Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 591 τελικό 2010/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου EL EL

3 1. Πλαίσιο της πρότασης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 110 Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης Στις 5 Ιουνίου 2003, µετά τις αποφάσεις του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις «ανοικτού ουρανού» όπως αποκαλούνται, το Συµβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες µε σκοπό την αντικατάσταση ορισµένων διατάξεων σε υπάρχουσες συµφωνίες από µια συµφωνία σε επίπεδο Ένωσης 1 («οριζόντια εντολή»). Στόχοι αυτών των συµφωνιών είναι η παροχή σε όλους τους αεροµεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιώµατος ισότιµης πρόσβασης στα αεροπορικά δροµολόγια µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και η ευθυγράµµιση των διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 120 Γενικό πλαίσιο Οι διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών διέπονται κατά κανόνα από διµερείς συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, από τα παραρτήµατα των συµφωνιών αυτών και από άλλες συναφείς διµερείς ή πολυµερείς ρυθµίσεις. Οι συνήθεις ρήτρες περί καθορισµού αεροµεταφορέα που περιέχονται στις διµερείς συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών των κρατών µελών παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπουν σε τρίτη χώρα να απορρίπτει, να αποσύρει ή να αναστέλλει τις άδειες εκµετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως αεροµεταφορέα ο οποίος έχει καθορισθεί από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ανήκει ουσιαστικά και δεν ελέγχεται πραγµατικά από το συγκεκριµένο κράτος µέλος ή υπηκόους του. Αυτό διαπιστώθηκε ότι αποτελεί διάκριση σε βάρος αεροµεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι µεν εγκατεστηµένοι στο έδαφος κράτους µέλους αλλά ανήκουν σε υπηκόους άλλων κρατών µελών και ελέγχονται από αυτούς. Αυτό αντίκειται στο άρθρο 49 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγγυάται στους υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το δικαίωµα της ελεύθερης εγκατάστασης την ίδια µεταχείριση στο κράτος µέλος υποδοχής µε εκείνη της οποίας απολαύουν οι υπήκοοι του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Υπάρχουν και άλλα θέµατα, όπως η φορολόγηση των αεροπορικών καυσίµων ή ο ανταγωνισµός, στα οποία πρέπει να εξασφαλισθεί συµµόρφωση προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τροποποίηση ή συµπλήρωση των υφιστάµενων διατάξεων των διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. 130 Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 1 Απόφαση 11323/03 του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2003 (διαβαθµισµένο κείµενο). EL 2 EL

4 Οι διατάξεις της προτεινόµενης συµφωνίας αντικαθιστούν ή συµπληρώνουν τις υπάρχουσες διατάξεις οκτώ διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου. 140 Συνοχή µε τις υπόλοιπες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Η συµφωνία εξυπηρετεί θεµελιώδη στόχο της εξωτερικής πολιτικής αεροπορικών µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι ευθυγραµµίζει τις υπάρχουσες διµερείς συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση των επιπτώσεων ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους 211 Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των συνοµιλητών Καθόλη τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους του κλάδου. 212 Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίον λήφθηκαν υπόψη Ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που διατύπωσαν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κλάδος. 3. Νοµικά στοιχεία της πρότασης 305 Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόµενης δράσης Σύµφωνα µε τους µηχανισµούς και τις οδηγίες που περιλάµβανε το παράρτηµα της «οριζόντιας εντολής», η Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε µε τη ηµοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου συµφωνία, η οποία αντικαθιστά ορισµένες διατάξεις των υφιστάµενων διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το άρθρο 2 της συµφωνίας αντικαθιστά τις συνήθεις ρήτρες περί καθορισµού του αεροµεταφορέα από µια ρήτρα καθορισµού αεροµεταφορέα της ΕΕ που επιτρέπει σε όλους τους αεροµεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολαύουν του δικαιώµατος εγκατάστασης. Το άρθρο 4 αφορά τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίµων, θέµα το οποίο έχει εναρµονισθεί µε την οδηγία 2003/96/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2. Το άρθρο 5 επιλύει ενδεχόµενες διαφορές µε τους κανόνες ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 310 Νοµική βάση Άρθρο 100 παράγραφος 2 και άρθρο 218 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 329 Αρχή της επικουρικότητας EL 3 EL

5 Η πρόταση βασίζεται εξ ολοκλήρου στην «οριζόντια εντολή» του Συµβουλίου, λαµβανοµένων υπόψη των θεµάτων που καλύπτονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διµερείς συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών. Αρχή της αναλογικότητας Η συµφωνία τροποποιεί ή συµπληρώνει διατάξεις διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλογή νοµικών µέσων 342 Η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι το πλέον αποτελεσµατικό µέσο για τη συµµόρφωση όλων των υφιστάµενων διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις 409 Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Συµπληρωµατικές πληροφορίες Απλούστευση Η πρόταση απλουστεύει τη νοµοθεσία. Οι σχετικές διατάξεις των διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου θα αντικατασταθούν ή θα συµπληρωθούν από τις διατάξεις µίας και µόνον συµφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης Σύµφωνα µε τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται για την υπογραφή και τη σύναψη διεθνών συµφωνιών, το Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει τις αποφάσεις για την υπογραφή και τη σύναψη της συµφωνίας σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και να ορίσει τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τη συµφωνία εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 4 EL

6 2010/0296 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 218 παράγραφος 6, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2, τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Με την απόφαση της 5ης Ιουνίου 2003, το Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγµατεύσεις µε τρίτες χώρες µε σκοπό την αντικατάσταση ορισµένων διατάξεων υφιστάµενων διµερών συµφωνιών από µία συµφωνία σε επίπεδο Ένωσης, (2) Η Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµφωνία µε το Πράσινο Ακρωτήριο σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών µεταφορών σύµφωνα µε τους µηχανισµούς και τις οδηγίες του παραρτήµατος της απόφασης του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου (3) Η συµφωνία υπογράφηκε εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις [ ], µε την επιφύλαξη της ενδεχόµενης σύναψής της σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την απόφαση / /EΚ του Συµβουλίου στις [...] 4. (4) Η συµφωνία πρέπει να εγκριθεί ΕΕ C της, σ.. ΕΕ C της, σ.. ΕΕ C της, σ.. EL 5 EL

7 ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 1. Εγκρίνεται, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου. 2. Το κείµενο της συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 2 Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρµόδιο να προβεί στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της συµφωνίας. Βρυξέλλες, Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 6 EL

8 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά µε ορισµένες πτυχές των αεροπορικών µεταφορών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ αφενός, και Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (εφεξής «Πράσινο Ακρωτήριο») αφετέρου, (εφεξής «τα συµβαλλόµενα µέρη») ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι έχουν συναφθεί διµερείς συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µεταξύ αρκετών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι οποίες περιέχουν διατάξεις αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλειστική αρµοδιότητα επί διαφόρων πτυχών των διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αεροµεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωµα ισότιµης πρόσβασης στα αεροπορικά δροµολόγια µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις συµφωνίες µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισµένων τρίτων χωρών, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα των υπηκόων των εν λόγω τρίτων χωρών να αποκτούν την κυριότητα αεροµεταφορέων που έχουν λάβει άδεια εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ορισµένες διατάξεις των διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι οποίες είναι αντίθετες προς τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εναρµονισθούν µε τη νοµοθεσία αυτή, ώστε να δηµιουργηθεί στέρεη νοµική βάση για τις αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου και να διαφυλαχθεί η συνέχεια των εν λόγω αεροπορικών µεταφορών. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, κατά τη σύναψη συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών από την κυβέρνηση της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου µε χώρες µη µέλη της ΕΕ, το Πράσινο Ακρωτήριο εφαρµόζει δική του πολιτική και κανόνες σχετικά µε την κυριότητα και τον έλεγχο των αεροµεταφορέων, EL 7 EL

9 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, µε βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αεροµεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν καταρχήν να συνάπτουν συµφωνίες οι οποίες ενδέχεται να θίξουν τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή την στρέβλωση του ανταγωνισµού, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι διατάξεις των διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών που έχουν συναφθεί µεταξύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, οι οποίες i) απαιτούν ή ευνοούν την έγκριση συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεων από ενώσεις επιχειρήσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών που παρακωλύουν, νοθεύουν ή περιορίζουν τον ανταγωνισµό µεταξύ αεροµεταφορέων σε συγκεκριµένα δροµολόγια, ή ii) ενισχύουν τις επιπτώσεις τέτοιων συµφωνιών, αποφάσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών, ή iii) εκχωρούν σε αεροµεταφορείς ή άλλους ιδιωτικούς οικονοµικούς παράγοντες την αρµοδιότητα λήψης µέτρων που παρακωλύουν, νοθεύουν ή περιορίζουν τον ανταγωνισµό µεταξύ αεροµεταφορέων στα εκάστοτε δροµολόγια, δύνανται να καταστήσουν αναποτελεσµατικούς τους κανόνες ανταγωνισµού που εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συµφωνίας, δεν είναι να αυξηθεί ο συνολικός όγκος της αεροπορικής κίνησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, ούτε να µεταβληθεί το ισοζύγιο µεταξύ αεροµεταφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αεροµεταφορέων του Πράσινου Ακρωτηρίου, ούτε να γίνει διαπραγµάτευση τροποποιήσεων των διατάξεων υφιστάµενων διµερών συµφωνιών αεροπορικών µεταφορών για τα δικαιώµατα µεταφοράς. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές διατάξεις 1. Για τους σκοπούς της παρούσας συµφωνίας, ως «κράτη µέλη της ΕΕ» νοούνται τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «συνθήκες της ΕΕ», η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «συµβαλλόµενο µέρος», κάθε συµβαλλόµενο µέρος της παρούσας συµφωνίας ως «αεροµεταφορέας» νοείται και αεροπορική εταιρεία «έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τα εδάφη των κρατών µελών στα οποία εφαρµόζονται οι συνθήκες της ΕΕ. 2. Σε κάθε συµφωνία που παρατίθεται στο παράρτηµα 1, οι αναφορές σε υπηκόους κράτους µέλους συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας αυτής νοούνται ως αναφορές σε υπηκόους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Σε κάθε συµφωνία που παρατίθεται στο παράρτηµα 1, οι αναφορές σε αεροµεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες κράτους µέλους της ΕΕ συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας αυτής νοούνται ως αναφορές σε αεροµεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες που έχει καθορίσει το συγκεκριµένο κράτος µέλος. ΑΡΘΡΟ 2 Καθορισµός αεροµεταφορέων, χορήγηση και ανάκληση αδειών από κράτος µέλος της ΕΕ EL 8 EL

10 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου αντικαθιστούν τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων που παρατίθενται στο παράρτηµα 2, σηµείο α) και β) σε ό,τι αφορά τον καθορισµό αεροµεταφορέα, τις άδειες εκµετάλλευσης και τις άδειες τεχνικής φύσεως που του χορηγούνται. 2. Μόλις παραλάβει καθορισµό αεροµεταφορέα από κράτος µέλος της ΕΕ, το Πράσινο Ακρωτήριο χορηγεί τις κατάλληλες άδειες εκµετάλλευσης και άδειες τεχνικής φύσεως µε την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, µε την προϋπόθεση ότι: i. ο αεροµεταφορέας είναι εγκατεστηµένος, µε βάση τις συνθήκες ΕΕ, στην επικράτεια του κράτους µέλους που τον έχει καθορίσει και είναι κάτοχος έγκυρης άδειας εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ii. iii. το κράτος µέλος της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αεροµεταφορέα διασφαλίζει και διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθµιστικό έλεγχο του αεροµεταφορέα και ότι στην πράξη καθορισµού προσδιορίζεται µε σαφήνεια η αρµόδια αεροναυτική αρχή και ο αεροµεταφορέας τελεί υπό την κυριότητα, είτε άµεσα είτε µέσω πλειοψηφικής συµµετοχής, και υπό τον πραγµατικό έλεγχο κρατών µελών της ΕΕ ή/και υπηκόων κρατών µελών της ΕΕ, ή/και άλλων κρατών αναφερόµενων στο παράρτηµα 3 ή/και υπηκόων των συγκεκριµένων άλλων κρατών. 3. Το Πράσινο Ακρωτήριο δύναται να απορρίψει, να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει τις άδειες εκµετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως αεροµεταφορέα καθορισµένου από κράτος µέλος της ΕΕ εφόσον: i. ο αεροµεταφορέας δεν είναι εγκατεστηµένος, µε βάση τις συνθήκες ΕΕ, στην επικράτεια του κράτους µέλους της ΕΕ που τον έχει καθορίσει ή δεν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ii. iii. το κράτος µέλος της ΕΕ που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αεροµεταφορέα δεν διασφαλίζει ή δεν διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθµιστικό έλεγχο του αεροµεταφορέα, ή εφόσον στην πράξη καθορισµού του αεροµεταφορέα δεν προσδιορίζεται µε σαφήνεια η αρµόδια αεροναυτική αρχή ή ο αεροµεταφορέας δεν τελεί υπό την κυριότητα, είτε άµεσα είτε µέσω πλειοψηφικής συµµετοχής, ή υπό τον πραγµατικό έλεγχο κρατών µελών της ΕΕ ή/και υπηκόων κρατών µελών της ΕΕ, ή/και άλλων κρατών αναφερόµενων στο παράρτηµα 3 ή/και υπηκόων των συγκεκριµένων άλλων χωρών. 4. Το Πράσινο Ακρωτήριο, κατά την άσκηση του δικαιώµατός του βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν εισάγει διακρίσεις µεταξύ των αεροµεταφορέων των κρατών µελών της ΕΕ για λόγους εθνικότητας. ΑΡΘΡΟ 3 Ασφάλεια πτήσεων EL 9 EL

11 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συµπληρώνουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων που παρατίθενται στο παράρτηµα 2 στοιχείο γ). 2. Σε περίπτωση που κράτος µέλος της ΕΕ έχει καθορίσει αεροµεταφορέα του οποίου τον ρυθµιστικό έλεγχο διασφαλίζει και διατηρεί άλλο κράτος µέλος της ΕΕ, τα δικαιώµατα του Πράσινου Ακρωτηρίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί ασφάλειας πτήσεων της συµφωνίας µεταξύ του κράτους µέλους της ΕΕ που έχει καθορίσει τον αεροµεταφορέα και του Πράσινου Ακρωτηρίου ισχύουν εξίσου σε ό,τι αφορά την έκδοση, την εφαρµογή ή τη διατήρηση των προτύπων ασφάλειας πτήσεων από το άλλο αυτό κράτος µέλος της ΕΕ και σε ό,τι αφορά την άδεια εκµετάλλευσης του εν λόγω αεροµεταφορέα. ΑΡΘΡΟ 4 Φορολόγηση αεροπορικών καυσίµων 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συµπληρώνουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων που παρατίθενται στο παράρτηµα 2 στοιχείο δ). 2. Κατά παρέκκλιση τυχόν άλλων αντίθετων διατάξεων, καµία διάταξη σε οιαδήποτε από τις συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 2 στοιχείο δ) δεν εµποδίζει κράτος µέλος της ΕΕ να επιβάλει αµερόληπτα φόρους, εισφορές, δασµούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίµων που διατίθενται στην επικράτειά του στα αεροσκάφη καθορισµένου αεροµεταφορέα του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος εκτελεί δροµολόγια µεταξύ σηµείου της επικράτειας του συγκεκριµένου κράτους µέλους και άλλου σηµείου της επικράτειας του ίδιου κράτους µέλους της ΕΕ ή σηµείου της επικράτειας άλλου κράτους µέλους της ΕΕ. ΑΡΘΡΟ 5 Συµβιβάσιµο µε τους κανόνες ανταγωνισµού 1. Κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετων διατάξεων, καµία διάταξη οποιασδήποτε από τις συµφωνίες που αναφέρονται στο παράρτηµα 1 i) δεν απαιτεί ούτε ευνοεί την έγκριση συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεων από ενώσεις επιχειρήσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών που εµποδίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό ii) ενισχύουν τις επιπτώσεις τέτοιων συµφωνιών, αποφάσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών, ή iii) δεν αναθέτει σε ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς την αρµοδιότητα λήψης µέτρων, τα οποία αποκλείουν, νοθεύουν ή περιορίζουν τον ανταγωνισµό. 2. εν εφαρµόζονται οι διατάξεις των συµφωνιών του παραρτήµατος 1 οι οποίες δεν συµβιβάζονται µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. ΑΡΘΡΟ 6 Παραρτήµατα της συµφωνίας Τα παραρτήµατα της παρούσας συµφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 EL 10 EL

12 Αναθεώρηση ή τροποποίηση Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν την παρούσα συµφωνία κοινή συναινέσει. ΑΡΘΡΟ 8 Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρµογή 1. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη κοινοποιούν αµοιβαία εγγράφως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συµφωνίας. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να εφαρµόζουν προσωρινά την παρούσα συµφωνία από την πρώτη ηµέρα του µηνός που έπεται της ηµεροµηνίας κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη κοινοποιήσουν αµοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών. 3. Η παρούσα συµφωνία εφαρµόζεται σε όλες τις συµφωνίες και ρυθµίσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα 1, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας συµφωνίας, δεν έχουν ακόµη αρχίσει να ισχύουν και δεν εφαρµόζονται προσωρινά. ΑΡΘΡΟ 9 Καταγγελία 1. Η λήξη συµφωνίας αναφερόµενης στο παράρτηµα 1 συνεπάγεται ταυτόχρονη λήξη της ισχύος όλων των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας που αφορούν την αναφερόµενη στο παράρτηµα 1 συµφωνία. 2. Η λήξη όλων των συµφωνιών που παρατίθενται στο παράρτηµα 1 συνεπάγεται ταυτόχρονη λήξη της ισχύος της παρούσας συµφωνίας. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συµφωνία. Έγινε στις [.], την [ ] ηµέρα του [, ], εις διπλούν, στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, µαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουµανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: EL 11 EL

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κατάλογος των συµφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας συµφωνίας (α) Συµφωνίες αεροπορικών µεταφορών µεταξύ του Πράσινου Ακρωτηρίου και κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας συµφωνίας, έχουν συναφθεί, υπογραφεί ή/και εφαρµόζονται προσωρινά συµφωνία αεροπορικών µεταφορών της κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου και της κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουνίου 1998, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία του Πράσινου Ακρωτηρίου Βελγίου» συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας και της κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που υπογράφηκε στο Βερολίνο στις 19 Ιουνίου 2001, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία του Πράσινου Ακρωτηρίου Γερµανίας» συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλικής ηµοκρατίας και της κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που υπογράφηκε στο Praia στις 7 Ιουλίου 1998, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία Πράσινου Ακρωτηρίου Ιταλίας» συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που υπογράφηκε στη Χάγη στις 21 εκεµβρίου 1988, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία Πράσινου Ακρωτηρίου - Κάτω Χωρών» συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Πορτογαλικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που έγινε στη Λισαβόνα στις 9 Μαρτίου 2004, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία Πράσινου Ακρωτηρίου - Πορτογαλίας» συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής ηµοκρατίας της Ρουµανίας και της κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 31 Αυγούστου 1983, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία Πράσινου Ακρωτηρίου Ρουµανίας» συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που υπογράφηκε στη Μαδρίτη στις 19 Σεπτεµβρίου 2002, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία Πράσινου Ακρωτηρίου - Ισπανίας» συµφωνία αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της κυβέρνησης της ηµοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου που υπογράφηκε στο EL 12 EL

14 Praia στις 9 Ιανουαρίου 2007, αναφερόµενη στο παράρτηµα 2 ως «συµφωνία Πράσινου Ακρωτηρίου ΗΒ» (β) Συµφωνίες και άλλες συµβατικές ρυθµίσεις αεροπορικών µεταφορών που έχουν µονογραφηθεί ή υπογραφεί µεταξύ του Ισραήλ και κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας συµφωνίας, δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ ούτε εφαρµόζονται προσωρινά EL 13 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Κατάλογος των άρθρων των συµφωνιών που παρατίθενται στο παράρτηµα 1 και αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας συµφωνίας (α) Καθορισµός: Άρθρο 3 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Βελγίου, Άρθρο 3 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Γερµανίας, Άρθρο 4 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ιταλίας, Άρθρο 3 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Κάτω Χωρών, Άρθρο 3 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ρουµανίας, Άρθρο 3 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ισπανίας. (β) Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισµός των αδειών εκµετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως: Άρθρο 5 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Βελγίου, Άρθρα 3 και 4 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Γερµανίας, Άρθρα 4 και 5 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ιταλίας, Άρθρα 3 και 4 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Κάτω Χωρών, Άρθρο 4 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ρουµανίας, Άρθρο 4 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ισπανίας. (γ) Ασφάλεια πτήσεων: Άρθρο 12 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Γερµανίας, Άρθρο 10 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ιταλίας, Άρθρο 15 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Πορτογαλίας, Άρθρο 9 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ρουµανίας, Άρθρο 13 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ισπανίας. (δ) Φορολόγηση αεροπορικών καυσίµων: Άρθρο 10 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Βελγίου, Άρθρο 6 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Γερµανίας, EL 14 EL

16 Άρθρο 6 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ιταλίας, Άρθρο 6 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Κάτω Χωρών, Άρθρο 11 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ρουµανίας, Άρθρο 5 της συµφωνίας Πράσινου Ακρωτηρίου Ισπανίας. EL 15 EL

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κατάλογος άλλων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συµφωνίας (α) ηµοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο) (β) Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο) (γ) Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο) (δ) Ελβετική Συνοµοσπονδία (βάσει της συµφωνίας αεροπορικών µεταφορών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας). EL 16 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.6.2013 COM(2013) 424 final 2013/0197 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2012 (OR. en) 8179/12 Διοργανικός φάκελος : 2012/0014 (NLE) AVIATION 55 RELEX 282 MACAO 4 OC 175 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final 2015/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 07.1.2005 COM(2004)864 τελικό 2004/0290 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί σύναψης πρωτοκόλλου με το οποίο τροποποιείται η συμφωνία για τις θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

7419/16 IKS/ech DGC 2A

7419/16 IKS/ech DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016 (OR. en) 7419/16 Διοργανικός φάκελος : 2016/0041 (NLE) COEST 80 ELARG 31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Πρωτόκολλο της Συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0185 (NLE) 11637/17 ADD 1 COEST 213 ELARG 61 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 201 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Λιβάνου όσον αφορά τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2015 COM(2015) 431 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0179 (NLE) 11598/17 ADD 1 VISA 296 COLAC 64 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12388/17 Διοργανικός φάκελος : 2017/0170 (NLE) VISA 354 COLAC 83 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11926/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0196 (NLE) RECH 290 MED 67 AGRI 449 MIGR 163 RELEX 726 EG 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 204 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 204/0283 (NLE) 3888/4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: CH 29 SOC 669 MI 738 ETS 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2014 C(2014) 2727 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.4.2014 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε(2010)1620 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2004 COM(2004) 266 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Εταιρικής Σχέσεως και Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6829/16 COEST 59 ELARG 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 72 final - Annex. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0034 (NLE) 6318/18 ADD 1 RECH 48 MED 2 AGRI 90 MIGR 19 RELEX 140 MA 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2010 COM(2010)410 τελικό 2010/0222 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οµοσπονδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12097/15 Διοργανικός φάκελος: 2015/0197 (NLE) VISA 307 COLAC 96 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0200 (NLE) 11683/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: RECH 275 MED 58 AGRI 425 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0197 (NLE) 11673/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: RECH 270 MED 54 AGRI 420 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12094/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 499 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0229 (NLE) 12039/17 EF 186 ECOFIN 712 SURE 32 SERVICES 21 USA 42 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 360 τελικό 2011/0157 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υπογραφή και τη σύναψη της νοµισµατικής συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 398 final 2017/0176 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2014 COM(2014) 373 final 2014/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2018 COM(2018) 308 final 2018/0155 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2012 (OR. en) EUCO 81/12 CO EUR 6 POLGEN 77 INST 321 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εξέταση, από μια διάσκεψη αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2019 COM(2019) 27 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την προσωρινή εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0201 (NLE) 12047/15 ADD 1 VISA 289 COLAC 89 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final 2014/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ]

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.4.2010 COM(2010)154 τελικό 2010/0084 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] σχετικά µε τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Τροποποίηση των Συνθηκών - Πρωτόκολλο σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15484/11 PARLNAT 229 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αποστολέας : Αποδέκτης : Θέμα : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικά Κοινοβούλια Τροποποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2010 COM(2010) 426 τελικό 2010/0231 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/EEE/XPA/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/EEE/XPA/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, που εφεξής αποκαλείται «η Κοινότητα», και : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2013 COM(2013) 673 final 2013/0321 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2016 COM(2016) 563 final 2016/0293 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0062/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0062/2019 4.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 402 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0179 (NLE) 11598/17 VISA 296 COLAC 64 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.5.2017 COM(2017) 218 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0180 (NLE) 11599/17 VISA 297 COLAC 65 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 552 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2010 COM(2010) 544 τελικό 2010/0272 (COD) C7-0316/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.8.2018 COM(2018) 567 final 2018/0298 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ EEE/BG/RΟ/el 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5039/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENFOPOL 10 CT 7 REX 15 JAI

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.8.2010 COM(2010)420 τελικό 2010/0228 (NLE) C7-0400/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οµοσπονδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 7621/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας

Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6960/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2015 COM(2015) 434 final 2015/0195 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 205 (OR. en) 548/5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SCH-EVAL 6 SIRIS 7 COMIX 37 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 872 final 2013/0423 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα