Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να"

Transcript

1 Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης

2 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση : γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή από Ελλάδα Οι παρακάτω απαντήσεις δόθηκαν αρχικά για να συµπληρωθεί η Συνθετική Έκθεση για τη Μελέτη Ε Μ. Τα Εθνικά Σηµεία Επαφής που συµµετέχουν έχουν παράσχει πληροφορίες έγκυρες, αντικειµενικές µέσα στα πλαίσια της µελέτης αυτής. Οι πληροφορίες µπορεί να µη παρέχουν πλήρη περιγραφή και µπορεί να µην εκπροσωπούν ολόκληρη την επίσηµη πολιτική ενός Κράτους µέλους EMN NCP. Τµήµα 1 Εθνική Συµµετοχή / Εκτελεστική Περίληψη (Συνθετική Έκθεση) Εθνική Συµµετοχή (µόνο µια σελίδα) Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να ενδιαφέρουν τους αρµόδιους για τη χάραξη της πολιτικής. Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Οι εικονικοί γάµοι αποτελούν φαινόµενο που παρουσιάζει αυξητική συχνότητα. Σύµφωνα µε στοιχεία από δηµοσιεύµατα, αστυνοµικά δελτία και τα µέσα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου προκύπτει ότι οι εικονικοί γάµοι αποτελούν το πιο διαδεδοµένο µέσο καταστρατήγησης της νοµοθεσίας περί οικογενειακής επανένωσης και ότι έχουν αρχίσει να απασχολούν το δηµόσιο διάλογο. Ωστόσο, η έλλειψη στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση του φαινοµένου, του προφίλ και των κατηγοριών ατόµων που προβαίνουν σε εικονικούς γάµους. Η ελληνική διοίκηση κινείται κυρίως κατασταλτικά και όχι προληπτικά για την αντιµετώπιση του των εικονικών γάµων καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις που καταγράφονται αφορούν περιστατικά στα οποία έχει παρέµβει η αστυνοµία ή άλλες υπηρεσίες µετά από καταγγελίες ή στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων αξιόποινων πράξεων. Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο προβλέπει την προληπτική δράση της διοίκησης µόνο στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών, µε τη µορφή συνέντευξης των µελών της οικογένειας που πρόκειται να έλθουν στην Ελλάδα από τις ελληνικές προξενικές αρχές στη χώρα προέλευσης. Η εθνική πολιτική και πρακτική όπως προκύπτει από τη µελέτη της νοµοθεσίας αλλά και σχετικών ερµηνευτικών εγκυκλίων που έχει εκδώσει η δηµόσια διοίκηση, βασίζεται σε δύο πυλώνες: α) στην αρχή της αποδεικτικής δύναµης των δηµοσίων εγγράφων τα οποία προσκοµίζουν οι αλλοδαποί προς απόδειξη των οικογενειακών δεσµών, εκτός εάν προσβληθούν για πλαστότητα και β) στον έλεγχο της οικογενειακής κατάστασης από υπηρεσιακούς παράγοντες όταν υπάρχουν ενδείξεις ή µετά από καταγγελίες, περί κατάχρησης της σχετικής µε την οικογενειακή επανένωση νοµοθεσίας. 2

3 Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου κρίνεται απαραίτητο: α) να γίνει στατιστική καταγραφή των περιπτώσεων στις οποίες η ανάκληση αδειών διαµονής οφείλεται σε καταστρατήγηση του νοµικού πλαισίου για την οικογενειακή επανένωση, ώστε η ελληνική πολιτεία να αποκτήσει στοιχεία σχετικά µε το προφίλ των εµπλεκοµένων αλλά και των τρόπων και µεθόδων που χρησιµοποιούν για να καταστρατηγήσουν τις εν λόγω διατάξεις β) να εξεταστεί το ενδεχόµενο επέκτασης των προληπτικών µέτρων αποτροπής της κατάχρησης του νοµικού πλαισίου περί οικογενειακής επανένωσης και σε άλλες κατηγορίες αλλοδαπών πέρα από τις περιπτώσεις της οικογενειακής επανένωσης µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών γ) η ελληνική Πολιτεία να προβεί στις απαιτούµενες αλλαγές του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου ως προς τα µέσα απόδειξης ή ως προς τις νοµικές συνέπειες του εικονικού γάµου και δ) να εντείνει τη συνεργασία µε άλλες χώρες για την παροχή στοιχείων και τεχνογνωσία για τον περιορισµό του φαινοµένου. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι ψευδείς δηλώσεις πατρότητας χρησιµοποιούνται ως µέσο καταστρατήγησης της νοµοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση. Όλες οι διαθέσιµες πηγές αναφέρονται σε περιστατικά γάµων και όχι οικογενειακής σχέσης µεταξύ τέκνων και γονέων. Ωστόσο, η πλήρης έλλειψη στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση του φαινοµένου. 3

4 Τµήµα 2 Εθνικό Νοµοθετικό πλαίσιο και ορισµοί Εθνική συµµετοχή (1 2 σελίδες) 2.1 Ποια είναι η έννοια του «γάµου» και της «οικογένειας» στα Κράτη µέλη, στις νοµοθεσίες και στους κανονισµούς σε ότι αφορά την οικογενειακή επανένωση? Π.χ. η έννοια του γάµου καλύπτει «συνεργασίες», γάµους µε άτοµα του ιδίου φύλου, συγκατοίκηση, κλπ παρακαλείσθε να αναφέρετε συγκεκριµένα τµήµατα της νοµοθεσίας και σχετικά άρθρα. Εικονικοί Γάµοι: Α) Το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο αναγνωρίζει ως πρότυπο οικογένειας την πυρηνική οικογένεια στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι σύζυγοι [διαφορετικού φύλου] και τα τέκνα όταν υπάρχουν, ανεξάρτητα από το εάν είναι βιολογικά ή θετά. Οι εναλλακτικές µορφές συµβίωσης µεταξύ ατόµων διαφορετικού φύλου αναγνωρίζονται από το ελληνικό δίκαιο µε τη µορφή του συµφώνου συµβίωσης το οποίο συνάπτεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα άτοµα που ζουν σε ελεύθερη ένωση έχουν πρόσβαση στην ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ενώ εφαρµόζεται και σε αυτά το νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας. Συνεπώς για το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο η ελεύθερη ένωση δύο ατόµων διαφορετικού φύλου δεν ταυτίζεται µε το γάµο, δηµιουργεί όµως οικογένεια. ηλαδή το ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζει µορφές συγγένειας που βασίζονται σε κοινωνικό- συναισθηµατικούς δεσµούς. Σύµφωνο συµβίωσης που έχει συνταχθεί µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου σε χώρα όπου αναγνωρίζεται παρόµοια µορφή συµβίωσης αποτελεί νόµιµο τίτλο στην Ελλάδα για την οικογενειακή επανένωση µεταξύ έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε και υπηκόου τρίτης χώρας. Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση συµφώνου συµβίωσης µεταξύ οµοφύλων ως νόµιµου τίτλου για οικογενειακή επανένωση είναι: α) να έχει συνταχθεί σε χώρα που αναγνωρίζει τέτοια µορφή συµβίωσης και β) να έχει συνταχθεί µεταξύ Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε και υπηκόου τρίτης χώρας. εν περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις συµφώνων συµβίωσης που έχουν συνταχθεί µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών. Κρίσιµο νοµικό ζήτηµα είναι εάν είναι δυνατή η αναγνώριση έγγαµης σχέσης όταν ο γάµος έχει τελεστεί µε τυπικό που δεν αναγνωρίζει ως έγκυρο η ελληνική έννοµη τάξη [π.χ γάµος δια αντιπροσώπου] αναγνωρίζεται όµως ως έγκυρος από άλλες έννοµες τάξεις Κρατών Μελών της E.E. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την υπ. αριθµ. 155/2008 ατοµική γνωµοδότηση υιοθέτησε την άποψη ότι η µη αναγνώριση τέτοιου γάµου όταν αφορά γάµο µεταξύ πολιτών της Ε.Ε ή πολίτη της Ε.Ε και υπηκόου τρίτης χώρας, έρχεται σε αντίθεση µε το δίκαιο της Ε.Ε και ειδικότερα µε τις διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ε.Ε και συνεπώς θα πρέπει να αναγνωριστεί 1. 1 Βλ. Παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη που αναγνωρίζει ως σύννοµη αρνητική γνωµοδότηση πρεσβείας για άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση λόγω «τηλφωνικού γάµου» ως µη αναγνωριζόµενου στην Ελλάδα, 6/7/2012, προσβάσιµο στο: 4

5 Β) Σύµφωνα µε το ελληνικό νοµικό πλαίσιο περί οικογενειακής επανένωσης, ο όρος «οικογένεια» αναφέρεται µόνο σε συζύγους ή συντρόφους Ελλήνων πολιτών ή πολιτών της Ε.Ε που έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Εάν το σύµφωνο συµβίωσης έχει συνταχθεί σε χώρα που αναγνωρίζει τη συµβίωση µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου ως µέλος οικογένειας για τις ανάγκες της οικογενειακής επανένωσης αναγνωρίζονται και άτοµα του ιδίου φύλου. Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν διαφοροποιεί την επανένωση µεταξύ µελών οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών που έχει ήδη δηµιουργηθεί πριν από την είσοδο ενός µέλους στην Ελλάδα από την επανένωση µελών οικογένειας που έχει δηµιουργηθεί µετά από την είσοδο του αλλοδαπού στην Ελλάδα, όπως συµβαίνει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ στην Ολλανδία), οι οποίες αντιµετωπίζουν µε πιο αυστηρά κριτήρια τη δεύτερη περίπτωση, θεωρώντας ότι οι οικογενειακοί δεσµοί που ήδη υφίστανται αποτελούν τεκµήριο υπέρ της ειλικρίνειας της δήλωσης του αλλοδαπού σχετικά µε την οικογενειακή του κατάσταση. Bασικό κριτήριο αποτελεί αν η οικογένεια υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος της οικογενειακής επανένωσης. Συνεπώς οι διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν οι οδηγίες της Ε.Ε στην εσωτερική έννοµη τάξη δεν τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα από νόµιµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών [Βλ εγκύκλιος 15/2009 Υπουργείου Εσωτερικών σ.11]. Ωστόσο µε το ν. 3731/08 αρ. 40 παρ. 4&5 θεσµοθετήθηκε η σχετική δυνατότητα εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συνάπτουν γάµο είναι και οι δύο κάτοχοι άδειας διαµονής που προβλέπεται από το ν. 3386/2005. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση δεν αναζητείται η απόδειξη κατοχής εκ µέρους του συντηρούντος επαρκών πόρων. Βασικό κριτήριο υπαγωγής των υπηκόων τρίτων χωρών στις εν λόγω διατάξεις αποτελεί η σύσταση της οικογένειας στην Ελλάδα σε χρόνο που οι αλλοδαποί διέµεναν νόµιµα, µε άδεια παραµονής στη χώρα. Η µόνη περίπτωση στην οποία το ισχύον νοµικό πλαίσιο απαιτεί νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα για ένα τουλάχιστον χρόνο προκειµένου ο αλλοδαπός να έχει τα ωφελήµατα που απορρέουν από τους οικογενειακούς δεσµούς είναι η περίπτωση σύµφωνου συµβίωσης το οποίο αφορά σχέση που συνάπτεται στην Ελλάδα από Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε µε υπήκοο τρίτης χώρας. Ειδικότερα το ελληνικό νοµικό πλαίσιο για οικογενειακή επανένωση που συνεπάγεται τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αλλοδαπό ρυθµίζει τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα σε ένα Κράτος µέλος και επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας που κάνει αίτηση να εισέλθει/ κατοικήσει στη χώρα διαµονής, ώστε να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας [Προεδρικό ιάταγµα 131/2006 µε το οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η κοινοτική οδηγία 2003/86/ΕΚ] β) µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε., π.χ. πολίτη που ασκεί το δικαίωµα για ελεύθερη µετακίνηση, και επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας [Προεδρικό ιάταγµα 106/2007 µε το οποίο ενσωµατώνεται η Οδηγία 2004/38/EΚ]. Η Οδηγία αυτή ρυθµίζει τα δικαιώµατα εισόδου και διαµονής των µελών των οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών που συνοδεύουν πολίτες της Ε.Ε. που έχουν ασκήσει το δικαίωµα για ελεύθερη µετακίνηση γ) µη µετακινούµενου Έλληνα πολίτη που κατοικεί στην Ελλάδα µε αλλοδαπό που 5

6 έχει εισέλθει στο Κράτος µέλος µε σκοπό την οικογενειακή ένωση, ζήτηµα το οποίο εναπόκειται αποκλειστικά στις αρµοδιότητες της εθνικής νοµοθεσίας των Κρατών µελών και ρυθµίζεται από το Π. 106/2007 και επικουρικά από το ν. 3386/2005 [άρθρα 54, 61-64, 75]. δ) Η περίπτωση µη µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε, όπου η ιθαγένεια της Ε.Ε. αποτελεί το νοµικό έρεισµα για να αποκτήσουν δικαίωµα διαµονής τα µέλη της οικογένειας του που έχουν την ιθαγένεια τρίτης χώρας, µε βάση τη νοµολογία του ικαστηρίου της ΕΕ ( ΕΕ εφεξής) [Zambrano κατά Office national de l emploi, C- 34/09] δεν ρυθµίζεται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς πρακτικά αφορά µόνο περιπτώσεις στις οποίες ένας ανήλικος έχει αποκτήσει την ιθαγένεια ενός Κράτους µέλους της Ε.Ε µε τη γέννηση του [jus soli] και η αποµάκρυνση των γονέων του θίγει ζωτικά του συµφέροντα λόγω της ανηλικότητας. Στο ελληνικό δίκαιο η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε τη γέννηση προβλέφθηκε για πρώτη φορά µε το ν. 3838/2010 προϋποθέτει δε τη νόµιµη επί πενταετία διαµονή των γονέων και δήλωση τους προς τις αρµόδιες αρχές εντός τριών χρόνων από τη γέννηση του τέκνου ότι επιθυµούν το τέκνο τους να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Συνεπώς ελλείπουν προς το παρόν περιστατικά ανάλογα µε εκείνα που προκάλεσαν τη νοµολογία του ΕΕ στην ανωτέρω υπόθεση. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα µπορούσαν να υπάρξουν πραγµατικά περιστατικά παρόµοια µε αυτά που αποτέλεσαν έρεισµα για τη νοµολογία του ΕΕ είναι α) η περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια [ανιθαγενείς]. Σε αυτή την περίπτωση το ισχύον ελληνικό δίκαιο [Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας αρ. 1 παρ. 2 περ. γ] ορίζει ότι το τέκνο αποκτά αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια, οπότε θεωρείται πολίτης της Ε.Ε. και β) η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας επειδή ένας εκ των γονέων είναι Έλληνας. εδοµένης µάλιστα της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων σύµφωνα µε την οποία η διοίκηση υποχρεούται να ανανεώσει ή να χορηγήσει άδεια παραµονής σε αλλοδαπό που είναι γονέας τέκνου που είναι Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης, ακόµη και εάν είναι διαζευγµένος και δεν έχει την επιµέλεια του τέκνου, επειδή το ελληνικό σύνταγµα κατοχυρώνει το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής [Βλ. Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε εφεξής) 2921/2005] µπορούµε να εικάσουµε µε σχετική βεβαιότητα ότι εάν υπάρξει υπόθεση µε παρόµοια πραγµατικά περιστατικά η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων θα είναι παρεµφερής µε τη νοµολογία του ΕΕ. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Όσον αφορά τη σχέση των τέκνων µε τη δηµιουργία δεσµών οι οποίοι σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζονται ως οικογενειακοί δεσµοί θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη τέκνων συνεπάγεται αυτόµατα τη δηµιουργία οικογένειας, καθώς και οι άγαµες µητέρες αλλά και οι άγαµοι πατέρες ανεξάρτητα από το εάν συµβιούν µε τον/την σύντροφο τους ή εάν έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης αποτελούν οικογενειακή µονάδα µαζί µε τα τέκνα τους. Ειδικότερα όσον αφορά το σύµφωνο συµβίωσης τα τέκνα που γεννιούνται µετά την κατάρτισή του επέχουν νοµικά τη θέση τέκνων γεννηµένων σε γάµο. Επίσης σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο οι άγαµες µοναχικές µητέρες έχουν δικαίωµα υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Συνεπώς η ύπαρξη τέκνων σηµαίνει κατά το ελληνικό δίκαιο πάντα την ύπαρξη 6

7 οικογένειας. Το ισχύον νοµικό πλαίσιο καλύπτει και την οικογενειακή επανένωση µεταξύ ανιόντων και κατιόντων, συνεπώς και οι περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων πατρότητας αποτελούν παραβίαση των εν λόγω κοινοτικών οδηγιών και των διατάξεων µε τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Παρακαλείσθε να αναφερθείτε στο Τµήµα ΙΙ παραπάνω (Γενικό Πλαίσιο) 2.2 Ποια εθνική νοµοθεσία ρυθµίζει την οικογενειακή επανένωση µεταξύ : ενός υπηκόου τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα στην Ε.Ε. / Νορβηγία και επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας και κάνει αίτηση να εισέλθει/ κατοικήσει εκεί ώστε να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας. ενός µετακινούµενου υπηκόου της Ε.Ε. που επανενώνεται µε γηγενή τρίτης χώρας. ενός µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε. που επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση τη νοµολογία (και αναφορά στη Συνθήκη της Ε.Ε.) ενός µη µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε. που επανενώνεται µε ένα υπήκοο τρίτης χώρας. Παρακαλείσθε να παρέχετε το όνοµα της νοµοθεσίας και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί η οικογενειακή επανένωση. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε ότι η οικογενειακή επανένωση µεταξύ δύο υπηκόων τρίτων χωρών στην Ε.Ε. ρυθµίζεται σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/86/ EΚ, ωστόσο η Οδηγία αυτή αφήνει περιθώρια για εθνική διακριτική ευχέρεια σε ορισµένους τοµείς. Ως εκ τούτου, µια λεπτοµερής περιγραφή της εθνικής νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό είναι απαραίτητη. Σηµειώσατε επίσης ότι διαφορετική (ξεχωριστή) ή η ίδια νοµοθεσία µπορεί να ρυθµίζει την επανένωση µεταξύ δύο συζύγων όπως επίσης και µεταξύ ενός γονέα και ενός τέκνου. Παρακαλείσθε επίσης να διευκρινίσετε ποια είναι η περίπτωση στη χώρα σας. Για οικογενειακή επανένωση µεταξύ δύο συζύγων, παρακαλείσθε επίσης να κάνετε το διαχωρισµό µεταξύ γάµου, συνεργασίας, γάµου µε άτοµα του ιδίου φύλου, συγκατοίκησης, κλπ. Εικονικοί Γάµοι : α. Οικογενειακή επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό διάταγµα 131/2006 [άρθρο 4] µε το οποίο ενσωµατώνεται η οδηγία 2003/86 ως µέλη οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαµα, κοινά τέκνα τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν νοµίµως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή µε απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασµένο της στην Ελλάδα, Σε περίπτωση πολυγαµίας, αν ο συντηρών έχει ήδη σύζυγο που ζει µαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση µε άλλη σύζυγο. Επίσης δεν γίνεται καµία αναφορά σε πρόσωπα τα οποία συνδέονται µε σύµφωνο συµβίωσης ή 7

8 µπορούν καθ οιονδήποτε τρόπο να θεωρηθούν εκτός γάµου σύντροφοι καθώς ούτε η Οδηγία 2003/86 Ε.Κ περιέχει σχετική πρόβλεψη. β Οικογενειακή επανένωση µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 106/2007 [άρθρο 2] µε το οποίο ενσωµατώνεται η οδηγία 2004/38 ως µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που εισέρχονται την Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται: Ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας Οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του {της}συζύγου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον είναι συντηρούµενοι. Σύµφωνα µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση [Κοινή Υπουργική Απόφαση 23443/2011 άρθρο µόνο] οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι σύντροφοι πολίτη της Ε.Ε ή Έλληνα µε τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση µπορούν να εισέλθουν στην χώρα µε σκοπό την επανένωση και να τύχουν των ωφεληµάτων της επανένωσης. Η ρύθµιση περιλαµβάνει και τα οµόφυλα ζευγάρια, εφόσον το σύµφωνο έχει συνταχθεί σε χώρα που αναγνωρίζει αυτή τη µορφή συµβίωσης. γ Επανένωση µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε. µε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση τη νοµολογία (και αναφορά στη Συνθήκη της Ε.Ε. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω [2.1] η µόνη περίπτωση εφαρµογής της νοµολογίας του ΕΕ στην Ελληνική έννοµη τάξη αφορά την περίπτωση διάρρηξης των οικογενειακών δεσµών µεταξύ γονέων και τέκνων και όχι µεταξύ συζύγων. Συνεπώς η εν λόγω νοµολογία δεν θα µπορούσε να έχει κάποια επίδραση στις περιπτώσεις των γάµων µεταξύ υπηκόων της Ε.Ε µε υπηκόους τρίτης χώρας. δ Οικογενειακή επανένωση µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε [ηµεδαπού] µε αλλοδαπό Σύµφωνα µε το Π. 106/2007 [άρθρο 2] και την ΚΥΑ 3443/2011 άρθρο µόνο παρ 1&5 ως µέλη οικογένειας που δικαιούνται οικογενειακής επανένωσης µε ηµεδαπούς θεωρούνται ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, και οι σύντροφοι µε τους οποίους οι ηµεδαποί διατηρούν σταθερή σχέση. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν έχουµε µετακίνηση από ένα κράτος της Ε.Ε σε άλλο εφαρµόζεται αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο περί συµφώνου συµβίωσης το οποίο περιορίζει τη σχετική δυνατότητα µόνο στα άτοµα διαφορετικού φύλου. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] α Οικογενειακή επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό διάταγµα 131/2006 [άρθρο 4] ως µέλη οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιµέλειας έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν. εν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και 8

9 άλλης συζύγου, εκτός των περιπτώσεων που έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια [άρθρο 4 παρ. 2 Προεδρικού ιατάγµατος 131/2006] β. Οικογενειακή επανένωση µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 106/2007 [άρθρο 2] όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4071/2012 ως µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που εισέρχονται την Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται οι κατιόντες των συζύγων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και συγκεκριµένα: οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι κάτω των 21 ετών τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι άνω των 21 ετών εφόσον είναι συντηρούµενα γ Επανένωση µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε. µε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση τη νοµολογία (και αναφορά στη Συνθήκη της Ε.Ε.) Όπως έχει ήδη αναφερθεί [βλ. ανωτέρω υπό 2.1] µόνες περιπτώσεις που θέτουν νοµικά ζητήµατα παρόµοια µε αυτά που αποτέλεσαν έρεισµα για τη νοµολογία του ΕΕ αφορούν α) τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια [ανιθαγενείς]. Σε αυτή την περίπτωση το ισχύον ελληνικό δίκαιο [Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας αρ. 1. παρ. 2 περιπτ. γ] προβλέπει ότι το τέκνο αποκτά αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια, οπότε θεωρείται πολίτης της Ε.Ε και β) τα τέκνα που προέρχονται από γάµους ηµεδαπών και αλλοδαπών τα οποία αποκτούν λόγω γέννησης την ελληνική ιθαγένεια. εδοµένης της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (σύµφωνα µε την οποία η διοίκηση υποχρεούται να ανανεώσει ή να χορηγήσει άδεια παραµονής σε αλλοδαπό που είναι γονέας τέκνου το οποίο είναι έλληνας/ελληνίδα πολίτης ακόµη και εάν είναι διαζευγµένος και δεν έχει την επιµέλεια του τέκνου, επειδή στο ελληνικό σύνταγµα κατοχυρώνεται το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής) µπορούµε να εικάσουµε µε σχετική βεβαιότητα ότι εάν υπάρξει υπόθεση µε παρόµοια πραγµατικά περιστατικά, η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων θα είναι παρεµφερής µε τη νοµολογία του ΕΕ. δ Οικογενειακή επανένωση υπηκόου της Ε.Ε [ηµεδαπού] µε αλλοδαπό Σύµφωνα µε το Π. 106/2007 [αρθ 2] όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4071/2012 που εφαρµόζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις ως µέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στη Χώρα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, νοούνται τα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και συγκεκριµένα: - οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών - οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, - τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι κάτω των 21 ετών - τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι άνω των 21 ετών εφόσον είναι 9

10 συντηρούµενα 2.3 Η πρόληψη της κατάχρησης των αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση, έτσι όπως ορίζεται στα πλαίσια της µελέτης αυτής, καλύπτεται από την εθνική νοµοθεσία? Αν ναι, ποιες είναι οι διατάξεις? Παρακαλείσθε να εξηγήσετε ποιες αλλαγές στη νοµοθεσία και/ ή την πρακτική εξετάζετε στο Κράτος µέλος σας για την καταπολέµηση παρόµοιων καταχρήσεων. Παρακαλείσθε να αναφερθείτε σε συγκεκριµένο τµήµα της νοµοθεσίας και στα αντίστοιχα άρθρα. Εικονικοί Γάµοι : Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, προληπτικά µέτρα εξακρίβωσης της οικογενειακής σχέσης προβλέπονται µόνο στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης για οικογενειακή επανένωση ο Γενικός Γραµµατέας της αποκεντρωµένης ιοίκησης υποχρεούται να ζητήσει προηγουµένως τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, καθώς και τη γνώµη της αρµόδιας ελληνικής προξενικής αρχής προς διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέση, ιδίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε τα µέλη της οικογένειας (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 του Π.. 131/2006). εν εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά µε πρακτικές που χρησιµοποιεί η διοίκηση για την καταπολέµηση καταχρήσεων. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης [δηλαδή µεταξύ ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε και αλλοδαπών] προβλέπεται ήδη από το 2001 [αρ. 33 ν. 2910/2001] ότι όπου υπάρχει εύλογη αµφιβολία σχετικά µε την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης διενεργούνται έλεγχοι. Ως προς αυτή τη διαδικασία, έχουν υποβληθεί αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη για καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών λόγω υποψιών από την αρµόδια αρχή σχετικά µε την εγκυρότητα του γάµου ή το σκοπό του. Σύµφωνα µε την ανεξάρτητη αρχή, ο έλεγχος (µε συνέντευξη) πρέπει να πραγµατοποιείται υπό το πρίσµα ότι ενδεχόµενη άρνηση αποτελεί περιορισµό στην άσκηση του δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή. Κρίνεται συνεπώς υποχρεωτική η εξατοµικευµένη εξέταση κάθε περίπτωσης, η αποφυγή δηµιουργίας καταλόγου συµπτωµάτων που µπορεί να αποτελούν ενδείξεις για ανυπαρξία πραγµατικής συµβίωσης, η στάθµιση του δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή µε το δηµόσιο συµφέρον και η ειδική αιτιολόγηση δυσµενούς διοικητικής πράξης. Ενδεχόµενη άρνηση πρέπει να βασίζεται σε διαγνωσθέντα στοιχεία, και όχι σε εικασίες 2. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας: Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν υφίσταται καµία διαφοροποίηση στην οικογενειακή επανένωση µεταξύ συζύγων και στην οικογενειακή επανένωση µεταξύ γονέων και τέκνων και συνεπώς οι ανωτέρω παρατηρήσεις ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη συγκεκριµένη κατηγορία οικογενειακών σχέσεων καθώς πρακτικά δεν έχει ανακύψει ως τώρα πρόβληµα στην Ελλάδα. 2 Καλλιόπη Στεφανάκη, Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση, , προσβάσιµο στο: 10

11 2.4 Όπου υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες, παρακαλείσθε να δώσετε µια σύντοµη περιγραφή του αντίκτυπου (αν υπάρχει) της νοµοθεσίας κατά περίπτωση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου που επικεντρώθηκε στην οικογενειακή επανένωση (π.χ. Zambrano, McCarthy, Dereci) στο Κράτος µέλος σας. Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Στις περιπτώσεις τέλεσης γάµου µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών µετά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα κρίσιµο νοµικό ζήτηµα είναι αν προϋπόθεση χορήγησης του δελτίου διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα αποτελεί η νόµιµη είσοδος του αλλοδαπού στη χώρα.. Επ αυτού του ζητήµατος οι απόψεις της ελληνικής διοίκησης και της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων είναι αποκλίνουσες. Η ελληνική διοίκηση θεωρεί ότι η νοµιµότητα της εισόδου του αλλοδαπού στη χώρα πριν την τέλεση του γάµου αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης των ωφεληµάτων που συνεπάγεται ο γάµος για τον αλλοδαπό, ενώ αντίθετα, η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων σταθερά θεωρεί ότι η νόµιµη είσοδος δεν αποτελεί προϋπόθεση των εν λόγω ωφεληµάτων [π.χ άδεια διαµονής] καθώς η υιοθέτηση της αντίθετης άποψης δεν είναι συµβατή µε σειρά συνταγµατικών διατάξεων που προστατεύουν την οικογενειακή ζωή και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας [βλ. ενδεικτικά Σ.τΕ 22/2009]. Η άποψη αυτή είναι παρόµοια µε την άποψη που διατυπώθηκε από το ΕΕ στην υπόθεση Metcok v U.K. Παρά ταύτα, σύµφωνα µε νοµοθετική ρύθµιση του 2011 προβλέπεται πλέον ότι σε αυτή την κατηγορία αλλοδαπών η διοίκηση µπορεί να χορηγήσει άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους [αρθ 42 παρ 1 εδ θ του ν. 3907/2011] Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Η περίπτωση µη µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε, όπου η ιθαγένεια της Ε.Ε. αποτελεί το νοµικό έρεισµα για να αποκτήσουν δικαίωµα διαµονής τα µέλη της οικογένειας του που έχουν την ιθαγένεια τρίτης χώρας, µε βάση τη νοµολογία του ΕΕ [Zambrano κατά Office national de l emploi, C-34/09] δεν ρυθµίζεται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς πρακτικά αφορά µόνο περιπτώσεις στις οποίες ανήλικος έχει αποκτήσει την ιθαγένεια ενός Κράτους µέλους της Ε.Ε µε τη γέννηση του [jus soli] και η αποµάκρυνση των γονέων του θίγει ζωτικά του συµφέροντα λόγω της ανηλικότητας. Στο ελληνικό δίκαιο η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε τη γέννηση προβλέφθηκε για πρώτη φορά από το ν. 3838/2010 και προϋποθέτει τη νόµιµη επί πενταετία διαµονή των γονέων και δήλωση τους προς τις αρµόδιες αρχές εντός τριών χρόνων από τη γέννηση του τέκνου ότι επιθυµούν το τέκνο τους να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Συνεπώς ελλείπουν προς το παρόν περιστατικά ανάλογα µε εκείνα που δηµιούργησαν τη νοµολογία του ΕΕ στην ανωτέρω υπόθεση. Ωστόσο υπάρχουν δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες στην ελληνική έννοµη τάξη µπορεί να ανακύψουν ζητήµατα παρόµοια µε αυτά που θέτει η νοµολογία του ΕΕ στην υπόθεση Zambrano κατά Office national de l emploi, C-34/09. α) η περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια [ανιθαγενείς]. Σε αυτή την περίπτωση το ισχύον ελληνικό δίκαιο [Κώδικας Ελληνικής 11

12 Ιθαγένειας αρ. 1. παρ 2 περιπτ γ] προβλέπει ότι το τέκνο αποκτά αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια, οπότε θεωρείται πολίτης της Ε.Ε. και β) η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας επειδή ένας εκ των γονέων είναι έλληνας. εδοµένης της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (σύµφωνα µε την οποία η διοίκηση υποχρεούται να ανανεώσει ή να χορηγήσει άδεια παραµονής σε αλλοδαπό που είναι γονέας τέκνου που είναι έλληνας/ελληνίδα πολίτης, ακόµη και εάν είναι διαζευγµένος και δεν έχει την επιµέλεια του τέκνου, επειδή το ελληνικό σύνταγµα κατοχυρώνει το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής) µπορούµε να εικάσουµε µε σχετική βεβαιότητα ότι εάν υπάρξει υπόθεση µε παρόµοια πραγµατικά περιστατικά η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων θα είναι παρεµφερής µε τη νοµολογία του ΕΕ. 12

13 Τµήµα 3 Η κατάσταση στην Ελλάδα Εθνική Συµµετοχή : (3 5 σελίδες σύνολο) Έκταση του θέµατος 3.1 Οι εικονικοί γάµοι και οι ψευδείς δηλώσεις πατρότητας αναγνωρίζονται σαν παραδείγµατα κατάχρησης αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση στο Κράτος µέλος σας? Παρακαλείσθε να δώσετε µια περιγραφή του προβλήµατος (στο µέτρο που αυτό αναγνωρίζεται σαν πρόβληµα στο Κράτος µέλος σας) και του πλαισίου (π.χ. παρακαλείσθε να αναφέρετε εδώ οποιαδήποτε έγγραφα, κάλυψη µέσων ενηµέρωσης, εκστρατείες µη κυβερνητικών οργανώσεων, παραδείγµατα νόµων κατά περίπτωση, κλπ που δείχνουν τα προβλήµατα). Εικονικοί Γάµοι: ηµοσιεύµατα και δελτία τύπου της αστυνοµίας περιοδικά αναφέρονται σε περιστατικά εικονικών γάµων µε σκοπό την απόκτηση δελτίου διαµονής από υπηκόους τρίτων χωρών. Παράλληλα, από δηµοσιεύµατα και σχετικές αναφορές σε µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου συνάγεται ότι οι εικονικοί γάµοι έχουν αρχίσει να απασχολούν την κοινή γνώµη και το δηµόσιο διάλογο. Ωστόσο, η έλλειψη στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει την εξαγωγή συστηµατικών συµπερασµάτων σχετικά µε την έκταση του φαινοµένου. Το γεγονός ότι οι εικονικοί γάµοι αποτελούν πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί προκύπτει όχι µόνο από τις σχετικές συζητήσεις στη δηµόσια σφαίρα αλλά και από τις προβλέψεις κυρώσεων που περιέχονται στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις που εντοπίζεται καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων. Καταρχήν οι εικονικοί γάµοι αναγνωρίζονται ως λόγοι ανάκλησης των αδειών που χορηγούνται για οικογενειακή επανένωση [άρθρο 9 του Προεδρικού ιατάγµατος 131/2006, βλ. ενότητα 3.7]. Η παρέµβαση των ελληνικών αρχών δίνει έµφαση στο εάν αποδεικνύεται πρόθεση πραγµατικής συµβίωσης µεταξύ των συζύγων. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η προληπτική δράση αποφυγής εικονικών γάµων αφορά πρακτικά την περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών για την οποία προβλέπεται ρητά η συνέντευξη ως µέσο αποτροπής της κατάχρησης. Όσον αφορά την εξακρίβωση της πρόθεσης πραγµατικής συµβίωσης µεταξύ των συζύγων, η νοµολογία του Σ.τ.Ε απαιτεί από τη διοίκηση την απόδειξη της εικονικότητας του γάµου µε βάση πραγµατικά στοιχεία και όχι απλές εκτιµήσεις όπως π.χ αυτές που βασίζονται στη διαφορά ηλικίας των δύο συζύγων. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : Σχετικά µε τις ψευδείς δηλώσεις πατρότητας δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία 13

14 που να αποδεικνύουν ότι αναγνωρίζεται ως πρόβληµα στην Ελλάδα. Τα στοιχεία της νοµολογίας των δικαστηρίων, τα οποία αποτελούν ένδειξη για το ποιες κατηγορίες προσώπων θεωρούνται κατά τη διοίκηση ύποπτοι κατάχρησης της νοµοθεσίας περί επανένωσης, αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις εικονικών γάµων. 3.2 Προαιρετικά, παρακαλείσθε να περιγράψετε οποιεσδήποτε µορφές κατάχρησης στο Κράτος µέλος σας (π.χ. υιοθεσίες συµφέροντος) Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τους εικονικούς γάµους στην Ελλάδα. Στοιχεία από δηµοσιεύµατα, νοµολογία των δικαστηρίων και ανακοινώσεις των αστυνοµικών αρχών είναι περιπτωσιολογικά και δεν τεκµηριώνουν επαρκώς την έκταση και τις εκφάνσεις του φαινοµένου. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισµένα περιστατικά που είδαν πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας. Πρόσφατες ενέργειες της αστυνοµίας (Ιανουάριος 2013) αποκάλυψαν κύκλωµα το οποίο οργάνωνε έναντι οικονοµικού αντιτίµου εικονικούς γάµους µεταξύ πολιτών τρίτων χωρών και πολιτών κρατών µελών της ΕΕ. Η εγκληµατική οργάνωση αποσκοπούσε στη νοµιµοποίηση αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονταν µη νόµιµα στη χώρα. Οι µη νόµιµοι µετανάστες υπέβαλαν αίτηµα αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα και λάµβαναν δελτίο αιτήσαντος ασύλου (ροζ κάρτα). Μετά την τέλεση του εικονικού γάµου, οι αλλοδαποί υπέβαλαν αίτηµα οικογενειακής επανένωσης και παραιτούνταν από το αίτηµα αναγνώρισης ως πρόσφυγες 3. Αντίστοιχα δηµοσιεύµατα που αφορούσαν εικονικούς γάµους γυναικών πολιτών κρατών µελών της ΕΕ µε πολίτες τρίτων χωρών ή το αντίστροφο έχουν εµφανιστεί και στο παρελθόν. Το εκέµβριο του 2012 κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ερώτηµα σχετικά µε εικονικούς γάµους αλλοδαπών µε σκοπό την απόκτηση δελτίου διαµονής 4. Οι απαντήσεις των αρµόδιων υπουργών ηµόσιας Τάξης και Εσωτερικών εστίασαν στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο και στις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων 5. 3 Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Θεσσαλονίκης, ελτίο Τύπου , ng=, Έθνος, Νοµιµοποιούσαν αλλοδαπούς µέσω εικονικών γάµων, Καθηµερινή, Εως ευρώ έπαιρναν για τους εικονικούς γάµους, Τα Νέα, Εξαρθρώθηκε κύκλωµα τέλεσης εικονικών γάµων µε σκοπό την ελληνοποίηση, Ελευθεροτυπία, Εικονικοί γάµοι για την ιθαγένεια, 4 Ερώτηση του Ηλία Κασιδιάρη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 3/12/2012, 078e1bc7375a/ pdf 5 Νίκος ένδιας, «Αναφερόµενη τέλεση εικονικών γάµων µεταξύ αλλοδαπών µε σκοπό τη νοµιµοποίηση της παραµονής τους, Ενέργειες Υπηρεσιών», 22/12/2012, και Χαράλαµπος Αθανασίου, «Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η υπ αριθµ. Πρωτ. 4695/03/ Ερώτηση», 476a34d732bd/ pdf 6 Κέντρο Ερευνών για θέµατα Ισότητας, Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα. Τα ευρήµατα της πανελλήνιας έρευνας του ΚΕΘΙ,

15 Η έλλειψη στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει ακριβή αποτύπωση του προφίλ και των κατηγοριών αλλοδαπών που προβαίνουν σε εικονικούς γάµους. Ωστόσο από τα διαθέσιµα στοιχεία συνάγεται ότι ενώ αρχικά το ζήτηµα αφορούσε κυρίως γάµους µεταξύ ηµεδαπών ανδρών και αλλοδαπών γυναικών σταδιακά παρατηρείται αύξηση των εικονικών γάµων µεταξύ ανδρών αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών και γυναικών πολιτών της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό είναι σε ότι παλαιότερη έρευνα για τη γυναικεία µετανάστευση σηµαντικό ποσοστό των ερωτώµενων αλλοδαπών γυναικών απάντησε ότι έχει συνάψει γάµο µε σκοπό να αποκτήσει άδεια διαµονής 6. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις οι αλλοδαπές γυναίκες που έχουν συνάψει εικονικό γάµο φαίνεται ότι είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων. Παρά την έλλειψη συστηµατικής τεκµηρίωσης, από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ωστόσο ότι οι εικονικοί γάµοι αποτελούν (σε σχέση µε τις ψευδείς δηλώσεις πατρότητας) την κύρια µορφή καταστρατήγησης του νοµικού πλαισίου για την οικογενειακή επανένωση στην Ελλάδα. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] εν καταγράφονται στοιχεία που να αφορούν αυτή την κατηγορία κατάχρησης του νοµικού πλαισίου που αφορά την οικογενειακή επανένωση στην Ελλάδα. Εθνικά µέσα για την πρόληψη της κατάχρησης 3.3 Με ποιο τρόπο γίνεται η πρόληψη των καταχρήσεων των αδειών παραµονής µέσω γάµων συµφέροντος και ψευδών δηλώσεων πατρότητας? Παρακαλείσθε να περιγράψετε την εθνική πολιτική και πρακτική στον τοµέα αυτό, τονίζοντας οποιαδήποτε µέτρα καλής πρακτικής. Εικονικοί Γάµοι : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Η εθνική πολιτική και πρακτική όπως προκύπτει από τη µελέτη της νοµοθεσίας αλλά και σχετικών µε το ζήτηµα εγκυκλίων που έχει εκδώσει η δηµόσια διοίκηση βασίζεται σε δύο πυλώνες: Α) στην αρχή της αποδεικτικής δύναµης των δηµοσίων εγγράφων εκτός εάν προσβληθούν για πλαστότητα και Β) στον έλεγχο της οικογενειακής κατάστασης από υπηρεσιακούς παράγοντες όταν υπάρχουν ενδείξεις περί κατάχρησης του νοµικού πλαισίου. Μόνο στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών υπάρχει εκ των προτέρων πρόνοια για την εξακρίβωση της οικογενειακής σχέσης. Ειδικότερα: Προκειµένου να χορηγηθεί το δελτίο διαµονής, τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ε.Ε θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να αποδεικνύουν εγγράφως την οικογενειακή τους σχέση µε τον πολίτη της Ένωσης β) Να αποδεικνύουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι συντηρούνται από τον πολίτη της Ένωσης στις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να συντρέχει το πραγµατικό αυτό γεγονός, ήτοι στις περιπτώσεις των άνω του 21 ου έτους συντηρούµενων τέκνων και των ανιόντων. 15

16 Μαζί µε την αίτηση ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να υποβάλλει τα απαιτούµενα προς απόδειξη της συνδροµής των ανωτέρω προϋποθέσεων δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση οικ 993 [ΦΕΚ Β 53/2009] του Υπουργού Εσωτερικών ανάµεσα στα οποία προβλέπεται Για τον/την σύζυγο - Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάµου ή ισοδύναµου εγγράφου που αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική πράξη γάµου ελληνικής δηµόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάµου στην Ελλάδα.. Εάν µε αµετάκλητο βούλευµα ή δικαστική απόφαση διαπιστωθεί η πλαστότητα των εγγράφων η άδεια ανακαλείται. Επίσης όταν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν αµφιβολίες σχετικά µε την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης τότε η διοίκηση µπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόµενους σε συνέντευξη προκειµένου να εξετάσει την ακρίβεια των στοιχείων του φακέλου. Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι ακόµη και στην περίπτωση κλήσης του ενδιαφερόµενου σε συνέντευξη η απόρριψη του αιτήµατος µπορεί να βασίζεται µόνο σε αντικειµενικά στοιχεία και όχι σε εικασίες. Οικογενειακή επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας Στα µέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που επιθυµεί την οικογενειακή επανένωση µε υπήκοο τρίτης χώρας χορηγείται αρχική άδεια διαµονής µε ηµεροµηνία λήξεως αυτήν της άδειας διαµονής του συντηρούντος. Κατά την ανανέωση, η άδεια διαµονής των µελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαµονής του συντηρούντος [άρθρο 8 Προεδρικού ιατάγµατος 131/2006]. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες [άρθρο 5 Προεδρικού ιατάγµατος 131/2006]: - Για την άσκηση του δικαιώµατος της προηγούµενης παραγράφου, ο συντηρών πρέπει να αποδεικνύει την οικογενειακή σχέση µε τα µέλη της οικογένειάς του για τα οποία ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα, καθώς και ότι πληροί ο ίδιος, σωρευτικά, τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Επιπλέον, το αρµόδιο για την εξέταση του αιτήµατος όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.δ/τος 131/2006, υποχρεούται να ζητήσει άµεσα τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, καθώς και τη γνώµη της αρµόδιας ελληνικής προξενικής αρχής, µε σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης, ιδίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε τα µέλη της οικογένειας και την εξέταση κινδύνων που προκύπτουν για τη δηµόσια υγεία. Οι ανωτέρω γνώµες παρέχονται εντός αποκλειστικής τριµήνου προθεσµίας [άρθρο 6 παρ.2 Προεδρικού ιατάγµατος 131/2006] Οικογενειακή επανένωση ηµεδαπού µε αλλοδαπό. Τα αλλοδαπά µέλη οικογένειας ηµεδαπού που εισέρχονται στη χώρα συνοδεύοντας τον/την ή µε σκοπό την διαβίωση µαζί του έχουν καταρχήν δικαίωµα εισόδου και τρίµηνης διαµονής στη χώρα χωρίς προϋποθέσεις µε αναλογική εφαρµογή του Προεδρικού ιατάγµατος 106/2007. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Για το σύζυγο -Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάµου - Επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητας του Έλληνα συζύγου -Υπεύθυνη δήλωση περί µη µεταβολής της οικογενειακής κατάστασης [σε 16

17 περίπτωση ανανέωσης του δελτίου] Εάν µε αµετάκλητο βούλευµα ή δικαστική απόφαση διαπιστωθεί η πλαστότητα των εγγράφων η άδεια ανακαλείται. Για τη χορήγηση του δελτίου διαµονής δεν απαιτείται προηγούµενη κλήση του ενδιαφερόµενου για συνέντευξη παρά µόνο όταν από τα στοιχεία του φακέλου µπορεί να στοιχειοθετηθεί κατάχρηση ή απάτη. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ακόµη και στην περίπτωση κλήσης του ενδιαφερόµενου σε συνέντευξη η απόρριψη του αιτήµατος µπορεί να βασίζεται µόνο σε αντικειµενικά στοιχεία και όχι σε εικασίες. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για την επανένωση τέκνων µε γονείς. εν υπάρχουν ωστόσο στοιχεία, καθώς αυτή η µορφή καταστρατήγησης της νοµοθεσίας περί οικογενειακής επανένωσης µέχρι στιγµής δεν έχει αποτελέσει πρόβληµα στην Ελλάδα. Ειδικότερα: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης πολίτη της Ε.Ε µε υπήκοο τρίτης χώρας για τα τέκνα - Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός. - Επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαµονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συµφωνία των γονέων για τον επιµερισµό της επιµέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόµιµο τύπο κ.λ.π.). - Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται. ικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας για τα τέκνα. β. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός, επίσηµα µεταφρασµένο και επικυρωµένο από τις αρµόδιες Ελληνικές αρχές, και σε περίπτωση µη κοινών τέκνων, δηµόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσµός των τέκνων και του έτερου των συζύγων συνοδευόµενο από επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαµονής τους στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συµφωνία των γονέων για τον επιµερισµό της επιµέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόµιµο τύπο κ.λ.π.). Στην περίπτωση που ο συντηρών ζητεί την επανένωση µε ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαµικού γάµου µε άλλη σύζυγο από αυτή µε την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια, προσκοµίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο µε το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιµέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα. στ. στην περίπτωση οικογενειακής επανένωσης µε ανήλικο τέκνο της παραγράφου 2 του άρθρου 4, έγγραφο αρµόδιας αρχής της χώρας κατοικίας του τέκνου, από το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της επιµέλειας αποκλειστικά στο συντηρούντα. Σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης ηµεδαπού µε αλλοδαπό τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα τέκνα είναι: -Επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητας του Έλληνα 17

18 -Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός -Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για κοινά τέκνα των συζύγων επίσηµο έγγραφο αλλοδαπής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι έχει την επιµέλεια τους ο/η σύζυγος του Έλληνα. -Πράξη υιοθεσίας αν τα τέκνα είναι υιοθετηµένα Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν για τους γάµους συµφέροντος, δηλαδή α) ανάκληση της άδειας εάν έχουν υποβληθεί στις ελληνικές αρχές πλαστά πιστοποιητικά, η πλαστότητα των οποίων προκύπτει από αµετάκλητο βούλευµα ή δικαστική απόφαση β) κλήση σε συνέντευξη των ενδιαφεροµένων εάν από τα στοιχεία του φακέλου στοιχειοθετείται πρόθεση κατάχρησης της νοµοθεσίας και γ) υποχρεωτική προηγούµενη γνώµη της προξενικής αρχής για τις περιπτώσεις στις οποίες η επανένωση αφορά υπηκόους τρίτων χωρών. Εθνικά µέσα για την ανίχνευση της κατάχρησης Παρακαλείσθε να περιγράψετε τόσο τη στρατηγική όσο και την πρακτική προσέγγιση που εφαρµόζονται, και τις πηγές ενηµέρωσης. Παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε σε ποιο βαθµό η ανίχνευση της κατάχρησης προέρχεται από άτοµα που εµπλέκονται στην κατάχρηση (π.χ. γυναίκες που επιθυµούν να φύγουν από ένα γάµο συµφέροντος). Προβλέπεται κάποιο ειδικό καθεστώς ή αµνηστία στις περιπτώσεις αυτές? 3.4 Ποιοι παράγοντες ενεργοποιούν µια έρευνα µεµονωµένων περιπτώσεων? Με ποιο τρόπο ανιχνεύονται και εξετάζονται οι γάµοι συµφέροντος και οι ψευδείς δηλώσεις πατρότητας? Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Οι παράγοντες που ενεργοποιούν µια έρευνα είναι οι ατοµικές καταγγελίες, οι ελλείψεις των στοιχείων του φακέλου των ενδιαφερόµενων και οι έρευνες της αστυνοµίας για την εξακρίβωση αξιόποινων πράξεων. Μέχρι στιγµής δεν έχουν εντοπιστεί περιστατικά καταγγελιών από γυναίκες που επιθυµούν να «φύγουν» από έναν εικονικό γάµο. Υπάρχουν ωστόσο καταγγελίες γυναικών θυµάτων εµπορίας ανθρώπων οι οποίες είχαν εξαναγκαστεί σε σύναψη γάµου που χωρίς να επικεντρώνονται στο ζήτηµα του γάµου οδηγούν εκ των πραγµάτων και στη διερεύνηση της εγκυρότητας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται ασυλία λόγω της ιδιότητας του θύµατος ως θύµα εµπορίας ανθρώπων. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] εν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι ψευδείς δηλώσεις πατρότητας έχουν αποτελέσει αντικείµενο ατοµικών καταγγελιών ή ερευνών από τη διοίκηση και την αστυνοµία. 3.5 Τι χρειάζεται για να αποδειχθεί ότι ο γάµος/ δήλωση είναι ψευδείς (π.χ. τεστ DNA, κλπ?) 18

19 Ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης? (ο υπήκοος τρίτης χώρας που ενδιαφέρεται να αποδείξει ότι η σχέση είναι πραγµατική ή οι αρχές που θέλουν να αποδείξουν ότι είναι ψευδής?) Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π 131/2006 η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί µε σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων για την είσοδο ή διαµονή στη χώρα ιδίως όταν τα µέλη της οικογένειας αγνοούν θέµατα που σχετίζονται µε την προσωπική κατάσταση των ετέρων µελών αυτής ή συντρέχουν περιστάσεις από τις οποίες πιθανολογείται ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ συµβίωση µεταξύ των µελών της οικογένειας. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΣτΕ το βάρος της απόδειξης για τη βεβαίωση της σχέσης το φέρει ο αλλοδαπός ενώ το βάρος της απόδειξης για την ανυπαρξία της σχέσης το φέρει η διοίκηση. Για το λόγο αυτό, σύµφωνα µε τη νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων, οι αλλοδαποί οι οποίοι καίτοι προσκλήθηκαν από τη διοίκηση για την παροχή στοιχείων ή τη διεξαγωγή συνέντευξης και δεν παρουσιάστηκαν, δεν µπορούν να αµφισβητήσουν την κρίση της διοίκησης σχετικά µε την ανυπαρξία οικογενειακής σχέσης Βλ. Σ.τ.Ε 1559/2011. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π 131/2006 η οικογενειακή σχέση (υιοθεσία ή αναγνώριση τέκνων) θεωρείται ότι έχει συναφθεί µε σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων για την είσοδο ή διαµονή στη χώρα ιδίως όταν τα µέλη της οικογένειας αγνοούν θέµατα που σχετίζονται µε την προσωπική κατάσταση των ετέρων µελών αυτής ή συντρέχουν περιστάσεις από τις οποίες πιθανολογείται ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ συµβίωση µεταξύ των µελών της οικογένειας. Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης γονέων και τέκνων δεν προβλέπεται συγκεκριµένος κατάλογος µέσων απόδειξης του συγγενικού δεσµού όπως π.χ τεστ DNA. 3.6 Ποιος (π.χ. ποιες εθνικές αρχές) είναι αρµόδιος για την ανίχνευση παρόµοιων καταχρήσεων? Αν εµπλέκονται πολλές αρχές, µε ποιο τρόπο συντονίζονται? Υπάρχει επίσηµη εντολή π.χ. ένα Πρόγραµµα ράσης που διέπει την εµπλοκή των αρχών αυτών? Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Οι αρχές που εµπλέκονται στην ανίχνευση καταχρήσεων περιστατικών είναι αυτές που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών, οι αστυνοµικές αρχές που ελέγχουν την είσοδο αλλοδαπών εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και στο πλαίσιο των τακτικών αστυνοµικών ερευνών και οι προξενικές αρχές οι οποίες εµπλέκονται στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης υπηκόων τρίτων χωρών. 19

20 Συγκεκριµένα, οι ιευθύνσεις Αλλοδαπών των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων της χώρας είναι αρµόδιες για την έκδοση των τίτλων διαµονής των µελών οικογένειας πολίτη της ΕΕ. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση των φακέλων και τη διαπίστωση φαινοµένων κατάχρησης ή απάτης. Στις περιπτώσεις που από τα στοιχεία του φακέλου ή στοιχεία που περιέρχονται σε αυτές προκύπτουν ενδείξεις κατάχρησης, απάτης ή πλαστότητας οι ανωτέρω υπηρεσίες προβαίνουν στους προβλεπόµενους ελέγχους για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 7. Αρµόδιες είναι επίσης οι ιευθύνσεις Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π 131/2006 η αστυνοµική αρχή γνωµοδοτεί σε για τη συνδροµή των προϋποθέσεων χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής σε θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών. Επίσης, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο (απλή) γνωµοδοτική αρµοδιότητα έχουν και οι αρµόδιες ελληνικές προξενικές αρχές, ιδίως ως προς τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης 8. εν καταγράφονται µηχανισµοί συντονισµού ούτε επίσηµο Πρόγραµµα ράσης ή άλλο σχετικό µέτρο. Η µοναδική υποχρέωση συνεργασίας αφορά την υποχρέωση (άρθρο 9 παρ. 1 του Π 131/2006) των υπηρεσιών Αλλοδαπών των αποκεντρωµένων διοικήσεων στο τέλος κάθε µήνα να αποστέλλουν στις κατά τόπους αστυνοµικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας καταστάσεις µε τα ακριβή στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων ανανεώθηκαν οι άδειες διαµονής. Ο Συνήγορος του Πολίτη σε παρεµβάσεις του έχει επισηµάνει το σύνθετο χαρακτήρα της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης και την ανάγκη αποτελεσµατικού συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων αρχών 9. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Οι Αρχές που εµπλέκονται στην ανίχνευση παρόµοιων περιστατικών είναι οι ίδιες που είναι αρµόδιες και για την καταπολέµηση των καταχρήσεων που αφορούν τους εικονικούς γάµους. 7 Χαράλαµπος Αθανασίου, «Κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η υπ αριθµ. Πρωτ. 4695/03/ Ερώτηση», 476a34d732bd/ pdf 8 Βλ. την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το προξενικό γραφείο Τιράνων Άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση λόγω προηγούµενης παράνοµης εισόδου/παραµονής στη χώρα 9/7/2012, προσβάσιµο στο: Βλέπε επίσης παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε προβληµατική εφαρµογή και ερµηνεία από προξενική αρχή των διατάξεων για οικογενειακή επανένωση, 11/11/2010, προσβάσιµο στο: 9 Συνήγορος του Πολίτη, Απόρριψη αιτηµάτων για χορήγηση θεώρησης εισόδου µε σκοπό την οικογενειακή επανένωση. Παρέµβαση του ΣτΠ προς το ελληνικό προξενείο του Ν. ελχί, 13/10/2008, προσβάσιµο στο: 20

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 143 20060713 Τέθηκε σε ισχύ: 13.07.2006 Ημ.Υπογραφής: 12.07.2006 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής»

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ. :12872.2.3 /09 Χειριστής:.Βερέµης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ιεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 22 (κτίριο Κ.Ε.Π. Αµπελοκήπων, πρώτος όροφος). Για υπηρεσίες δηµοτολογίου και ληξιαρχείου στην ηµοτική Ενότητα Μενεµένης µπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 Αθήνα, 10-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/10-11-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση αιτιολόγησης των απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης θεώρησης εισόδου από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές (άρθρο 4 1)

Η υποχρέωση αιτιολόγησης των απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης θεώρησης εισόδου από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές (άρθρο 4 1) Προς Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Ευαγγελιστρίας 2 105 63 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2013 Α.Πρωτ.Φ.1100.2/48668/2013 Πληροφορίες: 213 13 06 640 ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227/2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παροχής, που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/30-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Δικαιολογητικά: Αίτηση υποψήφιων θετών γονιών προς την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται πλήρη τα στοιχεία τους και ο λόγος που επιθυμούν την υιοθεσία (εφόσον η αίτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τα βασικά νοµοθετήµατα που ρυθµίζουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα τη νοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ H parousa

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Έννοια και σημασία της ιθαγένειας... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Συγγενείς έννοιες... 4 1.3. Ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα ή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαΐου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΛ0Α-ΚΝ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΛ0Α-ΚΝ9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη, 31/8/2012 Αρ. πρωτ. 1027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ν. 4251/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα