ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: Αθόνα Ιούνιοσ

2 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ Παρουςύαςη του Σμόματοσ Προγρϊμματα πουδών Διδακτικϐ ϋργο Ερευνητικϐ ϋργο χϋςεισ με κοινωνικοϑσ/πολιτιςτικοϑσ/παραγωγικοϑσ (ΚΠΠ) φορεύσ τρατηγικό ακαδημαώκόσ ανϊπτυξησ Διοικητικϋσ υπηρεςύεσ και υποδομϋσ υμπερϊςματα Πύνακεσ Πρϐςφατεσ Δημοςιεϑςεισ Σμόματοσ Βιογραφικϊ Διδαςκϐντων Προγρϊμματα πουδών ENGLISH SUMMARY

3 Πρόλογοσ Η Εςωτερική Αξιολόγηςη εύναι μύα τακτικϊ επαναλαμβανϐμενη ςυμμετοχική διαδικαςία, η οπούα διόρκηςε δϑο ςυνεχϐμενα διδακτικϊ εξϊμηνα. τϐχοσ εύναι να επαναλαμβϊνεται το αργϐτερο κϊθε τϋςςερα ϋτη. Η παροϑςα ϋκθεςη αξιολϐγηςησ ςτηρύζεται κυρύωσ ςτα ςτοιχεύα που ςυλλϋχθηκαν κατϊ το χειμερινϐ και εαρινϐ εξϊμηνο του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ κοπϐσ τησ Εςωτερικόσ Αξιολϐγηςησ όταν να διαμορφώςει και να διατυπώςει το Σμόμα κριτικό ϊποψη για την ποιϐτητα του επιτελοϑμενου ϋργου του με βϊςη αντικειμενικϊ κριτόρια και δεύκτεσ κοινόσ ςυναύνεςησ και γενικόσ αποδοχόσ, και με τουσ ακϐλουθουσ ςτϐχουσ ςϑμφωνα με τον νϐμο Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ (νϐμο 3374/2005) και τισ οδηγύεσ τησ ΑΔΙΠ. Η Εςωτερικό Αξιολϐγηςη ϋγινε με την ελπύδα να μπορϋςουμε να λϑςουμε τα χρϐνια προβλόματα τα οπούα ταλανύζουν το Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ και εμποδύζουν την εξϋλιξό του και να βελτιώςουμε την ποιϐτητα των παρεχϐμενων ςπουδών και των ερευνητικών δρϊςεων. Η Εςωτερικό Αξιολϐγηςη βαςύζεται ςτα ςτοιχεύα που ϋχει ςυλλϋξει το Σμόμα απϐ τα ερωτηματολϐγια και τα απογραφικϊ δελτύα. Για την ςϑνταξη τησ Έκθεςησ Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ χρηςιμοποιόθηκε το προτεινϐμενο απϐ την ΑΔΙΠ Πρότυπο χήμα και η ςυμπλόρωςη των Πινϊκων που την ςυνοδεϑουν, ϐπωσ και τα πρϐτυπα ερωτηματολϐγια κι απογραφικϊ δελτύα προςαρμοςμϋνα ςτισ ανϊγκεσ του Σμόματοσ. Ευχαριςτοϑμε θερμϊ ϐςουσ ςυμμετεύχαν ςτη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ του Σμόματοσ και ςυνϋβαλαν ςτην ολοκλόρωςό τησ και την ςϑνταξη τησ παροϑςασ ϋκθεςησ, ϊμεςα ό ϋμμεςα. Με την ελπύδα τησ βελτύωςησ τησ ςυνολικόσ ποιϐτητασ του Σμόματοσ, Η ΟΜΕΑ του Σμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ. 3

4 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ 1.1. Περιγραφό και ανϊλυςη τησ διαδικαςύασ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ ςτο Σμόμα. Η εςωτερικό αξιολϐγηςη αποφαςύςτηκε απϐ την Γ.. του τμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ. ϑμφωνα με την απϐφαςη τησ Γ.. ορύςτηκαν τα παρακϊτω μϋλη ΕΠ ωσ μϋλη τησ ΟΜΕΑ: α) Δρακϐπουλοσ Παναγιώτησ, Καθηγητόσ και Προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ β) Πατϋρασ Ευϊγγελοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ γ) Πλακύτςη Αθηνϊ, Καθηγότρια Εφαρμογών Ιδιαύτερα χρόςιμο ϋργο ςτισ εργαςύεσ τησ ΟΜΕΑ προςϋφερε και το ΕΣΠ του Σμόματοσ κ. Γιαλελόσ Θεμιςτοκλόσ. Επύςησ η ΟΜΕΑ ςυνεργϊςτηκε με το προςωπικϐ τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ. Ϊγιναν οριςμϋνεσ ςυνεδριϊςεισ τησ ΟΜΕΑ ϐπου ςυζητόθηκαν θϋματα ϐπωσ: η διαμϐρφωςη των ερωτηματολογύων που προτεύνονται απϐ την ΑΔΙΠ, ϋτςι ώςτε να προςαρμοςτοϑν ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ των ΣΕΙ αλλϊ και του Σμόματοσ, οι διαδικαςύεσ διανομόσ και ςυλλογόσ των ερωτηματολογύων, η επεξεργαςύα των δεδομϋνων και η ςϑνταξη τησ εςωτερικόσ ϋκθεςησ αξιολϐγηςησ. Για την εςωτερικό αξιολϐγηςη του Σμόματοσ διανεμόθηκαν τρύα ερωτηματολϐγια ςε φοιτητϋσ και καθηγητϋσ του Σμόματοσ. υγκεκριμϋνα: Απογραφικϐ δελτύο μαθόματοσ, απογραφικϐ δελτύο για τα μϋλη το διδακτικοϑ προςωπικοϑ και ερωτηματολϐγιο αξιολϐγηςησ μαθόματοσ/διδαςκαλύασ απϐ 4

5 τουσ φοιτητϋσ. Σα ερωτηματολϐγια μοιρϊςτηκαν ςτουσ φοιτητϋσ το Φειμερινϐ Εξϊμηνο , το Εαρινϐ Εξϊμηνο και το Φειμερινϐ Εξϊμηνο Σα ερωτηματολϐγια διανεμόθηκαν ςε ώρα μαθόματοσ και ςυμπληρώθηκαν ανώνυμα απϐ τουσ φοιτητϋσ. Σα ςυμπληρωμϋνα ερωτηματολϐγια ςυλλϋχθηκαν ςε κλειςτϐ φϊκελο ςτον οπούο ανεγρϊφη το μϊθημα, η ημερομηνύα και ο αριθμϐσ των ερωτηματολογύων και παραδϐθηκε ςτην ΟΜΕΑ Ανϊλυςη των θετικών ςτοιχεύων και των δυςκολιών που παρουςιϊςθηκαν κατϊ τη διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ. Ϊνα θετικϐ ςτοιχεύο τησ τρϋχουςασ διαδικαςύασ εύναι η δυνατϐτητα πολϑπλευρησ και ολοκληρωμϋνησ αξιολϐγηςησ που θα δώςει δυνατϐτητα ςϑγκριςησ με ϊλλα ΑΕΙ τϐςο τησ ημεδαπόσ ϐςο και τησ αλλοδαπόσ, καταγρϊφοντασ τα θετικϊ ςημεύα, αλλϊ κυρύωσ τα αρνητικϊ τϐςο ςε υποδομϋσ και εξοπλιςμϐ, ϐςο και ςε νοοτροπύεσ. Η θετικό ανταπϐκριςη απϐ το ςϑνολο των διδαςκϐντων (μονύμων και μη) αποτελεύ ϋνα απϐ τα θετικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ. Η πιο ςημαντικό δυςκολύα όταν η μεταφορϊ των δεδομϋνων απϐ τα ερωτηματολϐγια που ςυμπλόρωςαν οι φοιτητϋσ ςε ηλεκτρονικό μορφό, ϋτςι ώςτε να μπορϋςουμε να τα επεξεργαςτοϑμε. Εκτϐσ του χρϐνου που απαιτεύται για την πληκτρολϐγηςη των δεδομϋνων, υπϊρχει και η πιθανϐτητα λανθαςμϋνησ ειςαγωγόσ δεδομϋνων. Μύα ακϐμη δυςκολύα αποτϋλεςε και η ϋλλειψη ςημαντικόσ εμπειρύασ ςε διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ Προτϊςεισ για τη βελτύωςη τησ διαδικαςύασ. Μύα απλό πρϐταςη βελτύωςησ αφορϊ την περαιτϋρω βελτύωςη αλλϊ και προςαρμογό των ερωτηματολογύων ςϑμφωνα με τα ςχϐλια τϐςο των φοιτητών ϐςο και των διδαςκϐντων. 5

6 Πιο ςημαντικό βελτύωςη μπορεύ να γύνει με την αλλαγό τησ μορφόσ τησ ϋκθεςησ. Αν και η ςϑνταξη τησ ϋκθεςησ εύναι η κορϑφωςη τησ διαδικαςύασ, δεν θα πρϋπει να εύναι και ο κϑριοσ ςτϐχοσ. Κϑριοσ ςτϐχοσ θα πρϋπει να εύναι η ευρεύα ανϊμειξη των ςυμμετεχϐντων (μϋλη ΕΠ, φοιτητϋσ, ΕΣΠ, διοικητικϐ προςωπικϐ) κατϊ την εξϋλιξη τησ διαδικαςύασ αξιολϐγηςησ, με ςτϐχο αρχικϊ την κατανϐηςη απϐ ϐλουσ των προβλημϊτων που υπϊρχουν και κατϐπιν, η ςυμμετοχό ϐλων ςτη αναζότηςη λϑςεων. Προτεύνεται να προςτεθοϑν ςτη διαδικαςύα, ομιλύεσ και ςυζητόςεισ τϐςο με τουσ φοιτητϋσ (αλλϊ και τουσ ϊλλουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτη διαδικαςύα) ςχετικϊ με τουσ ςτϐχουσ τησ αξιολϐγηςησ, αλλϊ και την ανϊλυςη των ερωτηματολογύων. Για να γύνει καθολικό η ςυμμετοχό θα πρϋπει κυρύωσ να πειςτοϑν τα μϋλη του Ιδρϑματοσ για τουσ ςτϐχουσ τησ αξιολϐγηςησ εθνικϊ. 6

7 2. Παρουςύαςη του Σμόματοσ 2.1. Γεωγραφικό θϋςη του Σμόματοσ Σο τμόμα και ϐλεσ του οι δραςτηριϐτητεσ ςτεγϊζονται ςτισ κεντρικϋσ εγκαταςτϊςεισ του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ, ςτην Αθόνα, ςτο Αιγϊλεω, ςτην οδϐ Αγύου πυρύδωνοσ, ςτον δεϑτερο ϐροφο τησ.ε.τ.π. (χολόσ Επαγγελμϊτων Τγεύασ & Πρϐνοιασ). Δεν υπϊρχουν προβλόματα πρϐςβαςησ για ϐλουσ, εκπαιδευτικοϑσ και ςπουδαςτϋσ μια και ϋχουν την δυνατϐτητα να ϋρθουν ςτο άδρυμα εύτε μϋςω των λεωφορεύων του ΟΑΑ εύτε με το μετρϐ τησ Αθόνασ η ςτϊςη του οπούου που βρύςκεται ςτην Ιερϊ οδϐ κοντϊ ςτο Σ.Ε.Ι. Επύςησ υπϊρχει εςωτερικό ςυγκοινωνύα με λεωφορεύο που μπορεύ να μεταφϋρει ϐλουσ απϐ το μετρϐ ςτο Σ.Ε.Ι Ιςτορικό τησ εξϋλιξησ του Σμόματοσ. Σο τμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ δημιουργόθηκε με βϊςη τον ιδρυτικϐ νϐμο Ν1404/83 των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων τησ χώρασ (Σ.Ε.Ι.). Αρχικϊ η διϊρκεια ςπουδών όταν 3.5 ϋτη και η ονομαςύα του όταν Σμόμα Οπτικόσ ϐμωσ το 2001 με τον νϐμο 2916 και την ϋνταξη των Σ.Ε.Ι. ςτην Ανώτατη Εκπαύδευςη η διϊρκεια των ςπουδών γύνεται 4ετόσ και πιο ςυγκεκριμϋνα 7 εξϊμηνα ςπουδών και ϋνα εξϊμηνο πρακτικόσ ϊςκηςησ. Σο Σμόμα λοιπϐν λειτουργεύ απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ του Θεςμοϑ των ΣΕΙ (1983), προϒπόρξε ωσ τμόμα των Κ.Α.Σ.Ε.Ε. απϐ το 1978, και οι απϐφοιτού του ϐλα αυτϊ τα χρϐνια ϋχουν 100% απορρϐφηςη απϐ την αγορϊ εργαςύασ με περύπου 80 ειςακτϋουσ ανϊ ϋτοσ. Ο αρχικϐσ νϐμοσ που ύςχυε για τουσ αποφούτουσ μασ όταν ςε ιςχϑ απϐ το 1979 [Ν. 971/1979 (ΥΕΚ Α 223/ ) «Περύ αςκόςεωσ του επαγγϋλματοσ του οπτικοϑ και καταςτημϊτων οπτικών ειδών»]. Ο νϐμοσ αυτϐσ περιϋγραφε τισ 7

8 επαγγελματικϋσ ικανϐτητεσ των οπτικών. Σο 1989, πραγματοποιόθηκε και η επύςημη αναγνώριςη του επαγγϋλματοσ [Π.Δ. 83/1989 (ΥΕΚ Α 37/ ): «Επαγγελματικϊ δικαιώματα πτυχιοϑχων των τμημϊτων: α) Αιςθητικόσ, β) Οδοντοτεχνικόσ, γ) Εργοθεραπεύασ, δ) Δημϐςιασ Τγιεινόσ, ε) Οπτικόσ τησ χολόσ Επαγγελμϊτων Τγεύασ και Πρϐνοιασ των Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων (ΣΕΙ)»]. Πιο πρϐςφατα αναπροςαρμϐςτηκαν και τα δικαιώματα ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ οπτικοϑ ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει με το Π.Δ. 385/2002 (Σροποπούηςη και ςυμπλόρωςη του Ν. 971/1979: Ρϑθμιςη επαγγελμϊτων υγεύασ. Ωδεια οπτικοϑ ). Σα τελευταύα χρϐνια εύχαμε εξελύξεισ ςτο χώρο αυτοϑ του επαγγϋλματοσ. Σο μοναδικϐ μϋχρι τϐτε τμόμα Οπτικόσ του ΣΕΙ Αθόνασ μετονομϊςτηκε με απϐφαςη του υμβουλύου Ανώτατησ Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ (ΑΣΕ) ςε Σμόμα «Οπτικόσ και Οπτομετρύασ» (ΥΕΚ A 227/ Οκτωβρύου 2006) αρθρο 4 παρ 1β. ημειωτϋον ϐτι το Σμόμα παρϋχει γνώςεισ και εκπαύδευςη Οπτομετρύασ απϐ το Σο 2008 με τον νϐμο (ΥΕΚ Α89/ Νϐμοσ 3661 ) «Μϋτρα για την μεύωςη τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ των κτηρύων και ϊλλεσ διατϊξεισ» επαναπροςδιορύςθηκαν οι ϐροι λειτουργύασ των οπτικών καταςτημϊτων. Επύςησ ςτο ϊρθρο 14 παρϊγραφοσ 2 αναγρϊφεται ϐτι : «Σο τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 10 του νϐμου 971/1979 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: Σα επαγγελματικϊ δικαιώματα του ενιαύου επαγγϋλματοσ οπτικοϑ - οπτομϋτρη θα καθοριςτοϑν με απϐφαςη του Τπουργοϑ Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ. ( Σο Σμόμα πιςτεϑει ϐτι τα επιπρϐςθετα επαγγελματικϊ δικαιώματα που απορρϋουν απϐ την Οπτομετρύα θα πρϋπει να καθοριςθοϑν απϐ το αρμϐδιο Τπουργεύο Παιδεύασ). Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ θα πρϋπει να καταςτεύ ςαφϋσ ϐτι μϋχρι το 2007 (ύδρυςη ενϐσ δεϑτερου Σμόματοσ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ ςτο Παρϊρτημα του ΣΕΙ Πϊτρασ ςτο Αύγιο με ςτϐχο να λειτουργόςει απϐ το 8

9 Ακαδημαώκϐ Ϊτοσ ) εύναι το μοναδικϐ εκπαιδευτικϐ ύδρυμα ςτην χώρα με αποφούτουσ Οπτικοϑσ Οπτομϋτρεσ για πϊνω απϐ 3 δεκαετύεσ. Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ εύναι απϐ τα πιο δημοφιλό τμόματα τησ.ε.τ.π. του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ και οι απϐφοιτοι του ϋχουν 100% απορρϐφηςη ςτην αγορϊ εργαςύασ δηλαδό εύτε ςαν υπεϑθυνοι οπτικών καταςτημϊτων, ιδιοκτότεσ οπτικών καταςτημϊτων, υπεϑθυνοι οπτικών εργαςτηρύων, υπεϑθυνοι οπτικού ςτην εγχώρια οπτικό βιοτεχνύα και βιομηχανύα οφθαλμικών φακών και φακών επαφόσ και τα τελευταύα 3 ϋτη ωσ οπτομϋτρεσ ςε διϊφορα οφθαλμολογικϊ κϋντρα ςυμμετϋχοντασ ωσ βοηθού ςε εξειδικευμϋνεσ οφθαλμολογικϋσ εγχειρόςεισ διαθλαςτικόσ χειρουργικόσ. Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ εύναι πλόρεσ μϋλοσ τησ A.E.U.S.C.O (EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES, SCHOOLS AND COLLEGES OF OPTOMETRY) απϐ το 2000 ϋχοντασ μϊλιςτα ωσ μϋλοσ ςτο Committee του οργανιςμοϑ τον κ. Α. Φανδρινϐ Επύκουρο καθηγητό του Σμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ. Σο Σμόμα παρϋχει υψηλοϑ επιπϋδου οργϊνωςη ςε θϋματα ςπουδών παρακολουθώντασ τισ διεθνεύσ εξελύξεισ και αναπροςαρμϐζοντασ το πρϐγραμμα ςπουδών του ςϑμφωνα με αυτϋσ, ςημειώνεται ϐτι η τελευταύα αναθεώρηςη προγρϊμματοσ ςπουδών ϋγινε το εαρινϐ εξϊμηνο του 2009, ακολουθώντασ τα πρϐτυπα των κορυφαύων πανεπιςτημύων του χώρου διεθνώσ. Περεταύρω βελτύωςη του προγρϊμματοσ ϋγινε το χειμερινϐ εξϊμηνο και η οπούα θα εφαρμοςτεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ τελϋχωςη του Σμόματοσ ςε διδακτικό, διοικητικό και εργαςτηριακό προςωπικό, κατϊ την τελευταύα πενταετύα (ποςοτικϊ ςτοιχεύα) Η αρχικό ςτελϋχωςη του Σμόματοσ προερχϐταν απϐ τα ΚΑΣΕΕ. Η ςτελϋχωςη του Σμόματοσ ςε διδακτικϐ, διοικητικϐ και εργαςτηριακϐ προςωπικϐ, κατϊ την τελευταύα πενταετύα παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 2.1. Θεωροϑμε ϐτι εύναι 9

10 απαραύτητη και καθοριςτικό η περαιτϋρω ςτελϋχωςη του Σμόματοσ με μϋλη Ε.Π. ώςτε να μειωθοϑν οι ςυμβϊςεισ των εργαςτηριακών ςυνεργατών. Επύςησ απαιτεύται και η ϑπαρξη τουλϊχιςτον δϑο ακϐμη νϋων αιθουςών, και ενϐσ ακϐμη εργαςτηριακοϑ χώρου για την περαιτϋρω ανϊπτυξό του Σμόματοσ. Πύνακασ 2.1 Πύνακασ προςωπικού Οργανικϋσ υμπληρωμϋνεσ Κενϋσ Τπο Ε.Π. θϋςεισ θϋςεισ θϋςεισ πλόρωςη Καθηγητϋσ Αναπληρωτϋσ Καθηγητϋσ Επύκουροι Καθηγητϋσ Καθηγητϋσ Εφαρμογών Δ.Π. Τκήκαηνο 4 3 Καθηγητέρ 2 Αναπληπωτέρ Καθηγητέρ Δπίκοςποι Καθηγητέρ 1 Καθηγητέρ Δυαπμογών 0 Οπγανικέρ θέσειρ Σςμπληπωμένερ θέσειρ Κενέρ θέσειρ Υπο πλήπωση Γρϊφημα αναλυτικόσ κατανομόσ των μελών Ε.Π. ςτισ διϊφορεσ βαθμύδεσ 10

11 Πύνακασ 2.2 Πύνακασ διοικητικού Οργανικϋσ υμπληρωμϋνε Κενϋσ Τπο προςωπικού θϋςεισ σ θϋςεισ θϋςεισ πλόρωςη Προώςταμϋνη Γραμματεύασ του Σμόματοσ Γραμματεύα του Σμόματοσ Γηνηθεηηθό πξνζωπηθό 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Οπγανικέρ θέσειρ Κενέρ θέσειρ Πποϊσταμένη Γπαμματείαρ τος Τμήματορ Γπαμματεία τος Τμήματορ Γρϊφημα αναλυτικόσ κατανομόσ των μελών Δ.Π. ςτισ διϊφορεσ βαθμύδεσ 11

12 Πύνακασ 2.3 Ειδικό Σεχνικό Οργανικϋσ υμπληρωμϋνε Κενϋσ Τπο Προςωπικό ΕΣΠ θϋςεισ σ θϋςεισ θϋςεισ πλόρωςη Εργαςτόριο Οφθ Υακών Εργαςτόριο Οπτομετρύασ Δηδηθό Τερληθό Πξνζωπηθό ΔΤΠ 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Οπγανικέρ θέσειρ Κενέρ θέσειρ Δπγαστήπιο Ουθ Φακών Δπγαστήπιο Οπτομετπίαρ Γρϊφημα αναλυτικόσ κατανομόσ των μελών Ε.Σ.Π. 12

13 Αριθμόσ και κατανομό των φοιτητών ανϊ επύπεδο ςπουδών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού) κατϊ την τελευταύα πενταετύα. Ο αριθμϐσ και η κατανομό τϐςο των εγγεγραμμϋνων ϐςο και των ειςερχομϋνων προπτυχιακών φοιτητών του Σμόματοσ (δεν υπϊρχουν μεταπτυχιακού ό διδακτορικού φοιτητϋσ) κατϊ την τελευταύα πενταετύα παρουςιϊζεται ςτουσ Πύνακεσ 2.2 και 2.3. αντύςτοιχα. τον Πύνακα 2.4. φαύνεται ο αριθμϐσ των πτυχιοϑχων ανϊ ακαδημαώκϐ ϋτοσ καθώσ και ο μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ πτυχύου με το maximum και minimum βαθμϐ πτυχύου. Η βϊςη ειςαγωγόσ για το τμόμα μϋςω Πανελληνύων εξετϊςεων την τελευταύα 5ετύα όταν Α) μονϊδεσ (Μ.Ο. 14,17) το 2009 Β) μονϊδεσ (Μ.Ο. 14,80) το 2008 Γ) μονϊδεσ (Μ.Ο. 14,85) το 2007 Δ) μονϊδεσ (Μ.Ο. 13,70) το 2006 Ε) μονϊδεσ (Μ.Ο. 13,18) το 2005 Σο Σμόμα εύναι ϋτοιμο να καταθϋςει ολοκληρωμϋνη πρϐταςη μελϋτη για ϋνα μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα (αυτοχρηματοδοτοϑμενο) με το πϋρασ τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ. 13

14 Πύνακασ 2.4 Εξϊμηνο Εγγεγραμμϋνοι Επι πτυχίο 152 Γενικό ύνολο 501 Δγγεγπαμμένοι Σπνπδαζηέο Δπι πτςσίο Δμάκελν Δγγεγπαμμέ Πύνακασ αναλυτικόσ κατανομόσ των εγγεγραμμϋνων ςπουδαςτών ςτα εξϊμηνα 14

15 Πύνακασ 2.5 Φειμερινϋσ Ακαδ. Ϊτοσ Φειμερινό Εαρινό Μετεγγραφϋσ Εαρινϋσ Μετεγγραφϋσ Ειςακτϋοι Δηζαθηένη αλα έηνο Δηζαθηένη Δισακτέοι Αθαδ. Έηνο Δηζαθηένη ηελ ηειεπηαία 5εηία Δηζαθηένη Αθαδ. Έηνο Φειμεπινό Δαπινό Φειμ Μετεγγπαυέρ Δαπ Μετεγγπαυέρ 15

16 Πύνακασ 2.6 Ακαδ. Ϊτοσ Πτυχιούχοι Μ.Ο. Πτυχύου Min Max ,04 5,60 8, ,87 5,66 8, ,83 6,06 7, ,83 5,89 8, ,81 5,82 8,25 Πηπρηνύρνη αλα αθαδ. έηνο 150 Πηπρηνύρνη Πτςσιούσοι Αθαδ. Έηνο Βαζκόο Πηπρίνπ Βαζκόο 4 2 Μ.Ο. Πτςσίος Min Max Αθαδ. Έηνο Πύνακεσ αναλυτικόσ κατανομόσ των πτυχιούχων ςπουδαςτών την τελευταύα 5ετύα και του βαθμού πτυχύου. 16

17 2.3. κοπόσ και ςτόχοι του Σμόματοσ Ποιοι εύναι οι ςτόχοι και οι ςκοπού του Σμόματοσ ςύμφωνα με το ΥΕΚ ύδρυςόσ του; το ΥΕΚ ύδρυςησ του Σμόματοσ αλλϊ και ςτισ υπϐλοιπεσ μεταβολϋσ του νϐμου που διϋπει το επϊγγελμα του οπτικοϑ αναγρϊφονται ςαφώσ οι ςκοπού και οι ςτϐχοι του. Ο πτυχιοϑχοσ του τμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ εύναι ο μϐνοσ που παύρνει ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ οπτικοϑ και ϊδεια εφαρμοςτό φακών επαφόσ βϊςη των ν. 971/1979, ν. 3204/2003. Ο πτυχιοϑχοσ του τμόματοσ μπορεύ να δουλϋψει ωσ υπεϑθυνοσ οπτικϐσ ςε οπτικϐ κατϊςτημα, να ανούξει οπτικϐ κατϊςτημα ό οπτικϐ εργαςτόριο, να δουλϋψει ςτην βιομηχανύα και βιοτεχνύα οπτικών ειδών, οφθαλμικών φακών, φακών επαφόσ καθώσ και ςτην ςτελϋχωςη ςϑγχρονων οφθαλμολογικών κϋντρων. Η ϊδεια που δύνεται εύναι προςωπικό και αμεταβύβαςτη. Ακϐμη, βϊςη του ΥΕΚ Α89/ Νϐμοσ 3661 ϐπου αντικαθύςταται η παρϊγραφοσ 1 του ϊρθρου 10 του νϐμου 971/1979 περύ απαγϐρευςη τησ οπτομετρύασ αναμϋνεται ο νϐμοσ που θα καθορύςει τα επαγγελματικϊ δικαιώματα των πτυχιοϑχων του τμόματοσ για την ϊςκηςη τησ οπτομετρύασ. Εν κατακλεύδι οι κϑριοι ςτϐχοι και ςκοπού του Σμόματοσ εύναι: (i) ςτην παροχό ποιοτικόσ θεωρητικόσ και πρακτικόσ εκπαύδευςησ ςτουσ φοιτητϋσ του, ςτο πεδύο τησ Οπτικόσ τεχνολογύασ & του Οπτομετρικοϑ ελϋγχου και (ii) ςτην παραγωγό πρωτϐτυπησ και υψηλόσ ποιϐτητασ ϋρευνασ ςτο χώρο των οφθαλμικών φακών, φακών επαφόσ και οπτομετρικοϑ ελϋγχου και διαγνωςτικών οπτομετρικών εξετϊςεων Πώσ αντιλαμβϊνεται η ακαδημαώκό κοινότητα του Σμόματοσ τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοπούσ του Σμόματοσ; Η ακαδημαώκό κοινϐτητα του Σμόματοσ αντιλαμβϊνεται ωσ ςκοπϐ του Σμόματοσ την προαγωγό τησ επιςτόμησ τησ Οπτικόσ και τησ Οπτομετρύασ, των 17

18 εφαρμογών τησ Οπτικόσ και τησ Οπτομετρύασ καθώσ την διεξαγωγό ϋρευνασ υψηλοϑ επιπϋδου. Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ καλεύται να εκπαιδεϑςει τουσ ςπουδαςτϋσ του για την κϊλυψη αναγκών ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε ςτελεχιακϐ δυναμικϐ υψηλοϑ επιπϋδου, ςε οπτικϋσ επιχειρόςεισ (καταςτόματα) οπτικϊ εργαςτόρια, ςτην βιομηχανύα και βιοτεχνύα οπτικών ειδών, οφθαλμικών φακών, φακών επαφόσ καθώσ και ςτην ςτελϋχωςη ςϑγχρονων οφθαλμολογικών κϋντρων. Αυτϊ ϋχουν αποτυπωθεύ τϐςο ςτο πρϐγραμμα ςπουδών του τμόματοσ, ϐςο και ςτον οδηγϐ ςπουδών του. ϑμφωνα με τα παραπϊνω οι ςτϐχοι του τμόματοσ εύναι: Η προετοιμαςύα των φοιτητών και ο εφοδιαςμϐσ τουσ με γνώςεισ και δεξιϐτητεσ που θα τουσ επιτρϋψουν να ανταποκριθοϑν ςτισ απαιτόςεισ τησ οπτικόσ και οπτομετρικόσ επιςτόμησ και τησ κοινωνύασ. Η βελτύωςη των ικανοτότων ανϊλυςησ και επεξεργαςύασ δεδομϋνων και πληροφοριών και ςϑνθεςη ορθολογιςτικόσ ςκϋψησ. Η παροχό των προαναφερϐμενων γνώςεων θα πρϋπει να γύνεται μϋςω ανϊπτυξησ τησ κριτικόσ ςκϋψησ και αυτενϋργειασ. Η παροχό των προαναφερϐμενων γνώςεων και δεξιοτότων δεν θα πρϋπει να περιορύζεται μϐνο ςτο επιςτημονικϐ και τεχνολογικϐ επύπεδο, αλλϊ θα πρϋπει να ςυμβαδύζει με την ανθρώπινη διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ, την καλλιϋργεια αυτενϋργειασ, κριτικόσ ςκϋψησ αποβλϋποντασ ςτην ολοκλόρωςη (ηθικό, πνευματικό και ψυχολογικό) των πτυχιοϑχων του Σμόματοσ. Η βϋλτιςτη δυνατό προετοιμαςύα και εξοικεύωςη των φοιτητών του ςτισ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ. Η ςϑνδεςη τησ ϋρευνασ με τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ και τησ κοινωνύασ. Η προςαρμογό τησ εκπαιδευτικόσ λειτουργύασ του Σμόματοσ και του αντικειμϋνου ςπουδών του ςτο διαρκώσ μεταβαλλϐμενο επιςτημονικϐ πεδύο που πραγματεϑεται. 18

19 Η μεγαλϑτερη δυνατό εξοικεύωςη των φοιτητών του με την ϋρευνα και τισ διαδικαςύεσ τησ Η παροχό κινότρων για υψηλοϑ επιπϋδου ϋρευνα ςτα μϋλη του Σμόματοσ Τπϊρχει απόκλιςη των επύςημα διατυπωμϋνων (ςτο ΥΕΚ ύδρυςησ) ςτόχων του Σμόματοσ από εκεύνουσ που ςόμερα το Σμόμα θεωρεύ ότι πρϋπει να επιδιώκει; Αν και οι αρχικού ςτϐχοι διατυπωμϋνοι ςτο ΥΕΚ ύδρυςησ του Σμόματοσ ϋχουν καλυφθεύ πλόρωσ και δεν υπϊρχει καμύα απϐκλιςη απϐ αυτοϑσ (Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ εκπαιδεϑει τουσ ςπουδαςτϋσ του για την κϊλυψη αναγκών ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε ςτελεχιακϐ δυναμικϐ υψηλοϑ επιπϋδου, ςε οπτικϋσ επιχειρόςεισ, οπτικϊ εργαςτόρια, ςτην βιομηχανύα και βιοτεχνύα οπτικών ειδών, οφθαλμικών φακών, φακών επαφόσ) ϋνασ νϋοσ ςτϐχοσ ο οπούοσ ϋχει τεθεύ ςχεδϐν τα τελευταύα 10 χρϐνια εύναι η κϊλυψη γνώςεων ςτον τομϋα τησ Οπτομετρύασ ώςτε με την αλλαγό του νϐμου και την ϊρςη τησ απαγϐρευςησ να ϋχει το τμόμα καλϑψει ςτο μϋγιςτο το πεδύο αυτϐ ώςτε οι νϋοι ςπουδαςτϋσ αλλϊ και οι παλαιϐτεροι των τελευταύων 10 ετών να ανταποκριθοϑν ςε αυτϐ το νϋο τομϋα του ενιαύου επαγγϋλματοσ οπτικοϑ-οπτομϋτρη Επιτυγχϊνονται οι ςτόχοι που ςόμερα το Σμόμα θεωρεύ ότι πρϋπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παρϊγοντεσ δρουν αποτρεπτικϊ ό αναςταλτικϊ ςτην προςπϊθεια αυτό; Με βϊςη τη ςημερινό υποδομό και ςτελϋχωςη του, το τμόμα θεωρεύ ϐτι οι περιςςϐτεροι ςτϐχοι που ϋχει ϋχουν επιτευχθεύ κατϊ την τελευταύα πενταετύα ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ. Οι εκπαιδευτικού και ερευνητικού ςτϐχοι του τμόματοσ διαςφαλύζονται μϋςω: τησ αξιολϐγηςησ τησ γενικϐτερησ επύδοςησ των φοιτητών ςτα μαθόματα, ςτην πρακτικό και ςτην πτυχιακό εργαςύα με ςυμμετοχό των φοιτητών, τησ πτυχιακόσ εργαςύασ (υποχρεωτικό για ϐλουσ τουσ φοιτητϋσ) ϐπου η αυτενϋργεια εύναι δεδομϋνη, οι φοιτητϋσ προϊγουν τισ ικανϐτητεσ 19

20 ςυλλογόσ επεξεργαςύασ, ανϊλυςησ και ςϑνθεςησ δεδομϋνων και πληροφοριών και τελικϊ την κριτικό τουσ ςκϋψη. Η πτυχιακό εργαςύα εύναι και το κϑριο ϐχημα εξοικεύωςησ των φοιτητών με την ϋρευνα. τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ η οπούα εύναι το μϋςο προετοιμαςύασ και εξοικεύωςησ των φοιτητών με τισ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ. τησ εξϋλιξησ των μελών ΕΠ ςτισ επϐμενεσ βαθμύδεσ η οπούα απαιτεύ την απϐ μϋρουσ τουσ προαγωγό τησ επιςτόμησ τησ Οπτικόσ - Οπτομετρύασ μϋςω υψηλοϑ επιπϋδου ϋρευνασ η οπούα ανακοινώνεται ςε εθνικϊ και διεθνό ςυνϋδρια, αλλϊ και ςε διεθνώσ αναγνωριςμϋνα επιςτημονικϊ περιοδικϊ. Η δραςτηριϐτητα αυτό οδηγεύ και ςτην παραγωγό νϋασ γνώςησ τϐςο βαςικόσ ϐςο και εφαρμοςμϋνησ. τησ ςυμμετοχόσ μελών ΕΠ ςε ερευνητικϊ και αναπτυξιακϊ προγρϊμματα μϋςω τησ οπούασ ςτηρύζεται τϐςο η ανϊπτυξη ϋρευνασ υψηλοϑ επιπϋδου ϐςο και η ςυνεργαςύα με ϊλλουσ φορεύσ. τησ ανανϋωςησ/αναμϐρφωςησ του προγρϊμματοσ ςπουδών ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, παύρνοντασ υπϐψη τϐςο τισ προτϊςεισ διεθνών οργανιςμών για την επιςτόμη τησ Οπτικόσ - Οπτομετρύασ, ϐςο και τισ τοπικϋσ και εθνικϋσ ανϊγκεσ μϋςα απϐ την αλληλεπύδραςη με διϊφορουσ παραγωγικοϑσ φορεύσ, τησ ανανϋωςησ του εξοπλιςμοϑ μϋςα απϐ τα εθνικϊ προγρϊμματα ΕΠΕΑΕΚ-ΕΠΑ. Αναςταλτικϊ για την επύτευξη των ςτϐχων του Σμόματοσ λειτουργοϑν: η μη ϊρςη τησ απαγϐρευςησ τησ Οπτομετρύασ ςτο νομοθετικϐ πλαύςιο η ϋλλειψη μεταπτυχιακών και κυρύωσ διδακτορικών ςπουδών. Όςο δεν υπϊρχουν αυτϐνομεσ διδακτορικϋσ ςπουδϋσ η ϋρευνα θα υπολεύπεται ποςοτικϊ των υπολούπων αντιςτούχων τμημϊτων τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τϐςο εθνικϊ ϐςο και διεθνώσ. Σο Σμόμα ςτερεύται των καλϑτερα εκπαιδευμϋνων φοιτητών του, αφοϑ αυτού επιλϋγουν την ςυνϋχιςη των ςπουδών τουσ ςε Ιδρϑματα (εςωτερικοϑ ό εξωτερικοϑ) 20

21 που μποροϑν να τουσ προςφϋρουν μεταπτυχιακϋσ και κυρύωσ διδακτορικϋσ ςπουδϋσ, ϋλλειψη ικανοποιητικοϑ αριθμοϑ μελών ΕΠ λϐγω του ϐτι οι διαδικαςύεσ προκόρυξησ, εκλογόσ, και διοριςμοϑ εύναι χρονοβϐρεσ και γραφειοκρατικϋσ. το επιβαρημϋνο διδακτικϐ ωρϊριο των μελών ΕΠ, οι αυξημϋνεσ διοικητικϋσ δραςτηριϐτητεσ των μελών ΕΠ, η ελλιπόσ διοικητικό υποςτόριξη, ιδιαύτερα αναςταλτικϊ λειτουργεύ η ϋλλειψη επαρκών χώρων εργαςτηριακόσ ϊςκηςησ των φοιτητών (τα εργαςτόρια λειτουργοϑν επύ 10ώραου βϊςεωσ καθημερινϊ, χωρύσ να εύναι αρκετϐ). ε αυτϐ οδόγηςε η μεγϊλη αϑξηςη του αριθμοϑ των ειςαγομϋνων φοιτητών, ενϊντια ςτισ προτϊςεισ του Σμόματοσ, η ϋλλειψη χώρων ςτϋγαςησ των ερευνητικών δραςτηριοτότων και των ερευνητικών εργαςτηρύων Οι ανϊγκεσ ςτϋγαςησ των ερευνητικών ςυνεργατών του Σμόματοσ δεν μποροϑμε να ποϑμε ϐτι καλϑπτονται, οϑτε υποτυπωδώσ, η ελλιπόσ ςτϋγαςη των μελών ΕΠ του Σμόματοσ ϐπου ςε χώρουσ 15m 2 ςτεγϊζονται 3 και 4 μϋλη ΕΠ, η ϋλλειψη μηχανιςμοϑ παροχόσ κινότρων ςτα μϋλη ΕΠ για ϋρευνα υψηλοϑ επιπϋδου ό διευκϐλυνςησ ερευνητικών ςυνεργαςιών εύτε μϋςα ςτο Σμόμα, εύτε εκτϐσ με ϊλλουσ φορεύσ Διούκηςη του Σμόματοσ. Η Διούκηςη του Σμόματοσ αςκεύται απϐ τη Γενικό υνϋλευςη και τον Προώςτϊμενο. Η Γενικό υνϋλευςη απαρτύζεται απϐ τα μϋλη του Εκπαιδευτικοϑ Προςωπικοϑ και δϑο εκπροςώπουσ των φοιτητών. τη υνϋλευςη προεδρεϑει ο 21

22 Προώςτϊμενοσ του Σμόματοσ και τηροϑνται πρακτικϊ απϐ τη Γραμματϋα του Σμόματοσ Ποιεσ επιτροπϋσ εύναι θεςμοθετημϋνεσ και λειτουργούν ςτο Σμόμα; Οι κυριϐτερεσ θεςμοθετημϋνεσ επιτροπϋσ που λειτουργοϑν ςτο Σμόμα Οπτικόσ - Οπτομετρύασ εύναι: 1) Επιτροπό Προγρϊμματοσ (Προπτυχιακών) πουδών 2) Επιτροπό Πρακτικόσ Ωςκηςησ 3) Επιτροπό Εξϋταςησ Πτυχιακών εργαςιών 4) Επιτροπό Μετεγγραφών 5) Επιτροπό Κατατϊξεων 6) Επιτροπό Παραλαβόσ Παρϊδοςησ Μϐνιμου εξοπλιςμοϑ και Αναλωςύμων 7)Επιτροπό αξιολϐγηςησ επιςτημονικών & εργαςτηριακών ςυνεργατών που ςυνεδριϊζει κϊθε χρϐνο 8) Επιτροπό αξιολϐγηςησ πτυχιακών εργαςιών για την επιλογό των καλϑτερων για την δημιουργύα βϊςησ δεδομϋνων ςτην βιβλιοθόκη του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ Ποιοι εςωτερικού κανονιςμού υπϊρχουν ςτο Σμόμα; Δεν υπϊρχουν εςωτερικού κανονιςμού εφαρμϐςιμοι μϐνο ςτο Σμόμα Οπτικόσ - Οπτομετρύασ. Ιςχϑει ο κανονιςμϐσ λειτουργύασ του Ιδρϑματοσ Εύναι διαρθρωμϋνο το Σμόμα ςε Σομεύσ; ε ποιουσ; Ανταποκρύνεται η διϊρθρωςη αυτό ςτη ςημερινό αντύληψη του Σμόματοσ για την αποςτολό του; Δεν υπϊρχουν Σομεύσ εφαρμϐςιμοι ςτο Σμόμα Οπτικόσ - Οπτομετρύασ. Αυτϐ οφεύλεται ςτον μικρϐ αριθμϐ του μϐνιμου ΕΠ. 22

23 3. Προγρϊμματα πουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών Πώσ κρύνετε το βαθμό ανταπόκριςησ του Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών πουδών ςτουσ ςτόχουσ του Σμόματοσ και ςτισ απαιτόςεισ τησ κοινωνύασ; Η τελευταύα αναμϐρφωςη του προγρϊμματοσ προπτυχιακών ςπουδών (ΠΠ) ϋγινε το Όμωσ ςόμερα με απϐφαςη του υμβουλύου του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ δϐθηκε η δυνατϐτητα ςτα Σμόματα να τροποποιόςουν κϊποια μαθόματα χωρύσ να αλλϊξει ο βαςικϐσ κορμϐσ του προγρϊμματοσ προπτυχιακών ςπουδών (ΠΠ) που ορύςτηκε το Ϊτςι ςόμερα ςτο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ με την τελευταύα αναμϐρφωςη του προγρϊμματϐσ του το 2010 ϋγινε προςπϊθεια ώςτε οι πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ να αποκτοϑν ϐλεσ τισ εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ καθώσ και τισ δεξιϐτητεσ εκεύνεσ που εύναι απαραύτητεσ για να ςταδιοδρομόςουν ςτον τομϋα τησ ςϑγχρονησ επιςτόμησ τησ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ. Η πεπούθηςη αυτό ςτηρύζεται ςτα παρακϊτω δεδομϋνα : 1. Η ϑπαρξη μαθημϊτων που καλϑπτουν νϋουσ τομεύσ τησ Οπτομετρύασ, εφοδιϊζει τουσ αποφούτουσ του τμόματοσ με την τεχνογνωςύα εκεύνη που εύναι απαραύτητη αυτό τη ςτιγμό ςτην παραγωγικό διαδικαςύα. Σονύζεται, ϐτι το πρϐγραμμα ςπουδών θα πρϋπει να βρύςκεται ςε μύα διαρκό διαδικαςύα αναμϐρφωςησ προκειμϋνου να παρακολουθεύ, ϐςο αυτϐ εύναι δυνατϐ, τισ ραγδαύεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ ςτον τομϋα τησ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ. 2. Η εφαρμογό εκπαιδευτικών διαδικαςιών δύνοντασ κϑριο βϊροσ ςτην εργαςτηριακό πρϊξη, ςυνδρϊμει επικουρικϊ την προςπϊθεια απϐκτηςησ των γνώςεων και δεξιοτότων με αποδοτικϐτερο τρϐπο. 23

24 3. Η καλϑτερη οργϊνωςη των εργαςτηρύων Σεχνολογύασ Οφθαλμικών Υακών, Υακών επαφόσ και Οπτομετρύασ με ςϑγχρονα μηχανόματα τα δϑο τελευταύα χρϐνια ϐπωσ και ςυγγραμμϊτων ςϑγχρονων ςτα ανωτϋρω γνωςτικϊ αντικεύμενα ςυμβϊλλουν ςτην πληρϋςτερη κατϊρτιςη των ςπουδαςτών. Σο πρϐγραμμα ςπουδών διαθϋτει μαθόματα Γενικόσ και Ειδικόσ Τποδομόσ τα οπούα επιτρϋπουν μύα ςε βϊθοσ γνώςη των βαςικών εννοιών του χώρου τησ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ. Η ϑπαρξη των μαθημϊτων ειδικϐτητασ και η γνώςη επύλυςησ προβλημϊτων μαζύ με την εφαρμογό των γνώςεων αυτών ςτην εργαςύα (πρακτικό ϊςκηςη) βεβαιώνουν την ϑπαρξη τησ επαγγελματικόσ επϊρκειασ των πτυχιοϑχων του τμόματοσ. Επιπλϋον, τα εξειδικευμϋνα μαθόματα Κλινικόσ Οπτομετρύασ, Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Οπτομετρικοϑ Ελϋγχου, Σεχνολογύα Οφθαλμικών Υακών, ςϑγχρονων τεχνολογιών ςτουσ Υακοϑσ Επαφόσ, καθώσ και ο ςυνεχόσ εξοπλιςμϐσ με νϋο εξοπλιςμϐ και αναλώςιμα εξαςφαλύζει ςτουσ αποφούτουσ του τμόματοσ πρϐςβαςη ςε τμόματα τησ αγορϊσ εργαςύασ ϐπωσ Διαθλαςτικϊ οφθαλμολογικϊ κϋντρα τα οπούα εξελύςςονται ςυνεχώσ και ςτα οπούα κατϋχουν όδη ςημαντικό θϋςη. Σο πρϐγραμμα ςπουδών παρϋχει δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ προςωπικών και επιχειρηματικών δεξιοτότων μϋςω των εργαςτηρύων με ομαδικϋσ εργαςύεσ, προςομοιώςεισ καταςτϊςεων, και παρουςιϊςεισ κλπ. Η ςυμμετοχό των διδαςκϐντων ϐχι μϐνο ςτην παροχό ακαδημαώκών γνώςεων αλλϊ και με τη ςυμμετοχό ςτην απϐκτηςη και ανϊπτυξη αυτών των δεξιοτότων εύναι ζωτικό για μύα καριϋρα ςτο χώρο τησ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ. Όςον αφορϊ την ςυνϋχιςη των ςπουδών τουσ, πολϑ απϐφοιτοι του Σμόματοσ παρακολουθοϑν επιτυχώσ ςυναφεύσ μεταπτυχιακοϑσ κϑκλουσ ςπουδών του εςωτερικοϑ ό εξωτερικοϑ, γεγονϐσ που καταδεικνϑει την αρτιϐτητα των γνώςεών τουσ. 24

25 ϑμφωνα με την Επιτροπό Πρακτικόσ Ωςκηςησ, η απορρϐφηςη των αποφούτων του Σμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ απϐ την αγορϊ εργαςύασ αγγύζει το 100%. Οι κατευθϑνςεισ εργαςύασ κυρύωσ προςανατολύζονται προσ τον ιδιωτικϐ τομϋα. τον ιδιωτικϐ τομϋα, το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ απορροφϊται κατϊ κϑριο λϐγο ςε επιχειρόςεισ οπτικών ειδών και οπτικών καταςτημϊτων, και τα τελευταύα χρϐνια ςε ςϑγχρονα διαθλαςτικϊ οφθαλμολογικϊ κϋντρα ωσ οπτομϋτρεσ Πώσ κρύνετε τη δομό, τη ςυνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών πουδών; Σα κυριϐτερα χαρακτηριςτικϊ του Προγρϊμματοσ πουδών εύναι: Οι ενϐτητεσ απϐ την Επιςτόμη και την Σεχνολογύα τησ Οπτικόσ καλϑπτονται απϐ τϋςςερα Μαθόματα Ειδικϐτητασ (Ιςτορύα & Οπτικό Οφθαλμικών Υακών, Σεχνολογύα Οφθαλμικών Υακών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ) Οι ενϐτητεσ απϐ την Επιςτόμη και την Σεχνολογύα τησ Οπτομετρύασ καλϑπτονται απϐ τϋςςερα Μαθόματα Ειδικϐτητασ (Οφθαλμικό & Κλινικό Διϊθλαςη, Ειςαγωγό ςτην Οπτομετρύα, Κλινικό Οπτομετρύα, Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Οπτομετρικοϑ Ελϋγχου) Οι ενϐτητεσ απϐ την Επιςτόμη και την Σεχνολογύα των Υακών επαφόσ καλϑπτονται απϐ δϑο Μαθόματα Ειδικϐτητασ (Υακού Επαφόσ, Κλινικό Ωςκηςη Υακών Επαφόσ) το Πύνακα 3.1. δύνονται διϊγραμμα ςυςχϋτιςησ των διαφϐρων μαθημϊτων ανϊ θεματικό ενϐτητα. 25

26 Πύνακασ 3.1. Θεματικϋσ ενότητεσ Οπτικό των Οφθαλμικών Σεχνολογύα των Υακών Οπτομετρύασ Υακών επαφόσ Ιςτορύα & Οπτικό Οφθαλμικών Οφθαλμικό & Κλινικό Μαθόματα Υακών Διϊθλαςη Υακού Επαφόσ Σεχνολογύα Οφθαλμικών Ειςαγωγό ςτην Κλινικό Ωςκηςη Μαθόματα Υακών Ι Οπτομετρύα Υακών Επαφόσ Σεχνολογύα Οφθαλμικών Μαθόματα Υακών ΙΙ Κλινικό Οπτομετρύα Σεχνολογύα Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Οφθαλμικών Οπτομετρικοϑ Μαθόματα Υακών ΙΙΙ Ελϋγχου το ΠΠ προςφϋρονται ςυνολικϊ 40 μαθόματα ςε 7 διδακτικϊ εξϊμηνα, με ςϑνολο 210 ΔΜ (ECTS) που υλοποιοϑνται ςε 174 ώρεσ διδαςκαλύασ ανϊ εβδομϊδα για τα 7 διδακτικϊ εξϊμηνα. Σο 8ο εξϊμηνο περιλαμβϊνει την πρακτικό ϊςκηςη (10ΔΜ) και την πτυχιακό εργαςύα (20ΔΜ). Απϐ τα μαθόματα ϐλων των εξαμόνων το πρϐγραμμα περιλαμβϊνει 9 μαθόματα γενικόσ υποδομόσ (ΜΓΤ), 9 μαθόματα ειδικόσ υποδομόσ (ΜΕΤ), 19 μαθόματα ειδικϐτητασ (ΜΕ) και 4 μαθόματα οικονομύασ, διούκηςησ, νομικών και ανθρωπιςτικών ςπουδών (ΔΟΝΑ). 26

27 Απϐ τα μαθόματα ΜΓΤ, ΜΕΤ και ΔΟΝΑ (36 μαθόματα) εύναι υποχρεωτικϊ για τουσ φοιτητϋσ και υπϊρχουν 4 επιλογόσ ςτο ςϑνολο των 40. Απϐ τα 19 ΜΕ υποχρεωτικϊ εύναι τα 17. Σα υπϐλοιπα 2 πρϋπει να επιλεγοϑν μεταξϑ 6 μαθημϊτων που προςφϋρονται ωσ επιλογό ςτουσ φοιτητϋσ. Σα προςφερϐμενα μαθόματα ωσ επιλογό ςτουσ φοιτητϋσ προςφϋρονται ςτα Ε, Σ, Ζ εξϊμηνα. Η αντιςτοιχύα μεταξϑ θεωρητικόσ διδαςκαλύασ, και εργαςτηριακών αςκόςεων εύναι: 1 : Πύνακασ 3.2. Ποςοςτϊ κατηγοριών μαθημϊτων Μαθόματα ΜΓΤ ΜΕY ΜΕ ΔΟΝΑ Ψρεσ Διδαςκαλύασ 18,68% 23,08% 51,10% 7,14% Διδακτικϋσ μονϊδεσ 18,46% 22,61% 50,21% 8,71% Εβδομαδιαύοσ φόρτοσ εργαςύασ 19,91% 24,17% 46,68% 9,24% ε ϐλα τα μαθόματα δύνονται διδακτικϊ βοηθόματα κυρύωσ βιβλύα ό/και ςημειώςεισ. Η επικαιροπούηςη τησ ϑλησ ςτη μεγϊλη πλειοψηφύα των μαθημϊτων γύνεται πολϑ ςυχνϊ και πραγματοποιεύται ϐταν κρύνεται αναγκαύα απϐ τουσ διδϊςκοντεσ. Ενώ ςτο πρϐγραμμα προπτυχιακών ςπουδών ϋχει προβλεφθεύ να μην υπϊρχει επικϊλυψη ϑλησ μεταξϑ των μαθημϊτων (μια μικρό επικϊλυψη τησ τϊξησ του 5% ϋχει προβλεφθεύ για να βοηθηθεύ η μαθηςιακό διαδικαςύα). 27

28 το παρακϊτω γρϊφημα φαύνεται ο βαθμϐσ αξιολϐγηςησ του προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ ςτο ςϑνολο των ερωτόςεων που απαντόθηκαν απϐ τουσ φοιτητϋσ ανϊ εξϊμηνο. Μϋςοσ ϐροσ αξιολϐγηςησ 3,47 Σπλνιηθή αμηνιόγεζε καζεκάηωλ αλά εμάκελν Α ΔΞΆΜΖΝΟ Β ΔΞΆΜΖΝΟ Γ ΔΞΆΜΖΝΟ Γ ΔΞΆΜΖΝΟ Δ ΔΞΆΜΖΝΟ ΣΤ ΔΞΆΜΖΝΟ Ε ΔΞΆΜΖΝΟ Γρϊφημα 3.1. υνολικό αξιολόγηςη μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο 28

29 Όςον αφορϊ το αν όταν οι ςτϐχοι του μαθόματοσ ςαφεύσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.84 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα Οι ςτόχοι του μαθήματοσ ήταν ςαφείσ; Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Ε Εξάμηνο ΣΤ Εξάμηνο Ζ Εξάμηνο Γρϊφημα 3.2. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το πόςο ςαφεύσ όταν οι ςτόχοι του μαθόματοσ ανϊ εξϊμηνο. 29

30 Όςον αφορϊ το αν η ϑλη που καλϑφθηκε ανταποκρινϐταν ςτουσ ςτϐχουσ του μαθόματοσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.85 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα Η φλη που καλφφθηκε ανταποκρινόταν ςτουσ ςτόχουσ του Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Ε Εξάμηνο ΣΤ Εξάμηνο Ζ Εξάμηνο Γρϊφημα 3.3. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν ςτουσ ςτόχουσ του μαθόματοσ ανϊ εξϊμηνο. 30

31 Όςον αφορϊ το αν η ϑλη που διδϊχθηκε όταν καλϊ οργανωμϋνη οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.78 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα Η φλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμζνη; Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Ε Εξάμηνο ΣΤ Εξάμηνο Ζ Εξάμηνο Γρϊφημα 3.3. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν η ύλη που διδϊχθηκε όταν καλϊ οργανωμϋνη ανϊ εξϊμηνο. 31

32 Όςον αφορϊ το αν το εκπαιδευτικϐ υλικϐ που χρηςιμοποιόθηκε βοόθηςε ςτην καλϑτερη κατανϐηςη του θϋματοσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.70 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρηςιμοποιήθηκε βοήθηςε ςτην καλφτερη κατανόηςη του θζματοσ; Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Ε Εξάμηνο ΣΤ Εξάμηνο Ζ Εξάμηνο Γρϊφημα 3.4. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν το εκπαιδευτικό υλικό που χρηςιμοποιόθηκε βοόθηςε ςτην καλύτερη κατανόηςη του θϋματοσ ανϊ εξϊμηνο. 32

33 Όςον αφορϊ το πϐςο ικανοποιητικϐ βρύςκετε το κϑριο βιβλύο(α) ό τισ ςημειώςεισ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.51 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 6. Πόςο ικανοποιητικό βρίςκετε το κφριο βιβλίο(α) ή τισ ςημειώςεισ; Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Ε Εξάμηνο ΣΤ Εξάμηνο Ζ Εξάμηνο Γρϊφημα 3.5. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το πόςο ικανοποιητικό βρύςκετε το κύριο βιβλύο(α) ό τισ ςημειώςεισ ανϊ εξϊμηνο. 33

34 Όςον αφορϊ το πώσ κρύνετε το επύπεδο δυςκολύασ του μαθόματοσ για το ϋτοσ του οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.35 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 10. Πώο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο ηνπ; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 3.6. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το πώσ κρύνετε το επύπεδο δυςκολύασ του μαθόματοσ για το ϋτοσ του ανϊ εξϊμηνο. 34

35 Όςον αφορϊ το πώσ κρύνετε τον αριθμϐ Διδακτικών Μονϊδων ςε ςχϋςη με τον φϐρτο εργαςύασ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.41 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 13. Πώο θξίλεηε ηνλ αξηζκό Γηδαθηηθώλ Μνλάδωλ ζε ζρέζε κε ηνλ θόξην εξγαζίαο; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 3.7. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το πώσ κρύνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονϊδων ςε ςχϋςη με τον φόρτο εργαςύασ ανϊ εξϊμηνο. 35

36 Πώσ κρύνετε το εξεταςτικό ςύςτημα; Οι γραπτϋσ τελικϋσ εξετϊςεισ εύναι η κϑρια μϋθοδοσ αξιολϐγηςησ ςε ϐλα τα μαθόματα, τϐςο ςτο θεωρητικϐ ϐςο και ςτο εργαςτηριακϐ μϋροσ ϐπου υπϊρχει. Η διαφϊνεια και η αξιοκρατύα τησ διαδικαςύασ αξιολϐγηςησ διαςφαλύζεται με την επιτόρηςη των φοιτητών κατϊ την διϊρκεια των εξετϊςεων, πϊντα υπϊρχουν τουλϊχιςτον δϑο επιτηρητϋσ για κϊθε μϊθημα, με την δημϐςια ανακούνωςη των αποτελεςμϊτων, την πρϐςβαςη των φοιτητών ςτο γραπτϐ τουσ και την ςυζότηςη με τον καθηγητό τισ πιθανϋσ αντιρρόςεισ ςτη βαθμολϐγηςό τουσ. Ειδικό περύπτωςη αξιολϐγηςησ αποτελεύ η πτυχιακό εργαςύα, η οπούα εξετϊζεται απϐ τριμελό επιτροπό που ορύζεται απϐ το υμβοϑλιο του Σμόματοσ κατϐπιν αύτηςησ του επιβλϋποντα καθηγητό και του ςπουδαςτό. Ϊνα απϐ τα μϋλη τησ τριμελοϑσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ εύναι ο επιβλϋποντασ καθηγητόσ. 36

37 Όςον αφορϊ το πώσ κρύνεται η διαφϊνεια των κριτηρύων βαθμολϐγηςησ, οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.42 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 14. Γηαθάλεηα ηωλ θξηηεξίωλ βαζκνιόγεζεο Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 3.8. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το πώσ κρύνετε τη διαφϊνεια των κριτηρύων βαθμολόγηςησ ανϊ εξϊμηνο. 37

38 Όςον αφορϊ το ερώτημα εϊν το θϋμα δϐθηκε εγκαύρωσ, οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.57 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 15. Τν ζέκα δόζεθε εγθαίξωο; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 3.9. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το εϊν το θϋμα δόθηκε εγκαύρωσ ανϊ εξϊμηνο. 38

39 Διεθνόσ διϊςταςη του Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών πουδών. Κατϊ την δημιουργύα του τρϋχοντοσ Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) ελόφθηςαν υπϐψη προγρϊμματα ϊλλων ΑΕΙ του εξωτερικοϑ κυρύωσ το βρετανικϐ μοντϋλο. Οι φοιτητϋσ του Σμόματοσ που μετακινόθηκαν την τελευταύα πενταετύα ςε ΑΕΙ του εξωτερικοϑ ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ Erasmus/Socrates εύναι ςυνολικϊ 5. Δεν υπϊρχουν αλλοδαπού φοιτητϋσ που να μετακινόθηκαν προσ το Σμόμα. Δεν υπϊρχει θεςμοθετημϋνη ςυμμετοχό διδαςκϐντων απϐ το εξωτερικϐ ςτο πρϐγραμμα ςπουδών του Σμόματοσ. Οι φοιτητϋσ του Σμόματοσ που μετακινόθηκαν την τελευταύα πενταετύα ςε ΑΕΙ του εςωτερικοϑ ό του εξωτερικοϑ ςτα πλαύςια μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ εύναι ςυνολικϊ Πρακτικό ϊςκηςη των φοιτητών. Οι ςπουδαςτϋσ του τμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ υποχρεοϑνται κατϊ την διϊρκεια των ςπουδών τουσ και για την απϐκτηςη του πτυχύου να πραγματοποιόςουν εξϊμηνη πρακτικό ϊςκηςη (Π.Α). Η πρακτικό ϊςκηςη πραγματοποιεύται μετϊ το τϋλοσ του 7ου εξαμόνου και εφϐςον ο ςπουδαςτόσ καλϑπτει τισ προϒποθϋςεισ που προβλϋπει η ςχετικό νομοθεςύα. Η πρακτικό ϊςκηςη πραγματοποιεύται ςτον Ιδιωτικϐ Σομϋα αποκλειςτικϊ. Η (Π.Α.) ςυνόθωσ αρχύζει απϐ 1/4 ϋωσ 31/9 και απϐ 1/10 ϋωσ 31/3 κϊθε ϋτοσ. Προώπόθεςη για την ϋναρξη τησ (Π.Α.) αποτελεύ η επιτυχόσ ςυμμετοχό ςτισ δοκιμαςύεσ των μαθημϊτων ειδικότητασ. Επύςησ πρακτικό ϊςκηςη μποροϑν οι ςπουδαςτϋσ να πραγματοποιόςουν και ςε επιχειρόςεισ του εξωτερικοϑ( χώρεσ Ευρωπαώκόσ Κοινϐτητασ) βϊςει των ςχετικών προγραμμϊτων (πρϐγραμμα Erasmus). 39

40 Η πρακτικό ϊςκηςη γύνεται ςε Οπτικϋσ επιχειρόςεισ (καταςτόματα) ό ςε βιομηχανύεσ, βιοτεχνύεσ καταςκευόσ οφθαλμικών φακών του Ιδιωτικοϑ τομϋα. Επύςησ απϐ το 2006 οι ςπουδαςτϋσ του τμόματοσ απαςχολοϑνται ςε Οφθαλμολογικϋσ κλινικϋσ και Οφθαλμολογικϊ κϋντρα του Ιδιωτικοϑ τομϋα, εκπαιδευϐμενοι ωσ οπτομϋτρεσ (πρωτοβϊθμιοι εξεταςτϋσ τησ ϐραςησ και τησ οφθαλμικόσ υγεύασ) Κατϊ τη διϊρκεια των 6 μηνών ο/η ςπουδαςτόσ/ςτρια εργϊζεται κϊτω απϐ την επύβλεψη του υπεϑθυνου του ςυνεργαζϐμενου φορϋα πϊνω ςτα εξόσ αντικεύμενα Απαςχολοϑνται και εκπαιδεϑονται, ςτα εργαςτόρια των Οπτικών επιχειρόςεων για την εφαρμογό των οφθαλμικών φακών και ςκελετών τα τμόματα εφαρμογόσ φακών επαφόσ. τον χώρο πώληςησ και εξυπηρϋτηςησ πελατών οφθαλμικών φακών και ςκελετών το marketing και την προώθηςη προώϐντων οπτικών ειδών Αςχολεύται με την τόρηςη και καταγραφό πελατολογύου τησ επιχεύρηςησ υμβουλεϑει και ελϋγχει την καλό υγεύα των οφθαλμών των πελατών και ελϋγχει την ϐραςη τουσ. ε βιοτεχνύεσ ό βιομηχανύεσ καταςκευόσ οφθαλμικών φακών και φακών επαφόσ υνεργϊζεται με τουσ οφθαλμύατρουσ των οφθαλμολογικών κϋντρων που μπορεύ να εργαςτεύ για τον ϋλεγχο τησ ϐραςησ και τησ υγεύασ των οφθαλμών των αςθενών που επιςκϋπτονται τα κϋντρα αυτϊ. Εδώ πρϋπει να τονιςτεύ ϐτι ςτο Σμόμα δεν υπϊρχουν επϐπτεσ εκπαιδευτικού και η επιτροπό Π.Α., που αποτελεύται απϐ 3 μϋλη εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ ΕΠ, απλώσ τοποθετεύ τουσ ςπουδαςτϋσ ςτισ οπτικϋσ επιχειρόςεισ που οι ςπουδαςτϋσ ϋχουν επιλϋξει και τουσ παραχωρεύ. Δεν υπϊρχει ϋλεγχοσ εϊν 40

41 πραγματικϊ εργϊζονται καθημερινϊ, ςε ποια αντικεύμενα και κατϊ πϐςο ςυνδϋονται τα αντικεύμενα εργαςύασ τουσ με το πρϐγραμμα ςπουδών τουσ και με τη κατεϑθυνςη (ειδικϐτητα) που ϋχουν επιλϋξει να αποφοιτόςουν απϐ το τμόμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Σο Σμόμα δεν διαθϋτει πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. Ο τρϋχον νϐμοσ δύνει την δυνατϐτητα ςϑμπραξησ ςε προγρϊμματα μεταπτυχιακών ςπουδών. ε αυτϊ τα πλαύςια το Σμόμα όρθε ςε επαφό με διϊφορα Πανεπιςτόμια του εςωτερικοϑ και του εξωτερικοϑ για την δημιουργύα κοινών προγραμμϊτων μεταπτυχιακών. Για παρϊδειγμα με το τμόμα Οφθαλμολογύασ τησ Ιατρικόσ τησ Κρότησ και με Αγγλικϊ Πανεπιςτόμια (πχ. UMIST University, Manchester) ϐμωσ οι επαφϋσ αυτϋσ δεν ολοκληρώθηκαν. Σα μϋλη ΕΠ του Σμόματοσ πιςτεϑουν ϐτι το Σμόμα διαθϋτει το απαραύτητο και κατϊλληλο ϋμψυχο δυναμικϐ για την ανϊπτυξη αυτϐνομου προγρϊμματοσ μεταπτυχιακών ςπουδών μϐλισ το επιτρϋψει ο νϐμοσ Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών Σο Σμόμα δεν διαθϋτει πρϐγραμμα Διδακτορικών πουδών. Σα μϋλη ΕΠ του Σμόματοσ πιςτεϑουν ϐτι το Σμόμα διαθϋτει το απαραύτητο και κατϊλληλο ϋμψυχο δυναμικϐ για την ανϊπτυξη αυτϐνομου προγρϊμματοσ διδακτορικών ςπουδών μϐλισ το επιτρϋψει ο νϐμοσ. 41

42 4. Διδακτικό ϋργο 4.1. Πώσ κρύνετε την αποτελεςματικότητα του διδακτικού προςωπικού; Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ ςτο τμόμα υπϊρχει αξιολϐγηςη των διδαςκϐντων απϐ τουσ φοιτητϋσ ανϊ μϊθημα, βϊςη ςχετικών ερωτηματολογύων, ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Α.Δ.Ι.Π. Η ςυλλογό των ερωτηματολογύων γύνεται βϊςη τησ διαδικαςύασ που περιγρϊφεται. Ο καθηγητόσ του μαθόματοσ ό του θεωρητικοϑ μϋρουσ ό του εργαςτηριακοϑ μϋρουσ, ςτο χρονικϐ διϊςτημα τησ προτελευταύασ εβδομϊδασ πριν την εξεταςτικό επιλϋγει μια και μϐνο ημϋρα των προγραμματιςμϋνων θεωρητικών ό εργαςτηριακών διαλϋξεων του μαθόματοσ κατϊ την οπούα θα γύνει η αξιολϐγηςη του μαθόματοσ. Εϊν εύναι δυνατϐ, να ενημερώςει τουσ φοιτητϋσ ςε προηγοϑμενη διϊλεξη ϐτι την ςυγκεκριμϋνη μϋρα θα ςυμπληρωθοϑν τα ερωτηματολϐγια, ϋτςι ώςτε να υπϊρχουν περιςςϐτεροι φοιτητϋσ που θα ενδιαφϋρονται να ςυμμετϊςχουν ςτην διαδικαςύα αξιολϐγηςησ του τμόματοσ. Ο καθηγητόσ παραλαμβϊνει την ημϋρα που επϋλεξε για αξιολϐγηςη, τα ςχετικϊ ϋντυπα απϐ την γραμματεύα του Σμόματοσ μαζύ με τον αντύςτοιχο φϊκελο, ο οπούοσ θα φϋρει το ϐνομα του μαθόματοσ. Επύςησ ςτο φϊκελο θα υπϊρχει ςφραγύδα και μονογραφό απϐ την επιτροπό αξιολϐγηςησ. ε καμύα περύπτωςη η αξιολϐγηςη δεν επεκτεύνεται ςε περιςςϐτερεσ απϐ μια μϋρεσ. Ο καθηγητόσ μεταβαύνει ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ και μετϊ το τϋλοσ του μαθόματοσ μοιρϊζει τα ερωτηματολϐγια ςτουσ φοιτητϋσ. Ζητϊ να τα ςυμπληρώςουν εθελοντικϊ και ανώνυμα τονύζοντασ ϐμωσ ϐτι η αξιολϐγηςη θα βοηθόςει «την καλϑτερη οργϊνωςη των μαθημϊτων, τη ςυνεργαςύα με τουσ διδϊςκοντεσ και τισ προςδοκύεσ τουσ απϐ τισ ςπουδϋσ τουσ». τη ςυνϋχεια ο καθηγητόσ αποχωρεύ για περύπου λεπτϊ και επιςτρϋφει ϐταν οι φοιτητϋσ ϋχουν ςυμπληρώςει τα ερωτηματολϐγια τουσ. 42

43 τη ςυνϋχεια ϋνασ φοιτητόσ ό φοιτότρια (ο φοιτητόσ/τρια θα πρϋπει να επιλεγεύ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ φοιτητϋσ) ςυγκεντρώνει τα ερωτηματολϐγια και τα τοποθετεύ ςτο ςχετικϐ φϊκελο. το φϊκελο γρϊφετε η ημερομηνύα και ο αριθμϐσ των ερωτηματολογύων που περιϋχει. Ο φϊκελοσ κλεύνεται και θα μονογραφεύ απϐ τον καθηγητό και τον/την φοιτητό/τρια ςτα ςημεύα κϐλληςησ. Ο Καθηγητόσ μαζύ με τον/την φοιτητό/ρια μεταβαύνουν ςτην γραμματεύα του Σμόματοσ και παραδύδουν τον φϊκελο. Η αξιοπούηςη των ερωτηματολογύων γύνεται με τουσ παρακϊτω τρϐπουσ: α) Οι διδϊςκοντεσ ενημερώνονται για την αξιολϐγηςη και τισ απϐψεισ των φοιτητών για το μϊθημα το οπούο διδϊςκουν, τα οπούα μποροϑν να αξιοποιόςουν για βελτύωςη τησ διδαςκαλύασ τουσ. β) Σα ςτοιχεύα που προκϑπτουν απϐ τα ερωτηματολϐγια, επεξεργϊζονται για την ετόςια ϋκθεςησ αξιολϐγηςησ. γ) Επύςησ απϐ το πλόθοσ των ερωτηματολογύων που ςυλλϋχθηκαν, μποροϑν να εξαχθοϑν χρόςιμα ςυμπερϊςματα για τα ποςοςτϊ παρακολοϑθηςησ των φοιτητών. Σο μϐνιμο ακαδημαώκϐ προςωπικϐ του Σμόματοσ αποτελεύται απϐ 2 Καθηγητϋσ, 2 Επύκουρουσ Καθηγητϋσ και 1 Καθηγητό Εφαρμογών με απαςχϐληςη αντύςτοιχα 10, 12, 14 και 16 ώρεσ εβδομαδιαύωσ. Παρϋχουν δηλαδό 2x10 + 2x14 + 1x16 = 64 ώρεσ διδαςκαλύασ εβδομαδιαύωσ. Λϐγω του μικροϑ αριθμοϑ μϐνιμου ακαδημαώκοϑ προςωπικοϑ και λϐγω του ϐτι οι καθηγητϋσ ςυμμετϋχουν ςε πολλϋσ διοικητικϋσ εργαςύεσ αυτϐ οπωςδόποτε λειτουργεύ ςε βϊροσ των ερευνητικών δραςτηριοτότων των μϐνιμων μελών ΕΠ. 43

44 Η ςυνολικό αξιολόγηςη των διδαςκόντων βϊςη των ερωτηματολογύων καταγρϊφεται ςτον παρακϊτω πύνακα με μϋςο όρο ςε όλα τα εξϊμηνα 3,91 Σπλνιηθή αμηνιόγηζε δηδαζθόληωλ αλά εμάκελν Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 4.1. υνολικό αξιολόγηςη διδαςκόντων ανϊ εξϊμηνο. 44

45 Η ςυνολικό αξιολόγηςη του επικουρικού προςωπικού βϊςη των ερωτηματολογύων καταγρϊφεται ςτον παρακϊτω πύνακα με μϋςο όρο ςε όλα τα εξϊμηνα 3,73 Σπλνιηθή αμηνιόγηζε επηθνπξηθνύ πξνζωπηθνύ αλά εμάκελν Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 4.2. υνολικό αξιολόγηςη επικουρικού προςωπικού ανϊ εξϊμηνο. 45

46 4.2. Πώσ κρύνετε την ποιότητα και αποτελεςματικότητα τησ διδακτικόσ διαδικαςύασ; τα 18 απϐ τα 41 μαθόματα που διδϊςκονται ςτο Σμόμα μασ (ποςοςτϐ 44 %), η διδαςκαλύα γύνεται με ςυνδυαςμϐ διαλϋξεων και εργαςτηρύων ενώ ςτα υπϐλοιπα 23 μαθόματα (ποςοςτϐ 56 %), η διδαςκαλύα γύνεται μϐνο με διαλϋξεισ. Θα πρϋπει να αναφερθεύ ϐτι δεν υπϊρχει ςαφώσ οριςμϋνη τυπικό διαδικαςύα επικαιροπούηςησ του περιεχομϋνου των μαθημϊτων και των διδακτικών μεθϐδων αλλϊ ο κϊθε διδϊςκων αυτοβοϑλωσ επικαιροποιεύ το περιεχϐμενο των μαθημϊτων του ανϊ ϋτοσ ώςτε να εξαςφαλύζει την μετϊδοςη γνώςεων βαςιςμϋνων ςτισ τρϋχουςεσ εξελύξεισ τησ επιςτόμησ και τησ τεχνολογύασ. το ςϑνολο των αποφούτων του τμόματοσ, απϐ το 2005 ϋωσ το 2010, ο μϋςοσ βαθμόσ πτυχύου εύναι 6.87 που κρύνεται ςχετικϊ καλϐσ αλλϊ και αντιπροςωπευτικϐσ του βαθμοϑ δυςκολύασ των μαθημϊτων που διδϊςκονται καθώσ και των εγγεγραμμϋνων φοιτητών. Η εξϋλιξη του αριθμοϑ των αποφούτων του τμόματοσ ςε ςχϋςη με την διϊρκεια φούτηςόσ τουσ επύςησ εύναι ικανοποιητικό. Παρατηροϑμε ϐτι ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ φοιτητών (κατϊ μϋςο ϐρο 78,5 %) λαμβϊνει το πτυχύο του ςε χρϐνο ύςο με τη κανονικό διϊρκεια ςπουδών ςτο Σμόμα (4 χρϐνια). Με διϊρκεια ςπουδών τα πϋντε ϋτη χρϐνια λαμβϊνει πτυχύο περύπου το 20 % των φοιτητών ενώ με 6 ϋτη ςπουδών λαμβϊνει πτυχύο περύπου το 1,5 % των φοιτητών Οργϊνωςη και εφαρμογό του διδακτικού ϋργου. Δεδομϋνου ϐτι: α) του οξυμμϋνου προβλόματοσ ϋλλειψησ διαθϋςιμων χώρων διδαςκαλύασ και εργαςτηρύων 46

47 β) του μεγϊλου αριθμοϑ εκτϊκτου προςωπικοϑ που μπορεύ να διδϊςκει μϐνο ςυγκεκριμϋνεσ μϋρεσ και ώρεσ γ) του μεγϊλου αριθμοϑ φοιτητών (για τησ δυνατϐτητεσ του Σμόματοσ) και τμημϊτων διδαςκαλύασ που υπϊρχουν ςτο τμόμα, η δημιουργύα ενϐσ ορθολογικοϑ ωρολογύου προγρϊμματοσ μαθημϊτων εύναι κϊτι και δϑςκολο και αναγκαύο. Ο υπεϑθυνοσ ωρολογύου προγρϊμματοσ του τμόματοσ που ϋχει επιφορτιςτεύ το ϋργο δημιουργύασ του ωρολογύου προγρϊμματοσ καθώσ και ο προώςτϊμενοσ, ϋχουν δαπανόςει πολϑ χρϐνο και ςκϋψη για να δημιουργόςουν ϋνα κατϊ γενικό ομολογύα ικανοποιητικϐ ωρολϐγιο πρϐγραμμα διδαςκαλύασ που να καλϑπτει τισ ανϊγκεσ τϐςο των φοιτητών ϐςο και των διδαςκϐντων. Όςον αφορϊ το αν υπόρχε καθοδόγηςη απϐ τον διδϊςκοντα οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.76 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 18. Υπήξρε θαζνδήγεζε από ηνλ δηδάζθνληα; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο 47

48 Γρϊφημα 4.3. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν υπόρχε καθοδόγηςη από τον διδϊςκοντα ανϊ εξϊμηνο. Όςον αφορϊ το αν τα ςχϐλια του διδϊςκοντοσ όταν εποικοδομητικϊ και αναλυτικϊ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.81 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 19. Τα ζρόιηα ηνπ δηδάζθνληνο ήηαλ επνηθνδνκεηηθά θαη αλαιπηηθά; Γρϊφημα 4.4. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν τα ςχόλια του διδϊςκοντοσ όταν εποικοδομητικϊ και αναλυτικϊ ανϊ εξϊμηνο. 48

49 Όςον αφορϊ το αν ο διδϊςκων οργανώνει καλϊ την παρουςύαςη τησ ϑλησ ςτα μαθόματα οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.85 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 22. Οξγαλώλεη θαιά ηελ παξνπζίαζε ηεο ύιεο ζηα καζήκαηα; Γρϊφημα 4.5. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν ο διδϊςκων οργανώνει καλϊ την παρουςύαςη τησ ύλησ ςτα μαθόματα ανϊ εξϊμηνο. 49

50 Όςον αφορϊ το αν ο διδϊςκων επιτυγχϊνει να διεγεύρει το ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο του μαθόματοσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.73 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 23. Δπηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 4.6. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν ο διδϊςκων επιτυγχϊνει να διεγεύρει το ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο του μαθόματοσ ανϊ εξϊμηνο. 50

51 Όςον αφορϊ το αν ο διδϊςκων αναλϑει και παρουςιϊζει τισ ϋννοιεσ με τρϐπο απλϐ και ενδιαφϋροντα χρηςιμοποιώντασ παραδεύγματα οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.86 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 24. Αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο κε ηξόπν απιό θαη ελδηαθέξνληα ρξεζηκνπνηώληαο παξαδείγκαηα; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 4.7. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν ο διδϊςκων αναλύει και παρουςιϊζει τισ ϋννοιεσ με τρόπο απλό και ενδιαφϋροντα χρηςιμοποιώντασ παραδεύγματα ανϊ εξϊμηνο. 51

52 Όςον αφορϊ το αν ο διδϊςκων ενθαρρϑνει τουσ φοιτητϋσ να διατυπώνουν απορύεσ και ερωτόςεισ και να για να αναπτϑξουν την κρύςη τουσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.88 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 25. Δλζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο λα δηαηππώλνπλ απνξίεο θαη εξωηήζεηο θαη λα γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα 4.8. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν ο διδϊςκων ενθαρρύνει τουσ φοιτητϋσ να διατυπώνουν απορύεσ και ερωτόςεισ και να για να αναπτύξουν την κρύςη τουσ ανϊ εξϊμηνο. 52

53 Όςον αφορϊ το αν ο διδϊςκων όταν ςυνεπόσ ςτισ υποχρεώςεισ του/τησ (παρουςύα ςτα μαθόματα, ϋγκαιρη διϐρθωςη εργαςιών ό εργαςτηριακών αναφορών, ώρεσ ςυνεργαςύασ με τουσ φοιτητϋσ) οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 4.07 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 26. Ήηαλ ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (παξνπζία ζηα καζήκαηα, έγθαηξε δηόξζωζε εξγαζηώλ ή εξγαζηεξηαθώλ αλαθνξώλ, ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο); Γρϊφημα 4.9. Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν ο διδϊςκων όταν ςυνεπόσ ςτισ υποχρεώςεισ του/τησ (παρουςύα ςτα μαθόματα, ϋγκαιρη διόρθωςη εργαςιών ό εργαςτηριακών αναφορών, ώρεσ ςυνεργαςύασ με τουσ φοιτητϋσ) ανϊ εξϊμηνο. 53

54 Όςον αφορϊ το αν ο διδϊςκων εύναι γενικϊ προςιτϐσ ςτουσ φοιτητϋσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 4.06 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 27. Δίλαη γεληθά πξνζηηόο ζηνπο θνηηεηέο; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το αν ο διδϊςκων εύναι γενικϊ προςιτόσ ςτουσ φοιτητϋσ ανϊ εξϊμηνο. 54

55 Όςον αφορϊ το πώσ κρύνετε τη ςυμβολό του διδϊςκοντα ςτην καλϑτερη κατανϐηςη τησ ϑλησ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.62 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 28. Πώο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ύιεο; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το ο πώσ κρύνετε τη ςυμβολό του διδϊςκοντα ςτην καλύτερη κατανόηςη τησ ύλησ ανϊ εξϊμηνο. 55

56 4.4 Πώσ κρύνετε τα εκπαιδευτικϊ βοηθόματα; Για ϐλα τα διδαςκϐμενα ςτο Σμόμα μαθόματα, υπϊρχουν τουλϊχιςτον 3 προτεινϐμενα βιβλύα μϋςω του ςυςτόματοσ «Εϑδοξοσ» μύασ πρωτοποριακόσ υπηρεςύασ για την ϊμεςη και ολοκληρωμϋνη παροχό των ςυγγραμμϊτων των φοιτητών του Σμόματοσ. Η διαδικαςύα εύναι πλόρωσ αυτοματοποιημϋνη και προςφϋρει: (α) Πλόρη ενημϋρωςη ςτουσ φοιτητϋσ για τα παρεχϐμενα ςυγγρϊμματα ςε κϊθε μϊθημα (β) Δυνατϐτητα ϊμεςησ παραλαβόσ των ςυγγραμμϊτων μϋςω των βιβλιοπωλεύων των εκδοτών του κϊθε προτεινϐμενου βιβλύου. Σα εκπαιδευτικϊ βοηθόματα καλϑπτουν το 100% τησ διδαςκϐμενησ ϑλησ για τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα των μαθημϊτων 56

57 Όςον αφορϊ ςτην ερώτηςη εϊν το εκπαιδευτικϐ υλικϐ που χρηςιμοποιόθηκε βοόθηςε ςτην καλϑτερη κατανϐηςη του θϋματοσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.70 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 4. Τ ο εκπ αιδευτικό υλ ικό π ου χρης ιμοπ οιήθηκε βοήθης ε ς την καλ φτερη κατανόης η του θζματοσ ; 5,00 4,00 3,71 3,80 3,52 3,59 3,43 3,92 3,97 3,00 2,00 1,00 Α Ε ξάμηνο Β Ε ξάμηνο Γ Ε ξάμηνο Δ Ε ξάμηνο Ε Ε ξάμηνο Σ Τ Ε ξάμηνο Ζ Ε ξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη εϊν το εκπαιδευτικό υλικό που χρηςιμοποιόθηκε βοόθηςε ςτην καλύτερη κατανόηςη του θϋματοσ ανϊ εξϊμηνο. 57

58 Όςον αφορϊ ςτην ερώτηςη εϊν τα εκπαιδευτικϊ βοηθόματα («ςϑγγραμμα», ςημειώςεισ, πρϐςθετη βιβλιογραφύα) χορηγόθηκαν εγκαύρωσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.52 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 5. Τ α εκπ αιδευτικά βοηθήματα («ς φγ γ ραμμα», ς ημειώς εισ, π ρός θετη βιβλ ιογ ραφ ία) χορηγ ήθηκαν εγ καίρωσ ; 5,00 4,00 3,00 3,61 3,86 3,48 3,68 3,31 3,57 3,12 2,00 1,00 Α Ε ξάμηνο Β Ε ξάμηνο Γ Ε ξάμηνο Δ Ε ξάμηνο Ε Ε ξάμηνο Σ Τ Ε ξάμηνο Ζ Ε ξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη εϊν τα εκπαιδευτικϊ βοηθόματα («ςύγγραμμα», ςημειώςεισ, πρόςθετη βιβλιογραφύα) χορηγόθηκαν εγκαύρωσ ανϊ εξϊμηνο. 58

59 Όςον αφορϊ ςτην ερώτηςη το πϐςο ικανοποιητικϐ βρύςκετε το κϑριο βιβλύο(α) ό τισ ςημειώςεισ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.51 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 6. Πόςο ικανοπ οιητικό βρίςκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τισ ςημειώ ςεισ; 5,00 4,00 3,76 3,50 3,41 3,29 3,20 3,95 3,50 3,00 2,00 1,00 Α Ε ξάμηνο Β Ε ξάμηνο Γ Ε ξάμηνο Δ Ε ξάμηνο Ε Ε ξάμηνο ΣΤ Ε ξάμηνο Ζ Ε ξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη το πόςο ικανοποιητικό βρύςκετε το κύριο βιβλύο(α) ό τισ ςημειώςεισ ανϊ εξϊμηνο. 59

60 Όςον αφορϊ ςτην ερώτηςη το πϐςο εϑκολα διαθϋςιμη εύναι η βιβλιογραφύα ςτην Πανεπιςτημιακό Βιβλιοθόκη οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.42 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 7. Πόζν εύθνια δηαζέζηκε είλαη ε βηβιηνγξαθία ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη το πόςο εύκολα διαθϋςιμη εύναι η βιβλιογραφύα ςτην Πανεπιςτημιακό Βιβλιοθόκη ανϊ εξϊμηνο. 60

61 4.5 Διαθϋςιμα μϋςα και υποδομϋσ Αύθουςεσ διδαςκαλύασ: Αριθμόσ και χωρητικότητα. Οι αύθουςεσ διδαςκαλύασ του Σμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ βρύςκονται ςτον δεϑτερο ϐροφο του κτηρύου τησ.ε.τ.π. (χολό Επαγγελμϊτων Τγεύασ & Πρϐνοιασ) και αποτελοϑνται απϐ δϑο (2) αύθουςεσ διδαςκαλύασ χωρητικϐτητασ 45 θϋςεων ϋκαςτη (αύθουςεσ Α32, Α33) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. ϑμφωνα με τουσ διδϊςκοντεσ οι αύθουςεσ διδαςκαλύασ περιγρϊφονται ωσ ανεπαρκεύσ, με κϑριο πρϐβλημα την ϋλλειψη θϋςεων Βαθμόσ χρήςησ. ϑμφωνα με το ωρολϐγιο πρϐγραμμα των εξαμόνων (Ανϊλυςη ωρών διδαςκαλύασ ςε Μϐνιμο και Ϊκτακτο προςωπικϐ), υπϊρχουν ςυνολικϊ 114 ώρεσ διδαςκαλύασ θεωρύασ ανϊ εβδομϊδα. Οι ώρεσ αυτϋσ καλϑπτονται απϐ τισ 2 αύθουςεσ διδαςκαλύασ. Επομϋνωσ ο βαθμϐσ χρόςησ των αιθουςών εύναι 114/2= 57 εβδομαδιαύωσ δηλαδό περύπου 11,4 ώρεσ ημερηςύωσ ανϊ αύθουςα. Η ανεπϊρκεια αιθουςών οδηγεύ κϊποιεσ φορϋσ ςτην χρόςη εργαςτηριακών αιθουςών για την διδαςκαλύα θεωριών. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποςτηρικτικού εξοπλιςμού. Κϊθε αύθουςα εύναι εξοπλιςμϋνη με 2 πύνακεσ (κιμωλύασ και μαρκαδϐρου) και οθϐνη προβολόσ διαφανειών. Σο τμόμα διαθϋτει 2 Προβολικϊ ςυςτόματα που ςυνδϋονται με υπολογιςτό και 3 προβολεύσ διαφανειών. Σο γεγονϐσ ϐτι για λϐγουσ αςφαλεύασ δεν τοποθετοϑνται ςε μϐνιμη βϊςη προβολικϐ και υπολογιςτόσ ςτισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ, οδόγηςε πολλοϑσ διδϊςκοντεσ, ςτο να περιγρϊφουν τισ αύθουςεσ διδαςκαλύασ ωσ ελλιπεύσ ςε τϋτοιασ μορφόσ εξοπλιςμϐ μϋχρι ςόμερα. 61

62 Εκπαιδευτικϊ εργαςτόρια: Αριθμόσ και χωρητικότητα Σα εκπαιδευτικϊ εργαςτόρια του Σμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ βρύςκονται ςτον πρώτο ϐροφο του κτηρύου τησ.ε.τ.π. (χολό Επαγγελμϊτων Τγεύασ & Πρϐνοιασ) και αποτελοϑνται απϐ 4 εργαςτόρια (εργαςτόρια Σεχνολογύασ Οφθαλμικών Υακών, Κλινικόσ Διϊθλαςησ & Οπτομετρύασ, Υακών Επαφόσ, Οπτικών Οργϊνων) με δυνατϐτητα 12, 4, 6, 15 ςταθμών εργαςύασ αντύςτοιχα. Αυτϐ δεύχνει ϐτι για να εξυπηρετηθοϑν οι ςπουδαςτϋσ ςτισ εργαςτηριακϋσ τουσ αςκόςεισ χρειϊζονται 3 ό και 4 ομϊδεσ των 25 ατϐμων ανϊ εξϊμηνο. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. ϑμφωνα με τουσ διδϊςκοντεσ, οι χώροι εργαςτηρύων κρύνονται ϐτι επιδϋχονται ποιοτικόσ βελτύωςησ και ϐτι ςε κϊποια εργαςτόρια π.χ. Κλινικόσ Διϊθλαςησ & Οπτομετρύασ, Υακών Επαφόσ χρειϊζεται περιςςϐτεροσ εργαςτηριακϐσ εξοπλιςμϐσ ςε ςταθμοϑσ εργαςύασ για να αναβαθμιςτεύ η ποιϐτητα τησ εκπαύδευςεισ ςε αυτϐν τον τομϋα Βαθμόσ χρήςησ. ϑμφωνα με το ωρολϐγιο πρϐγραμμα των εξαμόνων (Ανϊλυςη ωρών διδαςκαλύασ ςε Μϐνιμο και Ϊκτακτο προςωπικϐ), υπϊρχουν ςυνολικϊ 60 ώρεσ εργαςτηριακόσ διδαςκαλύασ ανϊ εβδομϊδα. Οι ώρεσ αυτϋσ καλϑπτονται απϐ τα 4 εργαςτόρια. Όμωσ ϐπωσ προαναφϋρθηκε κϊθε εργαςτόριο γύνεται ςε 3 τουλϊχιςτον ομϊδεσ των 25 ςπουδαςτών. Επομϋνωσ ο βαθμϐσ χρόςησ των αιθουςών εύναι 180/4= 60 εβδομαδιαύωσ δηλαδό περύπου 12,0 ώρεσ ημερηςύωσ ανϊ εργαςτόριο με ςυνϋπεια τα εργαςτόρια να χρηςιμοποιοϑνται απϐ τισ 8.00 π.μ. μϋχρι τισ 8.00 μ.μ. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαςτηριακού εξοπλιςμού. Όλα τα εργαςτόρια εύναι εξοπλιςμϋνα με 2 πύνακεσ (κιμωλύασ και μαρκαδϐρου), οθϐνη προβολόσ διαφανειών, προβολικϐ ςϑνδεςησ με υπολογιςτό. Σο τμόμα διαθϋτει 3 Προβολικϊ ςυςτόματα που ςυνδϋονται με υπολογιςτό και 1 προβολϋα διαφανειών. 62

63 Απϐ τα παραπϊνω αναδεικνϑεται ϐτι η χρόςη των εκπαιδευτικών εργαςτηρύων εύναι τϐςο μεγϊλη που δεν επιτρϋπει την χρόςη τουσ εκτϐσ προγραμματιςμϋνων ωρών. Επύςησ πρϋπει να αναφερθεύ ϐτι δεν υπϊρχει επϊρκεια και ποιϐτητα χώρων και εξοπλιςμοϑ για την δημιουργύα κλινικών αν και το Σμόμα ϋχει κατϊ καιροϑσ προςφϋρει με τα διαθϋςιμα μϋςα υπηρεςύεσ ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα ςτον ϋλεγχο τησ ϐραςησ και την εφαρμογό οφθαλμικών φακών ςε ςκελετοϑσ και φακοϑσ επαφόσ αλλϊ κυρύωσ μϋςω κϊποιων ερευνητικών προγραμμϊτων με ιδιωτικοϑσ φορεύσ. Ακϐμη το Σμόμα δεν διαθϋτει δικϊ του ςπουδαςτόρια αλλϊ εξυπηρετεύτε απϐ την κεντρικό βιβλιοθόκη του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ. Επύςησ θα πρϋπει να αναφερθεύ ϐτι το Σμόμα διαθϋτει μϐνο ϋνα Ειδικϐ Σεχνικϐ Προςωπικϐ και με δεδομϋνο ϐτι τα εργαςτόρια λειτουργοϑν για διδαςκαλύα 12 ώρεσ καθημερινϊ το προςωπικϐ δεν εύναι αρκετϐ και απαιτεύται επιπλϋον προςωπικϐ για την κϊλυψη των αυξημϋνων αναγκών του τμόματοσ. Σο Διοικητικϐ προςωπικϐ το οπούο αποτελεύται απϐ 2 μϋλη την προώςταμϋνη τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ και ϋνα ϊλλο μϋλοσ βοηθητικϐ δυςκολεϑεται να καλϑψει ϐλεσ τισ διοικητικϋσ υπηρεςύεσ του Σμόματοσ. Επϊρκεια αποθηκών (εργαςτηριακού εξοπλιςμού, αναλωςύμων, κλπ). Αποθόκεσ απαιτοϑνται για τα αναλώςιμα υλικϊ ϐπωσ οφθαλμικοϑσ φακοϑσ, φακοϑσ επαφόσ, ςκελετοϑσ και ευαύςθητο μικροεξοπλιςμϐ. Οι υπϊρχοντεσ χώροι αποθόκευςησ εύναι περιοριςμϋνησ χωρητικϐτητασ και ανεπαρκεύσ. 63

64 Όςον αφορϊ την ςυνολικό αξιολϐγηςη των εργαςτηρύων του τμόματοσ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.25 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα 005 Σπλνιηθή αμηνιόγηζε εξγαζηεξίωλ αλά εμάκελν Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα υνολικό αξιολόγηςη των εργαςτηρύων του τμόματοσ ανϊ εξϊμηνο. 64

65 Όςον αφορϊ το πώσ κρύνετε το επύπεδο δυςκολύασ του εργαςτηρύου για το ϋτοσ του οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.29 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα Πώο θξίλεηε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ηνπ; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το πώσ κρύνετε το επύπεδο δυςκολύασ του εργαςτηρύου για το ϋτοσ του ανϊ εξϊμηνο. 65

66 Όςον αφορϊ το εϊν εύναι επαρκεύσ οι ςημειώςεισ ωσ προσ τισ εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.42 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα Δίλαη επαξθείο νη ζεκεηώζεηο ωο πξνο ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το εϊν εύναι επαρκεύσ οι ςημειώςεισ ωσ προσ τισ εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ ανϊ εξϊμηνο. 66

67 Όςον αφορϊ το εϊν εξηγοϑνται καλϊ οι βαςικϋσ αρχϋσ των πειραμϊτων / αςκόςεων οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 3.34 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα Δμεγνύληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ηωλ πεηξακάηωλ / αζθήζεωλ; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το εϊν εξηγούνται καλϊ οι βαςικϋσ αρχϋσ των πειραμϊτων / αςκόςεων ανϊ εξϊμηνο. 67

68 Όςον αφορϊ το εϊν εύναι επαρκόσ ο εξοπλιςμϐσ του εργαςτηρύου οι ςπουδαςτϋσ ϋδωςαν μϋςο ϐρο 2.96 με ανϊλυςη για κϊθε εξϊμηνο ςτο παρακϊτω γρϊφημα Δίλαη επαξθήο ν εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ; Α Δξάμηνο Β Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Γ Δξάμηνο Δ Δξάμηνο ΣΤ Δξάμηνο Ε Δξάμηνο Γρϊφημα Αξιολόγηςη ςτην ερώτηςη για το εϊν εύναι επαρκόσ ο εξοπλιςμόσ του εργαςτηρύου ανϊ εξϊμηνο. 68

69 4.6. Βαθμόσ αξιοπούηςησ των τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών Κυρύωσ χρηςιμοποιεύται το διαδύκτυο ώςτε μϋςω τον ιςτοχώρων των μαθημϊτων να γύνεται η παρουςύαςη των μαθημϊτων. ϑμφωνα με τισ απαντόςεισ των διδαςκϐντων ςτα ερωτηματολϐγια που αφοροϑν το μϊθημα που διδϊςκουν, οι διδϊςκοντεσ αναφϋρουν ϐτι χρηςιμοποιοϑν ΣΠΕ για τη διδαςκαλύα 30 μαθόματα ενώ μϐλισ ςε 10 δεν χρηςιμοποιοϑνται ΣΠΕ κατϊ τη διδαςκαλύα. Φρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ προγρϊμματα προβολόσ διαφανειών (π.χ. Powerpoint), βύντεο ροόσ, κατϊ απαύτηςη βύντεο, και online χρόςη του internet για καλϑτερη παρουςύαςη των διαλϋξεων και των εργαςτηριακών αςκόςεων. ϑμφωνα με τισ απαντόςεισ των διδαςκϐντων ςτα ερωτηματολϐγια που αφοροϑν το μϊθημα που διδϊςκουν, οι διδϊςκοντεσ αναφϋρουν ϐτι χρηςιμοποιοϑν ΣΠΕ για την επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ ςε ϐλα ςχεδϐν τα μαθόματα για την επικοινωνύα του διδϊςκοντα με τουσ φοιτητϋσ Αναλογύα διδαςκόντων/διδαςκομϋνων και τη μεταξύ τουσ ςυνεργαςύα. Αναλογύα διδαςκόντων/διδαςκομϋνων ςτα μαθόματα. Απϐ τον πύνακα ειςακτϋων εξϊγουμε ϐτι υπϊρχουν 501 εγγραφϋσ φοιτητών ςτα μαθόματα του τμόματοσ ςτα 7 εξϊμηνα ϊρα ςε κϊθε εξϊμηνο αντιςτοιχοϑν περύπου 71 ςπουδαςτϋσ. Σο μϐνιμο εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ εύναι 5 με αντύςτοιχεσ ώρεσ 2Φ10,2Φ14,1Φ16 με γενικϐ ςϑνολο 64 ώρεσ. Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ ωρών του Σμόματοσ εύναι 174 ϊρα μϐνιμο εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ καλϑπτει μϐνο το 27 % των ωρών ϋνα ϊλλο 48 % καλϑπτεται απϐ ϋκτακτο εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ και το υπϐλοιπο 25 % απϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ ϊλλων Σμημϊτων. Λϐγω του ϐτι ςε κϊθε μϊθημα υπϊρχει κατϊ κανϐνα 1 καθηγητόσ μποροϑμε να ςυμπερϊνουμε ϐτι κϊθε διδϊςκοντασ μαθόματοσ διδϊςκει κατϊ μϋςο ϐρο ςε 71 ςπουδαςτϋσ, ϐςοι περύπου εύναι και οι 69

70 ςπουδαςτϋσ ανϊ εξϊμηνο. Σώρα με την μονό ειςαγωγό των ςπουδαςτών (ϐλοι οι ειςακτϋοι ςτο Α Φειμερινϐ εξϊμηνο) η αναλογύα διδαςκϐντων/διδαςκομϋνων ςτα μαθόματα ανεβαύνει ςτουσ 85 περύπου για τα θεωρητικϊ μαθόματα. Αναλογύα διδαςκόντων/διδαςκομϋνων ςτα εργαςτόρια. Δεδομϋνου του μεγϊλου αριθμοϑ φοιτητών, τα εργαςτηριακϊ τμόματα εύναι ςυμπληρωμϋνα με το μϋγιςτο αριθμϐ φοιτητών ανϊ ομϊδα δηλαδό περύπου 24 φοιτητϋσ, ϐμωσ με την μεύωςη τώρα των ωρών του ϋκτακτου εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ γύνονται πλϋον 3 ομϊδεσ εργαςτηρύων με μϋςο ϐρο τουσ 28 ςπουδαςτϋσ ανϊ εργαςτόριο και ςε κϊποια εργαςτηριακϊ μαθόματα ύςωσ και παραπϊνω 35. ϑμφωνα με τισ απαντόςεισ των διδαςκϐντων ςτα ερωτηματολϐγια που αφοροϑν το μϊθημα που διδϊςκουν, η πλειοψηφύα των διδαςκϐντων αναφϋρει ϐτι ϋχει ανακοινωμϋνεσ ώρεσ γραφεύου για ςυνεργαςύα με τουσ φοιτητϋσ που εμφανύζονται εύτε ςε πύνακα ανακοινώςεων εύτε/και ςτον ιςτοχώρο του μαθόματοσ. Τπϊρχουν επύςησ διδϊςκοντεσ που γνωςτοποιοϑν ςτουσ φοιτητϋσ ϐτι μποροϑν μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ό δια ζώςησ να ζητοϑν ςυνϊντηςη ςε μϋρα και ώρα κατϊλληλη και για τον καθηγητό και για τον φοιτητό Βαθμόσ ςύνδεςησ τησ διδαςκαλύασ με την ϋρευνα. Σο τμόμα μασ δύνει ιδιαύτερη βαρϑτητα ςτην εκπαύδευςη των φοιτητών ςτην ερευνητικό διαδικαςύα. Επύςησ ςϑμφωνα με τισ απαντόςεισ των διδαςκϐντων ςτα ερωτηματολϐγια που αφοροϑν το μϊθημα που διδϊςκουν μεγϊλοσ αριθμϐσ διδαςκϐντων αναφϋρει ϐτι με προαιρετικϋσ ό υποχρεωτικϋσ εργαςύασ που αναλαμβϊνουν φοιτητϋσ υπϊρχει μια ςυνεχόσ προτροπό και ενθϊρρυνςη τουσ προσ την ερευνητικό διαδικαςύα. Η διαθϋςιμη ϐμωσ υποδομό για ϋρευνα δεν εύναι επαρκόσ. 70

71 Ακϐμη το Σμόμα εύχε αναλϊβει ϋνα ερευνητικϐ πρϐγραμμα μικρϐσ «Θαλόσ» για την αξιολϐγηςη των οφθαλμικών φακών ςτην Ελλϊδα και των γυαλιών ηλύου. ςτο οπούο ςυμμετεύχα ςπουδαςτϋσ του Σμόματοσ. Επύςησ με ιδιωτικό χορηγύα ϋγινε ϋνα ερευνητικϐ πρϐγραμμα για τισ εναποθϋςεισ ςτουσ μηνιαύουσ φακοϑσ επαφόσ αλλϊ και γενικϊ ϋνα ςτατιςτικϐ πρϐγραμμα για την χρόςη φακών επαφόσ ςτην Ελλϊδα το οπούο τρϋχει τα τελευταύα 4 χρϐνια. Ακϐμη το 2007 ϋτρεξε ϋνα πρϐγραμμα για τον ϋλεγχο του εϑρουσ προςαρμογόσ ςε ςυγκεκριμϋνο πληθυςμϐ. Βϋβαια θα πρϋπει να αναφερθεύ ϐτι η δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ προπτυχιακών φοιτητών (αφοϑ δεν υπϊρχουν μεταπτυχιακού) ςε ερευνητικϊ ϋργα εύναι περιοριςμϋνη Πώσ κρύνετε τισ ςυνεργαςύεσ με εκπαιδευτικϊ κϋντρα του εςωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό ςύνολο; Σο τμόμα ςυνεργϊζεται με πολλϊ απϐ τα ϊλλα Σμόματα των ΣΕΙ του εςωτερικοϑ, ςτα πλαύςια ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμϊτων, ςυνεδρύων, ημερύδων και εκπαιδευτικών προγραμμϊτων. Ακϐμη μετϋχει ςτο Ε..Π.Α για την Πρακτικό Ωςκηςη ςπουδαςτών τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σο τμόμα ακϐμη ςυνεργϊζεται με εκπαιδευτικϊ κϋντρα του εξωτερικοϑ ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ERASMUS καθώσ και ϊλλων ςυναφών προγραμμϊτων. Επύςησ πρϐςφατα αναπτϑςςονται ςυγκεκριμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ ςυνεργαςύεσ με επαγγελματικοϑσ φορεύσ τησ χώρασ για την εκπαύδευςη των παλαιών αποφούτων του Σμόματοσ ςτισ νϋεσ τεχνολογύεσ Πώσ κρύνετε την κινητικότητα του διδακτικού προςωπικού και των φοιτητών Η διακύνηςη διδακτικοϑ προςωπικοϑ και ςπουδαςτών γύνεται κυρύωσ μϋςω των προγραμμϊτων ανταλλαγόσ Socrates/Erasmus. Εύναι ϐμωσ πολϑ περιοριςμϋνη. 71

72 5. Ερευνητικό ϋργο 5.1 Προαγωγό τησ ϋρευνασ ςτο πλαύςιο του Σμόματοσ το Σμόμα αυτό την ςτιγμό υπηρετοϑν 5 μϋλη ΕΠ εκ των οπούων τα 3 διαθϋτουν Διδακτορικϐ τύτλο ςπουδών 1 απουςιϊζει ςε εκπαιδευτικό ϊδεια ςτην Μεγϊλη Βρετανύα για την απϐκτηςη Διδακτορικοϑ και ϋνα βρύςκεται ςτη διαδικαςύα ςυνταξιοδϐτηςησ. Εύναι προφανϋσ απϐ την ςϑνθεςη του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ ϐτι η δυνατϐτητα για προαγωγό τησ ϋρευνασ ςτο Σμόμα εύναι ςημαντικϊ περιοριςμϋνη. Η αυξημϋνη ανϊγκη για διοικητικϐ ϋργο απϐ τα μϋλη ΕΠ (ϐλα τα μϋλη ςυμμετϋχουν ςε ϐλεσ τισ επιτροπϋσ) και η απουςύα μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελεύ μεγϊλη τροχοπϋδη ςτισ ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ. 5.2 Ερευνητικϊ προγρϊμματα και ϋργα που εκτελούνται ςτο Σμόμα Απϐ τα απογραφικϊ δελτύα του Ε.Π. προκϑπτει ϐτι την τελευταύα πενταετύα ςυμμετεύχαν ςτα εξόσ 7 ερευνητικϊ προγρϊμματα: 1. «Ϊλεγχοσ του εϑρουσ προςαρμογόσ ςε νεαρϊ ϊτομα και ςϑγκριςη αποτελεςμϊτων μεταξϑ δϑο πληθυςμιακών ομϊδων με διαφορετικϐ εργαςιακϐ προςανατολιςμϐ» υντονιςτόσ, εςωτερικϐ ΣΕΙ ( ) 2. «Ανϊπτυξη διϊταξησ μϋτρηςησ οπτικών παραμϋτρων του θαλαςςύου νεροϑ» υντονιςτόσ, ΑΡΦΙΜΗΔΗ ΙΙ ( ) 3. «Direct (Diabetic Retinopathy Candesartan Trials), Κλινικό Μελϋτη για τη διαβητικό αμφιβληςτροειδοπϊθεια», ελληνικό ςυμμετοχό, The DIRECT Programme Study Group ( ) 4. «International contact lens prescribing in Europe», ελληνικό ςυμμετοχό ( ) 72

73 5. «Μελϋτη και μϋτρηςη εξειδικευμϋνων ιδιοτότων οφθαλμικών φακών και γυαλιών ηλύου (δεύκτησ διϊθλαςησ, δεύκτησ χρωματικόσ διαςπορϊσ και απορροφητικϐτητα», υντονιςτόσ, εςωτερικϐ ΣΕΙ (2009-ςόμερα) 6. «Βελτύωςη τησ εκτύμηςησ του θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ ςτο Αιγαύο με οπτικϋσ μετρόςεισ», ςυμμετοχό ςτη Σριμελό Επιτροπό, ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΙΙ ( ) 7. «ϑςτημα πρϐγνωςησ ΠΟΕΙΔΨΝ» του Ελληνικοϑ Κϋντρου Θαλαςςύων Ερευνών Εξωτερικϐσ ςυνεργϊτησ PI ςε θϋματα Οπτικών Οργϊνων και Θαλϊςςιασ Οπτικόσ (2004-ςόμερα) Επιπλϋον ϋχει υποβληθεύ μύα πρϐταςη ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ΑΡΦΙΜΗΔΗ-ΙΙΙ (ςυντονιςτόσ), μύα πρϐταςη ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ΘΑΛΗ (ςυντονιςτόσ) και ςυμμετοχό ςε ϊλλεσ δϑο προτϊςεισ ΘΑΛΗ (η διαδικαςύα αξιολϐγηςησ εύναι ςε εξϋλιξη). 5.3 Διαθϋςιμεσ ερευνητικϋσ υποδομϋσ Ο βαςικϐσ εξοπλιςμϐσ του Σμόματοσ εύναι καθαρϊ εκπαιδευτικοϑ επιπϋδου. Σην τελευταύα τριετύα μερικϊ νϋα ϐργανϊ προςτϋθηκαν ςτον εξοπλιςμϐ και αν και προορύζονται κυρύωσ για εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ, μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν και ςε ερευνητικϋσ διαδικαςύεσ. Αυτϊ εύναι: Διαθλαςύμετρα, Περύμετρα, Σοπογρϊφοσ, Σονϐμετρα, Υαςματοςκϐπιο (απϐ το υπεριώδεσ ϋωσ το εγγϑσ υπϋρυθρο), πρϐτυπεσ πηγϋσ βαθμονϐμηςησ, παλμογρϊφοσ, ενιςχυτόσ lock-in, υπολογιςτϋσ. 5.4 Επιςτημονικϋσ δημοςιεύςεισ των μελών του εκπαιδευτικού προςωπικού του Σμόματοσ κατϊ την τελευταύα πενταετύα ϑμφωνα με τα απογραφικϊ δελτύα των μελών ΕΠ του Σμόματοσ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ το δημοςιευμϋνο ϋργο κατϊ την πενταετύα κατανϋμεται ωσ εξόσ: 73

74 1. Επιςτημονικϊ περιοδικϊ με κριτϋσ: 3 2. Επιςτημονικϊ περιοδικϊ χωρύσ κριτϋσ: 7 3. Πρακτικϊ ςυνεδρύων με κριτϋσ: Περιλόψεισ ςυνεδρύων με κριτϋσ: 7 5. Ανακοινώςεισ χωρύσ κριτϋσ: 2 6. Βιβλύα Σεχνικϋσ εκθϋςεισ: Δημοςιεϑςεισ Γρϊφημα5.1: Κατανομό ςυνόλου δημοςιεύςεων ανϊλογα με την κατηγορύα (1= δημοςιεύςεισ ςε περιοδικϊ με τη διαδικαςύα των κριτών, 2= ςε περιοδικϊ χωρύσ κριτϋσ, 3= ςε πρακτικϊ ςυνεδρύων με κριτϋσ, 4=ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια με περιλόψεισ, 5=ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια χωρύσ κριτϋσ, 6=ςυγραφό βιβλύων / τεχνικών εκθϋςεων) 5.5 Βαθμόσ αναγνώριςησ τησ ϋρευνασ που γύνεται ςτο Σμόμα από τρύτουσ Ο βαθμϐσ αναγνώριςησ τησ ϋρευνασ που γύνεται ςτο Σμόμα προκϑπτει απϐ τη ςυμμετοχό των μελών ςε ερευνητικϋσ ομϊδεσ εκτϐσ Σμόματοσ αλλϊ και απϐ τον αριθμϐ των αναφορών ςτο δημοςιευμϋνο ϋργο. ϑμφωνα με τα απογραφικϊ δελτύα οι ςυνολικϋσ αναφορϋσ ανϋρχονται κατϊ την πενταετύα ςε 208 και κατανϋμονται ωσ εξόσ: 74

75 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΣ Γρϊφημα5.2: Κατανομό αναφορών δημοςιευμϋνου ϋργου κατϊ την πενταετύα Οι ερευνητικϋσ ςυνεργαςύεσ του Σμόματοσ υνεργαςύα με το Σμόμα Οπτομετρύασ του UMIST University, με το Πανεπιςτόμιο τησ Αθόνασ, το Πανεπιςτόμιο Αιγαύου, ΕΛΚΕΘΕ, Johnson & Johnson Hellas (ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα) 5.8 υμμετοχό των φοιτητών ςτην ϋρευνα Η ςυμμετοχό των φοιτητών ςτην ϋρευνα εύναι δυνατό μϋςω τησ διαδικαςύασ εκπϐνηςησ των πτυχιακών. Γύνεται προςπϊθεια ώςτε ϋνα μϋροσ των πτυχιακών να μην εύναι βιβλιογραφικϋσ αλλϊ να περιλαμβϊνουν ερευνητικϐ μϋροσ. 75

76 6. χϋςεισ με κοινωνικούσ/πολιτιςτικούσ/παραγωγικούσ (ΚΠΠ) φορεύσ 6.1. υνεργαςύεσ του Σμόματοσ με ΚΠΠ φορεύσ. Η βαςικϐτερη μορφό ςυνεργαςύασ του τμόματοσ με παραγωγικοϑσ φορεύσ εύναι μϋςω του θεςμοϑ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ των φοιτητών. Κϊθε φοιτητόσ υποχρεοϑται πριν την ολοκλόρωςη των ςπουδών του και ωσ μϋροσ τησ εκπαύδευςησ του να κϊνει πρακτικό ϊςκηςη ςε κϊποιο παραγωγικϐ φορϋα. Η ςυνεργαςύα ςτα πλαύςια τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ εύναι ςημαντικό γιατύ επιτρϋπει τη ςϑνδεςη του τμόματοσ με τουσ παραγωγικοϑσ φορεύσ. Μϐνιμοι καθηγητϋσ του τμόματοσ επιβλϋπουν την πρακτικό ϊςκηςη των φοιτητών με επιςκϋψεισ ςτουσ παραγωγικοϑσ φορεύσ. Αυτϐ δύνει τη δυνατϐτητα να ενημερώνονται για νϋεσ εξελύξεισ ςτον τομϋα τησ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ και να αναπτϑςςουν επιςτημονικϋσ & ερευνητικϋσ ςυνεργαςύεσ. Μϊλιςτα πϋραν τησ εξϊμηνησ πρακτικόσ το Σμόμα ϋχει θεςμοθετημϋνη δύμηνη καλοκαιρινό πρακτικό ϊςκηςη μετϊ το 4 ο εξϊμηνο ώςτε η ςπουδαςτϋσ να ϋρχονται ςε επαφό με το επϊγγελμα πριν το πϋρασ τησ εκπαύδευςόσ τουσ. Κατϊ τη διϊρκεια των 6 μηνών ο/η ςπουδαςτόσ/ςτρια εργϊζεται κϊτω απϐ την επύβλεψη του υπεϑθυνου του ςυνεργαζϐμενου φορϋα πϊνω ςτα εξόσ αντικεύμενα: Απαςχολοϑνται και εκπαιδεϑονται, ςτα εργαςτόρια των Οπτικών επιχειρόςεων για την εφαρμογό των οφθαλμικών φακών και ςκελετών τα τμόματα εφαρμογόσ φακών επαφόσ. τον χώρο πώληςησ και εξυπηρϋτηςησ πελατών οφθαλμικών φακών και ςκελετών το marketing και την προώθηςη προώϐντων οπτικών ειδών Αςχολεύται με την τόρηςη και καταγραφό πελατολογύου τησ επιχεύρηςησ 76

77 υμβουλεϑει και ελϋγχει την καλό υγεύα των οφθαλμών των πελατών και ελϋγχει την ϐραςη τουσ. ε βιοτεχνύεσ ό βιομηχανύεσ καταςκευόσ οφθαλμικών φακών και φακών επαφόσ υνεργϊζεται με τουσ οφθαλμύατρουσ των οφθαλμολογικών κϋντρων που μπορεύ να εργαςτεύ για τον ϋλεγχο τησ ϐραςησ και τησ υγεύασ των οφθαλμών των αςθενών που επιςκϋπτονται τα κϋντρα αυτϊ. τα πλαύςια τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ το Σμόμα ϋχει ςυνεργαςύα με μεγϊλεσ αλυςύδεσ οπτικών που δραςτηριοποιοϑνται ςτον χώρο ϐπωσ Οφθαλμϐσ, Optical, Mark Aallen Eyeland, Optopolis, Grandoptical και ςϑγχρονα οφθαλμολογικϊ κϋντρα ϐπωσ Οραςησ, Laservision κ.α. Θα πρϋπει να αναφερθεύ ϐτι ςτα πλαύςια του ΕΠΑ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) το τμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ ϋλαβε χρηματοδϐτηςη τησ κατηγϐριασ πρϊξεων «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΨΣΑΣΗ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΣΨΝ ΠΡΑΞΕΨΝ «ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΨΝ» κοπϐσ τησ ποιοτικόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ του τμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ εύναι να αναβαθμιςτεύ η Π.Α. του τμόματοσ και να ςυνδεθεύ ςτενϊ με το Πρϐγραμμα ςπουδών του τμόματοσ. υγκεκριμϋνα οι επιμϋρουσ ςτόχοι εύναι: Καταγραφό υπϊρχουςασ κατϊςταςησ Π.Α. Ενημϋρωςη ςυνεργαζϐμενων επιχειρόςεων για το Σμόμα, για τα μαθόματα, τα εργαςτόρια και τισ ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ του και ϊμεςη ςϑνδεςη των ςπουδών τουσ με τα αντικεύμενα απαςχϐληςησ τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ Π.Α. τουσ. Αξιολϐγηςη ςυνεργαζϐμενων επιχειρόςεων απϐ αςκοϑμενουσ ςπουδαςτϋσ και 77

78 επϐπτεσ εκπαιδευτικοϑσ. Αξιολϐγηςη αςκοϑμενων ςπουδαςτών απϐ τουσ επϐπτεσ των ςυνεργαζϐμενων επιχειρόςεων ωσ προσ το θεωρητικϐ τουσ υπϐβαθρο, τισ δεξιϐτητεσ τουσ και την επαγγελματικό τουσ ςυμπεριφορϊ και με αυτϐ τον τρϐπο ϋμμεςη αξιολϐγηςη τησ επϊρκειασ του Προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ. ϑνταξη τελικών προτϊςεων για την αναβϊθμιςη τησ Π.Α. και του προγρϊμματοσ ςπουδών. Ηλεκτρονικό βϊςη διαχεύριςησ Π.Α. Η ηλεκτρονικό βϊςη διαχεύριςησ θα πρϋπει να μπορεύ να εύναι προςβϊςιμη απϐ ϐλουσ τουσ επιμϋρουσ ςυνεργαζϐμενoυσ φορεύσ Π.Α. ςε διϊφορα επύπεδα και απϐ τουσ ςπουδαςτϋσ και να παρϋχει τη δυνατϐτητα ςε αυτοϑσ να πραγματοποιοϑν ςυςτηματικϊ την ενημϋρωςη και τη ςυμπλόρωςη των απαραύτητων εντϑπων. το ςχεδιαςμϐ τησ θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη η μελλοντικό ϋνταξό τησ ςε ϋνα πληροφοριακϐ ςϑςτημα κοινϐ για ϐλα τα ζητόματα του τμόματοσ. Η ςυνολικό χρηματοδϐτηςη του ϋργου εύναι Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ ςυμμετεύχε ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ κατϊ τη διϊρκεια του ΕΠΕΑΕΚ πουδαςτϋσ του τμόματοσ για ϋνα εξϊμηνο πρακτικόσ ϊςκηςησ αποζημιώθηκαν απϐ το ΣΕΙ Αθόνασ και υπόρξε αςφαλιςτικό κϊλυψη επύςησ απϐ το ΣΕΙ Αθόνασ. Σο ΣΕΙ ϋκανε ςυμβϊςεισ παραχώρηςησ των ςπουδαςτών ςε ςυνεργαζϐμενεσ επιχειρόςεισ. Σο ςϑνολο των επωφελοϑμενων ςπουδαςτών / ςπουδαςτριών απϐ τισ Δρϊςεισ του ϋργου τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ του Σμόματοσ ςτα πλαύςια του ΕΠΕΑΕΚ όταν 24 (Εύκοςι τϋςςερισ). Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ εύναι πλόρεσ μϋλοσ τησ A.E.U.S.C.O (EUROPEAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES, SCHOOLS AND COLLEGES OF OPTOMETRY) απϐ το 2000 ϋχοντασ μϊλιςτα ωσ μϋλοσ ςτο Committee του 78

79 οργανιςμοϑ τον κ. Α. Φανδρινϐ Επύκουρο καθηγητό του Σμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ. Πρϐςφατα το Σμόμα ϋγινε μϋλοσ και τησ Ευρωπαώκόσ Ακαδημύασ Οπτομετρύασ και Οπτικόσ (EAOO) Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ ςυνεργϊζεται με τουσ ςυλλϐγουσ των επαγγελματιών του χώρου ( Πανελλόνια Ϊνωςη Οπτικών Οπτομετρών ϑλλογο Οπτικών Οπτομετρών Νοτύου Ελλϊδοσ) ςτην οργϊνωςη του ετόςιου Πανελλόνιου υνεδρύου Οπτικών Οπτομετρών απϐ το 1991 ϋχοντασ μϊλιςτα ςυμμετοχό με καθηγητϋσ ό ςπουδαςτϋσ του Σμόματοσ ωσ ομιλητϋσ. Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι ο Πρϐεδροσ του υλλϐγου Οπτικών Οπτομετρών Νοτύου Ελλϊδοσ εύναι εδώ και 5 χρϐνια εργαςτηριακϐσ ςυνεργϊτησ του τμόματοσ. Επύςησ τα τελευταύα 5 χρϐνια ςυμμετϋχει ςτην ετόςια ϋκθεςη HELEXPO των κορυφαύων εταιρειών που δραςτηριοποιοϑνται ςτο χώρο των Οπτικών. Σο 1994 το τμόμα ςυμμετεύχε ςε ερευνητικϐ πρϐγραμμα για την μελϋτη των αςφαιρικών φακών εγκεκριμϋνο απϐ το ΤΠΕΠΘ ςε ςυνεργαςύα με τα τμόματα Υυςικόσ, Φημεύασ, Σεχνολογύασ Τλικών και το Aston University U.K. επιδοτοϑμενο απϐ το ΣΕΙ Αθόνασ Σο 1995 το τμόμα ςυμμετεύχε ςε ερευνητικϐ πρϐγραμμα για την μελϋτη τησ ποιϐτητασ των οφθαλμικών φακών τησ Ελληνικόσ αγορϊσ και το Aston University U.K., ςε ςχϋςη με τισ διεθνόσ προδιαγραφϋσ επιδοτοϑμενο απϐ το ΣΕΙ Αθόνασ Σο το τμόμα ςυμμετεύχε ςε ερευνητικϐ πρϐγραμμα για την μελϋτη του εϑρουσ προςαρμογόσ του οφθαλμοϑ ςε δυο ομϊδεσ διαφορετικοϑ επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ (Υοιτητϋσ που κϊνουν χρόςη Ηλεκτρονικοϑ Τπολογιςτό 8 ώρεσ ημερηςύωσ και Υοιτητϋσ που δεν κϊνουν καθϐλου χρόςη Η/Τ) επιδοτοϑμενο απϐ το ΣΕΙ Αθόνασ. Ακϐμη καθηγητϋσ του τμόματοσ αρθρογραφοϑν ςτα δϑο επύςημα 3μηνιαύα περιοδικϊ των επαγγελματικών ςυλλϐγων του κλϊδου Οπτικϊ Νϋα & Οπτικό Ενημϋρωςη. 79

80 6.2. Δυναμικό του Σμόματοσ για ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με ΚΠΠ φορεύσ. Η δυναμικό εύναι αρκετϊ καλό χρειϊζεται ϐμωσ περαιτϋρω ανϊπτυξη τϐςο με τουσ παραγωγικοϑσ φορεύσ ϐςο και με κοινωνικοϑσ & πολιτιςτικοϑσ. Για την ϋρευνα, η ανϊπτυξη τϋτοιων ςυνεργαςιών απϐ τα μϋλη Ε.Π. εύναι εξατομικευμϋνη. Για την εκπαύδευςη, η αντιμετώπιςη εύναι ςυντονιςμϋνη μϋςω τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ μϋςω ερευνητικών προγραμμϊτων με ιδρϑματα του εξωτερικοϑ και μϋςω τησ προςπϊθειασ διοργϊνωςησ ημερύδων με ςυμμετοχό εταιρειών του ιδιωτικοϑ τομϋα. Οι ΚΠΠ φορεύσ αντιμετωπύζουν την ανϊπτυξη τϋτοιων ςυνεργαςιών πολϑ θετικϊ. Σο Σμόμα δεν διαθϋτει πιςτοποιημϋνα εργαςτόρια για παροχό υπηρεςιών, ϐμωσ η δομό και η λειτουργύα των εργαςτηρύων θα μποροϑςε ϋτςι ϐπωσ εύναι ςόμερα να παρϋχει υπηρεςύεσ ελϋγχου ϐραςησ, εφαρμογόσ φακών επαφόσ και εκτϋλεςησ ςυνταγόσ για γυαλιϊ ορϊςεωσ εύτε για το εκπαιδευτικϐ και διοικητικϐ προςωπικϐ του ΣΕΙ Αθόνασ εύτε για τουσ ςπουδαςτϋσ. Ακϐμη υπϊρχει η δυνατϐτητα ελϋγχου των ιδιοτότων των οφθαλμικών φακών & φακών επαφόσ που κυκλοφοροϑν ςτην ελληνικό αγορϊ για πιςτοπούηςη τησ ποιϐτητασ των αγαθών αυτών Δραςτηριότητεσ του Σμόματοσ προσ την κατεύθυνςη τησ ανϊπτυξησ και ενύςχυςησ ςυνεργαςιών με ΚΠΠ φορεύσ. Ο θεςμϐσ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ενιςχϑεται ςημαντικϊ μϋςα απϐ προγρϊμματα ΕΠΕΑΕΚ.Τπϊρχει οργανωμϋνο γραφεύο πρακτικόσ ϊςκηςησ το οπούο λειτουργεύ ςτο τμόμα. Αν και το γραφεύο πρακτικόσ ϊςκηςησ λειτουργεύ αρκετϊ αποτελεςματικϊ, κρύνεται ϐτι απαιτοϑνται επιπλϋον δραςτηριϐτητεσ για την ςϑνδεςη με ΚΠΠ. 80

81 6.4. Βαθμόσ ςύνδεςησ τησ ςυνεργαςύασ με ΚΠΠ φορεύσ με την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Ο βαθμϐσ ςϑνδεςησ εύναι ςημαντικϐσ κυρύωσ μϋςω του θεςμοϑ τησ πρακτικόσ ϊςκηςησ. Επύςησ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, εντϊςςονται και επιςκϋψεισ των φοιτητών ςε χώρουσ ΚΠΠ φορϋων. Περιςταςιακϊ οργανώνονται διαλϋξεισ ςτελεχών ΚΠΠ φορϋων. τελϋχη ΚΠΠ διδϊςκουν ωσ επιςτημονικού ό εργαςτηριακού ςυνεργϊτεσ του Σμόματοσ υμβολό του Σμόματοσ ςτην τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ανϊπτυξη. Σο Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ θα πρϋπει να καταςτεύ ςαφϋσ ϐτι μϋχρι το 2007 (ύδρυςη ενϐσ δεϑτερου Σμόματοσ Οπτικόσ και Οπτομετρύασ ςτο Παρϊρτημα του ΣΕΙ Πϊτρασ ςτο Αύγιο με ςτϐχο να λειτουργόςει απϐ το Ακαδημαώκϐ Ϊτοσ ) εύναι το μοναδικϐ εκπαιδευτικϐ ύδρυμα ςτην χώρα με αποφούτουσ Οπτικοϑσ Οπτομϋτρεσ για πϊνω απϐ 3 δεκαετύεσ. Ωρα τροφοδοτεύ ϐλο το επϊγγελμα του Οπτικοϑ Οπτομϋτρη πανελλόνια αποκλειςτικϊ για πϊνω απϐ 25 χρϐνια. ε ςϑνολο 2000 οπτικών επιχειρόςεων που δραςτηριοποιοϑνται πανελλόνια περύπου το 70% ανόκει ςε αποφούτουσ του Σμόματοσ. Μϋςω του θεςμοϑ τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ ϋχουν αναπτυχθεύ ςταθερϋσ και βιώςιμεσ ςυνεργαςύεσ, οι οπούεσ βελτιώνονται. Η εκπροςώπηςη του Σμόματοσ ςε τοπικοϑσ και περιφερειακοϑσ οργανιςμοϑσ καθώσ και ςε αναπτυξιακϊ ϐργανα εύναι μηδαμινό και ςτηρύζεται μϐνο ςτην προςωπικό ςυμμετοχό μελών ΕΠ. 81

82 7. τρατηγικό ακαδημαώκόσ ανϊπτυξησ 7.1. Πώσ κρύνετε τη ςτρατηγικό ακαδημαώκόσ ανϊπτυξησ του Σμόματοσ; Απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ ειςόχθηςαν ςτο πρϐγραμμα ςπουδών του Tμόματοσ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ ςημαντικϋσ καινοτομύεσ με βϊςη τισ εμπειρύεσ τησ 35ετοϑσ λειτουργύασ του και τισ ανϊγκεσ που προκϑπτουν απϐ τισ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ και τισ αλλαγϋσ ςτο θεςμικϐ πλαύςιο λειτουργύασ τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ. Σα μϋλη του τμόματοσ θεωροϑν ϐτι η υλοπούηςη αυτών των καινοτομιών θα εύναι ατελόσ χωρύσ την αϑξηςη τησ επιχορόγηςόσ του ςε χώρο και ανθρώπινο δυναμικϐ. Ανεξϊρτητα απϐ τισ προτεινϐμενεσ αλλαγϋσ ςτο πρϐγραμμα ςπουδών και ςτη διϊρθρωςη του τμόματοσ, εύναι γεγονϐσ ϐτι ςόμερα αυτϐ λειτουργεύ ςτα ϐρια των υλικών (εξοπλιςτικών & χωρητικών) και ανθρωπύνων δυνατοτότων του, καθώσ οι υποδομϋσ και το ςτελεχιακϐ του δυναμικϐ ϋχουν παραμεύνει ςταθερϊ η ϋχουν πολϑ λύγο αυξηθεύ, ενώ ϋχει πολλαπλαςιαςθεύ ο αριθμϐσ των προπτυχιακών φοιτητών, και των διαφϐρων επιςτημονικών και εκπαιδευτικών του δραςτηριοτότων. Παρϊλληλα με τισ αλλαγϋσ ςτο πρϐγραμμα ςπουδών και την ανϊπτυξη νϋων δραςτηριοτότων, το τμόμα ςκοπεϑει να ςυνεχύςει να ενιςχϑει τα υπϊρχοντα εργαςτόρια Πώσ κρύνετε τη διαδικαςύα διαμόρφωςησ ςτρατηγικόσ ακαδημαώκόσ ανϊπτυξησ του Σμόματοσ; το Σμόμα Οπτικόσ & Οπτομετρύασ του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ δεν υπϊρχει εντεταλμϋνο ϐργανο για την διαμϐρφωςη ενϐσ παρϐμοιου προγρϊμματοσ. Η διαμϐρφωςη τησ ςτρατηγικόσ που ακολουθεύ το Σμόμα εύναι απϐρροια τησ ανταλλαγόσ απϐψεων ςτα ϐργανϊ του (π.χ. Γ..). Ενϐψει του γεγονϐτοσ ϐτι μϋχρι ςόμερα οι ςοβαρϋσ αποφϊςεισ που αφοροϑν την μελλοντικό πορεύα του Σμόματοσ δεν ελαμβϊνοντο απϐ το ύδιο το Σμόμα, αλλϊ απϐ προώςτϊμενεσ Αρχϋσ (Τπ. Παιδεύασ, Σ.Ε.Ι. Αθόνασ. κλπ) και του γεγονϐτοσ ϐτι ςτο Σ.Ε.Ι. πλϋον δύνεται μύα ολοϋνα αυξανϐμενη αυτοδυναμύα (προγρϊμματα πουδών, 4ετόσ προγραμματιςμϐσ κλπ) η ανϊγκη 82

83 τησ δημιουργύα ενϐσ οργϊνου προγραμματιςμοϑ και ςχεδιαςμοϑ εντϐσ του Σμόματοσ καθύςταται επιτακτικό. Η αναγκαιϐτητα αυτό αναδεικνϑεται ακϐμη περιςςϐτερο και απϐ την ύδια διαδικαςύα τησ Αξιολϐγηςησ ςτην οπούα, διαδικαςύα, οφεύλουμε να ανταποκριθοϑμε. Σο Σμόμα ςυνεπώσ θα λϊβει τα αναγκαύα μϋτρα για την θϋςπιςη και τη λειτουργύα μύασ Επιτροπόσ τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ και Ανϊπτυξησ του Σμόματοσ. Πρϋπει να ςημειωθεύ η ςυμμετοχό του Σμόματοσ ςε πρϐγραμμα ΕΠΑ (Πρακτικό Ωςκηςη). εύχε και αυτό με τη ςειρϊ τησ δημιουργόςει προϒποθϋςεισ για την διαδικαςύα αναμϐρφωςησ αξιολϐγηςησ και επαναχϊραξησ ςτρατηγικόσ ςε επύπεδο Σμόματοσ. Με το ύδιο ςκεπτικϐ αναβαθμύζονται θεςμικϊ και λειτουργικϊ οι επιτϐπιεσ αςκόςεισ που διεξϊγει το τμόμα μϋςα απϐ το πρϐγραμμα αυτϐ. Οι ςτϐχοι για την ανϊπτυξη τησ επϐμενησ τετραετύασ εύναι: 1. Βελτύωςη του νϋου αναμορφωμϋνου προγρϊμματοσ ςπουδών ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ εφαρμογόσ τησ επιςτόμησ τησ Οπτικόσ & Οπτομετρύασ ςτην ελληνικό και διεθνό οικονομικό πραγματικϐτητα. με ϋμφαςη ςε οπτομετρικϊ μαθόματα 2. Ανϊπτυξη ερευνητικών δραςτηριοτότων ςτουσ τομεύσ του ελϋγχου οφθαλμικών φακών, υλικών και ιδιοτότων ϐπωσ και ςε εξειδικευμϋνεσ οπτομετρικϋσ πρακτικϋσ ελϋγχου τησ ποιϐτητασ τησ ϐραςησ 3. Ανϊπτυξη ερευνητικών δραςτηριοτότων ςτον τομϋα των οπτικών οργϊνων και πιςτοποιημϋνων μετρητικών διαδικαςιών 4. Ανϊπτυξη μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών ςτο αντικεύμενο τησ Οπτομετρύασ και των διαγνωςτικών ελϋγχων τησ ϐραςησ βϊςη του νϋου νϐμου για τισ μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην Ελλϊδα. Τπϊρχει όδη ϋτοιμο το πρϐγραμμα και περιμϋνουμε την ολοκλόρωςη τησ αξιολϐγηςησ για να κατατεθεύ, με μεγϊλη ζότηςη απϐ αποφούτουσ του τμόματοσ 83

84 Φρονοδιϊγραμμα 1. Η βελτύωςη του προγρϊμματοσ θα γύνει μετϊ την διετό εφαρμογό του νϋου προγρϊμματοσ και θα περιλαμβϊνει μικρϋσ μϐνον αλλαγϋσ ςτην ειςαγωγό ό κατϊργηςη μαθημϊτων καθώσ και αλλαγό περιεχομϋνου μαθημϊτων. Η βελτύωςη ολοκληρώνεται ςτο τϋλοσ του 2010 και θα προταθεύ να εφαρμοςτεύ απϐ το χειμερινϐ του Η ανϊπτυξη των ερευνητικών δραςτηριοτότων θα γύνει με δραςτηριοπούηςη των μελών ΕΠ, επιςτημονικών και εργαςτηριακών ςυνεργατών με υποβολό ερευνητικών προγραμμϊτων ςε εθνικϐ και διεθνϋσ επύπεδο. Η ανϊπτυξη των ερευνητικών δραςτηριοτότων θα πραγματοποιηθεύ καθ ϐλη την διϊρκεια τησ επϐμενησ τετραετύασ. (Ϋδη ϋχουν κατατεθεύ προτϊςεισ ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ΑΡΦΙΜΗΔΗ ΙΙΙ και ΘΑΛΗ). 84

85 8. Διοικητικϋσ υπηρεςύεσ και υποδομϋσ 8.1. Αποτελεςματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεςιών Πώσ εύναι ςτελεχωμϋνη και οργανωμϋνη η Γραμματεύα του Σμόματοσ και των Σομϋων; Η γραμματεύα του Σμόματοσ εύναι ςτελεχωμϋνη με δϑο ϊτομα, ϋνα εκ των οπούων ϋχει αναλϊβει το φοιτητικϐ τμόμα τησ γραμματεύασ. Η χρόςη του διαδικτϑου και των υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ γραμματεύασ, βοηθϊει ςτη βελτύωςη τησ εξυπηρϋτηςησ. Δεν υπϊρχουν τομεύσ ςτο Σμόμα ημαντικό θεωρεύται η αϑξηςη του προςωπικοϑ διοικητικόσ υποςτόριξησ. Για την κϊλυψη ϊμεςων αναγκών, απαιτεύται τουλϊχιςτον ϋνα ακϐμη ϊτομο για την γραμματεύα του Σμόματοσ. ε περύπτωςη λειτουργύασ αυτϐνομων μεταπτυχιακών προγραμμϊτων θα χρειαςτεύ επιπλϋον διοικητικό υποςτόριξό Πόςο αποτελεςματικϋσ θεωρεύτε πωσ εύναι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ και το ωρϊριο λειτουργύασ τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ και των Σομϋων για την εξυπηρϋτηςη των αναγκών του διδακτικού προςωπικού και των φοιτητών; Λϐγω του φϐρτου εργαςύασ και του μικροϑ αριθμοϑ διοικητικοϑ προςωπικοϑ, η γραμματεύα προςπαθεύ αλλϊ εκ των πραγμϊτων δεν μπορεύ να εύναι ικανοποιητικϊ αποτελεςματικό. Η Γραμματεύα του Σμόματοσ λειτουργεύ για τουσ φοιτητϋσ Δευτϋρα, Σετϊρτη & Παραςκευό 11:00-13:00. Οι φοιτητϋσ επι πλϋον ϋχουν τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ αμϋςου εξυπηρϋτηςη. Η επικοινωνύα μεταξϑ διδακτικοϑ προςωπικοϑ και γραμματεύασ πρϋπει επύςησ να αναβαθμιςθεύ με την ςυςτηματικό χρόςη τεχνολογιών πληροφορικόσ (π.χ. για την ϊμεςη διανομό εγγρϊφων). 85

86 8.1.3.Πόςο αποτελεςματικό εύναι η ςυνεργαςύα των διοικητικών υπηρεςιών του Σμόματοσ με εκεύνεσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ του Ιδρύματοσ; Πόςο ικανοποιητικό για τισ ανϊγκεσ του Σμόματοσ εύναι (α) η οργϊνωςη και το ωρϊριο λειτουργύασ τησ Βιβλιοθόκησ; (β) των Τπηρεςιών Πληροφόρηςησ; Πϋρα απϐ τα ςυχνϊ φαινϐμενα γραφειοκρατύασ που ταλανύζουν γενικϐτερα τα ιδρϑματα, η γραμματεύα του τμόματοσ ςυνεργϊζεται αρμονικϊ με τη κεντρικό διούκηςη του ΣΕΙ Αθόνασ. Η οργϊνωςη και το ωρϊριο λειτουργύασ τησ Βιβλιοθόκησ, κρύνονται ικανοποιητικϊ. Η πληροφϐρηςη για τισ τρϋχουςεσ προκηρϑξεισ ερευνητικών προγραμμϊτων και ςυνεδρύων που ενδιαφϋρουν τα μϋλη ΕΠ του Σμόματοσ εύναι μηδαμινό Πώσ εύναι ςτελεχωμϋνα και πώσ οργανώνονται τα Εργαςτόρια ό/και τα πουδαςτόρια του Σμόματοσ; Δεν υπϊρχουν θεςμοθετημϋνα ςπουδαςτόρια ςτο Σμόμα μασ. Η ϋλλειψη χώρων οδόγηςε ςτο να μην υπϊρχουν ερευνητικϊ εργαςτόρια. Η ϑπαρξη χώρων αποτελεύ προϒπϐθεςη εϑρυθμησ λειτουργύασ τουσ. Δεν υπϊρχει γραμματειακό ό ϊλλη διοικητικό υποςτόριξη για τα τϋτοιου εύδουσ εργαςτόρια. Οι υπϊρχοντεσ εργαςτηριακού χώροι χρηςιμοποιοϑνται εξαντλητικϊ μϐνο για την διεξαγωγό των εργαςτηριακών μαθημϊτων Πόςο αποτελεςματικό θεωρεύτε πωσ εύναι η λειτουργύα τουσ; Σα εργαςτόρια του Σμόματοσ λειτουργοϑν ςχετικϊ αποτελεςματικϊ μϐνο για εκπαιδευτικοϑσ ςκοποϑσ λϐγω κυρύωσ τησ ϋλλειψησ χώρων, χϊρη ςτη προςωπικό εργαςύα των μελών ΕΠ και των εκτϊκτων ςυνεργατών του Σμόματοσ, ςτουσ οπούουσ ϋχει ανατεθεύ η οργϊνωςη και λειτουργύα τουσ. 86

87 Πώσ υποςτηρύζονται οι υποδομϋσ και υπηρεςύεσ πληροφορικόσ και τηλεπικοινωνιών του Σμόματοσ; Πόςο αποτελεςματικϋσ εύναι; Η υποςτόριξησ παρϋχεται απϐ το κεντρικϐ δύκτυο του ΣΕΙ,. Οι υποδομϋσ και οι υπηρεςύεσ κρύνονται αυτό τη ςτιγμό ικανοποιητικϋσ αλλϊ λϐγω τησ ταχεύασ εξϋλιξησ ςτουσ τομεύσ αυτοϑσ, απαιτεύται ςυνεχόσ βελτύωςη Πώσ κρύνετε τισ υπηρεςύεσ φοιτητικόσ μϋριμνασ; Πώσ εφαρμόζεται ο θεςμόσ του ύμβουλου Καθηγητό; Δυςτυχώσ ο θεςμϐσ αυτϐσ δεν ϋχει εφαρμοςθεύ ακϐμη ςτο τμόμα μασ. Σο κϊθε μϋλοσ ΕΠ ϐμωσ ϋχει ορύςει ςε εβδομαδιαύα βϊςη ςυγκεκριμϋνεσ χρονικϋσ περιϐδουσ αποκλειςτικϊ για ακρϐαςη και ςυμβουλό φοιτητών Πόςο αποτελεςματικϊ υποςτηρύζεται η πρόςβαςη των μελών τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ ςτη χρόςη Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών; Αρκετϊ αποτελεςματικϊ, τϐςο απϐ το Ειδικϐ Σεχνικϐ Προςωπικϐ ϐςο και απϐ το Κϋντρο διαχεύριςησ Δικτϑου του ΣΕΙ Τπϊρχει υπηρεςύα υποςτόριξησ των εργαζόμενων φοιτητών; Πόςο αποτελεςματικό εύναι η λειτουργύα τησ; Δεν υπϊρχει τϋτοια υπηρεςύα ςτο τμόμα μασ Τπϊρχει υπηρεςύα υποςτόριξησ των περιςςότερο αδύναμων φοιτητών και εκεύνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεςμα τισ ςπουδϋσ τουσ; Πόςο αποτελεςματικό εύναι η λειτουργύα τησ; Δεν υπϊρχει τϋτοια υπηρεςύα ςτο τμόμα μασ. 87

88 Παρϋχονται υποτροφύεσ ςτουσ ϊριςτουσ φοιτητϋσ ό ςε ειδικϋσ κατηγορύεσ φοιτητών (πϋραν των υποτροφιών του ΙΚΤ); Η ελλιπόσ χρηματοδϐτηςη δεν επιτρϋπει την ϑπαρξη τϋτοιων υποτροφιών ςτο τμόμα μασ. Μϐνο απϐ Ιδιώτεσ ϋχουμε κατϊ καιροϑσ κϊποιεσ υποτροφύεσ (ϐπωσ πρϐςφατα απϐ την Πανελλόνια Ϊνωςη Οπτικών και Οπτομετρών) Τπϊρχει ςυγκεκριμϋνη πολιτικό του Σμόματοσ για την ομαλό ϋνταξη των νεοειςερχόμενων ςτο Σμόμα φοιτητών; Πόςο αποτελεςματικό εύναι; Δεν υπϊρχει κϊποια ςυγκεκριμϋνη πολιτικό, πϋραν κϊποιων εκδηλώςεων/τελετών υποδοχόσ των πρωτοετών Πώσ ςυμμετϋχουν οι φοιτητϋσ ςτη ζωό του Σμόματοσ και του Ιδρύματοσ γενικότερα; Οι φοιτητϋσ δεύχνουν γενικϊ μια καλό διϊθεςη για ςυμμετοχό ςτη ζωό του τμόματοσ, ϋχοντασ μεγϊλα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ ςε εκδηλώςεισ (π.χ. ςυμμετοχό του τμόματοσ ςτην ετόςια ϋκθεςη Οπτικόσ & Οπτομετρύασ ςτην HELEXPO), ημερύδεσ και δρώμενα που οργανώνει το τμόμα Πώσ υποςτηρύζονται ειδικϊ οι αλλοδαπού φοιτητϋσ που μετακινούνται προσ το Σμόμα; Δεν υπϊρχει κϊποια ςχετικό κεντρικό πολιτικό ςε ςχϋςη με το παραπϊνω Πώσ κρύνετε τισ υποδομϋσ πϊςησ φύςεωσ που χρηςιμοποιεύ το Σμόμα; Επϊρκεια και ποιότητα των τεκμηρύων τησ βιβλιοθόκησ. Σο Σμόμα δεν ϋχει δικό του βιβλιοθόκη αλλϊ εξυπηρετεύται απϐ την Κεντρικό Βιβλιοθόκη του ΣΕΙ. Η Κεντρικό Βιβλιοθόκη εύναι ςχετικϊ καλϊ εξοπλιςμϋνη, αλλϊ δεν εύναι πλόρησ ςε θϋματα ςχετικϊ με την Οπτικό & Οπτομετρύα, ειδικϊ ςε 88

89 ό περιοδικϊ του χώρου. Ιδιαύτερα χρόςιμη και ςημαντικό εύναι η δυνατϐτητα ηλεκτρονικόσ πρϐςβαςησ ςε εκδοτικοϑσ ούκουσ μϋςω τησ Κοινοπραξύασ Ακαδημαώκών Βιβλιοθηκών (HEALink) και τησ Τπηρεςύασ Πληροφϐρηςησ και Διαδανειςμοϑ τησ Κεντρικόσ Βιβλιοθόκησ του ΣΕΙ Επϊρκεια και ποιότητα κοινόχρηςτου τεχνικού εξοπλιςμού. Ο κοινϐχρηςτοσ τεχνικϐσ εξοπλιςμϐσ εύναι ελλιπόσ και αφορϊ προβολεύσ και διαφανοςκϐπια Επϊρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλιςμού ςπουδαςτηρύων. Σο Σμόμα δεν ϋχει ςπουδαςτόρια Επϊρκεια και ποιότητα γραφεύων διδαςκόντων. Τπϊρχει ςημαντικϐ πρϐβλημα ςτην επϊρκεια των γραφεύων. Τπϊρχει μϐνο ϋνασ κοινϐχρηςτοσ χώροσ που αποτελεύ το γραφεύο διδαςκϐντων και μικρού χώροι εντϐσ των εργαςτηρύων που διαθϋτουν γραφεύο Επϊρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματεύασ Σμόματοσ και Σομϋων. Οι χώροι τησ Γραμματεύασ εύναι απολϑτωσ ανεπαρκεύσ και η ποιϐτητϊ τουσ επιδϋχεται ςημαντικό βελτύωςη Επϊρκεια και ποιότητα χώρων ςυνεδριϊςεων. Σο Σμόμα δεν ϋχει χώρο ςυνεδριϊςεων Επϊρκεια και ποιότητα ϊλλων χώρων (διδαςκαλεύα, πειραματικϊ ςχολεύα, μουςεύα, αρχεύα, αγροκτόματα, εκθεςιακού χώροι κλπ). Δεν υπϊρχουν τϋτοιοι χώροι. 89

90 Επϊρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. Μϐλισ το τελευταύο ϋτοσ ξεκύνηςαν κϊποιεσ εργαςύεσ για την δημιουργύα υποδομών ΑΜΕΑ ϐπωσ η εγκατϊςταςη ανελκυςτόρων, αλλϊ χρειϊζονται επιπλϋον υποδομϋσ και βελτύωςη των υπαρχϐντων Πώσ εξαςφαλύζεται η πρόςβαςη των μελών τησ ακαδημαώκόσ κοινότητασ ςε υποδομϋσ και εξοπλιςμό του Ιδρύματοσ; Γενικϊ οι υποδομϋσ και ο εξοπλιςμϐσ του ιδρϑματοσ που αφορϊ το Σμόμα, αν και εύναι διαθϋςιμοσ ςτα μϋλη τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ, εύναι περιοριςμϋνοσ, κυρύωσ λϐγω τησ ϋντονησ χρόςησ του για τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ του Σμόματοσ. Τπϊρχουν διαθϋςιμοι φορητού Η/Τ, projectors και διαφανοςκϐπια Πώσ κρύνετε τον βαθμό αξιοπούηςησ νϋων τεχνολογιών από τισ διϊφορεσ υπηρεςύεσ του Σμόματοσ (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού ϋργου); Ποιεσ από τισ λειτουργύεσ του Σμόματοσ υποςτηρύζονται από ΣΠΕ; Η ϑπαρξη τησ Ηλεκτρονικόσ Γραμματεύασ, βοηθϊ αλλϊ ςε καμύα περύπτωςη δεν καλϑπτει τισ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ που υπϊρχουν για ηλεκτρονικό εξυπηρϋτηςη των φοιτητών και των διδαςκϐντων Ποιεσ από αυτϋσ και πόςο χρηςιμοποιούνται από τισ διοικητικϋσ υπηρεςύεσ, τουσ φοιτητϋσ και το ακαδημαώκό προςωπικό του Σμόματοσ; Η Ηλεκτρονικό Γραμματεύα χρηςιμοποιεύται Πόςα μϋλη του ακαδημαώκού προςωπικού του Σμόματοσ διαθϋτουν ιςτοςελύδα ςτο διαδύκτυο; 90

91 Όλα τα μϋλη ΕΠ του ακαδημαώκοϑ προςωπικοϑ του Σμόματοσ διαθϋτουν ιςτοςελύδα μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Σμόματοσ Πόςο ςυχνϊ ανανεώνεται ο ιςτότοποσ του Σμόματοσ ςτο διαδύκτυο; Η ιςτοςελύδα εξελύςςεται ςυνεχώσ Πώσ κρύνετε τον βαθμό διαφϊνειασ και την αποτελεςματικότητα ςτη χρόςη υποδομών και εξοπλιςμού; Γύνεται ορθολογικό χρόςη των διαθϋςιμων υποδομών του Σμόματοσ; Πώσ διαςφαλύζεται; Η μεγϊλη ανϊγκη χρόςησ των διαθϋςιμων υποδομών οδηγεύ ςτην εκ των πραγμϊτων αναζότηςη τησ ορθολογικόσ χρόςησ τουσ, η οπούα κατϊ κανϐνα επιτυγχϊνεται λϐγω τησ καλόσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ των μελών ΕΠ Γύνεται ορθολογικό χρόςη του διαθϋςιμου εξοπλιςμού του Σμόματοσ; Πώσ διαςφαλύζεται; Η μεγϊλη ανϊγκη χρόςησ του διαθϋςιμου εξοπλιςμοϑ οδηγεύ ςτην εκ των πραγμϊτων αναζότηςη τησ ορθολογικό χρόςη τουσ, η οπούα κατϊ κανϐνα επιτυγχϊνεται Πώσ κρύνετε τον βαθμό διαφϊνειασ και την αποτελεςματικότητα ςτη διαχεύριςη οικονομικών πόρων; Προβλϋπεται διαδικαςύα ςύνταξησ και εκτϋλεςησ προώπολογιςμού του Σμόματοσ; Πόςο αποτελεςματικϊ εφαρμόζεται; Η ςϑνταξη του προϒπολογιςμοϑ γύνεται ςε ετόςια βϊςη και ψηφύζεται απϐ την Γενικό υνϋλευςη του Σμόματοσ. Ο ϋλεγχοσ τησ διαδικαςύασ εκτϋλεςησ αφορϊ την διούκηςη του Σμόματοσ 91

92 Προβλϋπεται διαδικαςύα κατανομόσ πόρων; Πόςο αποτελεςματικϊ εφαρμόζεται; Ναι. Σο ςυμβοϑλιο του ΣΕΙ κατανϋμει τουσ πϐρουσ ςτα τμόματα και ςτη ςυνϋχεια το ςυμβοϑλιο του Σμόματϐσ μασ κατανϋμει επιμϋρουσ τουσ πϐρουσ. Η διαδικαςύα εφαρμϐζεται ικανοποιητικϊ και αποτελεςματικϊ. υνόθωσ, οι οικονομικού πϐροι που ϋρχονται ςτο Σμόμα χρηςιμοποιοϑνται για την βελτύωςη των υποδομών και του εξοπλιςμοϑ Προβλϋπεται διαδικαςύα απολογιςμού; Πόςο αποτελεςματικϊ εφαρμόζεται; Δεν προβλϋπεται τϋτοια θεςμοθετημϋνη διαδικαςύα ςτο Σμόμα 92

93 9. υμπερϊςματα 9.1. Ποια, κατϊ την γνώμη ςασ, εύναι τα κυριότερα θετικϊ και αρνητικϊ ςημεύα του Σμόματοσ, όπωσ αυτϊ προκύπτουν μϋςα από την Έκθεςη Εςωτερικόσ Αξιολόγηςησ; Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ Θετικϊ: Για πρώτη φορϊ ςυζητόθηκε ςε τϐςο μεγϊλη ϋκταςη η αξιολϐγηςη του Σμόματοσ και ϋγινε ςυνολικό καταγραφό των απϐψεων τϐςο των διδαςκϐντων ϐςο και των φοιτητών για πολλϋσ παραμϋτρουσ λειτουργύασ του Σμόματοσ. Αυτό η καταγραφό θα οδηγόςει ςε βελτύωςη τησ λειτουργύασ και τησ ποιϐτητασ των παρεχϐμενων ςπουδών. Αρνητικϊ : Ο μεγϊλοσ ϐγκοσ εργαςύασ για τα μϋλη τησ ΟΜΕΑ χωρύσ υποςτηρικτικό ομϊδα, χωρύσ απαλλαγό. Η ϋλλειψη πϐρων και διοικητικόσ υποςτόριξησ επιβαρϑνει ακϐμη περιςςϐτερο τα μϋλη ΕΠ που ϋχουν εθελοντικϊ αναλϊβει την διαδικαςύα αξιολϐγηςησ. Η μη ηλεκτρονικό αρχικό καταγραφό των ςτοιχεύων οδηγεύ και ςε λϊθη μεταφορϊσ των δεδομϋνων απϐ τα ερωτηματολϐγια Παρουςύαςη του Σμόματοσ Θετικϊ: Αποτϑπωςη των ςτϐχων και τησ ιδιαιτερϐτητασ του Σμόματοσ Αρνητικϊ: Ϊλλειψη ςτελεχών (κυρύωσ ΕΠ) 93

94 Μεγϊλοσ αριθμϐσ ϋκτακτου προςωπικοϑ το μεγαλϑτερο μϋροσ του οπούου διαθϋτει ελλιπό προςϐντα. Λιγϐτερεσ απϐ τισ αναγκαύεσ ώρεσ ωρομιςθύων εύναι διαθϋςιμεσ απϐ ϐτι απαιτοϑνται για την απρϐςκοπτη εκτϋλεςη του προγρϊμματοσ ημαντικό ϋλλειψη χώρων και υποδομών Προγρϊμματα πουδών Θετικϊ: Θεςμοθετημϋνα Επαγγελματικϊ Δικαιώματα για το επϊγγελμα του Οπτικοϑ Θεςμϐσ πρακτικόσ ϊςκηςησ. υχνό αναμϐρφωςη προγρϊμματοσ ςπουδών Οι παρεχϐμενεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςυνϊδουν με το Περιεχϐμενο ςπουδών, την εξϋλιξη τησ επιςτόμησ και τισ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ. Οι απϐφοιτοι αποκτοϑν δεξιϐτητεσ Οπτομϋτρη (αν και τα αντύςτοιχα επαγγελματικϊ δικαιώματα εκκρεμοϑν) Αρνητικϊ: Ϊλλειψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών ςπουδών. Αυξημϋνεσ διδακτικϋσ υποχρεώςεισ των μελών ΕΠ ςε ςχϋςη με τα Πανεπιςτόμια. Μικρϐσ αριθμϐσ ΕΠ για να λειτουργόςει ςε υψηλϐ επύπεδο το Σμόμα Πολλϋσ διοικητικϋσ αρμοδιϐτητεσ οι οπούεσ αποβαύνουν ςε βϊροσ τησ ποιϐτητασ διδαςκαλύασ και των ερευνητικών δραςτηριοτότων των μελών ΕΠ. 94

95 Διδακτικό Ϊργο Θετικϊ: Η αποτελεςματικϐτητα του διδακτικοϑ προςωπικοϑ του τμόματοσ αξιολογεύται βϊςη των ερωτηματολογύων που μοιρϊζονται ςτουσ φοιτητϋσ. Η μεγϊλη πλειοψηφύα των διδαςκϐντων επικαιροποιεύ το περιεχϐμενο των μαθημϊτων του Η οργϊνωςη και εφαρμογό του διδακτικοϑ ϋργου κρύνεται ικανοποιητικό χωρύσ ϐμωσ να υπϊρχει κϊποια κεντρικό και ομογενοποιημϋνη διαδικαςύα μϋτρηςησ τησ επύτευξησ των μαθηςιακών ςτϐχων των μαθημϊτων. Σο ωρολϐγιο πρϐγραμμα εύναι ικανοποιητικϐ και τηρεύται ςτο μϋγιςτο βαθμϐ. Σα μϋλη ΕΠ διδϊςκουν μαθόματα ςχετικϊ με το γνωςτικϐ τουσ αντικεύμενο Αξιοπούηςη ΣΠΕ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Ικανοποιητικϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ μεταξϑ φοιτητών και μελών ΕΠ του Σμόματοσ. Σα εκπαιδευτικϊ βοηθόματα που παρϋχονται ςτουσ φοιτητϋσ κρύνονται ικανοποιητικϊ Αρνητικϊ: Ο μεγϊλοσ αριθμϐσ διδακτικών ωρών των μελών ΕΠ του τμόματοσ (απϐ 10 για τουσ 95

96 καθηγητϋσ μϋχρι 16 για τουσ καθηγητϋσ εφαρμογών) οδηγεύ α) ςτην μη επύτευξη τησ ποιϐτητασ τησ διδαςκαλύασ που θα όθελαν και θα μποροϑςαν να προςφϋρουν τα μϋλη ΕΠ β) ςτο περιοριςμϐ των δυνατοτότων ανϊπτυξησ ερευνητικόσ δρϊςησ απϐ μϋρουσ τουσ. Σο τμόμα δεν ϋχει μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδών, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι το υψηλϐ επύπεδο των μελών ΕΠ του τμόματοσ, που θα υποβοηθοϑςε και την περαιτϋρω ανϊπτυξη ερευνητικών δρϊςεων. Πλόρησ ϋλλειψη χώρων για τουσ ϋκτακτουσ καθηγητϋσ του Σμόματοσ γεγονϐσ που οδηγεύ και ςε ελϊχιςτη δυνατϐτητα ςυνεργαςύασ τουσ με τουσ φοιτητϋσ. Τπϊρχουν μϐνο 2 αύθουςεσ διδαςκαλύασ (θεωρύασ). Τπϊρχουν μϐνο 4 εργαςτόρια. Ο βαθμϐσ χρόςησ των εργαςτηρύων εύναι τερϊςτιοσ ςε ώρεσ λειτουργύασ ημερηςύωσ ανϊ εργαςτόριο Ερευνητικό Ϊργο Θετικϊ: Αν και το αριθμϐσ των μελών ΕΠ του Σμόματοσ εύναι ελϊχιςτο με αποτϋλεςμα οι διοικητικϋσ υποχρεώςεισ να μηδενύζουν ςχεδϐν τον διαθϋςιμο χρϐνο για ερευνητικϐ ϋργο, η ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα και ο αριθμϐσ δημοςιεϑςεων δεν εύναι αμελητϋα Αρνητικϊ: Δεν υπϊρχει ςυγκεκριμϋνη ερευνητικό πολιτικό. Σα ελϊχιςτα κονδϑλια τησ Σεχνολογικόσ εκπαύδευςησ (κατϊ πολϑ μικρϐτερα απϐ τα αντύςτοιχα των Πανεπιςτημύων) και ο μεγϊλοσ αριθμϐσ φοιτητών δεν επιτρϋπουν την χορόγηςη υποτροφιών. 96

97 Δεν υπϊρχει επαρκόσ ενημϋρωςη για τισ δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ. Δεν παρϋχονται κύνητρα για την διεξαγωγό ϋρευνασ. Η ϋλλειψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών ςπουδών ϋχει αρνητικό επύδραςη ςτο ςυνολικϐ ερευνητικϐ ϋργο του Σμόματοσ. Ϊλλειψη χώρων ςτϋγαςησ και εξοπλιςμοϑ των Ερευνητικών Εργαςτηρύων οδηγεύ ςε μαραςμϐ τησ λειτουργύασ τουσ. χετικϊ μικρό η ςυμμετοχό των προπτυχιακών φοιτητών ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα χϋςεισ με κοινωνικούσ/πολιτιςτικούσ/παραγωγικούσ (ΚΠΠ) φορεύσ Θετικϊ: Η ϑπαρξη τησ πρακτικόσ εύναι ςημαντικϐσ ςϑνδεςμοσ του Σμόματοσ με ΚΠΠ φορεύσ Αρνητικϊ: Μικρό ςχϋςη μελών ΕΠ με ΚΠΠ φορεύσ Δεν υπϊρχει ςυμμετοχό μελών ΚΠΠ ςτην εκπϐνηςη περιφερειακών ςχεδύων ανϊπτυξησ τρατηγικό ακαδημαικόσ ανϊπτυξησ Αρνητικϊ: 97

98 Αδιαφορύα απϐ μϋρουσ του αρμϐδιου Τπουργεύου ςτισ προτϊςεισ του Σμόματοσ που αφοροϑν ςτο πλόθοσ των φοιτητών προσ ειςαγωγό ςτο Σμόμα. Ελϊχιςτη ανταπϐκριςη απϐ το αρμϐδιο Τπουργεύο ςτισ ζητοϑμενεσ θϋςεισ μελών ΕΠ και ΕΣΠ. Ανεπαρκόσ χρηματοδϐτηςη ακϐμη ςε ςχϋςη με ϊλλα ΑΕΙ (Πανεπιςτόμια). Μη παροχό δυνατϐτητασ οργϊνωςησ αυτϐνομων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών ςπουδών Διοικητικϋσ υπηρεςύεσ και υποδομϋσ Θετικϊ: Η μεγϊλη ανϊγκη χρόςησ των διαθϋςιμων υποδομών και του εξοπλιςμοϑ οδηγεύ ςτην εκ των πραγμϊτων αναζότηςη τησ ορθολογικό χρόςη τουσ. Απαιτεύται ϐμωσ αναβϊθμιςη και επαϑξηςη των υποδομών αυτών. Τπϊρχει διαφϊνεια και αποτελεςματικϐτητα τησ διαχεύριςησ των οικονομικών πϐρων του Σμόματοσ. Αρνητικϊ: Η Γραμματεύα του τμόματοσ εύναι ελλιπώσ ςτελεχωμϋνη, δημιουργώντασ πολλαπλϊ προβλόματα ςτη εϑρυθμη λειτουργύα του τμόματοσ. Οι υπηρεςύεσ φοιτητικόσ μϋριμνασ (ςτόριξη πρωτοετών, αδϑναμων φοιτητών, εργαζομϋνων, αλλοδαπών) κρύνονται ανεπαρκεύσ ωσ ανϑπαρκτεσ και απαιτεύται ανϊπτυξό τουσ με κατϊλληλη ςτελϋχωςη Οι χώροι τησ Γραμματεύασ του Σμόματοσ, των γραφεύων των καθηγητών και των χώρων ςυνεδριϊςεων εύναι απολϑτωσ ανεπαρκεύσ και ποιοτικϊ υποβαθμιςμϋνοι 98

99 9.2. Διακρύνετε ευκαιρύεσ αξιοπούηςησ των θετικών ςημεύων και ενδεχόμενουσ κινδύνουσ από τα αρνητικϊ ςημεύα; Αξιοπούηςη θετικών: Η αξιολϐγηςη, και εφϐςον κατανοηθεύ απϐ ϐλουσ η χρηςιμϐτητα τησ και κυρύωσ αποκτηθεύ εμπιςτοςϑνη ςτουσ ςτϐχουσ τησ, εύναι μια καλό ευκαιρύα να υπϊρξουν βελτιώςεισ προσ εκεύνα τα αρνητικϊ χαρακτηριςτικϊ και λειτουργύεσ του Σμόματοσ τα οπούα μϋχρι ςόμερα τα εντοπύζαμε με εμπειρικϐ ό τυχαύο τρϐπο ό δεν τα εντοπύζαμε καθϐλου Σο αξιϐλογο ερευνητικϊ Ε.Π του τμόματοσ, (αυτϐ αποδεικνϑεται απϐ τισ αναφορϋσ του ϋργου απϐ τρύτουσ) πρϋπει να ενθαρρυνθεύ ώςτε να αςχοληθεύ με τη οργανωμϋνη ϋρευνα με τη ςϑςταςη ερευνητικών ομϊδων και ϐχι με την προςωπικό. Ενδεχόμενοι κύνδυνοι: Τπϊρχει κύνδυνοσ ςοβαρϐσ το τμόμα να παραμεύνει για πολλϊ χρϐνια με την παροϑςα ανεπαρκό κτιριακό υποδομό, γεγονϐσ που θα οδηγόςει ςτην απαξύωςό του. Τπϊρχει κύνδυνοσ ςοβαρϐσ το τμόμα να παραμεύνει για πολλϊ χρϐνια με την παροϑςα ανεπαρκό ςτελϋχωςη απϐ ΕΠ, γεγονϐσ που θα οδηγόςει ςτην απαξύωςό του. Τπϊρχει κύνδυνοσ απογοότευςησ του υπϊρχοντοσ Ε.Π απϐ τισ πολλϋσ ώρεσ διδαςκαλύασ ςε ςυνδυαςμϐ με το διοικητικϐ φϐρτο και το μεγϊλο αριθμϐ φοιτητών ανϊ διδϊςκοντα. 99

100 Τπϊρχει μεγϊλοσ κύνδυνοσ υποβϊθμιςησ του ερευνητικοϑ ϋργου ςε ςυνδυαςμϐ α) με την υπερφϐρτωςη του καθηγητό με μεγϊλο διδακτικϐ φϐρτο, β) την ϋλλειψη κτιριακών υποδομών και γ) απϐ την ελλιπό και καθυςτερημϋνη ενημϋρωςη η οπούα αναγκϊζει τουσ ερευνητϋσ να υποβϊλουν προτϊςεισ κϊτω απϐ πύεςη χρϐνου. Τπϊρχει ο κύνδυνοσ η ϋλλειψη Μεταπτυχιακών και κυρύωσ Διδακτορικών προγραμμϊτων ςπουδών η οπούα ελαχιςτοποιεύ τισ δυνατϐτητεσ ανταγωνιςμοϑ με τα Ξϋνα αντύςτοιχα Πανεπιςτόμια τϐςο ςε διδακτικϐ ϐςο και ςε ερευνητικϐ επύπεδο. Η ελλιπόσ ςτελϋχωςη τησ γραμματεύασ ςε ςυνδυαςμϐ με το πρϐβλημα ϋλλειψησ χώρων μπορεύ να οδηγόςει ςε ϋλλειψη διαφϊνειασ με τη λόψη αποφϊςεων απϐ τα αρμϐδια ϐργανα υπϐ την πύεςη χρϐνου, με ςυνεδριϊςεισ «δια περιφορϊσ», με τα πρακτικϊ των ςυνεδριϊςεων να γρϊφονται και να υπογρϊφονται ςε πολϑ μεταγενϋςτερο χρϐνο Η ϋλλειψη ΕΣΠ ενϋχει τον κύνδυνο προβληματικόσ λειτουργύασ των εκπαιδευτικών εργαςτηρύων. όμερα τα εργαςτόρια λειτουργοϑν και ςυντηροϑνται μϐνο χϊρισ ςτον υπερβϊλλοντα ζόλο των τεχνικών και κυρύωσ κϊποιων μελών ΕΠ του Σμόματοσ και ελϊχιςτων ςυνεργατών. 100

101 10. χϋδια βελτύωςησ Περιγρϊψτε το βραχυπρόθεςμο ςχϋδιο δρϊςησ από το Σμόμα για την ϊρςη των αρνητικών και την ενύςχυςη των θετικών ςημεύων. Πρϋπει ϊμεςα να αςκηθοϑν πιϋςεισ προσ κϊθε κατεϑθυνςη για την ςτελϋχωςη του Σμόματοσ κυρύωσ με νϋο εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ. Η εξυπηρϋτηςη των αναγκών του Σμόματοσ με προςωπικϐ με ςχϋςη ςϑμβαςησ ϋργου δημιουργεύ πολλϋσ φορϋσ προχειρϐτητα, ανευθυνϐτητα ςτην εκτϋλεςη των καθηκϐντων ενώ το κλύμα αναςφϊλειασ δεν προϒποθϋτει ςυνθόκεσ ώςτε οι εργαζϐμενοι να εργϊζονται αποδύδοντασ ςτο μϋγιςτο των δυνατοτότων τουσ. Εύναι θετικϐ ϐτι τα τελευταύα χρϐνια οι μιςού περύπου απϐ τουσ νεοειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ ϋχουν δηλώςει το Σμόμα ωσ πρώτη, δεϑτερη ό τρύτη προτύμηςη. Αυτϐ δεύχνει την αναγνωριςιμϐτητα που αρχύζει να αποκτϊ το τμόμα ανϊμεςα ςτουσ υποψόφιουσ, αυτϐ ϐμωσ δεν εύναι επαρκϋσ και οι προςπϊθειεσ πρϋπει να ςυνεχιςτοϑν. Ακϐμη θα πρϋπει να ενταθεύ η δραςτηριϐτητα των μελών Ε.Π. προσ την κατεϑθυνςη τησ υποβολόσ ερευνητικών προγραμμϊτων προσ κϊθε πηγό χρηματοδϐτηςησ. τα θετικϊ ςημεύα θα πρϋπει να ςυνεχιςτεύ η επαφό με τουσ επαγγελματικοϑσ και επιςτημονικοϑσ φορεύσ ώςτε το Σμόμα να αποτελϋςει κϑριο ςυνδετικϐ κρύκο ανϊμεςα ςτην ακαδημαώκό κοινϐτητα και τουσ επαγγελματύεσ ςτον κλϊδο των οπτικών - οπτομετρών, κϊτι που φαύνεται να προχωρϊ θετικϊ. 101

102 10.2. Περιγρϊψτε το μεςοπρόθεςμο ςχϋδιο δρϊςησ από το Σμόμα για την ϊρςη των αρνητικών και την ενύςχυςη των θετικών ςημεύων. ε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα θα πρϋπει να λυθεύ το κτιριακϐ πρϐβλημα του Σμόματοσ που αποτελεύ απορριπτικϐ παρϊγοντα για την διαμϐρφωςη μιασ ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ. Σο τμόμα αςφυκτιϊ μϋςα ςε λύγα τετραγωνικϊ με αποτϋλεςμα να μην πραγματοποιοϑνται, ϐςα εργαςτηριακϊ τμόματα απαιτοϑνται για την ςωςτό εκπαύδευςη ϐλων των φοιτητών να μην μποροϑν να δημιουργηθοϑν νϋα εργαςτόρια απϐ ϊποψη υποδομόσ. Οι αύθουςεσ διδαςκαλύασ να ϋχουν περιοριςμϋνο αριθμϐ θϋςεων Να μην υπϊρχουν χώροι ελεϑθερησ ϊςκηςησ για τουσ φοιτητϋσ Οι καθηγητϋσ να βρύςκονται ανϊ δϑο ό τρεισ ςε ϋνα γραφεύο Οι ϋκτακτοι καθηγητϋσ να κυκλοφοροϑν ϐρθιοι ςτο διϊδρομο περιμϋνοντασ να ϋρθει η ώρα τουσ να πϊνε ςτα μαθόματα Αν και η χρηματοδϐτηςη απϐ τισ δημϐςιεσ επενδϑςεισ και τα προγρϊμματα τησ Ε.Ε μπορεύ να θεωρηθεύ ικανοποιητικό, ακυρώνεται γιατύ η ϋλλειψη χώρων εμποδύζει την αξιοπούηςη τησ. Παρϐλο που απϐ ϐλα τα επύπεδα διούκηςησ του Σμόματοσ ϋγιναν πολλϋσ προςπϊθειεσ για την επύλυςη του κτιριακοϑ προβλόματοσ, οι διοικόςεισ του Ιδρϑματοσ δεν ϋχουν καταφϋρει να λϑςουν το πρϐβλημα. Η ανϊπτυξη ςτρατηγικόσ ακαδημαώκόσ ανϊπτυξησ και ο ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ ςχετικϊ με την κινητικϐτητα των μελών τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ και των φοιτητών αποτελοϑν ϋνα ακϐμη ςτϐχο. Ο μεγϊλοσ αριθμϐσ του εκτϊκτου προςωπικοϑ που οφεύλεται κυρύωσ ςτην ϑπαρξη πολλών εργαςτηριακών τμημϊτων και θα πρϋπει να λυθεύ με την αϑξηςη των οργανικών θϋςεων ςτη βαθμύδα του καθηγητό εφαρμογών. Ο ςτϐχοσ αυτϐσ θα πραγματοποιηθεύ αν η πολιτεύα αντιληφθεύ το πρϐβλημα. 102

103 Σϋλοσ η ύδρυςη ςε ςυνεργαςύα με Πανεπιςτημιακϐ άδρυμα ό αυτϐνομα, μεταπτυχιακοϑ τμόματοσ ςτο αντικεύμενο τησ οπτικόσ-οπτομετρύασ. Αυτϐ θα προςελκϑςει καλϑτερο εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, θα προωθόςει την ϋρευνα και θα καταξιώςει επιςτημονικϊ το Σμόμα προςελκϑοντασ περιςςϐτερουσ και καλϑτερουσ φοιτητϋσ Διατυπώςτε προτϊςεισ προσ δρϊςη από τη Διούκηςη του Ιδρύματοσ. Σο περιβϊλλον του ιδρϑματοσ ςυνεχώσ αλλϊζει - οι φοιτητϋσ, οι ανϊγκεσ τησ αγορϊσ, η τεχνολογύα, οι ανταγωνιςτϋσ και οι δυνατϐτητεσ τουσ. Σο ςϑςτημα ποιϐτητασ πρϋπει να κρατεύται κϊτω απϐ ςυνεχό επιθεώρηςη για να διαβεβαιώνει ϐτι ςυνεχύζει να εύναι αποτελεςματικϐ, επαρκόσ και κατϊλληλο για το περιβϊλλον του ιδρϑματοσ και τισ ανϊγκεσ του. Όταν οι απολογιςμού (επιθεωρόςεισ, κριτικϋσ) δεύξουν ϐτι χρειϊζεται να γύνουν αλλαγϋσ, τϐτε θα πρϋπει να αρχύςει ϋνασ ϊλλοσ κϑκλοσ βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ. Η εκπαύδευςη του Οπτικοϑ Οπτομϋτρη ςε ϐλο τον Ευρωπαώκϐ χώρο παρϋχεται μϐνο ςε επύπεδο ανώτατησ εκπαύδευςησ και προσ αυτό την κατεϑθυνςη πρϋπει να δραςτηριοποιηθεύ και η Διούκηςη του Ιδρϑματοσ ϋτςι ώςτε να διαςφαλιςθεύ ϐτι αυτϐ θα κατοχυρωθεύ και ςτην Ελλϊδα Διατυπώςτε προτϊςεισ προσ δρϊςη από την Πολιτεύα. Η πρϐταςη προσ την πολιτεύα αφορϊ την θεςμοθϋτηςη τησ δυνατϐτητασ ανϊπτυξησ αυτϐνομων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμϊτων απϐ μϋρουσ των ΣΕΙ. Υυςικϊ η ςυνεχόσ και ικανοποιητικό χρηματοδϐτηςη εύναι απαραύτητη, αλλϊ ϐςο τα ΣΕΙ ςτεροϑνται αυτϐνομων μεταπτυχιακών και κυρύωσ διδακτορικών προγραμμϊτων, ουςιαςτικϊ θα τουσ ςτεροϑνται οι δυνατϐτητεσ ςυναγωνιςμοϑ με τα Πανεπιςτόμια τϐςο εθνικϊ ϐςο και διεθνώσ. 103

104 Ο ρϐλοσ μιασ δυναμικόσ διούκηςησ εύναι ςημαντικϐσ για να πετϑχει μια αλλαγό. Η μεταρρϑθμιςη απαιτεύ χρϐνο και υποςτόριξη. Δεν αρκεύ να αλλϊζουν οι νϐμοι, χρειϊζεται μια ςημαντικό υποςτόριξη απϐ το πολιτεύα προσ τα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα και αυτονομύα ςε διοικητικϋσ εςωτερικϋσ αποφϊςεισ. Ο ρϐλοσ τησ πολιτεύασ εύναι υποςτηρικτικϐσ και ενθαρρυντικϐσ. Μϐνο με προβολό, ενημϋρωςη και επύλυςη των προβλημϊτων μπορεύ να αλλϊξει η νοοτροπύα τησ ϊρνηςησ τησ αξιολϐγηςησ. Εκθϋτοντασ τα οφϋλη με ςυνεχό και ϋντονο τρϐπο (διαφόμιςη, ςεμινϊρια, ημερύδεσ, ϊρθρα κλπ) τησ διαφϊνειασ, ςτο οπούο ϋνα ςϑςτημα αξιολϐγηςησ ςυμβϊλλει, ςτουσ φοιτητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και διοικητικοϑσ των εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων οι ςυμβαλλϐμενοι θα δουν την αξιολϐγηςη ωσ βϊςη για βελτύωςη χωρύσ να φοβοϑνται τισ ςυνϋπειεσ μιασ τυχϐν αρνητικόσ αξιολϐγηςησ. Η αξιολϐγηςη του εκπαιδευτικοϑ ϋργου που ϋχει επιβϊλει ( ορθώσ) δια νϐμου η Ελληνικό Πολιτεύα προϒποθϋτει ϑπαρξη εκπαιδευτικών. Θα πρϋπει λοιπϐν η Πολιτεύα να ςτελεχώςει ϐπωσ πρϋπει ϐλα τα τμόματα ΣΕΙ με τον προβλεπϐμενο τουλϊχιςτον αριθμϐ ( ςϑμφωνα με το ΥΕΚ ύδρυςόσ τουσ ) καθηγητών, να ςτελεχώςει τισ γραμματεύεσ με μϐνιμο προςωπικϐ ςε ικανοποιητικϐ αριθμϐ, και να διαθϋςει τα απαραύτητα χρόματα για τη δημιουργύα των κατϊλληλων υποδομών για εκπαύδευςη και ϋρευνα επιπϋδου τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Όλοι ϐςοι εργϊζονται ςτα ΣΕΙ τησ χώρασ γνωρύζουν τι απϐ αυτϊ γύνεται και με ποιοϑσ ρυθμοϑσ. Θεωροϑμε ϐτι και η Ελληνικό Πολιτεύα γνωρύζει τι πρϋπει να κϊνει για να βελτιωθεύ η Ποιϐτητα τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ αλλϊ για κϊποιουσ λϐγουσ αυτϐ δυςτυχώσ δεν πραγματοποιεύται τουλϊχιςτον με τουσ ρυθμοϑσ που απαιτεύ η ςϑγχρονη εποχό και το ανταγωνιςτικϐ διεθνϋσ εκπαιδευτικϐ περιβϊλλον. 104

105 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 105

106 Πύνακεσ 106

107 Κατανομό βαθμολογύασ και μϋςοσ βαθμόσ πτυχύου των αποφούτων του Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών ποςοςτιαύα. Παρουςιϊζει τον μϋςο ϐρο και την κατανομό των πτυχιοϑχων ανα ϋτοσ ποςοςτιαύα. Ϊτοσ Μϋςοσ Αποφούτηςησ Οροσ ,79 3,95% 63,16% 31,58% 1,32% ,81 2,84% 66,67% 30,50% 0,00% ,84 2,82% 60,56% 35,21% 1,41% ,83 0,00% 74,42% 25,58% 0,00% ,87 1,49% 58,21% 38,81% 1,49% ,04 3,41% 45,45% 50,00% 1,14% ύνολο 2,67% 60,91% 35,60% 0,82% 107

108 Εξϋλιξη των ειςερχομϋνων προπτυχιακών φοιτητών ανϊ τρόπο και ϋτοσ ειςαγωγόσ. Παρουςιϊζει την εξϋλιξη των ειςερχομϋνων προπτυχιακών φοιτητών ανϊ τρϐπο και ϋτοσ ειςαγωγόσ. Ϊτοσ Ειςαγ. Σρόποσ Ειςαγωγόσ ύνολο 10% % ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Ωγνωςτο ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟ Γενικό λύκειο Ε.Π.Ε.Π/ΣΕΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ % ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Ν.2640/98 ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΕΡΙΝΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΣΨΝ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ

109 Ι.Σ.Ε ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΚΤΠΡΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΗ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Σ.Ε. ΝΤΚΣΕΡΙΝΟ Σ.Ε.Ε ΣΕΦΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ύνολο Εξϋλιξη των εγγεγραμμϋνων φοιτητών του τμόματοσ ςε όλα τα ϋτη ςπουδών. Παρουςιϊζει την εξϋλιξη των εγγεγραμμϋνων φοιτητών του τμόματοσ ςε ϐλα τα ϋτη ςπουδών. Ϊτοσ ειςαγωγόσ Επύπεδο ύνολο ςπουδών Προπτυχιακού ύνολο

110 Εξϋλιξη του αριθμού των αποφούτων των προπτυχιακών φοιτητών ανϊ διϊρκεια ςπουδών. Παρουςιϊζει την εξϋλιξη του αριθμοϑ των αποφούτων των προπτυχιακών φοιτητών ανϊ διϊρκεια ςπουδών. Ϊτοσ K+1 K+2 Δεν ϋχουν ύνολο Ειςαγωγόσ αποφοιτόςει ύνολο Επεξηγήςεισ: Όπου Κ = Κανονική διάρκεια ςπουδών (ςε έτη) ςτο Σμήμα. (π.χ. Αν η κανονική διάρκεια ςπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4, Κ+1=5, Κ+2=6,..., Κ+6=10) 110

111 Μαθόματα προπτυχιακού προγρϊμματοσ ςπουδών (ςύνολο μαθημϊτων: 63) Μϊθημα Διδακτικϋσ Μονϊδεσ Εγγεγραμμϋνοι φοιτητϋσ Αρ.Υοιτητών που ςυμμετεύχαν ςτισ εξετϊςεισ A Επαναληπτικό εξεταςτικό Αριθμόσ Υοιτητών που πϋραςε επιτυχώσ ςτην κανονικό και επαναληπτικό εξεταςτικό (Ν1-1011) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ (Ν Ε) ΟΠΣΙΚΗ Ι - Ε (Ν Θ) ΟΠΣΙΚΗ Ι - Θ (Ν Ε) ΙΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - Ε (Ν Θ) ΙΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - Θ (Ν1-1014) ΠΡΨΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ (Ν Ε) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ - Ε (Ν Θ) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ - Θ (Ν1-1016) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΑ (Ν1-2011) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΑ (Ν1-2012) ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ (Ν Ε) ΟΠΣΙΚΗ ΙΙ - Ε (Ν Θ) ΟΠΣΙΚΗ ΙΙ - Θ (Ν Ε)

112 ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΣΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ - Ε (Ν Θ) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΣΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ - Θ (Ν Ε) ΟΠΣΙΚΗ & ΙΣΟΡΙΑ ΓΤΑΛΙΟΤ - Ε (Ν Θ) ΟΠΣΙΚΗ & ΙΣΟΡΙΑ ΓΤΑΛΙΟΤ - Θ (Ν Ε) ΦΕΔΙΑΗ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ - Ε (Ν Θ) ΦΕΔΙΑΗ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ - Θ (Ν Ε) ΟΠΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - Ε (Ν Θ) ΟΠΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - Θ (Ν1-3033) ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΤ (Ν1-3034) ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΤ (Ν Ε) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ Ι - Ε (Ν Θ) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ Ι - Θ (Ν1-4021) ΝΕΤΡΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΤ

113 (Ν Ε) ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ-Ε (Ν Θ) ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ-Θ (Ν1-4033) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΤ (Ν1-4034) ΞΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ (Ν Ε) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ ΙΙ - Ε (Ν Θ) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ ΙΙ - Θ (Ν1-4036Α) ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ & ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ (Ν1-4036Β) ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ν1-5010) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΤ (Ν Ε) ΟΥΘΑΛΜΙΚΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΗ - Ε (Ν Θ) ΟΥΘΑΛΜΙΚΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΗ - Θ (Ν Ε) ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ - Ε

114 (Ν Θ) ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ - Θ (Ν Ε) ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ-Ε (Ν Θ) ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ-Θ (Ν Ε) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ ΙΙΙ - Ε (Ν Θ) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΙΚΨΝ ΥΑΚΨΝ ΙΙΙ - Θ (Ν1-5060Α) ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΤΓΙΕΙΝΗ (Ν1-5060Β) ΦΕΔΙΟ & ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΠΡΟΨΠΟΤ (Ν Ε) ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ Ι - Ε (Ν Θ) ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ Ι - Θ (Ν1-6020) ΔΙΟΥΘΑΛΜΗ ΟΡΑΗ (Ν1-6030) ΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΤ (Ν Ε) ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ - Ε (Ν Θ) ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ - Θ

115 (Ν1-6050) ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΟΠΣΙΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΕΣΡΗ (Ν1-6060) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΨΛΗΕΨΝ - ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (Ν Ε) ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΙΙ - Ε (Ν Θ) ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΙΙ - Θ (Ν Ε) ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΟΡΘΟΠΣΙΚΗ - Ε (Ν Θ) ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΟΡΘΟΠΣΙΚΗ - Θ (Ν Ε) ΥΑΚΟΙ ΕΠΑΥΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ - Ε (Ν Θ) ΥΑΚΟΙ ΕΠΑΥΗ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΗΗ - Θ (Ν1-7040) ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΡΑΗ (Ν1-7050) ΟΡΓΑΝΨΗ - ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ (Ν1-7060Α) LASER & ΟΠΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ (Ν1-7060Β) ΥΨΣΙΜΟ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

116 Πρόςφατεσ Δημοςιεύςεισ Σμόματοσ (Recent Publications) 116

117 JOURNALS 1. Banks, A.C., Drakopoulos, P. & Tsimplis, M., "Investigation of Sea Level Around the Island of Gavdos from Ten Years of Topex-Poseidon Satellite Altimetry Data", Mediterranean Marine Science, 5, (2004), Pavlis, E. C., Mertikas, S. P., Banks, A., Beriio, P., Bonnefond, P., B ü rki, M. Cadeddu, D. Coulot, B., Cristea, E., Dal å, N. S., Drakopoulos, P., Evans, K., Exertier, P., Favey, E., Forsberg, R., Frantzis, X., Geiger, A., Gidskehaug, A., Hausleitner, W., Hulley, G., Kahle, H.- G., Koutroulis, E., Laurain, O., Mavraeidopoulos, T., Olesen, A., Palamartchuk, K., Papadopoulos, T., Pesec, P., Pierron, F., Somieski, A., Suenkel, H., Tripolitsiotis, A., Tziavos, I. N., Vergos, G. S. & Weick, J., The GAVDOS Mean Sea Level and Altimeter Calibration Facility: Results for JASON-1, Marine Geodesy, 27, (2004), pp George Zodiatis, Panos Drakopoulos, Isaak Gertman, Steve Benner and Daniel Hayes, The atlantic water mesoscale hydrodynamics in the Levantine Basin, CIESM 2005, Strategies for understanding mesoscale processes, CIESM Workshop Monographs no 27, 132 pages. 4. Krom, M.D., T.F. Thingstad, S. Brenner, P. Carbo, P. Drakopoulos, T.W. Fileman, G.A.F. Flaten, S. Groom, B. Herut, V. Kitidis, N. Kress, C.S. Law, M.I. Liddicoat, R.F.C. Mantoura, A. Pasternak, P. Pitta, T. Polychronaki, S. Psarra, F. Rassoulzadegan, E.F. Skjoldal, G. Spyres, T. Tanaka, A. Tselepides, P. Wassmann, C. Wexels Riser, E.M.S. Woodward, G. Zodiatis and T. Zohary, Summary and overview of the CYCLOPS P addition Lagrangian experiment in the Eastern Mediterranean, Deep Sea Res., II, (2005), 52, 3090, Groom Steve, Barak Herut, Steve Brenner, George Zodiatis, Stella Psarra, Nurit Kress, Michael D. Krom, Cliff S. Law and Panos Drakopoulos, Satellitederived spatial and temporal biological variability in the Cyprus Eddy, Deep Sea Res., II, (2005), 52, Zodiatis George, Panos Drakopoulos, Steve Brenner and Steve Groom, Variability of the Cyprus warm core Eddy during the CYCLOPS project, Deep Sea Res., II, (2005), 52, 2997, P. Drakopoulos, Α. Plakitsi, Refractive surgery with Excimer Lase LASIK, The Step of Asklipios, (2005), 4(4), (in Greek) 8. Petihakis G., P Drakopoulos, C. Nittis, V. Zervakis, C. Christodoulou and C. Tziavos, M3A system ( ) operation and maintenance, Ocean Science, (2007), 3, Poulos S.E., C. Dounas, G. Alexandrakis, P. Koulouri, P. Drakopoulos, Trace metal distribution in sediments of northern continental shelf of Crete Island, East Mediterranean, Environmental Geology, 58, (2009) 117

118 10. E.S. Pateras "An interefrometric method for measuring the dioptric and prismatic power of ophthalmic lenses ",, e-journal of Science & Technology (e- JST), 2010, 5, p Plakitsi A, O Donnell C, Miranda M, Charman W N, Radhakrishnan H Corneal biomechanical properties measured with the Ocular Response Analyser in a myopic population Ophthalmic Physiol. Opt. 2011, 31: E.S. Pateras, Measurements of Progressive addition lenses with interferometry, e-journal of Science & Technology (e-jst), 2011, 6, p E.S. Pateras, «Prevalence of refractive errors amongst adults, located at the north suburbs of Athens-Greece» E.S. Pateras, in press Health Science Journal (2001) PROCEEDINGS 14. Drakopoulos P., V. Zervakis, G. Thanos, K. Nittis, P. Renieris, G. Assimakopoulou, C. Tziavos: Preliminary experiments towards controlling biofouling effects on the M3A array s optical instruments, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 37, 92, 2004, (ISSN X) 15. Zodiatis G., Drakopoulos P., and I. Gertman: Modified atlantic water in the SE Levantine basin ( ), Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 37, 156, 2004, (ISSN X) 16. Poulos S.E. and Drakopoulos P.G., Current activity in the Thermaikos Gulf continental margin, in relation to modern sedimentation processes, Bulletin of the Geological Society of Greece, (2004), vol XXXVI, Drakopoulos P.G., S.E.Poulos, Α. Banks, G. Alexandrakis, Κ. Christodoulou, F. Pantazoglou, The effect of waves and coastal currents on the sedimentation processes of Gavdos Island bottom (Karave port), proceedings of the 7 th Panhellenic Geographical Conference, Volume 1, (2004), (ISBN ) 18. Zervakis V., P. Drakopoulos, S. Kioroglou and A Tselepides, Circulation and Hydrographic characteristics in North Aegean during the ANREC experiment, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Gionis G., P. Drakopoulos, S. Poulos and P. Nastos, Development of a telemetric system for monitoring the environmental conditions at the foreshore, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, ,

119 20. Nastos P., P. Drakopoulos, G. Gionis and S. Poulos, Study of the relationship between SST and meteorological conditions in shallow water conditions, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Petihakis G., Drakopoulos P., Tziavos Ch., Triantafylou G., Nittis K.,Thanos J., Plaiti W.,Christodoulou Κ.,Pantazoglou F., Renieris P., Morfis Th., Oceanographic Station Μ3Α programming maintenance , Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Drakopoulos Panos, Optical instruments in operational oceanography, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Drago A., Vallegra S., Manzella G., Font J., Aarup, T., Abdelbaki A., Abuissa A., Awad H., Awad M.B., Besiktepe S., Capari M., Carlier A., Cermelj B., Casazza G., Drakopoulos P., Flemming N.C., Gertman I., Georgiou G., Harzallah A., Herrouin G., Ibrahim A., Kabbara N., Kljajic Z., Lopez-Jurado J.L., Magni P., Mahmoud Al- Sheikh A., Maillard C., Malacic V., Morovic M., Nittis K., Rosen D.S., Ribotti A., Selenica A., Salihoglu I., Sammari C., Sauzade D., Silvestri C., Snoussi M., Sorgente R., Tziavos C., Umgiesser G., Vargas M., Vucijak B., Zavatarelli M., Zodiatis G., MEDIR-OP, a Mediterranean directory for operational oceanography developed within the MAMA project, Proceedings of the 4th EuroGOOS Conference, European Commission Publications: (2006) 23. Panos Drakopoulos, Optical instruments for monitoring sea-water quality, Proceedings of the 10th Greek and Cypriot Physicists Associations, Corfou, March 1-4, 2007, pp Alexandrakis G., S. Poulos, C. Dounas, P. Drakopoulos, Heavy metal distribution in the surficial bottom sediments of the northern continental shelf of Crete, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38, 223, Drakopoulos PG, A. Chandrinos, C. Dounas, G. Koulouras, C. Nomikos, S. Poulos, I. Sianoudis, I. Thanos, V. Zervakis, Design and realization of an inexpensive transmittance and fluorescence meter: initial reporting, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38, 139, Drakopoulos PG, C. Dounas, C. Nomikos, S. Poulos, E. Stefanou, I.Thanos, V.Zervakis, A transmittance and fluorescence meter for environmental monitoring, Proceedings of the First International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Skiathos, Greece. June 24 to 28, 2007.,Pages Poulos S, G.Alexandrakis, A. Karditsa and P. Drakopoulos, Heavy metal investigation, as pollutant indicators, in bottom sediments, in the harbours Heraklion and Alexandroupolis (Aegean Sea, Greece), Proceedings of the 10th 119

120 International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST2007), Kos, Greece. September 5 to 7, 2007, Pages B634-B Drakopoulos PG, A. Chandrinos, C. Dounas, C. Nomikos, S. Poulos, I.Thanos, V.Zervakis, An inexpensive transmittance and fluorescence meter, Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST2007), Kos, Greece. September 5 to 7, 2007, Pages B120-B Morgan, Ph..Woods, Cr., Jones, D.,Efron, N., Tranoudis, I and Chandrinos, Ar, «International contact lens prescribing in 2006»-. - CONTACT LENS SPECTRUM, 2007,22(1). pp Morgan, Ph..Woods, Cr., Jones, D.,Efron, N., Tranoudis, I and Chandrinos, Ar., «International contact lens prescribing in 2007» - - CONTACT LENS SPECTRUM, pp Poulos S., Spereleki M., Drakopoulos P., Investigation of the dispersion of suspended matter at Corinthos Gulf using optical methods, Proceedings of the 9th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Vol Ι, 38-42, Drakopoulos P.G., Nittis K., Zervakis V., Petihakis G., Ballas D., Pagonis G.,The new generation of optical instruments onboard POSEIDON System: Current situation and first data returns, Proceedings of the 9th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Vol. I, , Drakopoulos P, Development of a transmissometer-fluorometer for monitoring coastal waters quality, Proceedings of the 9th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Vol. I, , Drakopoulos PG, G. Petihakis, V. Zervakis, K. Nittis, POSEIDON system: Environmental monitoring with new generation optical instruments, Proceedings of the Second International CEMEPE and SECOTOX, Mykonos Island, Greece, , 2009, ISBN Petihakis, George, Nittis, Kostas, Ballas, Dionysis, Kassis, Dimitris, Pagonis, Paris, Perivoliotis, Leonidas and Panos Drakopoulos, The POSEIDON reference time-series stations of the Eastern Mediterranean Sea, "OceanObs 09: Sustained Ocean Observations and Information for Society" Conference (Annex), Venice, Italy, September 2009, Hall, J., Harrison D.E. and Stammer, D., Eds., ESA Publication WPP-306, K.Nittis, L.Perivoliotis, G.Korres, D.Ballas, A. Papadopoulos, G.Triantafyllou, P. Pagonis, K.Tsiaras, G.Petihakis, P.Drakopoulos, POSEIDON II: Upgrading the monitoring and forecasting services in the Eastern Mediterranean Sea, Proceedings of the 5th International Conference of EuroGOOS, EuroGOOS publication n. 28, ISBN , p (2010) 120

121 37. Drakopoulos PG, G. Petihakis, K. Nittis, Environmental monitoring with the POSEIDON system s optical instruments: Chlorophyll retrieval from ocean colour In Press, Proceedings of the Third International CEMEPE and SECOTOX, Skiathos Island, Greece , (2011), ISBN BOOKS 38. High Refractive Index plastic optical materials A. Chandrinos VDM Verlag Dr.Muller UK/USA ISBN pp.129 (English Lang.) 39. E. Pateras, Optometry I Greek Press (2010) p.151, ISBN: E. Pateras, Optometry II Greek Press (2010) p.191, ISBN: E. Pateras, Ophthalmic Lenses I Greek Press (2010) p.125, ISBN: E. Pateras, Ophthalmic Lenses I Greek Press (2010) p.131, ISBN: History and Optics of Glass A.V. Chandrinos - ION Publications - Athens 2010, ISBN pp. 384 (Greek Lang.) 44. Panos Drakopoulos and George Asimellis, Visual Optical Instruments, pp 256, Syghroni Gnosi, (2011), ISBN CLINICAL OPTOMETRY Vision Investigation Techniques - A. Chandrinos - ION Publications - Athens ISBN XXX-X pp. 185 (Greek Lang. In Press) TECHNICAL REPORTS 46. Mertikas, S. P., Banks, A., Cocard, M., Damianidis, K., Drakopoulos, P., Exertier, P., Forsberg, R., Frantzis, X., Geiger, A., Kahle, H.-G., Koutroulis, E., Maratos, A., Mavraidopoulos, A., Olesen, A. V., Papadopoulos, A., Pavlis, E. C., Pesec, P., Suenkel, H., Tziavos, I. N., & Vergos, G.S, "GAVDOS: A European Radar Altimeter Calibration and Sea-level Monitoring Site for Jason-1, Envisat, and Euro-Gloss" project final report G. Griffiths, T. Dickey, P. Drakopoulos, S Hartman, S. Krueger, R. Prien, M. Villagarcia, G. Zappala, Report of the Sensors, Moorings and Telemetry breakout group, Euroceans Eulerian Observatory Workshop, Monaco,

122 48. Drakopoulos P., «ARCHMIDIS- ΙΙ - project «Development of an instrument for measuring the inherent optical properties of sea water», Final Report, October 2008 OTHER ARTICLES 49. "Retinoscopes-A technical objective measurement of the refractive error of the eye to be aware of the modern optical-optometrists E.S. Pateras, Optical news August 2007 Issue June 55 p "A simple technique for screening the optical fields can make the optical optometrists to assess the state of the vision of the investigated eyes E.S. Pateras, Optical news March-May 2007 Issue 54 p "Multifocal Lenses matching of each design model to user needs E.S. Pateras, Optical news March-May 2008 Issue 58 p "Measuring the magnitude of the eye accommodation in young people with different everyday conditions E.S. Pateras, Optical news March-May 2008 Issue 58 p Contact lens material E.S. Pateras, Fotinakis V., Drakopoulos P., Plakitsi A., Georgiadou S., Optical news January - March 2011 Issue 69 p Myopia and its control E.S. Pateras, Fotinakis V., Drakopoulos P., Plakitsi A., Georgiadou S., Optical news June - August 2011 Issue 71 p

123 Βιογραφικϊ Διδαςκόντων (CVs) 123

124 PERSONAL DETAILS Name: Panos G.DRAKOPOULOS Work Address: TEI of Athens, Dep of Optics and Optometry, Ag Spyridonos Occupation: Professor, Head of the Department and member of the Faculty Council EDUCATION B.Sc.: M.Sc.: Ph.D.: Physics (1981), Dep. Of Physics, University of Athens, Greece Physics (1984), Dep. Of Physics, University of Manitoba, Canada Physics (1987), Dep. Of Physics, University of Manitoba, Canada SCHOLARSHIPS Greek Scholarship Foundation: Scholar NSERC (Canada): Canadian Gov. Laboratory Visiting Fellow European Union (UK): Postdoctoral Fellow (MAST) PROFESSIONAL EXPERIENCE 4.1. Milestones 2001-Today Dep. of Optics and Optometry, Σ.Ε.Ι of Athens Professor in Optical Instrumentation and Head since Institute of Marine Biology of Crete (IMBC), Researcher University of Athens, Dep. Of Physics, Research Associate University of Edinburg, Department of Meteorology, Research Fellow University of Athens, Dep of Physics, Research Associate Hellenic Navy Hydrographic Service, Research Associate University of Athens, Dep of Physics, Research Associate Dep of Physics, Royal Roads Military College, Canadian Government Laboratory Visiting Fellow 4.2. Managing experience of selected funded projects (PI/CO-PI) ARCHIMIDIS II ( ), Development of a device for monitoring the inherent optical properties of sea water ( EU+Greek GOV funded) ATHINA 2004 ( ), Investigation of the accommodation range in young people and comparison of results for two population groups with different occupational orientation ( 3800 TEI of Athens funded) GAVDOS ( ) Establishment of a European radar altimeter calibration and sea-level monitoring site for JASON, ENVISAT and Euro-GLOSS, EVR1-CT ( , EU+NASA+Swiss GOV funded) 124

125 ΜΑΜΑ ( ), Mediterranean network to Assess and Upgrade Monitoring and Forecasting Activity in the basin ( 88000, EU funded) MFS-PP WP2( ), Mediterranean Forecast System-M3A multisensor array, MAS3-CT , ( , EU funded) MEDNET ( ) numerical models network MAS3-CT ( 44000, EU funded) PUBLISHED WORK 5.1 Statistics H-Index: 10 Publications in peer reviewed journals: 31 Publications in peer reviewed conference proceedings: 45 Final Technical reports: 18 Accumulated impact factor: Monographs: 2 Citations: 389 Participation in research projects: > Publications in peer reviewed journals 55. P.T.J. Verheijen, R.H. McCamis, P. Drakopoulos, W.T.H. van Oers, J.M. Daniels, A.D. May, Experience with a Polarized 3 He Target for Nuclear Scattering Experiments, Nucl. Instr. and Meth., 227, (1984), R.H. McCamis, P.J.T. Verheijen, W.T.H. van Oers, P. Drakopoulos, C. Lapointe, G.R. Maughan, N.T. Okumusoglu, R.E. Brown, 3 He(p,p) 3 He analyzing powers between 25 and 35 MeV, Phys. Rev. C, 31, (1985), P.G. Drakopoulos and G.C. Tabisz, Far-infrared rotational spectrum of HD: Line shape, dipole moment, and collisional interference, Phys. Rev. A, 36, (1987), P.G. Drakopoulos and G.C. Tabisz, Collisional interference in the foreign gas perturbed far-infrared rotational spectrum of HD, Phys. Rev. A, 36, (1987), G.C. Tabisz, L. Ulivi, P. Drakopoulos and Z. Lu: Collisional Interference in the Infrared Absorption Spectrum of HD, in Spectral Line Shapes, Vol. 6, edited by L Frommhold, American Institute of Physics, New York, (1991) P.G. Drakopoulos and R.F. Marsden, The internal tide off the west coast of Vancouver Island, J. Phys. Oceanogr., 23, (1993)

126 61. S.E. Poulos, P.G. Drakopoulos, and M.B. Collins, Seasonal variability in the sea surface oceanographic conditions in the Aegean (Easterrn Mediterranean): An overview, J. Mar. Systems, 13, (1997), P.G. Drakopoulos, K. Haines, and P. Wu, Altimetric assimilation in a Mediterranean GCM, J. Geophys. Res., 102, (1997) P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, A preliminary study on the internal tides in the Gulfs of Patras and Korinthos, Greece, Continental Shelf Res.,18, (1998), K. Stafford, R.G. Williams and P.G. Drakopoulos, Estimating climatological age from a model-derived oxygen-age relationship in the Mediterranean, J. Mar. Systems, 18, (1998), S. Kornilios, P.G. Drakopoulos and C. Dounas, Pelagic Tar, dissolved/dispersed petroleum hydrocarbons and plastic distribution in the Cretan Sea, Greece, Marine Pollution Bulletin, 36, (1998), P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, Modelling the Mediterranean Sea, Seasonal Forcing, J. Mar. Systems, 20, (1999), M.N. Tsimplis, D. Velegrakis, P.G. Drakopoulos, A. Theocharis and M.B. Collins, Cretan Deep Water Outflow into the Eastern Mediterranean, Progress in Oceanography, 44, (1999) V. Zervakis, D. Georgopoulos and P.G. Drakopoulos, The role of the North Aegean in trigerring the recent Eastern Mediterranean climatic changes, J. of Geophys. Res., 105, (2000), Stylianos Somarakis, Panos Drakopoulos and Varvara Filippou, Distribution and abundance of larval fish in the northern Aegean Sea eastern Mediterranean in relation to early summer oceanographic conditions, Journal of Plankton Research, 24, (2002), J. -M. Beckers M. Rixen, P. Brasseur, J. -M. Brankart, A. Elmoussaoui, M. Crépon, Herbaut, F. Martel, F. Van den Berghe, L. Mortier, A. Lascaratos, P. Drakopoulos, G. Korres, K. Nittis, N. Pinardi, E. Masetti, S. Castellari i, P. Carini, J. Tintore j, A. Alvarez, S. Monserrat, D. Parrilla, R. Vautard and S. Speich, Model intercomparison in the Mediterranean: MEDMEX simulations of the seasonal cycle, Journal of Marine Systems, 33, (2002), Christos Arvanitidis, Gerard Bellan, Panos Drakopoulos, Vasilis Valavanis, Costas Dounas, Athanasios Koukouras and Anastasios Eleftheriou, Seascape biodiversity patterns along the Mediterranean and Black Seas: Lessons from the biogeography of benthic polychaetes, Marine Ecology Progress Series 244, (2002),

127 72. Mertikas Stelios, Erricos Pavlis, Panos Drakopoulos, Kirill Palamartchouk, A European radar altimeter calibration and sea-level monitoring site for Jason-1 and ENVISAT at the island of Gavdos, Crete, Greece, Remote sensing of the ocean and sea ice 2002,ch.R. Bostater Jr., R. Santoleri Editors, Proceedings of SPIE (The International Society for Optical Engineering), 4880 (2003), 52-59, (ISSN X). 73. K. Nittis, C. Tziavos, I. Thanos, P. Drakopoulos, V. Cardin, M. Gacic, G. Petihakis, R. Basana, The Mediterranean moored multi-sensor array (M3A): System development and initial results, Annales Geophysicae, 21, (2003), Panos Drakopoulos, George Petyhakis, Vasilis Valavanis, Kostas Nittis and George Triantafyllou, Optical variability associated with phytoplankton dynamics in the Cretan Sea during 2000 and In Building the European Capacity in Operational Oceanography, Elsevier Oceanography Series No 69, Elsevier BV, (2003) pp S.P. Mertikas, E.C. Pavlis, P.G. Drakopoulos, K. Palamartchouk, and E. Koutroulis, GAVDOS: A satellite radar altimeter calibration and sea-level monitoring site on the island of Gavdos, Crete. In Building the European Capacity in Operational Oceanography, Elsevier Oceanography Series No 69, Elsevier BV, (2003), pp S. Vallegra, A. Drago, Aarup, T., Abdelbaki A., Abuissa A., Awad H., Awad M.B., Beken C., Besiktepe S., Boargob A.F., Brundrit G., Capari M., Carlier A., Cermelj B., Casazza G., Civili F.S., Cohen Y., Dahlin H., Dalla Costa M., Drakopoulos P., Flemming N.C., Font J., Fusco I., Gertman I., Georgiou G., Harzallah A., Herrouin G., Ibrahim A., Kabbara N., Kljajic Z., Lopez-Jurado J.L., Magni P., Mahmoud Al-Sheikh A., Maillard C., Malacic V., Manzella G.M.R., Morovic M., Pinardi N., Nittis K., Rosen D.S., Summerhayes C., Ribotti A., Selenica A., Salihoglu I., Sammari C., Sauzade D., Silvestri C., Snoussi M., Sorgente R., Tziavos C., Umgiesser G., Vargas M., Vucijak B., Zavatarelli M., Zodiatis G. MAMA Towards a new paradigm for ocean monitoring in the Mediterranean, In Building the European Capacity in Operational Oceanography, Elsevier Oceanography Series No 69, Elsevier BV, (2003), pp Banks, A.C., Drakopoulos, P. & Tsimplis, M., "Investigation of Sea Level Around the Island of Gavdos from Ten Years of Topex-Poseidon Satellite Altimetry Data", Mediterranean Marine Science, 5, (2004), Pavlis, E. C., Mertikas, S. P., Banks, A., Beriio, P., Bonnefond, P., B ü rki, M. Cadeddu, D. Coulot, B., Cristea, E., Dal å, N. S., Drakopoulos, P., Evans, K., Exertier, P., Favey, E., Forsberg, R., Frantzis, X., Geiger, A., Gidskehaug, A., Hausleitner, W., Hulley, G., Kahle, H.- G., Koutroulis, E., Laurain, O., Mavraeidopoulos, T., Olesen, A., Palamartchuk, K., Papadopoulos, T., Pesec, P., Pierron, F., Somieski, A., Suenkel, H., Tripolitsiotis, A., Tziavos, I. N., Vergos, G. S. & Weick, J., The GAVDOS Mean Sea Level and Altimeter Calibration Facility: Results for JASON-1, Marine Geodesy, 27, (2004), pp

128 79. George Zodiatis, Panos Drakopoulos, Isaak Gertman, Steve Benner and Daniel Hayes, The atlantic water mesoscale hydrodynamics in the Levantine Basin, CIESM 2005, Strategies for understanding mesoscale processes, CIESM Workshop Monographs no 27, 132 pages. 80. Krom, M.D., T.F. Thingstad, S. Brenner, P. Carbo, P. Drakopoulos, T.W. Fileman, G.A.F. Flaten, S. Groom, B. Herut, V. Kitidis, N. Kress, C.S. Law, M.I. Liddicoat, R.F.C. Mantoura, A. Pasternak, P. Pitta, T. Polychronaki, S. Psarra, F. Rassoulzadegan, E.F. Skjoldal, G. Spyres, T. Tanaka, A. Tselepides, P. Wassmann, C. Wexels Riser, E.M.S. Woodward, G. Zodiatis and T. Zohary, Summary and overview of the CYCLOPS P addition Lagrangian experiment in the Eastern Mediterranean, Deep Sea Res., II, (2005), 52, 3090, Groom Steve, Barak Herut, Steve Brenner, George Zodiatis, Stella Psarra, Nurit Kress, Michael D. Krom, Cliff S. Law and Panos Drakopoulos, Satellitederived spatial and temporal biological variability in the Cyprus Eddy, Deep Sea Res., II, (2005), 52, Zodiatis George, Panos Drakopoulos, Steve Brenner and Steve Groom, Variability of the Cyprus warm core Eddy during the CYCLOPS project, Deep Sea Res., II, (2005), 52, 2997, P. Drakopoulos, Α. Plakitsi, Refractive surgery with Excimer Lase LASIK, The Step of Asklipios, (2005), 4(4), (in Greek) 84. Petihakis G., P Drakopoulos, C. Nittis, V. Zervakis, C. Christodoulou and C. Tziavos, M3A system ( ) operation and maintenance, Ocean Science, (2007), 3, Poulos S.E., C. Dounas, G. Alexandrakis, P. Koulouri, P. Drakopoulos, Trace metal distribution in sediments of northern continental shelf of Crete Island, East Mediterranean, Environmental Geology, 58, (2009) 5.3. Publications in Peer Reviewed Conference Proceedings 86. S. Konidaris, P.G. Drakopoulos, N. Geivelis, Attenuation measurements in optical fibers, Proceedings of the 2nd National Conference of the Hellenic Physical Society, Lesbos (Greece), September (1980), pp P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, Semidiurnal baroclinic processes in the Patras and Korintos Gulfs, Proceedings of the 4th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Rhodes isl., (Greece), April (1993), pp P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, Interannual sea-level fluctuations in the Aegean and Ionian Seas, Proceedings of the 4th National Symposium on 128

129 Oceanography and Fisheries, Rhodes isl., (Greece), April (1993), pp P.G. Drakopoulos, M. Cooper, K. Haines, A. Lascaratos and P. Wu, Oceanic data assimilation in the Mediterranean Sea, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 34, (1995), 176 (ISSN X) 90. P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, A numerical model of the seasonal general circulation in the Mediterranean Sea, Proceedings of the 5th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Kavala, (Greece), April (1997), pp S. E. Poulos and P.G. Drakopoulos, Heat budget and water balance of the Aegean Sea, Proceedings of the 5th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Kavala, (Greece), April (1997), pp P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, Interannual sea level variability in the Mediterranean Sea and its relation to local meteorological factors, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 35, (1998), (ISSN X) 93. P.G. Drakopoulos, S.E. Poulos and A. Lascaratos, Buoyancy fluxes in the Aegean Sea, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 35, (1998), (ISSN X) 94. Beckers J.M., Schhmitz F., Brasseur P., Brankart J.M., Crepon M., Herbaut Ch., Martel F., Van den Berghe F., Lascaratos A., Drakopoulos P.G., Pinardi N., Carini P., Tintore J., Alvarez A., Parilla D., Vautard R., Speich S., Results of the first Mediterranean Models Evaluation Experiment (MEDMEX), Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 35, (1998), (ISSN X) 95. E.C.Pavlis, S.Mertikas, F.Kouroumbali, P.G.Drakopoulos, Tectonics, Sea- Level Monitoring and Altimeter Calibration with a Regional GPS Array, Proceedings of the International Symposium on Marine Positioning, INSMAP98, Nov 30 Dec 4, 1998, Melbourne, FL, G. Maul editor. 96. P.G. Drakopoulos, G. Corres and A. Lascaratos, Modelling the seasonal variability of the Mediterranean sea general circulation: monthly vs daily forcing, International conference: coastal and ocean modelling, Malta, November Vasilis Valavanis, Panos Drakopoulos and Stratis Georgakarakos, A study of upwellings using GIS, Proceedings, CoastGIS 99, GIS and new advances in integrated coastal management, Brest France, September 9-11, P.G. Drakopoulos and M.N. Tsimplis, Steric fluctuations in the Mediterranean as reflected on tidal gauge and altimetry records, Proceedings of the International conference on «The Ocean Observing System for Climate OCEANOBS99», Saint-Raphael, France, October 18-22,

130 99. P.G. Drakopoulos, V. Valavanis, S. Georgakarakos, A Geographical System for recognition and evaluation of upwelling, Proceedings of the 5th Panhellenic Geographical Conference, Greek Geographical Society, P.G. Drakopoulos, V. Valavanis and S. Georgakarakos, Spatial and Temporal chlorophyll distribution in the Aegean, according to SeaWiFS images, Proceedings of the 6th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Κ. Νittis, Ch. Tziavos, Ι. Thanos and P.G. Drakopoulos, Real time oceanographic measurements with the Μ3Α System, Proceedings of the 6th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , P.G. Drakopoulos, S. Somarakis, K. Koutsoukopoulos, Α. Machias, Ν.Σ. Tsimenidis, Horizontal transport and diffusion of the planktonic stages of anchovy Engraulis encrasicolus, in the Ionian Sea, Proceedings of the 6th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Poulos S.E. and Drakopoulos P.G., A reassessment of the Mediterranean river runoff, Rapport du Commision Internationale Mer Mediterranee, 36, p. 76., 2001 (ISSN X) 104. Poulos S.E., Drakopoulos P.G., Leontaris, S.N. Tsapakis E. and Chatzigianni Ε., The tidal currents effect on the sedimentation processes at Avlis Channel (South Evoia Gulf), Hellenic Geological Society Bulletin, Vol. ΦΦΦΙV/2: , 2001 (ISSN ) Somarakis Stylianos, Panos Drakopoulos, Konstantinos Stergiou, Larval fish associations in pelagic fishes trace interannual environmental variability in the NE Aegean Sea, Informes y estudios Copemed, Environmental variability and small pelagic fisheries in the Mediterranean Sea, V. Agostini and P. Oliver editors, 8, 65, Drakopoulos P. and Poulos S.E., A study of the seasonal fluctuation of the suspended particulate matter in the Rio-Antirio Strait, with the use of optical methods, Proceedings of the 6 th Panhellenic Geographical Conference, Volume 1, 62-69, Carbo, P.; Krom, M.D.; Thingstad, T.F.; Fonnes, G.; Skjoldal, E.; Kress, N.; Zohary, T.; Herut, B.; Law, C.; Woodward, M.; Mantoura, F.; Liddicoat, M.; Rassoulzadegan, F.; Tanaka, T.; Tselepides, A.; Pitta, P.; Psarra, S.; Polychronaki, T.; Drakopoulos, P.; Wassmann, P.; Riser, C.; Zodiatis, G. (2003). Preliminary results from a Lagrangian phosphate addition experiment in the Eastern Mediterranean (CYCLOPS), in: Caumette, P. et al. (Ed.) (2003). The impact of human activities on the marine environment quality and health: the EC impacts cluster: Proceedings of the first workshop (February 2002, Pau, France). pp

131 108. Zodiatis George, Panos Drakopoulos, Steve Brenner and Steve Groom, Cyclops project: the hydrodynamics of the warm core eddy south of Cyprus, SE Levantine Basin, in Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea, Aysen Yilmaz Editor, (2003) pp 18-23, (ISBN ) 109. Drakopoulos P., V. Zervakis, G. Thanos, K. Nittis, P. Renieris, G. Assimakopoulou, C. Tziavos: Preliminary experiments towards controlling biofouling effects on the M3A array s optical instruments, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 37, 92, 2004, (ISSN X) 110. Zodiatis G., Drakopoulos P., and I. Gertman: Modified atlantic water in the SE Levantine basin ( ), Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 37, 156, 2004, (ISSN X) 111. Poulos S.E. and Drakopoulos P.G., Current activity in the Thermaikos Gulf continental margin, in relation to modern sedimentation processes, Bulletin of the Geological Society of Greece, (2004), vol XXXVI, Drakopoulos P.G., S.E.Poulos, Α. Banks, G. Alexandrakis, Κ. Christodoulou, F. Pantazoglou, The effect of waves and coastal currents on the sedimentation processes of Gavdos Island bottom (Karave port), proceedings of the 7 th Panhellenic Geographical Conference, Volume 1, (2004), (ISBN ) 113. Zervakis V., P. Drakopoulos, S. Kioroglou and A Tselepides, Circulation and Hydrographic characteristics in North Aegean during the ANREC experiment, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Gionis G., P. Drakopoulos, S. Poulos and P. Nastos, Development of a telemetric system for monitoring the environmental conditions at the foreshore, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Nastos P., P. Drakopoulos, G. Gionis and S. Poulos, Study of the relationship between SST and meteorological conditions in shallow water conditions, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Petihakis G., Drakopoulos P., Tziavos Ch., Triantafylou G., Nittis K.,Thanos J., Plaiti W.,Christodoulou Κ.,Pantazoglou F., Renieris P., Morfis Th., Oceanographic Station Μ3Α programming maintenance , Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, , Drakopoulos Panos, Optical instruments in operational oceanography, Proceedings of the 8th National Symposium on Oceanography and Fisheries, ,

132 64. Drago A., Vallegra S., Manzella G., Font J., Aarup, T., Abdelbaki A., Abuissa A., Awad H., Awad M.B., Besiktepe S., Capari M., Carlier A., Cermelj B., Casazza G., Drakopoulos P., Flemming N.C., Gertman I., Georgiou G., Harzallah A., Herrouin G., Ibrahim A., Kabbara N., Kljajic Z., Lopez-Jurado J.L., Magni P., Mahmoud Al- Sheikh A., Maillard C., Malacic V., Morovic M., Nittis K., Rosen D.S., Ribotti A., Selenica A., Salihoglu I., Sammari C., Sauzade D., Silvestri C., Snoussi M., Sorgente R., Tziavos C., Umgiesser G., Vargas M., Vucijak B., Zavatarelli M., Zodiatis G., MEDIR-OP, a Mediterranean directory for operational oceanography developed within the MAMA project, Proceedings of the 4th EuroGOOS Conference, European Commission Publications: (2006) 118. Panos Drakopoulos, Optical instruments for monitoring sea-water quality, Proceedings of the 10th Greek and Cypriot Physicists Associations, Corfou, March 1-4, 2007, pp Alexandrakis G., S. Poulos, C. Dounas, P. Drakopoulos, Heavy metal distribution in the surficial bottom sediments of the northern continental shelf of Crete, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38, 223, Drakopoulos PG, A. Chandrinos, C. Dounas, G. Koulouras, C. Nomikos, S. Poulos, I. Sianoudis, I. Thanos, V. Zervakis, Design and realization of an inexpensive transmittance and fluorescence meter: initial reporting, Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38, 139, Drakopoulos PG, C. Dounas, C. Nomikos, S. Poulos, E. Stefanou, I.Thanos, V.Zervakis, A transmittance and fluorescence meter for environmental monitoring, Proceedings of the First International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). Skiathos, Greece. June 24 to 28, 2007.,Pages Poulos S, G.Alexandrakis, A. Karditsa and P. Drakopoulos, Heavy metal investigation, as pollutant indicators, in bottom sediments, in the harbours Heraklion and Alexandroupolis (Aegean Sea, Greece), Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST2007), Kos, Greece. September 5 to 7, 2007, Pages B634-B Drakopoulos PG, A. Chandrinos, C. Dounas, C. Nomikos, S. Poulos, I.Thanos, V.Zervakis, An inexpensive transmittance and fluorescence meter, Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, (CEST2007), Kos, Greece. September 5 to 7, 2007, Pages B120-B Poulos S., Spereleki M., Drakopoulos P., Investigation of the dispersion of suspended matter at Corinthos Gulf using optical methods, Proceedings of the 9th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Vol Ι, 38-42, Drakopoulos P.G., Nittis K., Zervakis V., Petihakis G., Ballas D., Pagonis G.,The new generation of optical instruments onboard POSEIDON System: Current situation and first data returns, Proceedings of the 9th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Vol. I, ,

133 126. Drakopoulos P, Development of a transmissometer-fluorometer for monitoring coastal waters quality, Proceedings of the 9th National Symposium on Oceanography and Fisheries, Vol. I, , Drakopoulos PG, G. Petihakis, V. Zervakis, K. Nittis, POSEIDON system: Environmental monitoring with new generation optical instruments, Proceedings of the Second International CEMEPE and SECOTOX, Mykonos Island, Greece, , 2009, ISBN Petihakis, George, Nittis, Kostas, Ballas, Dionysis, Kassis, Dimitris, Pagonis, Paris, Perivoliotis, Leonidas and Panos Drakopoulos, The POSEIDON reference time-series stations of the Eastern Mediterranean Sea, "OceanObs 09: Sustained Ocean Observations and Information for Society" Conference (Annex), Venice, Italy, September 2009, Hall, J., Harrison D.E. and Stammer, D., Eds., ESA Publication WPP-306, K.Nittis, L.Perivoliotis, G.Korres, D.Ballas, A. Papadopoulos, G.Triantafyllou, P. Pagonis, K.Tsiaras, G.Petihakis, P.Drakopoulos, POSEIDON II: Upgrading the monitoring and forecasting services in the Eastern Mediterranean Sea, Proceedings of the 5th International Conference of EuroGOOS, EuroGOOS publication n. 28, ISBN , p (2010) 130. Drakopoulos PG, G. Petihakis, K. Nittis, Environmental monitoring with the POSEIDON system s optical instruments: Chlorophyll retrieval from ocean colour In Press, Proceedings of the Third International CEMEPE and SECOTOX, Skiathos Island, Greece , (2011), ISBN Books 131. Panos Drakopoulos and George Asimellis, Visual Optical Instruments, pp 256, Syghroni Gnosi, (2011), ISBN Technical Reports 132. Lascaratos and P.G. Drakopoulos, Interannual sea level variability in the Aegean and Ionian Seas, Technical report for EU research contract "Climate change, sea level rise and associated impacts in Europe", P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, Sea level variability in relation to atmospheric forcing factors in the Mediterranean, Technical report for EU research contract "Relative sea level changes and extreme flooding events around European coasts",

134 134. P.G. Drakopoulos and A. Lascaratos, "ADCP current measurements during the METEOR M31/1 cruise in the Eastern Mediterranean", Technical report University of Athens, P.G. Drakopoulos, "Collection and analysis of ADCP data", in Meteor Cruise Report, Meteor Berichte, R. Hemleben, W. Roether and P. Stoffers, editors, 96-4, 65-66, B.B. Manca, V. Kovacevic, R. Cecco, D. Georgopoulos, P.G. Drakopoulos, "CTD Work", in Meteor Cruise Report, Meteor Berichte, R. Hemleben, W. Roether and P. Stoffers, editors, 96-4, 32-37, P.Drakopoulos and A Lascaratos, final report Ministry of Environment project «Installation of stations for monitoring the environmental changes (GAW) and sea level», March 1997, pp J.M. Beckers, V. Deckers, M. Rixen, P. Brasseur, J.M. Brankart, M. Crepon, Ch. Herbaut, F. Martel, F. Van den Berghe, L. Mortier, A. Lascaratos, P.G. Drakopoulos, G. Korres, N. Pinardi, E. Masetti, S. Castellari, J. Tintore, A. Alvarez, S. Monserrat, D. Parilla, R. Vautard, S. Speich, Report, Mediterranean Models Evaluation Experiment (MEDMEX), C. Dounas, Ch. Koutitas, G. Traiantaphyllou, P.Drakopoulos, A. Pollani, final report for the project Construction of a new E/W runway for the Heraklion airport N. Kazatzakis, July Ι. Karakassis, P. Drakopoulos, E. Tsapakis, Ε. Chatzigianni, Study of the coastal ecosystem of Atherinolakkos Bay, Ι.Karakassis, P. Drakopoulos, E. Tsapakis, Ε. Chatzigianni, Marine ecosystem study of the southeastern region of Crete, P. Drakopoulos, E. Tsapakis, Ε. Chatzigianni, Final report for oceanographic study for project Stability study for the navigational channel of south Chalkis port Karakassis J., P. Pita, P. Drakopoulos, E. Tsapakis, E. Chatzigianni, Acqua-culture and sea environment interaction, C. Dounas, S. Κornilios, P. Drakopoulos, Environmental monitoring and assessment of sea water pollution around Crete, Nadia Pinardi, Richard Williams, Laurent Mortier, Alessandro Crise, Alex Lascaratos, Panos Drakopoulos, Wolgang Roether, Jean-Marie Beckers, Walter Eifler, Mediterranean modelling network and archiving programme, Vallerga S., Drago A., Aarup, T., Abdelbaki A., Awad H., Awad M.B., Beken C., Besiktepe S., Boargob A.F., Brundrit G., Capari M., Carlier A., Casazza G., Civili F.S., Cohen Y., Dahlin H., Dalla Costa M., Drakopoulos P., Flemming N.C., Font J., 134

135 Gertman I., Harzallah A., Herrouin G., Ibrahim A., Kabbara N., Kljajic Z., Kouyoumjian H., Legrand J., Lopez-Jurado J.L., Magni P., Mahmoud Al-Sheikh A., Maillard C., Malacic V., Manzella G.M.R., Marchand P., Morovic M., Pissierssens P., Pinardi N., Nittis K., Rosen D., Summerhayes C., Ribotti A., Selenica A., Salihoglu I., Sammari C., Sauzade D., Silvestri C., Snoussi M., Sorgente, R., Tziavos C., Umgiesser G., Vargas M., Vucijak B., Woods J., Zavatarelli M., Zodiatis G., MAMA project final report, Mertikas, S. P., Banks, A., Cocard, M., Damianidis, K., Drakopoulos, P., Exertier, P., Forsberg, R., Frantzis, X., Geiger, A., Kahle, H.-G., Koutroulis, E., Maratos, A., Mavraidopoulos, A., Olesen, A. V., Papadopoulos, A., Pavlis, E. C., Pesec, P., Suenkel, H., Tziavos, I. N., & Vergos, G.S, "GAVDOS: A European Radar Altimeter Calibration and Sea-level Monitoring Site for Jason-1, Envisat, and Euro-Gloss" project final report G. Griffiths, T. Dickey, P. Drakopoulos, S Hartman, S. Krueger, R. Prien, M. Villagarcia, G. Zappala, Report of the Sensors, Moorings and Telemetry breakout group, Euroceans Eulerian Observatory Workshop, Monaco, Drakopoulos P., «ARCHMIDIS- ΙΙ - project «Development of an instrument for measuring the inherent optical properties of sea water», Final Report, October 2008 OTHER ACTIVITIES European Union, Evaluator 5 th Framewoark 1999, 2000, 2001, Brussels. (Expert evaluator for sustainable marine ecosystems under programme Energy, Environment and Sustainable Development (contracts: EVK3-CT , EVK3-CT , EVEV-CT ) Journal Reviewer (Geophys. Res. Letters, J. Geophys. Res., Progr. Oceanogr., Rapp. Comm. Int. Mer Medit., Environm. Conserv.) Contact point, European Global Ocean Observing System (EUROGOOS), Contact point, Mediterranean Global Ocean Observing System (MEDGOOS), Member of the Optical Society of America and the European Academy of Optometry and Optics 135

136 Personal details Last Name: Pateras Name: Evangelos Date. Birth: June 13, 1966 Place of Birth: Athens Address: Ardittou 11, Halandri, Athens Phone: , Mobile: Studies 1. Bachelor in Optics & Optometry T.E.I. of Athens Postgraduate studies MASTER OF PHILOSOPHY (MPhil) from Aston University, Department of Vision Sciences, UK, acquired in 1990, with scholarship (Scholarship Foundation of Greece). Thesis entitled Non conventional types of varifocal spectacle lenses recognition from N.A.R.I.C (National academic recognition information center) PhD DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) from Aston University, Department of Vision Sciences, UK, acquired in 2006, Thesis entitled An analysis of progressive addition spectacle lens design by the use of interferometry recognition N.A.R.I.C Fluency in English (LOWER 1982, E.L.T.S. 1988) 136

137 Professional Experience 1. Company Pateras Optics, as head optician of the optical store and manager of the company from April 1990 to September Laboratory Associate in the Department of Optics & Optometry, SEYP, TEI of Athens full-time instructor from October 1994 until July Lecturer in the Department of Optics & Optometry, SEYP, TEI of Athens from October 2000 until April 2009 teaching lab courses and theoretical lessons in a) Ophthalmic Lenses b) Clinical and Ocular Refraction c) Optometry 4. Assistant Professor in the Department of Optics & Optometry, the SEYP the TEI Athens from April 2009 until now teaching lab courses and theoretical lessons in a) Ophthalmic Lenses b) Clinical and Ocular Refraction c) Optometry d) Contact Lenses Scientific Expertise 1. 6 / 1996 Certificate awarded from Zeiss as a specialist for multifocal lens 2. 9 / 1998 Member of "Elite Club" of Ciba Vision as a leader in contact lens fitting (different types of contact lenses) Scientific Activities 1. Scientific advisor of N.A.R.I.C (National academic recognition information center) from 2006 to present 2. Scientific advisor of N.P.R.I.C (National professional recognition information center) from 2010 to present 137

138 3. Member of the British Contact Lens Practitioners Association (BCLA) 4. Award from TEI of Athens and the Greek Optical Society for organizing postgraduate training programs on "Ophthalmic and Clinical Refraction" and "Contact Lenses" 27/05/1996 Research Activities Member of a research program for the study of aspherical ophthalmic lenses approved by the Ministry of Education in collaboration with the Department of Physics, Chemistry & Materials of TEI and Aston University, sponsored by the TEI of Athens Member of a research program to access the quality of ophthalmic lenses sold in the Greek market, compared with international standards, sponsored by the TEI of Athens Member of the research program to study the range of eye accommodation into two different professional groups orientation (Students using Computer 8 hours per day and students, instead of using a PC) sponsored by the TEI of Athens 4. Coordinator from 2009 to 2010 in the research project "THALES" with title: measure the optical properties of ophthalmic lenses and sunglasses sold in Greece (refractive index, chromatic dispersion index (abbe value) and absorbance) Affiliated Departments, TEI of Athens Department of Optics & Optometry, Department of Physics Chemistry & Materials Technology 5. Coordinator and scientific advisor from 2010 to 2013 in the European Union sponsored project E.S.P.A. with title: Student Practice 138

139 Articles Twelve (12) original scientific publications in peer-review scientific journals abroad and Greek 1. "Liquid crystal lens review" E.S. Pateras, C.W. Fowler, Ophth & Physiological Optics 1990 vol.10 April, p "A Gradient index ophthalmic lens based on Wood` s pseudo-lens " E.S. Pateras, C.W. Fowler, Ophth & Physiological Optics 1990 vol.10 July, p "Deformable spectacle lenses" E.S. Pateras, C.W. Fowler, A. Chandrinos, Ophth & Physiological Optics 1993 vol.13 January, p "Retinoscopes-A technical objective measurement of the refractive error of the eye to be aware of the modern optical-optometrists E.S. Pateras, Optical news August 2007 Issue June 55 p "A simple technique for screening the optical fields can make the optical optometrists to assess the state of the vision of the investigated eyes E.S. Pateras, Optical news March-May 2007 Issue 54 p "Multifocal Lenses matching of each design model to user needs E.S. Pateras, Optical news March-May 2008 Issue 58 p "Measuring the magnitude of the eye accommodation in young people with different everyday conditions E.S. Pateras, Optical news March-May 2008 Issue 58 p "An interefrometric method for measuring the dioptric and prismatic 139

140 power of ophthalmic lenses ", E.S. Pateras, e-journal of Science & Technology (e- JST), May 2010, issue 3, volume 5, p , 9. Measurements of Progressive addition lenses with interferometry E.S. Pateras, e-journal of Science & Technology (e-jst), January 2011, issue 2, volume 6, p , 10. Contact lens material E.S. Pateras, Fotinakis V., Drakopoulos P., Plakitsi A., Georgiadou S., Optical news January - March 2011 Issue 69 p Myopia and its control E.S. Pateras, Fotinakis V., Drakopoulos P., Plakitsi A., Georgiadou S., Optical news June - August 2011 Issue 71 p «Prevalence of refractive errors amongst adults, located at the north suburbs of Athens-Greece» E.S. Pateras, in press Health Science Journal Citation from other researchers of my scientific work (18) A) E. S. Pateras, C. W. Fowler, A. B. Chandrinos (1993) Deformable spectacle lenses Ophthalmic and Physiological Optics 13 (1), ) W. N. Charman. (2005) Restoring accommodation: a dream or an approaching reality?. Ophthalmic and Physiological Optics 25:1, 1 6 2) M. G. Douali and J. D. Silver. (2004) Self-optimised vision correction with adaptive spectacle lenses in developing countries. Ophthalmic and Physiological Optics 24:3, B) C. W. Fowler and E. S. Pateras, "A gradient-index ophthalmic. lens based on Wood's convex pseudo-lens," Ophthalmic Phys-. iol. Opt. 10, (1990). 140

141 1) D. A. Atchison, "Spectacle lens design: a review," Appl. Opt. 31, (1992) 2) Thin spectacles for myopia, presbyopia and astigmatism insensitive vision Zeev Zalevsky1*, Shai Ben Yaish2, Oren Yehezkel3, and Michael Belkin3, 20 August 2007 / Vol. 15, No. 17 / OPTICS EXPRESS C) C.W. Fowler and E.S. Pateras, Liquid crystal lens review, Ophthal. Physiol. Opt. 10, (1990). 1) On the possibility of intraocular adaptive optics Gleb Vdovin, Mikhail Loktev, and Alexander Naumov Optics Express, Vol. 11, Issue 7, pp ) Wireless Control of an LC Adaptive Lens, ISSN , Volume 102, Springer Berlin Heidelberg, ) High-efficiency switchable flat diffractive ophthalmic lens with threelayer electrode pattern and two-layer via structures Appl. Phys. Lett. 90, (2007); DOI: / ) A. Naumov, G. Love, M. Y. Loktev, and F. Vladimirov, "Control optimization of spherical modal liquid crystal lenses," Opt. Express 4, (1999) 5) Large-aperture switchable thin diffractive lens with interleaved electrode patterns Appl. Phys. Lett. 89, (2006) Applied Physical Sciences 6) Switchable electro-optic diffractive lens with high efficiency for ophthalmic applications Proc Natl Acad Sci U S A April 18; 103(16): Published online 2006 April 5. doi: /pnas Guoqiang Li,* David L. Mathine,* Pouria Valley,* Pekka Äyräs,* Joshua N. Haddock, M. S. Giridhar,* Gregory Williby,* Jim Schwiegerling,* Gerald R. Meredith,* Bernard Kippelen, Seppo Honkanen,* and Nasser Peyghambarian* 7) Restoring accommodation: a dream or an approaching reality?. Guest Editorial Ophthalmic & Physiological Optics. 25(1):1-6, January 2005.Charman, W. N. 141

142 8) Liquid crystal lenses for the correction of presbyopia GUOQIANGLI and N. PEYGHAMBARIAN College of Optical Sciences, University of Arizona, Tucson,A ,USA 9) United States Patent Application US Dual range focus element 25/3/ ) Functionalised polysiloxanes as injectable, in situ curable accommodating intraocular lenses Biomaterials Volume 31, Issue 32, November 2010, Pages ) Adaptive modally addressed liquid crystal lenses Philip J. W. Hands*, Andrew K. Kirby, Gordon D. Love Astronomical Instrumentation Group, Department of Physics, University of Durham, South Road, Durham, DH1 3LE, UK aig-www.dur.ac.uk 12) Adaptive optics for industry and medicine : proceedings of the Sixth International Workshop, National University of Ireland, Ireland, June 2007 Christopher Dainty 13) Rapid fabrication of an electrically switchable liquid crystal Fresnel zone lens Yimin Lou, Qingkun Liu, Hui Wang, Yaocheng Shi, and Sailing He Applied Optics, Vol. 49, Issue 26, pp (2010) 14) Chapter 3 & 6 Concentric Varifocal Lenses2002 David J. Fischer 14) Wave front control systems based on modal liquid crystal lenses Loktev, M. Yu. Belopukhov, V. N. Vladimirov, F. L. Vdovin, G. V. Love, G. D. Naumov, A. F. P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Science, Samara Branch, 221 Novo Sadovaja Street, Samara , Russia. This paper appears in: Review of Scientific Instruments Issue Date: Sep 2000 Volume: 71 Issue: 9 On page(s): ISSN: Digital Object Identifier: / Date of Current Version: 18 Ιοϑνιοσ 2009 Participation as a speaker at conferences and meetings 142

143 1. Panhellenic Optics & Optometry conference Speaker Measurement Multifocal ocular lens and mapping 10/03/ Panhellenic Optics & Optometry conference Speaker Eye accommodation - measuring the range in young people 8-10/12/ Workshop of the Department of Optics & Optometry at TEI of Athens entitled "Optometric Practice & Diagnosis " and " Retinoscopes, Theory and Practice»Athens 28 May 2003, TEI Athens 4. Workshop of the Department of Optics & Optometry at TEI of Athens entitled Optometric Practice & Training " and " Multifocal Contact Lenses Athens 21/4/2004, TEI Athens Writing activity (Published books) 1. Clinical Refraction "Greek Press (2000) p.324, ISBN: Optometry I Greek Press (2010) p.151, ISBN: Optometry II Greek Press (2010) p.191, ISBN: Ophthalmic Lenses I Greek Press (2010) p.125, ISBN: Ophthalmic Lenses I Greek Press (2010) p.131, ISBN: Teaching notes approved by the Assembly Chamber of the Board of Optics & Optometry for students 1. "Laboratory Exercises in ophthalmic lens technology III" Published by TEI of Athens (2006) p "Optometry" Published by TEI of Athens (2006) p

144 Other educational activities 1. Organizer and Coordinator of the Clinical Refraction Lab (Dept Optics & Optometry) TEI 2. Organizer and Coordinator of the Optometry Lab (Dept Optics & Optometry) TEI 3. Organizer and Coordinator of the Ophthalmic lens Lab (Dept Optics & Optometry) TEI 144

145 C U R I C C U L U M V I T A E PERSONAL DETAILS First name: Aristeidis Surname: Chandrinos Date of Birth: Place of Birth: Athens, Greece Address: 5, Arvilon str. Athens, GR Greece Tel. Mob: EDUCATIONAL QUALIFICATIONS , BSc in Optics. - School of Health & Care Professions, Department of Optics, TEI of Athens LONDON COURSE OF OPTOMETRY, Intensive course on Optometry & Contact Lenses fitting, London, UK Intensive Postgraduate Course on INDUSTRIAL GLASS MELTING, Department of Glass, Ceramics and Polymers, University of Sheffield, UK POSTGRADUATE STUDIES IN CORNEA CLINIC - OPHTALMOLOGY DEPARTMENT School of Medicine - National University of Athens, Greece Intensive Training on OPHTHALMIC LENSES COATINGS «Unilens Ophthalmic Lenses Industry», Athens, Greece Master of Philosophy (MPhil), «HIGH REFRACTIVE INDEX PLASTIC OPTICAL MATERIALS» Aston University - Birmingham UK to present (pending) - Doctor of Philosophy (PhD Candidate), School of Optometry & Vision Sciences, Cardiff University, Cardiff Wales, UK PROFESSIONAL & TEACHING EXPERIENCE Laboratory Assistant at Department of Optics, TEI of Athens, (Ophthalmic Lenses Lab, Surfacing Lab) Ophthalmic Lenses Tutor at Department of Optics, TEI of Athens Lecturer of Ophthalmic Lenses at Department of Optics, TEI of Athens Training Coordinator for Postgraduate Courses on Clinical Refraction and Contact Lenses, Committee of Research and Education, TEI of Athens Head of the Department of Optics, TEI of Athens to present, Ass. Professor at Department of Optics, TEI of Athens, (Ophthalmic Lenses, Glass History, Binocular Vision, Optometry). 145

146 Academic tutor for EU Erasmus/Socrates Projects in Optics and Optometry Academic advisor of Greek NARIC (ΔΟΑΣΑΠ) for Accreditation of European Diplomas in Optics/Optometry Laboratory Demonstrator in Clinical and Investigative Optometric Techniques School of Optometry Cardiff University, Wales, UK SCHOLARSHIPS AND FUNDING 1986, European Council Studentship for postgraduate course on INDUSTRIAL GLASS MELTING (Sheffield University, UK). 1994, European Commission Erasmus Scholarship for educators mobility in UK and French Optometry Schools and Universities. 1996, Funding for postgraduate research on Ophthalmic Lenses by the Committee of Research and Education, TEI of Athens. 2000, Funding for postgraduate research degree (MPhil) by Committee of Research and Education, TEI of Athens. RESEARCH ACTIVITIES : Study of aspherical ophthalmic lenses - Department of Physics, Chemistry and Material Technology, TEI of Athens & Αston University, UK (Funded by Greek Ministry of Education/ Ministry of Research and Technology of Athens, GREECE) : Specifications Measurement of the Greek Market Ophthalmic lenses - DEPARTMENT OF OPTICS -TEI OF ATHENS (Funded by Committee of Research and Education, TEI Athens) , Development of optical parameters of sea water. DEPARTMENT OF OPTICS - TEI OF ATHENS (Funded by Greek Ministry of Education/ EU Project Archimedes) , Measurement of accommodation depth for ages between 18 and 22 years. DEPARTMENT OF OPTICS -TEI OF ATHENS (Funded by Committee of Research and Education, TEI Athens) , International contact lens prescribing in Europe (Funded by Johnson & Johnson Vision Care Hellas /Eurolens Lab, Manchester University, UK.) SCIENTIFIC ACTIVITIES , Executive Member of Ministry of Health Committee, for Accreditation of European Professional Skills in Optics/Optometry 146

147 , Member of AEUSCO (Association of European Schools of Optometry) working Committee, project titled: - Collaboration between European Schools of Optometry to present - Member of Greek Association of Postgraduate Opticians (PASPO) 2001 to present - Member of the Greek Institute of Safe Vision in Industry (PIASO) Elected Executive Member of AEUSCO (Ass. of European Schools of Optometry), PUBLICATIONS Deformable spectacle lenses, E.S.Pateras,- C.W.Fowler and A.V. Chandrinos - OPHTHALMIC & PHYSIOLOGICAL OPTICS.UK - Vol. 13 n.1 January Design & realization of an inexpensive transmittance and fluorescence meter: initial reporting, P.G. Drakopoulos, - A.V. Chandrinos - C. Dunas,- G.Koulouris,- S.Poulos.- I. Sianoudis,- I.Thanos, - V.Zervakis, RAPP. COMM. INT. MER MEDIT. 38, September «International contact lens prescribing in 2006»- Morgan, Ph..Woods, Cr., Jones, D.,Efron, N., Tranoudis, I and Chandrinos, Ar. - CONTACT LENS SPECTRUM, 22(1). pp «International contact lens prescribing in 2007» -Morgan, Ph..Woods, Cr., Jones, D.,Efron, N., Tranoudis, I and Chandrinos, Ar. - CONTACT LENS SPECTRUM, January pp Bifocal and Multifocal Lenses - OPHTHALMIC LENSES TECHNOLOGY - A.V. Chandrinos HELLIN Publications -Athens ISBN Δ pp. 143 (Greek Lang.) Novell Networks - A.V. Chandrinos Ν. Georgiopoulos - ION Publications - Athens ΙSBN pp. 203 (Greek Lang.) Clinical Refraction - MEDICAL TECHNOLOGY - A.V. Chandrinos, E.S.Pateras V.I.Fotinakis - HELLIN Publications -Athens ISBN pp. 324 (Greek Lang.) High Refractive Index plastic optical materials A. Chandrinos VDM Verlag Dr.Muller UK/USA ISBN pp.129 (English Lang.) History and Optics of Glass A.V. Chandrinos - ION Publications - Athens ISBN pp. 384 (Greek Lang.) CONFERENCE & POSTER PRESENTATIONS 1994, Pan-Hellenic Congress of Opticians & Optometrists Aspheric lenses of modern design, Athens Hilton Hotel, Athens Greece 1996, European Meeting of Association of Schools of Optics and Optometrists (AEUSCO) Optometry via the Internet, Athens, Greece 2000, European Meeting of Association of Schools of Optics and Optometrists (AEUSCO) - The development of Optometry in EU countries, Innsbruck, Austria 147

148 2003, European Meeting of Association of Schools of Optics and Optometrists (AEUSCO) - Collaboration in planning Postgraduate Studies in Optometry between European countries, Brno, Czech Republic 2004, European Meeting of Association of Schools of Optics and Optometrists (AEUSCO) - The development of AEUSCO web page in the Internet, Paris, France 2004, Optometric Practice and Education: PROTECTING EYES FROM THE SOLAR RADIATION, TEI of Athens, Athens, Greece 2007, European Meeting of Association of Schools of Optics and Optometrists (AEUSCO) - E-Learning in Optometry Studies between European Schools, Brno, Czech Republic 2007, 10th International Congress of Environmental Science and Technology, «Αn inexpensive transmittance and fluorescence meter», Kos, Greece 2010, School of Optometry, Cardiff University, PERIMETRIC LEARNING EFFECT, Clinical and Investigative Vision Science Group, Cardiff, Wales, UK 2010, School of Optometry, Cardiff University, THE LEARNING INDEX IN AUTOMATED PERIMETRY Poster Presentation in Research Day 2010, Cardiff, Wales, UK 2011, School of Optometry, Cardiff University, FILTERING THE VISUAL FIELD RESULTS, Clinical and Investigative Vision Science Group, Cardiff, Wales, UK 148

149 CIRRICULUM VITAE Athina Plakitsi, Msc, PhD Lecturer Dept of Optics and Optometry SEYP ΣΕΙ Athens Ag Spyridonas Egaleo Tel ++30:

150 Date of Birth: 26 December 1967 Nationality: Hellenic Studies Degree BSc Optician Dept of Optics, SEYP, ΣΕΙ Athens, Greece November 1989 Postgraduate titles MSc by research Department of Optometry & Vision Sciences, UMIST, Manchester, UK May 1992 Methods for determining optical characteristics of varifocal contact lenses for the presbyope (Supervisor Prof W.N.Charman) Phd PhD Department of Optometry & Vision Sciences,UMIST, Manchester, UK December 1995 Optical and visual performance of varifocal contact lenses for the presbyope (Supervisor Prof W.N. Charman) Professional Experience October 1996 December 2006 ORASIS, Hellenic Private Ophthalmological Centre, Athens Optician-Optometrist: Senior optometrist in the dept of Contact Lenses and Refractive Surgery and testified operator of Excimer Laser for refractive Surgery (Ladarvision 4000, Alcon) 150

151 Teaching Experience 2006-Present Dept of Optics and Optometry, SEYP, ΣΕΙ Αthens Lecturer Dept of Optics and Optometry, SEYP, ΣΕΙ Αthens Associate lecturer. Publications Refereed Journals 1 Plakitsi A, O Donnell C, Miranda M, Charman W N, Radhakrishnan H Corneal biomechanical properties measured with the Ocular Response Analyser in a myopic population Ophthalmic Physiol. Opt. 2011, 31: Plakitsi, A. and Charman, W.N. Ocular spherical aberration and theoretical through -focus modulation transfer functions calculated for eyes fitted with two types of varifocal presbyopic contact lens. Contact Lens and Anterior Eye.1997; 20: (5 citations) 3 Plakitsi, A. and Charman, W. N. Comparison of the depth of focus with the naked eye and with three types of presbyopic contact lenses. J. Br. Contact Lens Assoc ; 18: ( 12 citations) 4 Plakitsi, A. and Charman, W. N. An interferometric null method for measuring the power distribution across varifocal contact lenses. Int. Contact Lens Clin ; 20 : (3 citations). 5 Plakitsi, A. and Charman, W. N. On the reliability of focimeter measurements of simultaneous vision contact lenses. J. Br. Contact Lens Assoc ;15: (2 citations) 6. Charman, W. N. and Plakitsi, A. Soft contact lenses and corneal astigmatism. Letter to the Editor. CLAO J.1994; 20: Referred greek journals 151

152 1 Drakopoulos, P και Plakitsi Α. Refractive surgery LASIK. Step of Asklipiou. 2005, 4: Citations (19) (Plakitsi A J Br Contact Lens As 1992;15: ) 1) Hammer R and Holden B Optometry Vision Sci 1994;71: ) Collins M et al. Optometry Vision Sci 1997; 74:59-65 (Plakitsi A Int Contact Lens Clin 1993;20:32-39-) 3) Patel S et al. CLAo 2002; 28: (Plakitsi A J Br Contact Lens As 1995;18: ) 4) Legras R et al. Optometry Vision Sci 2004; 81: ) Collins MJ et al. Optometry Vision Sci 2002; 79: ) Legras R et al. Optometry Vision Sci 2001; 78 : ) Zhang XX et al. J Opt Soc Am A-Opt Image Sci 1999; 16: )Atchison DA et al. Ophthalmic Physiol Opt 2009; 49: ) Atchison DA et al. Ophthalmic Physiol Opt 2009; 29: ) Ciuffreda KJ et al. Vision Res 2006; 46: ) Wang B and Ciuffreda KJ Surv Ophthalmol 2006; 51: ) Collins MJ et al. Vision Res 2006; 46: ) Gupta N and Naroo SA Contact Lens and Ant Eye 2007;30: ) Benard Y et al. J Cataract Refract Surg 2010;36: )Naeser K and Hjortdal J Acta Ophtalmological 2011;89: (Plakitsi A Contact Lens Anterior 1997; 20:97-106) 15) Charman WN J Refract Surg 2004; 20: S542-S549 16)Charman WN J Cataract Refract Surg 2003; 29: ) Gruber DP et al. Progress Org Coating 2008; 63:

153 18) Benard Y et al J Cataract Refract Surg 2010;36: ) Lindskoog Pettersson A Contact Lens Ant 2011; 34: Studies Participation in the research project "THALES" funded by TEI of Athens Measure the optical properties of ophthalmic lenses and sunglasses sold in Greece (refractive index, chromatic dispersion index (abbe value) and absorbance Direct (Diabetic Retinopathy Candesartan Trials), Clinical Trials for Diabetic retinopath Certified photographer with fundus camers of stereoscopic images of retina of the eye 30 countries participate (The DIabetic REtinopathy Candesartan Trials (DIRECT) Programme : baseline characteristics. The DIRECT Programme Study Groyp J RAAS 2005;6:25-32.) 2005 Participation in the research project «Αthens 2004» funded byσει of Athens Control of tthe range of eye accommodation into two different professional groups 2004 Participation in a clinical study of multifocal intraocular lens (Restore, Alcon) before FDA approval Participation in a clinical study of phakic intraocular lens (Artiflex) for the correction of low myopia before commercial distribution Presentations in conferences 34 Presentations in conferences ( ) Annual Conference of the British Contact Lens Association, Harrogate 1992; Torquay American Academy of Optometry in Europe, Strattford upon Avon

154 American Academy of Optometry, Boston 1993; Orlando Panhellenic Conference of Optician and Optometrists, Athens 1994; 1997;2000;2001;2004;2006 Panhellenic Ophthalmological Conference, Thessaloniki 1997, 2000; Athens 1998, 2001; Rhodes 1999;; Chalkidiki 2002; Crete 2003; Mykonos Fellow Member of IACLE ( International Association of Contact Lens Educators) Awards IKY (National Scholarships) 3 years scholarship for postgraduate studies 154

155 Β I Ο Γ Ρ Α Υ I Κ Ο Η Μ Ε I Ψ Μ Α ΟΝΟΜΑ : Eλϋvη Θ. Φατζηχρόςτoυ ΔIΕΤΘΤΝΗ : Eςπϋρoυ 8, , τηλ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΕΨ : 4 Υεβρoυαρύoυ 1956 ΣΟΠΟ : Αθόvα ΕΘΝIΚΟΣΗΣΑ : Ελληvικό 1. ΒΑIΚΗ ΕΚΠΑIΔΕΤΗ Παρακoλoϑθηςη τoιχειώδoυσ και Μϋςησ Εκπαύδευςησ ςτηv Αθόvα. 2.ΠΑΝΕΠIΣΗΜIΑΚΕ ΠΟΤΔΕ - ΣIΣΛΟI Α.(ςχ.1) Πτυχιoϑχoσ Iατρικόσ χoλόσ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv, Β.(ςχ.2) Διδϊκτωρ Iατρικόσ ςχoλόσ παvεπιςτημύoυ Αθηvώv 1993 Γ.(ςχ.3) Τπϐτρoφoσ ΝΑΣΟ ςτo University College Hospital τoυ Λovδύvoυ, κατϐπιv γραπτόσ δoκιμαςύασ, ΕΞΕIΔIΚΕΤΗ ΣΟ ΓΝΨΣIΚΟ ΑΝΣIΚΕIΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓIΑ α.(ςχ.4) β.(ςχ.5) Σύτλoσ ειδικϐτητασ Παθoλoγύασ. Επιμελότρια Β' τησ Β' Παθoλoγικόσ Κλιvικόσ τoυ Γεv. Περ. Αvτικαρκιvικoϑ Νoςoκoμεύoυ "Αγιoσ ϊββασ 155

156 2.2 ΕΞΕIΔIΚΕΤΗ ΣΟ ΓΝΨΣIΚΟ ΑΝΣIΚΕIΜΕΝΟ ΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓIΑ α.(ςχ.6).σύτλοσ ειδικοτητασ Παθολογικησ Ογκολογύασ β.(ςχ. 6α) Διδακτoρικό διατριβό με θϋμα : "Κακoόθεισ vεoπλαςύεσ γεvvητικώv κυττϊρωv ωoθηκώv. Δεκαπεvταετόσ εμπειρύα εvϐσ ειδικoϑ κϋvτρoυ"( Royal Marsden Hospital ). γ.(ςχ. 7) Κλιvικό βoηθϐσ ςτo University College Hospital (Μοναδα ςαρκωμϊτων οςτων,νεοπλαςμϊτων πνευμονα,μεταμϐςχευςη μυελου) δ.(ςχ. 8) Κλιvικό βoηθϐσ ςτo Royal Marsden Hospital (Μοναδα νεοπλαςμϊτων γεννητικων οργϊνων,λεμφωμϊτων, μαςτου,ςαρκωμϊτων μαλακων μοριων) ε.(ςχ. 9) Περ. Iδρυτικϐ μϋλoσ τησ μovϊδασ Μεταμϐςχευςησ τoυ Γεv. Αvτικαρκιvικoϑ Νoςoκoμεύoυ "Αγιoσ ϊββασ". 3.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣIΚΗ ΔΡΑΣΗΡIΟΣΗΣΑ IΑΣΡIΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕIΑ 3.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣIΚΗ ΔΡΑΣΗΡIΟΣΗΣΑ α.(ςχ. 10) Αςκηςη τoυ Iατρικoϑ επαγγϋλματoσ ςτηv περιφϋρεια τoυ Iατρικoϑ ςυλλϐγoυ Καρδύτςασ απϐ 27/7/1981 ςϑμφωvα με τηv υπ' αριθμ απϐφαςη χoρόγηςησ ϊδειασ αςκόςεωσ Iατρικoϑ επαγγϋλματoσ τησ Νoμαρχύασ Καρδύτςασ. β. Αςκηςη τoυ Iατρικoϑ επαγγϋλματoσ ςτηv περιφϋρεια τoυ Iατρικoϑ ςυλλϐγoυ Θηβώv γιϊ εκπλόρωςη Τπηρεςύασ Τπαύθρoυ απo 6/11/1981 ϋωσ 22/7/1983. γ.(ςχ. 11) Αςκηςη Iατρικoϑ επαγγϋλματoσ ςτηv περιφϋρεια τoϑ Iατρικoϑ ςυλλϐγoυ Αθηvώv δ.(ςχ. 12) Αςκηςη Iατρικoϑ επαγγϋλματoσ ςτηv περιφϋρεια τoϑ Iατρικoϑ ςυλλϐγoυ τoυ Λovδύvoυ ( General Medical Council) ε.(ςχ. 13) Διαπύςτωςη ςυμπληρώςεωσ υπηρεςύασ υπαύθρoυ ςυμφωνα με τo Ν.Δ. 67/20/

157 3.2. IΑΣΡIΚΗ ΠΡΟΤΠΗΡΕIΑ 1. Ioϑvιoσ Οκτώβριoσ 1982 : Τπηρεςύα Τπαύθρoυ 2.(ςχ.14) Οκτώβριoσ Μϊώoσ 1983 : Δ.Θ.I.Π."ΜΕΣΑΞΑ", Εςωτερικό βoηθϐσ ςτόv Γαςτρεvτερoλoγικό Κλιvικό. 3.(ςχ15) Μϊώoσ Απρύλιoσ 1984 : Αvτικαρκιvικϐ Νoς. "Αγιoι Αvϊργυρoι", Εμμιςθoσ Βoηθϐσ Παθoλoγικόσ Κλιvικόσ. 4.(ςχ.16) Απρύλιoσ επτϋμβριoσ 1986 : Νoς. Νoςημϊτωv Θώρακoσ "ωτηρύα ", Εςωτερικό βoηθϐσ ςτηv Παθoλoγικό Κλιvικό. 5.(ςχ.7) Νoϋμβριoσ Νoϋμβριoσ 1987: UNIVERCITY COLLEGE HOSPITAL (Λovδύvo), Εμμιςθη κλιvικό Βoηθϐσ ςτόv Κλιvικό Ογκoλoγύα (Prof. R.L. Souhami). 6.(ςχ.8) Δεκϋμβριoσ Ioϑvιoσ 1988: ROYAL MARSDEN HOSPITAL (Λovδύvo), Εμμιςθη κλιvικό Βoηθϐσ ςτόv Κλιvικό Ογκoλoγύα (Prof. Eve Wiltshaw). 7.(ςχ.5) Ioϑλιoσ 1988 Μαιοσ1998 : Νoςoκoμεύo "Αγιoσ ϊββασ" Επιμελητησ Β', Β' Παθoλoγικόσ Κλιvικόσ. 8.(ςχ.5 α) Μαιοσ 1998-εωσ ςημερα:.καθηγητρια ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΨΝ,Γενικοϑ Σμηματοσ ΒΑΙΚΨΝ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ.Ε.Τ.Π. 9.απο Μϊρτιο ςημερα Επιςτημονικοσ ςυνεργϊτησ ςτην Ογκολογικό κλινικό του ιδιωτικοϑ θεραπευτηρύου Metropolitan. 4.ΔIΔΑΚΣIΚΗ ΔΡΑΣΗΡIΟΣΗΣΑ Μαιοσ 98-εωσ ςημερα:.καθηγητρια Παθολογιασ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΨΝ. 4.1 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1.Μελοσ του Δ. του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π(απϐ τον Μαιο 2010 και ςυνεχιζεται) 2.Μϋλοσ τησ Eπιτροπησ ΠΟΤΔΨΝ ( 3μελόσ) του ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ η οποια ειςηγειται τα νεα προγραμματα ςπουδων προσ το ςυμβουλιο του ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 3. Σομεαρχησ ςτο ΓΣΒΙΜ

158 4.Μελοσ η / και ειςηγητησ ςε εκλεκτορικα ςωματα επιλογησ διδακτικου προςωπικου 4.2.ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ Μαιοσ 98-εωσ ςημερα:.καθηγητρια Παθολογιασ Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΨΝ. Α.το Σ.ΕΙ ΑΘΗΝΑ 1. Διδαςκαλια του μαθηματοσ τησ Νοςολογιασ ΙΙ ςτην νοςηλευτικη Α επι 4 ςυνεχη εξαμηνα. 2. Διδαςκαλια του μαθηματοσ τησ Ειδικησ Υαρμακολογιασ ςτην νοςηλευτικη Α καιβ επι 16 εξαμηνα( ) 3. Διδαςκαλια του μαθηματοσ τησ Παθολογιασ ςτην Υυςικοθεραπεια 4. Διδαςκαλια του μαθηματοσ τησ Νοςολογιασ Ι,ΙΙ ςτην Εργοθεραπεια και Υυςικοθεραπεια 5. Διδαςκαλια του μαθηματοσ τησ Γενικησ Υαρμακολογιασ ςτισ Επιςκεπτριεσ Τγειασ επι 3 εξαμηνα 6. Διδαςκαλια Πρωτων Βοηθειων ςτην Εργοθεραπεια επι 1 εξαμηνο 7. Διδαςκαλια του μαθηματοσ τησ Υαρμακολογιασ ςτην Μαιευτικη Β.ΤΜΜΕΣΟΦΗ ςτο μεταπτυχιακο προγραμμα ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΓΕΙΑ του ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ-ωσ καθηγητρια του μαθηματοσ ΝΟΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΨΠΟΤ(2004-ςημερα) 5.1 ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠIΣΗΜΟΝIΚΕ ΕΣΑIΡIΕ 1.(ςχ.50) 2.(ςχ.51) 3.(ςχ.52) 4.(ςχ.53) 5.(ςχ.54) Ελληvικό Εταιρύα Ογκoλϐγωv - Παθoλϐγωv British Oncological Association Ελληvικό Εταιρύα Χυχoκoιvωvικόσ Ογκoλoγύασ ESMO Ελληvικό Αvτικαρκιvικό Εταιρεύα 158

159 5.2 ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ ΑΓΓΛIΚΑ : Αριςτα 1.(ςχ.55) 2.(ςχ.7 & 8) (Proficiency) Mεταπτυχιακό εκπαύδευςη 2 ετώv ςτo Λovδύvo 6.ΕΠIΣΗΜΟΝIΚΟ ΕΡΓΟ 6.1. ΤΓΓΡΑΥIΚΗ ΔΡΑΣΗΡIΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ 1.(ςχ.57) Ελϋvη Θ.Φατζηχρόςτoυ:Τψηλό Δϐςη Φημειoθεραπεύασ ςε Ογκoυσ Γεvvητικώv Κυττϊρωv Ορχεωv και Ψoθηκώv. τϐ:"εξελύξεισ ςτηv Ογκoλoγύα τoϑ 1995", ςελ Εκδ. Παγκρότιασ Εvωςησ Βιoιατρικόσ Σεχvoλoγύασ 3o Παvελλόvιo υμπϐςιo Κλιvικόσ Ογκoλoγύασ, (ςχ.58) Ελϋvη Θ.Φατζηχρόςτoυ, Αvvα Παπαςταϑρoυ-Ευφραιμύδoυ: Τψηλό Δϐςη Φημειoθεραπεύασ ςε Καρκύvo Ψoθηκώv. τo:"μεταμϐςχευςη Αιμoπoιητικώv Κυττϊρωv", ςελ Εκδ. Ελληvικόσ Αιματoλoγικόσ Εταιρεύασ - Ετόςιo εμιvϊριo Μετεκπαιδευτικϐ 3.(ςχ.59) Ελϋvη Θ.Φατζηχρόςτoυ, Αvvα Παπαςταϑρoυ-Ευφραιμύδoυ: Τψηλό Δϐςη Φημειoθεραπεύασ ςε Ογκoυσ Γεvvητικώv Κυττϊρωv Ορχεωv. τo:"μεταμϐςχευςη Αιμoπoιητικώv Κυττϊρωv", ςελ Εκδ. Ελληvικόσ Αιματoλoγικόσ Εταιρεύασ Ετόςιo Μετεκπαιδευτικϐ εμιvϊριo

160 4..(ςχ.60) πϊvιεσ μoρφϋσ εξωθωρακικόσ φυματιωςησ με κλιvικό ςυμπτωματoλoγύα κακoόθειασ. Π. Κoςμύδησ, Ε. Φατζηχρόςτoυ, Λιαvαvτωvϊκησ Μ., Γαλϊ Α., Κυπαρύδoυ Ε. Ελληvικό Ογκoλoγύα;21;( );1985 Περιγρϊφovται 2 περιπτώςεισ αςθεvώv πoυ πρoςόλθαv με κλιvικό διϊγvωςη κακoόθoυσ vεoπλαςύασ πρoσ ακτιvoθεραπεύα. Σελικϊ απoδεύχθηκε με τη βιoψύα ϐτι εύχαv ςπϊvιεσ μoρφϋσ εξωθωρακικόσ φυματύωςησ. 5..(ςχ.68) Τψηλϋσ δϐςεισ καρβoπλατύvασ, ετoπoςύδησ, και κυκλoφωςφαμύδησ ό μελφαλϊvησ με αυτϐλoγη μεταμϐςχευςη μυελoϑ τώv oςτώv ςε αςθεvεύσ με καρκύvo τoϑ μαςτoϑ. Μ.Βαςιλoμαvoλϊκησ, Γ.Κoυμϊκησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ, I.Υύλησ, Μ.Κριτςιώτη, Μ.Μoρϊκη, Γ.Πλαταvιώτησ, Κ.Αλεξϐπoυλoσ, Α.Ευφραιμύδoυ. Iατρικό, 1995, 67(6): Η χoρόγηςη υψηλώv δϐςεωv ςε 14 αςθεvεύσ με καρκύvo μαςτoϑ (11 μεταςτατικϐ και 3 χωρύσ vϐςo αλλϊ με κακoϑ πρoγvωςτικoϑ παρϊγovτεσ) όταv εvθαρρυvτικό για μακρϋσ υφϋςεισ (30+) κυρύωσ ςτoυσ 3 αςθεvεύσ με κακoϑσ πρoγvωςτικoϑσ παρϊγovτεσ. 6(ςχ.74) Δεϑτερησ γραμμόσ χημειoθεραπεύα με ςυvδυαςμϐ βιvπλαςτύvησ, μιτoξαvδρϐvησ, θειoτϋπα και φλoυoξυμεςτερϐvησ (VNTH) ςε αςθεvεύσ με καρκύvo μαςτoϑ. Μ.Βαςιλoμαvωλϊκησ, Γ.Κoυμϊκησ,.Σςoϑςησ, Β.Μπαρμπoϑvησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ, Α.Ευφραιμύδoυ. Βόμα Κλιvικόσ Ογκoλoγύασ, 1997, 1 (1): Φoρηγόςαμε τo ςυvδυαςμϐ V.Ν.Σ.Η. ςε αςθεvεύσ με καρκύvo μαςτoϑ μετϊ απϐ απoτυχύα τoυ CMF. Σo πoςoςτϐ αvταπϐκριςησ όταv 44% και η διϊρκεια αvταπϐκριςησ 6 μόvεσ με απoδεκτό τoξικϐτητα. Δημοςύευςη περύληψησ ςτον Σϐμο υνεδρύου 160

161 1. Δ.Παπαβϋντςησ, Π.Μαρκουλϊτοσ, N. ιαφϊκασ, Γ. Παπαγεωργύου, Ε. Φατζηχρόςτου, Κ. Οικονϐμου,. Λεβειδιώτου-τεφϊνου. Ανϊπτυξη Μεθϐδου Ανύχνευςησ Εντεροώών ε Αςτικϊ Λϑματα Με Προςρϐφηςη ε Μεμβρϊνεσ Νιτρικόσ Κυτταρύνησ Και Ανϊςτροφη Μεταγραφό Αλυςιδωτό Αντύδραςη Πολυμερϊςησ (RT-PCR). 7ο Πανελλόνιο υνϋδριο Ιολογύασ, Ελληνικϐ Ινςτιτοϑτο Παςτϋρ, Αθόνα, Μαύου Προφορικό ανακούνωςη- Δημοςύευςη περύληψησ ςτον Σϐμο υνεδρύου 2. Δ Παπαβϋντςησ, Ν ιαφϊκασ, Β οπύδου, Ε Φατζηχρόςτου, Π Μαρκουλϊτοσ, Λεβειδιώτου-τεφϊνου, Κ. Οικονϐμου. Ανϊπτυξη και εφαρμογό μεθοδολογύασ για την ανύχνευςη εντεροώών ςε αςτικϊ απϐβλητα. Σ.Ε.Ι. Αθόνασ, 1Ο υνϋδριο ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΦΙΜΗΔΗ: Καινοτϐμοσ Ανϊπτυξη και Σεχνολογύα - Ποςοτικό και Ποιοτικό Αντιμετώπιςη. Αιγϊλεω Νοεμβρύου Προφορικό ανακούνωςη- Δημοςύευςη περύληψησ ςτον Σϐμο υνεδρύου ΤΓΓΡΑΥΗ ΒΙΒΛΙΟΤ.(ςχ.56) ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε.Θ.Φατζηχρόςτoυ: Γεvvητικϐ ϑςτημα Θόλεωσ τϐ βιβλύo τoυ Μ.I.Φατζηγιαvvϊκη: Θεραπεύα Νεoπλαςμϊτωv (Λευχαιμύεσ, Λεμφώματα, υμπαγεύσ Ογκoι), ςελ γιϊ τoυσ φoιτητϋσ τησ Iατρικόσ ςχoλόσ τoϑ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv, Εκδ. Π.Φ.Παςχαλύδησ, Αθόvα, ΕΚΔΟΕΙ ΛΤΦΝΟ ΙΟΤΛΙΟ 2005 ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι,ΙΙ Κ.ΣΟΦΑ,Ε.ΦΑΣΖΗΦΡΗΣΟΤ Φορηγεύται απϐ 10/2005 ςτουσ φοιτητϋσ ΕΤΠ,ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟIΕΤΕI ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ 1.(ςχ.61) Cis-Platinum Combination Chemotherapy in Bladder Cancer A. Gala,M. Hadjikiriakou, H. Bakogiannis, H. Hadjihristou, N. Ferentinos, C. Mavromoustakis, F. Palamidou, P. Kosmidis. Chemotherapia ;( );1984 Θεραπεϑςαμε 16 αςθεvεύσ με πρoχωρημϋvo καρκύvo oυρoδϐχoυ κϑςτεωσ με πλατύvα, αδριαμυκύvη και μιτoμυςύvη. Ολωv τα 161

162 ςυμπτώματα βελτιώθηκαv (αιματoυρύα, πϐvoσ, ςυρύγγια) με 8,6 μόvεσ επιβύωςη και μικρό τoξικϐτητα. 2.(ςχ.62) Intensive chemotherapy with autologous bone marrow transplantation for small-cell lung cancer R.L. Souhami, H.T. Hajichristou, D.W. Miles, H.M. Earl, Ash, A.H. Goldstone,S.G. Spiro, D.M. Geddes,J.S. Tobias P.G. Harper,C.M. Cancer chemotherapy pharmacology ;24;( );1989 Περιγρϊφovται τα απoτελϋςματα 4 μελετώv με 75 αςθεvεύσ πoυ ϋπαςχαv απϐ μικρoκυτταρικϐ καρκύvωμα πvεϑμovoσ (περιoριςμϋvo). Η επιβύωςη τωv αςθεvώv δεv όταv διαφoρετικό, ςυγκριvϐμεvη με τα απoτελϋςματα τησ ςυμβατικόσ θεραπεύασ ςε αvϊλoγoυσ αςθεvεύσ. 3.(ςχ.63) Combination chemotherapy with cisplatinum, Adriamycin Mitomycin C (P.A.M.) in patients with Advanced Bladder Cancer P.A. Kosmidis, C. Bakoyiannis, H. Hajichristou Journal of Chemotherapy ;Vol 2.n6; ( ), 1990 Θεραπεϑςαμε 30 αςθεvεύσ με πρoχωρημϋvo καρκύvo oυρoδϐχoυ κϑςτεωσ. Απϐ αυτoϑσ 18 εύχαv λϊβει πρoηγoυμϋvωσ ακτιvoθεραπεύα. Τπόρξαv 2 πλόρεισ αvταπoκρύςεισ με επιβύωςη 24 και 30 μόvεσ και 14 μερικϋσ αvταπoκρύςεισ με επιβύωςη 9,6 +. Εvτυπωςιακό όταv η αvακoϑφιςη απϐ τηv αιματoυρύα και η βελτύωςη τησ πoιϐτητασ ζωόσ τωv αςθεvώv. 4.(ςχ.64) Rechallenge by Tamoxifen in Metastatic Breast Cancer Prospective study of Different Dose Levels. M. Vasilomanolakis, S. Tsousis, K. Kandilis, H. Hajichristou, A. Efremidou Breast disease ;4;( );1991 Εκτιμόςαμε 40 αςθεvεύσ με μεταςτατικϐ καρκύvo μαςτoϑ ςτισ oπoύεσ επαvαχoρηγόςαμε ταμoξιφαύvη ςε δϐςη 80 mgr. Οι αςθεvεύσ αvταπoκρύθηκαv ςε πoςoςτϐ 27.5% εκ vϋoυ ςτo ύδιo φϊρμακo. 162

163 5.(ςχ.65) Hematopoetic growth factors in autologous Bone Marrow Transplantation for solid tumors and lymphomas. H. Hajihristou, G. Koumakis, M. Vassilomanolakis, V Barbounis, S.Tsousis, A. Efremidis. Journal of Chemotherapy ;Vol 5; ( ), 1993 Η πρώτη μελϋτη ςτηv Ελλϊδα για χoρόγηςη αυξητικώv παραγϐvτωv ςε μεταμoςχεϑςεισ μυελoϑ. Επτϊ αςθεvεύσ μεύωςαv τo χρϐvo λευκoπεvύασ κατϊ 2.5 μϋρεσ (12 αvτύ 14.5) κατϊ 1 μϋρα τo χρϐvo θρoμβoπεvύασ και τo χρϐvo voςηλεύασ κατϊ 7 μϋρεσ 6.(ςχ.66) The efficacy of Ondasetron against acute Emesis and Nausea in patients treated with Megatherapy and Autologous Bone Marrow Rescue. V. Barbounis, H. Hajichristou, M. Vassilomanolakis, G. Koumakis, S. Tsousis, A. Efremidou. Journal of Chemotherapy ;Vol 5 ;( ), 1993 Δϋκα αςθεvεύσ πoυ υπεβλόθηςαv ςε μεγαθεραπεύα και μεταμϐςχευςη ϋλαβαv αvτιεμετικό αγωγό με ondasetron. Εξι ςτoυσ 10 εύχαv πλόρη αvταπϐκριςη ςτηv αvτιεμετικό αγωγό, κυρύωσ ςτηv oξεύα φϊςη τησ ϋμεςησ. 7(ςχ.67) Central venous catheter -related infections after bone marrow transplantation in patients with malignancies; a prospective study with short-course vancomycin prophylaxis. M.Vassilomanolakis, G.Plataniotis, G.Koumakis, H.Skouteri, H.Dova, A.Efremidis H.Hadjichristou, Bone Marrow Transplantation, (1995);15: Η πρoφυλακτικό χρόςη βαvκoμυκύvησ κατϊ τηv τoπoθϋτηςη τoυ κεvτρικoϑ καθετόρα (Hickman) μεύωςε τησ ςταφυλoκoκκικϋσ λoιμώξεισ ςε πoςoςτϐ 11% εvώ ςτηv oμϊδα ελϋγχoυ τo πoςoςτϐ λoιμώξεωv όταv 55%. 8..(ςχ.69) A phase II study of ondansetron as antiemetic prophylaxis in patients receiving high-dose polychemotherapy and stem cell transplantation. 163

164 V.Barbounis, G.Koumakis, M.Vassilomanolakis, H.Hatzihristou, S.Tsousis, A.Efremidis. Support Care Cancer (1995) 3: Η χoρόγηςη αvτιεμετικoϑ ondasetron ςε 29 αςθεvεύσ πoυ ϋλαβαv μεγϊλεσ δϐςεισ χημειoθεραπεύασ όταv απoτελεςματικό ςε πoςoςτϐ 76% τωv αςθεvώv. 9. (ςχ.70) Relation between haematological recovery and number of tranplanted mononuclear cells in patients after high dose chemotherapy (H.D.CHE) with peripheral blood stem cell (PBSC) rescue. G.Koumakis, J.Filis, M.Vassilomanolakis, K.Papanastasiou, H.Hajihristou, V.Barbounis, M.Stamatelou, A.Efremidis. Blood cells, molecules and diseases (1995); Vol 21 Επύ 20 αςθεvώv: Ο αριθμϐσ MNC και CFU GM επηρεϊζει τηv απoκατϊςταςη τωv λευκώv και αιμoπεταλύωv κατϊ τη μεταμϐςχευςη. Σα CD34 δεv εύχαv ςημαvτικό θϋςη ςτηv αιματoλoγικό εικϐvα τoυ αςθεvό μετϊ τη μεταμϐςχευςη. 10.(ςχ.71) Predictive factors affecting mobilization and peripheral blood stem cells (PBSC) collection using single apheresis (SA) for rescuing patients after high-dose chemotherapy (HD.CHE) in various malignancies. G.Koumakis, M.Vassilomanolakis, H.Hatzichristou, V.Barbounis, J.Filis, K.Papanastasiou, M.Moraki, M.Kritsioti, G.Plataniotis, M.Stamatelou, A.Efremidis. Bone Marrow Transplantation (1996); 18: Επύ 59 αςθεvώv ελϋγξαμε τoυσ παρϊγovτεσ πoυ επηρεϊζoυv τη ςυλλoγό τωv κυττϊρωv πριv απϐ τη μεταμϐςχευςη. Η ςτατιςτικό αvϊλυςη ϋδειξε ϐτι η ηλικύα, η πρoηγoϑμεvη ακτιvoθεραπεύα και o αριθμϐσ τωv κϑκλωv πρoηγoϑμεvησ χημειoθεραπεύασ, επηρεϊζoυv αρvητικϊ τη ςυλλoγό περιφερικώv κυττϊρωv. 164

165 11.ςχ.71.α Peripheral blood progenitor cells (PBPC) transplantation with a single apheresis in patients with lymphoma, myeloma, and solid tumors. A.P.Efremidis, G.Koumakis, J.Filis, M.Moraki, M.Vasilomanolakis,, V.Barbounis, H.Hatzichristou, K.Papanastasiou, M.Stamatelou Bone Marrow Transplantation , (ςχ.72) Peripheral blood progenitor cells (PBPC) transplantation with a single apheresis in patients with lymphoma, myeloma, and solid tumors. A.P.Efremidis, G.Koumakis, J.Filis, M.Moraki, M.Vasilomanolakis, H.Hatzichristou, V.Barbounis, M.Stamatelou, K.Papanastasiou, M.Kritsioti, G.Plataniotis, P.Arseni. Eur.J.Haematol. (1996); 57: Απϐ 18 αςθεvεύσ λϊβαμε με επιτυχύα κϑτταρα με μύα κυτταραφαύρεςη μετϊ απϐ κιvητoπoύηςη με χημειoθεραπεύα και αυξητικoϑσ ό μϐvo αυξητικoϑσ παρϊγovτεσ 13..(ςχ.73) A phase II study with Flutamide in Ovarian Carcinoma. M.Vassilomanolakis, G.Koumakis, V.Barbounis, H.Hajichristou, S.Tsousis, A.Efremidis. Oncology 1997; 54: ε 24 αςθεvεύσ με καρκύvo ωoθηκώv χoρηγόθηκε flutamide αφoϑ εύχαv απoτϑχει ςε πρoηγoϑμεvη χημειoθεραπεύα. Μύα απϐ τισ 23 αςθεvεύσ αvταπoκρύθηκε και 2 εύχαv ςτϊςιμη vϐςo, διαρκεύασ 3 8 μηvώv. 14.ςχ.73 α.the antiemetic efficasy of tropisetron plus dexamethasone in patients treated with high dose chemotherapy and stem cell transplantation V.Barbounis G.K oumakis,h.h atzichristou Support.Care Cancer : ςχ73β.optimal Timing of G-CSF administration following high dose cyclophosphamide 165

166 G.Koumakis, M.Vassilomanolakis, V.Barbounis H.Hatzichristou,S.Demiri, G.Plataniotis,F. Pamouktsoglou, A.Efremidis. Ongology : ςχ73 γ High dose cyclophosphamide as salvage treatment in advanced cancer G.Koumakis, M.Vassilomanolakis, V.Barbounis H.Hatzichristou S.Tsousis, E. P saras N.Almiroudis,A.Efremidis Journal of B.U.O.N 4: ςχ.73δ. High dose chemotherapy with or without paclitaxel and hematopoietic rescue.in patients with advanced ovarian carcinoma H.T.Hajichristou,V.Barbounis,M. Vassilomanolakis,G.Koumakis,J.Filis F. Pamouktsoglou S.Fotiou,A.Efremidis.. JOURNAL OF B.U.O.N.5.: , The effect of temozolamide in patients with cerebral metastases from melanoma Bafaloukos d,tsousos,... Hatzichristou H.,... MELANOMA RES.2004 AUG.14: D Papaventsis, N Siafakas, P Markoulatos, GT Papageorgiou, C Kourtis, E Chatzichristou, C Economou and S Levidiotou. Membrane adsorption with direct cell culture combined with RT-PCR as a fast method for identifying enteroviruses from sewage. Applied & Environmental Microbiology 2005, 72(1): ΑΝΑΥΟΡΕ ΔΗΜΟIΕΤΕΨΝ (CITATION INDEX) 166

167 υνολικα μεχρι τον υπαρχουν 84 βιβλιογραφικεσ αναφορεσ ςε 7 Αγγλικεσ δημοςιευςεισ 6.4. ΑΝΑΚΟIΝΨΕI 1.(ςχ.77) Cis-Platinum Combination Chemotherapy in Bladder Cancer A. Gala,M. Hadjikiriakou, H. Bakogiannis, H. Hadjihristou, N. Ferentinos, C. Mavromoustakis, F. Palamidou, P. Kosmidis. IV Mediterranean Congress of Chemotherapy,Rhodes,1984. Μελετϊμε τηv απoτελεςματικϐτητα τoυ ςυvδυαςμoϑ πλατύvασ ςε 15 αςθεvεύσ με καρκύvo oυρoδϐχoυ κϑςτεωσ με ςημαvτικό βελτύωςη τησ πoιϐτητασ ζωόσ τωv αςθεvώv. 2.(ςχ.78) πϊvιεσ περιπτώςεισ εξωθωρακικόσ φυματύωςησ με κλιvικό ςημειoλoγύα vεoπλαςύασ. Κoςμύδησ Π., Φατζηχρόςτoυ Ε., Λιαvαvτωvϊκησ., Γαλϊ Α., Κυπαρύδoυ Ε. 3o Παvελλόvιo υvϋδριo Ογκoλoγύασ,Πειραιϊσ, 1985 πϊvιεσ περιπτώςεισ εξωθωρακικόσ φυματύωςησ πoυ με κατϊλληλεσ χρώςεισ ςτηv βιoψύα ϋδειξαv ϐτι δεv όταv κακϐηθεσ. Η μύα αςθεvόσ εύχε oςτικϊ ϊλγη και πoλλαπλϋσ θερμϋσ εςτύεσ ςτo ςπιvθηρoγρϊφημα oςτώv και o δεϑτερoσ αςθεvόσ εύχε δερματικϊ ϋλκη. 3.(ςχ.79) Υερεττύvη,ςύδηρoσ,αvαιμύα και εvεργϐσ TBC τωv πvευμϐvωv Μ.Σoυμπόσ, Λ. Λαμπρϐπoυλoσ, Ε. Φατζηχρόςτoυ, Α. Πoταμιϊvoυ, Α. ύμoσ 14o Παvελλόvιo υvϋδριo 1988 Μελετόθηκαv 32 αςθεvεύσ με εvεργϐ φυματύωςη και αvαιμύα. Βρϋθηκε ϐτι αv και η φεριττύvη όταv ςυχvϊ ηυξημϋvη η αvαιμύα ςπϊvια όταv ςιδηρoπεvικό. 167

168 4.(ςχ.80) Επαvαχoρόγηςη Tamoxifen (TMX) ςε δϐςη 80 mg ςε αςθεvεύσ με καρκύvωμα μαςτoϑ πoϑ εύχαv εκτεθεύ πρoηγoϑμεvα ςτηv δϐςη τωv 20 mg Μ. Βαςιλoμαvωλϊκησ, Κ. Καvδϑλησ,. Σςoϑςησ, Ε. Φατζηχρόςτoυ, Α. Εφραιμύδoυ. 15o Παvελλόvιo Iατρικϐ υvϋδριo 1989 Η επαvαχoρόγηςη ταμoξιφαύvησ 80 mgr/24 ωρo ςε αςθεvεύσ με καρκύvo μαςτoϑ πoυ απϋτυχαv ςτηv πρώτη χoρόγηςη 20 mgr/24ωρo, ϋδειξε ϐτι μπoρεύ vα πρoςφϋρει μύα vϋα αvταπϐκριςη. 5.(ςχ.81) Πρϐ και μετεγχειρητικό χημειoθεραπεύα ςτo κακϐηθεσ ιvώδεσ ιςτιoκϑττωμα Ε. Φατζηχρόςτoυ, H.M. Earl, D. Miles, J. Pringle, H. Kemp 2o υvϋδριo Ογκωv μυoςκελετικoϑ ςυςτόματoσ 1989 Εvvϋα αςθεvεύσ με κακϐηθεσ ιvώδεσ ιςτιoκϑττωμα oςτώv, ϋλαβαv χημειoθεραπεύα πρo και μετϊ τo χειρoυργεύo με πoςoςτϐ vϋκρωςησ ϐγκoυ % και επιβύωςη ελεϑθερη vϐςoυ 2 30 μόvεσ. Πιθαvϐv η ςυvδυαςμϋvη θεραπεύα vα αυξϊvει τηv επιβύωςη. 6.(ςχ.82) υvδυαςμϋvη χημειoθεραπεύα με Cis-Platinum,Andriamycin & Mitomycin (P.A.M.) ςε αςθεvεύσ με πρoχωρημϋvo καρκύvo oυρoδϐχoυ κϑςτεωσ. Μπακoγιϊvvησ Φ., Φατζηχρόςτoυ Ε., Κoςμύδησ Π. 5o Παvελλόvιo Ογκoλoγικϐ υvϋδριo (189),1989 Θεραπεϑςαμε 30 αςθεvεύσ με καρκύvo oυρoδϐχoυ κϑςτεωσ. Απϐ αυτoϑσ 18 εύχαv λϊβει πρoηγoϑμεvη ακτιvoθεραπεύα. Τπόρξαv 2 πλόρεισ αvταπoκρύςεισ μϋςη επιβύωςη 24,30 μόvεσ και 14 μερικϋσ αvταπoκρύςεισ με επιβύωςη 5.6 μ. Εvτυπωςιακό όταv η αvακoϑφιςη απϐ τηv αιματoυρύα και η βελτύωςη τησ πoιϐτητασ ζωόσ τωv αςθεvώv. 7.(ςχ.83) Ογκoι λεκιθικoϑ αςκoϑ. Αvϊλυςη 16 περιςτατικώv. Ε.Θ. Φατζηχρόςτoυ, Δ. Μπαφαλoϑκoσ, E. Wilthsaw. 168

169 5o Παvελλόvιo Ογκoλoγικϐ υvϋδριo (193),1989 Μελετόςαμε 16 αςθεvεύσ (μϋςη ηλικύα 18 ετώv) με ϐγκo λεκιθικoϑ αςκoϑ ωoθηκώv. Η θεραπεύα με πλατύvα, ετoπoςύδη και μπλεoμυκύvη αμϋςωσ μετϊ τo χειρoυργεύo ύαςε 10 απϐ τισ 16 αςθεvεύσ ςημαvτικϐτατo γεγovϐσ για τoυσ κακoόθεισ αυτoϑσ ϐγκoυσ τωv vϋωv γυvαικώv. 8.(ςχ.84) Μελϋτη ςυvδυαςμoϑ Iφωςφαμύδησ και Αδριαμυκύvησ ςτηv θεραπεύα τωv ςαρκωμϊτωv μαλακώv μoρύωv. Ε. Φατζηχρόςτoυ,. Σςoϑςησ, Μ. Βαςιλoμαvωλϊκησ, Κ. Καvδϑλησ, Α. Εφραιμύδoυ. 5o Παvελλόvιo Ογκoλoγικϐ υvϋδριo (411), 1989 Μελετόςαμε τη χoρόγηςη ιφωςφαμύδησ και αδριαμυκύvησ ςε 12 μεταςτατικϊ ςαρκώματα μαλακώv μoρύωv με αvταπϐκριςη 23% και βραχεύα διϊρκεια αvταπoκρύςεωv. 9.(ςχ.85) Φημειoθεραπεύα με αυτϐλoγη μεταμϐςχευςη μυελoϑ, ςε υπoτρoπιϊζov ςεμύvωμα ϐρχεωσ. Φατζηχρόςτoυ Ε., Σςoϑςησ., Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ., Καvδϑλησ Κ., Εφραιμύδoυ Α. 5o Παvελλόvιo Ογκoλoγικϐ υvϋδριo (412), 1989 Η πρώτη μεταμϐςχευςη αςθεvoϑσ με ςυμπαγό ϐγκo ςτηv Ελλϊδα. Πρϐκειται για ςεμύvωμα ϐρχεωσ με πoλλαπλϋσ υπoτρoπϋσ. Πϋτυχε παρϊ τηv αvθεκτικϐτητα τoυ ϑφεςη τησ vϐςoυ 1.5 χρϐvo μετϊ τη μεταμϐςχευςη. 10.(ςχ.86) Καρδιoτoξικό δρϊςη τησ ιφωςφαμύδησ ςτov ϊvθρωπo. Καvδϑλησ Κ., Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ.,Σςoϑςησ., Φατζηχρόςτoυ Ε., Εφραιμύδoυ Α. 5o Παvελλόvιo Ογκoλoγικϐ υvϋδριo (413),

170 Η χρόςη ιφωςφαμύδησ ςε δϐςη 6.6 gr/m2 ςε 30 αςθεvεύσ πρoκϊλεςε ηλεκτρoκαρδιoγραφικϋσ διαταραχϋσ ςε 5 απϐ αυτoϑσ (κoλπικό μαρμαρυγό, ϋκτακτη βραδυκαρδύα) πoυ απoκαταςτϊθηκαv με τη διακoπό τoυ φαρμϊκoυ. 11.(ςχ.87) Φoρόγηςη Carboplatin ςε αςθεvεύσ με επηρεαςμϋvη vεφρικό λειτoυργύα. Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ., Καvδϑλησ Κ., Σςoϑςησ., Φατζηχρόςτoυ Ε., Υρϊγκoσ., Εφραιμύδoυ Α. 5o Παvελλόvιo Ογκoλoγικϐ υvϋδριo (ρ1), 1989 Η χoρόγηςη μικρϐτερωv δϐςεωv καρμπoπλατύvασ ςε αςθεvεύσ με χαμηλό clearence ml/min ϋγιvε καλϊ αvεκτό και εύχαμε ικαvoπoιητικό αvταπϐκριςη τησ vϐςoυ. 12.(ςχ.88) Αύτια διαταραχώv αςβεςτύoυ ςε αςθεvεύσ Παθoλϐγικόσ Ογκoλoγικόσ Κλιvικόσ. Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ., Σςoϑςησ., Καvδϑλησ Κ., Φατζηχρόςτoυ Ε., Απoςτoλϐπoυλoσ Θ., Εφραιμύδoυ Α. 5o Παvελλόvιo Ογκoλoγικϐ υvϋδριo (Ρ2), 1989 ε 20 αςθεvεύσ με διαταραχϋσ αςβεςτιαιμύα ςτα πλαύςια τησ παθoλoγικόσ oγκoλoγικόσ κλιvικόσ η υπεραςβεςτιαιμύα ςε 2 ςε υπερπαραθυρεoειδιςμϐ και η υπαςβεςτιαιμύα ςε oφειλϐταv 2 ςε υπoπαραθυρεoειδιςμϐ, εvώ ςυvόθωσ απoδύδovται ςτηv πρωτoπαθό vϐςo. 13.(ςχ.83) Θεραπεύα μυελώματoσ με υψηλό δϐςη μελφαλϊvησ και αυτϐλoγη μεταμϐςχευςη μυελoϑ. ταματϋλoυ Μ., Φαρχαλϊκησ Ν., Σςακαvύκασ., Παπαvαςταςύoυ Κ., Φατζηχρόςτoυ Ε., Σςαφταρύδησ Π., Μoυρατύδoυ Μ., ωτηρϐπoυλoσ Δ., Καλλιvύκoυ-Μαvιϊτη Δ. IV Παvελλόvιo Αιματoλoγικϐ υvϋδριo

171 Η πρώτη αvακoύvωςη για μεταμϐςχευςη ςε πoλλαπλoϑv μυϋλωμα ςτηv Ελλϊδα, ϐπoυ χoρηγόθηκε υψηλό δϐςη μελφαλϊvησ ςε 2 αςθεvεύσ πoυ πϋτυχαv πλόρη ϑφεςη vϐςoυ. 14.(ςχ.90) Αυτϐλoγη μεταμϐςχευςη μυελoϑ oςτώv (ΑΜΜΟ) ςε vεoπλαςύεσ απϐ γεvvητικϊ κϑτταρα. Φατζηχρόςτoυ Ε., Σςoϑςησ., Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ., Μωρϊκη Μ., Εφραιμύδoυ Α. Αιματoλoγικϐ Διόμερo, Κρότη, 1990 Σα απoτελϋςματα τωv υψηλώv δϐςεωv χημειoθεραπεύασ ςε 5 αςθεvεύσ με ϐγκoυσ γεvvητικώv κυττϊρωv ϐρχεωv. Οι 4 αςθεvεύσ πϋτυχαv πλόρη ϑφεςη διαρκεύασ 5+ εωσ 16+ μηvώv. 15.(ςχ.91) Μεγαθεραπεύα με αυτϐλoγη μεταμϐςχευςη μυελoϑ oςτώv (ΑΜΜΟ) ςε λεμφώματα και ςτερεoϑσ ϐγκoυσ. Φατζηχρόςτoυ E., Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ., Κoυμϊκησ Γ., Υύλησ I., Παρχαρύδoυ Α., Σςoϑςησ., Μωρϊκη Μ., Εφραιμύδoυ Α. 6o Παvελλόvιo υvϋδριo Ογκoλoγύασ, Θεςςαλovύκη, 1991 Σα απoτελϋςματα μεγαθεραπεύασ ςε 10 αςθεvεύσ, 8 με ςυμπαγεύσ δϑo με λεμφώματα. Σα πρoκαταρκτικϊ απoτελϋςματα ϋδειξαv ϐτι η μεγαθεραπεύα βoηθϊει ςε μακρϋσ υφϋςεισ. και 16.(ςχ.92) υvδυαςμϋvη χημειoθεραπεύα με βιvπλαςτύvη, μιτoξαvδρϐvη, θειoτϋπα και halotenstin (VMTH) ςτov μεταςτατικϐ καρκύvo τoυ μαςτoϑ. Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ.,Κoυμϊκησ Γ.,Φατζηχρόςτoυ Ε., Σςoϑςησ., Μπαρμπoϑvησ Β., Καπετϊvιoυ Α., Εφραιμύδoυ Α. 6o Παvελλόvιo υvϋδριo Ογκoλoγύασ, Θεςςαλovύκη, 1991 Δϐθηκε ςε 23 γυvαύκεσ με Ca μαςτoϑ θεραπεύα 2ησ γραμμόσ με VNTH. Σo πoςoςτϐ αvταπϐκριςησ όταv 35% με 8/23 μερικϋσ υφϋςεισ με όπια τoξικϐτητα. 171

172 17.(ςχ.93) Φoρόγηςη διvατριoϑχoυ παμιδρovϊτησ (A.P.D.) ςε υπεραςβεςτιαιμύα απo vεoπλαςύεσ. Φατζηχρόςτoυ Ε.,Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ.,Καvδυλησ Κ., Φύvη Μ., Μπαρμπoϑvησ β., Παπαχριςτoδoυλoπoϑλoυ Α.,Εφραιμύδoυ Α. 6o Παvελλόvιo υvϋδριo Ογκoλoγύασ, Θεςςαλovύκη, 1991 Φoρηγόςαμε A.P.D. ςε αςθεvεύσ με υπεραςβεςτιαιμύα απϐ vεoπλαςύεσ με μεύωςη ςτα φυςιoλoγικϊ τoυ CA oρoϑ εvτϐσ 48 ωρώv. 18.(ςχ.94) Μικρoκυτταρικϐσ ϐγκoσ (askin tumor) θωρακoπvευμovικόσ εvτϐπιςησ ςε vϋα 17 ετώv. Φατζηχρόςτoυ Ε., Σςoϑςησ., Μπoυρvελϊσ Π., Δαφερϋρασ Ε., Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ., Ευφραιμύδoυ Α. 6o Παvελλόvιo υvϋδριo Ογκoλoγύασ, Θεςςαλovύκη, 1991 Η διϊγvωςη μικρoκυτταρικoϑ ϐγκoυ θώρακoσ ςε ϋφηβo απαιτεύ διαφoρoδιαγvωςτικό ετoιμϐτητα για τηv περύπτωςη τoυ Askin tumor (PNET) διϐτι η κατϊλληλη θεραπευτικό αγωγό μπoρεύ vα φϋρει τηv ύαςη. 19.(ςχ.95) Μεγαθεραπεύα με αυτϐλoγη μεταμϐςχευςη μυελoϑ oςτώv (ΑΜΜΟ) ςε λεμφώματα και ςτερεoϑσ ϐγκoυσ. Φατζηχρόςτoυ Ε., Βαςιλoμαvωλϊκησ Μ., Κoυμϊκησ Γ., Υύλησ I., Παρχαρύδoυ Α., Σςoϑςησ., Μωρϊκη Μ., Εφραιμύδoυ Α. 5o Παvελλόvιo Αιματoλoγικϐ υvϋδριo, Αθόvα,1991 Σα απoτελϋςματα μεγαθεραπεύασ ςε 10 αςθεvεύσ, 8 με ςυμπαγεύσ δϑo με λεμφώματα. Σα πρoκαταρκτικϊ απoτελϋςματα ϋδειξαv ϐτι η μεγαθεραπεύα βoηθϊει ςε μακρϋσ υφϋςεισ. και 20.(ςχ.96) Φoρόγηςη Rh-GM-CSF ςε βαρειϊ oυδετερoπεvύα απoκαθιςτϊ τηv αvαγϋvvηςη και ωρύμαvςη τωv oυδετερoφύλωv λευκoκυττϊρωv in vivo και in vitro Μ.Βαςιλoμαvωλϊκησ, I.Υύλησ, Π.Αρςϋvη, Ν.Φατζηχρόςτoυ, Γ.Κoυμϊκησ, Α.Παπαςταϑρoυ-Εφραιμύδoυ. 172

173 5o Παvελλόvιo Αιματoλoγικϐ υvϋδριo, Αθόvα,1991 ε αςθεvό με ιδιoπαθό oυδετερoπεvύα δϐθηκε GM CSF ςυvεχώσ απoκατϊςταςη τωv κoκκιoκυττϊρωv και απoφυγό τωv λoιμώξεωv. με 21.(ςχ.97) Hematopoetic growth factors in autologous Bone Marrow Transplantation for solid tumors. H. Hajihristou, G. Koumakis, M. Vassilomanolakis, V Barbounis, S.Tsousis, A. Efremidou. 8th Mediterranean Congress of Chemotherapy, Athens, 1992 Επτϊ αςθεvεύσ μετϊ μεγαθεραπεύα ϋλαβαv αυξητικϐ παρϊγovτα. Ο χρϐvoσ λευκoπεvύασ μειώθηκε κατϊ 2.5 ώρεσ και θρoμβoπεvύασ κατϊ 1 μϋρα. Ο αριθμϐσ τωv λoιμώξεωv όταv 2 ςε 7 αςθεvεύσ. Η δρϊςη τωv αυξητικώv παραγϐvτωv ωσ πρoσ τη μεύωςη τωv λoιμώξεωv αvαμϋvεται vα αξιoλoγηθεύ. 22.(ςχ.98) The efficacy of Ondasetron against acute Emesis and Nausea in patients treated with Megatherapy and Autologous Bone Marrow Rescue. V. Barbounis, H. Hajichristou, M. Vassilomanolakis, G. Koumakis, S. Tsousis, A. Efremidou. 8th Mediterranean Congress of Chemotherapy,Athens, 1992 Δϋκα αςθεvεύσ πoυ υπεβλόθηςαv ςε μεγαθεραπεύα και μεταμϐςχευςη ϋλαβαv αvτιεμετικό αγωγό με ondasetron. Εξι ςτoυσ 10 εύχαv πλόρη αvταπϐκριςη ςτηv αvτιεμετικό αγωγό, κυρύωσ ςτηv oξεύα φϊςη τησ ϋμεςησ. 23.(ςχ.99) Carboplatin in gynaecological cancer patients with renal failure. M. Vassilomanolakis, H. Hajichristou, S.Tsousis, V Barbounis, G. Koumakis, A. Efremidou. 6th European Conference of Clinical Oncology, Florence, 1992 ε 24 γυvαύκεσ με γυvαικoλoγικϐ καρκύvo χoρηγόθηκε καρμπoπλατύvα ςε μειωμϋvεσ δϐςεισ αvϊλoγα με τηv κϊθαρςη κρεατιvύvησ. Οι 8 απϐ τισ

174 αςθεvεύσ με Ca ωoθηκώv απoδεκτό τoξικϐτητα. αvταπoκρύθηκαv ςε δϐςεισ mg/m2 με 24.(ςχ.100) Ifosfamide (IFO) and Cisplatin (CDDP) in advanced and reccurent cervical carcinoma Tsoussis S., Fotiou S., Vassilomanolakis M., Tserketzoglou A., Hadjichristou H., Efremidis A. 6th European Conference of Clinical Oncology (ECCO), Florence 1992 ε εύκoςι τρεύσ αςθεvεύσ με αvεγχεύρητo Ca τραχόλoυ μότρασ, χoρηγόςςαμε ιφωςφαμύδη και πλατύvα με αvταπϐκριςη 66% και 33% κατϋςτη δυvατϐ τo χειρoυργεύo. 25.(ςχ.101) Φημειoθεραπεύα με Cisplatin - Etoposide ςε υπoτρoπό ό πρoχωρημϋvo αδεvoκαρκύvωμα τραχόλoυ και ςώματoσ μότρασ Μ.Βαςιλωμαvωλϊκησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ, Γ.Κoυμϊκησ,.Σςoϑςησ, Β.Μπαρμπoϑvησ,.Υωτύoυ, Α.Εφραιμύδoυ. 1o Παvελλόvιo υvϋδριo Γυvαικoλoγικόσ Ογκoλoγύασ Δελφoύ, Οκτώβριoσ 1992 ε 15 αςθεvεύσ με πρoχωρημϋvo αδεvoκαρκύvωμα τραχόλoυ μότρασ ό ςώμα μότρασ, χoρηγόθηκε θεραπεύα με πλατύvα και ετoπoςύδη με 38% αvταπϐκριςη ςτo αδεvoκαρκύvωμα ςώματoσ και 57% ςτo αδεvoκαρκύvωμα τραχόλoυ. 26.(ςχ.102) Δραςτικϐτητα τησ επαvαχoρόγηςησ Σαμoξιφαύvησ (ΣΜΦ) με τηv ύδια δϐςη 20mg ςτϐ μεταςτατικϐ Ca μαςτoϑ. Μ.Βαςιλoμαvωλϊκησ,.Σςoϑςησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ, Γ.Κoυμϊκησ, Α.Ευφραιμύδoυ. Β.Μπαρμπoϑvησ, 2o Παvελλόvιo υvϋδριo Κλιvικόσ Ογκoλoγύασ, Αθόvα, 1993 Η επαvαχoρόγηςη χαμηλόσ δϐςησ 20 mgr ταμoξιφαύvησ ςε αςθεvεύσ με Ca μαςτoϑ ϋδειξε ϐτι αvταπoκρύvovται ςε πoςoςτϐ 30% ϐπωσ και ςτη χoρόγηςη υψηλόσ δϐςησ ταμoξιφαύvησ 80 ngr. 174

175 27.(ςχ.103) Η απoτελεςματικϐτητα τoϑ Ondasetron ςτόv πρoφϑλαξη απϐ vαυτύα και ϋμετo ςε αρρώςτoυσ πoυ ϋλαβαv μεγαθεραπεύα μεταμϐςχευςη μυελoϑ τώv oςτώv. και Β.Μπαρμπoϑvησ, Γ.Κoυμϊκησ, Μ.Βαςιλoμαvωλϊκησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ,.Σςoϑςησ, Α.Ευφαιμύδoυ. 2o Παvελλόvιo υvϋδριo Κλιvικόσ Ογκoλoγύασ, Αθόvα, 1993 Δεκαεπτϊ αςθεvεύσ πoυ ϋλαβαv αvτιεμετικό αγωγό με ondasetron μετϊ μεγαθεραπεύα, αvταπoκρύθηκαv ϊριςτα ςε πoςoςτϐ 65%. 28.(ςχ.104) Αvύχvευςη κακoόθωv ϐγκωv με αvθρώπειo αvoςoςφαιρύvη (Ηuman Immunoglobulin) επιςημαςμϋvη με Tc 99m Αvδρεϐπoυλoσ Δ., Αρκϊ Α., Epenetos A., Μπαζιώτησ Ν., Παπαδημητρύoυ Α., Ρϊπτησ Κ., Μιςιτζόσ I., Σερζϊκη Ε., Φατζηχρόςτoυ Ε., τραβϐλαιμoσ Κ., Υραγκϊκη Γ., Εφραιμύδoυ Α., Καραώτιαvϐσ I. 19o Παvελλόvιo Iατρικϐ υvϋδριo, Αθόvα, 1993 Σo μovoκλωvικϐ αvτύςωμα H16 Tc99m πoυ χρηςιμoπoιεύται για αvύχvευςη φλεγμovώv, χoρηγόθηκε για τηv αvύχvευςη μεταςτατικώv oςτικώv και πρωτoπαθώv εςτιώv ςε 10 αςθεvεύσ. ε 2 απϐ τισ 10 περιπτώςεισ όταv ψευδώσ θετικϐ (η βιoψύα όταv αρvητικό) εvώ ςε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ μεταςτϊςεωv όταv θετικϐ. 29.(ςχ.105) υλλoγό αρχϋγovωv μητρικώv κυττϊρωv (ΑΜΚ) CD 34(+) απϐ περιφερικϐ αύμα (ΠΑ) γιϊ μεταμϐςχευςη και διϊςωςη μετϊ απϐ υψηλϋσ δϐςεισ (ΤΔ) χημειoθεραπεύασ (ΦΜΘ). Γ.Κoυμϊκησ, I.Υύλησ, Μ.Μoρϊκη, Μ.Κριτςιώτη,.Βαςιλoμαvωλϊκησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ, Μ.ταματϋλλoυ, Μ.Αρςϋvη,.Σςακαvύκασ, Υ.Πατϋλη, Α.Εφραιμύδoυ. 7o Παvϋλλόvιo υvϋδριo Ογκoλoγύασ, Πειραιϊσ 1993 κoπϐσ όταv η αvεϑρεςη ιδαvικoϑ τρϐπoυ ςυλoγόσ ΑΜΚ απϐ τo περιφερικϐ αύμα. Υαύvεται ϐτι η ςυλλoγό περιφερικώv κυττϊρωv εύvαι επαρκόσ μϋθoδoσ γιϊ μεταμϐςχευςη. Η ςυλλoγό ΑΜΚ μετϊ 175

176 ΦΜΘ και αυξητικϐ παρϊγovτα, υπερτερεύ τησ ςυλλoγόσ μετϊ παρϊγovτα μϐvo. αυξητικϐ 30.(ςχ.106) Επύδραςη χρϐvoυ χoρόγηςησ G-CSF ςτη διϊρκεια λευκoπεvύασ μετϊ υψηλό δϐςη (YΔ) Κυκλoφωςφαμύδησ. Γ.Κoυμϊκησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ, Μ.Βαςιλoμαvωλϊκησ, Β.Μπαρμπoϑvησ,.Σςoϑςησ, Α.Εφραιμύδoυ. 7o Παvϋλλόvιo υvϋδριo Ογκoλoγύασ, Πειραιϊσ 1993 Ο χρϐvoσ χoρόγηςησ τωv αυξητικώv παραγϐvτωv μετϊ τη χημειoθεραπεύα (24, 48, 72 ό 96 ώρεσ) δεv επηρεϊζει τη και τo βϊθoσ τησ λευκoπεvύασ. διϊρκεια 31.(ςχ.107) High Dose Chemotherapy (HDST) VP-16, Cyclophosphamide, Carboplatin, and Autologous Bone Marrow Transplantation (ABMT) with G-CSF in patients with Breast Cancer (BC). Preliminary Results. M.Vassilomanolakis, E.Hatzichristou, G.Koumakis, M.Moraki, V.Barbounis, S.Tsoussis, A.Efremides. ECCO 7, Florence, November 1993 Δϋκα αςθεvεύσ με Ca μαςτoϑ ϋλαβαv μεγαθεραπεύα. Επτϊ όταv μεταςτατικϋσ εvώ 3 εύχαv κακoϑσ πρoγvωςτικoϑσ παρϊγovτεσ.απϐ αυτϋσ 5 αςθεvεύσ αvταπoκρύθηκαv και oι 3 αςθεvεύσ ςταδύoυ II παρϋμειvαv ελεϑθερεσ vϐςoυ 4, 6, 17 μόvεσ. Σα πρoκαταρκτικϊ απoτελϋςματα εύvαι εvθαρρυvτικϊ για μεγαλϑτερεσ μελϋτεσ. 32.(ςχ.108) apheresis. Peripheral blood progenitor cell transplantation with a single 176

177 et al. G.Koumakis, J.Filis, M.Kritsioti, M.Vasilomanolakis, ESMO, Lisbon 1994 H.Hadjichristou, Απϐ 18 αςθεvεύσ λϊβαμε με επιτυχύα κϑτταρα με μύα κυτταραφαύρεςη μετϊ απϐ κιvητoπoύηςη με χημειoθεραπεύα και αυξητικoϑσ ό μϐvo αυξητικoϑσ παρϊγovτεσ. 33.(ςχ.109) Preventive versus therapeutic use of G-CSF following high dose cyclophosfamide (H.D.CTX). G.Koumakis, H.Hadjihristou, M.Vasilomanolakis, et al. ECCO 8, Paris 1995 Ο χρϐvoσ χoρόγηςησ μετϊ τη θεραπεύα τoυ αυξητικoϑ παρϊγovτα δεv επηρεϊζει τη διϊρκεια τησ λευκoπεvύασ. Ομωσ oι αςθεvεύσ πoυ ϋλαβαv παρϊγovτα 24, 48 και 72 ώρεσ μετϊ εύχαv λιγϐτερα επειςϐδια εμπϑρετησ λoύμωξησ ςε ςχϋςη με αυτoϑσ πoυ ϋλαβαv ςτισ 96 ώρεσ ό όταv oμϊδα ελϋγχoυ. 34.(ςχ.110) Factors affecting adequacy of single apheresis for stem cell collection during mobilization for rescuing patients after high-dose chemotherapy. et al. G.Koumakis, J.Filis, M.Moraki, M.Vasilomanolakis, ECCO 8, Paris, 1995 H.Hadjichristou, ε 20 αςθεvεύσ βρόκαμε ϐτι: Οι παρϊγovτεσ πoυ επηρεϊζoυv τη ςυλλoγό κυττϊρωv για μεταμϐςχευςη δεv φαύvεται vα εύvαι η ηλικύα, o τρϐπoσ κιvητoπoύηςησ και τo διϊςτημα απϐ τηv τελευταύα χημειoθεραπεύα. 35.(ςχ.111) Δεϑτερα πρωτoπαθό vεoπλϊςματα ςε αςθεvεύσ με Ca ωoθηκώv.10ετόσ εμπειρύα μιϊσ oγκoλoγικόσ κλιvικόσ. Μ.Βαςιλoμαvωλϊκησ, Ε.Φατζηχρόςτoυ, Γ.Κoυμϊκησ, Β.Μπαρμπoϑvησ,.Σςoϑςησ, Γ.Φατζηελευθερύoυ, Α.Σςερκϋζoγλoυ,.Υωτύoυ, Α.Ευφραιμύδoυ. 177

178 8o Παvελλόvιo ςυvϋδριo Ογκoλoγύασ, Αθόvα Νoϋμβριoσ 1995 Δεϑτερα πρωτoπαθό vεoπλϊςματα ςε αςθεvεύσ με Ca ωoθηκώv παρατηρόθηςαv ςτov πληθυςμϐ τησ κλιvικόσ μασ τα τελευταύα 10 χρϐvια ςε πoςoςτϐ 17%. Απϐ αυτϋσ τισ αςθεvεύσ 4/7 παρoυςύαςαv ςυγχρϐvωσ τo 2o πρωτoπαθϋσ εvώ 12/16 ετερϐχρovα. Η ςϑγχρovη παρoυςύα δεϑτερoυ πρωτoπαθoϑσ vεoπλϊςματoσ μειώvει τηv επιβύωςη. 36.(ςχ.112) Φoρόγηςη FLUTAMIDE ςε αςθεvεύσ με πρoχωρημϋvo Ca ωoθηκώv. Μελϋτη φϊςεωσ II Μ.Βαςιλoμαvoλϊκησ, Γ.Κoυμϊκησ, Β.Μπαρμπoϑvησ,.Σςoϑςησ,.Υωτύoυ, Α.Ευφραιμύδoυ Ε.Φατζηχρόςτoυ, 8o Παvελλόvιo ςυvϋδριo Ογκoλoγύασ, Αθόvα Νoϋμβριoσ 1995 ε 24 αςθεvεύσ με καρκύvo ωoθηκώv χoρηγόθηκε flutamide αφoϑ εύχαv απoτϑχει ςε πρoηγoϑμεvη χημειoθεραπεύα. Μύα απϐ τισ 23 αςθεvεύσ αvταπoκρύθηκε και 2 εύχαv ςτϊςιμη vϐςo, διαρκεύασ 3 8 μηvώv. 37.(ςχ.113) Prophylactic versus Therapeutic use of G-CSF following High Dose Cyclophosphamide (H.D.CTX) G.Koumakis, H.Hatzichristou, M.Vasilomanolakis, V.Barbounis, S.Tsousis, A.Efremidis. 22o EBMT, Vienna, Austria, Νoϋμβριoσ 1996 Η θεραπευτικό χρόςη τoυ αυξητικoϑ παρϊγovτα πριv απϐ τηv πτώςη τωv λευκώv και αμϋςωσ μετϊ τη χημειoθεραπεύα μειώvει τη διϊρκεια χoρόγηςησ τoυ παρϊγovτα και τη διϊρκεια τησ πεvύασ. 38.(ςχ.114) High Dose Sequential Chemotherapy (H.D.S.CHE) and Peripheral Blood stem Cell TRansplantation (PBSCT) in Poor Prognosis Hodgkin's Disease (H.D.) and non Hodgkin Lymphoma (N.H.L.) G.Koumakis, M.Vasilomanolakis, H.Hatzichristou, K.Papanastasiou, V.Barbounis, J.Filis, S.Tsakanikas, M.Stamatellou, A.Efremidis. 21st Congress of the European Society for Medical Oncology, Vienna, November 1-5,

179 ε 17 αςθεvεύσ (10 με H.D. και 7 με NHL) χoρηγόςαμε υψηλϋσ δϐςεισ φαρμϊκωv. Οκτώ απϐ τoυσ αςθεvεύσ με πoλλαπλϋσ Hodgkin εύχαv πλόρη αvταπϐκριςη εvώ όταv αvθεκτικoύ ςτη ςυμβατικό θεραπεύα, 4 αςθεvεύσ με NHL εύχαv πλόρη αλλϊ μϐvo 2 ϋχoυv επιβιώςει. αvταπϐκριςη 39.(ςχ.115) The influence of the number of transplanted Progenitor Cells on Haematological Recovery in Patients Treated with High Dose Chemotherapy (H.D.CHE) and Peripheral Blood Stem Cells. G.Koumakis, J.Filis, M.Vasilomanolakis, K.Papanastasiou, H.Hatzichristou, V.Barbounis, M.Stamatellou, A.Efremidis. 21st Congress of the European Society for Medical Oncology, November 1-5, 1996 Vienna, Ο αριθμϐσ τωv χoρηγoυμϋvωv μovoπυρόvωv κυττϊρωv (MNC) και τoυ CFU GM ϋχει απϐλυτη ςχϋςη με τo χρϐvo λευκoπεvύασ και θρoμβoπεvύασ εvώ δεv βρϋθηκε παρϐμoια ςχϋςη για τα κϑτταρα θετικϊ ςε CD34(+). 40.(ςχ.116) High Dose Cytoxan (H.D.CTX) as salvage Treatment in advanced Cancer. G.Koumakis, V.Barbounis, H.Hatzichristou, M.Vasilomanolakis, N.Almiroudis, O.Vlachaki, A.Toumara, S.Tsousis, A.Efremidis. 21st Congress of the European Society for Medical Oncology, November 1-5, 1996 Vienna, ϋ 38 αςθεvεύσ με πρoχωρημϋvα καρκιvώματα ό λεμφώματα, χoρηγόςαμε υψηλό δϐςη κυκλoφωςφαμύδησ (αφoϑ εύχαv απoτϑχει ό πρooδεϑςει ςε 1ησ και 2ησ γραμμόσ χημειoθεραπεύα.σo 64% τώv αςθεvώv πϋτυχαv πλόρη ϑφεςη και 36% μερικό, με μικρό ϐμωσ διϊρκεια (2-7 μόvεσ). 179

180 Prof. Ioannis Sianoudis was born in 30/06/1954 in Peristeri/Athens, Greece. He received his first degree in Physics (Diplom Physiker) from the University of Bremen in 1979, where he participated to the postgraduate program in Biophysics, matriculated in Chemistry/Biology, taken an grant of the German government for promotion and received his PhD Doctorate Diplomas (Dr. rer. nat.) in Physics (1986) from the University of Bremen, Germany. Current position: Professor of the Department of Physics, Chemistry and Material Technology at the Technological Educational Institution (TEI) of Athens. Research and Scientific Activities: Biophysics of photosynthesis, Raman and NMR spectroscopy in biological systems, optical properties of living systems, Luminescence emission properties of scintillator crystals under X and gammaray exposure conditions, X-ray Fluorescence spectroscopy, LIBS applications and Laser cleaning in heritage objects. His interest and scientific work expands also in subjects deals with the didactic and pedagogical approach of the Physics Education, especially of the Physics, educational experiments with newer technology and methodic. He has coordinated the European Union-Greek Ministry of Education, Research Program ARCHIMEDES I entitled as: "New Technologies in Physics Laboratory: Development of Educational Materials adopted Computer technology with newest modern teaching approaches" and the program Athina 2004, financed from TEI of Athens with the title Characterization of skin tissue using the optical reflectance spectroscopy, while he has participated in ten national and international programs as member of the research group in the last decade. Dr. Sianoudis has published 26 Peer-reviewed scientific papers, three educational books, two scientific papers in Book chapters, twelve papers in open access Journals, more than hundred contributions as conference papers and posters, while he was written a great number of teaching books and useful notes.. He acted as reviewer in the scientific journals: Archives of Microbiology and Journal of Phycology in topics of Biophysics, particularly applications of spectroscopy NMR and in the open access journal e-jst. His work was referred by more than 200 citations (h-factor=9) Dr. Sianoudis has published three Text Books ( Biophysics: Topics in Medical Physics, physics laboratory exercises Optics Experiments and Physics Experiments for enology Students in Greek language. Moreover he is responsible for the Laboratory Optical Spectroscopy & Laser applications" located at the Department of Physics Chemistry& MT. This 180

181 laboratory is targeted to investigate also the composition and the cleaning of objects of cultural interest. Additionally Dr. Sianoudis has proven expertise in fluorescent X-ray, the development and implementation of direct measurements and participation in research programs at institutions in Greece and abroad in connection with publications in international refereed journals and books. That part of the research project Archimedes II and the proposed "Environmental impact and protection of outdoor bronze monuments in Greece" has actively contributed to the development and prototyping portable X-ray fluorescence (XRF) and measurements in situ, which system will be used the proposed action. Participated as a principal member of research team on the project "Implementing new technologies for cleaning historic metal objects, Presentation of the applicability of the technology of laser and electrolytic methods" which was completed within the project Archimedes II, which relates directly to the subject of this research proposal. He has directed and acts as co-editor of the open access e-journal for Science and Technology, e-jst. 181

182 Όνομα Θέση στο Έργο Θέζη ζηο Ίδρσμα ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΔΛΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ / ΤΔΙ ΑΘΗΝΑΣ Προπηστιακοί ηίηλοι ζποσδών ΠΣΤΥΙΟ ΦΤΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ Μεηαπηστιακοί ηίηλοι ζποσδών ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ ΦΤΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ NANCY ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ METZ-STRASBOURG Ειδικές γνώζεις ζηο γνωζηικό ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ LASER, ΜΗ ανηικείμενο ηης ΠΧΕΟ 1 ΚΑΣΑΣΡΟΦΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΓΙΔΤΡΔΤΝΗΗ ΤΛΗ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ LASER Γνώζεις ζηη τρήζη νέων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Η/Τ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ηετνολογιών ΠΛΗΣΣΩΝ ΠΑΚΔΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Δ ΜΔΣΡΗΔΙ ΚΑΙ ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ. Εμπειρία από ζσμμεηοτή ζε ΦΤΙΚΗ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΗ ΤΛΗ, ερεσνηηικά προγράμμαηα ΜΔΛΔΣΗ ΚΡΤΣΑΛΛΙΚΩΝ ΓΟΜΩΝ ΜΔ ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ LASER,ΜΔΣΡΗΗ ΣΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΤΠΩΝ ΜΔ ΚΔΓΑΗ LASER (LIDAR) Ερεσνηηική Ομάδα ποσ ηστόν ΟΠΣΙΚΗ ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ανήκεηε ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER, ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΜΟΤ ΑΚΣΙΝΩΝ Υ (XRF)ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΑ ΤΛΙΚΩΝ/ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ. 1 ΠΥΔΟ: Πρόηαζη Υρημαηοδόηηζης Δρεσνηηικής Ομάδας 182

183 Σύνολο δημοζιεύζεων (αριθμός) 6 Σύνολο αναθορών (αριθμός) ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΑΠΟ 12 Πένηε ηίηλοι δημοζιεύζεων ζηο γνωζηικό ανηικείμενο ηης ερεσνηηικής πρόηαζης δύο εκ ηων οποίων έγιναν ηη ηελεσηαία 3-εηία, και ανηίζηοιτος αριθμός αναθορών 1) Μ.D. Fontana, G.E. Κugel. J. Vαmναkas and C. Cαrabatοs: Persistence οf the tetragonal Raman lines in the cubic ΚnbO3 Solid State Communications, 45 Νο 10, 873 (1983) 2.)G.E. Κugel, Μ.D. Fontana, J. Vαmναkas and C. Cαrabatοs: Raman Spectrum οf ferrοelectric ΚnbO3 in the rhοmbοhedral phase Raman Spectroscopy Linear and non linear Ed. Wiley 457 (1982). 3) G.E. Κugel, Μ.D. Fontana, J. Vαmναkas and C. Cαrabatοs Αnοmmαlοus Raman Spectrum in ΚnbO3 Ferrοelectrics 55,27(1984) 4) 3th European Conference on Solid State Physώcs Lausanne Mars 1983 Precursor order of a ferroelectric state in paraelectric ΚnbO3 M.D. Fontana, G.E. Κugel, J. Vamvakas and C. Carabatos 5) 8th International Conference on Raman Spectroscopy Bordeaux France Raman Spectrum of ferroelectric ΚnbO3 in the rhombohedral phase G.E. Κugel, M.D. Fontana, J. Vamvakas and C. Carabatos Μονογραθίες ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΗΜΔΙΩΔΙ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΝΙΚΗ 183

184 ΦΤΙΚΗ, ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ Πένηε ζημανηικόηερες αναθορές 1) RF: FOΝΣΑΝΑ MD,1983,V45,P873 RJ: SOL D SIATE COΜΜUΝ ΑU: ΚLEEΜΑΝΝ W; SCHΑFΕR FJ; FOΝΣΑΝΑ MD ΣΙ: CRYSTAL OPTICAL STUDIES OF SPONTANEOUS AND PRECURSOR POLARIZATION IΝ ~ΝΒΟ3 SO: PHYSICAL REVIEW Β-CONDENSED MATTER VOL.30 [N3],ΠG: ,1984, GENUINE-ARTICLE-Ν0=ΣC439, RΝ= ) RF: FOΝΣΑΝΑ MD,1983,V45,P873 RJ: SOLID STATE COMMUN ΑU: KUGEL G; VOGΣ H; ΚRESS W; RYΣZ D ΣI: SΣUDY OF THE FERROELECΣRIC SOFT MODE IΝ SOLID-SOLUTIONS OF ΚΣΑ1- ΦΝΒΦΟ3 ΒY HYPER-RΑΜΑΝ SCATTERING SΟ: PHYSICAL REVIEW Β-CONDENSED MATTER VΟL.30 [Ν2],ΠG: ,1984, GENUINE- ARTICLE-Ν0=ΣΑ514, RΝ= ) RF: KUGEL GE,1982,V,P457 RJ: RΑΜΑΝ SPBCTROSCOPY L ΑU: WANG CZ; YU RC; ΚRΑΚΑUER H ΣI: POLARIZATION DEPEΝDEΝCL OF ΒORΝ EFFECTIVE CHARGE AND DIELECΣRIC- COΝSΣΑΝΣ IΝ ΚΝΒΟ3 184

185 S0: PHYSICAL REVIEW Β-CONDENSED MATTER VOL.54 [Ν16],ΠG: ,1996 OCΣ 15, GENUINE-ARTICLE-Ν0=VΣ675, RΝ= ) Αuthο.rs: Suzuki-I Σasumi-Μ Title: Infrared and Raman-Spectroscopy Literature Data-Base - Α Bibliography Covering the Period 1 January September 1984 Full source: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1985, Vol 132, Iss DEC, pp Language: English Document type: Review IDS/Book Νο.: ΑΦΜ86 Νο. Related Records: 0 Νο. cited references: 5812 Cited references: FΟΝΣΑΝΑ-ΜD-1983-SOLID-STATE- COΜΜUΝ-V45-P873 5) Authors: Chen-J Fan-CG Li-Q Feng-D Title: Transmission Electron-Microscope Studies οf Πaraferrοelectric Πhase- Σransitiοns in ΒαΣiO3 and Κnbο3 Full source: JOURNAL OF PHYSICS C- SOLID STATE PHYSICS 1988, Vol 21, Iss 11, ρρ Language: English Document type: Article IDS/Book Νο.: N1294 Νο. Related Records:

186 Νο. cited references: 30 Cited references: FOΝTΑΝΑ-MD-1983-SOLID-STΑΣΕ- COMMUΝ-V45-Ρ873 Εθνικές και Διεθνείς ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ διακρίζεις (οργάνωζη ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ζσνεδρίων, μέλος οργανιζμών (ΓΙΗΜΔΡΟ ΤΝΔΓΡΙΟ TEI AΘΗΝΑ κλπ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΩΝ 1) Μ.D. Fontana, G.E. Κugel. J. Vαmναkas and C. Cαrabatοs: Persistence οf the tetragonal Raman lines in the cubic ΚnbO3 Solid State Communications, 45 Νο 10, 873 (1983) 2.)G.E. Κugel, Μ.D. Fontana, J. Vαmναkas and C. Cαrabatοs: Raman Spectrum οf ferrοelectric ΚnbO3 in the rhοmbοhedral phase Raman Spectroscopy Linear and non linear Ed. Wiley 457 (1982). 3) G.E. Κugel, Μ.D. Fontana, J. Vαmναkas and C. Cαrabatοs Αnοmmαlοus Raman Spectrum in ΚnbO3 Ferrοelectrics 55,27(1984) 4) 3th European Conference on Solid State Physώcs Lausanne Mars 1983 Precursor order of a ferroelectric state in paraelectric ΚnbO3 M.D. Fontana, G.E. Κugel, J. Vamvakas and C. Carabatos 5) 5th European Conference on Ferroelectricity Benalmadena Spain Anomalous Raman spectrum in ΚnbO3 G.E. Κugel, M.D. Fontana, J. Vamvakas 6) 8th International Conference on Raman Spectroscopy Bordeaux France Raman Spectrum of ferroelectric ΚnbO3 in the rhombohedral phase G.E. Κugel, M.D. Fontana, J. Vamvakas and C. Carabatos 186

187 Δρ. Αραβαντινόσ Αθανϊςιοσ (Καθηγητόσ) Γεννόθηκε ςτον Πειραιϊ το 1954, αποφούτηςε απϐ το Σμόμα Υυςικόσ τησ Υυςικομαθηματικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών το 1978.Σο 1982, ςαν μεταπτυχιακϐσ υπϐτροφοσ τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ (Ε.Ε.Α.Ε.), απϋκτηςε τον μεταπτυχιακϐ τύτλο ςπουδών του με ειδύκευςη ςτην Πυρηνικό Υυςικό απϐ το Κϋντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημϐκριτοσ». Σο 1985 του απονεμόθηκε απϐ το Σμόμα Υυςικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών ο Διδακτορικϐσ Σύτλοσ ςπουδών ςτην Πυρηνικό Υυςικό για την διατριβό του με θϋμα : «υναγωνιςμϐσ pn/d ςε πυρηνικϋσ αντιδρϊςεισ Μηχανιςμού αντιδρϊςεων». Ϊχει ςυγγρϊψει μεγϊλο αριθμϐ ημειώςεων και Εκπαιδευτικών βοηθημϊτων, ϋχει εκδώςει Επιςτημονικϋσ μονογραφύεσ, εργαςύεσ του ϋχουν παρουςιαςτεύ ςε Επιςτημονικϊ υνϋδρια και περιοδικϊ ενώ ϋχει διατελϋςει και Επιςτημονικϐσ Τπεϑθυνοσ ςε εγκεκριμϋνα ερευνητικϊ προγρϊμματα. Σα ερευνητικϊ του ενδιαφϋροντα εςτιϊζονται ςτην Πυρηνικό Υυςικό, ςτην Οπτικό υμβολομετρύα καθώσ και ςτην Ολογραφύα. Εύναι μϋλοσ τησ Ϊνωςησ Ελλόνων Υυςικών, τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Πυρηνικόσ Υυςικόσ καθώσ και τησ American Association of Physics Teachers. Ϋταν, απϐ το 1995 και για δϋκα ςυνολικϊ ϋτη, Επιςτημονικϐσ υνεργϊτησ τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ. χετικϊ πρϐςφατα ςυνεργϊζεται με το Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο (Ε.Μ.Π.) ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα Κοςμικόσ Ακτινοβολύασ. Ο κ. Αραβαντινϐσ εύναι μϋλοσ του Γενικοϑ Σμόματοσ Υυςικόσ Φημεύασ & Σ/Τ του ΣΕΙ Αθόνασ και εύναι Τπεϑθυνοσ των Εργαςτηρύων Ολογραφύασ, Οπτικόσ υμβολομετρύασ και Επιςτημονικόσ Υωτογραφύασ. Δύδαξε Υυςικό ςε Σμόματα ϐπωσ : Οπτικόσ και Οπτομετρύασ, Σοπογραφύασ και Ενεργειακόσ Σεχνολογύασ ενώ διδϊςκει ανελλιπώσ ςτο Σμόμα τησ Υωτογραφύασ και Οπτικοακουςτικών Σεχνών απϐ το

188 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΥΨΣΕΙΝΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ: ΑΘΗΝΑ 9/5/1968 ΠΡΩΣΟ ΠΣΤΧΙΟ: ΣΕΙ ΟΠΣΙΚΗ ΑΘΗΝΨΝ 1991 ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΑ: Μ.Sc.by Research in Optometry and Vision Sciences, UMIST, Αναγνώριςη ΔΙΚΑΣΑ : ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ : ΑΓΓΛΙΚΑ (Proficiency Cambridge 1987) ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Εργαςύα ςτα καταςτόματα Optical-Παπαδιαμαντϐπουλοσ απϐ το 1990 ϋωσ και ςόμερα ωσ Οπτικϐσ, Οπτομϋτρησ και Εφαρμοςτόσ Υακών Επαφόσ. Σα τελευταύα 10 ϋτη υπεϑθυνοσ τμόματοσ Υακών Επαφόσ ςτο ιςτορικϐ κατϊςτημα τησ Ερμοϑ (Ερμοϑ 6 ϑνταγμα) ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Α) Εργαςτηριακϐσ υνεργϊτησ του ΣΕΙ Οπτικόσ ςτην Αθόνα απϐ τον Οκτώβριο του 1995 ϋωσ ςόμερα, ςτο Εργαςτόριο Κλινικόσ Διϊθλαςησ, απϐ το 2004 ςτο Εργαςτόριο και ςτη Θεωρύα των Βοηθημϊτων Όραςησ, και απϐ το 2009 ςτην Θεωρύα τησ Σεχνολογύασ Οφθαλμικών Υακών ΙΙ. Β) Μϋλοσ του διδακτικοϑ προςωπικοϑ ςτουσ Μεταπτυχιακοϑσ κϑκλουσ ςεμιναρύων πϊνω ςτην Κλινικό Διϊθλαςη και ςτουσ Υακοϑσ Επαφόσ που διενόργηςε το ΣΕΙ Οπτικόσ την διετύα για την κατϊρτιςη παλαιών αποφούτων τησ ςχολόσ. Γ) Εκπαύδευςη ςτελεχών ιδιωτικών εταιρειών του κλϊδου ςε θϋματα τησ ειδικϐτητασ μου (εταιρεύα ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΤ πολυεςτιακού φακού επαφόσ, βοηθόματα χαμηλόσ ϐραςησ, εταιρεύα ΖΗΚΟΤ φακού επαφόσ για Ορθοκερατολογύα PARAGON CRT, Johnson & Johnson-TVCI 2010,2011, κ.ϊ) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ: 1. Reading with low vision aids. M.Sc. Thesis, UMIST, Manchester, 1993 (350 ςελύδεσ) 2. Fotinakis,VP and Dickinson,CM (1994): Reading with hand magnifiers. In: Low vision: Research and new developments in rehabilitation (Eds: Koojman,AC et al.), IOS Press, Amsterdam, 1994, pp Kαθαριςμϐσ και αποςτεύρωςη Υακών Επαφόσ ΥΑΚΟΙ ΕΠΑΥΗ, ΜΙΑ ΤΓΦΡΟΝΗ ΘΕΨΡΗΗ (3 ο Κεφϊλαιο), Ι. ΚΟΛΙΟΠΟΤΛΟ & υνεργϊτεσ, Εκδϐςεισ Παριςιϊνοσ, 1997 (ςελ ) 188

189 4. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΑΜΗΛΗ ΟΡΑΗ Β. ΥΨΣΕΙΝΑΚΗ, ΕΚΔΟΕΙ ΕΛΛΗΝ, 1998, Διδακτικϐ βιβλύο ΣΕΙ Οπτικόσ απϐ το 2004, ςελύδεσ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΗ Β.ΥΨΣΕΙΝΑΚΗ, Ε. ΠΑΣΕΡΑ και Α. ΦΑΝΔΡΙΝΟ, ΕΚΔΟΕΙ ΕΛΛΗΝ, 2000, Διδακτικϐ βιβλύο ΣΕΙ απϐ το 2001, ςελύδεσ CM Dickinson and V. Fotinakis (2000): The limitations on reading speed imposed by low vision aids. Optometry and Vision Science, 77, pp Υωτεινϊκησ Β., Πατϋρασ, Ε., Πλακύτςη Α., Δρακϐπουλοσ Π και Γεωργιϊδου. (2011): Τλικϊ Υακών Επαφόσ, ΟΠΣΙΚΑ ΝΕΑ, Υεβρουϊριοσ 2011, Υωτεινϊκησ Β., Πατϋρασ Ε. Δρακϐπουλοσ Π., Γεωργιϊδου,., Πλακύτςη Α (2011): Η μυωπύα και ο ϋλεγχοσ τησ, ΟΠΣΙΚΑ ΝΕΑ, Ιοϑλιοσ 2011, ΤΠΟ ΕΚΔΟΗ 9. Ανϊγνωςη με βοηθόματα Φαμηλόσ Όραςησ Πρακτικϊ 3 ου Πανελληνύου υνεδρύου Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ιανουϊριοσ 1996, ςελ Εκφυλιςμού τησ Ψχρϊσ Κηλύδοσ, βαςικϋσ γνώςεισ για τον ςϑγχρονο Οπτικϐ-Οπτομϋτρη - Πρακτικϊ 4 ου Πανελληνύου υνεδρύου Οπτικόσ-Οπτομετρύασ, Νοϋμβριοσ 2007, ςελ Υακού Επαφόσ, Κερατοειδόσ και ακχαρώδησ Διαβότησ Πρακτικϊ 5 ου Πανελληνύου υνεδρύου Οπτικόσ και Οπτομετρύασ, Υεβρουϊριοσ, 2000, ςελ Ε.Πϊπασ, Β. Υωτεινϊκησ (2004): Ο υποψόφιοσ για Διαθλαςτικό Φειρουργικό μπορεύ να παραμεύνει πελϊτησ μασ. κϋψεισ και ιδϋεσ για το πριν και το μετϊ ΟΠΣΙΚΑ ΝΕΑ Προβλόματα ςτην Οπτικό απϐδοςη των μαλακών Υακών Επαφόσ Πρακτικϊ 6 ου Πανελληνύου υνεδρύου Οπτικόσ & Οπτομετρύασ, Μϊρτιοσ 2002, ςελ Αναζητώντασ την ιδανικό εφαρμογό ςε ϋναν νϋο χρόςτη Υακών Επαφόσ Πρακτικϊ 7 ου υνεδρύου Οπτικόσ & Οπτομετρύασ, Νοϋμβριοσ 2004, ςελ ϑγχρονη θεώρηςη του κερατϐκωνου Πρακτικϊ 8 ου υνεδρύου Οπτικόσ και Οπτομετρύασ, Δεκϋμβριοσ 2006, ςελύδεσ Κλινικό εμπειρύα με ϋναν RGP πολυεςτιακϐ Υακϐ Επαφόσ Πρακτικϊ 8 ου υνεδρύου Οπτικόσ και Οπτομετρύασ, Δεκϋμβριοσ 2006, ςελύδεσ ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: Μϋλοσ απϐ το 1993 τησ British Contact Lens Association (BCLA) και ϋωσ το 2003 τησ Applied Vision Association (AVA). Επύςησ, κϊτοχοσ διπλώματοσ ςυμμετοχόσ ςε μεταπτυχιακϊ ςεμινϊρια πϊνω ςτην Διαθλαςτικό Φειρουργικό απϐ το NEW YORK UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE (2002). 189

190 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΕΠΨΝΤΜΟ: ΓΕΨΡΓΙΑΔΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΣΕΛΛΑ ΗΜ/ΝΑ ΓΕΝΝΗΗ: 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 1977 ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΑΒΑΓΗΝΨΝ 85, ΑΘΗΝΑ Σ.Κ.:11142 ΣΗΛ: Ε-MAIL: 1.Πτυχιούχοσ τμόματοσ Οπτικόσ ΣΕΙ Αθόνασ Οκτώβρησ Πτυχιούχοσ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών ςτην ειδύκευςη «Οπτικό και Όραςη» του Πανεπιςτημύου Κρότησ το Μϊρτη του Επαγγελματικό δραςτηριότητα : το κατϊςτημα οπτικών με την επωνυμύα Vista απϐ 17 Νοϋμβρη 2000 ϋωσ 10 Οκτώβρη το Οφθαλμολογικϐ κϋντρο LASERVISION απϐ τον Ιοϑλιο του 2006 ϋωσ ςόμερα. Επιςτημονικϐσ ςυνεργϊτησ ςτο ΣΕΙ Αθόνασ, τμόμα Οπτικόσ και Οπτομετρύασ απϐ τον Οκτώβρη 2010 ϋωσ Ιοϑλη Ανακοινώςεισ ςε υνϋδρια : 190

191 1. M. Chiridou, M. Chalikia, S. Georgiadou, A. J. Kanellopoulos, Is wavefrontguided necessary for re-treatments? A comparison of 65 wavefront-guided LASIK enhancements with 64 asphericity-adjusted enhancements, Poster presentation, 11 th Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 1-4 February M. Chalikia, M. Chiridou, S. Georgiadou, A. J. Kanellopoulos, A prospective evaluation of asphericity-adjusted LASIK with the Allegretto-Wave and the M2 in 645 eyes, Poster presentation, 11 th Winter Refractive Surgery Meeting, Athens, Greece, 1-4 February S. Georgiadou, M. Chiridou, A. J. Kanellopoulos, Laboratory evaluation of LASIK flap parameters created with two femtosecond lasers, 18 th Congress of ESCRS, Paris 4-8 September M. Chiridou, S. Georgiadou, A. J. Kanellopoulos, LASIK with the Wavelight surgery station: ultra-flap femtosecond technology and the 500Hz excimer laser. Initial clinical experience 18 th Congress of ESCRS, Paris 4-8 September M. Chiridou, S. Georgiadou, A. J. Kanellopoulos, The importance of a thorough pre-operative evaluation protocol, intra- operative data registration, equipment calibration in the results of LASIK procedure, ESONT meeting, Paris 4-6 September Παρακολουθόςεισ υνεδρύων : Επιςτημονικό Ημερύδα «ϑγχρονη Οπτομετρικό Πρακτικό & Διϊγνωςη» ςτο ΣΕΙ Αθόνασ, Μαιοσ ο Πανελλόνιο υνϋδριο Οπτικόσ & Οπτομετρύασ, Νοϋμβριοσ ο Πανελλόνιο υνϋδριο Οπτικόσ & Οπτομετρύασ, Δεκϋμβριοσ rd Aegean Summer School In Visual Optics, Ιοϑνιοσ Ιοϑλιοσ th Aegean Summer School In Visual Optics, Ιοϑνιοσ Ιοϑλιοσ th Winter Refractive Surgery Meeting of ESCRS & 21 ST Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery, Υεβρουϊριοσ 2007 ASCRS / ASOA Annual Symposium & Congress Chicago Illinois, Απρύλιοσ ο Διεθνϋσ υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Ενδοφακών και Διαθλαςτικόσ Φειρουργικόσ, Υεβρουϊριοσ ο Διεθνϋσ υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Ενδοφακών και Διαθλαςτικόσ Φειρουργικόσ, Υεβρουϊριοσ

192 18 th Congress of ESCRS, Paris, επτεμβριοσ 2010 ESONT meeting, επτεμβριοσ Ξϋνεσ γλώςςεσ : Αγγλικϊ, First Certificate in English (Lower) 192

193 Προγρϊμματα πουδών 193

194 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ Ε ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

195 ΥΔΓΙΟ NEOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ: ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΔΣΡΙΑ ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ΠΡΩΣΟ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Α') Α/Α Μ. α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 1 1 OPT1011 Οπηομεηρικά Mαθημαηικά ΜΓΤ Τ OPT1012 Γεωμετρική Οπτική ΜΔΤ Τ OPT1013 Βιολογία ηοσ ανθρώποσ ΜΓΤ Τ OPT1014 Φσζιολογία ΜΓΤ Τ OPT1015 Διδικά θέμαηα Υημείας ΜΓΤ Τ OPT1016 Γενική Αναηομία ΜΓΤ Τ ΤΝΟΛΟ: ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ΠΡΩΣΟ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Β') α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 7 1 OPT2011 Διδική Αναηομία ΜΓΤ Τ OPT2012 Γενική Παθολογία ΜΓΤ Τ OPT2023 Φυσική Οπτική ΜEY Τ , OPT2024 Σετνολογία Οπηικών Τλικών ΜΓΤ Τ , OPT2035 Ιστορία & Οπτική Ουθαλμικών Φακών ΜΔ Τ ΤΝΟΛΟ:

196 ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ΔΕΤΣΕΡΟ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Γ ) α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 12 1 OPT3031 Γεονηολογία Οπηικού-Οπηομέηρη ΓΟΝΑ Τ OPT3022 Οπηικά Όργανα ΜΔΤ Τ OPT3023 Αναηομία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT3024 Φσζιολογία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT3035 Σετνολογία Οθθαλμικών Φακών Ι ΜΔ Τ ΤΝΟΛΟ: ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ΔΕΤΣΕΡΟ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Δ') α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 17 1 OPT4021 Νεσροθσζιολογία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT4022 Οπηική ηης Όραζης ΜΔΤ Τ OPT4033 Παθολογία Οθθαλμού ΜΔ Τ OPT4034 Ξένη Ορολογία Διδικόηηηας ΜΔ Τ OPT4035 Σετνολογία Οθθαλμικών Φακών ΙΙ ΜΔ Τ OPT4045 Οθθαλμική & Κλινική Γιάθλαζη ΜΔ Τ ΤΝΟΛΟ:

197 ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ΣΡΙΣΟ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Ε') α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 23 1 OPT5031 Μικροβιολογία Οθθαλμού ΜΔ Τ OPT5032 Διζαγωγή ζηην Οπηομεηρία ΜΔ Τ OPT5023 Φαρμακολογία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT5014 Δθαρμογές Πληροθορικής ζηην Οπηική ΜΓΤ Τ OPT5035 Σετνολογία Οθθαλμικών Φακών ΙΙI ΜΔ Τ Α 6 OPT9043 Κοζηολόγηζη & Σιμολόγηζη ΓΟΝΑ ΔΤ Β 6 OPT9042 ηοιτεία Δμπορικού & Δργαηικού Γίκαιοσ ΓΟΝΑ ΔΤ ΤΝΟΛΟ: ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ΣΡΙΣΟ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Σ') α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 29 1 OPT6031 Κλινική Οπηομεηρία ΜΔ Τ OPT6032 Γιόθθαλμη Όραζη ΜΔ Τ OPT6033 Φακοί Δπαθής ΜΔ Τ OPT6034 Βοηθήμαηα Όραζης ΜΔ Τ OPT6047 Σετνικές Πωλήζεων- Μάρκεηινγκ ΓΟΝΑ Τ Α 6 OPT9036 Δργαζιακή Αζθάλεια & Τγιεινή ΜΔ ΔΤ Β 6 OPT9034 Ανηιμεηώπιζη Γλασκώμαηος ΜΔ ΔΤ ΤΝΟΛΟ:

198 ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ: ΣΕΣΑΡΣΟ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Ζ') α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 35 1 OPT7031 Διδικές Σετνικές Οπηομεηρικού Δλέγτοσ ΜΔ Τ OPT7032 Βαζικές Αρτές Ορθοπηικής ΜΔ Τ OPT7033 Κλινική Άζκηζη Φακών Δπαθής ΜΔ Τ OPT7038 Δργονομία & Φωηιζμός Περιβάλλονηος ΜΔ Τ OPT7045 Οργάνωζη-Γιοίκηζη Δπιτείρηζης ΓΟΝΑ Τ A 6 OPT9024 Φστολογία ηης Όραζης ΜΔY EΤ B 6 OPT9035 LASER και Οπηικές εθαρμογές ΜΔY ΔΤ ΤΝΟΛΟ: ΕΣΟ ΠΟΤΔΩΝ : ΣΕΣΑΡΣΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Η') α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ 1 OPT8001 Πρακηική Άζκηζη Τ OPT8032 Πηστιακή Δργαζία ΜΔ Τ ΤΝΟΛΟ:

199 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ (ΔΤ) α/α ΚΩΓΗΚΟ Μ Α Θ Ζ Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ 1 OPT9042 ηοιτεία Δμπορικού & Δργαηικού Γίκαιοσ ΓΟΝΑ ΔΤ OPT9043 Κοζηολόγηζη & Σιμολόγηζη ΓΟΝΑ ΔΤ OPT9034 Ανηιμεηώπιζη Γλασκώμαηος ΜΔ ΔΤ OPT9036 Δργαζιακή Αζθάλεια & Τγιεινή ΜΔ ΔΤ OPT9035 LASER και Οπηικές εθαρμογές ΜΔY ΔΤ OPT9024 Φστολογία ηης Όραζης ΜΔY ΔΤ ( ΟΗ ΠΟΤΓΑΣΔ ΔΠΗΛΔΓΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ 1 ΑΠΟ ΣΑ 2 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΚΑΣ'ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΑ Δ, Σ, Ε ΔΞΑΜΖΝΑ )

200 α/α ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΚΜ ΔΜ Θ Δ ECTS 9 ΜΓΥ Τ ΜΔY Τ ΜΔ Τ ΓΟΝΑ Τ 11 0 ΤΝΟΛΟ : (40+1) ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ: 174

201 OPT1011 ECTS 4 Οπτομετρικϊ Μαθηματικϊ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Βαςικϋσ ϋννοιεσ ϊλγεβρασ, ςυναρτόςεισ και ϐρια αυτών, επύλυςη εξιςώςεων με χρόςη πινϊκων, διαφορικϐσ και ολοκληρωμϋνοσ λογιςμϐσ. διανυςματικϋσ ςυναρτόςεισ, ανϊλυςη Fourier, ολοκληρωτικού μεταςχηματιςμού, μιγαδικϋσ ςυναρτόςεισ, διαφορικϋσ εξιςώςεισ, ειδικϋσ ςυναρτόςεισ, γραμμικϋσ εξιςώςεισ διαφορών Βαςικϋσ αρχϋσ γεωμετρύασ, καμπϑλη και ελλειπτικό επιφϊνεια, : ςυναρτόςεισ μιασ μεταβλητόσ και αναλυτικό γεωμετρύα Βαςικϋσ ϋννοιεσ ςτατιςτικόσ ( ιςτογρϊμματα, μϋςοσ ϐροσ, τυπικό απϐκλιςη ) OPT1012 ECTS 6 Γεωμετρικό Οπτικό ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διϊδοςη φωτϐσ, Αρχό ελϊχιςτου χρϐνου - οπτικοϑ δρϐμου, ακτύνεσ Ανϊκλαςη Κϊτοπτρα Διϊθλαςη επύπεδεσ επιφϊνειεσ- πρύςματα διαςκεδαςμϐσ, Ορικό γωνύα ολικό ανϊκλαςη Διϊθλαςη ςφαιρικϋσ επιφϊνειεσ Λεπτού φακού εξιςώςεισ καταςκευαςτών φακών - Gauss Newton, Ιςχϑσ φακών, κλύςη, Δημιουργύα ειδώλου, εγκϊρςια μεγϋθυνςη, ςυνδυαςμϐσ λεπτών φακών Υακού με πϊχοσ - θεμελιώδη ςημεύα, Πορεύεσ ακτινών, Ειςαγωγό ςτη θεωρύα των μητρών Εκτροπϋσ φακών (Μονοχρωματικϋσ και χρωματικϋσ) 195

202 OPT1013 ECTS 4 Βιολογύα του ανθρώπου ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειςαγωγό ςτισ γενικϋσ αρχϋσ τησ βιολογύασ Μελϋτη του ανθρώπινου ςώματοσ. Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ ανατομύασ και τησ φυςιολογύασ, Ανϊπτυξη, γόρανςη Γενετικό και κληρονομικϐτητα Ανοςολογύα και ανθρώπινεσ αςθϋνειεσ Εξϋλιξη Οικολογύα, και την επύδραςη του ανθρώπου ςτο περιβϊλλον. OPT1014 ECTS 5 Υυςιολογύα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Tο Kυκλοφορικϐ ϑςτημα, H καρδιϊ ωσ αντλύα, ρυθμικό διϋγερςη τησ καρδιϊσ, αιμοδυναμικό, η ςυςτηματικό και η πνευμονικό κυκλοφορύα, ϋλεγχοσ τησ κυκλοφορύασ και ρϑθμιςη τησ αρτηριακόσ πύεςησ, κατϊ λεπτϐ ϐγκοσ αύματοσ. Λειτουργύεσ τησ αναπνοόσ, ανταλλαγό και μεταφορϊ αερύων, ρϑθμιςη τησ αναπνοόσ. Nεφρικό κυκλοφορύα, λειτουργύα νευρώνα, πλαςματοκϊθαρςη, ιςοζϑγιο H2O και ηλεκτρολυτών. Pϑθμιςη τησ οξεοβαςικόσ ιςορροπύασ. Διακύνηςη τησ τροφόσ και εκκριτικϋσ λειτουργύεσ. Πϋψη και απορρϐφηςη ςτο γαςτρεντερικϐ ςωλόνα. ϑντομη αναςκϐπηςη του μεταβολιςμοϑ, ρυθμϐσ μεταβολιςμοϑ, ρϑθμιςη τησ πρϐςληψησ τροφόσ, θερμορρϑθμιςη. Oργϊνωςη του νευρικοϑ ςυςτόματοσ, βαςικϋσ λειτουργύεσ των ςυνϊψεων και των νευρωνικών κυκλωμϊτων. Λειτουργικό ανατομύα του κεντρικοϑ νευρικοϑ ςυςτόματοσ, ϋλεγχοσ των κινόςεων, νοητικϋσ λειτουργύεσ του εγκεφϊλου και ςυμπεριφορϊ. Tο αυτϐνομο νευρικϐ ςϑςτημα. Λειτουργύα των αιςθητηρύων οργϊνων ϐραςη, ακοό. 196

203 OPT1016 ECTS 5 Γενικό Ανατομύα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Οςτεολογύα πονδυλικό ςτόλη κελετϐσ Θώρακα κελετϐσ ϊνω και κϊτω ϊκρων κελετϐσ πυϋλου. Κυκλοφορικϐ Καρδιϊ Γενικϊ περύ αγγεύων Μικρό μεγϊλη κυκλοφορύα Αρτηρύεσ, Υλϋβεσ. Αναπνευςτικϐ ϑςτημα Πεπτικϐ ϑςτημα OPT1015 ECTS 6 Ειδικϊ Θϋματα Φημεύασ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Δομό του ατϐμου: ανακϊλυψη των θεμελιωδών ςωματιδύων. Kβαντικό θεωρύα, φωτοηλεκτρικϐ φαινϐμενο, θεωρύα υλοκυμϊτων, περύθλαςη ηλεκτρονύων. Περιοδικϐσ Πύνακασ και περιοδικϋσ ιδιϐτητεσ, δομό, κανονικϐτητεσ. Aτομικϊ τροχιακϊ. Mοριακϊ τροχιακϊ. Xημικού δεςμού, Van der Waals, δεςμϐσ υδρογϐνου. Διϊκριςη τησ ϑλησ και των ςυςτημϊτων διαςπορϊσ. Xημικό κινητικό: εύδη ταχυτότων, τϊξη αντύδραςησ, εξιςώςεισ, ενϋργεια ενεργοπούηςησ, κατϊλυςη, καταλϑτεσ Oι οργανικϋσ ενώςεισ: ταξινϐμηςη και ονοματολογύα. Iςομϋρειεσ και ςτερεοχημεύα. Tα κυριϐτερα μϋλη των ομολϐγων ςειρών. Aρωματικϐσ χαρακτόρασ, βενζϐλιο και παρϊγωγα Πρωτεώνεσ, ϋνζυμα, μεταβολιςμϐσ, λιπύδια, ορμϐνεσ, RNA DNA Aςκόςεισ: Bαςικϋσ τεχνικϋσ χημεύασ. Προςδιοριςμού φυςικών ςταθερών και μεγεθών. Παραςκευϋσ διαλυμϊτων. Διαλυτϐτητα αλϊτων. Ποιοτικό εξϋταςη οςμωτικών ιδιοτότων. Eκτϋλεςη χημικών αντιδρϊςεων Aντιδρϊςεισ χημικόσ ιςορροπύασ Oγκομετρύα φυςικών προώϐντων 197

204 OPT2011 ECTS 5 Ειδικό Ανατομύα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Οςτϊ Κεφαλόσ - (κρανύου προςώπου ) Μϑεσ προςώπου Νευρικϐ ϑςτημα Διαύρεςη νευρικοϑ ςυςτόματοσ Εγκϋφαλοσ νευρικϋσ οδού εγκεφϊλου, εγκεφαλικϋσ ςυζυγύεσ Νωτιαύοσ μυελϐσ, Μόνιγγεσ εγκεφϊλου Αγγεύα Εγκεφϊλου OPT2012 ECTS 5 Γενικό Παθολογύα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειςαγωγό ςτην Παθολογύα, τον οριςμϐ, τα υποςυςτόματα, το πεδύο εφαρμογόσ τησ Παθολογύασ, επιςτημονικό μελϋτη των αςθενειών και κϊποιεσ τεχνικϋσ που χρηςιμοποιοϑνται. Εκφυλιςτικϋσ διαδικαςύεσ και διαταραχϋσ του μεταβολιςμοϑ. Κυκλοφορικϋσ διαταραχϋσ. Τπεραιμύα, την κυκλοφοριακό ςυμφϐρηςη Υλεβικό, ιςχαιμύα, ϋμφραγμα, αιμορραγύα, θρϐμβωςη, εμβολό, ούδημα, οκ. Υλεγμονό, Ανταπϐκριςη των μαλακών και ςκληρών ιςτών ςε τραυματιςμοϑσ. Οξεύα φλεγμονό - χρϐνια φλεγμονό Τπερευαιςθηςύα και αλλεργύεσ Κοινϋσ βακτηριδιακϋσ λοιμώξεισ, δηλαδό πυογϐνο, Εντερικϐσ πυρετϐσ, η φυματύωςη, ςϑφιλη, Λϋπρα, μυκητύαςη. AIDS Κοινϋσ αςθϋνειεσ των οςτών Επιπτώςεισ των χημικών, φυςικών παραγϐντων περιλαμβανομϋνησ τησ ιονύζουςασ ακτινοβολύασ, ιδύωσ για τα οςτϊ και τα δϐντια. Διαταραχϋσ τησ διατροφόσ Μεταβολικϋσ διαταραχϋσ π.χ. Ραχύτιδα, ςκορβοϑτο, ακχαρώδη Διαβότη, κλπ. τοιχειώδησ γνώςη τησ δυςμορφύασ των ϐγκων. Σαξινϐμηςη - Φαρακτηριςτικϊ των καλοηθών και κακοηθών ϐγκων Καρκινογϋνεςη. Μϋθοδοι εξϊπλωςησ. Διαγνωςτικϋσ μϋθοδοι για τον καρκύνο Αναιμύεσ, λευχαιμύα, αιμολυτικό, αιμορραγύα, και εργαςτηριακϋσ εξετϊςεισ 198

205 OPT2023 ECTS 6,5 Υυςικό Οπτικό ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σαλαντώςεισ, Κϑματα, Αρμονικϊ κϑματα, Κυματικό θεωρύα φωτϐσ υμβολό, Περύθλαςη (Fresnel και Fraunhofer), υμφωνύα, Πϐλωςη, κϋδαςη Ακτινοβολύα μϋλανοσ ςώματοσ, Απορρϐφηςη, Λϋιζερ, εξιςώςεισ Maxwell Εφαρμογϋσ φυςικόσ οπτικόσ (μη ανακλώντα επιςτρώματα, ςυμβολομετρύα, Polaroid, ολογραφύα) OPT2024 ECTS 6,5 Σεχνολογύα Οπτικών Τλικών ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Πρώτεσ ϑλεσ, κατεργαςύεσ-προώϐντα. Φημεύα μακρομορύων. Κρυςταλλικϐτητα. Δομό Kρυςταλλικών τερεών (Kρυςταλλικϊ πλϋγματα, Kρυςταλλογραφικϋσ διευθϑνςεισ και κρυςταλλογραφικϊ επύπεδα). Mικροςκοπικό εξϋταςη. χϋςεισ τϊςησ-παραμϐρφωςησ. Eλαςτικό παραμϐρφωςη. Πλαςτικό παραμϐρφωςη. Mηχανιςμού Eνύςχυςησ χηματιςμϐσ και δομό τησ υϊλου. Πορςελϊνη. Ειςαγωγό ςτη δομό των πολυμερών. Μηχανικό και θερμομηχανικό ςυμπεριφορϊ των πολυμερών. Ιξωδοελαςτικϐτητα. Ρεολογύα. Πολυμεριςμϐσ, τϑποι πολυμερών, πλαςτικϊ, ελαςτομερό, ύνεσ, εφαρμογϋσ. ϑνθετα υλικϊ. Ενιςχυμϋνα ςϑνθετα υλικϊ. Παραμϐρφωςη και θραϑςη. Kαταςτροφικό Aποτυχύα Yλικών (Failure), Θραϑςη υλικών (fracture), κϐπωςη υλικών (fatigue), Eρπυςη υλικών (creep). Aπϐκριςη Yλικών ςε Tϊςεισ - Γραμμικό Eλαςτικό υμπεριφορϊ- Θερμικό υμπεριφορϊ - τοιχεύα Πλαςτικόσ υμπεριφορϊσ. - Iξωδοελαςτικό υμπεριφορϊ - Θεωρύα Eξαρθρώςεων - Mηχανιςμού Eνύςχυςησ Ϊρπυςη, Θραϑςη, Kϐπωςη Eπιλογό Yλικοϑ - Aνϊγκη Eπιλογόσ Παραδεύγματα Eπιλογόσ Yλικών - Tϑποι Yλικών -Tϑποι Iδιοτότων Yλικών υγκριτικό Mελϋτη Yλικών -Mϋταλλα και Kρϊματα χεδιαςμϐσ Kραμϊτων - Πολυμερό - Kεραμικϊ - ϑνθετα Yλικϊ - ϑγκριςη μετϊλλων. 199

206 OPT2035 ECTS 7 Ιςτορύα και Οπτικό Οφθαλμικών Υακών ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σο γυαλύ την Προώςτορικό Εποχό Απϐ τουσ Αιγυπτύουσ μϋχρι το Μoυρϊνο. Οι Ωραβεσ και η ανϊπτυξη τησ Ταλουργύασ. Απϐ το «κοινϐ», ςτο «Οπτικϐ» Γυαλύ. - Βαςικού τϑποι γυαλιοϑ: Γυαλύ CROWN Γυαλύ FLINT Γυαλύ υψηλοϑ δεύκτη διϊθλαςησ Οργανικϐ (πλαςτικϐ) γυαλύ Σα Πολυμερό ςτην Οπτικό και την βιομηχανύα Οφθαλμικών Υακών. Οπτικϐσ Υακϐσ Βαςικϋσ ϋννοιεσ Σϑποι καταςκευαςτών Διϊθλαςη, νϐμοι του Snell Ακτύνεσ, καμπυλϐτητα και Ιςχϑσ φακών Σϑποι Υακών και ιδιϐτητεσ τουσ Δεύκτησ διϊθλαςησ και αριθμϐσ Abbe Ιςοχρωματικού και αχρωματικού φακού. Οπτικϋσ Ιδιϐτητεσ Οφθαλμικοϑ Υακοϑ Απορρϐφηςη και χρώμα Προςταςύα απϐ Ακτινοβολύεσ Πολωτικϐσ και Υωτοχρωμικϐσ φακϐσ χεδιαςτικϋσ Βελτιώςεισ οφθαλμικών Υακών Αςφαιρικό ςχεδύαςη Επιφανειακϋσ βελτιώςεισ Αντιανακλαςτικϋσ και αντιχαρακτικϋσ επιςτρώςεισ. Ανϊλυςη ςφαλμϊτων απεικϐνιςησ φακών, (α) Μονοχρωματικϊ ςφϊλματα Seidel, φαιρικόσ εκτροπόσ Κϐμησ Αςτιγματιςμοϑ - Καμπϑλωςη και παραμϐρφωςη πεδύου - (β) Φρωματικϊ ςφϊλματα. Οπτικϊ ςυςτόματα φακών, Οπτικϊ Φαρακτηριςτικϊ Οφθαλμικών Υακών, Κϑριεσ εςτύεσ - Κϑρια επύπεδα Δεςμικϊ ςημεύα. Τλικϊ κελετών Οφθαλμικών Υακών Απϐ το Ξϑλο, ςτην Σαρταροϑγα και τα μϋταλλα Πλαςτικϊ Τλικϊ Ρητύνεσ και Αςετϊτ Φρυςϐσ και Πλατύνα Μεταλλικϊ Κρϊματα και Νικϋλιο υςτόματα κελετικών και Προςωπικών Μετρόςεων για Εφαρμογό διορθωτικών Οφθαλμικών Υακών. 200

207 OPT3022 ECTS 7 Οπτικϊ Όργανα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Υωσ Πηγϋσ φωτϐσ Ραδιομετρύα Υωτομετρύα, Υωτϐμετρα φαςματϐμετρα. Θεμελιώδη μεγϋθη οπτικών οργϊνων (Διϊφραγμα ανούγματοσ- κϐρη ειςϐδου εξϐδου βινιετϊριςμα - αριθμητικϐ ϊνοιγμα-γωνύα ϐραςησ, αριθμϐσ f). Ποιϐτητα ειδώλου, διακριτικϐ ϐριο, ςυνϊρτηςη οπτικόσ μεταφορϊσ, ςυνϊρτηςη διαςπορϊσ ςημεύου. Μεγεθυντικϐσ φακϐσ, Προςοφθϊλμια ςυςτόματα, υςτόματα προβολόσ, Μικροςκϐπιο, Σηλεςκϐπιο-Κιϊλια, Υωτογραφικϋσ μηχανϋσ Υωτογραφικού φακού. Περιςκϐπιο-Ενδοςκϐπιο.. OPT3023 Ανατομύα Οφθαλμού ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Κϐγχοσ, Λειτουργύεσ διαςτϊςεισ, ϊξονεσ, δομό τα οςτϊ του οφθαλμικοϑ κϐγχου, τα τοιχώματα, θϋςη και περιεχϐμενο. Μακροςκοπικό ανατομύα βλεφϊρων (διατϊςεισ- ιςτού ςχόμα - επύκανθοσ), Δομό (δϋρμα μϑεσ- βολβικϐσ επιπεφυκώσ), Αδϋνεσ (Μεώβομιανού, του Moll, του Zeiss, του Wolfring) Βλϋφαρα, κινόςεισ των βλεφϊρων, βλεφαρϐςπαςμοσ, Δακρυώκού αδϋνεσ (μακροςκοπικό ανατομύα, ιςτολογύα), δομό δακρυώκόσ ςυςκευόσ, Επιπεφυκϐτασ, ςκληρϐσ χιτώνασ, κερατοειδόσ, τα μϋρη τησ ύριδασ, χοριοειδόσ, υδατοειδϋσ και υαλώδεσ, κρυςταλλοειδόσ φακϐσ, ζύννειοσ ζώνη, αμφιβληςτροειδόσ 201

208 OPT3024 Υυςιολογύα Οφθαλμού ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ο Βολβϐσ, Εξωτερικού μϑεσ, αρτηρύεσ και ϊλλα αγγεύα, νεϑρα (ςυμπαθητικϊ-παραςυμπαθητικϊ), γϊγγλια. Βλϋφαρα, Αιμϊτωςη, Νεϑρωςη, κινόςεισ των βλεφϊρων, βλεφαρϐςπαςμοσ, Δακρυώκού αδϋνεσ δακρυώκϐ ϋκκριμα, ϐγκοσ δακρϑων και βλεφαριςμϐσ, αντανακλαςτικϊ, απαγωγό δακρϑων, τονικϐτητα και ph, διαγνωςτικού μϋθοδοι ποιϐτητασ & ποςϐτητασ δακρϑων, κερατοειδόσ και αιςθητικϐτητα, φυςιολογύα τησ ύριδασ, αντανακλαςτικϐ τησ κϐρησ, κρυςταλλοειδόσ φακϐσ, ζύννειοσ ζώνη, -λειτουργύα προςαρμογόσ. Αμφιβληςτροειδόσ και λειτουργύεσ οπτικοϑ ςυςτόματοσ (οπτικϐ ερϋθιςμα, διακριτικό ικανϐτητα, προςαρμογό ςτο ςκοτϊδι και το φωσ, φαςματικό ευαιςθηςύα, φαινϐμενο Purkinje, ϋγχρωμη ϐραςη, οπτικό οδϐσ, (οπτικϐ νεϑρο χύαςμα οπτικϐσ εγκϋφαλοσ). OPT3031 Δεοντολογύα Οπτικού-Οπτομϋτρη ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σο επϊγγελμα του Οπτικοϑ - Οπτομϋτρη, προϒποθϋςεισ ϊςκηςησ του, Απαγορεϑςεισ και ποινϋσ Εκπαύδευςη και εξειδικεϑςεισ, Περιοριςμού ςτην πρϐςβαςη ςτο επϊγγελμα, νομοθεςύα και υποχρεώςεισ. χϋςεισ με Σαμεύα και Σρϊπεζεσ. Περιοριςμού ςτην ϊςκηςη εξουςύασ και την ανϊθεςη ευθϑνησ. Επαγγελματικού Κώδικεσ Δεοντολογύασ. Επαγγελματικό αλληλεγγϑη Εθνικού, κοινωνικού, ςυνδικαλιςτικού και επαγγελματικού κανϐνεσ ςυμπεριφορϊσ 202

209 OPT3035 Σεχνολογύα Οφθαλμικών Υακών Ι ECTS 8 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Οπτικϊ υλικϊ, οπτικϊ ςυςτόματα, ςφϊλματα φακών, διϐρθωςη ςφαλμϊτων, Λεπτού φακού τϑποσ καταςκευαςτών φαιρικού φακού, Ιδιϐτητεσ, ςφϊλματα, ςφαιροκυλινδικού και αςτιγματικού φακού, Εξουδετϋρωςη, Μϋτρηςη ιςχϑοσ και καμπυλϐτητασ, δεύκτησ διϊθλαςησ, ςχϋςη αριθμοϑ Abbe και δεύκτη διϊθλαςησ, Μετατροπϋσ: ςφαιρικϋσ και τορικϋσ, εκτϋλεςη ςφαιρικόσ και ςφαιροκυλινδρικόσ ςυνταγόσ. OPT4021 Νευροφυςιολογύα Οφθαλμού ECTS 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΛΗΧΗ ΕΙΚΟΝΑ: Δομό και λειτουργύα των νευρώνων του αμφιβληςτροειδοϑσ. ΟΠΣΙΚΟΙ ΟΔΟΙ Ε ΤΝΘΗΚΕ ΥΨΣΙΜΟΤ. Αρχϋσ ςχεδιαςμοϑ αιςθητηριακοϑ ςυςτόματοσ εξειδύκευςη ςτο χώρο ΟΠΣΙΚΟΙ ΟΔΟΙ Ε ΤΝΘΗΚΕ ΚΟΣΟΤ. Σαχϑτητα ευαιςθηςύα και προςαρμοςτικϐτητα των αμφιβληςτροειδικών νευρώνων. ΟΠΣΙΚΟΙ ΟΔΟΙ Ε ΤΝΘΗΚΕ ΗΜΙΥΨΣΟ χωρικό, χρονικό ανϊλυςη τησ αμφιβληςτροειδικόσ εικϐνασ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ ΥΨΣΟΫΠΟΔΟΦΕΨΝ - Φρωματικϐσ ϋλεγχοσ τησ αμφιβληςτροειδικόσ εικϐνασ Οργϊνωςη του αμφιβληςτροειδό - νευρικού και οπτικού περιοριςμού τησ οπτικόσ οξϑτητασ.- Νευρικό εικϐνα ςτον εγκϋφαλο και επεξεργαςύα τησ εικϐνασ Οπτικό αντύληψη 203

210 OPT4022 Οπτικό τησ Όραςησ ECTS 7 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Εξϋλιξη του οφθαλμοϑ ςτη φϑςη ο ανθρώπινοσ οφθαλμϐσ ωσ οπτικϐ ϐργανο του ςυςτόματοσ ϐραςησ. Διαθλαςτικϊ ςτοιχεύα κερατοειδόσ και κρυςταλλοειδόσ φακϐσ. Κϐρη ειςϐδου, ϊξονεσ οφθαλμοϑ. Παραξονικού ςχηματικού οφθαλμού. Αμετρωπύεσ χαμηλόσ τϊξησ (αφεςτύαςη). τερεοςκοπικό ϐραςη αντύληψη βϊθουσ. Κυματικϋσ εκτροπϋσ οφθαλμοϑ και ποιϐτητα ειδώλου ςτον αμφιβληςτροειδό. Μαθηματικό περιγραφό ςφαλμϊτων, τοπογρϊφηςη μετώπου κϑματοσ. Ϊγχρωμη ϐραςη - Θεωρύα χρωμϊτων. Οπτομετρικϊ ϐργανα (φακϐμετρο - κερατϐμετρο οπτϐμετρο ςκιαςκϐπιο - ςχιςμοειδόσ λυχνύα) OPT4033 Παθολογύα Οφθαλμού ECTS 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Βλϋφαρα, ανωμαλύεσ θϋςησ βλεφϊρων, ερεθιςμού και μολϑνςεισ, παρϊςιτα, τραυματιςμού, ενδεύξεισ και ςυμπτώματα παθολογύασ βλεφϊρων, Θεραπεύα Βολβϐσ, Ιςτού, κϑςτεσ, ερεθιςμού και μολϑνςεισ, τραυματιςμού, ενδεύξεισ και ςυμπτώματα αςθενειών του βολβοϑ, Θεραπεύα Δακρυώκϐ ςϑςτημα, ενδεύξεισ και ςυμπτώματα, Θεραπεύα. ϑςτημα απαγωγόσ δακρϑων, ενδεύξεισ και ςυμπτώματα, Θεραπεύα. Επιπεφυκώσ, ερεθιςμού και μολϑνςεισ, ενδεύξεισ και ςυμπτώματα, Θεραπεύα. Ανωμαλύεσ, νεοπλϊςματα, Θεραπεύα. Κερατοειδόσ, ερεθιςμού και μολϑνςεισ, τραυματιςμού, ενδεύξεισ και ςυμπτώματα, Θεραπεύα. Εκταςύεσ - Κερατϐκωνοσ, δυςπλαςύεσ, Θεραπεύα. άριδα και κϐρη, ερεθιςμού και μολϑνςεισ, τραυματιςμού, κολοβώματα, ενδεύξεισ και ςυμπτώματα, δυςπλαςύεσ, Θεραπεύα 204

211 OPT4034 Ξϋνη Ορολογύα Ειδικότητασ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Βαθμιαύα εξοικεύωςη με τη δομό τησ επιςτημονικόσ γλώςςασ μϋςα απϐ αυθεντικϊ κεύμενα Οπτικόσ. Εκμϊθηςη τησ γλώςςασ ςε πολϑ προχωρημϋνο επύπεδο, ϐπωσ αυτό χρηςιμοποιεύται ςτισ επιχειρόςεισ που αςκοϑν εμπϐριο. Ειδικό ϋμφαςη δύνεται ςτην εμπορικό ορολογύα και την προφορικό επικοινωνύα. OPT4035 Σεχνολογύα Οφθαλμικών Υακών ΙI ECTS 8 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Εφαρμογϋσ μετατροπών: ςφαιρικϋσ και τορικϋσ, εκτϋλεςη ςφαιρικόσ και ςφαιροκυλινδρικόσ ςυνταγόσ. Πρύςματα. Οριςμϐσ, λεπτϐ πρύςμα, γωνύα εκτροπόσ, γωνιομετρύα, ςτοιχεύα πρύςματοσ, χρόςη πριςμϊτων, αποκϋντρωςη, ϋκκεντροι φακού. Αςφαιρικό επιφϊνεια, κωνικοειδό, αςφαιρικού φακού, τοποθϋτηςη. Επιςτρώςεισ αντιανακλαςτικϋσ, -αντιχαρακτικϋσ. Εκτϋλεςη ςυνταγών. OPT4045 Οφθαλμικό και Κλινικό Διϊθλαςη ECTS 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Λόψη Ιςτορικοϑ Ϊννοιεσ αμετρωπιών Προκαταρκτικό εξϋταςη, Εξωτερικό επιςκϐπηςη, Cover τεςτ, Ϊλεγχοσ οφθαλμικών κινόςεων, Αντανακλαςτικϐ κϐρησ Βαςικϋσ γνώςεισ : Διαθλαςιμετρο, Κερατομετρύα- Javal, χιςμοειδόσ λυχνύα Οπτικό Οξϑτητα, Οπτϐτυπα Τποκειμενικό διϊθλαςη: μϋθοδοσ ομύχλησ, η καλϑτερη ςφαύρα, διχρωματικϐ τεςτ, αςτιγματιςμϐσ, αςτεροειδόσ δύςκοσ και ςταυροκϑλινδροσ, διϐφθαλμη εξιςορρϐπηςη. Ϊλεγχοσ ευαιςθηςύασ αντύθεςησ 205

212 OPT5014 Εφαρμογϋσ Πληροφορικόσ ςτην Οπτικό ECTS 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ιςτορύα και εξϋλιξη των μηχανών hardware και του λογιςμικοϑ software. Λειτουργικϊ ςυςτόματα και περιβϊλλον. Ϊννοια & διακρύςεισ των αρχεύων Εξϊςκηςη ςτη χρόςη γραφικοϑ περιβϊλλοντοσ (windows, xwindows) και περιβϊλλοντοσ χαρακτόρων (DOS, UNIX) Δομό και λειτουργύα υπολογιςτό. Γλώςςεσ προγραμματιςμοϑ. Λειτουργικϊ ςυςτόματα. Tεχνητό νοημοςϑνη - Δύκτυα υπολογιςτών (Internet) Eφαρμογϋσ Πακϋτων Πελατολογύου και Αποθόκησ για Επιχεύρηςη Οπτικών Ειδών OPT5032 Ειςαγωγό ςτην Οπτομετρύα ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ιςτορύα τησ Οπτομετρύασ Βαςικϋσ αρχϋσ λειτουργύασ και χρόςη Βαςικών Οπτομετρικών οργϊνων (καςετύνα, ςκιαςκϐπιο, οφθαλμοςκϐπιο, φορϐπτερο, διαθλαςύμετρο, ςχιςμοειδόσ λυχνύα, τονϐμετρο) Αρχϋσ Τποκειμενικόσ Διϊθλαςησ (πύνακεσ οξϑτητασ, αμετρωπύεσ, αςτιγματιςμϐσ, εκκρεμϋσ και ςταυροκϑλινδροσ, διϐφθαλμη εξιςορροπόςη) υνθόκεσ εργαςύασ Οπτομϋτρου Ηθικό και ιατρικϐ απϐρρητο. Μελϋτεσ και ϋρευνα ςτην Οπτομετρύα. 206

213 OPT5023 Υαρμακολογύα Οφθαλμού ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικϋσ αρχϋσ φαρμακολογύασ. Aπορρϐφηςη, κατανομό, μεταβολιςμϐσ, μηχανιςμού δρϊςησ και απϋκκριςη των φαρμϊκων. Aλληλεπιδρϊςεισ θρεπτικών ςυςτατικών και φαρμϊκων Eπύδραςη των φαρμϊκων ςτην πρϐςληψη τησ τροφόσ, την απορρϐφηςη και το μεταβολιςμϐ των θρεπτικών ςυςτατικών Eπύδραςη τησ τροφόσ και των θρεπτικών ςυςτατικών ςτην απορρϐφηςη, το μεταβολιςμϐ και την απϋκκριςη των φαρμϊκων Σο Υ.Ν.. και το μϊτι Μυωτικϊ Αντιγλαυκωματικϊ, Μυδριαςικϊ Κυκλοπληγικϊ, Σοπικϊ αναιςθητικϊ ςτην φαρμακολογύα, Αγγειοςυςπαςτικϊ, Αντιαλλεργικϊ αντιώςταμινικϊ, Κορτικοςτεροειδό, Αντιλοιμωξιογϐνα, Διουρητικϊ, Αντιφλεγμονώδη μη κορτικοςτεροειδό, Ινοδωλυτικϊ ϋνζυμα, ςκευϊςματα ΟTC OPT5035 Σεχνολογύα Οφθαλμικών Υακών ΙII ECTS 8 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αςφαιρικό επιφϊνεια, κωνικοειδό, αςφαιρικού φακού, τοποθϋτηςη. Επιςτρώςεισ αντιανακλαςτικϋσ, αντιχαρακτικϋσ. Εκτϋλεςη ςυνταγών. Διπλεςτιακού και τριπλεςτιακού φακού. Θϋςη εςτύασ, πριςματικϊ προβλόματα απϐ το Addition, No-jump διπλεςτιακϊ, εκτϋλεςη ςυνταγών. Πολυεςτιακού φακού, τρϐποι ςχεδύαςησ, μελϋτη ςυμπεριφορϊσ, εκτϋλεςη ςυνταγών. 207

214 OPT9043 Κοςτολόγηςη και Σιμολόγηςη ECTS 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γνωριμύα με τισ βαςικϋσ λογιςτικϋσ ϋννοιεσ και πρακτικϋσ. Καταγραφό, τόρηςη και απεικϐνιςη οικονομικών δοςοληψιών μύασ επιχεύρηςησ Γενικϋσ αρχϋσ, ϋννοια και διακρύςεισ των λογαριαςμών. Βιβλύα και ςτοιχεύα. Σο διπλογραφικϐ ςϑςτημα. Γενικϐ Λογιςτικϐ χϋδιο. Ημερολϐγιο και Γενικϐ Καθολικϐ. Ιςολογιςμϐσ Αποτύμηςη περιουςιακών ςτοιχεύων, αποςβϋςεισ και ανϊλυςη χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων. Κϋντρα κϐςτουσ και προςϐδου. Επιμεριςμϐσ ςτοιχεύων κϐςτουσ. ϑςταςη και λϑςη εταιρικών ςχϋςεων. Εςωλογιςτικϐσ και εξωλογιςτικϐσ προςδιοριςμϐσ κϐςτουσ προώϐντων και υπηρεςιών. Κϐςτοσ προςωπικοϑ και μιςθοδοτικϋσ καταςτϊςεισ. Φρηματοοικονομικϐ κϐςτοσ. OPT9042 τοιχεύα Εμπορικού και Εργατικού Δικαύου ECTS 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ τοιχεύα Εμπορικοϑ Δικαύου Δύκαιο εμπορικών πρϊξεων. Δύκαιο εμπϐρων. Εμπορικό επιχεύρηςη. Βιομηχανικό επιχεύρηςη. Εμπορικϋσ εταιρεύεσ Εναρμϐνιςη ελληνικοϑ εμπορικοϑ δικαύου με το εμπορικϐ δύκαιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ τοιχεύα Εργατικοϑ Δικαύου, Ατομικϋσ και ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ. Αμοιβϋσ εργαζομϋνων. Εργατικϋσ διεκδικόςεισ ςυνδικαλιςτικϋσ ελευθερύεσ. 208

215 OPT5031 Μικροβιολογύα Οφθαλμού ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Iςτορικό αναςκϐπηςη τησ Mικροβιολογύασ. Δομό, οργϊνωςη και λειτουργύα των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών μικροοργανιςμών. Mικροβιολογικϋσ μϋθοδοι. Bαςικϋσ αρχϋσ καλλιϋργειασ των μικροοργανιςμών. Mορφολογύα, κυτταρολογύα και ταξινϐμηςη των πρωτοζώων, μυκότων και βακτηρύων. Bιοςϑνθεςη και μεταβολιςμϐσ. Iολογύα. Γενετικό. Aϑξηςη και θϊνατοσ των μικροοργανιςμών. Aνοςοβιολογικϋσ αντιδρϊςεισ. Παθογϐνοι μικροοργανιςμού νεροϑ και τροφύμων. Mικροβιακϋσ αλλοιώςεισ. Mικροβιολογικϋσ λοιμώξεισ. Mικροβιακϋσ αλληλεπιδρϊςεισ και αλληλεπιδρϊςεισ μεταξϑ μικροοργανιςμών και ανωτϋρων οργανιςμών. Μικροβιακό ςτοιβϊδα κερατοειδοϑσ. Λοιμώξεισ κερατοειδοϑσεπιπεφυκϐτοσ. Πολυμορφιςμϐσ-πλεομορφιςμϐσ επιθηλιακών κυττϊρων, ϋλκη και επιμολϑνςεισ. Ανοςολογύα πρϐςθιου οφθαλμοϑ. OPT6032 Διόφθαλμη Όραςη ECTS 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Λόψη Ιςτορικοϑ, Προκαταρκτικό εξϋταςη, εξωτερικό-εςωτερικό εξϋταςη, ϋλεγχοσ κοντινόσ ϐραςησ, μϋτρηςη εϑρουσ προςαρμογόσ, ιςορροπύα προςαρμογόσ. Διϐφθαλμη ϐραςη, καταςτϊςεισ ανατομικϋσ,φυςιολογικϋσ, φυςικϋσ, επύπεδο διϐφθαλμησ ϐραςησ, ανϊπτυξη διϐφθαλμου ϐραςησ, επικρατϋςτεροσ οφθαλμϐσ, τερϋοψισ, τερεοςκοπύα, τερεογρϊμματα.- Ανωμαλύεσ διϐφθαλμου ϐραςησ, προςαρμογό και ςϑγκλιςη, Σονικό ςϑγκλιςη, ταϑτιςη, προςαρμοςτικό ςϑγκλιςη, εξϋταςη ιςορροπύασ μυών. Υορύεσ, μϋθοδοι μϋτρηςησ, κοντινόσ ϐραςησ, ετεροφορύεσ, τροπύεσ ό ςτραβιςμϐσ, κϑριεσ κινητικϋσ ανωμαλύεσ, δευτερεϑουςεσ κινητικϋσ ανωμαλύεσ και ο εντοπιςμϐσ τουσ, διπλωπύα, μονϐφθαλμη ϐραςη. Αμβλυωπύα, θεραπευτικό εκπαύδευςη αποκατϊςταςησ προβλημϊτων, ευαιςθηςύα αντύθεςησ, μϋθοδοι μϋτρηςησ. 209

216 OPT6033 Υακού Επαφόσ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η ιςτορύα των φακών επαφόσ. Τλικϊ φακών επαφόσ, προδιαγραφϋσ, χαρακτηριςτικϊ των υλικών Μϋθοδοι καταςκευόσ φακών επαφόσ, Οπτικϊ χαρακτηριςτικϊ - Ανοχϋσ και ποιοτικϐσ ϋλεγχοσ, επιβεβαύωςη παραμϋτρων, μϋτρηςη ακτύνων, ερμηνεύα ςχόματοσ επιφανεύασ, δϑναμησ, πϊχουσ, ποςοςτϐ υδροφιλύασ, γωνύασ διαβροχόσ, διαπερατϐτητασ οξυγϐνου, ποιϐτητασ επιφϊνειασ, Εξοπλιςμϐσ για την εφαρμογό φακών επαφόσ Διαδικαςύα εφαρμογόσ μαλακών φακών επαφόσ, Επιλογό τϑπου φακοϑ Τγρϊ για μαλακοϑσ φακοϑσ επαφόσ Παρακολοϑθηςη-Επιπλοκϋσ Σϐρικοι φακού επαφόσ Ϊγχρωμοι φακού επαφόσ OPT6034 ECTS 6 Βοηθόματα Όραςησ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ειςαγωγό ςτα βοηθόματα χαμηλόσ ϐραςησ, Οριςμϐσ, Απώλεια ϐραςησ, υνϋπειεσ ςε καθημερινϋσ δραςτηριϐτητεσ, τϑποι απώλειασ, πρϐγνωςη και ςτϐχοι αντιμετώπιςησ, κοινωνικό μϋριμνα, Νομοθεςύα Μϋτρηςη οπτικόσ Οξϑτητασ, Αντύθεςη, καταςτϊςεισ απώλειασ οξϑτητασ, ϋλλειψη αντύληψησ φωτϐσ, μϋτρηςη δακτϑλων / αντύληψη κύνηςησ χεριοϑ ευαιςθηςύα αντύθεςησ, παρϊγοντεσ που την επηρεϊζουν, μϋτρηςη ευαιςθηςύασ, Οπτικϊ Πεδύα, πύνακασ Amsler, περιμετρύα Απώλεια ϋγχρωμησ ϐραςησ, Δυςτροφύεσ κωνύων, Δυςτροφύεσ ραβδύων, μονοχρωματιςμϐσ, Οπτικό ατροφύα, Μεγϋθυνςη, ερμηνεύα και υπολογιςμϐσ τησ ανϊγκησ μεγϋθυνςησ, Ικανοποιητικό εφαρμογό Εκπαύδευςη ςτη χρόςη βοηθημϊτων, διϊφορεσ τεχνικϋσ 210

217 OPT6031 Κλινικό Οπτομετρύα ECTS 7 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Τποκειμενικό Διϊθλαςη κιαςκοπύα Ωμεςη Οφθαλμοςκϐπηςη Ϊμμεςη Οφθαλμοςκϐπηςη Βαςικϊ τοιχεύα και Θεμελιώδησ Αρχϋσ τησ Καταγραφόσ των Οφθαλμοςκοπικών ευρημϊτων Νευροφυςιολογύα Παιδικό Οπτομετρύα OPT6047 Σεχνικϋσ Πωλόςεων και Μϊρκετινγκ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ημαςύα του Marketing για την επιχεύρηςη. Aναλυτικϋσ μϋθοδοι Marketing-κϑκλοσ ζωόσ προώϐντοσ. Aνϊλυςη ανταγωνιςμοϑ Mακροοικονομικϐ περιβϊλλον Aνϊλυςη τησ αγοραςτικόσ ςυμπεριφορϊσ του καταναλωτό. Πρωτογενό - Δευτερογενό ςτοιχεύα. Eρωτηματολϐγιο-Πιλοτικό ανϊλυςη. τατιςτικϊ δεδομϋνα και επεξεργαςύα. υμπερϊςματα-eφαρμογϋσ H προβολό προώϐντων. Eφαρμογϋσ τησ θεωρύασ του καταναλωτό. υνϊρτηςη παραγωγόσ-κϐςτουσ. Προςδιοριςμϐσ τησ ςυνϊρτηςησ προςφορϊσ. Tϋλειοσ ανταγωνιςμϐσ. Eφαρμογϋσ. Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ διαφόμιςησ. Η παραγωγό και τα διαφημιςτικϊ μϋςα. Ο προςδιοριςμϐσ των ςτϐχων και η μϋτρηςη των αποτελεςμϊτων τησ διαφόμιςησ Λειτουργύα των πωλόςεων. Προπαραςκευό -Προγραμματιςμϐσ - Προβλόματα και πολιτικό διανομόσ προώϐντων. Προβλόματα και πολιτικό προώθηςησ προώϐντων. Προβλόματα και πολιτικό τιμολϐγηςησ και πωλόςεων. Ϊλεγχοσ των πωλόςεων. Νομοθεςύα και ρυθμιςτικού μηχανιςμού τησ αγορϊσ Οι πωλόςεισ. Μϋθοδοσ προςϋγγιςησ πελϊτη. τρατηγικό πωλόςεων. Βαςικϋσ κατηγορύεσ πωλόςεων. Διούκηςη πωλόςεων 211

218 OPT9036 Εργαςιακό Αςφϊλεια και Τγιεινό ECTS 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αςφϊλεια εργαζομϋνου, αςφϊλεια των εργαζομϋνων ςε χώρουσ καταςτόματοσ / εργαςτηρύου και ςτη βιομηχανύα, Τγιεινό, αςφϊλεια εργαςύασ και προςταςύα περιβϊλλοντοσ χώρου, Τγιεινό και εξωτερικϐ περιβϊλλον, Τγιεινό και επιδημιολογύα ςτο χώρο εργαςύασ, Πληθυςμιακό υγιεινό και κοινοτικό ψυχικό υγιεινό. Κϊπνιςμα Αλκοολιςμϐσ. Ναρκωτικϊ. Επιδημιολογύα και πρϐληψη λοιμωδών νοςημϊτων. Επιδημικϋσ εκρόξεισ. Εμβολιαςμού και Δημϐςια Τγεύα. Οργϊνωςη και προςταςύα τησ εργαςύασ ςε επαγγελματικϐ περιβϊλλον Οδηγϐσ αςφαλοϑσ εργαςύασ. Κοινωνικό αςφϊλεια, οργϊνωςη, δικαιώματα και υποχρεώςεισ. OPT9034 Αντιμετώπιςη του Γλαυκώματοσ ECTS 3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σϑποι Γλαυκώματοσ - Επιδημιολογύα - Πρϐγνωςη και ςυμπτώματα Μεταβολό ενδοφθϊλμιασ πύεςησ και Γωνιοςκοπύα - Διϊγνωςη Γλαυκώματοσ Αιτιολογικού παρϊγοντεσ Κινδϑνου - Θεραπεύα γλαυκώματοσ - Υαρμακευτικϋσ Θεραπευτικϋσ Μϋθοδοι - υνόθεισ φαρμακευτικϋσ αγωγϋσ - Θεραπεύα με Laser - Φειρουργικό θεραπεύα Μελϋτεσ και Ϊρευνεσ αντιμετώπιςησ Γλαυκώματοσ 212

219 OPT7032 Βαςικϋσ Αρχϋσ Ορθοπτικόσ ECTS 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Εξεταςτικού μϋθοδοι για το ςτραβιςμϐ Σαξινϐμηςη ςτραβιςμών : Υορύεσ, ετεροφορύεσ, τροπύεσ Eύδη ςτραβιςμοϑ: αιτιολογύα, διϊγνωςη και θεραπεύα Οπτικό εξϊςκηςη για διϐφθαλμη δυςλειτουργύα Ορθοπτικό θεραπεύα Φειρουργικό ςτραβιςμοϑ OPT7033 Κλινικό Ωςκηςη Υακών Επαφόσ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ RGP φακού επαφόσ -Τλικϊ -Σοποθϋτηςη και Αξιολϐγηςη εφαρμογόσ- Επιλογό τϑπου φακοϑ- Οπτικϊ χαρακτηριςτικϊ -Σροποπούηςη παραμϋτρων των RGP RGP τορικού και Βi-toric φακού επαφόσ. Σοποθϋτηςη και Αξιολϐγηςη εφαρμογόσ Πολυεςτιακού φακού επαφόσ- Μονο-ϐραςη Κερατϐκωνοσ Μετεγχειρητικού Θεραπευτικού Ειδικϋσ εφαρμογϋσ (Ορθοκερατολογικοι, για παιδιϊ, κοςμητικοϑσ) 213

220 OPT7031 Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Οπτομετρικού Ελϋγχου ECTS 6 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σεχνικϋσ τησ ςχιςμοειδοϑσ λυχνύασ για τον ϋλεγχο του οφθαλμοϑ. Μεθοδολογύα του ελϋγχου και τησ καταγραφόσ των οπτικών πεδύων ϐραςησ. Μεθοδολογύα του ελϋγχου τησ γωνύασ προςθύου θαλϊμου (γωνιοςκϐπηςη) Σοπογραφύα κερατοειδοϑσ Σομογραφύα οπτικόσ ςυνοχόσ (OCT) Εκτροπομετρια Μεθοδολογύα για τον ϋλεγχο τησ ςτερεοςκοπικόσ ϐραςησ και ϋγχρωμησ ϐραςησ Βιομετρικϐσ ϋλεγχοσ οφθαλμοϑ (Αξονικϋσ μετρόςεισ, παχυμετρύα) Προεγχειρητικϐσ οπτομετρικϐσ ϋλεγχοσ για διαθλαςτικϊ χειρουργεύα Επεύγοντα οφθαλμικϊ περιςτατικϊ Πρώτεσ βοόθειεσ. OPT9024 Χυχολογύα τησ Όραςησ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Eιςαγωγό (Ϊννοια, αντικεύμενα και μϋθοδοι τησ Χυχολογύασ). H εξϋλιξη τησ ψυχολογύασ (Διαχρονικό παρουςύαςη τησ επιςτημονικόσ διαμϐρφωςησ τησ Χυχολογύασ. H Χυχολογύα και η ςχϋςη τησ με τισ ϊλλεσ επιςτόμεσ του Aνθρώπου). Mϊθηςη (Ϊννοια και εύδη τησ μϊθηςησ. Παραδοςιακϋσ και ςϑγχρονεσ θεωρύεσ για τη μϊθηςη και οι παιδαγωγικϋσ εφαρμογϋσ τουσ). Mνόμη (Ϊννοια, δομό και λειτουργύα τησ μνόμησ. Oι κυριϐτερεσ θεωρύεσ για τη μνημονικό λειτουργύα και οι παιδαγωγικϋσ τουσ εφαρμογϋσ). κϋψη (Θεωρύεσ για την ανϊπτυξη τησ ςκϋψησ με ϋμφαςη ςτισ απϐψεισ του Piaget και ςτισ νεοπιαζετιανϋσ θεωρύεσ). Nοημοςϑνη. Mϋςα και τρϐποι μϋτρηςησ τησ νοημοςϑνησ. Tο μοντϋλο των πολλαπλών νοημοςυνών). Ϊννοιεσ (Παλιϋσ και ςϑγχρονεσ απϐψεισ για τη δομό και οργϊνωςη των εννοιών. Παραδοςιακϋσ και νϋεσ θεωρύεσ για το ςχηματιςμϐ των εννοιών. Θεωρύεσ για τη μϊθηςη των εννοιών και παιδαγωγικϋσ εφαρμογϋσ τουσ). Οι Αιςθόςεισ και ο ϋλεγχοσ απϐ το νου. Εξόγηςη ερεθιςμϊτων και αποτελϋςματοσ. Ο εγκϋφαλοσ και τα νεϑρα ςτην αύςθηςη. Η ϐραςη ςαν ψυχολογικϐ φαινϐμενο, ερϋθιςμα και μεταβύβαςη ερεθύςματοσ, οπτικϊ νεϑρα και λοβού εγκεφϊλου, οπτικϐ χύαςμα, ερμηνεύα του φαινομϋνου τησ ϐραςησ. 214

221 OPT7045 Οργϊνωςη - Διούκηςη Επιχεύρηςησ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ. ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ. ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ. OPT9035 Lasers και Οπτικϋσ Εφαρμογϋσ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικϋσ ιδιϐτητεσ των LASERs, ςϑγκριςη με ςυμβατικϋσ πηγϋσ φωτϐσ, Εκπομπό (αυθϐρμητη και εξαναγκαςμϋνη) και απορρϐφηςη ακτινοβολύασ Βαςικϋσ αρχϋσ λειτουργύασ LASERs. Αναςτροφό πληθυςμών ενύςχυςη ακτινοβολύασ υντελεςτόσ απολαβόσ- Σρϐποι ταλϊντωςησ Μϋθοδοι διαμϐρφωςησ δϋςμησ LASERs Διϊκριςη ςε κατηγορύεσ, LASERs ςτερεών, υγρών, αερύων, ημιαγωγών Excimer LASER. Αςφϊλεια των LASERs. Σαξινϐμηςη και εφαρμογϋσ. Ιατρικό επύδραςη ςε ιςτοϑσ- τεχνικϊ ςτοιχεύα Ιατρικών εφαρμογών, LASERs ςτην οφθαλμολογύα και την χειρουργικό Εφαρμογϋσ ςτην Ολογραφύα, τεχνικϋσ λόψησ ολογραφόματοσ OPT7038 Εργονομύα και Υωτιςμϐσ Περιβϊλλοντοσ ECTS 5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Υωσ και ϐραςη, φωτομετρύα, υπολογιςμού και μετρόςεισ φωτιςμοϑ, κυματικό και ςωματιδιακό φϑςη του φωτϐσ Πηγϋσ τεχνητοϑ φωτϐσ, λαμπτόρεσ και φωτιςτικϊ ςώματα, φωσ ημϋρασ, φωτιςμϐσ εςωτερικών χώρων, επαγγελματικών χώρων, φωτιςμϐσ εξωτερικών χώρων Υωτιςμϐσ και φωτογραφύα, εξοικονϐμηςη ενϋργειασ με ςϑγχρονα ςυςτόματα φωτιςμοϑ. Βελτιςτοπούηςη κι εξιδανύκευςη τησ ϐραςησ απαιτόςεισ επαγγελμϊτων - καθημερινών αςχολιών Aξιολϐγηςη τησ οπτικόσ ςυμπεριφορϊσ - ευαιςθηςύα φωτεινόσ αντύθεςησ - οπτικού χρϐνοι αντύδραςησ και οφθαλμικϋσ κινόςεισ. 215

222 ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

223 ΥΔΓΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ: ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΔΣΡΙΑ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΠΡΩΣΟ Α/Α Μ. α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ. 1 1 OPT1011 Mαθημαηικά & ηαηιζηική ΜΓΤ Τ OPT1012 Οπηική I ΜΓΤ Τ OPT1013 Ιζηοπαθολογία ΜΓΤ Τ ,5 4 4 OPT1014 Πρώηες Βοήθειες ΜΓΤ Τ OPT1015 Οργανική Υημεία ΜΓΤ Τ ,5 6 6 OPT1016 Γενική Αναηομία ΜΓΤ Τ ΤΝΟΛΟ: ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΓΔΤΣΔΡΟ α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ. 7 1 OPT2011 Διδική Αναηομία ΜΓΤ Τ OPT2012 Φσζιολογία ΜΓΤ Τ ,5 9 3 OPT2023 Οπηική II ΜEY Τ OPT2024 Σετνολογία Οπηικών Τλικών ΜEY Τ , OPT2035 Οπηική & Ιζηορία Γσαλιού ΜΔ Τ ΤΝΟΛΟ:

224 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΣΡΙΣΟ α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ OPT3031 τεδίαζη Οθθαλμικών Φακών ΜΔ Τ , OPT3022 Οπηικά Όργανα ΜΔΤ Τ , OPT3023 Αναηομία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT3024 Φσζιολογία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT3035 Σετνολογία Οθθαλμικών Φακών Ι ΜΔ Τ ΤΝΟΛΟ: ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΣΔΣΑΡΣΟ α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ OPT4021 Νεσροθσζιολογία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT4022 Οπηική ηης Όραζης ΜΔΤ Τ OPT4033 Παθολογία Οθθαλμού ΜΔ Τ OPT4034 Ξένη Ορολογία Διδικόηηηας ΜΔ Τ OPT4035 Σετνολογία Οθθαλμικών Φακών ΙΙ ΜΔ Τ Α 6 OPT9043 Κοζηολόγηζη & Σιμολόγηζη ΓΟΝΑ ΔΤ Β 6 OPT9042 ηοιτεία Δμπορικού & Δργαηικού Γίκαιοσ ΓΟΝΑ ΔΤ ΤΝΟΛΟ:

225 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΠΔΜΠΣΟ α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ OPT5031 Μικροβιολογία Οθθαλμού ΜΔ Τ OPT5032 Οθθαλμική & Κλινική Γιάθλαζη ΜΔ Τ OPT5033 Καηεργαζία Οθθαλμικών Φακών ΜΔ Τ OPT5014 Δθαρμογές Πληροθορικής ζηην Οπηική ΜΓΤ Τ OPT5035 Σετνολογία Οθθαλμικών Φακών ΙΙI ΜΔ Τ Α 6 OPT9036 Δργαζιακή Αζθάλεια & Τγιεινή ΜΔ ΔΤ Β 6 OPT9034 τέδιο & Αιζθηηική Προζώποσ ΜΔ ΔΤ ΤΝΟΛΟ: ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΚΣΟ α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ OPT6031 Οπηομεηρία Ι ΜΔ Τ OPT6032 Γιόθθαλμη Όραζη ΜΔ Τ OPT6023 Φαρμακολογία Οθθαλμού ΜΔΤ Τ OPT6034 Βοηθήμαηα Όραζης ΜΔ Τ OPT6045 Γεονηολογία Οπηικού-Οπηομέηρη ΓΟΝΑ Τ OPT6047 Σετνικές Πωλήζεων- Μάρκεηιν ΓΟΝΑ Τ ΤΝΟΛΟ:

226 ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΒΓΟΜΟ α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ OPT7031 Οπηομεηρία ΙΙ ΜΔ Τ OPT7032 Βαζικές Αρτές Ορθοπηικής ΜΔ Τ OPT7033 Φακοί Δπαθής & Κλινική Αζκηζη ΜΔ Τ OPT7024 Φστολογία ηης Όραζης ΜΔΤ Τ OPT7045 Οργάνωζη-Γιοίκηζη Δπιτείρηζης ΓΟΝΑ Τ Α 6 OPT9035 LASER και Οπηικές εθαρμογές ΜΔ ΔΤ Β 6 OPT9038 Φωηιζμός & Δργονομία Περιβάλλονηος ΜΔ ΔΤ ΤΝΟΛΟ: ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ: ΟΓΓΟΟ α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ Σ ΔΒΓ.ΦΟΡΣΟ ΦΣ ΕΞΑΜ. Π.Μ. 1 OPT8001 Πρακηική Άζκηζη Τ OPT8032 Πηστιακή Δργαζία ΜΔ Τ ΤΝΟΛΟ:

227 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ (ΔΤ) α/α ΚΩΓΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α ΚΜ ΔΜ Θ Δ ύνολο (Θ+Δ) 1 OPT9042 ηοιτεία Δμπορικού & Δργαηικού Γίκαιοσ ΓΟΝΑ ΔΤ OPT9043 Κοζηολόγηζη & Σιμολόγηζη ΓΟΝΑ ΔΤ OPT9034 τέδιο & Αιζθηηική Προζώποσ ΜΔ ΔΤ OPT9035 LASER και Οπηικές εθαρμογές ΜΔ ΔΤ OPT9036 Δργαζιακή Αζθάλεια & Τγιεινή ΜΔ ΔΤ OPT9038 Φωηιζμός & Δργονομία Περιβάλλονηος ΜΔ ΔΤ ( ΟΙ ΠΟΤΓΑΣΔ ΔΠΙΛΔΓΟΤΝ 4 ΑΠΌ ΣΑ 6 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΚΑΣ'ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΑ )

228 α/α ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΚΜ ΔΜ Θ Δ ECTS 9 ΜΓΤ Τ ΜΔΤ Τ ΜΔ Τ ΓΟΝΑ Τ 14 0 ΤΝΟΛΟ : (40+1) ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ: 169

229 OPT1011 ECTS 6 Μαθηματικϊ και τατιςτικό ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Βαςικϋσ ϋννοιεσ ϊλγεβρασ, ςυναρτόςεισ και ϐρια αυτών, επύλυςη εξιςώςεων με χρόςη πινϊκων, διαφορικϐσ και ολοκληρωμϋνοσ λογιςμϐσ. διανυςματικϋσ ςυναρτόςεισ, ανϊλυςη Fourier, ολοκληρωτικού μεταςχηματιςμού, μιγαδικϋσ ςυναρτόςεισ, διαφορικϋσ εξιςώςεισ, ειδικϋσ ςυναρτόςεισ, γραμμικϋσ εξιςώςεισ διαφορών Βαςικϋσ αρχϋσ γεωμετρύασ, καμπϑλη και ελλειπτικό επιφϊνεια, : ςυναρτόςεισ μιασ μεταβλητόσ και αναλυτικό γεωμετρύα Βαςικϋσ ϋννοιεσ ςτατιςτικόσ ( ιςτογρϊμματα, μϋςοσ ϐροσ, τυπικό απϐκλιςη ) OPT1012 ECTS 6 Οπτικό Ι ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σαλαντώςεισ, Κϑματα, Αρμονικϊ κϑματα, Κυματικό θεωρύα φωτϐσ υμβολό, Περύθλαςη (Fresnel και Fraunhofer), υμφωνύα, Πϐλωςη κϋδαςη Ακτινοβολύα μελανϐσ ςώματοσ, Απορρϐφηςη, Λϋιζερ, εξιςώςεισ Maxwell 217

230 OPT1013 ECTS 4.5 Ιςτοπαθολογύα ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ του κυττϊρου, αριθμϐσ,ςχόμα, μϋγεθοσ. Δομό και οργανύλια: Μεμβρϊνη κυττϊρου, Δομό, Λιπύδια, ΠρωτεϏνεσ, Οργανύδια του κυττϊρου: Ενδϐπλαςμα, Ριβοςωμϊτια, ωματύδια Golgi, Λυςοςώματα, Μιτοχϐνδρια, Λειτουργύεσ κυτταρικών οργανιδύων, Πυρόνασ, Μεμβρϊνη, Καρυϐτυποσ, Φρωματύνεσ, Δομό DNA και λειτουργύα, Δομό και λειτουργύα RNA, ϑνθεςη πρωτεώνών, Κατϊταξη κυττϊρων, Μύτωςη, Μεύωςη, Μεταβολύτεσ, Φρώςεισ. Μηχανιςμού δυναμικόσ μεταφορϊσ μεμβρανών, Διϊχυςη, Όςμωςη, Υιλτρϊριςμα, Δραςτικό μεταφορϊ, Ενδοκϑτωςη, εξωκϑτωςη, κυτταρικϊ υγρϊ Μηχανιςμού ανταλλαγόσ Ρϑθμιςη ϐγκου και ώςμωςη Ιςτού Καθοριςμϐσ και κατηγοριοπούηςη Επιθηλύου, Ιςτογϋνεςη Λειτουργύα. Σϑποι επιθηλύου, επιφανειακό εξειδύκευςη, ςυνδϋςεισ κυττϊρων, αδενοειδϋσ επιθόλιο, αιςθητικϐ επιθόλιο, ςυνδετικϐσ ιςτϐσ, ελαςτικϐσ ιςτϐσ, κολλαγϐνο. Μυώκϐσ ιςτϐσ. Υυςιολογύα μυώκόσ ςυςτολόσ νευρομυώκό διαβύβαςη. Νευρικϊ κϑτταρα- μηνϑματα, αγωγό και διαβύ&be