Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μετρήσεις υδραυλικών µεγεθών κατά τη ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς Βαθµονόµηση µετρητικών οργάνων» ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (AM: 4585) ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (AM: 4905) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 00

2

3 Περίληψη - Σύνοψη Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η βαθµονόµηση συσκευών µέτρησης παροχής του εργαστηρίου Υδραυλικής του Τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής του ΤΕΙ Αθήνας και η παραγωγή των αντίστοιχων νοµογραµµάτων. Εν γένει σκοπός κάθε µετρητικής συσκευής είναι η µέτρηση της τιµής ενός φυσικού µεγέθους µε βάση κάποια κλίµακα µέτρησης. Οι συσκευές µέτρησης δεν µετρούν κατ ανάγκη αυτό καθαυτό το µετρούµενο φυσικό µέγεθος (µέτρηση) αλλά κάποιο άλλο ενδεικτικό φυσικό µέγεθος (ένδειξη) το οποίο θα πρέπει να µπορεί να συσχετισθεί µε το µετρούµενο µε κάποιο προδιαγεγραµµένο τρόπο (ντετερµινιστικό). Ο συσχετισµός αυτός καλείται νοµόγραµµα ή συνάρτηση µεταφοράς του οργάνου. Ο χειριστής του οργάνου διαβάζει την ένδειξη και µέσω του νοµογράµµατος, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιµο, συσχετίζει την τιµή της ένδειξης µε την τιµή του µεγέθους που ενδιαφέρεται να µετρήσει. Κάθε µετρητική συσκευή έχει το δικό της νοµόγραµµα. Ακόµα και µετρητικά όργανα του ιδίου τύπου και κατασκευασµένα από τον ίδιο κατασκευαστή µπορεί να έχουν -έως ένα βαθµό και ανάλογα µε την απαιτούµενη ακρίβεια- διαφορετικά νοµογράµµατα. Για την παραγωγή του νοµογράµµατος µιας συσκευής µέτρησης απαιτείται να γίνει η βαθµονόµηση της. Η βαθµονόµηση µιας µετρητικής συσκευής απαιτεί την ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδοµής υψηλής ποιότητας (όργανα διακρίβωσης) και καταρτισµένου προσωπικού και γίνεται από εξειδικευµένες εταιρείες διακρίβωσης οργάνων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και κανονισµούς. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία βαθµονοµήθηκαν διάφορες συσκευές µέτρησης ογκοµετρικής παροχής οι οποίες είναι µέρος του εξοπλισµού του Εργαστηρίου Υδραυλικής του τµ. Π.Ε.Υ.. Αυτές οι συσκευές, µετά από πολλά χρόνια λειτουργίας, έπρεπε να συντηρηθούν (αποσυναρµολόγηση, καθαρισµός, επισκευή όπου χρειαζόταν και συναρµολόγηση τους). Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης ήταν απαραίτητο να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία τους και να βαθµονοµηθούν εκ νέου προκειµένου να παραχθούν τα νοµογράµµατα κάθε µίας και να µπορούν να αξιοποιηθούν ως µετρητικά όργανα. Για τη βαθµονόµηση των συσκευών µέτρησης παροχής χρησιµοποιήθηκε ως όργανο αναφοράς η υδραυλική τράπεζα η οποία διαθέτει ζυγιστικό δοχείο για την άµεση και µε ακρίβεια µέτρηση παροχών. Οι συσκευές που βαθµονοµήθηκαν ειναι: παροχόµετρο πλωτήρα, παροχόµετρο Ventour, παροχόµετρο διαφράγµατος, τριγωνικός εκχειλιστής, εκχειλιστής ΚΥΜΕΟ. Επίσης αναξάρτητα από τις βαθµονοµήσεις των συσκευών, πραγµατοποιήθηκαν και αναπαραστάσεις διαφόρων τύπων υδραυλικών αλµάτων σε εργαστηριακό κανάλι µήκους m και ορθογωνικής διατοµής. 3

4 4

5 Περιεχόµενα: Εισαγωγή Προοίµιο 7 Σελ. Κεφ Γενική µεθοδολογία βαθµονόµησης µετρητικών συσκευών 9 Κεφ Παροχόµετρο Αναφοράς Υδραυλική Τράπεζα (Υ/Τ). Περιγραφή 3. Λειτουργική ανάλυση της Υ/Τα 6.3 ιαδικασία µέτρησης 7.4 Επεξεργασία µετρήσεων 7.5 Αποτελέσµατα 7 Κεφ 3 Βαθµονόµηση συσκευών Ροές υπό πίεση («ροή σε κλειστούς αγωγούς») 3. Σύστηµα παροχοµέτρων Πλωτήρα Ventour - ιάφραγµα Οπής 9 3. ιαδικασία βαθµονόµησης Επεξεργασία µετρήσεων Αποτελέσµατα 7 Κεφ 4 Βαθµονόµηση συσκευών Ροές µε ελεύθερη επιφάνεια («ροή σε ανοικτούς αγωγούς») 4. Ροή πάνω από υπερχειλιστές λεπτής στέψης 4 4. Ροή σε καταβαθµούς ελεύθερης υδατόπτωσης 5 Κεφ 5 Μικρό Κανάλι Ροές µε ελεύθερη επιφάνεια 5. Ροή σε εργαστηριακό κανάλι ορθογωνικής διατοµής Περιγραφή & βασικά χαρακτηριστικά υδραυλικού άλµατος ιαδικασία δηµιουργίας και µέτρησης χαρακτηριστικών ροής σε Y/A Αποτελέσµατα 63 Φωτογραφικά στιγµιότυπα Υδραυλικών Αλµάτων 65 Βιβλιογραφία 73 5

6 6

7 Εισαγωγή - Προοίµιο Το νοµόγραµµα ενός µετρητή παροχής είναι πολύ χρήσιµο «εργαλείο» καθώς µπορούµε να υπολογίσουµε την παροχή που διαρρέει κάθε φορά το µετρητή µε βάση διάφορες ενδείξεις του (π.χ. πιέσεις, διαφορικές πιέσεις, στάθµες και φορτία κλπ) οι οποίες γενικά δεν αναφέρονται άµεσα στην παροχή. Το νοµόγραµµα ενός µετρητή συσχετίζει µέσω ενός διαγράµµατος, µιας αριθµητικής σχέσης Q(h) ή ενός πίνακα τιµών (Q,h ) τις ενδείξεις του οργάνου, h ή h, µε το µέγεθος που µας ενδιαφέρει να µετρήσουµε, στις περιπτώσεις που εξετάζουµε εδώ της παροχής, Q ή Q. Το αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η βαθµονόµηση διαφόρων παροχόµετρων που διαθέτει το Εργαστήριο Υδραυλικής του τµήµατος Πολιτικών Έργων Υποδοµής του ΤΕΙ Αθήνας και η παραγωγή των αντίστοιχων νοµογραµµάτων. Η δοµής της πτυχιακής εργασίας έχει ως ακολούθως. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενική διαδικασία βαθµονόµησης των συσκευών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υδραυλική τράπεζα (Υ/Τ) (TQ H s/n:77) η οποία χρησιµοποιήθηκε σε κάθε εργασία βαθµονόµησης. Με την Υ/Τ, µετρούσαµε άµεσα και µε ακρίβεια τις παροχές που διοχετεύαµε στα παροχόµετρα που βαθµονοµήσαµε. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η βαθµονόµηση παροχοµέτρων που χρησιµοποιούνται σε ροές υπό πίεση («ροές σε κλειστούς αγωγούς»). Ειδικότερα βαθµονοµήθηκαν παροχόµετρα µε στένωση Ventour, µε πλωτήρα και µε διάφραγµα οπής (TQ H0 s/n:39). Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η βαθµονόµηση παροχοµέτρων που χρησιµοποιούνται σε ροές µε ελεύθερη επιφάνεια («ροές σε ανοικτούς αγωγούς»). Ειδικότερα βαθµονοµήθηκαν ένας τριγωνικός εκχειλιστής λεπτής στέψης (TQ H6 s/n:56) και ένας εκχειλιστής τύπου καταβαθµού µερικά ελεύθερης ορθογωνικής διατοµής υδατόπτωσης ΚΥΜΕΟ (Armfe), οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως παροχόµετρα. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η συσκευή του εργαστηριακού καναλιού ορθογωνικής διατοµής m (Armfel S9094) στην οποία µελετάται η ροή µε ελεύθερη επιφάνεια και ειδικότερα οι συνθήκες δηµιουργίας υδραυλικού άλµατος αλλά και οι διάφοροι τύποι υδραυλικών αλµάτων. 7

8 8

9 Κεφάλαιο Γενική µεθοδολογία βαθµονόµησης µετρητικών συσκευών Σε κάθε συσκευή µέτρησης παροχής υγρού (παροχόµετρο) υπολογίζουµε την παροχή µε τη βοήθεια ενδείξεων της τιµής ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών µεγεθών τα οποία µεταβάλλονται ανάλογα µε την παροχή που περνά µέσα από το παροχόµετρο. Στα παροχόµετρα που βαθµονοµήσαµε τα χαρακτηριστικά µεγέθη µπορεί να είναι υψόµετρα, υψοµετρικές στάθµες ή φορτία, ή η διαφορά µεταξύ δύο σταθµών. Κάθε στάθµη µετριέται µε τη βοήθεια µανοµετρικού σωλήνα και ενός µετρητικού κανόνα (µεζούρα). Αν γνωρίζουµε πως συσχετίζεται σε κάθε συσκευή η τιµή των µετρούµενων χαρακτηριστικών µεγεθών (ενδείξεις) της συσκευής µε την παροχή, µετρώντας τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά µεγέθη µπορούµε να εκτιµήσουµε την τιµή της άγνωστης παροχής. Αυτός ο συσχετισµός µεταξύ της παροχής και του χαρακτηριστικού µεγέθους δίνεται από τον κατασκευαστή της συσκευής µε τη µορφή νοµογράµµατος (διάγραµµα) ή από το συσχετισµό των τιµών χαρακτηριστικών µεγεθών-παροχής είτε για διακριτά ζεύγη τιµών είτε µε τη µορφή αριθµητικής σχέσης. Ο κατασκευαστής ακολουθεί µια τυποποιηµένη διαδικασία βαθµονόµησης για την παραγωγή του νοµογράµµατος. Μια µετρητική συσκευή είναι άχρηστη αν δε συνοδεύεται από το δικό της νοµόγραµµα που να συσχετίζει τις ενδείξεις της µε την τιµή του µετρούµενου µεγέθους. Επίσης, σε κάθε συσκευή αντιστοιχεί ένα νοµόγραµµα. Στην περίπτωση µάλιστα µετρητικών συσκευών µεγάλης ακρίβειας ακόµα και συσκευές του ιδίου τύπου πρέπει να έχουν βαθµονοµηθεί µε ξεχωριστή διαδικασία. Εποµένως κάθε συσκευή έχει το «δικό της» νοµόγραµµα. Στην περίπτωση που δεν έχουµε το νοµόγραµµα µιας µετρητικής συσκευής, θα πρέπει πρώτα να τη βαθµονοµήσουµε προκειµένου να τη χρησιµοποιήσουµε. Το Εργαστήριο Υδραυλικής του Τµ. Π.Ε.Υ. έχει µια σειρά παροχόµετρων αλλά τα αντίστοιχα νοµογράµµατα δεν είναι διαθέσιµα ή οι συσκευές έχουν αλλάξει χαρακτηριστικά λόγω της χρήσης ή της πρόσφατης συντήρησης τους. Επίσης κατά την πρόσφατη ανακαίνιση του εξοπλισµού του Εργαστηρίου Υδραυλικής τέθηκε το ζήτηµα του ελέγχου της σωστής λειτουργίας όλων των συσκευών που πέρασαν από επισκευή-συντήρηση-ανακαίνιση, µεταξύ αυτών και τα παροχόµετρα. Ειδικά για τα παροχόµετρα έπρεπε να βαθµονοµηθούν και να παραχθούν τα αντίστοιχα νοµογράµµατα. Επειδή τα παροχόµετρα είναι συσκευές µέτρησης παροχής θα πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα να µετράµε µε ένα άλλο τρόπο ή µε µια άλλη συσκευή αναφοράς απευθείας και µε άµεσο τρόπο τις διαφορετικές παροχές που επιβάλλουµε στα παροχόµετρα. Η τυπική διαδικασία βαθµονόµησης έχει ως εξής: ) Σηµειώνουµε τις συνθήκες περιβάλλοντος πχ. Θερµοκρασία. ) Με τη βοήθεια παροχόµετρου αναφοράς επιβάλλουµε σε κάθε παροχόµετρο υπό βαθµονόµηση γνωστές παροχές, Q. Όπου αναφέρονται γνωστές παροχές εννοείται παροχές οι οποίες έχουν µετρηθεί µε άλλη διαδικασία και µε άµεσο τρόπο µε τη βοήθεια του παροχόµετρου αναφοράς. Στην περίπτωσή µας το παροχόµετρο αναφοράς είναι µία από τις 9

10 υδραυλικές τράπεζες (Υ/Τ) που διαθέτει το Εργαστήριο όπου η παροχή υπολογίζεται άµεσα µε ζύγιση ποσότητας νερού ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ή µε µέτρηση χρονικών διαστηµάτων για τη συλλογή συγκεκριµένης ή γνωστής ποσότητας. Για κάθε γνωστή παροχή Q, µετράµε την τιµή των χαρακτηριστικών µεγεθών της συσκευής, H. 3) Επαναλαµβάνουµε την παραπάνω διαδικασία για πολλές και διάφορες παροχές προσπαθώντας να εξαντλήσουµε όλες τις περιοχές παροχών ή χαρακτηριστικών µεγεθών στις οποίες θα κληθεί να λειτουργήσει η µετρητική συσκευή. 4) Τοποθετούµε σε διάγραµµα τα διαφορετικά ζευγάρια τιµών παροχής και χαρακτηριστικού µεγέθους οπότε έχουµε σχεδιάγραµµα ενός σύννεφου σηµείων (Q, H ) από πραγµατικές µετρήσεις. 5) Ανάλογα µε το σχηµατισµό του νέφους των σηµείων διαλέγουµε µία χαρακτηριστική καµπύλη (µπορεί να είναι και ευθεία) η οποία φαίνεται να περνάει µέσα από το σχηµατισµό των σηµείων. Αυτή η καµπύλη που διαλέξαµε έχει µια µαθηµατική έκφραση Q(H) µε την οποία συσχετίζεται, µε τη βοήθεια παραµέτρων, το Q µε το H. Για παράδειγµα: για την ευθεία έχουµε Q(H)=C H+C CH για µία εκθετική καµπύλη έχουµε ( ) Q H = C e για µία πολυωνυµική τρίτου βαθµού (κυβική) έχουµε Q(H)=C 0 +C H+C H²+C 3 H³ για µία ριζική έχουµε Q(H)=C H 6. Οι παραπάνω καµπύλες του ιδίου τύπου µοιάζουν µεταξύ τους ανάλογα µε τις τιµές των παραµέτρων C,C,C 3 C ν Προκειµένου να προσδιοριστεί µε αντικειµενικότητα η καλύτερα προσαρµοσµένη καµπύλη στο σχηµατισµό των σηµείων πρέπει να ακολουθήσουµε τη διαδικασία προσαρµογής µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Με αυτή τη διαδικασία προσδιορίζουµε τις τιµές των C, C, C 3,, C ν για την καµπύλη µε την οποία έχουµε αποφασίσει να προσεγγίσουµε το σχηµατισµό των σηµείων και µε αυτές τις τιµές των παραµέτρων χαράσσουµε την καµπύλη Q(H) η οποία αποτελεί το νοµόγραµµα της συγκεκριµένης συσκευής. Βαθµονόµηση παροχόµετρων ) Υδραυλική Τράπεζα Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο., εκτελέστηκε έλεγχος καλής λειτουργίας της Υδραυλκής Τράπεζας (Υ/Τ) η οποία είναι η πιο σηµαντική συσκευή στην εκτέλεση των παρακάτω βαθµονοµήσεων, καθώς είναι η συσκευή που µας υποδεικνύει την πραγµατική παροχή που διέρχεται ανά πάσα στιγµή απο την εκάστοτε συσκευή. ) Παροχόµετρα Πλωτήρα Ventour ιαφράγµατος Οπής Για τη µελέτη της ροής σε κλειστούς αγωγούς βαθµονοµήσαµε τη σύνθετη συσκευή του εργαστηρίου που αποτελείται από τις παρακάτω τρεις µετρητικές συσκευές. α) Παροχόµετρο πλωτήρα 0

11 Το πλωτόµετρο είναι συσκευή µέτρησης παροχής η οποία βασίζεται στην υψοµετρική θέση ενός πλωτήρα ο οποίος αιωρείται υδροδυναµικά σε ένα κατακόρυφο ελαφρά κωνικό αγωγό σε ύψος ανάλογο µε την εκάστοτε παροχή β) Παροχόµετρο Ventour To παροχόµετρο Ventour (Βεντουρίµετρο) είναι συσκευή µέτρησης παροχής η οποία βασίζεται στη διαφορά της µανοµετρικής πίεσης που αναπτύσεται µεταξύ της διατοµής εισόδου και της στενότερης διατοµής σε ένα συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό (αγωγός Ventour). γ) ιάφραγµα Οπής Η συσκευή διαφράγµατος µε κυκλική οπή είναι συσκευή µέτρησης παροχής η οποία βασίζεται στη διαφορά της µανοµετρικής πίεσης που αναπτύσεται εκατέρωθεν ενός διαφράγµατος οπής. 3) Τριγωνικός Εκχειλιστής Ο τριγωνικός εκχειλιστής που βαθµονοµήσαµε χρησιµοποιείται για ροές σε ανοιχτούς αγωγούς για τη µέτρηση της παροχής συναρτήσει του φορτίου της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο επίπεδο στέψης 4) Εκχειλιστής ΚΥΜΕΟ Ο εκχειλιστής ΚΥΜΕΟ που βαθµονοµήσαµε χρησιµοποιείται για ροές σε ανοιχτούς αγωγούς για τη µέτρηση της παροχής συναρτήσει της υψοµετρικής ένδειξης της ανάντι του καταβαθµού στάθµης.

12

13 Κεφάλαιο Παροχόµετρο Αναφοράς Υδραυλική Τράπεζα (Υ/Τ). Περιγραφή Η υδραυλική τράπεζα (Υ/Τ) είναι µια από τις πιο απλές αλλά και ταυτόχρονα από τις πιο χρήσιµες συσκευές ενός εργαστηρίου υδραυλικής. Χρησιµοποιείται για την άµεση και ακριβή µέτρηση παροχής µάζας. Η λειτουργία της είναι απλή: µετράται το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί για να συσσωρευτεί συγκεκριµένη µάζα υγρού σε ένα ζυγιστικό δοχείο. Αγωγός συλλογής νερού στο ζυγιστικό δοχείονερού - έξοδος αντλίας Παροχή νερού - έξοδος αντλίας Επιφάνεια εργασίας - νεροχύτης βαρίδια ζύγισης ιακόπτης startstop εξαµενή υδρ/κής τράπεζας αντλία Εικόνα. Γενική άποψη της υδραυλικής τράπεζας (Υ/Τ) (TQ - H s/n:77). H Y/T µεταφέρεται εύκολα µε ροδάκια. 3

14 οκός ζυγαριάς Επιφάνεια Υ/Τ (καπάκι) Σύρτης τέρµατος Ντίζα βαριδιών ιακόπτες start/stop Βάνα ρύθµισης παροχής Βαρίδι µέτρησης Αντλία Εικόνα.: Πλάγια όψη της τράπεζας µε τα βασικά εξαρτήµατα χειρισµού της. Αγωγός τροφοδοσίας νερού Αγωγός συλλογής νερού οκός ζυγαριάς Αγωγός τροφοδοσίας νερού οχείο ζύγισης Κωνική τάπα εκκένωσης δοχείου Στο άκρο της δοκού ζύγισης αναρτώνται τα βαρίδια ζύγισης Εικόνα.3: Εσωτερική άποψη της υδραυλικής τράπεζας. Ο αγωγός συλλογής του νερού στο δοχείο ζύγισης φαίνεται κεκλιµµένος ως προς την κατακόρυφο επειδή η επιφάνεια της τράπεζας (καπάκι) στην οποία είναι προσαρτηµένος έχει ανασηκωθεί για τις ανάγκες της φωτογράφησης. Μέσα από τον αγωγό συλλογής του νερού διακρίνεται ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού από την αντλία στον οποίο συνδέονται διάφορες υδραυλικές συσκευές. Όταν λειτουργεί η Υ/Τ ο σωλήνας τροφοδοσίας παρέχει νερό στη συσκευή. Η εκροή της συσκευής συλλέγεται διαµέσου του αγωγού συλλογής στο δοχείο ζύγισης. 4

15 Στην υδραυλική τράπεζα (Υ/Τ) υπάρχει µια ζυγαριά για τη ζύγιση της συλλεγόµενης ποσότητας νερού. Η ζυγαριά είναι µια συµβατική ζυγαριά τύπου πλάστιγγας. ιαθέτει µια δοκό στα άκρα της οποίας αναρτώνται από τη µία πλευρά ένα δοχείο συλλογής νερού και από την άλλη ένας δίσκος τοποθέτησης ζυγιστικού έρµατος (βαρίδια). Το δοχείο ζύγισης συλλέγει το νερό που παροχετεύεται από µια υδραυλική συσκευή δια της οποίας ζητείται να µετρηθεί µε ακρίβεια η παροχή (Εικόνες.3,.4 &.5). Η µέτρηση της παροχής γίνεται µε άµεσο τρόπο. Μετράται το χρονικό διάστηµα το οποίο απαιτείται για να συλλεχθεί συγκεκριµένη µάζα νερού στο δοχείο. Η συλλεγόµενη µάζα προσδιορίζεται µε τη ζυγαριά, µε τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στη λειτουργική ανάλυση της συσκευής. τέρµα Υδραυλική συσκευή οκός ζυγαριάς Εκροή συσκευής Σωλήνας τροφοδοσίας Βαρίδια ζύγισης Β Α Σ Β w Αγωγός συλλογής νερού οχείο ζύγισης Βάνα ρύθµισης παροχής Αντλία εξαµενή Υ/Τ Κωνική τάπα εκκένωσης δοχείου Εικόνα.4: Σχηµατική απεικόνιση της λειτουργίας της υδραυλικής τράπεζας (Υ/Τ). Η υδραυλική συσκευή τροφοδοτείται µε παροχή η οποία µετρείται µε την Υ/Τ. Στη θέση που απεικονίζεται η δοκός ζύγισης, η κωνική τάπα κλείνει την εκκένωση του δοχείου ζύγισης, µε αποτέλεσµα νερό να συσσωρεύεται στο δοχείο. Μόλις το δοχείο βαρύνει αρκετά, η δοκός ζύγισης γυρίζει ωρολογιακά γύρω από το υποµόχλιο Σ, το δοχείο κατεβαίνει και η απόληξη της κωνικής τάπας ακουµπά στον πυθµένα της δεξαµενής, µε αποτέλεσµα το δοχείο να εκκενωθεί από το νερό που έχει συσσωρευθεί σε αυτό. Αυτό µπορεί να αποφευχθεί εάν η δοκός εµποδιστεί να γυρίσει ανθωρολογιακά µε τη βοήθεια ενός κατάλληλου τέρµατος. 5

16 . Λειτουργική ανάλυση της Υ/Τ Ζύγιση του νερού που συλλέγεται στο δοχείο. Για να ισορροπεί η δοκός πρέπει η συνισταµένη ροπή να είναι ίση µε το µηδέν. Η αναλογία µηκών είναι L /L ως προς το άκρο που τοποθετούνται τα βαρίδια, όπως φαίνεται στην Εικόνα.5. Από την επίλυση της εξίσωσης ισορροπίας προκύπτει ότι η µάζα του υγρού που εισέρχεται στον κάδο είναι (L /L )-φορές αυτής του βαριδίου που τοποθετήσαµε. Στις Υ/Τ που διαθέτει το Εργ/ριο Υδραυλικής (L /L )=3. Η παροχή µάζας υγρού που δίνει η αντλία της τράπεζας είναι ίση µε τον λογο της µάζας του υγρού που µετρησαµε δια τον χρόνο που µετρήσαµε µέχρι να ισορροπήσει η δοκός της τράπεζας. L L BL = = B w L B w = B m w g= B m w M. L L L Επειδή στην Υ/Τ που εξετάζουµε, L = 3L, προκύπτει ότι m w = 3M * m w m m& = Q=. t ρ L L L B Σ Β w οκός ζυγαριάς, M Μάζα νερού προς ζύγιση, m w Εικόνα.5: Στατική ισορροπία της ζυγαριάς για τη ζύγιση του συλλεγόµενου νερού (µάζας m w ) στο δοχείο ζύγισης της υδραυλικής τράπεζας (Υ/Τ) 6

17 .3 ιαδικασία Μέτρησης ) Τοποθετούµε το σωλήνα παροχής στην οπή συλλογής, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια της υδραυλικής τράπεζας πάνω από το δοχείο ζύγισης ώστε να πέφτει το νερό µέσα σε αυτό. Με τη ρυθµιστική βάνα ρυθµίζουµε την παροχή της Υ/Τ. ) Έχοντας ανοιχτό το σύρτη κρατάµε το άκρο της ζυγιστικής δοκού από την µεριά των βαριδίων ψηλά, ώστε να κατέβει το δοχείο ζύγισης χαµηλά και να ακουµπήσει το κάτω µέρος της κωνικής τάπας εκκένωσης στον πυθµένα της Υ/Τ (Εικόνα.4). Έτσι ανοίγει η βαλβίδα εκροής του δοχείου και τυχόν συσσωρευµένο νερό εκρέει. 3) Μόλις αδειάσει το δοχείο ζύγισης αφήνουµε ελεύθερη τη δοκό, το δοχείο ανασηκώνεται γιατί είναι ελαφρύτερο από το έρµα, κλείνει η βαλβίδα και συσσωρεύεται νερό σε αυτό. Επίσης κλείνουµε το σύρτη τερµατισµού ώστε το δοχείο να µην κατέβει ξανά χαµηλά και να µην ανοίξει η βαλβίδα εκροής. 4) Το νερό που συλλέγεται στο δοχείο (αφού η κωνική τάπα εκκένωσης είναι κλειστή) κλίνει τη ζυγαριά προς το δοχείο, οπότε το άλλο άκρο της δοκού ζύγισης ακουµπά στο σύρτη τέρµατος. Εκείνη τη στιγµή αρχίζουµε τη χρονοµέτρηση. Αµέσως µετά τοποθετούµε το πρώτο βαρίδι (kg), το οποίο κλίνει τη ζυγαριά προς αυτό. Περιµένουµε να συλλεχθεί ποσότητα νερού στο δοχείο τέτοια (3 kg=6kg) ώστε να επαναφέρει την ισορροπία προς το δοχείο και να ακουµπήσει η δοκός πάλι στο σύρτη. Εκείνη τη στιγµή µετράµε το χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για τη συλλογή των 6kg νερού. Στη συνέχεια τοποθετούµε το επόµενο βαρίδι, η ζυγαριά κλίνει προς τα βαρίδια κ.ο.κ. 5) Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µε προσθέτοντας και τα 4 βαρίδια (δηλαδή µέχρι να συλλεχθούν στο δοχείο 3 (kg+kg+kg+kg)=4kg νερού) και σηµειώνουµε σε πίνακα τις µάζες των βαριδίων που τοποθετήσαµε (όλες είναι ίσες µάζες kg) και τους αντίστοιχους χρόνους που απαιτήθηκαν για να γεµίσει το δοχείο ζύγισης µε νερό του οποίου η µάζα (6kg) αντιστοιχεί σε 3-πλάσια µάζα κάθε kg βαριδιού (3 kg=6kg)..4 Επεξεργασία Mετρήσεων ) Καταγράφουµε τις µετρήσεις σε πίνακα παροχής (βλέπε πίνακα.). ) Για κάθε άγνωστη παροχή (ανά µία σειρά) καταγράφουµε τα χρονικά διαστήµατα, t, που µεσολαβούν για τη συλλογή µάζας νερού 6kg (που αντιστοιχεί στην προσθήκη βαριδιού kg στη δοκό εξισορρόπησης του ζυγιστικού δοχείου). Υπολογίζουµε την µέση τιµή των παροχών µάζας, q =6kg/ t., και της αντίστοιχης µέση τιµής της 4 παροχής µάζας q m = q. 4 = 3) ιαιρούµε τη µέση τιµή της παροχής µάζας, q m, µε την πυκνότητα του νερού, ρ=,0kg/l, ώστε να προκύψει η ογκοµετρική παροχή σε λίτρα ανά δευτερόλεπτο (l/s)..5 Αποτελέσµατα Η υδραυλική τράπεζα χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις βαθµονοµήσεις που εκτελέσαµε. Ενδεικτική µορφή ενός πίνακα µετρήσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα.. Τα νούµερα αντιστοιχούν σε µετρήσεις βαθµονόµησης µιας συσκευής µέτρησης. 7

18 Πίνακας. Τυπικές µετρήσεις άγνωστης παροχής µε υδραυλική τράπεζα. Κάθε σειρά του πίνακα αντιστοιχεί σε διαφορετική ρύθµιση της άγνωστης παροχής. Στις 4 πρώτες στήλες καταγράφονται τα χρονικά διαστήµατα, t (s), που διήρκησε η συλλογή συλλογή νερού µάζας 6kg στο ζυγιστικό δοχείο της υδραυλικής τράπεζας. Στις επόµενες 4 στήλες υπολογίζονται οι αντίστοιχες παροχές µάζας, q (kg/s). Στις τελευταίες στήλες υπολογίζεται η µέση τιµή της παροχής µάζας, q m (kg/s), και της ογκοµετρικής παροχής, Q (l/s). t t t3 t4 qm qm qm3 qm4 qm Q s s s s kg/s kg/s kg/s kg/s kg/s l/s Συλλoγή µάζας νερού: 6 kg 90,50 90,70 90,80 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 5,30 50,50 49,80 50,00 0,039 0,040 0,040 0,040 0,040 0, ,50 34,50 34,60 34,30 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,0580 6,0 6,0 6,40 6,0 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,90 0,90 0,90,0 0,096 0,096 0,096 0,094 0,095 0,0954 7,50 7, 7,0 7,0 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,63 4,50 4,40 4,70 4,40 0,38 0,39 0,36 0,39 0,38 0,379,60,30,50,50 0,59 0,63 0,60 0,60 0,60 0,603,00,00 0,90 0,90 0,8 0,8 0,83 0,83 0,83 0,87 9,90 9,70 9,70 9,90 0,0 0,06 0,06 0,0 0,04 0,04 90,4 90,80 90,90 90,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,37 7,37 7, 7,3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,080 58,3 58,43 58,38 58,6 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 50,63 5,05 5,80 5,90 0,040 0,039 0,039 0,039 0,039 0, ,5 43,33 43,75 43,67 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0, ,45 38,5 37,95 37,95 0,05 0,05 0,053 0,053 0,05 0,054 34,5 33,78 34,05 34,30 0,058 0,059 0,059 0,058 0,059 0, ,40 30,70 30,40 30,30 0,066 0,065 0,066 0,066 0,066 0,0657 8,0 8,40 8,60 8,70 0,07 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 5,40 5,80 5,80 5,90 0,079 0,078 0,078 0,077 0,078 0,0777 3,90 3,80 3,80 4,00 0,084 0,084 0,084 0,083 0,084 0,0838,30,50,40,40 0,090 0,089 0,089 0,089 0,089 0,0893 0,60 0,70 0,60 0,70 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,0969 9,0 9,50 9,70 9,0 0,04 0,03 0,0 0,05 0,03 0,03 8,30 8,0 8,40 8,30 0,09 0,0 0,09 0,09 0,09 0,094 7,0 7,00 7,0 7,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 6,40 6,30 6,0 6,0 0, 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 4,90 4,90 4,70 4,90 0,34 0,34 0,36 0,34 0,35 0,347 4,40 4,30 4,40 4,0 0,39 0,40 0,39 0,4 0,40 0,396 3,80 3,70 3,90 3,60 0,45 0,46 0,44 0,47 0,45 0,455 3,00 3,0 3,00 3,00 0,54 0,53 0,54 0,54 0,54 0,536 8

19 Κεφάλαιο 3 Βαθµονόµηση συσκευών Ροές υπό πίεση («ροή σε κλειστούς αγωγούς») 3. Σύστηµα παροχοµέτρων Πλωτήρα Ventour - ιάφραγµα Οπής Γενική περιγραφή Η συσκευή της Εικόνας 3. είναι µια σύνθετη συσκευή µέτρησης παροχής µε συνδυασµένη χρήση ενός παροχόµετρου πλωτήρα, ενός µετρητή Ventour και ενός παροχόµετρου µε διάφραγµα οπής. Πρόκειται ουσιαστικά για 3 εν σειρά µετρητές παροχής σε µια συσκευή. έξοδος Συστοιχία µανοµετριών σωλήνων Παροχόµετρο πλωτήρα Μετρητής Ventur ιάφραγµα Οπής είσοδος Εικόνα 3. Πλάγια όψη του συστήµατος µε εν σειρά συνδεδεµένα παροχόµετρα Βεντούρι διαφράγµατος οπής και πλωτήρα, τοποθετηµένου πάνω στην υδραυλική τράπεζα. Η ροή του νερού πραγµατοποιείται από την κάτω αριστερή είσοδο προς την πάνω αριστερή έξοδο. Η έξοδος του νερού οδηγείται στο ζυγιστικό δοχείο της υδραυλικής τράπεζας. 9

20 * Παροχόµετρο πλωτήρα Περιγραφή Το παροχόµετρο πλωτήρα είναι µια απλή συσκευή µέτρησης παροχής η οποία αποτελείται από έναν κατακόρυφο κυλινδρικό (ελαφρά κωνικό) διάφανο γυάλινο σωλήνα, µέσα στον οποίο είναι τοποθετηµένος ένας µεταλλικός κυλινδρικός πλωτήρας µε κατάλληλα διαµορφωµένο υδροδυναµικό σχήµα (ανεστραµµένου κώνου). Το νερό που παροχετεύεται µέσα από το σωλήνα (από κάτω προς τα επάνω) παρασύρει υδροδυναµικά τον πλωτήρα ο οποίος ισορροπεί (υδροδυναµική ισορροπία) σε συγκεκριµένο ύψος µέσα στο σωλήνα, ανάλογα µε την παροχή του νερού. Ο άξονας του πλωτήρα ευθυγραµµίζεται υδροδυναµικά µε τον άξονα του κωνικού σωλήνα και έτσι δηµιουργείται ένας κυκλικός δακτύλιος µεταξύ πλωτήρα και τοιχωµάτων σωλήνα διαµέσου του οποίου περνάει το νερό και του οποίου το πλάτος (άρα και το εµβαδό) αυξάνει όσο ο πλωτήρας ισορροπεί σε υψηλότερη θέση µέσα στο σωλήνα. Ο πλωτήρας ισσοροπεί όταν η υδροδυναµική αντίσταση του στο ανερχόµενο ρεύµα του νερού (η οποία εξαρτάται από την επιφάνεια του δακτυλιοειδούς διακένου) γίνει ίση και αντίθετη µε το βάρος του πλωτήρα. ιατηρώντας σταθερή παροχέτευση νερού από το σωλήνα, ανάλογα µε τη θέση του πλωτήρα στο σωλήνα, ο οποίος έχει επισηµασµένη κατάλληλη κλίµακα µέτρησης, και µε τη βοήθεια του νοµογράµµατος του παροχοµέτρου µπορεί κάποιος να υπολογίσει την παροχή. Κλίµακα ανάγνωσης της υψοµετρικής θέσης του πλωτήρα Εγκοπές Πλωτήρας Εικόνα 3. Πλάγια όψη του παροχόµετρου πλωτήρα και λεπτοµέρεια του πλωτήρα. Οι λοξές εγκοπές µε κατάλληλο υδροδυναµικό σχήµα θέτουν τον πλωτήρα σε περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονά του και τον διατηρούν σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τον άξονα του σωλήνα. 0

21 * Μετρητής Ventοur Περιγραφή Ο µετρητής Ventοur («Βεντουρίµετρο»), παρεµβαλλόµενος σε έναν αγωγό, χρησιµοποιείται ως όργανο µέτρησης της ογκοµετρικής παροχής από τον αγωγό. Στην περίπτωση ασυµπίεστης & ιδανικής ροής (υγρό χωρίς ιξώδες) υπάρχει µία απλή σχέση που συνδέει τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του αγωγού Ventour µε την πυκνότητα του υγρού και την ογκοµετρική παροχή δια µέσου του Ventour. Όµως, στις πρακτικές εφαρµογές οι ροές δεν είναι ιδανικές (τα ρευστά έχουν ιξώδες) και η προαναφερθείσα σχέση δεν είναι ακριβής. Έτσι, κάθε µετρητής Ventour χρειάζεται βαθµονόµηση. Μέτρηση µανοµετρικής στάθµης, h Μέτρηση µανοµετρικής στάθµης, h Ροή νερού Στένωση Εικόνα 3.3 Πλάγια όψη του µετρητή Ventour, µε το χαρακτηριστικό συγκλίνοναποκλίνον τµήµα. Η ροή του νερού γίνεται από το βραχύτερο τµήµα (συγκλίνον) προς το µακρύτερο τµήµα (αποκλίνον). Λειτουργική ανάλυση Ο µετρητής Ventour αποτελείται από ένα συγκλίνοντα-αποκλίνοντα κυλινδρικό αγωγό δια µέσου του οποίου ρέει κάποιο υγρό µε σταθερή παροχή όγκου, q. Η γεωµετρία του µετρητή Ventour είναι παρόµοια σε όλους τους µετρητές και τυποποιείται µε βάση τις δύο διαµέτρους (εισόδου και στενότερης διατοµής). Κατά µήκος µιας γενέτειρας του κυλινδρικού αγωγού συνδέονται δύο µανοµετρικοί σωλήνες, ένας στην ονοµαστική διατοµή (στην είσοδο) του µετρητή και ένας στη στενότερη διατοµή. Τα άνω άκρα των µανοµετρικών σωλήνων καταλήγουν σε ένα κοινό στεγανό αεροθάλαµο, η πίεση του οποίου ελέγχεται µε µια βαλβίδα. Για τη βαθµονόµηση του µετρητή Ventour του εργαστηρίου, στην είσοδό του συνδέεται η έξοδος της αντλίας της υδραυλικής τράπεζας. Στην έξοδο του µετρητή συνδέεται µια στραγγαλιστική βάνα και ένας σωλήνας για την παροχέτευση του νερού στο δοχείο ζύγισης

22 τη Υ/Τ. Η ρύθµιση της παροχής µέσα από τον µετρητή γίνεται είτε µε τη ρυθµιστική βάνα της Υ/Τ (ανάντι) είτε µε τη στραγγαλιστική βάνα στην έξοδό του (κατάντι). Η υδραυλική ανάλυση ενός µετρητή Ventour είναι απλή (βλέπε παρακάτω, σχέση 3.8) για την περίπτωση ιδανικής ροής, δηλαδή ροής χωρίς απώλειες λόγω τριβών (εξιδανικευµένο υγρό µε µηδενικό ιξώδες) και καταλήγει σε µια σχετικά απλή έκφραση που δίνει τη (θεωρητική) ογκοµετρική παροχή, Q th, δια µέσου του µετρητή συναρτήσει της διαφοράς των ελεύθερων σταθµών στους µανοµετρικούς σωλήνες (h -h ) και της γεωµετρίας του αγωγού (διατοµές Α και Α ). όπου ( A A ) Q th b,th ( h h ) = C (3.) g = A είναι ο συντελεστής σχήµατος του µετρητή Ventour η τιµή του C b,th οποίου εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του µετρητή. Στις πραγµατικές (µη ιδανικές) ροές ιξωδών υγρών η πραγµατική παροχή, Q r, δεν προσδιορίζεται από την 3.. αλλά από µια έκφραση της µορφής όπου C Κ ( h h ) = K h Q r = CQ th = CC b,th (3.) είναι ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ πραγµατικής και ιδανικής παροχής του µετρητή Ventour, και είναι ο συντελεστής του µετρητικού οργάνου. Και οι δύο συντελεστές εξαρτώνται από τη γεωµετρία και το υλικό κατασκευής του µετρητή, τα ρεολογικά χαρακτηριστικά του υγρού αλλά και από τις ίδιες τις συνθήκες ροής. Η τιµή (ή οι περιοχές τιµών του Κ ανάλογα µε τις συνθήκες ροής) προκύπτει από τη βαθµονόµηση του µετρητή Ventour. Υπολογισµός ογκοµετρικής παροχής ιδανικής ροής, Q th, σε αγωγό Ventour Ο µετρητής Ventour αποτελείται από ένα συγκλίνοντα-αποκλίνοντα κυλινδρικό αγωγό δια µέσου του οποίου ρέει νερό µε σταθερή παροχή όγκου, q. Η γεωµετρία του µετρητή Ventour είναι γνωστή και δεδοµένη (βλέπε Εικόνα 3.4). p =p =p h h U U z z A z=0 A

23 3 Εικόνα 3.4 Βασικά στοιχεία της γεωµετρίας ενός αγωγού Ventour Kατά µήκος µιας γενέτειρας του κυλινδρικού αγωγού συνδέονται δύο µανόµετρα στήλης νερού. Τα άνω άκρα όλων των µανοµέτρων καταλήγουν σε ένα αεροστεγή θάλαµο, που περιέχει αέρα και η πίεση του οποίου ελέγχεται µε µια βαλβίδα. Στην είσοδο του µετρητή Ventour συνδέεται η προς µέτρηση παροχή νερού. ιατύπωση ισοζυγίου ενέργειας σε φλέβα ροής (Bernoull) Από τη διατήρηση συνολικής ενέργειας ανά µονάδα βάρους του νερού (στην περίπτωση ιδανικής ροής) έχουµε για τις δύο διατοµές &, µε εµβαδό Α & Α αντίστοιχα: g U z h p g U z h p g U z P g U z P + + γ +γ = + + γ +γ + + γ = + + γ (3.3) και, αφού z =z (οριζόντιος µετρητής) και p =p (όλοι οι µανοµετρικοί σωλήνες καταλήγουν σε ένα κοινό κλειστό θάλαµο όπου επικρατεί η ίδια πίεση p), τότε g U h g U h + = + (3.4) Έτσι η θεωρητική ογκοµετρική παροχή στην περίπτωση ιδανικής ροής προκύπτει ως εξής: ( ) ( ) = = + = + U U U h h g U U g U h h g U h g U h (3.5) και επειδή -από το νόµο της συνέχειας- ισχύει A A U U A U A U Q = = =, τότε ( ) ( ) = = A A A U h h g A A U h h g ( ) = A A Q h h g th (3.7) απ όπου προκύπτει η ογκοµετρική παροχή για ιδανική ροή οπως ειδαµε στην σχεση 3. ( ) ( ) ( ) ( ) th h h A A g A h h A A g A Q = = (3.8)

24 * ιάφραγµα µε οπή Περιγραφή Το διάφραγµα οπής είναι ένας ακόµα τύπος παροχόµετρου. Συνδεόµενο σε αγωγό µας βοηθά να υπολογίσουµε την παροχή που τον διαρρέει. Μετρώντας τη διαφορά των µανοµετρικών υψών στους µανοµετρικούς σωλήνες, πριν και µετά το διάφραγµα (ανάντι και κατάντι του διαφράγµατος), και χρησιµοποιώντας το αντίστοιχο νοµόγραµµα, µπορούµε να υπολογίζουµε ανά πάσα στιγµή την παροχή διαµέσου του διαφράγµατος. Μέτρηση µανοµετρικής στάθµης h6, κατάντι διαφράγµατος Μέτρηση µανοµετρικής στάθµης h5, ανάντι διαφράγµατος Ροή νερού ιάφραγµα µε οπή ιάφραγµα Εικόνα 3.5 Εξωτερική όψη του διαφράγµατος µε οπή, η ροή γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά, τα σωληνάκια οδηγούν στην ανάγνωση των µανοµετρικών πιέσεων h 5 και h 6 και λεπτοµερής εσωτερική όψη της οπής. Λειτουργική ανάλυση Το παροχόµετρο διαφράγµατος οπής αποτελείται από έναν ευθύγραµµο κυλινδρικό αγωγό δια µέσου του οποίου ρέει κάποιο υγρό µε σταθερή παροχή όγκου, q. Στη µέση του σωλήνα παρεµβάλλεται ένα διάφραγµα µε οµόκεντρη κυκλική οπή λεπτής στέψης. Η γεωµετρία του είναι παρόµοια σε όλα τα διαφράγµατα και τυποποιείται µε βάση τις δύο διαµέτρους (του σωλήνα και της οπής του διαφράγµατος). Εκατέρωθεν του διαφράγµατο συνδέονται δύο µανοµετρικοί σωλήνες, ένας ανάντι κι ένας κατάντι. Τα άνω άκρα των µανοµετρικών σωλήνων καταλήγουν σε ένα κοινό στεγανό αεροθάλαµο, η πίεση του οποίου ελέγχεται µε µια βαλβίδα. Για τη βαθµονόµηση του µετρητή διαφράγµατος οπής του εργαστηρίου, στην είσοδό του συνδέεται η έξοδος της αντλίας της υδραυλικής τράπεζας. Στην έξοδο του µετρητή συνδέεται µια στραγγαλιστική βάνα και ένας σωλήνας για την παροχέτευση του νερού στο δοχείο ζύγισης τη Υ/Τ. Η ρύθµιση της παροχής µέσα από τον µετρητή γίνεται είτε µε τη ρυθµιστική βάνα της Υ/Τ (ανάντι) είτε µε τη στραγγαλιστική βάνα στην έξοδό του (κατάντι). Η υδραυλική ανάλυση ενός διαφράγµατος οπής είναι παρόµοια µε αυτή του µετρητή Ventour για την περίπτωση ιδανικής ροής, δηλαδή ροής χωρίς απώλειες λόγω τριβών (εξιδανικευµένο υγρό µε µηδενικό ιξώδες) και καταλήγει σε µια σχετικά απλή έκφραση που 4

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα Εργαστηριακή Άσκηση HM 150.01 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συσκευών... 1 2. Προετοιμασία για το πείραμα... 1 3. Πειράματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩ ΟΥΣ Η αντίσταση που δέχεται ένα σώµα όταν κινείται µέσα σ ένα ρευστό εξαρτάται απο το σχήµα του σώµατος. Παρατηρούµε οτι η µικρότερη αντίσταση εµφανίζεται στο ατρακτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικά ρευστά: Επιβεβαίωση του θεωρήματος του Torricelli

Πραγματικά ρευστά: Επιβεβαίωση του θεωρήματος του Torricelli Ιωάννης Α. Σιανούδης Πραγματικά ρευστά: Επιβεβαίωση του θεωρήματος του Torricelli Σκοπός Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η επιβεβαίωση μέσα από μια σειρά μετρήσεων και υπολογισμών του θεωρήματος του Torricelli,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη

ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη ΠΕΙΡΑΜΑ IV Απλή κυκλική κίνηση. Κεντροµόλος Δύναµη Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κυκλική κίνηση µίας σηµειακής µάζας και ιδιαίτερα την εξάρτηση της κεντροµόλου δύναµης από τη µάζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων Αθήνας Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επιµέλεια-Εκτέλεση-Παρουσίαση: Ευάγγελος Κουντούρης, Φυσικός, Υπεύθυνος του Εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ III Μελέτη Ελευθερης Πτώσης

ΠΕΙΡΑΜΑ III Μελέτη Ελευθερης Πτώσης ΠΕΙΡΑΜΑ III Μελέτη Ελευθερης Πτώσης Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µελετήσουµε την κίνηση ενός σώµατος καθώς πέφτει ελεύθερα υπό την επίδραση του βάρους του. Πιο συγκεκριµένα θα επαληθεύσουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 3: Ισοζύγιο Ενέργειας Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου Εμβολοφόρων Κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα

4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα 4 Τριβές σε Σωλήνες και Εξαρτήματα 4.1 Εισαγωγή 4.1.1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ένα ρευστό δεν είναι παρά ένα σύνολο μορίων, τα οποία αφενός κινούνται (έχουν κινητική ενέργεια) και αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Εγχειρίδιο Οδηγιών HM 150.07 Επίδειξη του θεωρήματος του Μπερνούλη G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας

Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας M6 Προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός της ταχύτητας άντλησης περιστροφικής αντλίας που πραγματοποιείται με τη μέτρηση της μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10 Μέτρηση παροχής αέρα στην εισαγωγή Εμβολοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΑΣΚΗΣΗ 2 η Μετρήσεις µε το µικροσκόπιο Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... Σκοπός της άσκησης είναι: Να µάθουµε πώς γίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A = 90 ) και πλευρές ΑΓ = 3 cm, ΒΓ = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm.

1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A = 90 ) και πλευρές ΑΓ = 3 cm, ΒΓ = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm. Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Σε ορθό τριγωνικό πρίσµα µε βάση ορθογώνιο τρίγωνο (A = 90 ) και πλευρές = 3 cm, = 5 cm, η παράπλευρη ακµή του είναι 7 cm. Να βρείτε: α) Το εµβαδό Ε Π της παράπλευρης επιφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις

Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις 1. Σκοπός Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις Σκοπός της άσκησης είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων τους, την χρήση των γραφικών παραστάσεων για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών ΠΕΙΡΑΜΑ IX Μέτρηση Ιξώδους Ρευστών Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ιξώδες (εσωτερική τριβή) διαφόρων ρευστών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πτώσης σφαιριδίων. Θα εξετάσουµε λοιπόν πειραµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός των υδροστατικών δυνάµεων που ασκούνται στη γάστρα του πλοίου

Υπολογισµός των υδροστατικών δυνάµεων που ασκούνται στη γάστρα του πλοίου Παράρτηµα Β Υπολογισµός των υδροστατικών δυνάµεων που ασκούνται στη γάστρα του πλοίου 1. Πρόγραµµα υπολογισµού υδροστατικών δυνάµεων Για τον υπολογισµό των κοµβικών δυνάµεων που οφείλονται στις υδροστατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Τι είναι οι µειωτήρες πίεσης αερίων; Τα αέρια εντός των φιαλών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πλειοψηφία των εφαρµογών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Περιεχόμενα Σελίδα Τυπολόγιο Διαγράμματα Ύδρευσης 02 ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ 06 ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 08 ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΘΕΡΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση κατανοµής ηλεκτρικού πεδίου

Μέτρηση κατανοµής ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 31 3. Άσκηση 3 Μέτρηση κατανοµής ηλεκτρικού πεδίου 3.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η µέτρηση της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου Ε, µπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1

10,0 0 11,5 0,5 13,0 1,0 15,0 1,5 16,0 2,0. www.ylikonet.gr 1 σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και σκληρότητα ελατηρίου. Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε την επιµήκυνση των ελατηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Κλειστοί Αγωγοί ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5.4. Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1η Δίνεται ένας σωληνωτός αγωγός από

Διαβάστε περισσότερα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα

Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Α. 1. Μετρήσεις και Σφάλµατα Κάθε πειραµατική µέτρηση υπόκειται σε πειραµατικά σφάλµατα. Με τον όρο αυτό δεν εννοούµε λάθη τα οποία γίνονται κατά την εκτέλεση του πειράµατος ή τη λήψη των µετρήσεων, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Οι ρίζες των δέντρων αποτελούνται απο τρία είδη ιστών ένα εκ των οποίων, (ο επιφανειακός ιστός) περιλαµβάνει ειδικά τροποποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΠΙΙΕΣΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση

Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Τα Προγράµµατα υναµικής Γεωµετρίας και η Χρήση τους στη ιδασκαλία της Άλγεβρας και της Ανάλυσης στη Μέση Εκπαίδευση Αριστοτέλης Μακρίδης Μαθηµατικός, Επιµορφωτής των Τ.Π.Ε Αποσπασµένος στην ενδοσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιεχόμενα 1. Περιγραφή Εξοπλισμού... 4 2. Προετοιμασία και ρύθμιση της συσκευής... 5 3. Εκτέλεση του πειράματος... 6

Διαβάστε περισσότερα

8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης

8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης 8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης 1. Γενικά... 78 2. Γεώτρηση σε απλά κεκλιµένα στρώµατα... 78 3. Γεώτρηση σε διερρηγµένα στρώµατα... 81 4. Γεώτρηση σε ασύµφωνα στρώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ

Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ ΟΜΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1)... 2)... 3)... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Υπολογισμός της εστιακής απόστασης f λεπτού συμμετρικού συγκλίνοντος φακού απο τη γραμμική μεγέθυνση Μ Με το πείραµα αυτό θα προσδιορίσουµε: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ.

2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. Οµάδα Γ. 2.2.21. Έργο και µέγιστη Κινητική Ενέργεια. Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή περνά από την θέση x=0 έχοντας ταχύτητα υ 0 =8m/s,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html

ΑΝΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html ΑΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html Παίρνω στο ένα µου χέρι τα 2 kg σίδερο και στο άλλο τα 2 kg ξύλο. Αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004)

4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: 10-5-2004) Άσκηση (Μονάδες ) 4 η Εργασία (Ηµεροµηνία Παράδοσης: -5-4) Α) Αστροναύτης µάζας 6 Κg βρίσκεται µέσα σε διαστηµόπλοιο που κινείται µε σταθερή ταχύτητα προς τον Άρη. Σε κάποιο σηµείο του ταξιδιού βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Η παρακάτω μελέτη αφορά πισίνα επιφάνειας 40 m 2. Το μήκος της πισίνας είναι

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ . ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΧΡΗΣΗΤΟΥ ΤΟΥΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSAJ ΓΙΑΤΟΝ ΤΟΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣΜΑΖΑΣ ΜΑΖΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ Ρεολογία Επιστήµη που εξετάζει την ροή και την παραµόρφωση των υλικών κάτω από την άσκηση πίεσης. Η µεταφορά των υγρών στην βιοµηχανία τροφίµων συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα