ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 808 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 808 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 808 Της 54 ης έκτακτης συνεδρίασης, µε τηλεδιάσκεψη, που έγινε την Τετάρτη 18 Νοεµβρίου 2020, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ /1080/2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα Χαρβαλάκου Αθηνά. Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Γκερλές ηµήτριος, Καρύδης ηµήτριος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία, Καρακατσάνη Αντωνία, Καψοκόλης Γρηγόριος, Κοτέας Αλέξανδρος και Μανωλάκος Κυριάκος. Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης ,45 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Ο.Ε συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη σύµφωνα µε τις µε αριθµ. 40 & 163 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα αυτό, ύστερα από τη λήψη της µε αριθ. πρωτ /οικ.1110/2020 εισήγησης της /νσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Τµήµα Επιχειρηµατικότητας & Γαλάζιας Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 1

2 2 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Τµήµα Επιχειρηµατικότητας & Γαλάζιας Ανάπτυξης Προς Οικονοµική Επιτροπή ΘΕΜΑ: Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σε βάρος του ΚΑ των ετών ΣΧΕΤ.: α) Η υπ αριθµ.:213/ Απόφαση.Σ. έγκρισης υποβολής προτάσεων του ήµου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» , µε Κωδικό PIR010/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3494 Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ /76/ , για την πράξη ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά, εξουσιοδότησης του ηµάρχου Πειραιά για την υποβολή των αιτηµάτων και την υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή των προτάσεων και ορισµό ιευθύνουσας Υπηρεσίας τη /νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. β) Η υπ αριθµ.πρωτ.:36593/274 (µε Α Α:ΩΡΝΨΩΞΥ-Π94) Απόφαση ηµάρχου περί ένταξης της Πράξης «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας» του Ε.Π. «Αττική». γ) Η υπ αριθµ.πρωτ.:19726/76/ Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» δ) Την από 30/10/2020 θετική γνώµη ιακήρυξης για το Υποέργο «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» Α/Α 1 της Πράξης , Αριθµός Προέγκρισης: του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο ήµος Πειραιά αποτελεί το εθνικό και περιφερειακό ναυτιλιακό πλέγµα λόγω της φιλοξενίας του Λιµένα Πειραιά που είναι το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας και ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά και επιβατικά λιµάνια της Ευρώπης. Στα όρια του ήµου Πειραιά συγκεντρώνεται πλήθος επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονοµίας κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών (ναυτιλιακές, ασφαλιστικές, εφοδιαστικής αλυσίδας κοκ) αλλά και στο δευτερογενή τοµέα (ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, εξοπλισµός πλοίων κ.α.). 2

3 3 Ο ήµος Πειραιά, τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας στον τοµέα της Γαλάζιας Οικονοµίας για την δηµιουργία και καθιέρωση της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάζεται µε την Περιφέρεια Αττικής µε σκοπό την ενίσχυση και συστηµατοποίηση δράσεων στον τοµέα της γαλάζιας οικονοµίας. Οι δράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας των νεοφυών επιχειρήσεών µαζί µε το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας του ήµου Πειραιά αποτελούν µια πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται στη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στο ήµο Πειραιά και στοχεύει στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση στους κλάδους της γαλάζιας οικονοµίας, αλλά και γενικότερα στη στήριξη της τοπικής οικονοµίας. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάµωση της ικανότητας υπό σύσταση και υφιστάµενων νεοφυών επιχειρήσεων, προκειµένου να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητά τους, έτσι ώστε να συστήσουν ή να διατηρήσουν / επεκτείνουν / αναβαθµίσουν την επιχείρηση κυρίως στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονοµίας. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα της ΟΧΕ/ΒΑΑ. Πειραιά και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» /Π..Ε µε M.I.S / ΣΑΕ 2020ΕΠ σε συνέχεια της πρόσκλησης PIR010. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.: του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 και τους αντίστοιχους των οικονοµικών ετών 2021 έως και 2023 TOY ήµου Πειραιά. Η διάρκεια της σύµβασης ανέρχεται σε 30 µήνες. Με βάση τη σχετική πρόσκληση Προγράµµατος και την υποβληθείσα πρόταση του ήµου Πειραιά ορίζεται το όριο χρηµατοδότησης στο ποσό των συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και κατανέµεται στα έτη ως εξής: ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 και τους αντίστοιχους των οικονοµικών ετών 2021 έως και 2023 του ήµου Πειραιά. Η µελέτη για την παροχή Υπηρεσιών έχει εκπονηθεί από τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο σώµα τη λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» 3

4 4 προϋπολογισµού ,45 + Φ.Π.Α.: ,55 ήτοι σύνολο (συµπ/νου Φ.Π.Α.), σε βάρος του ΚΑ των ετών Ο Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης. Καρύδης Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε: την εισήγηση της Υπηρεσίας το σχέδιο διακήρυξης των όρων δηµοπράτησης της υπηρεσίας και τη σχετική µελέτη την υπ αριθµ. PIR010/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3494 Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ /76/ πρόσκληση του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αττική » Άξονας Προτεραιότητας: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ-Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο : «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» τη µε υπ αριθ. 213/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πειραιά για την έγκριση υποβολής Τ Π επί της άνω προσκλήσεως τη µε αριθµ. πρωτ /274/ (Α Α:ΩΡΝΨΩΞΥ-Π94) Πράξης Ένταξης του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» µε τίτλο : «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ-Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας» µε MIS: την από 30/10/2020 θετική γνώµη ιακήρυξης για το Υποέργο «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» Α/Α 1 της Πράξης , Αριθµός Προέγκρισης: του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» , τη µε αριθµ. 794/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί συγκρότησης της Επιτροπής ιαγωνισµού το πρωτογενές αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Τµήµα Επιχειρηµατικότητας και Γαλάζια Ανάπτυξης, µε Α ΑΜ: 20REQ τη µε αριθµ. πρωτ. 2020/ απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, µε α/α 1798 του µητρώου δέσµευσης και Α ΑΜ: 20REQ Τις διατάξεις: του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4735/20 (άρθρο 40 «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής) 4

5 5 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. την Υ.Α 57654/ (ΦΕΚ 1781/2017 τεύχος Β) του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης της µε αρ /215/ (ΦΕΚ 1924/ τ.β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/ του Ν. 4623/2019 Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, µετά από διαλογική συζήτηση της Προέδρου και των µελών της, Αποφασίζει Οµόφωνα 1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης 2. Εγκρίνει τη µελέτη και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά», προϋπολογισµού δαπάνης ,45 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» /Π..Ε µε M.I.S / ΣΑΕ 2020ΕΠ σε συνέχεια της πρόσκλησης PIR010. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.: σχετική πίστωση του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών του ήµου Πειραιά (σχ. η µε αριθµό 2020/ απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης). Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο έργο µε τίτλο: «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά», άξονας προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας», µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ.36593/274/ του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του ΕΠ «Αττική»

6 6 Η διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισµού έχει ως εξής: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗ ΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυµία ήµος Πειραιά Ταχυδροµική διεύθυνση ραγάτση 12 Πόλη Ταχυδροµικός Κωδικός Χώρα Πειραιάς Αττικής ΕΛΛΑ Α Κωδικός ΝUTS EL 307 Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Αρµόδιος για πληροφορίες Γενική ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) Θεώνη Παντελή Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ήµος (OTA α βαθµού) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ) Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές ηµόσιες Υπηρεσίες Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 6

7 7 γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής Στοιχεία ιαδικασίας-χρηµατοδότηση Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16. Χρηµατοδότηση της σύµβασης Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» /Π..Ε µε M.I.S / ΣΑΕ 2020ΕΠ σε συνέχεια της πρόσκλησης PIR010. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.: σχετική πίστωση του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών του ήµου Πειραιά (σχ. η µε αριθµό 2020/ απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης). Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο έργο µε τίτλο: «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά», άξονας προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας», µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ.36593/274/ του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του ΕΠ «Αττική» Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης Φυσικό αντικείµενο της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή ενός ολοκληρωµένου πλέγµατος δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάµωση της ικανότητας υπό σύσταση και υφιστάµενων νεοφυών επιχειρήσεων, προκειµένου να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητά τους, έτσι ώστε να συστήσουν ή να διατηρήσουν / επεκτείνουν / αναβαθµίσουν την επιχείρηση κυρίως στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονοµίας. Οι εν λόγω υπό σύσταση και νεοφυείς επιχειρήσεις θα επιλέγονται βάσει συγκεκριµένων αντικειµενικών κριτηρίων προκειµένου να τους παρασχεθούν εξειδικευµένες υπηρεσίες επιχειρηµατικότητας, οι οποίες θα παρέχονται σε τακτικούς κύκλους κατ έτος. Το ολοκληρωµένο πλέγµα δράσεων που θα προσφέρεται στις υπό σύσταση και νεοφυείς επιχειρήσεις αφορά στον ειδικό στόχο 3.a.1(Αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας-στρατηγική RIS) και περιλαµβάνει: ιάγνωση των αναγκών τους για υποστήριξη. Ένα ολοκληρωµένο βασικό πακέτο υποστήριξης που θα απευθύνεται στο σύνολο των συµµετεχόντων κάθε κύκλου, το οποίο θα περιλαµβάνει σε βάθος ενηµέρωση για εξειδικευµένα θέµατα επιχειρηµατικότητας. Παροχή εξατοµικευµένης συµβουλευτικής υποστήριξης (mentoring και coaching), µε δυνατότητα επιλογής των υπηρεσιών που θα λάβουν (π.χ. Ανάλυση Αγοράς, Μελέτη Εξωστρέφειας, Υποστήριξη στην κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου, Σχέδιο Marketing, Τιµολογιακή Πολιτική, Επικοινωνιακή πολιτική, κ.λπ.) 7

8 8 ιασύνδεση µε δυνητικούς χρηµατοδότες / χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και υποστήριξη των απαιτούµενων ενεργειών µόχλευση δυνητικών χρηµατοδοτικών πόρων (funds, τράπεζες, crowd funding, χρηµατοδοτικά εργαλεία, άλλες κεφαλαιακές / επενδυτικές µορφές ενίσχυσης). Υποστήριξη στη διαδικασία διαπραγµάτευσης και στη σύνταξη τεκµηριωµένων προτάσεων. Σε επιλεγµένους συµµετέχοντες θα προσφέρεται η δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν οργανωµένες επισκέψεις σε αντίστοιχες δοµές του εξωτερικού και να διασυνδεθούν µε τη διεθνή επενδυτική / επιχειρηµατική κοινότητα. Επίσης σε επιλεγµένες νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από υψηλή ωριµότητα, θα εξασφαλίζεται συνεργατικός χώρος φιλοξενίας για σύντοµο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να προχωρήσουν περαιτέρω την υλοποίηση της επιχειρηµατικής τους ιδέας. Τέλος, στο πλαίσιο της προτεινόµενης ράσης θα προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης προηγµένου τεχνολογικού εξοπλισµού από συµµετέχοντες στη ράση, προκειµένου να πειραµατιστούν και να ωριµάσουν µια ιδέα για την παραγωγή ενός καινοτόµου προϊόντος ή διαδικασίας κυρίως στον τοµέα της Γαλάζιας Οικονοµίας. Ο προηγµένος τεχνολογικός εξοπλισµός θα διατεθεί από το ήµο και θα αφορά τρισδιάστατο σχεδιασµό, τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτοµατισµοί, παραγωγή δοκιµαστικών προτύπων και ψηφιακή τεχνολογία ενώ οι απαιτούµενες υπηρεσίες συντήρησης, τα λειτουργικά και τα αναλώσιµα θα εµπεριέχονται στις παρεχόµενες υπηρεσίες της σύµβασης του αναδόχου. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα προτείνει στην προσφορά του µεθοδολογία και τρόπους αξιοποίησης του εν λόγω τεχνολογικού εξοπλισµού. Στο πλαίσιο του έργου θα λάβουν υποστήριξη συνολικά κατ ελάχιστον 180 επιχειρήσεις εκ των οποίων κατ ελάχιστον 100 επιχειρήσεις θα είναι υφιστάµενες και 80 υπό σύσταση επιχειρήσεις. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): : Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηµατικών συµβουλών και συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής (παρ ) ιάρκεια της σύµβασης - Προϋπολογισµός Η διάρκεια της σύµβασης ανέρχεται σε 30 µήνες. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,45 + Φ.Π.Α.: ,55). 8

9 9 1.4 Θεσµικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: του ν. 4412/2016 (Α' 147) «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο , Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 4250/2014 (Α' 74) «ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», του ν. 4700/2020 (Α 127) «Ενιαίο κείµενο ικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», του ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων», του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», του ν. 3548/2007 (Α 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 9

10 10 Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ /2007 (Β 1673) σχετικά µε τα «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισµό: α) των µη «συνεργάσιµων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών µε «προνοµιακό φορολογικό καθεστώς», του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα», του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία», του π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες», του π.δ. 39/2017 (Α 64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», της µε αρ (Β 1781/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», της µε αρ /215 (Β' 1924/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν.4555/2018 «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ηµοκρατίας Ενίσχυση της συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]», των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικοί δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, την υπ αριθµ. PIR010/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3494 Έκδοση 1/0) και µε αρ. πρωτ /76/ πρόσκληση του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων 10

11 11 ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αττική » Άξονας Προτεραιότητας: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ-Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο : «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων», τη µε υπ αριθ. 213/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πειραιά για την έγκριση υποβολής Τ Π επί της άνω προσκλήσεως, τη µε αριθµ. πρωτ /274/ (Α Α:ΩΡΝΨΩΞΥ-Π94) Πράξης Ένταξης του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» µε τίτλο : «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων» στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ-Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας» µε MIS: , την από 30/10/2020 θετική γνώµη ιακήρυξης για το Υποέργο «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» Α/Α 1 της Πράξης , Αριθµός Προέγκρισης: του Αυτοτελούς Τµήµατος ιαχείρισης ράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ήµου Πειραιά ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» , τη µε αριθµ. 808/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πειραιά µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκαν οι όροι του παρόντος ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο : «ράσεις προώθησης της επιχειρηµατικότητας νεοφυών επιχειρήσεων στο ήµο Πειραιά» προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, τη µε αριθµ. 794/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί συγκρότησης της Επιτροπής ιαγωνισµού, το πρωτογενές αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Τµήµα Επιχειρηµατικότητας και Γαλάζια Ανάπτυξης, µε Α ΑΜ: 20REQ τη µε αριθµ. πρωτ. 2020/ απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, µε Α ΑΜ:20REQ για την έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού ,00 που θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς του ήµου των οικονοµικών ετών και τη διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού ως εξής: α) 500,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2020 µε καταχώρηση στα µητρώα δεσµεύσεων µε α/α

12 12 β) ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2021 µε καταχώρηση στα µητρώα δεσµεύσεων µε α/α 1798 γ) ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2022 µε καταχώρηση στα µητρώα δεσµεύσεων µε α/α 1798 δ) ,00 που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2023 µε καταχώρηση στα µητρώα δεσµεύσεων µε α/α Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ANΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και ώρα 08:00 π.µ και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ιαδικτυακής πύλης Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 1.6 ηµοσιότητα Α. ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ). Το πλήρες κείµενο της παρούσας ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ.: Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΥΓΕΙΑ) Η ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 12

13 13 Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Έγγραφα της σύµβασης Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 1. η µε αρ.. Προκήρυξη της Σύµβασης (Α ΑΜ...), όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ] 3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της 4. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 5. Το σχέδιο της Σύµβασης µε τα παραρτήµατά της Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ιαδικτυακής πύλης Παροχή ιευκρινίσεων Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που 13

14 14 υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών Γλώσσα Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης , που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή µη µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα Εγγυήσεις Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α 13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 14

15 15 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολή επισυνάπτονται στο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 2.2 ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ικαίωµα συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει πριν την υπογραφή της σύµβασης τη σύσταση κοινοπραξίας κατά την έννοια του άρθρου 293 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/2012). 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον Εγγύηση συµµετοχής Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο µε το 2% του προϋπολογισµού της 15

16 16 προκήρυξης εκτός ΦΠΑ, ήτοι εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά ( ,13). Η εγγυητική συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/ Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα έως δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης Λόγοι αποκλεισµού Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ.48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 16

17 17 ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α 215). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ ελάχιστον στον ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή : α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία, β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/ 1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 17

18 18 εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ Α. Αν ο οικονοµικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α και β της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτηµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α και β της παρ. 2 παύουν να εφαρµόζονται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους του δεσµευτικού διακανονισµού εν εφαρµόζεται Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, (δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, (ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 18

19 19 αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρµογή του άρθρου της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος Αποκλείεται, επίσης, οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού) Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους , γ) και µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/ Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 19

20 20 Κριτήρια Επιλογής Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου σχετικά µε την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον, κατά την κείµενη νοµοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν αθροιστικά τα εξής: (α) µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των χρήσεων 2017, 2018, 2019 µεγαλύτερο ή ίσο µε το 50% του προϋπολογισµού του προκηρυσσόµενου έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το ανωτέρω ποσό. Σε περίπτωση ένωσης/σύµπραξης η προϋπόθεση αυτή µπορεί να καλύπτεται από το σύνολο των µελών της ένωσης/σύµπραξης αθροιστικά. ηλαδή, είναι αποδεκτό ο συνολικός µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών όλων των µελών της ένωσης/σύµπραξης (αθροιστικά) για το παραπάνω διάστηµα να είναι αθροιστικά ίσος ή ανώτερος του 50% του προϋπολογισµού του προκηρυσσόµενου έργου χωρίς ΦΠΑ. (β) Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων για τουλάχιστον µία εκ των τριών χρήσεων 2017, 2018, Σε περίπτωση ενώσεως εταιρειών, η απαίτηση αυτή πρέπει να πληρείται από κάθε φορέα µέλος της ένωσης εταιρειών Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας για την παραδεκτή συµµετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα: Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον µέλος της πρέπει να έχει προβεί σε εµπρόθεσµη και προσήκουσα ολοκλήρωση δυο (2) παρόµοιων ή συναφών έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία (2017, 2018, 2019) µε ένδειξη της 20

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28442 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: # ,00# ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Προϋπολογισµός: # ,00# ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 339159 / 27-12-2018 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προκήρυξη ιεθνούς Μεικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ Επισυνάπτεται τεχνική έκθεση µελέτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ Επισυνάπτεται τεχνική έκθεση µελέτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 31 10-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 25472 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες : Μαρία Σπυριδάκη E-mail: spiridaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 25 11-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 27825 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail : tripolitaki@rethymno.gr Τηλ: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Aριθµ. Πρωτ.:247999/05-09-2017 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ - 740030 Ηµεροµηνία : 11.10.2017 Αντικείµενο : 1. Στερεοσκόπιο 2. Aναλυτικός ζυγός ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διακήρυξη : ΔΣΣΜ /74079 Ημερομηνία: 28/11/2017 Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401703 Ημερομηνία : 03-08-2017 Αντικείμενο : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου.

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου. ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΑ/22712/09.07.2019 Πληροφορίες : E. Τζοΐτη Τηλέφωνο : 210-5192547 E-mail: e.tzoiti@admie.gr Περίληψη: Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408915 για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 23.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27534 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αργοστόλι, 4 Ιουλίου 2018 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 59477/14132 Τµήµα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1037/2018 Αρ. πρωτ.: 7494/15-05-2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Βέροια 25/05/2018 Αρ. Πρωτ. 14637 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, Α.Π. : 705. Προς: REMACO A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης

Ερµούπολη, Α.Π. : 705. Προς: REMACO A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Ρεθύµνης αποφάσισε την αποκατάσταση του καταστρώµατος της οδού Αρκαδίου που σε πολλά σηµεία έχει υποχωρήσει, έχει υποστεί βυθ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Ρεθύµνης αποφάσισε την αποκατάσταση του καταστρώµατος της οδού Αρκαδίου που σε πολλά σηµεία έχει υποχωρήσει, έχει υποστεί βυθ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.03.2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4704 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω Ιστοσελίδα: http:// www. teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 Τ.Κ. 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Α.Φ.Μ. 800832090 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 142400307000 Τηλ: 210-5537206

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 20-12-2017 Αρ. πρωτοκόλλου :4153 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής [Ο υπογράφων] [Η υπογράφουσα] [να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος στο παρόν έντυπο]: (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 394 η Συνεδρίαση ιοικητικού Συµβουλίου Πικέρµι, Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 394 η Συνεδρίαση ιοικητικού Συµβουλίου Πικέρµι, Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 Πικέρμι, 15.4..2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 394 η Συνεδρίαση ιοικητικού Συµβουλίου Πικέρµι, Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 Θέµα 4ο. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού και τεύχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 24.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27643 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διακήρυξη : ΔΔΠΕΑ 408803 Ημερομηνία: 8.5.2018 Αντικείμενο : Όργανα μέτρησης και συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σελίδα 2

Περιεχόµενα. Σελίδα 2 ιακήρυξη για Σύµβαση Προµήθειας Καυσίµων για το ήµο Σερβίων Βελβεντού και τα Νοµικά του Πρόσωπα Α.Π.: 5933 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2018 Περιεχόµενα ΙΑΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΉΜΟ ΣΕΡΒΊΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, Α.Π. : 499. Προς: Γεώργιο Σαλαγκούδη Ηρώων 10, Άνω Σύρος ΤΚ Σύρος

Ερµούπολη, Α.Π. : 499. Προς: Γεώργιο Σαλαγκούδη Ηρώων 10, Άνω Σύρος ΤΚ Σύρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 20 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:442057-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Σωλήνες ύδρευσης 2018/S 195-442057 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Αγαθά Legal Basis:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33.882 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:574751-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 2018/S 248-574751 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:408929-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες μηχανικού 2018/S 180-408929 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Υπηρεσίες Legal

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, υλοποίηση των παραδοτέων & στο πλαίσιο υλοποίησης Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ : 210 53.87.257, 210 53.87.278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28372 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:502410-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων 2018/S 219-502410 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. Αθήνα, 12/12/2018 Α.Π 230502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 Η

Διαβάστε περισσότερα

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής α. Ύψος Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Πληρ.:Ανδρουλάκης Εμμανουήλ Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων, Τ.Κ. 73 400 Τηλ.: 28223 40202, Fax: 28220 22121 www.kissamos.gr,e-mail

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:502361-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 2018/S 219-502361 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 29705 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Θέρμη, 28/03/2019 Αρ. Πρωτ. : 12933 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Θέρμης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΔΥAE

Διακήρυξη : ΔΥAE Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Διακήρυξη : ΔΥAE1200047216 Αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 τεμ. ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 30 τεμ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ Φ 30 ΜΜ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Π169/21.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ-ΥΛΙΚΑΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)-(ΠΑΚΙΔΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΑΝΕΛΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΑ- 21339/03-04-2019 Πληροφορίες : Ι. Δάρα Τηλέφωνο : 210-5192534 E-mail: i.dara@admie.gr Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Περίληψη: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 για την υπηρεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 23.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27536 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πρασιανάκης

Χρήστος Πρασιανάκης Τύπος ανάρτησης: Πρόσκληση Αποτέλεσμα Πρόσκλησης Χ Κωδικός ΟΕΦ: 1099 Επωνυμία ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Α/Α πρόσκλησης: 4 Θέμα εγγράφου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Αμόλυβδη βενζίνη 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά

Ελλάδα-Γαλάτσι: Αμόλυβδη βενζίνη 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:444193-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Αμόλυβδη βενζίνη 2018/S 196-444193 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Αγαθά Legal Basis:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Φυσικό αέριο 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά

Ελλάδα-Γαλάτσι: Φυσικό αέριο 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αγαθά 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209666-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Φυσικό αέριο 2018/S 092-209666 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Διαβάστε περισσότερα

19PROC

19PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του : udl?uri=:notice:37177-2019:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων 2019/S 017-037177 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος 15 / 05 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8877 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος 15 / 05 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8877 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπακτος 15 / 05 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8877 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ («Ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271723-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού 2018/S 119-271723 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 22.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27441 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Βουλή των Ελλήνων/Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δημοσιεύει την παρακάτω προκήρυξη για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 408715 Ημερομηνία:07.08.2017 Αντικείμενο : - Συγκρότημα Πυκνωτών Αντιστάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1 / 8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149729-2018:text:el:html Ελλάδα-Γαλάτσι: Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 2018/S 067-149729 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα