ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ"

Transcript

1 ΜΟΡΙΑΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΦΤΜΑΣΙΧΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Π. Ισαλλίδεο, Μνξηαθόο Βηνιόγνο, PhD Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην, Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, ΓΝΝΘΑ «Η σηεξία»

2 Μνξηαθέο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη Αληρλεύνπλ ζην γελεηηθό πιηθό αιιεινπρίεο: ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ νξγαληζκνύ (όινη νη νξγαληζκνί θέξνπλ ζην γνληδίσκα ηνπο αιιεινπρίεο κε κνλαδηθό ζπλδπαζκό βάζεσληππηθέο ησλ αηόκσλ ηνπ είδνπο ). ραξαθηεξηζηηθέο κηαο ηδηόηεηαο (π.ρ. κεηαιιάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε αληνρή ζε αληηβηνηηθά)

3 Τβξηδηζκόο λνπθιετληθώλ νμέσλ Υξεζηκνπνηνύληαη ηρλεζέηεο (DNA ή RNA) κε αιιεινπρίεο ζπκπιεξσκαηηθέο κε ηηο αιιεινπρίεο ζηόρν ζην γελεηηθό πιηθό (DNA ή RNA) ηνπ νξγαληζκνύ πνπ δηεξεπλνύκε Ο ηρλεζέηεο ή ην γελεηηθό πιηθό ηνπ νξγαληζκνύ ηξνπνπνηνύληαη ρεκηθά ή ελδπκηθά ώζηε λα παξάγνπλ ζήκα (ξαδηελέξγεηα, θζνξηζκό, ρεκεηνθσηαύγεηα) Ο ηρλεζέηεο πβξηδίδεηαη κε ηνλ ζηόρν Ο πβξηδηζκόο κπνξεί λα είλαη: 1. πγξήο ή 2. κεηθηήο θάζεο (αθηλεηνπνηεκέλν έλα από ηα δύν κόξηα) Αληρλεύεηαη ην ζήκα

4

5 Τβξηδηζκόο λνπθιεϊληθώλ νμέωλ Hybridization is the process of establishing a non-covalent, sequence-specific interaction between two or more complementary strands of nucleic acids into a single hybrid

6 Τβξηδηζκόο λνπθιεϊληθώλ νμέωλ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ (Σ, [Να + ]) ΔΠΙΣΤΓΥΑΝΔΣΑΙ Ο ΤΒΡΙΓΙΜΟ ΜΟΝΟ ΜΔΣΑΞΤ ΜΟΡΙΩΝ ΜΔ 100% ΟΜΟΛΟΓΙΑ

7 AccuProbe (Gen-Probe Biomerieux) Τιηθό: θαιιηεξγεκέλνο κηθξννξγαληζκόο ηόρνο: rrna (~ αληίηππα/θύηηαξν) Γηαθνξεηηθά test γηα: M. tuberculosis complex M. avium M. kansasii M. gordonae m. intracellulare Chemiluminescence is the emission of light as the result of a chemical reaction.

8 Αλίρλεπζε κε κνξηαθέο κεζόδνπο ελίζρπζεο ηνπ ζηόρνπ Amplification Mycobacterium Tuberculosis Direct test (AMTD), Gen Probe biomerieux κέζνδνο TMA αλίρλεπζε rrna Cobas Amplicor Mycobacterium Tuberculosis Direct, Roche Diagnostics κέζνδνο PCR, αλίρλεπζε DNA Genotype Mycobacteria Direct, Hain Life Science κέζνδνο ζπλδπαζκνύ NASBA θαη DNA STRIP, αλίρλεπζε RNA (M. tuberculosis complex, M. avium, M. intracellulare, M. kansasii, M. malmoense) BD Probe Tec energy transfer System, Becton Dickinson-κέζνδνο SDAζηόρνο DNA (IS6110, 16S rrna) In house PCR ζηόρνο DNA Xpert MTB/RIF, Cepheid- κέζνδνο Real time PCR ζηόρνο DNA (hot spot rpob region)

9 Μέζνδνη-ραξαθηεξηζηηθά Μέζνδνο Μηθξνβηαθό θνξηίν Υξόλνο ρόιηα Μηθξνζθνπηθή ~10 4 Λίγεο ώξεο Με εηδηθή Καιιηέξγεηα ζε LJ ~ εβδνκάδεο Gold standard Τγξή θαιιηέξγεηα ~ ,5 εκέξεο Κίλδπλνο επηκνιύλζεσλ Μνξηαθέο κέζνδνη 1 νξγαληζκόο (ζεσξεηηθά) Λίγεο ώξεο (ελδπκηθή θαηάιπζε) Κίλδπλνο επηκνιύλζεσλ. Carry over

10 Θεξκνθξαζία Transcription Mediated Amplification (TMA) (AMTD Biomerieux) Απνδηάηαμε rrna 95 o C Υβξηδηζκόο Εθθηλεηώλ 42 o C Πξνζζήθε Έλδπκωλ. Πνιιαπιαζηαζκόο 0 Χξόλνο Έλδπκα: Reverse Transcriptase (RT): πλζέηεη DNA κε «θαινύπη» κνλόθιωλν RNA ή DNA Δλεξγόηεηα RNase H ηεο RT: Απνηθνδνκεί ηελ RNA αιπζίδα ζε δίθιωλα DNA:RNA κόξηα T7 RNA polymerase: πλζέηεη RNA κε «θαινύπη» δίθιωλν DNA

11 rrna TMA RT DNA DNA T7 Promoter-primer rrna target Primer 2 RT RNase H DNA RNA

12 RNA amplicon TMA RNA αντίγραφα/ μόριο dsdna T7 RNA pol RT T7 Promoter-primer RT Primer 2 RNase H

13

14 πζηάζεηο γηα ηε ρξήζε επείγνπζαο κνξηαθήο δηάγλσζεο θπκαηίσζεο (Mycobacterium Direct Testing, ΑMTD) 3. ην εξγαζηήξην ε εμέηαζε εθηειείηαη πάληα ζην πξώην δείγκα αζζελνύο κε ζεηηθή κηθξνζθνπηθή εμέηαζε. Όηαλ ην απνηέιεζκα ηεο κνξηαθήο εμέηαζεο είλαη ζεηηθό, ν αζζελήο ζεωξείηαη όηη πάζρεη από θπκαηίωζε θαη γίλεηαη έλαξμε αληηθπκαηηθήο αγωγήο ελ αλακνλή ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο θαιιηέξγεηαο. ε απηά ηα δείγκαηα δηελεξγείηαη θαη κνξηαθόο έιεγρνο επαηζζεζίαο ζηα αληηθπκαηηθά θάξκαθα θαη ην απνηέιεζκα ζηέιλεηαη ζηελ θιηληθή όηαλ είλαη πιεξνθνξηαθό (~85% ησλ πεξηπηώζεσλ). 4. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε εμέηαζε εθηειείηαη κεηά από παξαγγειία ηνπ θιηληθνύ ηαηξνύ επί πςειήο θιηληθήο ππνςίαο θπκαηίσζεο. 5. Πεξηπηώζεηο κε πςειή θιηληθή ππνςία θπκαηίσζεο αιιά κε αξλεηηθή κηθξνζθνπηθή εμέηαζε πξέπεη λα αμηνινγνύληαη αλά πεξίπησζε. Με βάζε ηηο αλαζεωξεκέλεο νδεγίεο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Κέληξνπ ειέγρνπ ινηκώμεωλ (CDC), ζε κηθξνζθνπηθά αξλεηηθά/κνξηαθά ζεηηθά δείγκαηα, ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε έλαξμε αληηθπκαηηθήο αγωγήο κε βάζε ηηο θιηληθέο ελδείμεηο ελ αλακνλή ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο θιαζηθήο θαιιηέξγεηαο. Η απνζηνιή επηπξόζζεηωλ δεηγκάηωλ γηα κνξηαθή εμέηαζε επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ θιηληθνύ ηαηξνύ. Έλαο αζζελήο κπνξεί λα ζεωξεζεί όηη πάζρεη από θπκαηίωζε, εάλ 2 ή πεξηζζόηεξα αξλεηηθά κηθξνζθνπηθά δείγκαηα, είλαη ζεηηθά ζηε κνξηαθή εμέηαζε. 6. Σε πεξηπηώζεηο κε ζεηηθό κηθξνζθνπηθό απνηέιεζκα θαη αξλεηηθή κνξηαθή εμέηαζε δηελεξγείηαη δνθηκαζία γηα παξνπζία αλαζηνιέσλ (3-7% ηωλ πεξηπηώζεωλ) Α. Δάλ ππάξρνπλ αλαζηνιείο, ε κνξηαθή εμέηαζε δελ έρεη δηαγλωζηηθή αμία. Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε παξαγγειία επηπιένλ δηαγλωζηηθώλ δνθηκαζηώλ θαη λα δηεξεπλάηαη ε έλαξμε αληηθπκαηηθήο αγωγήο κε βάζε ηηο θιηληθέο ελδείμεηο θαη ζε αλακνλή ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο θιαζηθήο θαιιηέξγεηαο. Β. Δάλ δελ ππάξρνπλ αλαζηνιείο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε έλαξμε αληηθπκαηηθήο αγωγήο κε βάζε ηηο θιηληθέο ελδείμεηο θαη ζε αλακνλή ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο θιαζηθήο θαιιηέξγεηαο. Ο αζζελήο κπνξεί λα ζεωξεζεί όηη παξνπζηάδεη ινίκωμε από άηππα κπθνβαθηεξίδηα εάλ έλα δεύηεξν δείγκα είλαη κηθξνζθνπηθά ζεηηθό/κνξηαθά αξλεηηθό θαη δελ ππάξρνπλ αλαζηνιείο. 7. Σε πεξηπηώζεηο κε αξλεηηθό κηθξνζθνπηθό απνηέιεζκα θαη αξλεηηθή κνξηαθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε έλαξμε αληηθπκαηηθήο αγωγήο κε βάζε ηηο θιηληθέο ελδείμεηο ελ αλακνλή ηωλ απνηειεζκάηωλ ηεο θιαζηθήο θαιιηέξγεηαο θαη λα εμεηάδεηαη ε παξαγγειία επηπιένλ δηαγλωζηηθώλ δνθηκαζηώλ. Με δεδνκέλε ηε ρακειόηεξε επαηζζεζία ηεο κεζόδνπ ζηα κηθξνζθνπηθά αξλεηηθά δείγκαηα, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε δηάγλωζε ηεο θπκαηίωζεο. 8. Σηα εμσπλεπκνληθά δείγκαηα (θαη ηδηαίηεξα ζε δείγκαηα πιεπξηηηθνύ θαη αζθηηηθνύ πγξνύ, ΕΝΥ, θιπ) ε κέζνδνο έρεη ρακειόηεξε επαηζζεζία ή ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ αλαζηνιείο. Η ειάρηζηε πνζόηεηα ΔΝΤ πνπ γίλεηαη δεθηή από ην εξγαζηήξην είλαη 0.5 ml. H ιήςε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ή πνιιαπιώλ δεηγκάησλ απμάλεη ηε πηζαλόηεηα αλίρλεπζεο ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ. 9. Γείγκαηα αίκαηνο ή εκθαλώο αηκαηεξά δείγκαηα είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ κέζνδν AMTD ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο, ε εμέηαζε AMTD δελ πξέπεη λα δεηείηαη σο εμέηαζε ξνπηίλαο: 1. Αζζελείο κε γλσζηό AMTD απνηέιεζκα. 2. Αζζελείο κε ρακειή θιηληθή ππνςία γηα ινίκσμε κε M. tuberculosis. 3. Αζζελείο ππό αληηθπκαηηθή αγσγή πεξηζζόηεξεο από 7 εκέξεο ή ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ.

15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ * ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ AFB (+) AFB(-) ΔΞΧ- ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΧΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΧΣΙΚΗ ΑΞΙΑ * Μεηά ηημ περαιηέρω κλιμική διερεύμηζη και επίλυζη ηωμ αζυμθωμιώμ

16 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ AMTD ΣΗ ΓΙΑΓΝΩΗ AFB AMTD KΛΙΝΙΚΗ ΤΠΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΘΔΣΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΤΦΗΛΗ/ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΔΡΓΟ ΣΒ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΤΦΗΛΗ/ΥΑΜΗΛΗ ΓΔΝ ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ΣΒ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ (1 ή 2 ΓΔΙΓΜΑΣΑ) ΤΦΗΛΗ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ ΔΠΑΝΔΚΣΙΜΗΗ ΜΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ (2 ΓΔΙΓΜΑΣΑ) ΥΑΜΗΛΗ ΔΝΔΡΓΟ ή ΠΑΛΑΙΑ ΣΒ ή ΔΠΙΜΟΛΤΝΗ ΘΔΣΙΚΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ (ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΣΟΛΔΧΝ) ΤΦΗΛΗ ΝΣΜ (ΓΔΝ ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ΜΣΒ) ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ ΔΠΑΝΔΚΣΙΜΗΗ ΜΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ (ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΣΟΛΔΧΝ) ΥΑΜΗΛΗ ΝΣΜ (ΓΔΝ ΑΠΟΚΛΔΙΔΣΑΙ ΜΣΒ) ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ ΔΠΑΝΔΚΣΙΜΗΗ ΜΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ

17 Θερμοκραζία 100 PCR Μεηνπζίωζε 94 o C 50 0 Χξόλνο

18 Θερμοκραζία 100 Μεηνπζίωζε 94 o C PCR 50 0 Χξόλνο 3 5 Θεξκόηεηα 5 3

19 Θεξκνθξαζία PCR Μεηνπζίωζε 94 o C Πξόζδεζε εθθηλεηώλ 50 o C Επέθηαζε 72 o C Μεηνπζίωζε 94 o C 0 T i m e

20 Θεξκνθξαζία PCR Μεηνπζίωζε 94 o C Υβξηδηζκόο εθθηλεηώλ 50 o C Επέθηαζε 72 o C Μεηοσζίωζη 94 o C 30x 0 3 Χξόλνο Θεξκόηεηα Θεξκόηεηα 3

21 Σν DNA κεηαμύ ηωλ εθηλεηώλ δηπιαζηάδεηαη κε θάζε ζεξκηθό θύθιν Αριθμός Κύκλοι

22 Θεσξεηηθή απόδνζε ηνπ PCR Θεωρηηική απόδοζη = 2 n x y y = αξρηθόο αξηζκόο αληηγξάθωλ n = αξηζκόο ζεξκηθώλ θύθιωλ Για 100 αρτικά ανηίγραθα, μεηά από 30 κύκλοσς έτοσμε: 2 n x y = 2 30 x 100 = 1,073,741,824 x 100 = 107,374,182,400 ανηίγραθα

23 Carry over (ν εθηάιηεο!!) 1 ζεηηθή αληίδξαζε PCR παξάγεη ~250 ng/50 κl πξντόλ Γηα πξντόλ 600 bp = ~ 3.9 X κόξηα 1/1000 ηνπ κl πεξηέρεη ~ κόξηα ΦΤΙΚΟ ΓΙΑΥΧΡΙΜΟ ΣΧΝ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΧΝ ΒΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΠΙΘΑΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ (δηάιπκα ρισξίλεο, UV) ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ, ΣΡΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝ ΤΜΒΔΙ.

24 Προϊόν Ν(i)=2 i x y i=1-n Χρόνος

25 ΑΠΟΓΙΑΣΑΞΗ ΤΒΡΙΓΙΜΟ ΜΔΣΡΗΗ Fluorescence is the emission of light by a substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation of a different wavelength

26 Θεσξεηηθή απόδνζε = 2n x y

27 WHO endorses new rapid tuberculosis test Product name: Xpert MTB/RIF Developers: FIND and Cepheid Stage of Development: Endorsed by WHO (2010) Product description The Cartridge-Based Automated NAAT is a self-contained and fully automated technological platform that integrates sputum processing, DNA extraction and amplification, TB and MDR-TB diagnosis. It has similar sensitivity to culture, targets Mycobacterium tuberculosis specifically and enables simultaneous detection of rifampicin resistance via the rpob gene. Training requirements are generally 1-2 days, and the 1-step external sample preparation is extremely simple. The closed system ensures that there is no risk of contamination and no requirement for bio-safety facilities. Test results can be obtained in just 90 minutes.

28 Xpert MTB/RIF (Cepheid) 5 ηρλεζέηεο πνπ θζνξίδνπλ ζε δηαθνξεηηθό κήθνο θύκαηνο θαιύπηνπλ ηελ hot-spot region πεξηνρή ηνπ rpob γνληδίνπ

29 Helb, D. et al J. Clin. Microbiol. 48(1): FIG. 2. Detection of RRDR mutations

30 Multi-country evaluation by FIND (Boehme et al. NEJM 2010, v.363, p.1005) Study sites: 5 Patients: 1730 Samples: Sputum A single test on sputum detected : 551/561 (98.2%) AFB (+) 124/171 (72.5%) AFB (-) A single test on sputum correctly identified: 200/205 (97.6%) RIF-resistant isolates 504/514 (98.1%) RIF-susceptible isolates Indeterminate results: 3.7% (culture: 5.5%)

31 Figure 4. The sensitivity (95% CI) of Xpert MTB/RIF assay for smear-positive and smear-negative TB according to whether 1, 2 or 3 sputum samples were tested compared to a gold standard of four cultures from two sputum samples. Data taken from the FIND multicountry laboratory validation study. Boehme et al. NEJM 2010, v.363, p.1005

32 Lawn & Nicol: Xpert( ) MTB/RIF assay: development, evaluation and implementation of a new rapid molecular diagnostic for tuberculosis and rifampicin resistance Future Microbiol. 2011,6, Respiratory samples Sen. AFB(+): % Sen. AFB (-): 57-83% Pediatric samples (1 Study, 452 children, median age: 19.4 months) Sen. AFB(+): 100% Sen. AFB (-): 33.3% (1 sample) -61.1% (2 samples) Non respiratory samples Sen % Sp %

33 Αμηνιόγεζε Xpert MTB/RIF ζην ΔΚΑΜ SAMPLES (n) Se Sp PPV NPV ALL SAMPLES (101) 91% 91% 83% 95% PULMONARY (64) 90% 91% 90% 91% EXTRA-PULMONARY (37) 100% 91% 50% 100% AFB (-) (87) 86% 92% 78% 95% AFB (+) (13) 100% 100% 100% 100% Ioannidis et al JCM

34 GeneXpert MTB/RIF MTBDRplus SENSITIVE RESISTANT WT 28 - MUTATED 1* 3 Ioannidis et al JCM

35 WHO endorses new rapid tuberculosis test A major milestone for global TB diagnosis and care Affordable assessment Co-developer FIND (the Foundation for Innovative and New Diagnostics) is announcing today it has negotiated with the manufacturer, Cepheid, a 75% reduction in the price for countries most affected by TB, compared to the current market price. Preferential pricing will be granted to 116 lowand middle- income countries where TB is endemic, with additional reduction in price once there is significant volume of demand."there has been a strong commitment to remove any obstacles, including financial barriers, that could prevent the successful roll-out of this new technology," said Dr Giorgio Roscigno, FIND's Chief Executive Officer. "For the first time in TB control, we are enabling access to state-of-the-art technology simultaneously in low, middle and high income countries. The technology also allows testing of other diseases, which should further increase efficiency. (8 December 2010)

36 WHO monitoring of Xpert MTB/RIF roll-out

37 Αλάζηξνθνο πβξηδηζκόο

38 Phylogenetic tree of the members of the genus Mycobacterium.

39 16S rrna Secondary-structure model of the 16S rrna (double lines indicate variable or hypervariable; gray lines indicate highly conserved; V1 to V9 indicate major variable regions). The 16s rrna mycobacterial phylogeny and taxonomy focuses on hypervaliable region A (V 8-11) and hypervariable region B (V18) Clinical Microbiol Rev 2003, p ΑΛΛΔ ΠΔΡΙΟΥΔ.. 23 S rrna gyrb RD1 16S-23S rrna Internal Transcribed Spacer

40 Μέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ αλάζηξνθν πβξηδηζκό Η αξρή ηεο κεζόδνπ: 1. Πνιιαπιαζηαζκόο ζπληεξεκέλσλ πεξηνρώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ (ππεξ-) κεηαβιεηέο πεξηνρέο κε ραξαθηεξηζηηθέο αιιεινπρίεο γηα θάζε είδνο (π.ρ. 16S rrna) 2. Τβξηδηζκόο ησλ πξντόλησλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ζε αθηλεηνπνηεκέλνπο ηρλεζέηεο. Η θάζε επηκέξνπο ηρλεζέηεο θέξεη ηελ ραξαθηεξηζηηθή γηα ην είδνο αιιεινπρία. 3. Οη απζηεξέο ζπλζήθεο πβξηδηζκνύ κπνξεί λα εμαζθαιίζνπλ ην δηαρσξηζκό κεηαμύ αιιεινπρηώλ πνπ δηαθέξνπλ ζε κηα κόλν βάζε (ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ζηελ αλαδήηεζε ζεκεηαθώλ κεηαιιάμεσλ)

41 Sequences of 16S rrna hypervariable region A of new mycobacteria. Positions, as derived from the E. coli sequence, are indicated. Only nucleotides that differ from M. tuberculosis are shown; dashes indicate deletions. Clinical Microbiol Rev 2003, p

42 GCC TTG Forward Primer GCC CTA Reverse Primer CGG GAT M. tuberculosis CGG AAC M. genavense CGA GGC CTC GGC M. heidelbergence/ M. interjectum M intermedium

43 ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ MTBC (Hain Life Science) The GenoType MTBC assay: based on an M. tuberculosis complex-specific 23S ribosomal DNA fragment, gyrb DNA sequence polymorphisms, and the RD1 deletion of M. bovis BCG

44 Σαπηνπνίεζε ΝΣΜ (CM/AS Hain Life Science) 14 ΔΙΓΗ 16 ΔΙΓΗ

45 ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΟΥΗ ΣΗΝ RIF & INH Σν ~95% ησλ αλζεθηηθώλ ζηειερώλ ζηελ rifampicin θέξνπλ κεηαιιάμεηο πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα πεξηνρή 81 bp ηνπ γνληδίνπ rpob Οη κεηαιιάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε αληνρή ζηελ isoniazid εληνπίδνληαη ζε πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ή γνλίδηα: 1. 50% -95% ησλ αλζεθηηθώλ ζηειερώλ θέξνπλ κεηαιιάμεηο ζην 315 θσδηθόληνπ ηνπ katg γνληδίνπ 2. 20%-35% ζηελ ξπζκηζηηθή πεξηνρή ηνπ inha γνληδίνπ 3. Έρνπλ επίζεο ελνρνπνηεζεί Μεηαιιάμεηο ζε άιιεο πεξηνρέο (aphc-oxyr intergenic region) ή γνλίδηα (π.ρ. kasa, fura, inia)

46 Resistance to rifampin exists at a rate of approximately 1 in 10 8 bacilli Blanchard, J. S Annu. Rev. Biochem 65: Resistance to isoniazid exists at a rate of 1 in 10 6 bacilli Musser, J. M Clin. Microbiol. Rev. 8: >10 8 bacilli per cavity with a diameter of less than 2 cm. Palomino-Leao-Ritacco, Tuberculosis 2007

47 Single amino acid substitutions in the 81 bp core-region of the rpob gene responsible for conferring rifampicin (RIF) resistance. Changes in codon Ser531 and His526 account for more than 70% of the mutations with RIF resistance (depicted in shaded ellipses).

48 MTBDRplus Multiplex PCR κε βηνηηλπ- ιησκελνπο εθίλεηεο Amplicons: 1. Amplification control 2. Mtb complex 3. rpob gene 4. katg gene 5. inha gene Τβξηδηζκόο αθηλεηνπνη- εκέλσλ ζε κεκβξάλε ηρλεζεησλ

49 RESISTANCE DETECTION RIF: (14 comparisons in 10 studies) Excellent accuracy even on primary specimens pooled sensitivity 98.1% pooled specificity 98.7% INH: (15 comparisons in 10 studies) specificity excellent, but sensitivity modest and variable pooled sensitivity 84.3% pooled specificity 99.5%

50 Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΤ MTBDRplus Δ ΚΛΙΝΙΚΑ ΓΔΙΓΜΑΣΑ (n=431) ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΝΑΙ ΟΥΙ ΘΕΤΙΚΗ 295 (81,5%) 67 (18,5%) ΑΡΝΗΤΙΚΗ 27 (42,2%) 37 (57.8%) ΥΠΟΠΤΟ 1 4

51 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΟΦΔΛΟ* ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΝΣΟΜΔΤΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑΓΝΧΗ Mean ( SD) : 14, 7 6,4 εκέξεο Min-Max: 3-33 εκέξεο * Έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ην πξώην δείγκα ηνπ αζζελνύο πνπ ζεηηθνπνίεζεθε ζηελ θαιιηέξγεηα (LJ ή MGIT960) θαη όρη ην δείγκα πνπ αλαιύζεθε κε ην MTBDRplus

52 ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΙ ΚΑΙ ΑΝΣΟΥΗ ΣΙ ΚΙΝΟΛΟΝΔ, ΔΝΔΙΜΑ, ΔΘΑΜΒΟΤΣΟΛΗ Σν 50%-90% ησλ αλζεθηηθώλ ζηειερώλ ζηηο FQ θέξνπλ κεηαιιάμεηο πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα κηθξή πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ DNA gyra (θπξίσο ζηα ακηλνμέα: A90 & D94 θαη ζπαληόηεξα ηα G88 & S91) ε κηθξό αξηζκό αλζεθηηθώλ ζηειερώλ έρνπλ εληνπηζζεί κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην DNA gyrβ. Οη κεηαιιάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε αληνρή ζηηο aminoglycosides AMK-KAN & ζην cyclic polypeptide CAPREOMYCIN εληνπίδνληαη ζην γνλίδην rrs (λνπθινείδηα: 1401, 1402 θαη 1484 ) θαη πηζαλά ζην γνλίδην tlya Οη κεηαιιάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε αληνρή ζηελ Δζακβνπηόιε εληνπίδνληαη ζην νπεξόλην embcab ~ 50% ησλ αλζεθηηθώλ ζηειερώλ θέξνπλ κεηάιιαμε ζην θσδηθόλην 306 ηνπ γνληδίνπ embb

53 MTBDRsl Multiplex PCR κε βηνηηλπ- ιησκελνπο εθίλεηεο Amplicons: 1. Amplification control 2. Mtb complex 3. gyra gene 4. rrs gene 5. embb gene Τβξηδηζκόο αθηλεηνπνη- εκέλσλ ζε κεκβξάλε ηρλεζεησλ

54 MTBDRsl Resistance to fluoroquinolones is based on the use of 3 wild-type probes covering gyra codons 85 to 97. The presence of the most frequently observed mutations are confirmed by positive hybridization with 6 mutant probes (A90V, S91P, D94A, D94N/Y, D94G, and D94H) For aminoglycosides/cyclic peptide resistance, two wild-type probes cover nucleotides 1401 and 1402 and nucleotide 1484, and two mutant probes specifically detect the A1401G and G1484T exchanges For ethambutol resistance, one wild-type probe covers codon 306, and the presence of the most frequently observed mutations, M306V and M306I.

55

56 Η κνξηαθή γελεηηθή ζηελ γεσθπιεηηθή θαη επηδεκηνινγηθή αλάιπζε Π. Ισαλλίδεο, Μνξηαθόο Βηνιόγνο, PhD Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην, Δζληθό Κέληξν Αλαθνξάο Μπθνβαθηεξηδίσλ, ΓΝΝΘΑ «Η σηεξία»

57 Η κνξηαθή γελεηηθή ζηελ γεσ-θπιεηηθή θαη επηδεκηνινγηθή αλάιπζε ρεκαηίδεη ην γελεηηθό απνηύπσκα ζε επίπεδν ζηειέρνπο αλαιύνληαο γελεηηθνύο ηόπνπο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή κεηαβιεηόηεηα (κεηαζεηά ζηνηρεία, επαλαιακβαλόκελεο αιιεινπρίεο) πγθξίλνληαο ηα γελεηηθά απνηππώκαηα αλαιύεη ηελ γεσγξαθηθή/πιεζπζκηαθή δηαζπνξά ησλ ζηειερώλ θαη δηεξεπλά ηε αιπζίδα ηεο κεηάδνζεο

58 MTB genome 4,441,529 bp, high CG content (~65%). Numerous repetitive sequences, no plasmid Cole, Nature 1998 No exchange of genetic material. Propagates clonally (the offspring are genetically identical to their parent) The only requirement for population genetics is to use molecular markers that show sufficient level of polymorphism and make possible multilocus analysis Tibayrenc, C. R. Acad Sci III, 1995

59 The speed of evolution of a given marker conditions its power of resolution (both in time and space) Fast markers short-term epidemiology (IS6110, MIRU-VNTR) Slower markers long-term epidemiology (Direct Repeat) Slow markers phylogenetic studies (rrna) Tibayrenc, C. R. Acad Sci III, 1995

60 Ρπζκόο κεηάιιαμεο: 0,287/ γνληδηώκα/ έηνο (Γηα ζηειέρε κε 10 IS6110 elements) Γνλνηππηθή αλάιπζε κε βάζε ηελ ζέζε θαη ησλ αξηζκό ησλ αληηηύπσλ ηνπ ζηνηρείνπ IS6110

61 Spacer Oligonucleotide typing Γνλνηππηθή αλάιπζε κε βάζε ηνλ πνιπκνξθηζκό ηεο πεξηνρήο «Direct Repeat» (DR) Ρπζκόο κεηάιιαμεο 0,039/έηνο

62 Dendrogram of Pakistani isolates. The clustering pattern of 314 isolates is illustrated. The five most predominant shared spoligotypes, CAS1 (n = 121), Beijing (n = 18), T1 (n = 7), ST357 (n = 7), and East African-Indian strain 3 (EAI3; n = 5), are indicated. J Clinical Microbiology, 2006, p ,

63 Γνλνηππηθή αλάιπζε κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ αληηηύπσλ ζηηο πεξηνρέο MIRU-VNTR Ρπζκόο κεηάιιαμεο 0,0014/locus/έηνο ή 0,034/γνληδηώκα/εηνο

64 IS6110 pattern and the MIRU VNTR shown for isolates that could not be discriminated on the basis of their spoligotype patterns and/or on mutations in the drug resistance genes. Wt. Grey shading highlights isolates with identical genotype patterns. J. Antimicrob. Chemother. (2009)

65 Schruch et al : High-Resolution Typing by Integration of Genome Sequencing Data in a Large Tuberculosis Cluster JCM, 2011 A remarkably large outbreak began in Harlingen in 1992, and grew to over 100 cases in it soon became impossible to distinguish sources of infection and secondary and subsequent cases in the cluster. Some contact chains in the Harlingen cluster were suggested by contact tracing, performed according to the stone-in-the-pond principle but the exact transmission chains could not be validated by fingerprinting of the M. tuberculosis isolates, Fig1 Schematic depiction of two contact chains from the Harlingen (H) cluster suggested by contact tracing. Patient H4 experienced two relapses of the disease in 2004 and 2005 (referred as H4.a, H4.b,and H4.c in Fig.2) Fig 2. Most likely transmission scheme suggested by typing,temporal, and contact tracing data

66 Laboratory cross-contaminations occur at a considerable rate 3-5% (low prevalence settings) (de Boer 2002, Small 1993) Nosocomial infections by BCG (Vos 2003) Exogenous re-infection after curative treatment plays a much higher role than anticipated (estimated in S. Africa at 75%) (Das 1995, Sonnenberg 2001, van Rie 1999) Multiple infections occurring by more than one strain are more prevalent than assumed (may be of concern in case of drug resistant strains) (Richarson 2202, Shamputa 2004, Warren 2004)

67 DNA fingerprinting and contact investigation and source case finding Case finding & treatment the most important measures to inhibit spread Contact investigation is performed by Mantoux test Only a minority of epidemiological linked cases disclosed by DNA finger printing are also found by conventional tracing A large part of TB transmission takes place through casual contacts in the community. In S. Africa the household transmission was found to be 19%. Verver, 2004 Routine molecular typing highly useful for evaluating performance of TB control by revealing in which population and at what rate certain strains are spreading

68 The Beijing family Highly conserved strains (their spread started recently?) Are more frequently isolated from young patients (are emerging?) Are associated with drug resistance and MDR-TB outbreaks Their genetic background favors transmission despite the fact that resistance cost fitness?

69 Figure 1. Evolutionary relationships of the Mycobacterium tuberculosis complex. T.Wirth at al. PLoS Pathog doi: /journal.pp at

70 Figure 5. M. tuberculosis evolutionary scenario (out of Mesopotamia). T.Wirth at al. PLoS Pathog doi: /journal.pp at

71 Brudey K. et. al. Mycobacterium tuberculosis complex genetic diversity: mining the fourth international spoligotyping database (SpolDB4) for classification, population genetics and epidemiology BMC Microbiology, 2006,v.6, p

72 Molecular surveillance of MDR/XDR-TB in the EU, European participants

73 Progress and results of the ECDC project on the surveillance ofmdr-tb in the European Union 3 rd ECDC/RIVM meeting,27 & 28 September 2011, Crete, Greece Project mananger: Jessica de Beer (RIVM) Project leader: Dick van Soolingen (RIVM) Coordinator: Csaba Ködmön (ECDC)

74 Molecular surveillance of MDR/XDR-TB in the EU European Clusters 1823 samples >5000 MDR/XDR-TB cases are not included in the molecular surveillance project Coverage of molecular surveillance is 22% In total; 45 % of the patterns is clustered Cluster definition: Two or more MDR-/XDR-TB strains with identical typing pattern, isolated in at least two different European countries 68 European clusters detected Detection of European transmission, 68 clusters Detection of national transmission, 10 clusters (>4 isolates)

75 Denmark Norway Cyprus France Ireland Italy Germany Bulgaria Slovakia Sweden Cyprus (n=1) Denmark (n=2) Estonia (n=559) Spain (n=210) Finland (n=20) Great-Britain (n=42) Greece (n=36) Hungary (n=36) Lithuania (n=9) The Netherlands Lithuania Hungary Greece Great-Britain Finland Spain Estonia The Netherlands (n=74) Sweden (n=60) Slovakia (n=13) Bulgaria (n=36) Germany (n=62) Italy (n=40) France (n=79) Ireland (n=18) Norway (n=28)

76 Ireland Norway Sweden VNTR0003 The Netherlands Lithuania Hungary Greece Finland Spain Estonia Germany VNTR0002 n= ECDC0002, largest EU cluster In total, 449/1823 isolates belong to this European outbreak 53% of all the clustered cases included in this cluster This large cluster is also detected in Canada and the USA

77 MDR/XDR TB IN GREECE. DATA FROM THE GREEK NATIONAL REFERENCE LABORATORY FOR MYCOBACTERIA

78 Mutation incidence in the 1730 strains analyzed by the MTBDRplus assay katg and/or inha 6,25% rpob 0,94% rpob+katg and/or inha 3,12% wt 89,7%

79 Papaventsis et al. Eurosurveillance Jul 15;15(28). pii: 19614

80 NJ- Tree, MIRU- VNTR [24]: Dc: Cavalli- Sforza and Edwards, Bovis (8217/ 02) Bovis (951/ 01) Bovis (1601/ 01) Bovis (5346/ 02) Bovis (7540/ 01) Bovis (751/ 01) Bovis (7072/ 01) Bovis (9564/ 00) Bovis (1290/ 03) Bovis (4258/ 00) Bovis (8490/ 00) Caprae (8986/ 99) Caprae (1694/ 00) Caprae (7618/ 99) Caprae (8522/ 00) Caprae (11443/ 99) Caprae (7140/ 99) Caprae (1696/ 00) Caprae (8319/ 99) Caprae (5358/ 99) Caprae (9577/ 99) Caprae (9062/ 01) llama (6997/ 99) Seal (7739/ 01) Seal (7011/ 02) llama (8753/ 00) llama (417/ 01) llama (8668/ 99) vole (1479/ 00) vole (287/ 99) West African 2 (5383/ 02) West African 2 (10485/ 01) West African 2 (10512/ 01) West African 2 (10476/ 01) West African 2 (10462/ 01) West African 2 (8163/ 02) West African 2 (10517/ 01) West African 2 (8236/ 02) West African 2 (10514/ 01) West African 2 (5468/ 02) West African 2 (9550/ 00) West African 1 (1449/ 02) West African 1 (2577/ 02) West African 1 (5398/ 02) West African 1 (10400/ 02) West African 1 (3482/ 03) West African 1 (1473/ 02) West African 1 (5434/ 02) West African 1 (5473/ 02) West African 1 (1465/ 02) West African 1 (4802/ 03) West African 1 (1410/ 02) West African 1 (10473/ 01) West African 1 (10458/ 02) West African 1 (8303/ 02) West African 1 (5432/ 02) West African 1 (4804/ 03) West African 1 (2569/ 02) West African 1 (10480/ 01) Haarlem (2336/ 02) Haarlem (4130/ 02) Haarlem (4993/ 02) Haarlem (9532/ 03) West African 1 (10494/ 01) West African 1 (1443/ 02) Ghana (10469/ 01) Ghana (1438/ 02) Ghana (2597/ 02) Ghana (2570/ 02) Ghana (10470/ 01) Ghana (10486/ 01) Ghana (10515/ 01) Ghana (2582/ 02) Ghana (5357/ 02) -?- (AFRICA388_LARISA) Ghana (10493/ 01) Haarlem (3342/ 02) Haarlem (9400/ 02) Haarlem (12637/ 02) -?- (AFRICA545_SOTIRIA) Haarlem (3103/ 03) -?- (GREECE698_SPARTI) Haarlem (4192/ 03) -?- (GREECE097_XANTHI) -?- (GREECE259_XANTHI) -?- (GREECE145_SOTIRIA_ATH) Haarlem (4217/ 02) Haarlem (6946/ 03) Haarlem (3686/ 03) X (9953/ 04) X (4412/ 04) X (9787/ 04) Haarlem (8750/ 03) -?- (FSU284_KAVALA) TUR (10264/ 03) TUR (10529/ 03) TUR (11313/ 03) TUR (2258/ 03) URAL (1657/ 03) URAL (2679/ 03) URAL (8431/ 03) URAL (8577/ 03) -?- (MOLDOVA675_SOTIRIA_ATH) -?- (POLY295) -?- (POLY642) -?- (POLY468) -?- (POLY441) -?- (POLY376) -?- (POLY345) -?- (POLY388) LAM (8078/ 03) -?- (FSU432_SOTIRIA_ATH) LAM (3262/ 02) -?- (POLAND131_AG_KYRIAKOY_ATH) -?- (GREECE300_MEGARA_ROMA) -?- (GREECE581_SOTIRIA_ATH) -?- (GEORGIA574_THESAL) LAM (10581/ 03) LAM (3310/ 02) LAM (4431/ 02) LAM (4428/ 02) -?- (GEORGIA389_XANTHI) LAM (3995/ 03) LAM (7968/ 03) LAM (946/ 03) S (282/ 04) S (2151/ 03) S (7955/ 03) LAM (1850/ 03) S (11046/ 04) S (2318/ 06) S (742/ 06) LAM (8885/ 03) S (1897/ 04) S (4526/ 04) S (6424/ 05) S (3270/ 04) S (8583/ 04) H37Rv (9679/ 00) -?- (GREECE686_SOTIRIA_ATH) -?- (BULGARIA465_SOTIRIA) UgandaII (2176/ 99) UgandaII (1647/ 99) UgandaII (2253/ 99) UgandaII (2191/ 99) UgandaII (2319/ 99) UgandaII (2211/ 99) UgandaII (2307/ 99) UgandaII (1521/ 99) UgandaII (2379/ 99) UgandaII (2197/ 99) Cameroon (5400/ 02) Cameroon (10439/ 01) Cameroon (1417/ 02) Cameroon (5429/ 02) Cameroon (1428/ 02) Cameroon (10481/ 01) S (6411/ 05) -?- (BULGARIA106_KIATO) Cameroon (10446/ 01) Cameroon (5390/ 02) Cameroon (10445/ 01) Cameroon (10438/ 01) NEW- 1 (10459/ 03) NEW- 1 (8870/ 03) NEW- 1 (12591/ 02) UgandaI (2169/ 99) UgandaI (2331/ 99) UgandaI (2333/ 99) UgandaI (2111/ 99) UgandaI (2263/ 99) UgandaI (2173/ 99) UgandaI (1571/ 99) UgandaI (2224/ 99) UgandaI (2201/ 99) UgandaI (2329/ 99) Beijing (3256/ 02) Beijing (3277/ 02) Beijing (3364/ 02) -?- (GEORGIA180_SERRES) -?- (FSU431_SOTIRIA_PRISON) Beijing (3309/ 02) Beijing (4498/ 02) Beijing (4499/ 02) -?- (GEORGIA152_SOTIRIA) Beijing (4445/ 02) -?- (GREECE469_SOTIRIA) -?- (FSU380_SOTIRIA_ATH) Beijing (3243/ 02) -?- (GEORGIA131_SERRES) Beijing (4436/ 02) -?- (FSU495_SOTIRIA) -?- (FSU283_SOTIRIA) -?- (GREECE123_KARPATHOS) Beijing (3329/ 02) -?- (FSU254_SOTIRIA) -?- (GEORGIA368_XANTHI) -?- (GREECE596_THESAL) -?- (AFRICA246_SOTIRIA_ATH) Dehli/ CAS (7936/ 01) Dehli/ CAS (9915/ 01) Dehli/ CAS (6427/ 01) Dehli/ CAS (9398/ 01) Dehli/ CAS (2637/ 02) Dehli/ CAS (7747/ 01) Dehli/ CAS (7507/ 01) Dehli/ CAS (8260/ 01) -?- (AFRICA135_SOTIRIA) Dehli/ CAS (1805/ 02) Dehli/ CAS (7746/ 01) EAI (9267/ 01) EAI (8915/ 03) EAI (947/ 01) EAI (7190/ 03) EAI (1797/ 03) EAI (6538/ 03) EAI (4850/ 03) EAI (4058/ 03) EAI (11051/ 03) EAI (12778/ 03) EAI (6006/ 03) EAI (11359/ 03) Canetti (3041/ 99) Canetti (3040/ 99) MIRU-VNTR typing of strains isolate in the NRLM, Athens, Greece Data available for 31 MDR/XDR and 7 polymorphic strains up to now

Φπκαηίσζε: ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ κε κνξηαθέο ηερληθέο

Φπκαηίσζε: ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ κε κνξηαθέο ηερληθέο Φπκαηίσζε: ε επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε θξνπζκάησλ κε κνξηαθέο ηερληθέο Λοσκία Ζέρβα Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΗΑΓΩΓΖ Από ηα ηέιε ηνπ 1980: εθαξκνγή κνξηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Αρχή λειτουργίας Real-time PCR * Βασίζεται στην ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του φθορισμού που εκπέμπεται από ειδικά φθοριοχρώματα * Η αρχική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση αχλαδιών σε νερό. υπό την παρουσία σπόρων σιναπιού (Sinapis arvensis).»

«Συντήρηση αχλαδιών σε νερό. υπό την παρουσία σπόρων σιναπιού (Sinapis arvensis).» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΝΗ Π. ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής (Α.Π.Θ.) «Συντήρηση αχλαδιών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Innovation management

Innovation management Innovation management Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 23 Μαϊου 2016 Καινοτομία Πόσο καινοτόμα είναι η λέξη; 2 Τι ξέρουν (σχεδόν) όλοι οι manager; 3 Λίγη πολιτική 4 5 Source: Innovation Union Scoreboard

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ In vitro και in vivo φαρμακοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο

Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο. Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο Εξγαζηεξηαθή Δηεξεύλεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηεο Φπκαηίσζεο Δξ. ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΙΡΗ Αλ. Δ/ληξηα Κιηληθή Μηθξνβηνιόγνο ηζκαλόγιεην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο Σύπνη κπθνβαθηεξηδηαθήο Φπζηθή αληνρή εηδηθή ηνπ είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης

Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης Τσορλίνη Χριστοφορίδου Ελένη Βακτηριολογικό Τμήμα Τμήμα Μυκοβακτηριδίου Γεν. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ΠΟΥ το 1/3 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μολυσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης 1st Workshop on Evidence Based Medicine Athens, 6-7 December 2003 Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας & Εργ. Βιοστατιστικής, Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα