ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 15 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Περιγραφή προϊόντος: Βασικό λάδι και πρόσθετα Κωδικός προϊόντος: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ Σκοπούμενη χρήση: Λιπαντικό κινητήρων Δεν συνιστώνται χρήσεις σε: Καμία εκτός εάν καθορίζεται αλλού στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προμηθευτής: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV POLDERDIJKWEG B-2030 ΑΜΒΕΡΣΑ Βέλγιο Τεχνικά στοιχεία προϊόντος: (CZ) Υπεύθυνος Επικοινωνίας Προμηθευτή: (CZ) Διεύθυνση Internet MSDS: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Προμηθευτής / Καταχωρίζων: (BE) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24ωρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτων (+30) (CHEMTREC) περιστατικών: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (GR) (+30) / (CY) 1401 (Πληροφορίες για Φάρμακα & Κέντρο Ελέγχου Δηλητηριάσεων) ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΜΙΓΜΑΤΟΣ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1272/2008 Μη Ταξινομημένο 2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

2 Σελίδα 2 από 15 Δεν υπάρχουν στοιχεία ετικέτας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1272/ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Φυσικοί/Χημικοί κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι για την υγεία: Η έγχυση με μεγάλη πίεση υποδορίως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι. Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια για PBT ή vpvb σε συμφωνία με το REACH Annex XIII. ΤΜΗΜΑ 3 ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1. ΟΥΣΙΕΣ Δεν εφαρμόζεται. Το υλικό αυτό είναι σε ρυθμιστικό πλαίσιο ως ένα μίγμα ΜΕΙΓΜΑΤΑ Αυτό το υλικό ορίζεται ως μίγμα. Αναφέρσιμη(ες) επικίνδυνη(ες) που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ταξινόμησης και/ή όριο έκθεσης (OEL) Όνομα CAS# EC# Καταχώριση# Συγκέντρωση* Ταξινόμηση GHS/CLP 2-πεντανόνη, 4-μεθυλ-, ΥΔΡΟΓΟΝΟ φωσφοροδιθειοϊκό, άλατος ψευδαργύρου < 1% [Acute Tox. 5 H303], [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H < 5% Asp. Tox. 1 H304 Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασμένα με υδρογόνο Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), < 5% Asp. Tox. 1 H304 υδρογονοκατεργασμένα βαριά παραφινικά Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), βαριά < 5% Asp. Tox. 1 H304 παραφινικά αποπαραφινωμένα με διαλύτη Αλκυλοδιθειοφωσφάτη του Ψευδαργύρου < 1% [Acute Tox. 5 H303], [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318 Σημείωση - οποιαδήποτε ταξινόμηση σε αγκύλες αποτελεί δομική μονάδα GHS που δεν υιοθετήθηκε από την ΕΕ στον κανονισμό CLP (Αρ. 1272/2008) και συνεπώς δεν εφαρμόζεται στην ΕΕ ή σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό CLP και εμφανίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Σημείωση: Βλέπε ΔΔΑ Τμήμα 16 για πλήρες κείμενο των επιβλαβών φράσεων

3 Σελίδα 3 από 15 ΤΜΗΜΑ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Εισπνοή Αποτρέψτε την περαιτέρω έκθεση. Όσοι παρέχουν βοήθεια πρέπει να αποφεύγουν να εκτίθενται οι ίδιοι ή τρίτοι. Χρησιμοποιείτε επαρκή μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών. Σε περίπτωση ερεθισμού των αναπνευστικών οδών, ζάλης, ναυτίας ή απώλειας των αισθήσεων, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση αναπνευστικής δυσχέρειας, υποστηρίξτε την αναπνοή με μηχανικά μέσα ή τεχνητή αναπνοή. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Πλένετε τα σημεία επαφής με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση έγχυσης του προϊόντος στο δέρμα ή υποδορίως, ή σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ανεξάρτητα από την εμφάνιση ή την έκταση του τραύματος, το άτομο πρέπει να εξετασθεί αμέσως από ιατρό ως χειρουργικό έκτακτο περιστατικό. Παρ' όλο που τα αρχικά συμπτώματα της έγχυσης με υψηλή πίεση μπορεί να είναι αμελητέα ή ανύπαρκτα, η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση εντός λίγων ωρών μπορεί να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την τελική έκταση του τραυματισμού. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΚΑΤΑΠΟΣΗ Συνήθως δεν απαιτούνται πρώτες βοήθειες. Συμβουλευτείτε γιατρό αν αισθανθείτε άσχημα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΟΙ ΟΞΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ Τοπική νέκρωση όπως αποδεικνύεται με καθυστερημένη εκδήλωση πόνου και βλάβη στους ιστούς λίγες ώρες μετά την έγχυση ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ανάγκη να έχουμε ειδικά μέσα για να παρέχουμε άμεση και συγκεκριμένη ιατρική βοήθεια στο χώρο εργασίας, δεν αναμένεται. ΤΜΗΜΑ 5 ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 5.1. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Κατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: Χρησιμοποιήστε εκνέφωση νερού, αφρό, ξηρό χημικό ή διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για πυρόσβεση. Ακατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: Ευθύγραμμες ριπές νερού 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που ενέχει η ουσία ή το μείγμα ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΕΙ Η ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΙΓΜΑ Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Αλδεΰδες, Ατελή προϊόντα καύσεως, Οξείδια άνθρακα, Καπνός, Αναθυμίαση, Οξείδια του θείου 5.3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Οδηγίες πυρόσβεσης: Εκκενώστε το χώρο. Αποτρέψτε την εισροή του απορρέοντος υλικού πυρόσβεσης ή αραίωσης σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους ή στο δίκτυο ύδρευσης. Οι πυροσβέστες πρέπει να χρησιμοποιούν συνήθη μέσα προστασίας, και σε κλειστούς χώρους, αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (SCBA). Ψεκάστε με νερό για να ψύξετε τις επιφάνειες που έχουν εκτεθεί στη φωτιά και για προστασία του προσωπικού.

4 Σελίδα 4 από 15 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ Σημείο ανάφλεξης [Μέθοδος]: 239 C (462 F) [ASTM D-92] Άνω/Κάτω όρια ευφλεκτότητας (Κατά προσέγγιση όγκος % στην ατμόσφαιρα): UEL: [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία LEL: ΤΜΗΜΑ 6 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 6.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε περίπτωση διαρροής ή τυχαίας εκπομπής, ενημερώνετε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποφεύγετε την επαφή με το υλικό που έχει χυθεί. Βλέπε ενότητα 5 για πληροφορίες σχετικά με την πυρόσβεση. Βλέπε την ενότητα για Προσδιορισμό Κινδύνων για Σημαντικούς Κινδύνους. Βλέπε ενότητα 4 για Πρώτες βοήθειες. Βλ. Ενότητα 8 για συμβουλές σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες ή/και τη γνωμοδότηση των ειδικών ανταποκριτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για τους ανταποκριτές έκτακτων αναγκών: Αναπνευστική προστασία: Η αναπνευστική προστασία απαιτείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ., σχηματισμός εκνεφωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναπνευστήρας για το μισό πρόσωπο ή ολόκληρο το πρόσωπο με φίλτρα για σκόνη/οργανικούς ατμούς ή αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA) ανάλογα με το μέγεθος της έκχυσης και το ενδεχόμενο έκθεσης. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρως ή εάν υπάρχει πιθανότητα ή αναμένεται μια ατμόσφαιρα με ανεπάρκεια οξυγόνου, συνιστάται ανεξάρτητη αναπνευστική συσκευή (SCBA). Συνιστώνται γάντια εργασίας που είναι ανθεκτικά σε υδρογονάνθρακες. Τα γάντια που είναι κατασκευασμένα από οξικό πολυβινυλεστέρα (PVA) δεν είναι ανθεκτικά στο νερό και δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Χημικά γυαλιά συνιστάται εάν πιτσιλιές ή επαφή με τα μάτια είναι δυνατή. Μικρές εκχύσεις: συνήθως επαρκούν κανονικά αντιστατικά ρούχα εργασίας. Μεγάλες εκχύσεις. Συνιστάται ολόσωμη ενδυμασία κατασκευασμένη από υλικό που είναι ανθεκτικό στις χημικές ουσίες και αντιστατικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Διαρροές μεγάλης έκτασης: Κατασκευή αναχώματος σε αρκετή απόσταση από τη υγρό που έχει διαρρεύσει για μετέπειτα ανάκτηση και διάθεση. Αποτρέψτε την εισροή σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους, ισόγεια ή περιορισμένους χώρους ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Διαρροή σε εδάφη: Αντιμετωπίστε τη διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε. Ανάκτηση με άντληση ή με κατάλληλο απορροφητικό μέσο. Διαρροή στα ύδατα: Αντιμετωπίστε τη διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε. Περιορίστε αμέσως τη διαρροή με πλωτά φράγματα. Προειδοποιήστε τα λοιπά πλοία. Αφαιρέστε το υλικό από την επιφάνεια με ξάφρισμα ή με κατάλληλα απορροφητικά μέσα. Συμβουλευθείτε ειδικό προτού χρησιμοποιήσετε μέσα διασποράς. Οι συστάσεις σχετικά με διαρροές στα ύδατα και σε εδάφη βασίζονται στο πλέον πιθανό σενάριο διαρροής για

5 Σελίδα 5 από 15 το συγκεκριμένο υλικό ωστόσο, οι γεωγραφικές συνθήκες, ο άνεμος, η θερμοκρασία, (και στην περίπτωση διαρροών στα ύδατα) ο κυματισμός και η φορά και η ταχύτητα του ρεύματος μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την επιλογή των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να ζητούνται συμβουλές τοπικών εμπειρογνωμόνων. Σημείωση: οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν ή να περιορίζουν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Βλ. Ενότητες 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αποφεύγετε την επαφή με το χρησιμοποιημένο προϊόν. Αποτρέπετε διαρροές μικρής έκτασης προς αποφυγή του κινδύνου ολίσθησης. Το υλικό μπορεί να συσσωρεύση στατικά φορτία τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικό σπινθήρα (πηγή ανάφλεξης). Όταν το υλικό διαχειρίζεται σε χύμα μορφή, ένας ηλεκτρικός σπινθίρας μπορεί να αναφλέξει τα ευφλεκτα αέρια των υγρών ή καταλοιπα που μπορεί να υπάρχουν (πχ απο διαδικασίες φορτωσης). Χρησιμοποιείστε κατάλληλες διαδικασίες δεσμευσης και εδαφοποίησης. Ωστόσο, η δέσμευση και η εδαφοποίηση μπορεί να μην εξαλείψουν τον κίνδυνο στατικής συσσώρευσης. Συμβουλευτήτε τις εφαρμόσιμες τοπικές προδιαγραφές. Συμπληρωματικές πηγές είναι το Αμερικανικό Ιστιτούτο Πετρελαίου 2003 (Προστασία Κατά των Αναφλέξεων που προκύπτουν από Στατικό, Αστραπή και Σποραδικά Ρεύματα) ή η Εθνική Υπηρεσία Προστασίας από τη Φωτιά 77 (Συνιστάται Πρακτική στο Στατικό Ηλεκτρισμό) ή CENELEC CLC/TR (Ηλεκτροστατικά - Πρακτική για αποφυγή κινδύνων λόγω στατικόυ ηλεκτρισμού). Συσσωρευτής στατικού ηλεκτρισμού: Αυτό το υλικό συσσωρεύει ηλεκτροστατικά φορτία ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ Ο τύπος του περιέκτη που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του υλικού μπορεί να επηρεάσει την ηλεκτροστατική συσσώρευση και απώλεια. Να μην αποθηκεύεται σε ανοικτά δοχεία ή δοχεία χωρίς σήμανση ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Ενότητα 1 πληροφορεί για ανεγνωρισμένες τελικές χρήσεις Δεν είναι διαθέσιμη καμμία οδηγία για βιομηχανία ή τομέα. ΤΜΗΜΑ 8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Όρια/πρότυπα έκθεσης (Σημείωσης: Τα όρια έκθεσης δεν είναι πρόσθετα) Ονομασία ουσίας Μορφή Όριο/Σταθερό Σημείωσ η Πηγή, προέλευση Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), Αχλύς. TWA 5 mg/m3 Ελλάδα OELs υδρογονοκατεργασμένα βαριά παραφινικά Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), TWA 5 mg/m3 ACGIH υδρογονοκατεργασμένα βαριά παραφινικά Εισπνεύσ ιμο κλάσμα. Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), Αχλύς. TWA 5 mg/m3 Ελλάδα OELs

6 Σελίδα 6 από 15 βαριά παραφινικά αποπαραφινωμένα με διαλύτη Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), βαριά παραφινικά αποπαραφινωμένα με διαλύτη Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασμένα με υδρογόνο Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά παραφινικά κατεργασμένα με υδρογόνο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 90/1999 TWA 5 mg/m3 ACGIH Εισπνεύσ ιμο κλάσμα. Αχλύς. TWA 5 mg/m3 Ελλάδα OELs Εισπνεύσ ιμο κλάσμα. TWA 5 mg/m3 ACGIH Όρια/πρότυπα έκθεσης για υλικά που μπορεί να σχηματισθούν κατά το χειρισμό του συγκεκριμένου προϊόντος: Όταν σταγονιδίων / αεροζόλ μπορεί να συμβεί συνιστώνται τα εξής: 5 mg / m³ - ACGIH TLV (εισπνεύσιμο κλάσμα). Σημείωση:Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης μπορούν να αποκτηθούν από τις ακόλουθες υπηρεσία(ες)/ινστιτούτο(α): EΛ.IN.Y.AE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (DNEL) / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (DMEL) Εργαζόμενος Ονομασία ουσίας Δερματικός Εισπνοή Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), βαριά παραφινικά αποπαραφινωμένα με διαλύτη NA Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα βαριά παραφινικά NA 5.4 mg/m3 DNEL, Χρόνια έκθεση, Τοπικές Επιδράσεις 5.4 mg/m3 DNEL, Χρόνια έκθεση, Τοπικές Επιδράσεις Καταναλωτής Ονομασία ουσίας Δερματικός Εισπνοή Δια στόματος Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), βαριά παραφινικά αποπαραφινωμένα με διαλύτη NA 1.2 mg/m3 DNEL, Χρόνια έκθεση, Τοπικές Επιδράσεις NA Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα βαριά παραφινικά NA 1.2 mg/m3 DNEL, Χρόνια έκθεση, Τοπικές Επιδράσεις NA Σημείωση: Το παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) είναι ένα εκτιμώμενο επίπεδο ασφάλειας για την έκθεση που προέρχεται από δεδομένα τοξικότητας σύμφωνα με ειδική καθοδήγηση εντός του ευρωπαϊκού κανονισμού REACH. Το DNEL μπορεί να διαφέρει από το όριο επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για την ίδια χημική ουσία. Τα OEL μπορεί να συνιστώνται από μια ξεχωριστή εταιρία, κυβερνητικό κανονιστικό οργανισμό ή οργανισμό ειδικών, όπως η Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (SCOEL) ή η Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων της Εργασίας (ACGIH). Θεωρείται ότι τα OEL είναι ασφαλή επίπεδα έκθεσης για έναν τυπικό εργάτη σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον για εργασία 8ωρης βάρδιας, 40 ώρες την εβδομάδα, ως χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή (TWA) ή όριο

7 Σελίδα 7 από 15 βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL) 15 λεπτών. Ενώ επίσης θεωρείται ότι τα OEL προστατεύουν την υγεία, αυτά προέρχονται από μια διαδικασία που διαφέρει από αυτή της REACH. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (PNEC) Ονομασία ουσίας Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), βαριά παραφινικά αποπαραφινωμένα με διαλύτη Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμέ να βαριά παραφινικά Ύδωρ (φρέσκο νερό) Ύδωρ (θαλασσιο νερό) Ύδωρ (διαλείπουσα απελευθέρωση ) Εγκατάστ αση επεξεργα σίας λυμάτων Ίζημα Έδαφος, χώμα Δια στόματος (δευτερογενής δηλητηρίαση) NA NA NA NA NA NA 9.33 mg / kg (τροφή) NA NA NA NA NA NA 9.33 mg / kg (τροφή) 8.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Το επίπεδο προστασίας και τα απαιτούμενα είδη ελέγχου εξαρτώνται από τις πιθανές συνθήκες έκθεσης. Μέτρα ελέγχου προς εξέταση: Δεν επιβάλλονται ειδικά μέτρα υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης και με επαρκή αερισμό. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα επιλέξιμα μέσα ατομικής προστασίας εξαρτώνται από τις εν δυνάμει συνθήκες έκθεσης όπως είναι οι εφαρμογές, οι πρακτικές χειρισμού, η συγκέντρωση και ο εξαερισμός. Οι πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας για χρήση με το συγκεκριμένο υλικό που παρέχονται ακολούθως, βασίζονται στη σκοπούμενη, συνήθη χρήση. Μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών: Εάν οι μηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις των αερομεταφερόμενων ρύπων σε ικανοποιητικό για την προστασία της υγείας των εργαζομένων επίπεδο, συνιστάται η χρήση εγκεκριμένης αναπνευστικής συσκευής. Η επιλογή, η χρήση και η συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στα είδη αναπνευστικών συσκευών που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνονται: Δεν επιβάλλονται ειδικά μέτρα υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης και με επαρκή αερισμό. Σε υψηλές αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις, χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος. Οι αναπνευστικές συσκευές παροχής αέρα με φιάλη διαφυγής μπορεί να είναι κατάλληλες όταν τα επίπεδα οξυγόνου είναι ανεπαρκή, δεν παρέχεται επαρκής προειδοποίηση αερίου/ατμών ή όταν είναι πιθανή η υπέρβαση της ικανότητας/του βαθμού καθαρισμού αέρα του φίλτρου. Μέσα προστασίας των χεριών: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ειδικές για γάντια βασίζονται σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία και δεδομένα κατασκευαστών γαντιών. Οι συνθήκες εργασίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανθεκτικότητα των γαντιών. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστη για συγκεκριμενες συμβουλες στην

8 Σελίδα 8 από 15 επιλογή γαντιων και για χρόνους αντοχής για τις δικές σας συνθήκες. Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα γάντια. Οι τύποι γαντιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για αυτό το υλικό περιλαμβάνουν: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν απαιτείται συνήθως κανενός είδους προστασία. Μέσα προστασίας των ματιών: Εάν είναι πιθανή η επαφή, συνιστάται η χρήση γυαλιών ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά καλύμματα. Μέσα προστασία του δέρματος και του σώματος: Τυχόν ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση ειδικής ενδυμασίας βασίζονται σε βιβλιογραφικές δημοσιεύσεις και σε στοιχεία των κατασκευαστών γαντιών. Στα είδη ενδυμασίας που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνονται: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν απαιτείται συνήθως προστασία του δέρματος. Σύμφωνα με τις βιομηχανικές ορθές πρακτικές υγιεινής, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της επαφής με το δέρμα. Ειδικά μέτρα υγιεινής: Εφαρμόζετε πάντοτε μέτρα ορθής ατομικής υγιεινής, όπως π.χ. πλύσιμο μετά το χειρισμό του υλικού και πριν από το φαγητό, το ποτό ή/και το κάπνισμα. Η ενδυμασία εργασίας και τα μέσα προστασίας πρέπει να πλένονται τακτικά για την αφαίρεση των ρύπων. Αχρηστεύετε τα ενδύματα και τα υποδήματα που έχουν υποστεί ρύπανση και δεν μπορούν να καθαρισθούν. Εφαρμόστε καλό καθάρισμα. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τον περιορισμό εκκενώσεων στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Προστατεύστε το περιβάλλον με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου για την αποφυγή ή περιορισμό εκπομπών. ΤΜΗΜΑ 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σημείωση: Οι Φυσικές και χημικές ιδιότητες παρέχονται για την ασφάλεια, την υγεία και περιβαλλοντικά θέματα μόνο και μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως τις προδιαγραφές του προϊόντος. Για επιπλέον στοιχεία, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Υγρό Χρώμα: Φαιοκίτρινο Οσμή: Χαρακτηριστικό Όριο οσμής: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ph: Δεν είναι τεχνικά εφικτό Σημείο τήξης: Δεν είναι τεχνικά εφικτό Σημείο πήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Αρχικό σημείο βρασμού / και εύρος ζέσης: > 316 C (600 F) [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Σημείο ανάφλεξης [Μέθοδος]: 239 C (462 F) [ASTM D-92] Ταχύτητα εξάτμισης ( Οξικό n-βουτύλιο = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ευφλεκτότητα (Στέρεα, Αέρια): Δεν είναι τεχνικά εφικτό Άνω/Κάτω όρια ευφλεκτότητας (Κατά προσέγγιση όγκος % στην ατμόσφαιρα): UEL: [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Πίεση ατμού: < kpa (0.1 mm Hg) στους 20 C [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Πυκνότητα ατμού (αέρας = 1): > 2 στους 101 kpa [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Σχετική πυκνότητα (στους 15.6 C): [ASTM D4052] LEL:

9 Σελίδα 9 από 15 Διαλυτότητα(ες): νερό Αμελητέος Συντελεστής διαχωρισμού (Συντελεστής διαχωρισμού n-οκτανόλης/νερού): > 3.5 [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Θερμοκρασία διάσπασης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ιξώδες: 104 cst (104 mm²/sec) στους 40 C 14.5 cst (14.5 mm²/sec) στους 100 C [ASTM D 445] Ιδιότητες Εκρηκτικών υλών: Κανένας/καμία Οξειδωτικές ιδιότητες: Κανένας/καμία 9.2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σημείο ροής: -27 C (-17 F) [ASTM D97] Εκχύλισμα DMSO (ορυκτέλαιο μόνο), IP 346: < 3 %wt ΤΜΗΜΑ 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Βλέπε υπό-ενότηττες παρακάτω ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Το υλικό είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ: Επικίνδυνος πολυμερισμός δεν θα συμβεί Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Υπερβολική θερμότητα. Πηγές υψηλής ενέργειας που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ: Ισχυρά οξειδωτικά ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ: Το υλικό δεν αποσυντίθεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Κατηγορία κινδύνου Συμπέρασμα / Παρατηρήσεις Εισπνοή Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα Ελάχιστα τοξικό. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. τελικού σημείου για το υλικό. Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού Αμελητέος κίνδυνος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος/συνήθους σημείου για το υλικό. χρήσης. Καταποση Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα Ελάχιστα τοξικό. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. τελικού σημείου για το υλικό. Δέρμα Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα Ελάχιστα τοξικό. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. τελικού σημείου για το υλικό. Διάβρωση δέρματος/ερεθισμός: Δεν Αμελητέος ερεθισμός του δέρματος σε θερμοκρασία υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το περιβάλλοντος. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. υλικό. Μάτι

10 Σελίδα 10 από 15 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Δεν Μπορεί να προκαλέσει ελαφρά, μικρής διάρκειας δυσφορία στα υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το μάτια. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. υλικό. Ευαισθητοποίηση Αναπνευστική ευαισθητοποίηση: Δεν Δεν αναμένεται να αποτελέσει αναπνευστικός ευαισθητοποιητής. υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Ευαισθητοποίηση δέρματος: Δεν υπάρχουν Δεν αναμένεται να αποτελέσει ευαισθητοποιητής δέρματος. Με δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Εισπνοή: Διατίθενται δεδομένα. Δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης. Βάσει Μεταλλακτικότητα βλαστικών κυττάρων: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Καρκινογένεση: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Αναπαραγωγική τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Γαλουχία: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου (STOT) Μοναδική έκθεση: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Επανειλημμένη έκθεση: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ φυσικοχημικών ιδιοτήτων του υλικού. Δεν αναμένεται να αποτελέσει μεταλλαξιογόνο βλαστικών κυττάρων. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να προκαλέσει καρκίνο. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να αποτελέσει τοξική ουσία αναπαραγωγής. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. Δεν αναμένεται να προκαλέσει βλάβη στα όργανα από μια μοναδική έκθεση. Δεν αναμένεται να προκαλέσει βλάβες στα όργανα από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 2-πεντανόνη, 4-μεθυλ-, ΥΔΡΟΓΟΝΟ φωσφοροδιθειοϊκό, άλατος ψευδαργύρου ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Θνησιμότητα μέσω του στόματος: LD mg/kg (Αρουραίος) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για το ίδιο το προϊόν: Λιπαντικά ντιζελοκινητήρα: δεν εκδηλώνουν καρκινογόνο δράση σε δοκιμασίες σε πειραματόζωα. Τα αναλωθέντα και μη αναλωθέντα λιπαντικά ντιζελοκινητήρα δεν εκδηλώνουν καρκινογόνο δράση σε μελέτες χρόνιας επάλειψης του δέρματος ποντικών. Λιπαντικά που χρησιμοποιούνται σε βενζινοκινητήρες μπορεί να γίνουν επικίνδυνα και να παρουσιάσουν τις ακόλουθες ιδιότητες : καρκινογόνο σε δοκιμασίες που εκτελούνται σε ζώα. Προκαλεί μεταλλάξεις in vitro. Πιθανό αλλεργιογόνο και φωτοαλλεργιογόνο. Περιέχει πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις από τα προϊόντα της καύσης της βενζίνης ή/και από προϊόντα θερμικής διάσπασης. περιέχει: Σε σημαντικό βαθμό εξευγενισμένο βασικό λάδι: δεν εκδηλώνει καρκινογόνο δράση σε μελέτες ζώων. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα δίνει αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία IP-346, στην τροποποιημένη δοκιμασία Ames και / ή άλλες δοκιμασίες ελέγχου. Στο πλαίσιο μελετών έκθεσης δια του δέρματος και δια της εισπνοής παρατηρούνται ελάχιστες αντιδράσεις, όπως μη ειδική διήθηση ανοσοκυττάρων στους πνεύμονες, εναπόθεση λιπαντικού και σε ελάχιστο βαθμό σχηματισμός κοκκιώματος. Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση σε πειραματόζωα. ΤΜΗΜΑ 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11 Σελίδα 11 από 15 Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε δεδομένα για το υλικό, τα μέρη του υλικού ή παρόμοια υλικά, μέσω εφαρμογής αρχών γεφύρωσης ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Υλικό -- Δεν θεωρείται επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς ΔΥΣΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ Βιολογική αποικοδόμηση: Συστατικό βασικού λαδιού -- Θεωρείται εγγενώς ως βιοαποικοδομήσιμο ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Συστατικό βασικού λαδιού -- Έχει δυνατότητες βιοσυσσώρευσης, εν τούτοις μεταβολισμός ή φυσικές ιδιότητες μπορεί να μειώσουν τη βιοσυγκέντρωση ή περιορίζουν τη βιοδιαθεσιμότητα ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Συστατικό βασικού λαδιού -- Χαμηλή διαλυτότητα και επιπλέει και αναμένεται να μεταφερθεί από το νερό στην ξηρά. Αναμένεται να διαχωρισθεί σε ίζημα και στερεά λύματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PBT ΚΑΙ vpvb Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος XIII του κανονισμού REACH για τις ΑΒΤ ή αααβ ουσίες ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις. ΤΜΗΜΑ 13 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Συστάσεις σχετικά με τη διάθεση με βάση το υλικό όπως αυτό παραδίδεται. Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά τη χρονική στιγμή της διάθεσης ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Το προϊόν είναι κατάλληλο προς καύση σε κλειστό, ελεγχόμενο καυστήρα για εκμετάλλευση της θερμαντικής ικανότητας καυσίμου ή προς διάθεση με ελεγχόμενη καύση σε πολύ υψηλή θερμοκρασία προς αποφυγή σχηματισμού ανεπιθύμητων προϊόντων καύσης. Προστατέψτε το περιβάλλον: Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λάδι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ελαχιστοποιήστε την επαφή με το δέρμα. Μην αναμιγνύετε χρησιμοποιημένα λάδια με διαλύτες, υγρά φρένων ή ψυκτικά. Ευρωπαϊκός κώδικας αποβλήτων: * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι κωδικοί εκχωρούνται βάσει των πλέον συνήθων χρήσεων αυτού του υλικού και ενδέχεται να μην καταδεικνύουν προσμείξεις που προκύπτουν κατά την πραγματική χρήση. Όσοι παράγουν απόβλητα οφείλουν να αξιολογούν τη διεργασία που χρησιμοποιείται στην πράξη κατά την παραγωγή αποβλήτων και προσμείξεων αποβλήτων προκειμένου να εκχωρούν τους ενδεδειγμένους κωδικούς διάθεσης αποβλήτων. Το υλικό μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο απόρριμμα ακολουθώντας την Οδηγία της Ε.Ε 91/689 για επικίνδυνα απορρίμματα, και υπόκειται στη διάταξη αυτής της Οδηγίας εκτός αν εμπίπτει στο Αρθρο 1(5) αυτής της Οδηγίας. Προειδοποίηση κενού δοχείου Προειδοποίηση άδειου περιέκτη (όπου ισχύει): Οι άδειοι περιέκτες ενδέχεται να

12 Σελίδα 12 από 15 περιέχουν υπολείμματα και μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Μην επιχειρήσετε να γεμίσετε ξανά ή να καθαρίσετε περιέκτες χωρίς σωστές οδηγίες. Τα άδεια τύμπανα θα πρέπει να αποστραγγίζονται εντελώς και να αποθηκεύονται με ασφάλεια έως ότου υποστούν επεξεργασία ή απορριφτούν κατάλληλα. Οι άδειοι περιέκτες θα πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση, ανάκτηση ή απόρριψη μέσω κατάλληλα πιστοποιημένου ή αδειούχου ανάδοχου και σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς. ΜΗ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΕ, ΚΟΒΕΤΕ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΑΤΕ, ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΑΤΕ, ΣΥΓΚΟΛΛΑΤΕ, ΤΡΥΠΑΤΕ, ΤΡΟΧΙΖΕΤΕ Ή ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΦΛΟΓΑ, ΣΠΙΘΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ. ΤΜΗΜΑ 14 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ADR/RID): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για Επίγεια Μεταφορά. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ (ADN): Μεταφορές Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για τις Εσωτερικές Θαλάσσιες ΘΑΛΑΣΣΑ (διεθνής κώδικας της θάλασσας για τα επικίνδυνα προϊόντα, κώδικας IMDG): υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για Θαλάσσιες Μεταφορές με βάση τον IMDG-Code Δεν Θάλασσα (MARPOL 73/78 Convention - Annex II): Μεταφορά ασυσκεύαστα σύμφωνα με το Παράρτημα II του MARPOL 73/78 και του Κώδικα IBC Μη ταξινομημένο με βάση το Annex II ΑΕΡΑΣ (IATA): Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για τις αερομεταφορές ΤΜΗΜΑ 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Eisi gménes í apallássontai apó tiṉ eisago gí / koinopoíi si stis akólouthes chi mikés apothemátoṉ (Ενδέχεται να περιέχει ουσία ή ουσίες που υπόκεινται σε κοινοποίηση στον κατάλογο ενεργών ουσιών TSCA του EPA πριν από την εισαγωγή τους στις ΗΠΑ): AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΙΓΜΑ Σχετικές οδηγίες και κανονισμοί της ΕΕ: 1907/2006 [... για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμό των Χημικών Προϊόντων... και σχετικές τροποποιήσεις] 1272/2008 [ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία των ουσιών και μιγμάτων.. και τροποποιήσεις και]

13 Σελίδα 13 από 15 REACH Περιορισμοί στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων (Παράρτημα XVII): Για αυτό το προϊόν μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθες καταχωρίσεις του παραρτήματος XVII: None ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πληροφορίες REACH: Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για μία ή περισσότερες ουσίες που υπάρχουν σε αυτό το υλικό. ΤΜΗΜΑ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία αυτού του ΔΔΑ(SDS) περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αποτελέσματα από εσωτερικές ή προμηθευτή τοξικολογικές μελέτες,concawe ντοσιέ Προίόντος, δημοσιεύματα από άλλες επαγγελματικές ενώσεις, όπως είναι η ΕΕ Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, η βάση δεδομένων EU IUCLID, οι εκδόσεις U.S. NTP, και άλλες πηγές, εφόσον χρειασθεί. Κατάλογος συντμήσεων και ακρώνυμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (αλλά δεν χρησιμοποιούνται απαραιτήτων) στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας: Ακρώνυμο Πλήρες κείμενο Μη σχετικό Μη σχετικό Μη Μη προσδιορίσιμο προσδιορίσιμο ΝΕ Δεν έχει καθοριστεί ΠΟΕ Πτητική Οργανική Ένωση AIIC Αυστραλιανός κατάλογος βιομηχανικών χημικών ουσιών AIHA WEEL Όρια περιβαλλοντικής έκθεσης στο χώρο εργασίας της Αμερικανικής Ένωσης Βιομηχανικής Υγιεινής (AIHA) ASTM ASTM International, αρχικά γνωστή ως Αμερικανική Ένωση για τη Δοκιμή και τα Υλικά (American Society for Testing and Materials) DSL Εγχώριος κατάλογος ουσιών (Καναδάς) EINECS Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Ουσιών ELINCS Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ENCS Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες (Απογραφή Ιαπωνίας) IECSC Κατάλογος των Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών στην Κίνα KECI Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών Κορέας NDSL Κατάλογος μη εγχώριων ουσιών (Καναδάς) NZIoC Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας PICCS Κατάλογος Χημικών Ενώσεων και Χημικών Ουσιών Φιλιππίνων TLV Κατώτερη οριακή τιμή (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων της Εργασίας - ACGIH). TSCA Πράξη περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Κατάλογος Η.Π.Α.) UVCB Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά LC LD LL EC EL NOEC Θανάσιμη συγκέντρωση Θανάσιμη δόση Θανάσιμη φόρτωση Αποτελεσματική συγκέντρωση Αποτελεσματική φόρτωση Συγκέντρωση με καμία παρατηρήσιμη επίδραση

14 Σελίδα 14 από 15 NOELR Ρυθμός φόρτωσης με καμία παρατηρήσιμη επίδραση ΛΕΖΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ H ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (για πληροφοριακούς λόγους μόνο): [Acute Tox. 5 H303]: Ενδέχεται να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, Οξεία τοξικότητα από το στόμα, Κατηγορία Asp. Tox. 1 H304: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς, Αναρρόφηση, Κατηγορία Skin Irrit. 2 H315: Προκαλεί ερεθισμό δέρματος, Διάβρωση/Ερεθισμός δέρματος, Κατηγορία Eye Dam. 1 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμού, Κατηγορία [Aquatic Acute 2 H401]: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς; Οξεία τοξικότητα για το περιβάλλον, Κατηγορία Aquatic Chronic 2 H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις, Χρόνια τοξικότητα για το περιβάλλον, Κατηγορία ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Σύνθεση: Πίνακας σύνθεσης για REACH τροποποιήθηκαν πληροφορίες. Σύνθεση: Υποσημείωση συγκέντρωσης διαγράφηκαν πληροφορίες. Ενότητα 01: Ταχυδρομική διεύθυνση εταιρίας τροποποιήθηκαν πληροφορίες. Ενότητα 06: Προστατευτικά μέτρα τροποποιήθηκαν πληροφορίες. Ενότητα 08: Πίνακας ορίων έκθεσης τροποποιήθηκαν πληροφορίες. Ενότητα 09: Όρια ευφλεκτότητας - Κάτω όριο έκρηξης (LEL) τροποποιήθηκαν πληροφορίες. Ενότητα 09: Όρια ευφλεκτότητας - Άνω όριο έκρηξης (UEL) τροποποιήθηκαν πληροφορίες. Ενότητα 15: Κατάλογος Εθνικής Απογραφής Χημικών Ουσιών τροποποιήθηκαν πληροφορίες. Τμήμα 15: Στοιχεία παραρτήματος XVII REACH προστέθηκαν πληροφορίες. Ενότητα 16: Κλειδί HCode τροποποιήθηκαν πληροφορίες Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που παραθέτει στο παρόν η εταιρία ExxonMobil, είναι ακριβείς και αξιόπιστες μετά λόγου γνώσεως και συνείδησης κατά την ημερομηνία έκδοσης. Μπορείται να επικοινωνήσετε με την ExxonMobil για να διασφαλίσετε ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί την πλέον πρόσφατη έκδοση που διατίθεται από την ExxonMobil. Οι πληροφορίες και οι συστάσεις παρέχονται προς ενημέρωση του χρήστη. Είναι ευθύνη του χρήστη να εξετάσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση. Εάν o αγοραστής συσκευάσει εκ νέου το προϊόν, είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι με ή πάνω στη συσκευασία θα συμπεριληφθούν οι δέουσες πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και άλλες απαραίτητες πληρoφορίες. Τα άτομα που χειρίζονται και χρησιμοποιούν το προϊόν πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού. Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση του παρόντος εγγράφου. Απαγορεύεται η ολική ή μερική επανέκδοση ή μετάδοση του παρόντος εγγράφου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά δια νόμου. Ο όρος "ExxonMobil" χρησιμοποιείται χάριν ευκολίας και μπορεί να αναφέρεται σε μια ή περισσότερες εκ των εταιριών ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία στην οποία η ExxonMobil διατηρεί άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα Μόνο για εσωτερική χρήση MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC: A DGN: XGR ( )

15 Σελίδα 15 από 15 Το προϊόν αυτό δεν έχει ταξινομηθεί για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, και ένα σενάριο έκθεσης δεν είναι απαραίτητη. Αυτό SDS μεταφέρει τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Δεν απαιτείται το παράρτημα για αυτό το υλικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος: PERKINS DIESEL ENGINE OIL 15W-40

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος: Συνθετικές πρώτες ύλες και πρόσθετα Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 16 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 03-Νοε- 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός Αναθεώρησης 1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 0 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. J/2311/08 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της επικοινωνίας για αλλαγές:

Διαχείριση της επικοινωνίας για αλλαγές: Σελίδα 1 από 32 Διαχείριση της επικοινωνίας για αλλαγές: Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) των προϊόντων ExxonMobil και οι επισημάνσεις θα ευθυγραμμιστούν με τον Κανονισμό για την «Ταξινόμηση, επισήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 02/02/2016 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αναθεώρηση: 2016-06-22 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 05/05/15 Αναθεώρηση: 03/02/17 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν: Magnet chrom

Προϊόν: Magnet chrom Προϊόν: Magnet chrom Έκδοση 1.00 Ημ/νία αναθεώρησης 10/09/12 1. Στοιχεία της ουσίας/ παρασκευάσματος και της εταιρείας 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Εμπορική ονομασία: Magnet chrom Μαγνητικό Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9761 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 26/06/2015 Αναθεώρηση: 28/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Dia-B Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 26-Απρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. LP0043 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-9000 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/06/2017 Αναθεώρηση: 280/2/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Toluene-2-sulfonamide

: Toluene-2-sulfonamide Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Toluene-2-sulfonamide

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 15-10-30 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07/10/2014 Αναθεώρηση: 31/01/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : ACT-1 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Salicylic

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Rotech Re-Scent Aniseed

Rotech Re-Scent Aniseed 1. Στοιχεία ουσίας/ μείγματος και εταιρίας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Αρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: dill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό διάλυσης αλάτων Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τμήμα πληροφοριών: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 24-Ιαν- ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 21-Φεβ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. FT0207 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 29/01/2009 Αναθεώρηση: 11/03/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4.1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 18.04.2013 Αναθεώρηση: 28-11-2016 Αριθ. Αναθεώρησης: 3 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Bisoprolol

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1001389; 791437;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: CRISTAN Ημερομηνία αναθεώρησης : 03.09.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet Εμπορική Ονομασία : ECO plant FOOD NPK 8-3-3 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανoχημικό λίπασμα Κωδικός Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-3405 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/07/2015 Αναθεώρηση: 27/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TP-3405 SDS Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/07/2015 Αναθεώρηση: 27/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 06/07/2015 Αναθεώρηση: 27/02/2018 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Προσδιορισμός ταυτότητας ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Προσδιορισμός ταυτότητας ουσίας/μείγματος και της εταιρείας/επιχείρησης Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Πνευματικά δικαιώματα (Copyright), 2011, 3Μ Εταιρεία Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η αντιγραφή και/ή άντληση αυτής της πληροφόρησης για το σκοπό της κατάλληλης χρήσης 3Μ προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμός Αναθεώρησης 2 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. AAA6978 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ηµεροµηνία σύνθεσης: 10-7-2014 Αναθεώρηση: 18-05-2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 5 Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

METAWET PRO Έκδοσή 1.1 /ΕΝ Ημερομηνία αναθεώρησης Ημερομηνία εκτύπωσης

METAWET PRO Έκδοσή 1.1 /ΕΝ Ημερομηνία αναθεώρησης Ημερομηνία εκτύπωσης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΩΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1907/2006 METAWET PRO Έκδοσή 1.1 /ΕΝ Ημερομηνία αναθεώρησης 05.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 05.02.2015 1.Ταυτότητα ουσίας/ σκευάσματος και εταιρίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Triamcinolone

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) NOVALIS IRON FINISH Αναθεώρηση: 4

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) NOVALIS IRON FINISH Αναθεώρηση: 4 Σελίδα 1 από 5 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 02/11/06 4 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 21/02/05 3 Αλλαγή νομικής διεύθυνσης 15/04/03 2 Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/09/2013 Αναθεώρηση: 06/11/2017 Αριθ. Αναθεώρησης: 4 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 22-Μαρ- Αριθμός Αναθεώρησης 1 ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Cat No. R211667 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FAST GROW plus 6-12-36 + 2% MgO +TE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Mesalazine impurity C

: Mesalazine impurity C Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας Χημική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 31/05/2017 εκδοχή: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Όνομα ουσίας : Ουσία : Salmeterol

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : Seabor Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα