Βιοσημική Τοξικολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοσημική Τοξικολογία"

Transcript

1 Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

2 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Ames Test Μέζνδνο γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο κεηαιιαμηγόλνπ-θαξθηλνγόλνπ δξάζεο ελόο μελνβηνηηθνύ. Φξεζηκνπνηνύληαη βαθηεξηαθά ζηειέρε Salmonella typhimurium, ηα νπνία θέξνπλ κεηαιιάμεηο ζε γνλίδηα ηνπ νπεξνλίνπ ηνπ ακηλνμένο ηεο ηζηηδίλεο θαη δελ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ απνπζία ηεο ηζηηδίλεο. Όηαλ αλαπηύζζνληαη ζε ζξεπηηθό πιηθό πνπ δελ πεξηέρεη ηζηηδίλε παξνπζία ελόο κεηαιιαμηγόλνπ μελνβηνηηθνύ, ην μελνβηνηηθό απηό πξνθαιεί επαλακεηαιιάμεηο θάλνληαο ηα βαθηήξηα ηθαλά λα ζπλζέηνπλ ην ακηλνμύ θαη λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ απνηθίεο. Ζ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απνηθηώλ ζε ζρέζε κε απηόλ ηνπ αξλεηηθνύ κάξηπξα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο νπζίαο λα είλαη κεηαιιαμηγόλνο.

3 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Ames Test Τν Ames test κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο θαξθηλνγόλεο ηδηόηεηεο γελνηνμηθώλ αιιά όρη κε γελνηνμηθώλ μελνβηνηηθώλ. Ζ ζπγγέλεηα κεηαμύ κεηαιιαμηγέλεζεο θαη θαξθηλνγέλεζεο έρεη ππεξεθηηκεζεί. Ξελνβηνηηθά πνπ εμεηάζηεθαλ ζε ηξσθηηθά γηα καθξνρξόληα θαξθηλνγέλεζε απνδείρηεθαλ κεηαιιαμηγόλα ελώ άιια πνπ έρνπλ εμεηαζηεί γηα θαξθηλνγέλεζε απνδείρηεθε όηη δελ αληηδξνύλ άκεζα κε ην DNA θαη άξα δελ πξνθαινύλ κεηαιιάμεηο. Τέηνηα μελνβηνηηθά θαίλεηαη όηη δξνπλ κε επηγελεηηθνύο κεραληζκνύο, κελ πξνθαιώληαο δειαδή γελεηηθέο αιιαγέο. Τν Ames test είλαη ζεκαληηθό ζηελ αλίρλεπζε πηζαλώλ θαξθηλνγόλσλ ηδηνηήησλ ζε λέα θάξκαθα.

4 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Ames Test Κακπύιε δόζεο-απόθξηζεο ζην Ames test

5 In vitro ηεζη για μεηαλλαξιγένεζη Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζηο Escherichia coli Τν ζηέιερνο E. Coli WP2 trp E έρεη κία κεηάιιαμε ζε έλα δεύγνο A-T ηνπ γνληδίνπ trp E, πνπ θσδηθνπνηεί γηα ηε ζπλζάζε ηνπ αλζξαληιηθνύ, έλα έλδπκν ηνπ βηνζπλζεηηθνύ κνλνπαηηνύ ηεο ηξππηνθάλεο. Τα ηεζη κεηαιιαμηγέλεζεο αληρλεύνπλ αλαζηξνθή ζηελ ηθαλόηεηα ζύλζεζεο ηξππηνθάλεο. Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζηιρ ζύμερ Τν πην επξέσο δηαδεδνκέλν είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Saccharomyces cerevisiae. Τν ηεζη αληρλεύεη ηελ παξαγσγή ηζνιεπθίλεο κέζσ μελνβηνηηθώλ κεηαιιαμηγόλσλ ζε αλαινγία κε ην Ames test.

6 Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζε εςκαπςωηικά κύηηαπα Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζηη Drosophila melanogster Ζ Drosophila melanogster έρεη κηθξή δηάξθεηα γεληάο (10 κέξεο) θαη παξόκνηα θπηηαξηθή θαη ρξσκνζσκηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία κε ηα θύηηαξα ζειαζηηθώλ. Τν γέλσκά ηεο είλαη πιήξσο ραξαθηεξηζκέλν θαη κπνξεί λα εκθαλίζεη πνιιέο από ηηο αληηδξάζεηο ηεο θάζεο Η θαη ΗΗ ησλ ζειαζηηθώλ. Γύν είλαη ηα ηεζη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ην Drosophila sex-linked recessive lethal test θαη ην somatic mutation and recombination test (SMART).

7 Τεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζε εςκαπςωηικά κύηηαπα In vitro ηεζη μεηαλλαξιγένεζηρ ζε κύηηαπα θηλαζηικών Τα θύηηαξα εθηίζεληαη ζε θάπνην κεηαιιαμηγόλν μελνβηνηηθό, ην νπνίν είλαη ζαλαηεθόξν γηα θύηηαξα πνπ δελ έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε κεηάιιαμε. Οη κεηαιιάμεηο αληρλεύνληαη θπξίσο ζην Φ ρξσκόζσκα θαζώο είλαη απινεηδέο. Τα θύηηαξα ησλ ζειαζηηθώλ έρνπλ γνλίδηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα πάξνπλ λνπθιενηίδηα από ην πεξηβάιινλ ηνπο. Απηά ηα γνλίδηα, παξόιν πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε, εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα γηα ηα θύηηαξα θαζώο δε ρξεηάδεηαη λα ζπλζέζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα λνπθιενηίδηα. Αλ ζην κέζν πξνζηεζνύλ ηνμηθά λνπθιενηίδηα, ην κε κεηαιιαγκέλν θύηηαξν ζα ηα πάξεη θαη ζα νδεγεζεί ζε ζάλαην. Αλ ε ηθαλόηεηα απηή ησλ θπηηάξσλ πάςεη λα πθίζηαηαη, ηόηε δε ζα πάξνπλ ηα ηνμηθά λνπθιενηίδηα θαη ζα επηβηώζνπλ ζρεκαηίδνληαο απνηθίεο, νη νπνίεο είλαη παξάκεηξνο γελνηνμηθόηεηαο.

8 Τεζη μεηαλλαγιγένεζηρ in vivo ζε θηλαζηικά Mouse somatic spot test Αληρλεύεη ηελ απελεξγνπνίεζε γνληδίσλ ζε εηεξόδπγεο πεξηνρέο πνπ ειέγρνπλ ηε ρξσζηηθή ησλ καιιηώλ. Mouse specific locus test Ζ γνληδηαθή απηή κεξηνρή ειέγρεη ην ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο θαη ην ζρέδην θαη κέγεζνο ηνπ εμσηεξηθνύ απηηνύ ηνπ κεηξηθνύ δώνπ. Τα δώα αλαπαξάγνληαη κε έλα νκόδπγν άηνκν ζην ππνιεηπόκελν γνλίδην. Τα άηνκα ηεο F1 γεληάο είλαη εηεξόδπγα ελώ νη δηθνί ηνπο απόγνλνη εθθξάδνπλ ηνλ ππνιεηπόκελν θαηλόηππν. Dominant lethal test Τν ηεζη εθηηκά ην ζάλαην εκβξύσλ, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από γελεηηθέο αιιαγέο ζηα κεηξηθά θύηηαξα.

9 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Unscheduled DNA synthesis (UDS) assays Σηα θύηηαξα ησλ ζειαζηηθώλ έρνπλ βξεζεί δύν κεραληζκνί επηδηόξζσζεο ηνπ DNA. Ο πξώηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε αληηζηξνθή ηεο βιάβεο, όπσο ην θόςηκν ησλ δηκεξώλ ππξηκηδίλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. Ο δεύηεξνο κεραληζκόο αλαγλσξίδεη ηηο θαηεζηξακέλεο βάζεηο, ηηο απνκαθξύλεη αθνύ ηηο θόςεη από ηελ αιπζίδα, γεκίδεη ην θελό κε ηηο ζσζηέο βάζεηο θαη νινθιεξώλεη ην ζρεκαηηζκό ηεο λέαο αιπζίδαο. Ζ αξρή ηεο κεζόδνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλίρλεπζε ελζσκαησκέλσλ ξαδηελεξγώλ βάζεσλ ή ρεκηθώλ αλάινγσλ ησλ λνπθιενηηδίσλ όπσο ε βξσκνδενμπνπξηδίλε ζην DNA θαηά ηελ επηδηόξζσζε ηνπ DNA όηαλ νη θαηεζηξακέλεο βάζεηο έρνπλ απνκαθξπλζεί.

10 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Unscheduled DNA synthesis (UDS) assays Καηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA ελζσκαηώλνληαη λνπθιενηίδηα ζην DNA ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αξθεηά κεγαιύηεξεο ζπγθεληξώζεηο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεηάδεηαη. Γηα λα γίλεη εθιεθηηθή επηδηόξζσζε ηνπ DNA κε ηα ζεκαζκέλα λνπθιενηίδηα ρξεζηκνπνηνύληαη θπηηαξηθνί πιεζπζκνί πνπ δελ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη θαηαζηέιιεηαη ε αληηγξαθή ηνπ DNA κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηηηάξσλ ζε εηδηθό κέζν. In vitro κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επαηνθύηηαξα από επίκπεο, ηα νπνία δε δηαηξνύληαη θη έηζη δε ρξεηάδεηαη λα απνθεπρζεί ν θπηηαξηθόο πνιιαπιαζηαζκόο. In vivo ε ελζσκάησζε ησλ ξαδηελεξγώλ λνπθιενηηδίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε απηνξαδηνγξαθία ησλ θπηηάξσλ. Σε πεξίπησζε ζπλδπαζκνύ ησλ δύν ηερληθώλ, ζηα πεηξακαηόδσα ζεκαίλνληαη ηα λνπθιενηίδηα θαη ηαπηόρξνλα απνκνλώλνληαη θύηηαξα από δηάθνξνπο ηζηνύο θαη γίλεηαη θαιιηέξγεηα.

11 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Χπυμαηιδιακέρ ανηαλλαγέρ (Sister chromatid exchange test) Οη αληαιιαγέο κεηαμύ ησλ ρξσκαηίδσλ γίλνληαη κεηαμύ νκόινγσλ πεξηνρώλ. Μειεηώληαη κε θπηηαξηθέο ζεηξέο in vitro (ηλνβιάζηεο ή αλζξώπηλα ιεκθνθύηηαξα). Τα θύηηαξα εθηίζεληαη ηαπηόρξνλα ζε 5-βξσκν-2-δενμπνπξηδίλε θαη ζην πξνο κειέηε ρεκηθό γηα ρξνληθή πεξίνδν ίζε κε δύν θπηηαξηθνύο θύθινπο. Σηηο ηειεπηαίεο 1-2 h ηεο επώαζεο πξνζηίζεηαη έλαο αλαζηνιέαο (θνιρηθίλε) γηα λα ζηακαηήζεη ηα θύηηαξα ζηε θάζεο ηεο κεηάθαζεο.

12 Τεζη πος δίνοςν έμμεζερ πληποθοπίερ για ηην καηαζηποθή ηος DNA Χπυμαηιδιακέρ ανηαλλαγέρ (Sister chromatid exchange test) Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληαιιαγώλ, ηα ρξσκνζώκαηα βάθνληαη κε ηε ρξσζηηθή Giemsa θαη νη δύν ρξσκαηίδεο βάθνληαη δηαθνξεηηθά. Οη αληαιιαγέο θαίλνληαη σο δηαθνξεηηθνί ρξσκαηηζκνί ζε κία ρξσκαηίδα.

13 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ In vitro κςηηαπογενεηικά ππυηόκολα Σε πνιιαπιαζηαδόκελα θύηηαξα πξνζηίζεηαη ην πξνο κειέηε ρεκηθό θαη νη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο παξαηεξνύληαη γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θπηηαξηθνύο θύθινπο. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη θπηηαξηθέο ζεηξέο από θηλέδηθν ράκζηεξ θαη αλζξώπηλα ιεκθνθύηηαξα, ηα νπνία ζε αληίζεζε κε ηα θύηηαξα ηνπ θηλέδηθνπ ράκζηεξ πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη αλεμάξηεηα, εξεζίδνληαη κε θάπνην κηηνγόλν παξάγνληα, πρ θπηναηκαηνγινπηηλίλε, γηα λα πνιιαιαζηαζηνύλ. Ζ ρνξήγεζε ηνπ μελνβηνηηθνύ γίλεηαη 44 h κεηά ηελ πξνζζήθε θπηναηκαηνγινπηηλίλεο, όηαλ ηα θύηηαξα πνιιαπιαζηάδνληαη. Τνπιάρηζηνλ ηξεηο δόζεηο ηνπ μελνβηνηηθνύ πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ.

14 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ In vitro κςηηαπογενεηικά ππυηόκολα Μεηά ην ηέινο ηεο ρνξήγεζεο ηα θύηηαξα αθήλνληαη λα ζπγθεληξσζνύλ ζηε κεηάθαζε θαη πξνζηίζεηαη έλαο αλαζηνιέαο, πρ θνιρηθίλε. Τνπιάρηζηνλ 200 θύηηαξα κεηξώληαη θάησ από ην κηθξνζθόπην γηα ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο. Φξσκνζσκηθά ζπαζίκαηα θαη αληαιιαγέο ραξαθηεξίδνληαη σο δνκηθέο αλσκαιίεο ελώ ηα θελά εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό θαζώο ν κεραληζκόο ζρεκαηηζκνύ ηνπο δελ είλαη γλσζηόο. Ο ζξπκκαηηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζεσξείηαη δείθηεο δξηκείαο θπηηαξνηνμηθόηεηαο θαη θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ από ην πξνο κειέηε μελνβηνηηθό.

15 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ In vivo κςηηαπογενεηικά ππυηόκολα Rodent micronucleus test Τα πνληίθηα εθηίζεληαη ζε θάπνην μελνβηνηηθό θαη παξαηεξνύληαη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο ζηνπο εξπζξνβιάζηεο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Σρεκαηίδνληαη κηθξνππξήλεο (micronuclei) ζηα ρξσκνζώκαηα, έλδεημε ηεο ηνμηθήο δξάζεο ηνπ μελνβηνηηθνύ. Αλ ην μελνβηνηηθό ρνξεγεζεί ζηε κεγαιύηεξε δόζε θαη δελ παξαηεξεζεί επαγσγή ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ κηθξνππξήλσλ, ηόηε ζεσξείηαη όηη δελ έρεη ηνμηθή δξάζε. Rodent bone marrow metaphase analysis Ζ αλάιπζε ηεο κεηάθαζεο γίλεηαη ζε επίκπεο ζηηο 6, 12 θαη 48 h κεηά ηε ρνξήγεζε κίαο απιήο δόζεο ή ελαιιαθηηθά ζηηο 6 θαη 24 h κεηά από ηε ρνξήγεζε πνιιαπιώλ δόζεσλ ελώ ζηα θύηηαξα πξνζηίζεηαη θνιρηθίλε.

16 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ Ππόκληζη όγκυν ζηο ήπαπ ηπυκηικών Ο ζρεκαηηζκόο απνηθηώλ ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα βηνρεκηθή αιιαγή πξνεγείηαη ηνπ ζρεκαηηζκνύ όγθνπ. Απηέο νη απνηθίεο έρνπλ αιιαγκέλεο ζπγθεληξώζεηο ησλ ελδύκσλ γ-γινπηακπινηξαλζπεπηηδάζε, θσζθαηάζε ηεο 6-θσζθνξηθήο γιπθόδεο θαη s-ηξαλζθεξάζε ηεο γινπηαζεηόλεο. Σε αληίζεζε κε ηα θπζηνινγηθά θύηηαξα ηνπ επαηηθνύ παξεγρύκαηνο δελ απνζεθεύνπλ ζίδεξν. Τα θύηηαξα πθίζηαληαη έθζεζε ζην μελνβηνηηθό γηα 12 βδνκάδεο θαη ηηο ηειεπηαίεο 2 ρνξεγείηαη θαη ζίδεξνο. Ππόκληζη όγκυν ζηον πνεύμονα πονηικού Οξηζκέλεο ξάηζεο πνληηθώλ (πρ A/Heston) είλαη πνιύ επαίζζεηεο ζηελ εκθάληζε όγθσλ ζηνλ πλεύκνλα ιόγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπο απέλαληη ζε μελνβηνηηθά όπσο νη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, νη πδξαδίλεο, νη ληηξνδακίλεο θ.ά. Ζ επαηζζεζία ηνπ ηεζη είλαη κεγαιύηεξε. Μεηά ηηο 35 βδνκάδεο ε εαηζζεζία ηνπ ηεζη κεηώλεηαη ζεκαληηθά θαζώο παξαηεξνύληαη όγθνη θαη ζηα δώα control.

17 Τεζη για σπωμοζωμικέρ ανωμαλίερ Ππόκληζη όγκυν ζηο δέπμα πονηικού Ζ θαξθηληθή δξάζε νξηζκέλσλ ρεκηθώλ θαη κηγκάησλ κπνξεί λα κειεηεζεί κεηά ηε ρνξήγεζή ηνπο ζην δέξκα επαίζζεησλ πνληηθώλ ζπγθεθξηκέλεο ξάηζαο (πρ sencar mouse). Παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ, θαπλόο θαη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο δίλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε απηό ην πξσηόθνιιν. Άιια θαξθηλνγόλα όπσο νη αθξπιακίλεο δε δίλνπλ απνηειέζκαηα. Τν δέξκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνληηθνύ έρεη έλδπκα ηνπ θπηνρξώκαηνο P450 πνπ ελεξγνπνηνύλ μελνβηνηηθά όπσο νη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο θαη γη απηό ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη ην ηεζη.

18 Εκηίμηζη ηηρ καηαζηποθήρ ηος DNA Τεσνική αλκαλικήρ διήθηζηρ ηος DNA Βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε όηη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν νη κνλόθισλεο αιπζίδεο ηνπ DNA πεξλνύλ κέζα από κία κεκβξάλε ππό ζπλζήθεο αιθαιηθήο κεηνπζίσζεο εμαξηάηαη από ην κήθνο ησλ αιπζίδσλ. Τα θύηηαξα κεηά από επεμεξγαζία κε θάπνην μελνβηνηηθό ηνπνζεηνύληαη ζε έλα θίιηξν κεκβξάλεο θαη ιύνληαη κε απνξξππαληηθό. Τν δηάιπκα ιύζεο θπιάεη δηακέζνπ ηνπ θίιηξνπ, απνκαθξύλνληαη πξσηεΐλεο θαη RNA ελώ ην DNA θαηαθξαηείηαη ζην θίιηξν. Έλαο δηαιύηεο κε ph >12 πεξλάεη αξγά από ην θίιηξν θαη δηαζπά ηνπο πδξνγνληθνύ δεζκνύο. Μεηά ηελ παξαγσγή κνλόθισλσλ αιπζίδσλ ηνπ DNA απμάλεηαη ν ξπζκόο ηνπ DNA πνπ δηαπεξλάεη ην θίιηξν. Τν πνζό ηνπ θαηεζηξακέλνπ, κνλόθισλνπ DNA πνπ δηαπέξαζε ην θίιηξν κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί ρξεζηκνπνηώληαο ξαδηνζεκαζκέλνπο θπηηαξηθνύο πιεζπζκνύο ή κε θζνξηζκό.

19 Επμηνεία αποηελεζμάηων από ηεζη μικπήρ διάπκειαρ Θεηηθά απνηειέζκαηα ζε έλα in vitro ηεζη κεηαιιαμηγέλεζεο (Ames test) θαη ζε έλα in vivo (the rodent bone marrow micronucleus test) δείρλνπλ ηζρπξή θαξθηληθή δξάζε. Έλα μελνβηνηηθό είλαη ύπνπην γηα ηελ πξόθιεζε θαξθηλνγέλεζεο αλ ηα απνηειέζκαηα γελνηνμηθόηεηαο ζε πεξηζζόηεξα από έλα in vitro ή in vivo ηεζη είλαη ζεηηθά. Παξά ην γεγνλόο όηη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε απηά ηα ηεζη απνηεινύλ απόδεημε ηεο θαξθηληθήο δξάζεο ελόο μελνβηνηηθνύ, ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα δελ απνηεινύλ εγγύεζε γηα ηε κε θαξθηληθή δξάζε ηνπ.

20 Εκηίμηζη ηηρ νεςποηοξικόηηηαρ Καηαλητία (catalepsy) Μπνξεί λα κεηξεζεί ηνπνζεηώληαο ηνλ επίκπ ζε 4 θεινύο (35mm ύςνο, 40mm δηάκεηξν, 100mm απόζηαζε κεηαμύ ηνπ κπξνζηά θαη ηνπ κίζσ πνδηνύ θαη 60mm απόζηαζε κεηαμύ ηνπ δεμηνύ θαη ηνπ αξηζηεξνύ πνδηνύ). Ζ δηάξθεηα ηεο αθηλεζίαο ζε απηή ηε ζέζε κεηξηέηαη γηα πάλσ από 60sec. Rotarod performance (Rotating Rod test). Απαηηεί πξνπόλεζε ηνπ δώνπ γηα λα γίλεη. Τν δών πεξπαηάεη ζε κία πεξηζηξεθόκελε ξάβδν (7cm δηάκεηξν θαη ξπζκόο πεξηζηξνθήο 5-12rpm). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο θάησ από ηε ζπζθεπή ππάξρνπλ δνρεία κε λεξό γηα λα απνηξαπεί ην δών από ην λα πεδήμεη. Ο ρξόλνο πνπ κέλεη ην δών ζηε ξάβδν κεηξηέηαη γηα 2-3min. Hindlimb Foot Splay. Τα κπξνζηηλά πόδηα βάθνληαη θαη ηα δώα πεηηνύληαη από κία ζέζε 30cm πάλσ από έλα ηξαπέδη ζε έλα ραξηί. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θέληξνπ ησλ δύν ζεκαδηώλ κειαληνύ από ηα δύν πόδηα ηνπ δώνπ κεηξηέηαη.

21 Αξιολόγηζη ηων ηοξικών επιδπάζεων Ζ εθηίκεζε ηνπ ξίζθνπ γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ έγθεηηαη ζην αλ έλα μελνβηνηηθό κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζκελείο ζπλέπεηεο, ζε πνην επίπεδν, ζε πνηα ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο θαη πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο απηώλ ησλ επηδξάζεσλ. Οι όποι hazard και risk. Ο όξνο hazard νξίδεη ηελ εγγελή ηνμηθόηεηα ελόο μελνβηνηηθνύ. Ο όξνο risk νξίδεη ηελ ππνινγηδόκελε ή κεηξνύκελε πηζαλόηεηα βιάβεο ή ζαλάηνπ ιόγσ ηεο έθζεζεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν μελνβηνηηθό. Μπνξεί λα πεξηγξαθεί ηόζν κε εκηπνζνηηθνύο όξνπο π.ρ. πςειό, ρακειό ή πνζνηηθά π.ρ. έλαο άζξσπνο εκθάληζε δπζκελείο επηδξάζεηο αλάκεζα ζε πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε θάπνην μελνβηνηηθό. Δπίζεο, κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε απόιπηνπο όξνπο π.ρ. ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ιόγσ ηεο έθζεζεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν μελνβηνηηθό ή ζε ζπγθξηηηθνύο π.ρ. ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο δπζκελώλ ζπλεπεηώλ αλάκεζα ζε έλαλ πιεζπζκό πνπ εθηέζεθε ζε έλα μελνβηνηηθό θαη ζε έλαλ άιιν πνπ δελ εθηέζεθε.

22 Αποδεκηοί κίνδςνοι Μηδενικό πίζκο Γηα λα επηηεπρζεί κεδεληθό ξίζθν, ε έθζεζε ζε έλα μελνβηνηηθό πξέπεη λα πεξηνξηζηεί θάησ από έλα θαηώθιη, όπνπ δελ πξνθαιείηαη ηνμηθόηεηα. Όηαλ έλα ηέηνην θαηώθιη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηόηε πξέπεη λα ππνηεζεί όηη έλα πεπεξαζκέλν ξίζθν ζπκβαίλεη ζε θάζε έθζεζε ζε έλα μελνβηνηηθό. Αποδεκηό πίζκο Σύκθσλα κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ηα ρεκηθά ηεο δηαηξνθήο θαη ηα ρεκηθά πνπ εηζπλένληαη από ηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ είλαη εθείλα πνπ θαηά θύξην ιόγν απνηεινύλ ηηο αηηίεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν. Έηζη, αλαπηύρζεθε ε έλλνηα ηνπ απνδεθηνύ ξίζθνπ, ε νπνία αλαθέξεη όηη δελ είλαη δπλαηό λα εθκεδεληζηνύλ νη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία πνπ πξνθαινύληαη από ηελ έθζεζε ζε ρεκηθά, ιόγσ ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο.

23 Αναγνώπιζη ηος κινδύνος Δθηηκώληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ελόο μελνβηνηηθνύ. Ο ππνινγηζκόο ηεο νμείαο θαη ηεο ρξόληαο ηνμηθόηεηαο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δώσλ σο πεηξακαηόδσα. Ζ ρξήζε ησλ δώσλ γηα πεηξάκαηα, ώζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα βξνπλ εθαξκνγή ζηνλ άλζξσπν αθνινπζείηαη από νξηζκέλεο παξαδνρέο. i) Τα μελνβηνηηθά πνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ άλζξσπν ζα δείμνπλ θάπνην βαζκό ηνμηθόηεηαο ζε άιινπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο όηαλ ε δόζε είλαη πςειή. ii) iii) Αλ ζε έλαλ επαξθή αξηζκό εηδώλ δώσλ ρνξεγεζεί έλα μελνβηνηηθό, ηνπιάρηζηνλ έλα ζα πξέπεη λα δείμεη έλα παξόκνην ηξόπν κεηαβνιηζκνύ θαη ηνμηθνθηλεηηθήο κε ηνλ άλζξσπν. Αλ ζε έλαλ επαξθή αξηζκό εηδώλ δώσλ ρνξεγεζεί έλα μελνβηνηηθό, ηνπιάρηζηνλ έλα ζα πξέπεη λα δείμεη παξόκνηεο ηνμηθέο απνθξίζεηο θαη θιηληθά ζπκπηώκαηα κε ηνλ άλζξσπν.

24 Σσέζη δομήρ-δπαζηικόηηηαρ ενόρ ξενοβιοηικού Ποιοηική πποζέγγιζη Σύγθξηζε ηεο δνκήο ηνπ μελνβηνηηθνύ κε ηε δνκή άιισλ ρεκηθώλ πνπ είλαη γλσζηό όηη πξνθαινύλ ηνμηθέο επηδξάζεηο. Ποζοηική πποζέγγιζη Βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή βάζεσλ δεδνκέλσλ πάλσ ζε ηνμηθέο επηδξάζεηο μελνβηνηηθώλ.

25 Κλινικέρ και επιδημιολογικέρ μελέηερ Γίλνπλ αμηόπηζηα ζηνηρεία γηα ηηο ηνμηθέο επηδξάζεηο ελόο μελνβηνηηθνύ ζηνλ άλζξσπν. Ωζηόζν, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο θαζώο ε επαηζζεζία ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. Αλ ην ηνμηθό απνηέιεζκα θάπνηνπ μελνβηνηηθνύ είλαη αζπλήζηζην κπνξεί λα κελ παξαηεξεζεί ελώ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θαξθίλνπ κπνξεί ην απνηέιεζκα λα νθείιεηαη ζε ρξόληα έθζεζε ζε θάπνην μελνβηνηηθό θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε απηό ηνλ ηξόπν. Άιιεο κεηαβιεηέο όπσο ην θάπληζκα θαη ε ηαπηόρξνλε έθζεζε ζε άιια μελνβηνηηθά ππεηζέξρνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη αζθαιή. Έηζη, νη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ αλαγλσξίζεη κόλν πεξηνξηζκέλν αξηζκό μελνβηνηηθώλ σο θαξθηλνγόλα.

26 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ έκθεζηρ ζε ένα ξενοβιοηικό Οη δηαζηάζεηο ηεο έθζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ έληαζε, ηε ζπρλόηεηα, ηελ νδό, ηε δηάξθεηα, ην κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε δηάξθεηα θαη ην επίπεδν ηεο έθζεζεο, εηδηθά κεηά από ρξόληα έθζεζε, κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ κόλν από ηα επίπεδα ηνπ μελνβηνηηθνύ ζην πεξηβάιινλ θαη γη απηό νη εθηηκήζεηο κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβείο. Σπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο έθζεζεο ζε έλα μελνβηνηηθό ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πεξηιακβάλνπλ: i) απεπζείαο κέηξεζε ηνπ μελνβηνηηθνύ ζην πεξηβάιινλ, δειαδή ζην λεξό, ηνλ αέξα θαη ην έδαθνο ii) κέηξεζε ηνπ μελνβηνηηθνύ, ησλ κεηαβνιηηώλ ηνπ θαη ησλ πξντόλησλ ηεο αιιειεπίδξαζεο απηώλ κε καθξνκόξηα ζε ζσκαηηθά πγξά θαη ηζηνύο (biomonitoring)

27 Αιηίερ ππόκληζηρ καπκινογένεζηρ ζηον άνθπωπο Ζ δηαηξνθή θαη ην θάπληζκα απνηεινύλ ηηο βαζηθέο αηηίεο πξόθιεζεο θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν.

28 Πποζδιοπιζμόρ ηηρ έκθεζηρ ζε ένα ξενοβιοηικό Τα βηνινγηθά ηειηθά ζεκεία ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έθζεζεο κπνξεί λα είλαη: i) ππνινγηζκόο βηνρεκηθώλ δεηθηώλ γηα ζπγθεθξηκέλα ηνμηθά απνηειέζκαηα, όπσο είλαη ε αλαζηνιή ηεο δξάζεο ελδύκσλ πρ ρνιηλεζηεξάζε ζε άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε νξγαλνθσζθνξηθά εληνκνθηόλα. ii) παξαηήξεζε παζνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο έθζεζεο όπσο θπηηαξνγελεηηθώλ αιιαγώλ ζηα ιεκθνθύηηαξα από εξγάηεο πνπ εθηίζεληαη ζε ρεκηθά πνπ θαηαζηξέθνπλ ηα ρξσκνζώκαηα.

29 Σσέζειρ δόζηρ-απόκπιζηρ Με απηό ηνλ ηξόπν πνζνηηθνπνηείηαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ρνξεγνύκελεο δόζεο θαη ηεο βηνινγηθήο απόθξηζεο θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν ζε κεκνλσλκέλα άηνκα όζν θαη νιόθιεξνπο πιεζπζκνύο Ζ εθηίκεζε ηεο δόζεο-απόθξηζεο πεξηιακβάλεη ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαζώο θαη παξάγνληεο πνπ κεηαβάιινπλ ηα ηνμηθά απνηειέζκαηα όπσο είλαη ην θύιν, ε ειηθία, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ε νδόο ηεο ρνξήγεζεο. Γίλεηαη αλαγσγή ζηνλ άλζξσπν ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηώληαη από ηα δώα.

30 The safety factor Ο safety factor ή όπσο θακηά θνξά αλαθέξεηαη, ν uncertainty factor, έρεη εηζαρζεί γηα λα ιακβάλνληαη ππόςε νη δηαθνξέο ζηελ απόθξηζε ηνμηθώλ επηδξάζεσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ μελνβηνηηθνύ ηόζν αλάκεζα ζηα είδε όζν θαη αλάκεζα ζηα άηνκα. Ο θύξηνο ζθνπόο ύπαξμεο ηνπ safety factor είλαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο πγείαο κέζσ θαζηέξσζεο αζθαιώλ επηπέδσλ έθζεζεο. Απηό δε ζεκαίλεη όηη ε έθζεζε πάλσ από απηά ηα επίπεδα ζα πξνθαιέζεη ηνμηθά απνηειέζκαηα. Παξά νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο, ν safety factor έρεη ρξεζηκνπνηεζεί δηεζλώο.

31 Μαθημαηικά μονηέλα εκηίμηζηρ ηος κινδύνος ζηον άνθπωπο Τα κνληέια πνπρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά είλαη ηα αθόινπζα: i) ην γξακκηθό κνληέιν ii) ζηαηηζηηθά ή κνληέια θαηαλνκήο όπσο log-probit, Mantel-Bryan, Weibull iii) κεραληζηηθά κνληέια όπσο one hit (linear), multihit, multistage (Armitage- Doll), linearized multistage, Moolgavkar iv) άιια όπσο statisticopharmacokinetic, time-to-tumor

32 Μαθημαηικά μονηέλα εκηίμηζηρ ηος κινδύνος ζηον άνθπωπο Γπαμμικό μονηέλο Βαζίδεηαη ζηελ ππόζεζε όηη ε πξόθιεζε όγθσλ από έλα ρνξεγνύκελν μελνβηνηηθό επηηείλεη κία δηαδηθαζία πνπ ήδε ζπκβαίλεη. Μονηέλα καηανομήρ Βαζίδνληαη ζηηο καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνο κειέηε πιεζπζκνύ, π.ρ. θάζε κέινο ηνπ πιεζπζκνύ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαηώθιη δόζεο θάησ από ην νπνίν δε ζα αληαπνθξηζεί ζηελ έθζεζε ζην μελνβηνηηθό. Statisticopharmacokinetic Υπνινγίδεη ην επίπεδν ησλ ελεξγώλ κεηαβνιηηώλ ηνπ μελνβηνηηθνύ πνπ παξάγνληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κε ζεκαληηθά καθξνκόξηα.

33 Μαθημαηικά μονηέλα εκηίμηζηρ ηος κινδύνος ζηον άνθπωπο Μησανιζηικά μονηέλα Κάζε κνληέιν ππνζέηεη όηη έλαο όγθνο πξνέξρεηαη από έλα θαη κόλν θύηηαξν. One hit: έλαο όγθνο κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηελ έθζεζε ηνπ DNA ζε έλα κόλν κόξην ηνπ θαξθηλνγόλνπ. Multihit: πεξηζζόηεξεο από κία εθζέζεηο ηνπ νξγαληζκνύ ζην θαξθηλνγόλν απαηηνύληαη γηα ηελ πξόθιεζε θαξθηλνγέλεζεο. Multistage (Armitage-Doll): ε θαξθηλνγέλεζε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε πνιιά ζηάδηα θαη ην θάζε ζηάδην πξνζηίζεηαη ζηα πξνεγνύκελα. Moolgavkar-Venson-Knudson: επηρεηξεί κία πην ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη κπνξεί λα δώζεη κία πην αθξηβή εθηίκεζε ηνπ αλζξώπηλνπ θηλδύλνπ κεηώλνληαο θάπνηεο από ηηο αβεβαηόηεηεο κεηαμύ ησλ εηδώλ. Βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν αύμεζεο δύν ζηαδίσλ, ηε γέλλεζε θαη ην ζάλαην ησλ θπηηάξσλ θαζώο θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο ζηνλ αξηζκό πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ην ζρεκαηηζκό θαθνήζεηαο. Δπίζεο ππνζέηεη όηη απαηηνύληαη δύν ζπγθεθξηκέλεο, κε αλαζηξέςηκεο κεηαιιάμεηο γηα ην ζρεκαηηζκό θαθνήζνπο όγθνπ.

34 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Πποζεγγίζειρ μεηαξύ ηυν ειδών Ζ δηάξθεηα δσήο ελόο ηξσθηηθνύ είλαη πεξίπνπ 2 ρξόληα ελώ ηνπ αλζξώπνπ πεξίπνπ 70 ρξόληα. Ο θαξθίλνο εκθαλίδεηαη ζηα ηξσθηηθά ζε κία ρξνληθή θιίκαθα αλάινγε κε ην ρξόλν δσήο ηνπο θαη αθνινπζείηαη ε ππόζεζε όηη απηό ζα ζπκβεί ζε όια ηα μελνβηνηηθά πνπ ζα κειεηεζνύλ. Ζ ππόζεζε όηη ν άλζξσπνο ζα αληαπνθξηζεί κε παξόκνην ηξόπν ζπλήζσο είλαη αλαθξηβήο. Πποζεγγίζειρ από ηην ςτηλή ζηη σαμηλή δόζη Ζ ρξεζηκνπνίεζε πςειώλ δόζεσλ ζε πεηξακαηηθά πξσηόθνια ζε δώα θαη ε πξνζέγγηζε από ηελ πςειή ζηε ρακειή δόζε ζρεηηθά κε ηνλ άλζξσπν είλαη επηβεβιεκέλε.

35 Ππυηόκολα με ςτηλέρ δόζειρ Εκηίμηζη ηος κινδύνος Πιενλεθηήκαηα: i) άκεζε αλαγλώξηζε μελνβηνηηθώλ κε θαξθηλνγόλν δξάζε ii) ιήςε πιεξνθνξηώλ γηα παξόκνηα δξάζε άιισλ μελνβηνηηθώλ iii) ιήςε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαξθηλνγόλν δξάζε μελνβηνηηθώλ πνπ ρνξεγνύληαη κόλα ηνπο iv) ιήςε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ απνπζία θαξθηλνγόλνπ δξάζεο νξηζκέλσλ μελνβηνηηθώλ. Μεηνλεθηήκαηα: i) δελ είλαη δπλαηή ή ιήςε απνηειεζκάησλ γηα δόζεηο ρακειόηεξεο από εθείλε πνπ ρνξεγείηαη ii) δε ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην κεραληζκό ηεο θαξθηλνγέλεζεο ελόο μελνβηνηηθνύ iii) δε ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ πξνο κειέηε μελνβηνηηθνύ όηαλ ρνξεγείηαη παξάιιεια κε άιια ρεκηθά.

36 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Ζ έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζε θαξθηλνγόλα μελνβηνηηθά ζπκβαίλεη ζε δόζεηο αξθεηώλ ηάμεσλ κεγέζνπο ρακειόηεξεο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεηξακαηηθά. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πξαγκαηηθνύ ζρήκαηνο ηεο θακπύιεο δόζεοαπόθξηζεο ζε ρακειέο δόζεηο έγηλε κία κειέηε ρξεζηκνπνηώληαο ην θαξθηλνγόλν 2- acetylaminofluorene, ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζηελ ηξνθή πνληηθώλ. Νενπιάζκαηα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη ηνπ ήπαηνο βξέζεθε όηη ζρεηίδνληαη κε ηε ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνβηνηηθνύ. Ζ κεδεληθή παξνπζία όγθσλ ζηελ νπξνδόρν θύζηε ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ μελνβηνηηθνύ δείρλεη όηη ππάξρεη έλα θαηώθιη ελώ γηα ην ήπαξ ηα δεδνκέλα είλαη ζρεδόλ γξακκηθά ζε όιεο ηηο ζπγθεληξώζεηο θαη δελ έρνπλ θαηώθιη.

37 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Δοζιμεηπία Γηα ηελ αλαγσγή ηεο δόζεο ησλ δώσλ ζε δόζεηο ζε αλζξώπνπο ζα πξέπεη: i) λα εθθξαζηεί ε δόζε σο πξνο ην βάξνο ηνπ νξγαληζκνύ (mg/kg ή mmol/kg) ii) λα εθθξαζηεί ε δόζε ζα ζπγθέληξσζε ζηελ ηξνθή ή ην λεξό (ζπλήζσο ζε κέξε ζην εθαηνκκύξην π.ρ. κg/g ή κl/l) iii) λα εθθξαζηεί ε δόζε ζα ζπγθέληξσζε ζηνλ εηζπλεόκελν αέξα (ζπλήζσο ζε κέξε ζην εθαηνκκύξην π.ρ. κl/l) iv) λα γίλεη δηόξζσζε ηεο δόζεο σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ νξγαληζκνύ. Μίγμαηα Τα πξσηόθνια γηα ηε κειέηε ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζηα πεηξακαηόδσα ζπλήζσο γίλνληαη κε έλα κόλν ρεκηθό πςειήο θαζαξόηεηαο ελώ νη άλζξσπνη εθηίζεληαη ζε κίγκαηα μελνβηνηηθώλ. Ζ απόθξηζε ησλ δώσλ θαη ηνπ αλζξώπνπ ζα εμαξηεζεί από ην αλ νη δξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ μελνβηνηηθώλ αιιειεπηδξνύλ θαη από ην αλ νη επηδξάζεηο ησλ ρεκηθώλ είλαη παξόκνηεο ή όρη.

38 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Ενδογενείρ παπάγονηερ ηος πειπάμαηορ Αλάκεζα ζε απηνύο βξίζθνληαη ε πνηόηεηα ηνπ πεηξάκαηνο, νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ θηινμελεί ηα δώα, ε εθηίκεζε ηεο ρνξήγεζεο, ε θαζαξόηεηα ηνπ μελνβηνηηθνύ θ.ά. Σςνηηπηηιζμόρ ζηην εκηίμηζη ηος αποηελέζμαηορ Γηα ηελ παξνρή κεγαιύηεξεο πξνζηαζίαο είλαη πξνηηκόηεξε κία πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε ππνζέηεη όηη έλα κόλν κόξην ελόο θαξθηλνγόλνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην DNA θαη λα πξνθαιέζεη θαξθίλν.

39 Εκηίμηζη ηος κινδύνος Τοξικόηηηα και αςξημένορ κςηηαπικόρ πολλαπλαζιαζμόρ Οη πςειέο δόζεηο μελνβηνηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πεηξάκαηα κειέηεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζηα ηξσθηηθά κπνξεί λα έρνπλ θαη επηδξάζεηο όπσο ε αύμεζε ζην ξπζκό ηνπ θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ. Ζ θπηηαξηθή δηαίξεζε κπνξεί λα είλαη κεηαιιαμηγόλνο. Αλ ην ίδην μελνβηνηηθό ρνξεγεζεί ζε κηθξόηεξεο δόζεηο ν ζρεκαηηζκόο όγθσλ είλαη πηζαλό λα είλαη κηθξόηεξεο θιίκαθαο ζε ζρέζε κε απηόλ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνβιέςεη έλα γξακκηθό κνληέιν ή ζα κπνξνύζε λα είλαη κεδακηλόο. Ζ θπηηαξηθή δηαίξεζε έρεη ζεσξεζεί σο βαζηθόο ζπληειεζηήο ζηελ πξόθιεζε θαξθηλνγέλεζεο ζε ρεκηθά όπσο ε θαηλνβαξβηηάιε, ην 1,4- δηρισξνβελδέλην θαη ην d-ιηκνλέλην. Επιλογή μαθημαηικού μονηέλος Αλάινγα κε ην αλ ρνξεγνύληαη κεγάιεο ή κηθξέο δόζεηο πξέπεη λα επηιερζεί ην ζσζηό καζεκαηηθό κνληέιν εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ.

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα