3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861)"

Transcript

1 3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκων: κ. ιγάλας «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) Σεηάρηη 10 Νοεμβρίοσ 2010

2 Κβαντικές Τελείες Οη θβαληηθέο ηειείεο είλαη αλφξγαλνη εκηαγψγηκνη λαλνθξχζηαιινη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλφξγαλα πιηθά 2-10nm, κέγεζνο ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην κήθνο ηεο εμηηνληθήο αθηίλαο Bohr. Τν κέγεζνο θαη ην ζρήκα απηψλ ησλ δνκψλ, θαη σο ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ πεξηέρνπλ, κπνξεί λα ειεγρζεί κε αθξίβεηα. Τν πην ζπλεζηζκέλν ζρήκα είλαη ην ζθαηξηθφ, ζην νπνίν είλαη θαη πην εχθνινο ν ππνινγηζκφο ηεο εμίζσζεο ηνπ Schrodinger θαη κνηάδνπλ ζαλ πξαγκαηηθά άηνκα. Οη QDs κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ειεθηξφληα ή δεχγε ειεθηξνλίσλ-νπψλ ηα νπνία, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ ηειεηψλ, πεξηνξίδνληαη ζε κεδεληθέο δηαζηάζεηο. Λφγσ απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ ην πιηθφ ζηακαηάεη λα έρεη ζπλερέο θάζκα θαη παξνπζηάδεη γξακκηθφ ελεξγεηαθφ θάζκα. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη θβαληηθψλ ηειεηψλ. Σηηο Τχπνπ I ην ειεθηξφλην θαη ε νπή είλαη θαη ηα δχν πεξηνξηζκέλα ζηελ θβαληηθή ηειεία. Σηηο Τχπνπ II ε νπή βξίζθεηαη ζηελ ηειεία ελψ ην ειεθηξφλην βξίζθεηαη ζηε κήηξα. Μπνξνχλ λα βξεζνχλ δηάθνξα είδε QDs Τχπνπ II πνπ εμαξηψληαη απφ ην αληηζηάζκηζκα ησλ δσλψλ αλάκεζα ζηελ ηειεία θαη ην πιηθφ ηεο κήηξαο φηαλ θαη ηα δχν είλαη εκηαγσγνί θαη ε κήηξα έρεη κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο απφ ηελ θβαληηθή ηειεία. Τα πιενλεθηήκαηα ησλ θβαληηθψλ ηειεηψλ είλαη ηα εμήο: έρνπλ ηζρπξή αληίζηαζε ζην θαηλφκελν ηεο θσηνιεχθαλζεο θαη ζηε ρεκηθή απνηθνδφκεζε ζε ζρέζε κε ηηο νξγαληθέο ρξσζηηθέο, εθπέκπνπλ πνιχ εληνλφηεξε αθηηλνβνιία ζε ζρέζε κε άιιεο ρξσζηηθέο, πνπ απμάλεη ην ιφγν ζήκαηνο πξνο ζφξπβν γηα ηελ νιφζσκε απεηθφληζε θζνξηζκνχ, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθπέκπνπλ θσο αθφκα θαη κεηά απφ καθξνρξφληα δηέγεξζε θαη έρνπλ ηδηαηηέξα επξχ θάζκα δηέγεξζεο θαη εθπνκπήο, επηηξέπνληαο ηε δηέγεξζε δηαθνξεηηθψλ QDs κε ηελ ίδηα δέζκε θσηφο. Τα ραξαθηεξηζηηθά εθπνκπήο ησλ QDs εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ην κέγεζφο ηνπο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ηφζν πεξηζζφηεξε κεηαηφπηζε πξνο ην εξπζξφ κέξνο ηνπ θάζκαηνο παξνπζηάδεη ην κέγηζην εθπνκπήο κεηαηνπίδεηαη. Καηά ηε δηέγεξζε θζνξηζκνχ, δηεγείξνληαη νη θβαληηθέο ηειείεο κε αθηηλνβνιία ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θχκαηνο θαη εθπέκπεηαη αθηηλνβνιία ζε δηάθνξα ρξψκαηα. Ο θζνξηζκφο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελεξγεηαθά επίπεδα ηεο QD. Οη κεγαιχηεξεο θβαληηθέο ηειείεο έρνπλ πεξηζζφηεξα ελεξγεηαθά επίπεδα πνπ δηαρσξίδνληαη απφ κηθξφηεξα ελεξγεηαθά δηαζηήκαηα. Απηφ επηηξέπεη ζηελ θβαληηθή ηειεία λα απνξξνθήζεη θσηφληα πνπ πεξηέρνπλ κηθξφηεξε ελέξγεηα, δειαδή εθείλα πξνο ην εξπζξφ άθξν ηνπ θάζκαηνο. Δλψ κηθξφηεξεο QDs θζνξίδνπλ πξνο ην κπιε άθξν ηνπ θάζκαηνο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππξήλσλ ησλ QDs ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία θπξίσο ησλ νκάδσλ ΙΙ- VΙ, III-V θαη IV-IV. Τν πεξίβιεκα (shell) είλαη κε νξγαληθφ θαη είλαη ζπλήζσο ZnS. Σηηο βηνινγηθέο εθαξκνγέο νη QDs έρνπλ θαη έλα εμσηεξηθφ νξγαληθφ πεξίβιεκα (polymer coating), ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε είλαη αλάινγε κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζέινπκε λα έρεη θαη ζην νπνίν ελψλνληαη βηνζπδπγείο ελψζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ππξήλαο κε ηε βνήζεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ QDs. Τν πεξίβιεκα (shell) εληζρχεη ζεκαληηθά ηε θσηεηλφηεηα θαη ζπκβάιεη ζηελ ζηαζεξφηεηα ηεο θβαληηθήο θειίδαο (πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα απφ ηνλ ππξήλα). Τν νξγαληθφ πεξίβιεκα (polymer coating) θάλεη ην λαλνθξχζηαιιν ζηαζεξφ θαη ηνπ πξνζδίδεη ηηο επηζπκεηέο βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο γηα θάζε εθαξκνγή

3 Τρόποι Παρασκευής των κβαντικών τελειών Οη θβαληηθέο ηειείεο κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ είηε κε θπζηθέο είηε κε ρεκηθέο κεζφδνπο. Φσζικές μέθοδοι 1) ΥΑΡΑΞΗ Γηα ηελ παξαζθεπή θβαληηθψλ ηειεηψλ κε απηή ηε κέζνδν, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: Αξρηθά, ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο, πνπ πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα θβαληηθά πεγάδηα, θαιχπηεηαη κε πνιπκεξηθή κάζθα θαη αθηηλνβνιείηαη ελ κέξεη κε δέζκε ειεθηξνλίσλ ή ηφλησλ. Αθνχ αθαηξεζεί ε κάζθα απφ ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηελ αθηηλνβνιία, φιε ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο θαιχπηεηαη κε έλα ιεπηφ κεηαιιηθφ ζηξψκα. Με ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ δηαιχκαηνο, ε πνιπκεξηθή ηαηλία θαη ην πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ ζηξψκα αθαηξνχληαη, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ. Σηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αθηηλνβνιεζεί, ην κεηαιιηθφ ζηξψκα παξακέλεη. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηείηαη ρεκηθή ράξαμε ησλ ηκεκάησλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε κεηαιιηθή κάζθα. Τέινο, δεκηνπξγνχληαη ιεπηέο ζηήιεο πνπ πεξηέρνπλ ηα θνκκέλα θνκκάηηα ησλ θβαληηθψλ πεγαδηψλ. Τν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαζθεπή θβαληηθψλ ηειεηψλ κέζσ ηεο ράξαμεο είλαη ην GaAs. Η επξχηαηε ρξήζε ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξάγεη ιεπηά θαη νκνγελή θβαληηθά πεγάδηα. 2) ΓΙΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΔΓΙΟ Η κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηθξνζθνπηθψλ ειεθηξνδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ. Με ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαθνξάο δπλακηθνχ ζηα ειεθηξφδηα παξάγεηαη έλα ρσξηθά δηακνξθσκέλν ειεθηξηθφ πεδίν, ην νπνίν πεξηνξίδεη ηα ειεθηξφληα κέζα ζε κηα κηθξή πεξηνρή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα ειεθηξφληα λα πεξηνξίδνληαη ζε κηθξέο πεξηνρέο. Δπίζεο, είλαη εθηθηή θαη ε θαηαζθεπή ελφο δεπγαξηνχ ιεπηψλ θαη παξάιιεισλ ειεθηξνδίσλ πάλσ απφ ην πεγάδη. Τν ρακειφηεξν ειεθηξφδην έρεη νκνηφκνξθα ηνπνζεηεκέλεο νπέο, φπνπ θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ νη ηειείεο. Όηαλ εθαξκνζηεί ηάζε ζην δεπγάξη ησλ ειεθηξνδίσλ παξαηεξείηαη αιιαγή ζην κέγεζνο ηεο ηειείαο θαη ζην βάζνο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ην βάζνο ηνπ δπλακηθνχ επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ειεθηξνλίσλ. 3) ΓΙΑΥΤΗ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΒΑΝΣΙΚΟ ΠΗΓΑΓΙ Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε αθηηλψλ laser κέζσ ησλ νπνίσλ ζεξκαίλνπκε ηνπηθά ην δείγκα. Ωο κεηξηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ππθλφ θβαληηθφ πεγάδη απφ GaAs (3nm), ην νπνίν έρεη παξαζθεπαζηεί κε ηε κέζνδν επηηαμίαο κνξηαθήο δέζκεο (molecular beam epitaxy method). Τν κεηξηθφ πιηθφ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζε έλα δεπγάξη θξαγκάησλ απφ ππθλφ Al 0.35 Ga 0.65 As δηαζηάζεσλ 20nm. Σηελ θνξπθή ηνπνζεηείηαη έλα ζηξψκα 10nm απφ ππθλφ GaAs, ην νπνίν έρεη θαιπθζεί κε 100nm Si 3 Na. Τν επίζηξσκα ηνπ Si 3 Na ρξεζηκεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο επηθαλείαο απφ ηελ νμείδσζε ή ηελ ηήμε εμαηηίαο ησλ αθηηλψλ laser. Η δηακφξθσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο ζην θβαληηθφ πεγάδη επηηπγράλεηαη κε ηνπηθή ζέξκαλζε ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο αθηίλεο laser αξγνχ ηζρχνο 5.5mW. Οη αθηίλεο laser νδεγνχληαη θαηά κήθνο ελφο νξζνγσλίνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ πεξηβάιιεη κηα κε-θσηηδφκελε πεξηνρή κε δηάκεηξν nm

4 Σηνπο 1000 C παξαηεξείηαη γξήγνξε δηάρπζε αηφκσλ Al θαη Ga αλάκεζα ζην πεγάδη θαη ζηα θξάγκαηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηνπηθή δηακφξθσζε ηνπ δείγκαηνο, γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία ελφο θξάγκαηνο δπλακηθνχ, ην νπνίν πεξηβάιιεη ην κε-θσηηδφκελν εζσηεξηθφ ηνπ νξζνγσλίνπ. Γηα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ θσηηδφκελνπ νξζνγσλίνπ, ην δπλακηθφ πνπ πεξηνξίδεη ηα ειεθηξφληα είλαη νκαιφ κέζα ζηελ ηειεία θαη απφηνκν θνληά ζηελ αθκή. 4) ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απηή ε κέζνδνο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θβαληηθψλ ηειεηψλ κε επηιεθηηθή αλάπηπμε κηαο εκηαγψγηκεο έλσζεο, ε νπνία έρεη κηθξφ ελεξγεηαθφ ράζκα, ζηελ επηθάλεηα κηαο δεχηεξεο έλσζεο κε κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα. Ο πεξηνξηζκφο ηεο αλάπηπμεο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο επηηπγράλεηαη θαιχ-πηνληαο απηέο ηηο πεξηνρέο κε κάζθα θαη ραξάζζνληαο πάλσ ζε απηέο κηθξνζθνπηθά ηξίγσλα. Σηελ επηθάλεηα πνπ δελ είλαη θαιπκκέλε κε κάζθα, ε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν MOCVD (metal-organic chemical vapor deposition method) ζε ζεξκνθξαζία 700 C C. Οη θξχζηαιινη πνπ ζρεκαηίδνληαη έρνπλ ηε κνξθή ηεηξαεδξηθψλ ππξακίδσλ. Δπηπιένλ, φηαλ ηα επίπεδα πνπ θξπζηαιιψλνληαη πξψηα είλαη ηα επίπεδα ηεο έλσζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο απνηειείηαη απφ GaAs, ηφηε είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ ηειείεο κε κέγεζνο πεξίπνπ 100nm. 5) ΑΤΣΟ-ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η κέζνδνο απηή δελ απαηηεί ηελ ρξήζε κάζθαο. Όηαλ ε πιεγκαηηθή ζηαζεξά ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ππφ θξπζηάιισζε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, ην πιηθφ ελαπνζέηεη παξακνξθσκέλεο ζηνηβάδεο πνπ έρνπλ ίδηα πιεγκαηηθή ζηαζεξά κε ην ππφζηξσκα. Όηαλ ην θξίζηκν πάρνο μεπεξαζηεί, ε ζηνηβάδα παξακνξθψλεηαη ζεκαληηθά. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ απζφξκεηε δεκηνπξγία λεζίδσλ κε ηπραία θαηαλνκή αιιά κε ζπκκεηξηθή κνξθή θαη παξφκνηα κεγέζε. Η κνξθή θαη ην κέζν κέγεζνο ησλ λεζίδσλ εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο φπσο ε έληαζε παξακφξθσζεο ηεο ζηνηβάδαο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηαδηθαζία. Η θάζε κεηάβαζεο απφ ηελ επηηαμηαθή θαηαζθεπή ζηελ ηπραία δηάηαμε ησλ λεζηδίσλ νλνκάδεηαη Stranski-Krastanow κεηάβαζε. Οη θβαληηθέο ηειείεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηελ κεηάβαζε απηή νλνκάδνληαη απην-νξγαλσκέλεο ηειείεο. Τα κηθξά κεγέζε ησλ απην-νξγαλσκέλσλ θβαληηθψλ ηειείσλ (δηάκεηξνη ηεο ηάμεο ησλ 30 nm ή ιηγφηεξν), ε νκνηνγέλεηα ζηε κνξθή θαη ζην κέγεζνο ζε καθξνζθνπηθφ δνθίκην, ε ηέιεηα θξπζηαιιηθή δνκή θαη ε αξθεηά βνιηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο (ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ρξήζε ειεθηξνδίσλ ή ράξαμε) απνηεινχλ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ. Υημικές μέθοδοι Οη ζπλήζεηο ηερληθέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θβαληηθψλ ηειεηψλ πεξηιακβάλνπλ θαζίδεζε θνιινεηδψλ ζσκαηηδίσλ απφ νκνγελέο δηάιπκα. Η θαζίδεζε νθείιεηαη ζηελ ειεγρφκελε απειεπζέξσζε ηφλησλ ή ζηελ εμαλαγθαζκέλε πδξφιπζε θαηάιιεισλ πξφδξνκσλ ελψζεσλ παξνπζία θαηάιιεισλ νπζηψλ. Απηέο νη νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζσκαηηδίσλ. Η κεγάιε πξφθιεζε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ λαλνζσκαηηδίσλ είλαη ν έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ηνπ ζρήκαηφο ηνπο θαζψο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Γηα πνιιέο ζεκειηψδεηο κειέηεο θαη εθαξκνγέο, είλαη επηζπκεηή ε πξνεηνηκαζία ζσκαηηδίσλ κε κηθξφ κέγεζνο θαη θαιά νξηζκέλν ζρήκα. Απηέο νη απαηηήζεηο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ελ κέξεη κεηαβάιινληαο ηηο δηάθνξεο πεηξακαηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηδξψλησλ, ε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο, ε θχζε ηνπ κέζνπ ζηαζεξνπνίεζεο θαη αληίδξαζεο

5 Πνιιά εκηαγψγηκα πιηθά ηχπνπ II-VI, φπσο ηα CdS, CdSe, ZnS, κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο πγξέο θνιινεηδείο ρεκηθέο δηαδηθαζίεο. Τα ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαιχκαηα, ζε γπαιηά ή ζε πνιπκεξή. Γηα παξάδεηγκα, λαλνζσκαηίδηα απφ θνιινεηδέο CdS παξαζθεπάδνληαη ειέγρνληαο ηελ αλάκεημε ηφλησλ Cd 2+ κε ηφληα S 2- παξνπζία βαζηθψλ ζηαζεξνπνηεηψλ. Μηα άιιε ηερληθή είλαη ε ηερληθή sol-gel (αξαηψκαηνο-πεθηήο). Η ηερληθή sol-gel ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ πξνεηνηκαζία λαλνζσκαηηδίσλ ζε γπάιηλν κέζν ρξεζηκνπνηψληαο πξφδξνκεο νπζίεο θαη δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ θαηάιιεια άιαηα κεηάιισλ. Οπζηαζηηθά, ππάξρνπλ δχν θάζεηο παξνχζεο ζε απηήλ ηελ ηερληθή: α) έλα νκνγελέο δηάιπκα θαη β) κία ειαζηηθή, κε κνξθή πεθηψκαηνο (gel), ζηεξεά θάζε. Τν νκνγελέο δηάιπκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαηξέπεηαη ζε πήθησκα, ελψ ν φγθνο ηνπ παξακέλεη ζηαζεξφο. Δπαθφινπζε μήξαλζε πξνθαιεί κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεθηψκαηνο κε αλάινγε κείσζε ηνπ φγθνπ, γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή θάζε. Με ηε δηαδηθαζία sol-gel έρνπλ παξαζθεπαζηεί λαλνζσκαηίδηα CdS ζε ππξηηηθά γπαιηά πνπ ην κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη απφ 2 έσο 10 nm. Μέθοδοι χαρακτηρισμού των κβαντικών τελειών ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ ΓΙΔΛΔΤΗ (ΣΔΜ) Σε απηήλ ηε κέζνδν, κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ νκνηφκνξθεο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, εζηηάδεηαη πάλσ ζε απηφ θαη ζθεδάδεηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Τα ειεθηξφληα πνπ δηαπεξλνχλ ην δείγκα πξνζπίπηνπλ πάλσ ζε φθορίζουσα οθόνη, ε νπνία βξίζθεηαη πίζσ απφ ην δείγκα. Σηηο θσηνγξαθίεο πνπ παξάγνληαη παξαηεξνχληαη θάπνηεο ζθνηεηλέο πεξηνρέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζεκεία πάλσ ζην δείγκα κε πςειή ππθλφηεηα, παξεκπνδίδνληαο ηα ειεθηξφληα λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην δείγκα. Έηζη, νη ζθνηεηλέο απηέο θειίδεο δίλνπλ ην πεξίγξακκα ησλ ζπζζσκαησκάησλ ηεο θβαληηθήο ηειείαο, ζηα ζεκεία πνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε ππθλφηεηα αηφκσλ θαη έηζη πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζφο, ν αξηζκφο αιιά θαη ην είδνο ησλ αηφκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε QD. ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΑ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ (AFM) Με ηε κέζνδν ηεο κηθξνζθνπίαο αηνκηθήο δχλακεο, πεηπραίλνπκε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα επί ηεο επηθαλείαο απφ Angrstroms κέρξη κεξηθά κηθξά ηνπ κέηξνπ θαη ιακβάλνπκε εηθφλεο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ή κέζα ζε κηα θβαληηθή ηειεία. Η αθηίλα ηεο αθίδαο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20 λαλνκέηξσλ. Τν κηθξνζθφπην αηνκηθψλ δπλάκεσλ είλαη έλα κηθξνζθφπην πςειήο επθξίλεηαο ζάξσζεο κε ρξήζε αθίδνο. Έλαο εχθακπηνο βξαρίνλαο κε κηα αθίδα ζηε κηα άθξε, πξαγκαηνπνηεί παιηλδξνκηθή ζάξσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζάξσζεο απηήο πεξλνχλ κέζα απφ κηα θσηνδίνδν θαη νδεγνχληαη ζηνλ αληρλεπηή, απφ φπνπ θαη εθηππψλνληαη ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή Απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ πνπ ιακβάλνληαη, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ λαλνζσκαηηδίσλ, ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο

6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑΣ Τν αλ κηα θβαληηθή ηειεία είλαη πδξνθηιηθή ή φρη αληαλαθιάηαη ζηηο ηηκέο ηεο γσλίαο επαθήο πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ κηα ζηαγφλα πγξνχ (ζπλήζσο λεξνχ) δηαβξέμεη ηελ επηθάλεηά ηεο. Οη κεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο CAM 100, πνπ απεηθνλίδεηαη δίπια. Τν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή ζέζε θαη κε ηε ρξήζε ζχξηγγαο ζηάδνπκε κηα ζηαγφλα πγξνχ πάλσ ζε απηφ. Με ρξήζε θαηάιιεινπ θαθνχ ε εηθφλα ιακβάλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή φπνπ απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία απηψλ. Η ζηαγφλα ηνπ πγξνχ πέθηεη θάζεηα ζην δείγκα θαη ε κέηξεζε ηεο γσλίαο επαθήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηνκή ηεο εθαπηνκέλεο ηεο ζηαγφλαο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο. Μηθξέο γσλίεο ζ, ζεκαίλεη φηη ην πγξφ δηαζπείξεηαη εχθνια ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενχ, ελψ αληίζεηα κεγάιεο γσλίεο ζ ζεκαίλεη ρακειφ πνζνζηφ δηάβξεμεο ηεο ζηεξεήο επηθάλεηαο. Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πγξή ζηαγφλα είλαη ην λεξφ, ηφηε κηθξέο γσλίεο ζ, ραξαθηεξίδνπλ ην ζηεξεφ ππφζηξσκα σο πδξφθηιν, ελψ κεγάιεο γσλίεο ζ, σο πδξφθνβν. Εφαρμογές των κβαντικών τελειών Οη κεγάιεο θαηεγνξίεο ησλ εθαξκνγψλ ησλ θβαληηθψλ ηειεηψλ είλαη ηξεηο: 1. Δθαξκνγέο ζηελ Οπηνειεθηξνληθή 2. Δθαξκνγέο ζηε Βηνινγία 3. Δθαξκνγέο ζηελ Ιαηξηθή Οη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ησλ QDs ζηελ νπηνειεθηξνληθή είλαη ε ρξήζε ηνπο ζε ηξαλδίζηνξ, ζε ιέηδεξ, ζε LED, ζε έγρξσκεο νζφλεο θαη ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Τα ιέηδεξ κε θβαληηθέο ηειείεο, εθηφο απφ ρακειήο ππθλφηεηαο ξεχκαηα θαη ζεξκνθξαζηαθή ζηαζεξφηεηα, πξνζθέξνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ιέηδεξ. Όηαλ νη θνξείο παγηδεχνληαη ζε κηα θβαληηθή ηειεία ε θίλεζή ηνπο πεξηνξίδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηα ιέηδεξ θβαληηθψλ πεγαδηψλ φπνπ νη θνξείο πνπ αηρκαισηίδνληαη κέζα ζην πεγάδη είλαη ειεχζεξνη λα θηλνχληαη κέζα ζην επίπεδν ηνπ πεγαδηνχ. Οη θβαληηθέο ηειείεο είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιειεο γηα ηελ θαηαζθεπή πνιχ κηθξψλ ιέηδεξ θαη ιέηδεξ γηα ρξήζε ζε δχζθνιν ξαδηελεξγφ πεξηβάιινλ. Η ζηαζεξή ζέζε ηνπ θνξέα εκπνδίδεη ηφζν ηνπο θνξείο ζε δηαθνξεηηθέο θβαληηθέο ηειείεο λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ππνζχλνια θβαληηθψλ ηειεηψλ λα δξάζνπλ σο αλεμάξηεηα ιέηδεξ. Δπηπιένλ, νη ξπζκηδφκελεο κε ιέηδεξ θβαληηθέο ηειείεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θβαληηθή θξππηνγξαθία, θαζψο κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα παξάγνπλ έλα θσηφλην ηε θνξά. Αμηνπνηψληαο ηηο QDs ζηα θσηνβνιηατθά, δεκηνπξγνχληαη ηξίηεο γεληάο ειηαθά θχηηαξα ηα νπνία είλαη πην θηελά, απνξξνθνχλ πεξηζζφηεξν θσο θαη επνκέλσο ε απνδνηηθφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ απιψλ ειηαθψλ θπηηάξσλ. Φηάλεη κέρξη θαη 60% ζε αληίζεζε κε ην 33%. Σε πνιιά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα αληηθαζηζηνχλ ηα άηνκα κε θβαληηθέο ηειείεο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο, θαη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο επθνιίαο ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ ησλ QDs απ φηη ελφο αηφκνπ ή ελφο ππξήλα, θαη ηεο δπζθνιίαο παξαγσγήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ρξήζε πξαγκαηηθψλ αηφκσλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ δηαθνξεηηθά άηνκα ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα θβαληηθή ηειεία απιψο αιιάδνληαο ην εθαξκνδφκελν δπλακηθφ αληί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία

7 Σηηο Βηνινγηθέο εθαξκνγέο, νη θβαληηθέο ηειείεο ππεξηαηξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχκελεο θζνξίδνπζεο νπζίεο (νξγαληθέο ρξσζηηθέο, πξσηεΐλεο) επεηδή έρνπλ θαιχηεξεο ηδηφηεηεο. Λφγσ ησλ πνιχ κηθξψλ κεγεζψλ θαη ηεο κεγάιεο δηεηζδπηηθήο ηάζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζνπλ κέζα ζηνπο ηζηνχο θαη ζηα θχηηαξα κε επθνιία. Οη θχξηεο Βηνινγηθέο ρξήζεηο ησλ ηζηψλ ησλ QDs είλαη: 1. Κπηηαξηθή επηζήκαλζε, ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξηθέο εθθελψζεηο, electro-poration, εηδηθά πεπηίδηα (cell penetrating peptides), παξάγνληεο θπηηαξηθήο δηείζδπζεο φπσο Lipofectamine 2000 ή κηθξνέλεζε ζε θχηηαξα, 2. In vivo απεηθφληζε βαζηά κέζα ζην πεηξακαηφδσν φπσο γηα ηνλ εληνπηζκφ ιεκθαηηθψλ αδέλσλ θαηά ηελ αθαίξεζε θαξθίλνπ καζηνχ, 3. Bην-αλαιπηηθέο δνθηκαζίεο DNA, πξσηετλψλ ή άιισλ καθξνκνξίσλ αθφκε θαη γηα ηε δεκηνπξγία βηνινγηθψλ barcodes, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ, 4. Γξήγνξε θαη ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε πνιιαπιψλ παζνγφλσλ κηθξν-νξγαληζκψλ θαη ηνμηλψλ, 5. Μεηαθνξά γνληδίσλ, 6. Δμεξεχλεζε ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA θαη ηνπ RNA-Γξήγνξν ηέζη DNA, 7. Δμεξεχλεζε θαη απεηθφληζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 8. Καιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κνξίσλ θαη ηεο βηνινγίαο ηνπ θπηηάξνπ, 9. Οπηηθή θσδηθνπνίεζε θαη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο αλάιπζε γνληδίσλ θαη πξσηετλψλ, 10. Βην-αηζζεηήξεο. Οη θβαληηθέο ηειείεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ζηελ Ιαηξηθή γηα: 1. Έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, 2. Αλίρλεπζε θαη θαηαζηξνθή φγθσλ, 3. Μεηαθνξά θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ, 4. Δλίζρπζε αληίζεζεο θσηεηλνχ-ζθνηεηλνχ πεδίνπ ζηελ ηνκνγξαθία ππξεληθνχ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (NMR), 5. Γηεπθφιπλζε ησλ εγρεηξήζεσλ

8 Βιβλιογραφία [1] «Μειέηε Μεηαβαηηθήο Απνξξφθεζεο ζε Σπζηήκαηα Κβαληηθψλ Τειεηψλ πνπ Δκθαλίδνπλ Φαηλφκελα Οπηηθήο Γηαθάλεηαο», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Ισάλλνπ Μαξίαο, Δπηβιέπσλ: Παζπαιάθεο Δκκαλνπήι, Τκήκα Δπηζηήκεο ησλ Υιηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, [2] «Κβαληηθέο Κειίδεο & Δθαξκνγέο ζηε Βην-», Γηαθάλεηεο Τζηγαξίδα Σηέξγηνπ, Δπηβιέπνπζα: Μ. Μαθξνπνχινπ. [3] «Κβαληηθφο Έιεγρνο Γηπιψλ Κβαληηθψλ Τειεηψλ Δλφο & Γχν Ηιεθηξνλίσλ», Γηπισκαηηθή Δξγαζία Κνζηψλε Σπχξνπ, Δπηβιέπσλ: Α. Τεξδήο, Τκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, [4] «Δθαξκνγέο ησλ Ναλνυιηθψλ ζε Ηκηαγσγνχο θαη Υπεξαγσγνχο», Γηπισκαηηθή Δξγαζία Φξάγθνπ Βαζηιηθήο, Δπηβιέπσλ: Γ. Μαλσιάθνο, Τκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, [5] «Παξαζθεπή θαη Φαξαθηεξηζκφο Δληζρπηηθψλ Ναλνδνκψλ θαη Πνιπκεξψλ Σχλζεησλ Υιηθψλ βαζηζκέλσλ ζηνπο Ναλνζσιήλεο Άλζξαθα», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Καζηάλε Γεκήηξε, Δπηβιέπνληεο: Κ. Γαιηψηεο, Ι. Καιιίηζεο, Κ. Παπαγγειήο, Τκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, [6] «Σχλζεζε, Φαξαθηεξηζκφο θαη Μειέηε ησλ Οπηνειεθξνληθψλ Νέσλ Ηκηαγσγψλ Ναλνδνκεκέλσλ Υιηθψλ», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Τζακνχξηδε Κσλζηαληίλαο, Δπηβιέπσλ: Τξηθαιίηεο Παληειήο, Τκήκα Φεκείαο, Παλεπηζηήκην Ηξαθιείνπ, [7] «Quantum Dots : Science and Applications», James McDaniel, Nanochemistry, Physics [8] «Mechanical Properties of Nanostructured Materials», Bing Q. Han, Enrique J. Lavernia and Farghalli A. Mohamed, Rev.Adv.Mater.Sci., Vol. 9, p.p. 1-16, [9] «Quantum Dots for Molecular Pathology», Lawrence D. True, Xiaohu Gao, Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 9, No. 1 p.p , February [10] «Quantum Dot Applications to Neuroscience: New Tools for Probing Neurons and Glia», Smita Pathak, Elizabeth Cao, Marie C. Davidson, Sungho Jin, Gabriel A. Silva, The Journal of Neuroscience, Vol. 26, No. 7, p.p , 15 February

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο Αζθαιίζηκσλ Κιεηζηώλ Δλδνκπειηθώλ Ζιώζεσλ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ύζηεκα Μνληεινπνίεζεο Ήισλ γηα Τπνβνήζεζε ζε Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ»

Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΔΦ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ(ΠΡΧΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΟΗΚΗΝΧΝΗΧΝ) Πτυχιακή εργασία «ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΗΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» Στατιρθ ειρινθ 1/1/2014 ΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ Γεώξγηνο Υαηδεατβάδεο 0/5/014 Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα