Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να"

Transcript

1 Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης

2 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση : γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή από Ελλάδα Οι παρακάτω απαντήσεις δόθηκαν αρχικά για να συµπληρωθεί η Συνθετική Έκθεση για τη Μελέτη Ε Μ. Τα Εθνικά Σηµεία Επαφής που συµµετέχουν έχουν παράσχει πληροφορίες έγκυρες, αντικειµενικές µέσα στα πλαίσια της µελέτης αυτής. Οι πληροφορίες µπορεί να µη παρέχουν πλήρη περιγραφή και µπορεί να µην εκπροσωπούν ολόκληρη την επίσηµη πολιτική ενός Κράτους µέλους EMN NCP. Τµήµα 1 Εθνική Συµµετοχή / Εκτελεστική Περίληψη (Συνθετική Έκθεση) Εθνική Συµµετοχή (µόνο µια σελίδα) Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να ενδιαφέρουν τους αρµόδιους για τη χάραξη της πολιτικής. Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Οι εικονικοί γάµοι αποτελούν φαινόµενο που παρουσιάζει αυξητική συχνότητα. Σύµφωνα µε στοιχεία από δηµοσιεύµατα, αστυνοµικά δελτία και τα µέσα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου προκύπτει ότι οι εικονικοί γάµοι αποτελούν το πιο διαδεδοµένο µέσο καταστρατήγησης της νοµοθεσίας περί οικογενειακής επανένωσης και ότι έχουν αρχίσει να απασχολούν το δηµόσιο διάλογο. Ωστόσο, η έλλειψη στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση του φαινοµένου, του προφίλ και των κατηγοριών ατόµων που προβαίνουν σε εικονικούς γάµους. Η ελληνική διοίκηση κινείται κυρίως κατασταλτικά και όχι προληπτικά για την αντιµετώπιση του των εικονικών γάµων καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις που καταγράφονται αφορούν περιστατικά στα οποία έχει παρέµβει η αστυνοµία ή άλλες υπηρεσίες µετά από καταγγελίες ή στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων αξιόποινων πράξεων. Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο προβλέπει την προληπτική δράση της διοίκησης µόνο στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών, µε τη µορφή συνέντευξης των µελών της οικογένειας που πρόκειται να έλθουν στην Ελλάδα από τις ελληνικές προξενικές αρχές στη χώρα προέλευσης. Η εθνική πολιτική και πρακτική όπως προκύπτει από τη µελέτη της νοµοθεσίας αλλά και σχετικών ερµηνευτικών εγκυκλίων που έχει εκδώσει η δηµόσια διοίκηση, βασίζεται σε δύο πυλώνες: α) στην αρχή της αποδεικτικής δύναµης των δηµοσίων εγγράφων τα οποία προσκοµίζουν οι αλλοδαποί προς απόδειξη των οικογενειακών δεσµών, εκτός εάν προσβληθούν για πλαστότητα και β) στον έλεγχο της οικογενειακής κατάστασης από υπηρεσιακούς παράγοντες όταν υπάρχουν ενδείξεις ή µετά από καταγγελίες, περί κατάχρησης της σχετικής µε την οικογενειακή επανένωση νοµοθεσίας. 2

3 Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου κρίνεται απαραίτητο: α) να γίνει στατιστική καταγραφή των περιπτώσεων στις οποίες η ανάκληση αδειών διαµονής οφείλεται σε καταστρατήγηση του νοµικού πλαισίου για την οικογενειακή επανένωση, ώστε η ελληνική πολιτεία να αποκτήσει στοιχεία σχετικά µε το προφίλ των εµπλεκοµένων αλλά και των τρόπων και µεθόδων που χρησιµοποιούν για να καταστρατηγήσουν τις εν λόγω διατάξεις β) να εξεταστεί το ενδεχόµενο επέκτασης των προληπτικών µέτρων αποτροπής της κατάχρησης του νοµικού πλαισίου περί οικογενειακής επανένωσης και σε άλλες κατηγορίες αλλοδαπών πέρα από τις περιπτώσεις της οικογενειακής επανένωσης µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών γ) η ελληνική Πολιτεία να προβεί στις απαιτούµενες αλλαγές του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου ως προς τα µέσα απόδειξης ή ως προς τις νοµικές συνέπειες του εικονικού γάµου και δ) να εντείνει τη συνεργασία µε άλλες χώρες για την παροχή στοιχείων και τεχνογνωσία για τον περιορισµό του φαινοµένου. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι ψευδείς δηλώσεις πατρότητας χρησιµοποιούνται ως µέσο καταστρατήγησης της νοµοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση. Όλες οι διαθέσιµες πηγές αναφέρονται σε περιστατικά γάµων και όχι οικογενειακής σχέσης µεταξύ τέκνων και γονέων. Ωστόσο, η πλήρης έλλειψη στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση του φαινοµένου. 3

4 Τµήµα 2 Εθνικό Νοµοθετικό πλαίσιο και ορισµοί Εθνική συµµετοχή (1 2 σελίδες) 2.1 Ποια είναι η έννοια του «γάµου» και της «οικογένειας» στα Κράτη µέλη, στις νοµοθεσίες και στους κανονισµούς σε ότι αφορά την οικογενειακή επανένωση? Π.χ. η έννοια του γάµου καλύπτει «συνεργασίες», γάµους µε άτοµα του ιδίου φύλου, συγκατοίκηση, κλπ παρακαλείσθε να αναφέρετε συγκεκριµένα τµήµατα της νοµοθεσίας και σχετικά άρθρα. Εικονικοί Γάµοι: Α) Το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο αναγνωρίζει ως πρότυπο οικογένειας την πυρηνική οικογένεια στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι σύζυγοι [διαφορετικού φύλου] και τα τέκνα όταν υπάρχουν, ανεξάρτητα από το εάν είναι βιολογικά ή θετά. Οι εναλλακτικές µορφές συµβίωσης µεταξύ ατόµων διαφορετικού φύλου αναγνωρίζονται από το ελληνικό δίκαιο µε τη µορφή του συµφώνου συµβίωσης το οποίο συνάπτεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα άτοµα που ζουν σε ελεύθερη ένωση έχουν πρόσβαση στην ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, ενώ εφαρµόζεται και σε αυτά το νοµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας. Συνεπώς για το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο η ελεύθερη ένωση δύο ατόµων διαφορετικού φύλου δεν ταυτίζεται µε το γάµο, δηµιουργεί όµως οικογένεια. ηλαδή το ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζει µορφές συγγένειας που βασίζονται σε κοινωνικό- συναισθηµατικούς δεσµούς. Σύµφωνο συµβίωσης που έχει συνταχθεί µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου σε χώρα όπου αναγνωρίζεται παρόµοια µορφή συµβίωσης αποτελεί νόµιµο τίτλο στην Ελλάδα για την οικογενειακή επανένωση µεταξύ έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε και υπηκόου τρίτης χώρας. Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση συµφώνου συµβίωσης µεταξύ οµοφύλων ως νόµιµου τίτλου για οικογενειακή επανένωση είναι: α) να έχει συνταχθεί σε χώρα που αναγνωρίζει τέτοια µορφή συµβίωσης και β) να έχει συνταχθεί µεταξύ Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε και υπηκόου τρίτης χώρας. εν περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις συµφώνων συµβίωσης που έχουν συνταχθεί µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών. Κρίσιµο νοµικό ζήτηµα είναι εάν είναι δυνατή η αναγνώριση έγγαµης σχέσης όταν ο γάµος έχει τελεστεί µε τυπικό που δεν αναγνωρίζει ως έγκυρο η ελληνική έννοµη τάξη [π.χ γάµος δια αντιπροσώπου] αναγνωρίζεται όµως ως έγκυρος από άλλες έννοµες τάξεις Κρατών Μελών της E.E. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την υπ. αριθµ. 155/2008 ατοµική γνωµοδότηση υιοθέτησε την άποψη ότι η µη αναγνώριση τέτοιου γάµου όταν αφορά γάµο µεταξύ πολιτών της Ε.Ε ή πολίτη της Ε.Ε και υπηκόου τρίτης χώρας, έρχεται σε αντίθεση µε το δίκαιο της Ε.Ε και ειδικότερα µε τις διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ε.Ε και συνεπώς θα πρέπει να αναγνωριστεί 1. 1 Βλ. Παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη που αναγνωρίζει ως σύννοµη αρνητική γνωµοδότηση πρεσβείας για άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση λόγω «τηλφωνικού γάµου» ως µη αναγνωριζόµενου στην Ελλάδα, 6/7/2012, προσβάσιµο στο: 4

5 Β) Σύµφωνα µε το ελληνικό νοµικό πλαίσιο περί οικογενειακής επανένωσης, ο όρος «οικογένεια» αναφέρεται µόνο σε συζύγους ή συντρόφους Ελλήνων πολιτών ή πολιτών της Ε.Ε που έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. Εάν το σύµφωνο συµβίωσης έχει συνταχθεί σε χώρα που αναγνωρίζει τη συµβίωση µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου ως µέλος οικογένειας για τις ανάγκες της οικογενειακής επανένωσης αναγνωρίζονται και άτοµα του ιδίου φύλου. Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν διαφοροποιεί την επανένωση µεταξύ µελών οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών που έχει ήδη δηµιουργηθεί πριν από την είσοδο ενός µέλους στην Ελλάδα από την επανένωση µελών οικογένειας που έχει δηµιουργηθεί µετά από την είσοδο του αλλοδαπού στην Ελλάδα, όπως συµβαίνει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ στην Ολλανδία), οι οποίες αντιµετωπίζουν µε πιο αυστηρά κριτήρια τη δεύτερη περίπτωση, θεωρώντας ότι οι οικογενειακοί δεσµοί που ήδη υφίστανται αποτελούν τεκµήριο υπέρ της ειλικρίνειας της δήλωσης του αλλοδαπού σχετικά µε την οικογενειακή του κατάσταση. Bασικό κριτήριο αποτελεί αν η οικογένεια υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος της οικογενειακής επανένωσης. Συνεπώς οι διατάξεις µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν οι οδηγίες της Ε.Ε στην εσωτερική έννοµη τάξη δεν τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα από νόµιµα διαµένοντες υπηκόους τρίτων χωρών [Βλ εγκύκλιος 15/2009 Υπουργείου Εσωτερικών σ.11]. Ωστόσο µε το ν. 3731/08 αρ. 40 παρ. 4&5 θεσµοθετήθηκε η σχετική δυνατότητα εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συνάπτουν γάµο είναι και οι δύο κάτοχοι άδειας διαµονής που προβλέπεται από το ν. 3386/2005. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση δεν αναζητείται η απόδειξη κατοχής εκ µέρους του συντηρούντος επαρκών πόρων. Βασικό κριτήριο υπαγωγής των υπηκόων τρίτων χωρών στις εν λόγω διατάξεις αποτελεί η σύσταση της οικογένειας στην Ελλάδα σε χρόνο που οι αλλοδαποί διέµεναν νόµιµα, µε άδεια παραµονής στη χώρα. Η µόνη περίπτωση στην οποία το ισχύον νοµικό πλαίσιο απαιτεί νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα για ένα τουλάχιστον χρόνο προκειµένου ο αλλοδαπός να έχει τα ωφελήµατα που απορρέουν από τους οικογενειακούς δεσµούς είναι η περίπτωση σύµφωνου συµβίωσης το οποίο αφορά σχέση που συνάπτεται στην Ελλάδα από Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε µε υπήκοο τρίτης χώρας. Ειδικότερα το ελληνικό νοµικό πλαίσιο για οικογενειακή επανένωση που συνεπάγεται τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αλλοδαπό ρυθµίζει τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα σε ένα Κράτος µέλος και επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας που κάνει αίτηση να εισέλθει/ κατοικήσει στη χώρα διαµονής, ώστε να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας [Προεδρικό ιάταγµα 131/2006 µε το οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η κοινοτική οδηγία 2003/86/ΕΚ] β) µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε., π.χ. πολίτη που ασκεί το δικαίωµα για ελεύθερη µετακίνηση, και επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας [Προεδρικό ιάταγµα 106/2007 µε το οποίο ενσωµατώνεται η Οδηγία 2004/38/EΚ]. Η Οδηγία αυτή ρυθµίζει τα δικαιώµατα εισόδου και διαµονής των µελών των οικογενειών υπηκόων τρίτων χωρών που συνοδεύουν πολίτες της Ε.Ε. που έχουν ασκήσει το δικαίωµα για ελεύθερη µετακίνηση γ) µη µετακινούµενου Έλληνα πολίτη που κατοικεί στην Ελλάδα µε αλλοδαπό που 5

6 έχει εισέλθει στο Κράτος µέλος µε σκοπό την οικογενειακή ένωση, ζήτηµα το οποίο εναπόκειται αποκλειστικά στις αρµοδιότητες της εθνικής νοµοθεσίας των Κρατών µελών και ρυθµίζεται από το Π. 106/2007 και επικουρικά από το ν. 3386/2005 [άρθρα 54, 61-64, 75]. δ) Η περίπτωση µη µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε, όπου η ιθαγένεια της Ε.Ε. αποτελεί το νοµικό έρεισµα για να αποκτήσουν δικαίωµα διαµονής τα µέλη της οικογένειας του που έχουν την ιθαγένεια τρίτης χώρας, µε βάση τη νοµολογία του ικαστηρίου της ΕΕ ( ΕΕ εφεξής) [Zambrano κατά Office national de l emploi, C- 34/09] δεν ρυθµίζεται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς πρακτικά αφορά µόνο περιπτώσεις στις οποίες ένας ανήλικος έχει αποκτήσει την ιθαγένεια ενός Κράτους µέλους της Ε.Ε µε τη γέννηση του [jus soli] και η αποµάκρυνση των γονέων του θίγει ζωτικά του συµφέροντα λόγω της ανηλικότητας. Στο ελληνικό δίκαιο η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε τη γέννηση προβλέφθηκε για πρώτη φορά µε το ν. 3838/2010 προϋποθέτει δε τη νόµιµη επί πενταετία διαµονή των γονέων και δήλωση τους προς τις αρµόδιες αρχές εντός τριών χρόνων από τη γέννηση του τέκνου ότι επιθυµούν το τέκνο τους να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Συνεπώς ελλείπουν προς το παρόν περιστατικά ανάλογα µε εκείνα που προκάλεσαν τη νοµολογία του ΕΕ στην ανωτέρω υπόθεση. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα µπορούσαν να υπάρξουν πραγµατικά περιστατικά παρόµοια µε αυτά που αποτέλεσαν έρεισµα για τη νοµολογία του ΕΕ είναι α) η περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια [ανιθαγενείς]. Σε αυτή την περίπτωση το ισχύον ελληνικό δίκαιο [Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας αρ. 1 παρ. 2 περ. γ] ορίζει ότι το τέκνο αποκτά αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια, οπότε θεωρείται πολίτης της Ε.Ε. και β) η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας επειδή ένας εκ των γονέων είναι Έλληνας. εδοµένης µάλιστα της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων σύµφωνα µε την οποία η διοίκηση υποχρεούται να ανανεώσει ή να χορηγήσει άδεια παραµονής σε αλλοδαπό που είναι γονέας τέκνου που είναι Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης, ακόµη και εάν είναι διαζευγµένος και δεν έχει την επιµέλεια του τέκνου, επειδή το ελληνικό σύνταγµα κατοχυρώνει το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής [Βλ. Συµβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε εφεξής) 2921/2005] µπορούµε να εικάσουµε µε σχετική βεβαιότητα ότι εάν υπάρξει υπόθεση µε παρόµοια πραγµατικά περιστατικά η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων θα είναι παρεµφερής µε τη νοµολογία του ΕΕ. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Όσον αφορά τη σχέση των τέκνων µε τη δηµιουργία δεσµών οι οποίοι σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο αναγνωρίζονται ως οικογενειακοί δεσµοί θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη τέκνων συνεπάγεται αυτόµατα τη δηµιουργία οικογένειας, καθώς και οι άγαµες µητέρες αλλά και οι άγαµοι πατέρες ανεξάρτητα από το εάν συµβιούν µε τον/την σύντροφο τους ή εάν έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης αποτελούν οικογενειακή µονάδα µαζί µε τα τέκνα τους. Ειδικότερα όσον αφορά το σύµφωνο συµβίωσης τα τέκνα που γεννιούνται µετά την κατάρτισή του επέχουν νοµικά τη θέση τέκνων γεννηµένων σε γάµο. Επίσης σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο οι άγαµες µοναχικές µητέρες έχουν δικαίωµα υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Συνεπώς η ύπαρξη τέκνων σηµαίνει κατά το ελληνικό δίκαιο πάντα την ύπαρξη 6

7 οικογένειας. Το ισχύον νοµικό πλαίσιο καλύπτει και την οικογενειακή επανένωση µεταξύ ανιόντων και κατιόντων, συνεπώς και οι περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων πατρότητας αποτελούν παραβίαση των εν λόγω κοινοτικών οδηγιών και των διατάξεων µε τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Παρακαλείσθε να αναφερθείτε στο Τµήµα ΙΙ παραπάνω (Γενικό Πλαίσιο) 2.2 Ποια εθνική νοµοθεσία ρυθµίζει την οικογενειακή επανένωση µεταξύ : ενός υπηκόου τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα στην Ε.Ε. / Νορβηγία και επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας και κάνει αίτηση να εισέλθει/ κατοικήσει εκεί ώστε να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας. ενός µετακινούµενου υπηκόου της Ε.Ε. που επανενώνεται µε γηγενή τρίτης χώρας. ενός µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε. που επανενώνεται µε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση τη νοµολογία (και αναφορά στη Συνθήκη της Ε.Ε.) ενός µη µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε. που επανενώνεται µε ένα υπήκοο τρίτης χώρας. Παρακαλείσθε να παρέχετε το όνοµα της νοµοθεσίας και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί η οικογενειακή επανένωση. Παρακαλείσθε να σηµειώσετε ότι η οικογενειακή επανένωση µεταξύ δύο υπηκόων τρίτων χωρών στην Ε.Ε. ρυθµίζεται σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/86/ EΚ, ωστόσο η Οδηγία αυτή αφήνει περιθώρια για εθνική διακριτική ευχέρεια σε ορισµένους τοµείς. Ως εκ τούτου, µια λεπτοµερής περιγραφή της εθνικής νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό είναι απαραίτητη. Σηµειώσατε επίσης ότι διαφορετική (ξεχωριστή) ή η ίδια νοµοθεσία µπορεί να ρυθµίζει την επανένωση µεταξύ δύο συζύγων όπως επίσης και µεταξύ ενός γονέα και ενός τέκνου. Παρακαλείσθε επίσης να διευκρινίσετε ποια είναι η περίπτωση στη χώρα σας. Για οικογενειακή επανένωση µεταξύ δύο συζύγων, παρακαλείσθε επίσης να κάνετε το διαχωρισµό µεταξύ γάµου, συνεργασίας, γάµου µε άτοµα του ιδίου φύλου, συγκατοίκησης, κλπ. Εικονικοί Γάµοι : α. Οικογενειακή επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό διάταγµα 131/2006 [άρθρο 4] µε το οποίο ενσωµατώνεται η οδηγία 2003/86 ως µέλη οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαµα, κοινά τέκνα τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν νοµίµως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή µε απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασµένο της στην Ελλάδα, Σε περίπτωση πολυγαµίας, αν ο συντηρών έχει ήδη σύζυγο που ζει µαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση µε άλλη σύζυγο. Επίσης δεν γίνεται καµία αναφορά σε πρόσωπα τα οποία συνδέονται µε σύµφωνο συµβίωσης ή 7

8 µπορούν καθ οιονδήποτε τρόπο να θεωρηθούν εκτός γάµου σύντροφοι καθώς ούτε η Οδηγία 2003/86 Ε.Κ περιέχει σχετική πρόβλεψη. β Οικογενειακή επανένωση µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 106/2007 [άρθρο 2] µε το οποίο ενσωµατώνεται η οδηγία 2004/38 ως µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που εισέρχονται την Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται: Ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας Οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του {της}συζύγου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον είναι συντηρούµενοι. Σύµφωνα µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση [Κοινή Υπουργική Απόφαση 23443/2011 άρθρο µόνο] οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι σύντροφοι πολίτη της Ε.Ε ή Έλληνα µε τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση µπορούν να εισέλθουν στην χώρα µε σκοπό την επανένωση και να τύχουν των ωφεληµάτων της επανένωσης. Η ρύθµιση περιλαµβάνει και τα οµόφυλα ζευγάρια, εφόσον το σύµφωνο έχει συνταχθεί σε χώρα που αναγνωρίζει αυτή τη µορφή συµβίωσης. γ Επανένωση µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε. µε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση τη νοµολογία (και αναφορά στη Συνθήκη της Ε.Ε. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω [2.1] η µόνη περίπτωση εφαρµογής της νοµολογίας του ΕΕ στην Ελληνική έννοµη τάξη αφορά την περίπτωση διάρρηξης των οικογενειακών δεσµών µεταξύ γονέων και τέκνων και όχι µεταξύ συζύγων. Συνεπώς η εν λόγω νοµολογία δεν θα µπορούσε να έχει κάποια επίδραση στις περιπτώσεις των γάµων µεταξύ υπηκόων της Ε.Ε µε υπηκόους τρίτης χώρας. δ Οικογενειακή επανένωση µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε [ηµεδαπού] µε αλλοδαπό Σύµφωνα µε το Π. 106/2007 [άρθρο 2] και την ΚΥΑ 3443/2011 άρθρο µόνο παρ 1&5 ως µέλη οικογένειας που δικαιούνται οικογενειακής επανένωσης µε ηµεδαπούς θεωρούνται ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, και οι σύντροφοι µε τους οποίους οι ηµεδαποί διατηρούν σταθερή σχέση. Στην περίπτωση αυτή εφόσον δεν έχουµε µετακίνηση από ένα κράτος της Ε.Ε σε άλλο εφαρµόζεται αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο περί συµφώνου συµβίωσης το οποίο περιορίζει τη σχετική δυνατότητα µόνο στα άτοµα διαφορετικού φύλου. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] α Οικογενειακή επανένωση υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό διάταγµα 131/2006 [άρθρο 4] ως µέλη οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιµέλειας έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν. εν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και 8

9 άλλης συζύγου, εκτός των περιπτώσεων που έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια [άρθρο 4 παρ. 2 Προεδρικού ιατάγµατος 131/2006] β. Οικογενειακή επανένωση µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε µε υπήκοο τρίτης χώρας Σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 106/2007 [άρθρο 2] όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4071/2012 ως µέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης που εισέρχονται την Ελλάδα στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης νοούνται οι κατιόντες των συζύγων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και συγκεκριµένα: οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι κάτω των 21 ετών τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι άνω των 21 ετών εφόσον είναι συντηρούµενα γ Επανένωση µη µετακινούµενου υπηκόου Ε.Ε. µε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση τη νοµολογία (και αναφορά στη Συνθήκη της Ε.Ε.) Όπως έχει ήδη αναφερθεί [βλ. ανωτέρω υπό 2.1] µόνες περιπτώσεις που θέτουν νοµικά ζητήµατα παρόµοια µε αυτά που αποτέλεσαν έρεισµα για τη νοµολογία του ΕΕ αφορούν α) τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια [ανιθαγενείς]. Σε αυτή την περίπτωση το ισχύον ελληνικό δίκαιο [Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας αρ. 1. παρ. 2 περιπτ. γ] προβλέπει ότι το τέκνο αποκτά αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια, οπότε θεωρείται πολίτης της Ε.Ε και β) τα τέκνα που προέρχονται από γάµους ηµεδαπών και αλλοδαπών τα οποία αποκτούν λόγω γέννησης την ελληνική ιθαγένεια. εδοµένης της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (σύµφωνα µε την οποία η διοίκηση υποχρεούται να ανανεώσει ή να χορηγήσει άδεια παραµονής σε αλλοδαπό που είναι γονέας τέκνου το οποίο είναι έλληνας/ελληνίδα πολίτης ακόµη και εάν είναι διαζευγµένος και δεν έχει την επιµέλεια του τέκνου, επειδή στο ελληνικό σύνταγµα κατοχυρώνεται το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής) µπορούµε να εικάσουµε µε σχετική βεβαιότητα ότι εάν υπάρξει υπόθεση µε παρόµοια πραγµατικά περιστατικά, η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων θα είναι παρεµφερής µε τη νοµολογία του ΕΕ. δ Οικογενειακή επανένωση υπηκόου της Ε.Ε [ηµεδαπού] µε αλλοδαπό Σύµφωνα µε το Π. 106/2007 [αρθ 2] όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 42 του Ν.4071/2012 που εφαρµόζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις ως µέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στη Χώρα, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης, νοούνται τα τέκνα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και συγκεκριµένα: - οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών - οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, - τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι κάτω των 21 ετών - τα υιοθετηµένα τέκνα τους τα οποία είναι άνω των 21 ετών εφόσον είναι 9

10 συντηρούµενα 2.3 Η πρόληψη της κατάχρησης των αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση, έτσι όπως ορίζεται στα πλαίσια της µελέτης αυτής, καλύπτεται από την εθνική νοµοθεσία? Αν ναι, ποιες είναι οι διατάξεις? Παρακαλείσθε να εξηγήσετε ποιες αλλαγές στη νοµοθεσία και/ ή την πρακτική εξετάζετε στο Κράτος µέλος σας για την καταπολέµηση παρόµοιων καταχρήσεων. Παρακαλείσθε να αναφερθείτε σε συγκεκριµένο τµήµα της νοµοθεσίας και στα αντίστοιχα άρθρα. Εικονικοί Γάµοι : Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, προληπτικά µέτρα εξακρίβωσης της οικογενειακής σχέσης προβλέπονται µόνο στην περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης υπηκόου τρίτης χώρας µε υπήκοο τρίτης χώρας. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης για οικογενειακή επανένωση ο Γενικός Γραµµατέας της αποκεντρωµένης ιοίκησης υποχρεούται να ζητήσει προηγουµένως τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, καθώς και τη γνώµη της αρµόδιας ελληνικής προξενικής αρχής προς διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέση, ιδίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε τα µέλη της οικογένειας (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 του Π.. 131/2006). εν εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά µε πρακτικές που χρησιµοποιεί η διοίκηση για την καταπολέµηση καταχρήσεων. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης [δηλαδή µεταξύ ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε και αλλοδαπών] προβλέπεται ήδη από το 2001 [αρ. 33 ν. 2910/2001] ότι όπου υπάρχει εύλογη αµφιβολία σχετικά µε την ύπαρξη οικογενειακής σχέσης διενεργούνται έλεγχοι. Ως προς αυτή τη διαδικασία, έχουν υποβληθεί αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη για καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών λόγω υποψιών από την αρµόδια αρχή σχετικά µε την εγκυρότητα του γάµου ή το σκοπό του. Σύµφωνα µε την ανεξάρτητη αρχή, ο έλεγχος (µε συνέντευξη) πρέπει να πραγµατοποιείται υπό το πρίσµα ότι ενδεχόµενη άρνηση αποτελεί περιορισµό στην άσκηση του δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή. Κρίνεται συνεπώς υποχρεωτική η εξατοµικευµένη εξέταση κάθε περίπτωσης, η αποφυγή δηµιουργίας καταλόγου συµπτωµάτων που µπορεί να αποτελούν ενδείξεις για ανυπαρξία πραγµατικής συµβίωσης, η στάθµιση του δικαιώµατος στην οικογενειακή ζωή µε το δηµόσιο συµφέρον και η ειδική αιτιολόγηση δυσµενούς διοικητικής πράξης. Ενδεχόµενη άρνηση πρέπει να βασίζεται σε διαγνωσθέντα στοιχεία, και όχι σε εικασίες 2. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας: Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο δεν υφίσταται καµία διαφοροποίηση στην οικογενειακή επανένωση µεταξύ συζύγων και στην οικογενειακή επανένωση µεταξύ γονέων και τέκνων και συνεπώς οι ανωτέρω παρατηρήσεις ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη συγκεκριµένη κατηγορία οικογενειακών σχέσεων καθώς πρακτικά δεν έχει ανακύψει ως τώρα πρόβληµα στην Ελλάδα. 2 Καλλιόπη Στεφανάκη, Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση, , προσβάσιµο στο: 10

11 2.4 Όπου υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες, παρακαλείσθε να δώσετε µια σύντοµη περιγραφή του αντίκτυπου (αν υπάρχει) της νοµοθεσίας κατά περίπτωση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου που επικεντρώθηκε στην οικογενειακή επανένωση (π.χ. Zambrano, McCarthy, Dereci) στο Κράτος µέλος σας. Εικονικοί Γάµοι: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Στις περιπτώσεις τέλεσης γάµου µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών µετά την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα κρίσιµο νοµικό ζήτηµα είναι αν προϋπόθεση χορήγησης του δελτίου διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα αποτελεί η νόµιµη είσοδος του αλλοδαπού στη χώρα.. Επ αυτού του ζητήµατος οι απόψεις της ελληνικής διοίκησης και της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων είναι αποκλίνουσες. Η ελληνική διοίκηση θεωρεί ότι η νοµιµότητα της εισόδου του αλλοδαπού στη χώρα πριν την τέλεση του γάµου αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης των ωφεληµάτων που συνεπάγεται ο γάµος για τον αλλοδαπό, ενώ αντίθετα, η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων σταθερά θεωρεί ότι η νόµιµη είσοδος δεν αποτελεί προϋπόθεση των εν λόγω ωφεληµάτων [π.χ άδεια διαµονής] καθώς η υιοθέτηση της αντίθετης άποψης δεν είναι συµβατή µε σειρά συνταγµατικών διατάξεων που προστατεύουν την οικογενειακή ζωή και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας [βλ. ενδεικτικά Σ.τΕ 22/2009]. Η άποψη αυτή είναι παρόµοια µε την άποψη που διατυπώθηκε από το ΕΕ στην υπόθεση Metcok v U.K. Παρά ταύτα, σύµφωνα µε νοµοθετική ρύθµιση του 2011 προβλέπεται πλέον ότι σε αυτή την κατηγορία αλλοδαπών η διοίκηση µπορεί να χορηγήσει άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους [αρθ 42 παρ 1 εδ θ του ν. 3907/2011] Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας: [Το Κράτος (µέλος) θα πρέπει να προσθέσει τη συµµετοχή του εδώ] Η περίπτωση µη µετακινούµενου πολίτη της Ε.Ε, όπου η ιθαγένεια της Ε.Ε. αποτελεί το νοµικό έρεισµα για να αποκτήσουν δικαίωµα διαµονής τα µέλη της οικογένειας του που έχουν την ιθαγένεια τρίτης χώρας, µε βάση τη νοµολογία του ΕΕ [Zambrano κατά Office national de l emploi, C-34/09] δεν ρυθµίζεται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς πρακτικά αφορά µόνο περιπτώσεις στις οποίες ανήλικος έχει αποκτήσει την ιθαγένεια ενός Κράτους µέλους της Ε.Ε µε τη γέννηση του [jus soli] και η αποµάκρυνση των γονέων του θίγει ζωτικά του συµφέροντα λόγω της ανηλικότητας. Στο ελληνικό δίκαιο η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε τη γέννηση προβλέφθηκε για πρώτη φορά από το ν. 3838/2010 και προϋποθέτει τη νόµιµη επί πενταετία διαµονή των γονέων και δήλωση τους προς τις αρµόδιες αρχές εντός τριών χρόνων από τη γέννηση του τέκνου ότι επιθυµούν το τέκνο τους να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Συνεπώς ελλείπουν προς το παρόν περιστατικά ανάλογα µε εκείνα που δηµιούργησαν τη νοµολογία του ΕΕ στην ανωτέρω υπόθεση. Ωστόσο υπάρχουν δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες στην ελληνική έννοµη τάξη µπορεί να ανακύψουν ζητήµατα παρόµοια µε αυτά που θέτει η νοµολογία του ΕΕ στην υπόθεση Zambrano κατά Office national de l emploi, C-34/09. α) η περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια [ανιθαγενείς]. Σε αυτή την περίπτωση το ισχύον ελληνικό δίκαιο [Κώδικας Ελληνικής 11

12 Ιθαγένειας αρ. 1. παρ 2 περιπτ γ] προβλέπει ότι το τέκνο αποκτά αυτόµατα την ελληνική ιθαγένεια, οπότε θεωρείται πολίτης της Ε.Ε. και β) η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας επειδή ένας εκ των γονέων είναι έλληνας. εδοµένης της νοµολογίας των ελληνικών δικαστηρίων (σύµφωνα µε την οποία η διοίκηση υποχρεούται να ανανεώσει ή να χορηγήσει άδεια παραµονής σε αλλοδαπό που είναι γονέας τέκνου που είναι έλληνας/ελληνίδα πολίτης, ακόµη και εάν είναι διαζευγµένος και δεν έχει την επιµέλεια του τέκνου, επειδή το ελληνικό σύνταγµα κατοχυρώνει το απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής) µπορούµε να εικάσουµε µε σχετική βεβαιότητα ότι εάν υπάρξει υπόθεση µε παρόµοια πραγµατικά περιστατικά η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων θα είναι παρεµφερής µε τη νοµολογία του ΕΕ. 12

13 Τµήµα 3 Η κατάσταση στην Ελλάδα Εθνική Συµµετοχή : (3 5 σελίδες σύνολο) Έκταση του θέµατος 3.1 Οι εικονικοί γάµοι και οι ψευδείς δηλώσεις πατρότητας αναγνωρίζονται σαν παραδείγµατα κατάχρησης αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση στο Κράτος µέλος σας? Παρακαλείσθε να δώσετε µια περιγραφή του προβλήµατος (στο µέτρο που αυτό αναγνωρίζεται σαν πρόβληµα στο Κράτος µέλος σας) και του πλαισίου (π.χ. παρακαλείσθε να αναφέρετε εδώ οποιαδήποτε έγγραφα, κάλυψη µέσων ενηµέρωσης, εκστρατείες µη κυβερνητικών οργανώσεων, παραδείγµατα νόµων κατά περίπτωση, κλπ που δείχνουν τα προβλήµατα). Εικονικοί Γάµοι: ηµοσιεύµατα και δελτία τύπου της αστυνοµίας περιοδικά αναφέρονται σε περιστατικά εικονικών γάµων µε σκοπό την απόκτηση δελτίου διαµονής από υπηκόους τρίτων χωρών. Παράλληλα, από δηµοσιεύµατα και σχετικές αναφορές σε µέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου συνάγεται ότι οι εικονικοί γάµοι έχουν αρχίσει να απασχολούν την κοινή γνώµη και το δηµόσιο διάλογο. Ωστόσο, η έλλειψη στατιστικών στοιχείων δεν επιτρέπει την εξαγωγή συστηµατικών συµπερασµάτων σχετικά µε την έκταση του φαινοµένου. Το γεγονός ότι οι εικονικοί γάµοι αποτελούν πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί προκύπτει όχι µόνο από τις σχετικές συζητήσεις στη δηµόσια σφαίρα αλλά και από τις προβλέψεις κυρώσεων που περιέχονται στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις που εντοπίζεται καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων. Καταρχήν οι εικονικοί γάµοι αναγνωρίζονται ως λόγοι ανάκλησης των αδειών που χορηγούνται για οικογενειακή επανένωση [άρθρο 9 του Προεδρικού ιατάγµατος 131/2006, βλ. ενότητα 3.7]. Η παρέµβαση των ελληνικών αρχών δίνει έµφαση στο εάν αποδεικνύεται πρόθεση πραγµατικής συµβίωσης µεταξύ των συζύγων. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η προληπτική δράση αποφυγής εικονικών γάµων αφορά πρακτικά την περίπτωση της οικογενειακής επανένωσης µεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών για την οποία προβλέπεται ρητά η συνέντευξη ως µέσο αποτροπής της κατάχρησης. Όσον αφορά την εξακρίβωση της πρόθεσης πραγµατικής συµβίωσης µεταξύ των συζύγων, η νοµολογία του Σ.τ.Ε απαιτεί από τη διοίκηση την απόδειξη της εικονικότητας του γάµου µε βάση πραγµατικά στοιχεία και όχι απλές εκτιµήσεις όπως π.χ αυτές που βασίζονται στη διαφορά ηλικίας των δύο συζύγων. Ψευδείς ηλώσεις Πατρότητας : Σχετικά µε τις ψευδείς δηλώσεις πατρότητας δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία 13

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015)

(σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η αρχή της αναλογικότητας και το δικαίωμα ακρόασης, με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο πλαίσιο απέλασης αλλοδαπού τρίτης χώρας, κατ εφαρμογή του άρ. 76 ν. 3386/2005 (σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1248/2015) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων 6 Οκτωβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ****/49832/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια»

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» Με την αριθ. 64062/27.9.2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ. 16076/27-5-2014 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα