Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Καθορισμός ειδικών προσόντων, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης Έχοντας υπ' όψιν: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 188). 2. Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4572/2018. Απευθύνουμε διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ) Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus) Ι. Περιγραφή θέσης 1. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης του ΜΟΜus. Είναι υπεύθυνος/η για την εξειδίκευση και την προαγωγή του οράματος και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του. Την αποστολή του αυτή εκπληρώνει ο/η Διευθυντής/ρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με τη διαχείριση και εμπλουτισμό των συλλογών, το 1

2 σχεδιασμό και υλοποίηση εκθέσεων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών δράσεων καθώς και με την προσέλκυση πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της λειτουργίας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και την περαιτέρω ανάπτυξή τους, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/Διευθύντρια και την Καλλιτεχνική Επιτροπή, υπό την εποπτεία της οικείας εξαμελούς Εφορείας του μουσείου. 2. Πιο συγκεκριμένα, για την εκπλήρωση της αποστολής του ο/η Διευθυντής/ρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι εξοπλισμένος/η από τον νόμο με τις εξής αρμοδιότητες: α) Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. β) Συνεργάζεται και διαβουλεύεται για την εξειδίκευση των σκοπών του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, τις προγραμματιζόμενες εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις καθώς και τα ζητήματα προϋπολογισμού των υπηρεσιών του με την οικεία συμβουλευτική εξαμελή Εφορεία, που εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη λειτουργία του. γ) Κατευθύνει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του, εισηγείται τεκμηριωμένα στον/στην Γενικό/ή Διευθυντή/ρια τον εκθεσιακό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού όπως εξειδικεύονται από το ΔΣ και τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια κατά λόγου αρμοδιότητάς τους και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εκθέσεων, καθώς και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης. δ) Καταρτίζει και εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχέδιο που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διεύθυνσης και ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για δαπάνες και έσοδα που προκύπτουν εκτάκτως από τη διαχείριση των συλλογών. ε) Μπορεί να αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων με έργα των συλλογών της Διεύθυνσης στους επιμελητές της Διεύθυνσης, καθώς και σε επιμελητές άλλων μονάδων του Οργανισμού ή σε εξωτερικούς επιμελητές, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ποιότητα της έκθεσης από την Καλλιτεχνική Επιτροπή και εγκρίνεται από το Δοικητικό Συμβούλιο, διατηρεί, ωστόσο, την τελική ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιτυχή διεξαγωγή τους. 2

3 στ) Εισηγείται στον/την Γενικό/ή Διευθυντή/τρια τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό των συλλογών και του αρχειακού υλικού, καθώς και την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης, και προάγει και παρακολουθεί την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ζ) Εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το επιστημονικό, διοικητικό και το επικουρικό προσωπικό του Μουσείου. η) Ασκεί τις επιπλέον αρμοδιότητες που τυχόν του εκχωρεί το Δ.Σ. είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από εισήγηση του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ντριας καθώς και κάθε αρμοδιότητα, συναρτώμενη με τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης. 3. Σε κάθε περίπτωση, ο/η Διευθυντής/ρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης οφείλει να μεριμνά και να εργάζεται για: α) την προαγωγή της σύγχρονης τέχνης και η μελέτη των ρευμάτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη διάσωση και ανάδειξη των εικαστικών, ως επί το πλείστον, επιτευγμάτων της. Η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης διαχειρίζεται οικονομικά, αναδεικνύει διεθνώς και αξιοποιεί επιστημονικά: i) Tη συλλογή Ιόλα, τη συλλογή Ξύδη, τη συλλογή Απέργη και τις λοιπές συλλογές και έργα σύγχρονης τέχνης του ιδρύματος «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», που έχουν παραχωρηθεί στον Οργανισμό και εξακολουθούν να εκτίθενται μόνιμα, ii) τη συλλογή γλυπτών του ιδρύματος «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά», που έχει παραχωρηθεί στον Οργανισμό και λειτουργεί ως Τμήμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με αρμοδιότητες: την προώθηση των σύγχρονων γλυπτικών εκφράσεων, - την υποστήριξη της σύγχρονης γλυπτικής τέχνης και της σύνθεσης γλυπτικών τεχνών και των διαθεματικών-υβριδικών δράσεων, - την στήριξη νέων καλλιτεχνών γλυπτικής στα πρώτα τους επαγγελματικά εγχειρήματα, - την προβολή της καλλιτεχνικής συμβολής της Άλεξ Μυλωνά μέσα από την μόνιμη παρουσίαση των έργων της, iii) τις συλλογές σύγχρονης τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 3

4 β) Tη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών και αρχείων, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, γ) τη συγκρότηση συλλογών ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχεδίων και χαρακτικών, εικαστικής φωτογραφίας, επιτελεστικών τεχνών (perfomance), βίντεο τέχνης και έργων τέχνης με σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα, κεραμεικής, αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού και άλλων συναφών αντικειμένων, δ) την αρχειοθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, ε) την έκθεση σε μόνιμη βάση μέρους των συλλογών, στ) τη διοργάνωση εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου παρουσιάζονται οι σύγχρονες εικαστικές τάσεις στην Ελλάδα, ζ) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένα μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η) την ενίσχυση της κινητικότητας των έργων και του διαλόγου των καλλιτεχνών στην Ελλάδα με καλλιτέχνες από άλλες χώρες, θ) τη συνεργασία με τους επιμελητές εκπαίδευσης και μουσειολόγους του Οργανισμού για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές και άλλες ομάδες, όπως ξεναγήσεων και σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και για την παραγωγή εκπαιδευτικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, μετά από συνεργασία μαζί τους. ι) την παραγωγή επιστημονικών εκδόσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών, ια) την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού χαρακτήρα, ιβ) την διεύρυνση του κοινού και την ενίσχυση του θεωρητικού και αισθητικού διαλόγου για τις σύγχρονες τέχνες, την ενίσχυση της έρευνας και επιστημονικής αξιοποίησης των συλλογών και των αρχείων μέσω της συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, τη δημοσίευση μελετών και τη διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, 4

5 ιγ) τη δημιουργία νέων έργων τέχνης ύστερα από ανάθεση, τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών αρχείων και πάσης φύσεως τεκμηρίων που αφορούν την σύγχρονη τέχνη, ιδίως όταν σχετίζονται με τις συλλογές του ΜΜΣΤ των συλλογών του Μουσείου Άλεξ Μυλωνά συμπεριλαμβανόμενων και του ΚΜΣΤ, αλλά και των λοιπών συλλογών που θα αποκτηθούν ιδ) τον σχεδιασμό και υλοποίηση της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης υπό την εποπτεία της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή όσον αφορά οργανωτικά και λειτουργικά θέματα, εφ όσον το Δ.Σ., μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης αποφασίζει τη διεξαγωγή της ιε) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Γενικότερα δε ο/η Διευθυντής/ρια αναμένεται να υπηρετεί, από τη θέση που κατέχει, μία διευρυμένη αντίληψη για ένα σύγχρονο μουσείο για την διαφύλαξη, αξιοποίηση, ερμηνεία και προβολή της σύγχρονης τέχνης, δηλαδή μια αντίληψη που θέλει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανοιχτό στην κοινωνία και φιλικό απέναντι στη διαφορετικότητα, ικανό να συμπορεύεται με το πνεύμα της εποχής μας πρεσβεύοντας τη διαθεματικότητα, την συμπερίληψη, την παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα και την ώσμωση των τεχνών, και να επιδεικνύει ως προς τις επιλογές, μορφολογική, εκφραστική και ιδεολογική πολυμέρεια αντιλήψεων, χωρίς καθηλώσεις στα συμβατικά όρια ανάμεσα στις τέχνες και άλλους ειδολογικούς αποκλεισμούς. Σημειώνεται ότι οι παρούσες διατάξεις είναι υποκείμενες στο ενδεχόμενο τροποποίησης αυτών από τη Βουλή των Ελλήνων. 4. Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσφέρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου του προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απολαβές. Ο/Η Διευθυντής/ρια δεν αναλαμβάνει πρόσθετα αμειβόμενο έργο από τον φορέα που διευθύνει κατά τη διάρκεια της θητείας του/της. ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής - Ειδικά προσόντα 5

6 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την παρούσα απόφαση λοιπά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα: 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα: α) πτυχίο А.Е.I. β) διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία. Εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι κτηθέντων στην ημεδαπή από τον ΔΟΑΤΑΠ ή να είναι εικαστικός καλλιτέχνης με διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφικό ή ερευνητικό έργο σε θέματα πολιτισμικής ή εικαστικής πολιτικής, πολιτιστικής ή εικαστικής διαχείρισης ή μουσειολογίας και πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, γ) πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μουσειακής πολιτικής και διοργάνωσης εκθέσεων σύγχρονης τέχνης. Η συνδρομή των προσόντων της παρούσας παραγράφου πιστοποιείται από παραστατικά αμοιβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ. δ) πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας. Εφόσον οι τίτλοι υπό 2 (α) και (β) έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ως ισότιμοι κτηθέντων στην ημεδαπή από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η συνδρομή των υπό 2 (γ) προσόντων πιστοποιείται από παραστατικά αμοιβής, συμβάσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ. Για την πιστοποίηση της συνδρομής των υπό 2 (δ) προσόντων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. 3. Κατά τη διαδικασία επιλογής συνεκτιμώνται υπέρ του/της υποψηφίου τα ακόλουθα προσόντα. α) Σημαντικό συγγραφικό ή και επιστημονικό έργο και συμμετοχές σε επιστημονικά 6

7 συνέδρια σε θέματα εικαστικών τεχνών με προτίμηση στην ειδική γνώση της σύγχρονης τέχνης αλλά και γενικότερα σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, ή πολιτισμικής ή εικαστικής πολιτικής, ή πολιτιστικής ή εικαστικής διαχείρισης ή μουσειολογίας. Βαρύνουσα δε σημασία θα δοθεί στο ενδεχόμενο το έργο του/της υποψηφίου, ή τμήμα αυτού, να είναι δημοσιευμένο στο εξωτερικό ή να τυγχάνει, αποδεδειγμένα, διεθνούς αναγνώρισης. β) Αποδεδειγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας καθώς και εν γένει εμπειρία αποτελεσματικής λειτουργίας σε ομαδικά σχήματα. γ) Αποδεδειγμένη ικανότητα διοίκησης έργου ή δράσης, από θέση ευθύνης, ιδίως δε ικανότητα να εμπνέει τους συνεργάτες και να αξιοποιεί βέλτιστα και να ενορχηστρώνει τις δημιουργικές τους δεξιότητες στο πνεύμα της ανθεκτικής ηγεσίας. Βαρύνουσα σημασία θα δοθεί στο ενδεχόμενο η ικανότητα διοίκησης να αποκτήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας φορέα με ειδικό αντικείμενο την σύγχρονη τέχνη ή, έστω, την τέχνη και τον πολιτισμό γενικότερα. δ) Αποδεδειγμένη ικανότητα σχεδιασμού καινοτόμων στρατηγικών για την υλοποίηση και την προώθηση των εκθεσιακών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών διαθεματικών δράσεων του Μουσείου, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά και θεωρητικά εργαλεία με στόχο να διατυπωθεί ένα νέο παράδειγμα μουσειολογικής προσέγγισης και ανάπτυξης κοινού. ε) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συνέργειες με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς με σκοπό τη διάχυση του πολιτισμικού προϊόντος στην ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. στ) Αποδεδειγμένη γνώση της σύγχρονης τέχνης και εξοικείωση με την εγχώρια εικαστική σκηνή. Τα παραπάνω ουσιαστικά προσόντα και κριτήρια (από 3.Α έως 3.ΣΤ) πιστοποιούνται κατ αρχήν με κάθε τρόπο που κρίνει ο/η υποψήφιος/α πρόσφορο και η συνδρομή τους στο πρόσωπό του/της αξιολογείται και μοριοδοτείται επί τη βάσει του υποβληθέντος υπομνήματος/πρότασης του/της και κατ εξοχήν, της παρουσίασης του/της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 4. Υποψήφιος/α για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος/η υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική 7

8 του/της θέση. Ο/Η διοριζόμενος/η, μετά τη λήξη της θητείας του/της, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του/της, η οποία παραμένει κενή. 5. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. IΙΙ. Κωλύματα Ασυμβίβαστα - Σύγκρουση συμφερόντων 1. Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας: i. Όσοι έχουν καταδικαστεί από ημεδαπό ή αλλοδαπό Δικαστήριο για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ii. Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω κι αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. iii. Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. iv. Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. v. Οι υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όταν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα. vi. Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική). vii. Οι άνδρες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 8

9 2. Ως προς τις ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης, καθώς και για τα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στα άρθρα 68 επ. του Ν. 4622/2019 (Α 133). Το πρόσωπο που διορίζεται στη θέση του/της Διευθυντή/ριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας του/της, να ασκεί οποιουδήποτε είδους επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, όμοια ή παρεμφερή με τη δραστηριότητα που αναπτύσσει το Μουσείου, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα ιδιωτικού συμφέροντος, εφόσον τέτοιες δραστηριότητες είναι ικανές να επηρεάσουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του/της. 3. Τα κωλύματα, τα ασυμβίβαστα και οι λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων κατά τις ανωτέρω παραγράφους δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού του επιλεγέντος/είσας Διευθυντή/ριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. ΙV. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας-Συνοδευτικά Έγγραφα 1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ριας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι την 4 η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59: Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α. Βιογραφικό σημείωμα Στο βιογραφικό σημείωμα θα παρουσιάζονται διεξοδικά οι σπουδές, η επαγγελματική σταδιοδρομία, το επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή άλλο έργο, η κτηθείσα εμπειρία, οι επιδόσεις, οι πιστοποιημένες δεξιότητες κ.λ.π. του υποψηφίου ή της υποψηφίας, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητά του/της, εφόσον εκτιμάται ότι πιστοποιεί τη συνδρομή αναγκαίου ή κρίσιμου κατά την παρούσα πρόσκληση προσόντος. Η έκθεση των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να διενεργείται σε ρητή αναφορά προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και λοιπά αξιολογικά κριτήρια που αναφέρονται υπό ΙΙ., παρ. 2 και 3 της παρούσας πρόσκλησης. Το βιογραφικό συντάσσεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης υποψηφιότητας, βάσει του υποδείγματος που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η μη προσήκουσα συμπλήρωση ή η παράλειψη συμπλήρωσης οποιουδήποτε από τα χωρία του βιογραφικού οδηγεί στη μη λήψη υπόψη του συγκεκριμένου στοιχείου. Αν δεν συμπληρωθεί προσηκόντως ή παραλειφθεί να 9

10 συμπληρωθεί χωρίο του βιογραφικού που αφορά στα τυπικά προσόντα της παρούσας κατά το άρθρο II.2. αυτής, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το υπόδειγμα του βιογραφικού αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. β. Πρόταση-υπόμνημα Το υπόμνημα θα συνοψίζει το όραμα του/της υποψηφίου για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θα αναφέρεται στο πλαίσιο, τις προϋποθέσεις, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της στρατηγικής που προτείνει να ακολουθήσει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, υπό την διεύθυνσή του/της καθώς και τον οδικό χάρτη υλοποίησής του οράματος αυτού κατά το συνολικό χρόνο της θητείας του/της. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι θα έχουν σχηματίσει μια αρχική εικόνα της νομικής και οικονομικής πραγματικότητας του Οργανισμού, με βάση τα σχετικά δημόσια στοιχεία, που μπορούν να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο οι υπηρεσίες του (νομοθετικό πλαίσιο, δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία κ.α.). Κατά τη διαδικασία δε της συνέντευξης, ο/η υποψήφιος/α θα κληθεί να παρουσιάσει σύντομα το περιεχόμενο του υπομνήματός του, κάνοντας εφόσον το επιθυμεί, και χρήση των καταλλήλων μέσων ηλεκτρονικής παρουσίασης. γ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων Για την έγκυρη υποβολή των υποψηφιοτήτων τους, δεν απαιτείται να επισυνάπτουν ή προσκομίζουν οι υποψήφιοι/ες τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή των προσόντων τους την ανταπόκρισή τους σε άλλο κριτήριο επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. Προκειμένης ωστόσο της αξιολόγησής τους, θα πρέπει να έχουν επισημάνει κατάλληλα στο βιογραφικό τους σημείωμα (βλ. παραπάνω) τους τίτλους, βεβαιώσεις ή άλλα τέτοια έγγραφα. Τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή προσόντων ή ανταπόκρισή σε κριτήρια επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκριμένα στο βιογραφικό σημείωμα (βλ. παραπάνω), δεν πρόκειται να ληφθούν υπ' όψιν για την αξιολόγηση υποψηφίου, ακόμη και αν προσκομιστούν αργότερα. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η εν λόγω αναφορά στους τίτλους και άλλα στοιχεία, που πιστοποιούν τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας στο βιογραφικό τους σημείωμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο/η υποψήφιος/α είναι πράγματι κάτοχος του 10

11 συγκεκριμένου τίτλου, πιστοποιητικού ή άλλου μνημονευομένου στοιχείου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Τους τίτλους που πιστοποιούν την εκ μέρους του/της κατοχή των προσόντων ή την εναρμόνιση με άλλα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης, θα κληθεί να προσκομίσει εντός ευλόγου χρόνου ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/τριας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο της εδώ περιγραφόμενης διαδικασίας και προκειμένου να προταθεί από το Δ.Σ. του ΜΟΜus προς τον/την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για διορισμό. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να θέτει στον επιλεγέντα υποψήφιο αποκλειστική προθεσμία για την προσκόμιση των αναγκαίων τίτλων και στοιχείων. Οι σχετικοί τίτλοι ή άλλα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα και στην ελληνική γλώσσα. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν προσκομίζει εμπρόσθετα τους τίτλους ή άλλα στοιχεία που επικαλείται στο βιογραφικό του/της σημείωμα για την πιστοποίηση των προσόντων του/της και της εναρμόνισής του/της με άλλο κριτήριο της παρούσας πρόσκλησης, και που ελήφθησαν υπ' όψιν στην αξιολόγησή του/της, τότε την θέση του/της υποψηφίου που επιλέχθηκε, καταλαμβάνει ο/η επόμενος/η στην αξιολογική κατάταξη υποψήφιος/α. Σε κάθε δε περίπτωση αυτός/ή φέρει πλήρη και την ευθύνη, ποινική ή άλλη, για την ψευδή δήλωση. Προσοχή! Εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει ακόμη τον επίσημο τίτλο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την εκ μέρους του/της κατοχή προσόντος ή πλήρωση κριτηρίου της παρούσας (λ.χ. την γλωσσομάθεια ή την ισοτιμία αλλοδαπού τίτλου σπουδών με τίτλο της ημεδαπής), που ήδη διαθέτει και επικαλείται στην αίτησή του/της, τον τίτλο ή το πιστοποιητικό αναπληρώνει κάθε είδους βεβαίωση αρμόδιας αρχής (λ.χ. ΔΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιημένου φορέα (λ.χ. British Council) ότι αυτός/ή έχει υποβάλει αίτημα για την κατά περίπτωση κατάλληλη πιστοποίηση. 3. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, αρκεί στη δεύτερη περίπτωση να συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών μέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση. 11

12 5. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου 6. Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. V. Δημοσιότητα της πρόσκλησης - Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠ.ΠΟ.Α και του ΜΟΜus. Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και σε διεθνή ιστότοπο με θέμα συναφές με την ιστορία της τέχνης και τις εικαστικές τέχνες. VI. Διαδικασία Επιλογής Ο/η Διευθυντής/ρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης επιλέγεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το Δ.Σ. του Οργανισμού και διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Εφορεία Σύγχρονης Τέχνης και η Καλλιτεχνική Επιτροπή, από κοινού με τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια, μπορούν, αν κρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αναγκαίο, να γνωμοδοτούν σε αυτό για την επιλογή Διευθυντή/ριας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ύστερα από ακρόαση των υποψηφίων. 1. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης επεξεργασία φακέλων υποψηφιότητας Για την επεξεργασία των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν και την επικουρία του Δ.Σ. στην αξιολόγησή τους σύμφωνα με την παρούσα, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, απαρτιζόμενη από πρoσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης αλλά και γενικότερα του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ομότιμους καθηγητές ΑΕΙ, διευθυντές μουσείων ή πολιτισμικών οργανισμών της ημεδαπής που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ. Ως μέλη της Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη της Εφορείας Σύγχρονης Τέχνης του MOMus. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα μέλη του προσωπικού του MOMus που θα επικουρούν την Еπιτροπή στο έργο της. 12

13 Η Επιτροπή Αξιολόγησης, παραλαμβάνει τους φακέλους υποψηφιοτήτων, σε συνεδρίαση που συγκαλείται από τον/την πρόεδρό της και εξετάζει κατ αρχάς το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή που δεν συνοδεύονται από κάποιο από τα αναφερόμενα παραπάνω υπό IV παρ. 2. (α) έως και (γ) αναγκαία στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης καθώς όσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τους αναγκαίους όρους, που περιγράφονται υπό IΙ παρ. 2 (α) έως και (δ) της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται και αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με τον κατάλογο όσων υποψηφιοτήτων προωθούνται στο επόμενο στάδιο και όσων τυχόν απορρίφθηκαν για τους παραπάνω λόγους, αναφέροντας στη τελευταία περίπτωση συνοπτικά και τη σχετική αιτιολογία, το οποίο κοινοποιεί αμελλητί στο Δ.Σ. και στους/στις υποψηφίους/ες κατά το μέτρο που τους αφορά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αυτοί/ες έχουν υποδείξει. Η Επιτροπή δύναται να αναζητεί διευκρινίσεις από τους/τις υποψήφιους/ες, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, σε περίπτωση που η αίτηση υποψηφιότητας έχει υποβληθεί σε συμφωνία με τους όρους της Πρόσκλησης αλλά ανακύπτει εύλογη αμφιβολία για την συνδρομή κάποιου από τα τυπικά προσόντα της παρούσας, τάσσοντας αποκλειστική προθεσμία για την παροχή τους. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν ανταποκριθεί εμπροθέσμως στο αίτημα της Επιτροπής η υποψηφιότητά του/της απορρίπτεται. Αντίστοιχα η υποψηφιότητα απορρίπτεται αν, κατόπιν των διευκρινίσεων δεν αρθεί η ασάφεια που προκάλεσε την αναζήτησή τους. Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω επ ουδενί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ελλείψεων που οδηγούν στην απόρριψη της υποψηφιότητας ή στην συμπλήρωση ελλιπών ή πλημμελών αιτήσεων υποψηφιότητας. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή του παραπάνω πρακτικού στους/ις υποψηφίους/ες, ο/η υποψήφιος/α, που τυχόν αποκλείεται από τη διαδικασία, μπορεί να υποβάλει τις σχετικές αντιρρήσεις κατά του αποκλεισμού του από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το Δ.Σ. του Οργανισμού αποφαίνεται οριστικά επί των αντιρρήσεων αυτών εντός πέντε (5) το πολύ ημέρες από την υποβολή τους και οριστικοποιεί τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων που προωθούνται στην επόμενη φάση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαθέτει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων που προωθούνται οριστικά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας στην Εφορεία Σύγχρονης Τέχνης καθώς και στην Καλλιτεχνική Επιτροπή και τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο το Δ.Σ, προκειμένου να διαμορφώσουν την ελεύθερη αξιολογική τους κρίση για 13

14 τον κάθε υποψήφιο και να παρέχουν σχετική γνώμη προς το Δ.Σ. 2. Διαδικασία Αξιολόγησης Με την οριστικοποίηση του καταλόγου των υποψηφιοτήτων που προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Στο στάδιο της αξιολόγησης η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα αναζήτησης των διευκρινίσεων από τους υποψηφίους/ες υπό τους όρους που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Τυχόν μη προσήκουσα ανταπόκριση του υποψηφίου/ας στη διαδικασία αυτή έχει ως συνέπεια την μη μοριοδότηση του στοιχείου γύρω από το οποίο προέκυψε η ασάφεια. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει ειδικότερων κριτηρίων που αφορούν (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης και ειδικότερα: α) Τα επιστημονικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου, εφόσον είναι συναφούς αντικειμένου με την προκηρυσσόμενη θέση, με 100 μόρια. αβ) Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών και μόνον εφόσον είναι συναφούς αντικειμένου, με 30 μόρια έκαστος. αγ) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αντικειμένου συναφούς με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης (βλ. παραπάνω υπό II. 2β), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια έκαστος και οι υπόλοιποι μεταπτυχιακοί τίτλοι, με 50 μόρια έκαστος. αδ) Το διδακτορικό δίπλωμα συναφούς αντικειμένου με 300 μόρια και σε κάθε άλλη περίπτωση με 100. αε) Οι επιστημονικές εργασίες στα πεδία που ορίζονται στον όρο ΙΙ παρ. 3 της παρούσας επί θεμάτων συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, έως 40 μόρια έκαστη εφόσον πρόκειται για άρθρα και έως 120 μόρια έκαστη εφόσον πρόκειται για μονογραφίες (εξειδικευμένη επιστημονική ή ερευνητική, ενδελεχής μελέτη, η οποία πραγματεύεται, σε βάθος, ένα θέμα κατά τρόπο ολοκληρωμένο και πλήρως διεξοδικό). Εφόσον για στην συγγραφή των επιστημονικών εργασιών συμμετέχουν περισσότεροι συγγραφείς έκαστη επιστημονική εργασία βαθμολογείται έως 30 μόρια. Αντίστοιχα το βιβλίο που έχει συγγραφεί από κοινού από περισσότερους βαθμολογείται έως 90 μόρια. αστ) Οι αποδεδειγμένες συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια επί θεμάτων συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσεως, έως 40 μόρια έκαστη. Για την μοριοδότηση 14

15 του συγκεκριμένου στοιχείου εκτιμάται ιδιαίτερα ο τυχόν διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης, όπως αυτός προκύπτει ιδίως από την διεθνούς εμβέλειας αναγνωρισιμότητα του φορέα διοργάνωσης ή/και των συμμετεχόντων σε αυτή. αη) Η πιστοποιημένη βάσει πτυχίων/τίτλων σπουδών γλωσσομάθεια, μοριοδοτείται ως εξής: -Η άριστη γνώση κάθε γλώσσας με 60 μόρια, -η πολύ καλή γνώση με 40 μόρια, και -η καλή γνώση με 20 μόρια. β. Τα επαγγελματικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: βα) Οι επιμέλειες εκθέσεων σε μουσειακά ιδρύματα ή πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς ή πανελλήνιου κύρους, έως 40 μόρια εκάστη. ββ) Οι συνεπιμέλειες εκθέσεων σε μουσειακά ιδρύματα ή πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς ή πανελλήνιου κύρους, έως 30 μόρια εκάστη. βγ) Η βοήθεια στην επιμέλεια σε μουσειακά ιδρύματα ή πολιτιστικές διοργανώσεις διεθνούς ή πανελληνίου κύρους, έως 20 μόρια εκάστη. Για την μοριοδότηση εκτιμάται ιδιαίτερα ο τυχόν διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης, όπως αυτός προκύπτει ιδίως από την διεθνούς εμβέλειας αναγνωρισιμότητα του φορέα διοργάνωσης ή/και των συμμετεχόντων σε αυτή. βδ) Η επαγγελματική εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης σε θέση με καθήκοντα συναφή προς αυτά της υπό πλήρωση θέσης μοριοδοτείται με 50 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας ή άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος. γ. Για τα προσόντα των παραγράφων αε έως αστ και β της παρούσας κάθε μέλος της Επιτροπής εισηγείται αιτιολογημένα τον αριθμό μορίων με τα οποία βαθμολογεί το κάθε επιμέρους στοιχείο έκαστου προσόντος. Εφόσον δεν προκύψει συμφωνία ως προς τη μοριοδότηση κατά τα ανωτέρω αθροίζονται οι επιμέρους βαθμολογίες κάθε μέλους της Επιτροπής και διαιρούνται δια του αριθμού των ψηφισάντων. 3. Διαδικασία συνέντευξης Ακολούθως, πραγματοποιείται συνέντευξη των υποψηφίων με την εξής διαδικασία: α. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης σε ημέρα και ώρα που θα οριστούν από τον Πρόεδρό της, β. κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μπορεί να παρίστανται ως ακροατές με δικαίωμα 15

16 υποβολής ερωτήματος κάθε μέλος του Δ.Σ., της Εφορείας Σύγχρονης Τέχνης, της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ή του προσωπικού του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. γ. Στο πλαίσιο της συνέντευξης παρέχεται η δυνατότητα στις/στους υποψηφίους να παρουσιάσουν το όραμά τους και τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρησιμοποιούν και μέσα οπτικοακουστικής παρουσίασης. Στη συνέχεια, υπό τη διεύθυνση του Προέδρου αναπτύσσεται συζήτηση για θέματα σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της υπό πλήρωση θέσης, προκειμένου η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του/της Διευθυντή/ριας του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ως οργάνου διοίκησής του, να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητές τους στον προγραμματισμό, τον συντονισμό, την ανάληψη πρωτοβουλίας, τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων και τη διαχείριση κρίσεων, καθώς και τη δυνατότητα πολύ καλού χειρισμού της γλώσσας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται υπό ΙΙ παρ. 2 και 3 της παρούσας πρόσκλησης. Στο ίδιο πλαίσιο, λαμβάνονται επίσης υπ' όψιν η δικτύωση με συναφείς φορείς του εξωτερικού, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα των υποψηφίων. δ. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ ανώτατο όριο με μόρια. ε. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτικό, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων. στ. Η συνολική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία αιτιολογούν συνοπτικά τη βαθμολογία τους η δε αιτιολογία αυτή παρατίθεται στο παραπάνω πρακτικό. 4. Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προσωρινή κατάταξη α. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στον υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος της μοριοδότησης ως εξής: κάθε ομάδα κριτηρίων ανά υποψήφιο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Ο συντελεστής βαρύτητας ανά ομάδα κριτηρίων, καθορίζεται σε: 25% για την ομάδα κριτηρίων «επιστημονικά προσόντα», 35% για την ομάδα κριτηρίων «επαγγελματική εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης», 16

17 40% για τη συνέντευξη. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. β. Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό για το τελικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης που περιλαμβάνει τόσο την αξιολόγηση των προσόντων όσο και το προϊόν της σχετικής της συνέντευξης του κάθε υποψηφίου, και ολοκληρώνεται με πίνακα κατάταξής τους κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που αυτή καταρτίζει. Το πρακτικό και ο πίνακας κοινοποιούνται άμεσα στο Δ.Σ. του Οργανισμού, στην Εφορεία Σύγχρονης Τέχνης, την Καλλιτεχνική Επιτροπή, όπου συμμετέχει και ο/η Γενικός/ή Διευθυντής/ρια, και σε καθένα από τις/τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει για επικοινωνία. Εφόσον η γνώμη της Εφορείας Σύγχρονης Τέχνης ή/και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής αποκλίνουν από την τελική κατάταξη στην οποία κατέληξε η Επιτροπή, αυτές αιτιολογούν ειδικά την απόκλιση των εκτιμήσεών τους τις οποίες και θέτουν άμεσα υπ' όψιν του Δ.Σ. του Οργανισμού. 5. Ενστάσεις Δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης έχει κάθε υποψήφιος/α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης του πίνακα κατάταξης στην ηλεκτρονική της/του διεύθυνση. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται το Δ.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τους. 6. Οριστική κατάταξη επιλογή Το Δ.Σ. οριστικοποιεί την αξιολογική σειρά των υποψηφίων, αποδεχόμενο στο σύνολο ή σε μέρος αυτής την σχετική εισήγηση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού λάβει υπ' όψιν του τη γνώμη που του παρέχουν εφόσον τους έχει ζητηθεί, η Εφορεία Σύγχρονης Τέχνης και η Καλλιτεχνική Επιτροπή με τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ρια. Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει εκ νέου σε ακρόαση τους επικρατέστερους κατά την κρίση της υποψήφιους/ες για τη παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων όσον αφορά την υποψηφιότητά τους. Η τελική κρίση του Δ.Σ. όσον αφορά την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων αναρτάται αμελλητί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ του MOMus και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και κοινοποιείται άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν υποδείξει οι υποψήφιοι για επικοινωνία. Για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ριας Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης επιλέγεται 17

18 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. 5. Διορισμός επιλεγέντος Όποιος/α επιλεγεί από το Δ.Σ. του Οργανισμού διορίζεται ως Διευθυντής/ρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία. Για τον διορισμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του MOMus Ο Πρόεδρος Ανδρέας Τάκης Ακριβές αντίγραφο 18

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Π. Σχοινά, Στ. Βαλαντάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Στ. Βαλαντάση Τηλεφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κλινικού Παθολόγου στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κλινικού Παθολόγου στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κλινικού Παθολόγου στο Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπ όψιν: 1. Τον Οργανισμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/2019 Πλήρωσης δύο (2) θέσεων παθολόγων του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6/2019 Πλήρωσης μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 08.02.2010 Αρ. Πρωτ. οικ. 808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2019 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 7-6-2019 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 2005 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 06.04.2016 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 787 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Τηλ. Επικ.: 210-6412410 Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μία (1) θέση προϊσταμένου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΔΟΙΚΥΠ)

Α. Μία (1) θέση προϊσταμένου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΔΟΙΚΥΠ) ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τις ακόλουθες τρεις (3) θέσεις: Α. Μία (1) θέση προϊσταμένου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (ΠΔΟΙΚΥΠ) Α1. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr Πληροφορίες: κα Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο:

Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 20 Μαϊου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ /22311/21736/695

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 20 Μαϊου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ /22311/21736/695 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αθήνα, 27/11/2018 Τηλεφ.:

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Αθήνα, 27/11/2018 Τηλεφ.: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.11.27 18:29:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΑΩΙΜΞ-ΘΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 26 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ

Θέμα: Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ Ελληνική Α Α: ΨΥΡΙ465ΧΘ7-6ΦΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Αυγούστου 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 43878 & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Μ.Μ.Θ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Μ.Μ.Θ.) Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ιεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Παραλία - Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54646 Πληροφορίες : κα Ανατολή Κοκκινίδου, τηλ: 2310 895882, akokkinidou@tch.gr Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων έχοντας υπόψιν: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 28/09/2017 Αριθμ. Πρωτ. 65648 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ.Π.Ε ΕΞ - 16/11/ Επιλογή των υποψηφίων Οικο

Αριθμ. Δ.Π.Ε ΕΞ - 16/11/ Επιλογή των υποψηφίων Οικο Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων προυποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 07.05.2018 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 1991 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 0000006264 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ. αριθ. Α4/Γ.Π.οικ.67300 Κ.Υ.Α «Οργανισμός του Ελληνικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 0000003535 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ. αριθ. Α4/Γ.Π.οικ.67300 Κ.Υ.Α «Οργανισμός του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών» (ΦΕΚ 3192/2017 Τεύχος Β). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 669 7 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. Αρ. Φύλλου 24 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Τμήμα Α Σχεδιασμού και Διοικητικής Εποπτείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ),

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 12.10.2015 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 2446 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού. Αλεξία Μπολουδάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού. Αλεξία Μπολουδάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Αθήνα, 08-03-2018 Πανεπιστήμιον Αθηνών Αρ. Πρωτ: 2611 ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Βας. Σοφίας 76, 11528 Πληροφορίες:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 20.09.12 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 553 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αιγάλεω...03-02-2017..... Αρ. Πρωτ. 465. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 31812 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή164 Τ.Κ.: 54248 Θεσσαλονίκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 3/5/2018 ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ: 1618 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 27/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 20190054 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ και αφορά την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, Αριθμ.Πρωτ.: 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, Αριθμ.Πρωτ.: 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 2-06-208 Αριθμ.Πρωτ.: 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα 12.07.2018 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. πρωτ.: 31792 Πληροφορίες: Χριστίνα Λαϊνά Τηλέφωνο: 210 8392144

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι νεοδιόριστοι υπάλληλοι στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. είναι τα εξής: Ι. Γνωματεύσεις α) Παθολόγου ή Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιχειρηματική αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10.07.2019 Α.Π. 3220 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού, για την θέση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μαρούσι, 4 Ιουλίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 044966

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 07/09/08 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- Αριθμός Πρωτ.: 43 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η «Πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/φ.35.50/2403/οικ.19403/ (ΑΔΑ 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) προηγούμενη εγκύκλιος

Προς: Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/φ.35.50/2403/οικ.19403/ (ΑΔΑ 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) προηγούμενη εγκύκλιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, Αριθμ.Πρωτ.: 480 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, Αριθμ.Πρωτ.: 480 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 0-06-09 Αριθμ.Πρωτ.: 480 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ () ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 20.09.12 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 549 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Σητείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Σητείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 30-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αριθμ. Αποφ: 246 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Π. Βαρθολομαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Μιχάλης Οικονομάκης Τηλ. : 28433 40546 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κουφάλια, 20 Ιουνίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 6796 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής. 2.α. Απαιτούμενα προσόντα. Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/12/2017

Αντικείμενο Σύμβασης. 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής. 2.α. Απαιτούμενα προσόντα. Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 22/12/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-13 Αθήνα, 22/12/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση.

Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση. Σε περίπτωση που υποβληθεί υποψηφιότητα για περισσότερες από μια προκηρυσσόμενες θέσεις, η σειρά προτίμησης των θέσεων δηλώνεται με την αίτηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ2 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ2 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διευθ.: Νικολάου Γερμανού 1 Τ.Κ. : 546 21 Θεσσαλονίκη ΤΗΛ. : 2361100 FAX. : 2367532 Θεσσαλονίκη 6 Οκτωβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: 1487 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα Ιστοσελίδα: www.elidek.gr Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα Τηλ. Επικ.: 210-6412413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση- βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε.

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση- βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05.04.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Τηλ. Επικ.: 210-6412410 Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:794ΘΩΛΞ-5ΔΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 16/09/2016 Αριθμ. Πρωτ. 60128

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη Τ.Κ.: 4222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 243 50038 /fax :240 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 04/09/208 Αριθμ. Πρωτ. 30085 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2001 τ. Β / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/07/2011

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2001 τ. Β / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/07/2011 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 001 τ. Β /08.09.011 ΑΔΑ: 4Α8ΛΗ-ΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 ης Μεραρχίας 3-5 - Ιωάννινα 45445 2651054500 fax:2651072033 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 15/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: (8) Αθήνα, 15/06/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(8) Αθήνα, 15/06/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 14.10.2014 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 1016 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω ΠΣ-Ν5Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: Ω ΠΣ-Ν5Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ! 1 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ Αρ. πρωτ... ΠΡΟΣ: (Διεύθυνση Διοικητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χ.Δ.: Τρία (3) χρόνια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ.: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤΕΡ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ. οικ. :1594/16-9-2016 Ημερομηνία: 16 / 9 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η Ακαδημία Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η Ακαδημία Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:126558/15-6-17 έχοντας υπ όψιν: Η Ακαδημία Αθηνών 1. Το άρθρο 6 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 τ.α /2-5-01)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου/Σ.Ιωακειμίδου Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Τηλ.: 210 8647420, 210 8629944 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr URL: www.eoan.gr Αθήνα, 11/2/2016 Αρ. Πρ.: 305 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ΙΙΕ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ΙΙΕ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Πληροφορίες: Ζ. Λεοντάρα Τηλ.: 210 7273619 Εmail: iie@eie.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1/12/2017 Α.Π. 4807 Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 05.02.2015 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 216 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Τηλ. Επικ.: 210-6412410 Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 27/07/2017 Α.Π. 4911

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 27/07/2017 Α.Π. 4911 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/07/2017 Α.Π. 4911 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (11) Αθήνα, 15/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: (11) Αθήνα, 15/06/2017 1 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(11) Αθήνα, 15/06/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/28368/2470/2376/1826 Ηµ/νία: 22/01/2018

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/28368/2470/2376/1826 Ηµ/νία: 22/01/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.01.22 14:06:30 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ2ΝΞ4653Π4-ΦΩ7 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 23-05-2017 Αριθ. Πρωτ. 3209/23-05-2017 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: 35 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Γραμματέων για τη γραμματειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 29/6/2018 Α.Π. 7133 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

«Φ Α Ρ Ι Σ» Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Υ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

«Φ Α Ρ Ι Σ» Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Υ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ «Φ Α Ρ Ι Σ» Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Υ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18/4/2019 Αριθ.Πρωτ : 1560 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα