ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004"

Transcript

1 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 5 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων Εγγυήσεις ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΣΤΟ.Σ. ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. 21α 5.12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ. 23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ 5.15 ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 23 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ραστηριότητα Εξέλιξη εργασιών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης Ταµιακές ροές ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 38 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εξέλιξη εργασιών οµίλου ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 38 1

3 7.1.2 Ανάλυση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Ταµιακές ροές ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης του ΣΥΝ ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Μ ΑΥΤΗ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 48 9 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 50 2

4 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (χιλιάδες ευρώ) Πωλήσεις από: - Bιοµηχανική δραστηριότητα Εµπορική δραστηριότητα Σύνολο πωλήσεων Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης Μικτά κέρδη Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές.σ Κέρδη µετά από φόρους & φόρους φορολογικού ελέγχου Συνολικό µέρισµα ανά µετοχή Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (τεµ.) Αριθµός µετοχών τέλους χρήςης (τεµ.) Στοιχεία ανά µετοχή σε ευρώ Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 0,17 0,15 0,11 Κέρδη προ φόρων 0,03 0,04 0,004 Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές.σ. 1 0,02 0,03 0,00 Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου 0,02-0,03 0,00 Μέρισµα ανά µετοχή 2 0,00 0,00 0,00 1 εν διανεµήθησαν αµοιβές.σ. από τα κέρδη της εταιρείας. 2 Η Εταιρεία δεν έδωσε µέρισµα για την χρήση 2004 λόγω κάλυψης ζηµιών µε τα κέρδη της χρήσης. 3

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (χιλιάδες ευρώ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ενσώµατα πάγια Μείον: Αποσβέσεις παγίων Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αλλοι λογαριασµοί ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ιδια κεφάλαια Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Προβλέψεις και µεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο παθητικού ΕΙΚΤΕΣ Αύξηση πωλήσεων -32,60% -19,16% 2,11% Αύξηση κερδών προ φόρων 100,00% 50.62% -89,97% Περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) 17,25% 9,47% 7,83% Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 1,50% 2,79% 0,27% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 4.55% 7,73% 0,78% Γενική ρευστότητα 0,59 0,55 0,57 Αµεση ρευστότητα 0,45 0,39 0,39 Ξένα/Ιδια κεφάλαια 3,17 3,69 3,53 4

6 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (χιλιάδες ευρώ) Πωλήσεις Μικτά κέρδη Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων Κέρδη προ αποσβέσεων Κέρδη προ φόρων Καθαρά ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας Σταθµισµένος αριθµός µετοχών Στοιχεία ανά µετοχή σε ευρώ Κέρδη προ τόκων & αποσβέσεων 1,46 2,16 1,14 Κέρδη προ φόρων -0,15 0,37 0,18 Καθαρά ενοποιηµένα κέρδη -0,32 0,15-0,05 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (χιλιάδες ευρώ) Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ενσώµατα πάγια Μείον: Αποσβέσεις παγίων Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αλλοι λογαριασµοί ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ιδια κεφάλαια Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Προβλέψεις και µεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο παθητικού ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αύξηση πωλήσεων -12,6% 8,33% -20,92% Αύξηση κερδών προ φόρων -53,8% 100% -52,68% Μικτό περιθώριο κέρδους (προ αποσβέσεων) 47,2% 57,4% 48,16% Καθαρό περιθώριο κέρδους (προ φόρων) -5,2% 11,8% 7,05% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) -41,1% 101,7% 23,97% Γενική ρευστότητα 0,85 0,40 0,79 Αµεση ρευστότητα 0,74 0,37 0,64 Ξένα/Ιδια κεφάλαια 50,8 56,67 12,65 5

7 Οι εταιρείες του οµίλου που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση για τις χρήσεις είναι: 2002: - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. (20%) - ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2003: - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. (20%) - ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΚΤΟΝΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2004: :- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. (20%) -ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας «ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος ηµοκρατίας 3, Κερατσίνι Υπεύθυνος ο κος ηµήτριος Καραµηνάς, τηλ Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 5/204/ Κεφ. ΣΤ άρθρο 16 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ) όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: 6

8 Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, Αντιπρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος της Εταιρείας. ηµήτριος Α. Καραµηνάς, Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Ολες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται απ αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Οι χρήσεις 2002 και 2004 της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Κων/νο εµέτη, της Εταιρείας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ , (οδός Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ), ενώ η χρήση 2003 ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Θεόδωρο Παπανικολάου, της Εταιρείας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ , (οδός Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Τα οικονοµικά στοιχεία και αποτελέσµατα της Εταιρείας εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε τους αντίστοιχους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσης. Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2004 αναφέρεται ότι: 1) εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ", "ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε.", "ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ", και "ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε..Α.Ε." που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 77% και 44% των ενοποιηµένων συνόλων Ενεργητικού και Κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από ελεγκτές του Κ.Ν. 2190/1920, στην έκθεση ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε, για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων 2) Συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρ. 48 του Κ.Ν. 2190/1920 για την εταιρεία «ΘΕΟ ΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ». 3) Mε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ' αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ,16 ευρώ και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,86 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,30 ευρώ από την οποία συµψηφίσθηκαν ζηµίες προηγουµένων χρήσεων ποσού ,79 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό ,51 εµφανίζεται στον λογαριασµό του Παθητικού Α.ΙΙΙ.-2 " ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Οι αποσβέσεις της χρήσεως των κτιρίων υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό ,00 ευρώ περίπου απ αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή 7

9 Στις σηµειώσεις και στο Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή του Ισολογισµού χρήσης 2004 αναφέρεται ότι: 1) Mε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ' αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ,34 ευρώ και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,34 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,00 ευρώ µε την οποία συµψηφίσθηκαν ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως των κτιρίων υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό 8.734,51 ευρώ απ αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. 2) Η σχηµατισµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολείπεται κατά ,00 ευρώ περίπου από αυτή που θα προέκυπτε αν υπολογιζόταν, για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/ ) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2002 έως και 2004 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Εκτός των ανωτέρω τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών δεν περιέχουν καµµία σηµαντική αρνητική παρατήρηση. Τέλος οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε ΘΕΟ ΩΡΟΝ Α.Ε..Α.Ε ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε..Α.Ε ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο διάστηµα δεν πραγµατοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών. 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε µία. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόµο και το καταστατικό της, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές απ αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. 8

10 Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη ιοίκηση και τα κέρδη της εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σ οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµµιά περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση της Εταιρικής Περιουσίας ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανοµή αυτής ούτε να αναµιχθούν στη ιοίκηση της Εταιρείας ή να αµφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µ αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία, σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ΑΕ σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω Ανώνυµης Εταιρείας. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετόχων και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας να ασκήσει τον έλεγχο της Εταιρείας σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Κ.Ν. 2190/1920, και µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των 9

11 ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στον δικαιούχο µε βάση την αντίστοιχη βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος πληρωµής των µερισµάτων ανακοινώνεται στον Ηµερήσιο Τύπο. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρεία λειτουργεί µε την µορφή της ανώνυµης εταιρείας και υπόκειται στον Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Είναι εγγεγραµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 7703/06/Β/86/129. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κερατσίνι Αττικής στην Λεωφόρο ηµοκρατίας 3, όπου µεταφέρθηκε σύµφωνα µε τη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17 ης εκεµβρίου Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 30/4/1935 µε την επωνυµία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. µετά από µετατροπή της προσωπικής επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ που ιδρύθηκε το 1912 και µε την υπ αριθµό Λ7/7-2/2/ των Υπουργών των Εσωτερικών και Εθνικής Οικονοµίας της Νοµαρχίας Αττικής. Στη συνέχεια η συστατική πράξη της Ανωνύµου Εταιρείας δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. (Φ.Ε.Κ. 102/ ), κωδικοποιήθηκε και δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 217/ Η Εταιρεία εισήλθε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στις 24 Νοεµβρίου Προηγήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή ύψους δρχ. 609 εκ., (σύµφωνα µε την από 31/10/1949 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων), µε την έκδοση µετοχών ονοµαστικής αξίας 210 δρχ. και τιµή διαθέσεως δρχ. εκάστη. Από την αύξηση προέκυψε αποθεµατικό υπέρ το άρτιο ύψους 534 εκ. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε 100 χρόνια ήτοι µέχρι 30/4/2035 και ο σκοπός της, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι η αλευροβιοµηχανία, η εµπορία αλεύρων και δηµητριακών καρπών. Επίσης η Εταιρεία δύναται να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε συναφείς κλάδους και να συµµετέχει σε εταιρείες οιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού ή να συνιστά τέτοιες εταιρείες. 5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο ιδρυτής της εταιρείας Κωνσταντίνος Ι. Σαραντόπουλος γεννήθηκε στο Θεολόγο της Λακωνίας το 1875 και ακολούθησε νοµικές σπουδές στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών από το οποίο και απεφοίτησε το Μετά από σύντοµη άσκηση της δικηγορίας στη Σπάρτη ήλθε στον Πειραιά και ασχολήθηκε µε το αλευροεµπόριο στην εταιρεία του θείου του Παναγιώτη Κουµάνταρου. Το 1910 ο Κωνσταντίνος Ι. Σαραντόπουλος αγόρασε το 1/3 του επί της οδού Νικήτα 14, στον Πειραιά, Μύλου ιδιοκτησίας του Ρασογιάννη και του εξ Υδρας πλοιοκτήτη Θεόφιλου Καλλίτσα. Στη συνέχεια απέκτησε και τα υπόλοιπα 2/3 του Μύλου στο ιστορικό κέντρο του Πειραιά που λειτούργησε ως προσωπική επιχείρησή του µέχρι το 1935, οπότε και ιδρύθηκε εκ µετατροπής η Ανώνυµος Εταιρεία ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Την 26 Αυγούστου 1935 ο Μύλος κατεστράφη ολοσχερώς από πυρκαϊά κατά την ηµέρα επαναλειτουργίας του, µετά από εκτεταµένες εργασίες εκσυγχρονισµού. Το 1938 λειτούργησε το καινούριο εργοστάσιο, κατασκευής του Γερµανικού Οίκου MIAG Braunchweig, επί της οδού 10

12 . Μουτσοπούλου 17 στα Καµίνια του Πειραιά. Μετά τον πόλεµο ο ιδρυτής της Εταιρείας βραβεύθηκε από τον Στρατάρχη Αlexander, Ανώτατο Στρατιωτικό ιοικητή Συµµαχικών υνάµεων Μεσογείου, για τη δράση του κατά την περίοδο Το 1961 του απενεµήθη από τον Βασιλέα Παύλο το Βασιλικό Εύσηµο ήµων και Κοινοτήτων για τις σηµαντικές του υπηρεσίες στο Θεσµό των ήµων και Κοινοτήτων. Το 1968 ο ιδρυτής, Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, απεβίωσε. Κατά τα έτη και το εργοστάσιο των Καµινίων εκσυγχρονίστηκε ουσιαστικά µε την εγκατάσταση Μύλου και αλεστικού συγκροτήµατος για άλεση σκληρού και µαλακού σίτου αντίστοιχα. Το 1993 η Εταιρεία εγκαταστάθηκε στις επιλιµένιες εγκαταστάσεις της πρώην Ελληνικής Αλευροβιοµηχανίας επί της Λεωφόρου ηµοκρατίας 3, στο Κερατσίνι, ξεκινώντας εκτεταµένες εργασίες εκσυγχρονισµού. Το 1997 λειτούργησε το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο κατασκευής του Ελβετικού Οίκου BUHLER Uzwil, που θεωρείται από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη και η Εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες της µε Αντιπρόεδρο και Εντεταλµένο Σύµβουλο τον Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο, εγγονό του Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου, και τον Θεόδωρο Σαραντόπουλο, υιό του ιδρυτή, ως Πρόεδρο της Εταιρείας. Το 1999 βραβεύθηκε από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ως µία από τις παλαιότερες και επιτυχώς λειτουργούσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο Οµιλος Εταιρειών «Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε.» απασχολεί στον Πειραιά σήµερα 38 άτοµα και είχε το 2004 ενοποιηµένο κύκλο εργασιών και λοιπών εσόδων εκµεταλλεύσεως χιλιάδες ευρώ. 5.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, από την ίδρυσή της στον τοµέα παραγωγής αλεύρων σε διάφορες ποιότητες και σιµιγδάλι. Το αντικείµενό της εµπίπτει στην κατηγορία παραγωγής προϊόντων αλευροµύλων µε κωδικό σύµφωνα µε την ανάλυση της ΣΤΑΚΟ Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων από άλεση µαλακού και σκληρού σίτου. Παράγονται 25 διαφορετικά είδη αλεύρων ικανά να καλύψουν τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Τα προϊόντα της Εταιρείας απευθύνονται σε ποικίλες κατηγορίες πελατών µε σηµαντικότερες εκείνες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Η αγορά είναι πλέον έντονα ανταγωνιστική και αυτό επηρεάζει άµεσα και τις τιµές των βασικών αλεύρων της αρτοποιίας. Ως συνέπεια της καλής και σταθερής ποιότητας των προϊόντων της Εταιρείας οι τιµές πώλησής της παραµένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι σηµαντικότερες πρώτες ύλες είναι το µαλακό και σκληρό σιτάρι. Για το σκληρό σιτάρι πηγή αγοράς είναι η Ελληνική παραγωγή, ενώ για το µαλακό τα τελευταία χρόνια, γίνονται σηµαντικές εισαγωγές από την Ευρώπη καθώς και από Καναδά. Τα είδη που παράγονται από την εταιρεία µπορούν να οµαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: Α. Άλευρα αρτοποιίας Β. Άλευρα πολυτελείας Γ. Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι 11

13 . Προϊόντα για βιοµηχανικές εταιρείες Ε. Υποπροϊόντα Άλευρα αρτοποιίας: Η Εταιρεία παράγει µια µεγάλη γκάµα αλεύρων αρτοποιίας που ανάλογα µε τον βαθµό άλεσης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 70% απλό, 70% δυνατό, 70% ζαχαροπλαστικής, αλεύρι 90%, 70% στάνταρ και Κ κίτρινο σύµµεικτο. Άλευρα πολυτελείας: Είναι άλευρα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αρτοσκευασµάτων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Η εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: αλεύρι Π (55), Π (φρυγανιά), Π (τσουρέκι), Π (Αµερικής), Π (σούπερ Σ) και Σαραντόπουλος PLUS. Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι: Η Εταιρεία παράγει τις εξής κατηγορίες: Αλεύρι Μ κίτρινο σιµιγδαλωτό, Μ κίτρινο χωριάτικο και όλα τα είδη των σιµιγδαλιών. Άλευρα για βιοµηχανικές εταιρείες: Τα είδη που παράγονται είναι τα ακόλουθα: Π (55) ειδικό, τύπου 70% και ζαχαροπλαστικής ειδικό. Υποπροϊόντα: Τα προϊόντα που υπόκεινται στην συγκεκριµένη κατηγορία είναι τα πίτυρα, βήττες, σκύβαλα, βήττες ειδικές και άλφες. Το αλεύρι συσκευάζεται σε σάκους των 50 κιλών που πωλούνται κυρίως σε φούρνους. Το αλεύρι και το σιµιγδάλι (χύµα) πωλείται σε βιοµηχανικούς πελάτες (βιοµηχανίες µπισκότων και άλλων αρτοσκευασµάτων καθώς και βιοµηχανίες ζυµαρικών) στην Ελλάδα. Τα υποπροϊόντα από την παραγωγική διαδικασία πωλούνται σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς και βιοµηχανίες ζωοτροφών. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανά κλάδο δραστηριότητας για την τριετία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (σε χιλιάδες ευρώ) Άλευρα από µαλακό σιτάρι Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι Υποπροϊόντα Λοιπά Σύνολο

14 Κατωτέρω παρουσιάζεται η ανά ηµέρα παραγωγική δυναµικότητα των εργοστασίων της Εταιρείας στο Κερατσίνι και στα Καµίνια. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (Σε Kιλά ανά ηµέρα) Άλευρα από µαλακό σιτάρι Άλευρα και σιµιγδάλια από σκληρό σιτάρι Υποπροϊόντα Σύνολο ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Η Εταιρεία έχει οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων το οποίο συντονίζεται από το αρµόδιο τµήµα που στεγάζεται στα γραφεία της Εταιρείας στο Κερατσίνι. Η Εταιρεία προωθεί τα προϊόντα της στους πελάτες της που χωρίζονται σε Βιοτεχνικούς (σάκκοι των 50 κιλών) και Βιοµηχανικούς (χύµα σε σιλοφόρο φορτηγό όχηµα) µε πωλητές, αντιπροσώπους και µε απ ευθείας πωλήσεις του αρµόδιου τµήµατος. Οι πωλήσεις µέσω πωλητών καλύπτουν το 19% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, οι πωλήσεις µέσω αντιπροσώπων το 34% και 47% απ ευθείας από την εταιρεία. Οι πωλητές καλύπτουν τον Νοµό Αττικής, ενώ η Εταιρεία διαθέτει επιπλέον και έντεκα (11) αντιπροσώπους που έχουν αποκλειστική συνεργασία µε την Εταιρεία και καλύπτουν τις περιοχές Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαίας, ωδεκανήσων, Κυκλάδων, Κέρκυρας, Νησιά Β. και Ν. Αιγαίου και Κρήτη. Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο µεγαλύτερο µέρος τους γίνονται επί πιστώσει. Τα εµπορεύµατα µεταφέρονται στους πελάτες µε µισθωµένα µεταφορικά µέσα από µεταφορικές εταιρείες. Το κόστος µεταφοράς των εµπορευµάτων επιβαρύνει τον πελάτη και χρεώνεται συνήθως ξεχωριστά. Το συνολικό πελατολόγιο της Εταιρείας κατά την απαρτίζεται από επιχειρήσεις. Η Εταιρεία ακολουθεί διάφορες προωθητικές ενέργειες και παράλληλα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας µε τους πελάτες της υποστηρίζει διάφορα σωµατεία αρτοποιών. 5.5 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γήπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Η αξία των ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας είναι αναπροσαρµοσµένη βάσει των Νόµων 542/1977, 1249/1982 της Ε 2665/1988 Κοινής Υπουργ. Απόφασης και του Ν. 2065/1992. Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο Κερατσίνι σε ενοικιασµένο Κυλινδρόµυλο και χώρο γραφείων. Ο παλαιός ιδιόκτητος Κυλινδρόµυλος στεγάζεται σε εξαώροφο κτίριο που βρίσκεται στα Καµίνια του ήµου Πειραιά σε Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 4.451,74 τ.µ. Ο Κυλινδρόµυλος έχει παραγωγική δυνατότητα 152 τόνων αλεύρου ανά 24ωρο, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι που περιλαµβάνονται στις εγκαταστάσεις της αφορούν αποθήκες σίτου δυναµικότητας 6.715,5 τόνων, αποθήκες αλεύρων (χύµα) δυναµικότητας 360 τόνων πιτύρων 195 τόνων ετοίµων προϊόντων σε σάκους των 50 κιλών δυναµικότητας σάκων χάρτινων σάκων δυναµικότητας τεµαχίων πλαστικών σάκων (για τα 13

15 υποπροϊόντα) τεµάχια. Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της τα ακόλουθα: 1. Γήπεδα Α. Γήπεδο Μύλου (εργοστασίου και αποθηκών) συνολικής έκτασης 4.004,25 τ.µ. µεταξύ των οδών. Μουτσοπούλου Μυκάλης Κενταύρων και Χρ. Σµύρνης στον Πειραιά. Η συνολική λογιστική αξία κτήσης του γηπέδου ανέρχεται σε ευρώ ,74. Β. Γήπεδο συνολικής έκτασης 194,34 τ.µ. επί της οδού. Μουτσοπούλου 19, στον Πειραιά, συνολικής αξίας κτήσης ευρώ ,88 Γ. Γήπεδο συνολικής έκτασης 253,15 τ.µ. επί της οδού Χρ. Σµύρνης 53 στον Πειραιά επί του οποίου υπάρχει οικοδοµή ισόγειας αποθήκης αξίας κτήσης ευρώ ,98. Γήπεδο επί της οδού. Μουτσοπούλου 21 και Χρ. Σµύρνης (γωνιακό του οικοδοµικού τετραγώνου του Κυλινδροµύλου) αξίας κτήσης ευρώ ,75 Ε. Γήπεδο 720,20 τ.µ. στην οδό Νικήτα 14, στον Πειραιά λογιστικής αξίας κτήσης ευρώ ,80 ΣΤ. Γήπεδο 990 τ.µ. στην θέση Βρεττό Σαλαµίνας, λογιστικής αξίας κτήσης ευρώ 9.820,77 Ζ. Γήπεδο 880 τ.µ. (το ½ της έκτασης στην θέση Χαρίτο Σαλαµίνος, λογιστικής αξίας κτήσης ευρώ 2.152,27 Η αντικειµενική αξία των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,55 2. Κτίρια Α. Κτίρια Μύλου και αποθηκών στο γήπεδο Μύλου, συνολικής αξίας κτήσης ευρώ ,26 Β. Κτίριο αποθήκης επί του ανωτέρω περιγραφοµένου οικοπέδου Χρ. Σµύρνης 53, Πειραιάς- συνολικής αξίας κτήσης ευρώ ,82 Γ. Κτίριο στην οδό Νικήτα 14, στον Πειραιά, αξίας κτήσης ευρώ ,81 (Αντικειµενικής αξίας ευρώ ,29). Κτίριο επί της οδού.μουτσοπούλου 21 και Χρ. Σµύρνης (γωνιακό του οικοδοµικού τετραγώνου του Κυλινδροµύλου), αξίας κτήσης ευρώ ,25 2. Μισθωµένα ακίνητα Η Εταιρεία χρησιµοποιεί µισθωµένο χώρο για τη στέγαση του νέου κυλινδρόµυλου της στο Κερατσίνι στην οδό Λ. ηµοκρατίας αρ. 3. Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου ανέρχεται σε 6.341,72 τ.µ. µε παραγωγική δυνατότητα 240 τόνων αλεύρου ανά 24ωρο, ενώ οι αποθηκευτικοί χώροι που περιλαµβάνονται στις εγκαταστάσεις του αφορούν αποθήκες σίτου δυναµικότητας τόνων αποθήκες αλεύρων (χύµα) 350 τόνων πιτύρων 270 τόνων ετοίµων προϊόντων σε σάκους των 50 κιλών δυναµικότητας σάκων. Ο χώρος αυτός είναι µισθωµένος για την περίοδο 30/6/1995 µέχρι 31/12/2011 και το µηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε ευρώ ,24 πλέον χαρτοσήµου. Η µηχανολογική υποδοµή της εταιρείας και οι παραγωγικές της διαδικασίες είναι σύγχρονες και υψηλού επιπέδου για τον κλάδο παραγωγής αλεύρων. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη σε κανένα από τα παραπάνω ακίνητα. 14

16 5.5.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Είδος Περιγραφή/Χρήση Έτος κτήσης Σύστηµα παραλαβής σίτου BUHLER BUHLER BUHLER Αποτελείται από ρέντλερ και λοιπά µηχανήµατα Πλήρης γραµµή καθαρισµού και διαβροχής σίτου δυναµικότητας 6 ΜΤ/H Πλήρης αλεστικό συγκρότηµα δυναµικότητας 120 ΜΤ/h αποτελούµενο από 2 πλανζίχτερ και 9 κυλινδροµηχανές P/S, σύστηµα on-line παρακολούθησης ποιοτικού ελέγχου, αυτοποιηµένο σύστηµα χαρµανιέρων οµογενοποιηµένων προϊόντων σε 8 κυψέλες των 13 ΜΤ/h εκάστη και τέλος σύστηµα online ετοίµων αλεύρων 4 κυψελών δυναµικότητας 320 ΜΤ συνολικώς. Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τροφοδότησης χύδην φορτίων δυναµικότητας 30 ΜΤ/h Παλαιές χρήσεις PAGLIERANT Σύστηµα ενσάκκισης δυναµικότητας 500 σάκων ανά ώρα 1994 OCME BUHLER Παλλετοποιητικό µηχάνηµα δυναµικότητας 500 σάκων ανά ώρα Αυτόµατο πνευµατικό σύστηµα εκφόρτωσης πλοίων δυναµικότητας 250 ΜΤ/h Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων Σύµφωνα µε τον Ισολογισµό της 31/12/2004: Mε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ' αιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ,34 ευρώ και η αξία των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ,34 ευρώ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού ,00 ευρώ µε την οποία συµψηφίσθηκαν ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. Οι αποσβέσεις της χρήσεως των κτιρίων υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες κατά ποσό 8.734,51 ευρώ απ αυτές που θα προέκυπταν, αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή. Η λογιστική αξία των γηπέδων οικοπέδων ανέρχεται σε ευρώ ,40 Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και των τεχνικών έργων σε ευρώ 3.166,085,42 και ευρώ ,04 αντίστοιχα. Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των µηχανηµάτων και λοιπού µηχανολογικού 15

17 εξοπλισµού σε ευρώ ,39 και ευρώ ,58 αντίστοιχα. Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των µεταφορικών µέσων σε ευρώ ,94 και ευρώ ,09 αντίστοιχα. Η αξία κτήσης και η αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σε ευρώ ,32 και ευρώ ,39 αντίστοιχα. Στον επόµενο πίνακα περιγράφεται η λογιστική εξέλιξη της αξίας των (σε χιλ.ευρώ) κατά το χρονικό διάστηµα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γήπεδα Οικόπεδα Κτίρια Τεχνικά έργα Μηχ/τα εγκατ/σεις µηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Εξοδα εγκαταστάσεως ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Στη χρήση 2004 έγινε η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των οικοπέδων και των κτιρίων καθώς και των σωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, σύµφωνα µε το Ν. 2065/ Εγγυήσεις Η Εταιρεία δεν έχει δώσει ούτε έχει λάβει εγγύηση σε ή από άλλη εταιρεία ή Τράπεζα. 16

18 5.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έχει ως παρακάτω: Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυσή της (ΦΕΚ 102/ ) σε δρχ , διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 εκάστη και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου εις είδη και µετρητά. Το 1954 και µε βάση τον Ν. 2854/54, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε σε δρχ διηρηµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 0,5 εκάστη. Κατ εφαρµογήν του από ιατάγµατος «περί αναπροσαρµογής των Ισολογισµών των Ανωνύµων Εταιρειών» η ονοµαστική αξία των µετοχών αυξήθηκε σε δρχ. 259 από 0,5 δρχ. και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ , διηρηµένο σε µετοχές. Με απόφαση της από Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού Ν /1959 και µε την έκδοση νέων µετοχών. Το νέο µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 1604/ ). Το µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε απόφαση της από Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε την έκδοση νέων µετοχών. Η αύξηση αυτή έγινε µε ολοσχερή καταβολή µετρητών και το νέο µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 501/ ). Με απόφαση της από Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ αφ ενός µε κεφαλαιοποίηση ύψους δρχ της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων και αφ ετέρου µε καταβολή µετρητών ύψους δρχ µε έκδοση µετοχών. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 259 εκάστη (ΦΕΚ 3234/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε α) κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο ύψους δρχ , β) µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού Ν /1959 ύψους δρχ , γ) µε µερική κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν. 147/1967 ύψους δρχ και δ) µε καταβολή µετρητών ύψους δρχ , οι οποίες αντικαταστάθηκαν µε νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 518 εκάστη (reverse split) και αφ ετέρου εκδόθηκαν νέες µετοχές µε την νέα ονοµαστική τιµή. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 518 εκάστη (ΦΕΚ 2764/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση ύψους δρχ της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων και µε καταβολή µετρητών ύψους δρχ , µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά δρχ Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη (ΦΕΚ 3349/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, µε έκδοση µετοχών. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη (ΦΕΚ 190/ ). 17

19 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της αντικαταστάθηκαν οι µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 974 εκάστη µε νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 121,75 (split). Η αλλαγή αυτή δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ αριθµόν 3494/ Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ εν µέρει µε κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων (Ν. 2065/1992) ύψους δρχ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά δρχ. 88,25. Το υπόλοιπο της αυξήσεως επήλθε µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και συγκεκριµένα κατά δρχ (1 νέα µετοχή ανά 4 παλαιές), µε την έκδοση νέων µετοχών και µε τιµή διάθεσης δρχ εκάστη. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη (ΦΕΚ 6308/ ). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ µε κεφαλαιοποίηση µέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992 και µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη. Ετσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 210 εκάστη (ΦΕΚ 5759/ ). Στις η 71η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών από τους Μετόχους κατά εξακόσια είκοσι επτά εκατοµµύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές ( ), η οποία αύξηση επανεγκρίθηκε στις από την 72η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω µη υλοποίησής της µέχρι τότε και η οποία αύξηση ανακλήθηκε στις από την 74η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λόγω µη υλοποίησης της. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στα εξακόσια είκοσι επτά εκατοµµύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές ( ), διαιρεµένο σε δυο εκατοµµύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα ( ) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας διακοσίων δέκα δραχµών (210) έκαστη. Στις η 75η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ογδονταπεντε εκατοµµύρια εκατό ενενήντα επτά χιλιάδες σαράντα τέσσερις δρχ ( ), προερχόµενη κατά τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες πενήντα εξ δρχ ( ) από υπεραξία η οποία προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρειας βάσει του Ν.2065/1992, και κατά πενήντα εκατοµµύρια διακόσιες εβδοµήντα εξ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ δρχ. ( ) από αφορολόγητα αποθεµατικά του άρθρου 22 του Ν.1828/1989. Επίσης αποφάσισε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της Μετοχής από διακόσιες δέκα (210) δρχ σε εκατό εβδοµήντα και 0,375 (170,375) δρχ. και την έκδοση, λόγω της ως άνω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου και της µειώσεως της ονοµαστικής αξίας των Μετοχών, ενός εκατοµµυρίου εκατό ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ( ) νέων Μετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατό εβδοµήντα και 0,375 (170,375) δρχ. εκάστης Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσια δώδεκα εκατοµµύρια τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τέσσερις ( ) δρχ, διαιρούµενο σε τέσσερα εκατοµµύρια εκατό ογδόντα µια χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα ( ) Μετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατό εβδοµήντα και 0,375 (170,375) δρχ εκάστης. Η ίδια ως άνω Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 17 ης εκεµβρίου 2001 αποφάσισε επίσης την έκφραση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονοµατικής αξίας 18

20 Μετοχής της Εταιρείας σε Ευρω, ως εξής: «το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δυο εκατοµµύρια ενενήντα χιλιάδες ( ) Ευρω, διαιρούµενο σε τέσσερα εκατοµύρια εκατό ογδόντα µια χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα ( ) Μετοχές, ονοµαστικής αξιας εκάστης πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρω.» Η παραπάνω απόφαση υλοποιήθηκε την 4 η Μαρτίου 2002 οπότε και εκδόθηκαν οι νέες Μετοχές, οι οποίες διετέθησαν δωρεάν στους Μετόχους. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24 ης Οκτωβρίου 2002 απεφάσισε τη µετατροπή των Μετοχών της Εταιρείας από ανώνυµες σε ονοµαστικές. 5.7 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Στον επόµενο πίνακα αναλύεται η καθαρή θέση της Εταιρείας και υπολογίζεται η λογιστική αξία της µετοχής. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Ποσά σε ευρώ (εκτός αριθµού µετοχών) Αριθµός µετοχών Ονοµαστική αξία 0,50 Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο ,00 Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,01 Λοιπά αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής Αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,43 Αποτελέσµατα εις νέο ,03 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,41 Λογιστική αξία µετοχής 0, ΜΕΤΟΧΟΙ Οι βασικοί µέτοχοι της εταιρείας καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής τους όπως εµφανίσθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εµφανίζονται στον επόµενο Πίνακα. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ,70% ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ,91% ΣΥΝΟΛΟ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. γ) Αρθρο 42β παρ 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ Α.Ε. ΙΑΣΩ SERVICES ΑΡ. Μ.Α.Ε 53442/01ΑΤ/Β/02/460 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει). 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση)

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005 31/12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας για

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα