3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ. Γιδάζκων: κ. ιγάλας. «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861)"

Transcript

1 3 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκων: κ. ιγάλας «Κβανηικές Σελείες» Μσζηηρίδοσ Δμμανοσέλα (ΑΜ 861) Σεηάρηη 10 Νοεμβρίοσ 2010

2 Κβαντικές Τελείες Οη θβαληηθέο ηειείεο είλαη αλφξγαλνη εκηαγψγηκνη λαλνθξχζηαιινη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλφξγαλα πιηθά 2-10nm, κέγεζνο ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην κήθνο ηεο εμηηνληθήο αθηίλαο Bohr. Τν κέγεζνο θαη ην ζρήκα απηψλ ησλ δνκψλ, θαη σο ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ πεξηέρνπλ, κπνξεί λα ειεγρζεί κε αθξίβεηα. Τν πην ζπλεζηζκέλν ζρήκα είλαη ην ζθαηξηθφ, ζην νπνίν είλαη θαη πην εχθνινο ν ππνινγηζκφο ηεο εμίζσζεο ηνπ Schrodinger θαη κνηάδνπλ ζαλ πξαγκαηηθά άηνκα. Οη QDs κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ειεθηξφληα ή δεχγε ειεθηξνλίσλ-νπψλ ηα νπνία, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ ηειεηψλ, πεξηνξίδνληαη ζε κεδεληθέο δηαζηάζεηο. Λφγσ απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ ην πιηθφ ζηακαηάεη λα έρεη ζπλερέο θάζκα θαη παξνπζηάδεη γξακκηθφ ελεξγεηαθφ θάζκα. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη θβαληηθψλ ηειεηψλ. Σηηο Τχπνπ I ην ειεθηξφλην θαη ε νπή είλαη θαη ηα δχν πεξηνξηζκέλα ζηελ θβαληηθή ηειεία. Σηηο Τχπνπ II ε νπή βξίζθεηαη ζηελ ηειεία ελψ ην ειεθηξφλην βξίζθεηαη ζηε κήηξα. Μπνξνχλ λα βξεζνχλ δηάθνξα είδε QDs Τχπνπ II πνπ εμαξηψληαη απφ ην αληηζηάζκηζκα ησλ δσλψλ αλάκεζα ζηελ ηειεία θαη ην πιηθφ ηεο κήηξαο φηαλ θαη ηα δχν είλαη εκηαγσγνί θαη ε κήηξα έρεη κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο απφ ηελ θβαληηθή ηειεία. Τα πιενλεθηήκαηα ησλ θβαληηθψλ ηειεηψλ είλαη ηα εμήο: έρνπλ ηζρπξή αληίζηαζε ζην θαηλφκελν ηεο θσηνιεχθαλζεο θαη ζηε ρεκηθή απνηθνδφκεζε ζε ζρέζε κε ηηο νξγαληθέο ρξσζηηθέο, εθπέκπνπλ πνιχ εληνλφηεξε αθηηλνβνιία ζε ζρέζε κε άιιεο ρξσζηηθέο, πνπ απμάλεη ην ιφγν ζήκαηνο πξνο ζφξπβν γηα ηελ νιφζσκε απεηθφληζε θζνξηζκνχ, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθπέκπνπλ θσο αθφκα θαη κεηά απφ καθξνρξφληα δηέγεξζε θαη έρνπλ ηδηαηηέξα επξχ θάζκα δηέγεξζεο θαη εθπνκπήο, επηηξέπνληαο ηε δηέγεξζε δηαθνξεηηθψλ QDs κε ηελ ίδηα δέζκε θσηφο. Τα ραξαθηεξηζηηθά εθπνκπήο ησλ QDs εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ην κέγεζφο ηνπο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ηφζν πεξηζζφηεξε κεηαηφπηζε πξνο ην εξπζξφ κέξνο ηνπ θάζκαηνο παξνπζηάδεη ην κέγηζην εθπνκπήο κεηαηνπίδεηαη. Καηά ηε δηέγεξζε θζνξηζκνχ, δηεγείξνληαη νη θβαληηθέο ηειείεο κε αθηηλνβνιία ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θχκαηνο θαη εθπέκπεηαη αθηηλνβνιία ζε δηάθνξα ρξψκαηα. Ο θζνξηζκφο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ελεξγεηαθά επίπεδα ηεο QD. Οη κεγαιχηεξεο θβαληηθέο ηειείεο έρνπλ πεξηζζφηεξα ελεξγεηαθά επίπεδα πνπ δηαρσξίδνληαη απφ κηθξφηεξα ελεξγεηαθά δηαζηήκαηα. Απηφ επηηξέπεη ζηελ θβαληηθή ηειεία λα απνξξνθήζεη θσηφληα πνπ πεξηέρνπλ κηθξφηεξε ελέξγεηα, δειαδή εθείλα πξνο ην εξπζξφ άθξν ηνπ θάζκαηνο. Δλψ κηθξφηεξεο QDs θζνξίδνπλ πξνο ην κπιε άθξν ηνπ θάζκαηνο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππξήλσλ ησλ QDs ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία θπξίσο ησλ νκάδσλ ΙΙ- VΙ, III-V θαη IV-IV. Τν πεξίβιεκα (shell) είλαη κε νξγαληθφ θαη είλαη ζπλήζσο ZnS. Σηηο βηνινγηθέο εθαξκνγέο νη QDs έρνπλ θαη έλα εμσηεξηθφ νξγαληθφ πεξίβιεκα (polymer coating), ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε είλαη αλάινγε κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζέινπκε λα έρεη θαη ζην νπνίν ελψλνληαη βηνζπδπγείο ελψζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ππξήλαο κε ηε βνήζεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ QDs. Τν πεξίβιεκα (shell) εληζρχεη ζεκαληηθά ηε θσηεηλφηεηα θαη ζπκβάιεη ζηελ ζηαζεξφηεηα ηεο θβαληηθήο θειίδαο (πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα απφ ηνλ ππξήλα). Τν νξγαληθφ πεξίβιεκα (polymer coating) θάλεη ην λαλνθξχζηαιιν ζηαζεξφ θαη ηνπ πξνζδίδεη ηηο επηζπκεηέο βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο γηα θάζε εθαξκνγή

3 Τρόποι Παρασκευής των κβαντικών τελειών Οη θβαληηθέο ηειείεο κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ είηε κε θπζηθέο είηε κε ρεκηθέο κεζφδνπο. Φσζικές μέθοδοι 1) ΥΑΡΑΞΗ Γηα ηελ παξαζθεπή θβαληηθψλ ηειεηψλ κε απηή ηε κέζνδν, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: Αξρηθά, ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο, πνπ πεξηέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα θβαληηθά πεγάδηα, θαιχπηεηαη κε πνιπκεξηθή κάζθα θαη αθηηλνβνιείηαη ελ κέξεη κε δέζκε ειεθηξνλίσλ ή ηφλησλ. Αθνχ αθαηξεζεί ε κάζθα απφ ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζηελ αθηηλνβνιία, φιε ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο θαιχπηεηαη κε έλα ιεπηφ κεηαιιηθφ ζηξψκα. Με ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ δηαιχκαηνο, ε πνιπκεξηθή ηαηλία θαη ην πξνζηαηεπηηθφ κεηαιιηθφ ζηξψκα αθαηξνχληαη, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ θαζαξή επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ. Σηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αθηηλνβνιεζεί, ην κεηαιιηθφ ζηξψκα παξακέλεη. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηείηαη ρεκηθή ράξαμε ησλ ηκεκάησλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε κεηαιιηθή κάζθα. Τέινο, δεκηνπξγνχληαη ιεπηέο ζηήιεο πνπ πεξηέρνπλ ηα θνκκέλα θνκκάηηα ησλ θβαληηθψλ πεγαδηψλ. Τν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ παξαζθεπή θβαληηθψλ ηειεηψλ κέζσ ηεο ράξαμεο είλαη ην GaAs. Η επξχηαηε ρξήζε ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη παξάγεη ιεπηά θαη νκνγελή θβαληηθά πεγάδηα. 2) ΓΙΑΜΟΡΦΩΜΔΝΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΠΔΓΙΟ Η κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηθξνζθνπηθψλ ειεθηξνδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ. Με ηελ εθαξκνγή θαηάιιειεο δηαθνξάο δπλακηθνχ ζηα ειεθηξφδηα παξάγεηαη έλα ρσξηθά δηακνξθσκέλν ειεθηξηθφ πεδίν, ην νπνίν πεξηνξίδεη ηα ειεθηξφληα κέζα ζε κηα κηθξή πεξηνρή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα ειεθηξφληα λα πεξηνξίδνληαη ζε κηθξέο πεξηνρέο. Δπίζεο, είλαη εθηθηή θαη ε θαηαζθεπή ελφο δεπγαξηνχ ιεπηψλ θαη παξάιιεισλ ειεθηξνδίσλ πάλσ απφ ην πεγάδη. Τν ρακειφηεξν ειεθηξφδην έρεη νκνηφκνξθα ηνπνζεηεκέλεο νπέο, φπνπ θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ νη ηειείεο. Όηαλ εθαξκνζηεί ηάζε ζην δεπγάξη ησλ ειεθηξνδίσλ παξαηεξείηαη αιιαγή ζην κέγεζνο ηεο ηειείαο θαη ζην βάζνο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, ην βάζνο ηνπ δπλακηθνχ επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ειεθηξνλίσλ. 3) ΓΙΑΥΤΗ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΒΑΝΣΙΚΟ ΠΗΓΑΓΙ Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε αθηηλψλ laser κέζσ ησλ νπνίσλ ζεξκαίλνπκε ηνπηθά ην δείγκα. Ωο κεηξηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ππθλφ θβαληηθφ πεγάδη απφ GaAs (3nm), ην νπνίν έρεη παξαζθεπαζηεί κε ηε κέζνδν επηηαμίαο κνξηαθήο δέζκεο (molecular beam epitaxy method). Τν κεηξηθφ πιηθφ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζε έλα δεπγάξη θξαγκάησλ απφ ππθλφ Al 0.35 Ga 0.65 As δηαζηάζεσλ 20nm. Σηελ θνξπθή ηνπνζεηείηαη έλα ζηξψκα 10nm απφ ππθλφ GaAs, ην νπνίν έρεη θαιπθζεί κε 100nm Si 3 Na. Τν επίζηξσκα ηνπ Si 3 Na ρξεζηκεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο επηθαλείαο απφ ηελ νμείδσζε ή ηελ ηήμε εμαηηίαο ησλ αθηηλψλ laser. Η δηακφξθσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο ζην θβαληηθφ πεγάδη επηηπγράλεηαη κε ηνπηθή ζέξκαλζε ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο αθηίλεο laser αξγνχ ηζρχνο 5.5mW. Οη αθηίλεο laser νδεγνχληαη θαηά κήθνο ελφο νξζνγσλίνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ πεξηβάιιεη κηα κε-θσηηδφκελε πεξηνρή κε δηάκεηξν nm

4 Σηνπο 1000 C παξαηεξείηαη γξήγνξε δηάρπζε αηφκσλ Al θαη Ga αλάκεζα ζην πεγάδη θαη ζηα θξάγκαηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηνπηθή δηακφξθσζε ηνπ δείγκαηνο, γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία ελφο θξάγκαηνο δπλακηθνχ, ην νπνίν πεξηβάιιεη ην κε-θσηηδφκελν εζσηεξηθφ ηνπ νξζνγσλίνπ. Γηα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ θσηηδφκελνπ νξζνγσλίνπ, ην δπλακηθφ πνπ πεξηνξίδεη ηα ειεθηξφληα είλαη νκαιφ κέζα ζηελ ηειεία θαη απφηνκν θνληά ζηελ αθκή. 4) ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Απηή ε κέζνδνο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θβαληηθψλ ηειεηψλ κε επηιεθηηθή αλάπηπμε κηαο εκηαγψγηκεο έλσζεο, ε νπνία έρεη κηθξφ ελεξγεηαθφ ράζκα, ζηελ επηθάλεηα κηαο δεχηεξεο έλσζεο κε κεγαιχηεξν ελεξγεηαθφ ράζκα. Ο πεξηνξηζκφο ηεο αλάπηπμεο ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο επηηπγράλεηαη θαιχ-πηνληαο απηέο ηηο πεξηνρέο κε κάζθα θαη ραξάζζνληαο πάλσ ζε απηέο κηθξνζθνπηθά ηξίγσλα. Σηελ επηθάλεηα πνπ δελ είλαη θαιπκκέλε κε κάζθα, ε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν MOCVD (metal-organic chemical vapor deposition method) ζε ζεξκνθξαζία 700 C C. Οη θξχζηαιινη πνπ ζρεκαηίδνληαη έρνπλ ηε κνξθή ηεηξαεδξηθψλ ππξακίδσλ. Δπηπιένλ, φηαλ ηα επίπεδα πνπ θξπζηαιιψλνληαη πξψηα είλαη ηα επίπεδα ηεο έλσζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο απνηειείηαη απφ GaAs, ηφηε είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ ηειείεο κε κέγεζνο πεξίπνπ 100nm. 5) ΑΤΣΟ-ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η κέζνδνο απηή δελ απαηηεί ηελ ρξήζε κάζθαο. Όηαλ ε πιεγκαηηθή ζηαζεξά ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ηνπ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ππφ θξπζηάιισζε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, ην πιηθφ ελαπνζέηεη παξακνξθσκέλεο ζηνηβάδεο πνπ έρνπλ ίδηα πιεγκαηηθή ζηαζεξά κε ην ππφζηξσκα. Όηαλ ην θξίζηκν πάρνο μεπεξαζηεί, ε ζηνηβάδα παξακνξθψλεηαη ζεκαληηθά. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ απζφξκεηε δεκηνπξγία λεζίδσλ κε ηπραία θαηαλνκή αιιά κε ζπκκεηξηθή κνξθή θαη παξφκνηα κεγέζε. Η κνξθή θαη ην κέζν κέγεζνο ησλ λεζίδσλ εμαξηψληαη απφ παξάγνληεο φπσο ε έληαζε παξακφξθσζεο ηεο ζηνηβάδαο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο θαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηαδηθαζία. Η θάζε κεηάβαζεο απφ ηελ επηηαμηαθή θαηαζθεπή ζηελ ηπραία δηάηαμε ησλ λεζηδίσλ νλνκάδεηαη Stranski-Krastanow κεηάβαζε. Οη θβαληηθέο ηειείεο πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηελ κεηάβαζε απηή νλνκάδνληαη απην-νξγαλσκέλεο ηειείεο. Τα κηθξά κεγέζε ησλ απην-νξγαλσκέλσλ θβαληηθψλ ηειείσλ (δηάκεηξνη ηεο ηάμεο ησλ 30 nm ή ιηγφηεξν), ε νκνηνγέλεηα ζηε κνξθή θαη ζην κέγεζνο ζε καθξνζθνπηθφ δνθίκην, ε ηέιεηα θξπζηαιιηθή δνκή θαη ε αξθεηά βνιηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο (ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ρξήζε ειεθηξνδίσλ ή ράξαμε) απνηεινχλ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ. Υημικές μέθοδοι Οη ζπλήζεηο ηερληθέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θβαληηθψλ ηειεηψλ πεξηιακβάλνπλ θαζίδεζε θνιινεηδψλ ζσκαηηδίσλ απφ νκνγελέο δηάιπκα. Η θαζίδεζε νθείιεηαη ζηελ ειεγρφκελε απειεπζέξσζε ηφλησλ ή ζηελ εμαλαγθαζκέλε πδξφιπζε θαηάιιεισλ πξφδξνκσλ ελψζεσλ παξνπζία θαηάιιεισλ νπζηψλ. Απηέο νη νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζσκαηηδίσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζσκαηηδίσλ. Η κεγάιε πξφθιεζε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ λαλνζσκαηηδίσλ είλαη ν έιεγρνο ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ηνπ ζρήκαηφο ηνπο θαζψο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Γηα πνιιέο ζεκειηψδεηο κειέηεο θαη εθαξκνγέο, είλαη επηζπκεηή ε πξνεηνηκαζία ζσκαηηδίσλ κε κηθξφ κέγεζνο θαη θαιά νξηζκέλν ζρήκα. Απηέο νη απαηηήζεηο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ελ κέξεη κεηαβάιινληαο ηηο δηάθνξεο πεηξακαηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηδξψλησλ, ε ζεξκνθξαζία αληίδξαζεο, ε θχζε ηνπ κέζνπ ζηαζεξνπνίεζεο θαη αληίδξαζεο

5 Πνιιά εκηαγψγηκα πιηθά ηχπνπ II-VI, φπσο ηα CdS, CdSe, ZnS, κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο πγξέο θνιινεηδείο ρεκηθέο δηαδηθαζίεο. Τα ζσκαηίδηα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαιχκαηα, ζε γπαιηά ή ζε πνιπκεξή. Γηα παξάδεηγκα, λαλνζσκαηίδηα απφ θνιινεηδέο CdS παξαζθεπάδνληαη ειέγρνληαο ηελ αλάκεημε ηφλησλ Cd 2+ κε ηφληα S 2- παξνπζία βαζηθψλ ζηαζεξνπνηεηψλ. Μηα άιιε ηερληθή είλαη ε ηερληθή sol-gel (αξαηψκαηνο-πεθηήο). Η ηερληθή sol-gel ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ πξνεηνηκαζία λαλνζσκαηηδίσλ ζε γπάιηλν κέζν ρξεζηκνπνηψληαο πξφδξνκεο νπζίεο θαη δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ θαηάιιεια άιαηα κεηάιισλ. Οπζηαζηηθά, ππάξρνπλ δχν θάζεηο παξνχζεο ζε απηήλ ηελ ηερληθή: α) έλα νκνγελέο δηάιπκα θαη β) κία ειαζηηθή, κε κνξθή πεθηψκαηνο (gel), ζηεξεά θάζε. Τν νκνγελέο δηάιπκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαηξέπεηαη ζε πήθησκα, ελψ ν φγθνο ηνπ παξακέλεη ζηαζεξφο. Δπαθφινπζε μήξαλζε πξνθαιεί κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεθηψκαηνο κε αλάινγε κείσζε ηνπ φγθνπ, γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή θάζε. Με ηε δηαδηθαζία sol-gel έρνπλ παξαζθεπαζηεί λαλνζσκαηίδηα CdS ζε ππξηηηθά γπαιηά πνπ ην κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη απφ 2 έσο 10 nm. Μέθοδοι χαρακτηρισμού των κβαντικών τελειών ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ ΓΙΔΛΔΤΗ (ΣΔΜ) Σε απηήλ ηε κέζνδν, κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ νκνηφκνξθεο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο, εζηηάδεηαη πάλσ ζε απηφ θαη ζθεδάδεηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Τα ειεθηξφληα πνπ δηαπεξλνχλ ην δείγκα πξνζπίπηνπλ πάλσ ζε φθορίζουσα οθόνη, ε νπνία βξίζθεηαη πίζσ απφ ην δείγκα. Σηηο θσηνγξαθίεο πνπ παξάγνληαη παξαηεξνχληαη θάπνηεο ζθνηεηλέο πεξηνρέο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζεκεία πάλσ ζην δείγκα κε πςειή ππθλφηεηα, παξεκπνδίδνληαο ηα ειεθηξφληα λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην δείγκα. Έηζη, νη ζθνηεηλέο απηέο θειίδεο δίλνπλ ην πεξίγξακκα ησλ ζπζζσκαησκάησλ ηεο θβαληηθήο ηειείαο, ζηα ζεκεία πνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε ππθλφηεηα αηφκσλ θαη έηζη πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζφο, ν αξηζκφο αιιά θαη ην είδνο ησλ αηφκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε QD. ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΑ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΤΝΑΜΔΩΝ (AFM) Με ηε κέζνδν ηεο κηθξνζθνπίαο αηνκηθήο δχλακεο, πεηπραίλνπκε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα επί ηεο επηθαλείαο απφ Angrstroms κέρξη κεξηθά κηθξά ηνπ κέηξνπ θαη ιακβάλνπκε εηθφλεο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ή κέζα ζε κηα θβαληηθή ηειεία. Η αθηίλα ηεο αθίδαο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20 λαλνκέηξσλ. Τν κηθξνζθφπην αηνκηθψλ δπλάκεσλ είλαη έλα κηθξνζθφπην πςειήο επθξίλεηαο ζάξσζεο κε ρξήζε αθίδνο. Έλαο εχθακπηνο βξαρίνλαο κε κηα αθίδα ζηε κηα άθξε, πξαγκαηνπνηεί παιηλδξνκηθή ζάξσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζάξσζεο απηήο πεξλνχλ κέζα απφ κηα θσηνδίνδν θαη νδεγνχληαη ζηνλ αληρλεπηή, απφ φπνπ θαη εθηππψλνληαη ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή Απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ πνπ ιακβάλνληαη, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ λαλνζσκαηηδίσλ, ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ηελ ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο

6 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑΣ Τν αλ κηα θβαληηθή ηειεία είλαη πδξνθηιηθή ή φρη αληαλαθιάηαη ζηηο ηηκέο ηεο γσλίαο επαθήο πνπ πξνθχπηνπλ, φηαλ κηα ζηαγφλα πγξνχ (ζπλήζσο λεξνχ) δηαβξέμεη ηελ επηθάλεηά ηεο. Οη κεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο CAM 100, πνπ απεηθνλίδεηαη δίπια. Τν δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή ζέζε θαη κε ηε ρξήζε ζχξηγγαο ζηάδνπκε κηα ζηαγφλα πγξνχ πάλσ ζε απηφ. Με ρξήζε θαηάιιεινπ θαθνχ ε εηθφλα ιακβάλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή φπνπ απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία απηψλ. Η ζηαγφλα ηνπ πγξνχ πέθηεη θάζεηα ζην δείγκα θαη ε κέηξεζε ηεο γσλίαο επαθήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ηνκή ηεο εθαπηνκέλεο ηεο ζηαγφλαο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο. Μηθξέο γσλίεο ζ, ζεκαίλεη φηη ην πγξφ δηαζπείξεηαη εχθνια ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενχ, ελψ αληίζεηα κεγάιεο γσλίεο ζ ζεκαίλεη ρακειφ πνζνζηφ δηάβξεμεο ηεο ζηεξεήο επηθάλεηαο. Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πγξή ζηαγφλα είλαη ην λεξφ, ηφηε κηθξέο γσλίεο ζ, ραξαθηεξίδνπλ ην ζηεξεφ ππφζηξσκα σο πδξφθηιν, ελψ κεγάιεο γσλίεο ζ, σο πδξφθνβν. Εφαρμογές των κβαντικών τελειών Οη κεγάιεο θαηεγνξίεο ησλ εθαξκνγψλ ησλ θβαληηθψλ ηειεηψλ είλαη ηξεηο: 1. Δθαξκνγέο ζηελ Οπηνειεθηξνληθή 2. Δθαξκνγέο ζηε Βηνινγία 3. Δθαξκνγέο ζηελ Ιαηξηθή Οη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ησλ QDs ζηελ νπηνειεθηξνληθή είλαη ε ρξήζε ηνπο ζε ηξαλδίζηνξ, ζε ιέηδεξ, ζε LED, ζε έγρξσκεο νζφλεο θαη ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Τα ιέηδεξ κε θβαληηθέο ηειείεο, εθηφο απφ ρακειήο ππθλφηεηαο ξεχκαηα θαη ζεξκνθξαζηαθή ζηαζεξφηεηα, πξνζθέξνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ιέηδεξ. Όηαλ νη θνξείο παγηδεχνληαη ζε κηα θβαληηθή ηειεία ε θίλεζή ηνπο πεξηνξίδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηα ιέηδεξ θβαληηθψλ πεγαδηψλ φπνπ νη θνξείο πνπ αηρκαισηίδνληαη κέζα ζην πεγάδη είλαη ειεχζεξνη λα θηλνχληαη κέζα ζην επίπεδν ηνπ πεγαδηνχ. Οη θβαληηθέο ηειείεο είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιειεο γηα ηελ θαηαζθεπή πνιχ κηθξψλ ιέηδεξ θαη ιέηδεξ γηα ρξήζε ζε δχζθνιν ξαδηελεξγφ πεξηβάιινλ. Η ζηαζεξή ζέζε ηνπ θνξέα εκπνδίδεη ηφζν ηνπο θνξείο ζε δηαθνξεηηθέο θβαληηθέο ηειείεο λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ππνζχλνια θβαληηθψλ ηειεηψλ λα δξάζνπλ σο αλεμάξηεηα ιέηδεξ. Δπηπιένλ, νη ξπζκηδφκελεο κε ιέηδεξ θβαληηθέο ηειείεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θβαληηθή θξππηνγξαθία, θαζψο κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα παξάγνπλ έλα θσηφλην ηε θνξά. Αμηνπνηψληαο ηηο QDs ζηα θσηνβνιηατθά, δεκηνπξγνχληαη ηξίηεο γεληάο ειηαθά θχηηαξα ηα νπνία είλαη πην θηελά, απνξξνθνχλ πεξηζζφηεξν θσο θαη επνκέλσο ε απνδνηηθφηεηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ απιψλ ειηαθψλ θπηηάξσλ. Φηάλεη κέρξη θαη 60% ζε αληίζεζε κε ην 33%. Σε πνιιά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα αληηθαζηζηνχλ ηα άηνκα κε θβαληηθέο ηειείεο γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο, θαη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο επθνιίαο ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ ησλ QDs απ φηη ελφο αηφκνπ ή ελφο ππξήλα, θαη ηεο δπζθνιίαο παξαγσγήο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ρξήζε πξαγκαηηθψλ αηφκσλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ δηαθνξεηηθά άηνκα ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα θβαληηθή ηειεία απιψο αιιάδνληαο ην εθαξκνδφκελν δπλακηθφ αληί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία

7 Σηηο Βηνινγηθέο εθαξκνγέο, νη θβαληηθέο ηειείεο ππεξηαηξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχκελεο θζνξίδνπζεο νπζίεο (νξγαληθέο ρξσζηηθέο, πξσηεΐλεο) επεηδή έρνπλ θαιχηεξεο ηδηφηεηεο. Λφγσ ησλ πνιχ κηθξψλ κεγεζψλ θαη ηεο κεγάιεο δηεηζδπηηθήο ηάζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζνπλ κέζα ζηνπο ηζηνχο θαη ζηα θχηηαξα κε επθνιία. Οη θχξηεο Βηνινγηθέο ρξήζεηο ησλ ηζηψλ ησλ QDs είλαη: 1. Κπηηαξηθή επηζήκαλζε, ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξηθέο εθθελψζεηο, electro-poration, εηδηθά πεπηίδηα (cell penetrating peptides), παξάγνληεο θπηηαξηθήο δηείζδπζεο φπσο Lipofectamine 2000 ή κηθξνέλεζε ζε θχηηαξα, 2. In vivo απεηθφληζε βαζηά κέζα ζην πεηξακαηφδσν φπσο γηα ηνλ εληνπηζκφ ιεκθαηηθψλ αδέλσλ θαηά ηελ αθαίξεζε θαξθίλνπ καζηνχ, 3. Bην-αλαιπηηθέο δνθηκαζίεο DNA, πξσηετλψλ ή άιισλ καθξνκνξίσλ αθφκε θαη γηα ηε δεκηνπξγία βηνινγηθψλ barcodes, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκνχο ρξσκάησλ, 4. Γξήγνξε θαη ηαπηφρξνλε αλίρλεπζε πνιιαπιψλ παζνγφλσλ κηθξν-νξγαληζκψλ θαη ηνμηλψλ, 5. Μεηαθνξά γνληδίσλ, 6. Δμεξεχλεζε ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA θαη ηνπ RNA-Γξήγνξν ηέζη DNA, 7. Δμεξεχλεζε θαη απεηθφληζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 8. Καιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κνξίσλ θαη ηεο βηνινγίαο ηνπ θπηηάξνπ, 9. Οπηηθή θσδηθνπνίεζε θαη πςειήο παξαγσγηθφηεηαο αλάιπζε γνληδίσλ θαη πξσηετλψλ, 10. Βην-αηζζεηήξεο. Οη θβαληηθέο ηειείεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ζηελ Ιαηξηθή γηα: 1. Έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, 2. Αλίρλεπζε θαη θαηαζηξνθή φγθσλ, 3. Μεηαθνξά θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ, 4. Δλίζρπζε αληίζεζεο θσηεηλνχ-ζθνηεηλνχ πεδίνπ ζηελ ηνκνγξαθία ππξεληθνχ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (NMR), 5. Γηεπθφιπλζε ησλ εγρεηξήζεσλ

8 Βιβλιογραφία [1] «Μειέηε Μεηαβαηηθήο Απνξξφθεζεο ζε Σπζηήκαηα Κβαληηθψλ Τειεηψλ πνπ Δκθαλίδνπλ Φαηλφκελα Οπηηθήο Γηαθάλεηαο», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Ισάλλνπ Μαξίαο, Δπηβιέπσλ: Παζπαιάθεο Δκκαλνπήι, Τκήκα Δπηζηήκεο ησλ Υιηθψλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, [2] «Κβαληηθέο Κειίδεο & Δθαξκνγέο ζηε Βην-», Γηαθάλεηεο Τζηγαξίδα Σηέξγηνπ, Δπηβιέπνπζα: Μ. Μαθξνπνχινπ. [3] «Κβαληηθφο Έιεγρνο Γηπιψλ Κβαληηθψλ Τειεηψλ Δλφο & Γχν Ηιεθηξνλίσλ», Γηπισκαηηθή Δξγαζία Κνζηψλε Σπχξνπ, Δπηβιέπσλ: Α. Τεξδήο, Τκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, [4] «Δθαξκνγέο ησλ Ναλνυιηθψλ ζε Ηκηαγσγνχο θαη Υπεξαγσγνχο», Γηπισκαηηθή Δξγαζία Φξάγθνπ Βαζηιηθήο, Δπηβιέπσλ: Γ. Μαλσιάθνο, Τκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, [5] «Παξαζθεπή θαη Φαξαθηεξηζκφο Δληζρπηηθψλ Ναλνδνκψλ θαη Πνιπκεξψλ Σχλζεησλ Υιηθψλ βαζηζκέλσλ ζηνπο Ναλνζσιήλεο Άλζξαθα», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Καζηάλε Γεκήηξε, Δπηβιέπνληεο: Κ. Γαιηψηεο, Ι. Καιιίηζεο, Κ. Παπαγγειήο, Τκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, [6] «Σχλζεζε, Φαξαθηεξηζκφο θαη Μειέηε ησλ Οπηνειεθξνληθψλ Νέσλ Ηκηαγσγψλ Ναλνδνκεκέλσλ Υιηθψλ», Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία Τζακνχξηδε Κσλζηαληίλαο, Δπηβιέπσλ: Τξηθαιίηεο Παληειήο, Τκήκα Φεκείαο, Παλεπηζηήκην Ηξαθιείνπ, [7] «Quantum Dots : Science and Applications», James McDaniel, Nanochemistry, Physics [8] «Mechanical Properties of Nanostructured Materials», Bing Q. Han, Enrique J. Lavernia and Farghalli A. Mohamed, Rev.Adv.Mater.Sci., Vol. 9, p.p. 1-16, [9] «Quantum Dots for Molecular Pathology», Lawrence D. True, Xiaohu Gao, Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 9, No. 1 p.p , February [10] «Quantum Dot Applications to Neuroscience: New Tools for Probing Neurons and Glia», Smita Pathak, Elizabeth Cao, Marie C. Davidson, Sungho Jin, Gabriel A. Silva, The Journal of Neuroscience, Vol. 26, No. 7, p.p , 15 February

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο

Σύνατη. νεςπικόρ άξοναρ. ηελική απόληξη. δενδπίηερ. νεςπικό κύηηαπο Σύνατη Νεπξνκπτθή χλαςε χλαςε νεςπικόρ άξοναρ ηελική απόληξη δενδπίηερ νεςπικό κύηηαπο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ χλαςε νεςπικό κύηηαπο λεπξνδηαβηβαζηήο Υποκαηώθλιερ και Υπεπκαηώθλιερ εκπολώζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονηελοποίηζη Σσμπεριθοράς Μαγνηηικών Μικροζθαιριδίων

Μονηελοποίηζη Σσμπεριθοράς Μαγνηηικών Μικροζθαιριδίων ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Σσολή Μησανολόγων Μησανικών Τομέαρ Μησανολογικών Κατασκεςών & Αςτομάτος Ελέγσος ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μονηελοποίηζη Σσμπεριθοράς Μαγνηηικών Μικροζθαιριδίων Τσιμπούκη Γεωπγία Επιβλέπον

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα