ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ"

Transcript

1 ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Διηζάβεη Βηληδειαίνπ, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, Αν. Καθηγήηπια, ΕΜΠ/ Επγαζηήπιο Ωπλιζμένος Σκςποδέμαηορ Λέξειρ κλειδιά: Ένεμα, ςδπαςλική άζβεζηορ, ηπίζηπωηη ηοισοποιία ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η παξνύζα εξγαζία έρεη ζηόρν ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ζπλζέζεσλ ελεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηζηνξηθώλ θαηαζθεπώλ από ιηζνδνκή. Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα πξνβιήκαηα αζπκβαηόηεηαο κεηαμύ ησλ ππαξρόλησλ πιηθώλ θαη ησλ ελεκάησλ, εμεηάζηεθαλ ζπλζέζεηο ελεκάησλ κε βάζε ηελ θπζηθή πδξαπιηθή άζβεζην, θαζώο επίζεο θαη έλα ηξηκεξέο έλεκα πδξαζβέζηνπ, πνδνιάλεο θαη ιεπθνύ ηζηκέληνπ ζε ρακειό πνζνζηό. Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπλζέζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά από έιεγρν, ηόζν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελεζηκόηεηαο (ξεπζηόηεηα, δηεηζδπηηθόηεηα, ζηαζεξόηεηα), όζν θαη ησλ κεραληθώλ αληνρώλ (ζιίςε, θάκςε) ησλ ελεκάησλ. Γνθίκηα από ηηο βέιηηζηεο ζπλζέζεηο ππνβιήζεθαλ ζε δνθηκέο αλζεθηηθόηεηαο ζηε δξάζε ησλ αιάησλ. Σέινο, νη βέιηηζηεο ζπλζέζεηο ελέζεθαλ ζε θπιηλδξηθά δνθίκηα ηα νπνία πξνζνκνηώλνπλ ην πιηθό πιήξσζεο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο. Tα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ κεραληθώλ δνθηκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα εληζρπκέλα δνθίκηα έδεημαλ όηη όια ηα εμεηαδόκελα κίγκαηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εληζρύνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην πιηθό πιήξσζεο. Η πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ κεραληθώλ δνθηκώλ νδήγεζε ζηελ εμαγσγή κηα ζρέζεο κεηαμύ ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ησλ εληζρπκέλσλ θπιηλδξηθώλ δνθηκίσλ θαη ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ησλ ελεκάησλ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η εθαξκνγή θαηάιιεισλ πδξαπιηθώλ ελεκάησλ απνηειεί πιένλ κηα ζπλήζε πξαθηηθή γηα ηελ επηζθεπή θαη ελίζρπζε ξεγκαησκέλσλ θαη απνδηνξγαλσκέλσλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ ή θαηαζθεπώλ από παιαηέο ιηζνδνκέο, ηδηαίηεξα ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο. Η ηερληθή απηή 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 1

2 ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ επί ηόπνπ ζηεξέσζε ηνηρνγξαθηθνύ θαη ςεθηδσηνύ δηαθόζκνπ, ώζηε λα απνθεύγεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε απνηνίρηζε θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα κέζνδν ε νπνία κπνξεί λα είλαη ηερληθά απνηειεζκαηηθή θαη ηαπηόρξνλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα από ηελ άπνςε ησλ αλαζηεισηηθώλ αξρώλ, θαζώο δηαζέηεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα λα κπνξεί (ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιεια αξκνινγήκαηα θαη ζθξαγίζεηο) λα εμαζθαιίδεη εθ λένπ ηε ζπλέρεηα, ζπλνρή θαη αληνρή ησλ αξρηηεθηνληθώλ κειώλ, ηνπ δηαθόζκνπ ή ηνπ ζπλόινπ ησλ θαηαζθεπώλ, ρσξίο αιινίσζε ηεο εμσηεξηθήο κνξθήο θαη γεσκεηξίαο ηνπο θαη ρσξίο αιιαγή ηνπ θέξνληνο ζπζηήκαηόο ηνπο. Γεδνκέλνπ όκσο όηη πξόθεηηαη γηα κηα επέκβαζε πνπ δελ είλαη αλαζηξέςηκε, ηόζν ην έλεκα όζν θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζνύλ θαηάιιεια, έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη όιεο νη απαηηήζεηο επηηειεζηηθόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηεο επαλεπεκβαζηκόηεηαο. Οη απαηηήζεηο ηίζεληαη κε βάζε κηα νιηζηηθή ζεώξεζε ηεο πξνο ζηεξέσζε θαηαζθεπήο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ελεζηκόηεηα, ηηο αληνρέο θαη ηελ αλζεθηηθόηεηα. Σα ελέκαηα κε βάζε ηηο πδξαπιηθέο αζβέζηνπο (ζε ζπλδπαζκό κε ή ρσξίο πνδνιαληθά πιηθά) απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή ιύζε έλαληη ησλ ζύλζεησλ ελεκάησλ κε βάζε ην ηζηκέλην δηόηη νη πδξαπιηθέο άζβεζηνη είλαη πιηθά πνπ νκνηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε απηά πνπ απαληώληαη ζε κηα ηζηνξηθή θαηαζθεπή, ελώ παξάιιεια κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ηθαλνπνηεηηθέο πξώηκεο αληνρέο. Παξά ηελ κεγάιε ηνπο ζπνπδαηόηεηα, είλαη ιηγνζηέο νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ζπζηεκαηηθά ηέηνηα ελέκαηα, ηόζν σο πξνο ηα ξενινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, όζν θαη σο πξνο ηελ επηηειεζηηθόηεηά ηνπο ζηελ δνκεηηθή ζηεξέσζε ησλ ηνηρνπνηώλ (Valluzzi 2). ηελ παξνύζα κειέηε, κεηά ηελ αλαγλώξηζε ησλ πξώησλ πιώλ, ζρεδηάζηεθαλ ζπλζέζεηο πδξαπιηθώλ ελεκάησλ ζηεξέσζεο κε βάζε δηάθνξεο πδξαπιηθέο αζβέζηνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ παγθόζκηα αγνξά, θαζώο θαη έλα ηξηκεξέο έλεκα ιεπθνύ ηζηκέληνπ πδξαζβέζηνπ πνδνιάλεο κε ρακειό πνζνζηό (3%θ.β) ιεπθνύ ηζηκέληνπ εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ, έηζη ώζηε λα πιεξνύληαη όια ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελεζηκόηεηαο (δηεηζδπηηθόηεηα, ξεπζηόηεηα, ζηαζεξόηεηα). Γηα ηνλ ζθνπό απηό έγηλε παξακεηξηθή δηεξεύλεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εθάζηνηε βέιηηζηνπ πνζνζηνύ λεξνύ κε ή ρσξίο παξνπζία ξεπζηνπνηεηηθώλ πξνζζέησλ. Με ηνλ ηξόπν απηό επηιέρζεθαλ νη βέιηηζηεο ζπλζέζεηο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ αθελόο σο πξνο ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζε πεξηβάιινλ κε πςειή ζπγθέληξσζε ζεηηθώλ θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηόζν ηνπ ελέκαηνο, όζν θαη εληζρπκέλσλ κε απηό κηθηώλ δνθηκίσλ (θπιηλδξηθά δνθίκηα δηακέηξνπ D~25cm, ύςνπο L~5cm), πνπ πξνζνκνηώλνπλ ην πιηθό πιήξσζεο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο. Γηα κελ ην έλεκα πξνζδηνξίζζεθε ε αληνρή ζε ζιίςε θαη θάκςε ζε δηάθνξεο ειηθίεο ζθιήξπλζεο, γηα δε ηνπο θπιίλδξνπο ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο πξνζδηνξίζζεθε ε αληνρή ζε ζιίςε πξηλ απ ηελ εθαξκνγή ελεκάησλ θαη 6 κήλεο κεηά από ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 2

3 πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κε ηα πιηθά απηά επηηπγράλνληαη: α) ζπλζέζεηο ελεκάησλ κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ελεζηκόηεηαο, απνδεθηή αλζεθηηθόηεηα θαη πνηθίιεο αληνρέο θαη β) ηθαλνπνηεηηθή ελίζρπζε ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο ηεο ηνηρνπνηίαο γηα όιεο ηηο ζπλζέζεηο πνπ δνθηκάζηεθαλ. 2. ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΧΝ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ηελ παξνύζα εξγαζία, ν ζρεδηαζκόο ησλ ελεκάησλ πδξαπιηθήο αζβέζηνπ έγηλε κε ζηόρν λα εμαζθαιηζηεί πςειή ελεζηκόηεηα, ππό ρακειή πίεζε, ζε ξσγκέο θαη θελά εύξνπο κεξηθώλ δεθάδσλ ηνπ ρηιηνζηνύ (W nom ~2 κm). Γηα ηνλ ζθνπό απηό εμεηάζηεθαλ ζπζηεκαηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ξεπζηόηεηαο, δηεηζδπηηθόηεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο ησλ αησξεκάησλ, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο λεξνύ/ζηεξεά, κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθώλ πξνζκίθησλ (Miltiadou 199). Ο έιεγρνο ηεο δηεηζδπηηθόηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηεο πξόηππεο δνθηκήο ηεο ζηήιεο άκκνπ (NF P18-891), νη δε έιεγρνη ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα πξόηππα NF P θαη NF P Δπηπξόζζεηα, εμεηάζζεθε θαη έλα ηξηκεξέο έλεκα κε ρακειό πνζνζηό ηζηκέληνπ (3% ιεπθό ηζηκέλην Γαλίαο, 25% πδξάζβεζηνο ζθόλε, 45% θπζηθή πνδνιάλε, 1% ξεπζηνπνηεηήο). Γηα ηελ αλάκημε ησλ πιηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθε αλακηθηήξαο ππεξήρσλ ζε ζπλδπαζκό κε κεραληθή αλάδεπζε. Ο ρξόλνο αλάκημεο ήηαλ 3 min γηα ηα ελέκαηα ηεο πδξαπιηθήο αζβέζηνπ θαη 6 min γηα ην ηξηκεξέο έλεκα (2 min/ζηεξεό ζπζηαηηθό). Σα θξηηήξηα ελεζηκόηεηαο ηα νπνία εηέζεζαλ γηα ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ζπλζέζεσλ ήηαλ: α) ρξόλνο ξνήο (T 36 ) ζηε ζηήιε άκκνπ < 5 sec, β) ρξόλνο εθξνήο (t d=4,7mm ) ησλ 5ml ελέκαηνο από ηνλ θώλν Marsh, δηακέηξνπ νπήο ζηνκίνπ 4,7mm, < 45 sec θαη δείθηεο ξεπζηόηεηαο >,7x1 3 mm/sec, (Miltiadou & Tassios 27). Χο κέγηζηε απνδεθηή ηηκή ηεο εμίδξσζεο εηέζε ην 5%. Οη πξώηεο ύιεο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ γηα ηελ ελ ιόγσ κειέηε ήηαλ ηέζζεξεηο πδξαπιηθέο άζβεζηνη (NHL5 ηεο St. Astier, Chaux Blanche ηεο Lafarge, Calx Romana ηεο IAR θαη Albaria Calce Albazzana ηεο Degussa) θαη έλα πξναλακεκηγκέλν ελέζηκν πιηθό κε βάζε ηελ πδξαπιηθή άζβεζην (Unilit B Fluid / ηεο Unilit). Από ηα απνηειέζκαηα ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο ησλ πξώησλ πιώλ κε ιέτδεξ, πξνέθπςε όηη ε δηάκεηξνο θόθθσλ ηνπ 85% θαη 99% ηεο ζηεξεάο θάζεο ησλ ελεκάησλ πδξαπιηθήο αζβέζηνπ ήηαλ <4 κm (<W nom /5) θαη <1κm (<W nom /2) αληίζηνηρα, ηηκέο νη νπνίεο ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα θνθθνκεηξίαο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηείζδπζε ηνπ ελέκαηνο ζε θελά θαη ξσγκέο κε νλνκαζηηθό εύξνο W nom ~2 κm (Miltiadou & Tassios 23). Η απνηίκεζε ηεο επηηειεζηηθόηεηαο ησλ ελεκάησλ έγηλε κε βάζε: α) ηα θπζηθν-ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, β) ηα ραξαθηεξηζηηθά ελεζηκόηεηαο (ξεπζηόηεηα, δηεηζδπηηθόηεηα, ζηαζεξόηεηα) θαη ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 3

4 ηνπο (αληνρή ζε θάκςε θαη ζιίςε) θαη γ) ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηε δηαβξσηηθή δξάζε ησλ αιάησλ. Πίλαθαο 1. Οη βέιηηζηεο ζπλζέζεηο ελεκάησλ από απόςεσο ελεζηκόηεηαο - Δμέιημε ησλ κεραληθώλ αληνρώλ ηνπο ζην ρξόλν. ΣΡΙΜΔΡΔ ΔΝΔΜΑ Λεσκό ηζιμένηο Γανίας Τδράζβεζηος (ζκόνε) Ποδολάνε (d max < SP1 * Νερό * Ανηοτή ζε Θλίυε και Κάμυε (MPa) Ηλικία (εμέρες) 75μm) G1: ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ NHL5 (St Astier) SP2 Νερό f gc f gt f gc f gt f gc f gt 4,8 2,11 8,16 2,29 1,6 3,13 G2: ,82 1,9 4,5 2,52 6,36 3,87 G3: 1 8 2,6 1,1 4,88 1,75 6, 2,7 Chaux Blanche SP3 G4: 1,7 8 3,1 1,65 4,67 2,19 6,72 1,5 Calx Romana G5: 1 7 2,25 1,51 3,4 1,39 2,88 1,8 Albaria Calce Albazzana G6: 1 7 1,69 1,2 2,6,88 2,49,65 Unilit B Fluid / G7: 1 7 1,53 1,27 2,56 1,53 2,53,98 * % ηεο ζηεξεάο θάζεο ηνπ ελέκαηνο. SP1, SP2 θαη SP3 ξεπζηνπνηεηέο κε βάζε ηα λαθζαιελνζνπιθνληθά, ιηγλνζνπιθνληθά άιαηα θαη ηνλ πνιπθαξβνμπιηθό αηζέξα αληίζηνηρα Η ζιηπηηθή αληνρή ησλ επηιεγκέλσλ ζπλζέζεσλ απμάλεηαη γεληθά κε ηνλ ρξόλν ή παξακέλεη πεξίπνπ ζηαζεξή (ι.ρ. γηα ηα ελέκαηα G5, G6 θαη G7). Η αληνρή ζε θάκςε (πξνζδηνξηζκέλε κέζσ ηεο δνθηκήο θάκςεο ηξηώλ ζεκείσλ) παξνπζίαζε κία ειάηησζε γηα ηηο ζπλζέζεηο ελεκάησλ G5, G6 θαη G7. Η ειάηησζε απηή ζηελ αληνρή κπνξεί λα νθείιεηαη ζην θαηλόκελν ηεο ελαλζξάθσζεο, ε νπνία νδεγεί ζε κηθξνξεγκάησζε (Toumbakari 22). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 4

5 εκεηώλεηαη όηη ζηα δνθίκηα ησλ ελεκάησλ G5, G6 θαη G7, παξαηεξήζεθε, κε εθαξκνγή θαηλνινθζαιετλεο, ζεκαληηθή ελαλζξάθσζε από ηηο 9 ζηηο 18 εκέξεο. Βέβαηα, ην θαηλόκελν απηό αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί όηαλ ην έλεκα εηζαρζεί εληόο ηεο ηνηρνπνίαο. Με βάζε ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπο (f gc ) ζε ειηθία 6 κελώλ, νη επηιεγκέλεο ζπλζέζεηο ελεκάησλ (Πηλ. 1) κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηξηκεξέο έλεκα (Ν/=,8), κε f gc =1,6 MPa θαη f gt =3,1 MPa, β) ελέκαηα πδξαπιηθήο αζβέζηνπ (Ν/=,8), κε f gc 6 6,7 MPa θαη f gt 1, 3,9 MPa θαη γ) ελέκαηα πδξαπιηθήο αζβέζηνπ (Ν/=,7), κε f gc 2,5 2,9 MPa θαη f gt,6 1,1 MPa. Γνθίκηα από ηηο επηιεγκέλεο ζπλζέζεηο ππνβιήζεθαλ ζε δνθηκέο αλζεθηηθόηεηαο ζηε δξάζε ησλ αιάησλ, αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Tsui et al. 23) (ειαθξώο ηξνπνπνηεκέλε ιακβάλνληαο ππόςε ηε θύζε ησλ ελεκάησλ): ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 2 C δνθίκηα, ζε ειηθία ζθιήξπλζεο 9 κελώλ, εκπνηίδνληαη κε θνξεζκέλν δηάιπκα κηξαβηιίηε θαη μεξαίλνληαη γηα 6 έμη θύθινπο ζηνπο 2 C. Μεηά ηνλ 6 ν θύθιν ηα κηζά από απηά εκπνηίδνληαη θαη μεξαίλνληαη ζηνπο 2 C, ελώ ηα ππόινηπα μεξαίλνληαη ζηνπο 5 C, κέρξη ζηαζεξνύ βάξνπο. Ο Πίλαθαο 2 ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ ζηνπο θύθινπο ησλ αιάησλ, όπνπ γίλεηαη εκθαλέο όηη ηελ θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά επέδεημαλ θαηά ζεηξά ηα ελέκαηα G2 (έλεκα ηεο πδξαπιηθήο αζβέζηνπ NHL5) θαη G1 (ηξηκεξέο έλεκα). Πίλαθαο 2. Μεηαβνιέο βάξνπο (%) θαη θπξίαξρε κνξθνινγία θζνξάο θαηά ηηο δνθηκέο αλζεθηηθόηεηαο ζηε δξάζε ησλ αιάησλ. ΔΝΔΜΑ G1 G2 Μεηαβνιή βάξνπο κέρξη ηνλ 6 ν θύθιν Ξήξαλζε ζηνπο 2 C 33% 21% G4 29% G5 G6 13% 18% Μεηαβνιή βάξνπο από ηνλ 7 ν έσο ηνλ 11 ν θύθιν. Ξήξαλζε ζηνπο 2 C (έσο) 7% (απνζηξνγγύιεπζε αθκώλ) -1,6% (απνζηξνγγύιεπζε αθκώλ) -6,3% (απνθόιιεζε ζηξσκάησλ) 3,4% (απνζηξνγγύιεπζε αθκώλ) 4,6% (απνζηξνγγύιεπζε αθκώλ) Μεηαβνιή βάξνπο από ηνλ 7 ν έσο ηνλ 9 ν θύθιν. Ξήξαλζε ζηνπο 5 C (έσο) 8% (ξεγκάησζε ) -4% (απνζηξνγγύιεπζε αθκώλ) -25% (έληνλε απνθόιιεζε ζηξσκάησλ θαη απνζηξνγγύιεπζε αθκώλ) Καηάξξεπζε ηνπ πιηθνύ ζε θνκκάηηα Καηάξξεπζε ηνπ πιηθνύ ζε θνκκάηηα Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ πξνζδηνξηζκνύ ησλ βέιηηζησλ ζπλζέζεσλ ελεκάησλ (ελεζηκόηεηα, αληνρέο) νη ζπλζέζεηο απηέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ελεζηκόηεηαο (βι. Πηλ. 3), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 5

6 ελέζεθαλ ππό ρακειή πίεζε ζε θπιηλδξηθά δνθίκηα πνπ πξνζνκνηώλνπλ ην πιηθό πιήξσζεο ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο. Πίλαθαο 3. Υαξαθηεξηζηηθά ελεζηκόηεηαο ησλ βέιηηζησλ ζπλζέζεσλ ΔΝΔΜΑ G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 T 36 (sec) ηήιε άκκνπ 1,25/2,5 mm (θελά ~,2-,4 mm) t d=4,7mm (sec) - 5ml ελέκαηνο Δμίδξσζε 2% 2% 1% 1% 1% 1% <1% Γείθηεο ξεπζηόηεηαο (x1 3 mm/sec) 1,15,99,76,81 1,4 1,,99 3. ΜΗΥΑΝΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΠΛΗΡΧΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΔΝΔΜΑΣΧΝ Κπιηλδξηθά δνθίκηα (D=25 cm, L=5cm) θαηαζθεπάζηεθαλ ζε πιαζηηθόηππνπο κε αλάκημε αζβεζηνπνδνιαληθνύ θνληάκαηνο θαη ηεκαρίσλ ηξαβεξηίλε ιίζνπ (κεγέζνπο: 2 έσο 5 mm), ζε θαηάιιειε αλαινγία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ θελά 4%. Η όιε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ ήηαλ παξόκνηα κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Miltiadou 199). Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, κόλνλ ηξεηο (από ζύλνιν εηθνζηνθηώ θπιίλδξσλ) δνθηκάζηεθαλ ζε κνλναμνληθή ζιίςε πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ, παξά ην γεγνλόο όηη ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο πξνέβιεπε ηελ δνθηκαζία θαη ησλ εηθνζηνθηώ θπιίλδξσλ. Αθελόο νη κεγάιεο παξακνξθώζεηο (πιεπξηθή δηαζηαιηηθόηεηα), νη νπνίεο δελ ζα επέηξεπαλ ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ θπιίλδξσλ ζηνπο πιαζηηθόηππνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ θαη αθεηέξνπ ε κε αμηόπηζηε κέηξεζε ησλ θαηαθόξπθσλ παξακνξθώζεσλ ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπνζέηεζεο κεηξεηηθώλ νξγάλσλ ζηνπο άζηθηνπο θπιίλδξνπο [Δηθ. 1(α)], νδήγεζαλ ζε πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ θπιίλδξσλ, νη νπνίνη δνθηκάζηεθαλ πξηλ απ ηελ εθαξκνγή ελεκάησλ. Η αξρηθή ζιηπηηθή αληνρή ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο ήηαλ θαηά κέζν όξν ίζε κε,15n/mm 2. ηε ζπλέρεηα, ηα δνθίκηα (ηνπνζεηεκέλα κέζα ζηα θαινύπηα) ελέζεθαλ ππό ρακειή πίεζε ~,75bar, κε ρξήζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπ εμνπιηζκνύ. Οη ελέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνπο ζσιελίζθνπο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζην θάησ άθξν ησλ θαινππηώλ, ελώ παξάιιεια θαηαγξάθνληαλ νη ρξόλνη πνπ απαηηήζεθαλ κέρξη λα εμέιζεη ην έλεκα από ην άλσ άθξν ησλ θπιίλδξσλ, θαζώο θαη ε πνζόηεηα ηνπ ελέκαηνο πνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 6

7 ζ (MPa) Average filling time (sec) Average grout volume consumed per cylinder (lt) θαηαλαιώζεθε ζε θάζε θύιηλδξν (Δηθ. 2). Μεηά ηελ πάξνδν 18 εκεξώλ, νη εληζρπκέλνη κε ηα ελέκαηα θύιηλδξνη ππνβιήζεθαλ ζηε δνθηκή κνλναμνληθήο ζιίςεο. (α) (β) (γ) Δηθόλα 1. (α) Κύιηλδξνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελέκαηνο, (β) θαη (γ) δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ελεκάησλ ζηνπο θπιίλδξνπο ,3 9,1 8,8 9 8,1 9 7, G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 (α) Δηθόλα 2. (α) Υξόλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ πιήξσζε ησλ θπιίλδξσλ κε έλεκα (κέζε ηηκή), (β) Όγθνο ελέκαηνο πνπ θαηαλαιώζεθε ζε θάζε θύιηλδξν (κέζε ηηκή) (β) 3,5 N5SP-1 N5SP-2 3 N5SP-3 N5SP-4P 2,5 2 1,5 1,5 -,1 -,9 -,8 -,7 -,6 -,5 -,4 -,3 -,2 -,1,1,2 ε Δηθόλα 3. Σππηθά δηαγξάκκαηα ηάζεσλ αλεγκέλσλ παξακνξθώζεσλ Δηθόλα 4. Μνξθνινγία ηεο αζηνρίαο Ο Πίλαθαο 4 ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεραληθώλ δνθηκώλ ζηνπο εληζρπκέλνπο κε ελέκαηα θπιίλδξνπο, ελώ ζηελ Δηθόλα 3 παξνπζηάδνληαη ηππηθά δηαγξάκκαηα ηάζεο αλεγκέλεο παξακόξθσζεο. Η κνξθνινγία ηεο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 7

8 αζηνρίαο ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από ηνλ ζρεκαηηζκό θαηαθόξπθσλ ξσγκώλ (Δηθ. 4). Πίλαθαο 4. πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ δνθηκώλ ζε εληζρπκέλνπο κε ελέκαηα θπιίλδξνπο όπσο πξνέθπςαλ από ηελ παξνύζα δηεξεύλεζε. Κσλίνδρφν πριν ηεν εθαρμογή ηοσ ενέμαηος f c (MPa) Μετανικές ιδιόηεηες: Δνέμαηος f gc (MPa) f gt (MPa) Κσλίνδρφν μεηά ηεν εθαρμογή ηοσ ενέμαηος f c,in (MPa) E in (GPa) G1,15 1,58 3,13 3,4 1,662 2,3 G2,15 6,36 3,87 2,79 1,683 18,6 G3,15 6, 2,7 3,26 1,556 21,7 G4 6,72 1,5 3,25 2,97 G5 2,88 1,8 2,65 1,928 G6 2,49,65 2,26 1,355 G7 2,53,98 2,1,618 % θελά (Μ.Ο): G1 (7 θύιηλδξνη)= 39,5%, G2 (5 θύιηλδξνη)= 42,2%, G3 (6 θύιηλδξνη)= 41,3%, G4 (3 θύιηλδξνη)= 42,2%, G5 (3 θύιηλδξνη)= 38,1%, G6 (2 θύιηλδξνη)= 42,2%, G7 (2 θύιηλδξνη)= 35,5% f c : Θιηπηηθή αληνρή θπιίλδξσλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ f gc θαη f gt : Αληνρή ζε ζιίςε θαη θάκςε ηνπ ελέκαηνο f c,in θαη E in : Θιηπηηθή αληνρή θαη κέηξν ειαζηηθόηεηαο ησλ θπιίλδξσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ, ιf= f c,in / f c ηελ Δηθόλα 5 κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο όηη, γεληθά, ε παξακόξθσζε ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ζιηπηηθή αληνρή ησλ εληζρπκέλσλ θπιίλδξσλ είλαη κηθξόηεξε γηα ηα ελέκαηα ησλ πςειόηεξσλ αληνρώλ. Πξάγκαηη, παξά ηελ αλακελόκελε ζρεηηθώο κεγάιε δηαζπνξά ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ ηεο παξακόξθσζεο (Δηθ. 5), δηαθαίλεηαη ε ηάζε ησλ ηζρπξόηεξσλ ελεκάησλ λα παξάγνπλ πην άθακπην εληζρπκέλν πιηθό πιήξσζεο. Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Δηθόλεο 6 θαη 7, όπνπ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο (ππνινγηζκέλν ζην 1/3 ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο) θαη ν ιόγνο ηεο αλεγκέλεο παξακόξθσζεο πξνο ηελ αληίζηνηρε ζιηπηηθή αληνρή, απεηθνλίδνληαη ζπλαξηήζεη ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ελέκαηνο. Χζηόζν, νη κεηξνύκελεο ηηκέο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο: Γηα ζιηπηηθή αληνρή ελέκαηνο ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 2 λ f 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 8

9 RATIO BETWEEN STRAIN AT STRENGTH AND COMPRESSIVE STRENGTH OF GROUTED CYLINDER STRAIN AT STRENGTH ( ) MODULUS OF ELASTICITY (MPa) θαη 1 MPa, νη ηηκέο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο θπκαίλνληαλ κεηαμύ ησλ 6 θαη 2 MPa (Δηθ. 6) COMPRESSIVE STRENGTH OF GROUT (MPa) COMPRESSIVE STRENGTH OF GROUT (MPa) Δηθόλα 5. Αλεγκέλε παξακόξθσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζξαύζε ησλ εληζρπκέλσλ θπιίλδξσλ, ζπλαξηήζεη ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ελέκαηνο Δηθόλα 6. Μέηξν ειαζηηθόηεηαο ησλ εληζρπκέλσλ θπιίλδξσλ, ζπλαξηήζεη ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ελέκαηνο COMPRESSIVE STRENGTH OF GROUTED CYLINDER (MPa) Δηθόλα 7. Λόγνο ηεο αλεγκέλεο παξακόξθσζεο πξνο ηελ ζιηπηηθή αληνρή ησλ εληζρπκέλσλ θπιίλδξσλ ζπλαξηήζεη ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ησλ εληζρπκέλσλ θπιίλδξσλ 4. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΘΛΙΠΣΙΚΗ ΑΝΣΟΥΗ ΣΧΝ ΔΝΙΥΤΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΝΔΜΑΣΑ ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΧΝ ΓΟΚΙΜΙΧΝ ηελ δεκνζίεπζε ησλ Vintzileou and Tassios (1995), παξνπζηάδεηαη κηα απιή ζρέζε [Δμ. (1)] ε νπνία επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο κεηά ηελ ελίζρπζε ηεο κε ελέκαηα. Η εμαγσγή ηεο ζρέζεσο απηήο ζηεξίρζεθε ζηε παξαδνρή όηη ην έλεκα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο θπξίσο ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 9

10 V f i gr, c f wc, i f wc,(1 1,25 ) (1) V f w wc, όπνπ, f wc,o θαη f wc,i ε ζιηπηηθή αληνρή ηεο ηνηρνπνηίαο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελέκαηνο, V i θαη V w ν όγθνο ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο θαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ηεο ηνηρνπνηίαο, αληίζηνηρα θαη f gr,c ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ελέκαηνο εκεηώλεηαη όηη ζηελ Δμίζσζε (1) εηζάγεηαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ελέκαηνο, σο κέηξν ηεο εθειθπζηηθήο ηνπ αληνρήο, θαζώο ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ Vintzileou & Tassios (1995) θαη Miltiadou-Fezans et al. (26) έδεημαλ όηη ε αύμεζε ηεο αληνρήο ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ (θαη, έηζη, ε αύμεζε ζπλνιηθά ηεο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο) είλαη αλάινγε ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ελέκαηνο (Vintzileou 27). Παξά ηαύηα, ε Valluzzi (2), κε βάζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ ζε θπιηλδξηθά δνθίκηα εληζρπκέλα κε ελέκαηα πδξαπιηθήο αζβέζηνπ, πξόηεηλε ηελ αθόινπζε εκπεηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξόβιεςε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ εληζρπκέλνπ κε ελέκαηα πιηθνύ πιήξσζεο, ζπλαξηήζεη ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ ελέκαηνο: 1,18 f c, in, 31f gr, c (2) όπνπ, f gr,c ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ελέκαηνο θαη f c,in ε ζιηπηηθή αληνρή ησλ θπιίλδξσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ Η εθαξκνγή ηεο Δμηζώζεσο (1) δίλεη εθηηκώκελεο ηηκέο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελεκάησλ νη νπνίεο ζπζρεηίδνληαη ελ γέλεη ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο ηηκέο. Αληηζέησο, ε εθαξκνγή ηεο Δμηζώζεσο (2), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Δμίζσζε (3) [ε νπνία απνηειεί ηελ αξρηθή κνξθή ηεο Δμ. (1)], (Vintzileou 27), ελ γέλεη νδεγεί ζε ζεκαληηθή ππεξεθηίκεζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηεο ηνηρνπνηίαο (βι. Δηθ. 8). V f i c, in f wc, i fwc,(1 ) (3) V f w wc, Απηό επηβεβαηώλεη ηελ ππόζεζε όηη ν ηύπνο ηεο αζηνρίαο ησλ νκνησκάησλ ηξίζηξσηεο ηνηρνπνηίαο θαζνξίδεηαη κάιινλ από ηελ εθειθπζηηθή αληνρή θαη ηελ ζπλάθεηα κεηαμύ ησλ πιηθώλ παξά από ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπ ελέκαηνο. Πξάγκαηη, εάλ ζέζνπκε ζηελ Δμίζσζε (3) ηελ ζιηπηηθή αληνρή ηνπ εληζρπκέλνπ πιηθνύ πιήξσζεο, f c,in, ππνινγηζκέλε από ηελ Δμίζσζε (4), ε νπνία πξνθύπηεη βάζεη όισλ ησλ δηαηηζέκελσλ δνθηκώλ ζε θπιίλδξνπο πιηθνύ πιεξώζεσο (Vintzileou 27), νη πξνβιεπόκελεο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Δμίζσζε (3) είλαη ζε θαιή ζπκθσλία κε ηηο πεηξακαηηθέο (βι. Δηθ.9). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 1

11 f c, in,6, 5f gr, t 1 (4) όπνπ, f gr,t ε εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ελέκαηνο 5 Vintzileou et al., 1995 Toumbakari, 22 Valluzzi, 2 Vintzileou et al., Toumbakari, 22 Valluzzi, 2 Vintzileou et al., (f wc,i /f wc, ) exp 3 2 γ Rd ~1.8 (f wc,i /f wc, ) exp (f wc,i /f wc, ) pred Δηθόλα 8. ύγθξηζε ησλ πεηξακαηηθώλ κε ηηο πξνβιεπόκελεο ηηκέο από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ Δμηζώζεσλ (2) θαη (3) (f wc,i /f wc, ) pred. Δηθόλα 9. ύγθξηζε ησλ πεηξακαηηθώλ κε ηηο πξνβιεπόκελεο ηηκέο από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ Δμηζώζεσλ (3) θαη (4) 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα από ηηο κεραληθέο δνθηκέο ζε θπιηλδξηθά δνθίκηα εληζρπκέλα κε δηάθνξεο ζπλζέζεηο ελεκάησλ έδεημαλ ηελ ηθαλόηεηα όισλ ησλ εμεηαδόκελσλ ζπλζέζεσλ λα εληζρύνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην πιηθό πιήξσζεο, παξά ηηο δηαθνξέο ζηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπο. πγθεθξηκέλα, γηα ζπλζέζεηο ελεκάησλ ησλ νπνίσλ ε ζιηπηηθή αληνρή θπκαηλόηαλ κεηαμύ ησλ 2 θαη 1 MPa, ε ζιηπηηθή αληνρή ησλ εληζρπκέλσλ θπιίλδξσλ πξνέθπςε κεηαμύ ησλ 2 θαη 3,3 MPa. Οη ηηκέο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο ησλ εληζρπκέλσλ κε ελέκαηα θπιίλδξσλ θπκάλζεθε από,6 έσο 2 GPa, δείρλνληαο θαιή ζπκθσλία κε άιια αληίζηνηρα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (Valluzzi 2). Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαηαδεηθλύνπλ όηη ηα ελέκαηα ρακειήο θαη κεζαίαο ζιηπηηθήο αληνρήο κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηθαλνπνηεηηθή ελίζρπζε ηνπ πιηθνύ πιήξσζεο. Οη θαζνξηζηηθέο ηδηόηεηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ηεο ηνηρνπνηίαο είλαη θπξίσο ε εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ ελέκαηνο, όπσο επίζεο, θαη ε ζπλάθεηα κεηαμύ ηνπ ελέκαηνο θαη ησλ ππαξρόλησλ πιηθώλ. ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζην επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Δξεπλώλ Αλαζηήισζεο (Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ) θαζώο θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Χπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 11

12 (Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν) πνπ ζπκκεηείρε ζε όια ηα ζηάδηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν έξγν είλαη εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΟΛΙΣΙΜΟ» θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% από Κνηλνηηθνύο Πόξνπο θαη 25% από Δζληθνύο Πόξνπο. ΑΝΑΦΟΡΔ Miltiadou, A., «Etude des coulis hydrauliques pour la réparation et le renforcement des structures et des monuments historiques en maçonerie», PHD Th., ENPC Pub. in 1991 by LCPC ISSN X, Paris, France (199) Miltiadou-Fezans, A. & Tassios, T.P., «Penetrability of Hydraulic Grouts in Structural Strengthening», in Proceedings of Structural research. Anniversary volume honouring Peter Lenkei (ed. Dr. Barsony), University of Pecs, Hungary (23) Miltiadou-Fezans, A., Vintzileou, E., Papadopoulou, E. & Kalagri, A., Mechanical properties of three-leaf stone masonry after grouting, in 5th International Seminar on Structural Analysis of Historical Constructions, New Delhi, India (26) Miltiadou, A. & Tassios, T.P., Fluidity of hydraulic grouts for masonry strengthening, in Int. Symposium Studies on Historical Heritage, September, Antalya, Turkey (27) Normes Françaises P and P18-359, «Adjuvant pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d injection pour précontrainte - Mesure de la fluidité et de la réduction d eau - Mesure de l exsudation» Paris, France, (1985), 8pp+4pp. Norme Française P18-891, «Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique - Produits à base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques pour injections dans des structures en béton - Essai d injectabilité à la colonne de sable en milieu sec et/ou humide» Paris, France, (1992),12pp Toumbakari, E.E., Lime-Pozzolan-Cement grouts and their structural effects on composite masonry walls, PHD Thesis, Department of Civil Engineering, KULeuven (22) Tsui, N., Flatt, R. J. & Scherer, G. W., Crystallization damage by sodium sulphate, Journal of Cultural Heritage, Vol. 4, (23) Valluzzi, M.-R., Comportamento meccanico di murature storiche consolidate con materiali e tecniche a base di calce, PHD Th., Univ. of Trieste (2) Vintzileou, E., & Tassios, T.P., Three leaf stone masonry strengthened by injecting cement grouts, Journal of Structural Engineering, ASCE, 121(5), (1995) Vintzileou, Δ., Grouting of three-leaf masonry: Experimental results and prediction of mechanical properties, in Proceedings of Seminar CIAS, Cyprus (27) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου, 28 12

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ

ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Υξήζε αλεπεμέξγαζηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, από ηνπο ΑΖ ηεο πεξηνρήο Πηνιεκαΐδαο, ζηηο ηζηκεληελέζεηο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ Σακηεπηήξα ηνπ ΤΖΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2

5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2 Πεπιεσόμενα 5. ΔΡΠΤΜΟ - ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2 5.1. ΔΡΠΤΜΟ ΥΑΛΑΡΩΗ... 5-2 5.1.1. Δηζαγσγή... 5-2 5.1.2. Πξνζνκνίσκα ηνπ Maxwell... 5-2 5.1.3. Πξνζνκνίσκα ηνπ Kelvin Voigt... 5-6 5.1.4. Πξνζνκνίσκα Σππηθνύ Γξακκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2005

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 2: Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: 12/5/2005 Δξγαζηεξηαθή άζθεζε : Μέηξεζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο κε ηε κέζνδν ηνπ θπζηθνύ εθθξεκνύο Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο: /5/005 ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ εξγαζηεξηαθή άζθεζε πεξηιακβάλεη έλα πείξακα θαη ζθνπόο ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα