ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1

2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 400/150 kv EΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Eργολαβία αφορά την κατασκευή του νέου Κ.Υ.Τ. Μεγαλόπολης στο ήµο Μεγαλόπολης. Το γήπεδο είναι ιδιοκτησία της.ε.η. Α.Ε. έκτασης περίπου τ.µ. στην θέση Σταυρός Μπελδεκόρεµα. Για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού προβλέπονται οι παρακάτω επί µέρους εργασίες: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Η στάθµη ισοπέδωσης στο νότιο τµήµα του ΚΥΤ θα διαµορφωθεί στο +376,00 τόσο στην πλευρά των 400 kv όσο και στην πλευρά των 150 kv,όπου βρίσκονται και οι Αυτοµετασχηµατιστές (ΑΜ/Σ).Στη συνέχεια στην πλευρά των 400 kv διαµορφώνεται ένα κεκλιµένο επίπεδο µε κλίση 5,7% και καταλήγει σε ένα τρίτο επίπεδο µε στάθµη ισοπέδωσης + 370,00. Στην πλευρά 150kV αντίστοιχα, διαµορφώνεται κεκλιµένο επίπεδο µε κλίση 10,8% και καταλήγει σε ένα τρίτο επίπεδο µε στάθµη ισοπέδωσης +371,00.Στο επίπεδο αυτό κατασκευάζεται και το Κτίριο Ελέγχου του ΚΥΤ. Λεπτοµέρειες φαίνονται στα σχέδια της Γεν. ιάταξης µε αρ. σχεδίων ,2,3,4. Η διαµόρφωση των παραπάνω επιπέδων δηµιουργεί µεγάλο όγκο εκσκαφών και πολύ µικρότερο όγκο επιχώσεων. Σύµφωνα µε την Γεωτεχνική µελέτη, τα προϊόντα εκσκαφών κρίνονται εντελώς ακατάλληλα για επιχώσεις και αποµακρύνονται εκτός του ΚΥΤ. Τα προϊόντα εκσκαφών καθώς και τα προϊόντα εκσκαφών τεχνικών έργων, θα µεταφερθούν και θα διαστρωθούν στο χώρο της υτικής εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Χωρεµίου που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 χιλιοµέτρων από το χώρο ανάπτυξης των έργων του ΚΥΤ. Τα υλικά επίχωσης θα είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατηγορίας Ε4. 2

3 Στο χώρο των εκσκαφών, λόγω της ποιότητας του εδάφους κάτω από όλες τις κατασκευές είτε µεµονωµένα είτε κατά οµάδες (βάσεις, Κτίριο Ελέγχου, Κτίρια Ηλεκτρονόµων, κανάλια καλωδίων και αποστράγγισης, τοίχοι αντιστήριξης) θα γίνει εξυγίανση µε υλικό κατηγορίας Ε4 πάχους τουλάχιστον 30 εκ και κάτω από αυτό σε επαφή µε το έδαφος θα διαστρωθεί γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών (βλ. Τεχνικές Προδιαγραφές). Οι τυχόν διαφορές στάθµης θεµελίωσης που προκύπτουν θα καλυφθούν µε άοπλο σκυρόδεµα καθαριότητας. Τα πρανή των εκσκαφών θα έχουν µέγιστη κλίση 1:2 (κατ.:οριζ.) µε ενδιάµεσους αναβαθµούς πλάτους 4,00µ. ανά 7,00µ. ύψους, σε συνδιασµό µε αποστραγγιστικές διατρήσεις µήκους 10,00µ. µε κατωφερική κλίση 6º, σε πεσσοειδή κάνναβο 2,00Χ4,00µ.(ύψος Χ πλάτος) για ύψη πρανών 3,50µ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χαλαρά υλικά και να αποφευχθεί η συγκέντρωση µεγάλων φορτίων στη στέψη των εκσκαφών. Στην επιχωµατούµενη περιοχή του Νότιου τµήµατος θα αφαιρεθεί το πρώτο στρώµα 0,50 µ. του φυσικού εδάφους. Θα διαστρωθεί σε όλη την επιφάνεια γεωύφασµα διαχωρισµού και πάνω σε αυτό στραγγιστική στρώση πάχους 0,30µ. που θα αποτελείται από σκύρα διαµέτρου 20 έως 40 χλστ. Η στραγγιστική στρώση θα καλυφθεί από γεωύφασµα στραγγιστηρίου και τέλος θα διαστρωθεί το υλικό επίχωσης κατηγορίας Ε4 σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές µέχρι την τελική στάθµη ισοπέδωσης και σε στρώσεις πάχους 0,50µ.. Στην επιχωµατούµενη περιοχή του Βόρειου τµήµατος θα γίνει αφαίρεση του φυσικού εδάφους σε βάθος 2,0µ. Στη συνέχεια διαστρώνεται γεωύφασµα διαχωρισµού και πάνω σ αυτό στραγγιστική στρώση µε διάµετρο σκύρων χλστ. ελάχιστου πάχους 0,50µ., από πάνω διαστρώνεται γεωύφασµα στραγγιστηρίων και τέλος γίνεται επίχωση µε υλικό κατηγορίας Ε4 σε στρώσεις πάχους του 0,50 µ. Όπου η εγκάρσια κλίση του εδάφους έδρασης είναι µεγαλύτερη από 10º απαιτείται η κατασκευή βαθµίδων αγκύρωσης ούτως ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι ολίσθησης του επιχώµατος. Σ αυτή τη περίπτωση δεν θα διαστρωθεί πάνω από τη στραγγιστική στρώση γεωύφασµα στραγγιστηρίου. Τα πρανή των επιχωµάτων θα έχουν µέγιστη κλίση 2:3 (κατ.:οριζ.) µε ενδιάµεσους αναβαθµούς πλάτους 3,00µ. ανά 6,00µ. ύψους. Ειδικά στην περιοχή των υψηλών επιχωµάτων στο βόρειο τµήµα του οικοπέδου, όπου οι συνθήκες έδρασης είναι δυσµενείς, προτείνεται η ενίσχυση του επιχώµατος µε γεωπλέγµατα εφελκυστικής αντοχής σχεδιασµού για διάρκεια ωφέλιµης ζωής 120 έτη Τd=50 KN/m και αρχικής ονοµαστικής εφελκυστικής αντοχής Τult=100KN/m, τοποθετηµένα ανά 0,50µ. καθ ύψος, µήκους: 10,00µ. για τα πρώτα (κατώτερα) 3,00µ. 15,00µ. για τα επόµενα (προς τα πάνω) 3,00µ. 20,00µ. για το υπόλοιπο (προς τα πάνω) ύψος του επιχώµατος. Λεπτοµέρειες φαίνονται στα σχέδια µε αριθµ και

4 Στη θέση που θα κατασκευαστεί το Κτίριο Ελέγχου θα γίνει ενιαία εκσκαφή 3,0µ., στη συνέχεια διάστρωση γεωυφάσµατος διαχωρισµού και εξυγίανση µε υλικό κατηγορίας Ε4. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) Ο υπάρχων Κοινοτικός δρόµος προσπέλασης στο ΚΥΤ, από την άσφαλτο µέχρι το όριο του οικοπέδου της.ε.η. Α.Ε είναι σκυρόστρωτος. Πάνω σε αυτόν θα γίνει µια εξισωτική στρώση 3Α υπόβασης 15εκ. (Π.Τ.Π.0155) και ασφαλτόστρωση πάχους 5 εκ. κατηγορίας Α265. Η συνέχεια του υπάρχοντος Κοινοτικού δρόµου διασχίζει το γήπεδο. Για το λόγο αυτό καταργείται και κατασκευάζονται δύο καινούργιοι δρόµοι νότια και βόρεια του ΚΥΤ αποκαθιστώντας έτσι την κυκλοφορία του. Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστεί ο βόρειος δρόµος και το τµήµα του νότιου δρόµου µέχρι την είσοδο του ΚΥΤ για τους ΑΜ/Σ. Ο δρόµος θα έχει πλάτος 5,0µ µε ερείσµατα 2Χ0,75µ. και θα κατασκευαστεί µε µια στρώση υπόβασης 15εκ. (Π.Τ.Π.0150) δυο στρώσεις των 10 εκ. βάση 3Α (Π.Τ.Π. 0155) και 5 εκ ασφαλτόστρωση κατηγορίας Α265 Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένα κατασκευαστικά θέµατα για την διαµόρφωση των ορυγµάτων: Τα πρανή των ορυγµάτων θα διαµορφωθούν ελεύθερα µε κλίση 1:2 (κατ.: οριζ.) και θα προστατευθούν έναντι διάβρωσης είτε µε φυτική γη και φύτευση σύµφωνα µε σχετική µελέτη είτε µε τρισδιάστατο γεωτάπητα και φύτευση σύµφωνα µε σχετική µελέτη. Τόσο στους πόδες όσο και στις οφρύες των ορυγµάτων θα προβλεφθεί απαγωγή των οµβρίων µε κατάλληλες αποστραγγιστικές τάφρους. Οι εκσκαφές των ορυγµάτων θα γίνονται µε κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω και σε διαδοχικές στάθµες ώστε να επιτυγχάνεται η σταθερότητα των υπό κατασκευή πρανών. Οι κλίσεις των πρανών θα διατηρούνται όπως προβλέπεται από το σχεδιασµό κατά την διάρκεια όλων των σταδίων των εκσκαφών. Οι εκσκαφές θα πραγµατοποιούνται σε στάδια. Για την κατασκευή των αποστραγγιστικών οπών (όπου απαιτούνται), η αντίστοιχη στάθµη εκσκαφής δεν θα ξεπερνά το 1,00µ. κάτω από τη στάθµη της κάθε αποστραγγιστικής οπής. Για την καλύτερη αποστράγγιση των πρανών προτείνεται η εφαρµογή µόνιµων αποστραγγιστικών οπών µε ανωφερική κλίση 6ο και µήκους 10,00µ. σε κάνναβο 2,00Χ4,00µ. (ύψος Χ µήκος). Οι µόνιµες περιφραγµατικές αποστραγγιστικές οπές αποτελούνται από ένα διπλό σωλήνα ονοµαστικής διαµέτρου 3, ο οποίος διαθέτει δύο οµόκεντρους αποστραγγιστικούς σωλήνες από PVC (εξωτερική διάµετρος 90χλστ. και εσωτερική διάµετρος 43χλστ) και οι οποίοι ενώνονται µε κοχλιωτά κολάρα (π.χ διπλοί σωλήνες DURVINIL ή αναλόγου). Το κενό µεταξύ των σωλήνων (περίπου 16χλστ) πληρώνεται µε υλικό το οποίο λειτουργεί ως φίλτρο και αποτελείται από κατάλληλης κοκκοµετρίας θερµοπλαστικές σφαίρες ή από χαλαζιακή άµµο. 4

5 Μέσα στο χώρο του ΚΥΤ θα κατασκευαστούν δρόµοι πλάτους 4,0, 5,0.και 8,0 µέτρων µε την ίδια οδοστρωσία των εξωτερικών δρόµων χωρίς ερείσµατα αλλά µε στερεά εγκιβωτισµού από άοπλο σκυρόδεµα διαστάσεων 40Χ20 εκ. Όπου ο δρόµος είναι σε εκσκαφή, κάτω από την οδοστρωσία θα γίνει εξυγίανση µε στραγγιστική στρώση πάχους 0,30µ.που θα αποτελείται από σκύρα 20-40χλστ. ως εξής: πάνω στο διαµορφωµένο έδαφος θα τοποθετηθεί γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών, στη συνέχεια η στραγγιστική στρώση πάχους 0,30µ. και πάνω από αυτό γεωύφασµα φίλτρων στραγγιστηρίων. Στην µια πλευρά του δρόµου θα τοποθετηθεί στραγγιστήριο µε ηµιδιάτρητο σωλήνα Φ30, στον οποίο θα συλλέγονται τα νερά της στραγγιστικής στρώσης όπως φαίνεται στο σχέδιο µε αριθµ Με τις κατάλληλες κλίσεις και τα απαραίτητα φρεάτια και σωλήνες αποστράγγισης τα νερά θα οδηγούνται έξω από το χώρο του ΚΥΤ. 3. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Η αποστράγγιση του χώρου θα γίνει µε αποστραγγιστικά επιφανειακά κανάλια, τα οποία βρίσκονται περιµετρικά του γηπέδου και θα συλλέγουν τα όµβρια από τον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Υ.Τ. και από τα κανάλια καλωδίων, διερχόµενα κάτω από αυτά, µε κατάλληλες κλίσεις. Τα στραγγιστήρια που συλλέγουν τα νερά κάτω από τους δρόµους θα είναι ηµιδιάτρητοι σωλήνες Φ30, και θα συνδεθούν µε τα επιφανειακά κανάλια µέσω φρεατίων. Από εκεί µε τσιµεντοσωλήνες Φ40 θα οδηγούν τα νερά εκτός του χώρου του ΚΥΤ. Λεπτοµέρειες των καναλιών αποστράγγισης των φρεατίων, των στραγγιστηρίων και των τσιµεντοσωλήνων φαίνονται στα σχέδια της Γεν. ιάταξης µε αρ και ΟΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Οι οχετοί καλωδίων θα χρησιµοποιηθούν για την διέλευση των καλωδίων κάτω από δρόµους µε κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων. Σε ορισµένες περιπτώσεις θα είναι δυνατή η επισκεψιµότητα και η διέλευση ανθρώπου. Στα κανάλια τύπου 2ΧΙΙΙ και 3ΧΙΙΙ όπου διασταυρώνονται µε άλλα κανάλια θα αφεθούν ανοίγµατα για τη διέλευση των καλωδίων. Τα κανάλια καλωδίων χρησιµοποιούνται για την διέλευση των καλωδίων σε όλο το γήπεδο και σκεπάζονται µε προκατασκευασµένες ενισχυµένες πλάκες. Κατασκευάζονται από σκυρόδεµα C 20/25 και δοµικό πλέγµα σύµφωνα µε τα σχέδια µε αριθµ , Τα κανάλια καλωδίων καθώς και οι οχετοί θα αποστραγγίζουν τα νερά που τυχόν εισέρχονται µέσα σε αυτά µε κατάλληλες κλίσεις στα αποστραγγιστικά κανάλια µέσω φρεατίων και τσιµεντοσωλήνων Φ40. Λεπτοµέρειες φαίνονται στα σχέδια Τοµών Λεπτοµερειών µε αριθµ

6 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η κατασκευή των βάσεων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα γίνει βάσει των σχεδίων της Σύµβασης. Η ποιότητα του σκυροδέµατος των βάσεων θα είναι C20/25 και ο οπλισµός Β500C.Όπου στα σχέδια των βάσεων αναφέρεται S500s θα τοποθετηθεί Β500C, και θα πληρωθεί µε το αντίστοιχο κονδύλιο. Το βάθος της θεµελίωσης των βάσεων θα καθοριστεί από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο και κατά την κατασκευή τους θα εφαρµοστούν τα ύψη που ορίζονται στα σχέδια. Η θεµελίωση των βάσεων που βρίσκονται στην επιχωµατούµενη περιοχή θα γίνει πάνω σε καλά πατηµένα υλικά επιχώµατος κατηγορίας Ε4. Η θεµελίωση των βάσεων που βρίσκονται σε περιοχή εκσκαφής θα γίνει πάνω σε στρώση εξυγίανσης 0,30µ. µε υλικό κατηγορίας Ε4 αφού προηγουµένως θα έχει διαστρωθεί γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών. Για το λόγο αυτό έχουν οµαδοποιηθεί κατασκευές βάσεων έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εξυγίανση και η διάστρωση του γεωυφάσµατος.. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο µε αριθµ Η υψοµετρική διαφορά της στάθµης θεµελίωσης των βάσεων µέσα σε κάθε οµάδα θα συµπληρωθεί µε άοπλο ισχνό σκυρόδεµα. Οι οριζόντιες διαστάσεις του σκυροδέµατος καθαριότητας (όπου είναι πάχους 10εκ.) θα είναι κατά 0,20 µ. µεγαλύτερες των αντίστοιχων διαστάσεων των βάσεων. Η επιφάνεια των βάσεων που φαίνεται, θα λειανθεί επίπαση µε τσιµέντο. µε το µυστρί αφού προηγηθεί Οι οριζόντιες ακµές των βάσεων θα διαµορφωθούν µε φαλτσογωνιές, ενώ στην επάνω επιφάνεια θα κατασκευαστεί αυλάκι για την αποστράγγιση των νερών της βροχής. Επίσης θα αφεθούν τρύπες για την πάκτωση των µεταλλικών στοιχείων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 6. ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑ ΙΟΥ Στο ΚΥΤ κατασκευάζονται τέσσερις (4) δεξαµενές λαδιού, µία για κάθε συγκρότηµα αυτοµετασχηµατιστή 400 kv. H κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο αρ και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται. 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΤ Το Κτίριο Ελέγχου Κ.Υ.Τ αποτελείται από ένα τµήµα υπογείου και υπερυψωµένο ισόγειο. Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου θα γίνει από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 και Β500C (πλάκες, δοκοί και υποστυλώµατα), σύµφωνα µε τους ισχύοντες 6

7 κανονισµούς. Η εκσκαφή του Κτιρίου θα γίνει σε βάθος 3,0µέτρων. Μετά την ενιαία εκσκαφή και την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής ως ακατάλληλα, θα διαστρωθεί γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών και στη συνέχεια θα γίνει εξυγίανση µε υλικά κατηγορίας Ε4. Το πάχος εξυγίανσης θα είναι 0,50µ. Στη συνέχεια εφαρµόζεται το σχέδιο Τοµές Λεπτοµέρειες και τα σχέδια ξυλοτύπων. Τα εξωτερικά τοιχεία του κτιρίου καθώς και το διαχωριστικό τοιχείο µεταξύ επίχωσης και υπογείου, µέχρι το ύψος του δαπέδου του ισογείου, θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 20 εκ. µε διπλή σχάρα Φ10/20. Τα περιµετρικά τοιχεία του υπογείου, µέχρι το ύψος του φυσικού εδάφους θα µονωθούν από την εξωτερική πλευρά µε ασφαλτοπίληµα. Λεπτοµέρειες φαίνονται στα σχετικά σχέδια. Όλο το δάπεδο του κτιρίου θα διαστρωθεί µε βιοµηχανικά πλακίδια δαπέδου υψηλής αντοχής, µη εφυαλωµένα πάχους τουλάχιστον 11χλστ όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα δε σοβατεπιά θα είναι από τα ίδια πλακίδια. Στους χώρους υγιεινής τα δάπεδα θα διαστρωθούν µε πλακίδια δαπέδου από πορσελάνη. Οι τοίχοι σε ύψος 1,80µ. θα επενδυθούν επίσης από πλακίδια πορσελάνης λευκά εγχώρια, διαστάσεων 15 Χ15 εκ. Τα πλακίδια πριν τοποθετηθούν θα εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. Οι εξωτερικοί τοίχοι του ισογείου θα γίνουν από οπτοπλινθοδοµή και στο κενό θα τοποθετηθεί µονωτικό υλικό. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι µπατικοί και δροµικοί. Το χτίσιµο των οπτοπλινθοδοµών θα γίνει µε ισχυρό ασβεστοκονίαµα. Τα εξωτερικά επιχρίσµατα του κτιρίου θα είναι αρτιφισιέλ χωρίς λάξευση µε λευκό τσιµέντο και λευκό µάρµαρο πάχους 3,5 εκ. σε τρεις στρώσεις. Τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα γίνουν τριπτά µαρµαροκονίας σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 εκ. Τα τοιχεία του υπογείου θα επιχριστούν εσωτερικώς µε πατητή τσιµεντοκονία µετά στεγανωτικού πάχους 2,5 εκ. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου θα χρωµατιστούν µε χρώµα τύπου ΡΕΛΙΕΦ. Οι κατακόρυφοι εσωτερικοί τοίχοι και τα ταβάνια θα χρωµατισθούν µε πλαστικά χρώµατα (χωρίς σπατουλάρισµα ). Οι αποχρώσεις των χρωµάτων θα καθοριστούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. Στην αίθουσα ελέγχου του κτιρίου προβλέπεται να κατασκευαστεί ψευδοροφή από µεταλλικές πλάκες τύπου REVET PHON ή παροµοίου. Οι πλάκες θα είναι κατασκευασµένες από σκληρό αλουµίνιο, µε διαστάσεις 0.60 χ 0.60µ και πάχος 0.5 χλστ. µε τρύπες διαµέτρου 2χλστ. Η εσωτερική πλευρά της πλάκας και στο τµήµα που υπάρχουν οι τρύπες θα καλύπτεται από λεπτή στρώση χαρτί και επάνω σε αυτό µονωτικό υλικό (υαλοβάµβακα ή ορυκτοβάµβακα) για την θερµοµόνωση και ηχοµόνωση. 7

8 Η εξωτερική πλευρά της πλάκας θα έχει χρωµατιστεί µε χρώµα φούρνου. Οι πλάκες θα υποβαστάζονται από ειδικά γαλβανισµένες σιδερένιες λάµες συσφίξεως και θα συνδέονται µε ειδικούς προσθέτας (CLIPS) µε έλασµα διατοµής ΙΙ 2,2χ3,5 εκ και πάχος 1χλστ γαλβανισµένο. Τα ελάσµατα ΙΙ θα τοποθετούνται κάθετα στις λάµες και η απόσταση µεταξύ τους θα είναι 1 µέτρο περίπου. Η ανάρτηση θα γίνεται από την οροφή µε ειδικά τεµάχια αναρτήσεως και ρυθµίσεως σε απόσταση 1 µέτρο µεταξύ τους. Η στέγη του κτιρίου θα είναι ξύλινη µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου και θα εδράζεται πάνω στην πλάκα της οροφής του ισογείου. Κάτω από την ξύλινη στέγη το πάνω µέρος της πλάκας θα µονωθεί µε θερµοµονωτικές πλάκες πάχους 5 εκ. και µε βάρος 25χλγρ/µ3 όπως περιγράφουν οι Τ.Π. Οι σκάλες προβλέπονται να γίνουν από οπλισµένο σκυρόδεµα προστατευτικά σιδερένια κάγκελα. και θα φέρουν Η επένδυση θα γίνει µε λευκό µάρµαρο 3 εκ πάχους για το πάτηµα και 2 εκ. για το ρίχτι. Τα πλατύσκαλα µε λευκό µάρµαρο πάχους 3 εκ. Τα κατώφλια στις πόρτες εισόδου θα επιστρωθούν µε λευκό µάρµαρο πάχους 3 εκ. και πλάτους 30 εκ. τα δε κατωκάσια στις εσωτερικές πόρτες πάχους 3 εκ. και πλάτους 10 εκ. Οι ποδιές των παραθύρων από λευκό µάρµαρο πάχους 2 εκ. το εσωτερικό και 3 εκ. το εξωτερικό µε ποταµό. Οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου που οδηγούν στην αίθουσα ελέγχου θα είναι αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής και θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών που θα υποβάλλει ο Εργολάβος και θα εγκριθεί εγκαίρως από την Υπηρεσία. Οι κλειδαριές θα είναι τύπου YALE ή παρόµοιες της καλύτερης ποιότητας και πρέπει να εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο όπως επίσης και οι χειρολαβές. Τα παράθυρα θα γίνουν αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, θα έχουν διπλά τζάµια πάχους 5 χλστ. το καθένα, µε διάκενο 12 χλστ. τα µεν της κυρίας όψεως ανοιγόµενα, τα δε των υπολοίπων όψεων φεγγίτες. Σχέδια λεπτοµερειών θα υποβάλλει ο Εργολάβος κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές ή πυρασφαλείας (σύµφωνα µε την Μελέτη Πυρασφαλείας). Η πόρτα στην αίθουσα συσσωρευτών θα έχει στο κάτω µέρος ένα τµήµα περσιδωτό για αερισµό. Οι χρωµατισµοί στις ξύλινες πόρτες θα γίνουν σπατουλαριστοί µε ριπολίνες και θα τοποθετηθούν χειρολαβές τύπου ΟΞΑΛ. Η αποχέτευση θα γίνει µε ένα σηπτικό και ένα απορροφητικό βόθρο, όπως φαίνεται στα σχέδια ΣΚ-997 και ΣΚ-998. Η υδραυλική εγκατάσταση του Κτιρίου Ελέγχου θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο Τα είδη υγιεινής του Κτιρίου Ελέγχου θα είναι τα εξής: 8

9 Μία µπαταρία ντουσιέρας, δύο µπαταρίες για νιπτήρα, µια λεκάνη, δύο νιπτήρες 56/42, δύο καθρέπτες 5 χλστ. 65Χ45, δύο εταζέρες πορσελάνης, τρεις πετσετοθήκες πορσελάνης, δύο χωνευτές σαπουνοθήκες πορσελάνης, ένα καζανάκι τύπου Νιαγάρα, µία ντουσιέρα εµαγιέ, ένα κάθισµα λεκάνης πλαστικό, ένα θερµοσίφωνα 80 λίτρων. Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι εγχώρια από την καλύτερη ποιότητα που υπάρχει στο εµπόριο και πριν τοποθετηθούν θα πρέπει να εγκριθούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο. 8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ Για κάθε κτιριακό συγκρότηµα προβλέπονται οι εξής εγκαταστάσεις: α. Υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποχετεύσεως. Αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές που επισυνάπτονται. β. Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, ρευµατοδοτών, θέρµανσης, κίνησης και ηλεκτρικών πινάκων.αυτές θα γίνουν σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές που επισυνάπτονται γ. Εγκατάσταση πυροπροστασίας. Αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές που επισυνάπτονται. δ. Εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων. Αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές που επισυνάπτονται. 9. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Κατασκευάζεται περίφραξη µε κιγκλίδωµα από δοµικό χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ ύψους 1,70µ. µε λάµες πάνω σε τοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου ύψους 1,00µ. Στην κορυφή του κιγκλιδώµατος και πάνω σε κεκλιµένο τµήµα µήκους 0,45µ. και ύψους 0,32µ. τοποθετούνται τρεις σειρές αγκαθωτού σύρµατος. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο µε αρ Κάτω από την περίφραξη που εδράζεται σε εκσκαφή θα γίνει εξυγίανση πάχους 30εκ, µε υλικά λατοµείου κατηγορίας Ε4. Kάτω από την εξυγίανση θα τοποθετηθεί γεωύφασµα διαχωρισµού. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο ιατοµών µε αρ Εξωτερικά της περίφραξης κατασκευάζεται για λόγους γείωσης κανάλι πλάτους 1µ. το οποίο θα έχει ελάχιστο καθαρό βάθος 10εκ.. Το κανάλι θα πληρωθεί µε χαλίκια. Λεπτοµέρειες φαίνονται στο σχέδιο Τοµών Λεπτοµέρειες µε αρ Τµήµα της περίφραξης κατασκευάζεται σε τοίχο αντιστήριξης πρανούς µήκους 484,5µ.. Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν τα παρακάτω τµήµατα τοίχων αντιστήριξης µε περίφραξη: Τµήµα 1-2 µήκους 78,5µ. Τµήµα µήκους 156,7µ. 9

10 Τµήµα µήκους 56µ. Τµήµα µήκους 126,3 µ. Τµήµα µήκους 67 µ. Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο Τοίχοι Αντιστήριξης (µε περίφραξη) µε αρ Τοίχος αντιστήριξης µήκους 63,5 µ. τµήµα 25-26) θα κατασκευαστεί για την στήριξη πρανών στην πλευρά 150kV και κάτω από τους Αυτοµετασχηµατιστές. Τοίχος αντιστήριξης µήκους 79,7µ. (τµήµα 27-36) θα κατασκευαστεί για την στήριξη πρανών στα όρια του οικοπέδου και παράλληλα µε τον εξωτερικό πάνω δρόµο, µεταξύ των σηµείων Α11 και Α 12 του δρόµου. Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο Τοίχοι Αντιστήριξης (χωρίς περίφραξη) µε αρ Καθ όλο το µήκος των τοίχων θα τοποθετηθούν κάθε 1,5µ. οριζοντίως στραγγιστήριοι πλαστικοί σωλήνες διαµέτρου 16εκ. Για ύψη τοίχων µεγαλύτερα από 1,5µ. θα τοποθετηθούν δύο σειρές στραγγιστήριων σωλήνων. Κάτω από όλους τους τοίχους αντιστήριξης που εδράζονται σε εκσκαφή θα γίνει εξυγίανση πάχους 50εκ, µε υλικά λατοµείου κατηγορίας Ε4. Kάτω από την εξυγίανση θα τοποθετηθεί γεωύφασµα διαχωρισµού. Πίσω από τους τοίχους αντιστήριξης που εδράζονται σε εκσκαφή θα γίνει πλήρωση µε σκύρα διαµέτρου µεγαλύτερη από 40mm. Πίσω από τους τοίχους αντιστήριξης που εδράζονται σε επίχωση και έχουν ύψος µεγαλύτερο από 1,5µ. θα τοποθετηθεί κατακόρυφη αποστραγγιστική στρώση µε υλικό τύπου ENKADRAIN ST. Στις δύο κύριες εισόδους του ΚΥΤ θα τοποθετηθούν σιδερένιες πόρτες ανοίγµατος 6,00 µ. από κυµατοειδή λαµαρίνα πάχους 1,5 χλστ.. Το πλαίσιο τους θα γίνει από κοιλοδοκό. Η πόρτες θα είναι συρόµενες, δύο φύλλων. Το ένα φύλλο θα έχει ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0,90Χ2,20 µ. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο µε αρ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝ ΡΩΝ Περιµετρικά της περίφραξης και εντός του Κ.Υ.Τ. είναι τεχνικά δυνατό θα γίνει φύτευση δέντρων. σε ελεύθερους χώρους και όπου 11. ΣΧΕ ΙΑ Για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού του Κ.Υ.Τ. έχουν γίνει τα σχέδια που αναφέρονται παρακάτω.τα σχέδια είναι ενδεικτικά και θα χρησιµοποιηθούν από τους εργολάβους που θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό, για να κοστολογήσουν βάσει αυτών τις διάφορες εργασίες. Τα σχέδια µπορεί να αντικατασταθούν, τροποποιηθούν, συµπληρωθούν ή αναθεωρηθούν τµηµατικά ή στο σύνολό τους ύστερα από την υπογραφή της Σύµβασης 10

11 για την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων (Ηλεκτρικές, Υδραυλικές, Πυροπροστασία, Ασθενή Ρεύµατα, Θέρµανση, Θεµελιακή Γείωση) θα δοθούν εγκαίρως. 1. Σχέδιο αριθµ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 400/150kV, Γενική ιάταξη Κλίµακα 1: Σχέδιο αριθµ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 400/150kV, Γενική ιάταξη Κλίµακα 1: Σχέδιο αριθµ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Πλευρά 400 kv Γενική ιάταξη Κλίµακα 1: Σχέδιο αριθµ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Πλευρά 150 kv Γενική ιάταξη Κλίµακα 1: Σχέδιο αριθµ TOMEΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 6. Σχέδιο αριθµ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΟΜΩΝ 7. Σχέδιο αριθµ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ) Κλίµακα 1:25 8. Σχέδιο αριθµ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ) Κλίµακα 1:25 9. Σχέδιο αριθµ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 10. Σχέδιο αριθµ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΛΩ ΙΩΝ - ΤΟΜΕΣ 11. Σχέδιο αριθµ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ KTHMATΟΛΟΓΙΚΟ 12. Σχέδιο αριθµ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ. 13 Σχέδιο αριθµ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 14. Σχέδιο αριθµ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 15. Σχέδιο αριθµ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ 16. Σχέδιο αριθµ ΌΨΕΙΣ 17. Σχέδιο αριθµ ΤΟΜΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 18. Σχέδιο αριθµ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 19. Σχέδιο αριθµ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 20. Σχέδιο αριθµ Υ/Σ-ΚΥΤ. ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ, ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ 11

12 21. Σχέδιο αριθµ Υ/Σ-ΚΥΤ, ΤΥΠΙΚΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ 22. Σχέδιο αριθµ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟ ΟΥ 6,00µ 23. Σχέδιο αριθµ ΚΤΙΡΙΟ Η/Ν ΠΛΕΥΡΑ 150 kv 24. Σχέδιο αριθµ ΚΤΙΡΙΟ Η/Ν ΠΛΕΥΡΑ 400 kv 25. Σχέδιο αριθµ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ 26. Σχέδιο αριθµ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 27. Σχέδιο αριθµ. ΣΚ-997 ΣΗΠΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ 28. Σχέδιο αριθµ. ΣΚ-998 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ 29. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΑΜ/Σ 30. Σχέδιο αριθµ ΤΟΜΕΣ ΙΑ ΡΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ 31. Σχέδιο αριθµ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΥ 32. Σχέδιο αριθµ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΑΜ/Σ 33. Σχέδιο αριθµ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΑΜ/Σ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ 34. Σχέδιο αριθµ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΩΝ. 35. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ µ 36. Σχέδιο αριθµ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΑ ΙΟΥ 37. Σχέδιο αριθµ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 38. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 8 (πλευρά 150kV) 42. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ W5A 43. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 1 και Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 3Α 47. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 6 (πλευρά 400kV) 50. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 8 (πλευρά 400kV) 12

13 52. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 14Β 53. Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 14 και Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Σχέδιο αριθµ. Β ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Ρ-Ρ 60. Σχέδιο αριθµ. Β ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Η 61. Σχέδιο αριθµ. Β ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Η1 ΓΕΝΙΚΑ Για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ο Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο µηχανικό εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός πρέπει να λειτουργεί καλά και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η χρησιµοποίηση του εξοπλισµού θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του Εργολάβου. Μόλις γίνει η εγκατάσταση του Εργολάβου, αυτός πρέπει να εγκαταστήσει και να εξασφαλίσει δίκτυο υψοµετρικών αφετηριών (ρεπέρ). Το δίκτυο θα είναι εξαρτηµένο από το αρχικό ρεπέρ που τοποθετήθηκε από τη ΕΗ κατά την εγκατάσταση. Ο αριθµός και η θέση των ρεπέρ θα καθοριστούν από τον Εντεταλµένο Εκπρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για την παραπάνω εργασία. Οι εργασίες της χαράξεως, της σηµάνσεως, της εγκαταστάσεως και της εξασφαλίσεως του δικτύου των υψοµετρικών αφετεριών για τη συγκέντρωση στοιχείων για τις διατοµές και τις επιµετρήσεις, θα γίνουν µε έξοδα και φροντίδες του Εργολάβου. Γενικά ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα, να εκτελεί όλες τις τοπογραφικες εργασίες που χρειάζονται για τη χάραξη των θεµελίων, τη χωροστάθµηση, την ίδρυση υψοµετρικών αφετηριών ( ρεπέρ ), για τον έλεγχο των διατοµών, των υψοµετρικών στοιχείων κ.λ.π. Όλο το προσωπικό να είναι ενήλικες και ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Οι εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφαλείας (τεχνικός ασφαλείας, σήµανση, ατοµικός εξοπλισµός κ.λ.π.) 13

14 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

15 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους εργασίες - κονδύλια, που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών Τα κονδύλια αυτά πάρθηκαν υπόψη και για τη σύνταξη των Τευχών ηµοπρατήσεως (Τιµολόγιο) και (Προµέτρηση - Προϋπολογισµός) της Συµβάσεως καθώς και των άρθρων των Τευχών αυτών. ιευκρινίζεται ότι οι τιµές του Τιµολογίου καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του Εργολάβου σχετικά µε τις αντίστοιχες εργασίες, όπως προδιαγράφονται παρακάτω, και ειδικότερα την προµήθεια και την προσκόµιση όλων των υλικών, την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης διαδικασίας, που δεν κατανοµάζεται ρητά στο τεύχος αυτό, αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή, εµπρόθεσµη και ασφαλή εκτέλεση του έργου. TEYXH TEXNIKΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Τ-1 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ Τ-2 : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Τ-3 : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Τ-4 : ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Τ-5 : ΣΙ ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ-6 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Τ-7 : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ Τ-8 : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ Τ-9 : ΜΟΝΩΣΕΙΣ Τ-10: ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τ-11: ΑΡΜΟΙ Τ-12: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ Τ-13: ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Τ-14: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Τ-15: Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ-16: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Τ-17: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ -ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Τ-18: ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τ-19: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ-20: Ο ΟΠΟΙΙΑ Τ-21: ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ-22: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Τ-23: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2

16 Π Ρ O I A Γ Ρ A Φ H T - 1 E K Σ K A Φ E Σ Π E Ρ I E X O M E N A Κονδύλιο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες Κονδύλιο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες Κονδύλιο Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες Κονδύλιο Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Κονδύλιο Καθαρισµός και διαµόρφωση υφισταµένης ανεπένδυτης τάφρου σε κάθε φύσεως εδάφους. Κονδύλιο Αποψίλωση, εκθάµνωση και διαµόρφωση υπάρχοντος γηπέδου. Κονδύλιο Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες & επανεπίχωση. Κονδύλιο Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες & επανεπίχωση. 3

17 EKΣKAΦEΣ Γενικά Oι εργασίες των εκσκαφών θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα σχέδια ή τις εντολές του Eντεταλµένου Mηχανικού της EH σε πάσης φύσεως έδαφος εν ξηρώ ή παρουσία νερού, µε χρήση µηχανικών µέσων της εκλογής του Eργολάβου ή και µε χρήση εκρηκτικών υλών ή και µε τα χέρια. Eκσκαφές που θα πραγµατοποιούνται πέρα από τις προβλεπόµενες στα σχέδια και τις εντολές του Eντεταλµένου Mηχανικού, ο Eργολάβος υποχρεούται να τις επιχώσει χωρίς να πληρωθεί ιδιαίτερα, µε κατάλληλα υλικά που θα εγκριθούν από τον Eντεταλµένο Mηχανικό της EH και σύµφωνα µε τις µεθόδους συµπυκνώσεως των υλικών αυτών που περιγράφονται στην Προδιαγραφή T-2. Στις περιπτώσεις που εκσκαφές αφορούν θεµελίωση τεχνικών έργων και γίνουν σε µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο βάθος, τότε το υλικό πληρώσεως των επί πλέον εκσκαφών θα είναι οπωσδήποτε ισχνό σκυρόδεµα και η δαπάνη θα βαρύνει τον Eργολάβο. Για την ασφαλή εργασία µέσα στα ορύγµατα, ο Eργολάβος υποχρεούται στην αντιστήριξη των πρανών του ορύγµατος, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Oι πυθµένες εκσκαφής θα διατηρούνται καθαροί σε ξηρές και σταθερές συνθήκες. Tα προϊόντα εκσκαφής, είτε θα µεταφέρονται σε θέσεις προς προσωρινή απόθεση για να επαναχρησιµοποιηθούν (τα κατάλληλα για επιχώσεις), είτε θα αποµακρύνονται και θα απορρίπτονται (τα ακατάλληλα και πλεονάζοντα). H καταλληλότητα ή µη θα αποφασίζεται από τον Eντεταλµένο Mηχανικό της EH. Tα ακατάλληλα και πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απορρίπτονται σε µέρη που επιτρέπουν οι τοπικές αρχές. 1.1 Γενικές εκσκαφές Σαν γενικές εκσκαφές χαρακτηρίζονται οι εκσκαφές που θα γίνουν επί πάσης φύσεως έδαφος για να διαµορφωθεί το γήπεδο και η σκάφη του δρόµου στην στάθµη που προβλέπεται από την µελέτη. ιευκρινίζεται ότι σαν πλάτος της σκάφης των δρόµων νοείται το πλάτος του δρόµου συν τα στερεά εγκιβωτισµού συν 25 εκ. εκατέρωθεν. Oι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα εγκεκριµένα σχέδια και θα υπολογίζονται βάσει διατοµών που θα ληφθούν προ και µετά την εκσκαφή. Eκσκαφές που θα γίνουν πέραν από τις προβλεπόµενες από το σχέδιο, δεν θα επιµετρηθούν και ο Eργολάβος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τα κενά που τυχόν θα δηµιουργηθούν. Στην τιµή µονάδος του κονδυλίου αυτού περιλαµβάνεται, η εκθάµνωση, η εκχέρσωση και η κοπή δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, η εκρίζωση σε οποιοδήποτε βάθος και η επανεπίχωση της οπής, η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση είτε πρόκειται για αποµάκρυνση ως ακατάλληλα είτε πρόκειται για προσωρινή απόθεση για να χρησιµοποιηθούν προς επανεπίχωση, η τυχόν αποξήλωση ξηρολιθοδοµών ή µικροκατασκευών από ξηρολιθοδοµές, η τελική διαµόρφωση του γηπέδου µε διαµορφωτήρα και οδοστρωτήρα, η 4

18 διαµόρφωση των πρανών και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την σωστή εκτέλεση των εκσκαφών. H κατάταξη των εκσκαφών (χαρακτηρισµός) ανάλογα µε την φύση του εδάφους γίνεται σε δύο κατηγορίες βάσει της Π.Τ.Π. Χ1: α. Έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες β. Έδαφος βραχώδες Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3 της Π.T.Π. X1 του Y E η κατάταξη (ο χαρακτηρισµός) των εκσκαφών θα γίνεται από Επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τον ιευθυντή της ιευθύνσεως Νέων Eργων Mεταφοράς, µετά από αίτηση του Αναδόχου, παρουσία και του Αναδόχου του έργου κατά την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών. Στη συνέχεια θα συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο Kατατάξεως Εκσκαφών. Γι' αυτή την εργασία προβλέπεται το εξής κονδύλιο: Kονδύλιο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες H τιµή αναφέρεται σε ένα (1) κυβικό µέτρο (µ 3 ) εκσκαφών που έγιναν σύµφωνα µε τα παραπάνω. Kονδύλιο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες H τιµή αναφέρεται σε ένα (1) κυβικό µέτρο (µ 3 ) εκσκαφών που έγιναν σύµφωνα µε τα παραπάνω. 1.2 Eκσκαφές Τεχνικών Έργων Σαν εκσκαφές Τεχνικών Έργων χαρακτηρίζονται οι εκσκαφές που γίνονται για την κατασκευή των βάσεων του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, τα θεµέλια και τα υπόγεια των κτιρίων, τα κανάλια καλωδίων και αποστραγγίσεως, των πλακοσκεπών και σωληνωτών οχετών και όλων των άλλων τεχνικών έργων που περιλαµβάνονται στη µελέτη. Όταν το βάθος εκσκαφής που ορίζεται από την µελέτη ή από τις γραπτές εντολές του Eντεταλµένου Mηχανικού της EH είναι µικρότερο από τα 2,00 µ. το θεωρητικό πλάτος των εκσκαφών αυξάνεται κατά 25 εκ. για την κάθε παρειά του ορύγµατος, θεωρούµενη κατακόρυφη και ο όγκος των εκσκαφών υπολογίζεται µε το νέο πλάτος (θεωρητικό συν 2X0,25 µ.). Όταν το βάθος εκσκαφής είναι µεγαλύτερο από 2,00 µ. τότε το προβλεπόµενο από τα σχέδια πλάτος αυξάνεται κατά 50 εκ. για την κάθε παρειά, και για όλο το βάθος εκσκαφής, θεωρούµενη κατακόρυφη και ο όγκος των εκσκαφών υπολογίζεται µε το νέο αυτό πλάτος (θεωρητικό συν 2X0,50 µ.). Οι παραπάνω αυξήσεις του πλάτους των εκσκαφών (0,25 ή 0,50) θα επιµετρούνται ανεξαρτήτως της τοποθετήσεως ξυλοτύπου ή όχι. Eφ' όσον απαιτείται ξυλότυπος στις έξω παρειές του τεχνικού έργου, τότε επιµετρείται και ο ξυλότυπος της κατακόρυφης παρειάς και πληρώνεται µε το αντίστοιχο κονδύλιο της προδιαγραφής T-4. 5

19 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την εκσκαφή την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, απόθεση για επαναχρησιµοποίηση των καταλλήλων προϊόντων η απόρριψη των ακαταλλήλων και πλεοναζόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση ως και η επανεπίχωση, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. Γι' αυτή την εργασία προβλέπονται τα εξής κονδύλια: Kονδύλιο Eκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες H τιµή αναφέρεται σε ένα (1) κυβικό µέτρο (µ 3 ) εκσκαφών που έγιναν σύµφωνα µε τα παραπάνω. Kονδύλιο Eκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες H τιµή αναφέρεται σε ένα (1) κυβικό µέτρο (µ 3 ) εκσκαφών που έγιναν σύµφωνα µε τα παραπάνω. 1.3 Καθαρισµός και διαµόρφωση υφισταµένης ανεπένδυτης τάφρου H εργασία αυτή αναφέρεται στη διαµόρφωση και τον καθαρισµό υπαρχούσης τάφρου µε µηχανικά µέσα ή µε τα χέρια σε πάσης φύσεως έδαφος για την σωστή απορροή των νερών. H επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (µ.µ). Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται η αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος µαζί µε την αποψίλωση θάµνων και δένδρων που υπάρχουν µέσα και γύρω από την τάφρο, µικροεκσκαφές και επιχώσεις για την σωστή µόρφωση των κλίσεων, η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής σε µέρη που επιτρέπονται από τις τοπικές αρχές και ότι άλλο χρειάζεται για την σωστή και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας. Γι' αυτή την εργασία προβλέπεται το κονδύλιο: Kονδύλιο 105 Καθαρισµός και διαµόρφωση υφισταµένης ανεπένδυτης τάφρου σε οποιοδήποτε έδαφος H τιµή αναφέρεται σε ένα (1) µέτρο µήκους (µ.µ.) καθαρισµού που έγινε σύµφωνα µε τα παραπάνω. 1.4 Aποψίλωση εκθάµνωση και διαµόρφωση υπάρχοντος γηπέδου Στα γήπεδα που παραδίδονται στον Eργολάβο µε διαµορφωµένες περίπου τις στάθµες ισοπεδώσεως, όπου χρειάζεται, θα γίνονται οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες όπως περιγράφονται στη τεχνική περιγραφή της σύµβασης. Tα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε τόπους όπου επιτρέπονται από τις τοπικές αρχές. H επιµέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά µέτρα (µ 2 ). 6

20 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες των απαραιτήτων χωµατουργικών εργασιών, η αποψίλωση, εκθάµνωση, η φόρτωση, η µεταφορά, η σταλία σε οποιαδήποτε απόσταση και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνο κατασκευή της παραπάνω εργασίας. Γι' αυτή την εργασία προβλέπεται το εξής κονδύλιο: Kονδύλιο 106 Aποψίλωση, εκθάµνωση, και διαµόρφωση υπάρχοντος γηπέδου H τιµή µονάδος αναφέρεται σε ένα (1) τετραγωνικό µέτρο (µ 2 ) πραγµατικής επιφανείας. 1.5 Εκσκαφές Τεχνικών Έργων και επανεπίχωση. Η περιγραφή των εργασιών είναι ίδια µε αυτή της παραγράφου 1.2 µόνο που η επανεπίχωση των τεχνικών έργων δεν θα γίνεται µε τα προϊόντα εκσκαφής, αλλά µε υλικό που θα προσδιορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. Έτσι, τα προϊόντα εκσκαφής θα αποµακρύνονται σε µέρη που επιτρέπεται από τις τοπικές αρχές. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την εκσκαφή, τη φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, καθώς και η δαπάνη προµήθειας των υλικών της επίχωσης, της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση, η δαπάνη εργασίας της επανεπίχωσης και ότι άλλο χρειάζεται για τη σωστή και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας. Γι αυτή την εργασία προβλέπονται τα εξής κονδύλια: Κονδύλιο 107 Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες & επανεπίχωση. Η τιµή αναφέρεται σε ένα (1) κυβικό µέτρο (µ 3 ) εκσκαφών και επανεπίχωσης που έγιναν σύµφωνα µε τα παραπάνω. Κονδύλιο 108 Εκσκαφές τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες & επανεπίχωση. Η τιµή αναφέρεται σε ένα (1) κυβικό µέτρο (µ 3 ) εκσκαφών και επανεπίχωσης που έγιναν σύµφωνα µε τα παραπάνω. 7

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΣΗ : Παπαστράτου 71, Ο.Τ. 23, ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΕΠΑΛ 2007-2013 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 369.000,00 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα