ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια : ΜΠΕΛΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Υ Δ Α Τ Ι Κ Ο Ι Π Ο Ρ Ο Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του τομέα της Γεωπληροφορικής, στη κατεύθυνση των Υδατικών Πόρων, εκπονήθηκε η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο «Υδραυλική Προσομοίωση Υδατορεύματος και Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση», με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Αθανάσιο Γείτονα. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών στα θέματα των διευθετήσεων των χειμάρρων ρεμάτων μέσω μιας πραγματικής εφαρμογής προσομοίωσης ενός αστικού ρέματος στη περιοχή του Ν Θεσσαλονίκης, καθώς και η Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση του έργου της διευθέτησης του υδατορεύματος. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των σταδίων για την εκπόνηση μίας υδραυλικής μελέτης, με σκοπό την υδραυλική προσομοίωση ενός ρέματος ή χειμάρρου, η σύντομη περιγραφή των βασικών έργων διευθετήσεως των ρεμάτων, η κατανόηση βασικών υδραυλικών αρχών και εννοιών που διέπουν τέτοιου είδους μελέτες, καθώς και η παρουσίαση της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης που πρέπει πάντα να συνοδεύει τα υδραυλικά έργα. ABSTRACT The present postgraduate work was elaborated at the sector Geoinformatiks, Water Resources, Faculty of Rural and Surveying Engineering of Aristotle University of Thessaloniki, and its subject was to work out the Hydraulic Simulation of the stream in the greater area of Mikra (Thessaloniki), and the environmental impact assessment for the arrangement and the definition of the stream. The main object of work is the presentation of basic significances, in the subjects of regulations of streams, via a real application of simulation of urban stream in the region of Thessaloniki, as well as the Preliminary environmental estimate of work of stream regulation. The present work includes the hydrologic research and the hydraulic calculations for the investigated stream, and analyze the effects of the intended construction project to the environment, the living standard and the health of the citizens, the historical, cultural and social characteristics and finally the effects to the general ecological balance of the greater area.

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία προσομοίωσης ενός υδατορέματος μέσω κατάλληλων προγραμμάτων, και στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική μελέτη που πρέπει να συνοδεύει το υδραυλικό έργο. 1 ο Μέρος. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα έργα διευθέτησης χειμάρρων και ποταμών με όλες τις δυνατές λύσεις από πλευράς πράξης, με σχήματα και φωτογραφίες που απαιτούνται για την κατασκευή τέτοιου είδους έργων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της περιοχής μελέτης συμπεριλαμβάνοντας και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής, ούτως ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα της περιοχής επέμβασης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υδρολογικοί υπολογισμοί που πραγματοποιήσαμε για την δημιουργία των απαραίτητων υδρολογικών δεδομένων. Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται όσο πιο απλά και σύντομα ήταν δυνατό οι συνθήκες ροής στους ποταμούς, διακρίνοντας τις περιπτώσεις ομοιόμορφης, ανομοιόμορφης, ασταθούς και τρισδιάστατης ροής. Είναι βέβαια γνωστό, ότι η ροή στους ποταμούς είναι τρισδιάστατη και στις περισσότερες περιπτώσεις ασταθής, γεγονός που κάνει σχεδόν αδύνατη τη θεωρητική επίλυση των προβλημάτων χωρίς απλουστεύσεις και παραδοχές. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια προσομοίωσης των υδατορευμάτων που μελετήθηκαν μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad του προγράμματος ΗecGeoras και τέλος του υδραυλικού προγράμματος Ηec-Ras. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση των υδατορευμάτων, και παρατίθενται προτάσεις έργων διευθέτησης που κρίνονται αναγκαίες για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθώς και την ανάπλαση των υδατορευμάτων με στόχο την αρμονική ενσωμάτωση τους στον αστικό ιστό της περιοχής. 2 ο Μέρος. Στο δεύτερο μέρος αυτής της μελέτης παρουσιάζεται η εκπόνησης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά το υδραυλικό έργο διευθετήσεως του 1 ου μέρους. Αρχικά γίνεται μια περιγραφή βασικών εννοιών του περιβάλλοντος καθώς και των μελετών για την προστασία του (Π.Π.Ε, Μ.Π.Ε) και στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικά η Π.Π.Ε. του έργου.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΜΕΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΛΑΣΗ ΤΟΥ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ-ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΠΟΤΑΜΩΝ Σχηματισμός των ρευμάτων Χαρακτηριστικά του χειμάρρου Φερτά υλικά Διαβρώσεις Σκοπός των έργων προστασίας Έργα διευθετήσεως χειμάρρων Παράλληλα έργα Εγκάρσια έργα Έργα διευθετήσεως των ποταμών Μορφολογία των ποταμών Βελτίωση συνθηκών ροής Συγκράτηση πλημμυρικών παροχών σε τεχνητές λίμνες Αναχώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο και περιγραφή περιοχής μελέτης Αντικείμενο της μελέτης Περιγραφή περιοχής μελέτης Γεωγραφική διάθρωση Υφιστάμενη γεωγραφία της περιοχής του Δ. Μίκρας Ιστορικά στοιχεία Γεωλογία Πετρώματα Φυτοκάλυψη Σεισμικότητα Μετεωρολογικά στοιχεία Υδρολογικά στοιχεία Υδρογεωλογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Λεκάνη απορροής Υπολογισμός πλημμυρικών απορροών

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξίσωση όμβριας καμπύλης Ορθολογική μέθοδος Μέσω υψόμετρο λεκανών απορροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ Βασικές εξισώσεις Ομοιόμορφη ροή (στάδιο 1 ο ) Ανομοιόμορφη ροή (στάδιο 2 ο ) Ασταθής ροή (στάδιο 3 ο ) Τρισδιάστατη ροή σε ποταμούς (στάδιο 4 ο ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Δημιουργία υποβάθρου για την επεξεργασία δεδομένων στο HEC-RAS Επεξεργασία δεδομένων στο σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD Εισαγωγή δεδομένων στο Arc view GIS, δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους Το πρόγραμμα HEC-RAS Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα Προσδιορισμός συνθηκών ροής Αποτελέσματα υδραυλικής προσομοίωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Γενικά Προτεινόμενα τεχνικά έργα Ο ΜΕΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ορισμοί - εισαγωγικές έννοιες Οι φάσεις εκπόνησης μίας Μ.Π.Ε Ονομασία και Είδος Έργου Περίληψη - Περιγραφή του Έργου Γεωγραφική Θέση Έκταση Διοικητική υπαγωγή Περιγραφή Περιβάλλοντος Φυσικό Περιβάλλον Έδαφος και Γεωλογικά Χαρακτηριστικά Γεωλογία της Ευρύτερης Περιοχής Έργου

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γεωλογία της Άμεσης Περιοχής Έργου Φυσικοί Πόροι Μετεωρολογικά και Κλιματολογικά Δεδομένα Υδρολογικά και Υδρογεωλογικά Στοιχεία Οικοσύστημα Χλωρίδα - Πανίδα Ανθρωπογενές Περιβάλλον Περιοχή μελέτης Πληθυσμός Απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή Κοινωνικές υποδομές Χρήσεις Γής της ευρύτερης περιοχής μελέτης Παραγωγικοί τομείς Φυσικοί πόροι Γεωργία ευρύτερης περιοχής Κτηνοτροφία ευρύτερης περιοχής Βιομηχανία - Εμπόριο ευρύτερης περιοχής Τουρισμός ευρύτερης περιοχής Υφιστάμενη Υποδομή Δήμος Μίκρας, Δ.Δ Καρδίας, Κ. Σχολαρίου, Πλαγιαρίου, Τριλόφου Ιστορικοί και Αρχαιολογικοί χώροι - Μνημεία Αστικό τοπίο Περιγραφή και σκοπιμότητα έργου Γενικά Απορροή ομβρίων Φάση κατασκευής έργου Εργοτάξιο Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Αερισμός Χρήση νερού και ενέργειας Ενέργεια Νερά Πρώτες ύλες - Προϊόντα Αέρια απόβλητα Σκόνη - Σωματίδια Καπνός Υγρά και στερεά απόβλητα ιλύες τοξικά απόβλητα - απορρίμματα Θόρυβος Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μέτρα ασφαλείας κατά τη λειτουργία εκσκαπτικών μηχανημάτων Μέτρα αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο έδαφος και υπέδαφος Μέτρα αντιμετώπισης υγρών αποβλήτων Στερεά απόβλητα ιλύες τοξικά απόβλητα - απορρίμματα Αποστράγγιση εργασιών Μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών στην χλωρίδα και την πανίδα Μέτρα αντιμετώπισης ηχορύπανσης Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.10 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στους χρήστες του έργου Συμπεράσματα - Προτάσεις Περιβαλλοντική Ανάλυση Επιπτώσεις - Διαταραχές Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων Κωδικοποίηση μέτρων αντιμετώπισης επιπτώσεων Εισήγηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης Ερωτηματολόγιο πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/ ΦΕΚ678Β Απαντήσεις Ερωτηματολογίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 1 O ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ρέματα είναι οι βασικοί φυσικοί αγωγοί απορροής των ομβρίων υδάτων οι οποίοι τροφοδοτούνται από τους χείμαρρους που αποτελούν το δευτερεύον δίκτυο. Τα ρέματα και οι χείμαρροι, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν συνεχή ροή, μπορούν να συντηρήσουν ένα ικανό ποσοστό πρασίνου καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ειδικά σε αστικές περιοχές ο ρόλος των ρεμάτων και των χειμάρρων είναι πολλαπλός και ιδιαίτερα σημαντικός αφού όχι μόνο προστατεύουν την περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά παραλαμβάνουν και όλα τα επιπλέον όμβρια ύδατα που προκύπτουν από τα αυξημένα ποσοστά κάλυψης που πραγματοποιούνται. Επιπλέον αποτελούν ένα επιμήκη άξονα πρασίνου και ελεύθερου χώρου ο οποίος διασχίζει τον αστικό ιστό και συμβάλλει στην διάχυση του αέρα σε όλο το εύρος της πόλης. Παράλληλα δημιουργούν ένα συνεχή άξονα αναψυχής και επανασύνδεσης με τη φύση. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν ουσιαστικά έκφραση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και τονίζουν την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης των ρεμάτων και των χειμάρρων. Οι φυσικοί αυτοί αγωγοί, αποτελούν σημαντική περιβαλλοντική κληρονομιά και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρωτεύον στοιχείο του οικοσυστήματος της πόλης, και του Αστικού Τοπίου και όχι μόνο σαν φυσικοί υδραυλικοί υποδοχείς και αντιπλημμυρικοί αγωγοί. Έτσι λοιπόν είναι αναγκαία η ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ρεμάτων και παραρεμάτιων ζωνών, καθώς και η ένταξή τους στο δίκτυο των ελεύθερων χώρων πρασίνου και πράσινων διαδρόμων. H ανάδειξη των ρεμάτων και όχι το μπάζωμά τους (όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια), είναι στοιχείο βιοκλιματικής αναβάθμισης μιας περιοχής, και ενώ έχει αποδειχθεί επιστημονικώς ότι τα ρέματα έχουν επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής, στην Ελλάδα (σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης) τα «φορτώνουμε» με ολοένα και περισσότερες χρήσεις (π.χ. χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων). Τα ρέματα έχει σημασία να υπάρχουν σαν «πράσινες» οάσεις και να δρουν σαν «κατεβασιά» τού αέρα από τους ορεινούς όγκους στις πιο πυκνοδομημένες περιοχές, (Κουσούρης Θ., «Υδατικοί πόροι, προέλευση ταξινόμηση, κατανομή αποθέματα, υγρότοποι αξιοποίηση διαχείριση», Αθήνα 2008). Πριν από τη 10ετία του 1980 ο σχεδιασµός των υδραυλικών και γενικότερα όλων των τεχνικών έργων γινόταν µε μοναδικό σκοπό την επίτευξη ενός βέλτιστου τεχνικά και οικονοµικά σχήματος χωρίς να λαμβάνονται ούτε στοιχειώδη µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε σπάνιες µόνο και ειδικές περιπτώσεις, είτε από ευαισθησία του μελετητή, είτε από γενικότερες ευαισθησίες που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου, λαμβάνονταν κάποια µέτρα µε εμπειρικό τρόπο. Ο αυτοσκοπός όµως για την επίτευξη µόνο µιας βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης δημιούργησε μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον πολλών περιοχών, που σήµερα είναι πολύ πιο φανερές. Έτσι, ειδικότερα σε ότι αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία κατοικημένων περιοχών, έχουν γίνει ακατάλληλες επεµβάσεις σε ποτάµια και χειμάρρους -ρέµατα, βιότοπους, λίµνες, µε αποτέλεσµα να δημιουργηθούν τεράστια ~ 7 ~

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ προβλήματα από τις πληµµύρες, (Βλαχόπουλος Γ., «Εισήγηση, Αναγκαιότητα για τον εκσυγχρονισμό των τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης μελετών αντιπλημμυρικών έργων», Αθήνα 2008). Η παλιά κλασσική αρχή Ο άνθρωπος ενάντια στη φύση, που δείχνει τη φιλοσοφία του ανθρώπου να θέλει να ελέγχει και να κυριαρχεί στα ποτάµια και γενικότερα στα υδατικά φυσικά συστήµατα, είχε ως αποτέλεσµα να γίνουν δραματικές αλλαγές στο περιβάλλον. Σήµερα η πιο πάνω αρχή αντικαταστάθηκε µε την Ο άνθρωπος µέσα στο περιβάλλον και η έρευνα έχει στραφεί σε διεπιστημονικές µελέτες και σε συνεργασία µεταξύ ειδικοτήτων, µε τη γενική αποδοχή ότι, για να γίνει αποδεκτή η οικονοµική ανάπτυξη, πρέπει η διαχείριση των υδάτινων πόρων να είναι περιβαλλοντικά σωστή. Στη χρονική περίοδο που ζούµε, αν λάβουµε υπόψη µας την πληθώρα των έργων που γίνονται στη χώρα µας, το µεγάλο ύψος των επενδύσεων και τα αναπόφευκτα αντικρουόμενα ιδιωτικά συμφέροντα, οι αναμενόμενες ζηµιές πιθανό να είναι αρκετά µμεγάλες, αν δε γίνουν κατανοητές και δεν εφαρμοστούν ορισμένες αρχές σχεδιασµού και δε ληφθούν και κατάλληλα θεσµικά µέτρα για την εφαρμογή τους. Οι γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπλημμυρικών έργων που πρέπει να εφαρμόζονται είναι: - διατήρηση της ανοικτής φυσικής διατοµής των ρεµάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Με τη διευθέτηση αυξάνεται η κατά µήκος κλίση, μειώνεται η τραχύτητα της κοίτης, αυξάνεται η ταχύτητα και έτσι είναι δυνατή η παροχέτευση μεγαλύτερων παροχών χωρίς υπερχειλίσεις. Τα ποτάµια όµως δεν παραµένουν παθητικά στη διευθέτηση και αποκρίνονται µε μορφολογικές αλλαγές, οι οποίες µπορεί να έχουν μοιραία αποτελέσµατα. - επεµβάσεις και προτάσεις τεχνικών έργων µε τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος τόσο στη φάση της λειτουργίας όσο και της κατασκευής και χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. - αιτιολογημένος καθορισµός της περιόδου επαναφοράς σχεδιασµού και σε συνάρτηση µε την περιοχή και τις δυνατότητες του αποδέκτη, µε παράλληλη εκτίµηση των συνεπειών πληµµύρας μεγαλύτερης από αυτή του σχεδιασµού. - σε περίπτωση ανεπαρκών υφιστάμενων αγωγών εξέταση εναλλακτικών λύσεων έναντι της ανακατασκευής και η δυνατότητα ενίσχυσης ή χρησιμοποίησης τους ως τµήµα του προτεινόμενου δικτύου, δεδομένου ότι πολλές φορές προτάσεις για αντικατάστασή τους δεν υλοποιούνται. - πρέπει πάντα να εξετάζεται η δυνατότητα για ανακατασκευή τµηµάτων αγωγών, µικρής έκτασης, καθαρισµό - λείανση υφισταμένων αγωγών, κατασκευή ανακουφιστικών αγωγών. - να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την δημιουργία ανασχετικών έργων (π.χ. φραγμάτων - ταμιευτήρων ανάσχεσης πληµµυρών) ώστε να ελαφρύνονται τα κατάντη έργα, σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά δεδομένα και τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. - να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές καθεστώτος ροής, που στα φυσικά ρέµατα είναι αναπόφευκτη, για την προστασία των τεχνικών έργων και µε στόχο τον συνολικά καλλίτερο υδραυλικό σχεδιασµό. - τα επιτρεπόμενα ποσοστά πλήρωσης των µεγάλων αγωγών δεν πρέπει να λαμβάνονται σαν απόλυτο μέτρο αλλά να εκτιµώνται οι συνέπειες πιθανής ~ 8 ~

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ υπερπλήρωσης. - τα διάφορα υπολογιστικά προγράµµατα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τυφλά, αλλά µε εμβάθυνση στο τι δυνατότητες πράγματι προσφέρουν σε συνδυασµό µε το πόσο λεπτοµερή δεδομένα απαιτούν για να δώσουν πράγματι αξιόπιστα αποτελέσµατα - οι παραδοχές πρέπει να καταγράφονται πάντα σαφώς. - πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε διαβάσεις οδικών αρτηριών και εξασφάλιση της ακίνδυνης διέλευσης οχημάτων βάσει της γενικότερης τοπογραφίας της περιοχής. - να γίνεται εκτίµηση της στερεοµεταφοράς και περιορισµός της στις κατοικημένες περιοχές µε κατάλληλα έργα. Στα αµέσως ανάντη ορεινά τµήµατα να γίνεται εκτίµηση της στερεοµεταφοράς, υπολογισµός των κλίσεων αντιστάθμισης και ισορροπίας, µε τη λήψη κατά το δυνατόν πραγματικών στοιχείων µε δείγματα αποθέσεων της κοίτης και µε εργαστηριακές αναλύσεις καθώς και περιορισµός της στερεοµεταφοράς στις κατοικημένες περιοχές µε αναβαθμούς συγκράτησης φερτών στα αµέσως ανάντη ορεινά τµήµατα. - πέραν της γεωλογικής χαρτογράφησης θα πρέπει να γίνεται και µία µελέτη διαβρωσιµότητας (τρωτότητας) των εδαφών της λεκάνης απορροής. Η µελέτη αυτή είναι πολύ χρήσιµη για την εκτίµηση διαφόρων παραµέτρων που αναφέρονται στη στερεοµεταφορά. - απαραίτητη είναι και η γεωλογική χαρτογράφηση των οχθών των ρεµάτων, ώστε να µπορεί να γίνει εξειδικευμένος σχεδιασµός και σποραδικές προστασίες µόνο όπου αυτό απαιτείται. - σαν γενική αρχή θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα διάφορα έργα διευθέτησης θα πρέπει να γίνονται µόνο εφόσον είναι εξασφαλισμένες οι επιθυμητές συνθήκες στα κατάντη, γιατί σε αντίθετη περίπτωση διευθετήσεις ανάντη µπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερους κινδύνους από πληµµύρες. - ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων πρέπει να προχωρήσει παράλληλα µε τον πολεοδομικό σχεδιασµό, τουλάχιστον των νεοεντασσοµένων περιοχών και να γίνει συνείδηση η αναγκαιότητά τους, ώστε να µην προκύπτει το θέµα µόνο στις περιπτώσεις που γίνονται σοβαρές πληµµύρες. - θα πρέπει παράλληλα µε τις µελέτες να γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αντιπλημμυρικών έργων και να εκδίδονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται από τους κατασκευαστές και συντηρητές των έργων. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσονται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ) σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. - για κάθε περίπτωση και ανάλογα µε τις εκάστοτε προτεραιότητες θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή µεταξύ της κατά γράµµα τήρησης των αρχών περιβαλλοντικού σχεδιασµού και της τεχνικοοικονομικά εφικτής επίλυσης των αντιπλημμυρικών προβλημάτων, (Τ.Ε.Ε., «Ημερίδα, Γενικές Αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων» Αθήνα 2004). ~ 9 ~

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ * ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ-ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΠΟΤΑΜΩΝ 1.1 Σχηματισμός των ρευμάτων. Eνα μόνο μέρος από την ποσότητα του νερού πού πέφτει στην επιφάνεια του εδάφους ρέει επιφανειακά με μορφή μικρών στην αρχή ρευμάτων. Τα ρεύματα αυτά στα χαμηλότερα σημεία του εδάφους ενώνονται και έτσι δημιουργούνται μικρά ρυάκια. Αυτά στη συνέχεια ενώνονται και σχηματίζουν μεγαλύτερα ρεύματα τα οποία καθ' οδών και μέχρι να φθάσουν στη θάλασσα μεγαλώνουν. Έτσι σχηματίζονται οι χείμαρροι. Οι χείμαρροι είναι ρεύματα ορμητικά, πρόσκαιρης τις περισσότερες φορές ροής με κίνδυνο να προκαλέσουν πλημμύρα μετά οπό ραγδαία βροχή και με μικρή ή μηδαμινή, σε περίοδο καλοκαιρίας, παροχή. Ή παροχή των χειμάρρων προέρχεται οπό την απορροή του νερού της βροχής και το γρήγορο λιώσιμο του χιονιού. Γι αυτό το λόγο και οι πλημμύρες των χειμάρρων διαρκούν λίγο και σχεδόν πάντοτε συμβαίνουν ξαφνικά. Το νερό πού συγκεντρώνεται απορρέει γρήγορα και προκαλεί διαβρώσεις στις ορεινές λεκάνες, με αποτέλεσμα ή ροή όλων σχεδόν των χειμάρρων να γίνεται σε χαραδρώδεις κοίτες. H δημιουργία των χειμάρρων εξαρτάται οπό τις εδαφικές συνθήκες. Μετά οπό την καταστροφή π.χ. δάσους ο συντελεστής απορροής μεταβάλλεται, ή ποσότητα πού απορρέει αυξάνεται και ή διαβρωτική ικανότητα φθάνει στο σημείο να προκαλέσει τον αφανισμό του εδάφους. Ή διαβρωτική ικανότητα του νερού πού ρέει ορμητικά, προκαλεί ταπείνωση των υψωμάτων, μεταφορά των υλικών στα χαμηλότερα σημεία και όπου ή ταχύτητα ροής είναι μικρή, εμφανίζονται αποθέσεις των μεταφερθέντων οπό τα βουνά υλικών. Οι αποθέσεις αυτές με την πάροδο του χρόνου προκαλούν ανύψωση του εδάφους της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο πυθμένας μετά οπό χρόνια βρίσκεται ψηλότερα οπό το έδαφος και δημιουργείται ο λεγόμενος κώνος προσχώσεων. 1.2 Χαρακτηριστικά του χειμάρρου. Ο χείμαρρος διακρίνεται σε τρία μέρη : α) Στη λεκάνη απορροής. Είναι ή επιφάνεια του εδάφους πού συγκεντρώνει το νερό της βροχής σε μια κοινή κοίτη. β) Στο λαιμό. Αποτελεί ένα στένωμα οπό το οποίο ο χείμαρρος χύνεται στην πεδιάδα. Οι όχθες του λαιμού τις περισσότερες φορές είναι απότομες και βραχώδεις. Σ αυτόν δεν συμβαίνουν ούτε διαβρώσεις ούτε αποθέσεις. Ή μηκοτομή του ρεύματος παρουσιάζει ένα σπάσιμο (γόνατο) με μεγάλη κλίση προς τα ανάντη και μικρή προς τα κατάντη. * Χ. Τσόγκας, Κατασκευή Υδραυλικών Έργων, Αθήνα ~ 10 ~

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως γ) Στην πεδινή κοίτη. Σ αυτή ο χείμαρρος εκφορτώνει τα μεταφερόμενα προϊόντα της διαβρώσεως (κώνος προσχώσεων). Σπουδαίος παράγοντας για τη διαμόρφωση της δίαιτας ενός ρεύματος είναι το ποσοστό της φυτοκαλύψεως της λεκάνης απορροής. Αν ή κατάσταση στη λεκάνη απορροής δεν μεταβληθεί με δενδροφύτευση και κατάλληλα τεχνητά έργα, τότε με τις συνεχείς βροχοπτώσεις επέρχεται πλήρης διάβρωση και αποσάθρωση πού φθάνει μέχρι το σκληρό υπόστρωμα της λεκάνης, ενώ ο κώνος ανυψώνεται και εξαπλώνεται με καταστρεπτικές συνέπειες. Για να υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση στην κοίτη του χειμάρρου και για να μην διαβρώνεται τόσο ο πυθμένας όσο και οι όχθες του, κατασκευάζονται κατάλληλα έργα με τα όποία επιδιώκεται μια κλίση ισορροπίας πού να ανταποκρίνεται στην ιδιομορφία του ρεύματος. Η διευθέτηση της κοίτης μπορεί να αρχίσει οπό το λαιμό και να προχωρήσει προς τα κατάντη, δηλαδή διευθέτηση της πεδινής κοίτης, ή προς τα ανάντη, δηλαδή σταθεροποίηση των εδαφών της λεκάνης απορροής και συγκράτηση των φερτών υλών στη λεκάνη. Η προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση δίνεται ανάλογα με τις ανάγκες. Σχήμα : Τυπική μορφή χειμάρρου σε οριζοντιογραφία και σε μηκοτομή (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 11 ~

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως 1.3 Φερτά υλικά. Το νερό πού ρέει επιφανειακά προκαλεί διάβρωση του εδάφους, χαλαρώνει τη συνοχή των κόκκων και μεταφέρει όσα γαιώδη υλικά έχει καταφέρει να αποσπάσει οπό το έδαφος Η ποσότητα και το μέγεθος των μεταφερομένων υλικών εξαρτώνται οπό την ορμή του νερού ή οποία είναι συνάρτηση της κλίσεως του εδάφους. Όσο μεγαλύτερη είναι ή κλίση τόσο μεγαλύτερη είναι ή ταχύτητα του νερού και κατά συνέπεια και ή διαβρωτική δύναμη του. Τα υλικά πού αποσπά το νερό τα μεταφέρει προς τα κατάντη και όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος μεταφοράς τόσο λεπτότερα γίνονται. Αυτό εξηγείται οπό το γεγονός ότι οι παρασυρόμενοι όγκοι συντρίβονται κατά τη διαδρομή τους και τέλος φθάνουν στην πεδιάδα σε ένα μεγάλο ποσοστό ως άμμος. Το ειδικό βάρος των στερεών υλικών είναι βασικής σημασίας και επηρεάζει τη «συρτική» ικανότητα του ρεύματος όσο μεγαλύτερο είναι το ειδικό βάρος γ του υ- λικού τόσο μεγαλύτερη «συρτική» ταχύτητα χρειάζεται για να μετακινηθεί. Όσο λοιπόν μεγαλύτερο είναι το ειδικό βάρος του υλικού τόσο δυσκολότερα παρασύρεται, σε σύγκριση με άλλο πού έχει την ίδια μορφή τον ίδιο όγκο και μικρότερο ειδικό βάρος. H μετακίνηση μιας πέτρας πού βρίσκεται μέσα στην κοίτη, εξαρτάται οπό τη μορφή και τη θέση της. Έτσι πέτρες πού είναι στρωμένες με τη μικρή τους διάσταση κατά μήκος του άξονα του ρεύματος, μετακινούνται ευκολότερα οπό εκείνες πού «κάθονται» με τη μεγαλύτερη τους επιφάνεια. Η ικανότητα του νερού για μεταφορά επηρεάζεται από το βαθμό κορεσμού του νερού σε φερτά. Η αύξηση των στερεών υλικών μειώνει την ταχύτητα του ρεύματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι, όταν αυξάνονται οι ποσότητες των μεταφερομένων υλικών, επιβραδύνεται ή πορεία της μικτής μάζας (στερεή και υγρή παροχή) και έτσι το βάρος των σωμάτων πού μπορούν να μετακινηθούν μικραίνει. Αν όμως δεν μπορεί να γίνει πρόσθεση νέων υλικών, μπορεί να συμβεί ανταλλαγή των βαρύτερων ή μεγαλυτέρων υλικών με ελαφρότερα ή μικρότερα. Έτσι, όταν ένα ρεύμα, πού είναι φορτωμένο με υλικά ενός ορισμένου όγκου και βάρους βρεθεί σε κοίτη πού είναι στρωμένη με λεπτόκοκκα και ελαφρά υλικά, τότε συμβαίνει μια ανταλλαγή υλικών, δηλαδή κατακάθονται τα μεταφερόμενα βαριά υλικά και αποσπώνται τα ελαφρά και λεπτά. Το φαινόμενο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τη συνεχή διαβάθμιση των φερτών, έτσι πού στις εκβολές του το ρεύμα να μεταφέρει μόνο λεπτή άμμο. Τα υλικά πού δεν μπορούν πια να αιωρούνται στο νερό, πέφτουν στον πυθμένα, οπότε αρχίζουν να κυλούν. Η μετάβαση αυτή οπό την αιώρηση στην κύλιση εναλλάσσεται οπό τη μια κατάσταση στην άλλη εξαρτώμενη οπό την ταχύτητα και τον κορεσμό του ρεύματος σε φερτά. 1.4 Διαβρώσεις. Αν μεταβληθεί ή κλίση ενός ρεύματος ή περιορισθεί το πλάτος της κοίτης με την κατασκευή προστατευτικών έργων, τότε το ρεύμα προκαλεί διάβρωση στα πρανή ή στον πυθμένα. Είναι γνωστό ότι: Q = Ε 1 υ 1 = Ε 2 υ 2 όπου: Ε 1 ή διατομή πριν οπό το έργο Ε 2 ή διατομή μετά το έργο ~ 12 ~

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως υ 1 ή ταχύτητα πριν και υ 2 ή ταχύτητα μετά. Έτσι έχομε: E E U = U πού σημαίνει πώς όταν περιορίζεται ή διατομή, δηλαδή Ε 2 < Ε 1 αυξάνεται ή ταχύτητα υ 2 > υ 1. Ή αύξηση αυτή της ταχύτητας προκαλεί μετά οπό ένα όριο (2,00 m/sec), τις διαβρώσεις στα πρανή ή, αν υπάρχουν προστατευτικά έργα στις όχθες, τις διαβρώσεις στον πυθμένα. Η διαφορά κορεσμού σε δύο ρεύματα πού συμβάλλουν, δημιουργεί είτε απόθεση και υπερύψωση είτε διάβρωση και εκβάθυνση του πυθμένα. Πάντως ή προσθήκη της παροχής του παραπόταμου σε κάθε περίπτωση, προκαλεί μεταβολή στη μηκοτομή του πυθμένα. Αν από ρεύμα Α συμβάλλουν δύο άλλα ρεύματα Β και Γ οπό τα όποια το Β έχει ελάχιστα φερτά ενώ το Γ πολλά, θα έχουμε στα σημεία συμβολής Α-Β διάβρωση του πυθμένα, ενώ στο Α-Γ αποθέσεις. Αυτό συμβαίνει, γιατί το ρεύμα Β δεν έχει πολλά φερτά και έτσι ή «συρτική» δύναμη μετά τη συμβολή μεγαλώνει, ενώ το ρεύμα Γ είναι κορεσμένο και ή «συρτική» δύναμη μικραίνει. 1.5 Σκοπός των έργων προστασίας. Κύριος σκοπός των έργων προστασίας είναι ή πρόληψη και ή αναστολή της έπιταχυνόμενης διαβρώσεως στη λεκάνη απορροής καθώς και ή προστασία των πεδινών εκτάσεων οπό τις πλημμύρες. Έχει αποδειχθεί ότι τα έργα προστασίας στην πεδινή κοίτη των ρευμάτων είναι τις πιο πολλές φορές ανίσχυρα να προστατεύσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την περιοχή, γιατί τα φερτά υλικά μεταφερόμενα στην πεδιάδα τα αχρηστεύουν γρήγορα, προσχώνοντας τις δημιουργηθείς κοίτες και μειώνοντας το ύψος της αντιπλημμυρικής προστασίας (σχ.1.5.2). Σχήμα : Τα φερτά υλικά μεταφερόμενα στην πεδιάδα προσχώνουν την κοίτη και αχρηστεύουν τα έργα προστασίας (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Τα έργα πρέπει να αρχίζουν οπό τα ψηλότερα σημεία του ρεύματος (ορεινές κοίτες), γιατί έτσι προλαμβάνεται ή μεταφορά των φερτών υλών προς τα χαμηλότερα ~ 13 ~

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως τμήματα στα όποια ή συγκράτηση τους απαιτεί σοβαρότερα και δαπανηρότερα έργα. Η προστασία ορεινών ρευμάτων μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με την κατασκευή εγκαρσίων έργων (αναβαθμών) τα οποία δημιουργούν με την κατασκευή τους μια νέα, υπερυψωμένη περισσότερο ή λιγότερο κοίτη (σχ.1.5.3). Με τα έργα αυτά εκτός οπό την αποφυγή διαβρώσεως επιτυγχάνεται: Μείωση της κλίσεως και του βάθους της κοίτης. Μείωση της ταχύτητας και της συρτικής δυνάμεως. Συγκράτηση των φερτών. Εξασφάλιση της προσχώσεως της κοίτης και ή σωστή με τη σκάφη απορροής τους κατεύθυνση της ροής. Η απόσταση των έργων μεταξύ τους και ο αριθμός τους καθορίζονται με βάση την υπολογιζόμενη κλίση, το ύψος κάθε έργου κ.ά. Τα έργα αυτά διακρίνονται σε: Εγκάρσια φράγματα. Λίθινους αναβαθμούς. Ξύλινους αναβαθμούς. Ξύλινα πλέγματα. Σχήμα : Με τους αναβαθμούς επιτυγχάνεται η συγκράτηση των φερτών και η μείωση της κλίσεως του εδάφους (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). 1.6 Έργα διευθετήσεως χειμάρρων. Για να προστατευθούν οι όχθες ενός ρεύματος και να σταθεροποιηθούν τα πρανή και ο πυθμένας μιας κοίτης, πρέπει να γίνουν ορισμένα έργα. Τα έργα αυτά διακρίνονται σε: Παράλληλα και σε εγκάρσια έργα Παράλληλα έργα. Ως παράλληλα χαρακτηρίζονται τα έργα πού κατασκευάζονται κατά μήκος του άξονα του ρεύματος και πού ως σκοπό έχουν να προστατεύσουν, να ενισχύσουν και να σταθεροποιήσουν τις όχθες (σχ ). ~ 14 ~

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Σχήμα : Παράλληλα έργα προστασίας σε κοίτη (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Το έργο τις περισσότερες φορές συνίσταται από ένα προστατευτικό ανάχωμα, όταν δεν υπάρχει φυσική ψηλή όχθη, και από μια επένδυση της όχθης με υλικά πού δεν καταστρέφονται από τη συνεχή επίδραση του νερού (σχ.1.6.5). Το βάθος θεμελιώσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον στην ίδια ή βαθύτερη στάθμη από τη βαθιά κοίτη του ρεύματος. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος υποσκαφής τους. Το ύψος των έργων πρέπει να είναι τόσο, ώστε ή ανώτατη στάθμη πλημμύρας να μην το υπερκαλύπτει. Σχήμα : Σχηματική διάταξη προστασίας της όχθης αναχώματος (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Τα παράλληλα έργα κατασκευάζονται από διάφορα υλικά και κατατάσσονται όπως στο διάγραμμα του σχήματος ~ 15 ~

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Εγκάρσια έργα. Σχήμα (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Τα έργα αυτά κατασκευάζονται κάθετα ή σχεδόν κάθετα στη ροή του ρεύματος και διακρίνονται σύμφωνα με το διάγραμμα του σχήματος Σχήμα 7 Σχήμα (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). α) Πρόβολοι : Κατασκευάζονται με σκοπό να απομακρύνουν τη ροή από την όχθη, για να αποφευχθεί ή διάβρωση της. Με τη μείωση της ταχύτητας του νερού στα μεταξύ τους διαστήματα προκαλούν την απόθεση φερτών και τη δημιουργία με την πάροδο του χρόνου, μιας νέας όχθης κατά μήκος της κεφαλής τους (σχ ). Σχήμα : Κατά μήκος των κεφαλών των προβολών με την πάροδο του χρόνου σχηματίζεται νέα όχθη (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 16 ~

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Η διεύθυνση του προβόλου, σχετικά με τον άξονα του ρεύματος, μπορεί να είναι κάθετη ή με μία μικρή κλίση προς τα ανάντη ή τα κατάντη. Οι πρόβολοι κατασκευάζονται οπό συρματόπλεκτα κιβώτια πού τοποθετούνται το ένα επάνω στο άλλο. Ο πρόβολος διακρίνεται στα έξης μέρη: Στη βάση του, πού αποτελεί το τμήμα πού συνδέεται με το παράλληλο έργο. Στο κύριο σώμα, πού αποτελείται οπό ένα πρίσμα με διατομή πού εκλέγεται ανάλογα με τη διαμόρφωση της κοίτης και τη δίαιτα του ρεύματος και με στέψη πού μπορεί να είναι οριζόντια, κεκλιμένη ή κλιμακωτή. Στην κεφαλή, πού είναι το ελεύθερο άκρο του κύριου προβόλου. Η πίεση του νερού στην ελεύθερη άκρη (κεφαλή) των προβόλων είναι μεγάλη γιατί ή ταχύτητα ροής είναι μεγαλύτερη και γιατί ή στένωση της διατομής αυξάνει τις αντιστάσεις πού καλείται να υπερνικήσει το νερό. Οι αντιστάσεις αυτές προκαλούν προς τα ανάντη του προβόλου και υπερύψωση της στάθμης. Εκτός όμως οπό αυτά, ή κάθετη πρόσκρουση του νερού στον πρόβολο προκαλεί στροβιλισμούς, υποσκαφές και αποθέσεις πού δεν υπακούουν σε νόμους, άλλα διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται πολλές φορές στο διάστημα μιας πλημμύρας. Για να ενισχυθεί ή κεφαλή του προβόλου, κατασκευάζεται με μορφή Τ ή Γ (σχ ). Σχήμα : Η κεφαλή των προβόλων μπορεί να διαμορφωθεί σε σχήμα Τ ή σε σχήμα Γ (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Πρόβολοι μπορεί να κατασκευασθούν σπανιότερα και από ξύλινους πάσσαλους. Οι πάσσαλοι έμβυθίζονται κάθετα στη ροή, μειώνοντας την ταχύτητα του νερού κοντά στην όχθη και αναγκάζοντας το νερό να αποθέσει πίσω τους τα φερτά πού μεταφέρει. β) Αναβαθμοί : Κατασκευάζονται κάθετα ατή διεύθυνση της ροής και έχουν σκοπό τη συγκράτηση των φερτών και τη μείωση της κλίσεως. Τα υλικά κατασκευής μπορεί να είναι οπό συρματόπλεκτα κιβώτια, λιθοδομή ή σκυρόδεμα. Από άποψη μορφής κατασκευάζονται θολωτοί ή επίπεδοι. Η επάνω επιφάνεια τους διαμορφώνεται με μια σκάφη σε σχήμα τριγωνικό, ορθογωνικό, τραπεζοειδές ή κυκλικό (σχ ). Η σκάφη μπορεί να βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας του έργου ή έκκεντρα, α- νάλογα με τους σκοπούς πού θέλει να εξυπηρετήσει (σχ ). Σχήμα : Τρόποι διαμορφώσεως της σκάφης απορροής (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 17 ~

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Σχήμα : Λειτουργία αναβαθμών σε ένα μαιανδρισμό. Η σκάφη απορροής απομακρύνει τη ροή από τα κοίλα και εξομαλύνει τις οξύτητες που δημιουργήθηκαν (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). Επειδή ή συσσώρευση φερτών και ή ύπαρξη νερού προκαλεί πολλές φορές προβλήματα στη σταθερότητα και ισορροπία των αναβαθμών, κατά την κατασκευή αφήνονται ανοίγματα στο σώμα του αναβαθμού πού λειτουργούν ως στραγγιστήρια και μειώνουν ή εκμηδενίζουν την υδροστατική πίεση. Οι διαστάσεις τους εξαρτώνται από το μέγεθος του αναβαθμού. Συνήθως είναι ορθογώνια 10x20, 20x30 ή 20x40 cm 2 (σχ ). Σχήμα : Στο σώμα του αναβαθμού αφήνονται ορθογωνικά ανοίγματα για να φεύγει το νερό και να εκμηδενίζεται η υδροστατική \ πίεση (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). ~ 18 ~

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Έλεγχος πλημμύρων Έργα διευθετήσεως Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα αναβαθμό είναι ή υποσκαφή του εδάφους στο όποιο εδράζεται. Η υποσκαφή μπορεί να προκληθεί από την πτώση του νερού ή από την υπερχείλιση και πλευρική διάβρωση. Όταν το έδαφος είναι βραχώδες, ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, όταν όμως το έδαφος είναι σαθρό, επιβάλλεται ή λήψη προστατευτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά είναι επένδυση του προς τα κατάντη τμήματος όπου πέφτει το νερό και επένδυση των πρανών της κοίτης (σχ ). Σχήμα : Διάφορες διατάξεις για την καταστροφή της ενέργειας του νερού και τη προστασία από τη διάβρωση (Χρήστος Ε. Τσόγκας 2004). 1.7 Έργα διευθετήσεως των ποταμών Μορφολογία των ποταμών. Οι ποταμοί είναι ρεύματα ήρεμα, με συνεχή ροή και σταθερή σχετικά παροχή. Δεν παρουσιάζουν τα βίαια φαινόμενα των χειμάρρων, γιατί ή βασική τροφοδότησή τους γίνεται από πηγαίο νερό. Η βροχόπτωση απλώς αυξάνει την παροχή αυτή σε μικρό βαθμό. Η παροχή των ποταμών είναι σταθερή με ελαφρές μόνο διακυμάνσεις, οι ταχύτητες ροής μικρότερες από τις αντίστοιχες των χειμάρρων και τα φερτά υλικά περιορισμένα σε όγκο και ποσοστό. Η κοίτη των ποταμών ακολουθεί μαιανδρική διαδρομή ή οποία προκαλεί υποσκαφή και διάβρωση στις όχθες. Το ρεύμα πέφτοντας στην όχθη δημιουργεί κοιλότητα πού αυξάνεται με τη συνεχή μετωπική κρούση του νερού. Το ρεύμα μετά την πρόσκρουση του ανακλάται στην απέναντι όχθη δημιουργώντας κοίλωμα και έτσι συνεχίζει την κίνηση του «μαιανδρίζοντας». Η παροχή ενός ποταμού μπορεί να είναι βασική ή πηγαία και επιφανειακή ή παροχή των βροχών Βελτίωση συνθηκών ροής. α) Καθαρισμός της κοίτης. Στις πεδινές κοίτες των ποταμών εμφανίζονται νησίδες πού προέρχονται από αποθέσεις στην κοίτη. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται βλάστηση από θάμνους η δένδρα. Οι νησίδες εκτρέπουν τη ροή προς τις όχθες προκαλώντας έτσι τη διάβρωση τους. Ό καθαρισμός της κοίτης και ή ~ 19 ~

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.γρηγορησ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc

ΝΕΡΟ. αειφορική διαχείριση & περιβάλλον. Ζήσης Αγγελίδης, Δρ. Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ. Χρυσούλα Αθανασίου, Βιολόγος MSc Γιώργος Υφαντής, Βιολόγος MSc \-Π λl \ B] Ο.,- l\i.l \ ι.\\-l-ξl.. Θ i] Ξ i] : \] ιi il( ]-l l \] -\Ξ] :l ie. \: "l\,'l,\t.ο }] ΠEΡlιhEPEl\liil λle^-0.-l\l:l.l EliΠ \lι\e. ΞilΞ l(e}ltρllii]ξ }l\lieλο)ll\:., i*pτ.,φ* : $r ΞtrΦ..'.,

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Θεωρητική Εισαγωγή Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL RESEARCH ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ

Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Παραδοσιακεσ Kai Συγχρονεσ Κατασκευεσ Προστασιασ Και Καλλιεργειασ Του Εδαφουσ Κωνσταντίνος Κοσμάς, Νικόλαος Γιάσογλου, Αικατερίνη Κουναλάκη, Ορέστης Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΔΡΑΜΑ 2011 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα