ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011

2 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Έγγακνο κε δχν παηδηά Ηζαγέλεηα : Διιεληθή Πηξαηησηηθή ζεηεία : Δθπιεξσζείζα Δξγαζία : Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : Θνξπδαιιέσο 31, Ξάηξα 26443, ηει Γηεχζπλζε εξγαζίαο : Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηεκίν Ξαηξψλ, Ξάηξα ΠΟΤΓΔ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Γηδάθησξ Δ. Κ. Ξνιπηερλείνπ. Πρνιή Σεκηθψλ Κεραληθψλ, Ρνκέαο Δπηζηήκεο θαη Ρερληθήο ησλ ιηθψλ, Φεβξνπάξηνο Ξηπρηνχρνο Φπζηθφο. Απφθνηηνο Ρκήκαηνο Φπζηθήο, Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ξαλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Φεβξνπάξηνο Ξηζηνπνηεηηθφ Κεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» ηεο Πρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ, Λνέκβξηνο Ξαξάιιεια κε ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο παξαθνινχζεζα ηνπο αθφινπζνπο θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ: α) Ξιεξνθνξηθή θαη Αλάιπζε Ππζηεκάησλ, δηάξθεηαο 246 σξψλ. Θέληξν Νηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Νηθνλνκηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έηνο παξαθνινχζεζεο 1989.

3 3 β) Σαξαθηεξηζκφο Ξνιπκεξψλ θαη Πχλζεησλ ιηθψλ. COMETT, Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Σξφλνο παξαθνινχζεζεο Κάτνο γ) Ξνιπκεξηθά θαη Πχλζεηα ιηθά. COMETT, Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Σξφλνο παξαθνινχζεζεο Λνέκβξηνο δ) Smart Materials. ERASMUS, Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν. Σξφλνο παξαθνινχζεζεο Ηνχληνο ε) Λέα Ρερλνινγηθά ιηθά, δηάξθεηαο 155 σξψλ. Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, Ππλερηδφκελε Δθπαίδεπζε. Έηνο παξαθνινχζεζεο ΓΛΧΔ Νκηιψ θαη γξάθσ πνιχ θαιά ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ηνχιηνο 2008 σο ζήκεξα, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Γεθέκβξηνο 2003 Ηνχιηνο 2008, Ιέθηνξαο ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Πεπηέκβξηνο 2001 Γεθέκβξηνο 2003, Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο (Ξ.Γ. 407/80- πιήξνπο απαζρφιεζεο) ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Λνέκβξηνο 2000 Αχγνπζηνο 2001, Ιέθηνξαο (Ξ.Γ. 407/80-πιήξνπο απαζρφιεζεο) ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηεο Πρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. 1 Καΐνπ Απξηιίνπ 2001, ζπλεξγαδφκελνο κεηα-δηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο (πιήξνπο απαζρφιεζεο) ζην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Γηεξγαζηψλ ςειήο Θεξκνθξαζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο Ρερλνινγίαο Έξεπλαο ζηελ πφιε ησλ Ξαηξψλ.

4 κεηα-δηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο ζε πξνγξάκκαηα Δ&Ρ πνπ εθηεινχλην ζηνλ ηνκέα Δπηζηήκεο θαη Ρερληθήο ησλ ιηθψλ ηνπ ηκήκαηνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ ΔΚΞ. Νθηψβξηνο 1996 Ηνχληνο 1998 (ζπκπεξηιακβνλνκέλεο θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ ηνπ 1997) θαζεγεηήο ζην ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην Alpha Institute of Higher Education (Alpha Educational Group, Δπηπρίδνπ 40, Αζήλα). Ζ δηδαζθαιία απνζθνπνχζε ζηελ πξνεηνηκαζία ππνςεθίσλ θνηηεηψλ γηά ηα Βξεηαληθά Ξαλεπηζηήκηα παξάδνζε θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαη πξνεηνηκαζία ππνςεθίσλ θνηηεηψλ 1εο, 2εο θαη 4εο Γέζκεο ησλ Γεληθψλ Δμεηάζεσλ. 5. ΓΙΑΚΡΙΔΙ 1) : Δηδηθφο Κεηαπηπρηαθφο πφηξνθνο ηνπ ηνκέα Δπηζηήκεο θαη Ρερληθήο ησλ ιηθψλ, Πρνιήο Σεκηθψλ Κεραληθψλ, Δ.Κ.Ξ. 2) : πφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ, ζηελ Κεηαπηπρηαθή Θεκαηηθή Δλφηεηα «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε» ηεο Πρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Δ.Α.Ξ.. 3) : πνηξνθία Κεηαδηδαθηνξηθήο Έξεπλαο, 2 ν Ξξφγξακκα γηα Κεηαδηδαθηνξηθή Έξεπλα ζηελ Διιάδα, Ηδξχκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ. 6. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 6.1. Γιδαζκαλία Πποπηςσιακών Μαθημάηυν 1). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δπηζηήκε ιηθψλ Η» (1/2 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , , , , , , , θαη (ζχλνιν έληεθα εμάκελα). 2). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δπηζηήκε ιηθψλ VI» (1/2 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 3). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Δπθπή ιηθά», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ

5 5 εηψλ , , , , , , θαη (ζχλνιν νθηψ εμάκελα). 4). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθή ΗΗΗ» (ειεθηξνκαγλεηηζκφο) (1/2 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , θαη (ζχλνιν πέληε εμάκελα). 5). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηινγήο «Πχλζεηα ιηθά» (1/3 καζήκαηνο), ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 6). Γηδαζθαιία θξνληηζηεξίσλ ηνπ καζήκαηνο «Δπηζηήκε ιηθψλ ΗΗ», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 7). Γηδαζθαιία θξνληηζηεξίσλ ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθνρεκεία Η», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 8). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην Η Δπηζηήκεο ιηθψλ», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , , , , θαη (ζχλνιν ελλέα εμάκελα). 9). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗΗ Δπηζηήκεο ιηθψλ», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ θαη (ζχλνιν δχν εμάκελα). 10). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην Η Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 11). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗΗ Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 12). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗΗΗ Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ , , , , , , , , θαη (ζχλνιν δέθα εμάκελα). 13). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην ΗV Φπζηθήο», ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 14). Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθνρεκεία ΗΗΗ», ζην Ρκήκα Σεκηθψλ Κεραληθψλ ΔΚΞ (5 ν εμάκελν), θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα).

6 6 15). Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο «Ζιεθηξνρεκεία», ζην Ρκήκα Κεηαιιεηνιφγσλ & Κεηαιινπξγψλ Κεραληθψλ ΔΚΞ (6 ν εμάκελν), θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα) Γιδαζκαλία Μεηαπηςσιακών Μαθημάηυν 1). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Ξεηξακαηηθέο Ρερληθέο Κειέηεο ιηθψλ Η» (1/5 καζήκαηνο) ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ» ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ , , , , , θαη (ζχλνιν επηά εμάκελα). 2). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Ξεηξακαηηθέο Ρερληθέο Κειέηεο ιηθψλ ΗΗ» (1/3 καζήκαηνο) ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ» ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ , θαη (ζχλνιν ηξία εμάκελα). 3). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γνκή θαη Ηδηφηεηεο Ξνιπκεξψλ» (1/2 καζήκαηνο), ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ» ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 3). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Πχλζεηα ιηθά» (1/2 καζήκαηνο) ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ» ζην Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο (ζχλνιν έλα εμάκελν). 4). Γηδαζθαιία εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ηνπ καζήκαηνο «Κεραληθέο Ηδηφηεηεο Ξνιπκεξψλ» ζηα πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ», θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ θαη (ζχλνιν δχν εμάκελα). Ρν πξφγξακκα δηνξγαλψλνπλ ηα ηκήκαηα Φπζηθήο, Σεκείαο, Σεκηθψλ Κεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. 5). Ππκκεηνρή ζηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Φπζηθνρεκεία-Φπζηθή Ξνιπκεξψλ» ζηα πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ», θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ησλ Αθαδεκατθψλ Δηψλ θαη

7 Δκπαιδεςηικό ςγγπαθικό Έπγο 1). Κεραληθέο Ηδηφηεηεο Ξνιπκεξψλ. Δξγαζηήξην Κεραληθήο ησλ ιηθψλ, ΔΗΣΖΚΘ/ΗΡΔ, Κεηαπηπρηαθφ Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ», Ξάηξα, Πεπηέκβξηνο Θ. Γαιηψηεο, Σξ. Θντκηδφγινπ, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 30. Νη εξγαζηεξηαθέο ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηγξαθή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεξκνζθιεξπλφκελσλ πνιπκεξψλ, αλαθνξά ζηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη κηθξή εηζαγσγή ζηα ζχλζεηα πιηθά. Πχληνκε ζεσξία, πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ παξαζθεπήο ησλ δνθηκίσλ θαη θαζνδήγεζε γηά ηελ πεηξακαηηθή εμέηαζε ησλ πιηθψλ ζε εθειθπζκφ, ζιίςε θαη θφπσζε. Ρέινο, παξαηίζεληαη νδεγίεο γηά ηελ επεμεξγαζία πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ζπγγξαθή εξγαζηεξηαθψλ εθζέζεσλ. 2). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ Η, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Δ. Γ. Θνπινχξε, Κ. Γ. Καθξή, Πη. Σ. Κπνγηαηδήο, Ξ. Ξνπιφπνινο, Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο, ηελ κνξθνινγία ησλ θξπζηάιισλ-ζπκκεηξία, ζηελ παξαζθεπή θαη ραξαθηεξηζκφ κνλνθξπζηάιισλ, ζηελ ρξήζε νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα ηελ κεγέζπλζε εηθφλαο, ζηελ παξαηήξεζε εηεξνεηδψλ θάζεσλ ζην κηθξνζθφπην-αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δνκήο θξπζηαιιηηψλ, ζηελ πξνπαξαζθεπή κεηαιιηθψλ δεηγκάησλ γηα κεηαιινγξαθηθή παξαηήξεζε, ζηνλ εθειθπζκφ κεηάιισλ, ζηνλ εθειθπζκφ πνιπκεξψλ θαη ζηελ κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο πιηθψλ. Έρσ ζπγγξαςεη ηηο αζθήζεηο: Δθειθπζκφο κεηάιισλ, εθειθπζκφο πνιπκεξψλ θαη κέηξεζε ηεο ζθιεξφηεηαο πιηθψλ. 3). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ ΗΗ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Κ. Γ. Καθξή, Π. Α. Κπαζθνχηαο, Πη. Σ. Κπνγηαηδήο, Θ. Α. Ξιηάγθνο, Ξ. Ξνπιφπνινο Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο, ζηελ παξαζθεπή θαη κέηξεζε θελνχ, ζηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία πιηθψλ, ζηα δηαγξάκκαηα θάζεσλ κεηάιισλ θαη θξακάησλ, ζηελ ζιίςε πνιπκεξψλ θαη δνθηκή Jominy. Έρσ ζπγγξάςεη 2 απφ ηηο 6 αζθήζεηο: Θιίςε πνιπκεξψλ. 4). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ ΗΗΗ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Βι. Κπεθηάξε, Πη. Σ. Κπνγηαηδήο, Γ. Κπφθηαο, Θ. Α. Ξιηάγθνο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη: ζηελ ζχλζεζε πνιπκεξψλ κε πνιπκεξηζκφ κέζσ ειεπζέξσλ ξηδψλ,

8 8 ζηελ παξαζθεπή ρεκηθψλ αηζζεηήξσλ (αληρλεπηψλ) κε ηελ κέζνδν κεηαηξνπήο θνιινεηδνχο δηαιχκαηνο ζε πήθησκα, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ημψδνπο θαη ηνπ κέζνπ ημσδνκεηξηθνχ κνξηαθνχ βάξνπο πνιπκεξνχο κε ημσδνκεηξία ηξηρνεηδνχο, ζηελ ρξσκαηνγξαθία απνθιεηζκνχ κεγεζψλ, ζηνλ ραξαθηεξηζκφ πνιπκεξψλ κε δηαθνξηθή ζεξκηδνκεηξία ζάξσζεο (DSC), ζηνλ ραξαθηεξηζκφ πνιπκεξψλ κε θαζκαηνζθνπία NMR, ζηελ κνξθνινγία πνιπκεξψλ: κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε, ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζχλζεησλ πιηθψλ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο θσηννμείδσζεο πνιπκεξψλ κε θαζκαηνζθνπία ππέξπζξνπ (FTIR). Έρσ ζπγγξάςεη ηελ άζθεζε: Κεραληθέο ηδηφηεηεο ζχλζεησλ πιηθψλ. 5). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Δπηζηήκεο ιηθψλ V, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Κπαζθνχηαο, Θ. Ξαπαγγειήο, Ξ. Ξνπιφπνινο, Κ. Ρζανπζίδνπ, Γ. Σ. Ταξξάο, ζει. 35. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηδηφηεηεο πιηθψλ. Έρσ ζπγγξάςεη ηηο αζθήζεηο: Φαηλφκελν Hall ζε εκηαγσγνχο θαη Κειέηε ηεο δηειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθψλ ππφ ηελ επίδξαζε ac πεδίνπ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 6). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Φπζηθήο Η (Κεραληθή), Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Α. Κπαζθνχηαο, Βι. Κπεθηάξε, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 65. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγή ζηελ ζεσξία ζθαικάησλ, ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο βαζηθψλ πεηξάκαησλ κεραληθήο: κέηξεζε ππθλφηεηαο πιηθψλ, εχξεζε ηνπ κέηξνπ ζηξέςεο ζχξκαηνο, ζηξνθηθέο ηαιαληψζεηο θαη ξνπέο αδξάλεηαο, κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο πγξνχ, κειέηε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο πγξψλ, ειαζηηθή θαη πιαζηηθή παξακφξθσζε-πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ζπξκάησλ θαη ζεψξεκα δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαη ππνινγηζκφο ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ Maxwell. Έρσ ζπγγξάςεη κέξνο ηεο εηζαγσγήο ζηελ ζεσξία ζθαικάησλ θαη ηελ αζθήζε: Διαζηηθή θαη πιαζηηθή παξακφξθσζε-πξνζδηνξηζκφο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο. 7). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Φπζηθήο ΗΗ (Ραιαληψζεηο-Θεξκνδπλακηθή), Tκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Α. Κπαζθνχηαο, Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 43. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο βαζηθψλ πεηξάκαησλ ηαιαληψζεσλ θαη ζεξκνδπλακηθήο: απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ζεξκηθή δηαζηνιήκέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο δηαζηνιήο δηαθφξσλ κεηάιισλ, πξνζδηνξηζκφο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο ζεξκηδνκέηξνπ θαη ζεξκφηεηα ηήμεο πάγνπ, κέηξεζε ζεξκφηεηαο εμαέξσζεο λεξνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο ζ = f(t), εηδηθή ζεξκφηεηα ζηεξεψλ, εχξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο κνλσηψλ, πξνζδηνξηζκφο ηνπ ιφγνπ γ = c P /c V ειεθηξηθφ ηζνδχλακν ηεο ζεξκφηεηαο, ζεξκηθή δηαζηνιή, απιή αξκηληθή ηαιάλησζε θαη δηαθξνηήκαηα. Έρσ ζπγγξάςεη ηηο αζθήζεηο: Απιή αξκνληθή ηαιάλησζε,ηαιάλησζε ζπζηήκαηνο κάδαο - ειαηεξίνπ θαη ζεξκηθή δηαζηνιή-κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο δηαζηνιήο δηαθφξσλ κεηάιισλ. 8). Δξγαζηεξηαθέο Πεκεηψζεηο Φπζηθήο ΗΗΗ (Ζιεθηξνκαγλεηηζκφο-Νπηηθή), Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ Π. Α. Κπαζθνχηαο, Βι. Κπεθηάξε, Ξ. Ξνπιφπνινο, Β. Π. Ραγθνχιεο, Γ. Σ. Ταξξάο. Πει. 74. Νη ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεηηθή ζεσξία, νδεγίεο εθηέιεζεο θαη επεμεξγαζίαο αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε βαζηθά πεηξάκαηα ειεθηξνκαγλεηηζκνχ: λφκνο ηνπ Ohm, γέθπξα Wheatstone, θχθισκα RC, θχθισκα RL, κέηξεζε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο πιηθψλ, ειεθηξνζηαηηθά πεδία θαη λφκνο ησλ Biot-Savart.

9 9 Έρσ ζπγγξάςεη ή ηξνπνπνηήζεη ηηο αζθήζεηο: Κέηξεζε δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο πιηθψλ, ειεθηξνζηαηηθά πεδία θαη λφκνο ησλ Biot-Savart Ανάπηςξη Δκπαιδεςηικών Δπγαζηηπίυν Νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηεξίσλ «Δπηζηήκεο ιηθψλ Η, ΗΗ, ΗΗΗ, V» θαη ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηεξίσλ «Φπζηθήο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ» απφ κεδεληθή βάζε Τπεύθςνορ Φοιηηηικών Δπγαζηηπίυν ςνηονιζηήρ Μαθημάηυν Δξγαζηήξην Η Δπηζηήκεο ιηθψλ: , Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. Δξγαζηήξην ΗΗΗ Φπζηθήο: 2003-ζήκεξα, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. Ππληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο «Ξεηξακαηηθέο Ρερληθέο Κειέηεο ιηθψλ Η», ζήκεξα, Κ.Ξ.Π. ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ. 6.6 Γιδαζκαλία και Οπγάνυζη Δκπαιδεςηικών εμιναπίυν 1). Έρσ δηδάμεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ: COMETT: Φαζκαηνζθνπία ζε Ξνιπκεξή θαη Πχλζεηα ιηθά Καΐνπ 1995, ΔΚΞ. Νκηιεηήο κε ζέκα : «Γηεπηθαλεηαθή Απνθαηάζηαζε ζε Θνθθψδε Ξνιπκεξηθά Πχλζεηα». 2). Έρσ ζπκβάιιεη ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ: 2 ν Πεκηλάξην ηνπ Αλζξψπηλνπ Γηθηχνπ Γηάδνζεο ηεο Δ+Ρ Γλψζεο κε ηίηιν: Σξήζε ηεο Φαζκαηνζθνπίαο ζηελ Βηνκεραληθή Ξξαθηηθή. 6 Απξηιίνπ 2001, Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Σεκηθήο Κεραληθήο θαη Σεκηθψλ Γηεξγαζηψλ ςειήο Θεξκνθξαζίαο / Ίδξπκα Ρερλνινγίαο Έξεπλαο, Ξάηξα. Ππκκεηνρή ζηελ αλαθνίλσζε: «Δπθπή Πχλζεηα ιηθά».

10 10 3). Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ ζεκηλαξίνπ ηεο Θίλεζεο Λέσλ Δπξσπαίσλ Κεραληθψλ (Board of European Students of Technology, Local Group Patras) ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, Κάηνο Νκηιεηήο κε ζέκαηα: (α) «Materials Matter! Materials Science and its improvements on the human potential», (β) «Smart Materials». 4). Θεξηλφ Κεηαπηπρηαθφ Πρνιείν, «Composite Materials», Kaiserslautern University of Technology, Kaiserslautern, Germany, 20 July Νκηιεηήο κε ζέκα: «Electrical Properties of Polymer Matrix/Conductive Inclusions Composites». 5). Θεξηλφ Κεηαπηπρηαθφ Πρνιείν, «Composite Materials», Kaiserslautern University of Technology, Kaiserslautern, Germany, 3 July Νκηιεηήο κε ζέκα: «Dielectric Response of Polymer Matrix Micro- and Nanocomposites». 7. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ/ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ 7.1. Αςηοδύναμη επίβλετη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών και Γιαηπιβών για ηην απόκηηζη Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακήρ Δξειδίκεςζηρ 1). Θξάκαηα κε Κλήκε Πρήκαηνο (Shape Memory Alloys): Κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ππφ ζπλζήθεο παξεκπφδηζεο αλάθηεζεο ζρήκαηνο. Ξ. Ξέηαιεο, Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ, Ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Απξίιηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 10 & 11) θαη δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 17). 2). Κειέηε ηεο Ζιεθηξηθήο Απφθξηζεο Πχλζεησλ Ππζηεκάησλ Διαζηνκεξηθήο (Ιάηεμ) Κήηξαο Δληζρπκέλεο κε Αλφξγαλα Λαλν-ζσκαηίδηα. Α. Θαιίλε, Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Κάξηηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 37), παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 30) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 36).

11 11 3). Πχλζεηα Ξνιπκεξηθά ιηθά κε Δλζσκαησκέλα Ιεηηνπξγηθά Δγθιείζκαηα. Αλ. Ξαηζίδεο, Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Απξίιηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 28), παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 14, 19) θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθά ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 39, 42). 4). Ζιεθηξηθή Απφθξηζε Πχλζεησλ Ππζηεκάησλ Ξνιπαηζπιελνμεηδίνπ (Poly(ethylene Oxide))-Ρξνπνπνηεκέλσλ Λαλνζσιήλσλ Άλζξαθα Ξνιιαπινχ Ρνηρίνπ (MWCNT). Ξ. Ξνληηθφπνπινο, Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ,ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Ηνχιηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο ζα παξνπζηαζζνχλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 44). 5). Ζιεθηξηθή Απφθξηζε Διαζηνκεξηθψλ (HNBR) θαη Πχλζεησλ Διαζηνκεξηθψλ Κεηγκάησλ (HNBR/FKM) πνπ Δλζσκαηψλνπλ Λαλνζσιήλεο Άλζξαθα (MWCNT). Γ. Πνθφο, Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Ξάηξα, Λνέκβξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 40). 6). βξηδηθά Λαλν-δηειεθηξηθά Ξνιπκεξηθήο Κήηξαο/Ιεηηνπξγηθψλ Δγθιεηζκάησλ: Αλάπηπμε, Σαξαθηεξηζκφο θαη Ιεηηνπξγηθφηεηα. Α. Ξαηζίδεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ,ρκήκα Δπηζηήκεο ησλ ιηθψλ, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, ζε εμέιημε. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο, παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 17, 18) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 45). 7.2 Μέλορ ηπιμελών ζςμβοςλεςηικών επιηποπών για ηην απόκηηζη Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακήρ Δξειδίκεςζηρ 1) Ζιεθηξηθέο Σαιαξψζεηο ζε Πχλζεηα ιηθά Ξνιπκεξηθήο Κήηξαο-Πσκαηηδίσλ TiO 2. Γ. Θφληνο, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Πη. Γεσξγά, Ρκήκα Φπζηθήο, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Φεβξνπάξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 23), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 12 θαη 29) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 34).

12 12 2) Ζιεθηξηθέο Σαιαξψζεηο ζε Πχλζεηα ιηθά Ξνιπκεξηθήο Κήηξαο-Πσκαηηδίσλ ZnO. Αγγ. Πνπιηληδήο, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Σξ. Θξνληεξάο, Ρκήκα Φπζηθήο, Ξαλ/κην Ξαηξψλ, Φεβξνπάξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 30) θαη παξνπζηάζζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 31) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 37). 7.3 Αςηοδύναμη επίπβλετη Γιπλυμαηικών Δπγαζιών ηελειοθοίηυν θοιηηηών ηος Σμήμαηορ Δπιζηήμηρ ηυν Τλικών 1) ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (Shape Memory Alloys): Θεξκηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε θξάκαηα κεηάιισλ. Σξ. Θνληνγεψξγνπ, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 27). 2) Δπθπή ιηθά: Ξαξαζθεπή ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο θαη κειέηε ηεο ζεξκηθήο απφθξηζεο ηνπο. Ξ. Ξέηαιεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 27). Δπθπή ιηθά: Ξαξαζθεπή ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ πιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο θαη κειέηε ηεο δπλακηθήο κεραληθήο απφθξηζήο ηνπο. Λ. Καθξήο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 27). 3) Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλζήθεο ελαιιαζζφκελνπ πεδίνπ, ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο-θφθθσλ κεηάιινπ. Α. Ρζηξίκπεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 31). 5) Δλεξγά Γηειεθηξηθά: Φαζκαηνζθνπηθφο ραξαθηεξηζκφο ζηδεξνειεθηξηθψλ θαη πηεδνειεθηξηθψλ πιηθψλ. Ήβε Σαηδειακπή, Ξάηξα (Ππλεπίβιεςε κε ηνλ θ. Θ. Γαιηψηε). 6) Κειέηε αγσγηκφηεηαο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ κε αγψγηκα εγθιείζκαηα. Δηξήλε Θνζκά, Ξάηξα 2005.

13 13 7) Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζε ζπλζήθεο ελαιιαζζφκελνπ πεδίνπ, ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ αξγχξνπ. Δι. Θαξαγηψξγνο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 32). 8) ιηθά κε Κλήκε Πρήκαηνο (Shape Memory Alloys): Κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε ζχξκαηα θξακάησλ κλήκεο ζρήκαηνο, ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζσ ησλ κεηαβνιψλ ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Ξάηξα Γ. Ρξηαληαθχιινπ, Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 35), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 13) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 30). 9) Πχλζεηα ζπζηήκαηα κε ελζσκαησκέλα ζηδεξνειεθηξηθά ζηνηρεία: Αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ BaTiO 3. Α. Ξαηζίδεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 14) θαη ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 29). 10) Κειέηε ηεο επίδξαζεο θχθισλ ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο ζηελ κνξθνινγία ησλ πνιπκεξψλ poly(ethylene terephthalate) (PET) θαη poly(ethylene naphthalate) (PEN). Αλ. Γηαηαγάλα, Ξάηξα ) Αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ θαξβηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ (TiC). Θ. Οάπηεο, Ξάηξα Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 33), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 38). 12) Κειέηε ηεο εηδηθήο αγσγηκφηεηαο ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο αγψγηκσλ εγθιεηζκάησλ. Σξ. Ξηλάθα, Ξάηξα ) Γηειεθηξηθή απφθξηζε ηνπ ζχλζεηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο επνμεηδηθήο ξεηίλεο πνιπθξπζηαιιηθνχ BaTiO 3 ζσκαηηδίσλ άλζξαθα. Κ. Κσξατηε, Ξάηξα ) Δπθπή ζπζηήκαηα ελεξγά δηειεθηξηθά: Αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ηνπ ζχλζεηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ

14 14 ηηηαληθνχ βαξίνπ ζσκαηηδίσλ νμεηδίνπ ηνπ ςεπδαξγχξνπ. Γ. Ησάλλνπ, Νθηψβξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 38), θαη παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 41). 15). Ζιεθηξηθή απφθξηζε ζχλζεησλ πιηθψλ. Γ. Γαιηαηζάηνο, Ηνχληνο ). Κειέηε ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο κε ζσκαηίδηα άλζξαθα. Γ. Καζηνπδάθεο, Νθηψβξηνο ) Ζιεθηξηθή εηδηθή αγσγηκφηεηα ηνπ ζχλζεηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο επνμεηδηθήο ξεηίλεο πνιπθξπζηαιιηθνχ BaTiO 3 ζσκαηηδίσλ άλζξαθα. Λ. Θαιεληεξίδεο, Φεβξνπάξηνο ). Πχλζεηα ζπζηήκαηα κε ελζσκαησκέλα ζηδεξνειεθηξηθά ζηνηρεία: αλάπηπμε θαη κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο-ζσκαηηδίσλ ηηηαληθνχ κνιχβδνπ. Η. Αιεμίνπ, Φεβξνπάξηνο ). Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ησλ πνιπκεξψλ PET θαη PEN. Γ. Ρζηιηκάλεο, Φεβξνπάξηνο ). Ζιεθηξηθή ζπκπεξηθνξά ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο ζσκαηηδίσλ ζηδήξνπ. Δι. Θνπθάθεο, Φεβξνπάξηνο ). ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (shape memory alloys): κειέηε ηεο δπλακηθήο κεραληθήο απφθξηζεο θξακάησλ κλήκεο ζρήκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκνκεραληθή θαηεξγαζία. Δι. Αλδξίηζνο, Φεβξνπάξηνο Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 46). 22). ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (shape memory alloys): Θεξκηθή κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε ζχξκαηα θξακάησλ κλήκεο ζρήκαηνο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκνκεραληθή θαηεξγαζία. Θ. Πνινκσλίδεο, Ηνχληνο ). ιηθά κε κλήκε ζρήκαηνο (shape memory alloys): ζεξκηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κειέηε ησλ θξπζηαιινγξαθηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζε θξάκαηα κεηάιισλ. Ξ. Ινγγίλνο, Ηνχληνο 2010.

15 15 24). Ξνιπκεξηθά πιηθά κε βάζε ην γξαθέλην. Η. Ράληεο, Ηνχληνο Ππλεπίβιεςε κε ηνλ Γξ. Γ. Ράζε. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 34). 25). Πχλζεζε θαη δηειεθηξηθή απφθξηζε ζχλζεησλ πιηθψλ πνιπκεξηθήο κήηξαο λαλνζςκαηηδίσλ ηηηαληθνχ βαξίνπ. Η. Αζεκαθφπνπινο, Ηνχληνο Ππλεπίβιεςε κε ηνλ Δπηθ. Θαζεγεηή ΔΚΞ Ι. Ενπκπνπιάθε. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζζεθαλ κε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 43). 26). Λαλνδηειεθηξηθά: Κειέηε ηεο δηειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο κε ελζσκαησκέλα λαλνζσκαηίδηα αινχκηλαο. Αηκ. Ξέππα, Πεπηέκβξηνο ). Λαλνδηειεθηξηθά: Κειέηε ηεο ειεθηξηθήο απφθξηζεο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ πνιπκεξηθήο κήηξαο κε ελζσκαησκέλα λαλν-εγθιείζκαηα θαξβηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ. Π. Αλδξηθάθε, ζε εμέιημε. 7.4 ςμμεηοσή ζηην επίβλετη Γιαηπιβών για ηην απόκηηζη Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακήρ Δξειδίκεςζηρ Απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1999 έρσ ζπκκεηάζρεη ζηελ επίβιεςε θαη ππνζηεξίμεη εξγαζηεξηαθά ηελ εθπφλεζε ησλ αθνινχζσλ Γηαηξηβψλ γηά ηελ απφθηεζε Γηπιψκαηνο Κεηαπηπρηαθήο Δμεηδίθεπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ζηελ «Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ»: 1). Κειέηε αληνρήο ζε ζξαχζε ζχλζεησλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο ηλψλ άλζξαθα, πνπ ππφθεηληαη ζε εθειθπζκφ, Αηθ. Πηάκνπ, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θ. Γαιηψηεο. 2). Φαζκαηνζθνπηθή κειέηε ηνπ ηζνηαθηηθνχ πνιππξνππιελίνπ κε ζθφπν ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο θξπζηαιιηθφηεηαο, Σ. Κελφγηαλλε, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θ. Γαιηψηεο. 3). Κειέηε ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ κε ελζσκαησκέλα ζχξκαηα κε κλήκε ζρήκαηνο, Γ. Κπφιιαο, Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θ. Γαιηψηεο. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζε δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 14 θαη 16), ζε αλαθνηλψζεηο ζε

16 16 δηεζλή ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 5, 6, 7, 8, 25 θαη 26 ) θαη ζε εζληθά ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 18, 19, 20, 21, 22, 24 θαη 25). 7.5 ςμμεηοσή ζηην επίβλετη και ςποζηήπιξη Γιδακηοπικών Γιαηπιβών 1). Ζιεθηξηθέο ηδηφηεηεο ζχλζεησλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο κε αγψγηκα θνθθψδε πξφζζεηα. Δ. Καλσιαθάθε, Απξίιηνο Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Γ. Κ. Ρζαγθάξεο. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδνληαη ζε δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 6, 11 θαη 15), ζε αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 1, 2 θαη 4), θαζψο θαη ζε αλαθνίλσζε ζε εζληθφ ζπλέδξην (βι. παξάγξαθν εξγαζία ππ αξηζκ. 3). 2). Γηειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνξενινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Η. Θνξηλζίνπ, Κάξηηνο Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Γ. Κ. Ρζαγθάξεο. Κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδνληαη ζε αλαθνηλψζεηο εζληθά ζπλέδξηα (βι. παξάγξαθν εξγαζίεο ππ αξηζκ. 7, 9 θαη13). 7.6 Μέλορ επηαμελών και ηπιμελών εξεηαζηικών επιηποπών για ηην απόκηηζη μεηαπηςσιακών ηίηλυν ζποςδών α) Κ.Ξ.Π. ζηελ Δπηζηήκε ησλ ιηθψλ: Ξ. Ξέηαιεο (Απξίιηνο 2007), Ξ. Ονδίηεο (Φεβξνπάξηνο 2008), Ξ. Ξνληηθφπνπινο (Ηνχιηνο 2009). β) Γηαηκεκαηηθφ Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηελ Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ησλ Ξνιπκεξψλ: Ξ. Οηάια, Σξ. Ξαπαδνπνχινπ, Αζ. Κπηηζάθνπ (Νθηψβξηνο 2005), Αλη. Καλίθαο, Δπαγ. Πεξεθφγινπ (Φεβξνπάξηνο, Ηνχληνο 2006), Ε. Ηαηξίδε, Δ. Νηθνλφκνπ, Γ. Ξεξηζηεξάθε, Θ. Γαβξίιε (Νθηψβξηνο 2006), Π. Αγγειφπνπινπ, Α. Θπξηαδήο (Ηνχληνο 2007), Δι. Φηακέγθνπ (Νθηψβξηνο 2007), Α. Θαιίλε, Λ. Ξαιηάηζαο, Η. Θαιακαξάο, Γ. Ιηλαξδάηνο (Κάξηηνο 2008), Γ. Αγγειαθφπνπινο, Γ. Ρζνχθιεξε, Γ. Θαζηάλεο (Ηνχληνο 2008), Γ. Θαλειινπνχινπ, (Νθηψβξηνο 2008) Δπθ. Βφγιε, Π. Θαξαγηνβαλάθε, Φ. Οαβάλε, Α. Ξαηζίδεο, (Απξίιηνο 2009), Αηθ. Καξίλνπ (Ηνχιηνο 2009), Θ. Δκκαλνπήι, Ι.-Ρδ.-Γ. Σφνπθ, M.-Th. Popeskou, Αλ. Θνπηζνκεηνπνχινπ, Γ. Πνθφο (Νθηψβξηνο 2009), O.-N. Ciocoiu, Σξ. θαληήο, Γ. Ρξαθάθεο (Κάξηηνο 2010), Γξαθφπνπινο Δ. (Ηνχληνο 2010). γ) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Γηειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνξενινγηθψλ ζπζηεκάησλ, Η. Θνξηλζίνπ, Πρνιή Σεκηθψλ Κεραληθψλ, Δ.Κ.Ξ., Κάξηηνο δ) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: Κειέηε ειεθηξηθψλ ηδηνηήησλ ιεπηψλ πκελίσλ πνξψδνπο ππξηηίνπ, Κ. Θενδσξνπνχινπ, Ρκήκα Φπζηθήο, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, Πεπηέκβξηνο 2006.

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ ΤΠΟ ΑΝΑΚΤΚΛΙΚΗ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΗ ΚΡΑΣΤΝΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

ΠΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ ΤΠΟ ΑΝΑΚΤΚΛΙΚΗ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΗ ΚΡΑΣΤΝΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΛΛΩΝ ΤΠΟ ΑΝΑΚΤΚΛΙΚΗ ΦΟΡΣΙΗ ΜΔ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΗΜΑΣΙΚΗ ΚΡΑΣΤΝΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΚΤΡΙΑΚΟΤ Η. ΚΟΤΡΟΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ Γεώξγηνο Υαηδεατβάδεο 0/5/014 Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 47 Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Μ.-Δ. Αγγελάκη 1, Γ. Καλλέρ 2, Ν. Τπύθυνα 3 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 1 epiangelaki@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα