Μαρούσι, Μάρτιος 2015 (ορθή επανάληψη της )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, Μάρτιος 2015 (ορθή επανάληψη της 30.03.2015)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΔΑ» Μαρούσι, Μάρτιος 2015 (ορθή επανάληψη της ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικιστικό Συγκρότημα «ΗΛΙΔΑ» (εφεξής «Συγκρότημα» ή «ΗΛΙΔΑ»), αποτελείται από 215 διαμερίσματα, χωρισμένα σε 4 γειτονιές (Ελαία, Φλόγα, Νίκη και Δόξα) και βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, στην περιοχή «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρα τα υπ αριθμόν δύο [2] (εμβαδού ,25 τ.μ.) και τρία [3] (εμβαδού τ.μ.) Οικοδομικά Τετράγωνα, και περικλείεται από τις οδούς Νερατζιωτίσης, Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Πυθιονικών, δίκτυο ανωνύμων πεζοδρόμων και Φαιάκων. Εν λόγω Οικοδομικό Συγκρότημα αποτελείται από έξι (6) ανεξάρτητα λειτουργικά κτήρια καθώς επίσης και από δώδεκα (12) ανεξάρτητα κτήρια χωρισμένα σε 2 τμήματα. Συνολικά αποτελείται από δέκα οκτώ (18) κτήρια ή τριάντα (30) Τμήματα Κτηρίων ή τριάντα (30) πολυκατοικίες, κατανεμημένα σε 4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ και συγκεκριμένα: Τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α» η οποία περιλαμβάνει τα Κτήρια με στοιχεία, Α01, με τα τμήματα Α01/Α & Α01/Β, Α02, με τα τμήματα Α02/Α & Α02/Β, Α03 και Α04, με τα Τμήματα Α04/Α & Α04/Β. Τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ Β», η οποία περιλαμβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία, Β01 με τα Τμήματα Β01/Α & Β01/Β, Β02, το κτήριο Β03 με τα Τμήματα Β03/Α και Β03/Β, το κτίριο Β04 και το κτήριο Β05 με τα Τμήματα Β05/Α και Β05/Β. Τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ C», η οποία περιλαμβάνει τα Κτήρια με στοιχεία, C01 με τα Τμήματα C01/A & C01/B, C02, C03 με τα Τμήματα C03/A & C03/B, C04 και C05 με τα Τμήματα C05/A & C05/B. Τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ D» που περιλαμβάνει τα Κτήρια με στοιχεία, D01 με τα Τμήματα D01/A & D01/B, D02, D03 με τα Τμήματα D03/A & D04/B και τέλος το κτήριο D04 με τα Τμήματα D04/A & D04/B. Καθένα από τα Κτήρια Τμήματα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο καθώς επίσης και ημιώροφο που οδηγεί στην ταράτσα. κάθε Τμήμα κτηρίου περιλαμβάνει αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους.

2 Οι σχέσεις των ανωτέρω τμημάτων και των συνιδιοκτητών ορίζονται με την υπ αριθμ /2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθήνας Κωνσταντίνου Χ. Κωνσταντίνου, με την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός του Συγκροτήματος. Σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα (ως Παράρτημα Ι) υπ αριθμ.23680/ έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ και τη συνοδεύουσα αυτή αναλυτική έκθεση παρουσίαση, οι κοινόχρηστοι και εξωτερικοί χώροι των κτηρίων του Συγκροτήματος παρουσιάζουν σειρά προβλημάτων. Αντικείμενο της παρούσας είναι η εξεύρεση έμπειρης τεχνικής εταιρείας για την αποκατάσταση (μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή) των κτιριακών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συνημμένη πραγματογνωμοσύνη ΤΕΕ καθώς και η προηγούμενη πλήρης κοστολόγησή τους. ************************************ Άρθρο 1: Γενικοί Όροι 1.1 Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του διαγωνιζόμενου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου Αναδόχου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής στο σύνολό τους. 1.2 Η ΗΛΙΔΑ δεν δεσμεύεται για την τελική και πλήρη ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να το αναθέσει τμηματικά, ματαιώσει, αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 1.3 Οι υποψήφιοι ουδεμίας δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες που θα ενεργήσουν για τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία. Άρθρο 2: Διευκρινίσεις Γνώση Συνθηκών 2.1 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την παρούσα και το έργο, υποβάλλοντας γραπτώς προς την ΗΛΙΔΑ τα ερωτήματά τους, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 7 Απριλίου Τα ερωτήματα πρέπει να είναι επώνυμα και ενυπόγραφα και μπορούν να υποβληθούν με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ως εξής: Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος µε fax, αυτό θα πρέπει να σταλεί στον αριθμό Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί, σύμφωνα με τα παραπάνω στη διεύθυνση: και 2.3 Η ΗΛΙΔΑ θα αξιολογήσει τα αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών και θα απαντήσει εγγράφως συνολικά και ανώνυμα, σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την αρτιότερη υποβολή των Φακέλων Προσφορών. 2.4 Τα στοιχεία που παρέχονται από την ΗΛΙΔΑ αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων χωρίς να συνιστούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των στοιχείων που οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν λάβει υπόψη τους κατά την υποβολή της Προσφοράς τους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε κάθε περίπτωση με ίδια μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πρόσκλησης. 2.5 Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι χρειαστούν επι τόπου επισκέψεις για αξιολόγηση των υφισταμένων προβλημάτων, που παρουσιάζει η συνημμένη πραγματογνωμοσύνη, αυτές οι επισκέψεις θα ρυθμίζονται σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Αρχή του Συγκροτήματος και πάντοτε συνοδευόμενοι. Κατά την υποβολή της Προσφοράς τεκμαίρεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων και στοιχείων της Πρόσκλησης και έχει διερευνήσει, ελέγξει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί όλες τις σχετικές πραγματικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες καθώς και τυχόν παράγοντες ή κινδύνους, που ενδέχεται να επηρεάσουν µε οποιονδήποτε τρόπο την παροχή της υπηρεσίας που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο και συνεπώς, ότι συνέταξε την Προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω. Άρθρο 3: Αντικείμενο της Πρόσκλησης Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών Αμοιβή 3.1 Το αντικείμενο της παρούσας είναι η εξεύρεση έμπειρης τεχνικής εταιρείας για την αποκατάσταση (μελέτη, επίβλεψηκαικατασκευή)τωνκτιριακώνπροβλημάτωνπουπαρουσιάζονταιστησυνημμένη πραγματογνωμο-σύ ν η 2

3 ΤΕΕ καθώς και η προηγούμενη πλήρης κοστολόγησή τους. 3.2 Η κοστολόγηση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των προβλημάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι Η υλοποίηση (μελέτη και κατασκευή) των εργασιών που θα επιλεγούν από την ΗΛΙΔΑ να προχωρήσουν ανά κτίριο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Η αμοιβή του Αναδόχου θα περιγράφεται στην Οικονομική Προσφορά του και θα πρέπει να περιέχει ξεχωριστά τις επιμέρους αμοιβές και κάθε είδους αναγκαίες και νόμιμες επιβαρύνσεις για την κάθε υπηρεσία και το κάθε τμήμα/ κτίριο του οικισμού. Άρθρο 4: Εγγυήσεις Δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση σημαντικού κατασκευαστικού έργου θα κληθεί πριν την οριστική ανάληψη του έργου να καταθέσει τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% του προϋπολογιζόμενου κόστους. Άρθρο 5: Επιτροπή Αξιολόγησης Η εν γένει διεξαγωγή της παρούσας διαδικασίας και ο έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση των Συνιδιοκτητών ΗΛΙΔΑΣ και την Επιτροπή Κατοίκων μετά την ολοκλήρωση των φάσεων καταθέσεως προσφορών και αξιολογήσεως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρθηκε ανωτέρω. Άρθρο 6: Δικαίωμα Συμμετοχής Γενικοί όροι συμμετοχής 6.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 6.2 Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετάσχουν, απαιτείται να πληρούν όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών, δηλαδή την τεχνική επάρκεια, ικανότητα και εμπειρία, τα οποία θα αποδεικνύουν µε τα δικαιολογητικά που υποχρεωτικά θα συνυποβάλλουν με την Προσφορά τους (ως κατωτέρω περιγράφονται). Άρθρο 7: Λόγοι Αποκλεισμού Αποκλείονται: 7.1 Ενδιαφερόμενοι, που συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα και υποβάλλουν για το ίδιο αντικείμενο περισσότερες από μία Προσφορές. Συμμετοχή θεωρείται και η υποβολή Προσφοράς από θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρία του ενδιαφερομένου. 7.2 Οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι: (i) θα καταθέσουν εκπρόθεσμα την προσφορά τους, και (ii) δεν θα προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 Δικαιολογητικά Άρθρο 8: Καθορισμός Προθεσμίας Οι Φάκελοι Προσφοράς πρέπει να υποβληθούν, επί αποδείξει παραλαβής, ως εξής: μέχρι την Παρασκευή, και κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 9.00 έως οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στο γραφείο της Διαχείρισης του Συγκροτήματος (Γραφείο Υποδοχής), Αμαρυσίας Αρτέμιδος 38, Μαρούσι, κτίριο Α1, υπόγειο. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα εξεταστούν μόνο αν η ΕΚ δεχθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, τους λόγους της εκπρόθεσμης υποβολής. Άρθρο 9: Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 9.1(α) Ο Φάκελος της Προσφοράς πρέπει να περιέχει τρεις (3) υποφακέλους µε τις ενδείξεις αντίστοιχα: Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β) Τεχνική Προσφορά Γ) Οικονομική Προσφορά Η Προσφορά, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν σύμφωνα µε την παρούσα (δηλώσεις, τεχνική και οικονομική προσφορά, κλπ.), θα φέρουν απαραίτητα ημερομηνία και υπογραφή του ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του ενδιαφερομένου, όπως αυτός προκύπτει από τα προσκομιζόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα. Ο Φάκελος Προσφοράς των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο, θα έχει αριθμημένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι μονογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου. 3

4 Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής: 9.1 (β) Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 9.1(β).1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου ή τον οριζόμενο κοινό εκπρόσωπο για την υποβολή της αίτησης της ένωσης. 9.1(β).2 Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει, εκτός από το ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ποια πρόσωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν µε την υπογραφή τους. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 9.1(β).2.1 Στην περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.): Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης. Αντίγραφο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται το τελευταίο Δ.Σ. της εταιρίας και ορίζεται η εκπροσώπησή της. 9.1(β).2.2 Στην περίπτωση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης. Αντίγραφο των αποφάσεων περί διορισμού του εν ενεργεία διαχειριστή της εταιρείας και αντίγραφο του ΦΕΚ που έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση. 9.1(β).2.3 Στην περίπτωση Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τυχόν τροποποιήσεών του. 9.1(β).3 Δικαιολογητικά επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας Για την απόδειξη των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: α) Έκθεση για το προφίλ της/των εταιρείας/εταιρειών, από την οποία θα προκύπτει σημαντική (ανώτερη των ευρώ ανά έργο) εμπειρία στις ζητούμενες υπηρεσίες, με κατάλογο πελατών, παρασχεθεισών υπηρεσιών και αξία αυτών. β) Δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων 2 ετών ή σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν δημοσιεύουν Ισολογισμό, δήλωση περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας, για τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. 9.1(β).4 Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, και υποβάλλει το ενδιαφέρον του αφού αποδέχεται όλα τα παραπάνω ανεπιφύλακτα. 9.2 Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς - Στην Τεχνική Προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την παροχή από αυτούς των ζητουμένων υπηρεσιών και ειδικότερα τα στοιχεία και προσόντα των μελών της ομάδας που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν. - Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ακολουθώντας την καταγραφή των εργασιών/ υπηρεσιών ανά κτίριο για την ολική και μόνιμη αποκατάσταση των αναφερθέντων γενικών προβλημάτων σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Ι, σελίδες 10 έως 84/ Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους εργασιών ανά κτίριο βάσει του οποίου θα γίνεται και η αξιολόγηση της προόδου σε τακτικά χρονικά διαστήματα.- Η αποκατάσταση των φθορών/ κατασκευαστικών αστοχιών θα πρέπει να γίνει με τα αρτιότερα τεχνικά υλικά και με ομοιογενή για όλο το Συγκρότημα μέθοδο εφαρμογής με σκοπό την πλήρη και τελική αποκατάσταση των αναφερθέντων προβλημάτων/ αστοχιών. - Η τελική αποκατάσταση θα περιλαμβάνει και συνολικό βάψιμο των επιφανειών των κτιρίων στα οποία έγιναν μερικές ή ολικές εξωτερικές ή εσωτερικές παρεμβάσεις. - Μετά την ανάδειξη του Αναδόχου, η εκτέλεση όλων των εξωτερικών εργασιών αποκαταστάσεως θα πρέπει να γίνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Μάρτιο έως Οκτώβριο) και μόνο κατά ημέρες που η υφιστάμενη υγρασία επιτρέπει την εφαρμογή των επιλεχθέντων υλικών/ επιχρισμάτων/ χρωμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών αυτών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. - Κατάλληλη προστασία από τη σκόνη ή τις καιρικές συνθήκες θα εφαρμόζεται από τον Ανάδοχο σε κάθε κτίριο. - Μετά το πέρας των εργασιών ανά κτίριο, το κτίριο και ο περιβάλλον χώρος θα παραδίδονται καθαρά από πάσης φύσεως υλικά και απορρίμματα και σε κατάσταση όπως ήταν κατά την έναρξη των εργασιών. 4

5 - Ο Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την επίβλεψη/ παρακολούθηση των εργασιών και την ορθή τήρηση των απαιτήσεων/ προδιαγραφών που θα συμφωνηθούν από τα συνεργεία αυτού. - Η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων απαιτείται να γίνει λαμβάνοντας ως ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές τα οριζόμενα στην συνημμένη πραγματογνωμοσύνη, σελίδες 3 έως 10/ 84, παράγραφοι 1 έως 12, όπου και καταγράφονται τα γενικά προβλήματα των κτιρίων και οι ενδεδειγμένες τεχνικά λύσεις αυτών. - Σε όποιο σημείο γίνεται ξήλωμα υλικών, αυτά θα αντικαθίστανται από υλικά ίδιας ή καλύτερης συμπεριφοράς και αντοχής σε υγρασία και φορτία. - Η ολοκλήρωση των εργασιών θα συνοδεύεται και από εγγύηση καλής εκτέλεσης ανά κτίριο απο την πλευρά του Αναδόχου, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την παράδοση. - Σε περίπτωση που κάθε ένα απο τα κτίρια απαιτήσει την εκτέλεση εργασιών πλέον αυτών που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, αυτές θα αξιολογούνται, κοστολογούνται από τον Ανάδοχο και υποβάλλονται ως προσφορά προς έγκριση από την ΗΛΙΔΑ. 9.3 Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς Ο Υποφάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα περιέχει την οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου Όλα τα οικονομικά μεγέθη, που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο αυτό, θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ ( ) Οικονομική Προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως µη αποδεκτή Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ανά εργασία στο σύνολο του οικισμού αλλά και σε κάθε ένα κτίριο αυτού ξεχωριστά. 9.4 Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών Συμπληρώσεις δικαιολογητικών Η ΗΛΙΔΑ δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να παράσχουν συμπληρωματικές διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις των δικαιολογητικών, πλην των οριζομένων ανωτέρω, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την απόλυτη κρίση της, στις απαραίτητες διευκρινίσεις ή δεν θα συμπληρώσουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους Άρθρο 10 : Αποσφράγιση και αξιολόγηση Προσφορών 10.1 Η αποσφράγιση των Φακέλων των Προσφορών γίνεται από την ΕΚ Στη συνέχεια, η ΗΛΙΔΑ προβαίνει σε αξιολόγηση του περιεχομένου των φακέλων των καλώντας περιορισμένο αριθμό από τους ενδιαφερόμενους κατ απόλυτη κρίση της να παράσχουν συμπληρωτικές διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Η ΗΛΙΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαπραγματευθεί την αμοιβή ή τους άλλους όρους της κάθε Προσφοράς Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο σχετικός Πίνακας Κατάταξης, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Συγκροτήματος, που ανακηρύσσει και τον Ανάδοχο της Σύμβασης. Κατά την επιλογή του Αναδόχου η ΗΛΙΔΑ θα λάβει υπόψη την τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα του Αναδόχου να ολοκληρώσει την αποκατάσταση των προβλημάτων εντός του δοθέντος χρονοδιαγράμματος όπως και κάθε άλλο κριτήριο που η ΗΛΙΔΑ θα θεωρήσει σημαντικό Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης της ΓΣ του Συγκροτήματος, η οποία γνωστοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Άρθρο 11: Ανακήρυξη Αναδόχου Υπογραφή Σύμβασης 11.1 Η έκδοση της απόφασης της ΓΣ του Συγκροτήματος αποτελεί την απόφαση ανακήρυξης του Αναδόχου, η οποία ισχύει έναντι αυτού και της ΗΛΙΔΑΣ από την κοινοποίησή του Με την απόφαση ανάθεσης, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο. Η Σύμβαση μπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση ή εάν παρέλθει άπρακτος η προθεσμία μέσα στην οποία είχε κληθεί να προσέλθει για την υπογραφή, ο Ανάδοχος εκπίπτει και η ΗΛΙΔΑ καλεί τον επόμενο καταλληλότερο κατά την κρίση της προς υπογραφή της Σύμβασης Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι πιστοποιητικά: - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 5

6 11.4 Στη Σύμβαση που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται το σύνολο των όρων που εκτίθενται στην παρούσα, η διαδικασία επίλυσης διαφορών και κάθε άλλος ειδικότερος όρος και αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 12: Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για έξι (6) μήνες από την ημέρα υποβολής των Προσφορών. Άρθρο 13: Εφαρμοστέο δίκαιο Διαδικασία επίλυσης διαφορών 13.1 Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Η διαδικασία επίλυσης διαφορών γίνεται κατά το Ελληνικό δίκαιο από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Την παρούσα συνοδεύει το δημοσιευμένο Παράρτημά του. 6

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα