ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος. Μπούρας ηµήτρης Π. Παναγιώτου Επιβλέπων : Γρηγόριος Μέντζας Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2003

2 ... Αθανάσιος. Μπούρας ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.... ηµήτρης Π. Παναγιώτου ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright Αθανάσιος. Μπούρας, Copyright ηµήτριος Π. Παναγιώτου, Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τους συγγραφείς. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 2

3 Περίληψη Οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατανοούν το ρόλο της αποτελεσµατικής πρόσβασης και χρησιµοποίησης γνώσης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και προωθούν την αποτελεσµατική διανοµή και επαναχρησιµοποίηση της (υπάρχουσας στα εταιρικά δίκτυα τους και στην εµπειρία των ειδικών τους) γνώσης. Προκειµένου να πετύχουν το στόχο τους, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην ιαχείριση Γνώσης η οποία ασχολείται µε την απόκτηση, την αναπαράσταση, τη διατήρηση και την προσπέλαση της γνώσης σε έναν οργανισµό ή/και µια επιχείρηση. Τα αντικείµενα γνώσης ή γνωστικά αντικείµενα είναι δυνατόν να τεκµηριώσουν και να διανείµουν τη γνώση (απλά έγγραφα ή έγγραφα πολυµέσων) ή να την ενσωµατώσουν, να την συγκεντρώσουν και να την µεταφέρουν (προϊόντα και υπηρεσίες). υστυχώς, οι υπάρχουσες µέθοδοι αναπαράστασης περιεχοµένου αποτυγχάνουν να αναπαραστήσουν πλήρως και µε σαφήνεια το περιεχόµενο, την πιθανή εφαρµογή, την πιθανή αξία, κ.λπ... ενός δοσµένου γνωστικού αντικειµένου. Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας νέας προσέγγισης αναπαράστασης γνωστικών αντικειµένων η οποία θα βασίζεται στις οντολογίες πληροφοριών και η εφαρµογή της νέας αυτής προσέγγισης σε βάσεις γνώσης επιχειρήσεων και οργανισµών, οι οποίες βάσεις περιέχουν γνωστικά αντικείµενα που σχετίζονται µε συγκεκριµένες γνωστικές περιοχές οι οποίες καλύπτονται από τις αντίστοιχες οντολογίες γνωστικής περιοχής. Η εργασία µας ολοκληρώνεται µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος αναπαράστασης και ανάκτησης γνωστικών αντικειµένων το οποίο εφαρµόζεται στο ΕΒΕΑ και στην PLEY και υποστηρίζει τη βασισµένη στις οντολογίες ιαχείριση Γνώσης σε συνδυασµό µε τη βασισµένη στις περιπτώσεις λογική ανάκτησης. Λέξεις Κλειδιά ιαχείριση Γνώσης, Οντολογία, Οντολογία Γνωστικής Περιοχής, Οντολογία Πληροφοριών, Βάση Γνώσης, Γνωστικό Αντικείµενο, Μεθοδολογία Αναπαράστασης Γνωστικών Αντικειµένων, Αναπαράσταση Γνωστικών Αντικειµένων, Ανάκτηση Γνωστικών Αντικειµένων,, Βασισµένη στις Περιπτώσεις Λογική. 3

4 Abstract The modern enterprises comprehend the role of effective access and utilisation of knowledge in the increase of their competitiveness and promote the effective distribution and re-use of the knowledge that exists in their corporate networks and in the experience of their experts. To achieve their objective, the enterprises turn themselves in Knowledge Management, which deals with the acquisition, the representation, the conservation and the access of knowledge in an organism and/or an enterprise. The knowledge objects are able to document and share knowledge (simple or multimedia documents) or they can embed, apply and transfer knowledge (products and services). Unfortunately, the existing methods of representation of content fail to represent completely and explicitly the content, the possible context, the possible value, etc of a given knowledge object. The aim of our diploma thesis is the development of a new approach of representation of knowledge objects (the approach will be based on information ontologies) and the application of this new approach in knowledge bases of enterprises and organisms which contain knowledge objects that are related with concrete domains that are mapped with the relevant domain ontologies. Our work is completed with the growth of a system of knowledge objects representation and retrieval, which is applied in the ACCI and in the PLEY cases, and supports ontology based Knowledge Management in combination with the retrieval based on the Case Based Reasoning. Keywords Knowledge Management (KM), Ontology, Domain Ontology, Information Ontology, Knowledge Object (KO), Knowledge Base, Knowledge Object Representation Method, Knowledge Object Representation, Knowledge Object Retrieval, Knowledge Object Representation and Retrieval System, Case Based Reasoning (CBR). 4

5 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εκπονήθηκε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας ιαχείρισης Πληροφοριών του εργαστηρίου ιοίκησης και Συστηµάτων Αποφάσεων. Η εκκίνηση της διπλωµατικής εργασίας τοποθετείται χρονικά το Σεπτέµβριο του 2002 και η ολοκλήρωση της τον Ιούλιο του Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας αφορά στην ανάπτυξη µεθοδολογίας αναπαράστασης γνωστικών αντικειµένων και στο σχεδιασµό και ανάπτυξη συστήµατος αναπαράστασης και ανάκτησης γνωστικών αντικειµένων. Συγκεκριµένα το σύστηµα που αναπτύχθηκε υποστηρίζει την αναπαράσταση, την αναζήτηση και την ανάκτηση αντικειµένων και προϊόντων γνώσης στο ιαδίκτυο και εταιρικά δίκτυα. Αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε θερµά τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Επιβλέποντα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας κ. Γρηγόρη Μέντζα για την ευκαιρία που µας έδωσε να εργαστούµε σε ένα σύγχρονο αντικείµενο και για τη συνεχή βοήθεια και καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επίσης, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον υποψήφιο ιδάκτορα και φίλο Πάνο Γεωργολιό, του οποίου η συµβολή στην ολοκλήρωση της εργασίας ήταν καθοριστική. Η συνεργασία µαζί του υπήρξε ιδιαίτερα διδακτική. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να ευχαριστήσουµε τα µέλη της Μονάδας ιαχείρισης Πληροφοριών, το ιδάκτορα Χρήστο Χάλαρη, τους υποψήφιους ιδάκτορες Κώστα Καφεντζή, Γιάννη Βεργινάδη, Σπύρο Ντιούδη και Γιώργο Παπαβασιλείου που υπήρξαν καθηµερινά αρωγοί και συµπαραστάτες σε όλη αυτή την πορεία. Τέλος, ευχαριστούµε τις οικογένειές µας για την αγάπη και την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της φοιτητικής µας διαδροµής. Αθανάσιος Μπούρας ηµήτρης Παναγιώτου Ιούλιος

6 Πίνακας Περιεχοµένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ... 3 ABSTRACT... 4 KEYWORDS... 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Οντολογίες Τι είναι Οντολογία Ορισµός της οντολογίας Σχεδιασµός Οντολογιών Αντικειµενοστραφής σχεδιασµός Κατηγορίες Οντολογιών Χαρακτηριστικά της οντολογίας Περιοχές εφαρµογής οντολογιών: ιαχείριση Γνώσης και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Περιοχή εφαρµογής: ιαχείριση Γνώσης

7 Περιοχή εφαρµογής: Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών OIL (Ontology Inference Layer) LOOM KIF (Knowledge Interchange Format) Μεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών SEAL (SEmantic PortAL) IDEF5 (ICAM [Integrated Computer-Aided Manufacturing] DEFinition) TOVE (Toronto Virtual Enterprise) BPD/D (Business Process and Data Driven) Ontological Engineering Methodology METHONTOLOGY CEO (Core Enterprise Ontology) SENSUS DECOR Methodology Βάσεις γνώσης και µέθοδοι αναπαράστασης γνώσης Τι είναι οι βάσεις γνώσης Μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης Logic-Based Rule-Based Semantic Nets Case-based (CBR) Λογική βασισµένη στις περιπτώσεις (CBR) και ιαχείριση Γνώσης βασισµένη στις οντολογίες (Ontology-based) ιαχείριση Γνώσης βασισµένη στις Οντολογίες Η βασισµένη στις περιπτώσεις λογική (CBR) στη ιαχείριση Γνώσης Σχέσεις CBR Ontology Based KM Αναφορές ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή

8 3.2 Τι είναι µεταδεδοµένα Πρότυπα µεταδεδοµένων για διαχείριση περιεχοµένου και πηγών Dublin Core (DC) Learning Object Metadata (LOM) Content Standard for Digital Geospatial Metadata (DGM) Visual Resources Association Core Categories (VRA) Government Information Locator Service (GILS) Σύγκριση των συνόλων στοιχείων των προτύπων µεταδεδοµένων και εξαγώµενα συµπεράσµατα Αναφορές ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Γνωστικά αντικείµενα και αναπαράσταση Περιεχόµενο της Information Ontology Πρακτική εφαρµογή και σκοπός της Information Ontology στην αναπαράσταση και αναζήτηση γνώσης Γενική δοµή της Information Ontology Λεπτοµερής περιγραφή των συνιστωσών του Information Object Συνιστώσα περιεχοµένου (content) Συνιστώσα συνθηκών χρήσης (context) Συνιστώσα κοινότητας (community) Συνιστώσα γνωστικής περιοχής (domain) Συνιστώσα ιστορικού (history) Συνιστώσα αξιολόγησης (evaluation) Συνιστώσα µεθόδου (application / method) Συνιστώσα µετάβασης (transaction) Συνιστώσα εµπορικών συναλλαγών (business) Συνιστώσα νοµικών θεµάτων (legal) Γενικά ζητήµατα Αναπαράσταση συµβολαίων

9 Συνιστώσα ασφάλειας (security) Αναφορές Βιβλιογραφία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Εργαλεία ανάπτυξης οντολογιών Κύκλος ζωής οντολογιών και υποστήριξη µέσω εργαλείων Εργαλεία οντολογιών Συµπεράσµατα Τεχνική και λειτουργική αρχιτεκτονική του εργαλείου Orenge Εισαγωγή Πως δουλεύει το Orenge Οι αρχές του Orenge Τα συστατικά µέρη του Orenge (Orenge Components) Επισκόπηση των Components Τα Components του Orenge Επιπρόσθετα εργαλεία του Orenge Το περιβάλλον ανάπτυξης orenge:creator orenge:modelmanager orenge:datamanager orenge:pipemanager Indexer Βιβλιογραφία ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Εισαγωγή Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Αθήνας (ΕΒΕΑ) Η γνώση µέσα στο ΕΒΕΑ Πιθανά προϊόντα γνώσης και επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος

10 6.5 Επιχειρηµατικό µοντέλο και ρόλοι στο ΕΒΕΑ On-line επιχειρηµατικό µοντέλο Οι ρόλοι στην επιχειρηµατική κοινότητα του ΕΒΕΑ ιαδικασία συναλλαγής γνώσης ιάγραµµα αλληλεπιδράσεων ιάγραµµα υπηρεσιών Υπηρεσία Βιβλιοθήκης (Library Service) Υπηρεσία Ειδικού (Expert Service) Υπηρεσία Κοινότητας (Community Service) Υλοποίηση του µοντέλου συναλλαγών γνώσης του ΕΒΕΑ Οι λειτουργικές δυνατότητες που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα Η Οντολογία Πληροφοριών (Information Ontology) του ΕΒΕΑ Case specific επεκτάσεις της οντολογίας πληροφοριών Η Οντολογία Γνωστικής Περιοχής (Domain Ontology) του ΕΒΕΑ Χαρτογράφηση ανάλυσης και παραδείγµατα εγγράφων που βρίσκονται στο ευρετήριο του συστήµατος Μελλοντική ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων Σενάρια επιχειρηµατικής χρησιµοποίησης του µοντέλου (Use Case Scenarios) Τρόπος χρησιµοποίησης της εφαρµογής Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Βιβλιογραφία ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ PLEY Εισαγωγή Planet Ernst & Young (PLEY) Η γνώση µέσα στην PLEY

11 7.3.1 Η διαδικασία ιαχείρισης Γνώσης στην PLEY Οι ρόλοι στη διαδικασία ιαχείρισης Γνώσης Προσδιορισµός διαδικασιών που παράγουν γνώση Επιχειρηµατικό µοντέλο και ρόλοι στην PLEY Επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος Ρόλοι επιχειρηµατικής κοινότητας της PLEY ιαδικασία συναλλαγής γνώσης ιάγραµµα Αλληλεπιδράσεων ιάγραµµα Υπηρεσιών / ιαδικασίας Υλοποίηση του µοντέλου συναλλαγών γνώσης της PLEY Οι λειτουργικές δυνατότητες που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα Η Οντολογία Πληροφοριών (Information Ontology) της PLEY Case specific επεκτάσεις της οντολογίας πληροφοριών Η Οντολογία Γνωστικής Περιοχής (Domain Ontology) της PLEY Χαρτογράφηση ανάλυσης και παραδείγµατα εγγράφων που βρίσκονται στο ευρετήριο του συστήµατος Μελλοντική ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων Σενάρια επιχειρηµατικής χρησιµοποίησης του µοντέλου (Use Case Scenarios) Σενάριο Σενάριο Σενάριο Σενάριο Βιβλιογραφία ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Ενοποίηση των οντολογιών πληροφοριών Μελλοντικές Προκλήσεις Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web) Ηλεκτρονικές αγορές και αγορές γνώσης

12 8.3.3 Τεχνικά ερευνητικά ζητήµατα Συµπεράσµατα Αναφορές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ EBEA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ PLEY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

13 Πίνακας Πινάκων Αριθµός Περιγραφή Πίνακα Σελ. Πίνακας 3.1 ιάφοροι τύποι µεταδεδοµένων και οι κατηγορίες τους 59 Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µεταδεδοµένων 60 Πίνακας 3.3 Dublin Core Metadata Element Set 64 Πίνακας 3.4 Dublin Core Categories 65 Πίνακας 3.5 LOM v1.0 Base Schema (General, Lifecycle, Meta Metadata) 67 Πίνακας 3.6 LOM v1.0 Base Schema (Technical, Educational, Rights) 67 Πίνακας 3.7 LOM v1.0 Base Schema (Relation, Annotation, Classification) 68 Πίνακας 3.8 DGM Compound Elements (Identification, Metadata Reference, Contact) 71 Πίνακας 3.9 DGM Compound Elements (Spatial Reference, Entity and Attribute, Spatial Data Organization) 72 Πίνακας 3.10 DGM Compound Elements (Data Quality, Distribution, Time Period) 73 Πίνακας 3.11 VRA Core Categories version Πίνακας 3.12 GILS Core Element 77 Πίνακας 3.13 DC LOM elements mapping 79 Πίνακας 3.14 DC GILS elements mapping 80 Πίνακας 3.15 DC VRA elements mapping 80 Πίνακας 3.16 DC DGM elements mapping 81 Πίνακας 3.17 Βαθµός επικάλυψης των DC Core Elements 82 Πίνακας 5.1 Εργαλεία οντολογιών που χρησιµοποιούνται στο στάδιο ανάπτυξης 123 Πίνακας 5.2 Εµβέλεια τιµών ατοµικών τύπων καθορισµένων από το χρήστη 141 Πίνακας 6.1 Η οντολογία πληροφοριών του ΕΒΕΑ 173 Πίνακας 6.2 Τύποι περιεχοµένου για την περίπτωση του ΕΒΕΑ 175 Πίνακας 6.3 Η οντολογία γνωστικής περιοχής του ΕΒΕΑ 176 Πίνακας 7.1 Η οντολογία πληροφοριών της PLEY 205 Πίνακας 7.2 Τύποι περιεχοµένου για την περίπτωση της PLEY 207 Πίνακας 7.3 Η οντολογία γνωστικής περιοχής της PLEY 209 Πίνακας A.1 Οι έννοιες του ΕΒΕΑ στην οντολογία της γνωστικής περιοχής 229 Πίνακας A.2 Οι ταξονοµίες του ΕΒΕΑ στην οντολογία της γνωστικής περιοχής 234 Πίνακας Β.1 Οι έννοιες της PLEY στην οντολογία της γνωστικής περιοχής 240 Πίνακας Β.2 Οι ταξονοµίες της PLEY στην οντολογία της γνωστικής περιοχής 264 Πίνακας Γ.1 Περιγραφή των όρων της ορολογίας της διπλωµατικής

14 Πίνακας Σχηµάτων Αριθµός Περιγραφή Σχήµατος Σελ. Σχήµα 2.1 Παράδειγµα δοµής και λεξικού οντολογίας 25 Σχήµα 2.2 Σύµβολο, Έννοια, Αντικείµενο 35 Σχήµα 2.3 Τα τρία επίπεδα του µοντέλου γνώσης 39 Σχήµα 2.4 Η στρατηγική συγχώνευσης της SENSUS 40 Σχήµα 2.5 Ο κύκλος CBR 47 Σχήµα 2.6 Οντολογίες CBR 53 Σχήµα 3.1 Γραφική αναπαράσταση του προτύπου µεταδεδοµένων DGM 70 Σχήµα 4.1 Knowledge Objects, Information Objects, και Οντολογίες 87 Σχήµα 4.2 Οι συνιστώσες της Information Ontology 92 Σχήµα 4.3 Συγκεκριµένες οντολογίες ορίζουν τη δοµή των Information Objects 95 Σχήµα 4.4 Τα µερικά αντικείµενα περιγραφής δίνουν δοµή στο Information Object 96 Σχήµα 4.5 Case specific αντικείµενα περιγραφής 96 Σχήµα 4.6 Top level δοµή της περιγραφής περιεχοµένου 98 Σχήµα 4.7 Η top level δοµή της διάστασης των συνθηκών χρήσης 101 Σχήµα 4.8 Προσέγγιση ιστορικού 105 Σχήµα 4.9 οµές δεδοµένων στη συνιστώσα αξιολόγησης 108 Σχήµα 4.10 Τεχνικές απαιτήσεις 109 Σχήµα 4.11 Περιγραφή της συνιστώσας εµπορικών συναλλαγών των Information Objects 111 Σχήµα 4.12 Έννοιες που αφορούν τα νοµικά ζητήµατα των εµπορικών συναλλαγών γνώσης 113 Σχήµα 4.13 Αναπαράσταση συµβολαίου 114 Σχήµα 5.1 Τεχνική αρχιτεκτονική του συστήµατος 119 Σχήµα 5.2 Κύκλος ζωής οντολογιών 120 Σχήµα 5.3 οµή του Orenge Framework 127 Σχήµα 5.4 Η συνεργασία των διαφόρων Components του Orenge 130 Σχήµα 5.5 Ο ModelManager 140 Σχήµα 5.6 Παράδειγµα ταξονοµίας 143 Σχήµα 5.7 Οµοιότητα πίνακα 145 Σχήµα 5.8 Οµοιότητα ταξονοµίας 145 Σχήµα 5.9 Παράδειγµα χαρτογράφησης ανάλυσης 147 Σχήµα 5.10 Ο DataManager 149 Σχήµα 5.11 Ο σχεδιαστής σωληνώσεων 150 Σχήµα 5.12 Ο επεξεργαστής του Indexer 151 Σχήµα 6.1 Το σήµα κατατεθέν του ΕΒΕΑ 153 Σχήµα 6.2 ιαδικασία συναλλαγής γνώσης 154 Σχήµα 6.3 Επιχειρηµατική κοινότητα του ΕΒΕΑ 161 Σχήµα 6.4 ιάγραµµα ροής αλληλεπιδράσεων 164 Σχήµα 6.5 ιάγραµµα υπηρεσιών 165 Σχήµα 6.6 Οι φάσεις της Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης

15 Αριθµός Περιγραφή Σχήµατος Σελ. Σχήµα 6.7 ιάγραµµα φάσεων της Υπηρεσίας Ειδικού 170 Σχήµα 6.8 ιάγραµµα φάσεων Υπηρεσίας Κοινότητας 171 Σχήµα 6.9 Συγκεκριµένοι τύποι περιεχοµένου για την περίπτωση του ΕΒΕΑ 176 Σχήµα 6.10 Χαρτογράφηση ανάλυσης για την περίπτωση του ΕΒΕΑ 177 Σχήµα 6.11 Παράδειγµα εγγράφου που βρίσκεται στο ευρετήριο του συστήµατος 177 Σχήµα 6.12 Παράδειγµα εγγράφου που βρίσκεται στο ευρετήριο του συστήµατος 178 Σχήµα 6.13 ιαπροσωπεία του χρήστη στην περίπτωση του ΕΒΕΑ 179 Σχήµα 6.14 Υποβολή ερώτησης του σεναρίου Σχήµα 6.15 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 6.16 Ανακτηµένο έγγραφο του σεναρίου Σχήµα 6.17 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 6.18 Ανακτηµένο έγγραφο του σεναρίου Σχήµα 6.19 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 6.20 Ανακτηµένο έγγραφο του σεναρίου Σχήµα 6.21 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 6.22 Ανακτηµένο έγγραφο του σεναρίου Σχήµα 7.1 Το σήµα κατατεθέν της PLEY 189 Σχήµα 7.2 Οι υπηρεσίες παροχής συµβουλών της PLEY 192 Σχήµα 7.3 Αλληλοσυσχέτιση των Υπηρεσιών Consulting µε τις περιοχές Αγορών Βιοµηχανίας 193 Σχήµα 7.4 Η διαδικασία ιαχείρισης Γνώσης στην PLEY 195 Σχήµα 7.5 Οι ρόλοι της ιαχείρισης Γνώσης στην PLEY 196 Σχήµα 7.6 Μοντέλο εµπορικών συναλλαγών γνώσης της PLEY 198 Σχήµα 7.7 Βήµατα αλληλεπίδρασης πελάτη συµβούλου 199 Σχήµα 7.8 Σενάριο διαχωρισµού της ιαδικασίας Consulting 200 Σχήµα 7.9 ιάγραµµα αλληλεπιδράσεων του Σχεδιασµού Επιλογών της Consulting Process 203 Σχήµα 7.10 ιάγραµµα υπηρεσιών / διαδικασίας 204 Σχήµα 7.11 PLEY specific activity description 208 Σχήµα 7.12 Χαρτογράφηση ανάλυσης για την περίπτωση της PLEY 210 Σχήµα 7.13 Παράδειγµα εγγράφου που βρίσκεται στο ευρετήριο του συστήµατος 210 Σχήµα 7.14 Παράδειγµα εγγράφου που βρίσκεται στο ευρετήριο του συστήµατος 211 Σχήµα 7.15 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 7.16 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 7.17 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 7.18 Επιστροφή αποτελεσµάτων του σεναρίου Σχήµα 8.1 Συναθροιστικοί τύποι της οντολογίας πληροφοριών και αντιστοιχία τους σε επίπεδα (layers)

16 Κεφάλαιο 1 ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σύστηµα αναπαράστασης και ανάκτησης γνωστικών αντικειµένων Εισαγωγή 16

17 1 Εισαγωγή Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές µε υψηλό ρυθµό αλλαγής αγοράς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το πως διατηρούν και προσπελαύνουν τη γνώση τους (δηλ., εξαρτάται από την εταιρική µνήµη τους). Οι περισσότερες πληροφορίες στα σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται µε τη µορφή κειµένων και αρχείων ήχου και εικόνας και είναι µάλλον αδύναµα δοµηµένες. Το γεγονός αυτό ισχύει για το ιαδίκτυο και για τα µεγάλα εταιρικά δίκτυα (intranets) των επιχειρήσεων και των οργανισµών. Η εύρεση και η διατήρηση της γνώσης είναι ένα δύσκολο πρόβληµα µέσω αυτής της αδύναµα δοµηµένης αναπαράστασης. Ένας αυξηµένος αριθµός επιχειρήσεων αντιλαµβάνεται ότι τα εταιρικά δίκτυα (intranets) της επιχείρησής τους αποτελούν πολύτιµες αποθήκες εταιρικών πληροφοριών. Εντούτοις, οι άπειρες, µη κατανοητές και αδόµητες πληροφορίες δεν λύνουν από µόνες τους τα επιχειρησιακά προβλήµατα, δεν παράγουν αξία και δεν ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της εταιρείας. Οι πληροφορίες είναι άχρηστες εάν δεν είναι κατανοητός ο τρόπος αποτελεσµατικής εφαρµογής τους. Αλλά µε το πλήθος των διαθέσιµων πληροφοριών να αυξάνει γρήγορα, η µετατροπή των πληροφοριών σε χρήσιµη γνώση αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα. Η ιαχείριση Γνώσης ασχολείται µε την απόκτηση, τη διατήρηση και την προσπέλαση της γνώσης σε έναν οργανισµό. Στοχεύει να εκµεταλλευτεί τη πνευµατική ιδιοκτησία και πόρους του οργανισµού προκειµένου να αυξήσει την παραγωγικότητα, να προσθέσει νέα αξία και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα. Εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης και της επιρροής του ιαδικτύου, πολλοί οργανισµοί και επιχειρήσεις είναι όλο και περισσότερο γεωγραφικά διασκορπισµένες και οργανωµένες γύρω από εικονικές συνεργασίες. Τέτοιοι οργανισµοί χρειάζονται τη διαχείριση γνώσης και τα συστήµατα οργάνωσης της εταιρικής µνήµης τα οποία ενθαρρύνουν τους χρήστες να κατανοήσουν το µεταβαλλόµενο για τον κάθε ένα περιβάλλον εφαρµογής της γνώση και να προωθήσουν τη συνεργασία συγκεντρώνοντας, αναπαριστώντας και ερµηνεύοντας τις πηγές γνώσης (γνωστικά αντικείµενα) του οργανισµού. Ο µεγάλος αριθµός on line εγγράφων έδωσε την ευκαιρία σε πολλά συστήµατα διαχείρισης εγγράφων να µπουν στη αγορά. Ωστόσο, αυτά τα συστήµατα έχουν σηµαντικές αδυναµίες: αναζήτηση πληροφοριών: Η υπάρχουσα βασισµένη στις λέξεις κλειδιά αναζήτηση ανακτά άσχετα γνωστικά αντικείµενα που χρησιµοποιούν µια ορισµένη λέξη σε ένα διαφορετικό 17

18 πλαίσιο χρήσης και εφαρµογής ή είναι δυνατόν να µην ανακτήσει γνωστικά αντικείµενα όπου χρησιµοποιούνται διαφορετικές λέξεις για το επιθυµητό περιεχόµενο. εξαγωγή πληροφοριών: Ανθρώπινη αναζήτηση σε ένα µεγάλο σύνολο πληροφοριών και ανάγνωσή τους απαιτούνται για την εξαγωγή των σχετικών πληροφοριών από τις πηγές πληροφοριών, δεδοµένου ότι οι αυτόµατοι πράκτορες (agents) στερούνται της κοινής αίσθησης που απαιτείται ώστε να εξάγουν σχετικές πληροφορίες από τις αναπαραστάσεις κειµένου και αποτυγχάνουν να ενσωµατώσουν τις πληροφορίες που απορρέουν από άλλες πηγές. η διατήρηση των αδύναµα δοµηµένων πηγών κειµένων είναι µια δύσκολη και χρονοβόρα εργασία όταν οι πηγές αυτές γίνονται µεγάλες. Η διατήρηση τέτοιων συλλογών κειµένων συνεπών, σωστών και ενηµερωµένων απαιτεί µια µεθοδική αναπαράσταση της σηµασιολογίας / εννοιολογίας και των περιορισµών που βοηθούν στην ανίχνευση ανωµαλιών. Σήµερα, η ανάπτυξη οντολογιών και οι νέοι µέθοδοι αναπαράστασης περιεχοµένου πηγών πληροφοριών και γνωστικών αντικειµένων (εννοιολογικός σχολιασµός) υποστηρίζουν εύκολα και αποτελεσµατικά νέες δυνατότητες: ευφυή αναζήτηση αντί του ταιριάσµατος λέξης κλειδιού. απάντηση στην τιθέµενη ερώτηση αντί για απλή ανάκτηση πληροφοριών. ανταλλαγή γνωστικών αντικειµένων µέσω διαφορετικών οργανισµών και δικτύων µε εννοιολογική µετάφραση Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι, εποµένως, η ανάπτυξη ενός συστήµατος που θα υποστηρίζει την αναπαράσταση και την ανάκτηση γνωστικών αντικειµένων σε εταιρικά δίκτυα ώστε να προωθηθεί η συγκέντρωση, η εννοιολογική αναπαράσταση και η επαναχρησιµοποίηση της υπάρχουσας γνώσης σε εταιρείες και οργανισµούς. Προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατική αναπαράσταση των αντικειµένων γνώσης, αναπτύσσουµε µια µέθοδο αναπαράστασης του περιεχοµένου των γνωστικών αντικειµένων µέσω των Οντολογιών Πληροφοριών την οποία τελικά χρησιµοποιούµε στο σύστηµά µας. Το τελικό τεχνικό προϊόν της διπλωµατικής µας εργασίας αποτελείται από την εφαρµογή του συστήµατος στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Αθήνας και στην Planet Ernst & Young. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστηµα αποσκοπεί στην διανοµή και επαναχρησιµοποιήσει της γνώσης διαµέσου των εταιρικών δικτύων των επιχειρήσεων και των οργανισµών. 18

19 Σύνοψη Εργασίας Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η ανάγκη που οδήγησε σε αυτήν την διπλωµατική εργασία και η κεντρική της ιδέα. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού υπάρχει η σύνοψη της διπλωµατικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες οι οποίες θα µας απασχολήσουν σε επόµενα κεφάλαια. Πιο συγκεκριµένα, θα αναφερθούµε αναλυτικά στις οντολογίες, στις τεχνικές αναπαράστασης και ανάκτησης γνώσης σε συστήµατα βάσεων γνώσης και πως τα προηγούµενα υποστηρίζουν τη ιαχείριση Γνώσης. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια επισκόπηση των υπαρχόντων προτύπων µεταδεδοµένων που χρησιµοποιούνται στην αναπαράσταση και διαχείριση περιεχοµένου των αντικειµένων γνώσης. Τα πρότυπα τα οποία παρουσιάζονται είναι το Dublin Core (DC), το IEEE Learning Objects Metadata (LOM), το Government Information Library Service (GILS), το Virtual Resources Association (VRA) και το Digital Geospatial Metadata (DGM). Στο τέλος του κεφαλαίου πραγµατοποιείται µια αντιστοίχηση των στοιχείων µεταδεδοµένων των προτύπων µε τα µεταδεδοµένα του Dublin Core και παρουσιάζεται ο βαθµός επικάλυψης των προτύπων µεταδεδοµένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά µια νέα προσέγγιση στην αναπαράσταση γνωστικών αντικειµένων µε χρήση Οντολογιών Πληροφοριών. Εποµένως, το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει αρχικά τα γνωστικά αντικείµενα, τις Οντολογίες Πληροφοριών και πως τα τελευταία συµβάλλουν στην αναπαράσταση και ανάκτηση γνωστικών αντικειµένων, ενώ αργότερα αναλύει διεξοδικά τις συνιστώσες της Οντολογίας Πληροφοριών της νέας προσέγγισης. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήµατος που αναπτύχθηκε τελικά, παρουσιάζονται εργαλεία ανάπτυξης οντολογιών (µεταξύ των οποίων το Orenge, το Freedom Enterprise Semantic Platform, το OntoBroker, το Semantic Miner και το OntoOffice) και προτείνεται το εργαλείο Orenge ως το πιο κατάλληλο για το σύστηµά µας. Ακολουθεί η περιγραφή της τεχνικής και λειτουργικής αρχιτεκτονική του εργαλείου Orenge. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη του συστήµατος στην περίπτωση του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Αθήνας (ΕΒΕΑ). Παρουσιάζεται το ίδιο το 19

20 ΕΒΕΑ, η διαχείριση γνώσης µέσα στον οργανισµό και πως ακριβώς λειτουργεί το σύστηµά µας στην περίπτωσή του. Στο έβδοµο κεφάλαιο περιγράφεται η ανάπτυξη του συστήµατος στην περίπτωση της Planet Ernst & Young (PLEY). Παρουσιάζεται η ίδια η PLEY, η διαχείριση γνώσης µέσα στην εταιρεία και πως ακριβώς λειτουργεί το σύστηµά µας στην περίπτωσή της. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µελλοντικές βελτιώσεις της τεχνικής αρχιτεκτονικής του συστήµατός µας, οι νέες προκλήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εκπόνηση αυτής της διπλωµατικής εργασίας. Τέλος, στα παραρτήµατα παρουσιάζονται τα µοντέλα οντολογιών που αναπτύχθηκαν για το ΕΒΕΑ (παράρτηµα Α) και την PLEY (παράρτηµα Β) και το λεξικό της χρησιµοποιούµενης ορολογίας (παράρτηµα Γ). 20

21 Κεφάλαιο 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σύστηµα αναπαράστασης και ανάκτησης γνωστικών αντικειµένων Οντολογίες και Βάσεις Γνώσης 21

22 2 Οντολογίες και Βάσεις Γνώσης 2.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται µέρος των βασικών εννοιών και της ορολογίας που χρησιµοποιείται σε επόµενα κεφάλαια και προσδιορίζονται οι κατευθυντήριες και οι συνιστώσες της εργασίας, Η πρώτη από τις τρεις ενότητες του κεφαλαίου αφορά τις οντολογίες (παράγραφος 2.2). Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται µε διάφορους ορισµούς (ακόµα και µε µαθηµατικό τρόπο) ο όρος οντολογία και αναλύονται οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και τα δοµικά στοιχεία των οντολογιών (παράγραφος 2.2.1). Οι οντολογίες δηµιουργούνται, αναπτύσσονται και εφαρµόζονται κυρίως σε δύο περιοχές (παράγραφος 2.2.3): τη ιαχείριση Γνώσης και το Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Η ενότητα αυτή κλείνει µε µια επισκόπηση των γλωσσών αναπαράστασης οντολογιών (παράγραφος 2.2.4) και µια επισκόπηση στις µεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών (παράγραφος 2.2.5). Η άλλη µεγάλη ενότητα του κεφαλαίου αφορά τις βάσεις γνώσης (παράγραφος 2.4.1) και των διάφορων µεθόδων αναπαράστασης γνώσης σε αυτές. Στην παράγραφο πραγµατοποιείται µια επισκόπηση των knowledge representation formalism, στα οποία περιλαµβάνονται οι µέθοδοι: case based, logic based, semantic nets, κ.λπ... Τέλος στην ενότητα 2.4, περιγράφονται τα συστήµατα ιαχείρισης Γνώσης που χρησιµοποιούν οντολογίες (logic based) και αυτά που στηρίζονται στο CBR (case based). Σε επόµενο στάδιο, παρουσιάζονται συνοπτικά οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο προσεγγίσεων και το κεφάλαιο καταλήγει σε µια προσέγγιση ενός πιθανού συνδυασµού των δύο µεθόδων. 2.2 Οντολογίες Τι είναι Οντολογία Ο πιο διαδεδοµένος ορισµός της οντολογίας είναι αυτός του Gruber, [Gruber 93]: Οντολογία είναι ένας τυπικός, σαφής προσδιορισµός µιας κοινής αντίληψης (An ontology is a formal, explicit, specification of a formal conceptualization). Ως «αντίληψη» αναφέρεται ένα 22

23 αφηρηµένο µοντέλο των φαινοµένων του κόσµου που περιλαµβάνει τους σχετικούς όρους µε αυτά τα φαινόµενα. Ο όρος «σαφής» σηµαίνει ότι ο τύπος των εννοιών που χρησιµοποιούνται, και των περιορισµών στη χρήση τους είναι σαφώς ορισµένοι, και ο όρος «τυπικός» αναφέρεται στο γεγονός ότι η οντολογία πρέπει να είναι αναγνώσιµη από µηχανές. Τέλος ο όρος «κοινής» αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η οντολογία πρέπει να συλλαµβάνει κοινά αποδεκτή γνώση από την κοινωνία. Η οντολογία σαν όρος είναι δανεισµένος από την φιλοσοφία, όπου οντολογία, είναι µια συστηµατική εξήγηση της οντότητας (existence). Για την Τεχνητή Νοηµοσύνη, ότι υπάρχει µπορεί να αναπαρασταθεί. Η γνώση για µια περιοχή µπορεί να αναπαρασταθεί από ένα σύνολο τυπικών δηλώσεων, τότε το σύνολο αντικειµένων που µπορούν να αναπαρασταθούν κατασκευάζουν το λεξικό του διαλόγου. Αυτό το σύνολο αντικειµένων και οι σχέσεις µεταξύ τους αντικατοπτρίζονται στο αντιπροσωπευτικό λεξικό το οποίο χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει τη γνώση. Αυτό γίνεται και στο χώρο της πληροφορικής, όπου οντολογία είναι ο κώδικας ο οποίος ορίζει σύνολα αναπαριστώµενων όρων. Τα ονόµατα των αντικειµένων από το λεξικό του διαλόγου συνδέονται µε λέξεις που περιγράφουν τις έννοιες που έχουν αυτά για τους ανθρώπους (καθώς οριζόµενα αξιώµατα περιορίζουν την ερµηνεία τους µέσα στο συγκεκριµένο πεδίο γνώσης). Τυπικά η οντολογία είναι µία δήλωση µιας λογικής θεωρίας. Υπάρχουν και άλλοι ορισµοί για τον όρο οντολογία. Οντολογία είναι 1. η τεκµηρίωση (documentation) µιας ορολογίας που χρησιµοποιείται σε κάποια περιοχή γνώσης. Περιλαµβάνει τους κανόνες που επιτρέπουν το συνδυασµό και τη χρήση της ορολογίας για την δηµιουργία δηλώσεων (statements) ή την δηµιουργία συµπερασµάτων που προκύπτουν από τις δηλώσεις σχετικά µε την περιοχή γνώσης. Οι δηλώσεις αυτές περιορίζουν τις πιθανές ερµηνείες των ορισµένων όρων. 2. ένας κατάλογος όρων που ορίζονται σε µια µορφή που είναι «αναγνώσιµη» από ανθρώπους και µηχανές 3. ένας κατάλογος από είδη εννοιών-αντικείµενων που χαρακτηρίζουν µια περιοχή γνώσης, τις ιδιότητες τους, τις µεταξύ τους σχέσεις και τους περιορισµούς πάνω και µεταξύ των σχέσεων τους. 4. µια τυπική αναπαράσταση της γνώσης. Βασίζεται σε µια κοινή αντίληψη: αντικείµενα, έννοιες, και άλλες οντότητες που ανήκουν σε µια περιοχή γνώσης και οι σχέσεις µεταξύ τους. Η κοινή αντίληψη είναι µία αφηρηµένη αλλά και απλοποιηµένη άποψη του κόσµου που χρειαζόµαστε να αναπαραστήσουµε [GN 87). 23

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αυτόµατη Θεµατική Κατηγοριοποίηση και Σηµασιολογική ιεύρυνση Ερωτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό

Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέθοδοι και Τεχνικές Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημαντικό Ιστό Παραγωγική Απόκτηση Γνώσης από Οντολογικά Έγγραφα και η Τεχνική της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης - Αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Σχολή Κοινωνικών Τµήµα Αρχαιολογίας Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδακτορική Διατριβή Μια Μεθοδολογία Ανάπτυξης και μια Αρχιτεκτονική Λογισμικού για τις Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα