενήντα εκατοµµύρια διακόσιες εβδοµήντα εξ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ. ( ) από αφορολόγητα αποθεµατικά του άρθρου 22 του Ν.1828/1989. Επίσης αποφάσισε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της Μετοχής από διακόσιες δέκα (210) δρχ σε εκατό εβδοµήντα και 0,375 (170,375) δρχ. και την έκδοση, λόγω της ως άνω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου και της µειώσεως της ονοµαστικής αξίας των Μετοχών, ενός εκατοµµυρίου εκατό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ( ) νέων Μετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό εβδοµήντα και 0,375 (170,375) δρχ. εκάστης Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δώδεκα εκατοµµύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις ( ) δρχ, διαιρούµενο σε τέσσερα εκατοµµύρια εκατό ογδόντα µια χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα ( ) Μετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό εβδοµήντα και 0,375 (170,375) δρχ εκάστης. Η ίδια ως άνω Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17 ης εκεµβρίου 2001 αποφάσισε επίσης την έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονοµατικής αξίας 18

20 Μετοχής της Εταιρείας σε Ευρω, ως εξής: «το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατοµµύρια ενενήντα χιλιάδες ( ) Ευρω, διαιρούµενο σε τέσσερα εκατοµύρια εκατό ογδόντα µια χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα ( ) Μετοχές, ονοµαστικής αξιας εκάστης πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρω.» Η παραπάνω απόφαση υλοποιήθηκε την 4 η Μαρτίου 2002 οπότε και εκδόθηκαν οι νέες Μετοχές, οι οποίες διετέθησαν δωρεάν στους Μετόχους. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24 ης Οκτωβρίου 2002 απεφάσισε τη µετατροπή των Μετοχών της Εταιρείας από ανώνυµες σε ονοµαστικές. 5.7 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Στον επόµενο πίνακα αναλύεται η καθαρή θέση της Εταιρείας και υπολογίζεται η λογιστική αξία της µετοχής. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Ποσά σε ευρώ (εκτός αριθµού µετοχών) Αριθµός µετοχών Ονοµαστική αξία 0,50 Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο ,00 Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,01 Λοιπά αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής Αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,43 Αποτελέσµατα εις νέο ,03 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,41 Λογιστική αξία µετοχής 0, ΜΕΤΟΧΟΙ Οι βασικοί µέτοχοι της εταιρείας καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής τους όπως εµφανίσθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εµφανίζονται στον επόµενο Πίνακα. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ,70% ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ,91% ΣΥΝΟΛΟ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54

14.2 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου 54. 14.1 Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εταιρείας 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 6 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 7 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της Πορείας της

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005

Μύλοι Λούλη Α.Ε. Ετήσιο ελτίο 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόµενα 1 1. Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου Εταιρείας 5 3. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου ελτίου 6 4. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα