Βιοσημική Τοξικολογία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοσημική Τοξικολογία"

Transcript

1 Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

2 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Ames Test Μέζνδνο γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο κεηαιιαμηγόλνπ-θαξθηλνγόλνπ δξάζεο ελόο μελνβηνηηθνύ. Φξεζηκνπνηνύληαη βαθηεξηαθά ζηειέρε Salmonella typhimurium, ηα νπνία θέξνπλ κεηαιιάμεηο ζε γνλίδηα ηνπ νπεξνλίνπ ηνπ ακηλνμένο ηεο ηζηηδίλεο θαη δελ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ απνπζία ηεο ηζηηδίλεο. Όηαλ αλαπηύζζνληαη ζε ζξεπηηθό πιηθό πνπ δελ πεξηέρεη ηζηηδίλε παξνπζία ελόο κεηαιιαμηγόλνπ μελνβηνηηθνύ, ην μελνβηνηηθό απηό πξνθαιεί επαλακεηαιιάμεηο θάλνληαο ηα βαθηήξηα ηθαλά λα ζπλζέηνπλ ην ακηλνμύ θαη λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ απνηθίεο. Ζ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνηθηώλ ζε ζρέζε κε απηόλ ηνπ αξλεηηθνύ κάξηπξα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο νπζίαο λα είλαη κεηαιιαμηγόλνο.

3 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Ames Test Τν Ames test κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο γελνηνμηθώλ αιιά όρη κε γελνηνμηθώλ μελνβηνηηθώλ. Ζ ζπγγέλεηα κεηαμύ κεηαιιαμηγέλεζεο θαη θαξθηλνγέλεζεο έρεη ππεξεθηηκεζεί. Ξελνβηνηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ ζε ηξσθηηθά γηα καθξνρξόληα θαξθηλνγέλεζε απνδείρηεθαλ κεηαιιαμηγόλα ελώ άιια πνπ έρνπλ εμεηαζηεί γηα θαξθηλνγέλεζε απνδείρηεθε όηη δελ αληηδξνύλ άκεζα κε ην DNA θαη άξα δελ πξνθαινύλ κεηαιιάμεηο. Τέηνηα μελνβηνηηθά θαίλεηαη όηη δξνπλ κε επηγελεηηθνύο κεραληζκνύο, κελ πξνθαιώληαο δειαδή γελεηηθέο αιιαγέο. Τν Ames test είλαη ζεκαληηθό ζηελ αλίρλεπζε πηζαλώλ θαξθηλνγόλσλ ηδηνηήησλ ζε λέα θάξκαθα.

4 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Ames Test Κακπύιε δόζεο-απόθξηζεο ζην Ames test

5 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζηο Escherichia coli Τν ζηέιερνο E. Coli WP2 trp E έρεη κία κεηάιιαμε ζε έλα δεύγνο A-T ηνπ γνληδίνπ trp E, πνπ θσδηθνπνηεί γηα ηε ζπλζάζε ηνπ αλζξαληιηθνύ, έλα έλδπκν ηνπ βηνζπλζεηηθνύ κνλνπαηηνύ ηεο ηξππηνθάλεο. Τα ηεζη κεηαιιαμηγέλεζεο αληρλεύνπλ αλαζηξνθή ζηελ ηθαλόηεηα ζύλζεζεο ηξππηνθάλεο. Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζηιρ ζύμερ Τν πην επξέσο δηαδεδνκέλν είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Saccharomyces cerevisiae. Τν ηεζη αληρλεύεη ηελ παξαγσγή ηζνιεπθίλεο κέζσ μελνβηνηηθώλ κεηαιιαμηγόλσλ ζε αλαινγία κε ην Ames test.

6 Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζε εςκαπςωηικά κύηηαπα Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζηη Drosophila melanogster Ζ Drosophila melanogster έρεη κηθξή δηάξθεηα γεληάο (10 κέξεο) θαη παξόκνηα θπηηαξηθή θαη ρξσκνζσκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία κε ηα θύηηαξα ζειαζηηθώλ. Τν γέλσκά ηεο είλαη πιήξσο ραξαθηεξηζκέλν θαη κπνξεί λα εκθαλίζεη πνιιέο από ηηο αληηδξάζεηο ηεο θάζεο Η θαη ΗΗ ησλ ζειαζηηθώλ. Γύν είλαη ηα ηεζη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ην Drosophila sex-linked recessive lethal test θαη ην somatic mutation and recombination test (SMART).

7 Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζε εςκαπςωηικά κύηηαπα In vitro ηεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζε κύηηαπα θηλαζηικών Τα θύηηαξα εθηίζεληαη ζε θάπνην κεηαιιαμηγόλν μελνβηνηηθό, ην νπνίν είλαη ζαλαηεθόξν γηα θύηηαξα πνπ δελ έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε κεηάιιαμε. Οη κεηαιιάμεηο αληρλεύνληαη θπξίσο ζην Φ ρξσκόζσκα θαζώο είλαη απινεηδέο. Τα θύηηαξα ησλ ζειαζηηθώλ έρνπλ γνλίδηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα πάξνπλ λνπθιενηίδηα από ην πεξηβάιινλ ηνπο. Απηά ηα γνλίδηα, παξόιν πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε, εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα γηα ηα θύηηαξα θαζώο δε ρξεηάδεηαη λα ζπλζέζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα λνπθιενηίδηα. Αλ ζην κέζν πξνζηεζνύλ ηνμηθά λνπθιενηίδηα, ην κε κεηαιιαγκέλν θύηηαξν ζα ηα πάξεη θαη ζα νδεγεζεί ζε ζάλαην. Αλ ε ηθαλόηεηα απηή ησλ θπηηάξσλ πάςεη λα πθίζηαηαη, ηόηε δε ζα πάξνπλ ηα ηνμηθά λνπθιενηίδηα θαη ζα επηβηώζνπλ ζρεκαηίδνληαο απνηθίεο, νη νπνίεο είλαη παξάκεηξνο γελνηνμηθόηεηαο.

8 Τεζη μεηαλλαγιγένεζηρ in vivo ζε θηλαζηικά Mouse somatic spot test Αληρλεύεη ηελ απελεξγνπνίεζε γνληδίσλ ζε εηεξόδπγεο πεξηνρέο πνπ ειέγρνπλ ηε ρξσζηηθή ησλ καιιηώλ. Mouse specific locus test Ζ γνληδηαθή απηή κεξηνρή ειέγρεη ην ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο θαη ην ζρέδην θαη κέγεζνο ηνπ εμσηεξηθνύ απηηνύ ηνπ κεηξηθνύ δώνπ. Τα δώα αλαπαξάγνληαη κε έλα νκόδπγν άηνκν ζην ππνιεηπόκελν γνλίδην. Τα άηνκα ηεο F1 γεληάο είλαη εηεξόδπγα ελώ νη δηθνί ηνπο απόγνλνη εθθξάδνπλ ηνλ ππνιεηπόκελν θαηλόηππν. Dominant lethal test Τν ηεζη εθηηκά ην ζάλαην εκβξύσλ, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από γελεηηθέο αιιαγέο ζηα κεηξηθά θύηηαξα.

9 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Unscheduled DNA synthesis (UDS) assays Σηα θύηηαξα ησλ ζειαζηηθώλ έρνπλ βξεζεί δύν κεραληζκνί επηδηόξζσζεο ηνπ DNA. Ο πξώηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε αληηζηξνθή ηεο βιάβεο, όπσο ην θόςηκν ησλ δηκεξώλ ππξηκηδίλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. Ο δεύηεξνο κεραληζκόο αλαγλσξίδεη ηηο θαηεζηξακέλεο βάζεηο, ηηο απνκαθξύλεη αθνύ ηηο θόςεη από ηελ αιπζίδα, γεκίδεη ην θελό κε ηηο ζσζηέο βάζεηο θαη νινθιεξώλεη ην ζρεκαηηζκό ηεο λέαο αιπζίδαο. Ζ αξρή ηεο κεζόδνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλίρλεπζε ελζσκαησκέλσλ ξαδηελεξγώλ βάζεσλ ή ρεκηθώλ αλάινγσλ ησλ λνπθιενηηδίσλ όπσο ε βξσκνδενμπνπξηδίλε ζην DNA θαηά ηελ επηδηόξζσζε ηνπ DNA όηαλ νη θαηεζηξακέλεο βάζεηο έρνπλ απνκαθξπλζεί.

10 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Unscheduled DNA synthesis (UDS) assays Καηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA ελζσκαηώλνληαη λνπθιενηίδηα ζην DNA ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αξθεηά κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεηάδεηαη. Γηα λα γίλεη εθιεθηηθή επηδηόξζσζε ηνπ DNA κε ηα ζεκαζκέλα λνπθιενηίδηα ρξεζηκνπνηνύληαη θπηηαξηθνί πιεζπζκνί πνπ δελ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη θαηαζηέιιεηαη ε αληηγξαθή ηνπ DNA κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηηηάξσλ ζε εηδηθό κέζν. In vitro κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαηνθύηηαξα από επίκπεο, ηα νπνία δε δηαηξνύληαη θη έηζη δε ρξεηάδεηαη λα απνθεπρζεί ν θπηηαξηθόο πνιιαπιαζηαζκόο. In vivo ε ελζσκάησζε ησλ ξαδηελεξγώλ λνπθιενηηδίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε απηνξαδηνγξαθία ησλ θπηηάξσλ. Σε πεξίπησζε ζπλδπαζκνύ ησλ δύν ηερληθώλ, ζηα πεηξακαηόδσα ζεκαίλνληαη ηα λνπθιενηίδηα θαη ηαπηόρξνλα απνκνλώλνληαη θύηηαξα από δηάθνξνπο ηζηνύο θαη γίλεηαη θαιιηέξγεηα.

11 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Χπυμαηιδιακέρ ανηαλλαγέρ (Sister chromatid exchange test) Οη αληαιιαγέο κεηαμύ ησλ ρξσκαηίδσλ γίλνληαη κεηαμύ νκόινγσλ πεξηνρώλ. Μειεηώληαη κε θπηηαξηθέο ζεηξέο in vitro (ηλνβιάζηεο ή αλζξώπηλα ιεκθνθύηηαξα). Τα θύηηαξα εθηίζεληαη ηαπηόρξνλα ζε 5-βξσκν-2-δενμπνπξηδίλε θαη ζην πξνο κειέηε ρεκηθό γηα ρξνληθή πεξίνδν ίζε κε δύν θπηηαξηθνύο θύθινπο. Σηηο ηειεπηαίεο 1-2 h ηεο επώαζεο πξνζηίζεηαη έλαο αλαζηνιέαο (θνιρηθίλε) γηα λα ζηακαηήζεη ηα θύηηαξα ζηε θάζεο ηεο κεηάθαζεο.

12 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Χπυμαηιδιακέρ ανηαλλαγέρ (Sister chromatid exchange test) Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληαιιαγώλ, ηα ρξσκνζώκαηα βάθνληαη κε ηε ρξσζηηθή Giemsa θαη νη δύν ρξσκαηίδεο βάθνληαη δηαθνξεηηθά. Οη αληαιιαγέο θαίλνληαη σο δηαθνξεηηθνί ρξσκαηηζκνί ζε κία ρξσκαηίδα.

13 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ In vitro κςηηαπογενεηικά ππυηόκολα Σε πνιιαπιαζηαδόκελα θύηηαξα πξνζηίζεηαη ην πξνο κειέηε ρεκηθό θαη νη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο παξαηεξνύληαη γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θπηηαξηθνύο θύθινπο. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη θπηηαξηθέο ζεηξέο από θηλέδηθν ράκζηεξ θαη αλζξώπηλα ιεκθνθύηηαξα, ηα νπνία ζε αληίζεζε κε ηα θύηηαξα ηνπ θηλέδηθνπ ράκζηεξ πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη αλεμάξηεηα, εξεζίδνληαη κε θάπνην κηηνγόλν παξάγνληα, πρ θπηναηκαηνγινπηηλίλε, γηα λα πνιιαιαζηαζηνύλ. Ζ ρνξήγεζε ηνπ μελνβηνηηθνύ γίλεηαη 44 h κεηά ηελ πξνζζήθε θπηναηκαηνγινπηηλίλεο, όηαλ ηα θύηηαξα πνιιαπιαζηάδνληαη. Τνπιάρηζηνλ ηξεηο δόζεηο ηνπ μελνβηνηηθνύ πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ.

14 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ In vitro κςηηαπογενεηικά ππυηόκολα Μεηά ην ηέινο ηεο ρνξήγεζεο ηα θύηηαξα αθήλνληαη λα ζπγθεληξσζνύλ ζηε κεηάθαζε θαη πξνζηίζεηαη έλαο αλαζηνιέαο, πρ θνιρηθίλε. Τνπιάρηζηνλ 200 θύηηαξα κεηξώληαη θάησ από ην κηθξνζθόπην γηα ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο. Φξσκνζσκηθά ζπαζίκαηα θαη αληαιιαγέο ραξαθηεξίδνληαη σο δνκηθέο αλσκαιίεο ελώ ηα θελά εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό θαζώο ν κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ ηνπο δελ είλαη γλσζηόο. Ο ζξπκκαηηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζεσξείηαη δείθηεο δξηκείαο θπηηαξνηνμηθόηεηαο θαη θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ από ην πξνο κειέηε μελνβηνηηθό.

15 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ In vivo κςηηαπογενεηικά ππυηόκολα Rodent micronucleus test Τα πνληίθηα εθηίζεληαη ζε θάπνην μελνβηνηηθό θαη παξαηεξνύληαη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο ζηνπο εξπζξνβιάζηεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Σρεκαηίδνληαη κηθξνππξήλεο (micronuclei) ζηα ρξσκνζώκαηα, έλδεημε ηεο ηνμηθήο δξάζεο ηνπ μελνβηνηηθνύ. Αλ ην μελνβηνηηθό ρνξεγεζεί ζηε κεγαιύηεξε δόζε θαη δελ παξαηεξεζεί επαγσγή ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ κηθξνππξήλσλ, ηόηε ζεσξείηαη όηη δελ έρεη ηνμηθή δξάζε. Rodent bone marrow metaphase analysis Ζ αλάιπζε ηεο κεηάθαζεο γίλεηαη ζε επίκπεο ζηηο 6, 12 θαη 48 h κεηά ηε ρνξήγεζε κίαο απιήο δόζεο ή ελαιιαθηηθά ζηηο 6 θαη 24 h κεηά από ηε ρνξήγεζε πνιιαπιώλ δόζεσλ ελώ ζηα θύηηαξα πξνζηίζεηαη θνιρηθίλε.

16 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ Ππόκληζη όγκυν ζηο ήπαπ ηπυκηικών Ο ζρεκαηηζκόο απνηθηώλ ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα βηνρεκηθή αιιαγή πξνεγείηαη ηνπ ζρεκαηηζκνύ όγθνπ. Απηέο νη απνηθίεο έρνπλ αιιαγκέλεο ζπγθεληξώζεηο ησλ ελδύκσλ γ-γινπηακπινηξαλζπεπηηδάζε, θσζθαηάζε ηεο 6-θσζθνξηθήο γιπθόδεο θαη s-ηξαλζθεξάζε ηεο γινπηαζεηόλεο. Σε αληίζεζε κε ηα θπζηνινγηθά θύηηαξα ηνπ επαηηθνύ παξεγρύκαηνο δελ απνζεθεύνπλ ζίδεξν. Τα θύηηαξα πθίζηαληαη έθζεζε ζην μελνβηνηηθό γηα 12 βδνκάδεο θαη ηηο ηειεπηαίεο 2 ρνξεγείηαη θαη ζίδεξνο. Ππόκληζη όγκυν ζηον πνεύμονα πονηικού Οξηζκέλεο ξάηζεο πνληηθώλ (πρ A/Heston) είλαη πνιύ επαίζζεηεο ζηελ εκθάληζε όγθσλ ζηνλ πλεύκνλα ιόγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπο απέλαληη ζε μελνβηνηηθά όπσο νη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, νη πδξαδίλεο, νη ληηξνδακίλεο θ.ά. Ζ επαηζζεζία ηνπ ηεζη είλαη κεγαιύηεξε. Μεηά ηηο 35 βδνκάδεο ε εαηζζεζία ηνπ ηεζη κεηώλεηαη ζεκαληηθά θαζώο παξαηεξνύληαη όγθνη θαη ζηα δώα control.

17 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ Ππόκληζη όγκυν ζηο δέπμα πονηικού Ζ θαξθηληθή δξάζε νξηζκέλσλ ρεκηθώλ θαη κηγκάησλ κπνξεί λα κειεηεζεί κεηά ηε ρνξήγεζή ηνπο ζην δέξκα επαίζζεησλ πνληηθώλ ζπγθεθξηκέλεο ξάηζαο (πρ sencar mouse). Παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ, θαπλόο θαη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο δίλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε απηό ην πξσηόθνιιν. Άιια θαξθηλνγόλα όπσο νη αθξπιακίλεο δε δίλνπλ απνηειέζκαηα. Τν δέξκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνληηθνύ έρεη έλδπκα ηνπ θπηνρξώκαηνο P450 πνπ ελεξγνπνηνύλ μελνβηνηηθά όπσο νη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο θαη γη απηό ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη ην ηεζη.

18 Εκηίμηζη ηηρ καηαζηποθήρ ηος DNA Τεσνική αλκαλικήρ διήθηζηρ ηος DNA Βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε όηη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν νη κνλόθισλεο αιπζίδεο ηνπ DNA πεξλνύλ κέζα από κία κεκβξάλε ππό ζπλζήθεο αιθαιηθήο κεηνπζίσζεο εμαξηάηαη από ην κήθνο ησλ αιπζίδσλ. Τα θύηηαξα κεηά από επεμεξγαζία κε θάπνην μελνβηνηηθό ηνπνζεηνύληαη ζε έλα θίιηξν κεκβξάλεο θαη ιύνληαη κε απνξξππαληηθό. Τν δηάιπκα ιύζεο θπιάεη δηακέζνπ ηνπ θίιηξνπ, απνκαθξύλνληαη πξσηεΐλεο θαη RNA ελώ ην DNA θαηαθξαηείηαη ζην θίιηξν. Έλαο δηαιύηεο κε ph >12 πεξλάεη αξγά από ην θίιηξν θαη δηαζπά ηνπο πδξνγνληθνύ δεζκνύο. Μεηά ηελ παξαγσγή κνλόθισλσλ αιπζίδσλ ηνπ DNA απμάλεηαη ν ξπζκόο ηνπ DNA πνπ δηαπεξλάεη ην θίιηξν. Τν πνζό ηνπ θαηεζηξακέλνπ, κνλόθισλνπ DNA πνπ δηαπέξαζε ην θίιηξν κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ξαδηνζεκαζκέλνπο θπηηαξηθνύο πιεζπζκνύο ή κε θζνξηζκό.

19 Επμηνεία αποηελεζμάηων από ηεζη μικπήρ διάπκειαρ Θεηηθά απνηειέζκαηα ζε έλα in vitro ηεζη κεηαιιαμηγέλεζεο (Ames test) θαη ζε έλα in vivo (the rodent bone marrow micronucleus test) δείρλνπλ ηζρπξή θαξθηληθή δξάζε. Έλα μελνβηνηηθό είλαη ύπνπην γηα ηελ πξόθιεζε θαξθηλνγέλεζεο αλ ηα απνηειέζκαηα γελνηνμηθόηεηαο ζε πεξηζζόηεξα από έλα in vitro ή in vivo ηεζη είλαη ζεηηθά. Παξά ην γεγνλόο όηη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε απηά ηα ηεζη απνηεινύλ απόδεημε ηεο θαξθηληθήο δξάζεο ελόο μελνβηνηηθνύ, ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα ηε κε θαξθηληθή δξάζε ηνπ.

20 Εκηίμηζη ηηρ νεςποηοξικόηηηαρ Καηαλητία (catalepsy) Μπνξεί λα κεηξεζεί ηνπνζεηώληαο ηνλ επίκπ ζε 4 θεινύο (35mm ύςνο, 40mm δηάκεηξν, 100mm απόζηαζε κεηαμύ ηνπ κπξνζηά θαη ηνπ κίζσ πνδηνύ θαη 60mm απόζηαζε κεηαμύ ηνπ δεμηνύ θαη ηνπ αξηζηεξνύ πνδηνύ). Ζ δηάξθεηα ηεο αθηλεζίαο ζε απηή ηε ζέζε κεηξηέηαη γηα πάλσ από 60sec. Rotarod performance (Rotating Rod test). Απαηηεί πξνπόλεζε ηνπ δώνπ γηα λα γίλεη. Τν δών πεξπαηάεη ζε κία πεξηζηξεθόκελε ξάβδν (7cm δηάκεηξν θαη ξπζκόο πεξηζηξνθήο 5-12rpm). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο θάησ από ηε ζπζθεπή ππάξρνπλ δνρεία κε λεξό γηα λα απνηξαπεί ην δών από ην λα πεδήμεη. Ο ρξόλνο πνπ κέλεη ην δών ζηε ξάβδν κεηξηέηαη γηα 2-3min. Hindlimb Foot Splay. Τα κπξνζηηλά πόδηα βάθνληαη θαη ηα δώα πεηηνύληαη από κία ζέζε 30cm πάλσ από έλα ηξαπέδη ζε έλα ραξηί. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θέληξνπ ησλ δύν ζεκαδηώλ κειαληνύ από ηα δύν πόδηα ηνπ δώνπ κεηξηέηαη.

21 Αξιολόγηζη ηων ηοξικών επιδπάζεων Ζ εθηίκεζε ηνπ ξίζθνπ γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ έγθεηηαη ζην αλ έλα μελνβηνηηθό κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζκελείο ζπλέπεηεο, ζε πνην επίπεδν, ζε πνηα ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο θαη πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο απηώλ ησλ επηδξάζεσλ. Οι όποι hazard και risk. Ο όξνο hazard νξίδεη ηελ εγγελή ηνμηθόηεηα ελόο μελνβηνηηθνύ. Ο όξνο risk νξίδεη ηελ ππνινγηδόκελε ή κεηξνύκελε πηζαλόηεηα βιάβεο ή ζαλάηνπ ιόγσ ηεο έθζεζεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν μελνβηνηηθό. Μπνξεί λα πεξηγξαθεί ηόζν κε εκηπνζνηηθνύο όξνπο π.ρ. πςειό, ρακειό ή πνζνηηθά π.ρ. έλαο άζξσπνο εκθάληζε δπζκελείο επηδξάζεηο αλάκεζα ζε πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε θάπνην μελνβηνηηθό. Δπίζεο, κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε απόιπηνπο όξνπο π.ρ. ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ιόγσ ηεο έθζεζεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν μελνβηνηηθό ή ζε ζπγθξηηηθνύο π.ρ. ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο δπζκελώλ ζπλεπεηώλ αλάκεζα ζε έλαλ πιεζπζκό πνπ εθηέζεθε ζε έλα μελνβηνηηθό θαη ζε έλαλ άιιν πνπ δελ εθηέζεθε.

22 Αποδεκηοί κίνδςνοι Μηδενικό πίζκο Γηα λα επηηεπρζεί κεδεληθό ξίζθν, ε έθζεζε ζε έλα μελνβηνηηθό πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θάησ από έλα θαηώθιη, όπνπ δελ πξνθαιείηαη ηνμηθόηεηα. Όηαλ έλα ηέηνην θαηώθιη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηόηε πξέπεη λα ππνηεζεί όηη έλα πεπεξαζκέλν ξίζθν ζπκβαίλεη ζε θάζε έθζεζε ζε έλα μελνβηνηηθό. Αποδεκηό πίζκο Σύκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηα ρεκηθά ηεο δηαηξνθήο θαη ηα ρεκηθά πνπ εηζπλένληαη από ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ είλαη εθείλα πνπ θαηά θύξην ιόγν απνηεινύλ ηηο αηηίεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν. Έηζη, αλαπηύρζεθε ε έλλνηα ηνπ απνδεθηνύ ξίζθνπ, ε νπνία αλαθέξεη όηη δελ είλαη δπλαηό λα εθκεδεληζηνύλ νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία πνπ πξνθαινύληαη από ηελ έθζεζε ζε ρεκηθά, ιόγσ ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο.

23 Αναγνώπιζη ηος κινδύνος Δθηηκώληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ελόο μελνβηνηηθνύ. Ο ππνινγηζκόο ηεο νμείαο θαη ηεο ρξόληαο ηνμηθόηεηαο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δώσλ σο πεηξακαηόδσα. Ζ ρξήζε ησλ δώσλ γηα πεηξάκαηα, ώζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα βξνπλ εθαξκνγή ζηνλ άλζξσπν αθνινπζείηαη από νξηζκέλεο παξαδνρέο. i) Τα μελνβηνηηθά πνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ άλζξσπν ζα δείμνπλ θάπνην βαζκό ηνμηθόηεηαο ζε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο όηαλ ε δόζε είλαη πςειή. ii) iii) Αλ ζε έλαλ επαξθή αξηζκό εηδώλ δώσλ ρνξεγεζεί έλα μελνβηνηηθό, ηνπιάρηζηνλ έλα ζα πξέπεη λα δείμεη έλα παξόκνην ηξόπν κεηαβνιηζκνύ θαη ηνμηθνθηλεηηθήο κε ηνλ άλζξσπν. Αλ ζε έλαλ επαξθή αξηζκό εηδώλ δώσλ ρνξεγεζεί έλα μελνβηνηηθό, ηνπιάρηζηνλ έλα ζα πξέπεη λα δείμεη παξόκνηεο ηνμηθέο απνθξίζεηο θαη θιηληθά ζπκπηώκαηα κε ηνλ άλζξσπν.

24 Σσέζη δομήρ-δπαζηικόηηηαρ ενόρ ξενοβιοηικού Ποιοηική πποζέγγιζη Σύγθξηζε ηεο δνκήο ηνπ μελνβηνηηθνύ κε ηε δνκή άιισλ ρεκηθώλ πνπ είλαη γλσζηό όηη πξνθαινύλ ηνμηθέο επηδξάζεηο. Ποζοηική πποζέγγιζη Βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή βάζεσλ δεδνκέλσλ πάλσ ζε ηνμηθέο επηδξάζεηο μελνβηνηηθώλ.

25 Κλινικέρ και επιδημιολογικέρ μελέηερ Γίλνπλ αμηόπηζηα ζηνηρεία γηα ηηο ηνμηθέο επηδξάζεηο ελόο μελνβηνηηθνύ ζηνλ άλζξσπν. Ωζηόζν, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο θαζώο ε επαηζζεζία ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. Αλ ην ηνμηθό απνηέιεζκα θάπνηνπ μελνβηνηηθνύ είλαη αζπλήζηζην κπνξεί λα κελ παξαηεξεζεί ελώ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θαξθίλνπ κπνξεί ην απνηέιεζκα λα νθείιεηαη ζε ρξόληα έθζεζε ζε θάπνην μελνβηνηηθό θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε απηό ηνλ ηξόπν. Άιιεο κεηαβιεηέο όπσο ην θάπληζκα θαη ε ηαπηόρξνλε έθζεζε ζε άιια μελνβηνηηθά ππεηζέξρνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη αζθαιή. Έηζη, νη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ αλαγλσξίζεη κόλν πεξηνξηζκέλν αξηζκό μελνβηνηηθώλ σο θαξθηλνγόλα.

26 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ έκθεζηρ ζε ένα ξενοβιοηικό Οη δηαζηάζεηο ηεο έθζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ έληαζε, ηε ζπρλόηεηα, ηελ νδό, ηε δηάξθεηα, ην κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε δηάξθεηα θαη ην επίπεδν ηεο έθζεζεο, εηδηθά κεηά από ρξόληα έθζεζε, κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ κόλν από ηα επίπεδα ηνπ μελνβηνηηθνύ ζην πεξηβάιινλ θαη γη απηό νη εθηηκήζεηο κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβείο. Σπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο έθζεζεο ζε έλα μελνβηνηηθό ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πεξηιακβάλνπλ: i) απεπζείαο κέηξεζε ηνπ μελνβηνηηθνύ ζην πεξηβάιινλ, δειαδή ζην λεξό, ηνλ αέξα θαη ην έδαθνο ii) κέηξεζε ηνπ μελνβηνηηθνύ, ησλ κεηαβνιηηώλ ηνπ θαη ησλ πξντόλησλ ηεο αιιειεπίδξαζεο απηώλ κε καθξνκόξηα ζε ζσκαηηθά πγξά θαη ηζηνύο (biomonitoring)

27 Αιηίερ ππόκληζηρ καπκινογένεζηρ ζηον άνθπωπο Ζ δηαηξνθή θαη ην θάπληζκα απνηεινύλ ηηο βαζηθέο αηηίεο πξόθιεζεο θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν.

28 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ έκθεζηρ ζε ένα ξενοβιοηικό Τα βηνινγηθά ηειηθά ζεκεία ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έθζεζεο κπνξεί λα είλαη: i) ππνινγηζκόο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ γηα ζπγθεθξηκέλα ηνμηθά απνηειέζκαηα, όπσο είλαη ε αλαζηνιή ηεο δξάζεο ελδύκσλ πρ ρνιηλεζηεξάζε ζε άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε νξγαλνθσζθνξηθά εληνκνθηόλα. ii) παξαηήξεζε παζνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο έθζεζεο όπσο θπηηαξνγελεηηθώλ αιιαγώλ ζηα ιεκθνθύηηαξα από εξγάηεο πνπ εθηίζεληαη ζε ρεκηθά πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα ρξσκνζώκαηα.

29 Σσέζειρ δόζηρ-απόκπιζηρ Με απηό ηνλ ηξόπν πνζνηηθνπνηείηαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ρνξεγνύκελεο δόζεο θαη ηεο βηνινγηθήο απόθξηζεο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν ζε κεκνλσλκέλα άηνκα όζν θαη νιόθιεξνπο πιεζπζκνύο Ζ εθηίκεζε ηεο δόζεο-απόθξηζεο πεξηιακβάλεη ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαζώο θαη παξάγνληεο πνπ κεηαβάιινπλ ηα ηνμηθά απνηειέζκαηα όπσο είλαη ην θύιν, ε ειηθία, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ε νδόο ηεο ρνξήγεζεο. Γίλεηαη αλαγσγή ζηνλ άλζξσπν ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηώληαη από ηα δώα.

30 The safety factor Ο safety factor ή όπσο θακηά θνξά αλαθέξεηαη, ν uncertainty factor, έρεη εηζαρζεί γηα λα ιακβάλνληαη ππόςε νη δηαθνξέο ζηελ απόθξηζε ηνμηθώλ επηδξάζεσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ μελνβηνηηθνύ ηόζν αλάκεζα ζηα είδε όζν θαη αλάκεζα ζηα άηνκα. Ο θύξηνο ζθνπόο ύπαξμεο ηνπ safety factor είλαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο πγείαο κέζσ θαζηέξσζεο αζθαιώλ επηπέδσλ έθζεζεο. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ε έθζεζε πάλσ από απηά ηα επίπεδα ζα πξνθαιέζεη ηνμηθά απνηειέζκαηα. Παξά νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο, ν safety factor έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δηεζλώο.

31 Μαθημαηικά μονηέλα εκηίμηζηρ ηος κινδύνος ζηον άνθπωπο Τα κνληέια πνπρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά είλαη ηα αθόινπζα: i) ην γξακκηθό κνληέιν ii) ζηαηηζηηθά ή κνληέια θαηαλνκήο όπσο log-probit, Mantel-Bryan, Weibull iii) κεραληζηηθά κνληέια όπσο one hit (linear), multihit, multistage (Armitage- Doll), linearized multistage, Moolgavkar iv) άιια όπσο statisticopharmacokinetic, time-to-tumor

32 Μαθημαηικά μονηέλα εκηίμηζηρ ηος κινδύνος ζηον άνθπωπο Γπαμμικό μονηέλο Βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ε πξόθιεζε όγθσλ από έλα ρνξεγνύκελν μελνβηνηηθό επηηείλεη κία δηαδηθαζία πνπ ήδε ζπκβαίλεη. Μονηέλα καηανομήρ Βαζίδνληαη ζηηο καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνο κειέηε πιεζπζκνύ, π.ρ. θάζε κέινο ηνπ πιεζπζκνύ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαηώθιη δόζεο θάησ από ην νπνίν δε ζα αληαπνθξηζεί ζηελ έθζεζε ζην μελνβηνηηθό. Statisticopharmacokinetic Υπνινγίδεη ην επίπεδν ησλ ελεξγώλ κεηαβνιηηώλ ηνπ μελνβηνηηθνύ πνπ παξάγνληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κε ζεκαληηθά καθξνκόξηα.

33 Μαθημαηικά μονηέλα εκηίμηζηρ ηος κινδύνος ζηον άνθπωπο Μησανιζηικά μονηέλα Κάζε κνληέιν ππνζέηεη όηη έλαο όγθνο πξνέξρεηαη από έλα θαη κόλν θύηηαξν. One hit: έλαο όγθνο κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηελ έθζεζε ηνπ DNA ζε έλα κόλν κόξην ηνπ θαξθηλνγόλνπ. Multihit: πεξηζζόηεξεο από κία εθζέζεηο ηνπ νξγαληζκνύ ζην θαξθηλνγόλν απαηηνύληαη γηα ηελ πξόθιεζε θαξθηλνγέλεζεο. Multistage (Armitage-Doll): ε θαξθηλνγέλεζε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε πνιιά ζηάδηα θαη ην θάζε ζηάδην πξνζηίζεηαη ζηα πξνεγνύκελα. Moolgavkar-Venson-Knudson: επηρεηξεί κία πην ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη κπνξεί λα δώζεη κία πην αθξηβή εθηίκεζε ηνπ αλζξώπηλνπ θηλδύλνπ κεηώλνληαο θάπνηεο από ηηο αβεβαηόηεηεο κεηαμύ ησλ εηδώλ. Βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν αύμεζεο δύν ζηαδίσλ, ηε γέλλεζε θαη ην ζάλαην ησλ θπηηάξσλ θαζώο θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο ζηνλ αξηζκό πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ην ζρεκαηηζκό θαθνήζεηαο. Δπίζεο ππνζέηεη όηη απαηηνύληαη δύν ζπγθεθξηκέλεο, κε αλαζηξέςηκεο κεηαιιάμεηο γηα ην ζρεκαηηζκό θαθνήζνπο όγθνπ.

34 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Πποζεγγίζειρ μεηαξύ ηυν ειδών Ζ δηάξθεηα δσήο ελόο ηξσθηηθνύ είλαη πεξίπνπ 2 ρξόληα ελώ ηνπ αλζξώπνπ πεξίπνπ 70 ρξόληα. Ο θαξθίλνο εκθαλίδεηαη ζηα ηξσθηηθά ζε κία ρξνληθή θιίκαθα αλάινγε κε ην ρξόλν δσήο ηνπο θαη αθνινπζείηαη ε ππόζεζε όηη απηό ζα ζπκβεί ζε όια ηα μελνβηνηηθά πνπ ζα κειεηεζνύλ. Ζ ππόζεζε όηη ν άλζξσπνο ζα αληαπνθξηζεί κε παξόκνην ηξόπν ζπλήζσο είλαη αλαθξηβήο. Πποζεγγίζειρ από ηην ςτηλή ζηη σαμηλή δόζη Ζ ρξεζηκνπνίεζε πςειώλ δόζεσλ ζε πεηξακαηηθά πξσηόθνια ζε δώα θαη ε πξνζέγγηζε από ηελ πςειή ζηε ρακειή δόζε ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν είλαη επηβεβιεκέλε.

35 Ππυηόκολα με ςτηλέρ δόζειρ Εκηίμηζη ηος κινδύνος Πιενλεθηήκαηα: i) άκεζε αλαγλώξηζε μελνβηνηηθώλ κε θαξθηλνγόλν δξάζε ii) ιήςε πιεξνθνξηώλ γηα παξόκνηα δξάζε άιισλ μελνβηνηηθώλ iii) ιήςε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαξθηλνγόλν δξάζε μελνβηνηηθώλ πνπ ρνξεγνύληαη κόλα ηνπο iv) ιήςε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ απνπζία θαξθηλνγόλνπ δξάζεο νξηζκέλσλ μελνβηνηηθώλ. Μεηνλεθηήκαηα: i) δελ είλαη δπλαηή ή ιήςε απνηειεζκάησλ γηα δόζεηο ρακειόηεξεο από εθείλε πνπ ρνξεγείηαη ii) δε ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην κεραληζκό ηεο θαξθηλνγέλεζεο ελόο μελνβηνηηθνύ iii) δε ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ πξνο κειέηε μελνβηνηηθνύ όηαλ ρνξεγείηαη παξάιιεια κε άιια ρεκηθά.

36 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Ζ έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζε θαξθηλνγόλα μελνβηνηηθά ζπκβαίλεη ζε δόζεηο αξθεηώλ ηάμεσλ κεγέζνπο ρακειόηεξεο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεηξακαηηθά. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πξαγκαηηθνύ ζρήκαηνο ηεο θακπύιεο δόζεοαπόθξηζεο ζε ρακειέο δόζεηο έγηλε κία κειέηε ρξεζηκνπνηώληαο ην θαξθηλνγόλν 2- acetylaminofluorene, ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζηελ ηξνθή πνληηθώλ. Νενπιάζκαηα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη ηνπ ήπαηνο βξέζεθε όηη ζρεηίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνβηνηηθνύ. Ζ κεδεληθή παξνπζία όγθσλ ζηελ νπξνδόρν θύζηε ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ μελνβηνηηθνύ δείρλεη όηη ππάξρεη έλα θαηώθιη ελώ γηα ην ήπαξ ηα δεδνκέλα είλαη ζρεδόλ γξακκηθά ζε όιεο ηηο ζπγθεληξώζεηο θαη δελ έρνπλ θαηώθιη.

37 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Δοζιμεηπία Γηα ηελ αλαγσγή ηεο δόζεο ησλ δώσλ ζε δόζεηο ζε αλζξώπνπο ζα πξέπεη: i) λα εθθξαζηεί ε δόζε σο πξνο ην βάξνο ηνπ νξγαληζκνύ (mg/kg ή mmol/kg) ii) λα εθθξαζηεί ε δόζε ζα ζπγθέληξσζε ζηελ ηξνθή ή ην λεξό (ζπλήζσο ζε κέξε ζην εθαηνκκύξην π.ρ. κg/g ή κl/l) iii) λα εθθξαζηεί ε δόζε ζα ζπγθέληξσζε ζηνλ εηζπλεόκελν αέξα (ζπλήζσο ζε κέξε ζην εθαηνκκύξην π.ρ. κl/l) iv) λα γίλεη δηόξζσζε ηεο δόζεο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ νξγαληζκνύ. Μίγμαηα Τα πξσηόθνια γηα ηε κειέηε ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζηα πεηξακαηόδσα ζπλήζσο γίλνληαη κε έλα κόλν ρεκηθό πςειήο θαζαξόηεηαο ελώ νη άλζξσπνη εθηίζεληαη ζε κίγκαηα μελνβηνηηθώλ. Ζ απόθξηζε ησλ δώσλ θαη ηνπ αλζξώπνπ ζα εμαξηεζεί από ην αλ νη δξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ μελνβηνηηθώλ αιιειεπηδξνύλ θαη από ην αλ νη επηδξάζεηο ησλ ρεκηθώλ είλαη παξόκνηεο ή όρη.

38 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Ενδογενείρ παπάγονηερ ηος πειπάμαηορ Αλάκεζα ζε απηνύο βξίζθνληαη ε πνηόηεηα ηνπ πεηξάκαηνο, νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ θηινμελεί ηα δώα, ε εθηίκεζε ηεο ρνξήγεζεο, ε θαζαξόηεηα ηνπ μελνβηνηηθνύ θ.ά. Σςνηηπηηιζμόρ ζηην εκηίμηζη ηος αποηελέζμαηορ Γηα ηελ παξνρή κεγαιύηεξεο πξνζηαζίαο είλαη πξνηηκόηεξε κία πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε ππνζέηεη όηη έλα κόλν κόξην ελόο θαξθηλνγόλνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην DNA θαη λα πξνθαιέζεη θαξθίλν.

39 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Τοξικόηηηα και αςξημένορ κςηηαπικόρ πολλαπλαζιαζμόρ Οη πςειέο δόζεηο μελνβηνηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πεηξάκαηα κειέηεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζηα ηξσθηηθά κπνξεί λα έρνπλ θαη επηδξάζεηο όπσο ε αύμεζε ζην ξπζκό ηνπ θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ. Ζ θπηηαξηθή δηαίξεζε κπνξεί λα είλαη κεηαιιαμηγόλνο. Αλ ην ίδην μελνβηνηηθό ρνξεγεζεί ζε κηθξόηεξεο δόζεηο ν ζρεκαηηζκόο όγθσλ είλαη πηζαλό λα είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο ζε ζρέζε κε απηόλ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνβιέςεη έλα γξακκηθό κνληέιν ή ζα κπνξνύζε λα είλαη κεδακηλόο. Ζ θπηηαξηθή δηαίξεζε έρεη ζεσξεζεί σο βαζηθόο ζπληειεζηήο ζηελ πξόθιεζε θαξθηλνγέλεζεο ζε ρεκηθά όπσο ε θαηλνβαξβηηάιε, ην 1,4- δηρισξνβελδέλην θαη ην d-ιηκνλέλην. Επιλογή μαθημαηικού μονηέλος Αλάινγα κε ην αλ ρνξεγνύληαη κεγάιεο ή κηθξέο δόζεηο πξέπεη λα επηιερζεί ην ζσζηό καζεκαηηθό κνληέιν εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ε εθπνκπή ζην ρώξν Η/Μ ελέξγεηαο ππό κνξθή Η/Μ θπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλα ηαιαληεπόκελα ειεθηξηθά θαη

Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ε εθπνκπή ζην ρώξν Η/Μ ελέξγεηαο ππό κνξθή Η/Μ θπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλα ηαιαληεπόκελα ειεθηξηθά θαη ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΙΣΤΑΣ Α3 Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία είλαη ε εθπνκπή ζην ρώξν Η/Μ ελέξγεηαο ππό κνξθή Η/Μ θπκάησλ, ηα νπνία είλαη ζπγρξνληζκέλα ηαιαληεπόκελα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία Αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ 6 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηωλ πξωηεϊληθώλ αληηγόλωλ. Από ηε ζηηγκή πνπ όινη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πεξηέρνπλ πξωηεΐλεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ 5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΛΙΟΤ 5. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ 5.1. Η έννοια ηης κληρονομικόηηηας και ηης γενεηικής Βαζικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα