Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΛΙΕΥβΥΝΤΙΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΛΙΕΥβΥΝΤΙΙΣ"

Transcript

1 ΕΤΟΣ Γ'. ΑΡΙΘ. 319 ΤΤεμ-άται λβπτά ΙΟ. ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΓΛΙΟΤ 1882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΑΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ ΖΤΝΑΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΗΡΟΤΒΑ ΜΟΝΟΝ. Έν/Α-βήνοιις φρ. 15. Έν 81 «Τς Ικβρχ; βρ. 16. Έν τφ Ιξωτ. βρ. 25. Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΛΙΕΥβΥΝΤΙΙΣ ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οαος μούσαν, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος. Άριθ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΎΣΙΟΝ. Έν Λονδίνφ τή δέκατη πέμπτη Μαίου τοϋ χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοηκοστού δευτέρου έτους ημέραν τής έβδομάδος Σάββατον καί ώραν δεκάτην π. μ. έν τφ συμβολαιογραφικό) γραφείο» κειμένφ έπί τής όδοΰ Βιττώρια εις την οικίαν Σπλήν φέρουσαν τον αριθμόν όγδοον ένώπιον έμού Τζών Σκάτινκ συμβολαιογράφου τής χαριτοβρύτου Άνάσσης, εδρεύοντας καί κατοικοϋντος ενταύθα έπί παρουσία και τών κάτωθι μνημονευομένων καί προσυπογραφο)χένων δύω μαρτύρων Γκέίμιζ ΓΙρίτσ έμποροϋπαλλήλου δημότου Λίβερπουλ καί Τζώρτσ Κλάν μεσίτου δημότου Μάντζενς ερ άμφοτέρων κατοίκων Λονδίνου γνωστών μοι, ενηλίκων, ασχέτων πρός έμέ καί πρός άλλήλους πάσης συγγένειας καί μη ΰπαγομένων είς ούδεμίαν τοϋ νόμου έξαίοεσιν, ένεφανίσθη αυτοπροσώπως ό μίστερ Ούίλλιαμ. Γλάδστων Πρωθυπουργός τοϋ βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας γνωστός καί άσχετος πρός έμέ καί τούς μάρτυρας πάσης συγγένειας, όστις έδήλωσεν ότι διορίζει καί άποκαθιστά γενικόν καί ειδικόν αύτοϋ πληρεξούσιον έπίτροπόν του καί αντίκλητον τόν λόρδον Μμπωσάν Σεϋμούρ Ναύαρχον έν τή Μεσογείω θαλάσση μετ εντολής νά διεξαγάγη διά παντός νομίμου μέσου πάσαν ύφισταμένην ή μέλλουσαν ύπόθεσιν τού έντολέως. Έπομένως παρέχει αύτώ τό δικαίωμα νά διαπλέη έλευθέρως άπάσας τάς θαλάσσας σύν τή Κασπία είτε έπίτρεπομένου είτε μη τού διάπλου αύτών, νά προσορμίζεται άκωλύτως είς άπαντας τούς λιμένας καί τάς λίμνας μηδέ τής Κωπαίδος έξαιρουμένης νά διέρχεται όλους τούς πορθμούς καί τόν Κορινθιακόν έκβιάζων αύτόν έν άνάγκη πρό τού στρατηγού Τύρ, νά πλέη όλους τούς ποταμούς, πλωτούς ή μή, τά παραποτάμια καί τά ρυάκια: νά βομ.βαρδιζη πάν φρούριον τό όποϊον τυχόν δέν άφοπλισθη άμα τή έμ.φανίσει του, νά άναρτά είς τόν μεσαϊον ιστόν τής ναυαρχίδος του πάν είδος Άραμπή, νά κυριεύη πάσαν πόλιν καί χώραν αί όποϊαι θά προσέθετον είς τούς θησαυρούς τού Αγγλικού κράτους, νά άναστέλλη τήν ορμήν παντός νικηφόρου στρατού νά καταστέλλη τήν έξαψιν παντός έλευθεριάζοντος φελλάχου ή Οθωμανού, νά μεταβάλλη τούς λέβητας τοϋ Δουϊλίου Δαντόλου καί σύμπαντος τοϋ ιταλικού στόλου είς καζάνια μακαρονίων, νά πυρπολή πόλεις, κώμας καί χωρία έκ προθέσεως ή καί κατά λάθος, νά ένεργ-ή άπό κοινού μετά τής Γαλλίας ή καί άνευ αύτής, νά χαιρετά τούς ρωσσικούς πολεμικούς λιμένας διά τών συνήθων φιλικών κανονοβολισμών, νά συντρώγη είς τό Μιραμάρ μετά τών αντιπροσώπων τής Αυστριακής αυτοκρατορίας όσάκις τόν καλέσουν καί αισθάνεται όρεξιν καί τέλος νά πράττη πάν ό,τι νομίση συμφέρον είς τό Άγγλικόν έθνος, ύποσχομένου τού έντολέως νά έγκρίνη πάσαν πράξιν τού έντολοδόχου του. Είδικώς παρέχει αύτώ ό έντολεύς τήν έξουσίαν νά καταφέρω είς πρώτην εύκαιρίαν έ'να άσφαλή γρόνθον (box) έπί τών ρωθώνων τοϋ κόμητος Βίσμαρκ ψιθυρίζων είς τό ούς αύτού «οα pantos pleen ys... Egyptou!» Βομβαρδισμοί, πυρκαϊαί, λεηλασίαι, άπαγχονίσεις, δημεύσεις καί κατακτήσεις θά έπιτελώνται είτε συνεδριαζόντων είτε μ.ή τών εύρωπαϊκών συμβουλίων. Είς πίστωσιν συνετάχθη τό παρόν, όπερ άναγνωσθέν εύκρινώς καί μεγαλοφώνως είς έπήκοον πάντων τών άνω μνημονευομένων προσώπων ύπογράφεται κατά τόν νόμον. Οί μάρτυρες Γκέίμιζ ΙΤριτσ Τζώρτσ ΚΛών Ό irzo.lii't: Ούελλεαμ. Γλάδστων. Ό συμβολαιογράφος Τζών Σχάτινχ Οτι ακριβές αντίγραφου έν Λονδίνο» αύθημερόν. β-σ Dock

2 2 Μ Η ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 3 ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ Άπό αήμχρον τό J/f) Χάνεσαι, θά πωλήται καί τιάλιν εις τάς οδούς. Τινές τών άρχιπωλητών προσελθόντες άνεκοίνωσαν πρός ήμάς οτι προσχωροϋσιν εις τους όρους μας καί οΰτω άνεθέσαμεν είς αύτούς καί πάλιν την πώλησιν. Καί τοϋτο ούχί διότι έζημιώθημεν τό παραπαν άποσύραντες άπ* αύτών.τό φύλλον άλλά μία μόνη χελιδών δέν φέρει την άνοιξιν καί μία μόνη έφημερίς δέν όυναται νά εγκαθίδρυση διάφορον τού καθεστώτος σύστημα πωλήσεως.» Κατά τό βραχύ όμως τοϋτο διάστημα έμπράκτως δοκιμάσαντες είδομεν ότι ή διά τών καπνοπωλείων πώλησις τών εφημερίδων δύναται κάλλιστα νά έγκλιματισθή καί έν Αθήναις όπως καί έν Βιέννη. Θά ήτο δέ ήδη γεγο νός τετελεσμένον άν καί οί λοιποί συνάδελφοι, άντί νά θεωρήσωσι τήν καθ ήμών ύπό τών άρχιπωλητών γενομένην απόπειραν ούχί μονομερή, άλλά σκοπούσαν νά πλήξη κατακέφαλα έν γένει τήν δημοσιογραφίαν, έπεόείκνυον ολιγωτέραν άδιαφορίαν πρός.τό πράγμα καί... νά τό εϊπωμεν ; καί πρός τό ίδιον αύτών συμφέρον. Διότι όπως έχουσι τόρα τά πράγματα, οί μόχθοι καί οί άγώνες ένός δημοσιογράφου, ή ϋπαρξις καί ή ζωή ένός φύλλου έξαρτώνται όλα έντελώς άπό τάς ιδιοτροπίας τήν αισχροκέρδειαν ή άπό τό κέφι τών άρχιπωλητών.όλος ό τύπος ή δύναμις αύτή ή τρομερά άλλαχοϋ είνε παραδεδομένος έδώ εις τάς χείρας δύο τριών πρακτόρων οΐτινες δμνανται νά τόν κάμουν ό,τι τούς βαστάξη ή ψυχή των. Έν μιά στιγμή δύνανται νά κόψωσι τάς πηγάς ολας τής δημοσιογραφίας, όπως ό Άραμπής τάς πηγάς τών ύδάτων τής Αλεξάνδρειάς. Έπί τή άφορμή ταύτη γνωρίσαντες έκ τού σύνεγγυς τούς καπνοπώλας,εύρομεν αύτούς μίαν τών εύγενες άτων, τών φιλοφρονεστάτων, τών μάλλον άνεπτυγμένων καί κάλλιστα συντεταγμένων παρ ήμΐν συντεχνιών, έκφράζομεν δέ θερμώς τάς εύχαριστίας μας διά τήν εύγένειαν μεθ ής άνεδέχθησαν έν τοΐς καταστήμασί των τήν πώ λησιν τοϋ Χάνεσαι, διά τής αβροφροσύνης αύτών μόνοι άντιτάξαντες γενναίαν άντίδρασιν κατά τών ύπερφιάλων άπαιτήσεων τών άρχιπωλητών. Τέλος πάντων. Οί χωροφύλακες τής Παληοπαναγιάς άπεδείχθη τελειωτικώς πλέον κατά τόν «Εύριπον» ότι είνε λησταί. Ήμεϊς ήμεθα προ πολλοϋ βέβαιοι. Αί μεταξύ τού Γραφείου τής «Νέας Έφημερίδος» καί τοϋ Γραφείου τής Αστυνομίας σχέσεις είνε λίαν τεταμέναι. 'Αφορμήν έδωκεν ή Αστυνομία ή οποία διά τού Διευθυντού της έκαμεν έπέμβασιν είς τά έσωτερικά τής «Νέας Έφημερίδος» δηλαδή είς τάς ειδήσεις της. Ποϋ εύρεν ό κύριος Κοσονάκος ότι δύναται νά δημοσιεύη καί μάλιστα άπό τής έσπέρας τής προτεραίας διά τού «Αίώνος» ύπό τόν τύπον Άστυνομιχοϋ Αε.Ιτίου ειδήσεις, διατελούσας ύπό τήν άποκλειστικήν κυριότητα τής «Νέας Έφημερίδος ;» Διατί τούλάχιστον δέν τάς δημοσιεύει τήν έπιοϋσαν τής έκδόσεως τοϋ φύλου αύτής ; Ή «Νέα Έφημερίς» λοιπόν έννοοϋσα ν άρχίση καί αύτή τάς εχθροπραξίας ήρχισε νά δημοσιεύη 'Αστυνομικά. ύελτία καί έ δημοσίευσε δύο άχρι τοϋδε καταπατούσα τά οικόπεδα τής Άστυνομίας. Καί οΰτω έχομεν δύο ζητήματα επεμβάσεων : έν τό τής Αγγλίας έν Αίγύπτφ καί έτερον τό τής άλληλεπεμβάσεως ταύτης έν Αθήναις. Ιδού πώς ήρχισεν ή διασκέδασις. Ποοχθές, Κυριακήν, ήμέρα σκόλη, ό κύρ Τριαστεράς κατέβη είς τόν Φαληρέα μέ τήν γυναϊκά του, τά παιδιά του, καί τόν κουνιάδο του. Είχαν πάρει μαζή τους είς τό χαρτί κιοφτέδες, καί ενα κομμάτι μπούτι. Έφαγαν καλά, εί'πιαν καλά ρετσινάτο πρώτης, κ έκοιμήθηκαν πασσάδικα κάτω άπό ταΐς- έληαίς. Τί ωραία πού είνε άφού φάγη κανείς κιοφτέδες καί μπούτι καί πιή ρετσινάτο νά κοιμηθή είς τόν ίσκιο, καί είς τήν δροσιά!... Αύτό έσκέπτονταν καί ό Τριαστεράς μέ τήν γυναϊκά του, τά παιδιά του, καί τόν κουνιάδο του. Γι αύτό άμα σηκώθηκαν άπό τόν ΰπνο, άπετελείωσαν τους κιοφτέδες καί τό μπούτι καί τό ρετσινάτο. Τους ήλθε πάλι όρεξις νά κοιμηθούν, άλλά έξαφνα παρετήρησαν οτι ένύχτωσε. Θά καταρρόγιαζαν κάτω άπό τά δένδρα. Ηταν καί σκοτάδι καί μόνο κανδύλι είχαν τά μάτια τους πού έλαμπαν άπό τό μεθύσι. Έπειτα άφ ού έτελείωσαν οί κιοφτέδες καί τό μπούτι καί τό ρετσινάτο τί θά έτρωγαν καί τί θά έπιναν άν έξυπνοϋσαν πάλι ; Γι αυτό άπεφάσισαν νά γυρίσουν ς τήν Αθήνα. Έως οτου νά φθάσουν είς τόν σταθμά τοϋ Φαλήρου κάτι τι έπεριτριγύριζεν είς τόν έγκέφαλόν των τόν ομιχλώδη : είχαν εισιτήρια; δέν είχαν; σάν νά είχαν,σάν νά μήν είχαν.έπί τέλους ό Τριαστεράς προσπαθών νά έξέλθη έξ έφόδου άπό τήν άμφιβολίαν του, όρμα νά είσέλθη είς ένα βαγόνι. Ό ύπάλληλος τού σιδηροδρόμου τού ζητεί τό εισιτήριο, ό Τριαστεράς άπαντά πώς δέν θά τού δώση λόγον, ό ύπάλληλος επιμένει νά τοϋ δείξη τό εισιτήριο, ό Τριαστεράς θέλει νά τοΰ δείξη τόν γρόνθον, ό ύπάλληλος τόν σύρει έξω άπό τό βαγόνι καί τού λέγει νά κάμη τόπον είς τήν οργήν, ό Τριαστεράς τόν λέγει κέρατά, ό ύπάλληλος τού καταιβάζει μερικούς δυνατούς μπάτσους, ό Τριαστεράς κονδυλα, ή γυναίκα βάζει ταΐς φωναΐς, τά παιδιά άρχίζουν τά κλαύματα καί τρέχουν νά βγάλουν τά μάτια τού ύ παλλήλου, συναθροίζεται τό πλήθος, καί μερικά άπό τά όντα έκεΐνα τά έχοντα τήν αιδώ είς τήν ράχην καί όχι είς τάμούτρα, τρέχουν καί λαμβάνουν σημειώσεις, καί κάμουν καταγραφή τοϋ ονόματος τοϋ Τριαστερά, τής γυναίκας του, τών παιδιών του, τού κουνιάδου, καί τού ύπαλλήλου. Έπειτα τούς χώνουν, είς ένα βαγόνι, ή άτμάικαξα σφυρίζει, ή άμαξοστοιχία συσσείεται καί τραντάζει καί φρρρ!... άρχίζει νά τρέχη, τότε ό Τριαστεράς άφ ού έξησφαλίσθη καλά καί ό ύπάλληλος δέν είμπορεΐ νά τόν κάμη τίποτε πλέον προβάλλει τήν κεφαλήν του άπό το παράθυρο τού βαγονιού, καί δείχνων τόν γρόνθον του είς τόν ύπάλληλον ποϋ έμεινεν είς τόν σταθμόν τοϋ φωνάζει τρίζων τά δόντια του : "Αχ κέρατά, καί άν σε ξαναπιάσω! καί δ βαρύς κρότος τής αμαξοστοιχίας πνίγει τά λόγια του τά όποια άπηυθύνοντο πρός τάς ελαίας ώς νά ήσαν αύταί αί ένοχοι. Καί ούτω έτελείωσεν ή διασκέδασις. 1 Λ. ΑΞΙΩΜΑ. Δέν είνε ό πλούτος, ώς θέλουσι τινες νά πιστοποιήσωσιν ή άληθής χαρά καί ή πραγματική εύτυχία τής οικογένειας, άλλ ή άνάπαυσις τοϋ ηθικού καί ή οικιακή ειρήνη, αποκτώμενα διά μόνης τής αρμονίας τών μελών τής έντιμου διαγωγής αύτών,καί τής ειλικρινούς μεταξύ των άμοιβαίας άγάπης. Οθεν ώς ηγέτης οίκου φρόντισαν νά άναπτύξης είς τούς ύπό σέ παιδιόθεν τήν άγάπην αύτήν καί τά καλά αισθήματα καί νά δώσης συγχρόνως νά έννοήσωσιν, είς μέν τ άρρενα, ότι έχουσι καθήκον νά θυσιάζωσι τό πάν πέρ τής καλής άποκαταστάσεως τών θηλέων, είς δέ τά βήλεα, ότι πρέπει νά σέβωνται θρησκευτικώς καί»* άγαπώσι τούς συγγενείς, όπως άποδείξωσιν, ότι είσίν άξια τής έκτιμήσεως ταύτης. Κυρίως δέ πρόσεξον καί τούτο συνιστώ πολύ μή δώσης διά προτιμήσεων ποτέ διαφωνίας αιτίαν, διότι ή συγγενική άγάπη είνε οσω έγκάρδιος φυσικώς, τοσούτω καί εύθραυστος ώς ή ύαλος, ήτις άμα διαρραγή δέν διωρθοϋται πλέον. Συνεπώς τών άνω,ποτέ κατ άρχήν μή παραλάβης, ώς πράττουσί τινες άξ άκρ.ισίας, έσώγαμβρον οσω άνεκτίμητος τήν καρδίαν έστω όταν εχης έτερα τέκνα καί μάλιστα άρρενα έν ήλικία, διότι ή δημοσία αύτη, ούτως είπεϊν, ΐπίδειξις, οτι έχεις άνάγκην ξένου βοηθού άντ αύτών-όσω απαθών ή μικρονόων ύποτεθείσθω θά άναπτύξη φυσικώς μελαγχολίαν τό πρώτον, κατόπιν ψυχρότητα άν δέν γεννήση τό πιθανώτερον, τήν δυσαρέσκειαν, τήν διαίρεσιν καί τόν κλονισμόν έν τώ οϊκω έν περιπτώσει δέ είσχωρήσεως καί εξωτερικού ραδιούργου, τήν αμηχανίαν θετικώς, τόν μαρασμόν καί τήν άποσύνθεσιν τής οικογένειας καί θά ήσαι σύ ό πρωτουργός τού κακού, τά δέ λοιπά μέλη οί δραστήριοι συνεργοί. «Χχχλέζ ~ Ο «Β» ΣΠΟΪΔΔΪΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Σπουδαία μάχη έγινε στήν Αλεξάνδρα πέρα, οί Άγγλοι έκυρίευσαν τοϋ Άραμπή τό φέσι, δύο κανόνια ξύλινα, μίά χάρτινη παντιέρα, καί τάστειλαν στόν Γλάδστωνα άμέσως γιά πεσκέσι. Μόλις τόν Αγγλο Σέϋμουρ άντίκρυσε στό δρόμο άνυπανδρη Άοάπισα, κγ έγέννησ άπό τρόμο. Ούτε στιγμή ό Σέϋμουρ ακίνητος δέν στέκει, καί τόσο γιά τήν Αραπιά αισθάνεται θυμό, ποϋ δυό Φελλάχων έφαγε τά πόδια γιά μπιφτέκι, καί λέει πώς θά καταπ ή τόν Άραμπή ώμό. Καί στά κατάρτια κάθε μιάς Εγγλέζικης φρεγάτας έκρέμασε τους έμπρηστάς καί τούς έπαναστάτας. Ο Άραμπής σχημάτισε δικό του ύπουργεΐο μα,ί μέ τόν Μουσελχακά καί τόν Μαχμουδσαμή, καί στόν Κεόίβη 'μήνυσε μέ τό έπιτελεΐο, άν ύπουργός του δέχεται νά γίνη γίά τιμή. Μα ό Τεφηκ άγοίεψε σέ τούτο τό μαντάτο, καί δλους τούς έγκρέμισε άπό τή σκάλα κάτω. Τού πολεμάρχου Άραμπή σωθήκαν τώ φυσέκια, τάφαγε ολα δ στρατός στήν πεινά του άπάνω, καί τώρα μ* ο,τι βρίσκουνε γεμίζουν τά τουφέκια, καί νέα βόλια καρτερούν άπ τόν Χαμίτ Σουλτάνο. Κί αύτός ό Άχμετ Άραμπής ροκάνισε μονάχος δυό κροκοδείλους ζωντανούς μ οκτώ δακτύλων πάχος Έχάθηκε τού Άραμπή τ άριστερό παπούτσι, έ'νας συνταγματάρχης του ψηλός τοϋ τόχει πάρει καί τώρα δ παλληκαράς πηγαίνει χοϋτσι χοΰτσι, κγ ένας σκόρπιός τόν δάγκασε είς τό γυμνό ποδάρι. Ό Άραμπής έθύμωσε γγ αύτό τό ρεζιλίκι, καί κάποιου Χόντζα έκλεψε κγ έκεΐνος τό σαρίκι Άκόμη μπόμπες πέφτουνε καί δ Κεδίβης τρέμει ό Σέϋμουρ τού ζήτησε καμπόσα θηλυκά, καί ά Τεφήκ τοϋ άνοιξε άμέσως τό χαρέμι, καί είδαν ή Χανούμισες παιχνίδια Αγγλικά. Λέγεται μάλιστα πώς δυό Άράπισες γριζέτες δυό Αραπάκια γέννησαν μέ κόκκινες μπαρμπέτες. Μίά Μές Εγγλέζα έξαφνα έγέννησε Αράπη, άλλά γγ αύτό ό Σέϋμουρ τήν έσπασε στό ξύλο, κάθε Εγγλέζος γνήσιος γιά τούτο κατεντράπη, κγ άπό τή φούρκα, τό μωρό τό πέταξαν στό Νεΐλο3 Άκούς έκεϊ! Στραβάραπα Εγγλέζα νά γεννήση ;. τέτοια μεγάλη συμφορά δέν στάθηκε στή φύσι. Τά έμαθε ό Άραμπής κγ έκίνησε γιά μάχη, άλλά εκεί πού έτρεχε, τού έκλεψαν μέ τρόπο καί τό δεξί παπούτσι του δυό στρατηγοί Φελλάχοι, καί έμεινε ξυππόλυτος σ έοημωμένο τόπο. Αύτά καί άλλα γίνονται, κγ άκόμη τί θά γίνη ούτε τοϋ Βίσμαρκ ημπορεΐ ή κεφαλή νά κρίνη. Souris.

3 4 ΜΗ ΧΑΝΕ ΣΑΙ Μ Η-ΧΑΝΕΣΑΙ 5 ΕΚ ΤΟϊ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΪ. Έν Βόλω 5 Ίου.Ιίου^ 3 it. ft. Διέρχομαι νύκτα επιστράτου. Τό ξενοδοχεΐον τής Αγγλίας, είς τό όποιον ρχέ ώδήγησαν, τό κάλλιστον τής πόλεως, ομοιάζει μέ κάτι ερείπια οικιών έπ'ι τοΰς πρόποδας τής Άκροπόλεως. Ή στέγη δέν έχει κεράμους, άλλ είνε έστρωμένη με πλάκας ύπομέλανος χρώματος, έξ έκείνων μέ τάς οποίας έστοωνον άλλοτε τάς αύλάς. Ακαθαρσία, ελλειψις υπηρεσίας καί Άθηναϊκαί τιμαί. Πρώτον άντικείμενον οπερ εύρον έπί της τραπέζης μου είνε κωνωποκτόνος κόνις. Ερρίγησα έπί τώ θεάματι. Αλλά καί ή κόνις αυτή είνε άνωφελής, διότι οί πτερωτοί ούτοι Βολιώται έχουν συνειθίσει πλέον, φαίνεται, τό όργανον αύτό τοϋ θανάτου καί αί φάλαγγές των ούδόλως άραιοΰνται. Τό άσμά των έν χορώ ομοιάζει τόν ρόχθον μεγάλου ποταμού. Ώς ψιλή επικουρία τών κωνώπων έρχονται οί ψύλλοι. Καύσων αττικής μεσημβρίας. Κοιμηθήτε, παρακαλώ. <5 π. μ. Ή πλήρη; τρυφής καί άναπαύσεως νύξ, ήν διήλθον, μοί έφιλοδώρησεν έπί τής κεφαλής δλον τόν Βόλον μέ τό Πήλιόν του. Άπό τού σεβασμίου διά τήν ηλικίαν του έξώστου τής Αγγλίας θεώμαι τού Πηλίου τήν πρός τήν πόλιν πλευράν. Είνε μαγική. Έπί τής κορυφής αύτού διακρίνονται ώς χοπάδι περιστερών οί λευκοί οΐκίσκοι τής Μακρυνίτσας, ολίγον κάτωθεν ή χλοερά περιοχή τής Πορταριάς, ό Γόλος καί έτερα δύω χωρία, ών τό δνομα άγνοεΐ ό οδηγός μου ύπηρέτη; Σεραφείμ, πάντα άνά μικράς άπ άλλήλων άποστάσεις έκτισμένα. Φύσις πλουσιωτάτη. Έντρυφα άπλήστως τό δμμα. Φαντάζομαι τί ώραΐΰν θά ήτο τό θέαμα, δταν οί Τιτάνες ήρπασαν τό Πήλιον, κατάφυτον ώς είνε, καί τό επέταξαν έπί τού Όλυμπου μετά τής Όσσης, ΐνα φθάσωσιν είς ούρανούς καί έκβάλωσι τοϋ θρόνου τόν Δία, καθ ού, ώς φαίνεται, είχον σπουδαίας άφορμάς δυσαρέσκειας. Και άν οΐ κεραυνοί τού Διός δέν ένήργουν ώς τά Αρμστρογγ πρό τής Αλεξάνδρειάς καί άν ή συνδιάσκεψις τών θεών δεν αποφάσιζε τό statu quo μ,ετά τήν νίκην, ή τιτάνιος αύτη μεταξύ ουρανού καί γής γέφυρα θά ύπήρχε σήμερον άκόμη καί μέ τάς έκ Βόλου θά έσημείουν καί τάς έξ ουρανού έντυπώσεις μου. Μεσημβρία. Επεσκεφθην κατα την λειτουργίαν τόν μονάκριβον ναόν, τόν τοϋ Αγίου Νικολάου. Ήτο πλήρης ώς ή αγία Ειρήνη Αθηνών κατά τούς εσπερινούς. Έν τώ προαύλιο» οί ευσεβείς ήσαν πολυπληθέστεροι, συζητούντες, ΐνα μή χάνουν τόν καιρόν των, έπί τοϋ σχεδίου τής πόλεως, καθ ού ούδείς ύπάρχει μή ένιστάμενος, καί τό όποιον είνε τό άντικείμενον τής γενικής ομιλίας. Προύχώρησα πρός τήν πόλιν. Είνε μεγάλης έκτάσεως. Κυρία οδός είνε ή τής άγοράς λεωφόρος, ολίγον πλατυτέρα τής τού Σταδίου όδοΰ. Τέμνεται έγκαρσίως άνά δύω ή τρεις οικίας ύπό στενοτάτων δρομίσκων. θέλω νά μάθω πολλά, ολα, εί δυνατόν, τά μάλλον κινούντα τήν περιέργειάν μου, άλλ οί μέν έντόπιοι είσί τόσον φιλόξενοι καί κοινωνικοί, ώστε είς τάς έρωτήσεις μου άπαξιοϋσί ν άπαντώσιν, άποστρέφοντες τό πρόσωπον μετά δυσαρέσκειας, οί δέ ξένοι, έσχάτως σχεδόν πάντες έλθόντες, ολίγα γινώσκουσι. Υπάρχουσι κτίριά τινα φθάνοντα τάς δευτερευούσάς οικίας τών Αθηνών. Μεγαλοπρεπέστερον πάντων είνε τό μέγαρον τοϋ ρωσσικού προξενείου, Τά χείριστα τών οικημάτων είσί τά τής κυβερνήσεως, δικαστήριά, επαρχείου κλπ. πλήν τοϋ Τηλεγραφείου. Τελευταΐον δέ πρός τήν μεσημβρινήν άκραν τής πόλεως οίκημα είνε τό Ταχυδρομείου. Αύτό θά πή κυβερνητική πρόνοια! Αί καθόλου έκ τής πόλεως έντυπώσεις μου είσί καλάί. ίαίτοι μέχρι τής χθές ύπό τουρκικήν διατελοΰσα διοίκησιν δέν δύναται νά συγκριθή ούδέ μέ τήν Χαλκίδα, ούδέ μέ τό Ναύπλιον, ούδέ μέ τήν Λαμίαν, ά ήτο δέ < έτι εύάρεστος ή κατάστασις αύτής, ώς ούσης τού μόνου τής Θεσσαλίας λιμένος, άν οί κάτοικοι αύτής ήσαν πρσα - δευτικώτεροι. Έντός βραχέος όμως διαστήματος θά καταστή άναμ- -βόλως μία τών καλλίστων δευτερευουσών πόλεων τής έλληνικής έπικρατείας. Ήδη προετοιμάζεται ύλικόν δι οικοδομήν έκατόν οικιών άρξομένην άμέσως άμα τή έγκρίσει τού σχεδίου. Καί ώς έκ τοϋ άφθόνως ύπάρχοντος χρήματος καί ώς χόνος τής Θεσσαλίας λιμήν καί ώς έκ τών παντάχόθεν συρρεόντων ξένων δ Βόλος θά πετάξη πρός τά έμπρός. Αγορά ιδιαιτέρα δέν ύπάρχει. Τά κρεοπωλεία, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, έμπορικά καταστήματα, πάντα είσιν άναμίξ διεσπαρμένα έπί τής μεγάλης όδοϋ τού παζαριού. "Αμαξαι παντελώς έλλείπουσι. Κάρρα τουρκικού ρυθμού έκτελοΰσι τήν μεταξύ Βόλου καί Λαρίσσης συγκοινωνίαν. Τάς οδούς πληροΰσιν άπό πρωίας αχθοφόροι φέροντες έπ ώμων κυλινδρικόν προσκεφάλαιόν έκ χόρτου,' καί ήμίονοι, ενοικιαζόμενοι διά τά έπί τοϋ Πηλίου χωρία. Γυνή ούδαμοΰ φαίνεται, καί διά τούτο ίσως ή πόλις αϋτη μέ δλην τήν γελώσαν φύσιν της μοί φαίνεται κλαίουσα. Ή πόλις ύδρεύεται έξ άρ-ίεσιανών φρεάτων, ών τό ύδωρ είνε ψυχρότατου, άλλά βαρύτατου καί κάκιστον διά τόν στόμαχον. Τά ενοίκια είσιν αδρότατα, ενεκεν τής μεγάλης δυσαναλογίας μεταξύ οικιών καί πληθυσμού μετά τήν προσάρτησιν. Περίεργοι είσιν αί συμφωνίάι τών ένΰικιάσεωίί. Δείγμα: Ενοικιάζεται διά τρία ετη, προπληρωτέου τοϋ ένοικίου τοϋ πρώτου έτους, τών τόκων τοϋ ένοικίου τοϋ δευτέρου καί τής πρώτης τριμηνίας τοϋ τρίτου. Τά τρόφιμα πωλούνται άσυγκρίτως έφθηνότερα ή έν Άθήναις. Τά κρέατα έχουν νοστιμάδα δσην άνοστιάν οί τρώγοντες αύτά Αί συναγρίδες και οί ρυγοί αξίζουν - βον ή μαρίδες έν Άθήναις. "Οβη ελλειψις κυριών ύπάρχει τόση αφθονία αχλαδιών. Τόπος γιά καλοπέρασι. Ή άνά τά χαλδερίμια τρίωρος περιπλάνησίς μου κατέστησε τήν πείναν μου άγρίαν ώς τούς Βολιώτας, όσους τούλάχιστον μέχ'ρι τούδε συνήντησα, καί καταστρέφω απνευστί τάς πλουσίάς μερίδας, άς άσθμαίνων ό Σεραφείμ άδιακόπως μοί φέρει. Αύτή ή περί τό τρώγειν δεινότης, ή παντελής ελλειψις ώραίοϋ φύλου καί λεύκη ύπερήφανος άπό τού κατέναντι παραθύρου δεικ'νύουσά μοι τό άνάστημά της, μοί ενθυμίζουν φαγάν καί έρωτόληπτον χνπαρισσόνιον φίλον μου όχι τόν κ. Πα'ρασκευαίδην δν τόσον άγαάώ, ώστε έν τή άνάμνήσει του ή ψυχή μού αποβάλλει μέρος τού βάρους, όπερ τήν πιέζει ύπό τόν εύρύν αύτόν ορίζοντα τής στενοτέρας τών κοινωνιών. Ό καύσων καταντά αληθώς πνιγηρός. Είνε γεγονός! *0 Σεραφείμ ψήνει έμπρός μου έντός 13 Αεπτών έν μεγάλο μεγάλο αυγό ύπό τάς άκτίνας τού ήλίου. "Εγεινε μελάτο καί συνιστώ τόν τρόπον αυτόν τοϋ αύγοβρασίματός είς ταΐς μαγέρισσαις διότι ευρίσκω ότι αποκτά ιδίαν τινά νοστιμάδα ουτω τό αυγό. "Ο κονιορτός έχει παχύτητα δύο Σούτσων καί τριών Παπαλεξανδρή. 6 μ. μ. Ετοιμάζομαι διά τήν μ,ουσικήν. Ελπίζω έκεΐ επι τα ήδυπαθή όμματα καμμιάς καμαρωμένης Βολιοτίσσης νά άναπνεύσω όλίγην Αθήνα. Αμήν. 1 μ. μ. Παρά τήν προκυμαίαν καί τό φρούριον εκτείνεται ευουτάτη πλατεία διπλασία τής τού Συντάγματος, διατεμνομένη όμως άτάκτως ύπό κλαιουσών ιτεών, άλλων δενδρυλλίων, παραπηγμάτων, μαγειρείων, οπωροπωλείων. Ενταύθα γίνεται ό περίπατος. Καθ έκάστην Κυριακήν παίζει ή μουσική τής φρουράς ώς έπί τό πολύ συνθέσεις τοϋ διευθυντοΰ της έκτελούσα. Τό μάλλον έκτακτον είναι τό μελανόν φαινόμενον τό όποιον παρουσιάζουν αί χαραχάζαι χνχ διμοιρίας πετώσαι άνωθεν τών θαμώνων τής μουσικής καί ούχί σπανίως ραίνουσαι τά χνριαχάτιχα τών κυριών μέ κάτι λευκά άνθη των. Ήρίθμησα δύω δεκάδας κυριών, έξ ών αί δεκαπέντε Άθηναΐαι. Περί τών εντοπίων κυριών τών ευρωπαϊκώς ένδεδυμένων, παοαδόξως μετά πολλής φιλοκαλίας, εινε ανάξιον νά σημειώσω τι. Άρκεΐ οτι όέν κίνούσι κανεν αίσθημα, ούδέ καλόν, ούδέ κακόν, ούδέ αμαρτωλόν. Οί άνδρες έχουσι φυσιογνωμίαν βαρυθύμου, δέν όμιλοϋσι πρός ξένους, άν δέ ίδωσι τοιούτον γνωστόν των κάμνουν οτι δέν τόν γνωρίζουν διά νά μή τους επισκεφθή καί άναγκασθούν νά τόν φιλοξενήσουν. Τό άκρον άωτον τής φιλοφρονήσεώς των είνε νά σού πουν: ΛΖά πέρας άπό τό μαγαζί χαμμίά φορά. Διά τούτο, οί ξένοι τούς -ονομάζουν Αυστριακούς. - Δέν αμφιβάλλω δμως οτι ταχέως θά ημερώσουν καί μετά,θλίψεως Ο άναπολώσι τό τουρκομαθημένον παρελτ JSoV των. Τά έπί τής πλατείας καφενεία δέν δίδουν είμή καφέ καί λουκούμι. Ζαχαροπλαστείο / δμως άρκετά υποφερτόν υπάρχει έν τή πόλει δίδον καί παγωτόν, κρέμα έννοεΐται! Υπάρχει έπιδημία χαφε σαντάν. Τρία, έξ ών τό κάλ λίσταν καί τό ύπό τών αριστοκρατών τιμώμενον είνε τό έν ώραίω κήπω, προσφιλεΐ καί διά τά όνομά του τό όποιον είνε αί ΆΒήνχι. Είς τήν μεσημβρινήν άκοαν τής πόλεως υπάρχει δροσερώτατον τοπίον παρά τήν άκτήν, τό Νεον Φά/ηρον. Έκεΐ παίζει ό παλιάτσος παντομίμας καί είς τά entre acte μία κιθάρα. Είς τόν κήπον τών Αθηνών οί βαθύχροοι γαλανοί οφθαλμοί μιάς κόρης τού Βορρά, ώς θά εγραφεν ό έν Ταϊγανίω πρόξενός μας, τής Παυλίνας μαγνητίζουν τά. ωτα, καί τάς καρδίας ιδίως τής νεολαίας. Έγνώρισα ένα θύμα τοϋ μαγνητισμού αύτοΰ" ήτο πλέον προνομιούχος βλάξ. Άλλ ομολογώ τήν αδυναμίαν μου' άν έμενον μίαν εβδομάδα άκόμη έν Βόλω θά έγενόμ.ην θύμα τής Παυλίνας ΐνα μή γείνω τοϋ Βόλου. Εις τούς γλυκείς έκείνους οφθαλμούς ήδύνατο νά εύρη τις καταφύγιον κατά τής αναισθησίας. Τάς -γυναίκας τοϋ καφέ σαντάν ονομάζουν σονσουνά- ραίς. Μετά τήν ύπό τοϋ κ. Δροσίνη αρχαιολογικήν άνακάλυψιν δέν νομίζω περιττόν νά σημειώσω καί έγώ έπιραφάς τινας, άς έν Βόλω άνεϋρον, ούκ ολίγον διαφωτιούσας στερί τής καταστάσεως αύτού. Ξενοδοχεΐον Πε.Ιοπόννησος... παγκόσμιον. Ξενοδοχεΐον Οίχωνομηχόν. Ξενοδοχεΐον μόνον διά π.ιάγίαομα. Καπνοπω-Ιείον Γ. Σταύρου χαί άδε.ίφΰϋ. Φαρμακεΐον. Χνμιχά προϊόντα. 'Απαγορεύεται αύστηρώς τό ούρεϊν με χρι της παραλίας X. Γ. ΤΑΑΧΑΟΥΖ, ΕΡ. ΝΕΑ ΕΞΑΘΗΝΩ. Ητοι Χαρίχ.Ιεια Γ. ΤαΛχάουζ ζρχεται μαϊα εζ Αθην&>' Εαπνοπό.Ιιον. ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ τράπεζα ΗπειροθεσσαΛίας. Παοαλείπω τάς λοιπάς, αΐτινες πληροϋσι τά σημειω ματάριόν μου, διότι σκοπεύω νά πραγματευθώ περί αυτών έν ίδια πραγματεία, άφού συμβουλευθώ ώς προ; τι νας τόν κ. Δροσίνην. Έν τώ φρουρείς» εύρον πελαργού; καί το λείψανον ένός άγιου, τού Σενέκ μπαμπά, ού τά ένδύματα εις ράκη προσδεδεμένα έπί τών κιγκλίδων τού παραθύρου τοϋ δωματίου έν ώ φυλάσσεται, χρησιμεύουσιν εις τους ευσεβείς ώς άλεξιτήρια τού πυρετού θεραπεύεται άμέσως, οστις μίαν κλωστήν έξ αύτών θέσει είς τόν κόλπον του. Δέν αμφιβάλλω, δτι ό κ. Όλύμ,πιος θελει φροντίσει νά προμηθευθή μερικάς τοιαύτας αντιπυρετικά; κλωστας. 6/Ιουλίου. 8 π. C. Ούδέποτε είδον τόσην αιθρίαν έπί τού ουρανού ουδέποτε ή θάλασσα μάς έφάνη τόσον χαριτωμένη. Μήπως διότι μετά πέντε ώρας αναχωρώ ;

4 β ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ. ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 7 4 (Λ. (Λ. θύελλα φοβερά έκρήγνυται άνω τών κεφαλών μας. *0 Βόλος μέ ούρανόν μέλανα, βοοντώντα καί άστράπτον- τα εινε απαίσιος. 6 μ. α. Ή καταιγίς έκόπασε. Ή Επτάνησος άπαίρει διά Πει ραιά. Απομακρύνομαι τοΰ Βόλου, έν ω έκοιμήθην όσον ώμίλησα, μέ πλήρη έλπίδα, ότε έν βραχυτάτω χρόνω θά καταστή ή εΰρωπαϊκωτέρα καί πλουσιωτέρα έπαρχία μας. Μάριος ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΑΡΤΑ. Κύριέ Σνττάχτα τον Μή Χάνεσ«ι, 4 Ιουλίου Η έφημερίς σας ομοιάζει πυρκαϊάν, ήτις, ένώ καίει τούς κακούς, φωτίζει τούς αγαθούς.παρακαλώ λοιπόν νά εχητε καί έδώ έστραμμένην τήν προσοχήν Σας, διότι καί έδώ ύπάρχουσι ζό.ια διά χαύσι/ior, καί καλόν εϊνε νά δοκιμασθώσι διά τής πυοκαϊάς Σας. Εκτός τοΰ λαϊκοΰ Καραπάνου έχομεν έδώ καί ένα κληρικόν Καρα- πάνον, ενα Δεσπότη Ταταυλιανόν, όνομ.αζόμενον Σεραφείμ, λείψανον έναπομεΐναν έκ τής μακαρία τή) λήξει τουρκικής δυναστείας. Πρό ήμερών περ.οδεύει τά χωρία Τζουμέρκων, πρώτην ήδη φοράν, ώς τό πρώτον ήδη άλλάςαντα Δεσπότην εκκλησιαστικόν. Λάβε υπομονήν νά άκουσης τά άθλά του. Αρχίζουν άπό τό χωρίον Καλεντίνα. Μόλις εφθασεν ό Δεσπότη; είς αύτό, καί μέ ά- ριωπον αληπασσάδικο βλέμμα, τό όποιον έτρόιχαξε τόν υστυχή Σπανόν ιερέα -ςοΰ χωρίου: Βρέ Μπρε θέλω 25 δραχμάς νά λειτουργήσω.... Αυτή ήτο ή πρώτη καλημέρα ή Δεσποτική πρός τούς ^χωρικούς! Μά δεν έχομε, Δεσπότη μου, είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Γχά δες τά παιδιά μας είναι γυμνά, πεινούν τά καϋμενα.'... ποΰ να ταϊς βροΰμ,ε ήμεΐς ταϊς δραχμαίς! Εμβα στα καλύβια μας νά ίδής άν έχωμε ψωμί!... Νά εχητε τήν κατάρα μου... τάς θέλω τάς 25 δραχμ,άς... Ταϊς έπήρεν ό έρίφης. Ό δυστυχής παπάς, φοβούμενος μή τόν κάμη άρχόζ, πωλεϊ τήν μόνην αγελάδα του, καί γεμίζει την άγίογεροντική σακκοΰλα. Μεταβαίνει εκεϊθεν <3 άγιος τοΰ θεοΰ εις τά χωρίον Αίποΰγα. Τά χωρίον τοΰτο είνε μικρόν οί δέ κάτοικοι αύτοΰ εϊνε σκλάβοι τοΰ γι.ιαχθρύπου Κυρίου Ζαρίφη. Είνε οντα πτωχότατα Οεωροΰντα εύτύχημα μέγα, άν δυνηθοΰν νά φάγουν άπας τής ήμέρα; ψωμί μπομπότα, γυμνήςκαί τρισάθλια. Ό Δεσπότης τής 'Αρτας, ό κληρικός Καραπάνος ζητεΐ άλλας 25 δραχμάς, διά ra.ιειτουργήσΐ) Α.' νά έβλεπες τούς δυστυχείς Μπουγιώταις ^ω; ετρεμον, νομίζοντες, ότι εύρίσκοντο απέναντι αιμοφόρου Πασσά. Πώς έτρεχον χα.ιύβα σε χα.ιύβα διά* νά συνάζουν τόν τελευταϊον οβολόν τής πτωχής χήρας, καί τοΰ πεινώντος όρφανοΰ διά τόν Δεσπότη! Τέλος μόλις ήδυνήθησαν νά συνάξουν δέκα δραχμάς. Ό Δεσπότης εθυμωσε, τούς κατηράσθη, άλλ έπειτα: Φέρτε μου, λέγει, άλλαις πέντε δραχμαίς, γϊά νά χά/ιω.ιιτανεία γιά νά βρέζηΐ γιατί αν δέν διαβάσω έγώ, ποτέ δέν θά βρέξη III... Εκεΐθεν μετέβη είς Χόσεψι, ούτινος οί κάτοικοι εϊνε είλωτες τοΰ γι.ιανθρύπου "Ομογενούς Καραπάνου. Έκεΐ νά ιδ$ ς δυστυχία ζωντανή Συντάκτα μου! Γέροντας καί παιδία, γυναίκας και κοράσια, φαντάσματα, σκελετούς, άπο την πείναν, γυμνούς, ώστε νά φαίνωνται τά κρέατά των, οί άγκώνές των καί τά γόνατά των! ή έσχάτη άθλιοτης. Καί όμως δ άγίο-γέρωντας καί έκεΐ τά ίδια. Διαβάζει δέ ό Δεσπότης καί συγχωρητικαϊς εύχαΐς έπάνω είς τά μνήματα. Αύταί αί εύχαί είναι δύο ειδών ευ.ραί γονατισται χαι εν^γαι όρθαί. Διά τάς όρθάς εύρράς ό Δεσπότης πέρνει 2 φράγκα, διά τάς γονατιστάς πέρνει 5 φράγκα. Διατίμησις βλέπεται λαμπρά, καί έν τή.τα- ίάρρ δηλ. prix fixe καί πίστωσις δέν δίδεται! Έκεΐθεν δ Δεσπότης πηγαίνει είς Βουργαρέλιον, έκάθησεν είς τό Μοναστήρι, καί χειροτονήσας τόν 'Ηγούμενον καθηγούμενον Ιχανοποιεΐται. Γράφει δέ έκεΐθεν Βεζυρικήν τινα διαταγήν πρός τούς κατοίκους τοΰ χωρίου Λιψίστας, άλλους σκλάβους τοΰ οίχτείρμονυς φι.1αν~ θρωπον Καραπάνου, διατάσσων αύτούς νά τώ έτοιμάσωσι πήττας, jiv/ra, γιαγοΰρτκις, χότες, καί δραχμάς 25, καί νά παρευρεθώσιν όλοι νά διαβάσουν εύχαΐς στά μνήχατα τών αποθαμένων των* σαχίν! μή λείψη κανένας, γιατί θά τό έχη κακά καί έδώ, καί είς τόν ούρανόν, διότι έδώ Οά τόν φυλακίση δ έπαρχος, έκεΐ θά τόν πάρη ο Διάβολος. Οί δυστυχείς Λιψιστινοί μαθόντες, τί έκαχεν δ Δεσπότης είς Καλεντίναν, Μποΰγαν, καί Χόσεψι, και μη εχοντες ούτε πεντάραν (ποΰ νά τήν ευρουν ; μήπως τους άφήκε σάλιο στή γλώσσα τους ό Καραπάνος ) καί τρομάξαντες έτούπωσαν στό λόγγο, σταΐς τούφαις, σταΐς πατουλίαΐς, στά σπήλιά, φοβούμενοι, μή τούς φάγη αυτό τό θεριό, ποΰ τό λένε Δεσπότη!... Πηγαίνει δ Δεσπότης,. ευρίσκει τόν καϋμένον Παπα-Δημήτρη, τόν επιλεγόμενον Παπα-ροκά, τόν φοβερίζει, τόν υβρίζει, τοΰ τρώγει ταϊς πήταις του μέσα στό σπήτί του, τοΰ τρώγει τά άρνί του (ένα μόνο είχεν ό κακομοίρης δ Παπάς) καί τόν κάμει καί αργόν. Διατί ; Μήπως ολα τά διατί έχουν καί διότι ;...Τώρα οί Λιψιστινοί έχουν δύο Κυριακάς κατά σειράν αλειτούργητοι' άν πεθάνη κανένας, θά μείνη άταφος, διότι ό Δεσπότης έκήρυξεν έν Λιψίστα τό Παπικόν inderdictuni! 'Υψώσατε φωνήν, Κύριε Συντάκτα, καί έρωτήσατε τήν ίεράν μας Σύνοδον! Είμπορεΐ δ Δεσπότης χωρίς λόγον καί χωοίς καμμίαν αιτίαν νά κάμνη αργούς τούς ίερεΐς, καί νά μένουν οί χριστιανοί αλειτούργητοι, καί οί νεκροί άταφοι ; "Αν είμπορή, νά τά ξέρωμε, διότι οί Λιψιστινοί έχουν σκοπό νά κτίσουν μίαν συναγωγήν, καί νά προσκαλέσουν καί τόν Χαχάμ-Χαγίμ άπό τήν Άρταν διότι έσκέφθησαν καί είπαν : Άπό τό νά μή προσκυνώμεν όλως διόλου τόν θεόν, καλάν είναι νά τόν προσκυνάμε καί εβραίικα ί... Άπ έκεΐ ύπήγεν είς τό χωρίον Μύαρη, καϊ άφοΰ ύβρισε βαναυσώτατα τούς ίερεΐς, καί έπραξε τά αύτά, έζήτησε πέντε άλογα ώς σουφαρής... καί άνεχώρησε; Περιμένω, Κύριε Συντάκτα, νά λάβω νεωτέρας ε ιδή^ σεις, διά νά σάς γράψω, καί τά άλλα άθλά του, όσα θά'και πέραν τό άτμόπλοιον μεστόν μελανών σχημάτων ά- κάμη είς τά άλλα χωρία τών Τζουμέρκων. Ά ιν άγαπά- περχόμενον είς Πειραιά, πρέπει νά έχη πολύ κτηνώδη τε, φιλοξενήσατε καί αύτά τά Τζουμερκΐώτικα είς τας τήν καρδίαν ώστε νά μή καθήση διά νά ρεμβάση έπί τοΰ στήλας τοΰ άξιολόγου φύλλου Σας. θέλετε μάς υποχρεώσει, πολύ, καί θέλετε πράξει έργον φιλανθρωπία;. Έν τή έξόχω ταύτη θέσει ηύτύχησα νά εύρω έγκάοιδιαιτέρου βίου του καί έπί τοΰ βίου τής άνθρωπότητος. Ό Γνωοτός σ»ς. διον φιλοξενίαν, άνδρών εύ ήγμένων σεμνοτάτης μορφής καί περιβολής καί ούχί άμοίρων τής θύραθεν παιδείας, ζώντων δέ, παρά πάσαν προσδοκίαν, έν πληρεστάτη άρχονία καί χριστιανική άδελφότητι πρός άλλήλους. Παραδειγματικά πρό πάντων είναι τά φιλόξενα αισθήματα ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ. καί ή φιλοφροσύνη τοΰ ήγουμένου κ. Νικηφόρου Σπυροπούλου, ήν δαψιλεύει άνεςαιρέτως είς πάντας τούς ξένους ζ Πόρω / ΊονΛίον οίασδήποτε τάξεως καί τι δ νεώτερος σχεδόν πάντων, κατέστη άγαπητός καί σεβαστός είς τούς συμμονάζοντας άδελφούς χάρις είς τά ποικίλα αύτοΰ προτερήματα καί τήν εύθυκρισίαν καί τόν ζήλον του. Συχνάκις μακαρίζω τόν ήσυχον βίον τών σεβασμίων τούτων πατέρων ο'ίτινες μακράν τών άνθρωπίνων παθών, άπολαμβάνουσΐν άνενόχλητοι τά θέλγητρα τής φύσεως καί τ«ί τέρψεις τής βαθείας χριστιανικής πίστεως. Προμαντεύω, φίλτατε, ότι τά τελευταία έτη τοΰ πολυπλάγκτου βί υ ί100 θά διέλθω έν μοναστηρίω. Βορειότερον τή; μονής ύπάρχει ή περιώνυμος διά τάς ύγιεινάς ιδιότητας αύτής πηγή έξ ήί υδρευετο πάντοτε ό μακαρίτης Όθων. Τό ύδωρ αύτής δυστυχώς δέν είναι άφθονον άλλ ούχ ήττον καλλιεργείται δι αυτού υπό τών φιλέργων μοναχών μικρό; τις κήπος παρεχων επαρκή λαχανικά διά τάς άνάγκας τών μοναζόντων. Ανωθεν δέ τής πηγής ταύτη; έκτείνεται ό μόνος σωζόμενος έν τή νήσω μικρός λεμονών άνήκων εί; τήν μονήν. Πόσον τώ όντι είναι λυπηρόν τό θέαμα τών άπεξηραμένων τούτων λεμονεών καί πορτοκαλεών. Άλλ ή προ ετών κατατρυχουσα αύτάς νόσος έλπίς ύπάρχει οτι θά έκλειψη όλοτελώς καί ότι οί κάτοικοι θά εύτυχήσωσι πάλιν. Ετι βορειότερον καί έπϊ θέσεως περιβλέπτου κεϊνται τά έρείπια τοΰ ναοΰ τοΰ Ποσειδώνος, αύτοΰ έκείνου τοΰ ναοΰ όπου κατέφυγεν ό Δημοσθένης ΐνα άποφύγη τήν μάχαιοαν τών θριαμβευσάντων Μακεδόνων. Ένταΰθα έπιε τό κώνειου Έκεϊνος οστις δέν έξήλθεν είς τάς έπαρχίας τής Ελλάδος, οστις δέν είδε τάς πεδιάδας τής Μαντινείας καί τάς κορυφά; τοΰ Τυμφρηστού, οστις δέν είδε τούς κήπους τοΰ Αίγιου καί τής Άργολίδος, καί δέν έκοιμήθη ύπό τήν σκιάν τών έλατών τοΰ Βάλτου, οστις δέν είδε τήν Κλεισούραν τοΰ Αγρίνιου καί τάς θερμάς πύλας τής έριβώλακος Φθοίας, οστις δέν έγεύθη τόν τυρόν έπί τοΰ Παονασσοΰ καί δέν έπιε τό ύδωρ τής Βρύσης τοΰ Ζαχαράκη, έκεϊνος οστις είσέπνευσε καθ όλον του τόν βίον άνά 100 δράμια τής κόνεως τών Αθηνών καθ έκάστην, δέν Οά έννοήση ποτέ τί ήτο ή Ελλάς τοΰ 21 καί τής άρχαιότητος καί δέν θά άγαπήση αύτήν έπαξίως. Ερχομαι, φίλτατε, έκ διεξοδικής περιηγήσέως κατά τάς Κυκλάδας καί άπεφάσισα νά επιστέψω τάς άγροτικάς καί ωμαντικάς ήδονάς άς άπήλαυσα διά μηνιαίας ένταΰθα ιαμονής, είς τήν ώραίαν νήσον Κα.Ιαβρίαν, ήτις σήμερον ονομάζεται Πόρος, καί είναι ώς τι πρόχωμα καί άσπίς τής Πελοποννήσου. "Η πόλις μικρόν έχει τό ένδιαφέρον, μετά τήν υποχθόνιον νόσον μάλιστα ήτι; κατέστρεψε τάς λεμονέας καί τάς πορτοκαλεώνας τών κατοίκων, ή νάρκη καί ή πενία έδωκεν είς τήν πόλιν τόν χαρακτήρα τής φθίσεως. Άλλ έν γένει ολίγον μέ ένδιαφέρουσιν αί πόλεις καί αί κωμοπόλεις τής Ελλάδος προσπαθώ πάντοτε νά διαμένω έκτος αύτών κατά τάς περιηγήσεις διά νά άπολαύσω κάλλιον τά θέλγητρα τοΰ άπλοΰ βίου καί νά άποφύγω τήν ψώραν τής έπαρχιακής πολιτικής. Ούτως έπέτυχον καί ένταΰθα έν τών τερπνοτέοων καταφυγίων, όσων ή φαντασία μου θά μνημονεύη καθ όλον μου τόν βίον, όπου αύτός ό Werther θά ήδύνατο νά ρεμβάζη καί νά άγαπά. Ήμίσειαν ώραν μακράν τής πόλεως διά θαλάσσης καί τρία τέταρτα τής ώρας διά ξηοάς πρός τόν έκ Σαλαμΐνος καταπλέοντα κεϊται ή τερπνή, ή περικαλλής, ή κατάφυτος μονή τής Ζωοδόχου Πηγής, ούδέποτε σύμπλεγμα λόφων καταφύτων έν μέσω τών οποίων κεϊται ή μονή ύπήρξε μαγευτικώτερον είς τήν θέαν. Τά πεύκη περιβάλλουσι τό οικοδόμημα ώς στρατός όλόκληρος τόν στρατηγόν. Τοποθεσία έπιφανεστάτη, άπέχουσα τριακόσια μέτρα άπό τής παραλίας, κάτωθεν εύμήκους ορούς τό όποιον έγέννησε ποικίλους λόφους έφ ών υποβαστάζεται ή μονή ώς λευκοενδεδυμένον νήπιον έπί τών βραχιόνων τής μητρός του' τοιαύτη παρίσταται ή θέα τής μονής είς τόν άπό τοΰ άκτοπλοοΰντος άτμοπλοίου βλέποντα τά θέαμα. Άλλ όταν τις άποβή είς τήν άκτήν, όταν άνέλθη τόν ώραΐον δρόμον τόν φέροντα πρός τήν σκήτην, όταν έν μέσω τοΰ ψιθυρισμού τών σειομένων πευκών καί τοΰ άσματος τών πτηνών μεταλλάξη θέσιν ό περιηγητής καί βλέπει ύποκάτωθεν αύτοΰ τήν θάλασσαν καί ένταΰθα παρέδωκε τήν μεγάλην αύτοΰ ψυχήν. 11αρεκεΐ δεικνύονται ερείπιά τινα τά όποια ή παράδοσις ονομάζει τάφον τοΰ Δημοσθένους. Άλλά μοί φαίνεται ότι αί άναμνήσεις αύται τής άρχαιότητος έρριψαν πένθος είς τήν ψυχήν μου καί παραιτούμαι τοΰ λόγου. Όδυοαεύς. ΚΩΝΣΤ Α.ΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΑ. Άντιερωτιχόν. Ήγαπώντο ή πρός άλλήλους λατρεία δέν εϊχεν όρια. Ο είς διδάσκαλος έν ίδιωτικώ σχολείω, ή άλλη ηθοποιός' άμφότεροι άρμένιοι. Παρετηρήθη, ιδία κατά τούς χρόνους τούτους, οτι οί άρμένιοι μας είναι αΐ εύαισθητότεροι τών κατοίκων τής οθωμανικής πρωτευούσης έξαίρεσιν άπετέλεσεν έσχάτως μεταξύ τών. γραικών ό Άντωνιάδης. Παρά τήν τερπνήν άκτήν τοΰ Μεγάλου Ρεύματος άντήλασσον όρκους πίστεως καί άγάπης αιωνίου. Εύκαιρίαι πολλαϊ όπως ό άγαθός διδάσκαλος εύρη φζν τάφου

5 8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ <οΰ έρωτος" άλλ όμοιος τφ Μαρίω άπέστρεφε τήν κεφαλήν όσάκις ή αύρα τοϋ Βοσπόρου άπεκάλυπτε την κομψήν κνήμην τής Τιτικχί του, άνεγείρουσα τήν έσθήτα της. Τήν ήγάπα διά νά τήν άγαπά, τήν έλάτρεοε διά νά -τήν λατρεύη τήν ήθελε καί τόν ήθελε, άλλά καί νομί- μ-. * *!>».» Ο( < eufltuufftxwrnf-jjev έπεθυαει τάϊ αγωνιώ- Πλήν τίποτε άπό αύτά, δέν ήθελε νά είξεύρη ό αγαθός άρμενιος. Άλλ ήλθεν έσπέρα, θερμή, χλιαρά, ευώδης, διεγερτική τών αισθήσεων, καί πάντες οί καλοί λογισμοί τοϋ άρμενίου άνετράπησαν. Ολίγου δεΐν άπό Μαρίου νά μεταβληθή εις έραστήν κοινόν. Τήν είχεν έκεϊ είς τάς άγκάλας του πάλλουσαν καί φρίσσουσαν έκλελυμένην, ύποκύπτουσαν. Όχανέζ, είμαι δική σου! έψιθύριζεν. Καί ό Όχανέζ ύπέφερεν έκ τεταρταίου πυρετοϋ. Αίφνης τήν άφίνει καί... φεύγει καί άκόμη φεύγει. *Η ταλαίπωρος ηθοποιός επιστρέφει μόνη είς τήν οικίαν της, συλλογιζομένη μή ό εραστής έπαθε τάς φρένας. Τήν έπιοϋσαν δ Όχανέζ ί Γονείς μου θά ύπανδρευθώ. Καί ποίαν θά πάρης, παιδί μου Όχανέζ. Τήν γειτόνισσαν Φιλιώ. Αύτή τή θεατρίνα! Θεατρίνα, ναί' άλλ έγεινε τοιαύτη, όιά νά θρέψη τήν οίκογένειάν της, ό οποία, άλλως, ήτο καλλιτέοα τής ίδικής μας. ΟΖΗ οχι! Είναι τόσον ώμορφη. Άλλ είναι θεατρίνα Τόσον καλή!... Αί! είναι θεατρίνα! Θά τήν πάρω, ναί ή οχι ; *Οχι! οχι! οχι! Πολύ καλά, Οά ίδήτε!.... Καί ό Όχανέζ άφίνει τήν πατρικήν οικίαν κακά βυσσοδομών. Τό αύτό έσπέρας οί δύο νέοι περιδιαβάζουσιν έπί τής προκυμαίας. Τό ρεύμα τού Βοσπόρου κυλιέται ένώπιόν των χρυσοϋν καί στίλβον. Σταματώσιν είς τό άκρον ααί σιωπηλοί άτενίζουσι ποτέ μέν πρός άλλήλους ποτέ δέ πρός τό ρεύμα. Σοβαροί άμφότεροι άπομακρύνονται, έπιστρέφουσι, άπομακρύνονται καί πάλιν, πάλιν επανέρχονται. Τί λαμπρά έσπέρα! κύτταξε, Φιλιώ μου! Εσπέρα γάμου αληθώς. Όχανέζ, λατρεία μου! Μέ άγαπάς ; είπέ το πάλιν, έπανάλαβέ το χιλιάκις! μ άγαπάς ; Όχανέζ, σέ άγαπώ!.... σέ άγαπώ!.... Κύτταζε τήν κλίνην μας, τήν ύγράν γαμήλιον κλίνην μας.... ' Ω! Όχανέζ, φοβούμαι!... Ίδέ, ίδέ- ^αύτόν τόν κύκλον τοϋ νερού, αύτήν τήν δίνην. 3 Ώ! Όχανέζ, φοβούμαι!... Δέν σού φαίνεται ότι μάς προσκαλεΐ... άνοίγει τάς άγκάλας του ;... Ω! Όχανέζ, φοβούμαι! Μπά! έπέρασε... Ναί, ναί' είδες πώς έπέρασε! Γιά κύτταξε! πάλιν επανέρχεται... ίδέ πώς εύρύνεται.., δέν σού φαίνεται δτι μάς λέγει : έλάτ* έλάτε! Ώ! Όχανέζ, φοβούμαι!... δέν τολμώ... Είμεθα τόσον νέοι!... Καί τόσον άτυχεΐς!... Φιλιώ μου! Έλα, είς τάς άγκάλας σου. Όχανέζ! καί τώρα καί διά παντός!... Καί ή νέα έστήριξε τό μέτωπον έπί τοϋ στήθους τού έραστοϋ, ούτινος τά χείλη έπλανήθησαν έπί τής μεταξωτής της κόμης. Φιλιώ μου!... όλοι έφυγαν, είμεθα μόνοι... Μόνοι, Όχανέζ... μόνοι... Πόσον σέ αγαπώ" αιωνίως ήθελα νά είμαι ουτω, μέ τήν κεφαλήν έπί τού στήθους σου, νάκούω τούς παλμούς τής καρδίας σου. Αιωνίως καί τί άλλο μάς προσφέρει τό ρέον κύμα άπό τήν αιωνιότητα ; Ναί, ναί, τήν αιωνιότητα, έτραύλισεν ή κόρη. Ίδέ την εκεί, εντός τού βάθους θά τήν εύρωμεν. μακράν τοϋ κόσμου...καί τών σκληρών γονέων μου. Φοβεΐσ άκόμη;... Ώ! Όχανέζ, σέ άγαπώ! Τού κύματος τό ψύχος άκόμη σέ τρομάζει ;... Όχανέζ μου, σ άγαπώ!... Έλθέ έόώ, Φιλιώ μου... αί άγκάλαι μου θά σέ σφίγγωσι θερμώς...έλθέ έδώ... Α, ούτω... Τά χείλη σου έπί τών χειλέων υιού...ηνωμένοι είς τόν θάνατον!... Ναί...ηνωμένοι είς τόν θάνατον.. Καί ταραχή τού ρεύματος μετά μικρόν έδείκνυε τά μέρος, δπου οί δύο νέοι έπεσαν... Πλήν έκαμαν τόν λογαριασμόν των, χωρίς τόν ξενοδόχον. Υπάλληλος τής εταιρίας Σιρχέτ ι Χαϊριέ, είς τόν όποιον ό ύποπτος περίπατος τών νέων διήγειρεν ύπονοίας, τούς είδε πίπτοντας. Γενναίος καί δεινός κολυμβητής πηδά, περιφρονών τό παρασύρον ρεύμα, καί μετ ολίγον έπιφαίνεται κομίζων τούς δύο άπηλπισμένους έ- ραστάς. Καλεΐ βοήθειαν, καί ούτω ψαρευμένους, τούς φέρουσιν είς φαρμακεΐον ημιθανείς. Τρέχουσιν οί γονείς τών νέων καί δεινός συνάπτεται καυγάς μεταξύ τών δύο μητέρων, περί τοϋ τίς είναι ή κυρία άφορμή τού δυστυχήματος. Τέλος οί δύο έρασταί συνέρχονται. Κυττάξετ έκεΐ τρέλλα!... Τί είναι αύτό πού έκαμες, παιδί μου Όχανέζ ;... Κ έγώ έπίστευα δτι άπλώς μάς έφοβέρισες. Σάν είναι έτσι, νά πάοε την, σέ τήν χαρίζομεν. Τί; ποίαν νάπάρω;... Τή Φιλιώ σου!... Άχ, άφήστέ με... δέν θέλω νά τήν ξέρω! Ό έρως τού Όχανέζ έπέπλευσε παρασυρθείς είς τήν θάλασσαν τοϋ Μαρμαρά!... Πβραειώτης. I

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης)

Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) 22 Οκτωβρίου 2019 Λόγοι για την παιδαγωγική της οικογένειας (Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης) Θρησκεία / Κοινωνικά θέματα / Πνευματική ζωή «Είναι πολλά πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα γνωρίζει, ή, αν τα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος

27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος 27 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου 2017 Ο άνθρωπος ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 23: 6 Θέλω Θέλω κατοικεί εν τω οίκω του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ Ψαλμοί 119: 89, 90 έως άνω τελεία, 97, 111, 142, 152,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Ναϊσκο του Θεού. τη μεγάλη Ιερή Πομπή. ο Άγιος Πατέρας οδηγεί. Πλαισιωμένος. Από Κληρικούς. όλων των βαθμίδων. Από Εκπροσώπους.

Προς το Ναϊσκο του Θεού. τη μεγάλη Ιερή Πομπή. ο Άγιος Πατέρας οδηγεί. Πλαισιωμένος. Από Κληρικούς. όλων των βαθμίδων. Από Εκπροσώπους. Προς το Ναϊσκο του Θεού τη μεγάλη Ιερή Πομπή ο Άγιος Πατέρας οδηγεί Πλαισιωμένος Από Κληρικούς όλων των βαθμίδων Από Εκπροσώπους της Πολιτείας Από Αντιπροσωπείες 1 / 16 Ιδρυμάτων και Φορέων Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Ευλογημένη τρεις φορές Του Οκτώβρη αυτή η μέρα, Που διώξανε τους Ιταλούς Απ την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι ευλογημένος ο στρατός που με τη ξιφολόγχη, πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη. γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό

ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ. Επιλεγμένα ποιήματα. Μέσα από την Αγάπη.   γλυκαίνει καθετί πικρό. το χάλκινο γίνεται χρυσό http://hallofpeople.com/gr/bio/roumi.php ΤΖΑΛΑΛΑΝΤΙΝ ΡΟΥΜΙ Επιλεγμένα ποιήματα γλυκαίνει καθετί πικρό το χάλκινο γίνεται χρυσό το θολό κρασί γίνεται εκλεκτό ο κάθε πόνος γίνεται γιατρικό οι νεκροί θα αναστηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38)

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9, 1-38) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στον Γυμνότοπο την 1/6/2003) 1. Το δράμα του σκοταδιού Σήμερα το Ευαγγέλιο μας μίλησε για έναν «τυφλό εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης

Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Εργασία Οδύσσειας: θέμα 2 ο «Γράφω το ημερολόγιο του κεντρικού ήρωα ή κάποιου άλλου προσώπου» Το ημερολόγιο της Πηνελόπης Το ημερολόγιο: «ημέρα της αποχώρησης Αγαπημένο μου

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Τζιορντάνο Μπρούνο

Τζιορντάνο Μπρούνο http://hallofpeople.com/gr/bio/bruno.php Τζιορντάνο Μπρούνο Αποσπάσματα από έργα του (Την εποχή που εκκλησία και επιστήμη θεωρούσε υποδεέστερο το γυναικείο φύλο, ο Μπρούνο έγραψε): Εξετάστε λίγο την αλήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7]

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7] A Πρώτες μου απορίες ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά, τα φρύδια του σουφρωμένα, θυμωμένος ακόμα, ενώ ο Βρασίδας, με τα χέρια στις τσέπες, πήγαινε κι έρχουνταν, κάθουνταν και σηκώνουνταν,

Διαβάστε περισσότερα

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο)

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) 18 Ιουνίου 2019 Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 4ο) Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου 12. Παντελώς αδύνατο γιατί ήταν????????????????? Λευκωσία «Παντρεύτηκα το 1981 και μετά παρέλευση τεσσάρων χρόνων διεπίστωσα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του

Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του 2 Οκτωβρίου 2019 Ο Γέροντας Ιωσήφ εμφανίσθηκε πολλές φορές μετά την κοίμηση του / Αφιέρωμα στον Γέροντα Ιωσήφ Ησυχαστή Γέροντας Εφραίμ, Προηγούμενος Ι.Μ. Φιλοθέου Α Αργότερα, μας είπε ο παπα-εφραίμ ο Κατουνακιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ» Δ. Σολωμός Δελτίο τύπου 1) Το Σάββατο 15-03-08 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης από το 1 ο ΓΕΛ και υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης παράσταση με θέμα: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών

Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. 18, 10-14)

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. 18, 10-14) Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. 18, 10-14) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (Διασκευή ομιλίας στη Γραμμενίτσα στις 20/2/2000) 1. Αδάμ πού κατάντησες; Ο Θεός μάς απευθύνει πολλά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ντοκουμέντο: Ο Αρχιεπ. Αμερικής στον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Δηλώνει στήριξη στα Μοναστήρια και ευγνωμοσύνη στον Γέροντα (ηχητικό)

Ντοκουμέντο: Ο Αρχιεπ. Αμερικής στον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Δηλώνει στήριξη στα Μοναστήρια και ευγνωμοσύνη στον Γέροντα (ηχητικό) 13/08/2019 Ντοκουμέντο: Ο Αρχιεπ. Αμερικής στον Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Δηλώνει στήριξη στα Μοναστήρια και ευγνωμοσύνη στον Γέροντα (ηχητικό) Οικουμενικό Πατριαρχείο / Αρχιεπισκοπή Αμερικής / Επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών

Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών Γεωργαλή Μελίνα του Νικολάου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία

Αρχαίο Θέατρο και Δημοκρατία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εα Η σύγκρουση ανάμεσα στις παραδοσιακές αξίες της πόλης και στο νέο κριτικό πνεύμα: η αμφισβήτηση της πόλης προς τον ίδιο τον εαυτό της (30 ) Φύλλο εργασίας για τους ηθοποιούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και τη Δράση Saferinternet.gr 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2016 και τη Δράση Saferinternet.gr Τα δύο ποιήματα που επιλέχθηκαν και στάλθηκαν στη δράση Στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο αν

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μας είναι η γη

Σπίτι μας είναι η γη Σπίτι μας είναι η γη 1.α. Ο αρχηγός των Ινδιάνων λέει ότι η φύση είναι το σπίτι τους. Τι εννοεί; β. Πώς βλέπει ο λευκός τη φύση, σύμφωνα με τον Ινδιάνο; α. Η πρόταση αυτής της αγοραπωλησίας ήταν εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ:

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ: Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟ: alexandra2005@yahoo.gr ΠΡΟΣ:elenitsasiop@gmail.com ΘΕΜΑ: Κυριακή, στο σπίτι μου! 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2017 ΝΕΦΕΛΗ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΠΑΝΤΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνώ, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης Σχεδιασμός βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ρήμα) Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ Βρέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

... ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

... ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΟΝΤΩΣ, Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΛΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ποιά ηρωικά χαρακτηριστικά έχει η ηρωίδα κατά τη γνώμη σας; Κατά τη γνώμη μου και μόνο που χαρακτηρίζουμε την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ηρωίδα δείχνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ...

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... Είναι μεσημέρι και τα παιδιά του διπλανού σπιτιού βγαίνουν έξω για να παίξουν Μια στέλνουν την μπάλα από εδώ, μια από εκεί, στο τέλος όλο πάνω μου πέφτει.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο

Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο 31 Ιανουαρίου 2019 Μητρ.Λεμεσού: Όταν δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού, τότε ζηλεύουμε και φοβόμαστε ο ένας τον άλλο / Επικαιρότητα Όταν ο άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα του και βεβαιωθεί η ψυχή του ότι όντως

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου Οι τσακωμοί θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε μια σχέση. Θεωρείται το αλάτι και το πιπέρι σε αυτή. Ωστόσο, αν είναι συνεχόμενοι τότε αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά...

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΓΑΜΟΥ 100 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το & ώρα Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας. 101 Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας δώσουν χαρά στην ομορφότερη

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11

Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος :11 Μάνος Κοντολέων : «Ζω γράφοντας και γράφω ζώντας» Πέμπτη, 23 Μάρτιος 2017-11:11 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη Ο ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλεμος της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Ο πόλεμος της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ & ΣΧΕΔΙΟ: ESSEGESSE Ο πόλεμος της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΕΤΟΣ 1773... Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ, ΞΕΣΠΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΝΤΑΡΣΙΕΣ... ΠΟΛΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης

Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης Πρόσφυγας ονομάζεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου είναι πολίτης εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί.

Το σπίτι μου. Ένα σπίτι θα χτίσω. στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή. στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή. Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Το σπίτι μου Ένα σπίτι θα χτίσω στο βουνό στην μοναξιά και στη σιωπή στα δέντρα και την πρασινάδα με μεγάλη αυλή Μάλλον δε θα το χτίσω εκεί. Ένα σπίτι θα χτίσω μακριά στην θάλασσα να σου το κύμα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Γηρατειά, πανάθεμάτα! Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου, 2017 ISBN

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Γηρατειά, πανάθεμάτα! Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου, 2017 ISBN ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παναγιώτα Βλαχάκου-Χαλούλου ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Γηρατειά, πανάθεμάτα!, 2017 ISBN 978-0-9958500-0-2 Επί τέλους η σκέψη μου τέλειωσε με την ολοκλήρωση του μικρού αυτού βιβλίου. Θέλω να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ. Β ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ. Β ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ Β1 2006-2007 6 ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Μια μέρα τέσσερα παιδάκια την Καθαρά Δευτέρα πήγαν να πετάξουν τον χαρταετό τους. Ο ένας χαρταετός πήγε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΙΟΡΝΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ

ΤΟ ΓΙΟΡΝΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ ΤΟ ΓΙΟΡΝΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ Θεατρικό από τον Πάνο Σακέλη ΠΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΗΣ / ΤΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ ΜΕ ΤΣΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ / 1 ΤΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΑ Πρόσωπα: ΜΕΣΗΛΙΚΑΣ ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Στο ΚΤΗΜΑ BST HORSE STABLES στην Καλαμπάκα οργανώνεται το Σαββατο 21 και την Κυριακή 22 Απριλιου 2018 φιλικη εκδήλωση - δραστηριότητα.

Στο ΚΤΗΜΑ BST HORSE STABLES στην Καλαμπάκα οργανώνεται το Σαββατο 21 και την Κυριακή 22 Απριλιου 2018 φιλικη εκδήλωση - δραστηριότητα. Φιλική Ιππική Πορεία στα Μετέωρα 20-21 - 22 Απριλίου - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ CITY KALAMPAKA METEORA Στο ΚΤΗΜΑ BST HORSE STABLES στην Καλαμπάκα οργανώνεται το Σαββατο 21 και την Κυριακή 22 Απριλιου 2018 φιλικη εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα