ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ. ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ (Γ11) ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΑΝΑΛΤΔΩΝ ΣΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΟΣΟΛΟΓΖΔΩΝ (Γ11γ) ΔΓΚΤΚΛΗΟ 7 Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2013 Αξ. Πξση. Γ11γ/ν/5/8 ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ πίλαθα δηαλνκήο Σαρ. Γ/λζε : Ιππνθξάηνπο Σαρ. Κψδ. : ΑΘΗΝΑ TELEFAX : Σειέθσλν : ΘΔΜΑ: Αναπροζαρμογή και ζσμπλήρωζη Δνιαίων Σιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Τδρασλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πραζίνοσ και Ζλεκηρομητανολογικών Δργαζιών Οδοποιίας, Τδρασλικών και Λιμενικών. Με ηελ απφθαζε κε Αξηζκ. Πξση. Γ11γ/o/9/7/ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. εγθξίζεθε ε αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ (έθδνζε 3.0) Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ θαη Πξαζίλνπ θαη (έθδνζε 1.0) Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ. Σα αλσηέξσ εληαία ηηκνιφγηα εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξνυπνινγηζκψλ δεκνπξάηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ηζρχνπλ γηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ ε δηαθήξπμε δεκνπξάηεζεο ή ε απφθαζε αλάζεζεο (ζε πεξηπηψζεηο αλάζεζεο ρσξίο δηαγσληζκφ) ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ή ππνγξαθεί αληίζηνηρα, έλαλ (1) κήλα κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ). Μέρξη ηελ θπθινθνξία ηνπ ΦΔΚ θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ Τπεξεζηψλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηα ηεχρε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ ζα αξρίζεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο ζην ΦΔΚ θαη ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο ζηε Γηαχγεηα. Α. ΓΔΝΗΚΑ ΔΠΗ ΣΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ Σα λέα εληαία ηηκνιφγηα, φπσο θαη ε παιαηφηεξε έθδνζε ηνπο, πξνβιέπνπλ δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο, αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ σο εμήο: Γηα έξγα Οδνπνηίαο ν πξνυπνινγηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο: Α. Έξγα πξνυπνινγηζκνχ έσο Β Έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ έσο Γ Έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ έσο Γ Έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ζει. 1 από 6

2 Γηα ηα πδξαπιηθά έξγα ν πξνυπνινγηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο: Α. Έξγα πξνυπνινγηζκνχ έσο Β Έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ έσο Γ Έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ Γηα ηα Οηθνδνκηθά έξγα ν πξνυπνινγηζκφο θαηαηάζζεηαη ζε δχν (2) θαηεγνξίεο: Α. Έξγα πξνυπνινγηζκνχ έσο Β Έξγα πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ ε εληαία θαηεγνξία απφ πιεπξάο πξνυπνινγηζκνχ θαηαηάζζνληαη ηα Ληκεληθά έξγα θαη έξγα Πξαζίλνπ θαζψο θαη νη Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ. Πξνθεηκέλνπ ε επηινγή ησλ ηηκψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαηά εληαίν θαη κνλνζήκαλην ηξφπν απφ ηηο Γεκνπξαηνχζεο Αξρέο επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: α Προϋπολογιζμός Έργοσ γηα ηελ επηινγή θαηεγνξίαο ηηκψλ είλαη ην άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ νκάδσλ θαη θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ γηα ΓΔ&ΟΔ, θαη ηνπ πνζνχ ησλ απξνβιέπησλ. β. Βαζικό ανηικείμενο έργοσ είλαη απηφ πνπ πξνζηδηάδεη ζην θπζηθφ αληηθείκελν απηνχ (ι.ρ. έλα θηηξηαθφ έξγν πνπ πεξηιακβάλεη δηακφξθσζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε θπηεχζεηο, εζσηεξηθέο νδνχο ή ζχλδεζε κε ην νδηθφ δίθηπν είλαη έξγν Οηθνδνκηθφ, ε θαηαζθεπή ελφο δξφκνπ ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ είλαη έξγν Οδνπνηίαο, ελψ έλα αξδεπηηθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη θηίξην αληιηνζηαζίνπ είλαη έξγν Τδξαπιηθφ). γ. Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηηκψλ εθαξκφδεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: - Δθηηκάηαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ΑΘΡΟΙΜΑ Α θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο κε ηηκέο ησλ ΝΔΣ. Γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ βαζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ινηπψλ ΝΔΣ πνπ ππφθεηληαη ζε θαηεγνξηνπνίεζε ηηκψλ ιακβάλνληαη ηηκέο ησλ ΝΔΣ γηα πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε, πξνζηίζεηαη ε δαπάλε θαη ησλ ΝΔΣ κε εληαίεο ηηκέο (αλ πξνβιέπνληαη ηέηνηεο εξγαζίεο), θαζψο θαη ην πνζνζηφ ΓΔ&ΟΔ πνπ αλαινγεί, θαη πξνθχπηεη ην ΑΘΡΟΙΜΑ Β. Πηζαλψο ζα απαηηεζνχλ θάπνηεο δνθηκέο γηα ηελ νξζή επηινγή ησλ ηηκψλ ηεο βαζηθήο θαηεγνξίαο. - Διέγρεηαη αλ ην ΑΘΡΟΙΜΑ Β νδεγεί ζε δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηηκψλ γηα ην ΑΘΡΟΙΜΑ Α θαη επαλαιακβάλνληαη νη ππνινγηζκνί. Παραδείγμαηα: Έζησ νδηθφ έξγν κε δαπάλε βάζεη άξζξσλ ΝΔΣ ΟΓΟ, ΝΔΣ ΗΛΜ θαη ΝΔΣ ΠΡ κεγαιχηεξε ησλ Οη ηπρφλ εξγαζίεο ΤΓΡ θαη ΟΙΚ πνπ πεξηιακβάλνληαη ηηκνινγνχληαη κε ηηο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία πςεινχ πξνυπνινγηζκνχ ζηα ΝΔΣ ΤΓΡ θαη ΟΙΚ. Έζησ νηθνδνκηθφ έξγν κε δαπάλε βάζεη άξζξσλ ΟΙΚ θαη έξγα νδνπνηίαο κε ηηκέο έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ έσο δαπάλεο Σν ΑΘΡΟΙΜΑ Β ππεξβαίλεη ηα , νπφηε νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη σο έξγν πξνυπνινγηζκνχ κεγαιπηέξνπ ησλ θαη νη εξγαζίεο νδνπνηίαο κε ηηκέο ηεο θαηεγνξίαο Έζησ πδξαπιηθφ έξγν κε δαπάλε βάζεη άξζξσλ ΤΓΡ θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο κε ηηκέο έξγσλ πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ δαπάλεο Σν ΑΘΡΟΙΜΑ Β δελ ππεξβαίλεη ηα , νπφηε νη εξγαζίεο πδξαπιηθψλ έξγσλ ηηκνινγνχληαη σο έξγν πξνυπνινγηζκνχ θαη νη νηθνδνκηθέο κε ηηκέο ηεο θαηεγνξίαο άλσ ησλ ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα αλ πξνζηεζνχλ Η/Μ εξγαζίεο (εληαία θαηεγνξία) θαη εξγαζίεο ΟΓΟ κε ηηκέο θαηεγνξίαο ΟΓΟ , ην ΑΘΡΟΙΜΑ Β ππεξβαίλεη ηα , νπφηε ε δαπάλε ησλ ΤΓΡ επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη' αξρήλ κε ηηκέο ΤΓΡ > θαη πξνζδηνξίδεηαη λέν ΑΘΡΟΙΜΑ Β. Αλ απηφ ππνιείπεηαη ησλ , νη ηηκέο παξακέλνπλ σο έρνπλ, ελψ αλ πξνθχςεη > ηφηε νη ηηκέο ΟΓΟ ιακβάλνληαη απφ ηελ θαηεγνξία ζει. 2 από 6

3 Επιζημαίνεηαι όηι για ηην ζύνηαξη ηος πποϋπολογιζμού ηος έπγος, ωρ ανωηέπω, ππέπει ήδη να έσει αποηιμηθεί και εθαπμοζθεί η ηιμή ηος αζηεπίζκος, όπος αςηό πποβλέπεηαι. Β. ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ Σηην παρούζα έκδοζη ηων ηιμολογίων έτοσν γίνει οι προζαρμογές ζε ζτέζη με ηις ΕΤΕΠ ζηα περιγραθικά άρθρα όλων ηων ηιμολογίων, ενώ ζε όζα άρθρα δεν σπάρτοσν ανηιζηοιτίες ΕΤΕΠ έτοσν γίνει καηά ηο δσναηόν παραπομπές ζε Εσρωπαϊκά Πρόησπα. Έτει ζσμπεριληθθεί κονδύλιο μεηαθοράς και ηρόπος σπολογιζμού ηων μεηαθορών για όλες ηις καηηγορίες έργων. Έρεη θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα εληαία αληηκεηψπηζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο έξγσλ ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη νη ίδηεο εξγαζίεο ζηα δηάθνξα ηηκνιφγηα. Καηά ηελ αλαπξνζαξκνγή/επηθαηξνπνίεζε ησλ ΝΔΣ έρνπλ πξνζηεζεί θαη αξθεηά λέα άξζξα εξγαζηψλ, πξνεξρφκελα ηφζν απφ Νέεο Σηκέο Μνλάδνο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ΝΔΣ ηνπ 2005, φζν θαη απφ ηηο ελ ησ κεηαμχ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (λέα πιηθά, λένη ηξφπνη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ). Δηδηθφηεξα γηα ηα επηκέξνπο ηηκνιφγηα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηηο παξαθάησ δηαθνξνπνηήζεηο : Σιμολόγιο Οδοποιίας - ηελ Οκάδα Σερληθά έξγα ζηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο έρνπλ πξνζηεζεί ηα άρθρα Β-11Α Καηαζθεπέο αληηζηήξημεο πξαλψλ απφ νπιηζκέλε γε κε ραιχβδηλν νπιηζκφ θαη κεησπηθά ζπξκαηνθηβψηηα θαη Β-11Β Καηαζθεπέο ζηαζεξνπνίεζεο πξαλψλ απφ νπιηζκέλε γε θαη κεησπηθά ραιχβδηλα πιέγκαηα θαη γεσζπλζεηηθά. - Έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ησλ ππνάξζξσλ B-18 Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ. - Έρνπλ δηαγξαθεί ηα άξζξα ησλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο θαη έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ΝΔΣ ΤΓΡ. - Έρνπλ πξνζηεζεί δηάκεηξνη ζηνπο παζζάινπο. - Έρνπλ πξνζηεζεί άξζξα γηα αζηηθή νδνπνηία Β-81 θαη γηα επηζθεπέο γεθπξψλ Β-90 - ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ζπκπεξηιήθζεθε ε αμία ηεο ελζσκαηνχκελεο αζθάιηνπ. - Έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ησλ ππνάξζξσλ Δ-1 πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ). - Έρεη αθαηξεζεί ε νκάδα εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ νδψλ θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ΝΔΣ ΗΛΜ. - Πξνζηέζεθε ε νκάδα Οδηθψλ εξάγγσλ. Σιμολόγιο Τδρασλικών έργων - Έρεη γίλεη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ επηκέηξεζεο ηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ - Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ζπξκαηνθηβσηίσλ δηαγξάθεθαλ θαη ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ ΝΔΣ ΟΓΟ - Σα άξζξα ησλ ζσιελψζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: Καηαξγήζεθαλ φιεο νη ζεηξέο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηζηκεληνζσιήλεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, ζεηξάο 120 άρθρο θαη pipe-jacking θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 άρθρο Πξνζηέζεθαλ δηάηξεηνη ζσιήλεο απνζηξάγγηζεο, ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, απφ PVC πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηελ νδνπνηία άρθρο Γεληθά ζηα άξζξα ησλ ζσιελψζεσλ έρνπλ γίλεη αλαθαηαηάμεηο έηζη ψζηε πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ίδην Δπξσπατθφ Πξφηππν λα θαιχπηνληαη θαη απφ ην ίδην άξζξν φπσο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ιείεο επηθάλεηεο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ άρθρο θαη ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ άρθρο ην άρθρο θαη ζην άρθρο (πξψελ ) Γίθηπα απφ ζσιήλεο παινπιηζκέλνπ πνιπκεξνχο θαηαζθεπαζκέλνπο κε πεξηέιημε ηνπ παινλήκαηνο (GRP) ζει. 3 από 6

4 έρνπλ δνζεί ζπληειεζηέο δηαθνπνπνίεζεο ησλ ηηκψλ αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο επαλάιεςεο ησλ ππνάξζξσλ Αλάινγα έρνπλ γίλεη θαη κε ην άξζξν Γηαθιαδψζεηο ηχπνπ Σ ησλ 90 γηα δίθηπα ζσιήλσλ θπγνθεληξηθήο έγρπζεο απφ πνιπεζηέξεο εληζρπκέλνπο κε πνινλήκαηα (CC- GRP). θαζψο θαη ζην άρθρο Δπηζέκαηα (ζακάξηα) γηα δίθηπα ζσιήλσλ θπγνθεληξηθήο έγρπζεο απφ πνιπεζηέξεο εληζρπκέλνπο κε παινλήκαηα, φπνπ θαζνξίδεηαη ε ηηκή αλάινγα κε ηε γσλία. - ην θεθάιαην Ληζφξξηπησλ Φξαγκάησλ θαη Τδξαπιηθψλ εξάγγσλ δηαγξάθεθαλ θάπνηεο εξγαζίεο φπσο Περιζηροθική δηάηξεζε νπψλ εγθαηάζηαζεο νξγάλσλ, Πεξηζηξνθηθή δηάηξεζε νπψλ απνζηξάγγηζεο, θαη Πεξηζηξνθηθή δηάηξεζε νπψλ ηζηκεληελέζεσλ θνπξηίλαο. - Έγηλε δηαρσξηζκφο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κεθπλζηνκέηξσλ. - Καηαξγήζεθαλ ηα άξζξα ζπκππθλσκέλεο επίρσζεο. - ηα άξζξα ησλ αγθπξίσλ ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε δαπάλε δηάηξεζεο ηεο νπήο. Σιμολόγιο Λιμενικών έργων - Πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα: Αξζξν 2.07 : Θαιάζζηεο κεηαθνξέο (βαζηθή ηηκή γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ άξζξσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, φπσο νη ιηζνξξηπέο θ.ι.π.). Αξζξν : πκπαγείο ηερλεηνί νγθφιηζνη βάξνπο 35 κέρξη 80 ηφλσλ : Έγηλε θιηκάθσζε ηνπ βάξνπο ησλ νγθνιίζσλ κε ηελ ελδηάκεζε σο άλσ θαηεγνξία αληί ηεο παιαηάο άλσ θαη θάησ ησλ 35 ηφλσλ. Αξζξν 5.07 : Αξζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πθηζηακέλσλ ζπκπαγψλ ηερλεηψλ νγθνιίζσλ θαη Αξζξν 5.08 : Άξζε θαη επαλαηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηερλεηψλ νγθνιίζσλ ζσξάθηζεο (ηα άξζξα απηά πξνζηέζεθαλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαζαίξεζεο ιηκεληθψλ έξγσλ, φπσο επηβάιιεηαη απφ ηελ πξφζθαηε λνκνζεζία). Αξζξν 6.04 : Τθαιεο θαηαζθεπέο κε επηκήθεηο θπιηλδξηθνχο ζαθθνιίζνπο ζθπξνδέκαηνο (γηα ηελ επηζθεπή ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ππνζθαθέο). Αξζξν 6.05 : Τθαιεο θαηαζθεπέο κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ππήξρε άξζξν κφλνλ γηα ηα έμαια ζηνηρεία). Αξζξν 8.06: Ληζεπελδχζεηο αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ. Αξζξν 9.10 : Σνπνζέηεζε λέαο δέζηξαο ζε πθηζηάκελν θξεπίδσκα. - Πξνζηέζεθαλ άξζξα εμνπιηζκνχ ιηκεληθψλ έξγσλ κε ζχγρξνλα πιηθά ( : Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, 9.04: Αλνμείδσηνη θξίθνη πξφζδεζεο θ.ι.π). Σιμολόγιο Οικοδομικών Έργων - Έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πεξηγξαθψλ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ άξζξσλ πξνθεηκέλνπ ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ λα πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο θαη κνλνζήκαληα. - Έγηλε αλαζχληαμε θαη ζπκπιήξσζε ησλ γεληθψλ φξσλ αλά ελφηεηα εξγαζηψλ γηα ηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηηκψλ κνλάδαο. - Έγηλαλ δηνξζψζεηο πεξηγξαθηθψλ άξζξσλ εξγαζηψλ επηζηξψζεσλ κε "ςπρξά" θαη θσηνθαηαιπηηθά πιηθά ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα δηεζλή πξφηππα. - Έγηλε πξνζζήθε δηεπθξηλήζεσλ ζηνπο Γεληθνχο Οξνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δαπάλεο κεηαθνξψλ (θαη' αληηζηνηρία κε ηα ΝΔΣ ΟΓΟ θαη ΝΔΣ ΤΓΡ). Σιμολόγιο Έργων Πραζίνοσ - Πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα: άξζξα γηα ηελ δηαρείξηζε πξντφλησλ θιαδέκαηνο θαη θαζαξηζκψλ/ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ (Α/Σ Α12 - Α16). ζεηξά άξζξσλ γηα πέξγθνιεο, θαζηζηηθά θαη θάδνπο απνξξηκκάησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (Α/Σ Β10 και Β11). ζεηξά άξζξσλ γηα ην εμνπιηζκφ ρψξσλ παηδηθήο ραξάο (Α/Σ Β12). ζεηξά άξζξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θπηεκέλσλ δσκάησλ (Α/Σ Δ16). ζει. 4 από 6

5 άξζξα γηα ηε δηακφξθσζε - αλαλέσζε θφκεο θαη θνπή κηθξψλ δέλδξσλ (Α/Σ Σ4.1) θαη ηελ θπηνπξνζηαζία (Α/Σ Σ 5). - Σξνπνπνηήζεθαλ νη πεξηγξαθέο θαη ζπκπιεξψζεθαλ άξζξα εξγαζηψλ βνηαλίζκαηνο θαη θαζαξηζκνχ ρψξσλ πξαζίλνπ (Α/Σ Σ6.3 και Σ8). - Πξνζηέζεθαλ άξζξα γηα πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα (εδάθην Λ). Σιμολόγιο Ζλεκηρομητανολογικών Δργαζιών Οδοποιίας, Τδρασλικών και Λιμενικών: - πληάρζεθε λέν ηδηαίηεξν ηηκνιφγην ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ, ζην νπνίν κεηαθέξζεθαλ ηα άξζξα πνπ ππήξραλ ζηα ΝΔΣ ΟΓΟ θαη ΝΔΣ ΤΓΡ (απφ ηα νπνία αθαηξέζεθαλ) θαη πξνζηέζεθαλ αξθεηά λέα άξζξα ζπλήζσλ εξγαζηψλ. - Έγηλε επηθαηξνπνίεζε ππαξρφλησλ άξζξσλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ζρεηηθέο ΔΣΔΠ. - Πξνζηέζεθαλ άξζξα γηα Ιζηνχο νδνθσηηζκνχ απφ FRP (νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο) - Πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα γηα εξγαζίεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο θαη πληήξεζεο Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο θαη Οδηθνχ Φσηηζκνχ. - Πξνζηέζεθαλ άξζξα γηα Η/Μ εμνπιηζκφ ιηκεληθψλ έξγσλ κε εηδηθέο απαηηήζεηο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο. Γ. Θέμαηα εθαρμογής ηων ΝΔΣ Σα ΝΔΣ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ έξγσλ "ζπγθνηλσλνχλ" κεηαμχ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη άξζξα απφ φια ηα ΝΔΣ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ έξγσλ, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ΝΔΣ ηεο θχξηαο θαηεγνξίαο. Η επηινγή ησλ άξζξσλ ζηελ πεξίπησζε ζπλζέησλ έξγσλ επαθίεηαη ζηελ νξζή ηερληθή θξίζε. Ωζηφζν, αλαθέξνληαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: - Η θαηαζθεπή ηνπ δνκηθνχ κέξνπο ελφο αληιηνζηαζίνπ είλαη εξγαζία νηθνδνκηθνχ έξγνπ, νπφηε γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ έρνπλ εθαξκνγή ηα άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΙΚ, νκνίσο εξγαζία νηθνδνκηθνχ έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ζηαζκνχ δηνδίσλ. - Η θαηαζθεπή επελδεδπκέλσλ δησξχγσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ηεο νδνχ ή ηνπ θξεπηδψκαηνο ελφο ιηκαληνχ είλαη πδξαπιηθφ έξγν. - Γηα ηηο θαηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι ππάξρνπλ άξζξα κφλνλ ζην ΝΔΣ ΤΓΡ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο είλαη εχινγν, ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ. - ην ΝΔΣ ΟΓΟ πεξηιακβάλνληαη άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ "αζηηθή νδνπνηία". Πξνθαλψο ηα άξζξα απηά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο δηακέζνπ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. - Η θαηαζθεπή κηαο άλσ δηάβαζεο πεδψλ ζην πιαίζην ελφο νηθνδνκηθνχ έξγνπ είλαη αληηθείκελν νδνπνηίαο, ε δε θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ εληάζζεηαη ζηα πδξαπιηθά έξγα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κειέηε πξνβιέπεη εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ΝΔΣ ή δηαθέξνπλ πνηνηηθψο απφ απηέο, ζα ζπληάζζεηαη Νέν Άξζξν, ε δε ηηκή κνλάδαο ηνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη θαη' αλαινγία κε ππάξρνπζεο ηηκέο ησλ ΝΔΣ. Δπίζεο ζην ΝΔΣ ΟΙΚ ππάξρνπλ άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε δηπιφ αζηεξίζθν [**] πνπ αθνξνχλ καξκαξηθέο εξγαζίεο, μχιηλα παηψκαηα θιπ. Γηα ηα άξζξα απηά πξνβιέπεηαη θαη ηηκή "θαηνχξαο" (ρσξίο ην βαζηθφ πιηθφ) θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ελζσκαησζνχλ. Οδηγίες για ηον αζηερίζκο [*] Όηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*] απαηηείηαη ππνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη' άξζξν. ζει. 5 από 6

6 ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ησλ ΝΔΣ πεξηιακβάλνληαη πίλαθεο ηηκψλ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ αλά θπβνρηιηφκεηξν (m3.km), αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ. Οη ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνπλ αλεγκέλε ηελ επηζηξνθή ηνπ άδεηνπ απηνθηλήηνπ ζηε ζέζε ηνπ νξχγκαηνο θαη αλαθέξνληαη ζε ζπκππθλσκέλα πιηθά θαη πξντφληα ζηηο εθάζηνηε ζέζεηο θαηαζθεπήο (π.ρ. εθζθαθέο ζε φγθν νξχγκαηνο, ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεηο πιηθψλ θ.ν.θ.). Ωο εθ ηνχηνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο. Η απφζηαζε κεηαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν, ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ (ε έθδνζε ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνπξάηεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ έξγσλ), θαζψο θαη ινηπέο θείκελεο δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε πξνζδηνξίδεηαη ε κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο (π.ρ. απφ ην θέληξν βάξνπο ησλ ρσκαηηζκψλ ηνπ έξγνπ κέρξη ηνλ απνζεζηνζάιακν ή ηνλ δαλεηνζάιακν ή ηε κέζε απφζηαζε πξνο απηνχο εάλ πξνβιέπνληαη πεξηζζφηεξνη - απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ έξγνπ κέρξη ην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θ.ν.θ.). Γνζέληνο φηη ην κεηαθνξηθφ έξγν ζπληζηά ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο αξθεηψλ έξγσλ (π.ρ. έξγσλ νδνπνηίαο, πδξαπιηθψλ έξγσλ εληφο πφιεσο θιπ), ε κέζε απφζηαζε κεηαθνξάο νθείιεη λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζηηο πξνκεηξήζεηο ησλ έξγσλ. Γελ είλαη ινγηθφ νη ρσκαηηζκνί λα ππνινγίδνληαη κε ηε ζχληαμε εθηελψλ αλαιπηηθψλ πηλάθσλ θαη νη κεηαθνξέο, πνπ ελίνηε είλαη πςειφηεξεο δαπάλεο, λα κελ αληηκεησπίδνληαη θαη' αλάινγν ηξφπν. Οχηε είλαη ινγηθφ λα επηβαξχλνληαη ππεξβνιηθά νη ηηκέο βάζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλχπαξθην κεηαθνξηθφ έξγν. Ιδηαίηεξνο ππνινγηζκφο ηεο κεηαθνξηθήο δαπάλεο πξνβιέπεηαη θαη ζε εξγαζίεο πνπ ηηκνινγνχληαη ζε ηεηξαγσληθά ή ζε ηξέρνληα κέηξα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ηηκέο κνλάδαο ησλ κεηαθνξψλ πνιιαπιαζηάδνληαη επί ην πάρνο ηεο ζηξψζεο ζε κέηξα (πάρνο ζηξψζεο νδνζηξσζίαο 0,10 m), ή εθαξκφδνληαη νη ζπκβαηηθνί ζπληειεζηέο αλαγσγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πεξηγξαθηθά ΝΔΣ (ι.ρ. απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ). Σεο εγθπθιίνπ απηήο λα ιάβνπλ γλψζε φινη νη αξκφδηνη ππάιιεινη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Η εγθχθιηνο απηή θαη ηα ηεχρε ησλ ηηκνινγίσλ λα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 1. Γξαθείν θ. Αλ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα ηεο ΓΓΓΔ 3. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο (κε ζπλεκκέλν CD γηα ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο) 5. Γ/λζε Γ11(2) 6. Σκήκα Γ11/γ Ο ΑΝ. ΤΠΟΤΡ ΓΟ Σ ΑΤΡΟ Κ ΑΛ Ο ΓΗ ΑΝ Ν Ζ ΑΚ Ρ Η Β Δ ΑΝ Σ Η Γ ΡΑΦΟ Ο Προϊζηάμ ενο ς Σμ. Γ ρ αμμαη είας α.α. Β Α Η Λ Α- Ρ Ο ΤΟΤ Ο ΤΕ ΑΝ Α ζει. 6 από 6

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα