Herodotus Histories Book 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Herodotus Histories Book 1"

Transcript

1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman

2 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by Geoffrey D. Steadman revised July 01 All rights reserved. Subject to the exception immediately following, this book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publisher. The author has made an online version of this work available (via ) under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike.0 License. The terms of the license can be accessed at creativecommons.org. Accordingly, you are free to copy, alter, and distribute this work freely under the following conditions: (1) You must attribute the work to the author (but not in any way that suggests that the author endorses your alterations to the work). () You may not use this work for commercial purposes. () If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license as this one. The Greek text is the edition by Karl Hude, first published by Oxford University Press in ISBN-1: ISBN-10: Published by Geoffrey Steadman Cover Design: David Steadman Fonts: Times, GFS Porson, New Athena Unicode

3 Table of Contents Pages Preface..v-vi How to Use this Commentary vii Ionic Dialect..viii-ix Running Core Vocabulary...x-xv Abbreviations and Additional Readings...xvi Verb Synopses Alphabetized Core Vocabulary Histories Book I Introduction, Conflicting accounts of kidnapping (sections I.1-I.).-9 Rise and Fall of Croesus of Lydia (fl B.C.) Early kings of Lydia (I.7-I.).8-7 Gyges and Candales (I.7-I.14) Rise of the Lydian empire under Croesus (I.6-I.8) Solon and Croesus (I.9- I.) Adrastus and Atys, Croesus son (I.4- I.4).6-47 Croesus ambition toward Persia (I.46- I.).46- Croesus appeal to the Greeks (I.6- I.70) Pisistratus of Athens (I.9- I.64) Sparta and its neighbors (I.6- I.68) Croesus attack on Persia: fall of Sardis (I.71- I.9) Croesus on the pyre (I.86- I.91) Lydian geography and customs (I.9- I.94) Rise and Fall of Cyrus of Persia (fl. 9-9 B.C.) Early history of Persia (I.9- I.106) Birth and rise of Cyrus (I.107- I.10) Persian customs (I.11- I.140) Persian conquest of the Ionian Greeks (I.141- I.176) Cyrus conquest of Babylon (I.177- I.00) 19-1 Description of Babylon (I.179- I.18) Babylonian Customs (I.19- I.00) Cyrus attack on the Massagetae; death of Cyrus (I.01- I.16)...0-8

4

5 v Preface to the Series The aim of this commentary is to make Herodotus Histories Book I as accessible as possible to intermediate and advanced Greek readers so that they may experience the joy, insight, and lasting influence that comes from reading one of greatest works in classical antiquity in the original Greek. Each page of the commentary includes lines of Greek (half of a page from Hude s 1908 Oxford Classical Text) with all corresponding vocabulary and grammar notes below on the same page. The corresponding vocabulary includes all words occurring 14 or fewer times, arranged alphabetically. The bottom of each page is devoted to grammatical notes, which are organized according to line numbers. To complement the vocabulary within the commentary, I have added a Running Core Vocabulary List at the beginning of this commentary that includes all words occurring 1 or more times arranged in the order in which they first occur in the dialogue. An alphabetized form of this list can be found in the glossary. Together, this book has been designed in such a way that, once readers have reviewed and mastered the Running Core List, they will be able to rely solely on the Greek text and facing commentary and not need to turn a page or consult outside dictionaries as they read. The grammatical notes are designed to help beginning readers read the text, and so I have passed over detailed literary and philosophical explanations in favor of short, concise, and frequent entries that focus exclusively on grammar and morphology. The notes are intended to complement, not replace, an advanced level commentary, and so I encourage readers to consult some of the additional readings listed in the bibliography. Assuming that readers finish elementary Greek with varying levels of ability, I draw attention to subjunctive and optative constructions, identify unusual aorist and perfect forms, and in general explain aspects of the Greek that they should have encountered in first year study but perhaps forgotten. As a rule, I prefer to offer too much assistance rather than too little.

6 vi Print on Demand Books This volume is a self-published, print-on-demand (POD) book, and as such it gives its author distinct freedoms and limitations that are not found in traditional publications. After writing this commentary, I simply purchased an ISBN number (the owner is de facto the publisher) and submitted a digital copy for printing. The most significant limitation regarding a POD book is that it has not undergone extensive peer-review or general editing. This is a shortcoming that should make readers wary. The benefits of POD, however, outweigh the costs. This commentary and others in the series simply would not exist without POD. Since there is no traditional publisher acting as a middle man, there is no one to deny publication of this work because it is a financial gamble and may not be profitable for the publisher. In addition, since the production costs are so low and there is no standing inventory of unsold books, I am able to offer this book at a comparatively low price and even for free in digital form online. Finally, since this book is no more than a.pdf file waiting to be printed, I am able to make corrections and place a revised edition of a POD book for sale as often as I want. In this regard, we should liken PODs to software instead of traditional typeset books. Although the first edition of a POD may not be as polished as a traditional book, I am able to respond quickly to readers recommendations and criticisms and create an emended and augmented POD that is far superior to previous editions. Consider, therefore, what you hold in your hand as an inexpensive beta version of the commentary. If you would like to recommend changes to this volume or download a free.pdf copy, please see one of the addresses below. All criticisms are welcome. Lastly, this latest revision includes over 100 changes, both great and small, generously recommended by Alex Purves and her students. I am very grateful for their insights, and readers will benefit considerably from their attention to detail. Geoffrey D. Steadman Ph.D.

7 vii How to Use this Commentary Research shows that, as we learn how to read in a second language, a combination of reading and direct vocabulary instruction is statistically superior to reading alone. One of the purposes of this book is to encourage active acquisition of vocabulary. 1. Master the core vocabulary list as soon as possible. A. Develop a daily regimen for memorizing running vocabulary and forms before you begin reading. Begin with an intensive review of the running core list on the following pages and then turn to less frequent vocabulary words as you encounter them. B. If you have to consult the alphabetized core list as you read, either photocopy the list or print it from online and keep it by your book to avoid page-flipping. More importantly, place a dot or similar mark by all core words that you consult. As review progresses, devote extra effort on the words that accumulate marks. C. Download and use the core list flashcards available online (ppt or jpg). Research has shown that you must review new words at least seven to nine times before you are able to commit them to long term memory, and flashcards are particularly efficient at promoting repetition. Develop the habit of deleting flashcards that you have mastered. Focus your efforts on the remaining words.. Read actively and make lots of educated guesses One of the benefits of traditional dictionary work is that it gives readers an interval between the time they encounter a questionable word or form and the time they find the dictionary entry. That span of time often compels readers to make educated guesses and actively seek out understanding of the Greek. Despite the benefits of vocabulary lists, there is a risk that without that interval of time you will become complacent in your reading habits and treat the Greek as a puzzle to be decoded rather than a language to be learned. Your challenge, therefore, is to develop the habit of making an educated guess under your breath each time before you consult the facing vocabulary and grammar. If you guess correctly, the commentary will reaffirm your understanding of the Greek. If you answer incorrectly, you will become more aware of your weaknesses and therefore more capable of correcting them.. Reread a passage immediately after you have completed it. Repeated readings not only help you commit Greek to memory but also increase your ability to read the Greek as Greek. Always read the words out loud (or at least whisper them to yourself). While you may be inclined to translate the text into English as you reread, develop the habit of reading Greek as Greek. 4. Reread the most recent passage immediately before you begin a new one. This additional repetition will strengthen your ability to recognize vocabulary, forms, and syntax, bolster your confidence, and most importantly provide you with much-needed context as you begin the next selection in the text.

8 viii Major Differences between Ionic and Attic Greek Herodotus wrote in an Ionic dialect, and below is a summary of some of the differences that readers will encounter from the Attic dialect that they learned in elementary Greek. Many of these examples are taken from the first pages of Book Vowel Changes Attic Herodotus (Ionic) a. ᾱ à η after ε, ι, ρ πρᾶγµα πρῆγµα ἀγγελία ἀγγελίη b. ε à ει before ν, ρ, λ ξένος ξεῖνος, ἕνεκα εἵνεκα c. ο à ου before ν, ρ, λ µόνος µούνος ὄνοµα οὔνοµα d. ει à ηϊ βασιλεία βασιληίη στρατεία στρατηίη d. αυ or ου à ω οὖν ὦν ἑαυτοῦ ἑωυτοῦ. Consonant Changes a. ττ à σσ θάλαττα θάλασσα, τέτταρες τέσσερες b. π à κ in κοῦ, κοῖος etc. πῶς κῶς πότερος κότερος c. φ, θ, χ à π, τ, κ ἀφικνέοµαι ἀπικνέοµαι, αὖθις αὖτις δέχοµαι δέκοµαι. Changes in Declension Endings a. First Declension 1. masc. gen. sg. -ου à -εω Καµβύσου Καµβύσεω. gen. pl. -ων à -έων Περσῶν Περσέων. dat. pl. -αις à -ῃσι(ν) Πέρσαις Πέρσῃσι b. Second Declension 1. dat. pl. -οις à -οισι(ν) ἑκάστοις ἐκαστοισι c. Third Declension 1. endings are uncontracted βασιλεῖς βασιλέες βασιλῆ βασιλέα γένους γένεος

9 Major Differences between Ionic and Attic Greek ix 4. Changes in Verbs Attic Herodotus (Ionic) a. ε-augment sometimes omitted: ὥρµητο ὅρµητο ἠµείβετο ἀµείβετο b. uncontracted vowel stems: ὤν ἐών (pple εἰµί) ὄντες ἐόντες ἐδονεῖτο ἐδονέετο δοκεῖν δοκέειν c. rd pl. mid./pass. often changes: i. -νται à -αται τίθενται τιθέαται ii. -ντο à -ατο ἀφανίζοιντο ἀφανίζοίατο. Personal Pronouns a. 1 st person gen. sg. ἐµοῦ ἐµέο (ἐµεῦ) gen. pl. ἡµῶν ἐµέων b. nd person gen. sg. σοῦ σέο (σεῦ) dat. sg. σοί τοι gen. pl. ὑµῶν ὑµέων acc. pl. ὕµας ὑµέας c. rd person acc. sg. αὐτῷ, ῇ οἱ acc. sg. αὐτόν, ήν, ό µιν 6. Reflexive Pronoun nom. pl. αὐτοί, αί, ά σφεῖς gen.. pl. αὐτῶν σφέων dat. pl. αὐτοῖς, αῖς σφι, σφιν acc. pl. αὐτούς, άς, ά σφέας αυ à ωυ all forms ἐµαυτοῦ, ῆς, οῦ ἐµωυτοῦ, ῆς, οῦ σεαυτοῦ, ῆς, οῦ σεωυτοῦ, ῆς, οῦ ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ ἑωυτοῦ, ῆς, οῦ 7. Relative Pronoun Non-nominative forms are identical to the definite article (ὅς ἣ, τό; τοῦ, τῆς, τοῦ; τῷ, τῇ, τῷ ). ἐν ᾧ ἐν τῷ in which ὅν τόν whom adapted from Herodotus Book III S. Newmyer (Bryn Mawr, 1986)

10 x Running Core Vocabulary This is an running list of the core vocabulary (words occurring 1 or more times Herodotus Histories Book 1. To use this book properly, readers should learn the running core vocabulary as they read. Digital flashcards are available online. The number of occurrences of each word in Herodotus was tabulated with the help of Perseus Digital Library (perseus.tufts.edu). The numbers in the left column correspond to the page on which the word first occurs. αἴτιος, -η, -ον: culpable, responsible, blameworthy, 1 ἀλλήλους, -ας, -α: one another (non-nominative forms) 17 ἄλλος, -η, -ο: other, one...another, 171 ἄνθρωπος, ὁ: human being, human, man, 6 ἀπ-ικνέοµαι, ἀπίξοµαι, ἀπικόµην,, ἀπῖγµαι, : to come, arrive, 78 ἀπό: from, away from. (+ gen.), 74 ἀπο-δείκνυµι, -δέξω, -έδεξα, -δέδεχα, -δέδεγµαι -εδέχθην: demonstrate, exhibit, produce 0 ἅπας, ἅπασα, ἅπαν: every, quite all, 1 Ασσύριος, -η, -ον: Assyrian, 16 αὐτίκα: straightway, at once; presently, 17 γάρ: for, since, 47 γίνοµαι, γενήσοµαι, ἐγένοµην, γέγονα, γεγένηµαι, : come to be, become; happen, 1 δέ: but, and, on the other hand, 149 δή: indeed, surely, really, certainly, just, 44 διά: through (+ gen.) on account of, because of (+ acc.), 9 ἐάν: εἰ ἄν, if (contracted as ἤν), 10 ἐκ, ἐξ: out of, from (+ gen.), 164 Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ: Greek, 48 ἐν: in, on, among. (+ dat.), 6 ἐπί: near, at (+ gen.), to, toward (+ acc), near, at (dat.), 199 ἔργον, τό: work, task, deed, act, 4 ἐς: into, to, in regard to (+ acc.), 661 θάλασσα, ἡ: sea, καί: and, also, even, too, 1187 καλέω, καλέω, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκληµαι, ἐκλήθην: to call, summon, invite, 6 µακρός, -ή, -όν: long, far, distant, large, 17 µέγας, µεγάλη, µέγα: big, great, important, 107 µέν: on the one hand, 9 νῦν: now; as it is, 106 ὁ, ἡ, τό: the; he, she, it, 4017 ὅδε, ἥδε, τόδε: this, this here, 1 οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾤκηµαι, ᾠκήθην: to inhabit, dwell, live, 6 οὗτος, αὕτη, τοῦτο: this, these, 667 Πέρσης, -ου, ὁ: a Persian, 108 φηµί, ἐρέω, εἶπον, εἴρηκα, εἴρηµαι, ἐρρήθην: to say, claim, assert, 1 χρόνος, ὁ: time, 48 χώρη, ἡ: land, region, area, place, 46 χῶρος, ὁ: ground, place, land, 16 ὡς: as, thus, so, that; when, since, 8 αὐτός, -ή, -ό: -self; he, she, it; the same, 9 βασιλεύς, ὁ: a king, chief, 7 γυνή, γυναικός, ἡ: a woman, wife, 77 εἰµί, ἔσοµαι: to be, exist, 689

11 Running Core Vocabulary xi ἔρχοµαι, ἐλεύσοµαι, ἦλθον, ἐλήλυθα,, : to come or go, ἤ: or (either...or); than, 69 ἡµέρη, ἡ: day, daylight, dawn, θυγάτηρ, ἡ: a daughter, 1 ἵστηµι, στήσω, ἔστησα, ἓστηκα, ἕσταµαι, ἐστάθην: make stand, set up, stop, establish, 1 κατά: down from (+ gen.), down (along); concerning (+ acc.), 10 λέγω, λέξω, ἔλεξα, εἴλοχα, λέλεγµαι, ἐλέχθην: to say, speak, (fut. is often ἐρέω) 19 µάλιστα: most of all; certainly, especially, νηῦς, νηός, ἡ: a ship, boat, 19 οἱ: to or for him(self), her(self), it(self); dat. sg., equivalent to αὐτῷ, ῇ (acc. µιν) 118? ὅς, ἥ, ὅ: who, which, that, 6 οὔνοµα, -ατος, τό: name, 48 πᾶς, πᾶσα, πᾶν: every, all, the whole, 4 πολύς, πολλά, πολύ: much, many, 107 σφεῖς, σφέων, σφέας, σφι (σφίσι): they, equivalent to αὐτοὺς, -άς ἄν: modal adv., 78 4 ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἦργµαι, ἢρχθην: to begin; to rule, be leader of, 48 4 δεύτερος, -η, -ον: second, 4 4 εἵνεκα: for the sake or because of, for (+ preceding gen.), 1 4 ἐνθεῦτεν: hence, thence; thereupon (Att. ἐντεῦθεν ), 19 4 ἔχω, ἕξω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἔσχηµαι, : to have, hold, possess; be able; be disposed, µετά: with (+ gen.); after (+ acc.), 7 4 ὁρµάω, ὁρµήσω, ὥρµησα,, ὥρµηµαι, ὡρµήθην: to set out, begin; set in motion, urge, 1 4 οὐ, οὐκ, οὐχ: not, 6 4 οὕτως: in this way, thus, so, 8 4 πέµπω, πέµψω, ἔπεµψα, πέποµφα, πέπεµµαι, ἐπέµφθην: to send, conduct, convey, 44 4 πλέων, πλέον: more, greater, larger, 1 4 ποταµός, ὁ: river, stream 7 4 πρός: to, towards (+ acc.), near, in addition to (+ dat.), πρῶτος, -η, -ον: first, earliest 6 4 τίς, τί (τις, τι): who? which?; anyone, something, 94 ἄγγελος, ὁ: messenger, envoy 17 ἀκούω, ἀκούσοµαι, ἤκουσα, ἀκήκοα,, ἠκούσθην: to hear, listen to, Ἀργεῖος, -η, -ον: Argive, of or from Argos (Greece), 1 βούλοµαι, βουλήσοµαι,,, βεβούληµαι, ἐβουλήθην: to wish, be willing, desire, 4 δίδωµι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδοµαι, ἐδόθην: to give, offer, grant, provide, 7 δίκη, ἡ: justice, reparation, penalty; lawsuit, trial, 1 δοκέω, δόξω, ἔδοξα, δεδόκηκα, δέδογµαι, ἐδοκήθην: to seem, seem best, think, imagine, ἐθέλω (θέλω), ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα,, : to be willing, wish, desire, ἐκ-δίδωµι, -δώσω, -έδωκα, -δέδωκα, -δέδοµαι, -εδόθην: to give up, surrender, render, 1 ἐκεῖνος, -η, -ον: that, those, 1 κῆρυξ, κήρυκος ὁ: messenger, herald; auctioneer, 1 ὅτι: that; because, 8 οὐ-δέ: and not, but not, nor, not even, 6 παρά: from, at, to the side of (+ gen., dat., acc.), 67 6 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ: a man; husband 9 6 Ἀσίη, ἡ: Asia, 9 6 ἔθνος, -εος, τό: race, people, tribe, 6 εἰ: if, whether, 78 6 λόγος, ὁ: word, speech, discourse, argument, 61 6 µή: not, lest, 9

12 xii Running Core Vocabulary 6 µηδ-είς, µηδ-εµία, µηδ-έν: no one, nothing, 0 6 µοῦνος, -η, -ον: alone, only, solitary, 6 6 νοµίζω, νοµιῶ, ἐνόµισα, νενόµικα, νενόµισµαι, ἐνοµίσθην: believe, consider, deem, hold 7 6 ὅστις, ἥτις, ὅ τι: whoever, whichever, whatever, 6 6 οὐδ-είς, οὐδε-µία, οὐδ-έν: no one, nothing, 78 6 ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίηµαι, ἐποιήθην: to do, make; mid. consider, 19 6 πρότερος, -η, -ον: before, in front of; earlier, στρατεύω, στρατεύσω, ἐστράτευσα: to wage war, campaign against, 4 7 ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγµαι, ἤχθην: to lead, to bring, to carry, to convey, 8 7 ἀλλά: but, 76 7 ἀρχή, ἡ: a beginning; rule, office, 8 7 ἄστυ, τὸ: a city, town, 6 7 ἐγώ: I, ἐπεί: when, after, since, because (also ἐπείτε, ἐπειδή) 60 7 ἐρέω: will say, will speak, will mention (fut. of λέγω, pf. εἴρηµαι) 0 7 εὑρίσκω, εὑρήσω, εὗρον, ηὕρηκα, ηὕρηµαι, ηὑρέθην: to find, discover, devise, invent, 0 7 µανθάνω, µαθήσοµαι, ἔµαθον, µεµάθηκα,, : to learn, understand, 4 7 οἶδα: to know (pf. with pres. sense), 7 ὅµοιος, -η, -ον: like, resembling, similar; adv likewise, 1 7 περί: around, about, concerning (+ gen., dat., acc.), 67 8 Αἰολεύς, -έος, ὁ: Aeolian, 1 8 Ἀλυάττης, ὁ: Alyattes, 8 ἀµφότερος, -η, -ον: each of two, both, 18 8 κατα-στρέφω, -στρέψω, -έστρεψα -έστραµµαι -εστράφθην: upset, overturn; mid subdue 8 Λακεδαιµόνιος, -η, -ον: Lacedaemonian, Spartan, 1 8 παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 19 8 ῥέω, ῥυήσοµαι, ἐρρύην, ἐρρύηκα,, : to flow, run, stream, 18 8 φίλος, -η, -ον: dear, beloved; subst. friend, kin, 1 9 βασιλεύω, βασιλεύσω, ἐβασίλευσα: to rule, be king, 9 ἔτος, -εως, τό: a year, 4 9 Ἴωνες, οἱ: Ionian, 60 9 Ἰωνίη, ἡ: Ionia, 1 9 πέντε: five, 16 9 πόλις, ἡ: a city, 78 9 Σάρδις, ίων, αἱ: Sardis, capital city of Lydia, ἅµα: at once, at the same time; along with (+ dat.), 1 10 εἶπον: said, spoke (aor. λέγω, φηµί), 1 10 ἐµός, -ή, -όν: my, mine, 7 10 θηέοµαι, θεήσοµαι, ἐθηησάµην: to see, watch, look at; consider (Att. θεάοµαι), 1 10 κακός, -ή, -όν: bad, base, cowardly, evil, 6 10 καλός, -ή, -όν: beautiful, fair, noble, fine, κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσµαι, ἐκελεύσθην: to bid, order, exhort, 9 10 ὅκως: how, in what way; in order that, that, 6 10 πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισµαι, ἐπείσθην: persuade, trust; mid. obey, 7 10 περί: around, about, concerning (+ gen., dat., acc.), πρῆγµα, τό: deed, act; matter, affair, trouble, 9 10 σύ: you, τοιόσδε, -άδε, -όνδε: such, 10 τυγχάνω, τεύξοµαι, ἔτυχον, τετύχηκα,, : to chance upon, get; meet with; happen, 1 10 ὥστε: so that, that, so as to, 11 ἀµείβοµαι, ἀµείψοµαι, ἠµειψάµην: to answer, make return; exchange,

13 Running Core Vocabulary xiii 11 δέω (δέοµαι), δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέηµαι, ἐδεήθην: to lack; mid. want, need, ask 0 11 εἷς, µία, ἕν: one, single, alone, 4 11 ἕκαστος, -η, -ον: each, every one, 9 11 ἐπεάν: whenever, 1 11 ἑωυτοῦ, -ῆς, -οῦ: himself, herself, itself, themselves, 1 11 κεῖµαι, κείσοµαι: to lie (down); be assigned, be established (often equiv. to pass. τίθηµι) ὁράω, ὄψοµαι, εἶδον, ἑώρακα, ὦµµαι, ὤφθην: to see, look, behold, 11 πάρ-ειµι, -έσοµαι: to be near, be present, be at hand, 8 11 πειράοµαι, πειρήσοµαι, ἐπειρησάµην,, πεπείρηµαι, ἐπειρήθην: attempt, make trial of 1 11 τίθηµι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειµαι, ἐτέθην: to set, put, place, arrange, 11 τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτο: such, 11 ὑπό: by, because of, from (+ gen.), under (+ dat.), 74 1 Γύγης, ὁ: Gyges, 1 εἶµι: will go, will come, (fut. of ἔρχοµαι,) 8 1 Λυδός, -ή, -όν: Lydian, of Lydia, 86 1 οὔ-τε: and not, neither...nor, 4 1 τάχιστος, -η, -ον: very fast; τάχιστα, very quickly, 6 1 τότε: at that time, then, 6 1 φέρω, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγµαι, ἠνέχθην: to bear, carry, bring, convey, 4 1 χωρέω, χωρήσω, ἐχώρησα, κεχώρηκα,, : to go, come; have room for, 49 1 ἀπ-όλλυµι, -ὀλῶ, -ώλεσα, -ολώλεκα,, : to lose, destroy, kill, ruin, 1 1 βασιληίη, -ης, ἡ: kingship, rule; kingdom 1 1 βουλεύω, -σω, -σα, βεβούλευκα, βεβούλευµαι, ἐβουλεύθην: deliberate, take counsel, 18 1 δεῖ: it is necessary, must, ought; it is right, (+ inf.), 18 1 εἶδον: saw, beheld, (aor. of ὁράω) 41 1 γε: at least, at any rate; indeed, 7 1 ὁδός, ἡ: road, way, path, journey, 14 αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρηµαι, ᾑρέθην: to seize, take; mid. choose, 6 14 ἐπ-ειρωτάω, -ἐρωτήσω, -ἠρόµην, -ἠρώτηκα, -ἠρώτηµαι, -ἠρωτήθην: ask, inquire of, πέρ: just; all, however, though, 4 14 τρόπος, ὁ: way, manner, course, direction, 0 1 βασιλεύω, βασιλεύσω, ἐβασίλευσα: to rule, be king, 1 Δελφοί, -ῶν, οἱ: Delphi; the Delphians 7 1 µέντοι: however, nevertheless; certainly, 1 1 ὀπίσω: backwards, back, back again, 18 1 ὅσος, -η, -ον: as much as, as many as; all who, all that, 4 1 πρίν: until, before, 0 1 Πυθίη, ἡ: Pythia, priestess of Apollo, 17 1 χρηστήριον, τό: an oracle, 16 βασιλήιος, -ον: royal, kingly, 16 ἔνθα: where; there, στρατίη, ἡ: an army, expedition, land force, 16 χράοµαι, χρήσοµαι, ἐχρησάµην,, κέχρηµαι, ἐχρήσθην: use, employ, engage in (dat.), 7 16 χράω, χρήσω, ἔχρησα,, κέχρηµαι, ἐχρήσθην: to proclaim or direct by oracle, χρύσεος, -η, -ον: golden, 16 χρυσός, ὁ: gold, ἔτος, -εως, τό: a year, 4 17 Μῆδος, ὁ: Mede, Median, 6 17 Σκύθης, ὁ: Scythian, 0 17 τε: and, both, γῆ, ἡ: earth, 6

14 xiv Running Core Vocabulary 18 δια-φθείρω, -φθερῶ, -έφθειρα, -έφθορα, -έφθαρµαι, -εφθάρην: to destroy, corrupt, kill, ἐάω, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἴαµαι, εἰάθην: to permit, allow, let be, suffer, 18 Μιλήσιος ή, όν: Milesian; ἡ Μιλησίη, Milesia, 18 οἰκίη, ἡ: a house, home, dwelling, πατήρ, ὁ: a father, 18 πόλεµος, ὁ: battle, fight, war, 4 19 ἔτι: still, besides, further, µάχοµαι, µαχέοµαι, ἐµαχεσάµην,, µεµάχηµαι, : to fight, contend, quarrel, dispute, 0 19 ὅµοιος, -η, -ον: like, resembling, similar; adv likewise, 1 19 οὐδαµός, -ή, -όν: not even one, no one, 1 19 πεδίον, τό: plain, flat land, 1 0 θεός, ὁ: a god, divinity, 0 νηός, ὁ: temple, 6 1 µέλλω: to be about to, to intend to, 18 1 ξεῖνος, ὁ: guest, foreigner, stranger, 16 1 πυνθάνοµαι, πεύσοµαι, ἐπυθόµην,--, πέπυσµαι,--: to learn by inquiry, learn by hearsay, 41 πλέω, πλεύσοµαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσµαι, ἐπλεύσθην: to sail, 16 χρῆµα, -ατος, τό: money, goods, 8 ὧδε: in this way, so, thus, 0 4 λαµβάνω, λήψοµαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴληµµαι, ἐλήφθην: to take, receive, catch, grasp, 0 4 µᾶλλον: more, rather, 0 4 µέσος, - η, -ον: middle, in the middle of, 16 4 µιν: him(self), her(self), it(self), one(self); acc. sg. equiv. to αὐτόν, ήν (dat. sg. see οἱ) 69 4 πλοῖον τό: ship, vessel, 1 4 ταχύς, εῖα, ύ: quick, swift, hastily, 0 4 ὦν: and so, then; at all events (Ion. for οὖν), 68 εὖ: well, 4 νόµος, ὁ: law, custom; tune, 1 τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύσησα, τετελεύτηκα,, :end, complete, finish; die, 0 6 ἀνά-θηµα, -ατος, τό: votive offering, 16 6 τεῖχος, -εος τό : wall, city-wall, 7 ἵππος, ὁ: a horse, 19 7 Κροῖσος, ὁ: Croesus, King of the Lydians, 16 7 ὦ: O! oh!, 9 8 ἵνα: in order that (+ subj.); where (+ ind.), 18 8 κάρτα: very, very much, strongly, 19 8 Λυδός, -ή, -όν: Lydian, of Lydia, 86 8 νῆσος, ἡ: an island, 19 8 παῖς, παιδός, ὁ, ἡ: a child, boy, girl; slave, 19 9 Κᾶρες, οἱ: Carians, 16 9 οἷος, -η, -ον: of what sort, as, 1 0 εἴροµαι, εἰρήσοµαι, ἠρόµην: to ask, enquire, question (usually aor., Att. pres. ἐρωτάω) 16 0 σός, -ή, -όν: your, yours, 41 1 ἀγαθός, -ή, -όν: good, brave, capable, 1 µάχη, ἡ: battle, fight, combat, 1 ἱρός, -ή, -όν: holy, divine; neuter noun temple (Att. ἱερός), 7 θύω, θύσω, ἔθυσα, τέθυκα, τέθυµαι, ἐτύθην: to sacrifice, 19 4 ἕτερος, -η, -ον: one of two, other, different, 7 4 φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασµαι, ἐφάνθην: show; mid. appear, seem 19 7 ὄνειρος, τό: a dream, 11 8 χείρ, χειρός, ἡ: hand, 1

15 Running Core Vocabulary xv 9 αὐτοῦ: at the very place, here, there, 49 9 ὄρος, -εος, τό: a mountain, hill, τῇ: here, there, γνώµη, ἡ: mind, opinion, intention, purpose, 0 4 νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκηµαι, ἐνικήθην: to conquer, defeat, win, 1 4 φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγµαι, ἐφυλάχθην: keep watch, guard 1 46 Ἀστυάγης, ὁ: Astyages, 6 46 Κῦρος, -εος, ὁ: Cyrus, 1 48 ἐνθαῦτα: here, hither, there, thither, then, (Att. ἐνταῦθἀ) 17 στρατός, τό: army, encamped army, φεύγω, φεύξοµαι, ἔφυγον, πέφευγα,, : to flee, escape; defend in court, 1 8 Πεισίστρατος, ὁ: Pisistratus, 4 9 κατ-ίστηµι, -στήσω, -έστησα, -έστηκα -έσταµαι -εστάθην: set down; appoint, establish ὀρύσσω, ὀρύξω, ὤρυξα, ὀρώρυκα, ὀρώρυγµαι, ὠρύχθην, : to dig, dig through, quarry 19 7 ἐν-τέλλοµαι,, ἐνετειλάµην,, ἐντέταλµαι, : to command, enjoin, ἄνω: up, above, Βαβυλώνιος, -η, -ον: Babylonian, 0 81 ταύτῃ: in this respect, in this way, so, thus, 16 8 ἀπ-ίστηµι, -στήσω, -έστησα, -έστηκα, -έσταµαι, -εστάθην: to make revolt; remove, 1 8 ἁλίσκοµαι, ἁλώσοµαι, ἑάλων, ἑάλωκα,, : to be taken, be caught, Ἅρπαγος, ὁ: Harpagus, 0 1 βου-κόλος, ὁ: cowherd, herdsman, Πακτύης, ὁ: Pactyes, Βαβυλών, ἡ: Babylon, ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα, ἐλήλακα, ἐλήλαµαι, ἠλάθην: to march, drive, set in motion, 7 1 Μασσαγέται, οἱ: Massagetae, 18

16 xvi Abbreviations abs. absolute acc. accusative act. active adj. adjective adv. adverb aor. aorist app. appositive comp. comparative dat. dative dep. deponent d.o. direct object f. feminine fut. future gen. genitive imp. imperative impf. imperfect imper. impersonal indic. indicative i.o. indirect object inf. infinitive inter. interrogative m. masculine n. neuter nom. nominative obj. object opt. optative pple. participle pass passive pf. perfect pl. plural plpf. pluperfect pred. predicate prep. preposition pres. present pron. pronoun reflex. reflexive rel. relative seq. sequence sg. singular subj. subject superl. superlative voc. vocative Additional Readings The Landmark Herodotus: The Histories (007) edited by Robert Strassler is arguably the best single volume available on Herodotus for its price. In addition to a vivid translation of the entire Histories, the book includes copious detailed maps and 1 short articles ( to 11 pages each) that introduce a lay audience to historical topics as diverse as the the Herodotus Egypt, Greek religious festivals, hoplite warfare, and Greek women. There is also a good bibliography for the general reader. The Cambridge Campanion to Herodotus (006) edited by Carolyn Dewald and John Marincola contains a series of 0 essays on the Histories that are somewhat longer than those found in the Landmark edition (about 1 pages each). The essays focus not only on relevant historical topics but on the literary qualities in Herodotus writing as well. Discourses on the First Book of Herodotus (199) by James Arieti offers a very thoughtful analysis of Book I aimed for the general reader. In roughly 40 short chapters of very readable prose, Arieti discusses each episode of Herodotus narrative sequentially, offering insights into the nuances of Herodotus Greek, the significance of particular passages, and the continuity of Herodotus thought. The book can be read in its entirety as an introduction to Book I or chapter by chapter as readers advance through the Greek.

17 The fox knows many things, but the hedgehog knows one great thing. - Archilochus To make the ancients speak, we must feed them with our own blood. -von Wilamowitz-Moellendorff

18 Herodotus Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. Περσέων μέν νυν οἱ λόγιοι Φοίνικας αἰτίους φασὶ γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ ἀπὸ τῆς Ἐρυθρῆς καλεομένης θαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν θάλασσαν, καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ νῦν οἰκέουσι, αὐτίκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιθέσθαι, ἀπαγινέοντας δὲ φορτία Αἰγύπτιά τε καὶ Ἀσσύρια τῇ τε ἄλλῃ [χωρῇ] ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς Ἄργος. τὸ δὲ Ἄργος τοῦτον τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χωρῇ Αἰγύπτιος, -η, -ον: Egyptian, 8 αἰτίη, ἡ: cause, responsibility, blame, 9 ἀ-κλεής, -ές: without fame, inglorious, 1 Αλικαρνησσεύς, -εος, ὁ: of Halicarnassus, ἀπαγινέω: lead away, carry off (ἀπάγω), 1 ἀπό-δεξις, -εος, ἡ: presentation, display, Ἄργος, -εος, τό: Argos (a Greek city), βάρβαρος, ὁ: foreigner, a non-greek, 10 διαφορή ἡ: difference, disagreement, quarrel Ἑλλάς, -άδος, ἡ: Greece, 8 ἐξίτηλος, -ον: forgotten, obliterated; fading, 1 ἐπι-τίθηµι: put on, set up; apply oneself to, 9 1 ἀπόδεξις ἥδε: the following is a presentation; as often, add the verb ἐστίν ὡς γένηται..γένηται: so that may become; purpose, with aor. subj. γίνοµαι τά γενόµενα: things having happened; aor. pple., neuter pl. subject of a rd sg. verb τὰ µὲν τὰ δὲ: some others ; in apposition to neuter pl. ἔργα Ἕλλησι βαρβάροισι: both are dat. of agent with pass. ἀποδεχθέντα 4 ἀποδεχθέντα: having been exhibited; neuter. pl. aor. passive pple. ἀπο-δείκνυµι δι ἥν αἰτίην: for what reason; on account of which cause, ἥν is a relative adjective 6 φασὶ: rd sg. pres. φηµί Φοίνικας αἰτίους: accusative subject and ἐρυθρός, -ή, -όν: red, ἐσ-απ-ικνέοµαι: to come to or into, arrive at, 1 Ἡρόδοτος, ὁ: Herodotus, 1 θωµαστός, -ή, -όν: wonderful, strange, 1 ἱστορίη, ἡ: inquiry; examination, λόγιος, -α, -ον: versed in stories, learned, µή-τε: and not, neither nor, 14 ναυτιλίη, ἡ: voyage, a sailing, πολεµέω: wage war (against + dat.), 10 προ-έχω: hold before; is superior, surpass, 4 Φοῖνιξ, Φοινίκος, ὁ: Phoenician, 9 φορτίον, τό: freight, merchandise, load, accusative predicate of the aor. inf. γενέσθαι in an ind. statement governed by φασὶ; αἰτίους means responsible 7 Ἑρυθρῆς θαλάσσης: i.e. the Indian Ocean 8 θάλασσαν: i.e. the Mediterranean Sea 9 τὸν οἰκέουσι: which they inhabit; relative καί νῦν: even now; καί is adverbial 10 ἐπιθέσθαι: set (out) on ; ind. discourse with φασὶ ; aor. inf. ἐπι-τίθηµι (+ dat.) 1 καὶ δὴ καὶ: and in particular, and especially; and indeed also, τοῦτον τὸν χρόνον: during..; duration 1 προεῖχε ἅπασι: was surpassing in all things; dat respect, impf., gen. comparison τῶν ἐν τῇ χώρῃ: those (cities) in the place now called Greece; attributive

19 Conflicting accounts of kidnapping 4 ἀπικομένους δὲ τούς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ἄργος τοῦτο διατίθεσθαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ ἧς ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων σφι σχεδόν πάντων, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν θάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλάς καὶ δὴ καὶ τοῦ βασιλέος θυγατέρα τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, κατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνές λέγουσι, Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου. ταύτας στάσας κατά πρύμνην τῆς νεὸς ὠνέεσθαι τῶν φορτίων τῶν σφι ἦν θυμός μάλιστα καὶ τοὺς Ἄργος, -εος, τό: Argos (a Greek city), δια-τίθηµι: to disposit, arrange, treat, handle ἕκτος, -α, -ον: sixth, 4 ἐξ-εµ-πολάω: to sell off, trade, traffic, 1 θυµός, ὁ: desire, heart; soul, life, Ἴναχος, ὁ: Inachus (a river god), 1 Ἰώ, ἡ: Io (daughter of Inachus), 1 πέµπτῃ ἤ ἕκτῃ ἡµέρῃ: on the...or ; dative of time when ἀπ ἥς: from which (day); supply ἡµέρης ἀπίκοντο: rd pl. aor. ἀπικνέοµαι 16 ἐξεµποληµένων πάντων: everything having been sold off; gen. abs., pf. pass. pple σφι: by them; dat. agent from σφεῖς ἐλθεῖν: aor. inf. ἔργοµαι 17 γυναῖκες θυγατέρα: acc. subj. of ἐλθεῖν 18 τὸ δέ οἱ οὔνοµα εἶναι: and her name was ; to her the name was οἱ is rd pers. pronoun equivalent to αὐτῷ, dat. of πέµπτος, -η, -ον: fifth, 6 πρύµνη, ἡ: stern, σχεδόν: nearly, almost, just about, ὠνέοµαι: to buy, purchase, 6 Φοῖνιξ, Φοινίκος, ὁ: Phoenician, 9 φορτίον, τό: freight, merchandise, load, φόρτος, τό: a load, freight, cargo, possession 18 κατὰ τὠυτὸ τὸ: in the same way that; crasis τὸ αὐτὸ; τὸ is a relative pronoun 19 τὴν Ἰνάχου: the (daughter) of Inachus στάσας: acc. pl. aor. pple ἵστηµι, with ταύτας κατὰ πρύµνην: on the prow τῆς νεὸς: gen. sg. ὁ νηῦς 0 τῶν φορτίων: (some) of the merchandise; partive gen. τῶν θυµος: of which they had a desire ; relative, σφι is dat. of possession

20 4 Herodotus Φοίνικας διακελευσαμένους ὁρμῆσαι ἐπ αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρπασθῆναι. ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσθαι ἀποπλέοντας ἐπ Αἰγύπτου. οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς Αἴγυπτον ἀπικέσθαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνές, καὶ τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι. μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινάς (οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασθαι) φασὶ τῆς Φοινίκης ἐς Τύρον προσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Εὐρώπην. εἴησαν δ ἄν οὗτοι Κρῆτες. ταῦτα μὲν δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικίης γενέσθαι. καταπλώσαντας γὰρ μακρῇ νηί ἐς Αἶαν τε τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπρηξαμένους καὶ τἄλλα τῶν εἵνεκεν ἀπίκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν θυγατέρα Μηδείην. πέμψαντά δὲ ἀ-δίκηµα, -ατος, τό: injustice, wrongdoing, ἀ-δικίη, ἡ: injustice, wrong-doing, ἀπ-ηγέοµαι: relate, tell; lead away (from), 6 ἀπο-φεύγω: to flee from, escape, ἀπο-πλέω: to sail away, sail off, 4 ἁρπάζω: seize, carry off, kidnap, 11 Αἶα, ἡ: Aia (later Colchis, home of Medea), 1 Αἴγυπτος, ὁ: Egypt, 10 δια-κελεύοµαι: bid, encourage one another, δια-πρήσσω: accomplish, complete, settle, 1 ἐσ-βάλλω: throw on; put on board; invade 1 Εὐρώµη, ἡ: Europa, Europe 7 ἴσος, -η, -ον: equal to, the same as, like, 1 διακελευσαµένος: encouraging (one another);aor. mid. pple., reflexive action ὁρµῆσαι: aor. inf., ὁρµάω in ind. discourse ἁρπασθῆναι: aor. pass. inf. ἁρπάζω ἐσβαλοµένους: (those) throwing (the women); acc. subject of οἴχεσθαι, ἐς τὴν νέα: onto the ship ἀπικέσθαι: aor. inf. ἀπ-ικνέοµαι οὐκ ὡς Ἕλληνες: not as the Greeks (say) 6 ἀρξαι: aor. inf., ἄρχω + gen.; τοῦτο subj. 7 οὐ ἔχουσι: they are not able; common translation of ἔχω with an infinitive Φοινίκης : of Phoencia, partitive gen. Ἰώ, ἡ: Io (daughter of Inachus), κατα-πλέω: sail downstream, sail to shore, 4 Κολχίς, -ιδος, ἡ: Colchis, Κρής, -ητός, ὁ: a Cretan, from Crete, Μηδείη, ἡ: Medea, οἴχοµαι: to go, go off, depart, 9 προσ-έχω: to offer, provide; put in, land on σύν: along with, with, together (+ dat.), 11 Τύρος, ἡ: Tyre (a Phoenician city), 1 Φᾶσις, -ιος (-ιδος), ἡ: Phasis river, Φοῖνιξ, Φοινίκος, ὁ: Phoenician, 9 Φοινίκη, ἡ: Phoenicia, 1 8 προσσχόντας: that (they) heading toward; aor. pple προσέχω modifying acc. subject ἁρπάσαι: aor. inf. ἁρπάζω 9 εἴησαν δ ἄν: these would be; potential opt. 10 ἴσα πρὸς ἴσα: equal for equal; pred. adj. σφι: for them 1 µακρῇ νηῒ: with a long ship; dat. means 1 διαπρηξαµένους: acc. pl. aor. mid. pple. τἆλλα τῶν εἵνεκεν: and other things for the sake of which; τὰ ἄλλα; τῶν is a rel. ἀπίκατο: rd pl. plpf. ἀπ-ικνέοµαι 14 πέµψαντα: acc. sg. aor. pple. modifies τὸν Κόλχον, κήρυκα is the acc. d.o.

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ:

21. δεινός: 23. ἀγορά: 24. πολίτης: 26. δοῦλος: 28. σῶμα: 31. Ἑλλας: 32. παῖς: 34. ὑπέρ: 35. νύξ: 39. μῶρος: 40. ἀνήρ: Vocabulary: Give one English meaning and nothing more. 1. ἔτος: 2. τότε: 3. θάνατος: 4. ἐλαύνω: 5. γυνή: 6. ὑπό: 7. λείπω: 8. περί: 9. πόλις: 10. ἄστυ: 11. νομίζω: 12. ἀπάγω: 13. τεῖχος: 14. ὀλίγος: 15.πίπτω:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ]

NOM -**- [**] -ες / -εις [-α ] GEN -ος / -ως / -ους -ων. DAT -ι -σι. ACC -α / -ιν [**] -ας / -εις [-α ] Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition 01 by Geoffrey

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον.

Croy Lessons Second Declension. First Declension PARTICIPLES. THIRD Declension. -αι -ας. -ον. -οι. -ος. / -ης. -ων. -ου. -αν. / -ον. Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 8: Analysis of Consumerism and Consumers Rights Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension

Croy Lessons GEN GEN. Αug Redp STEM Tense Theme Ending. *Masculine Nouns of First Declension Croy Lessons 18-20 Greek Verb Formation Αug Redp STEM Tense Theme Ending PRES ACT -- STEM -- o/ε PRES M/P/D -- STEM -- o/ε IMPF ACT ἐ STEM -- o/ε ΙΜPF M/P ἐ STEM -- o/ε FUT ACT -- STEM σ o/ε FUT M/D --

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 14: Revision of all verbal forms PP Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα