Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης Χανιά Ιανουάριος 2012

2 Ονοµατε ώνυµο: Πα αδάκης Νικόλαος Τίτλος: Οικονοµοτεχνική Ανάλυση Αιολικού Πάρκου σε ιασυνδεδεµένα και Αυτόνοµα Συστήµατα Title: Techno-economic Analysis of a Wind Farm in Interconnected and Autonomous Power Systems Εξεταστική ε ιτρο ή: Κατσίγιαννης Ιωάννης (ε ιβλέ ων) Καρα ιδάκης Εµµανουήλ Μαραβελάκης Εµµανουήλ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 7 ABSTRACT 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό συµβατικούς σταθµούς Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε Υδροηλεκτρική ενέργεια Αιολική ενέργεια Γεωθερµική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Ενέργεια α ό βιοµάζα Ενέργεια α ό κυψέλες καυσίµου Κυµατική ενέργεια Η ανάγκη για στροφή στις Α.Π.Ε. Σκο ός και δοµή της εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Άνεµος Χαρακτηριστικά του ανέµου Αιολική ενέργεια Ανεµογεννήτριες Μεγέθη ανεµογεννητριών Αρχές λειτουργίας ανεµογεννήτριας Συντελεστής φορτίου ανεµογεννήτριας Καµ ύλη ισχύος ανεµογεννήτριας Κατηγορίες και τύ οι ανεµογεννητριών Το οθέτηση ανεµογεννητριών στο χώρο Κατανοµή WEIBULL Θαλάσσια και χερσαία αιολικά άρκα

4 2.5 Μειονεκτήµατα ανεµογεννητριών 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.1 Οδηγίες του Ευρω αϊκού κοινοβουλίου για τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας 3.2 Γενική εριγραφή των νόµων 3468/2006 και 3851/ Προϋ οθέσεις και διαδικασία αδειοδότησης για άδεια αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ε ι λέον άδειες και διαδικασίες ου χρειάζονται για την υλο οίηση του έργου Τιµολόγηση και σύµβαση ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και σε Γή υψηλής αραγωγικότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: RETSCREEN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4.1 Εισαγωγή στο ρόγραµµα Γενική αρουσίαση του RETSCREEN Εισαγωγικό φύλλο Ενεργειακό µοντέλο Χαρακτηριστικά εξο λισµού Ανάλυση κόστους Ανάλυση µείωσης εκ οµ ών αερίων του θερµοκη ίου Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 58 ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RETSCREEN 5.1 Τεχνική ανάλυση σεναρίων Αιολικό άρκο µη συνδεδεµένο στο δίκτυο Αιολικό άρκο συνδεδεµένο στο δίκτυο Τεχνική ανάλυση σεναρίων για αιολικό άρκο Οικονοµική ανάλυση σεναρίων 64 4

5 5.2.1 Μελέτη σκο ιµότητας Ανά τυξη του έργου Μηχανολογικά Σύστηµα αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ισοζύγιο του συστήµατος ιάφορα έξοδα Ετήσια κόστη Περιοδικά κόστη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RETSCREEN Ε ιλογή αιολικής µηχανής Οικονοµικά σενάρια Σενάριο χωρίς τρα εζικό δάνειο Σενάριο µε τρα εζικό δάνειο 60% του συνολικού οσού Σενάριο µε τρα εζικό δάνειο 40% του συνολικού οσού Σενάριο µε τρα εζικό δάνειο 50% του συνολικού οσού και ε ιχορήγηση Σενάριο µε χαµηλό δείκτη ε ιτοκίου αναγωγής Σενάριο µε υψηλό δείκτη ε ιτοκίου αναγωγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γενικά συµ εράσµατα α ό την εργασία 93 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 97 5

6 6

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρούσα τυχιακή εργασία έχει ως αντικείµενο την οικονοµοτεχνική ανάλυση για την κατασκευή δύο αιολικών άρκων 36 MW το κάθε ένα. Η ρώτη µελέτη αφορά την ευρύτερη εριοχή της Σητείας στην Κρήτη, ενώ η δεύτερη την ευρύτερη εριοχή του Βόλου στη Μαγνησία. Η διεξαγωγή της αρούσας τυχιακής εργασίας βασίστηκε στο λογισµικό RETScreen το ο οίο στηριζόµενο σε δεδοµένα σχετικά µε το αιολικό δυναµικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεµογεννήτριας και ορισµένους οικονοµικούς αράγοντες, αρέχει τις α αραίτητες ληροφορίες για την εγκατάσταση των αιολικών συστηµάτων. Με την βοήθεια του συγκεκριµένου λογισµικού εξετάζονται τέσσερις διαφορετικές ανεµογεννήτριες οι ο οίες έχουν την ίδια δυναµική αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, µε αυτό τον τρό ο βρίσκουµε την ιο α οδοτική ανεµογεννήτρια. Η οικονοµική ανάλυση της αρα άνω µελέτης ροϋ οθέτει την εξέταση έξι οικονοµικών σεναρίων βάσει των ο οίων οι οικονοµικοί αράγοντες µεταβάλλονται ενώ αράλληλα µελετάται η οικονοµική βιωσιµότητα του έργου. Τέλος γίνονται συγκρίσεις ανάµεσα στα εξεταζόµενα σενάρια και εξάγονται συµ εράσµατα σχετικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα ου αρουσιάζει το κάθε ένα. 7

8 ABSTRACT The following thesis deals with the financial and technical analysis concerning the construction of two wind farms, with installed capacity of 36MW each. The first study concerns the region of Sitia, Crete, while the second one concerns the region of Volos, in Magnesia. RETScreen software is used for the implementation of this thesis. RETScreen provides all needed information for the installation of the studied wind farms, by using data related to the wind potential, the technical characteristics of the wind turbine, as well as financial data. With the help of RETScreen, there were being examined and compared four different wind turbines, which have the same rated power, but different technical characteristics. For the financial analysis, six scenarios are being analyzed, in which the financial viability of the project is examined by changing some basic financial factors. Finally, comparison is made among the analyzed scenarios, and conclusions are reached concerning the economic viability that each one of them presents. 8

9 9

10 ΚΑΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και των µέσων ου χρησιµο οιούνται µε σκο ό την αροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις εριοχές κατανάλωσης τις ο οίες εξυ ηρετεί το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας ρέ ει να έχει µελετηθεί και να λειτουργεί σωστά. Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να ικανο οιεί τις ακόλουθες α αιτήσεις: 1. Το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να αρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εριοχές κατανάλωσης ου εξυ ηρετεί. 2. Το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να µ ορεί να ικανο οιεί τη διαρκώς µεταβαλλόµενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να αρέχει οιοτική ηλεκτρική ενέργεια, το ο οίο σηµαίνει ότι το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να διασφαλίζει σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιο ιστία τροφοδότησης. 4. Το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να αρέχει ηλεκτρική ενέργεια µε το ελάχιστο δυνατό οικονοµικό κόστος και τις ελάχιστες ε ι τώσεις στο εριβάλλον. Στο σχήµα 1.1 α εικονίζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων ου α αιτούνται για την τροφοδότηση των καταναλωτών µε ηλεκτρική ενέργεια. Σχήµα 1.1 Η ορεία του ηλεκτρικού ρεύµατος α ό την αραγωγή ως την κατανάλωση 10

11 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η διαδικασία µετατρο ής µίας µορφής ρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια. Η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ε ιτυγχάνεται α ό συµβατικούς σταθµούς και α ό σταθµούς ανανεώσιµων ηγών ενέργειας. Στο Σχήµα 1.2 φαίνεται η ταξινόµηση των σταθµών αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σχήµα 1.2 Μέθοδοι αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Συµβατικοί σταθµοί ενέργειας α οκαλούνται οι διατάξεις ου αράγουν ηλεκτρική ενέργεια χρησιµο οιώντας ως καύσιµο µη ανανεώσιµη ηγή ενέργειας. Ονοµάζονται µη ανανεώσιµες ηγές ενέργειας γιατί δεν είναι δυνατό να ανανεώσουν σε εύλογο, για τον άνθρω ο, χρονικό διάστηµα την α οθηκευµένη τους ενέργεια. Η διαδικασία σχηµατισµού τους διήρκεσε εκατοµµύρια χρόνια. Οι µη ανανεώσιµες ηγές ενέργειας εριλαµβάνουν τα στερεά καύσιµα των γαιανθράκων (ό ως λιγνίτη, ανθρακίτη, τύρφη), τα υγρά καύσιµα ου αίρνουµε µε κατεργασία (ό ως µαζούτ, ετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη), τα αέρια καύσιµα (ό ως το φυσικό αέριο, υγραέριο) και την υρηνική ενέργεια ου αίρνουµε α ό τη σχάση ραδιενεργών υλικών. 11

12 Οι συµβατικοί σταθµοί ενέργειας σύµφωνα µε το σχήµα 1.1 είναι οι εξής: 1. Οι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί, χρησιµο οιούν τον ατµό ως µέσο για την αραγωγή µηχανικής ενέργειας µέσω ατµοστροβίλων, η ο οία µηχανική ενέργεια στη συνέχεια µετατρέ εται σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω των γεννητριών. 2. Οι ντηζελοηλεκτρικοί σταθµοί, χρησιµο οιούν το ετρέλαιο ως µέσο για την αραγωγή µηχανικής ενέργειας µέσω µηχανών εσωτερικής καύσης, η ο οία µηχανική ενέργεια στη συνέχεια µετατρέ εται σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω των γεννητριών. 3. Οι σταθµοί συνδυασµένου κύκλου, σε αυτές τις διατάξεις υ άρχει συνδυασµός λειτουργίας αεριοστρόβιλου και ατµοστρόβιλου: α ό την ίδια αρχική ηγή ενέργειας, συνήθως φυσικό αέριο, αράγεται ηλεκτρική ενέργεια ρώτα στον αεριοστρόβιλο και µετά στον ατµοστρόβιλο. 4. Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί χρησιµο οιούν την κινητική και δυναµική ενέργεια του νερού ως µέσο για την αραγωγή µηχανικής ενέργειας µέσω υδροστροβίλων, η ο οία µηχανική ενέργεια στη συνέχεια µετατρέ εται σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω των γεννητριών. 5. Οι υρηνικοί σταθµοί είναι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί, ό ου ο λέβητας έχει αντικατασταθεί α ό υρηνικό αντιδραστήρα, στον ο οίο γίνεται η υρηνική σχάση ουρανίου ή λουτωνίου. Οι συµβατικοί σταθµοί αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε ιβαρύνουν το εριβάλλον. Θα ρέ ει ε ίσης να σηµειωθεί ότι µειώνονται τα α οθέµατα σε ρώτη ύλη ( ετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο) για την αραγωγή ηλεκτρικής α ό συµβατικούς σταθµούς. Ε ι λέον, η τιµή του ετρελαίου ( ρώτη ύλη στους ντηζελοηλεκτρικούς σταθµούς) έχει αυξητικές τάσεις. 1.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Ανανεώσιµες α οκαλούνται οι ηγές ενέργειας ου ανανεώνονται µέσω του κύκλου της φύσης και θεωρούνται ρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεµος, τα οτάµια, οι οργανικές ύλες ό ως το ξύλο και ακόµη τα α ορρίµµατα οικιακής και γεωργικής ροέλευσης, είναι ηγές ενέργειας ου η ροσφορά τους δεν εξαντλείται οτέ. Στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) συγκαταλέγονται η Αιολική, Ηλιακή και η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα ισχύος µέχρι 10 MW), η Βιοµάζα αλλά και η Γεωθερµική Ενέργεια. Οι ΑΠΕ α οτελούν µια στρατηγική ε ιλογή και η εφαρµογή τους συµβάλλει στη βελτίωση των εριβαλλοντικών δεικτών και ειδικότερα στη µείωση των εκ οµ ών CO2 και την α εξάρτηση α ό το εισαγόµενο ετρέλαιο. Παράλληλα η οργανωµένη και συστηµατική εκµετάλλευση του δυναµικού των ΑΠΕ, εκτός α ό τα ρωτεύοντα α οτελέσµατα, µ ορεί να α οδώσει µεγάλα οφέλη δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, α οκεντρωµένη ανά τυξη, αλλά και εξέλιξη της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας και της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους. Α ό τα αρα άνω, συµ εραίνεται ότι οι ΑΠΕ µ ορούν να α αντήσουν α οτελεσµατικά στο τρί τυχο των 12

13 ροβληµάτων ου α ασχολούν τον τοµέα της ενέργειας: ε άρκεια α οθεµάτων, ασφάλεια ανεφοδιασµού και ροστασία του εριβάλλοντος. Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναµικό ΑΠΕ, οι ο οίες µ ορούν να ροσφέρουν µια ραγµατο οιήσιµη εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Οι εγχώριοι ενεργειακοί όροι είναι εκείνοι ου συντελούν στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας και έχουν το ρόσθετο λεονέκτηµα να είναι φιλικοί στο εριβάλλον, καθώς η αξιο οίησή τους δεν το ε ιβαρύνει, αφού δεν συνοδεύεται α ό αραγωγή ρύ ων ή αερίων ου ενισχύουν τον κίνδυνο για κλιµατικές αλλαγές. Η ολιτική ροώθησης των ΑΠΕ α εξαρτά τη χώρα α ό το ετρέλαιο και στηρίζει την εθνική οικονοµία και κατ ε έκταση τα εισοδήµατα. Με τις σηµερινές διεθνείς τιµές των δικαιωµάτων διοξειδίου του άνθρακα, το συνολικό όφελος για την Ελλάδα α ό την ενέργεια ου αράγεται α ό τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ξε ερνά σαφώς τα 80 ευρώ / MWh. Κάθε MW ΑΠΕ εξοικονοµεί ερί ου ευρώ κάθε έτος α ό την α ώλεια εσόδων ου θα υ ήρχε λόγω αγοράς δικαιωµάτων διοξειδίου του άνθρακα και άνω α ό ευρώ κάθε έτος λόγω της α εξάρτησης α ό το εισαγόµενο ετρέλαιο. Έτσι το συνολικό ετήσιο όφελος για την χώρα α ό τις ΑΠΕ ου λειτουργούν σήµερα ξε ερνά τα 80 εκατ. Ευρώ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εικόνα 1.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό υδροηλεκτρικό σταθµό Στους υδροηλεκτρικούς σταθµούς κατασκευάζεται ένα φράγµα για να εγκλωβιστεί το νερό σε κά οιο υψηλό ε ί εδο. Όταν το νερό διοχετευθεί στους αγωγούς µεταφοράς, α οκτά µεγάλη κινητική ενέργεια και µε µεγάλη ταχύτητα έφτει στις συστοιχίες γεννητριών ου υ άρχουν µέσα στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο αραγωγής. Η κινητική ενέργεια µετατρέ εται σε ηλεκτρική, ου στέλνεται στη συνέχεια στους ρευµατοφόρους αγωγούς και υ ό υψηλή τάση στα κέντρα κατανάλωσης. Μάλιστα τα κέντρα αυτά 13

14 µ ορούν να µην αρέχουν συνεχώς την ίδια ισχύ αλλά να την ρυθµίζουν ανάλογα µε την ζήτηση. Στην εικόνα 1.1 αρουσιάζεται ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο την ώρα της λειτουργίας του ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τα συστήµατα ενεργειακής µετατρο ής του αέρα (ανεµογεννήτριες) σχεδιάζονται για να µετατρέψουν την ενέργεια της µετακίνησης αέρα (κινητική ενέργεια) σε µηχανική δύναµη (µηχανική ενέργεια), η ο οία είναι η κινητήρια δύναµη µιας µηχανής. Στην ανεµογεννήτρια, αυτή η µηχανική ενέργεια µετατρέ εται σε ηλεκτρική. Το ηλεκτρικό ρεύµα ου αράγεται κατά την διάρκεια µεγάλων εριόδων ανέµων, µ ορεί να α οθηκεύεται σε µ αταρίες και να χρησιµο οιείται σε εριόδους ά νοιας. Στην εικόνα 1.2 αρουσιάζεται ένα αιολικό άρκο. Εικόνα 1.2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό ανεµογεννήτριες ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο «γεωθερµία» ορίζουµε την εκµετάλλευση της σταθερής θερµοκρασίας και θερµοχωρητικότητας του υ εδάφους α ό ό ου µε τη χρήση µιας γεωθερµικής αντλίας θερµότητας ε ιτρέ εται η µεταφορά θερµότητας α ό και ρος το έδαφος µε στόχο την αραγωγή θέρµανσης και ψύξης χώρων αλλά και ζεστού νερού χρήσης. Στην εικόνα 1.3 α εικονίζεται η εκµετάλλευση µιας γεωθερµικής ηγής. 14

15 1.3.4 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εικόνα 1.3 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό γεωθερµία Εικόνα 1.4 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό φωτοβολταϊκά Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν τη δυνατότητα µετατρο ής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Όταν τα φωτοβολταϊκά λαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, µετατρέ ουν το 14% ερί ου της ροσ ί τουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα φωτοβολταϊκά λαίσια έχουν ως βασικό µέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) ου είναι ένας κατάλληλα ε εξεργασµένος ηµιαγωγός µικρού άχους σε ε ί εδη ε ιφάνεια. Η ρόσ τωση ηλιακής ακτινοβολίας δηµιουργεί ηλεκτρική τάση και µε την κατάλληλη 15

16 σύνδεση σε φορτίο αράγεται ηλεκτρικό ρεύµα. Στην εικόνα 1.4 υ άρχει µια συστοιχία φωτοβολταϊκών η ο οία ακολουθεί την ορεία του ήλιου ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Εικόνα 1.5 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βιοµάζα Στην βιοµάζα έχουµε ένα σύνολο υλικών και υ ολειµµάτων φυτικής ή ζωικής ροελεύσεως και εριέχει µέσα της ενέργεια, ου µ ορεί να α οσ αστεί και να χρησιµο οιηθεί οικιλοτρό ως. Ένας καινούργιος τύ ος καυσίµου βιοµάζας είναι και τα συσσωµατώµατα (pellets) ου είναι συµ ιεσµένο θρύµµα ξύλου, έχουν χαµηλή υγρασία και υψηλή θερµαντική ικανότητα, και µ ορούν να καούν σε σόµ ες ή καυστήρες κεντρικής θέρµανσης ειδικά σχεδιασµένους µε υψηλές α οδόσεις και χαµηλές εκ οµ ές ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Εικόνα 1.6 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε κυψέλες καυσίµου 16

17 Οι κυψέλες καυσίµου µ ορούν να χαρακτηριστούν σαν κέντρα ενός συστήµατος το ο οίο χρησιµο οιεί το υδρογόνο ως καύσιµο. Πραγµατο οιούν τη µετατρο ή του καυσίµου σε χρήσιµη ηλεκτρική ενέργεια. Το υδρογόνο και το οξυγόνο χρησιµο οιούνται για να αράγουν ηλεκτρισµό σε µια ηλεκτροχηµική διαδικασία και το µόνο ροϊόν είναι το νερό. Θερµότητα και ατµός καθαρού νερού είναι τα µόνα υ ό- ροϊόντα α ό την ηλεκτροχηµική αντίδραση των κυψελών καυσίµου. Στην εικόνα 1.6 α εικονίζεται ένα σύστηµα κυψέλης καυσίµου χαµηλής ισχύος ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εικόνα 1.7 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των κυµάτων Κυµατική ενέργεια είναι η µορφή ενέργειας ου ροκύ τει α ό την κινητική ενέργεια των κυµάτων. Το φαινόµενο των ανέµων έχει ως συνέ εια το σχηµατισµό κυµάτων τα ο οία είναι εκµεταλλεύσιµα σε εριοχές µε υψηλό δείκτη ανέµων και σε ακτές ωκεανών. Ψηφιακή ανα αράσταση µιας διάταξης ου εκµεταλλεύεται την ενέργεια των κυµάτων α εικονίζεται στην εικόνα Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Η εφαρµογή των ροαναφερθέντων µεθόδων αξιο οίησης των φυσικών όρων έγινε ε ιτακτική ανάγκη ύστερα α ό την συνυ ογραφεί του Πρωτοκόλλου του Κιότο (11/12/97) α ό αρκετά κράτη, µεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Η Ελλάδα συγκεκριµένα είναι α ό τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ ου ε ιτρε όταν να αυξήσει τις εκ οµ ές αερίων του θερµοκη ίου (αύξηση κατά 25% έως το 2010 σε σχέση µε το έτος βάσης 1990). Παράλληλα ροβλε όταν ως ως το 2010 το 20,1% της ηλεκτρικής ενέργειας θα ροέρχεται α ό Α.Π.Ε. Σύµφωνα µε τις τελευταίες διαθέσιµες µετρήσεις της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής ου αφορούν τα έτη µεταξύ 1990 και 2007, οι εκ οµ ές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 24,9%. Ακόµη και µε αυτή την αύξηση άντως η Ελλάδα βρίσκεται εντός του στόχου του ρωτοκόλλου του Κιότο. 17

18 Όµως η σηµερινή κατάσταση δεν µ ορεί να χαρακτηριστεί ιδανική για την Ελλάδα, ά οψη η ο οία ενστερνίζεται το Εθνικό Αστεροσκο είο Αθηνών αφού εκτίµησε ότι µε το ρυθµό αύξησης των εκ οµ ών CO2, δεν ρόκειται να εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις της α έναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Κάτω α ό τις αρούσες συνθήκες, η συνολική αύξηση των εκ οµ ών αερίων του θερµοκη ίου θα ανέλθει σε 34,7% στο τέλος του Οι κυριότερες αιτίες της κακής ε ίδοσης οφείλονται στην: αραγωγή ηλεκτρισµού α ό ηγές καυσίµων ου συµβάλλουν τα µέγιστα στην κλιµατική αλλαγή (λιγνίτης και ετρέλαιο). Η Ελλάδα χρησιµο οιεί ενέργεια ου αράγεται στις λιγότερο α οδοτικές α ό λευράς εκ οµ ών διοξειδίου του άνθρακα µονάδες ηλεκτρο αραγωγής της Ευρώ ης. µικρή διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Μόλις 2,5% του ηλεκτρισµού αράγεται α ό ΑΠΕ, αρά το υψηλό δυναµικό της χώρας. Στο οσοστό αυτό δεν εριλαµβάνονται τα µεγάλα υδροηλεκτρικά, τα ο οία δεν θεωρούνται ΑΠΕ. Άσκο η και συνεχώς αυξανόµενη κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα. Οι εκ οµ ές CO2 α ό τον οικιακό τοµέα στην Ελλάδα δι λασιάστηκαν στο διάστηµα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο σκο ός της τυχιακής εργασίας είναι να ραγµατο οιηθεί µια οικονοµοτεχνική ανάλυση δύο αιολικών άρκων ό ου το ένα θα είναι σε διασυνδεδεµένο δίκτυο και το άλλο σε αυτόνοµο. Τα αιολικά άρκα θα αναλυθούν κάτω α ό διάφορα σενάρια οικονοµικά και τεχνικά ούτος ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Η αρούσα εργασία α οτελείται α ό ε τά κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο εριγράφεται η αιολική ενέργεια και δίνονται στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη της, καθώς και ληροφορίες για την τωρινή της κατάσταση. Ακόµα δίνεται µια εριγραφή της τεχνολογίας των αιολικών συστηµάτων καθώς και της χωροθέτησης τους σε ένα αιολικό άρκο. Τέλος αναφέρονται ιθανά µειονεκτήµατα ου έχουν σαν τεχνολογία. Στο τρίτο κεφάλαιο αρουσιάζεται η διαδικασία ου ρέ ει να ακολουθηθεί για να βγει µια άδεια για αιολικό άρκο, οι ροϋ οθέσεις ου ρέ ει να υ άρχουν καθώς και ότι σχετίζεται µε τους νόµους ου αφορούν το συγκεκριµένο ζήτηµα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αρουσιάζεται το RETScreen, ένα λογισµικό ανάλυσης ε ενδυτικών α οφάσεων αιολικών συστηµάτων. Στο έµ το κεφάλαιο αρουσιάζονται αναλυτικά ορισµένα τεχνικά και οικονοµικά σενάρια ου µ ορούν να ραγµατο οιηθούν στις δύο εφαρµογές ου ραγµατεύεται η εργασία. Στο έκτο, αρουσιάζονται τα δύο ιο α οδοτικά σενάρια α ό αυτά ου αναλύθηκαν στο έµ το κεφάλαιο. Τέλος στο έβδοµο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικότερα συµ εράσµατα ου ροκύ τουν α ό την αρούσα εργασία. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1 ΑΝΕΜΟΣ Πρωταρχική γενεσιουργός αιτία του ανέµου είναι η διαφορά της θερµοκρασίας του αέρος ου µε τη σειρά της δηµιουργεί υ ό ορισµένες ροϋ οθέσεις διαφορές βαροµετρικής ίεσης µεταξύ αρακείµενων τό ων. Αν δύο συνεχόµενες εριοχές συµβεί να µην έχουν την ίδια θερµοκρασία, τότε η ατµοσφαιρική ίεση της ερισσότερο ψυχρής θα είναι µεγαλύτερη της άλλης (της θερµότερης), µε α οτέλεσµα να κινηθεί αέρια µάζα α ό τη ψυχρότερη στη θερµότερη εριοχή. 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Η γνώση των χαρακτηριστικών του ανέµου είναι α αραίτητη στις µελέτες εκτίµησης της ενέργειας ου ερικλείει ο άνεµος. Για την ε ιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης αιολικών συστηµάτων θα ρέ ει να γνωρίζουµε τα εξής χαρακτηριστικά: Την ταχύτητα του ανέµου Η ταχύτητα του ανέµου σε ένα τό ο καθορίζεται α ό ατµοσφαιρικούς και φυσικούς αράγοντες και ιο συγκεκριµένα α ό τις διαφορές ίεσης στην ατµόσφαιρα σε µεγάλη κλίµακα, η ο οία ροσδιορίζεται α ό τη θερµοκρασία κάθε στιγµή της ηµέρας και διαµορφώνεται α ό το ανάγλυφο της εριοχής και την τραχύτητα της ε ιφάνειας του εδάφους. Άµεσα αντιλη τό είναι το γεγονός της τακτικής µεταβολής των ροαναφερθέντων αραγόντων ε οµένως και της τιµής της ταχύτητας του ανέµου. Συνε ώς, είναι αναγκαίος ο ορισµός µίας µέσης τιµής, σύµφωνα µε την α αιτούµενη κατά ερί τωση ακρίβεια. Η µέση τιµή του µέτρου της ταχύτητας µέσα σε χρονικό διάστηµα Τ, δίνεται εξ ορισµού α ό την σχέση: (2.1) Ένας ακόµα ορισµός ου αφορά την ταχύτητα είναι η ρι ές του ανέµου. Κατά την διάρκεια αυτού του φαινοµένου αρουσιάζεται ξαφνική και µικρής διάρκειας υψηλή αύξηση της ταχύτητας του ανέµου, µετά ο αέρας ε ανέρχεται σε φυσιολογικές ταχύτητες ανάλογα µε την κάθε εριοχή. 19

20 Το σχήµα 2.1 ανα αριστά τις µεταβολές της ταχύτητας του ανέµου µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα 25 λε τών, µε χρονικό βήµα µέτρησης ίσο µε 1 λε τό. Ακόµα αρουσιάζεται σχηµατικά η ρι ή του αέρα καθώς διαµορφώνεται µια α ότοµη ανοδική τάση της ταχύτητάς του για µικρό χρονικό διάστηµα Ταχύτητα ανέµου (m/s) :56 9:59 10:01 10:04 10:07 10:10 10:13 10:16 10:19 10:22 10:24 10:27 Χρόνος (min) Εικόνα 2.1 Μεταβολές ταχύτητας σε διάγραµµα U/t. Την διεύθυνση του ανέµου Η διεύθυνση του ανέµου καθορίζεται µε βάση το σηµείο του ορίζοντα α ό το ο οίο νέει και µεταβάλλεται διαρκώς γύρω α ό µία γεωγραφική θέση. Κύρια διεύθυνση ανέµου ορίζεται η διεύθυνση εκείνη, η ο οία συνεισφέρει τουλάχιστον το 10% της συνολικής διαθέσιµης αιολικής ενέργειας µίας εριοχής. Όταν υ άρχει µια εριοχή η ο οία έχει ροσανατολισµό ρος το σηµείο του ορίζοντα α ό ό ου φυσάει συχνότερα ονοµάζεται ροσήνεµη, ενώ όταν υ άρχει µια εριοχή η ο οία ροστατεύεται α ό τον άνεµο υ ήνεµη. Ένα διάγραµµα ου α οκαλύ τει την διεύθυνση του αέρα α εικονίζεται στην εικόνα 2.2 ό ου αρατηρείται ότι οι άνεµοι είναι κυρίως νοτιοδυτικοί. 20

21 Εικόνα 2.2 ανα αράσταση διαγράµµατος µε τη φορά και την ένταση του ανέµου σε ένα γεωγραφικό χώρο. Ένας σηµαντικός αράγοντας ου ε ηρεάζει την διεύθυνση του ανέµου είναι η τραχύτητας του εδάφους. Με τον ορισµό αυτό ροσδιορίζεται το είδος του εδάφους. Τα µεγέθη ου την εκφράζουν είναι το µήκος τραχύτητας και η κλάση τραχύτητας. Το µήκος τραχύτητας δεν είναι σταθερό αφού µ ορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις ε οχές ενώ ορίζεται για ε ιφάνειες µε οµοιόµορφη κατανοµή στοιχείων τραχύτητας και ε ηρεάζεται α ό την υκνότητα των εδαφικών χαρακτηριστικών. Στην εικόνα 2.3 αρατηρείται η ε ίδραση ου έχουν ορισµένα εµ όδια στην διεύθυνση του αέρα. Εικόνα 2.3 Ε ίδραση τραχύτητας στην ταχύτητα του ανέµου. 21

22 Τον στροβιλισµό και την ανατάραξη του ανέµου Η ανατάραξη του ανέµου είναι α οτέλεσµα των τυχαίων στροβιλισµών ου υ άρχουν σε κάθε εδίο ροής και ενισχύονται α ό την ύ αρξη διάφορων χαρακτηριστικών και την αντίστοιχη τραχύτητα της ε ιφάνειας του εδάφους. Η αρουσία εµ οδίων είναι δυνατόν να δηµιουργήσει οργανωµένους στροβίλους, οι ο οίοι αλλοιώνουν συνολικά το εδίο ταχύτητας του ανέµου. Οι οργανωµένοι στρόβιλοι ε ηρεάζουν τόσο την αρεχόµενη ισχύ α ό τον άνεµο όσο και την όλη εγκατάσταση του συστήµατος µιας ανεµογεννήτριας. Την µεταβολή µε το ύψος της ταχύτητας του ανέµου (κατανοµή του ανέµου) Εικόνα 2.4 Μεταβολή ταχύτητας σε σχέση µε το ύψος της ανεµογεννήτριας Η κατανοµή του ανέµου εκφράζει τις µεταβολές του ανέµου καθ ύψος. Η κατανοµή του ανέµου ου ενδιαφέρει σε σχέση µε την αιολική ενέργεια αναφέρεται στην µεταβολή της ταχύτητας του ανέµου µε το ύψος, στις ρώτες λίγες εκατοντάδες µέτρα άνω α ό το έδαφος. Η κατανοµή του ανέµου ε ηρεάζει τρία ολύ βασικά στοιχεία, την αιολική ενέργεια ου α ορροφά η αιολική µηχανή, την κό ωση της αιολικής µηχανής και την αντοχή του ύργου στήριξης. Η µορφή της καµ ύλης εξαρτάται α ό το το ικό εριβάλλον και την ευστάθεια της ατµόσφαιρας. Μία τέτοια καµ ύλη υ άρχει στο σχήµα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γενικά αιολική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια ου αράγεται α ό την εκµετάλλευση του νέοντος ανέµου. Ονοµάζεται αιολική γιατί στην ελληνική µυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέµου. Η µέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται "ή ια µορφή ενέργειας" και εριλαµβάνεται στις "καθαρές" ηγές ό ως συνηθίζονται να λέγονται εκείνες οι ο οίες δεν εκ έµ ουν ή δεν ροκαλούν ρύ ους. Η αρχαιότερη µορφή εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία ( ανιά) των ρώτων ιστιοφόρων λοίων και ολύ 22

23 αργότερα οι ανεµόµυλοι στη ξηρά. Παράλληλα α οτελεί σήµερα µια ελκυστική λύση στο ρόβληµα της ηλεκτρο αραγωγής. Το «καύσιµο» είναι άφθονο, α οκεντρωµένο και δωρεάν. εν εκλύονται αέρια θερµοκη ίου και άλλοι ρύ οι, και οι ε ι τώσεις στο εριβάλλον είναι µικρές σε σύγκριση µε τα εργοστάσια ηλεκτρο αραγωγής α ό συµβατικά καύσιµα. Ε ίσης, τα οικονοµικά οφέλη µιας εριοχής α ό την ανά τυξη της αιολικής βιοµηχανίας είναι αξιοσηµείωτα. 2.4 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Οι τουρµ ίνες εµ ορικής κλίµακας κυµαίνονται σε µέγεθος α ό 100 KW έως αρκετά MW. Οι µεγαλύτερες τουρµ ίνες το οθετούνται σε οµάδες στα αιολικά άρκα, τα ο οία αρέχουν µεγάλες οσότητες ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι µικρές, µονές τουρµ ίνες, κάτω των 100 KW, χρησιµο οιούνται για σ ίτια και για κεραίες τηλε ικοινωνιών, ή για άντληση νερού. Οι µικρές τουρµ ίνες µερικές φορές χρησιµο οιούνται σε συνδυασµό µε γεννήτριες ετρελαίου, µ αταρίες και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αυτά τα συστήµατα ονοµάζονται υβριδικά αιολικά συστήµατα και συνήθως χρησιµο οιούνται σε µακρινές εριοχές, εκτός δικτύου ηλεκτροδότησης. Η οσότητα ισχύος ου µ ορεί να αράξει µια ανεµογεννήτρια εξαρτάται α ό την διαθεσιµότητα του ανέµου και την ταχύτητα του. Το οσοστό της ενέργειας ου αράγει µια ανεµογεννήτρια σε σχέση µε την ενέργεια ου θα µ ορούσε να αράγει αν λειτουργούσε σε συνθήκες µέγιστης αραγωγής ισχύος ονοµάζεται συντελεστής δυναµικότητας (capacity factor). Η α οδοτικότητα των µοντέρνων ανεµογεννητριών είναι ερί ου 42%. Το θεωρητικό όριο είναι 59% (Betz limit). Αυτή η α οδοτικότητα είναι λογική, αφού: Με το να εκµεταλλεύεται όλος ο άνεµος ου ερνά σηµαίνει ότι δεν θα ερνά Αν δεν εκµεταλλεύεται καθόλου θα ερνά όλος ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Η ενέργεια του ανέµου (αιολική ενέργεια) µ ορεί να ληφθεί αν ε ιτρα εί η διέλευσή του α ό κινούµενα τερύγια τα ο οία κατά την εριστροφή τους εξασκούν ρο ή σε έναν ρότορα. Το οσό της ενέργειας ου µεταφέρεται είναι α ευθείας ανάλογο της υκνότητας του αέρα, της ε ιφάνειας ου σαρώνει ο ρότορας και του κύβου της ταχύτητας του ανέµου. Κινητική ενέργεια ( ) αέριας δέσµης σταθερής ταχύτητας V και µάζας m: (2.2) 23

24 Η ισχύς (P) του κινούµενου αέρα είναι ο ρυθµός ροής της : (2.3) Καθώς η γεννήτρια εριστρέφεται αράγει ηλεκτρισµό µε τάση. Το ηλεκτρικό ρεύµα ερνάει ρώτα α ό ένα µετασχηµατιστή στην ηλεκτρο αραγωγική µονάδα ο ο οίος ανεβάζει την τάση του. Όταν το ηλεκτρικό ρεύµα διανύει µεγάλες α οστάσεις είναι καλύτερα να έχουµε υψηλή τάση. Οι ανεµογεννήτριες έχουν κά οιες βασικές λειτουργίες σύµφωνα µε τις ο οίες λειτουργούν έτσι ώστε να αράγουν όσο το δυνατόν ερισσότερο ρεύµα µε µεγάλη ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρακάτω: 1. Οι λειτουργίες ου αφορούν την εκκίνηση της Α/Γ, όταν η ταχύτητα του ανέµου σταθερο οιηθεί άνω α ό και το σταµάτηµα της, όταν η ταχύτητα µειωθεί κάτω α ό. 2. Οι λειτουργίες ου αφορούν την υ έρβαση της ονοµαστικής ισχύος της Α/Γ. 3. Οι λειτουργίες ελέγχου του ροσανατολισµού της Α/Γ, έτσι ώστε το ε ί εδο της τερωτής να είναι συνεχώς κάθετο ρος την εκάστοτε διεύθυνση του ανέµου. 4. Οι λειτουργίες ελέγχου ασφάλειας µε τις ο οίες ε ιτυγχάνεται το σταµάτηµα της Α/Γ, όταν η ταχύτητα του ανέµου φτάσει στα όρια αντοχής του ανεµοκινητήρα στην µηχανική του κατα όνηση. 5. Στις λειτουργίες ελέγχου των στροφών της τερωτής του ανεµοκινητήρα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Ο συντελεστής φορτίου υ ολογίζει την ραγµατική α οδοτικότητα µιας ανεµογεννήτριας και αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο ετήσιος συντελεστής φορτίου ορίζεται ως ο λόγος της ενέργειας ου αράγει η ανεµογεννήτρια σε ένα χρόνο (σε KWh) ρος την ενέργεια ου θα αρήγαγε θεωρητικά η ανεµογεννήτρια εάν λειτουργούσε στην ονοµαστική της ισχύ (σε KW) και για τις 8760 ώρες του έτους: (2.4) 24

25 2.4.4 ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Η µορφή της καµ ύλης ισχύος µιας ανεµογεννήτριας είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τον καθορισµό της αραγόµενης ενέργειας αλλά και για την εκτίµηση του χρόνου α όσβεσης µιας αιολικής εγκατάστασης. Η καµ ύλη ισχύος σχετίζει την ηλεκτρική ισχύ ου αράγει η ανεµογεννήτρια µε την ταχύτητα του ανέµου. Στην εικόνα 2.5 αρουσιάζεται µια αντι ροσω ευτική καµ ύλη ισχύος ανεµογεννήτριας. Εικόνα 2.5 Καµ ύλη ισχύος ανεµογεννήτριας Ό ως αρατηρείται, η αραγόµενη ισχύς της ανεµογεννήτριας είναι µηδενική, όταν η ταχύτητα του ανέµου είναι µικρότερη α ό την ταχύτητα έναρξης λειτουργίας της ανεµογεννήτριας. Συνε ώς, για ταχύτητες ανέµου µικρότερες της δεν είναι δυνατή η αξιο οίηση του διαθέσιµου αιολικού δυναµικού. Όταν η ταχύτητα του ανέµου υ ερβεί την ταχύτητα έναρξης λειτουργίας και µέχρι την ταχύτητα ονοµαστικής ισχύος, η ισχύς της ανεµογεννήτριας αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του ανέµου. Ο ρυθµός αύξησης σε αυτή την µεταβατική εριοχή λειτουργίας της ανεµογεννήτριας οικίλλει και µ ορεί να έχει γραµµική, αραβολική ή εκθετική µορφή, ανάλογα µε τον τύ ο της µηχανής. Α ό την ταχύτητα ονοµαστικής λειτουργίας της ανεµογεννήτριας και µέχρι την ταχύτητα διακο ής λειτουργίας, η αραγόµενη ισχύς είναι σταθερή και ίση µε την ονοµαστική ισχύ της µηχανής, ανεξάρτητα α ό τη διαθέσιµη ισχύ του ανέµου. Για ταχύτητες ανέµου µεγαλύτερες α ό την ταχύτητα διακο ής λειτουργίας η αραγόµενη ισχύς είναι µηδενική, δεδοµένου ότι οι λόγοι ασφαλείας της εγκατάστασης ε ιβάλλουν τη διακο ή λειτουργίας της ανεµογεννήτριας. Συνοψίζοντας, η µορφή ου αίρνει η καµ ύλη ισχύος µιας ανεµογεννήτριας σε σχέση µε την ταχύτητα του ανέµου µ ορεί να εκφραστεί α ό την ακόλουθη σχέση: 25

26 (2.5) Η συνάρτηση υ ολογίζεται: (2.6) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Οι σύγχρονες τουρµ ίνες αιολικής ενέργειας (Ανεµογεννήτριες) εµ ί τουν σε δύο βασικές οµάδες βάσει του άξονα εριστροφής των τερυγίων: Την κατηγορία του κατακόρυφου άξονα Η συµµετρία της ανεµογεννήτριας καθέτου άξονα, της αρέχει τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητη α ό την κατεύθυνση του ανέµου, γεγονός ου συντελεί στην χρήση της σε οικιστικές εριοχές ό ου οι αλλαγές στην διεύθυνση του ανέµου είναι συχνές. Η κατασκευή είναι τέτοια ου ε ιτρέ ει τον εγκιβωτισµό της σε σωληνωτό λαίσιο, µε α οτέλεσµα να γίνεται ιδιαίτερα ανθεκτική σε ισχυρούς ανέµους. Τα λεονεκτήµατα των ανεµογεννητριών κατακόρυφου άξονα είναι: α)παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλά ε ί εδα θορύβου. β)αντίθετα µε τις κλασσικές ανεµογεννήτριες συνεχίζει να αράγει ενέργεια µε σχεδόν σταθερό ρυθµό αύξησης µέχρι και τα 40m/s ταχύτητας ανέµου. γ) εν χρειάζεται σύστηµα εριστροφής (yaw) δ)άµεση σύνδεση µε τη γεννήτρια Τα µειονεκτήµατα των ανεµογεννητριών κατακόρυφου άξονα είναι: α)αρκετές ταλαντώσεις και κατα όνηση της µηχανής β)μη σταθερή ισχύς εξόδου λόγω της µεταβλητής ρο ής γ)λιγότερο α οδοτικές σε σχέση µε το κόστος τους. 26

27 Εικόνα 2.6 Ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα Την κατηγορία του οριζόντιου άξονα Οι Α/Γ οριζόντιου άξονα συνήθως έχουν δύο ή τρία τερύγια. Αυτές µε τα τρία τερύγια λειτουργούν µε νοή ανέµου ρος τα άνω µε τα τερύγια να είναι στραµµένα ρος τη φορά του ανέµου. ιάγραµµα της ανεµογεννήτριας οριζόντιου άξονα υ άρχει στο σχήµα 2.7. ΜΕΡΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Πτερωτή Άξονας περιστροφής Κιβώτιο ταχυτήτων (Το σύστηµα κίνησης περιλαµβάνει επίσης υδραυλικό ή µηχανικό φρένο και ελαστικούς συνδέσµους απορρόφησης ταλαντώσεων) Ηλεκτρική γεννήτρια (Για την µετατροπή της µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια) Πύργος στήριξης Σύστηµα προσανατολισµού (Για τον προσανατολισµό της ανεµογεννήτριας σε παράλληλη θέση του άξονα µε την διεύθυνση του ανέµου) Εικόνα 2.7 Σχεδιάγραµµα και µέρη ανεµογεννήτριας οριζοντίου άξονα 27

28 Τα χαρακτηριστικά των ανεµογεννητριών οριζόντιου άξονα είναι: Σε µηχανές µε λίγα τερύγια: α)μικρότερη αδράνεια, άρα γρήγορα εριστρεφόµενες β)υψηλή συχνότητα, άρα καλές για αραγωγή ισχύος Σε µηχανές µε ολλά τερύγια: α)μεγαλύτερη αδράνεια, άρα αργά εριστρεφόµενες β)χαµηλή συχνότητα, άρα καλές για φόρτιση µ αταριών και άντληση νερού Το µειονέκτηµα των ανεµογεννητριών οριζόντιου άξονα είναι ότι χρειάζονται σύστηµα ευθυγράµµισης µε τον αέρα (yaw) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Μ ορούµε να το οθετήσουµε µία ανεµογεννήτρια κυρίως µε δύο τρό ους. Ο ρώτος τρό ος είναι να το οθετηθεί µέσα σε ένα στενό έρασµα του ανέµου (βλ. εικόνα 2.8). Αν εράσουµε α ό ένα στενό έρασµα µεταξύ βουνών, θα αρατηρήσουµε ότι η ταχύτητα του ανέµου αυξάνεται. Ο αέρας συµ ιέζεται στην λευρά ου φυσά ο άνεµος και η ταχύτητα του αυξάνεται αρκετά. Ε οµένως, ένας τρό ος για ε ίτευξη ψηλών ταχυτήτων ανέµου, είναι οι ανεµογεννήτριες να το οθετούνται στα εράσµατα µεταξύ λόφων. Όµως, για να είναι ε ιτυχηµένη αυτή η εγκατάσταση ρέ ει το έρασµα να είναι οµαλό, χωρίς οι γύρω λόφοι να είναι α ότοµοι ή µε αρκετές εναλλαγές. Αλλιώς, θα δηµιουργηθούν αναταραχές λόγω των α ότοµων µεταβολών κατεύθυνσης του αέρα µέσα στο έρασµα. Αν υ άρχουν τέτοιες µεταβολές, τότε µ ορεί να ακυρώσουν το λεονέκτηµα της ύ αρξης µεγαλύτερων ταχυτήτων και να δηµιουργήσουν φθορά στην ανεµογεννήτρια. Εικόνα 2.8 Ανεµογεννήτρια το οθετηµένη σε έρασµα Ο δεύτερος τρό ος είναι να το οθετηθεί στην κορυφή ενός λόφου (βλ. εικόνα 2.9). Το φαινόµενο της αύξησης ταχύτητας µ ορεί να αρατηρηθεί και σε λόφους. Ο λόγος είναι 28

29 ότι ο αέρας συµ ιέζεται στην λευρά ου φυσά ο άνεµος και όταν φτάσει στην κορυφή α οσυµ ιέζεται στο χώρο έρα α ό την κορυφή ό ου η ίεση είναι χαµηλότερη. Εικόνα 2.9 ανεµογεννήτριες το οθετηµένες άνω σε λόφο Εικόνα 2.10 Ένα αιολικό άρκο Αιολικά άρκα είναι χώροι µε έραν των δυο ανεµογεννητριών µεγάλης ισχύος. Ένα αιολικό άρκο α εικονίζεται στην εικόνα Είναι συνδεδεµένα µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Μ ορεί να είναι χωροθετηµένα στην ξηρά (onshore) ή στην θάλασσα (offshore). Οι ανεµογεννήτριες στα αιολικά άρκα είναι συνήθως το οθετηµένες 5 µε 9 διαµέτρους δροµέα µακριά στην κατεύθυνση ου συνήθως φυσά ο άνεµος, ενώ είναι το οθετηµένες 29

30 3 µε 5 διαµέτρους δροµέα µακριά στην κάθετη κατεύθυνση. Παράδειγµα χωροθέτησης ανεµογεννητριών υ άρχει και στην εικόνα Εικόνα 2.11 είγµα χωροθέτησης ανεµογεννητριών Η ε ιλογή του χώρου εγκατάστασης ενός αιολικού άρκου γίνεται µε βάση τα το ογραφικά, εδαφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια η εριοχή αυτή αρακολουθείται λαµβάνοντας διαχρονικές µετρήσεις για την ένταση, οιότητα και άλλα χαρακτηριστικά του ανέµου ΚΑΤΑΝΟΜΗ WEIBULL Για να καταλήξουµε σε ασφαλή α οτελέσµατα για την εγκατάσταση µιας αιολικής µηχανής α αιτούνται µακροχρόνιες και αναλυτικές µετρήσεις. Το κόστος των µετρήσεων και η ανα όφευκτη καθυστέρηση του έργου σε συνδυασµό µε την συχνή έλλειψη µακροχρόνιων µετρήσεων στις εριοχές ου ενδιαφερόµαστε οδηγούν στην χρήση ηµιεµ ειρικών µοντέλων. Τα µοντέλα αυτά µ ορούν να εριγράψουν το αιολικό δυναµικό µιας εριοχής βάσει µικρού αριθµού αραµέτρων, ώστε να εκτιµηθεί η ενέργεια ου µ ορούµε να άρουµε α ό τον άνεµο. Η κατανοµή Weibull εριγράφει ικανο οιητικά τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά στις εριοχές της εύκρατης ζώνης και για ύψος µέχρι 100m α ό το έδαφος. Ο άνεµος ακολουθεί την κατανοµή Weibull: Η κατανοµή Weibull ροσδιορίζει την ιθανότητα της ταχύτητας του ανέµου να βρίσκεται σε µια εριοχή συγκεκριµένης ταχύτητας u βάση των δύο µόνο αραµέτρων c ( αράµετρος κλίµακας ταχύτητας) και k ( αράµετρος µορφής). Συνήθεις τιµές της αραµέτρου k είναι µεταξύ 1,5 και 2,5. Μεγαλύτερες τιµές της αραµέτρου k εκφράζουν (2.7) 30

31 µικρότερη διασ ορά των ταχυτήτων του ανέµου και συνε ώς µεγαλύτερη συγκέντρωση γύρω α ό τη µέση τιµή της ταχύτητας. Στον ελλαδικό χώρο λαµβάνονται, συνήθως, τιµές µεταξύ 1,5 και 2,0 για το k και µεταξύ 5 και 7 για το c. Μια ειδική ερί τωση της κατανοµής Weibull είναι η κατανοµή Rayleigh. Πιο συγκεκριµένα η κατανοµή Rayleigh ροκύ τει α ό την κατανοµή Weibull για k=2. Η κατανοµή Rayleigh χρησιµο οιείται εναλλακτικά στη θέση της κατανοµής Weibull, καθώς αρουσιάζει συγκρίσιµα α οτελέσµατα µε λιγότερες µαθηµατικές ράξεις ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Τα αιολικά άρκα στην ξηρά α οτελούν την λειοψηφία. Τα λεονεκτήµατα τους είναι: Χαµηλότερο κόστος αραγωγής α ό τα αράκτια αιολικά άρκα Εύκολη ρόσβαση για συντήρηση Εύκολη σύνδεση µε το δίκτυο Ανησυχίες - Περιορισµοί Περιορισµοί στο ύψος για ανεµογεννήτριες σε λόφους Αστάθεια συνθηκών ανέµου Ανησυχίες για θόρυβο και ο τική ρύ ανση Τα αράκτια αιολικά άρκα κατασκευάζονται λόγω ανάγκης όταν δεν υ άρχει αρκετός διαθέσιµος χώρος. Τα λεονεκτήµατα τους είναι: Πιο σταθεροί και δυνατοί άνεµοι α ό τη ξηρά Μικρότερη ο τική ενόχληση εν υ άρχουν εριορισµοί στο ύψος Ανησυχίες - Περιορισµοί Ψηλότερα κόστη κατασκευής ου εξαρτώνται α ό το βάθος (τα ερισσότερα αράκτια άρκα είναι σε εριοχές ου έχουν µέχρι 20 µέτρα βάθος). Χερσαίο αιολικό άρκο υ άρχει στην εικόνα 2.10 ενώ ένα θαλάσσιο αιολικό άρκο α εικονίζεται στην εικόνα

32 Εικόνα 2.12 Θαλάσσιο αιολικό άρκο 2.5 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Πέρα α ό τα ολλά λεονεκτήµατα ου έχει η αιολική ενέργεια σαν µια µορφή καθαρής ενέργειας έχει και κά οια µειονεκτήµατα τα ο οία όµως αντικρούονται αφού τα λεονεκτήµατα είναι ολύ ιο σηµαντικά: 1) Η αιολική ενέργεια ρέ ει να συναγωνιστεί τις συµβατικές ηγές ενέργειας σε ε ί εδο κόστους. Ανάλογα µε το όσο ενεργητική, ως ρος τον άνεµο, είναι µια το οθεσία, το αιολικό άρκο µ ορεί ή δεν µ ορεί να είναι ανταγωνιστικό ως ρος το κόστος. Παρότι το κόστος της αιολικής ενέργειας έχει µειωθεί δραµατικά τα τελευταία 10 χρόνια, η τεχνολογία α αιτεί µια αρχική ε ένδυση υψηλότερη α ό εκείνη των γεννητριών ου λειτουργούν µε καύση ορυκτών. 2) Η ισχυρότερη ρόκληση στη χρησιµο οίηση του ανέµου ως ηγή ενέργειας είναι ότι ο άνεµος είναι εριοδικά διακο τόµενος και δεν φυσά άντα όταν ο ηλεκτρισµός α αιτείται. Η αιολική ενέργεια δεν µ ορεί να α οθηκευτεί (εκτός αν χρησιµο οιηθούν συστήµατα α οθήκευσης). 3) Τα κατάλληλα σηµεία για αιολικά άρκα συχνά βρίσκονται σε α οµακρυσµένες εριοχές, µακριά α ό όλεις ό ου χρειάζεται ο ηλεκτρισµός. 4) Αν και τα αιολικά άρκα έχουν σχετικά µικρή ε ί τωση στο εριβάλλον σε σύγκριση µε άλλες συµβατικές εγκαταστάσεις αραγωγής ενέργειας, υ άρχει ένας ροβληµατισµός για τον θόρυβο ου αράγεται α ό τις λε ίδες του ηλεκτρικού κινητήρα (ρότορα), για την αισθητική (ο τική) ε ί τωση και για τα ουλιά ου µερικές φορές έχουν σκοτωθεί καθώς ετούσαν ρος τους ηλεκτρικούς κινητήρες. 32

33 Τα ερισσότερα α ό αυτά τα ροβλήµατα έχουν ε ιλυθεί ή έχουν σε σηµαντικό βαθµό µειωθεί µέσω της τεχνολογικής ανά τυξης ή µέσω της ε ιλογής κατάλληλων εριοχών για τη δηµιουργία αιολικών άρκων. 33

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚO ΠΛΑΙΣΙO ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.1 Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις 27 Σε τεµβρίου 2001 το ευρω αϊκό κοινοβούλιο έκδωσε την οδηγία 2001/77. Σύµφωνα µε αυτή την οδηγία υ οχρεώθηκαν όλα τα κράτη µέλη να ορίσουν κρατικούς στόχους σύµφωνα µε τους ο οίους θα έ ρε ε να αυξήσουν την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό ανανεώσιµες ηγές ενέργειας. Αυτός ο στόχος ήταν διαφορετικός για κάθε χώρα. Για να ραγµατο οιηθούν οι στόχοι το κάθε κράτος θα έ ρε ε να θεσ ίσει νόµους σχετικά µε την ανά τυξη των ανανεώσιµων ηγών ενέργειας. Πίνακας 3.1 Ετήσια αραγωγή α ό Α.Π.Ε. σε κάθε χώρα 34

35 Στον ίνακα 3.1 α εικονίζεται η ετήσια αραγωγή α ό Α.Π.Ε. της κάθε χώρας, το οσοστό διείσδυσης των Α.Π.Ε. ως ρος την αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ο στόχος ου βάζει µέχρι το Τα οσοστά της συµµετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε. το 1997 και 2010 βασίζονται στην εθνική αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε., διαιρούµενης δια της εθνικής εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το 2005 ελάχιστα κράτη είχαν φτάσει τους στόχους τους ο ότε αναγκάστηκαν τα κράτη µέλη του ευρω αϊκού κοινοβουλίου, µε την οδηγία 2009/28/ΕΚ, να ορίσουν νέους στόχους. Οι νέοι στόχοι αναφέρονται αναλυτικά στον ίνακα 3.2. Πίνακας 3.2 Νέοι στόχοι για αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε. για την Ε.Ε. 35

36 Μετά τους νέους στόχους το κάθε κράτος θα έ ρε ε να θεσ ίσει νέους νόµους ούτως ώστε να µ ορέσει να τους ε ιτύχει. Στην Ελλάδα έχουν θεσ ιστεί δύο βασικοί νόµοι ου ροωθούν τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας και βοηθούν την χώρα να ετύχει τους στόχους της. Ο ρώτος νόµος ήταν το 2006 ο 3468 και ο δεύτερος νόµος, ο ο οίος άτησε άνω στον ρώτο, το 2010 ο ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3468/2006 ΚΑΙ 3851/2010 Ο νόµος 3851/2010, ο ο οίος ανανεώνει τον νόµο 3468/2006, αναφέρει αναλυτικά στο ρώτο άρθρο ως µε τον αρόντα νόµο αφ ενός µεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σε τεµβρίου 2001 για την ροαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ου αράγεται α ό ανανεώσιµες ηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφ ετέρου ροωθείται, κατά ροτεραιότητα, στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε κανόνες και αρχές, η αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α ό Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και µονάδες συµ αραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής α όδοσης. Ακόµα σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ότι η ροστασία του κλίµατος, µέσω της ροώθησης της αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε., α οτελεί εριβαλλοντική και ενεργειακή ροτεραιότητα υψίστης σηµασίας για τη χώρα. Στο τέλος του ρώτου άρθρου αναφέρονται οι εθνικοί στόχοι για τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας οι ο οίοι καθορίζονται µέχρι το έτος 2020 ως εξής: α) Συµµετοχή της ενέργειας ου αράγεται α ό ανανεώσιµες ηγές ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε οσοστό 20%. β) Συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας ου αράγεται α ό Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε οσοστό τουλάχιστον 40%. Με α όφαση του υ ουργού εριβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής ου εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες α ό τη δηµοσίευση του αρόντος, καθορίζεται η ε ιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος και η κατανοµή της στο χρόνο µεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.. Η α όφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σηµαντικοί λόγοι ου σχετίζονται µε την ε ίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. γ) Συµµετοχή της ενέργειας ου αράγεται α ό ανανεώσιµες ηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε οσοστό τουλάχιστον 20%. δ) Συµµετοχή της ενέργειας ου αράγεται α ό ανανεώσιµες ηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές σε οσοστό τουλάχιστον 10%. 36

37 3.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στο τρίτο άρθρο αναγράφεται ως µ ορεί κά οιος ε ενδυτής να άρει άδεια ου να του ε ιτρέ ει να αράγει ρεύµα α ό ανανεώσιµες ηγές ενέργειας. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό θα ρέ ει να άρει την σχετική άδεια ου χορηγείται α ό τον υ ουργό ανά τυξης µετά α ό γνώµη της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας, η ο οία γνωµοδοτεί µε βάση τα αρακάτω κριτήρια: α) Της εθνικής ασφάλειας β) Της ροστασίας της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας γ) Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του σχετικού εξο λισµού του συστήµατος και του δικτύου δ) Της ενεργειακής α οδοτικότητας του έργου. Ειδικά για το αιολικό δυναµικό, οι υ οβαλλόµενες µετρήσεις ρέ ει να έχουν εκτελεστεί α ό ιστο οιηµένους φορείς, ό ως ισχύει κάθε φορά ε) Της ωριµότητας της διαδικασίας υλο οίησης του έργου, ό ως ροκύ τει α ό µελέτες ου έχουν εκ ονηθεί, γνωµοδοτήσεις αρµόδιων υ ηρεσιών, καθώς και α ό άλλα συναφή στοιχεία στ) Της εξασφάλισης ή της δυνατότητας εξασφάλισης του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος ή των µετόχων ή εταίρων του να υλο οιήσει το έργο µε βάση την ε ιστηµονική και τεχνική ε άρκειά του και της δυνατότητας εξασφάλισης της α αιτούµενης χρηµατοδότησης α ό ίδια κεφάλαια ή τρα εζική χρηµατοδότηση έργου ή κεφάλαια ε ιχειρηµατικών συµµετοχών ή συνδυασµό αυτών η) Της διασφάλισης αροχής υ ηρεσιών κοινής ωφέλειας και ροστασίας των ελατών θ) Της δυνατότητας υλο οίησης του έργου σε συµµόρφωση µε το ειδικό λαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανά τυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα µε τις διατάξεις του για τις εριοχές α οκλεισµού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι εριοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρό ο ειδικό και συγκεκριµένο, καθώς και τις διατάξεις του για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας στις εριοχές ου ε ιτρέ ονται Α.Π.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η κατ αρχήν ροστασία του εριβάλλοντος ι) Της συµβατότητας του έργου µε το εθνικό σχέδιο δράσης για την ε ίτευξη των στόχων ου ροβλέ ονται στο ρώτο άρθρο Στην δεύτερη αράγραφο του τρίτου άρθρου αναφέρεται ότι η ρυθµιστική αρχή ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) συνεργάζεται µε τον ενδιαφερόµενο ε ενδυτή για τον καθορισµό του 37

38 τρό ου και του σηµείου σύνδεσης του σταθµού µε το σύστηµα ή το δίκτυο. Ο καθορισµός αυτός γίνεται µέσα σε είκοσι ηµέρες α ό την ηµεροµηνία υ οβολής του ερωτήµατος της Ρ.Α.Ε. ρος τον διαχειριστή και δεν συνε άγεται δέσµευση του διαχειριστή ή της Ρ.Α.Ε. για την ύ αρξη διαθέσιµου ηλεκτρικού χώρου. Έ ειτα η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν ληρούνται τα κριτήρια ου αναφέρονται στην αράγραφο ένα και α οφασίζει για τη χορήγηση ή µη άδειας αραγωγής µέσα σε δύο µήνες α ό την υ οβολή της αίτησης εφόσον ο φάκελος είναι λήρης. Ο φάκελος θεωρείται λήρης, αν µέσα σε τριάντα ηµέρες α ό την υ οβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως α ό τον αιτούντα συµ ληρωµατικά στοιχεία. Στην συνέχεια η α όφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και κοινο οιείται στον υ ουργό εριβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής µε ε ιµέλειά της και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα ανελλαδικής κυκλοφορίας µε µέριµνα του δικαιούχου. Ο υ ουργός ελέγχει αυτε αγγέλτως τη νοµιµότητά της µέσα σε είκοσι ηµέρες α ό την έλευσή της σε αυτόν. Μέσα σε ροθεσµία δεκα έντε ηµερών α ό την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. ό οιος έχει έννοµο συµφέρον µ ορεί να ασκήσει ροσφυγή κατ αυτής για έλεγχο της νοµιµότητάς της. Εάν υ άρξει ροσφυγή τότε ο υ ουργός α οφασίζει γι αυτήν µέσα σε είκοσι µέρες α ό την κατάθεση της στο υ ουργείο. Αν αρέλθει ά ρακτη η ροθεσµία αυτή τότε α ορρί τεται αυτόµατα η ροσφυγή. Σε ερί τωση ου γίνει δεκτή η ροσφυγή τότε µέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νοµιµότητας αναστέλλεται η διαδικασία αδειοδότησης. Αφού εκδοθεί η άδεια αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα ρέ ει να αναφέρονται ορισµένα στοιχεία µέσα σε αυτή. Τα στοιχεία αυτά θα ρέ ει να είναι: α) ο κάτοχός της, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο β) ο τό ος εγκατάστασης του σταθµού αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γ) η εγκατεστηµένη ισχύς και η µέγιστη ισχύς αραγωγής δ) η χρησιµο οιούµενη τεχνολογία ή η µορφή Α.Π.Ε. ε) η διάρκεια ισχύος της στ) το ή τα ρόσω α, φυσικά ή νοµικά, ου εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση του έργου, τα ο οία µ ορεί να είναι διαφορετικά α ό τον κάτοχο της άδειας ή τους µετόχους του. Η χρονική διάρκεια της άδειας αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι συγκεκριµένη σύµφωνα µε το νόµο. Η άδεια αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε. χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι έντε χρόνια και µ ορεί να ανανεώνεται µέχρι ίσο χρόνο. Εάν µέσα σε τριάντα µήνες α ό τη χορήγησή της δεν εκδοθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια αραγωγής αύει αυτοδικαίως να ισχύει. Στο χρονικό διάστηµα 38

39 των τριάντα µηνών δεν υ ολογίζονται ο χρόνος αναστολής µε δικαστική α όφαση της άδειας αραγωγής ή άλλης άδειας ή έγκρισης ου α αιτείται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και ο χρόνος καθυστέρησης ου οφείλεται σε ράξεις ή αραλείψεις των αρµόδιων υ ηρεσιών ή σε άλλους αντικειµενικούς λόγους ου δεν αφορούν τον κάτοχο της άδειας αραγωγής. Στις υ όλοι ες αραγράφους του τρίτου άρθρου τα ιο σηµαντικά σηµεία ου αναφέρονται είναι ότι ο κάτοχος άδειας αραγωγής µ ορεί, µετά α ό σχετική α όφαση της Ρ.Α.Ε., να µεταβιβάζει την άδειά του σε άλλα φυσικά ή νοµικά ρόσω α. Ακόµα ένα σηµαντικό σηµείο ου αναφέρεται είναι ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας αραγωγής, καθώς και του έλεγχου τήρησης των όρων ου εριλαµβάνονται στην άδεια αυτή, η Ρ.Α.Ε. µ ορεί να συνεργάζεται µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), στο λαίσιο σχετικής συµφωνίας για την αροχή, α ό αυτό, υ ηρεσιών τεχνικού συµβούλου υ ό την ε ο τεία και τις οδηγίες της. εν χρειάζεται για όλες τις εφαρµογές άδεια αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αφού σε ορισµένες κατηγορίες υ άρχει α αλλαγή. Στο τέταρτο άρθρο του νόµου ερί Α.Π.Ε. Αυτές οι κατηγορίες είναι: α) οι γεωθερµικοί σταθµοί µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του µισού MW β) οι σταθµοί βιοµάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίµων µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός MW γ) οι φωτοβολταϊκοί ή ηλιοθερµικοί σταθµοί µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός MWp δ) οι αιολικές εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση των εκατό KW ε) οι σταθµοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη ή ίση του ενός MWe στ) οι σταθµοί α ό Α.Π.Ε. µε εγκατεστηµένη ισχύ έως έντε ΜWe, ου εγκαθίστανται α ό εκ αιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, για όσο χρόνο οι σταθµοί αυτοί λειτουργούν α οκλειστικά για εκ αιδευτικούς ή ερευνητικούς σκο ούς ζ) οι αυτόνοµοι σταθµοί α ό Α.Π.Ε. οι ο οίοι δεν συνδέονται στο σύστηµα ή στο δίκτυο, µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη ή ίση των έντε MWe, χωρίς δυνατότητα τρο ο οίησης της αυτόνοµης λειτουργίας τους. 39

40 Ε ειδή οι εφαρµογές ου αναλύονται αρακάτω δεν ανήκουν σε κά οια α ό τις αρα άνω κατηγορίες δεν γίνεται εραιτέρω αναφορά σε αυτές τις κατηγορίες. Ακόµα σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ότι οι σταθµοί αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε., καθώς και κάθε έργο ου συνδέεται µε την κατασκευή και τη λειτουργία τους, συµ εριλαµβανοµένων των έργων οδο οιίας ρόσβασης και των έργων σύνδεσής τους µε το σύστηµα ή το δίκτυο, ε ιτρέ εται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε γή εδο ή σε χώρο, ε ί των ο οίων ο αιτών έχει το δικαίωµα νόµιµης χρήσης, σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει ε ιτρα εί, ε αυτών, η εκτέλεση έργων και σε αιγιαλό, αραλία, θάλασσα ή σε υθµένα της, εφόσον έχει αραχωρηθεί το δικαίωµα χρήσης τους. 3.4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ Α ΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε ι λέον άδειες ου θα χρειαστεί να εκδώσει ο ενδιαφερόµενος ροκειµένου να ροχωρήσει στην κατασκευή του έργου αναφέρονται στο άρθρο οχτώ. Για την εγκατάσταση ή ε έκταση σταθµού αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α ό Α.Π.Ε. α αιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται µε α όφαση του γενικού γραµµατέα της εριφέρειας εντός των ορίων της ο οίας εγκαθίσταται ο σταθµός. Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται µέσα σε ροθεσµία δεκα έντε εργάσιµων ηµερών α ό την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός ρέ ει σε κάθε ερί τωση να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε τριάντα εργάσιµες ηµέρες α ό την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Αν η άδεια δεν εκδοθεί µέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα, ο αρµόδιος γενικός γραµµατέας της εριφέρειας υ οχρεούται να εκδώσει δια ιστωτική ράξη µε ειδική αιτιολογία για την αδυναµία έκδοσής της. Η ράξη αυτή µε ολόκληρο τον σχετικό φάκελο διαβιβάζεται στον υ ουργό εριβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής, ο ο οίος α οφασίζει για την έκδοση ή µη της άδειας εγκατάστασης µέσα σε τριάντα ηµέρες α ό την αραλαβή των ανωτέρω εγγράφων. Ταυτόχρονα µε την άδεια αραγωγής ο ενδιαφερόµενος θα ρέ ει να ζητήσει ταυτόχρονα την έκδοση ροσφοράς σύνδεσης α ό τον αρµόδιο διαχειριστή, την α όφαση έγκρισης εριβαλλοντικών ορών και την άδεια ε έµβασης σε δάσος ή δασική έκταση εφόσον α αιτείται, ή γενικά των αναγκαίων αδειών για την α όκτηση του δικαιώµατος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου. Ο αρµόδιος διαχειριστής µε α όφασή του χορηγεί µέσα σε τέσσερις µήνες την ροσφορά σύνδεσης ου ζητήθηκε, η ο οία οριστικο οιείται και καθίσταται δεσµευτική: α) µε την έκδοση της α όφασης έγκρισης εριβαλλοντικών ορών για το σταθµό Α.Π.Ε. ή, 40

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΞΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΞΑ ΧΑΝΙΩΝ T.E.I. Κρήτης Τµήµα φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΞΑ ΧΑΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Τελευταία ενηµέρωση: 31/3/2014 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LEAP ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1. Σκο ός του νόµου Σκο ός του νόµου αυτού είναι α) η αναγνώριση του δικαιώµατος των φυσικών ροσώ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονοµώ- Αναβαθµίζω

Εξοικονοµώ- Αναβαθµίζω Εξοικονοµώ- Αναβαθµίζω στις Ε ιχειρήσεις Α Προκήρυξη, εκέµβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανά τυξη» ΠΠ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ 1: «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20

Πρόλογος...1. 2.1 Ιστορική αναδροµή δραστηριοτήτων ΕΗ...17 2.2 Το αιολικό ρόγραµµα της ΕΗ...19 2.2.1 ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε...20 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Θέµα Επισκόπηση αιολικής ενέργειας στην Ευβοια και στην ευρύτερη Επικράτεια ΚΑ ΙΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά Σεπτέµβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 2016 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 10/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις

Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/ ) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α 211/16.12.2010) ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις Άρθρο 1: Σκο ός Ο νόµος αυτός έχει σκο ό: α) την ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ρος τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γκορόγιας Άρης Χηµικός Μηχανικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εθνικός στόχος για συµµετοχή ΑΠΕ Οι εθνικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα