! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,"

Transcript

1 ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&,

2 Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον Σολεντ Υνιϖερσιτψ, ΥΚ Τιµοσ.αλµπανισ σολεντ.αχ.υκ Αβστραχτ Τηισ παπερ συµµαρισεσ τηε φινδινγσ φροµ α σµαλλ σχαλε πιλοτ προϕεχτ ινϖεστιγατινγ τηε ποτεντιαλ οφ ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ το ενηανχε φλεξιβιλιτψ ιν τηε δελιϖερψ οφ τηε χυρριχυλυµ ιν βλενδεδ λεαρνινγ χουρσεσ. Τηε χυρρεντ λιτερατυρε ον τηε υσε οφ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ ισ ρεϖιεωεδ ανδ τηε αφφορδανχεσ ανδ λιµιτατιονσ οφ ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ αρε χλοσελψ εξαµινεδ. Ρεασονσ ωηψ τηε χασε στυδψ ρεσεαρχη µετηοδολογψ ωασ αδοπτεδ αρε τηεν εξπλαινεδ. Φεεδβαχκ φροµ βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ ηασ βεεν γατηερεδ, αναλψσεδ ανδ δισχυσσεδ; λεσσονσ λεαρντ δυρινγ τηε πιλοτ αρε αλσο δισχυσσεδ ανδ α στρυχτυρεδ αππροαχη φορ τηε συχχεσσφυλ ιµπλεµεντατιον οφ τηεσε σψστεµσ ισ προποσεδ. Τηε παπερ ισ τηεν χονχλυδεδ. 1. Ιντροδυχτιον Ονε οφ τηε µαιν οβϕεχτιϖεσ οφ τηε Υνιϖερσιτψσ Στρατεγιχ εϖελοπµεντ Προγραµµε ισ το ενηανχε φλεξιβιλιτψ ιν τηε δελιϖερψ οφ τηε χυρριχυλυµ οφφερινγ σοµε χουρσεσ τηατ χαν βε στυδιεδ ιν α βλενδεδ µοδε οφ δελιϖερψ. Ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ ωουλδ ποσσιβλψ ινχρεασε στυδεντσ ενγαγεµεντ ωιτη τηειρ χουρσεσ εσπεχιαλλψ ιν βλενδεδ λεαρνινγ χουρσεσ ωιτη µινιµυµ φαχε το φαχε χονταχτ ανδ διστανχε λεαρνινγ χουρσεσ. Α στυδεντ χοηορτ οφ αδυλτ, παρτ τιµε λεαρνερσ στυδψινγ φορ α ποστγραδυατε θυαλιφιχατιον ηασ βεεν ιδεντιφιεδ ασ τηε µοστ συιταβλε γρουπ φορ τηισ πιλοτ; τηισ στυδεντ χοηορτ ισ χοµπρισεδ βψ ωορκινγ προφεσσιοναλσ ιν φυλλ τιµε εµπλοψµεντ; τηεψ ηαϖε µινιµυµ πηψσιχαλ πρεσενχε ον χαµπυσ: 10 ρεσιδεντιαλ ωεεκενδσ περ ψεαρ. Τηεψ αλσο γετ αχχεσσ το α ςιρτυαλ Λεαρνινγ Ενϖιρονµεντ ωηερε τηεψ χαν αχχεσσ λεαρνινγ ρεσουρχεσ ανδ δισχυσσ µοδυλε ρελατεδ ισσυεσ ωιτη οτηερ µεµβερσ οφ τηειρ χοηορτ υσινγ δισχυσσιον φορυµσ, βυτ υντιλ νοω νο προϖισιον φορ σψνχηρονουσ γρουπ χοµµυνιχατιον ηαδ βεεν µαδε ουτσιδε τηειρ ρεσιδεντιαλ ωεεκενδσ. Σταφφ ανδ στυδεντσ οφ τηε ϑαν 2010 χοηορτ ηαϖε βεεν γιϖεν τραινινγ ον τηε υσε οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ (Αδοβε Χοννεχτ Προ) πριορ το τηε χοµµενχεµεντ οφ τηε πιλοτ. Τηεψ ωερε ιντροδυχεδ το τηε σψστεµ ιν τηειρ ιντροδυχτορψ ρεσιδεντιαλ ωεεκενδ ανδ τηεψ ωερε αλσο γιϖεν αν ιντροδυχτορψ σεσσιον ον ηοω το υσε τηε σψστεµ ρεµοτελψ, τηε φιρστ τιµε τηεψ αχχεσσεδ ιτ. Θυαλιτατιϖε δατα ηαϖε βεεν γατηερεδ φροµ σταφφ ϖια αν ιντερϖιεω ανδ α φοχυσ γρουπ; στυδεντσ ωερε ε µαιλεδ α λινκ το αν ονλινε θυεστιονναιρε ωιτη θυαλιτατιϖε θυεστιονσ ασ ωελλ ιν ορδερ το εϖαλυατε τηειρ εξπεριενχε. Φολλοωινγ α λιτερατυρε ρεϖιεω ανδ εξπλαινινγ τηε µετηοδολογψ τηατ ωασ φολλοωεδ φορ δατα γατηερινγ, τηεσε φινδινγσ αρε αναλψζεδ ανδ δισχυσσεδ; ποιντσ φορ χονσιδερατιον αρε τηεν ραισεδ ανδ τηε παπερ ισ χονχλυδεδ. 2. Βαχκγρουνδ Ρεχεντ τεχηνολογιχαλ αδϖανχεσ ηαϖε µαδε ονλινε χοµµυνιχατιον ανδ χολλαβορατιον ποσσιβλε νοτ ονλψ ιν ασψνχηρονουσ βυτ αλσο ιν σψνχηρονουσ µοδεσ. Τηε λιτερατυρε ον ωαψσ τηατ εµεργινγ τεχηνολογιεσ χαν βε υσεδ το ενηανχε λεαρνινγ ισ φυλλ οφ προµισεσ [1] [2] [3]. Ατ τηε σαµε τιµε, τηερε αρε τηοσε ωηο αρε σκεπτιχαλ αβουτ εδυχατιοναλ τεχηνολογψ, τηινκινγ τηατ ατ βεστ ιτ ισ ονλψ αν αλτερνατιϖε το χονϖεντιοναλ µετηοδσ οφ τεαχηινγ [4]. Σψνχηρονουσ ωαψσ οφ χοµµυνιχατιον συχη ασ ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ αρε αντιχιπατεδ το ρεηεατ τηε ωηολε δεβατε. Ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ ορ ελσε, ϖιρτυαλ χλασσροοµσ αρε τηε διγιταλ ϖερσιον οφ α χλασσροοµ µεετινγ; τηεψ αλλοω α γεογραπηιχαλλψ δισπερσεδ γρουπ οφ πεοπλε το µεετ σψνχηρονουσλψ ονλινε ανδ χοµµυνιχατε υσινγ α τεξτ χηατ, ταλκ υσινγ α µιχροπηονε ορ ηεαδσετ ανδ δισπλαψ τηειρ φαχε προϖιδεδ τηεψ ηαϖε α χαµερα χοννεχτεδ ορ εµβεδδεδ το τηειρ χοµπυτερ. Ιν α σιµιλαρ φασηιον το α χλασσροοµ σεττινγ, τηε τυτορ/φαχιλιτατορ χαν ινιτιατε τηε σεσσιον, γιϖε ηισ/ηερ ινπυτ υσινγ βοτη αυδιο ανδ ϖισυαλ ινπυτ; τηεψ χαν δισπλαψ α πρεσεντατιον τηατ τηεψ ναρρατε υσινγ τηε µιχροπηονε ανδ σηαρε φιλεσ ορ σηαρε τηειρ χοµπυτερ σχρεεν ωιτη τηε γρουπ. Φυρτηερµορε, τηερε ισ α ωηιτεβοαρδ φαχιλιτψ φορ αττενδεεσ το ωριτε/δραω νοτεσ, ανδ αλσο α βρεακουτ ροοµ φαχιλιτψ ωηερε παρτιχιπαντσ χαν βε διϖιδεδ ιν σµαλλερ γρουπσ. Ωεβ Χονφερενχινγ σοφτωαρε ηασ βεεν δεϖελοπεδ βψ µανψ χοµπανιεσ οϖερ τηε λαστ δεχαδε: Αδοβε Χοννεχτ Προ [5], ιµ ιµ [6], Ελλυµινατε Λιϖε [7], Μιχροσοφτ Λιϖε Μεετινγ [8], Ωεβεξ [9] ανδ Ωιζιθ [10] αρε ονλψ σοµε οφ τηε σψστεµσ υσεδ βψ ϖαριουσ Υνιϖερσιτιεσ ανδ τραινινγ οργανισατιονσ ωορλδωιδε. Ιρελανδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Εδυχατιον (ΙΙΧΕ 2011) 317

3 Υνιϖερσιτιεσ τηατ οφφερ οπεν ανδ διστανχε λεαρνινγ χουρσεσ ηαϖε βεεν τηε πιονεερσ ιν τηε υσε οφ τηεσε σψστεµσ [11] [12]; ηοωεϖερ, ρεχεντ χοµπετιτιον αµονγ χαµπυσ βασεδ Υνιϖερσιτιεσ το ινχρεασε τηειρ νυµβερ οφ στυδεντσ τηατ στυδψ ιν α διστανχε ανδ/ορ βλενδεδ µοδε ηαϖε οπενεδ τηε µαρκετ το µανψ τραδιτιοναλ, χαµπυσ βασεδ Υνιϖερσιτιεσ ιν τηε ΥΚ ανδ ωορλδωιδε. εσπιτε οφ τηε φαχτ τηατ µανψ Υνιϖερσιτιεσ ηαϖε βεεν λατελψ ινϖεστινγ α λοτ οφ ρεσουρχεσ ον πιλοτινγ ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ, ατ τηε τιµε οφ ωριτινγ τηερε αρε ονλψ φεω χασε στυδιεσ αϖαιλαβλε ον τηε ωεβ ρεπορτινγ ον τηε ιντεγρατιον οφ τηεσε σψστεµσ ιν βλενδεδ ανδ διστανχε λεαρνινγ χουρσεσ. Α ωεβ χονφερενχε σψστεµ (Ελλυµινατε Λιϖε) ηασ βεεν τριαλλεδ βψ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Θυεενσλανδ, Αυστραλια, α Υνιϖερσιτψ ωιτη α λαργε νυµβερ οφ στυδεντσ στυδψινγ ιν α διστανχε λεαρνινγ µοδε. Υνδεργραδυατε στυδεντσ στυδψινγ µατηεµατιχσ ωηο πιλοτεδ τηε σοφτωαρε φουνδ τηε σηαρεδ ωηιτεβοαρδ φαχιλιτψ ϖερψ υσεφυλ φορ µατηεµατιχαλ εξερχισεσ [13]. Ποστγραδυατε στυδεντσ ιν Εδυχατιον ωηο αλσο πιλοτεδ τηε σοφτωαρε ϖαλυεδ τηε ιντεραχτιϖιτψ ανδ τηε οππορτυνιτιεσ φορ χολλαβορατιον ανδ τηεψ φελτ τηατ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ ενηανχεδ τηειρ σοχιαλ πρεσενχε ανδ τηειρ σενσε οφ χοµµυνιτψ [13]. Σοµε µεµβερσ οφ σταφφ ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηε σαµε προϕεχτ εξπρεσσεδ τηειρ χονχερνσ οφ βεινγ χονσταντλψ βεγιννερσ ιν τηειρ υσε οφ τεχηνολογψ φορ τεαχηινγ ασ νεω σοφτωαρε αλωαψσ βεχοµεσ αϖαιλαβλε ανδ τηεψ ηαϖε το χονσταντλψ χατχη υπ ωιτη νεω δεϖελοπµεντσ; φυρτηερµορε, τηεψ εξπρεσσεδ τηε νεεδ φορ τηε τοολσ το βε συππορτεδ ατ Υνιϖερσιτψ λεϖελ ανδ σταφφ τραινινγ το βε αϖαιλαβλε ον βοτη τηε πεδαγογιχαλ ανδ τεχηνιχαλ ασπεχτσ οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σοφτωαρε [13]. Ανοτηερ πιλοτ στυδψ [14] ρεπορτεδ τηατ σοµε στυδεντσ ινιτιαλλψ λαχκεδ χονφιδενχε ωηεν τηεψ φιρστ υσεδ α ωεβ χονφερενχε σψστεµ (Ελλυµινατε Λιϖε), βυτ τηειρ περχεπτιον χηανγεδ ασ τηεψ σταρτεδ γεττινγ µορε φαµιλιαρ ωιτη ιτσ υσε; ιτ ωουλδ αππεαρ ηαϖινγ οϖερχοµε τηε ινιτιαλ αππρεηενσιον στυδεντσ ενγαγεδ ωιτη τηε νεω τεχηνολογψ ϖερψ ποσιτιϖελψ. Μανψ στυδεντσ χοµµεντεδ ον ηοω χοννεχτεδ τηε προγραµ µαδε τηεµ φεελ το τηε λεχτυρερ ανδ οτηερ στυδεντσ [14]. Τωο µαιν ποιντσ βεχαµε αππαρεντ φροµ τηατ στυδψ: φιρστ, στυδεντσ νεεδ χλεαρ ινφορµατιον αβουτ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ σεσσιονσ ανδ ηοω το υσε τηε σοφτωαρε; σεχονδ, λεχτυρερσ ωηο αρε θυιτε φαµιλιαρ ωιτη τηε ενϖιρονµεντ χαν δελιϖερ µορε ενγαγινγ χλασσεσ ανδ ινχρεασε στυδεντσ χονφιδενχε ιν τηε υσε οφ τηε σοφτωαρε [14]. Ωανγ ανδ Ησυ [15] φουνδ τηατ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ εξπεριενχε ωασ χοµπαραβλε το τηατ οφ α φαχε το φαχε σεσσιον; τηε ωεβιναρ τοολ αππροξιµατεδ τηε φαχε το φαχε ενϖιρονµεντ ανδ στρενγτηενεδ τηε σοχιαλ πρεσενχε οφ αλλ παρτιχιπαντσ. Τηισ χασε στυδψ αλσο υνδερλινεδ τηε νεεδ φορ βοτη λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ το φαµιλιαριζε ωιτη τηε σοφτωαρε πριορ το τηε χοµµενχεµεντ οφ τηε προϕεχτ [15]. Αλλ τηρεε πιλοτ στυδιεσ µεντιονεδ αβοϖε ηαϖε ρεχογνιζεδ τηε ποτεντιαλ φορ ωεβ χονφερενχινγ το ενηανχε τηε στυδεντσ λεαρνινγ εξπεριενχε βψ χρεατινγ αν ονλινε χοµµυνιτψ, ωηιχη ισ α χριτιχαλ φαχτορ φορ νετωορκεδ λεαρνινγ [16] ωηερε τηε προδυχτιον οφ µεανινγ ισ α χολλαβορατιϖε αχτιϖιτψ ινϖολϖινγ χοννεχτινγ πεοπλε ανδ ρεσουρχεσ (Παρχηοµα ιν πρεσσ, 18). Ηοωεϖερ, ωηατ βεχοµεσ αλσο αππαρεντ φροµ τηεσε πιλοτ στυδιεσ ισ τηε ιµπορτανχε οφ σταφφ ανδ στυδεντ τραινινγ ον ηοω το υσε τηε σοφτωαρε. Ωεβ Χονφερενχινγ σοφτωαρε ηασ αλσο βεεν υσεδ φορ ονλινε σεµιναρσ [17] [18] ανδ εϖεν φορ ρεµοτε παρτιχιπατιον το Χονφερενχεσ [19]; τηε τερµ ωεβιναρ ισ α νεολογισµ χοινεδ το δεσχριβε α σεµιναρ τηατ τακεσ πλαχε ον τηε ωεβ. Ωεβ Χονφερενχινγ σοφτωαρε τενδσ το ωορκ ωελλ φορ τηισ τψπε οφ εϖεντσ ασ τηεψ αρε οπεν το αλλ ιντερεστεδ µεµβερσ, τηεψ αρε υσυαλλψ α ονε οφφ ορ α σεριεσ οφ αυτονοµουσ σεσσιονσ ανδ παρτιχιπαντσ ϕοιν ασ τηεψ ωιση. Τηερε ισ αλσο ποτεντιαλ φορ ωεβ χονφερενχινγ το βε υσεδ φορ α γυεστ λεχτυρε ωηερε α χλασσ ισ γατηερεδ ιν α λεχτυρε τηεατρε φορ ινστανχε ανδ α γυεστ λεχτυρερ γιϖεσ ηισ πρεσεντατιον ρεµοτελψ υσινγ α ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ ιν ρεαλ τιµε; αττενδεεσ χαν τηεν πασσ τηειρ θυεστιονσ το τηε µοδερατορ ωηο ισ τψπινγ ορ ναρρατινγ τηεµ το τηε πρεσεντερ ιν τηε ενδ. Τηε υσε οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ φορ ινφορµατιοναλ ωεβιναρσ ισ θυιτε διφφερεντ φροµ τηε µορε στρυχτυρεδ υσε ασ α ϖιρτυαλ χλασσροοµ ιντεγρατεδ ιν τηε χυρριχυλυµ; ιν τηε φορµερ χασε ιτ ισ οπτιοναλ/αδδιτιοναλ, χαν βε α ονε οφφ ορ χαν βε ηοστεδ ανδ φαχιλιτατεδ ιν τηε χλασσ; ιν τηε λαττερ χασε στυδεντσ νεεδ το βε µορε αχτιϖελψ ινϖολϖεδ ανδ χοννεχτ το τηε σψστεµ φροµ τηειρ ηοµε/οφφιχε ατ ρεγυλαρ ορ ιρρεγυλαρ ηουρσ. Τηισ στυδψ φοχυσεδ ον τηε ποτεντιαλ οφ ωεβ χονφερενχινγ το βε ιντεγρατεδ ιν τηε χυρριχυλυµ ιν α σψστεµατιχ ωαψ; τηε µετηοδολογψ φολλοωεδ ισ εξπλαινεδ νεξτ. 3. Μετηοδολογψ Τηισ παπερ φολλοωσ τηε ιντερπρετιϖε, νατυραλιστιχ παραδιγµ, ασ τηε φοχυσ ισ ον ιντερπρετατιον ρατηερ τηαν θυαντιφιχατιον οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ εξπεριενχε. Τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ εξπεριενχε ισ σεεν ασ µυλτι λαψερεδ ανδ ηασ το βε στυδιεδ ιν τοταλ ρατηερ τηαν ιν φραγµεντσ φορ α σουνδ υνδερστανδινγ το βε ρεαχηεδ. Αλλ εντιτιεσ ινϖολϖεδ ιν τηε προϕεχτ ωερε ιν α στατε οφ α µυτυαλ σηαπινγ ανδ τηε αττριβυτιον οφ µεανινγ ωασ χονσταντλψ εϖολϖινγ. Α ηολιστιχ αππροαχη ωασ αδοπτεδ ιν τηε ρεσεαρχη τηατ λοοκεδ φορ αν ιντερπρετατιον οφ τοταλ πηενοµενα ρατηερ τηαν α λιµιτεδ νυµβερ οφ ϖαριαβλεσ [20]. Τηε λιµιτεδ νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ φιϖε µεµβερσ οφ σταφφ (τηρεε λεχτυρερσ, ονε λεαρνινγ τεχηνολογιστ ανδ αν ε λεαρνινγ συππορτ οφφιχερ) ανδ 13 στυδεντσ πρεϖεντ τηε φινδινγσ φροµ βεεν γενεραλιζαβλε; ηοωεϖερ, τηε ιν δεπτη φινδινγσ χουλδ Ιρελανδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Εδυχατιον (ΙΙΧΕ 2011) 318

4 ινφορµ τηε Υνιϖερσιτψσ στρατεγψ ον ωαψσ τηατ τηε υσε οφ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ χουλδ βε ιντεγρατεδ ιν οτηερ χουρσεσ δελιϖερεδ ιν α βλενδεδ ορ διστανχε λεαρνινγ µοδε. Τηε φινδινγσ µιγητ αλσο βε οφ υσε το οτηερ Ινστιτυτιονσ χονσιδερινγ τηε σψστεµατιχ ιντεγρατιον οφ ωεβ χονφερενχινγ ιν τηειρ χυρριχυλα. Χασε στυδψ ωασ φουνδ το βε τηε µοστ αππροπριατε ρεσεαρχη µετηοδολογψ φορ τηισ εξπλορατορψ πιλοτ προϕεχτ. Αχχορδινγ το Ψιν [21] Α χασε στυδψ ισ αν εµπιριχαλ ενθυιρψ τηατ ινϖεστιγατεσ α χοντεµποραρψ πηενοµενον ωιτηιν ιτσ ρεαλ λιφε χοντεξτ, εσπεχιαλλψ ωηεν τηε βουνδαριεσ βετωεεν πηενοµενον ανδ χοντεξτ αρε νοτ χλεαρλψ εϖιδεντ (2003, 13). Ασ τηισ ωασ α πιλοτ προϕεχτ τηατ αιµεδ το τεστ α σπεχιφιχ πιεχε οφ σοφτωαρε ιν χοντεξτ, τηε εξπλορατορψ χασε στυδψ ρεσεαρχη µετηοδολογψ ωασ εµπλοψεδ; τηε µαιν αρεα οφ ιντερεστ ωασ λεαρνινγ τηρουγη τηε υσε οφ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ. Αχχορδινγ το Μεριαµ [22], α χασε στυδψ µετηοδολογψ ισ υσεδ ωηεν τηε ρεσεαρχηερ σεεκσ το γαιν αν ιν δεπτη υνδερστανδινγ οφ α παρτιχυλαρ σιτυατιον. Ονε οφ τηε µαιν χριτιχισµσ οφ τηε χασε στυδψ ασ α ρεσεαρχη στρατεγψ ισ τηατ χασεσ αρε νοτ νεχεσσαριλψ ρεπρεσεντατιϖε [20]. Τηε αυτηορσ αχχεπτ τηατ φαχτ; ηοωεϖερ, χασε στυδψ ωασ φουνδ το βε τηε µοστ αππροπριατε ρεσεαρχη στρατεγψ ον τηισ οχχασιον ασ τηισ ωασ αν ιν δεπτη ρατηερ τηαν αν ιν βρεαδτη στυδψ; φυρτηερµορε, τηε σµαλλ νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ ανδ τηε νατυρε οφ τηε στυδψ αλλοωεδ τηεµσελϖεσ φορ θυαλιτατιϖε, νατυραλιστιχ ρεσεαρχη. εσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε φινδινγσ φροµ τηισ ρεσεαρχη αρε νοτ θυαντιφιαβλε ορ γενεραλιζαβλε τηεψ χαν στιλλ βε οφ υσε το τηοσε ωηο αρε τηινκινγ το ιντεγρατε τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ ιν τηειρ τεαχηινγ. Θυαλιτατιϖε δατα ωερε γατηερεδ ϖια α ϖαριετψ οφ µετηοδσ συχη ασ α φοχυσ γρουπ, αν ιντερϖιεω ανδ ονλινε θυεστιονναιρεσ. Φυρτηερµορε, οβσερϖατιον τεχηνιθυεσ ωερε εµπλοψεδ ιν τηε λιϖε ονλινε σεσσιονσ. Αλτηουγη εϖαλυατιον φροµ παρτιχιπαντσ τοοκ πλαχε ιν τηε ενδ, φεεδβαχκ ωασ γατηερεδ τηρουγηουτ τηε δυρατιον οφ τηε προϕεχτ. Αν ονλινε φοχυσ γρουπ ωασ ρυν φορ σταφφ µεµβερσ ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηε πιλοτ προϕεχτ; α σεπαρατε ιντερϖιεω ωασ ηελδ ωιτη ονε µεµβερ οφ σταφφ τηατ χουλδ νοτ µακε τηε φοχυσ γρουπ. Βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ ωερε ασκεδ το δεσχριβε τηειρ οϖεραλλ εξπεριενχε ωιτη τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ φροµ α τεχηνιχαλ, πραχτιχαλ ανδ εδυχατιοναλ ποιντ οφ ϖιεω, ρεφλεχτ ον ωηιχη ασπεχτσ τηεψ ηαδ φουνδ υσεφυλ, ανδ µεντιον ωαψσ τηατ χουλδ ποσσιβλψ φυρτηερ ιµπροϖε τηε εξπεριενχε; τηε ποτεντιαλ υσεφυλνεσσ οφ ρεχορδινγσ φορ λατερ ον δεµανδ αχχεσσ ωασ θυεστιονεδ ασ ωελλ. Φυρτηερµορε, σταφφ ωερε ασκεδ ωηετηερ τηειρ τεαχηινγ µετηοδσ ηαδ χηανγεδ ασ α ρεσυλτ οφ υσινγ τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ ατααναλψσισ ατα ωερε αναλψζεδ ινδυχτιϖελψ, ωιτη χονστρυχτσ δεριϖινγ φροµ τηε δατα δυρινγ τηε ρεσεαρχη. ατα ωερε ηανδ χοδεδ ανδ τηε φολλοωινγ χατεγοριεσ ωερε αππλιεδ το τηεµ: Τεχηνιχαλ Ισσυεσ Στυδεντ αττενδανχε Τραινινγ νεεδσ Ποτεντιαλ σοφτωαρε υσεσ Σεσσιον πλαννινγ Σεσσιον ρεχορδινγσ Σεσσιον δυρατιον Ποτεντιαλ οφ βρεακουτ ροοµσ ατα φροµ ϖαριουσ σουρχεσ φοχυσ γρουπ, ιντερϖιεω, οπεν ενδεδ θυεστιονναιρεσ ωερε τριανγυλατεδ ον τηε σαµε χατεγοριεσ ανδ αρε πρεσεντεδ ιν τηε ρεσυλτσ. Χοννεχτιονσ βετωεεν τηισ χασε στυδψ, ιτσ φινδινγσ, ανδ πρεϖιουσ ρεσεαρχη αρε µαδε ιν τηε δισχυσσιον. 4. Ρεσυλτσ Σταφφ ανδ στυδεντ φεεδβαχκ ισ ρεπορτεδ σεπαρατελψ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ Σταφφ φεεδβαχκ τηεµεσ Τηε φολλοωινγ τηεµεσ εµεργεδ φροµ τηε σταφφ φοχυσ γρουπ ανδ τηε ιντερϖιεω: Ινιτιαλ τεχηνιχαλ ισσυεσ: Ιτ τοοκ σοµε τιµε υντιλ αλλ στυδεντσ σορτεδ ουτ ηοω το υσε τηειρ µιχροπηονεσ; σουνδ προβλεµσ αλσο οχχυρρεδ ασ σοµε στυδεντσ διδ νοτ υσε τηειρ ηεαδσετσ βυτ ρελιεδ ον τηειρ χοµπυτερσ σπεακερσ, ωηιχη ρεσυλτεδ ιν εχηοινγ ανδ βαχκγρουνδ νοισε. Μιχροπηονε ριγητσ ηαδ το βε γιϖεν ιν τυρνσ βεχαυσε ωηεν µανψ παρτιχιπαντσ ωερε γιϖεν µιχροπηονε ριγητσ σιµυλτανεουσλψ, σουνδ ωασ προβλεµατιχ. Ηοωεϖερ, ονχε τηεσε προβλεµσ ωερε σορτεδ, τηε σψστεµ ωορκεδ ωελλ. Τωο ωαψσ οφ υσινγ τηε σοφτωαρε εµεργεδ φροµ τηε πιλοτ: πρεσεντατιον/λεχτυρε ωιτη θυεστιονσ ιν τηε ενδ ορ τυτοριαλ δισχυσσιονσ. Ασ τηισ ωασ αν εξπλορατορψ πιλοτ στυδψ, λεχτυρερσ εξπεριµεντεδ ωιτη ϖαριουσ ωαψσ οφ υσινγ τηε σοφτωαρε; τηεψ υσεδ ιτ φορ τψπιχαλ πρεσεντατιονσ ωιτη θυεστιονσ ανδ ανσωερσ ιν τηε ενδ, βυτ αλσο υσεδ ιτ φορ δισχυσσιονσ ωιτη στυδεντσ αβουτ χουρσεωορκ ανδ φορ τυτοριαλ δισχυσσιονσ. Ιν τηε ενδ οφ τηε πιλοτ ηοωεϖερ, τηεψ ρεαλιζεδ τηατ τηερε ισ α νεεδ το δεχιδε φροµ τηε βεγιννινγ ωηιχη ωαψ τηεψ ωιλλ βε υσινγ τηε σοφτωαρε ιφ τηεψ ωαντ το µακε ιτ α φορµαλ Ιρελανδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Εδυχατιον (ΙΙΧΕ 2011) 319

5 ρεθυιρεµεντ φορ στυδεντσ το ενγαγε ωιτη ϖιρτυαλ χλασσροοµσ ιν τηε φυτυρε. Στυδεντ αττενδανχε: υε το τηε φαχτ τηατ τηισ ωασ α πιλοτ στυδψ ανδ λεχτυρερσ ωερε εξπεριµεντινγ ωιτη ιτσ υσε, αλτηουγη τηε τιµε Συνδαψ εϖενινγ οφ τηε σεσσιονσ ωερε νεγοτιατεδ ωιτη στυδεντσ, δατεσ σοµετιµεσ βεχαµε αϖαιλαβλε ονλψ α ωεεκ ορ τωο ιν αδϖανχε οφ τηε σεσσιονσ. Τηισ ρεσυλτεδ ιν λιµιτεδ παρτιχιπατιον φροµ στυδεντσ: ουτ οφ τηε 13 στυδεντσ ονλψ βετωεεν φουρ ανδ σεϖεν οφ τηεµ παρτιχιπατεδ ιν εαχη σεσσιον. Αλλ τηρεε λεχτυρερσ αγρεεδ τηατ ιφ τηεψ ωαντεδ το εµπηασιζε τηε υσε οφ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ, τηεψ ηαϖε το µακε ιτ παρτ οφ τηε προγραµµε ανδ ινχλυδε ιτ ιν τηε τιµεταβλεδ σεσσιονσ. Ποτεντιαλ οφ υσινγ βρεακουτ ροοµσ ιν τηε φυτυρε ανδ ιτσ λιµιτατιονσ: ονε οφ τηε αρεασ φορ φυτυρε εξπλορατιον ασ µεντιονεδ βψ τωο λεχτυρερσ ωασ τηε βρεακουτ ροοµ φαχιλιτψ. Τηατ ωουλδ αλλοω τηεµ το διϖιδε στυδεντσ ιν σµαλλερ γρουπσ ανδ γιϖε τηεµ α τασκ το δισχυσσ. Ηοωεϖερ, τηεψ ρεχογνιζεδ τηε νεεδ το φαµιλιαριζε τηεµσελϖεσ ωιτη τηισ φυνχτιον φιρστ. Τραινινγ νεεδσ φορ λεχτυρερσ ανδ στυδεντσ: λεχτυρερσ αγρεεδ τηατ τηερε ισ α νεεδ φορ τραινινγ φορ βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ βεφορε τηεψ σταρτ υσινγ τηε σοφτωαρε. Τηισ ισ χρυχιαλ φορ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ το βε υσεδ εφφεχτιϖελψ αχχορδινγ το αλλ τηρεε οφ τηεµ. ςιρτυαλ σεσσιον πλαννινγ: απαρτ φροµ τηε τιµε λεχτυρερσ νεεδ το σπενδ λεαρνινγ τηε σοφτωαρε, σταφφ ρεχογνιζεδ τηε νεεδ το πρε πλαν ιν γρεατ δεταιλ ηοω τηεψ αρε γοινγ το σπενδ τηειρ τιµε ονλινε. Ωηεν ασκεδ ωηετηερ τηε υσε οφ τηε σοφτωαρε ηαδ χηανγεδ τηειρ τεαχηινγ µετηοδσ τηεψ στατεδ τηατ ωηιλστ τηε βασιχσ ινϖολϖεδ αρε σιµιλαρ ωιτη φαχε το φαχε τεαχηινγ ιε. α σετ οφ σλιδεσ ναρρατεδ το αχηιεϖε α νυµβερ οφ λεαρνινγ οβϕεχτιϖεσ τηε εξπεριενχε ισ ϖερψ διφφερεντ. Ονε οφ τηεµ (Π1) στατεδ: Ιτ ωασ διφφιχυλτ το ϕυδγε τηε µοοδ οφ τηε αυδιενχε, παρτλψ βεχαυσε τηεψ (τηε στυδεντσ) ωερε νοτ υσεδ το τηε σψστεµ ανδ τηερεφορε διδ νοτ κνοω ηοω το γιϖε φεεδβαχκ. Ανοτηερ ονε (Π2) αδδεδ: Ι βελιεϖε τηατ τηε σεσσιονσ ωιλλ ηαϖε το βε πλαννεδ ουτ ιν φαρ µορε δεταιλ. Ωιλλ προβαβλψ ασκ τηεµ (τηε στυδεντσ) το δο σοµε πρε ρεαδινγ βυτ ωιλλ νεεδ το µακε συρε τηατ τηεψ αλλ δο τηε ωορκ βεφορε τηε σεσσιον. Σεσσιον δυρατιον: αλλ τηρεε λεχτυρερσ αγρεεδ τηατ τηε οπτιµυµ δυρατιον οφ εαχη ονλινε σεσσιον ισ αππροξιµατελψ ονε ηουρ; ονε µεµβερ οφ σταφφ (Π1) στατεδ τηατ εϖεν ηαλφ ηουρ σεσσιονσ χουλδ βε αππροπριατε ον σοµε οχχασιονσ ανδ ανοτηερ ονε (Π2) αδδεδ τηατ ονε ανδ α ηαλφ ηουρσ ωουλδ βε τηε µαξιµυµ λενγτη φορ εαχη σεσσιον. Βενεφιτσ φροµ ρεχορδινγσ: λεχτυρερσ αχκνοωλεδγεδ τηατ στυδεντσ µιγητ βενεφιτ ιφ ρεχορδινγσ βεχαµε αϖαιλαβλε αφτερ τηε σεσσιονσ; ηοωεϖερ, τηεψ ωερε αωαρε οφ τηε ποσσιβλε δισαδϖανταγεσ οφ συχη α δεχισιον: στυδεντσ µιγητ νοτ χοµε ιφ τηεψ κνοω τηατ τηε σεσσιον ωιλλ βε ρεχορδεδ ανδ αϖαιλαβλε αφτερωαρδσ (Π1, Π2). Τηεψ µιγητ αλσο φεελ εµβαρρασσεδ το παρτιχιπατε ιφ τηεψ κνοω τηατ τηε σεσσιον ισ ρεχορδεδ (Π3). Ονε οφ τηε λεχτυρερσ (Π3) στατεδ τηατ τηε δισαδϖανταγεσ αρε µορε τηαν τηε αδϖανταγεσ ρεγαρδινγ σεσσιον ρεχορδινγσ Στυδεντ φεεδβαχκ τηεµεσ Τηε φολλοωινγ τηεµεσ εµεργεδ φροµ τηε στυδεντσ ονλινε θυεστιονναιρε: Αττενδανχε: στυδεντσ οϖεραλλ εξπεριενχεσ ωιτη τηε σοφτωαρε ϖαριεδ ωιδελψ; ιτ ισ νοτεωορτηψ τηατ δεσπιτε τηεµ αγρεεινγ ον τηε µοστ συιταβλε τιµε φορ τηε ονλινε σεσσιονσ, µανψ οφ τηεµ ωουλδ στιλλ νοτ αττενδ; ουτ οφ τηε 13 στυδεντ παρτιχιπαντσ εαχη σεσσιον ωασ αττενδεδ βψ ονλψ βετωεεν φουρ ανδ σεϖεν οφ τηεµ; ηοωεϖερ, τηεψ ωερε νοτ τηε σαµε πεοπλε εαχη τιµε ασ εαχη ονε οφ τηε 13 παρτιχιπατεδ ιν ατ λεαστ ονε οφ τηε ειγητ σεσσιονσ τηατ ραν τηρουγηουτ τηε δυρατιον οφ τηε προϕεχτ. Τεχηνιχαλ ισσυεσ: ουτ οφ τηε σεϖεν στυδεντσ ωηο τοοκ τηε ονλινε θυεστιονναιρε, φιϖε φουνδ ιτ ρελατιϖελψ εασψ το υσε τηε σοφτωαρε; ηοωεϖερ, τωο παρτιχιπαντσ στατεδ τηατ ιτ τοοκ τηεµ σοµε τιµε το µακε τηειρ µιχροπηονεσ ωορκ. Σπενδινγ τοο µυχη τιµε ον σορτινγ ουτ αυδιο ισσυεσ (τεχηνιχαλ ισσυεσ) ρεσυλτεδ ιν σοµε σεσσιονσ σπενδινγ αλµοστ ηαλφ τηε τιµε τρψινγ το µακε τηε σψστεµ ωορκ. Φυρτηερµορε, δεσπιτε οφ τηε φαχτ τηατ στυδεντσ ωερε γιϖεν αν ιντροδυχτορψ τραινινγ σεσσιον ον χαµπυσ φολλοωεδ βψ ινστρυχτιονσ ανδ αν ονλινε ιντροδυχτιον το τηε σοφτωαρε ιν ορδερ το φαµιλιαριζε τηεµσελϖεσ ωιτη ιτσ υσε ανδ σετ υπ τηειρ ηεαδσετσ, σοµε στυδεντσ ωερε στιλλ στρυγγλινγ το µακε τηειρ µιχροπηονεσ ωορκ ιν συβσεθυεντ σεσσιονσ. Τηισ πιλοτ µαδε ιτ χλεαρ τηατ ιν σπιτε οφ τηε φαχτ τηατ τηε σοφτωαρε αλλοωσ φορ υπ το σιξ πεοπλε το ηαϖε µιχροπηονε ριγητσ σιµυλτανεουσλψ, ιν ορδερ το αχηιεϖε οπτιµυµ σουνδ ονλψ τηε φαχιλιτατορ ανδ τηε πρεσεντερ σηουλδ ηαϖε µιχροπηονε ριγητσ τηρουγηουτ τηε σεσσιον; παρτιχιπαντσ χαν ρεθυεστ µιχροπηονε ριγητσ ον δεµανδ ατ ανψ ποιντ δυρινγ τηε σεσσιον. ςιρτυαλ σεσσιον πλαννινγ: στυδεντσ ρεχογνιζεδ τηε ποτεντιαλ οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ το ενηανχε τηειρ λεαρνινγ εξπεριενχε, ιφ υσεδ ιν α στρυχτυρεδ ωαψ. Τηερε ισ α νεεδ φορ α χλεαρ σεσσιον πλαν σο τηατ τηε σψστεµ ισ υσεδ εφφεχτιϖελψ, αχχορδινγ το τηε στυδεντσ. Στυδεντσ ρεχογνιζεδ τηε ποτεντιαλ οφ τηε σοφτωαρε το ενηανχε τηειρ λεαρνινγ ανδ χλαιµεδ τηατ σοµε οφ τηε σεσσιονσ ηαδ δονε σο. Σεσσιονσ νεεδ το βε τιµεταβλεδ ωελλ ιν αδϖανχε; τηε φορµατ οφ τηε σεσσιονσ (λεχτυρε/πρεσεντατιον, δισχυσσιον, τυτοριαλ) νεεδσ το αλσο βε αφορετηουγητ. Ιρελανδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Εδυχατιον (ΙΙΧΕ 2011) 320

6 Βενεφιτσ φροµ ρεχορδινγσ: στυδεντσ ασκεδ ονλψ ρεχορδινγσ φροµ πρεσεντατιονσ βυτ νοτ φροµ δισχυσσιονσ το βε µαδε αϖαιλαβλε αφτερωαρδσ. Τηεψ µεντιονεδ τηατ τηε ρεχορδινγ φαχιλιτψ οφ τηε σοφτωαρε χουλδ βε βενεφιχιαλ ον σοµε οχχασιονσ; τηεψ χλαιµεδ τηατ τηεψ χουλδ ποσσιβλψ γαιν φροµ α ρεχορδεδ στρυχτυρεδ πρεσεντατιον; τηε ϖαλυε οφ τηε ρεχορδινγ ωουλδ βε λιµιτεδ ιν τυτοριαλ δισχυσσιονσ ασ τηεψ ωουλδ νοτ ηαϖε τηε χηανχε το παρτιχιπατε. 5. ισχυσσιον Τακινγ ιντο αχχουντ τηατ τηισ ωασ αν εξπλορατορψ πιλοτ προϕεχτ, τηε προϕεχτ ωασ συχχεσσφυλ. Ηοωεϖερ, ιτ ραισεδ ιµπορταντ ισσυεσ φορ χονσιδερατιον βεφορε µακινγ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ αν ιντεγραλ παρτ οφ α χουρσε/προγραµµε. εσπιτε τηε φαχτ τηατ φινδινγσ φροµ τηισ χασε στυδψ αρε νοτ γενεραλιζαβλε, σοµε αρεασ φορ χονσιδερατιον χαν βε προποσεδ το ανψονε ωηο ισ τηινκινγ το ιντεγρατε ωεβ χονφερενχινγ ιν τηειρ τεαχηινγ; φιρστ οφ αλλ, τραινινγ φορ βοτη σταφφ ανδ στυδεντσ ωηο ωιλλ ηαϖε το υσε τηε σοφτωαρε ισ χριτιχαλ; στυδεντσ τραινινγ ινιτιαλλψ χαν ινϖολϖε αχχεσσ το τηε σοφτωαρε ανδ οϖερχοµινγ ανψ τεχηνιχαλ προβλεµσ; φορ σταφφ ιτ εξτενδσ το τηε φυνχτιοναλιτψ οφ τηε σοφτωαρε ανδ ωαψσ τηατ ιτ χαν βε υσεδ πεδαγογιχαλλψ. Φυρτηερµορε, ιφ σεσσιονσ αρε ρεγυλαρ, τηεψ ηαϖε το βε τιµεταβλεδ ιν αδϖανχε ασ τηε σψνχηρονιχιτψ χαν χαυσε ινφλεξιβιλιτψ, εσπεχιαλλψ το ωορκινγ προφεσσιοναλσ. Σεσσιον πλαννινγ ισ αλσο α πρερεθυισιτε ασ τηε σψστεµ αλλοωσ φορ νο ορ λιττλε ιµπροϖισατιον; ϖιρτυαλ χλασσροοµ σεσσιονσ νεεδ το βε ϖερψ στρυχτυρεδ ασ ιτ ισ νοτ εασψ το δετεχτ τηε µοοδ οφ τηε αυδιενχε ανδ χηανγε αχχορδινγλψ. Φιναλλψ, ωηετηερ ρεχορδινγσ οφ τηε σεσσιονσ ωουλδ ενηανχε λεαρνινγ ιφ µαδε αϖαιλαβλε αφτερωαρδσ, σεεµσ το βε δεβαταβλε ανδ νεεδσ το βε νεγοτιατεδ ωιτη τηε στυδεντσ. Τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµ χαν βεχοµε α πλατφορµ το φοστερ τηε χρεατιον οφ ονλινε χοµµυνιτιεσ οφ πραχτιχε [23] ανδ χαν συππορτ ιντεραχτιονσ αµονγ τηε µεµβερσ οφ α λεαρνινγ χοµµυνιτψ; σψνχηρονουσ χοµµυνιχατιονσ χαν αλσο βλενδ ωιτη οτηερ ασψνχηρονουσ φορµσ οφ ονλινε χοµµυνιχατιονσ συχη ασ δισχυσσιον φορυµσ ιν ορδερ το προϖιδε α ριχη λεαρνινγ εξπεριενχε. Ηοωεϖερ, ασ ιτ βεχοµεσ αππαρεντ φροµ τηισ πιλοτ στυδψ ανδ τηε λιτερατυρε ρεϖιεω, σψνχηρονουσ χοµµυνιχατιονσ ρεθυιρε α λοτ µορε εφφορτ φορ τηειρ συχχεσσφυλ ιµπλεµεντατιον τηαν τηειρ ασψνχηρονουσ χουντερπαρτσ. Τηισ ισ µαινλψ δυε το τηε ηιγηερ τραινινγ νεεδσ ρεθυιρεδ φορ αλλ παρτιχιπαντσ, πλυσ τηε τιµε ινφλεξιβιλιτψ ιµποσεδ βψ τηε σψνχηρονουσ νατυρε οφ τηε ονλινε σεσσιονσ. 6. Χονχλυσιονσ Ωεβ χονφερενχινγ σψστεµσ αρε νοω βεχοµινγ µορε χοµµον ανδ ηαϖε βεεν αδοπτεδ βψ µανψ ΗΕΙσ ωορλδωιδε [11] [12]; ηοωεϖερ, βεφορε τηεψ βεχοµε παρτ οφ τηε χυρριχυλυµ, τηερε νεεδσ το βε α λοτ οφ τηουγητ ον ηοω τηεψ αρε γοινγ το βε υσεδ, εσπεχιαλλψ ιφ τηεψ αρε το βεχοµε αν ιντεγραλ παρτ οφ α προγραµµε ορ χουρσε. Τηερε σεεµσ το βε α γαπ ιν τηε λιτερατυρε ιν σοµε ασπεχτσ οφ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ; αλτηουγη α λοτ ηασ βεεν ωριττεν αβουτ ινιτιαλ πιλοτ στυδιεσ, ορ αβουτ βεστ πραχτιχε ιν ωεβιναρσ (ωεβ σεµιναρσ) ανδ γυιδελινεσ φορ σψνχηρονουσ ε λεαρνινγ υσινγ ϖιρτυαλ χλασσροοµσ αρε αϖαιλαβλε, α δεταιλεδ ωεβ σεαρχη ον χασε στυδιεσ ωριττεν αβουτ α χουρσε ορ προγραµµε τηατ ηασ συχχεσσφυλλψ ιντεγρατεδ ρεγυλαρ υσε οφ τηε ϖιρτυαλ χλασσροοµσ ιν ιτσ χυρριχυλυµ βεψονδ τηε πιλοτ πηασεσ ρετυρνεδ νο ρεσυλτσ. Τηισ πιλοτ στυδψ σηοωεδ τηατ λεχτυρερσ νεεδ α λοτ οφ τραινινγ ιν ορδερ το βε τοταλλψ χοµφορταβλε ωιτη τηε υσε οφ τηε ωεβ χονφερενχινγ σοφτωαρε; φυρτηερµορε, ιτ χαν σοµετιµεσ τακε στυδεντσ α λοτ οφ τιµε βεφορε τηεψ σορτ ουτ τηειρ µιχροπηονε ανδ αυδιο ισσυεσ. Μορε ιµπορταντλψ, ασ τηεσε σεσσιονσ τακε πλαχε ιν ουτ οφ οφφιχε ηουρσ ωεεκδαψ εϖενινγσ/ωεεκενδσ τηεψ νεεδ το βε τιµεταβλεδ ωελλ ιν αδϖανχε φορ στυδεντσ το αττενδ ανδ ωελλ πλαννεδ ιν ορδερ το βε ωορτηωηιλε. Ασ Παλλοφφ ανδ Πραττ [2] αχκνοωλεδγε, τηε υσε οφ σψνχηρονουσ µεδια σηουλδ βε ϕυδιχιουσ; ασ τηειρ σψνχηρονουσ νατυρε ιµποσεσ σοµε ινφλεξιβιλιτψ ιν τηε χουρσε δελιϖερψ, τηειρ υσε νεεδσ το βε ωισε ανδ χαρεφυλ. 7. Ρεφερενχεσ [1] Μαχ οναλδ, ϑ., Βλενδεδ Λεαρνινγ ανδ Ονλινε Τυτορινγ. 2 νδ εδ. Γοωερ Πυβλισηινγ Λιµιτεδ, Αλδερσηοτ ΥΚ, 2008 [2] Παλλοφφ, Ρ., ανδ Κ. Πραττ, Βυιλδινγ Ονλινε Λεαρνινγ Χοµµυνιτιεσ: Εφφεχτιϖε Στρατεγιεσ φορ τηε ςιρτυαλ Χλασσροοµ, ϑοσεψ Βασσ, Σαν Φρανσισχο, [3] Σαλµον, Γ., Ε τιϖιτιεσ: τηε κεψ το αχτιϖε ονλινε λεαρνινγ, Κογαν Παγε Λιµιτεδ, Αβινγδον, [4] Βιγγσ, ϑ., Τεαχηινγ φορ Θυαλιτψ Λεαρνινγ ατ Υνιϖερσιτψ, Οπεν Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Βυχκινγηαµ, [5] Αδοβε Χοννεχτ Προ ηττπ://ωωω.αδοβε.χοµ/προδυχτσ/αχροβατχοννεχτπρο/ (Αχχεσσ δατε: 10 Σεπ 2010). [6] ιµ ιµ ηττπ://ωωω.διµδιµ.χοµ/ (Αχχεσσ δατε: 11 ϑυν 2010). [7] Ελλυµινατε Λιϖε ηττπ://ωωω.ελλυµινατε.χοµ/προδυχτσ/ελλυµινατε_λεαρνινγ _Συιτε/Ελλυµινατε_Λιϖε!/?ιδ=79 (Αχχεσσ δατε: 12 ϑυν 2010). Ιρελανδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Εδυχατιον (ΙΙΧΕ 2011) 321

7 [8] Μιχροσοφτ Λιϖε Μεετινγ ηττπ://οφφιχε.µιχροσοφτ.χοµ/εν υσ/λιϖε µεετινγ/ δατε: 10 Σεπ 2010). [9] Ωεβεξ ηττπ://ωωω.ωεβεξ.χο.υκ/ (Αχχεσσ δατε: 10 Σεπ 2010). [10] Ωιζιθ ηττπ://ωωω.ωιζιθ.χοµ/ (Αχχεσσ δατε: 11 Σεπ 2010). (Αχχεσσ [11] Λεηµβεχκ, Χ., Υσινγ ςερσατιλε Ωεβ Χονφερενχινγ Τεχηνολογψ. Χαµπυσ Τεχηνολογψ ωεβσιτε, ηττπ://χαµπυστεχηνολογψ.χοµ/αρτιχλεσ/2009/01/14/υσινγ ϖερσατιλε ωεβ χονφερενχινγ τεχηνολογψ.ασπξ (Αχχεσσ δατε: 03 Φεβ 2011). [21] Ψιν, Ρ. Χασε Στυδψ Ρεσεαρχη: εσιγν ανδ Μετηοδσ, 3 ρδ εδ., Σαγε Πυβλιχατιονσ, Τηουσανδ Οακσ, [22] Μεριαµ, Σ. Β., Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ανδ χασε στυδψ αππλιχατιονσ ιν εδυχατιον, ϑοσεψ Βασσ, Σαν Φρανσισχο, [23] Ωενγερ, Ε., Χοµµυνιτιεσ οφ Πραχτιχε: Λεαρνινγ, Μεανινγ ανδ Ιδεντιτψ, Χαµβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, Χαµβριδγε, [12] Βεντλεψ, Κ., ανδ Σ. Χολλινσ, Τηε Εϖολυτιον οφ ωεβ Χονφερενχινγ. Ε ΥΧΑΥΣΕ Εϖολϖινγ Τεχηνολογιεσ Χοµµιττεε,2007. ηττπ://ωωω.εδυχαυσε.εδυ/ρεσουρχεσ/τηεεϖολυτιονοφωεβχ ονφερενχινγ/ (Αχχεσσ δατε: 04 Φεβ 2011). [13] Σ. Ρευσηλε, ανδ Β. Λοχη., Χονδυχτινγ α τριαλ οφ ωεβ χονφερενχινγ σοφτωαρε: Ωηψ, ηοω, ανδ περχεπτιονσ φροµ τηε χοαλφαχε, Τυρκιση Ονλινε ϑουρναλ οφ ιστανχε Εδυχατιον, 2008, ϖολ. 9, νο. 3: αρτιχλε 2. [14] ςιταρτασ, Π., Σ. Ροωε, ανδ Α. Ελλισ., Στυδεντσ φιρστ εξπεριενχεσ ωιτη α ωεβ χονφερενχινγ σψστεµ, ηττπ://αυσωεβ.σχυ.εδυ.αυ/αω08/παπερσ/ρεφερεεδ/ϖιταρτασ/παπ ερ.ητµλ (Αχχεσσ δατε: 01 Μαρ 2011). [15] Σ.Κ. Ωανγ, ανδ Η.Ψ. Ησυ, Υσε οφ τηε ωεβιναρ τοολ (Ελλυµινατε) το Συππορτ Τραινινγ: τηε εφφεχτσ οφ ωεβιναρ λεαρνινγ ιµπλεµεντατιον φροµ στυδεντ τραινερσ περσπεχτιϖε, ϑουρναλ οφ Ιντεραχτιϖε Ονλινε Λεαρνινγ, 2008, ϖολ. 7, νο. 3: ππ [16] Παρχηοµα, Γ. Τοωαρδ διϖερσιτψ ιν ρεσεαρχηινγ τεαχηινγ ανδ τεχηνολογψ πηιλοσοπηιεσ ιν πραχτιχε ιν ε λεαρνινγ χοµµυνιτιεσ. Ιν Ηανδβοοκ οφ Ρεσεαρχη ον Μετηοδσ ανδ Τεχηνιθυεσ φορ Στυδψινγ ςιρτυαλ Χοµµυνιτιεσ: Παραδιγµσ ανδ Πηενοµενα, εδ. Β. ανιελ, Ηερσηεψ, ΠΑ, ΙΓΙ Γλοβαλ, [17] ΑΛΤ Οπεν Αχχεσσ Ρεποσιτορψ. Ωεβιναρ Ρεχορδινγσ ανδ Ματεριαλσ, ηττπ://ρεποσιτορψ.αλτ.αχ.υκ/ϖιεω/διϖισιονσ/φρεσηλοοκ/2010.ητ µλ (Αχχεσσ δατε: 15 Μαψ 2011). [18] ϑισχ ΡΣΧ Εαστερν, Ωεβ 2.0 Ωεβιναρ, ηττπ://ινφο.ρσχ εαστερν.αχ.υκ/εϖεντσ/εϖεντ_δεταιλσ.ασπ?ειδ=760 δατε: 10 Σεπ 2010). (Αχχεσσ [19] Βλενδεδ Λεαρνινγ Χονφερενχε, Υνιϖερσιτψ οφ Ηερτφορδσηιρε, ςιρτυαλ Χονφερενχε Αττενδανχε, ηττπ://ωωω.ηερτσ.αχ.υκ/αβουτ υσ/λεαρνινγ ανδ τεαχηινγ/λεαρνινγ τεαχηινγ ινστιτυτε/χονφερενχεσ/βλενδεδ λεαρνινγ χονφερενχε 2010/ϖιρτυαλ χονφερενχε αττενδανχε.χφµ (Αχχεσσ δατε: 10 Σεπ 2010). [20] Χοηεν, Λ., Λ. Μανιον, ανδ Κ. Μορρισον, Ρεσεαρχη Μετηοδσ ιν Εδυχατιον. 6 τη εδ., Ρουτλεδγε, Οξον, Ιρελανδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Εδυχατιον (ΙΙΧΕ 2011) 322

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Redakcja: Urszula Danilczuk

Redakcja: Urszula Danilczuk Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ.

Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙΙ Νοτ ψετ ηαδ Νεσσυσ ρεαχηεδ τηε οτηερ σιδε, Ωηεν ωε ηαδ πυτ ουρσελϖεσ ωιτηιν α ωοοδ, Τηατ ωασ νοτ µαρκεδ βψ ανψ πατη ωηατεϖερ. Νοτ φολιαγε γρεεν, βυτ οφ α δυσκψ χολουρ, Νοτ βρανχηεσ

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ.

Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ινφερνο: Χαντο Ξ Νοω ονωαρδ γοεσ, αλονγ α ναρροω πατη Βετωεεν τηε τορµεντσ ανδ τηε χιτψ ωαλλ, Μψ Μαστερ, ανδ Ι φολλοω ατ ηισ βαχκ. Ο ποωερ συπρεµε, τηατ τηρουγη τηεσε ιµπιουσ χιρχλεσ Τυρνεστ µε, Ι βεγαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability

This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring Economic and Employment Stability Disinflation in a DSGE Perspective: Sacrifice Ratio or Welfare Gain Ratio? by Guido Ascari and Tiziano Ropele No. 1499 March 2009 This paper was presented at the kick-off workshop of the network Ensuring

Διαβάστε περισσότερα

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ;

Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ινφερνο: Χαντο ΞΙ Υπον τηε µαργιν οφ α λοφτψ βανκ Ωηιχη γρεατ ροχκσ βροκεν ιν α χιρχλε µαδε, Ωε χαµε υπον α στιλλ µορε χρυελ τηρονγ; Ανδ τηερε, βψ ρεασον οφ τηε ηορριβλε Εξχεσσ οφ στενχη τηε δεεπ αβψσσ

Διαβάστε περισσότερα

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε.

Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Ινφερνο: Χαντο ΞΙς Βεχαυσε τηε χηαριτψ οφ µψ νατιϖε πλαχε Χονστραινεδ µε, γατηερεδ Ι τηε σχαττερεδ λεαϖεσ, Ανδ γαϖε τηεµ βαχκ το ηιµ, ωηο νοω ωασ ηοαρσε. Τηεν χαµε ωε το τηε χονφινε, ωηερε δισπαρτεδ Τηε

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8

Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Article ID: 51107 - Last Review: July 29, 2011 Upgrading to Simplified Licensing in Version 5.8 Version 5.8 introduces a new Simplified Licensing model for Contact Center Enterprise and Business Edition,

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy

The Zen and the art of coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV. INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Zen art coupled general circulation models (I) Antonio Navarra INGV INGV - Istituto Nazionale di Geisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di Atene De De Δε Δε Meteorologica Μετεορολογιχα

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies.

12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies. 12 Aug 671 Sasserine is really getting on my nerves now. I need to escape this filthy place. I need to find a more quiet place for my studies. I have been thinking to get on board a ship and leave this

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Plastira, Sotiria (2014) Combination Forecasts of Bond and Stock Returns: An Asset Allocation

Διαβάστε περισσότερα

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN BEFORE THE STATE OF WASHINGTON ENERGY FACILITY SITE EVALUATION COUNCIL In the Matter of Application No. 96-1 Olympic Pipe Line Company Cross Cascade Pipeline Project PRE-FILED TESTIMONY OF LOIS N. EPSTEIN

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο

Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Η Μεγάλη Διαμάχη Μέρος Πρώτο Ελλεν Γ. Ωηιτε ὃπψριγητ c 2012 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

Foundations for the Improvising Musician

Foundations for the Improvising Musician Prof. Rupert Foundations for the Improvising Musician Concepts in improvisation for everyone. Ex 1 Rhythm in jazz. The way most horn and string players intuitively interpret consecutive eight notes. &

Διαβάστε περισσότερα

C or higher in English: Guaranteed!

C or higher in English: Guaranteed! C or higher in English: Guaranteed! Geoff Barton Wednesday, April 8, 2009 Tip: You will need a pen and paper There s a summary of today s session available at the end By the end of this session you will:

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα