ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ"

Transcript

1 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

2 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Σελ. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις 4 1.β Γενικά 4 1.γ Σκοπός της Σύµβασης εργασιών Αναδόχου 5 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ορισµοί Νοµοθεσία, Κανονισµοί & Οδηγίες Περιγραφή εργασιών Αναδόχου 7 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Πρόγραµµα εργασιών ιάρκεια σύµβασης Τµηµατικές Πληρωµές ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Έκθεση Εκτίµησης Έργου Τεχνικές Εκθέσεις 1ου & 2ου κύκλου καθαρισµού, συντήρησης, διαχείρισης αποβλήτων Μ.Ε.Ρ Τεχνικές Εκθέσεις σε περίπτωση ατυχήµατος κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου Τεχνικές Εκθέσεις κατά τον τριµηνιαίο έλεγχο των Μ.Ε.Ρ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πολιτική ιασφάλισης Ποιότητας ( Π) Προδιαγραφές για Παραδοτέα Κατάσταση Στοιχείων Υποβολών Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή Συσκέψεις 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Σελ. 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.α ιάταξη του κειµένου και επεξηγήσεις Το παρόν κείµενο το οποίο περιγράφει η ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προµήθεια υπηρεσιών καθαρισµού, συντήρησης και διαχείρισης των συλλεγόµενων αποβλήτων των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) της Εγνατίας οδού, χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή Περιγράφονται τα γενικά στοιχεία της προµήθειας, οι χρησιµοποιούµενοι όροι και ο σκοπός της σύµβασης. 2. Συµβατικό Αντικείµενο Περιγράφεται το αντικείµενο της προµήθειας 3. Πρόγραµµα & διάρκεια εργασιών - Πληρωµές Περιγράφεται ο τρόπος πληρωµής και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών 4. Παραδοτέα Περιγράφεται το σύνολο των παραδοτέων της προµήθειας 5. Εκτέλεση έργου Περιγραφή των ειδικών απαιτήσεων της Ε.Ο.Α.Ε. για τη µεθοδολογία διαχείρισης της Σύµβασης Στο παρόν κείµενο χρησιµοποιούνται συχνά οι ακόλουθοι όροι: Ε.Ο.Α.Ε. Ε.Ο. Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. : Μ.Ε.Ρ.: Εγνατία Οδός Α.Ε. καλείται ο Εργοδότης Εγνατία οδός καλείται το συνολικό έργο για το οποίο προορίζεται η προµήθεια Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Μονάδα Ελέγχου Ρύπανσης Υ.Π.Ε.Κ.Α.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ο.Α.Ε.: Οµάδα Άµεσης Επέµβασης Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Μεµονωµένες Επιχειρήσεις, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες µεταξύ Επιχειρήσεων στις οποίες ανατίθεται η προµήθεια υπηρεσιών του τίτλου 1.β Γενικά Η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων καλύπτει όλα τα στάδια της υλοποίησης ενός έργου από το σχεδιασµό µέχρι και τη λειτουργία του. Για τα τµήµατα της Ε.Ο, αλλά και τις εγκαταστάσεις της, οι Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. που εκδίδονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφορούν τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου, προκειµένου αυτές να πραγµατοποιούνται µε τις µικρότερες δυνατές επεµβάσεις στο περιβάλλον. Η κατασκευή των Μ.Ε.Ρ. κατά µήκος της Ε.Ο, έγινε βάσει των απαιτήσεων των Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο που ισχύουν για το σύνολο του αυτοκινητοδρόµου και ο ρόλος τους είναι η αποφυγή της ρύπανσης των υδάτινων ρεµάτων και άλλων ευαίσθητων περιοχών, από τις ρυπαντικές ουσίες που είτε παρασύρονται από την επιφάνεια της οδού κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων είτε προκύπτουν µετά από τυχαίες διαρροές (µικρής ή µεγάλης έκτασης), λόγω ατυχήµατος, πάνω στην επιφάνεια του αυτοκινητόδροµου. Σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος από τα επικίνδυνα απόβλητα των Μ.Ε.Ρ., υπάρχει για την Ε.Ο.Α.Ε. κίνδυνος καταγγελιών και επιβολής διοικητικών Σελ. 4

5 κυρώσεων και προστίµων από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΥΑ 19396/1546/97 άρθρο 18, παρ. Β). Επίσης, σύµφωνα µε το Τµήµα ιαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., η Ε.Ο.Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να εκπονεί Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων και να την υποβάλει στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες µε τη σειρά τους τη διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αυτή πρέπει µεταξύ άλλων να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των παραγόµενων αποβλήτων από τις Μ.Ε.Ρ. Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί περί τις ογδόντα (80) Μ.Ε.Ρ., οι περισσότερες από τις οποίες λειτουργούν και συλλέγουν απόβλητα για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους. Το 90% από αυτές χωροθετούνται από Βέροια έως Άραχθο, ενώ οι υπόλοιπες από Μεγάλη Βόλβη έως Νέστο. Για την εύρυθµη λειτουργία των Μ.Ε.Ρ. απαιτείται τακτικός καθαρισµός και συντήρησή τους. Λόγω του ότι το σύνολο ή µέρος των συγκεντρωµένων ρυπαντικών ουσιών (στερεά και ορυκτέλαια) στο εσωτερικό των ΜΕΡ κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα, η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. Σε συνέχεια λοιπόν των παραπάνω, είναι φανερό ότι απαιτούνται τα ακόλουθα: Έλεγχος του συνόλου των Μ.Ε.Ρ. Αποµάκρυνση των επιπλεόντων και φερτών υλικών κατά την φάση του ελέγχου. Καθαρισµός της µονάδας, άδειασµά της, επαναπλήρωσή της, πραγµατοποίηση µικροεπιδιορθώσεων, τοποθέτηση ανταλλακτικών. Μεταφορά και ιάθεση των αποβλήτων σε ειδικά αδειοδοτηµένους χώρους ή/και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Εργαστηριακός έλεγχος αποβλήτων. Απόκριση σε περίπτωση ατυχηµάτων. Συστηµατικός έλεγχος των ΜΕΡ ανά τρίµηνο. Σύνταξη και Υποβολή Εκθέσεων. Με το παρόν αντικείµενο εργασιών ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον συστηµατικό έλεγχο, καθαρισµό, συντήρηση και διαχείριση των συλλεγόµενων αποβλήτων των Μ.Ε.Ρ. της Εγνατίας οδού. Επίσης, θα αναλάβει τη συλλογή και ανάλυση δειγµάτων υδάτων από τις Μ.Ε.Ρ. και τους αντίστοιχους αποδέκτες, καθώς και τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων. Οι σχετικές διαθέσιµες µελέτες και στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 1.γ Σκοπός της Σύµβασης εργασιών Αναδόχου Ο γενικός σκοπός της σύµβασης είναι ο συστηµατικός έλεγχος, καθαρισµός, συντήρηση και διαχείριση των συλλεγόµενων αποβλήτων των Μ.Ε.Ρ. της Εγνατίας οδού βάσει των απαιτήσεων τις ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Επίσης, η συλλογή και ανάλυση δειγµάτων υδάτων από τις Μ.Ε.Ρ. και τους αντίστοιχους αποδέκτες, καθώς και η σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η βέλτιστη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των Μ.Ε.Ρ., θα επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών και θα συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα αποσταλλούν στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελ. 5

6 2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.1 Ορισµοί Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.): Οι Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (Μ.Ε.Ρ.) ή διεθνώς διαχωριστές υδρογονανθράκων, είναι συσκευές µηχανικής λειτουργίας που σκοπό έχουν τον διαχωρισµό των ελαφρών πτητικών και µη σαπωνοποιούµενων υδρογονανθράκων (περιλαµβανοµένων και των λιπαντικών) από το νερό. Οι διαχωριστές πολύ συχνά εξοπλίζονται και µε διατάξεις κατακράτησης λάσπης ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι ακόµα πιο ικανοποιητικό. Η λειτουργία των διαχωριστών γίνεται µε µηχανικό τρόπο βασισµένο στην εκµετάλλευση των µηχανικών χαρακτηριστικών των προς επεξεργασία υγρών. Οι Μ.Ε.Ρ. µεταξύ άλλων χρησιµοποιούνται στους αυτοκινητόδροµους σε σηµεία που νερά από την αυξηµένη κυκλοφορία καταλήγουν σε ευαίσθητους αποδέκτες (πηγές, πηγάδια, ζώνες µε υπόγεια νερά, βιοτόπους και προστατευόµενες ζώνες, ποτάµια, λίµνες από φράγµατα κλπ.) η πιθανή ρύπανση των οποίων µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα (φυσικό περιβάλλον, στην υγεία των ανθρώπων και της πανίδας, στην διατήρηση της χλωρίδας). Οι Μ.Ε.Ρ. που κατασκευάζονται στα προαναφερόµενα σηµεία δέχονται τα όµβρια συνήθως νερά που ανακατεύονται µε κατάλοιπα υδρογονανθράκων και δεσµεύουν τις προσµείξεις, αφήνοντας στην έξοδο καθαρό νερό που µπορεί να ρέει ελεύθερο προς τους φυσικούς αποδέκτες που προστατεύονται. Χηµική Ανάλυση ειγµάτων Υδάτων: Το νερό ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται θα πρέπει να έχει συγκεκριµένες συγκεντρώσεις σε χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς. Στην περίπτωση της χηµικής ανάλυσης υδάτων που επηρεάζονται από τη λειτουργία ενός αυτοκινητοδρόµου, θα πρέπει να παρακολουθούνται συγκεκριµένες παράµετροι, που σχετίζονται µε την κυκλοφορία των οχηµάτων, τη φθορά των ελαστικών τους, τη φθορά του ασφαλτοτάπητα, τη χρήση αντιπαγετικών υλικών, κλπ. Οι δειγµατοληψίες θα πρέπει να πραγµατοποιούνται εντός της Μ.Ε.Ρ., στην έξοδο της Μ.Ε.Ρ., καθώς και στον αποδέκτη. Απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος: Κατά τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου ενδέχεται να συµβούν έκτακτα περιστατικά/ατυχήµατα τα οποία να έχουν ως αποτέλεσµα την απόρριψη ρυπαντικών φορτίων (λάδια, πετρέλαια, βενζίνες, άλλα επικίνδυνα φορτία) επί του οδοστρώµατος ή/και εντός των Μ.Ε.Ρ. Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνεται άµεσα ο Ανάδοχος και σπεύδει στην περιοχή του ατυχήµατος για να επιληφθεί του καθαρισµού. 2.2 Νοµοθεσία, Κανονισµοί & Οδηγίες Για την εκπόνηση των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν Αντικείµενο Εργασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/ ) «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/91 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορεύµατα και άλλες διατάξεις». ΚΥΑ 13588/725/ΦΕΚ 383/ «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και σε αντικατάσταση της υπ αρ /1546/1997 ΚΥΑ». Σελ. 6

7 ΚΥΑ 24944/1159/ΦΕΚ 791Β / «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» σε συµµόρφωση και µε το άρθρο 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. Κ.Υ.Α. 8668/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ)...» (ΦΕΚ 287 Β). Κανονισµός ΕΚ υπ αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων. Ν. 1741/87 µε θέµα την Κύρωση Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων...» (ADR) (ΦΕΚ 225 Α) Αδειοδότηση Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων. Μητρώο Φορέων ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΠΕΚΑ. καθώς και το σύνολο της ισχύουσας κατά το διάστηµα εκπόνησης των εργασιών νοµοθεσίας και των διατάξεων και εγκυκλίων του ΥΠΕΚΑ. Η µελέτη θα λαµβάνει υπ όψη επίσης και τους κατά περίπτωση εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 2.3 Περιγραφή εργασιών Αναδόχου A. Έλεγχος Μ.Ε.Ρ. & Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Ο Ανάδοχoς θα πραγµατοποιεί τις ακόλουθες εργασίες: Άνοιγµα καλυµµάτων φρεατίων. Οπτικό έλεγχο της κατάστασης της δεξαµενής, της στάθµης νερού, της ύπαρξης επιπλεόντων εντός του πρώτου κυρίως θαλάµου. Έλεγχο µε δείκτη και καταγραφή του βάθους του ιζήµατος λάσπης στην παγίδα λάσπης, έλεγχο µε δείκτη και καταγραφή του πάχους στρώσης ελαίων και υδρογονανθράκων στον δεύτερο θάλαµο, έλεγχο λειτουργίας της βαλβίδας αποµόνωσης, έλεγχο του φρεατίου εξόδου. Έλεγχο της δεξαµενής τοξικών αποβλήτων για το αν είναι άδεια. Έλεγχο καθαρότητας και λειτουργικότητας των συρταρωτών βαλβίδων. Κλείσιµο των καλυµµάτων. Καθαρισµό και συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου. Συµπλήρωση φυλλαδίου ελέγχου. Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πραγµατοποιούνται ανά τρίµηνο κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης και όχι κατά το τρίµηνο που εκτελούνται οι εργασίες της παραγράφου 2.3 Β. Β. Καθαρισµός, Συντήρηση, Μεταφορά, ιαχείριση αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. Β1. Καθαρισµός, άδειασµα, επαναπλήρωση, επιδιορθώσεις Μ.Ε.Ρ. Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί τις ακόλουθες εργασίες: Αποµάκρυνση επιπλεόντων και φερτών υλικών. Άδειασµα της µονάδας µε κατάλληλο µέσον για άντληση Αποθήκευση και µεταφορά των λυµάτων Εσωτερικός έλεγχός της από εξειδικευµένο προσωπικό. Έλεγχος οπτικός µετά την απόπλυση της µονάδας µε νερό υπό πίεση και άδειασµα. Βαφή των επιφανειών εάν διαπιστωθούν γδαρσίµατα, µε εγκεκριµένα από τον προµηθευτή υλικά και τήρηση των οδηγιών του εργοστασίου για την εφαρµογή. Πλύση του φίλτρου στην θέση του (δεν αποµακρύνεται) µε νερό υπό πίεση εφόσον είναι φίλτρο µικροκυλίνδρων. Φίλτρο συσσωµάτωσης από άλλης µορφής σπογγώδες υλικό θα πρέπει να ελέγχεται και να αντικαθίσταται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σελ. 7

8 Έλεγχος και καθαρισµός φρεατίου µερισµού. Γρασάρισµα των συρταρωτών βαλβίδων. Καθαρισµός και αποµάκρυνση εσχαρισµάτων. Αναπλήρωση των θαλάµων των Μ.Ε.Ρ. µε καθαρό νερό είτε από το αποθηκευµένο προσωρινά εντός του οχήµατος είτε εντός του χώρου προσωρινής απόθεσης (δεξαµενή τοξικών αποβλήτων). Συµπλήρωση φυλλαδίου µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, κατά προτίµηση την χρονική περίοδο Μαΐου Ιουνίου, και πάντα ύστερα από συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Β2. Μεταφορά Αποβλήτων Τα κάθε µορφής υγρά ή στερεά απόβλητα που θα συγκεντρωθούν από τις Μ.Ε.Ρ. µεταφέρονται στους κατάλληλους αποδέκτες. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από µεταφορείς εφοδιασµένους µε ειδική άδεια µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Β3. ιάθεση & ιαχείριση Αποβλήτων Ο Ανάδοχός θα πρέπει να διαχειρίζεται τα παραγόµενα από τις Μ.Ε.Ρ. απόβλητα, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. Β4. ειγµατοληψία και Χηµική Ανάλυση των συλλεγόµενων από τις Μ.Ε.Ρ. αποβλήτων και των υδάτων των αποδεκτών κατά µήκος της Εγνατίας οδού Ο Ανάδοχός θα πραγµατοποιεί δειγµατοληψίες τόσο εντός των Μ.Ε.Ρ. όσο και στις εξόδους τους, καθώς και στους υδάτινους αποδέκτες, προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατική λειτουργία τους προς όφελος του περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση των δειγµατοληψιών και των χηµικών αναλύσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει µε την έναρξη της σύµβασης να υποβάλλει στην Υπηρεσία πρωτόκολλα δειγµατοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, προκειµένου να εγκριθούν. Οι προαναφερόµενες εργασίες θα πραγµατοποιηθούν δύο φορές κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης στην είσοδο και έξοδο των Μ.Ε.Ρ. και µια φορά στον αποδέκτη. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγµατοποιήσει δειγµατοληψίες και αναλύσεις σε επιπλέον 50 σηµεία που θα του υποδειχθούν. Ο µέγιστος αριθµός δειγµάτων που πρόκειται να αναλυθούν ανέρχεται στα 450. Γ. Απόκριση σε περίπτωση ατυχήµατος Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο δύο (2) τουλάχιστον ατόµων Τεχνολογικής ή/και Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, καθώς και κατάλληλα εξοπλισµένο όχηµα (µηχανήµατα, εργαλεία και υλικά) προκειµένου να αποκρίνεται άµεσα και επί 24ωρου βάσεως, σε περιπτώσεις ατυχηµάτων επί της οδού, που αφορούν στον καθαρισµό των δεξαµενών Μ.Ε.Ρ. και του οδοστρώµατος, από µεταφερόµενα φορτία όπως λάδια, πετρελαιοειδή, άλλα επικίνδυνα φορτία. Το προσωπικό και ο εξοπλισµός του οχήµατος θα υποβληθούν µε την έναρξη της σύµβασης και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την έδρα του συγκεκριµένου συνεργείου, προκειµένου να ειδοποιείται από τους κατά τόπους επιβλέποντες των Περιφερειακών Υπηρεσιών ή/και τις Ο.Α.Ε. του Αναδόχου Συντήρησης ή/και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Τροχαία, Πυροσβεστική). Προτείνεται η έδρα του συνεργείου να είναι η Θεσσαλονίκη. Ως µέγιστος χρόνος απόκρισης θεωρούνται οι 4 ώρες από τη στιγµή που θα ειδοποιηθεί ο Προµηθευτής, ανάλογα πάντα µε την απόσταση του σηµείου του συµβάντος από την έδρα του. Σελ. 8

9 Για το σύνολο των εργασιών που θα εκτελέσει ο Προµηθευτής θα έχει την αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών διεξαγωγής της κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της λοιπής κείµενης Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο της Σ.Υ.. Σύνταξη & Υποβολή Τεχνικών Εκθέσεων Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικές Εκθέσεις αναφοράς του συνόλου των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι και τη φάση της τελικής διαχείρισης των αποβλήτων, µε συνηµµένα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αδειοδότησης, µεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων. Στις προαναφερόµενες εκθέσεις θα πρέπει να αναφέρεται και το σύνολο των προβληµάτων και έκτακτων περιστατικών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό/χρονοδιάγραµµα εργασιών. Ε. Εξοπλισµός Αναδόχου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο προσωπικό 6 ατόµων, 2 οχήµατα τύπου VAN µε κατάλληλο εξοπλισµό και 2 βυτιοφόρα. Στο σύνολο των οχηµάτων θα πρέπει να τοποθετηθεί ορυφορικό Σύστηµα ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων. Αναλυτικά ο εξοπλισµός περιγράφεται στο Παράρτηµα Β. Σελ. 9

10 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 3.1 Πρόγραµµα εργασιών Το Πρόγραµµα των εργασιών θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µε την Έκθεση Εκτίµησης Έργου προκειµένου να εγκριθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. Ο προγραµµατισµός των εργασιών θα εξαρτηθεί από το χρόνο υπογραφής της σύµβασης, ούτως ώστε οι εργασίες να γίνουν την κατάλληλη, από κλιµατικής άποψης, περίοδο. 3.2 ιάρκεια σύµβασης Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 18 µήνες. 3.3 Τµηµατικές Πληρωµές Η τµηµατική αµοιβή θα είναι η εξής: 1. Ολοκλήρωση του κύκλου Καθαρισµού, Συντήρησης, Μεταφοράς, ιαχείρισης αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. Έκτακτες αποκρίσεις - Υποβολή της Τεχνικής Έκθεσης Α Κύκλου στην ΕΟΑΕ Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης Α Κύκλου από την ΕΟΑΕ 2. Έλεγχος Μ.Ε.Ρ. & Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου Έκτακτες αποκρίσεις Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης στην ΕΟΑΕ Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης από την ΕΟΑΕ Τµηµατική Αµοιβή : 30 % του συµβατικού ποσού µε την έγκριση : 10 % του συµβατικού ποσού µε την έγκριση Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνει δύο (2) κύκλους καθαρισµού και τέσσερις (4) ελέγχους. Οι τµηµατικές αµοιβές θα καταβάλλονται βάσει προκαθορισµένων κύκλων εργασιών που θα οριστούν στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση πάντα µε την Υπηρεσία και βάσει του χρόνου υπογραφής της εν λόγω Σύµβασης. Η επίβλεψη της σύµβασης θα γίνει από τη ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης. Σελ. 10

11 4. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 4.1 Έκθεση Εκτίµησης Έργου Η Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα υποβληθεί αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και θα αναφέρονται σ αυτήν αναλυτικά η µεθοδολογία των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν, το προσωπικό και ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί, το χρονοδιάγραµµα εργασιών. 4.2 Τεχνικές Εκθέσεις 1ου & 2ου κύκλου καθαρισµού, συντήρησης, διαχείρισης αποβλήτων Μ.Ε.Ρ. Η Τεχνική Έκθεση θα υποβάλλεται µε την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε κύκλου και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Θέση Μ.Ε.Ρ./Φωτογραφική Τεκµηρίωση Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν Αναφορά προβληµάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών Προσωπικό και εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε Άδειες συλλογής, µεταφοράς, διαχείρισης αποβλήτων, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας Πιστοποιητικά διάθεσης αποβλήτων για κάθε φορτίο ξεχωριστά. Θέσεις δειγµατοληψιών/φωτογραφική Τεκµηρίωση Αποτελέσµατα χηµικών αναλύσεων Ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων βάσει των οριακών τιµών της νοµοθεσίας. 4.3 Τεχνικές Εκθέσεις σε περίπτωση ατυχήµατος κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου που αφορά στον καθαρισµό των Μ.Ε.Ρ. ή/και του οδοστρώµατος, ο Ανάδοχος θα πρέπει, µε το πέρας του περιστατικού, να συντάξει και να υποβάλλει στην υπηρεσία Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα ακόλουθα: Περιοχή ατυχήµατος Περιγραφή ατυχήµατος Περιγραφή των ενεργειών που έγιναν για την αντιµετώπιση του περιστατικού Προσωπικό, εξοπλισµός και υλικά που χρησιµοποιήθηκαν Φωτογραφική τεκµηρίωση 4.4 Τεχνικές Εκθέσεις κατά τον τριµηνιαίο έλεγχο των Μ.Ε.Ρ. Ανά τρίµηνο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί ελέγχους στις Μ.Ε.Ρ. µε το πέρας των οποίων θα πρέπει να συντάσσει και να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνική Έκθεση µε περιγραφή των ευρηµάτων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Θέση Μ.Ε.Ρ./Φωτογραφική Τεκµηρίωση Αναλυτική περιγραφή του ελέγχου και των ευρηµάτων του Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. 5 (πέντε) αντίγραφα της κάθε Τεχνικής Έκθεσης και 2 (δύο) ηλεκτρονικά αντίγραφα (CD). Σελ. 11

12 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Πολιτική ιασφάλισης Ποιότητας ( Π) Η ΕΟΑΕ απαιτεί από κάθε µελετητή, γνωµοδότη, σύµβουλο ή προµηθευτή την τήρηση διαδικασιών σωστής πρακτικής. Τέτοιες βασικές διαδικασίες είναι: ιαδικασία για την εκπόνηση, τον έλεγχο και την εξέταση υπολογισµών και άλλων στοιχείων. Τα τεύχη θα περιλαµβάνουν πίνακα περιεχοµένων και εισαγωγή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία και οι παραδοχές που εφαρµόσθηκαν. Καθαρή και ευδιάκριτη αναγραφή σε όλους τους υπολογισµούς, πίνακες, σχέδια, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία, του σταδίου εξέλιξής τους, του ονόµατος του συντάκτη καθώς και του ελεγκτή. Σύστηµα διαχείρισης εγγράφων σύµφωνα µε το οποίο καταγράφονται όλες οι εισερχόµενες εκθέσεις, µελέτες και αλληλογραφία. Αρχειοθέτηση των αντιγράφων ελέγχου ώστε να καταγράφεται το ιστορικό των αλλαγών. ιαδικασία για τον έλεγχο προόδου των εργασιών της Σύµβασης. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών συσκέψεων προόδου. Συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα εσωτερικών εβδοµαδιαίων σηµειώσεων προόδου για την καταγραφή της προόδου, τον προγραµµατισµό των εργασιών στο άµεσο µέλλον και τον εντοπισµό των προβληµάτων. 5.2 Προδιαγραφές για Παραδοτέα Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας, θα φέρουν έναν µοναδικό αύξοντα αριθµό αναφοράς της Ε.Ο.Α.Ε. Όλες οι µελέτες θα περιλαµβάνουν το τυπικό πρωτοσέλιδο της Ε.Ο.Α.Ε. (τυποποιηµένη Πινακίδα). Τα υποβληθέντα εκτυπωµένα σχέδια θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στην τυποποιηµένη Πινακίδα του Σχεδίου, το όνοµα (ηλεκτρονικού) αρχείου (FILENAME) από το οποίο προήλθαν και την ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας εκτύπωσης (DATE & ΤΙΜΕ OF PRINT) της τελευταίας, εγκεκριµένης έκδοσής τους, στην κατάλληλη θέση που προβλέπεται για αυτά (κάτω από την θέση αναγραφής της κλίµακας του σχεδίου). Κάθε όνοµα αρχείου θα πρέπει να είναι µοναδικό για κάθε Σύµβαση. Όλα τα ονόµατα αρχείων θα πρέπει να είναι γραµµένα µε αγγλικούς και όχι ελληνικούς χαρακτήρες, και να ακολουθούν το σύστηµα 8-3 (έως οκτώ χαρακτήρες για το filename και έως 3 χαρακτήρες για το extension). 5.3 Κατάσταση Στοιχείων Υποβολών 1. Με την πρώτη έκδοση των εγγράφων, ο Ανάδοχος: θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Στοιχείων καταγράφοντας όλα τα έγγραφα της υποβολής και τον αριθµό της αναθεώρησης του κάθε εγγράφου, θα επισυνάπτει στην υποβολή µία ηλεκτρονική έκδοση σε πρόγραµµα MS Excel και ένα έντυπο αντίγραφο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων. 2. Όταν η ΕΟΑΕ αποφασίσει για τον χαρακτηρισµό της υποβολής, θα περιλαµβάνει την Κατάσταση Στοιχείων στην επίσηµη απάντηση, προσθέτοντας το χαρακτηρισµό έγκρισης κάθε εγγράφου του Κουτιού Υποβολής καθώς και το γενικό χαρακτηρισµό του Κουτιού. Συντοµογραφίες των καταστάσεων έγκρισης: App 1 Εγκρίνεται App 2 Εγκρίνεται µε Παρατηρήσεις Σελ. 12

13 R&R Mix S/S Αναθεώρηση και Επανυποβολή Μέρος της υποβολής εγκρίνεται και µέρος αυτής απορρίπτεται Έχει αντικατασταθεί, δεν ισχύει πλέον 3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επόµενη υποβολή των εγγράφων, ο Ανάδοχος: θα ενηµερώνει την Κατάσταση Στοιχείων Υποβολής ώστε να φαίνεται ο χαρακτηρισµός έγκρισης των εγγράφων που εκδόθηκαν παλαιότερα και ο αριθµός αναθεώρησης των εγγράφων που περιέχονται στη νέα υποβολή. θα επισυνάπτει στη νέα υποβολή ένα ηλεκτρονικό και ένα έντυπο αντίτυπο της συµπληρωµένης Κατάστασης Στοιχείων Υποβολής. 5.4 Υποβολές σε ηλεκτρονική µορφή 1. Για όλες τις µελέτες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ (APPROVED) και µόνον για αυτές, θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο σε ηλεκτρονική µορφή. Αυτό θα υποβάλλεται µόνο µετά την έγκριση της µελέτης από την Ε.Ο.Α.Ε. 2. Κάθε ηλεκτρονικό µέσο θα πρέπει να είναι αριθµηµένο (π.χ. 1/5) και θα φέρει τα εξής: Α. Όνοµα εταιρείας Β. Είδος παραδοτέου Γ. Ηµεροµηνία παραγωγής. 3. Όλες οι ψηφιακές υποβολές θα πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο περιεχοµένων τους (INDEX) σε Word ή text file και θα πρέπει να παραδίδονται σε CD-ROM ή Zip Disks ή δισκέτες 3.5 in. Συνιστάται όµως η χρήση CD-ROM. 4. Τα περιεχόµενα (INDEX) θα πρέπει να αναφέρουν: Την δοµή των αρχειοκαταλόγων του CD-ROM (Directory Structure) To όνοµα αρχείου (Filename) όλων των αρχείων. Ηµεροµηνία τελευταίας µεταβολής κάθε αρχείου. Το θέµα του αρχείου, σε περίπτωση που αυτό δεν συµπεραίνεται άµεσα από το όνοµα του αρχείου. Τυχόν σχόλια και επεξηγήσεις που ο Μελετητής κρίνει ότι θα βοηθήσουν την ΕΟΑΕ κατά την διαχείριση και έλεγχο των ψηφιακών αρχείων (π.χ. περιγραφή των layers των drawings και τι πληροφορία αυτά περιλαµβάνουν) 5. Οι ηλεκτρονικές υποβολές θα πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα αντίστοιχα εκτυπωµένα σχέδια. 6. ε θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισµένων χαρτών και σχεδίων, παρά µόνο αν αυτό ζητηθεί από την ΕΟΑΕ σε ειδικές περιπτώσεις. 7. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο (ένα σχέδιο) και όχι σπασµένο σε περισσότερα του ενός αρχεία. 8. Τα σχέδια και τα διαγράµµατα θα παραδίδονται µε βάση των παρακάτω: Τα γραφικά δεδοµένα των σχεδιαστικών αρχείων θα µεταφέρονται κατά προτίµηση στο format του DGN (Microstation). Σε περίπτωση αδυναµίας παράδοσης στο παραπάνω format µπορεί να γίνει παράδοση και στην δοµή του DXF ή του DWG. Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώµατα, στυλ, πάχη γραµµών, ειδικά σύµβολα κ.α. Συνοδευτικά µαζί µε τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραµµατοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συµβόλων (cell libraries), και ο χρωµατικός πίνακας (color table) που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη φάση της δηµιουργίας τους. Σελ. 13

14 5.5 Συσκέψεις Με την υπογραφή της σύµβασης, θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη (έναρξη του προγράµµατος εργασιών) µεταξύ του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, της ιεύθυνσης ιαχείρισης ικτύου του Τοµέα Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης και Συντήρησης, και του Αναδόχου στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παρευρίσκεται στις συσκέψεις προόδου που θα διεξάγονται στα γραφεία της Ε.Ο.Α.Ε. όποτε απαιτηθεί. Θα συντάσσει τα πρακτικά των συσκέψεων προόδου και θα τα υποβάλει στην Ε.Ο.Α.Ε. προς έγκριση µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την κάθε σύσκεψη. Στην Έκθεση Εκτίµησης Έργου θα προτείνεται πρόγραµµα συσκέψεων από τον Ανάδοχο. Σελ. 14

15 Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2012 ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θάλεια Βαλκούµα Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος ηµήτρης Ευαγγελίδης ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε την 669/4/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Βάια Τσανταρλιώτου Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συµβάσεων Αθανάσιος Ματθαίου Ε/Χ Τοµεάρχη Λειτουργίας Εκµετάλλευσης και Συντήρησης Για τον «Προµηθευτή» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Σελ. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΟΑΕ ΑΡ. ΚΥΤ : «Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης» Σελ. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β A. ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα διαθέσει: για τις εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, µεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων των Μ.Ε.Ρ. (είτε συστηµατικές είτε έκτακτες), κατ ελάχιστο, 2 βυτιοφόρα. για τις εργασίες ελέγχου των Μ.Ε.Ρ. και καθαρισµού του περιβάλλοντα χώρου των Μ.Ε.Ρ. κατ ελάχιστο, 1 όχηµα κατά προτίµηση τύπου VAN/mini VAN. για τις εργασίες απόκρισης και καθαρισµού σε περίπτωση ατυχήµατος, κατ ελάχιστο, 1 όχηµα κατά προτίµηση τύπου VAN/mini VAN. Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN/mini VAN Τα οχήµατα θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστο: Έναν (1) περιστρεφόµενο πορτοκαλί φάρο εµπρός Τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για τη αντιµετώπιση ατυχήµατος κατά το οποίο υπάρχει διαρροή µεταφερόµενων φορτίων όπως : λάδια, πετρελαιοειδή, άλλα επικίνδυνα φορτία. Γ. ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (FLEET MANAGEMENT) Το σύνολο των οχηµάτων του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει ορυφορικό Σύστηµα ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων. Η εφαρµογή του συστήµατος έχει ως σκοπό τον άµεσο και ακριβή προσδιορισµό της κατάστασης, των διαδροµών, των θέσεων, του χρόνου κίνησης κάθε οχήµατος µηχανήµατος. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα βελτιστοποίησης της οργάνωσης και της διαχείρισης των κινήσεων των οχηµάτων µηχανηµάτων και η αυξηµένη ασφάλεια του οδηγού και του οχήµατος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης να θέσει σε εφαρµογή το σύστηµα διαχείρισης στόλου, µε σύµβαση που θα συνάψει µε Σύµβουλο, που δραστηριοποιείται, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αντικείµενο των συστηµάτων διαχείρισης στόλου οχηµάτων. Ο Ανάδοχος θα παράσχει, µέσω του Συµβούλου, την απαραίτητη εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΟΑΕ. Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης θα παρέχονται µέσω του Συµβούλου, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της ΕΟΑΕ, υποστήριξη και συντήρηση του συστήµατος καθώς και τυχόν αναβαθµίσεις αυτού. Σε περίπτωση αναβάθµισης του συστήµατος, ο Ανάδοχος θα ενηµερώσει εγγράφως την ΕΟΑΕ και η όλη διαδικασία δε θα πρέπει να δηµιουργήσει προβλήµατα στη λειτουργία της εφαρµογής. Πρόσβαση στην εφαρµογή και το λογισµικό θα έχουν από πλευράς ΕΟΑΕ τα άτοµα για τα οποία θα ενηµερωθεί εγγράφως ο Προµηθευτής. Γενικά, το σύστηµα διαχείρισης (συσκευές, εξοπλισµός, λογισµικό, GSM/GPRS κ.λπ.) θα το παρέχει ο Σύµβουλος, ο οποίος θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης του. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του συστήµατος θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει για την έγκαιρη εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισµού στα οχήµατα µηχανήµατα καθώς και για τη λειτουργία του λογισµικού. Το σύστηµα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία µε την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Σελ. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΛΙΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 1 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Κάτω από το δυτικό ακρόβαθρο του δεξιού κλάδου της γέφυρας Τ5. (Χ.Θ ) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) Χ: 21 ο 00'24,76'' Υ 39 o 42'57,85'' 2 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Μετά το ανατολικό ακρόβαθρο του δεξιού κλάδου της γέφυρας Τ5. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 00'35,4'' Υ 39 o 42'54,2'' 3 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Πριν τη σήραγγα Τ6. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 00'46,8'' Υ 39 o 42'53,0'' 4 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Στο δεξιό κλάδο της γέφυρας Τ9. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 02'49,8'' Υ 39 o 44'02,0'' 5 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Κάτω από το ακρόβαθρο Α2 της γέφυρας Τ10. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 04'08,1'' Υ 39 o 44'32,4'' 6 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Στο δεξιό κλάδο του υπό παράδοση τµήµατος, στο ύψος του αντίβαρου. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 03'10,6'' Υ 39 o 44'08,9'' 7 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ- Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Α/Κ 06- Α/Κ 06Α) Στον αριστερό κλάδο πριν το Τεχνικό Τ13. (Χ.Θ ) Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' 8 Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ- Α/Κ Ω ΩΝΗΣ (Α/Κ 03- Α/Κ 04) Στην είσοδο της σήραγγας Σ2 του τµήµατος 1.2.3, αριστερά Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ- Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Α/Κ 06Α- Α/Κ 07) Στην έξοδο της σήραγγας Ανθοχωρίου. Στην έξοδο της σήραγγας Βοτονοσίου, δεξιά. Στην είσοδο της σήραγγας ύο Κορυφών, δεξιά Στην έξοδο της σήραγγας Καλαµιών. Χ: 21 ο 07'13,1'' Υ 39 o 45'24,6'' Χ: 21 ο 07'59,4'' Υ 39 o 45'14,2'' Χ: 21 ο 08'17,3'' Υ 39 o 45'09,4'' Χ: 21 ο 10'04,1'' Υ 39 o 45'33,9'' 13 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στο δυτικό ακρόβαθρο της γέφυρας Τ8, µεταξύ των κλάδων. Χ: 21 ο 17'13,5'' Υ 39 o 47'05,7'' Σελ. 18

19 Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) 14 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στον αριστερό κλάδο, στην είσοδο του Κ.Ο.4 Χ: 21 ο 17'01,6'' Υ 39 o 47'13,3'' 15 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στη συµβολή του Κ.Ο.2 και του Κ.Ο.3, µετά την έξοδο της Σήραγγας Μαλακασίου Β. Χ: 21 ο 16'41,0'' Υ 39 o 47'23,2'' 16 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στην προβλεπόµενη περιοχή των διοδίων, κάτω από το ανατολικό ακρόβαθρο της γέφυρας Γ7. Χ: 21 ο 15'53,0'' Υ 39 o 47'23,0'' 17 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στον αριστερό κλάδο του ηµικόµβου Ανηλίου, απέναντι από αποθήκη άλατος. Χ: 21 ο 12'13,1'' Υ 39 o 45'49,3'' 18 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στην έξοδο Σήραγγας Μετσόβου στο ακρόβαθρο της Γ1. Χ: 21 ο 15'00,4'' Υ 39 o 46'23,4'' 19 Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- Η/Κ ΑΝΗΛΙΟΥ (Α/Κ 07Β- Α/Κ 07Α) Στην περιοχή του µεγάλου ορύγµατος, στη συµβολή των δασικών δρόµων πριν τη Σήραγγα Κωσταράκου. Χ: 21 ο 15'22,0'' Υ 39 o 46'55,0'' 20 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' 21 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'20,2'' Υ 39 o 44'45,1'' 22 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'08,1'' Υ 39 o 44'32,4'' 23 Α/Κ ΑΡΑΧΘΟΥ - Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Α/Κ 06 - Α/Κ 06Α) Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου Χ: 21 ο 04'47,1'' Υ 39 o 45'03,2'' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Έξοδος Σήραγγας Σ1, µε κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Έξοδος Σήραγγας Σ1, µε κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Έξοδος Σήραγγας Σ1, µε κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Μεταξύ Σ2.1 - ΚΕΣ Σ2 - Γ2 κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) Χ: 22 o 14'00,8'' Υ:40 o 28'53,5'' Χ: 22 o 13'43,8'' Υ:40 o 28'16,5'' Χ: 22 o 13'36,9'' Υ:40 o 28'06,2'' Χ: 22 o 11'55,3'' Υ:40 o 26'36,2'' Σελ. 19

20 Α/Α ΤΜΗΜΑ Λ.Ε.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ- Α/Κ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ (Α/Κ 14- Α/Κ 13) Μεταξύ Σ5- Σ6 κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Μεταξύ Σ5- Σ6 κατεύθυνση προς Βέροια (Χ.Θ ) Α/Κ Αν. Σιάτιστας Έξοδος Κλάδου Σιάτιστας - Γρεβενών (Χ.Θ ) Μετά τον Α/Κ Αν. Σιάτιστας προς Γρεβενά (Χ.Θ ) Μετά τον Α/Κ Αν. Σιάτιστας προς Γρεβενά (Χ.Θ ) Μετά τον Α/Κ Αν. Σιάτιστας προς Γρεβενά (Χ.Θ ) Στον Α/Κ 09B, στον κλάδο προς Καστοριά Στον Α/Κ 09B, στον κλάδο προς Καστοριά Στον Α/Κ 09B, στον κλάδο προς Καστοριά Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) Από Α/Κ υτ. Σιάτιστας προς Α/Κ Γρεβενών (Χ.Θ ) ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ( O ) Χ: 22 o 10'49,3'' Υ:40 o 24'58,7'' Χ: 22 o 10'45,6'' Υ:40 o 24'45,8'' Χ: 21 o 34'44,0'' Υ:40 o 14'09,5'' Χ: 21 o 34'38,8'' Υ:40 o 14'04,5'' Χ: 21 o 34'33,0'' Υ:40 o 13'59,6'' Χ: 21 o 34'19,7'' Υ:40 o 13'53,4'' Χ: 21 o 32'51,5'' Υ:40 o 13'44,1'' Χ: 21 o 33'06,6'' Υ:40 o 13'36,8'' Χ: 21 o 33'07,5'' Υ:40 o 13'36,6'' Χ: 21 o 32'57,0'' Υ:40 o 13'26,7'' Χ: 21 o 32'45,5'' Υ:40 o 13'19,0'' Χ: 21 o 32'31,2'' Υ:40 o 13'10,9'' Χ: 21 o 32'08,0'' Υ:40 o 12'59,5'' Χ: 21 o 31'29,1'' Υ:40 o 11'25,8'' Χ: 21 o 31'34,5'' Υ:40 o 11'07,9'' 43 Από Α/Κ Βενέτικου προς Α/Κ υτ. Γρεβενών (Χ.Θ ) Χ: 21 o 24'26,2'' Υ:40 o 02'07,7'' 44 Από Α/Κ Βενέτικου προς Α/Κ υτ. Γρεβενών (Χ.Θ ) Χ: 21 o 24'23,1'' Υ:40 o 01'56,9'' 45 Βενέτικου (Χ.Θ ) Χ: 21 o 23'05,1'' Υ:40 o 01'04,5'' Σελ. 20

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµων Σιντικής και Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4983" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4960" ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5086 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ" ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "EΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΥΣ 2015 ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ: 333.983,10 ΣΥΝΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 410.799,20 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις µεγάλων τεχνικών στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" - Κωδικός Αναφοράς 4901» OKTΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002907439 2015-07-13

15REQ002907439 2015-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα.

Επιστρέφονται χωρίς να αξιολογηθούν ο οικονοµικές προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσµα. Προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 Α.Π. 1117 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσκοµίσουν την οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ «Εφαρµογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη» Γιάννης Παπαγιάννης Περιβαλλοντολόγος, ph.d. /νση Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών τριών Άνω ιαβάσεων του Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος (59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+000, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 559 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Πετρέλαιο θέρµανσης για τη βάση του ΕΚΑΒ στην Ορεστιάδα. Ποσότητα: 1.500 Lit

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων με υπόγεια διάνοιξη και με εκσκαφή και επανεπίχωση από Χ.Θ. 14+000 έως Α/Κ Α14 (Ραιδεστού - Αεροδρομίου) (59.3.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.470,85 ΕΎΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9475/730345 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών από αρχή έως και Α/Κ Ασβεστοχωρίου (Α8) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Ανάθεσης Εργασιών «Συντήρησης Εφαρμογών και Προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα