ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ Αθήνα, Τηλ: , Fax: Αρ. Πρωτ /1300 Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2. Του Ν. 2362/1995, «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/ ). 3. Του Ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, κ.λ.π.» (άρθρο 13 προμήθειες για πετρελαιοειδή και τρόφιμα) (ΦΕΚ 107/Α/ ). 4. Του Ν. 2522/1997, «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/Α/ ). 5. Του Ν. 2741/1999, «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων κ.λ.π.» (άρθρο 8 Κρατικές Προμήθειες) (ΦΕΚ 199/Α/ ). 1

2 6. Του Ν. 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» (άρθρο 35 παρ. 8, μη υπαγωγή των συμβάσεων τους σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση) (ΦΕΚ 61/A/ ). 7. Του Ν. 2955/2001, «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/ ). 8. Του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας» (άρθρο 14 παρ. 1 για φύλαξη και καθαρότητα Νοσοκομείων & άρθρο 14 παρ. 3 για την προμήθεια τροφίμων) (ΦΕΚ 296/Α/ ). 9. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ). 10. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05). 11. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3867/2007 (ΦΕΚ 128Α ) «Περί αρμοδιότητας να αποφασίσουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέχρι του ποσού των » 12. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα»(ΦΕΚ 74/Α/ ) 13. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 14. Του Π.Δ. 370/1995, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το κοινοτικό δίκαιο» (ΦΕΚ 199/Α/ ) ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2002 (ΦΕΚ 100/Α/ ) κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 15. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 16. Την υπ αριθμ. ΚΥΑ 6311 / (ΦΕΚ 390/B/ ) έγκριση ΠΠΥΥ 2013 όπου εμπεριέχεται για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ cpv προϋπολογιζομένης δαπάνης , Την υπ αριθμ 435/ απόφαση του ΔΣ για την έγκριση πίστωσης ,81 (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) και άμεση διενέργεια προχείρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων cpv για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου, την έγκριση της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών αυτών. 2

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των εξής ειδών: YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV ως αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών μας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,81 EYΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και του υποφακέλου με τα τεχνικά στοιχεία από επιτροπή του Νοσοκομείου. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο : Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: 1. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ την 11/2/ ΔΗΜ/ΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ την 12/2/2015 Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: 1. ΑΥΓΗ την 12/2/2015 Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvas-hosp.gr στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα τηλ και Οικονομικά Τεχνικές Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων Δείγμα στοιχεία ειδών. Απαραίτητα + + 3

4 Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το εξής παράρτημα : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές προδιαγραφές - Ποσότητες Προϋπολογισμός. Αρθρο 1 ο -Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. 5. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως υποφακέλου. 6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην 4

5 προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 8. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη 9. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 10.Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό είδους, μπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης της. 11.Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον πρόκειται για συσκευές-μηχανήματα, ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς. 12.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συσκευών-μηχανημάτων πρέπει: α) Να συνοδεύουν την τεχνική τους προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των προσφερομένων προϊόντων τους στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο (το οποίο επίσης θα κατατίθεται) και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή και β) Να δηλώνουν ότι θα παρέχουν κατά την παράδοση των προϊόντων τους εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή των. (Άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.2955/ ). 13. Oι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέτουν επί ποινή απορρίψεως υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώσουν ότι : α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο 5

6 τομέα. ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία Αρθρο 2 ο Προσφερόμενες τιμές Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής: α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ και να αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Tμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου Σημείωση : Oι τιμές που θα δοθούν εκ μέρους των προμηθευτών θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών της επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Σημείωση : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν Άρθρο 3 ο -Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50% (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφ όσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 6

7 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας. Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). Αρθρο 4 ο -Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί για ένα δίμηνο μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τους εξής όρους: Α) Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες Β) Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπεται η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ αναλογία. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. 7

8 Αρθρο 5 ο -Tρόπος πληρωμής-kρατήσεις: Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός τριών (3) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010). Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων. O Πρόεδρος ΔΣ- Διοικητής Νικόλαος Φαλδαμής 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 94 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ Περιγραφή είδους Ποσότητα Μ.Μ. Τιμή/μ.μ. Δαπάνη 1 DAL τεμ DAL (Ελατήριο & πλαστικό) τεμ DAL (Μηχαν. Στεγανοποίησης) τεμ DAL (Πόμολα) τεμ Αλοιφές χαλκού 5 τεμ. 4,3 21,5 6 Θερμομονωτικό Φ 15X9 100 μ 0, Θερμομονωτικό Φ 18X9 50 μ 0,67 33,5 8 Θερμομονωτικό Φ 22X9 10 μ 0,69 6,9 9 Θερμομονωτικό Φ 28X9 10 μ 0,94 9,4 10 Θερμομονωτικό 35Χ9 10 μ 1,04 10,4 11 Θερμομονωτικό 42Χ9 10 μ 1,15 11,5 12 Θερμομονωτικό 47Χ9 10 μ 1,52 15,2 13 Θερμομονωτικό 52Χ9 10 μ 1,67 16,7 14 Βall valve 1 1/2" ολικής παροχής 5 τεμ. 22,61 113,05 15 Βall valve 1" ολικής παροχής 10 τεμ. 8,93 89,3 16 Βall valve 1/2" ολικής παροχής 20 τεμ. 4,58 91,6 17 Βall valve 2" ολικής παροχής 4 τεμ. 34,03 136,12 18 Βall valve 3/4" ολικής παροχής 15 τεμ. 6,55 98,25 19 Βall valve 1 1/4" ολικής παροχής 10 τεμ. 14,28 142,8 20 Βαλβίδα νεροχύτου για λευκό σιφώνι 6 τεμ

10 21 Βαλβίδες νεροχύτου κοντό λαιμό 6 τεμ ΒΕ Φ 15 4 τεμ. 2,4 9,6 23 Βρύσες νιπτήρος τοίχου μονή 2 τεμ Βρύσες σφαιρικές βεράντας 1/2" 10 τεμ Γωνιές 18Χ1/2 Μ.Ε.Β. Χαλκου 10 τεμ. 2, Γωνιές 1" ΜΒ. 20 τεμ. 7, Γωνιές 1 1/4" γαλβανιζε 10 τεμ. 4, Γωνιές Φ32 κλειστές πλαστικές PVC 20 τεμ. 0,96 19,2 29 Γωνιές Φ75 κλειστές πλαστικές PVC 10 τεμ. 1, Γωνιές 1 1/4" ΜΒ. 10 τεμ. 14,93 149,3 31 Γωνιές 1 1/4" ΜΕΒ. 10 τεμ Γωνιές 1/2" ΜΒ μπρούτζινες 20 τεμ. 3,09 61,8 33 Γωνιές 3/4" ΜΒ μπρούτζινες 20 τεμ. 5,59 111,8 34 Γωνιές 3/4" ΜΕΒ μπρούτζινες 20 τεμ. 5,24 104,8 35 Γωνίες Μ.Ε.Β 1/2" μπρούτζινες 30 τεμ. 2, Γωνίες Φ15Χ1/2" ΕΞΒ χαλκου 20 τεμ. 1,84 36,8 37 Γωνίες Φ15Χ1/2"Μ.Β. χαλκου 30 τεμ. 1,75 52,5 38 Γωνίες Φ18Χ1/2"Μ.Β. χαλκου 20 τεμ. 2,12 42,4 39 Γωνιές Φ20Χ3/4" θηλ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 15 τεμ. 6,1 91,5 40 Γωνιές Φ20Χ3/4" αρσ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 6,72 67,2 41 Γωνιές 90º Φ32 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ. 13,5 67,5 42 Γωνιές 45º Φ32 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ. 14,5 72, Γωνιές σύνδεσης αρσ. Φ32Χ1" (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ. 12,65 63,25 Γωνίες Φ16Χ1/2" θηλ.(για πολυστρωματική σωλήνα) 20 τεμ. 4,65 93 Γωνίες Φ16Χ1/2" αρσ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 3,51 35,1 Γωνίες 20Χ1/2 αρσ.(για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 4,23 42,3 Γωνίες 20Χ1/2 θηλ.(για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 5, Διακόπτες γωνιακοί 1/2" Χ 3/4" 10 τεμ Διακόπτες σωμάτων 1/2" γωνιακοί 10 τεμ. 6, Διακόπτες σωμάτων ίσιοι 1/2" 10 τεμ. 6, Διακόπτες εντοιχισμένοι 1/2" 8 τεμ Διακόπτες γωνιακοί 1/2" Χ 1/2" 20 τεμ

11 53 Διακόπτες εντοιχισμένοι 3/4". 4 τεμ Διάφορα λάστιχα μπαταριών 1000 τεμ. 0, Δίσκοι κοπής τροχού μικροί INOX Φ τεμ. 1, Δίσκοι κοπής μετάλλων Φ τεμ. 1, Εξαεριστικά γραμμής 1/2" 6 τεμ Εξάρτημα πρεσαριστής σύνδεσης με χαλκόφ16χ15 10 τεμ Εξάρτημα πρεσαριστής σύνδεσης με χαλκόφ20χ18 10 τεμ Εποξικός στόκος δύο συστατικών 10 τεμ Ηλεκτρόδια ανοξείδωτα 2,5 mm για INOX kg Ηλεκτρόδια 2,5 χιλ. 1 kg ΗΜΙΒΕ Φ15 20 τεμ. 1, Ημιτάφ Φ100 Χ Φ50 (ΛΕΥΚΟ ) PVC 15 τεμ. 3,11 46,65 65 Ημιτάφ Φ40 (ΛΕΥΚΟ) PVC 30 τεμ. 1,34 40,2 66 Ημιτάφ Φ50 (ΛΕΥΚΟ) PVC 25 τεμ. 1,43 35,75 67 Ημιτάφ Φ63 (ΛΕΥΚΟ) PVC 25 τεμ. 1,71 42,75 68 Ημιτάφ Φ32 (ΛΕΥΚΟ) PVC 20 τεμ. 1, Ημιτάφ Φ100 (ΛΕΥΚΟ) PVC 20 τεμ. 3,11 62,2 70 Ημικάμπυλα Φ28 10 τεμ. 1, Ημικάμπυλα Φ18 M.B. 10 τεμ. 0,58 5,8 72 Ημικάμπυλα Φ18 Μ.Ε. 10 τεμ. 0, Ημικάμπυλα Φ15 Μ.Β. 20 τεμ. 0,47 9,4 74 Ημικάμπυλα Φ15 Μ.Ε.Β 20 τεμ. 0,48 9,6 75 Ημικάμπυλα Φ22 Μ.Β. 20 τεμ. 1, Ημικάμπυλα Φ22 Μ.Ε.Β 20 τεμ. 1, Καζανάκια ΚΑΡΙΜΠΑ 10 τεμ Καζανάκια ΑΛΦΑ 1 τεμ Καλύμματα λεκάνης απλά 30 τεμ. 20, Καμπύλες Φ100 κλειστές 90º (ΛΕΥΚΟ) PVC 20 τεμ. 2,39 47,8 81 Καμπύλες ανοικτές Φ 32 (ΛΕΥΚΟ) PVC 20 τεμ. 0,81 16,2 82 Καμπύλες ανοικτές Φ 75 (ΛΕΥΚΟ) PVC 20 τεμ. 1,51 30,2 83 Καμπύλες ανοικτές Φ100 (ΛΕΥΚΟ) PVC 20 τεμ. 2,39 47,8 84 Καμπύλες ανοικτές Φ40 (ΛΕΥΚΟ) PVC 30 τεμ. 0,84 25,2 85 Καμπύλες ανοικτές Φ50 (ΛΕΥΚΟ) PVC 30 τεμ. 0,97 29,1 11

12 86 Καμπύλες αρσ-θηλ Φ 16 χαλκου 15 τεμ. 0,63 9,45 87 Καμπύλες αρσ-θηλ Φ15 χαλκου 80 τεμ. 0,53 42,4 88 Καμπύλες αρσ-θηλ Φ18 χαλκου 5 τεμ. 0,84 4,2 89 Καμπύλες αρσ-θηλ Φ28 χαλκου 20 τεμ. 2, Καμπύλες κλειστές Φ40 (ΛΕΥΚΟ) PVC 60 τεμ. 0,84 50,4 91 Καμπύλες κλειστές Φ50 (ΛΕΥΚΟ) PVC 50 τεμ. 0,97 48,5 92 Καμπύλες χαλκου Φ τεμ. 0, Καμπύλες χαλκού Φ τεμ. 1, Καμπύλες χαλκού Φ τεμ. 0,86 17,2 Κόλλα πλαστικού PVC σε κυτία 1/4 Kg. 95 HERCULES 20 κυτία Κολλήσεις χαλκού 10 τεμ Λαιμοί σιφωνιών με πατούρα για μεγ.νιπτ. 10 τεμ. 4, Λαιμοί σιφωνιών μεγάλοι 10 τεμ. 5, Λάστιχο ποτίσματος β.τ. 1/2" 50 μ. 1, Λάστιχα για καζανάκια ΚΑΡΙΜΠΑ 20 τεμ Λάστιχα παροχής νερού πλυντηρίου 2m 5 τεμ Λεκάνες πίσω σιφώνι 5 τεμ Λεκάνη κρεμαστή 3 τεμ Μαστοί 3/4" μπρούτζινοι 30 τεμ. 2, Μαστοί 1", μπρούτζινοι 10 τεμ Μαστοί 1/2" μπρούτζινοι 60 τεμ. 1, Μαστοί αρσενικοί Φ 16 Χ 1/2" χαλκου 10 τεμ. 1,59 15,9 108 Μαστοί αρσενικοί Φ 15 Χ 1/2" χαλκου 20 τεμ. 0, Μαστοί αρσενικοί Φ 18 Χ 1/2" χαλκου 20 τεμ. 1, Μαστοί αρσενικοί Φ 18 Χ 3/4" χαλκου 20 τεμ. 1, Μαστοί Φ 28 Χ 1", αρσενικοί χαλκου 10 τεμ. 2, Μαστοί Φ20Χ1" αρσ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 6,34 63,4 113 Μαστοί Φ20Χ1" θηλ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 6, Μαστοί αρσενικοί 22Χ 3/4" χαλκου 30 τεμ. 1, Μαστοί 1 1/4" 10 τεμ. 5, Μαστοί συστολικοί 1 Χ3/4" 20 τεμ. 2, Μαστοί συστολικοί 3/4" Χ 1/2". 40 τεμ. 1,5 60 Μαστοί Φ16 Χ 1/2 αρσ. (για πολυστρωματική 118 σωλήνα) 30 τεμ. 2,36 70,8 12

13 Μαστοί Φ16 Χ 1/2 θηλ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 15 τεμ. 2,86 42,9 Μαστοί 20 Χ 3/4 αρσ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 15 τεμ. 5,3 79,5 Μαστοί 20 Χ 3/4 θηλ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 5,5 55 Μαστοί Φ25 Χ 1 αρσ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 20 τεμ. 5, Μαστοί Φ25 Χ 3/4 θηλ. (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 6,97 69,7 124 Μηχανισμοί μπαταριών τύπου GROHE 15 τεμ. 9,52 142,8 125 Μηχανισμοί μπαταριών τύπου ΟΜ 15 τεμ. 6,32 94,8 126 Μολυβδοκόληση STANOL 1 κιλ Μούφες 3/4", μπρούτζινες δεξιές 20 τεμ. 2, Μούφες απλές Φ τεμ. 0,21 8,4 129 Μούφες απλές Φ τεμ. 0,37 3, Ημιμούφα 1/2" Χαλύβδινη Συγκόλλησης σε Σωλήνας 25/40 5 τεμ. 2,86 14,3 Ημιμούφα 1/2" Χαλύβδινη Συγκόλλησης σε Σωλήνας 50/65 5 τεμ. 2,86 14,3 132 Μούφες μπρούτζινες δεξιές 1/2" 30 τεμ. 1, Μούφες Φ τεμ. 0,14 2,8 134 Μούφες Φ 15 Χ 1/2" χαλκου 40 τεμ. 1,12 44,8 135 Μούφες Φ τεμ. 0,27 2,7 136 Μούφες Φ 18 Χ 1/2" 10 τεμ. 1,21 12,1 137 Μούφες Φ 18 Χ 3/4" 20 τεμ Μούφες Φ22 20 τεμ. 0, Μούφες Φ28 20 τεμ. 1,24 24,8 140 Μούφες 3/4" 30 τεμ. 2, Μούφες 1" 15 τεμ. 4,87 73, Μούφες χαλκού Φ35 20 τεμ. 2, Μούφα θηλυκή-θηλυκή Φ110/90 PVC 4 τεμ. 4,2 16,8 144 Μπαταρίες μπάνιου τύπου ΟΜ 2 τεμ Μπαταρίες νεροχύτου τοίχου ΟΜ 2 τεμ Μπαταρίες νιπτήρος μιάς οπής ΟΜ 2 τεμ Μπαταρίες νιπτήρος τύπου ΟΜ 5 τεμ Μπρουτζοκόληση 1 κιλ Ούπατς 6 χιλ. 8 κυτία 1,1 8,8 150 Ούπατς 8 χιλ. 8 κυτία 1,2 9,6 13

14 151 Ούπατς 10 χιλ. 5 κυτία 2,3 11,5 152 Πριονόλαμες ANKER 50 τεμ. 0, Προσθήκες 1/2 ΒΤ κοντές 30 τεμ. 1, Προσθήκες 1/2 ΒΤ μακριές 20 τεμ. 4, Προσθήκες 3/4 ΒΤ κοντές 10 τεμ. 3, Ρακόρ σταθερό αρσ. Φ32Χ1" (για πολυστρωματικο) 10 τεμ. 7,13 71,3 157 Ρακόρ σταθερό ίσιο θηλ Φ32Χ1" (για πολυστρωματικο) 10 τεμ. 9, Ρακόρ αρσεν.1/2"χφ15 (για τουμπόραμα) 15 τεμ Ρακόρ αρσ. 1/2"ΧΦ18Χ2,5 (για τουμπόραμα) 50 τεμ. 1, Ρακόρ αρσεν.-θηλ. 1/2" χρωμέ (ΝΙΚΕΛ) 10 τεμ. 2, Ρακόρ αρσεν.-θηλ.3/4" 10 τεμ. 4, Ρακόρ θηλ.1/2"χφ15 (για τουμπόραμα) 15 τεμ. 4,1 61,5 163 Ρακόρ θηλ.1/2"χφ18χ2,5 (για τουμπόραμα) 30 τεμ. 1,52 45,6 164 Ρακόρ θηλ. 1/2"Χ3/8" για μπαταρίες. 20 τεμ. 2, Ρακορ 3/4 Χ 18Χ2,5 αρσ. (για τουμπόραμα) 10 τεμ. 5, Ρακορ 3/4 Χ 18Χ2,5 θηλ. (για τουμπόραμα) 10 τεμ. 6,2 62 Ρακορ Φ25 Χ 3/4 θηλ (για πολυστρωματική 167 σωλήνα) 10 τεμ. 9,48 94,8 168 Ρακορ Φ25 Χ 1 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 10,87 108,7 169 Ρακορ τρελα 16 Χ 1/2 (για πολυστρωματική σωλήνα) 15 τεμ. 4,91 73, Ρακορ τρελα 20 Χ1/2 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 6,79 67,9 171 Ρακορ τρελα 20 Χ 3/4 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 6,52 65,2 172 Ροζέττες 1/2" τυπου GROHE 30 τεμ. 1, Ρουξούνια μπαταριών νεροχ. (μακριά) 5 τεμ Σιφώνια δαπέδου πλαστικά 5 τεμ. 10,71 53, Σιφώνια νεροχύτου διπλά 10 τεμ. 8, Σιφωνια νεροχύτου μονά 10 τεμ. 7, Σιφώνια σπιράλ νιπτήρος 30 τεμ. 6, Σιφώνια σπιράλ νεροχύτου 10 τεμ. 6, Σιφώνια νιπτήρος 10 τεμ Σπιράλ 0,25 20 τεμ. 2, Σπιράλ 0,35 20 τεμ Σπιράλ 0,40 20 τεμ. 3, Σπιράλ 0,50 20 τεμ. 4,

15 184 Σπιράλ 1,00μ 6 τεμ Σπιράλ μπάνιου απλά 20 τεμ Σπιράλ για μπαταρίες 1/2 Χ 3/8 40 cm. 10 τεμ. 4, Στεατίνη 3 τεμ. 1,5 4,5 Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 188 (Κανάβι)(Μπούκλες) 4 τεμ Στεγανοποιητικός στόκος δύο συστατικών υπό μορφή πλαστελίνης 30 τεμ Στηρίγματα διπλά Φ15 10 τεμ. 0, Στηρίγματα διπλά Φ18 10 τεμ. 0, Στηρίγματα νιπτήρος 10 τεμ. 1, Στηρίγματα Φ 15 μονά 10 τεμ. 0,25 2,5 194 Στηρίγματα Φ 18 μονά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα Φ 22 μονά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα Φ 28 διπλά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα Φ 35 μονά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα Φ 50 μονά 10 τεμ. 0,75 7,5 199 Στηρίγματα Φ 40 μονά 10 τεμ. 0,65 6,5 200 Στηρίγματα Φ 42 μονά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα 1/2" μονά 10 τεμ. 0,55 5,5 202 Στηρίγματα 3/4" μονά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα 1" μονά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα 1 1/4" μονά 10 τεμ. 0, Στηρίγματα 1 1/4 διπλά. 10 τεμ. 0,95 9,5 206 Στηρίγματα 1' διπλά. 10 τεμ. 0,85 8,5 207 Στηρίγματα 3/4" διπλά. 10 τεμ. 0,75 7,5 208 Στηρίγματα 1/2' διπλά. 10 τεμ. 0,65 6,5 209 Στηρίγματα Φ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 1, Στηρίγματα Φ16 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 1, Στηρίγματα Φ25 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 1, Στριφώνια Φ 8 χιλ.γαλβ. 50 τεμ. 0,09 4,5 213 Σύνδεσμοι Φ16 (για πολυστρωματική σωλήνα) 15 τεμ. 4,1 61,5 214 Σύνδεσμοι Φ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 5, Σύνδεσμοι Φ25 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ. 9, Συστολές 1 1/4" Χ 1 1/2" 10 τεμ

16 217 Συστολές 1" Χ 1 1/4" 20 τεμ. 3, Συστολές 1" Χ 3/4", μπρούτζινες 30 τεμ. 1, Συστολές μπρουτζ. 3/4" Χ 1/2" 30 τεμ. 1, Συστολές πλαστικές Φ 40 Χ 32 PVC 20 τεμ. 0,74 14,8 221 Συστολές χαλκού Φ 22 Χ τεμ. 0, Συστολές 35 Χ τεμ. 1,64 32,8 223 Συστολές 22 Χ τεμ. 0, Συστολές 18 Χ τεμ. 0, Συστολές 28 Χ τεμ. 0, Συστολές 100 Χ 50 PVC 30 τεμ. 1,25 37,5 227 Συστολές 50 Χ 40 PVC 40 τεμ. 0, Συστολές 75 Χ 50 PVC 20 τεμ. 0,99 19,8 229 Συστολές μπουκάλα 3/4 Χ 1/2 ορειχαλκινες 20 τεμ. 1, Συστολές μπουκάλα 1 Χ 3/4 ορειχαλκινες 10 τεμ Σφιγκτήρες 1 1/2" BT 10 τεμ. 1, Σφιγκτήρες 1 1/4" BT 10 τεμ. 1, Σφιγκτήρες 1" BT 20 τεμ. 1, Σφιγκτήρες 1/2" BT 30 τεμ. 1, Σφιγκτήρες 2" BT 10 τεμ Σφιγκτήρες 3/4" BT 50 τεμ. 1, Σχαράκια δαπέδου Φ τεμ. 5, Σχαράκια δαπέδου Φ τεμ. 9, Σχαράκια 12Χ12 20 τεμ Σωλήνα Φ16 πολυστρωματική 100 μ 3, Σωλήνα Φ20 πολυστρωματική 100 μ 4, Σωλήνα Φ25 πολυστρωματική 50 μ 6, Σωλήνα Φ32 πολυστρωματική 10 μ 9,82 98,2 244 Σωλήνα πλαστική Φ100 PVC 21 μ Σωλήνα πλαστική Φ40 PVC 21 μ 1,95 40, Σωλήνα πλαστική Φ50 PVC 21 μ 2,4 50, Σωληνάριο διαφανούς και αντιμουχλικής σιλικόνης για εφαρμογή σε πιστόλι 30 τεμ. 3,5 105 Σωληνάριο λευκής και αντιμουχλικής σιλικόνης για εφαρμογή σε πιστόλι. 30 τεμ. 8, Ταινία τυπου αρμαφλέξ αυτοκόλλητη 20 τεμ

17 250 Ταινία μαύρη με λινό για αρμαφλέξ 10 τεμ. 8, Τάπες 1 1/2" αρσενικές 10 τεμ. 6, Τάπες αρσενικές 1/2" 30 τεμ Τάπες για κάλυψη οπής νιπτήρα χρωμέ μεγάλες 10 τεμ. 3,02 30,2 254 Τάπες θηλυκές 1/2" 20 τεμ. 1, Τάπες θηλυκές 3/4" 20 τεμ. 1, Τάπες νεροχύτου μεγάλες 10 τεμ. 1, Τάπες νεροχύτου μικρές 10 τεμ. 1, Τάπες Φ 100 PVC 20 τεμ. 1,23 24,6 259 Τάπες Φ 22 χαλκου 10 τεμ. 0,54 5,4 260 Τάπες Φ 50 PVC 15 τεμ. 0,7 10,5 261 Τάπες Φ 75 PVC 10 τεμ Τάπες 3/4 αρσ. 30 τεμ. 1, Τάπες 1" αρσ. 20 τεμ. 2, Τάπες 1" θηλ. 20 τεμ. 2, Τάπες Φ 15 χαλκου 30 τεμ. 0,38 11,4 266 Τάπες Φ 18 χαλκου 30 τεμ. 0,43 12,9 267 Τάπες Φ 40 PVC 20 τεμ. 0,98 19,6 268 Ταφ 1" μπρούτζινα 10 τεμ. 7, Ταφ 18 Χ 1/2 Χ 18 χαλκου 20 τεμ. 3, Ταφ 22 Χ 3/4 Χ 22 χαλκου 10 τεμ. 5, Ταφ μπρούτζινα 1/2" 50 τεμ. 2, Ταφ Φ 15 χαλκού 50 τεμ. 0, Ταφ Φ 18 χαλκού 50 τεμ. 1, Ταφ Φ 50 ΛΕΥΚΟ PVC 20 τεμ. 1,43 28,6 275 Ταφ Φ15Χ1/2"Χ15 χαλκου 25 τεμ. 2, Ταφ Φ16 χαλκού 10 τεμ. 0,79 7,9 277 Ταφ Φ75 ΛΕΥΚΟ PVC 10 τεμ. 2,06 20,6 278 Ταφ Φ 40 PVC 30 τεμ. 1, Ταφ Φ 100 PVC 20 τεμ. 3,11 62,2 280 Ταφ 3/4 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 20 τεμ. 5, Ταφ 1 1/4 ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ 10 τεμ. 11, Ταφ Φ16 (για πολυστρωματική σωλήνα) 20 τεμ. 5, Ταφ Φ16X1/2X16 (για πολυστρωματική 20 τεμ

18 σωλήνα) 284 Ταφ Φ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ Ταφ Φ20X1/2X20 (για πολυστρωματική 285 σωλήνα) 10 τεμ. 7,37 73,7 286 Ταφ Φ20X20X16 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ Ταφ Φ20X16X20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ Ταφ 20Χ16Χ16 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ Ταφ 25X20X25 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ. 9, Ταφ 25X20X20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 9, Ταφ 25X20X16 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 9, Ταφ 25X16X20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 15 τεμ. 9, Ταφ Φ25 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 10, Ταφ 16Χ25Χ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 9, Ταφ 20Χ25Χ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 20 τεμ. 9, Ταφ 16Χ20Χ16 (για πολυστρωματική σωλήνα) 15 τεμ Ταφ Φ32Χ32Χ32 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 15, Ταφ Φ32Χ16Χ32 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 13,95 139,5 299 Ταφ Φ32Χ20Χ32 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 13,95 139,5 300 Ταφ Φ32Χ25Χ32 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ. 15,05 150,5 301 Ταφ Φ32Χ32Χ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 10 τεμ Ταφ Φ32Χ32Χ25 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ Ταφ Φ32Χ20Χ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ Ταφ Φ32Χ20Χ25 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ Ταφ Φ20Χ32Χ20 (για πολυστρωματική σωλήνα) 5 τεμ Τεφλόν μεγάλα 10 τεμ. 2, Τεφλόν μικρά 40 τεμ. 0, Τηλέφωνα μπάνιου τύπου ROBOT 100 τεμ. 2, Τουμπόραμα Φ 18 Χ2,5 150 μ 1, Φιάλες προπανίου MAPP GAS 25 τεμ Φλοτέρ 1/2" τύπου Α INOΞ RIZZO 5 τεμ Φίλτρα για ψύκτες νερού 6,8Χ12 cm (ανταλλακτικό). 4 τεμ Φίλτρα για ψύκτες νερού 6,8Χ25 cm (ανταλλακτικό). 20 τεμ Χαλκοσωλήνα Φ 15 β.τ. XALKOR (15Χ1) 120 μ 5,

19 315 Χαλκοσωλήνα Φ 18 β.τ. XALKOR (18Χ1) 100 μ 6, Χαλκοσωλήνα Φ 22 β.τ. XALKOR (22Χ1) 40 μ 8, Χαλκοσωλήνα Φ 28 XALKOR (28Χ1) 30 μ 11, Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής (Μανσόν) με EPDM, RS1-200/ τεμ Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής (Μανσόν) με EPDM, RS1-200/ τεμ Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής (Μανσόν) με EPDM, RS1-200/ τεμ Σύνδεσμος Σύσφιξης (ζιμπω) με συγκράτηση για σωληνα PEPVC SR5 40mm 1 τεμ Σύνδεσμος Σύσφιξης (ζιμπω) με συγκράτηση για σωληνα PEPVC SR5 50mm 1 τεμ Σύνδεσμος Σύσφιξης (ζιμπω) με συγκράτηση για σωληνα PEPVC SR5 63mm 1 τεμ Σύνδεσμος Σύσφιξης (ζιμπω) με συγκράτηση για σωληνα PEPVC SR5 75mm 1 τεμ PAM ULTRA LINK Ολισθαίνουσα (Ζιμπώ) χωρίς Αγκύρωση για Σωλήνες PVC, Χαλυβδοσωλήνες και Χυτοσιδηρούς Σωλήνες 62mm-84mm 1 τεμ. 29,9 29,9 PAM ULTRA LINK Ολισθαίνουσα (Ζιμπώ) χωρίς Αγκύρωση για Σωλήνες PVC, Χαλυβδοσωλήνες και Χυτοσιδηρούς Σωλήνες 80mm-108mm 1 τεμ. 35,9 35,9 PAM ULTRA LINK Ολισθαίνουσα (Ζιμπώ) χωρίς Αγκύρωση για Σωλήνες PVC, Χαλυβδοσωλήνες και Χυτοσιδηρούς Σωλήνες 97mm-127mm 1 τεμ. 52,2 52,2 Ρακορ Τεχνητης Συσφιξης 1/2"Χ21 σιδηροσωλήνα Αρσενικο 1 τεμ Ρακορ Τεχνητης Συσφιξης 3/4"Χ27 σιδηροσωλήνα Αρσενικο 1 τεμ Ρακορ Τεχνητης Συσφιξης 1"Χ34 σιδηροσωλήνα Αρσενικο 1 τεμ ΣΥΝΟΛΟ 24030,27 ΦΠΑ 23 % 5526,96 ΤΕΛΙΚΟ 29557,23 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 94 YΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ EIΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο, για το συνεργείο Υδραυλικών, σύμφωνα με την απαιτούμενη κατάσταση για το έτος 2009 και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, θα πρέπει να πληρούν τα κατωτέρω γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και απαιτήσεις: 1. Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων, πιστοποιημένων κατά ISO 9001, ευρωπαϊκής προέλευσης. Να δοθούν τα ISO 9001 των κατασκευαστικών οίκων. 2. Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις ( DIN, EN, ΕΛΟΤ, κ.λ.π.), σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά. 3. Να κατατεθούν υποχρεωτικά τα prospectus των προσφερομένων υλικών. 4. Όλα τα υλικά, τα οποία χρήζουν επεξηγήσεων ή οδηγιών, θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης λειτουργίας, στα ελληνικά. 5. Τα φλουσόμετρα θα είναι τύπου DAL όπως αναγράφονται στην κατάσταση των υλικών για την εύκολη προσαρμογή τους (αντικατάσταση τους) στα ήδη εγκατεστημένα ιδίου τύπου στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 6. Οι χαλκοσωλήνες θα είναι τύπου ΧΑΛΚΟΡ κατά ΕΝ και ΕΝ Οι πλαστικές σωλήνες λευκού χρώματος τριπλού τοιχώματος θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1256/Β τύπος Β. 8. Τα θερμομονωτικά, η αυτοκόλλητη ταινία αρμαφλεξ, η ταινία μαύρη με λινό για αρμαφλεξ θα είναι κατά DIN 1988 T 7, DIN 4102 τύπου ISOPΙPE προδιαγραφών BUREAU VERITAS. 9. Τα ball valve ολικής παροχής, βρύση σφαιρική βεράντας 1/2", διακόπτες εντοιχισμένοι 1/2" και 3/4, θα είναι κατά DIN EN 331 τύπου CIM, προδιαγραφών DVGW. 20

ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) CPV 33151400-7

ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) CPV 33151400-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 2-3-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 15-12-2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2013

Θέμα: «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης». ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 7/2013 Διακ. αριθ. 7/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 2-4-203 Αρ. Πρωτ.: 5822 Πληροφορίες: Πραμαντιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα