ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011

2 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Έγγακνο κε δχν παηδηά Ηζαγέλεηα : Διιεληθή Πηξαηησηηθή ζεηεία : Δθπιεξσζείζα Δξγαζία : Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : Θνξπδαιιέσο 31, Ξάηξα 26443, ηει Γηεχζπλζε εξγαζίαο : Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηεκίν Ξαηξψλ, Ξάηξα ΠΟΤΓΔ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Γηδάθησξ Δ. Κ. Ξνιπηερλείνπ. Πρνιή Σεκηθψλ Κεραληθψλ, Ρνκέαο Δπηζηήκεο θαη Ρερληθήο ησλ ιηθψλ, Φεβξνπάξηνο Ξηπρηνχρνο Φπζηθφο. Απφθνηηνο Ρκήκαηνο Φπζηθήο, Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξαλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Φεβξνπάξηνο Ξηζηνπνηεηηθφ Κεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» ηεο Πρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ, Λνέκβξηνο Ξαξάιιεια κε ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο παξαθνινχζεζα ηνπο αθφινπζνπο θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ: α) Ξιεξνθνξηθή θαη Αλάιπζε Ππζηεκάησλ, δηάξθεηαο 246 σξψλ. Θέληξν Νηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έηνο παξαθνινχζεζεο 1989.

3 3 β) Σαξαθηεξηζκφο Ξνιπκεξψλ θαη Πχλζεησλ ιηθψλ. COMETT, Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Σξφλνο παξαθνινχζεζεο Κάτνο γ) Ξνιπκεξηθά θαη Πχλζεηα ιηθά. COMETT, Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Σξφλνο παξαθνινχζεζεο Λνέκβξηνο δ) Smart Materials. ERASMUS, Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Σξφλνο παξαθνινχζεζεο Ηνχληνο ε) Λέα Ρερλνινγηθά ιηθά, δηάξθεηαο 155 σξψλ. Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, Ππλερηδφκελε Δθπαίδεπζε. Έηνο παξαθνινχζεζεο ΓΛΧΔ Νκηιψ θαη γξάθσ πνιχ θαιά ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ηνχιηνο 2008 σο ζήκεξα, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Γεθέκβξηνο 2003 Ηνχιηνο 2008, Ιέθηνξαο ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Πεπηέκβξηνο 2001 Γεθέκβξηνο 2003, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο (Ξ.Γ. 407/80- πιήξνπο απαζρφιεζεο) ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Λνέκβξηνο 2000 Αχγνπζηνο 2001, Ιέθηνξαο (Ξ.Γ. 407/80-πιήξνπο απαζρφιεζεο) ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. 1 Καΐνπ Απξηιίνπ 2001, ζπλεξγαδφκελνο κεηα-δηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο (πιήξνπο απαζρφιεζεο) ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Γηεξγαζηψλ ςειήο Θεξκνθξαζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Ρερλνινγίαο Έξεπλαο ζηελ πφιε ησλ Ξαηξψλ.

4 κεηα-δηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο ζε πξνγξάκκαηα Δ&Ρ πνπ εθηεινχλην ζηνλ ηνκέα Δπηζηήκεο θαη Ρερληθήο ησλ ιηθψλ ηνπ ηκήκαηνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ ΔΚΞ. Νθηψβξηνο 1996 Ηνχληνο 1998 (ζπκπεξηιακβνλνκέλεο θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ηνπ 1997) θαζεγεηήο ζην ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην Alpha Institute of Higher Education (Alpha Educational Group, Δπηπρίδνπ 40, Αζήλα). Ζ δηδαζθαιία απνζθνπνχζε ζηελ πξνεηνηκαζία ππνςεθίσλ θνηηεηψλ γηά ηα Βξεηαληθά Ξαλεπηζηήκηα παξάδνζε θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαη πξνεηνηκαζία ππνςεθίσλ θνηηεηψλ 1εο, 2εο θαη 4εο Γέζκεο ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ. 5. ΓΙΑΚΡΙΔΙ 1) : Δηδηθφο Κεηαπηπρηαθφο πφηξνθνο ηνπ ηνκέα Δπηζηήκεο θαη Ρερληθήο ησλ ιηθψλ, Πρνιήο Σεκηθψλ Κεραληθψλ, Δ.Κ.Ξ. 2) : πφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ, ζηελ Κεηαπηπρηαθή Θεκαηηθή Δλφηεηα «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» ηεο Πρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Δ.Α.Ξ.. 3) : πνηξνθία Κεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο, 2 ν Ξξφγξακκα γηα Κεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα ζηελ Διιάδα, Ηδξχκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ. 6. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 6.1. Γιδαζκαλία Πποπηςσιακών Μαθημάηυν 1). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δπηζηήκε ιηθψλ Η» (1/2 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , , , , , , , θαη (ζχλνιν έληεθα εμάκελα). 2). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δπηζηήκε ιηθψλ VI» (1/2 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 3). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Δπθπή ιηθά», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ

5 5 εηψλ , , , , , , θαη (ζχλνιν νθηψ εμάκελα). 4). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθή ΗΗΗ» (ειεθηξνκαγλεηηζκφο) (1/2 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , θαη (ζχλνιν πέληε εμάκελα). 5). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Πχλζεηα ιηθά» (1/3 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 6). Γηδαζθαιία θξνληηζηεξίσλ ηνπ καζήκαηνο «Δπηζηήκε ιηθψλ ΗΗ», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 7). Γηδαζθαιία θξνληηζηεξίσλ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθνρεκεία Η», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 8). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην Η Δπηζηήκεο ιηθψλ», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , , , , θαη (ζχλνιν ελλέα εμάκελα). 9). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗΗ Δπηζηήκεο ιηθψλ», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ θαη (ζχλνιν δχν εμάκελα). 10). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην Η Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 11). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗΗ Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 12). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗΗΗ Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , , , , , , θαη (ζχλνιν δέθα εμάκελα). 13). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗV Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 14). Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθνρεκεία ΗΗΗ», ζην Ρκήκα Σεκηθψλ Κεραληθψλ ΔΚΞ (5 ν εμάκελν), θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα).

6 6 15). Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο «Ζιεθηξνρεκεία», ζην Ρκήκα Κεηαιιεηνιφγσλ & Κεηαιινπξγψλ Κεραληθψλ ΔΚΞ (6 ν εμάκελν), θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα) Γιδαζκαλία Μεηαπηςσιακών Μαθημάηυν 1). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Ξεηξακαηηθέο Ρερληθέο Κειέηεο ιηθψλ Η» (1/5 καζήκαηνο) ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ» ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ , , , , , θαη (ζχλνιν επηά εμάκελα). 2). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Ξεηξακαηηθέο Ρερληθέο Κειέηεο ιηθψλ ΗΗ» (1/3 καζήκαηνο) ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ» ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 3). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γνκή θαη Ηδηφηεηεο Ξνιπκεξψλ» (1/2 καζήκαηνο), ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ» ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 3). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Πχλζεηα ιηθά» (1/2 καζήκαηνο) ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ» ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 4). Γηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο «Κεραληθέο Ηδηφηεηεο Ξνιπκεξψλ» ζηα πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ», θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ θαη (ζχλνιν δχν εμάκελα). Ρν πξφγξακκα δηνξγαλψλνπλ ηα ηκήκαηα Φπζηθήο, Σεκείαο, Σεκηθψλ Κεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. 5). Ππκκεηνρή ζηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθνρεκεία-Φπζηθή Ξνιπκεξψλ» ζηα πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ», θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ θαη

7 Δκπαιδεςηικό ςγγπαθικό Έπγο 1). Κεραληθέο Ηδηφηεηεο Ξνιπκεξψλ. Δξγαζηήξην Κεραληθήο ησλ ιηθψλ, ΔΗΣΖΚΘ/ΗΡΔ, Κεηαπηπρηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ», Ξάηξα, Πεπηέκβξηνο Θ. Γαιηψηεο, Σξ. Θντκηδφγινπ, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 30. Νη εξγαζηεξηαθέο ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεξκνζθιεξπλφκελσλ πνιπκεξψλ, αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη κηθξή εηζαγσγή ζηα ζχλζεηα πιηθά. Πχληνκε ζεσξία, πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ παξαζθεπήο ησλ δνθηκίσλ θαη θαζνδήγεζε γηά ηελ πεηξακαηηθή εμέηαζε ησλ πιηθψλ ζε εθειθπζκφ, ζιίςε θαη θφπσζε. Ρέινο, παξαηίζεληαη νδεγίεο γηά ηελ επεμεξγαζία πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ζπγγξαθή εξγαζηεξηαθψλ εθζέζεσλ. 2). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ Η, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Δ. Γ. Θνπινχξε, Κ. Γ. Καθξή, Πη. Σ. Κπνγηαηδήο, Ξ. Ξνπιφπνινο, Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο, ηελ κνξθνινγία ησλ θξπζηάιισλ-ζπκκεηξία, ζηελ παξαζθεπή θαη ραξαθηεξηζκφ κνλνθξπζηάιισλ, ζηελ ρξήζε νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα ηελ κεγέζπλζε εηθφλαο, ζηελ παξαηήξεζε εηεξνεηδψλ θάζεσλ ζην κηθξνζθφπην-αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δνκήο θξπζηαιιηηψλ, ζηελ πξνπαξαζθεπή κεηαιιηθψλ δεηγκάησλ γηα κεηαιινγξαθηθή παξαηήξεζε, ζηνλ εθειθπζκφ κεηάιισλ, ζηνλ εθειθπζκφ πνιπκεξψλ θαη ζηελ κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο πιηθψλ. Έρσ ζπγγξαςεη ηηο αζθήζεηο: Δθειθπζκφο κεηάιισλ, εθειθπζκφο πνιπκεξψλ θαη κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο πιηθψλ. 3). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ ΗΗ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Κ. Γ. Καθξή, Π. Α. Κπαζθνχηαο, Πη. Σ. Κπνγηαηδήο, Θ. Α. Ξιηάγθνο, Ξ. Ξνπιφπνινο Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο, ζηελ παξαζθεπή θαη κέηξεζε θελνχ, ζηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία πιηθψλ, ζηα δηαγξάκκαηα θάζεσλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ, ζηελ ζιίςε πνιπκεξψλ θαη δνθηκή Jominy. Έρσ ζπγγξάςεη 2 απφ ηηο 6 αζθήζεηο: Θιίςε πνιπκεξψλ. 4). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ ΗΗΗ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Βι. Κπεθηάξε, Πη. Σ. Κπνγηαηδήο, Γ. Κπφθηαο, Θ. Α. Ξιηάγθνο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ ζχλζεζε πνιπκεξψλ κε πνιπκεξηζκφ κέζσ ειεπζέξσλ ξηδψλ,

8 8 ζηελ παξαζθεπή ρεκηθψλ αηζζεηήξσλ (αληρλεπηψλ) κε ηελ κέζνδν κεηαηξνπήο θνιινεηδνχο δηαιχκαηνο ζε πήθησκα, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ημψδνπο θαη ηνπ κέζνπ ημσδνκεηξηθνχ κνξηαθνχ βάξνπο πνιπκεξνχο κε ημσδνκεηξία ηξηρνεηδνχο, ζηελ ρξσκαηνγξαθία απνθιεηζκνχ κεγεζψλ, ζηνλ ραξαθηεξηζκφ πνιπκεξψλ κε δηαθνξηθή ζεξκηδνκεηξία ζάξσζεο (DSC), ζηνλ ραξαθηεξηζκφ πνιπκεξψλ κε θαζκαηνζθνπία NMR, ζηελ κνξθνινγία πνιπκεξψλ: κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε, ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζχλζεησλ πιηθψλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο θσηννμείδσζεο πνιπκεξψλ κε θαζκαηνζθνπία ππέξπζξνπ (FTIR). Έρσ ζπγγξάςεη ηελ άζθεζε: Κεραληθέο ηδηφηεηεο ζχλζεησλ πιηθψλ. 5). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ V, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Κπαζθνχηαο, Θ. Ξαπαγγειήο, Ξ. Ξνπιφπνινο, Κ. Ρζανπζίδνπ, Γ. Σ. Ταξξάο, ζει. 35. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηδηφηεηεο πιηθψλ. Έρσ ζπγγξάςεη ηηο αζθήζεηο: Φαηλφκελν Hall ζε εκηαγσγνχο θαη Κειέηε ηεο δηειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ ππφ ηελ επίδξαζε ac πεδίνπ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 6). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Φπζηθήο Η (Κεραληθή), Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Α. Κπαζθνχηαο, Βι. Κπεθηάξε, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 65. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγή ζηελ ζεσξία ζθαικάησλ, ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο βαζηθψλ πεηξάκαησλ κεραληθήο: κέηξεζε ππθλφηεηαο πιηθψλ, εχξεζε ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο ζχξκαηνο, ζηξνθηθέο ηαιαληψζεηο θαη ξνπέο αδξάλεηαο, κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο πγξνχ, κειέηε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο πγξψλ, ειαζηηθή θαη πιαζηηθή παξακφξθσζε-πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζπξκάησλ θαη ζεψξεκα δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαη ππνινγηζκφο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ Maxwell. Έρσ ζπγγξάςεη κέξνο ηεο εηζαγσγήο ζηελ ζεσξία ζθαικάησλ θαη ηελ αζθήζε: Διαζηηθή θαη πιαζηηθή παξακφξθσζε-πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο. 7). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Φπζηθήο ΗΗ (Ραιαληψζεηο-Θεξκνδπλακηθή), Tκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Α. Κπαζθνχηαο, Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 43. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο βαζηθψλ πεηξάκαησλ ηαιαληψζεσλ θαη ζεξκνδπλακηθήο: απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ζεξκηθή δηαζηνιήκέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο δηαζηνιήο δηαθφξσλ κεηάιισλ, πξνζδηνξηζκφο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο ζεξκηδνκέηξνπ θαη ζεξκφηεηα ηήμεο πάγνπ, κέηξεζε ζεξκφηεηαο εμαέξσζεο λεξνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζ = f(t), εηδηθή ζεξκφηεηα ζηεξεψλ, εχξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο κνλσηψλ, πξνζδηνξηζκφο ηνπ ιφγνπ γ = c P /c V ειεθηξηθφ ηζνδχλακν ηεο ζεξκφηεηαο, ζεξκηθή δηαζηνιή, απιή αξκηληθή ηαιάλησζε θαη δηαθξνηήκαηα. Έρσ ζπγγξάςεη ηηο αζθήζεηο: Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε,ηαιάλησζε ζπζηήκαηνο κάδαο - ειαηεξίνπ θαη ζεξκηθή δηαζηνιή-κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο δηαζηνιήο δηαθφξσλ κεηάιισλ. 8). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Φπζηθήο ΗΗΗ (Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο-Νπηηθή), Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Α. Κπαζθνχηαο, Βι. Κπεθηάξε, Ξ. Ξνπιφπνινο, Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 74. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε βαζηθά πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνχ: λφκνο ηνπ Ohm, γέθπξα Wheatstone, θχθισκα RC, θχθισκα RL, κέηξεζε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο πιηθψλ, ειεθηξνζηαηηθά πεδία θαη λφκνο ησλ Biot-Savart.

9 9 Έρσ ζπγγξάςεη ή ηξνπνπνηήζεη ηηο αζθήζεηο: Κέηξεζε δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο πιηθψλ, ειεθηξνζηαηηθά πεδία θαη λφκνο ησλ Biot-Savart Ανάπηςξη Δκπαιδεςηικών Δπγαζηηπίυν Νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηεξίσλ «Δπηζηήκεο ιηθψλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, V» θαη ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηεξίσλ «Φπζηθήο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ» απφ κεδεληθή βάζε Τπεύθςνορ Φοιηηηικών Δπγαζηηπίυν ςνηονιζηήρ Μαθημάηυν Δξγαζηήξην Η Δπηζηήκεο ιηθψλ: , Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. Δξγαζηήξην ΗΗΗ Φπζηθήο: 2003-ζήκεξα, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. Ππληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο «Ξεηξακαηηθέο Ρερληθέο Κειέηεο ιηθψλ Η», ζήκεξα, Κ.Ξ.Π. ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. 6.6 Γιδαζκαλία και Οπγάνυζη Δκπαιδεςηικών εμιναπίυν 1). Έρσ δηδάμεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ: COMETT: Φαζκαηνζθνπία ζε Ξνιπκεξή θαη Πχλζεηα ιηθά Καΐνπ 1995, ΔΚΞ. Νκηιεηήο κε ζέκα : «Γηεπηθαλεηαθή Απνθαηάζηαζε ζε Θνθθψδε Ξνιπκεξηθά Πχλζεηα». 2). Έρσ ζπκβάιιεη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ: 2 ν Πεκηλάξην ηνπ Αλζξψπηλνπ Γηθηχνπ Γηάδνζεο ηεο Δ+Ρ Γλψζεο κε ηίηιν: Σξήζε ηεο Φαζκαηνζθνπίαο ζηελ Βηνκεραληθή Ξξαθηηθή. 6 Απξηιίνπ 2001, Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ςειήο Θεξκνθξαζίαο / Ίδξπκα Ρερλνινγίαο Έξεπλαο, Ξάηξα. Ππκκεηνρή ζηελ αλαθνίλσζε: «Δπθπή Πχλζεηα ιηθά».

10 10 3). Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ ζεκηλαξίνπ ηεο Θίλεζεο Λέσλ Δπξσπαίσλ Κεραληθψλ (Board of European Students of Technology, Local Group Patras) ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, Κάηνο Νκηιεηήο κε ζέκαηα: (α) «Materials Matter! Materials Science and its improvements on the human potential», (β) «Smart Materials». 4). Θεξηλφ Κεηαπηπρηαθφ Πρνιείν, «Composite Materials», Kaiserslautern University of Technology, Kaiserslautern, Germany, 20 July Νκηιεηήο κε ζέκα: «Electrical Properties of Polymer Matrix/Conductive Inclusions Composites». 5). Θεξηλφ Κεηαπηπρηαθφ Πρνιείν, «Composite Materials», Kaiserslautern University of Technology, Kaiserslautern, Germany, 3 July Νκηιεηήο κε ζέκα: «Dielectric Response of Polymer Matrix Micro- and Nanocomposites». 7. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ/ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ 7.1. Αςηοδύναμη επίβλετη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών και Γιαηπιβών για ηην απόκηηζη Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακήρ Δξειδίκεςζηρ 1). Θξάκαηα κε Κλήκε Πρήκαηνο (Shape Memory Alloys): Κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ππφ ζπλζήθεο παξεκπφδηζεο αλάθηεζεο ζρήκαηνο. Ξ. Ξέηαιεο, Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Απξίιηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 10 & 11) θαη δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 17). 2). Κειέηε ηεο Ζιεθηξηθήο Απφθξηζεο Πχλζεησλ Ππζηεκάησλ Διαζηνκεξηθήο (Ιάηεμ) Κήηξαο Δληζρπκέλεο κε Αλφξγαλα Λαλν-ζσκαηίδηα. Α. Θαιίλε, Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Κάξηηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 37), παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 30) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 36).

11 11 3). Πχλζεηα Ξνιπκεξηθά ιηθά κε Δλζσκαησκέλα Ιεηηνπξγηθά Δγθιείζκαηα. Αλ. Ξαηζίδεο, Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Απξίιηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 28), παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 14, 19) θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθά ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 39, 42). 4). Ζιεθηξηθή Απφθξηζε Πχλζεησλ Ππζηεκάησλ Ξνιπαηζπιελνμεηδίνπ (Poly(ethylene Oxide))-Ρξνπνπνηεκέλσλ Λαλνζσιήλσλ Άλζξαθα Ξνιιαπινχ Ρνηρίνπ (MWCNT). Ξ. Ξνληηθφπνπινο, Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ,ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Ηνχιηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο ζα παξνπζηαζζνχλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 44). 5). Ζιεθηξηθή Απφθξηζε Διαζηνκεξηθψλ (HNBR) θαη Πχλζεησλ Διαζηνκεξηθψλ Κεηγκάησλ (HNBR/FKM) πνπ Δλζσκαηψλνπλ Λαλνζσιήλεο Άλζξαθα (MWCNT). Γ. Πνθφο, Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Λνέκβξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 40). 6). βξηδηθά Λαλν-δηειεθηξηθά Ξνιπκεξηθήο Κήηξαο/Ιεηηνπξγηθψλ Δγθιεηζκάησλ: Αλάπηπμε, Σαξαθηεξηζκφο θαη Ιεηηνπξγηθφηεηα. Α. Ξαηζίδεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ,ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, ζε εμέιημε. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο, παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 17, 18) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 45). 7.2 Μέλορ ηπιμελών ζςμβοςλεςηικών επιηποπών για ηην απόκηηζη Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακήρ Δξειδίκεςζηρ 1) Ζιεθηξηθέο Σαιαξψζεηο ζε Πχλζεηα ιηθά Ξνιπκεξηθήο Κήηξαο-Πσκαηηδίσλ TiO 2. Γ. Θφληνο, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Πη. Γεσξγά, Ρκήκα Φπζηθήο, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Φεβξνπάξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 23), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 12 θαη 29) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 34).

12 12 2) Ζιεθηξηθέο Σαιαξψζεηο ζε Πχλζεηα ιηθά Ξνιπκεξηθήο Κήηξαο-Πσκαηηδίσλ ZnO. Αγγ. Πνπιηληδήο, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Σξ. Θξνληεξάο, Ρκήκα Φπζηθήο, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Φεβξνπάξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 30) θαη παξνπζηάζζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 31) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 37). 7.3 Αςηοδύναμη επίπβλετη Γιπλυμαηικών Δπγαζιών ηελειοθοίηυν θοιηηηών ηος Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ ηυν Τλικών 1) ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (Shape Memory Alloys): Θεξκηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε θξάκαηα κεηάιισλ. Σξ. Θνληνγεψξγνπ, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 27). 2) Δπθπή ιηθά: Ξαξαζθεπή ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο θαη κειέηε ηεο ζεξκηθήο απφθξηζεο ηνπο. Ξ. Ξέηαιεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 27). Δπθπή ιηθά: Ξαξαζθεπή ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο θαη κειέηε ηεο δπλακηθήο κεραληθήο απφθξηζήο ηνπο. Λ. Καθξήο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 27). 3) Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλζήθεο ελαιιαζζφκελνπ πεδίνπ, ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο-θφθθσλ κεηάιινπ. Α. Ρζηξίκπεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 31). 5) Δλεξγά Γηειεθηξηθά: Φαζκαηνζθνπηθφο ραξαθηεξηζκφο ζηδεξνειεθηξηθψλ θαη πηεδνειεθηξηθψλ πιηθψλ. Ήβε Σαηδειακπή, Ξάηξα (Ππλεπίβιεςε κε ηνλ θ. Θ. Γαιηψηε). 6) Κειέηε αγσγηκφηεηαο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ κε αγψγηκα εγθιείζκαηα. Δηξήλε Θνζκά, Ξάηξα 2005.

13 13 7) Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλζήθεο ελαιιαζζφκελνπ πεδίνπ, ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ αξγχξνπ. Δι. Θαξαγηψξγνο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 32). 8) ιηθά κε Κλήκε Πρήκαηνο (Shape Memory Alloys): Κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε ζχξκαηα θξακάησλ κλήκεο ζρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζσ ησλ κεηαβνιψλ ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Ξάηξα Γ. Ρξηαληαθχιινπ, Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 35), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 13) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 30). 9) Πχλζεηα ζπζηήκαηα κε ελζσκαησκέλα ζηδεξνειεθηξηθά ζηνηρεία: Αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ BaTiO 3. Α. Ξαηζίδεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 14) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 29). 10) Κειέηε ηεο επίδξαζεο θχθισλ ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο ζηελ κνξθνινγία ησλ πνιπκεξψλ poly(ethylene terephthalate) (PET) θαη poly(ethylene naphthalate) (PEN). Αλ. Γηαηαγάλα, Ξάηξα ) Αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ θαξβηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ (TiC). Θ. Οάπηεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 33), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 38). 12) Κειέηε ηεο εηδηθήο αγσγηκφηεηαο ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο αγψγηκσλ εγθιεηζκάησλ. Σξ. Ξηλάθα, Ξάηξα ) Γηειεθηξηθή απφθξηζε ηνπ ζχλζεηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο επνμεηδηθήο ξεηίλεο πνιπθξπζηαιιηθνχ BaTiO 3 ζσκαηηδίσλ άλζξαθα. Κ. Κσξατηε, Ξάηξα ) Δπθπή ζπζηήκαηα ελεξγά δηειεθηξηθά: Αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ηνπ ζχλζεηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ

14 14 ηηηαληθνχ βαξίνπ ζσκαηηδίσλ νμεηδίνπ ηνπ ςεπδαξγχξνπ. Γ. Ησάλλνπ, Νθηψβξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 38), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 41). 15). Ζιεθηξηθή απφθξηζε ζχλζεησλ πιηθψλ. Γ. Γαιηαηζάηνο, Ηνχληνο ). Κειέηε ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο κε ζσκαηίδηα άλζξαθα. Γ. Καζηνπδάθεο, Νθηψβξηνο ) Ζιεθηξηθή εηδηθή αγσγηκφηεηα ηνπ ζχλζεηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο επνμεηδηθήο ξεηίλεο πνιπθξπζηαιιηθνχ BaTiO 3 ζσκαηηδίσλ άλζξαθα. Λ. Θαιεληεξίδεο, Φεβξνπάξηνο ). Πχλζεηα ζπζηήκαηα κε ελζσκαησκέλα ζηδεξνειεθηξηθά ζηνηρεία: αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο-ζσκαηηδίσλ ηηηαληθνχ κνιχβδνπ. Η. Αιεμίνπ, Φεβξνπάξηνο ). Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ησλ πνιπκεξψλ PET θαη PEN. Γ. Ρζηιηκάλεο, Φεβξνπάξηνο ). Ζιεθηξηθή ζπκπεξηθνξά ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ ζηδήξνπ. Δι. Θνπθάθεο, Φεβξνπάξηνο ). ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (shape memory alloys): κειέηε ηεο δπλακηθήο κεραληθήο απφθξηζεο θξακάησλ κλήκεο ζρήκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκνκεραληθή θαηεξγαζία. Δι. Αλδξίηζνο, Φεβξνπάξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 46). 22). ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (shape memory alloys): Θεξκηθή κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε ζχξκαηα θξακάησλ κλήκεο ζρήκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκνκεραληθή θαηεξγαζία. Θ. Πνινκσλίδεο, Ηνχληνο ). ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (shape memory alloys): ζεξκηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε θξάκαηα κεηάιισλ. Ξ. Ινγγίλνο, Ηνχληνο 2010.

15 15 24). Ξνιπκεξηθά πιηθά κε βάζε ην γξαθέλην. Η. Ράληεο, Ηνχληνο Ππλεπίβιεςε κε ηνλ Γξ. Γ. Ράζε. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 34). 25). Πχλζεζε θαη δηειεθηξηθή απφθξηζε ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο λαλνζςκαηηδίσλ ηηηαληθνχ βαξίνπ. Η. Αζεκαθφπνπινο, Ηνχληνο Ππλεπίβιεςε κε ηνλ Δπηθ. Θαζεγεηή ΔΚΞ Ι. Ενπκπνπιάθε. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 43). 26). Λαλνδηειεθηξηθά: Κειέηε ηεο δηειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο κε ελζσκαησκέλα λαλνζσκαηίδηα αινχκηλαο. Αηκ. Ξέππα, Πεπηέκβξηνο ). Λαλνδηειεθηξηθά: Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο κε ελζσκαησκέλα λαλν-εγθιείζκαηα θαξβηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ. Π. Αλδξηθάθε, ζε εμέιημε. 7.4 ςμμεηοσή ζηην επίβλετη Γιαηπιβών για ηην απόκηηζη Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακήρ Δξειδίκεςζηρ Απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1999 έρσ ζπκκεηάζρεη ζηελ επίβιεςε θαη ππνζηεξίμεη εξγαζηεξηαθά ηελ εθπφλεζε ησλ αθνινχζσλ Γηαηξηβψλ γηά ηελ απφθηεζε Γηπιψκαηνο Κεηαπηπρηαθήο Δμεηδίθεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ»: 1). Κειέηε αληνρήο ζε ζξαχζε ζχλζεησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο ηλψλ άλζξαθα, πνπ ππφθεηληαη ζε εθειθπζκφ, Αηθ. Πηάκνπ, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θ. Γαιηψηεο. 2). Φαζκαηνζθνπηθή κειέηε ηνπ ηζνηαθηηθνχ πνιππξνππιελίνπ κε ζθφπν ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο θξπζηαιιηθφηεηαο, Σ. Κελφγηαλλε, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θ. Γαιηψηεο. 3). Κειέηε ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ κε ελζσκαησκέλα ζχξκαηα κε κλήκε ζρήκαηνο, Γ. Κπφιιαο, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θ. Γαιηψηεο. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζε δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 14 θαη 16), ζε αλαθνηλψζεηο ζε

16 16 δηεζλή ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 5, 6, 7, 8, 25 θαη 26 ) θαη ζε εζληθά ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 18, 19, 20, 21, 22, 24 θαη 25). 7.5 ςμμεηοσή ζηην επίβλετη και ςποζηήπιξη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών 1). Ζιεθηξηθέο ηδηφηεηεο ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε αγψγηκα θνθθψδε πξφζζεηα. Δ. Καλσιαθάθε, Απξίιηνο Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Γ. Κ. Ρζαγθάξεο. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδνληαη ζε δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 6, 11 θαη 15), ζε αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 1, 2 θαη 4), θαζψο θαη ζε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 3). 2). Γηειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνξενινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Η. Θνξηλζίνπ, Κάξηηνο Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Γ. Κ. Ρζαγθάξεο. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδνληαη ζε αλαθνηλψζεηο εζληθά ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 7, 9 θαη13). 7.6 Μέλορ επηαμελών και ηπιμελών εξεηαζηικών επιηποπών για ηην απόκηηζη μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών α) Κ.Ξ.Π. ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ: Ξ. Ξέηαιεο (Απξίιηνο 2007), Ξ. Ονδίηεο (Φεβξνπάξηνο 2008), Ξ. Ξνληηθφπνπινο (Ηνχιηνο 2009). β) Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ: Ξ. Οηάια, Σξ. Ξαπαδνπνχινπ, Αζ. Κπηηζάθνπ (Νθηψβξηνο 2005), Αλη. Καλίθαο, Δπαγ. Πεξεθφγινπ (Φεβξνπάξηνο, Ηνχληνο 2006), Ε. Ηαηξίδε, Δ. Νηθνλφκνπ, Γ. Ξεξηζηεξάθε, Θ. Γαβξίιε (Νθηψβξηνο 2006), Π. Αγγειφπνπινπ, Α. Θπξηαδήο (Ηνχληνο 2007), Δι. Φηακέγθνπ (Νθηψβξηνο 2007), Α. Θαιίλε, Λ. Ξαιηάηζαο, Η. Θαιακαξάο, Γ. Ιηλαξδάηνο (Κάξηηνο 2008), Γ. Αγγειαθφπνπινο, Γ. Ρζνχθιεξε, Γ. Θαζηάλεο (Ηνχληνο 2008), Γ. Θαλειινπνχινπ, (Νθηψβξηνο 2008) Δπθ. Βφγιε, Π. Θαξαγηνβαλάθε, Φ. Οαβάλε, Α. Ξαηζίδεο, (Απξίιηνο 2009), Αηθ. Καξίλνπ (Ηνχιηνο 2009), Θ. Δκκαλνπήι, Ι.-Ρδ.-Γ. Σφνπθ, M.-Th. Popeskou, Αλ. Θνπηζνκεηνπνχινπ, Γ. Πνθφο (Νθηψβξηνο 2009), O.-N. Ciocoiu, Σξ. θαληήο, Γ. Ρξαθάθεο (Κάξηηνο 2010), Γξαθφπνπινο Δ. (Ηνχληνο 2010). γ) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Γηειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνξενινγηθψλ ζπζηεκάησλ, Η. Θνξηλζίνπ, Πρνιή Σεκηθψλ Κεραληθψλ, Δ.Κ.Ξ., Κάξηηνο δ) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Κειέηε ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ ιεπηψλ πκελίσλ πνξψδνπο ππξηηίνπ, Κ. Θενδσξνπνχινπ, Ρκήκα Φπζηθήο, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, Πεπηέκβξηνο 2006.

17 17 ε) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Λέα πξνζέγγηζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλαπηπζζφκελεο βιάβεο ππφ κεραληθή θφξηηζε ζε ηλψδε ζχλζεηα πιηθά κε κήηξα εληζρπκέλε κε λαλνζσιελίζθνπο άλζξαθα, Α. Βαβνπιηψηεο, Ρκήκα Κεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Κεραληθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, Ηνχληνο ζη) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Δπθπή ζχλζεηα πιηθά κε ελζσκαησκέλα θξάκαηα κλήκεο ζρήκαηνο, Ξ.-Λ. Ξαππάο, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, Ηνχιηνο ζη) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Κειέηε ηεο ζρέζεο δνκήο-ηδηνηήησλ ζε λαλνδνκεκέλα πνιπκεξηθά πιηθά. Θ. Λ. Οαθηφπνπινο, Πρνιή Δθαξκνζκέλσλ Καζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΠΔΚΦΔ), Ρνκέαο Φπζηθήο, ΔΚΞ, Κάηνο ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 8.1. Παπαζκεςή ύνθεηυν Τλικών Ττηλήρ Σεσνολογίαρ μέζυ Αςηόκλειζηος Φούπνος (Autoclave) Απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1998 σο θαη ην 2001 ήκνπλ ππεχζπλνο γηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηφθιεηζηνπ ζπζηήκαηνο (autoclave), ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κεραληθήο ησλ ιηθψλ ηνπ ΔΗΣΖΚΘ/ΗΡΔ, κε ην νπνίν παξαζθεπάδνληαη ζχλζεηα πνιπκεξηθά πιηθά πςειήο ηερλνινγίαο Ανάπηςξη και Λειηοςπγία Δπεςνηηικών Πειπαμαηικών Γιαηάξευν α). Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξακνλήο κνπ ζην ΔΚΞ ( σο ππνςήθηνο δηδάθησξ Δηδηθφο Κεηαπηπρηαθφο πφηξνθνο, σο ζπλεξγαδφκελνο κεηα-δηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο) ζπλέβαια ζε κεγάιν βαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο Γηειεθηξηθήο Φαζκαηνζθνπίαο, Φαζκαηνζθνπίαο Πχλζεηεο Αληίζηαζεο θαη Κεηξήζεσλ Αγσγηκφηεηαο. β). Απφ ην 1998 έσο ην 2003 ζπλέβαια ζηελ αλάπηπμε, επέθηαζε θαη ιεηηνπξγία πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κεραληθήο ησλ ιηθψλ ηνπ ΔΗΣΖΚΘ/ΗΡΔ. Νη δηαηάμεηο αλαθέξνληαη ζηνλ θαζκαηνζθνπηθφ θαη κεραληθφ ραξαθηεξηζκφ πιηθψλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε-ιεηηνπξγηθφηεηα επθπψλ ζπζηεκάησλ. γ). Θαηά ηελ πεξίνδν 2003 έσο ζήκεξα, αλέπηπμα ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, απφ κεδεληθή βάζε, γηα ηελ κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ησλ πιηθψλ ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο θαη

18 18 ελαιιαζζφκελνπ πεδίνπ επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ, κε παξάκεηξν ηελ ζεξκνθξαζία. 9. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ Ζ εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Επιστήμης των Υλικών με έμυαση σε Ευυυή Συστήματα. Ζ αλάπηπμε θαη κειέηε λέσλ «ιεηηνπξγηθψλ» ή επθπψλ ζπζηεκάησλ, ε παξαζθεπή πςειήο πνηφηεηαο ζχλζεησλ πιηθψλ θαη ν πνιχπιεπξνο ραξαθηεξηζκφο θαη ε εμέηαζή ηνπο, απνηεινχλ ηνλ ζηφρν ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο. Ρα ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν ζχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο πνπ ελζσκαηψλνπλ σο εληζρπηηθή θάζε: ίλεο, ζσκαηίδηα κεηάιινπ, θεξακηθά νμείδηα, ζσκαηίδηα άλζξαθα, ζχξκαηα κεηαιιηθψλ θξακάησλ, νξγαληθέο ίλεο θαη ειεθηξνξενινγηθά ξεπζηά (αησξήκαηα νξγαληθψλ ή αλφξγαλσλ εκηαγψγηκσλ πιηθψλ ζε δηειεθηξηθά πγξά) Βαζικέρ Καηεςθύνζειρ ηηρ Δπεςνηηικήρ Γπαζηηπιόηηηαρ Δπθπή Ππζηήκαηα Νη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο δεκηνπξγνχλ αλάγθεο γηά λέα «ιεηηνπξγηθά» πιηθά. Έηζη, ν παξαδνζηαθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ πιηθψλ κε βάζε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο αληηθαζίζηαηαη/ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ κε βάζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (πσο κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο). Έλα ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ή θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πξνο νξηζκέλε θαηεχζπλζε κε ειεγρφκελν ηξφπν, θάησ απφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο επθπέο. α) Δπθπή Ππζηήκαηα κε ελζσκαησκέλα ζχξκαηα κε κλήκε ζρήκαηνο. Πχλζεηα πιηθά πνιπκεξηθήο κήηξαο θαη νξγαληθψλ ηλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε εθαξκνγέο ηεο αεξνδηαζηεκηθήο, ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θηι, ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο κεραληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Ζ παξνπζία πξνηαλπζκέλσλ ζπξκάησλ κε κλήκε ζρήκαηνο (shape memory alloys) ζε απηά, εηζάγεη επθπή ζπκπεξηθνξά θαζψο ην ζρήκα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε δπλακηθή κεραληθή απφθξηζή ηνπο κπνξεί λα ειεγρζεί αληηζηξεπηά κέζσ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ.

19 19 β) Δπθπή Ππζηήκαηα κε Ξηεδν/Πηδεξν-ειεθηξηθά Ππζηαηηθά ή Ξνιηθά Νμείδηα Ζ ελζσκάησζε πηεδν/ζηδεξν-ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ πνιπκεξηθήο κήηξαο νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία κηάο λέαο θαηεγνξίαο επθπψλ ζπζηεκάησλ. Ζ αλάπηπμε πφισζεο απνπζία ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ε ζχδεπμε ειεθηξηθήο θαη κεραληθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη νη κεηαηξνπέο «ηάμεο» - «αηαμίαο» ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηδεξνειεθηξηθψλ εγθιεηζκάησλ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα πηεδν/ζηδεξν-ειεθηξηθά εγθιείζκαηα λα ιεηηνπξγνχλ, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, σο αηζζεηήξεο θαη ζε άιιεο σο ελεξγνπνηεηέο ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο. γ) Λαλνζχλζεηα-Λαλνδηειεθηξηθά Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή ζεκαζία ησλ λαλνζχλζεησλ αλαγλσξίδεηαη επξέσο, θπξίσο ιφγσ ησλ επηηπγραλφκελσλ ηδηνηήησλ κε πνιχ κηθξά πζνζηά εληζρπηηθήο θάζεο. Ν φξνο λαλνδηειεθηξηθά είλαη ζρεηηθά πξφζθαηνο θαη ζπλδέεη ηελ λαλνηερλνινγία κε ηα δηειεθηξηθά πιηθά. Ζ βαζηθή επίδξαζε ηεο λαλνεληζρπηηθήο θάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ κέξνπο ηεο ειεθηξηθήο δηαπεξαηφηεηαο θαη ηεο εηδηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ. Πηελ πεξίπησζε ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ κε λαλνεγθιείζκαηα ηα ηειεπηαία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα δηεζπαξκέλν δίθηπν λαλνππθλσηψλ. Θαζψο νη ππθλσηέο απνηεινχλ δηαηάμεηο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε θφξηηζε θαη εθθφξηηζε ησλ λαλνδηειεθηξηθψλ εγθιεηζκάησλ κπνξεί λα νξίζεη κία δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηελ λαλνθιίκαθα, εηζάγνληαο έλαλ λέν ηχπν λαλνδηαηάμεσλ. Ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα εηζάγεηαη αθφκε κέζσ ηνπ ζεηηθνχ ζεξκνθξαζηαθνχ ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο (PTC effect) ή ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπληειεζηή απηνχ απφ ζεηηθφ ζε αξλεηηθφ. Ρέινο, ζχλζεηα κε λαλνεγθιείζκαηα νμεηδίσλ κεηάιισλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αηζζεηήξεο αεξίσλ. δ) Δπθπή γξά: Ζιεθηξνξενινγηθά Ππζηήκαηα - Ζιεθηξνξενινγία Αησξήκαηα εκηαγψγηκσλ πιηθψλ ζε κνλσηηθά πγξά παξνπζηάδνπλ ηελ ηδηφηεηα κεηαβνιήο ησλ ξενινγηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, φηαλ ζηνλ ρψξν πνπ ξένπλ, επηβιεζεί ειεθηξηθφ πεδίν. Ζ ηδηφηεηα απηή νθείιεηαη ζηελ πφισζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αησξήκαηνο θαη ε κειέηε ηεο ειεθηξηθήο δηαπεξαηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, πνπ αλαθέξνληαη θαη σο επθπή πγξά, κπνξεί λα πξνζθέξεη εμεγήζεηο γηά ηελ εκθάληζε ηεο αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.

20 Ζιεθηξηθέο ηδηφηεηεο Ξνιπκεξψλ θαη Πχλζεησλ Ξνιπκεξηθψλ ιηθψλ. Γηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία, AC θαη DC αγσγηκφηεηα. Ζ ειεθηξηθή απφθξηζε, ζε ζπλζήθεο ελαιιαζζφκελνπ θαη ζπλερνχο πεδίνπ, πνιπκεξψλ θαη ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ κπνξεί λα δψζεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κνξηαθή θηλεηηθφηεηα, ηνπο κεραληζκνχο ραιάξσζεο, ηα δηεπηθαλεηαθά θαηλφκελα, αιιαγέο θάζεσλ θαη κεραληζκνχο αγσγήο θνξηίνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ πιηθψλ. Ρα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ κε ηδηφηεηεο θαηάιιειεο γηά κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ. Ρα πιηθά απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο (EMI), γηά ηελ απνξξφθεζε επηθίλδπλσλ ζηαηηθψλ θνξηίσλ (νξπρεία, βηνκεραλία εθξεθηηθψλ), γηά παζεηηθή θαη επαγσγηθή ζέξκαλζε, ζηελ θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ ειεθηξνληθήο, σο αγψγηκα ζπγθνιιεηηθά θ.α Κηθξν-κεραληθή ζπκπεξηνθνξά Πχλζεησλ ιηθψλ θαη κειέηε ηεο δηεπηθάλεηαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο κέζσ ηεο θαζκαηνζθνπίαο laser Raman. Κεραληθέο ηδηφηεηεο Πχλζεησλ ιηθψλ, Ηλψλ θαη Ξνιπκεξψλ. Ζ θαζκαηνζθνπία laser Raman ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο εμέηαζεο ηεο κηθξνκεραληθήο ζχλζεησλ ηλσδψλ πιηθψλ. Ζ κηθξνκεραληθή δηεξεχλεζε κε θαζκαηνζθνπηθέο κεζφδνπο ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιψλ πνπ επηθέξεη ε κεραληθή θφξηηζε ζηηο ελδνκνξηαθέο δνλήζεηο ηνπ πιηθνχ. Ρν κέγεζνο ηεο κεηαηφπηζεο ησλ θνξπθψλ Raman κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ εμσηεξηθή ηάζε ή παξακφξθσζε κε πνζνηηθφ ηξφπν, θάλνληαο έηζη δπλαηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ ή παξακνξθψζεσλ ζην εζσηεξηθφ ζπλζέησλ πιηθψλ. Αθφκε, κειεηάηαη ε κεραληθή ζπκπεξηθνξά ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ κε νξγαληθά ή/θαη αλφξγαλα εληζρπηηθά κέζα, ζπλζεηηθψλ ηλψλ θαη πνιπκεξψλ ζε ζπλζήθεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο θφξηηζεο Πχλζεηα ιηθά σο πξνζηαηεπηηθά απφ ηελ δηάβξσζε. Φαζκαηνζθνπία ζχλζεηεο αληίζηαζεο. Ξνιπκεξηθά θνθθψδε ζχλζεηα πιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηζηξψκαηα ραιχβδηλσλ επηθαλεηψλ θαη κειεηάηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ηηο πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ δηάβξσζε, φηαλ εθηείζεληαη ζε έληνλα δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ κεηαβνιή ησλ ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζηξσκάησλ κπνξεί λα κειεηεζεί κε ηελ θαζκαηνζθνπία ζχλζεηεο αληίζηαζεο θαη ηελ δηειεθηξηθή θαζκαηνζθνπία θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ην βέιηηζην πνζνζηφ πξφζζεηνπ θαη ην πάρνο ηνπ επηζηξψκαηνο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ. Χ. ΨΑΡΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 2 Στο σύντομο υπόμνημα που ακολουθεί αναφέρονται οι μεταβολές που προέκυψαν από το βασικό υπόμνημα του Μαΐου 2014, που υποβλήθηκε με την υποψηφιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 11 Μαρτίου 1985 Διεύθυνση Κατοικίας: Α. Παπανδρέου 5 Ανατολή Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500, Ελλάδα Τηλέφωνα: (+30) 6942262805, (+30) 2651003426

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γπ. ΚΑΝΑΠΙΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Γπ. ΚΑΝΑΠΙΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Γπ. ΚΑΝΑΠΙΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 1. ΠΟΤΓΔ 1. 1986 1991: Πηςσίο Φςζικήρ ηνπ Φπζηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 2. 1991 1993: Mεηαπηςσιακόρ Kύκλορ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρειέθσλν: 2310792687 FAX: 2310512122 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ : Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2

5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2 Πεπιεσόμενα 5. ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2 5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2 5.1.1. Δηζαγσγή... 5-2 5.1.2. Πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell... 5-2 5.1.3. Πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin Voigt... 5-6 5.1.4. Πξνζνκνίσκα Σππηθνύ Γξακκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Παραγωγή Και Ελεγχος Ηχητικών Σηµάτων Με Χρήση Μορφοµεταβλητών Κραµάτων Μνήµης

Ηλεκτρική Παραγωγή Και Ελεγχος Ηχητικών Σηµάτων Με Χρήση Μορφοµεταβλητών Κραµάτων Μνήµης Ηλεκτρική Παραγωγή Και Ελεγχος Ηχητικών Σηµάτων Με Χρήση Μορφοµεταβλητών Κραµάτων Μνήµης Σήµατα, Έλεγχος & Ροµποτική Έξυπνα Υλικά ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΝΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

Professor Department of Environmental Engineering

Professor Department of Environmental Engineering Vatalis Argyrios Professor Department of Environmental Engineering Telephone number:+30 2461023535, +30 2461040161 (ext.241) E-mail: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr ACADEMIC QUALIFICATIONS - B. Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνύ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνύ εθθξεκνύο

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνύ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνύ εθθξεκνύο Άζθεζε 4 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνύ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνύ εθθξεκνύο 4.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο πιηθνχ κε ηε κέζνδν ηνπ ζηξνθηθνχ εθθξεκνχο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα