ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.:13894 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στη Νάξο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 11 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 329/ απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2014 προκήρυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 1. Ειρήνη Καραμπίνη, Πρόεδρος 2. Μαρία Πολυκρέτη, Μέλος 3. Νικόλαος Μαχαιριώτης, Μέλος Η Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής: Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προχώρησε στην πλήρωση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, μία (1) θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή bobcat), δύο (2) θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων σκαπτικού φορτωτή (JCB), μία (1) θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (αποφρακτικού), μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγού (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), πέντε (5) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και μία (1) θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου). Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ αριθ. 21/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με την αριθ. 329/2014 απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συστάθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τα μέλη της επιτροπής, άκουσαν την πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά καθώς και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια. Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων διαπιστώθηκαν τα εξής: Α. Στον κωδικό θέσης 107, ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας έχουν υποβάλει αιτήσεις μεταξύ άλλων και οι κάτωθι: 1

2 1. Βασιλάκης Ανδρέας του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Μ και με αρ. πρωτ. αίτησης 11199/ Βασιλάκης Εμμανουήλ του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. ΑΖ και με αρ. πρωτ. αίτησης 11481/ Οι ανωτέρω είναι αδέλφια μέλη της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας και επιθυμούν και οι δύο να μοριοδοτηθούν με το δικαίωμα που προκύπτει από το νόμο ως τέκνα της ίδιας πατρικής πολύτεκνης οικογένειας. Όμως στην περίπτωση της ΣΟΧ1/2014 της οποίας αναπόσπαστο τμήμα είναι το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία και στο κεφάλαιο ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και στις Επισημάνσεις παράγραφος 3 αναφέρεται ότι: «Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.» Ως εκ τούτου και επειδή οι ανωτέρω εμπίπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στην ανωτέρω «Επισήμανση» η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικά προκειμένου να δηλώσουν ποιος εκ των δύο παραιτείται του δικαιώματος της μοριοδότησης ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Και οι δύο ανωτέρω δήλωσαν προφορικά ότι δεν παραιτούνται του δικαιώματος αυτού. Ως εκ τούτου η επιτροπή κρίνει τα εξής: Σύμφωνα με την παράγραφο 2 των ανωτέρω «Επισημάνσεων» του Παραρτήματος «Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων». Ο κ. Βασιλάκης Εμμανουήλ εμπίπτει στην περίπτωση αυτή αφού είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος (6 τέκνα) και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (4 τέκνα). Η ιδιότητα του πολύτεκνου είναι αυτή για την οποία τελικώς θα βαθμολογηθεί αφού είναι η προσφορότερη γι αυτόν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο κ. Βασιλάκης Ανδρέας έχει μόνο την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά). Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφασίζει, τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κριτήριο του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας να λάβει ο κ. Βασιλάκης Ανδρέας του Βασιλείου, δεδομένου ότι ο κ. Βασιλάκης Εμμανουήλ θα λάβει τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κριτήριο του πολύτεκνου που είναι και το προσφορότερο γι αυτόν. Β. Στον ίδιο κωδικό θέσης 107, ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας έχουν επίσης υποβάλει αιτήσεις μεταξύ άλλων και οι κάτωθι: 1. Μουστάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. Χ και με αρ. πρωτ. αίτησης 11671/ Μουστάκη Μαργαρίτη του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. Ρ και με αρ. πρωτ. αίτησης 11673/ Όπως και οι ανωτέρω είναι αδέλφια μέλη της ίδιας πολύτεκνης οικογένειας και επιθυμούν και οι δύο να μοριοδοτηθούν με το δικαίωμα που προκύπτει από το νόμο ως τέκνα της ίδιας πατρικής πολύτεκνης οικογένειας. Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικά προκειμένου να δηλώσουν ποιος εκ των δύο παραιτείται του δικαιώματος της μοριοδότησης ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Ο κ. Μουστάκης Νικόλαος υπέβαλε την από Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας αναφορικά με την αίτησή του για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2014) στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 2

3 Κατόπιν αυτών, τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κριτήριο του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας θα λάβει η κ. Μουστάκη Μαργαρίτα του Εμμανουήλ. Κατόπιν των ανωτέρω, ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνουν το σύνολο των υποψηφίων είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων είτε όχι) 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ( περιλαμβάνει όλους τους υποψήφιους που δεν πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η προκήρυξη π. χ. δεν έχουν πτυχίο ενώ απαιτείται από τη προκήρυξη, είναι εκτός ορίου ηλικίας κλπ συνεπώς αποκλείονται από τη διαδικασία) 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους και τα υπόλοιπα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ανεργίας, πολυτεκνίας κ.λ.π.) 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψήφιους που προτάσσονται) ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (3) 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2014. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 3

4 Υπηρεσία: Τεχνικών Έργων ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή bobcat) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. 1 1 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ ΣΑΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11705/ ΑΕ ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11767/ Χ

5 Υπηρεσία: Τεχνικών Έργων ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού φορτωτή JCB) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. 1 1 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11204/ Ν ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11370/ Ν ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11760/ Σ ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11767/ Χ

6 Υπηρεσία: Ύδρευσης Άρδευσης - Αποχέτευσης ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (αποφρακτικού) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. 1 1 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11880/ ΑΙ

7 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Φορτηγού (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. 1 1 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11775/ Φ ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 11854/ Π ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11911/ Χ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11928/ Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11929/ Χ

8 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. 1 1 ΜΙΣΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11623/ Χ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11775/ Φ ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 11854/ Π ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11911/ Χ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11928/ Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11929/ Χ

9 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 107 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Α/Α Α. Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α. Δ. Τ. 1 1 ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11155/ Π ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11199/ Μ ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 11263/ Ξ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 11268/ Ξ ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 11270/ ΑΑ ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 11287/ Χ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11305/ ΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ 11325/ ΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9 9 ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11335/ Π ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11337/ Κ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 11374/ ΑΒ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 11379/ Χ ΨΑΡΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 11427/ ΑΕ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11447/ Σ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11481/ ΑΖ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 11487/ ΑΙ ΣΕΡΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11496/ Σ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 11530/ Ξ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11519/ ΑΗ ΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11582/ ΑΒ ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 11589/ Ν ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11595/ ΑΗ ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 11618/ Ρ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 11625/ ΑΖ ΓΩΓΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11628/ Ρ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11630/ ΑΖ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 11631/ Χ ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11636/ Λ ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11647/ Λ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 11653/ Ξ ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 11660/ N ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11661/ ΑΙ

10 33 33 ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11663/ ΑΙ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11665/ ΑΖ ΜΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11666/ Ξ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11671/ Χ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11673/ Ρ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11714/ ΑΗ ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11718/ Χ ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11720/ ΑΕ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11722/ Λ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11742/ Ρ ΤΣΑΦΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 11744/ Ξ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11745/ ΑΒ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11751/ ΑΖ ΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 11755/ Ξ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 11759/ Ξ ΝΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11765/ ΑΑ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11771/ Ν ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11785/ Τ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11787/ Μ ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11799/ Χ ΠΟΝΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11807/ ΑΕ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11809/ ΑΗ ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11812/ ΑΒ ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11826/ Ρ ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11827/ Λ ΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 11866/ Χ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 11900/ ΑΙ ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11935/ Ν

11 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 108 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. 1 1 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11337/ Κ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11651/ Μ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11775/ Φ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11899/ ΑΒ ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11911/ Χ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11928/ Φ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11929/ Χ

12 Υπηρεσία: Τεχνικών Έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή bobcat) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 1 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (δεν αποδεικνύει την αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας μηχανοδηγούχειριστή) 12

13 Υπηρεσία: Τεχνικών Έργων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού φορτωτή JCB) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 2 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (δεν αποδεικνύει την αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας μηχανοδηγούχειριστή) 13

14 Υπηρεσία: Ύδρευσης Άρδευσης - Αποχέτευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (αποφρακτικού) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 1 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (δεν αποδεικνύει την αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας μηχανοδηγούχειριστή) 14

15 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Φορτηγού (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 1 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11239/ ΑΖ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (απόδειξη αντίστοιχης εμπειρίας, ΠΕΙ, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 2 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11775/ Φ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3 3 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 11854/ Π Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (δεν κατέθεσε τίτλο σπουδών και δεν αποδεικνύει την αντίστοιχη εμπειρία) 4 5 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11928/ Φ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11929/ Χ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ΠΕΙ) 15

16 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 1 ΜΙΣΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11623/ Χ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, ΠΕΙ) 2 2 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11775/ Φ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3 3 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 11854/ Π Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (δεν κατέθεσε τίτλο σπουδών και δεν αποδεικνύει την αντίστοιχη εμπειρία) 4 5 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11928/ Φ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11929/ Χ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ΠΕΙ) 16

17 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ.Ο.Χ 1/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 108 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 1 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11337/ Κ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (δεν κατέθεσε τίτλο σπουδών, άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, ΠΕΙ) 2 4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11899/ ΑΒ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ελλιπή δικαιολογητικά απόδειξης ημερομηνίας της αρχικής κτήσης της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας οδήγησης για ΠΕΙ) 3 7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11929/ Χ Δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ΠΕΙ) 17

18 Υπηρεσία: Τεχνικών Έργων ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή bobcat) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 3 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ ,00 18

19 Υπηρεσία: Τεχνικών Έργων ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού φορτωτή JCB) Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩNΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 3 ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν , ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ ,00 19

20 Υπηρεσία: Ύδρευσης Άρδευσης - Αποχέτευσης ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (αποφρακτικού) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 2 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ,00 20

21 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 105 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Φορτηγού (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 4 ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ ,00 21

22 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 4 ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ ,00 22

23 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΜΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 15 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ , ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρ , ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ , ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ , ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΑ ,00 23

24 Υπηρεσία: Καθαριότητας ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 108 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 4 ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ ,00 24

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αναφορικά με την υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, βεβαιώνει ότι: Στον κωδικό θέσης 102, ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή bobcat) υποβλήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις και συγκεκριμένα από τους: 1. Βαθρακοκοίλη Δημήτριο του Ιωάννη 2. Σαχά Μιχαήλ του Αντωνίου και 3. Γεραρδή Ελευθέριο του Σπυρίδωνα. Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, απορρίφθηκε η αίτηση του Βαθρακοκοίλη Δημητρίου του Ιωάννη, διότι δεν διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένα δεν αποδεικνύει την αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας μηχανοδηγού χειριστή. Σύμφωνα με την κατάταξη των υπολοίπων δύο υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων του νόμου, προηγείται ο Γεραρδής Ελευθέριος του Σπυρίδωνα με συνολική βαθμολογία 450,00 μονάδες. Ο ανωτέρω σύμφωνα με την αίτησή του, δηλώνει τον κωδικό θέσης 102 ως 2 η επιλογή, με 1 η επιλογή τον κωδικό θέσης 103, όπου και τελικώς επιλέγεται προς πρόσληψη. Κατόπιν αυτών, για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 102, ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή bobcat) επιλέγεται ο δεύτερος κατά σειρά κατάταξης, Σαχάς Μιχαήλ του Αντωνίου με συνολική βαθμολογία 580,40 μονάδες, για τον οποίο αίρεται το κώλυμα πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης αφού δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης αυτής. 25

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αναφορικά με την υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, βεβαιώνει ότι: Στον κωδικό θέσης 106, ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) υποβλήθηκαν έξι (6) αιτήσεις και συγκεκριμένα από τους: 1. Μισσίρη Δημήτριο του Ευαγγέλου 2. Μανδηλαρά Νικόλαο του Εμμανουήλ 3. Ματζαράκη Αθανάσιο του Ηλία 4. Κύλη Βασίλειο του Κων/νου 5. Πρωτονοτάριο Δημήτριο του Εμμανουήλ και 6. Παπαδόπουλο Νικόλαο του Αντωνίου. Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των: Μισσίρη Δημητρίου του Ευαγγέλου, Μανδηλαρά Νικολάου του Εμμανουήλ, Ματζαράκη Αθανασίου του Ηλία, Πρωτονοτάριου Δημητρίου του Εμμανουήλ και Παπαδόπουλου Νικολάου του Αντωνίου για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα απορριπτέων της παραπάνω αναφερομένης με κωδικό 106 θέσης. Από τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση στον κωδικό θέσης 106, κατατάσσεται μόνο ο Κύλης Βασίλειος του Κων/νου, με συνολική βαθμολογία 472,00 μονάδες. Ο ανωτέρω σύμφωνα με την αίτησή του, δηλώνει τον κωδικό θέσης 106 ως 2 η επιλογή, με 1 η επιλογή τον κωδικό θέσης 105, όπου και τελικώς επιλέγεται προς πρόσληψη. Κατόπιν αυτών, η θέση με κωδικό 106, ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) δεν πληρώνεται. 26

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αναφορικά με την υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, βεβαιώνει ότι: Στον κωδικό θέσης 108, ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) υποβλήθηκαν επτά (7) αιτήσεις και συγκεκριμένα από τους: 1. Μανωλά Γεώργιο του Χρήστου 2. Τσελέντη Ιάκωβο του Νικολάου 3. Μανδηλαρά Νικόλαο του Εμμανουήλ 4. Βασιλειάδη Πρόδρομο του Βασιλείου 5. Κύλη Βασίλειο του Κων/νου 6. Πρωτονοτάριο Δημήτριο του Εμμανουήλ και 7. Παπαδόπουλο Νικόλαο του Αντωνίου. Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των: Μανωλά Γεωργίου του Χρήστου, Βασιλειάδη Πρόδρομου του Βασιλείου και Παπαδόπουλου Νικολάου του Αντωνίου για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα απορριπτέων της παραπάνω αναφερομένης με κωδικό 108 θέσης. Σύμφωνα με την κατάταξη των λοιπών υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων του νόμου, προηγείται ο Κύλης Βασίλειος του Κων/νου με συνολική βαθμολογία 472,00 μονάδες. Ο ανωτέρω σύμφωνα με την αίτησή του, δηλώνει τον κωδικό θέσης 108 ως 3 η επιλογή, με 1 η επιλογή τον κωδικό θέσης 105, όπου και τελικώς επιλέγεται προς πρόσληψη. Κατόπιν αυτών, για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 108, ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) επιλέγεται ο δεύτερος κατά σειρά κατάταξης, Τσελέντης Ιάκωβος του Νικολάου με συνολική βαθμολογία 1.355,00 μονάδες. 27

28 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης Φορέας :ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία :ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας :ΝΑΞΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Διάρκεια Σύμβασης :ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102 Ειδικότητα :ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ BOBCAT) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΥ Χ ΟχιΟχι Β , , Οχι Β Οχι 450, ΣΑΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤ ΑΕ ΝαιΝαι , , Ναι 1 Ναι 580,

29 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης Φορέας :ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσία :ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έδρα Υπηρεσίας :ΝΑΞΟΣ Διάρκεια Σύμβασης :ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3 ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ Ν ΟχιΝαι Β , , Οχι Β Ναι 914, ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΣΠΥ Χ ΟχιΟχι Β , , Οχι Β Οχι 450, ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ Σ ΝαιΝαι , , Ναι 1 Ναι 1.147, ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ Ν ΝαιΝαι Γ , ,60 56 Ναι Γ Ναι 599,

30 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης Φορέας :ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσία :ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Έδρα Υπηρεσίας :ΝΑΞΟΣ Διάρκεια Σύμβασης :ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :104 Ειδικότητα :ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ ΑΙ ΝαιΝαι , ,00 0 Ναι 1 Ναι 300,

31 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης Φορέας :ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας :ΝΑΞΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Διάρκεια Σύμβασης :ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα :ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ Χ ΟχιΝαι Α , ,00 28 Οχι Α Ναι 472,

32 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης Φορέας :ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας :ΝΑΞΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Διάρκεια Σύμβασης :ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :106 Ειδικότητα :ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ Χ ΟχιΝαι Α , ,00 28 Οχι Α Ναι 472,

33 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης Φορέας :ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας :ΝΑΞΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Διάρκεια Σύμβασης :ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :107 Ειδικότητα :ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 15 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ ΑΖ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.508, ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΜΜ Ρ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.480, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ Μ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.450, ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ Λ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.355, ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΡ ΑΑ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.330, ΣΕΡΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚ Σ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.280, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ Χ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.155, ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΜΙΧ Ξ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.152, ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕ ΑΗ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.129, ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ Μ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.129, ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ Ξ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.100,

34 53 ΠΟΝΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ ΑΕ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.095, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕ Ρ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.073, ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ Λ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.070, ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ ΑΖ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.035, ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ ΑΒ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 1.030, ΜΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ Ξ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 976, ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ ΑΙ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 920, ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤ Χ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 905, ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ Ν ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 905, ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩ ΑΒ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 905, ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΜΙΧ Ξ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 845, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΖΑΧ ΑΙ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 845, ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ ΑΗ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 800, ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ ΑΙ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 800, ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΗΜ Ρ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 800, ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ Κ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 800, ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣ Ν ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 800,

35 1 ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩ Π ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 770, ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑ ΑΗ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 770, ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΥ Χ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 766, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑ Ξ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 730, ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ Ν ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 730, ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧ Ρ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 720, ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕ ΑΕ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 680, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ- ΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ ΑΗ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 680, ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙ ΑΖ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 620, ΨΑΡΡΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧ ΑΕ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 560, ΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡ Χ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 558, ΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑ Ξ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 505, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜ ΑΗ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 480, ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ Λ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 445, ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩ ΑΙ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 420, ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΑΝΤ ΑΖ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 270, ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ Χ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 203, ΓΩΓΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΑΘΑ Ρ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 65,

36 26 ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ ΑΖ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 0, ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ Λ ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 0, ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ Ν ΟχιΝαι ,00 Οχι 1 Ναι 0, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ Σ ΟχιΟχι ,00 Οχι 1 Οχι 1.250, ΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ ΑΒ ΟχιΟχι ,00 Οχι 1 Οχι 1.038, ΝΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ ΑΑ ΟχιΟχι ,00 Οχι 1 Οχι 800, ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ Π ΝαιΝαι ,00 Ναι 1 Ναι 880, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗ Χ ΝαιΝαι ,00 Ναι 1 Ναι 800, ΤΣΑΦΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΠΌ Ξ ΝαιΝαι ,00 Ναι 1 Ναι 643, ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕ Ξ ΝαιΝαι ,00 Ναι 1 Ναι 630, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤ ΑΙ ΝαιΝαι ,00 Ναι 1 Ναι 620, ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ ΑΒ ΝαιΝαι ,00 Ναι 1 Ναι 450, ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΝΙΚ Τ ΝαιΝαι ,00 Ναι 1 Ναι 408, ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤ Χ ΝαιΟχι ,00 Ναι 1 Οχι 780,

37 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης Φορέας :ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσία :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Έδρα Υπηρεσίας :ΝΑΞΟΣ Διάρκεια Σύμβασης :ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :108 Ειδικότητα :ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ανακοίνωση : Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2014 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 5 ΚΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ Χ ΟχιΝαι Α , ,00 28 Οχι Α Ναι 472, ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚ Μ ΟχιΝαι Β , , Οχι Β Ναι 1.355, ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ Φ ΟχιΝαι Γ , , Οχι Γ Ναι 1.054, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ Φ ΝαιΝαι , ,20 56 Ναι 1 Ναι 367,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 08.08.2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13561 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στη Νάξο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 206 ΔΗΜΟTIKH KOINΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 206 ΔΗΜΟTIKH KOINΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-05-2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 206 ΔΗΜΟTIKH KOINΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στη Νάξο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ:3/2017)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ:3/2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθηρό 24-01-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αριθμό Πρωτ.321 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ:3/2017) Στο Ανθηρό και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ Συκούριο, 17/01/2018 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Αριθμ. πρωτ.:20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Στο Συκούριο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 4 Μαΐου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ.πρωτ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Πληροφορίες:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 4 Μαΐου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ.πρωτ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Πληροφορίες: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 4 Μαΐου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ.πρωτ. 2035 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Πληροφορίες: 2524350111 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Μορφοβούνι, 30-08-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Στο Μορφοβούνι και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Φορέας : ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : 1/2015 Έδρα Υπηρεσίας : ΣΙΝ ΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (10 ) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (10 ) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) Φορέας : Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ Υπηρεσία :ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Έδρα Υπηρεσίας : 2ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Διάρκεια Σύμβασης :( 8 ) ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. πρωτ.:406/08-08-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜOΣ 66 Στην Καρδίτσα σήμερα 08 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 23 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚ Ρ Οχι Οχι , , Οχι 1 Οχι 1.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 23 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚ Ρ Οχι Οχι , , Οχι 1 Οχι 1. Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ.: 2/2013 Έδρα Υπηρεσίας : ΣΙΝΔΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΧΩΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Διάρκεια Σύμβασης : 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ Συκούριο, 11/01/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ Συκούριο, 11/01/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ Συκούριο, 11/01/2017 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Αριθμ. πρωτ.:2/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο Συκούριο και στη ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ν.Π.I.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2018 Στον Αστακό και στα γραφεία της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 Ειδικότητα : ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 Ειδικότητα : ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 3/2015 Έδρα Υπηρεσίας : Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ:2/2017)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ:2/2017) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθηρό 2-02-2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αριθμό Πρωτ.457 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 20/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ.πρωτ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Πληροφορίες:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 20/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ.πρωτ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Πληροφορίες: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 2/9/218 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ.πρωτ. 3641 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΤΙΟΥ Πληροφορίες: 252435111 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο Παρανέστι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107 Ειδικότητα : ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ. (4 ή 5) (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9)

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 107 Ειδικότητα : ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ. (4 ή 5) (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) Φορέας:ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΚΕΦΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 2/2016 Έδρα Υπηρεσίας :Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το Τζανάκη Ιωάννη γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το Τζανάκη Ιωάννη γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΡΑΝΙ 03/08/2016 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13280 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2016 Στο Γεράνι

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5611/

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5611/ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.14 12:46:59 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΚ18ΩΨΙ-67Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜOΣ 51

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜOΣ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. πρωτ.:297/28-06-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜOΣ 51 Στην Καρδίτσα σήμερα 28 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ Συκούριο, 24/12/2015 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Αριθµ. πρωτ.:746 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στο Συκούριο και στη ΕΥΑ Τεµπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2016 KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2016 KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2016 KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός, 12.10.2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11092 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1) (2) (3) 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ειδικότητα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1) (2) (3) 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Φορέας : ΔΟΚΟΙΠΠ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΝΠΔΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2017 Έδρα Υπηρεσίας : ΧΑΝΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 1/2015)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 1/2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟ: 1/201) Στο Κ. Νευροκόπι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ Ιωάννινα, 08-11-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 18, Τηλ&Φαξ:2651025008 Αριθµ. πρωτ.: 4545 45 333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ e-mail:peaki@otenet

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 3/2015 Έδρα Υπηρεσίας : Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 8 ΜΗΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102. Ειδικότητα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

: 8 ΜΗΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102. Ειδικότητα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Α.Μ. Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Σ.Ο.Χ. :2/2013 Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 16-06-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 13883 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014 Στο Γεράνι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101. Ειδικότητα : ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101. Ειδικότητα : ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Φορέας : ΟΠΑΚΜ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΝΠΔΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2015 Έδρα Υπηρεσίας : ΙΘΑΚΗΣ 12 ΓΕΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 2/2016

Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 2/2016 Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : Δομές ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Παιδικοί Σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου Έδρα Υπηρεσίας : ΧΑΛΑΝΔΡΙ Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κα. Παπαδηµητρίου ήµητρα, γραµµατέα της επιτροπής που ορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση του ηµάρχου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κα. Παπαδηµητρίου ήµητρα, γραµµατέα της επιτροπής που ορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση του ηµάρχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 24/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 17891 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02.03.2017 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 009 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 009 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Φορέας : E.T.A.A. Υπηρεσία : Ανθρώπινου υναµικού Έδρα Υπηρεσίας : Μάρνη 22 ιάρκεια Σύµβασης : 8 µήνες ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κομοτηνή 20-09-2016 ΝΟΜOΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. Πρωτ: 2474 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Τηλ.: FAX: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Φορέας :ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2018 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 1 από 14

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 1 από 14 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 108

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 108 Φορέας : "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" Υπηρεσία :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Έδρα Υπηρεσίας : ΚΑΒΑΛΑ Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ Ταχ. Διευθυνση: Ευζώνων 1 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr Ασβεστοχώρι 10/12/2015 Α.Π.4222 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ :ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΩΝΚΑΙ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 15/9/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. πρωτ.:7851 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Φορέας : ΥΠ.ΠΟ.Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : /206 58/2-02-6 Έδρα Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Φορέας : "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση Υπηρεσία :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΚΑΒΑΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΚΑΠΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 ΚΡΙΤΗΡΙΑ. (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΚΑΠΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 ΚΡΙΤΗΡΙΑ. (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Φορέας :ΝΠ ΚΑΠΗ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΚΑΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. : 1/2018 Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 16 ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΑ357305 Οχι Οχι 1 15 4 7,95 27 800 0 200 0 0 0 0 318,00 189 0 0 Οχι 1 Οχι 1.507,00 30 ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ004552 Οχι Οχι 1 28 5 1 7,81 15 800 0 250 0 30 0 0 312,40 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε µήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) 33 Φορέας : Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-9ΗΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 200. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-9ΗΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 200. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 2046/ ΣΜΕ 4/2015 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Θέμα : Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της Ανακοίνωσης με αριθμ. πρωτ. 2046/ ΣΜΕ 4/2015 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Δ/νση : Μεσσηνίας & Δαμασκηνού Τ.Κ 16342 Ηλιούπολη Τήλ. 2109922899-2109944001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 106. Ειδικότητα : ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 106. Ειδικότητα : ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105

ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου Γεν. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Αθήνα, 18.10.2018 Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας Αρ. Πρωτ.: 44190 Πληροφ.: Κ. Μιχαλοπούλου Β. Μπιτσοπούλου Τηλ. : 210-8392047 210-8392094 Απόφαση Διευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 114 Ειδικότητα : ΦΥΛΑΚΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 114 Ειδικότητα : ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧ." ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" Υπηρεσία : ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΝΠΙ ) Έδρα Υπηρεσίας : ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 ιάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλόννησος, 3/02/2015. Αριθμ. Πρωτ.: 90 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Αλόννησος, 3/02/2015. Αριθμ. Πρωτ.: 90 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2016 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103- Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (ΘΕΣΗ 1) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2016 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103- Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (ΘΕΣΗ 1) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103- Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (ΘΕΣΗ 1) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας : ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Υπηρεσία : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΚΑΛΧΟΥ 48-50 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Δημήτριος: 30-01-2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΤΜΗΜΑ: Πολιτισμού Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (πρόεδρος επιτροπής) 2. ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (γραμματέας και μέλος) 3. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (μέλος)

1. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (πρόεδρος επιτροπής) 2. ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (γραμματέας και μέλος) 3. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (μέλος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δράμα, 23-12-2016 Αριθμ. Πρωτ.-4658- ΘΕΜΑ: Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5610/

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5610/ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.14 12:49:48 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΑΥΨΩΨΙ-Ζ0Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜ ΑΝΔΡΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Έδρα Υπηρεσίας : ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ

Ανακοίνωση : Υπηρεσία : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Έδρα Υπηρεσίας : ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-ΑΝΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 201. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-ΑΝΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 201. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΦΥΛΑΚΩΝ -ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104

ΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ YΕ ΦΥΛΑΚΩΝ -ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 Φορέας : Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου Υπηρεσία : Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Έδρα Υπηρεσίας : Κόρινθος Διάρκεια Σύμβασης : από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (πρίν της 31-12-2019)και έως 24 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 1/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 20-12-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ. Πρωτ.:2026 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Ταχ. Δ/νση : Όχι 34, ΣΙΝΔΟΣ Τηλέφωνο & FAX : 2310 797175

Διαβάστε περισσότερα

51 ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ Οχι Οχι 735,00 1

51 ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ Οχι Οχι 735,00 1 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ αριθμ. Σ.Ο.Χ: 2/2017 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44, Τ.Κ 162 33 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Φορέας :ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ανακοίνωση : ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ.19003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" Υπηρεσία : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Ο

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 04/2015 Αρ.πρωτ.: 2133 Ημερ.:19-10-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 04/2015 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της υπ αριθ. 871/05-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

(1) ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου 1 από 1

(1) ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου 1 από 1 Φορέας : ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Υπ' αριθµ.. : 1/2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ιάρκεια Σύµβασης : 3 ΜΗΝΕΣ Ειδικότητα : ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (8) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:15200 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 με ΑΔΑ:ΩΜΨΤΩΚΗ-ΨΣΧ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασβεστοχώρι 08/07/2016 Α.Π. 1650

Ασβεστοχώρι 08/07/2016 Α.Π. 1650 Ασβεστοχώρι 08/07/2016 Α.Π. 1650 Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή εισαγωγή και διαχείριση των αρχείων Excel θα πρέπει να τηρηθούν οι παρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή εισαγωγή και διαχείριση των αρχείων Excel θα πρέπει να τηρηθούν οι παρα ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή εισαγωγή και διαχείριση των αρχείων Excel θα πρέπει να τηρηθούν οι παρα Κατεβάστε το σωστό αρχείο στον Η/Υ σας : είναι άλλο για εποχικό προσωπικό (ΣΟΧ) ή για μίσθωση έρ αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ. (αριθμ. ανήλικων ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ. (αριθμ. ανήλικων ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠ.:1995/04-06-2014 ΘΕΣΗ 101 Α.Α. Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : ΚΗ ΕΠΚΑ Έδρα Υπηρεσίας : ΣΕΡΡΕΣ (ΓΡ. ΡΑΚΙΤΖΗ 10-12) Διάρκεια Σύμβασης : 4 ΜΗΝΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 275 ΑΠΟ ΤΟ 11 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 275 ΑΠΟ ΤΟ 11 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2018. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΑΠΟΦΑΣΗ 275 ΑΠΟ ΤΟ 11 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30-08-2018 ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2018. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αλόννησος, 20/07/2015. Αριθμ. Πρωτ.: 590 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Αλόννησος, 20/07/2015. Αριθμ. Πρωτ.: 590 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. Φορέας : ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υπηρεσία : /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Έδρα Υπηρεσίας : ήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης ιάρκεια Σύµβασης : 8 Μήνες ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.. 164/2004

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κα. Παπαδηµητρίου ήµητρα, γραµµατέα της επιτροπής που ορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση του ηµάρχου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κα. Παπαδηµητρίου ήµητρα, γραµµατέα της επιτροπής που ορίστηκε µε την παραπάνω απόφαση του ηµάρχου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Μακρυχώρι04/04/2016 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. πρωτ.:2728 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφ. 09/2015 Περίληψη: Παρόντες Σύμβουλοι: Απόντες Σύμβουλοι: Θέμα: αναπληρωτές 1. άρθρου 26 Ν.4024/2011. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.

Αρ. Απόφ. 09/2015 Περίληψη: Παρόντες Σύμβουλοι: Απόντες Σύμβουλοι:  Θέμα: αναπληρωτές 1. άρθρου 26 Ν.4024/2011. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 13 ης Ιανουαρίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 100 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 100 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ.19003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 100 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡ ΕΣΙΑ (20%) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -- ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΙΜΟΝΑ -- ΤΟΛΙΑΣ ΜΙΧΗΛ --

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡ ΕΣΙΑ (20%) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -- ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΙΜΟΝΑ -- ΤΟΛΙΑΣ ΜΙΧΗΛ -- ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Διεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Τηλ:608-888 Fax:608-8 E- mail: vanastasiou@livadia.gr ΛΙΒΑΔΕΙΑ: 8 / 0 / 06 Αρ.Πρωτ: 67 Προσωρινός πίνακας κατάταξης προκήρυξης Κ.Φ.Α. Σήμερα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 1/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 1/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: /06 Στο Κ. Νευροκόπ κα στο Δημοτκό Κατάστημα, σήμερα 8 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή εισαγωγή και διαχείριση των αρχείων Excel θα πρέπει να τηρηθούν οι παρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή εισαγωγή και διαχείριση των αρχείων Excel θα πρέπει να τηρηθούν οι παρα ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή εισαγωγή και διαχείριση των αρχείων Excel θα πρέπει να τηρηθούν οι παρα Κατεβάστε το σωστό αρχείο στον Η/Υ σας : είναι άλλο για εποχικό προσωπικό (ΣΟΧ) ή για μίσθωση έρ αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 100 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ A/Α ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. 1 2266/01-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 29/3 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 11843 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡ: ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 29/3 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 11843 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡ: ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 29/3 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡ. 11843 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡ: ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ.: 213 2007 186 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 Ειδικότητα : ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 Ειδικότητα : ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ sort ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΣΟΧ12/25/22/5/2017 ΖΩΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΖ737052 Ναι 1 12 0 Οχι Οχι 20 300 0 0 0 300 1 Ναι 600,00 1 ΣΟΧ12/4/16/5/2017 ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ814214 Ναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)(ΕΝΙΑΙΟΣ) Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΑ.Δ.Τ. 1 4669 ΑΔΑΜΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΝ ΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΛΥΜΑ 8 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟ ΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΟΙΚ ΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ριθμ. ανήλικων τέκνων) (αρ ΓΟ ΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΤΕ ΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Οινούσσες: 24-3-2011 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 07.04.2015 Αριθμ. Πρωτ. : 321. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 07.04.2015 Αριθμ. Πρωτ. : 321. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ. Παρών κατά την ανάρτηση ήταν και ο Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ. Παρών κατά την ανάρτηση ήταν και ο Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 - ΣΥΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 - ΣΥΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ sort sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΟΛΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚ297304 Οχι Ναι 1 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1920/ 22.01. 2018 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 1/2017 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1 ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 32090/20-12-2017 2 ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλόννησος, 4/07/2014. Αριθμ. Πρωτ.: 856 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Αλόννησος, 4/07/2014. Αριθμ. Πρωτ.: 856 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) Λευκίππου & Γαριτσίου Λάρισα Τ.Κ Τηλ , Fax

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) Λευκίππου & Γαριτσίου Λάρισα Τ.Κ Τηλ , Fax Λάρισα 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2671 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ) Λευκίππου & Γαριτσίου Λάρισα Τ.Κ 41335 Τηλ. 2410-663085, Fax. 2410-663085 ΠΡΑΚΤΙΚΟ N 1/2018 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 2/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΟΧ: 2/2016) ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΜΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΣ Κ. ΕΥΡΚΠΙΥ ΠΡΑΚΤΙΚ ΕΠΙΤΡΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩ ΠΙΑΚΩ ΠΡΣΛΗΨΗΣ ΕΠΧΙΑΚΥ ΠΡΣΩΠΙΚΥ (ΣΧ: 2/216 Στο Κ. ευροκόπι κ στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16 η οεμβρίου 216 ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κόρινθος, Αριθμ. Πρωτ: Φ15/02437

Αρχαία Κόρινθος, Αριθμ. Πρωτ: Φ15/02437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα