ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας ικανοποιεί τις απαιτήσεις: Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006 και Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1272/2008 Ημερομηνία έκδοσης 07-Σεπ-2020 Αριθμός αναθεώρησης 4.01 Τμημα 1: ΤΑΥΤΟΠΟIΗΣΗ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός(οί) προϊόντος Ονομασία προϊόντος SDS EL E P400SCÔ WaterworksÔ Cleaning PN (Αριθμός προϊόντος) Δανία Αρ. PR Συνώνυμα Καθαρή ουσία/μείγμα N/A Alkaline cleaning agent μείγμα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Συνιστώμενη χρήση Μη συνιστώμενες χρήσεις Κατασκευή με απόθεση υλικού Διαλύτης 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Εισαγωγέας Stratasys EMEA Regional Office Airport Boulevard B Rheinmünster, Germany Phone: Διεύθυνση κατασκευαστή Produced under authority of Stratasys, Ltd. Manufactured by: Seacole CRC, LLC Industrial Park Boulevard Plymouth, MN Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: Διεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης Ευρώπη - Πολυγλωσσική απάντηση Αυστρία Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (AT): +43-(0) Βέλγιο Κέντρο Δηλητηριάσεων (BE): Κροατία Poison Control (CR): Τσεχική Δημοκρατία Poison Control (CS): , Δανία Γραμμή Άμεσης Εξυπηρέτησης Ελέγχου Δηλητηριάσεων (DK): Εσθονία Poison Control (ET): 16662, (+372) Φινλανδία Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (FI): Γαλλία ORFILA (FR): Γερμανία Κέντρο Δηλητηριάσεων Βερολίνου (DE): (24ωρη εξυπηρέτηση, συμβουλές σε Γερμανικά και Αγγλικά) Ελλάδα Poison Information Center (EL): (0030) Ουγγαρία Poison Information Service (HU): ( ) Ισλανδία Poison Information Center: Ιταλία Κέντρο Δηλητηριάσεων, Μιλάνο (IT): Λετονία Poison Information Center (LV): EL / EGHS Σελίδα 1 / 12

2 Λιθουανία Poison Information Office (LT): or Λουξεμβούργο Belgian Poison Center: (+352) Ολλανδία National Poisons Information Center (NVIC): Νορβηγία Poison Center: Πορτογαλία Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (PT): Ισπανία Κέντρο Πληροφόρησης Δηλητηριάσεων (ES): Σουηδία 112 ask for Poisons Information Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008 Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Κατηγορία 1 Υποκατηγορία Α - (H314) Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Κατηγορία 1 - (H318) 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Περιέχει Benzenesulfonic Acid, mono-c10-16-alkl Drivs., Sodium Salts, Disodium metasilicate Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος Δηλώσεις κινδύνου H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες Δηλώσεις προφυλάξεων P260 - Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους] P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένο χώρο απόρριψης αποβλήτων 2.3. Άλλοι κίνδυνοι 3.2 Μείγματα Τμήμα 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημική ονομασία Αρ. ΕΚ Αρ. CAS Index no. % κ.β. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008[CLP] Αριθμός καταχώρισης REACH Ιδιόκτητο Καμία διαθέσιμη πληροφορία Eye Irrit. 2 (H319) XXX X Υδροξείδιο του νατρίου Skin Corr. 1A (H314) Ιδιόκτητο Καμία διαθέσιμη πληροφορία Acute Tox 4. (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Δεν διατίθενται δεδομένα Sodium metasilicate phenentahydreate ( ) Καμία διαθέσιμη πληροφορία Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335) Δεν διατίθενται δεδομένα EL / EGHS Σελίδα 2 / 12

3 Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH: βλ. τμήμα Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Τμήμα 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Γενικές συστάσεις Εισπνοή Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. Δείξτε αυτό το δελτίο ασφάλειας δεδομένων στον εφημερεύοντα ιατρό. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν διακοπεί η αναπνοή, χορηγήστε τεχνητή αναπνοή. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπιεί ή εισπνεύσει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη αναπνευστική ιατρική συσκευή. Σε περίπτωση δυσκολίας της αναπνοής, πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο (από εκπαιδευμένο προσωπικό). Μπορεί να προκύψει καθυστερημένο πνευμονικό οίδημα. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Κρατήστε τα μάτια ολάνοικτα ενώ τα πλένετε. Μην τρίβετε την προσβεβλημένη περιοχή. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Επαφή με το δέρμα Κατάποση Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό ενώ αφαιρείτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά) λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Αποφεύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιήστε φραγμό για να χορηγήσετε τεχνητή αναπνοή (φιλί της ζωής). Φορέστε ρούχα ατομικής προστασίας (βλ. Τμήμα 8) Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Συμπτώματα Αίσθημα καύσου Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σημείωση για τους γιατρούς Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδείκνυται η πλύση στομάχου ή ο έμετος. Πρέπει να ερευνηθεί η πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Μην χορηγείτε χημικά αντίδοτα. Μπορεί να προκληθεί ασφυξία από γλωττιδικό οίδημα. Μπορεί να προκληθεί σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης του αίματος, συνοδευόμενη από υγρούς ρόγχους, αφρώδη πτύελα και υψηλή πίεση σφυγμού. Τμήμα 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Χρησιμοποιείτε μέτρα πυρόσβεσης κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και τον περιβάλλοντα χώρο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα EL / EGHS Σελίδα 3 / 12

4 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από χημικά μέσα Το προϊόν προκαλεί εγκαύματα στα μάτια, το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρη εξοπλισμό της στολής πυρόσβεσης. Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας. Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Προσωπικές προφυλάξεις Προσοχή! Διαβρωτικό υλικό. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής. Άλλες πληροφορίες Ανατρέξτε στα προστατευτικά μέτρα που παρατίθενται στα τμήματα 7 και 8. Για αποκριτές επείγουσας ανάγκης Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας όπως συστήνεται στο Τμήμα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή έκχυση, εάν είναι ασφαλές. Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Μην αφήνετε να εισχωρεί στο έδαφος/υπέδαφος. Αποτρέψτε την εισροή του προϊόντος σε αποχετεύσεις Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μέθοδοι για περιορισμό Μέθοδοι για καθαρισμό Πρόληψη δευτερογενών κινδύνων Αποτρέψτε την περαιτέρω διαρροή ή έκχυση, εάν είναι ασφαλές. Μαζέψτε μηχανικά, τοποθετώντας σε κατάλληλα δοχεία για διάθεση. Αποφεύγετε το σχηματισμό νέφους σκόνης. Αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης σε κλειστούς χώρους. Μπορεί να σχηματιστούν καύσιμες συγκεντρώσεις σκόνης στον αέρα εάν παράγονται μικρά σωματίδια κατά τη διάρκεια της περαιτέρω κατεργασίας, χειρισμού ή άλλων μέσων. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα Βλ. Τμήμα 8 για περισσότερες πληροφορίες. Βλ. Τμήμα 13 για περισσότερες πληροφορίες Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Τμήμα 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Συστάσεις για ασφαλή χειρισμό Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Χειριστείτε το προϊόν μόνο σε κλειστό σύστημα ή παράσχετε κατάλληλο εξαερισμό με αναρρόφηση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Γενικές θεωρήσεις υγιεινής Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Τα μολυσμένα EL / EGHS Σελίδα 4 / 12

5 ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Συνιστάται τακτικός καθαρισμός του εξοπλισμού, της περιοχής εργασίας και των ρούχων. Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Συνθήκες αποθήκευσης Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Προστετέψτε από την υγρασία. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. Συμβουλές για την αποθήκευση χημικών ουσιών σε μία εγκατάσταση Τάξη αποθήκευσης LGK8B - Μη καύσιμες διαβρωτικές ουσίες 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων (RMM) Οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού Παράμετροι ελέγχου Όρια έκθεσης. Τμήμα 8: EΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χημική ονομασία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Ισπανία Γερμανία Υδροξείδιο του νατρίου - STEL: 2 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 STEL: 2 mg/m Χημική ονομασία Ιταλία Πορτογαλία Ολλανδία Φινλανδία Δανία Υδροξείδιο του νατρίου - Ceiling: 2 mg/m 3 - Ceiling: 2 mg/m 3 Ceiling: 2 mg/m Χημική ονομασία Αυστρία Ελβετία Πολωνία Νορβηγία Ιρλανδία Υδροξείδιο του νατρίου TWA: 2 mg/m 3 STEL 4 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 STEL: 1 mg/m 3 TWA: 0.5 mg/m 3 Ceiling: 2 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 Χημική ονομασία Υδροξείδιο του νατρίου Σουηδία NGV: 1 mg/m 3 Bindande KGV: 2 mg/m Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL). Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς. επιπτώσεις (PNEC) 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Μέσα ατομικής προστασίας Προστασία των ματιών/του προσώπου Προστατευτική καλύπτρα προσώπου. EL / EGHS Σελίδα 5 / 12

6 Προστασία των χεριών Προστασία δέρματος και σώματος Προστασία των αναπνευστικών οδών Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Αδιαπέραστα γάντια. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Μακρυμάνικος ρουχισμός. Ποδιά ανθεκτική στα χημικά. Δεν χρειάζεται προστατευτικός εξοπλισμός υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός, μπορεί να απαιτηθούν εξαερισμός και εκκένωση. Γενικές θεωρήσεις υγιεινής Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Συνιστάται τακτικός καθαρισμός του εξοπλισμού, της περιοχής εργασίας και των ρούχων. Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος.. Τμήμα 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση Στερεό Όψη Οσμή Καμία Χρώμα λευκό Όριο οσμής Ιδιότητα Τιμές Παρατηρήσεις Μέθοδος ph Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Σημείο ζέσης / Περιοχή ζέσης Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Σημείο ανάφλεξης Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Ταχύτητα εξάτμισης Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Όριο αναφλεξιμότητας στον αέρα Κανένα γνωστό Ανώτερη αναφλεξιμότητα: Δεν διατίθενται δεδομένα Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα Δεν διατίθενται δεδομένα Πίεση ατμών Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Πυκνότητα ατμών Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Σχετική πυκνότητα g/cm3 Υδατοδιαλυτότητα Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Διαλυτότητα (Διαλυτότητες) Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Συντελεστής κατανομής Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Κινηματικό ιξώδες Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Δυναμικό ιξώδες Δεν διατίθενται δεδομένα Κανένα γνωστό Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες Σημείο μαλάκυνσης Μοριακό βάρος Περιεχόμενο ΠΟΕ (%) αμελητέο Πυκνότητα υγρού Φαινομενική πυκνότητα Μέγεθος σωματιδίων EL / EGHS Σελίδα 6 / 12

7 Διανομή μεγέθους σωματιδίων Τμήμα 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δραστικότητα Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές συνθήκες. Δεδομένα έκρηξης Ευαισθησία σε μηχανική κρούση Καμία. Ευαισθησία σε ηλεκτροστατική Καμία. εκκένωση Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες Συνθήκες προς αποφυγήν Συνθήκες προς αποφυγήν Έκθεση στον αέρα ή στην υγρασία για παρατεταμένη περίοδο Μη συμβατά υλικά Μη συμβατά υλικά Οξέα. Βάσεις. Παράγοντας οξείδωσης Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Αλδεΰδες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης Τμήμα 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες προϊόντος. Εισπνοή Επαφή με τα μάτια Επαφή με το δέρμα Διαβρωτικό κατά την εισπνοή. (βάσει των συστατικών). Η εισπνοή των διαβρωτικών αναθυμιάσεων/αερίων μπορεί να προκαλέσει βήχα, πνιγμό, κεφαλαλγία, ζάλη και αδυναμία για αρκετές ώρες. Μπορεί να προκύψει πνευμονικό οίδημα με σφίξιμο στο στήθος, λαχάνιασμα, κυανό δέρμα, μειωμένη αρτηριακή πίεση και αυξημένο καρδιακό ρυθμό. Η εισπνοή διαβρωτικών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε τοξικό οίδημα των πνευμόνων. Το πνευμονικό οίδημα μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Προκαλεί εγκαύματα. (βάσει των συστατικών). Διαβρωτικό των ματιών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια. Δεν διατίθενται ειδικά δεδομένα δοκιμών για την ουσία ή το μείγμα. Διαβρωτικό. (βάσει των συστατικών). Προκαλεί εγκαύματα. Κατάποση Προκαλεί εγκαύματα. (βάσει των συστατικών). Η κατάποση προκαλεί εγκαύματα στο άνω μέρος του πεπτικού σωλήνα και στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο καύσου στο στόμα και το στομάχι με έμετο και διάρροια αίματος σκούρου χρώματος. EL / EGHS Σελίδα 7 / 12

8 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Η αρτηριακή πίεση μπορεί να μειωθεί. Μπορεί να εμφανιστούν καφέ ή κίτρινες κηλίδες γύρω από το στόμα. Το οίδημα του λάρυγγα μπορεί να προκαλέσει λαχάνιασμα και πνιγμό. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Συμπτώματα Ερυθρότητα. Κάψιμο. Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Βήχας ή/και συριγμός. Αριθμητικά μέτρα τοξικότητας Οξεία τοξικότητα Οι ακόλουθες τιμές υπολογίζονται με βάση το κεφάλαιο 3.1 του εγγράφου GHS ATEmix (από το στόμα) 20, mg/kg mg/l Πληροφορίες σχετικά με το συστατικό Χημική ονομασία LD50 από το στόμα Δερματική LD50 Εισπνοή LC50 Ιδιόκτητο = 4090 mg/kg - - = 4090 mg/kg ( Rat ) Υδροξείδιο του νατρίου = 325 mg/kg = 325 mg/kg ( Rat ) = 1350 mg/kg ( Rabbit ) - Sodium metasilicate phenentahydreate ( ) = 1153 mg/kg = 1153 mg/kg ( Rat ) - - Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις, καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Ταξινόμηση βάσει δεδομένων που διατίθενται για τα συστατικά. Προκαλεί εγκαύματα. Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός Ταξινόμηση βάσει δεδομένων που διατίθενται για τα συστατικά. Κίνδυνος σοβαρών των οφθαλμών οφθαλμικών βλαβών. Προκαλεί εγκαύματα. Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων Καρκινογένεση Τοξικότητα για την αναπαραγωγή STOT - εφάπαξ έκθεση STOT - επανειλημμένη έκθεση Κίνδυνος ασφυξίας Τμήμα 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τοξικότητα Οικοτοξικότητα Άγνωστη υδάτινη τοξικότητα Περιέχει 0 % συστατικών με άγνωστους κίνδυνους στο υδατικό περιβάλλον. EL / EGHS Σελίδα 8 / 12

9 Χημική ονομασία Άλγες/υδρόβια φυτά Ψάρι Τοξικότητα για τους μικροοργανισμούς Ιδιόκτητο 242: 120 h Nitzschia mg/l EC50 300: 96 h Lepomis macrochirus mg/l LC50 static : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 static Υδροξείδιο του νατρίου : 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50 static Sodium metasilicate - 210: 96 h Brachydanio phenentahydreate rerio mg/l LC50 210: 96 ( ) h Brachydanio rerio mg/l LC50 semi-static Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Καρκινοειδή - 265: 48 h Daphnia magna mg/l EC : 96 h Daphnia magna mg/l EC50 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσώρευση Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το προϊόν Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Αξιολόγηση ΑΒΤ και αααβ Το παρασκεύασμα αυτό δεν περιέχει ουσίες που να θεωρούνται ανθεκτικές, βιοσυσσωρευτικές ή τοξικές (ΑΒΤ). Το παρασκεύασμα αυτό περιέχει ουσίες που θεωρούνται άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρευτικές (αααβ) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Τμήμα 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα Μολυσμένη συσκευασία Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς. Απορρίψτε τα απόβλητα σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία. Τμήμα 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ IMDG 14.1 UN number UN Οικεία ονομασία αποστολής SODIUM HYDROXIDE, SOLID EL / EGHS Σελίδα 9 / 12

10 ΟΗΕ 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 8 μεταφορά 14.4 Ομάδα συσκευασίας II Περιγραφή UN1823, SODIUM HYDROXIDE, SOLID, 8, II 14.5 Θαλάσσιος ρύπος Το προϊόν αυτό περιέχει μια χημική ουσία που παρατίθεται ως θαλάσσιος ρύπος σύμφωνα με το IMDG/IMO 14.6 Ειδικές διατάξεις Καμία Ap. EmS 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του Κώδικα IBC F-A, S-B RID 14.1 Αριθμός ΟΗΕ UN Οικεία ονομασία αποστολής SODIUM HYDROXIDE, SOLID ΟΗΕ 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 8 μεταφορά Ετικέτες Ομάδα συσκευασίας II Περιγραφή UN1823, SODIUM HYDROXIDE, SOLID, 8, II 14.5 Περιβαλλοντικός κίνδυνος Δεν εφαρμόζεται 14.6 Ειδικές διατάξεις Καμία Κωδικός ταξινόμησης C6 ADR 14.1 UN number Οικεία ονομασία αποστολής SODIUM HYDROXIDE, SOLID ΟΗΕ 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 8 μεταφορά Ετικέτες Ομάδα συσκευασίας II Περιγραφή 1823, SODIUM HYDROXIDE, SOLID, 8, II 14.5 Περιβαλλοντικός κίνδυνος Δεν εφαρμόζεται 14.6 Ειδικές διατάξεις Καμία Κωδικός ταξινόμησης C6 Κωδικός περιορισμού σήραγγας (E) IATA 14.1 Αριθμός ΟΗΕ UN Οικεία ονομασία αποστολής SODIUM HYDROXIDE, SOLID ΟΗΕ 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη 8 μεταφορά 14.4 Ομάδα συσκευασίας II Περιγραφή UN1823, SODIUM HYDROXIDE, SOLID, 8, II 14.5 Περιβαλλοντικός κίνδυνος Δεν εφαρμόζεται 14.6 Ειδικές διατάξεις Καμία Κωδικός ERG 8L EL / EGHS Σελίδα 10 / 12

11 Τμήμα 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Εθνικοί κανονισμοί Γερμανία Τάξη επικινδυνότητας νερού (WGK) ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό (WGK 1) Ευρωπαϊκή Ένωση Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/EC σχετικά με την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων από κίνδυνους που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας Εξουσιοδοτήσεις ή/και περιορισμοί στη χρήση: Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες που υπόκεινται καταχώριση (Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο XIV) Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες που υπόκεινται περιορισμό (Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο XVII) Έμμονοι οργανικοί ρύποι Δεν εφαρμόζεται Κανονισμός (ΕΚ) 1005/2009 για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS) Δεν εφαρμόζεται Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Έκθεση χημικής ασφάλειας Τμήμα 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λέξεις κλειδιά ή λεζάντες για τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H που αναφέρονται στην ενότητα 3 H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού Υπόμνημα SVHC: Ουσίες για τις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για εξουσιοδότηση: Υπόμνημα Τμήμα 8: EΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TWA TWA (χρονοσταθμισμένος μέσος όρος) STEL STEL (Όριο βραχυχρόνιας έκθεσης) Ανώτατο όριο Μέγιστη οριακή τιμή * Προσδιορισμός δέρματος Διαδικασία ταξινόμησης Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008[CLP] Οξεία τοξικότητα από το στόμα Οξεία δερματική τοξικότητα Οξεία τοξικότητα εισπνοής - αέριο Acute inhalation toxicity - Vapor Χρησιμοποιούμενη μέθοδος EL / EGHS Σελίδα 11 / 12

12 Οξεία τοξικότητα εισπνοής - σκόνη/σταγονίδια Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος Ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιγένεση Καρκινογένεση Τοξικότητα για την αναπαραγωγή STOT - εφάπαξ έκθεση STOT - επανειλημμένη έκθεση Οξεία τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον Χρόνια υδάτινη τοξικότητα Τοξικότητα αναρρόφησης Όζον Ημερομηνία έκδοσης Ημερομηνία αναθεώρησης 09-Δεκ Σεπ-2020 Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006 Αποποίηση ευθυνών Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας προέρχονται από μια πηγή τρίτου προσώπου. Ενώ πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές την ημερομηνία της δημοσίευσής τους, δεν παρέχουμε καμία εκπροσώπευση ή εγγύηση σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών ούτε σχετικά με την ποιότητα ή τις προδιαγραφές οποιουδήποτε υλικού, ουσίας ή μείγματος που αναφέρεται στο παρόν (συλλογικά, «Υλικά»). Οι πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, κατανάλωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, απόρριψη και απελευθέρωση των Υλικών. Οι πληροφορίες μπορεί να μην επαρκούν για τέτοιους σκοπούς και ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασιστεί στις πληροφορίες που παρέχονται. Οι πληροφορίες μπορεί να μην ισχύουν για Υλικά που συνδυάζονται με οποιαδήποτε υλικά ή με οποιαδήποτε διεργασία διαφορετική από αυτή που εκφράζεται στο παρόν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε είδος υπευθυνότητας συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, ζημιές, απώλειες ή έξοδα, που προκύπτουν ή είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε στήριξης στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας. Stratasys Ltd Χορηγείται άδεια για την παραγωγή απεριόριστων αντιγράφων σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή μόνο για εσωτερική χρήση. Το παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας απαγορεύεται να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί ή να διανεμηθεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Stratasys Ltd. Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας EL / EGHS Σελίδα 12 / 12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 02/02/2016 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07/10/2014 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 18.04.2013 Αναθεώρηση: 28-11-2016 Αριθ. Αναθεώρησης: 3 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 11/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4.1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνοµα της ουσίας Αριθµός ταυτοποίησης Συνώνυµα Aριθµός εγγράφου Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Rotech Re-Scent Aniseed

Rotech Re-Scent Aniseed 1. Στοιχεία ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 10-7-2014 Αναθεώρηση: 18-05-2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 5 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Densit Curing Compound

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Densit Curing Compound ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 08/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 5.2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 23-Ιουν-2015 Έκδοση 1 Τμήμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αρ. SDS BIO-018-EU Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1272/2008, και 830/2015

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1272/2008, και 830/2015 PAPPY HOME ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ULTRA Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία PAPPY HOME ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ULTRA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CARLUBE SILICONE GREASE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CARLUBE SILICONE GREASE ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Αριθμός προϊόντος XSG070, XSG020, SSG070 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 18/03/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Αριθμός ΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Salicylic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ.

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Ι. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ multichemical.gr ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1907/2006 Ημ. Εκτ. 25 Μαρ 2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας 1.1 Αναγνωριστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνοµα της ουσίας Αριθµός ταυτοποίησης Συνώνυµα Aριθµός εγγράφου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Bisoprolol

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD

KIT LIN ARRY HCV GT AMPL/CA 48T EXPT-IVD ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : Προϊόντος Αρ. υλικού / Αρ. Genisys : 04391837190 Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS Red Part A

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS Red Part A ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Salmeterol

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Mesalazine impurity C

: Mesalazine impurity C Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας Χημική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Toluene-2-sulfonamide

: Toluene-2-sulfonamide Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Toluene-2-sulfonamide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 23-Ιουν-2015 Έκδοση 1 Τμήμα 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αρ. SDS BIO-016-EU Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Triamcinolone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 30-3-2017 Αναθεώρηση: 17-05-2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/09/2013 Αναθεώρηση: 06/11/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr

: CELLSEARCH Tumor Phenotyping Reagent EGFr ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : Ονομασία της ουσίας : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 01-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 LOCTITE LB 8104 known as Loctite 8104 *new* 1Ltr EPIG Αριθμός ΔΔΑ : 447543 Αναθεώρηση: 28.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 27.01.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 21-08-2015 Αναθεώρηση: 21-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα