ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015"

Transcript

1 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

2 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ Οργανιςμοφσ παραγωγισ και διάκεςθσ υψθλισ αξίασ γενετικοφ υλικοφ ςτον κόςμο. Θ CRI δθμιουργικθκε από Αμερικανοφσ εκτροφείσ με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τουσ και γριγορα κατζλαβε τθν πρϊτθ κζςθ ςτο χϊρο ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, ζχοντασ ςιμερα πίςω τθσ μια ιςτορία 60 χρόνων με προςιλωςθ ςτθν ποιότθτα, τθν ζρευνα και τθν καινοτομία. Θ CRI International είναι ο Διεκνισ κλάδοσ του Οργανιςμοφ ο οποίοσ προμθκεφει τουσ Κτθνοτρόφουσ ςε 60 χϊρεσ με υψθλισ αξίασ γενετικό υλικό πρωτοπόρων ταφρων γαλακτοπαραγωγισ και κρεοπαραγωγισ και προςφζρει υπθρεςίεσ, εφόδια και προϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. Για να βοθκιςει τουσ Κτθνοτρόφουσ ςε όλο τον κόςμο να επιτφχουν τουσ οικονομικοφσ ςτόχουσ που ζχουν κζςει, θ CRI επιλζγει ταφρουσ των οποίων οι κυγατζρεσ παρουςιάηουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ και καλι υγεία, εμφανίηουν οίςτρο γριγορα και ςυλλαμβάνουν εφκολα μετά τον τοκετό, ζχουν καλι 2

3 διάπλαςθ μαςτοφ και ποδιϊν και δίνουν υψθλι γαλακτοπαραγωγι με καλά ποιοτικά χαρακτθριςτικά γάλακτοσ. Θ CRI ζχει επίςθσ θγετικό ρόλο ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων ανάπτυξθσ τθσ Ηωικισ Παραγωγισ ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου. Με τθν εμπειρία τθσ ςτθν επιλογι και γενετικι βελτίωςθ των βοοειδϊν, ςτθν μζτρθςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων των αποδόςεων, τθ διαχείριςθ των εκμεταλλεφςεων, τθν εκπαίδευςθ των κτθνοτρόφων και τθν προςφορά εφοδίων και προϊόντων θ CRI παρζχει ςτουσ Κτθνοτρόφουσ και ςτθν βιομθχανία επεξεργαςίασ γάλακτοσ και κρζατοσ κάκε δυνατι ςτιριξθ και βοικεια για τθν ανάπτυξθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ και τθν αφξθςθ τθσ προςφοράσ τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ. ***************** 3

4 Κάντε υψηλοφ επιπζδου επαγγελματικζσ επιλογζσ ςτην αγορά ςπζρματοσ. Εφαρμόςτε μαηί μασ (με τθ ςυνεργαςία του εξειδικευμζνου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ μασ) το υπολογιςτικό εργαλείο Calf Μath τθσ CRI για να διαπιςτϊςετε τον αρικμό των ηϊων αντικατάςταςθσ που χρειάηεςτε κάκε χρόνο, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχετε για τθ μονάδα ςασ. Χρθςιμοποιείςτε κθλυκό φυλοδιαχωριςμζνο ςπζρμα CRI (Gene Choice90 ι/και Gene Choice75) γαλακτοπαραγωγικισ φυλισ, για να εξαςφαλίηετε επιπλζον κθλυκά μοςχάρια υψθλισ γενετικισ αξίασ που κα μπορείτε να τα διακζςετε ωσ ηϊα αντικατάςταςθσ. Αξιοποιείςτε αρςενικό φυλοδιαχωριςμζνο ςπζρμα CRI (Gene Choice75) κρεοπαραγωγικϊν βοοειδϊν για τθν παραγωγι περιςςότερων ποιοτικϊν διαςταυρωμζνων μοςχαριϊν, κατάλλθλων για πάχυνςθ ςτθ μονάδα ι για πϊλθςθ ςε καλλίτερεσ τιμζσ. Με το Calf Math εφαρμόςτε ςφγχρονεσ μεθόδουσ για την αφξηςη του κζρδουσ από κάθε μοςχάρι που γεννιζται ςτη μονάδα ςασ. 4

5 Εξετάηοντασ εναλλακτικζσ επιλογζσ ςτρατθγικισ ςτον τρόπο τθσ χριςθσ του ςπζρματοσ, δθλαδι, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ γενετικι βελτίωςθ τθσ αγζλθσ ι ςτθν παραγωγι μεγάλου αρικμοφ ηϊων αντικατάςταςθσ ι ςτθν παραγωγι διαςταυρωμζνων μοςχαριϊν. Βελτιϊνοντασ τθ γενετικι αξία των ηϊων αντικατάςταςθσ τθσ μονάδασ ςασ επιλζγοντασ για ανάπτυξθ μόνον των καλλίτερων από τα διακζςιμα κθλυκά μοςχάρια. Βρίςκοντασ τθν πιο κατάλλθλθ αναλογία ςυμβατικοφ και φυλοδιαχωριςμζνου (Gene Choice90 ι Gene Choice75) ςπζρματοσ γαλακτοπαραγωγικϊν ι/και κρεοπαραγωγικϊν φυλϊν για να πραγματοποιιςετε τουσ ςτόχουσ ςασ. Διαπιςτϊνοντασ ζγκαιρα τα οικονομικά αποτελζςματα από τθν εφαρμογι των αποφάςεϊν ςασ. Και όλα αυτά πριν αποφαςίςετε την προμήθεια του ςπζρματοσ! Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ με το Math Calf, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ ςασ, τα προγράμματα ςυηεφξεων MAP και GMAP τθσ CRI ςασ βοθκοφν να τουσ επιτφχετε με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο, προτείνοντάσ ςασ τουσ καταλλθλότερουσ ταφρουσ από το ςφνολο των ταφρων που ζχουμε επιλζξει και φζραμε ςτθν Ελλάδα εμείσ για εςάσ. ***************** 5

6 CRI MAP και GMAP Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΣΑΤΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ ΤΖΕΤΞΕΩΝ Όλοι γνωρίηουμε πωσ χρειάηονται λίγα λεπτά για να γονιμοποιθκεί μια αγελάδα αλλά πολλά χρόνια για να αποκαταςτακεί θ ηθμία από μια κακι απόφαςθ ςφηευξθσ. Ακόμθ, ο χρόνοσ, το κόςτοσ και θ προςπάκεια που χρειάηονται για να γίνει μια καλι απόφαςθ αναπαραγωγισ είναι απόλυτα τα ίδια με αυτά που χρειάηονται για να γίνει μια κακι. Είναι λοιπόν μεγάλθ πρόκλθςθ για τουσ αγελαδοτρόφουσ να επιλζξουν τουσ ταφρουσ από τουσ οποίουσ κα πάρουν τισ πιο κερδοφόρεσ κυγατζρεσ. Θ ςφηευξθ όμωσ κάκε μοςχίδασ ι αγελάδασ τθσ εκμετάλλευςθσ με τον κατάλλθλο ταφρο είναι δφςκολθ απόφαςθ όταν ο κτθνοτρόφοσ πρζπει να λάβει υπόψθ του τόςουσ πολλοφσ δείκτεσ αποδόςεων και άλλεσ μετριςεισ παραγωγικϊν παραμζτρων και ςωματικϊν χαρακτθριςτικϊν για τα ηϊα του και τουσ διακζςιμουσ ταφρουσ. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, οι παραγωγικζσ αγελάδεσ υψθλισ ποιότθτασ είναι θ βάςθ τθσ κερδοφορίασ μιασ αγελαδοτροφικισ επιχείρθςθσ. Αυτό απαιτεί ηϊα με γενετικά χαρακτθριςτικά (γονότυπο - δθλαδι κλθρονομικζσ προδιαγραφζσ) υψθλϊν αποδόςεων, τα οποία ςθμειωτζον κακορίηουν και τα όρια τθσ 6

7 κερδοφορίασ κακϊσ δεν μποροφν να ξεπεραςτοφν, όςο καλι και αν είναι θ διαχείριςθ τθσ μονάδασ. Θ CRI και θ ΜΑΝΤΗΑΒΕΛΑ ςτθν Ελλάδα διακζτουν αποκλειςτικά τα κατάλλθλα εργαλεία για τθν επιλογι των ςωςτϊν ταφρων υψθλισ γενετικισ αξίασ και τθ ςφηευξθ του κακενόσ με τθν κατάλλθλθ μοςχίδα ι αγελάδα. Χρθςιμοποιοφμε πρϊτα τθν υπθρεςία Calf Math τθσ CRI με τθν οποία βρίςκουμε το είδοσ ι τα διάφορα είδθ ςπζρματοσ που είναι καταλλθλότερα για να επιτφχουμε τθ μεγαλφτερθ κερδοφορία. Τα διακζςιμα είδθ ςπζρματοσ είναι, το ςυμβατικό, το φυλοδιαχωριςμζνο (GenChoice90% και GeneChoice75%) για τθν παραγωγι των κθλυκϊν μοςχαριϊν αντικατάςταςθσ που χρειαηόμαςτε και το ςπζρμα κρεοπαραγωγικϊν ταφρων, ςυμβατικό ι φυλοδιαχωριςμζνο 75%, για τθν παραγωγι διαςταυρωμζνων αρςενικϊν μοςχαριϊν πάχυνςθσ. Αφοφ κακορίςουμε το είδοσ του ςπζρματοσ που κα χρθςιμοποιιςουμε, με τθν υπθρεςία MAP/GMAP τθσ CRI κακορίηουμε τον ςυγκεκριμζνο ταφρο με τον οποίο κα γονιμοποιιςουμε κάκε μοςχίδα /αγελάδα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διατιρθςθ τθσ αιμομιξίασ ςε χαμθλά επίπεδα και τθν επιτυχία των ςτόχων που ζχουμε κζςει. Θ υπθρεςία MAP/GMAP τθσ CRI που διακζτει θ ΜΑΝΤΗΑΒΕΛΑΣ ςτθν Ελλάδα δίνει τισ εξισ δυνατότθτεσ: - Προ επιλζγουμε ταφρουσ με βάςθ τθν Εκτιμϊμενθ Παραγωγικι τουσ Ικανότθτα (PTA), τον Ολικό Δείκτθ Παραγωγισ (ΤPI), τθν τιμι τουσ και άλλα κριτιρια. 7

8 - Δίνουμε ζμφαςθ για διορκωτικι ςφηευξθ του χειρότερου χαρακτθριςτικοφ τθσ κάκε αγελάδασ ζτςι ϊςτε να πετυχαίνουμε τθ μζγιςτθ δυνατι γενετικι πρόοδο, - Διορκϊνει τα αποτελζςματα βακμολόγθςθσ των αγελάδων για τθν θλικία, το ςτάδιο τθσ γαλακτοπαραγωγισ και το γενικό επίπεδο γενετικισ αξίασ τθσ αγζλθσ. - Δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε ςθμαντικά χαρακτθριςτικά των ηϊων ςφμφωνα με τισ επιλογζσ του κτθνοτρόφου. - Στθν υπθρεςία περιλαμβάνεται μία πλιρθσ γενετικι αξιολόγθςθ τθσ αγελάδασ, ςφμφωνα με τα διακζςιμα ατομικά και γενεαλογικά ςτοιχεία. - Προτείνει τουσ πιο κατάλλθλουσ ταφρουσ διατθρϊντασ χαμθλό το επίπεδο αιμομιξίασ, ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ του κτθνοτρόφου. - Δίνει ζμφαςθ ςτα χαρακτθριςτικά που διατθροφν τθν παραγωγικότθτα υψθλι και ςτθν αφξθςθ τθσ μακροηωίασ τθσ αγελάδασ - Επιτρζπει τθ δθμιουργία ςε μακροχρόνια βάςθ του τφπου του ηϊου που επικυμεί ο παραγωγόσ, ωσ προσ το μζγεκοσ, τθν αξιοποίθςθ τθσ τροφισ ι τθν εμφάνιςθ. - Θ βελτίωςθ των παραγωγικϊν ιδιοτιτων γίνεται ςφμφωνα με τον τρόπο πλθρωμισ από τθ βιομθχανία των ςυςτατικϊν του γάλακτοσ (ωσ προσ τθν ποςότθτα ι ωσ προσ οριςμζνα ςυςτατικά) - Θ τελικι απόφαςθ για κάκε ςφηευξθ είναι απόφαςθ του κτθνοτρόφου, εφόςον το επικυμεί. 8

9 Οι υπθρεςίεσ MAP και GMAP τθσ CRI που διακζτει θ ΜΑΝΤΗΑΒΕΛΑΣ ςτον Ζλλθνα κτθνοτρόφο ςε ςυνδυαςμό με τθν υπθρεςία Calf-Math, χρθςιμοποιοφνται για τον προγραμματιςμό των ςυηεφξεων ςε πολλά εκατομμφρια ηϊα ςτισ ΘΠΑ (2,5 εκατομμφρια μοςχίδεσ και αγελάδεσ κάκε χρόνο) και ςε όλο τον υπόλοιπο κόςμο. Θ υπθρεςία MAP αναπτφςςεται ςυνεχϊσ και περιλαμβάνει πλζον και τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ των ςυηεφξεων με βάςθ τισ γονιδιωματικζσ αναλφςεισ των ηϊων τθσ μονάδασ. Θ εκτίμθςθ τθσ γενετικισ αξίασ των ηϊων τθσ εκμετάλλευςθσ με τθ χριςθ τθσ γονιδιωματικισ τεχνολογίασ (DNA markers) προςφζρεται επίςθσ ςτουσ κτθνοτρόφουσ από τθν CRI και τθν ΜΑΝΤΗΑΒΕΛΑΣ με τθν υπθρεςία PRECISE. Στθν εποχι των πολφ περιοριςμζνων περικωρίων κζρδουσ μια ςειρά από φτωχζσ επιλογζσ αναπαραγωγισ μποροφν να ςθμαίνουν τθ διαφορά μεταξφ κζρδουσ και ηθμίασ ι ακόμθ μεταξφ τθσ επιβίωςθσ και τθσ οικονομικισ καταςτροφισ τθσ επιχείρθςθσ. Οι υπθρεςίεσ Calf-Math, MAP και GMAP καi PRECISE τθσ CRI που προςφζρει αποκλειςτικά ςτουσ Ζλλθνεσ αγελαδοτρόφουσ θ ΜΑΝΤΗΑΒΕΛΑΣ είναι μια ςειρά παραγωγικϊν εργαλείων για τθν επιτυχία και τθ διατιρθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των επιχειριςεϊν τουσ. ***************** 9

10 PRECISE (Test DNA) ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΣΕ ΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (DNA test) ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΕΣΕ ΣΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΩΝ ΖΩΩΝ Α ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΩΣΗ ΜΕΡΑ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΕΣΕ ΜΟΧΙΔΕ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΨΗΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ο τρόποσ με τον οποίο λειτουργοφν τα προγράμματα Γενετικισ Βελτίωςθσ των βοοειδϊν μεταβάλλεται τα τελευταία χρόνια δραματικά με τθ διεκνοποίθςι τουσ και τθν ειςαγωγι ςτθν πράξθ τθσ γονιδιωματικισ τεχνολογίασ, δθλαδι τθσ τεχνολογίασ που βαςίηεται ςτο DNA των ηϊων. Πρόκειται για τθν εξακρίβωςθ τθσ ςφνδεςθσ των αποδόςεων των ηϊων (όπωσ, θ ποςότθτα και τα ςυςτατικά του γάλακτοσ, θ μακροηωία, θ γονιμότθτα, θ ευαιςκθςία ςτθ μαςτίτιδα και τα ςωματικά χαρακτθριςτικά) με ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του γονιδιϊματοσ (DNA) που παρουςιάηουν παραλλακτικότθτα και ςυνεπϊσ μποροφν να ανιχνεφονται κατά τθ μεταβίβαςι τουσ από τουσ γονείσ ςτουσ απογόνουσ τουσ. Με τον τρόπο αυτόν θ εκτίμθςθ τθσ κλθρονομικισ αξίασ των βοοειδϊν πραγματοποιείται με βάςθ τθν πραγματικι τουσ γενετικι ςφνκεςθ (και όχι τον γενικό μζςον όρο των αποδόςεων των προγόνων, των ςυγγενϊν ι των απογόνων), και βρίςκεται ςτθ διάκεςι μασ εξαιρετικά νωρίσ πρακτικά αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ του ηϊου και μάλιςτα με αυξθμζνο ςυντελεςτι αξιοπιςτίασ. 10

11 Οι περιςςότερεσ εταιρείεσ παραγωγισ και προϊκθςθσ γενετικοφ υλικοφ αξιοποιοφν ςτθν πράξθ τθ γονιδιωματικι τεχνολογία ςτθν επιλογι των ταφρων για παραγωγι ςπζρματοσ αλλά υπάρχουν πλζον διακζςιμα και χαμθλοφ κόςτουσ τεςτ για τον γονιδιωματικό ζλεγχο των γαλακτοπαραγωγικϊν μοςχαριϊν και μοςχίδων. Θ CRI παρακολουκϊντασ αυτζσ τισ εξελίξεισ ςτθ ςφγχρονθ επιςτιμθ τθσ γενετικισ βελτίωςθσ προςφζρει ςτουσ κτθνοτρόφουσ, ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΑΝΤΗΑΒΕΛΑ, αποκλειςτικό αντιπρόςωπό τθσ ςτθν Ελλάδα, τθ δυνατότθτα να εφαρμόςουν μεγάλθσ κλίμακασ γονιδιωματικι ανάλυςθ των ηϊων ςτισ μονάδεσ τουσ. Θ ανάλυςθ του γονιδιϊματοσ (γονοτφπθςθ των ηϊων) πραγματοποιείται ςε δείγμα γενετικοφ υλικοφ (ςυνικωσ τρίχεσ του ηϊου με τθ ρίηα τουσ), ςτα ειδικά εργαςτιρια τθσ CRI ςτισ ΘΠΑ και ςε ςφνδεςθ με τισ διεκνείσ βάςεισ δεδομζνων όπου είναι αποκθκευμζνεσ όλεσ οι πλθροφορίεσ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ ταφρων και αγελάδων τθσ φυλισ Χολςτάιν. Τα αποτελζςματα είναι όλοι οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ των παραγωγικϊν ιδιοτιτων και των ςωματικϊν χαρακτθριςτικϊν για τα ηϊα του δείγματοσ. Θ τεχνολογία αυτι ζχει ςθμαντικζσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν επιλογι των ηϊων αντικατάςταςθσ και ςτον τρόπο εφαρμογισ τθσ γενετικισ βελτίωςθσ ςτισ αγελαδοτροφικζσ μονάδεσ. Ο κτθνοτρόφοσ αποφαςίηει ζγκαιρα και με αντικειμενικό τρόπο για τθ γενετικι διαχείριςθ τθσ αγζλθσ του και ζχει τθ δυνατότθτα να βελτιςτοποιιςει τισ ςυηεφξεισ των ηϊων του με τουσ καταλλθλότερουσ ταφρουσ, χωρίσ να χρειάηονται ςτοιχεία για τισ αποδόςεισ (ζλεγχοσ αποδόςεων) ι εκτίμθςθ τθσ ςωματικισ διάπλαςθσ των ηϊων (ςωματομετριςεισ). 11

12 Με τθν αξιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ PRESICE, ςε ςυνδυαςμό με τισ υπθρεςίεσ CalfMath και GMAP οι κτθνοτρόφοι ζχουν τθν ευκαιρία να μεγιςτοποιιςουν μακροπρόκεςμα τθν κερδοφορία τουσ. - Με τθν υπθρεςία PRECISE εξακριβϊνουν τo γενετικό προφίλ των ηϊων τθσ αγζλθσ τουσ και ειδικά για τα κθλυκά μοςχάρια πολφ πριν φκάςουν ςε αναπαραγωγικι ι παραγωγικι θλικία. - Με τθν υπθρεςία CalfMath κακορίηονται οι πιο αποτελεςματικζσ επιλογζσ αναπαραγωγισ, με τθ χριςθ με ςυμβατικοφ ι φυλοδιαχωριςμζνου ςπζρματοσ GenChoice 90% ι 75% ι ςπζρματοσ κρεοπαραγωγικϊν φυλϊν ςυμβατικοφ ι φυλοδιαχωριςμζνου 75%. - Με τθν υπθρεςία G-MAP οι κτθνοτρόφοι αποφεφγουν τθν αιμομιξία και χρθςιμοποιοφν τισ γονιδιακζσ κλθρονομικζσ αξίεσ των ηϊων τουσ για τθ βελτίωςθ των αποδόςεων ι τθν πραγματοποίθςθ διορκωτικϊν ςυηεφξεων με τουσ κατάλλθλουσ ταφρουσ. Θ CRI και ο αποκλειςτικόσ αντιπρόςωπόσ τθσ ςτθν Ελλάδα ΤΗΑΒΕ με τθν υπθρεςία PRECISE και ςε ςυνδυαςμό με τισ άλλεσ υπθρεςίεσ CalfMath και G- MAP, δίνουμε ςτουσ κτθνοτρόφουσ τθ βοικεια που χρειάηονται για να παίρνουν ςθμαντικζσ αντικειμενικζσ αποφάςεισ εξαςφαλίηοντασ ζνα βιϊςιμο μζλλον. ***************** 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα