ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καταρτίζει τον παρόντα κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος κατοχυρώνει τις αρχές διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων στα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης και διασφαλίζει την ανεξαρτησία του λειτουργήματος της διαιτησίας και γενικά των διαιτητών πετοσφαίρισης και πετοσφαίρισης άμμου (beach volley). Mε τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ακόλουθα: 1. Όργανα διαιτησίας Επιλογή - Θητεία - Αντικατάσταση 2. Καθήκοντα - υποχρεώσεις οργάνων διαιτησίας 3. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης διαιτητών και η ένταξη τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων. 4. Κριτήρια επιλογής παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος. 5. Πειθαρχικό δίκαιο διαιτητών-παρατηρητών και μελών οργάνων διαιτησίας, που σχετίζεται με τα κύρια διαιτητικά καθήκοντα τους. 6. Περιορισμοί - ασυμβίβαστα και κωλύματα διαιτητών, παρατηρητών. 7. Κάθε άλλο σχετικό με το αντικείμενο θέμα. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (1o) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Τα όργανα διαιτησίας διακρίνονται σε: Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Όργανα διαιτησίας Ε.Ο.ΠΕ., 2. Όργανα διαιτησίας Ενώσεων ή περιφερειών, 3. Ομοσπονδία Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας (Ο.Δ.Β.Ε.), 4. Συνδέσμους Διαιτητών Πετοσφαίρισης (ΣΥ.Δ.ΠΕ.) Άρθρο 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Ο.ΠΕ. (Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ.) α. Στην Ε.Ο.ΠΕ. λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής κεντρική Επιτροπή διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής. Ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του και παύεται στο σύνολο ή σε μέρος της (πριν τη λήξη της θητείας της), μόνο με απόφαση των 4/5 των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 2β ν.2725/99. β. Στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές, ή καθηγητές διαιτησίας και αν αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από διαιτητές μη εν ενεργεία ανώτατης κατηγορίας αγώνων. 1

2 Ανώτατη κατηγορία αγώνων νοείται αυτή της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών ή γυναικών, στις οποίες το υποψήφιο για ορισμό μέλος πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αγωνιστική παρουσία. γ. Τα μέλη της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. λαμβάνονται από τον επίσημο ετήσιο πίνακα μη εν ενεργεία διαιτητών που υποβάλει στην Ε.Ο.ΠΕ., κατ έτος με τη λήξη των πρωταθλημάτων η Ο.Δ.Β.Ε. δ. Η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. λειτουργεί υπό την τριμελή ή πενταμελή της σύνθεση για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της, βρίσκεται δε σε απαρτία παρόντων 2 ή 3 τουλάχιστον μελών της, αντίστοιχα, εκ των οποίων απαραίτητα το ένα μέλος θα είναι ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος τον αντικαθιστά κατά την απουσία του και ορίζεται με εισήγηση του Προέδρου της, η οποία εγκρίνεται από το Δ. Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ε. Έδρα της έχει την έδρα της Ε.Ο.ΠΕ. και συγκροτείται με απόφαση του Δ. Σ. αυτής, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει. στ. Πρόεδρός της είναι κατά προτίμηση διεθνής διαιτητής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στον αντίστοιχο πίνακα που υποβάλει η Ο.Δ.Β.Ε. διεθνής διαιτητής, στη θέση του προέδρου ορίζεται καθηγητής διαιτησίας κ.ο.κ. ζ. Μέλος της επιτροπής αντικαθίσταται : - Μετά από παραίτηση του ή αν εκλείψει. - Σε περίπτωση ιδιαίτερα σπουδαίου λόγου σύμφωναμε τα προβλεπόμενα στο ν. 2725/99 και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της πλειοψηφίας τεσσάρων πέμπτων 4/5 του συνόλου των μελών του Δ. Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. η. Το έργο και τις εργασίες της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. Άρθρο 3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η Ομοσπονδία και οι σύνδεσμοι διαιτητών, είναι σωματεία του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και διατηρούν την διοικητική και οικονομική τους ανεξαρτησία λειτουργούν δε σύμφωνα με τα καταστατικά τους, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τους ισχύοντες νόμους (αθλητικούς και άλλους). Έχουν υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 43 και 44 του νόμου 2725/99όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 4 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή ποινών σε διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας ασκείται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. και από τις Επιτροπές Διαιτησίας (Ε. Δ.) των Ενώσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος. Άρθρο 5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΜΜΟΥ (BEACH VOLLEY) α. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άμμου (beach volley), η οποία έχει ανάλογες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες με την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.Π.Ε. β. Στελεχώνεται από διαιτητές πετοσφαίρισης άμμου (beach volley) μη εν ενεργεία διεθνείς ή καθηγητές διαιτησίας ή ανώτερης κατηγορίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος. γ. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της επιτροπής αυτής, είναι κατ αναλογία με αυτές της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. για τους διαιτητές πετοσφαίρισης άμμου και η θητεία της είναι όση και της 2

3 Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. δ. Το έργο και τις εργασίες της της επιτροπής αυτής υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής πετοσφαίρισης άμμου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. Άρθρο 6 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.) α. Τα όργανα διαιτησίας των Ενώσεων είναι μονομελή ή τριμελή και έχουν αρμοδιότητες αντίστοιχες της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. β. Συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την διαιτησία των πρωταθλημάτων της περιοχής ευθύνης των Ενώσεων. γ. Ορίζονται και παύονται με απόφαση του Δ. Σ. της οικείας Ένωσης με την πλειοψηφία που απαιτείται για την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. και με την ίδια διαδικασία. δ. Η θητεία τους είναι διετής ή τριετής και εκτελούν τα καθήκοντα τους σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. ε. Στελεχώνονται με διεθνείς διαιτητές ή καθηγητές διαιτησίας μη εν ενεργεία και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν από διαιτητές μη εν ενεργεία της ανώτερης κατηγορίας αγώνων. στ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή υπάρχουν, αλλά δεν δέχονται να αναλάβουν καθήκοντα διαιτητές μη εν ενεργεία, τα όργανα διαιτησίας των Ενώσεων δύνανται να στελεχώνονται από αντίστοιχους διαιτητές εν ενεργεία. ζ. Τα μέλη τους λαμβάνονται από τον πίνακα μη εν ενεργεία διαιτητών του οικείου συνδέσμου, που υποβάλλεται κατ έτος μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων και μέχρι 30/6 στην οικεία ένωση. η. Το έργο και τις εργασίες της Ε.Δ. υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου ΣΥ.Δ.ΠΕ. θ. Στις αθλητικές ενώσεις συγκροτείται επίσης επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άμμου κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται στο σύνολό του από την Ε.Δ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. ι. Η επιτροπή διαιτησίας της ένωσης και η επιτροπή διαιτησίας πετοσφαίρισης άμμου, μπορεί να είναι κοινή με την προϋπόθεση ότι τα μέλη της έχουν και την ιδιότητα του διαιτητή της πετοσφαίρισης άμμου (beach volley). ια. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ αντιστοιχία και στις τοπικές επιτροπές της Ε.Ο.ΠΕ. Άρθρο 7 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. Η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες: α) Ενισχύει το επιτελικό έργο της Ε.Ο.ΠΕ. στη στρατηγική σχεδίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων της στα θέματα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων όλων των πρωταθλημάτων. β) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ. για την ανάγκη διοργάνωσης από τους αρμόδιους, κατά τις διατάξεις του παρόντος, φορείς, σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών. γ) Συνεργάζεται με την Ο.Δ.Β.Ε. για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών των Εθνικών κατηγοριών και την διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων. δ) Καθορίζει τα κριτήρια διανομής των οικονομικών πόρων που διατίθενται από την Ε.Ο.ΠΕ. για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των διαιτητών και ελέγχει τη διαχείρισή τους από τους φορείς, στους οποίους διατίθενται. ε) Εκδικάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται στο Φύλλο Αγώνα και αναφέρονται σε κακή εφαρμογή των Κανονισμών από τους διαιτητές των αγώνων σύμφωνα με τους Κανονισμούς παιδιάς, τις Γενικές και Ειδικές Προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ. 3

4 στ) Λαμβάνει γνώση των αποφάσεων της FIVB και CEV, καθώς και των αποφάσεων και οδηγιών που κοινοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. για θέματα κανονισμών παιδιάς και σε συνεργασία με την Ο.Δ.Β.Ε. φροντίζει για την έγκαιρη, ακριβή και ενιαία εφαρμογή τους από τους διαιτητές πετοσφαίρισης λαμβάνοντας κάθε μέτρο γι αυτό. ζ) Θεσπίζει τους κανόνες δεοντολογίας των διαιτητών και εισηγείται στο Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. μέτρα προστασίας του κύρους και της προσωπικότητας των διαιτητών σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. η) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για τυχόν τροποποιήσεις στον κανονισμό διαιτησίας σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή της Ο.Δ.Β.Ε. θ) Ασκεί τον Πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών των αγώνων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας και των διαιτητών των διοργανώσεων πετοσφαίρισης άμμου και την επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό αναφορικά με την άσκηση των αγωνιστικών καθηκόντων τους σύμφωνα με τις εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας ή άλλων αρμόδιων φορέων του αθλήματος για την εξωαγωνιστική τους συμπεριφορά. ι) Διενεργεί την επιλογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση του έργου των διαιτητών και παρατηρητών πρωταθλημάτων Εθνικών κατηγοριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις αρμοδίων οργάνων της Ο.Δ.Β.Ε. Με ευθύνη της ΚΕΔ διενεργούνται οι ετήσιες δοκιμασίες αξιολόγησης. Το περιεχόμενο και γενικά η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζεται από την ΚΕΔ σε συνεργασία με την ΤΕΔ/ΟΔΒΕ. ια) Επιβάλλει κυρώσεις στους πλημμελώς ασκούντες τα καθήκοντά τους παρατηρητές διαιτησίας. ιβ) ιγ) Επιλέγει και ορίζει τους παρατηρητές διαιτησίας στα πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών. Ορίζει τους διαιτητές, επόπτες και σημειωτές των αγώνων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας ή εκχωρεί με απόφασή της τον ορισμό των εποπτών και σημειωτών στους κατά τόπους Ε. Δ. των Ενώσεων. ιδ) Επιλαμβάνεται κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή της Ο.Δ.Β.Ε. ιε) Τηρεί την βαθμολογία απόδοσης εκάστου διαιτητή καθ όλη την αγωνιστική περίοδο. ιστ) Κοινοποιεί τις εκθέσεις των Παρατηρητών στους Συνδέσμους Διαιτητών και στην ΤΕΔ/ΟΔΒΕ. Άρθρο 8 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η πειθαρχική διαδικασία ασκείται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. και τις αντίστοιχες Ε.Δ. των Ενώσεων και συνίσταται στα εξής: α) Εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα που έχουν σχέση με την αγωνιστική ιδιότητα των διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας, για τα οποία λαμβάνει γνώση από τα Φύλλα Αγώνα, τις εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων και βαθμολόγησης του διαιτητή από τον παρατηρητή διαιτησίας με βαθμό κάτω του 7,5 (επτά και μισό ή 75/100) η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. με απόφασή της μπορεί να θέσει τον διαιτητή εκτός ορισμών για 1 (μία) έως 5 (πέντε) αγωνιστικές. Το ίδιο ισχύει και για επόπτες, σημειωτές των αγώνων, καθώς και για τους παρατηρητές διαιτησίας σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι τελεσίδικες και εφαρμοστέες από της εκδόσεώς τους. Τυχόν προσφυγή επ αυτών ασκείται μόνον ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2725/99. Πειθαρχικές Αρμοδιότητες της Κ.Ε.Δ/Ε.Ο.ΠΕ.: Η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττονται από : α. Διαιτητές μέλη συνδέσμων κατά την άσκηση των καθηκόντων διαιτητή σε αγώνες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. β. Παρατηρητές διαιτησίας, επίσης για παραπτώματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. γ. Η Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη παραγγελία της Ε.Ο.ΠΕ. ή 4

5 αυτεπάγγελτα. Σύγκληση της Επιτροπής Δικαιώματα εγκαλούμενου 1. Η επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της και βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον περισσότερων από τα μισά μελών. 2. Η επιτροπή υποχρεωτικά μετά την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης καλεί εγγράφως τον εγκαλούμενο να απολογηθεί. Στο κατηγορητήριο πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου και πλήρης η κατηγορία, καθώς και τα άρθρα του κανονισμού που παραβιάστηκαν. 3. Από την ημέρα κοινοποίησης στον εγκαλούμενο της κατηγορίας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να υπάρχει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών. 4. Ο εγκαλούμενος έχει το δικαίωμα: α. να απολογηθεί με υπόμνημα ή αυτοπροσώπως χωρίς πληρεξούσιο. β. Έχει το δικαίωμα να προτείνει μάρτυρες για την υπεράσπισή του ή να καταθέσει έγγραφα με αποδεικτικά για την αθωότητά του στοιχεία. 5. Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον εγκαλούμενο και στον ΣΥ.Δ.ΠΕ., στον οποίο ανήκει, και, εφόσον είναι καταδικαστική, τότε περιλαμβάνεται και πλήρης αιτιολογία. 6. Ο τιμωρηθείς έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει, με έξοδά του, όλα τα αντίγραφα του φακέλου της πειθαρχικής του δίωξης. 7. Ο εγκαλούμενος διαιτητής, μέχρι να του κοινοποιηθεί η τιμωρία του, δεν τελεί υπό τιμωρία. 8. Σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών παραπτωμάτων ή παραπτωμάτων που προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ο διαιτητής μπορεί με απόφαση της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ., να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ οπωσδήποτε ταυτόχρονα και αυτεπάγγελτα ξεκινά η διαδικασία πειθαρχικής παραπομπής. 9. Η κλήση σε απολογία του διαιτητή και η όποια απόφαση της επιτροπής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ΣΥ.Δ.ΠΕ., του οποίου είναι μέλος. 10. Για την επιβολή των όποιων ποινών λαμβάνονται υπόψη εκτός του παραπτώματος: α. Η προσωπικότητα και η προσφορά του εγκαλουμένου. β. Επανάληψη του πειθαρχικού παραπτώματος. Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία ληφθεί υπόψη, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στην όποια απόφαση ληφθεί. Άρθρο 9 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΕΣ 1. Στους Διαιτητές, εφόσον κριθούν υπαίτιοι των πειθαρχικών διαιτητικών παραπτωμάτων που τους αποδίδονται και δεν απαλλαγούν, επιβάλλονται οι κάτωθι πειθαρχικές ποινές κατά περίπτωση και διαβάθμιση παραπτωμάτων : Α. Έγγραφη επίπληξη 1. Καθυστερημένη προσέλευση που δεν είχε ως συνέπεια την καθυστερημένη ώρα έναρξης του αγώνα 2. Ασαφής διατύπωση του Φ.Α. που δεν είχε συνέπειες ως προς την εγκυρότητα αυτού και δεν δημιούργησε προβλήματα για την κατοχύρωση του αποτελέσματος. Β. Αποκλεισμός μέχρι 30 (τριάντα) ημέρες: 1. Καθυστερημένη προσέλευση για εκτέλεση καθηκόντων που είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα ή για επανάληψη του ίδιου παραπτώματος. 2. Ασαφής διατύπωση του Φύλλου Αγώνα, που είχε σαν συνέπεια την από οποιονδήποτε αμφισβήτηση του κύρους του. 3. Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων. 4. Οι καθ' οιονδήποτε τρόπο δηλώσεις για συναδέλφους τους και σχολιασμοί φάσεων των εν ενεργεία διαιτητών στα Μ.Μ.Ε. 5

6 5. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και χωρίς την άδεια της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ παροχή συνεντεύξεων. Διευκρινιστικές απαντήσεις που δίνονται δημοσίως, δεν αποτελούν συνέντευξη κατά την έννοια της παρούσας περίπτωσης. Γ. Αποκλεισμός μέχρι 60 (εξήντα) ημέρες: 1. Παράβαση των κανονισμών παιδιάς που δεν συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα. 2. Αποδοχή ορισμού σε αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων με ταυτόχρονη άρνηση ορισμού σε Τοπικά Πρωταθλήματα. 3. Αδικαιολόγητη μη αποδοχή του ορισμού του. Δ. Αποκλεισμός μέχρι 90 (ενενήντα) ημέρες: 1. Αδικαιολόγητη μη προσέλευση σε' αγώνα, στον οποίο ορίσθηκε και έλαβε γνώση του ορισμού του. 2. Παράλειψη αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα ή στη σχετική έκθεση των μελών των ομάδων που έδειξαν ανάρμοστη συμπεριφορά. 3. Ανάρμοστη συμπεριφορά σε συνάδελφο διαιτητή, επόπτη, σημειωτή. 4. Η συμμετοχή ως διαιτητή σε αγώνες χωρίς την εντολή ή έγκριση της αρμόδιας αρχής ή οργάνου πετοσφαίρισης. Ε. Αποκλεισμός μέχρι 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες: 1. Παράβαση των κανονισμών παιδιάς που είχε σαν αποτέλεσμα την επανάληψη του αγώνα που διεξήχθη. 2. Αποφυγή αποβολής (αποκλεισμού) παίκτη ή μέλους ομάδας από όλο τον αγώνα και αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα του παίκτη ή του μέλους της ομάδας και των επεισοδίων που συνέβησαν. 3. Υποβολή ψευδών εκθέσεων για τα συμβάντα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. 4. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς μέλος του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, του Δ.Σ./Ο.Δ.Β.Ε., Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών, της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ., των Επιτροπών Διαιτησίας και του σώματος των Παρατηρητών Διαιτησίας. ΣΤ. Αποκλεισμός μέχρι 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες: 1. Εξύβριση των μελών του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, των Τοπικών Ενώσεων, του Δ.Σ./Ο.Δ.Β.Ε., της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ., των Επιτροπών Διαιτησίας και του σώματος των Παρατηρητών Διαιτησίας. 2. Η βάναυση λόγω και έργω συμπεριφορά προς τα μέλη των ομάδων, θεατές ή όργανα της Ε.Ο.ΠΕ. 3. Ανάρμοστη γενική συμπεριφορά αταίριαστη με την δεοντολογία του αθλητισμού. Ζ. Αποκλεισμός μέχρι 360 (τριακόσιες εξήντα) ημέρες : Απρεπής και ανάρμοστη συμπεριφορά, στο εξωτερικό όπου πήγε διαιτητής για διαιτησία αγώνων και προέκυψαν δυσμενή σχόλια σε βάρος της Ελληνικής διαιτησίας. Η. Διαγραφή 1. Σε περιπτώσεις δόλιας μεροληψίας μετά από αποδεδειγμένη δωροδοκία, για την οποία ο υπαίτιος διαιτητής καταδικάσθηκε (έστω και πρωτοδίκως) από ποινικό δικαστήριο. Ο διαιτητής διαγράφεται προσωρινά μέχρι τελεσιδικίας της εκδοθησομένης απόφασης. Στην περίπτωση αυτή αλλά και σε περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών παραπτωμάτων ή παραπτωμάτων που προκάλεσαν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, ο διαιτητής μπορεί, με απόφαση της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ., να τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ οπωσδήποτε ταυτόχρονα και αυτεπάγγελτα ξεκινά η πειθαρχική διαδικασία. Σε περίπτωση που με ο διαιτητής καταδικαστεί τελεσίδικη απόφαση, η διαγραφή είναι οριστική. 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία διαιτητής καταδικάστηκε τελεσίδικα για παράπτωμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. β, γ και δ του ν. 2725/99). Θ. Υπολογισμός Διάρκεια ποινών Οι ποινές υπολογίζονται σύμφωνα με το ημερολόγιο, ενώ διακόπτονται από τη στιγμή του τέλους της αγωνιστικής περιόδου και συνεχίζονται με την έναρξη της νέας αγωνιστικής 6

7 περιόδου. Ως ημερομηνία λήξης εκάστης αγωνιστικής περιόδου, ανεξαρτήτως πρωταθλήματος, λογίζεται η 30/06 εκάστου έτους και έναρξης η επίσημη έναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων. Ποινές που επιβάλλονται από την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. ή τις Ε.Δ./Ε.Σ.ΠΕ. έχουν αυτόματη εφαρμογή σε όλους τους αγώνες πετοσφαίρισης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Άρθρο 10 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΟΠΕ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλεγεί οριστεί με οποιαδήποτε ιδιότητα ένας διαιτητής στα όργανα διαιτησίας της ΕΟΠΕ ή των Ενώσεων, είναι να έχει ενταχθεί στους ετήσιους πίνακες διαιτητών. Τα μέλη της Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ., επιλέγονται από τον ισχύοντα και επικυρωμένο από την Ο.Δ.Β.Ε., πίνακα μη εν ενεργεία διαιτητών, των δε Ενώσεων από τους αντίστοιχους πίνακες του οικείου συνδέσμου διαιτητών. Η επιλογή γίνεται από Διεθνείς διαιτητές, καθηγητές διαιτησίας και, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν διαιτητές ανώτερης κατηγορίας διαιτησίας. Άρθρο 11 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ α. Για τον διορισμό των διαιτητών αυτών στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας/Ε.Ο.ΠΕ., ισχύουν τα γενικά περί διαιτητών υφιστάμενα κωλύματα, όπως ο νόμος και τα καταστατικά της Ο.Δ.Β.Ε. και των ΣΥ.Δ.ΠΕ. ορίζουν. β. Επί πλέον είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους των επιτροπών διαιτησίας: - α. Με την ιδιότητα του προπονητή, γυμναστή ή αθλητή σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Το ίδιο ισχύει και για τους εν ενεργεία αθλητές, με εξαίρεση τη δυνατότητα να διευθύνουν αγώνες αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, με την προϋπόθεση να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σχολή διαιτησίας. - β. Με την ιδιότητα του μέλους της Τεχνικής επιτροπής διαιτησίας της Ο.Δ.Β.Ε., για την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. - γ. Με την ιδιότητα του εν ενεργεία διαιτητή για την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. - δ. Με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ο.Δ.Β.Ε. - ε. Ισχύουν όλα τα γενικά περί διαιτητών ασυμβίβαστα. Άρθρο 12 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, αμετάκλητες και άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή Επιτροπές της Ε.Ο.ΠΕ. ή των Ενώσεων μελών αυτής. Άρθρο 13 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα: Του εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητή με αυτή του αμειβομένου αθλητικογράφου, ο οποίος αρθρογραφεί επώνυμα ή ανώνυμα ή με ψευδώνυμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητή με αυτή του υπαλλήλου ομοσπονδιών ή ενώσεων ή τοπικών επιτροπών αθλημάτων, του παρέχοντος αποδεδειγμένα έστω και άμισθα ως μέλος Δ.Σ. υπηρεσίες σε ομοσπονδία ή ένωση αθλήματος, του προπονητού, στατιστικολόγου βόλεϊ, γυμναστή βόλεϊ, εφόρου, αθλητή, μέλους σωματείου βόλεϊ, 7

8 μέλους Δ.Σ. ή του με οποιονδήποτε τρόπο έμμισθα ή άμισθα παρέχοντος υπηρεσίες σε αθλητικό σωματείο ή σύλλογο που διατηρεί τμήμα βόλεϊ ή beach volley, δυναμένου μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την αποδεδειγμένη απώλεια της ως άνω ιδιότητας του, να επανέλθει στην ενεργό δράση. Στην παραπάνω διάταξη δεν συμπεριλαμβάνονται οι διαιτητές που στελεχώνουν ως μέλη ή πρόεδροι, χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις διάφορες επιτροπές της αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης σωματείων, όπως αυτές κάθε φορά προβλέπονται από τον ισχύοντα αθλητικό νόμο, και τον κανονισμό διαιτησίας. γ. Του εν ενεργεία και μη διαιτητή, με αυτή του ιδιοκτήτη επιχείρησης - καταστήματος πώλησης αθλητικών ειδών, ως ο νόμος ορίζει. Είναι ασυμβίβαστη επίσης η ιδιότητα του διαιτητή πετοσφαίρισης (εν ενεργεία ή μη) προς την ιδιότητα: - του μέλους αθλητικού Σωματείου που διατηρεί τμήμα πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης άμμου. - του υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σωματείου που διατηρεί τμήμα πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης άμμου, - του υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με κάθε μορφή με αθλητική Ένωση ή Τοπική Επιτροπή ή αθλητική Ομοσπονδία πετοσφαίρισης, - του μέλους της διοίκησης σωματείου ή συλλόγου που διατηρεί τμήμα πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης άμμου, Ομοσπονδίας ή Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής σωματείων πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης άμμου. Απαγορεύεται η σύγχρονη άσκηση των καθηκόντων του προπονητή πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης άμμου και του διαιτητή του ιδίου αθλήματος. Ο προπονητής μπορεί να εγγραφεί και να ασκήσει τα καθήκοντα του διαιτητή μετά από παρέλευση μίας πλήρους αγωνιστικής περιόδου από την ημερομηνία που θα εγκαταλείψει αποδεδειγμένα τα καθήκοντα του προπονητή. Επίσης δεν μπορεί να είναι διαιτητής: 1) Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια, χρεοκοπία λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. 2) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. 3) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του 2725/99 νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία, ο οποίος δεν επιστρέφει και μετά τη λήξη της ποινής του άρθρου 130 του νόμου 2725/99 (Ε.ΦΙ.Π.). Όλοι οι επίσημοι διαιτητές που χρησιμοποιούνται από την Ε.Ο.ΠΕ. πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη συνδέσμων-μελών της ομοσπονδίας διαιτητών (Ο.Δ.Β.Ε.) από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού και να έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο των διαιτητών της Ο.Δ.Β.Ε. και των ΣΥ.Δ.ΠΕ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (2o) Άρθρο 14 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Διαιτητής του βόλεϊ, νοείται ο διαιτητής που κατέχει δίπλωμα αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής διαιτησίας ΣΥ.Δ.ΠΕ. ή Ε.Ο.ΠΕ. (προ ίδρυσης Ο.Δ.Β.Ε), και είναι μέλος συνδέσμου 8

9 διαιτητών μέλους της Ο.Δ.Β.Ε. και αποκτά την ιδιότητα αυτή από και με την εγγραφή του στο γενικό μητρώο διαιτητών Ο.Δ.Β.Ε. Στην Ομοσπονδία διαιτητών, διατηρείται μητρώο διαιτητών πετοσφαίρισης και διαιτητών πετοσφαίρισης άμμου. Για να λάβει κάποιος το δίπλωμα διαιτησίας (πετοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης άμμου) πρέπει να φοιτήσει με επιτυχία σε αντίστοιχη σχολή διαιτησίας που λειτουργεί στους ΣΥ.Δ.ΠΕ. υπό την εποπτεία της Ο.Δ.Β.Ε. Με ειδική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ Ε.Σ.Α.Π. και Ο.Δ.Β.Ε. και επικυρώνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να ρυθμίζονται όλα τα επί μέρους θέματα που αφορούν στη διαιτησία του πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, που διοργανώνεται από την Ε.Σ.Α.Π. Τέτοια θέματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορούν να αφορούν στις αποζημιώσεις των διαιτητών, εποπτών, σημειωτών και παρατηρητών αγώνων του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, τις ειδικές υποχρεώσεις τους απέναντι στη διοργανώτρια Ε.Σ.Α.Π., πάντα υπό το καθεστώς των κειμένων Κανονισμών Διαιτησίας του αθλήματος, του παρόντος Κανονισμού Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. και της αθλητικής νομοθεσίας. Μέχρι την κατάρτιση τη ως άνω συμφωνίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού». Οι διαιτητές διακρίνονται: Άρθρο 15 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ α. Διαιτητές πετοσφαίρισης β. Διαιτητές πετοσφαίρισης άμμου (beach volley). Μπορούν να συνυπάρχουν και οι δύο ιδιότητες σε ένα πρόσωπο διαιτητή. Άρθρο 16 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΜΗ Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί διαιτητής στους ετήσιους πίνακες αξιολόγησης Εθνικών και τοπικών πρωταθλημάτων, είναι να συμπεριλαμβάνεται στους αντίστοιχους πίνακες διαιτητών που υπέβαλαν δήλωση προσφοράς υπηρεσιών στην ομοσπονδία και στους συνδέσμους διαιτητών αντίστοιχα. Για την πιστοποίηση αυτού η Ομοσπονδία και οι σύνδεσμοι διαιτητών, κατ έτος και μέχρι την 30 η Ιουνίου, πριν τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών, προαγωγικών σεμιναρίων αξιολόγησης, υποβάλλουν στην ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας, πίνακες με τους διαιτητές που υπέβαλαν τη σχετική δήλωση προσφοράς υπηρεσιών. Αντίστοιχοι πίνακες υποβάλλονται και για τους μη εν ενεργεία διαιτητές που υπέβαλαν δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών, για να συμπεριληφθούν στα διάφορα όργανα διαιτησίας. Η ένταξη από πλευράς Συνδέσμων και Ο.Δ.Β.Ε. των διαιτητών στους αντίστοιχους πίνακες, έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη απόκτηση της ιδιότητας του ενεργεία ή μη διαιτητή αντίστοιχα. Άρθρο 17 Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ α. Δ Κατηγορία Συνδέσμου με σήμα ΣΥ.Δ.ΠΕ. β. Γ Κατηγορία Συνδέσμου με σήμα ΣΥ.Δ.ΠΕ. γ. Β Κατηγορία Ο.Δ.Β.Ε. με σήμα Ο.Δ.Β.Ε. 9

10 δ. Α Κατηγορία Ο.Δ.Β.Ε. με σήμα Ο.Δ.Β.Ε. ε. Υποψήφιοι διεθνείς (που έχουν παρακολουθήσει και επιτύχει σε ανάλογο σεμινάριο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με σήμα Α Ο.Δ.Β.Ε.). στ. Διεθνείς Διαιτητές με διεθνές σήμα-fivb. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΆΜΜΟΥ (BEACH VOLLEY) α. Κατηγορία Περιφερειακών Τουρνουά Ενώσεων Ε.Ο.ΠΕ. με σήμα ΣΥ.Δ.ΠΕ. β. Κατηγορία Πανελληνίων Τουρνουά Ε.Ο.ΠΕ. με σήμα Α Ο.Δ.Β.Ε. γ. Υποψήφιοι διεθνείς (που έχουν παρακολουθήσει και επιτύχει σε ανάλογο σεμινάριο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με σήμα Ο.Δ.Β.Ε.) δ. Διεθνείς Διαιτητές με διεθνές σήμα-fivb. Άρθρο 18 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Είναι διαιτητές-μέλη αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών και οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση προσφοράς υπηρεσιών μέχρι 31/5 εκάστου έτους, σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Δ.Β.Ε. και του οικείου Συνδέσμου και εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν σε αγώνες. Άρθρο 19 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Είναι διαιτητές που οικειοθελώς αποχώρησαν από την ενεργό δράση ή συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο ηλικίας και επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα όργανα διαιτησίας των ΣΥ.Δ.ΠΕ., της Ο.Δ.Β.Ε. ή της Ε.Ο.ΠΕ. Παραμένουν μέλη των συνδέσμων και υπόκεινται στις διατάξεις των καταστατικών της Ο.Δ.Β.Ε. και των ΣΥ.Δ.ΠΕ., υποχρεούμενοι να συντάσσουν και υποβάλλουν στους συνδέσμους τους την ετήσια δήλωση προσφοράς υπηρεσιών μέχρι τις 31/5 εκάστου έτους. Οι Διαιτητές υποχρεούνται: Άρθρο 20 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 1. Να υποβάλλουν μέχρι την καθοριζόμενη από την Ο.Δ.Β.Ε. και τους ΣΥ.Δ.ΠΕ. ημερομηνία εκάστου έτους δήλωση προσφοράς υπηρεσιών εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία διαιτητή. 2. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει στους ΣΥΔΠΕ-ΟΔΒΕ, εκτός της δήλωσης προσφοράς υπηρεσιών, αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/96, από όπου να προκύπτει ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ισχύοντος αθλητικού νόμου, και ότι σε περίπτωση εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση καθώς επίσης και αποδεικτικό ότι υπέβαλαν, κατά το τελευταίο έτος, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόμενων τέκνων τους στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του νόμου 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α ), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφόσον πρόκειται για πίνακες διαιτητών-παρατηρητών αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών. 3. Να συμπληρώνουν επακριβώς τα στοιχεία τους στις δηλώσεις ενέργειας ή μη ενέργειας που υποβάλλουν και να ενημερώνουν τον Σύνδεσμό τους για οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται. 4. Να μελετούν τους κανονισμούς παιδιάς, τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους να συμμορφώνονται προς αυτές και προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και των καταστατικών της Ο.Δ.Β.Ε. και του συνδέσμου τους. 5. Να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα ετήσια σεμινάρια διαιτησίας, καθώς και τις μηνιαίες 10

11 τεχνικές συγκεντρώσεις και διαλέξεις, όταν προσκληθούν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ. ή την Ο.Δ.Β.Ε. ή τον σύνδεσμο που ανήκουν. 6. Κάθε έτος πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου οι εν ενεργεία διαιτητές που έχουν τα προσόντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υποβάλλονται προκειμένου να αξιολογηθούν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τους από τις διαδικασίες αξιολόγησης και κατάταξης: α) Σε ιατρικές & εργαστηριακές εξετάσεις για την διαπίστωση της κατάστασης της υγείας τους. Η ισχύς των αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων είναι διετούς διάρκειας. β) Σε δοκιμασία (γραπτή & προφορική) για την διαπίστωση των γνώσεων επί των κανονισμών παιδιάς - πρωταθλημάτων για όλους τους διαιτητές που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες χωρίς καμία εξαίρεση και ειδικότερα η δοκιμασία των διεθνών διαιτητών & υποψηφίων διεθνών διαιτητών να γίνεται και στην επίσημη γλώσσα της FIVB. 7. Να μην προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε αγώνα, εφόσον δεν έχουν ορισθεί προς τούτο από την αρμόδια επιτροπή, εκτός αν παρίστανται σε γήπεδο, στο οποίο δεν έχει παρουσιασθεί ο ορισμένος για τον αγώνα διαιτητής. 8. Να μην αναλαμβάνουν τη διαιτησία αγώνα σε περίπτωση, κατά την οποία ο ορισμένος επίσημα διαιτητής έκρινε για οιονδήποτε λόγο ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή του και τον διέκοψε οριστικά πριν την κανονική λήξη του. 9. Να προσέρχονται εγκαίρως στο γήπεδο, όπου πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας για τον οποίο έχουν ορισθεί και πάντως τουλάχιστον 45 (σαρανταπέντε λεπτά) πριν την κανονική έναρξη του αγώνα. 10. Να μην επιτρέπουν την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών πριν την έναρξη και μετά το τέλος του αγώνα, σε πρόσωπα μη προβλεπόμενα από τους κανονισμούς. 11. Να φέρουν πάντοτε κατά την άσκηση του λειτουργήματος των την προβλεπόμενη στολή. Τα χρώματα και ο τύπος της στολής καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της, αποφασίζεται με ευθύνη της Ο.Δ.Β.Ε. και περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό της. Η στολή των διαιτητών πετοσφαίρισης άμμου (beach volley), αποφασίζεται επίσης με τον ίδιο τρόπο από την Ο.Δ.Β.Ε και τους ΣΥ.Δ.ΠΕ. 12. Να ελέγχουν το φύλλο αγώνα (Φ.Α.), να βεβαιώνουν και να αναγράφουν τα αληθή γεγονότα, να περιγράφουν επακριβώς πώς διαπράττονται οι παραβάσεις των παρεκτρεπομένων παικτών ή παραγόντων και να αναφέρουν τις ύβρεις, όπως ακριβώς εκστομίζονται χωρίς αλλοίωση ή παράλειψη, με την από τους κανονισμούς προβλεπόμενη «ορολογία», και να διατυπώνουν γενικά τις παρατηρήσεις τους, κατά τρόπο απόλυτα αμερόληπτο, σαφή και αντικειμενικό χωρίς εμπάθεια, επιείκεια ή φόβο. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης για κακή εφαρμογή κανονισμών, υποχρεούνται να αιτιολογήσουν συνοπτικά στο φύλλο αγώνος την απόφαση που έλαβαν. 13. Υποχρεούνται να αποστέλλουν μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα το φύλλο αγώνα και τις τυχόν υπάρχουσες εκθέσεις στη διοργανώτρια αρχή. 14. Να μην κάνουν κρίσεις και ιδιαίτερα δημόσια σε βάρος συναδέλφων τους ανεξαρτήτως κατηγορίας, εκπαιδευτών καθηγητών διαιτησίας, παρατηρητών, μελών των επιτροπών και των Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ., Ε.Σ.ΠΕ., Σωματείων, ΣΥ.Δ.ΠΕ. και της Ο.Δ.Β.Ε. Κρίσεις μπορούν να κάνουν μόνο στις γενικές συνελεύσεις ή στις συγκεντρώσεις των οργάνων διαιτησίας Ε.Ο.ΠΕ., της Ο.Δ.Β.Ε. ή των ΣΥ.Δ.ΠΕ. ή ενώπιον των αρμοδίων οργάνων εφόσον κληθούν γι αυτό. 15. Λόγω της ιδιάζουσας θέσης του διαιτητή και της βαρύτητας του λειτουργήματος της διαιτησίας, που σκοπό έχει την απονομή της δικαιοσύνης μεταξύ των διαγωνιζομένων σωματείων, απαγορεύεται στον διαιτητή να διατυπώνει δημόσια (τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), γνώμη ή κρίσεις για τον αγώνα που θα διευθύνει ή διηύθυνε, όσον αφορά στον αγωνιστικό τομέα ή την απόδοση των συναδέλφων του. Σε περίπτωση όμως που με δημοσιεύματα ή επώνυμες δηλώσεις, θίγεται η τιμή και η αξιοπρέπειά του και γενικότερα μειώνεται ηθικά, έχει αναφαίρετο δικαίωμα να απαντήσει λαμβάνοντας προηγουμένως έγκριση γραπτή ή προφορική από την Κ.Ε.Δ/Ε.Ο.ΠΕ. 16. Να συμπεριφέρονται παντού και πάντα προς όλα τα μέλη της αθλητικής οικογένειας με τρόπο προσήκοντα εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, επιδεικνύοντας άμεμπτο ήθος και διαγωγή αντάξια της αθλητικής ιδέας. 17. Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των Οργάνων διαιτησίας και των συλλογικών τους οργάνων. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίµιο - γενικές αρχές) Το. Σ. της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ο Γενικά Σωματεία και εκπρόσωποί τους, αθλητές, προπονητές, διαιτητές κλπ όταν : Διαπράξουν παράπτωμα που θίγει το Φίλαθλο Πνεύμα, παραβιάσουν το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ο.Δ.Β.Ε. /19-6-2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1ο - Επωνυμία / Έδρα ΑΡΘΡΟ 2ο - Συγκρότηση δυνάμεων Ομοσπονδίας ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Κωλύματα εγγραφής Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του Ποδοσφαίρου. 1. Γενικά κωλύματα. Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ Ο παρών Κανονισμός Κριτών της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας καταρτίστηκε, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 44

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΒΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΒΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΔΒΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΔΒΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΡΘΡΟ 25 Ο ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ:221 Σύρος 24/7/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Ε.Σ.Κ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα διοργανώσει και θα τελέσει πρωτάθλημα Νεανίδων το οποίο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΔΚΑ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΔΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΔΚΑ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΔΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΔΚΑ) Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Μελών του ΣΕΔΚΑ κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής αντισφαίρισης είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας Άρθρο 1ο 1α. Αντικείμενο Πειθαρχικού Κανονισμού Αντικείμενο του πειθαρχικού κανονισμού αποτελεί κάθε παράβαση των διατάξεων του εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Α. ΣΚΟΥΦΙΑ Η γηπεδούχος ομάδα θα φορά λευκά σκουφιά και η φιλοξενούμενη ομάδα διαφορετικού χρώματος σκουφιά, εκτός από κόκκινο, εγκεκριμένα από τους διαιτητές, αλλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS BEACH VOLLEY 2017

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS BEACH VOLLEY 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS BEACH VOLLEY 2017 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Beach Volley 2017, είναι η κύρια επίσημη διοργάνωση Beach Volley

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS BEACH VOLLEY 2017

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS BEACH VOLLEY 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS BEACH VOLLEY 2017 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Beach Volley 2017, είναι η κύρια επίσημη διοργάνωση Beach Volley

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένος στους ν.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένος στους ν. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένος στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 17 ο Διαιτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS CLUBS BEACH VOLLEY 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS CLUBS BEACH VOLLEY 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ BEACH VOLLEYBALL 2017 CYPRUS CLUBS BEACH VOLLEY 2017 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Διασωματειακό Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Clubs Beach Volley 2017

Διαβάστε περισσότερα

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αριθμ. 51961/6826 (ΦΕΚ Β 1884/14.9.2007) Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ. Ε. Ε. Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το ισχύον καταστατικό 2.Τις διατάξεις του Κ. Α. Π. όπως αυτές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Α Κατηγορίας περιόδου 2014 2015 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τις διατάξεις των Κανονισµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 704 ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27/07/2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων(2725/1999, 3057/2002 και 3264/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε,

ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. Κύριε Πρόεδρε, ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28 Τ.Κ. 653 02 ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ. 2510222751 - FAX. 2510227106 E-MAIL: epskav@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.epskavalas.gr Αριθ. Πρωτ. Καβάλα 2017 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.X.E.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.X.E.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.X.E.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2015 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ο.Χ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ Παπαφλέσσα 8 Fax: ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax: 2531022058 2531033755 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.Την Αθλητική Ισχύουσα Νομοθεσία 2.Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/ ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/ ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ - ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΑΡΘΡΟ 1 1. 1. Το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.) Α ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ (Α Ε.Σ.Α.Ξ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μετά την ομόφωνη και ιστορική απόφαση της 7-12-2014, για την ένταξη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία Παλλήνη 17/11/2017 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :2381 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ PRΟJUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:674 ΠΕΙΡΑΙΑΣ:08/10/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟ-ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών Διαιτησίας : 08.07.2009 14.07.2010 20.07.2011 13.07.2013 04.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015 Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μετεγγραφής στα αθλήματα της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καταδύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1 Ο χλμ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ~ Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΗΛ. 2265072321 ~ FAX: 2265029646 e -mail: epsfok1@otenet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL). ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Ο.Ε.Κ 2015 Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μετεγγραφής στα αθλήματα της Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καταδύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 834 Βόλος 11/11/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελμα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο παρών Κανονισµός ιαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) καταρτίστηκε, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ , ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR και PRO JUNIOR ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ 2006-2007, ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIOR 2008-2009 και PRO JUNIOR 2010-2011 H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου θέλοντας να συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μάιος 2016 www.sydkna.gr Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Μελών του ΣΥ.Δ.Κ.Ν.Α. κατά την Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2018

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2018 ΕΟΠΕ / Τμήμα Beach Volley ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ BEACH VOLLEYBALL 2018 EVENTS 2018 OVERVIEW Νοέμβριος 2018 Α. Επίσημη ή Ανεπίσημη Διοργάνωση Το Beach Volleyball, ως επίσημο Ολυμπιακό άθλημα υπάγεται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 7 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΤΚ Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΕΟΤΚ αποτελούν συμπλήρωμα του Καταστατικού και έχουν την ισχύ των διατάξεων του αλλά η ερμηνεία τους σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγκρούεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

Για τις εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες ο αθλητικός νόμος ορίζει τα επόμενα ενδιαφέροντα για τις εκλογές της ΕΛΟΚ:

Για τις εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες ο αθλητικός νόμος ορίζει τα επόμενα ενδιαφέροντα για τις εκλογές της ΕΛΟΚ: Για τις εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες ο αθλητικός νόμος ορίζει τα επόμενα ενδιαφέροντα για τις εκλογές της ΕΛΟΚ: Άρθρο: 3, Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί "1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα