ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ"

Transcript

1 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Σελ. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις 4 1.β Γενικά 4 1.γ Σκοπός της Σύµβασης εργασιών Αναδόχου 5 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ορισµοί Νοµοθεσία, Κανονισµοί & Οδηγίες Περιγραφή εργασιών Αναδόχου 7 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πρόγραµµα εργασιών ιάρκεια σύµβασης Τµηµατικές Πληρωµές ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Έκθεση Εκτίµησης Έργου Τεχνικές Εκθέσεις 1ου & 2ου κύκλου καθαρισµού, συντήρησης, διαχείρισης αποβλήτων Μ.Ε.Ρ Τεχνικές Εκθέσεις σε περίπτωση ατυχήµατος κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου Τεχνικές Εκθέσεις κατά τον τριµηνιαίο έλεγχο των Μ.Ε.Ρ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πολιτική ιασφάλισης Ποιότητας ( Π) Προδιαγραφές για Παραδοτέα Κατάσταση Στοιχείων Υποβολών Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή Συσκέψεις 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Σελ. 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.α ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις Το παρόν κείµενο το οποίο περιγράφει η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προµήθεια υπηρεσιών καθαρισµού, συντήρησης και διαχείρισης των συλλεγόµενων αποβλήτων των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) της Εγνατίας οδού, χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή Περιγράφονται τα γενικά στοιχεία της προµήθειας, οι χρησιµοποιούµενοι όροι και ο σκοπός της σύµβασης. 2. Συµβατικό Αντικείµενο Περιγράφεται το αντικείµενο της προµήθειας 3. Πρόγραµµα & διάρκεια εργασιών - Πληρωµές Περιγράφεται ο τρόπος πληρωµής και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών 4. Παραδοτέα Περιγράφεται το σύνολο των παραδοτέων της προµήθειας 5. Εκτέλεση έργου Περιγραφή των ειδικών απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη µεθοδολογία διαχείρισης της Σύµβασης Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι: Ε.Ο.Α.Ε. Ε.Ο. Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. : Μ.Ε.Ρ.: Εγνατία Οδός Α.Ε. καλείται ο Εργοδότης Εγνατία οδός καλείται το συνολικό έργο για το οποίο προορίζεται η προµήθεια Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδα Ελέγχου Ρύπανσης Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ο.Α.Ε.: Οµάδα Άµεσης Επέµβασης Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Μεµονωµένες Επιχειρήσεις, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ Επιχειρήσεων στις οποίες ανατίθεται η προµήθεια υπηρεσιών του τίτλου 1.β Γενικά Η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων καλύπτει όλα τα στάδια της υλοποίησης ενός έργου από το σχεδιασµό µέχρι και τη λειτουργία του. Για τα τµήµατα της Ε.Ο, αλλά και τις εγκαταστάσεις της, οι Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. που εκδίδονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφορούν τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου, προκειµένου αυτές να πραγµατοποιούνται µε τις µικρότερες δυνατές επεµβάσεις στο περιβάλλον. Η κατασκευή των Μ.Ε.Ρ. κατά µήκος της Ε.Ο, έγινε βάσει των απαιτήσεων των Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο που ισχύουν για το σύνολο του αυτοκινητοδρόµου και ο ρόλος τους είναι η αποφυγή της ρύπανσης των υδάτινων ρεµάτων και άλλων ευαίσθητων περιοχών, από τις ρυπαντικές ουσίες που είτε παρασύρονται από την επιφάνεια της οδού κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων είτε προκύπτουν µετά από τυχαίες διαρροές (µικρής ή µεγάλης έκτασης), λόγω ατυχήµατος, πάνω στην επιφάνεια του αυτοκινητόδροµου. Σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα απόβλητα των Μ.Ε.Ρ., υπάρχει για την Ε.Ο.Α.Ε. κίνδυνος καταγγελιών και επιβολής διοικητικών Σελ. 4

5 κυρώσεων και προστίµων από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΥΑ 19396/1546/97 άρθρο 18, παρ. Β). Επίσης, σύµφωνα µε το Τµήµα ιαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., η Ε.Ο.Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να εκπονεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων και να την υποβάλει στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες µε τη σειρά τους τη διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αυτή πρέπει µεταξύ άλλων να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των παραγόµενων αποβλήτων από τις Μ.Ε.Ρ. Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί περί τις ογδόντα (80) Μ.Ε.Ρ., οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν και συλλέγουν απόβλητα για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους. Το 90% από αυτές χωροθετούνται από Βέροια έως Άραχθο, ενώ οι υπόλοιπες από Μεγάλη Βόλβη έως Νέστο. Για την εύρυθµη λειτουργία των Μ.Ε.Ρ. απαιτείται τακτικός καθαρισµός και συντήρησή τους. Λόγω του ότι το σύνολο ή µέρος των συγκεντρωµένων ρυπαντικών ουσιών (στερεά και ορυκτέλαια) στο εσωτερικό των ΜΕΡ κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα, η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. Σε συνέχεια λοιπόν των παραπάνω, είναι φανερό ότι απαιτούνται τα ακόλουθα: Έλεγχος του συνόλου των Μ.Ε.Ρ. Αποµάκρυνση των επιπλεόντων και φερτών υλικών κατά την φάση του ελέγχου. Καθαρισµός της µονάδας, άδειασµά της, επαναπλήρωσή της, πραγµατοποίηση µικροεπιδιορθώσεων, τοποθέτηση ανταλλακτικών. Μεταφορά και ιάθεση των αποβλήτων σε ειδικά αδειοδοτηµένους χώρους ή/και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Εργαστηριακός έλεγχος αποβλήτων. Απόκριση σε περίπτωση ατυχηµάτων. Συστηµατικός έλεγχος των ΜΕΡ ανά τρίµηνο. Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων. Με το παρόν αντικείµενο εργασιών ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον συστηµατικό έλεγχο, καθαρισµό, συντήρηση και διαχείριση των συλλεγόµενων αποβλήτων των Μ.Ε.Ρ. της Εγνατίας οδού. Επίσης, θα αναλάβει τη συλλογή και ανάλυση δειγµάτων υδάτων από τις Μ.Ε.Ρ. και τους αντίστοιχους αποδέκτες, καθώς και τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων. Οι σχετικές διαθέσιµες µελέτες και στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 1.γ Σκοπός της Σύµβασης εργασιών Αναδόχου Ο γενικός σκοπός της σύµβασης είναι ο συστηµατικός έλεγχος, καθαρισµός, συντήρηση και διαχείριση των συλλεγόµενων αποβλήτων των Μ.Ε.Ρ. της Εγνατίας οδού βάσει των απαιτήσεων τις ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Επίσης, η συλλογή και ανάλυση δειγµάτων υδάτων από τις Μ.Ε.Ρ. και τους αντίστοιχους αποδέκτες, καθώς και η σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η βέλτιστη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των Μ.Ε.Ρ., θα επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών και θα συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποσταλλούν στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελ. 5

6 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.1 Ορισµοί Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.): Οι Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.) ή διεθνώς διαχωριστές υδρογονανθράκων, είναι συσκευές µηχανικής λειτουργίας που σκοπό έχουν τον διαχωρισµό των ελαφρών πτητικών και µη σαπωνοποιούµενων υδρογονανθράκων (περιλαµβανοµένων και των λιπαντικών) από το νερό. Οι διαχωριστές πολύ συχνά εξοπλίζονται και µε διατάξεις κατακράτησης λάσπης ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι ακόµα πιο ικανοποιητικό. Η λειτουργία των διαχωριστών γίνεται µε µηχανικό τρόπο βασισµένο στην εκµετάλλευση των µηχανικών χαρακτηριστικών των προς επεξεργασία υγρών. Οι Μ.Ε.Ρ. µεταξύ άλλων χρησιµοποιούνται στους αυτοκινητόδροµους σε σηµεία που νερά από την αυξηµένη κυκλοφορία καταλήγουν σε ευαίσθητους αποδέκτες (πηγές, πηγάδια, ζώνες µε υπόγεια νερά, βιοτόπους και προστατευόµενες ζώνες, ποτάµια, λίµνες από φράγµατα κλπ.) η πιθανή ρύπανση των οποίων µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα (φυσικό περιβάλλον, στην υγεία των ανθρώπων και της πανίδας, στην διατήρηση της χλωρίδας). Οι Μ.Ε.Ρ. που κατασκευάζονται στα προαναφερόµενα σηµεία δέχονται τα όµβρια συνήθως νερά που ανακατεύονται µε κατάλοιπα υδρογονανθράκων και δεσµεύουν τις προσµείξεις, αφήνοντας στην έξοδο καθαρό νερό που µπορεί να ρέει ελεύθερο προς τους φυσικούς αποδέκτες που προστατεύονται. Χηµική Ανάλυση ειγµάτων Υδάτων: Το νερό ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται θα πρέπει να έχει συγκεκριµένες συγκεντρώσεις σε χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς. Στην περίπτωση της χηµικής ανάλυσης υδάτων που επηρεάζονται από τη λειτουργία ενός αυτοκινητοδρόµου, θα πρέπει να παρακολουθούνται συγκεκριµένες παράµετροι, που σχετίζονται µε την κυκλοφορία των οχηµάτων, τη φθορά των ελαστικών τους, τη φθορά του ασφαλτοτάπητα, τη χρήση αντιπαγετικών υλικών, κλπ. Οι δειγµατοληψίες θα πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός της Μ.Ε.Ρ., στην έξοδο της Μ.Ε.Ρ., καθώς και στον αποδέκτη. Απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος: Κατά τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου ενδέχεται να συµβούν έκτακτα περιστατικά/ατυχήµατα τα οποία να έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη ρυπαντικών φορτίων (λάδια, πετρέλαια, βενζίνες, άλλα επικίνδυνα φορτία) επί του οδοστρώµατος ή/και εντός των Μ.Ε.Ρ. Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνεται άµεσα ο Ανάδοχος και σπεύδει στην περιοχή του ατυχήµατος για να επιληφθεί του καθαρισµού. 2.2 Νοµοθεσία, Κανονισµοί & Οδηγίες Για την εκπόνηση των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν Αντικείµενο Εργασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/ ) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/91 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορεύµατα και άλλες διατάξεις». ΚΥΑ 13588/725/ΦΕΚ 383/ «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και σε αντικατάσταση της υπ αρ /1546/1997 ΚΥΑ». Σελ. 6

7 ΚΥΑ 24944/1159/ΦΕΚ 791Β / «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» σε συµµόρφωση και µε το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. Κ.Υ.Α. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)...» (ΦΕΚ 287 Β). Κανονισµός ΕΚ υπ αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων. Ν. 1741/87 µε θέµα την Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων...» (ADR) (ΦΕΚ 225 Α) Αδειοδότηση Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων. Μητρώο Φορέων ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ. καθώς και το σύνολο της ισχύουσας κατά το διάστηµα εκπόνησης των εργασιών νοµοθεσίας και των διατάξεων και εγκυκλίων του ΥΠΕΚΑ. Η µελέτη θα λαµβάνει υπ όψη επίσης και τους κατά περίπτωση εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 2.3 Περιγραφή εργασιών Αναδόχου A. Έλεγχος Μ.Ε.Ρ. & Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Ο Ανάδοχoς θα πραγµατοποιεί τις ακόλουθες εργασίες: Άνοιγµα καλυµµάτων φρεατίων. Οπτικό έλεγχο της κατάστασης της δεξαµενής, της στάθµης νερού, της ύπαρξης επιπλεόντων εντός του πρώτου κυρίως θαλάµου. Έλεγχο µε δείκτη και καταγραφή του βάθους του ιζήµατος λάσπης στην παγίδα λάσπης, έλεγχο µε δείκτη και καταγραφή του πάχους στρώσης ελαίων και υδρογονανθράκων στον δεύτερο θάλαµο, έλεγχο λειτουργίας της βαλβίδας αποµόνωσης, έλεγχο του φρεατίου εξόδου. Έλεγχο της δεξαµενής τοξικών αποβλήτων για το αν είναι άδεια. Έλεγχο καθαρότητας και λειτουργικότητας των συρταρωτών βαλβίδων. Κλείσιµο των καλυµµάτων. Καθαρισµό και συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου. Συµπλήρωση φυλλαδίου ελέγχου. Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πραγµατοποιούνται ανά τρίµηνο κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης και όχι κατά το τρίµηνο που εκτελούνται οι εργασίες της παραγράφου 2.3 Β. Β. Καθαρισµός, Συντήρηση, Μεταφορά, ιαχείριση αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. Β1. Καθαρισµός, άδειασµα, επαναπλήρωση, επιδιορθώσεις Μ.Ε.Ρ. Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί τις ακόλουθες εργασίες: Αποµάκρυνση επιπλεόντων και φερτών υλικών. Άδειασµα της µονάδας µε κατάλληλο µέσον για άντληση Αποθήκευση και µεταφορά των λυµάτων Εσωτερικός έλεγχός της από εξειδικευµένο προσωπικό. Έλεγχος οπτικός µετά την απόπλυση της µονάδας µε νερό υπό πίεση και άδειασµα. Βαφή των επιφανειών εάν διαπιστωθούν γδαρσίµατα, µε εγκεκριµένα από τον προµηθευτή υλικά και τήρηση των οδηγιών του εργοστασίου για την εφαρµογή. Πλύση του φίλτρου στην θέση του (δεν αποµακρύνεται) µε νερό υπό πίεση εφόσον είναι φίλτρο µικροκυλίνδρων. Φίλτρο συσσωµάτωσης από άλλης µορφής σπογγώδες υλικό θα πρέπει να ελέγχεται και να αντικαθίσταται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σελ. 7

8 Έλεγχος και καθαρισµός φρεατίου µερισµού. Γρασάρισµα των συρταρωτών βαλβίδων. Καθαρισµός και αποµάκρυνση εσχαρισµάτων. Αναπλήρωση των θαλάµων των Μ.Ε.Ρ. µε καθαρό νερό είτε από το αποθηκευµένο προσωρινά εντός του οχήµατος είτε εντός του χώρου προσωρινής απόθεσης (δεξαµενή τοξικών αποβλήτων). Συµπλήρωση φυλλαδίου µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, κατά προτίµηση την χρονική περίοδο Μαΐου Ιουνίου, και πάντα ύστερα από συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Β2. Μεταφορά Αποβλήτων Τα κάθε µορφής υγρά ή στερεά απόβλητα που θα συγκεντρωθούν από τις Μ.Ε.Ρ. µεταφέρονται στους κατάλληλους αποδέκτες. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από µεταφορείς εφοδιασµένους µε ειδική άδεια µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Β3. ιάθεση & ιαχείριση Αποβλήτων Ο Ανάδοχός θα πρέπει να διαχειρίζεται τα παραγόµενα από τις Μ.Ε.Ρ. απόβλητα, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Β4. ειγµατοληψία και Χηµική Ανάλυση των συλλεγόµενων από τις Μ.Ε.Ρ. αποβλήτων και των υδάτων των αποδεκτών κατά µήκος της Εγνατίας οδού Ο Ανάδοχός θα πραγµατοποιεί δειγµατοληψίες τόσο εντός των Μ.Ε.Ρ. όσο και στις εξόδους τους, καθώς και στους υδάτινους αποδέκτες, προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατική λειτουργία τους προς όφελος του περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση των δειγµατοληψιών και των χηµικών αναλύσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει µε την έναρξη της σύµβασης να υποβάλλει στην Υπηρεσία πρωτόκολλα δειγµατοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, προκειµένου να εγκριθούν. Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης στην είσοδο και έξοδο των Μ.Ε.Ρ. και µια φορά στον αποδέκτη. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει δειγµατοληψίες και αναλύσεις σε επιπλέον 50 σηµεία που θα του υποδειχθούν. Ο µέγιστος αριθµός δειγµάτων που πρόκειται να αναλυθούν ανέρχεται στα 450. Γ. Απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο δύο (2) τουλάχιστον ατόµων Τεχνολογικής ή/και Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, καθώς και κατάλληλα εξοπλισµένο όχηµα (µηχανήµατα, εργαλεία και υλικά) προκειµένου να αποκρίνεται άµεσα και επί 24ωρου βάσεως, σε περιπτώσεις ατυχηµάτων επί της οδού, που αφορούν στον καθαρισµό των δεξαµενών Μ.Ε.Ρ. και του οδοστρώµατος, από µεταφερόµενα φορτία όπως λάδια, πετρελαιοειδή, άλλα επικίνδυνα φορτία. Το προσωπικό και ο εξοπλισµός του οχήµατος θα υποβληθούν µε την έναρξη της σύµβασης και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την έδρα του συγκεκριµένου συνεργείου, προκειµένου να ειδοποιείται από τους κατά τόπους επιβλέποντες των Περιφερειακών Υπηρεσιών ή/και τις Ο.Α.Ε. του Αναδόχου Συντήρησης ή/και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Τροχαία, Πυροσβεστική). Προτείνεται η έδρα του συνεργείου να είναι η Θεσσαλονίκη. Ως µέγιστος χρόνος απόκρισης θεωρούνται οι 4 ώρες από τη στιγµή που θα ειδοποιηθεί ο Προµηθευτής, ανάλογα πάντα µε την απόσταση του σηµείου του συµβάντος από την έδρα του. Σελ. 8

9 Για το σύνολο των εργασιών που θα εκτελέσει ο Προµηθευτής θα έχει την αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών διεξαγωγής της κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της λοιπής κείµενης Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο της Σ.Υ.. Σύνταξη & Υποβολή Τεχνικών Εκθέσεων Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικές Εκθέσεις αναφοράς του συνόλου των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι και τη φάση της τελικής διαχείρισης των αποβλήτων, µε συνηµµένα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αδειοδότησης, µεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων. Στις προαναφερόµενες εκθέσεις θα πρέπει να αναφέρεται και το σύνολο των προβληµάτων και έκτακτων περιστατικών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό/χρονοδιάγραµµα εργασιών. Ε. Εξοπλισµός Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο προσωπικό 6 ατόµων, 2 οχήµατα τύπου VAN µε κατάλληλο εξοπλισµό και 2 βυτιοφόρα. Στο σύνολο των οχηµάτων θα πρέπει να τοποθετηθεί ορυφορικό Σύστηµα ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων. Αναλυτικά ο εξοπλισµός περιγράφεται στο Παράρτηµα Β. Σελ. 9

10 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 3.1 Πρόγραµµα εργασιών Το Πρόγραµµα των εργασιών θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µε την Έκθεση Εκτίµησης Έργου προκειµένου να εγκριθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. Ο προγραµµατισµός των εργασιών θα εξαρτηθεί από το χρόνο υπογραφής της σύµβασης, ούτως ώστε οι εργασίες να γίνουν την κατάλληλη, από κλιµατικής άποψης, περίοδο. 3.2 ιάρκεια σύµβασης Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 18 µήνες. 3.3 Τµηµατικές Πληρωµές Η τµηµατική αµοιβή θα είναι η εξής: 1. Ολοκλήρωση του κύκλου Καθαρισµού, Συντήρησης, Μεταφοράς, ιαχείρισης αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. Έκτακτες αποκρίσεις - Υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης Α Κύκλου στην ΕΟΑΕ Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης Α Κύκλου από την ΕΟΑΕ 2. Έλεγχος Μ.Ε.Ρ. & Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Έκτακτες αποκρίσεις Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης στην ΕΟΑΕ Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης από την ΕΟΑΕ Τµηµατική Αµοιβή : 30 % του συµβατικού ποσού µε την έγκριση : 10 % του συµβατικού ποσού µε την έγκριση Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει δύο (2) κύκλους καθαρισµού και τέσσερις (4) ελέγχους. Οι τµηµατικές αµοιβές θα καταβάλλονται βάσει προκαθορισµένων κύκλων εργασιών που θα οριστούν στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση πάντα µε την Υπηρεσία και βάσει του χρόνου υπογραφής της εν λόγω Σύµβασης. Η επίβλεψη της σύµβασης θα γίνει από τη ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης. Σελ. 10

11 4. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 4.1 Έκθεση Εκτίµησης Έργου Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα υποβληθεί αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και θα αναφέρονται σ αυτήν αναλυτικά η µεθοδολογία των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν, το προσωπικό και ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί, το χρονοδιάγραµµα εργασιών. 4.2 Τεχνικές Εκθέσεις 1ου & 2ου κύκλου καθαρισµού, συντήρησης, διαχείρισης αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. Η Τεχνική Έκθεση θα υποβάλλεται µε την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε κύκλου και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Θέση Μ.Ε.Ρ./Φωτογραφική Τεκµηρίωση Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν Αναφορά προβληµάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών Προσωπικό και εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε Άδειες συλλογής, µεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας Πιστοποιητικά διάθεσης αποβλήτων για κάθε φορτίο ξεχωριστά. Θέσεις δειγµατοληψιών/φωτογραφική Τεκµηρίωση Αποτελέσµατα χηµικών αναλύσεων Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων βάσει των οριακών τιµών της νοµοθεσίας. 4.3 Τεχνικές Εκθέσεις σε περίπτωση ατυχήµατος κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου που αφορά στον καθαρισµό των Μ.Ε.Ρ. ή/και του οδοστρώµατος, ο Ανάδοχος θα πρέπει, µε το πέρας του περιστατικού, να συντάξει και να υποβάλλει στην υπηρεσία Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα: Περιοχή ατυχήµατος Περιγραφή ατυχήµατος Περιγραφή των ενεργειών που έγιναν για την αντιµετώπιση του περιστατικού Προσωπικό, εξοπλισµός και υλικά που χρησιµοποιήθηκαν Φωτογραφική τεκµηρίωση 4.4 Τεχνικές Εκθέσεις κατά τον τριµηνιαίο έλεγχο των Μ.Ε.Ρ. Ανά τρίµηνο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί ελέγχους στις Μ.Ε.Ρ. µε το πέρας των οποίων θα πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνική Έκθεση µε περιγραφή των ευρηµάτων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Θέση Μ.Ε.Ρ./Φωτογραφική Τεκµηρίωση Αναλυτική περιγραφή του ελέγχου και των ευρηµάτων του Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. 5 (πέντε) αντίγραφα της κάθε Τεχνικής Έκθεσης και 2 (δύο) ηλεκτρονικά αντίγραφα (CD). Σελ. 11

12 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Πολιτική ιασφάλισης Ποιότητας ( Π) Η ΕΟΑΕ απαιτεί από κάθε µελετητή, γνωµοδότη, σύµβουλο ή προµηθευτή την τήρηση διαδικασιών σωστής πρακτικής. Τέτοιες βασικές διαδικασίες είναι: ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων στοιχείων. Τα τεύχη θα περιλαµβάνουν πίνακα περιεχοµένων και εισαγωγή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία και οι παραδοχές που εφαρµόσθηκαν. Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη καθώς και του ελεγκτή. Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου των εργασιών της Σύµβασης. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών εβδοµαδιαίων σηµειώσεων προόδου για την καταγραφή της προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό των προβληµάτων. 5.2 Προδιαγραφές για Παραδοτέα Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Όλες οι µελέτες θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. (τυποποιηµένη Πινακίδα). Τα υποβληθέντα εκτυπωµένα σχέδια θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην τυποποιηµένη Πινακίδα του Σχεδίου, το όνοµα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από το οποίο προήλθαν και την ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT) της τελευταίας, εγκεκριµένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση αναγραφής της κλίµακας του σχεδίου). Κάθε όνοµα αρχείου θα πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε Σύµβαση. Όλα τα ονόµατα αρχείων θα πρέπει να είναι γραµµένα µε αγγλικούς και όχι ελληνικούς χαρακτήρες, και να ακολουθούν το σύστηµα 8-3 (έως οκτώ χαρακτήρες για το filename και έως 3 χαρακτήρες για το extension). 5.3 Κατάσταση Στοιχείων Υποβολών 1. Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Ανάδοχος: θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων καταγράφοντας όλα τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθµό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου, θα επισυνάπτει στην υποβολή µία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραµµα MS Excel και ένα έντυπο αντίγραφο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων. 2. Όταν η ΕΟΑΕ αποφασίσει για τον χαρακτηρισµό της υποβολής, θα περιλαµβάνει την Κατάσταση Στοιχείων στην επίσηµη απάντηση, προσθέτοντας το χαρακτηρισµό έγκρισης κάθε εγγράφου του Κουτιού Υποβολής καθώς και το γενικό χαρακτηρισµό του Κουτιού. Συντοµογραφίες των καταστάσεων έγκρισης: App 1 Εγκρίνεται App 2 Εγκρίνεται µε Παρατηρήσεις Σελ. 12

13 R&R Mix S/S Αναθεώρηση και Επανυποβολή Μέρος της υποβολής εγκρίνεται και µέρος αυτής απορρίπτεται Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον 3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Ανάδοχος: θα ενηµερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Υποβολής ώστε να φαίνεται ο χαρακτηρισµός έγκρισης των εγγράφων που εκδόθηκαν παλαιότερα και ο αριθµός αναθεώρησης των εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή. θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Υποβολής. 5.4 Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή 1. Για όλες τις µελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ (APPROVED) και µόνον για αυτές, θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό θα υποβάλλεται µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από την Ε.Ο.Α.Ε. 2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο θα πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και θα φέρει τα εξής: Α. Όνοµα εταιρείας Β. Είδος παραδοτέου Γ. Ηµεροµηνία παραγωγής. 3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές θα πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους (INDEX) σε Word ή text file και θα πρέπει να παραδίδονται σε CD-ROM ή Zip Disks ή δισκέτες 3.5 in. Συνιστάται όµως η χρήση CD-ROM. 4. Τα περιεχόµενα (INDEX) θα πρέπει να αναφέρουν: Την δοµή των αρχειοκαταλόγων του CD-ROM (Directory Structure) To όνοµα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. Ηµεροµηνία τελευταίας µεταβολής κάθε αρχείου. Το θέµα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συµπεραίνεται άµεσα από το όνοµα του αρχείου. Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Μελετητής κρίνει ότι θα βοηθήσουν την ΕΟΑΕ κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν) 5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα εκτυπωµένα σχέδια. 6. ε θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισµένων χαρτών και σχεδίων, παρά µόνο αν αυτό ζητηθεί από την ΕΟΑΕ σε ειδικές περιπτώσεις. 7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και όχι σπασµένο σε περισσότερα του ενός αρχεία. 8. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση των παρακάτω: Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά προτίµηση στο format του DGN (Microstation). Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης στο παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή του DXF ή του DWG. Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell libraries), και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση της δηµιουργίας τους. Σελ. 13

14 5.5 Συσκέψεις Με την υπογραφή της σύµβασης, θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη (έναρξη του προγράµµατος εργασιών) µεταξύ του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, της ιεύθυνσης ιαχείρισης ικτύου του Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης, και του Αναδόχου στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την κάθε σύσκεψη. Στην Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα προτείνεται πρόγραµµα συσκέψεων από τον Ανάδοχο. Σελ. 14

15 Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2012 ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θάλεια Βαλκούµα Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος ηµήτρης Ευαγγελίδης ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την 669/4/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Βάια Τσανταρλιώτου Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συµβάσεων Αθανάσιος Ματθαίου Ε/Χ Τοµεάρχη Λειτουργίας Εκµετάλλευσης και Συντήρησης Για τον «Προµηθευτή» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Σελ. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΟΑΕ ΑΡ. ΚΥΤ : «Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης» Σελ. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β A. ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα διαθέσει: για τις εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, µεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων των Μ.Ε.Ρ. (είτε συστηµατικές είτε έκτακτες), κατ ελάχιστο, 2 βυτιοφόρα. για τις εργασίες ελέγχου των Μ.Ε.Ρ. και καθαρισµού του περιβάλλοντα χώρου των Μ.Ε.Ρ. κατ ελάχιστο, 1 όχηµα κατά προτίµηση τύπου VAN/mini VAN. για τις εργασίες απόκρισης και καθαρισµού σε περίπτωση ατυχήµατος, κατ ελάχιστο, 1 όχηµα κατά προτίµηση τύπου VAN/mini VAN. Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN/mini VAN Τα οχήµατα θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστο: Έναν (1) περιστρεφόµενο πορτοκαλί φάρο εµπρός Τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για τη αντιµετώπιση ατυχήµατος κατά το οποίο υπάρχει διαρροή µεταφερόµενων φορτίων όπως : λάδια, πετρελαιοειδή, άλλα επικίνδυνα φορτία. Γ. ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (FLEET MANAGEMENT) Το σύνολο των οχηµάτων του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει ορυφορικό Σύστηµα ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων. Η εφαρµογή του συστήµατος έχει ως σκοπό τον άµεσο και ακριβή προσδιορισµό της κατάστασης, των διαδροµών, των θέσεων, του χρόνου κίνησης κάθε οχήµατος µηχανήµατος. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της οργάνωσης και της διαχείρισης των κινήσεων των οχηµάτων µηχανηµάτων και η αυξηµένη ασφάλεια του οδηγού και του οχήµατος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης να θέσει σε εφαρµογή το σύστηµα διαχείρισης στόλου, µε σύµβαση που θα συνάψει µε Σύµβουλο, που δραστηριοποιείται, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αντικείµενο των συστηµάτων διαχείρισης στόλου οχηµάτων. Ο Ανάδοχος θα παράσχει, µέσω του Συµβούλου, την απαραίτητη εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΟΑΕ. Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα παρέχονται µέσω του Συµβούλου, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της ΕΟΑΕ, υποστήριξη και συντήρηση του συστήµατος καθώς και τυχόν αναβαθµίσεις αυτού. Σε περίπτωση αναβάθµισης του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει εγγράφως την ΕΟΑΕ και η όλη διαδικασία δε θα πρέπει να δηµιουργήσει προβλήµατα στη λειτουργία της εφαρµογής. Πρόσβαση στην εφαρµογή και το λογισµικό θα έχουν από πλευράς ΕΟΑΕ τα άτοµα για τα οποία θα ενηµερωθεί εγγράφως ο Προµηθευτής. Γενικά, το σύστηµα διαχείρισης (συσκευές, εξοπλισµός, λογισµικό, GSM/GPRS κ.λπ.) θα το παρέχει ο Σύµβουλος, ο οποίος θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης του. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την έγκαιρη εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού στα οχήµατα µηχανήµατα καθώς και για τη λειτουργία του λογισµικού. Το σύστηµα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία µε την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Σελ. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΛΙΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 1 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Κάτω από το δυτικό ακρόβαθρο του δεξιού κλάδου της γέφυρας Τ5. (Χ.Θ ) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) Χ: 21 ο 00'24,76'' Υ 39 o 42'57,85'' 2 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Μετά το ανατολικό ακρόβαθρο του δεξιού κλάδου της γέφυρας Τ5. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 00'35,4'' Υ 39 o 42'54,2'' 3 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Πριν τη σήραγγα Τ6. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 00'46,8'' Υ 39 o 42'53,0'' 4 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Στο δεξιό κλάδο της γέφυρας Τ9. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 02'49,8'' Υ 39 o 44'02,0'' 5 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Κάτω από το ακρόβαθρο Α2 της γέφυρας Τ10. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 04'08,1'' Υ 39 o 44'32,4'' 6 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Στο δεξιό κλάδο του υπό παράδοση τµήµατος, στο ύψος του αντίβαρου. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 03'10,6'' Υ 39 o 44'08,9'' 7 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Στον αριστερό κλάδο πριν το Τεχνικό Τ13. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' 8 Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ- Α/Κ Ω ΩΝΗΣ (Α/Κ 03- Α/Κ 04) Στην είσοδο της σήραγγας Σ2 του τµήµατος 1.2.3, αριστερά Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Στην έξοδο της σήραγγας Ανθοχωρίου. Στην έξοδο της σήραγγας Βοτονοσίου, δεξιά. Στην είσοδο της σήραγγας ύο Κορυφών, δεξιά Στην έξοδο της σήραγγας Καλαµιών. Χ: 21 ο 07'13,1'' Υ 39 o 45'24,6'' Χ: 21 ο 07'59,4'' Υ 39 o 45'14,2'' Χ: 21 ο 08'17,3'' Υ 39 o 45'09,4'' Χ: 21 ο 10'04,1'' Υ 39 o 45'33,9'' 13 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στο δυτικό ακρόβαθρο της γέφυρας Τ8, µεταξύ των κλάδων. Χ: 21 ο 17'13,5'' Υ 39 o 47'05,7'' Σελ. 18

19 Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) 14 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στον αριστερό κλάδο, στην είσοδο του Κ.Ο.4 Χ: 21 ο 17'01,6'' Υ 39 o 47'13,3'' 15 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στη συµβολή του Κ.Ο.2 και του Κ.Ο.3, µετά την έξοδο της Σήραγγας Μαλακασίου Β. Χ: 21 ο 16'41,0'' Υ 39 o 47'23,2'' 16 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στην προβλεπόµενη περιοχή των διοδίων, κάτω από το ανατολικό ακρόβαθρο της γέφυρας Γ7. Χ: 21 ο 15'53,0'' Υ 39 o 47'23,0'' 17 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στον αριστερό κλάδο του ηµικόµβου Ανηλίου, απέναντι από αποθήκη άλατος. Χ: 21 ο 12'13,1'' Υ 39 o 45'49,3'' 18 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στην έξοδο Σήραγγας Μετσόβου στο ακρόβαθρο της Γ1. Χ: 21 ο 15'00,4'' Υ 39 o 46'23,4'' 19 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στην περιοχή του µεγάλου ορύγµατος, στη συµβολή των δασικών δρόµων πριν τη Σήραγγα Κωσταράκου. Χ: 21 ο 15'22,0'' Υ 39 o 46'55,0'' 20 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' 21 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' 22 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'08,1'' Υ 39 o 44'32,4'' 23 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'47,1'' Υ 39 o 45'03,2'' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Έξοδος Σήραγγας Σ1, µε κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Έξοδος Σήραγγας Σ1, µε κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Έξοδος Σήραγγας Σ1, µε κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Μεταξύ Σ2.1 - ΚΕΣ Σ2 - Γ2 κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) Χ: 22 o 14'00,8'' Υ:40 o 28'53,5'' Χ: 22 o 13'43,8'' Υ:40 o 28'16,5'' Χ: 22 o 13'36,9'' Υ:40 o 28'06,2'' Χ: 22 o 11'55,3'' Υ:40 o 26'36,2'' Σελ. 19

20 Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Μεταξύ Σ5- Σ6 κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Μεταξύ Σ5- Σ6 κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Α/Κ Αν. Σιάτιστας Έξοδος Κλάδου Σιάτιστας - Γρεβενών (Χ.Θ ) Μετά τον Α/Κ Αν. Σιάτιστας προς Γρεβενά (Χ.Θ ) Μετά τον Α/Κ Αν. Σιάτιστας προς Γρεβενά (Χ.Θ ) Μετά τον Α/Κ Αν. Σιάτιστας προς Γρεβενά (Χ.Θ ) Στον Α/Κ 09B, στον κλάδο προς Καστοριά Στον Α/Κ 09B, στον κλάδο προς Καστοριά Στον Α/Κ 09B, στον κλάδο προς Καστοριά Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) Χ: 22 o 10'49,3'' Υ:40 o 24'58,7'' Χ: 22 o 10'45,6'' Υ:40 o 24'45,8'' Χ: 21 o 34'44,0'' Υ:40 o 14'09,5'' Χ: 21 o 34'38,8'' Υ:40 o 14'04,5'' Χ: 21 o 34'33,0'' Υ:40 o 13'59,6'' Χ: 21 o 34'19,7'' Υ:40 o 13'53,4'' Χ: 21 o 32'51,5'' Υ:40 o 13'44,1'' Χ: 21 o 33'06,6'' Υ:40 o 13'36,8'' Χ: 21 o 33'07,5'' Υ:40 o 13'36,6'' Χ: 21 o 32'57,0'' Υ:40 o 13'26,7'' Χ: 21 o 32'45,5'' Υ:40 o 13'19,0'' Χ: 21 o 32'31,2'' Υ:40 o 13'10,9'' Χ: 21 o 32'08,0'' Υ:40 o 12'59,5'' Χ: 21 o 31'29,1'' Υ:40 o 11'25,8'' Χ: 21 o 31'34,5'' Υ:40 o 11'07,9'' 43 Από Α/Κ Βενέτικου προς Α/Κ υτ. Γρεβενών (Χ.Θ ) Χ: 21 o 24'26,2'' Υ:40 o 02'07,7'' 44 Από Α/Κ Βενέτικου προς Α/Κ υτ. Γρεβενών (Χ.Θ ) Χ: 21 o 24'23,1'' Υ:40 o 01'56,9'' 45 Βενέτικου (Χ.Θ ) Χ: 21 o 23'05,1'' Υ:40 o 01'04,5'' Σελ. 20

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµων Σιντικής και Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Εγνατία οδός Από την Κατασκευή στη Λειτουργία και Εκμετάλλευση»

«Εγνατία οδός Από την Κατασκευή στη Λειτουργία και Εκμετάλλευση» «Έργα Μεταφορικών Υποδομών ως Μοχλός Ανάκαμψης και Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» ΤΕΕ, Αθήνα 3 και 4 Ιουνίου 2013 «Εγνατία οδός Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE,

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4983" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4960" ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ" ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Βασίλης Λουκίδης Υπεύθυνος ΑΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ SWAB PROTEIN TEST ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΙ (6) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ Χαλάνδρι, Ιουλίου 2016 Α.Π: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ /νση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Τηλ: 210 6017054, 2106017056 Φαξ: 210 6017091 Email: prosxolag@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5086 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ" ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Έλεγχος οριστικών µελετών λοιπών τεχνικών των Α/Κ Γηροκοµείου, Α/Κ Ευκαρπίας και Α/Κ Κωνσταντινουπολίτικων, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, του 1ου τµήµατος (59.3.1) της Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE

Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο. Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE Η συµβολή του κυρίου του έργου (ΚτΕ) στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ΑΥΕ σε µεγάλο τεχνικό έργο Β. Λουκίδης Προϊστάµενος τµήµατος ΕΥΑ EOAE 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΑ ΤΟΜΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1998 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑ (K/Ξ) M.A.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.640,00 (πλέον ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΥΣ 2015 ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ: 333.983,10 ΣΥΝΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 410.799,20 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 «Υπηρεσία Αποµαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου για τα έτη 2011, 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα. Προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 Α.Π. 1117 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν την οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Συµφωνία πλαίσιο για την Εκπόνηση Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου άξονα, Καθέτων αξόνων, Νήσων Β. & Ν. Αιγαίου και λοιπών αναγκών) Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων με υπόγεια διάνοιξη και με εκσκαφή και επανεπίχωση από Χ.Θ. 14+000 έως Α/Κ Α14 (Ραιδεστού - Αεροδρομίου) (59.3.2)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002907439 2015-07-13

15REQ002907439 2015-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών τριών Άνω ιαβάσεων του Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ «Εφαρµογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη» Γιάννης Παπαγιάννης Περιβαλλοντολόγος, ph.d. /νση Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Γρεβενά, 21-03-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2633 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Φελλί Γρεβενών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, M.Sc. Επιστημ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Γεώργιος Α. Παπαδάκης

Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, M.Sc. Επιστημ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Γεώργιος Α. Παπαδάκης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ PROTEAS: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις µεγάλων τεχνικών στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" - Κωδικός Αναφοράς 4901» OKTΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (Μ/Σ)... 2 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΚΝΩΤΩΝ... 4 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB...

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα