(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Δ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ (Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Δ Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10 Σαχ. Κώδικας : Αθήνα Σηλέφωνο : Fax : (Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 1) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΣΜΗΜΑ Β 2) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νση : Φανδρή 1 & Θεσ/νικης Σαχ. Κώδικας : Μοσχάτο Σηλέφωνο : Fax : ΑΔΑ: Αριθ. ΥΕΚ: Β 4053 / Αθήνα, 2/9/2021 Α.1209 ΠΡΟ Ψς Πίνακας Διανομής Θέμα: «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α 90). ΑΠΟΥΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σο άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974, «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α 90), και ιδίως την παρ. 5 αυτού. 2. Σο άρθρο 7 του ν. 4224/2013 (Α 288 ). 3. Σον ν. 4174/2013 «Κώδικας Υορολογικής Διαδικασίας (Κ.Υ.Δ.)» (Α 170). 4. Σο π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Τ.» (Α 6). 1

2 5. Σον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει» (Α 143). 6. Σην υπό στοιχεία Δ6Α ΕΞ 2013/ (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Τπουργού Οικονομικών και του Τφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών» και την υπό στοιχεία Δ6Α ΕΞ 2013/ (Β' 2417) Απόφαση του Τπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/ Σην υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α ΕΞ 2020/ απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β 4738). 8. Σην υπ αρ. 1/ πράξη Τπουργικού υμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την υπ αρ. 39/3/ απόφαση του υμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ αρ ΕΞ2020/ απόφαση του Τπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27). 9. Σον ν.4727/2020 «Χηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α 184). 10. Σην υπό στοιχεία ΕΞ 2019 απόφαση του Τπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών υστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Τπουργείου Χηφιακής Διακυβέρνησης» (Β 3990). 11. Σην από 20/12/2016 υπογεγραμμένη υμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement S.L.A.) μεταξύ του Τπουργού Οικονομικών και των Γενικών Γραμματέων της Γ.Γ.Π.. και Δ.Τ. και της Γ.Γ.Δ.Ε. του Τπουργείου Οικονομικών, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει από τις 27/11/ Σην υπ αρ /5660/0016/ Απόφαση Τπουργού Οικονομικών (B 1416). 13. Σην υπ αρ. Α.1197/ απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων- Α 90)» (Β 1911). 14. Σην ανάγκη επέκτασης της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. διαδικασίες βεβαίωσης και μείωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Σρίτων, στη Υορολογική Διοίκηση μέσω διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας. 15. Σο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ. ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 2

3 Σην καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Σρίτων στη Υορολογική Διοίκηση, καθώς και ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Υύλλων Έκπτωσης (Α.Υ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, από Υορείς Δημόσιου Σομέα και Σρίτους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών υστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Γ.Γ.Π..Δ.Δ.) του Τπουργείου Χηφιακής Διακυβέρνησης με τη δημιουργία σχετικής διεπαφής. Άρθρο 1 Ορισμοί Α. Υορέας: ορίζεται κάθε Υορέας Δημόσιου Σομέα και οι υπηρεσίες αυτού ή Σρίτος, ο οποίος ως Βεβαιούσα εν ευρεία εννοία Αρχή (εφεξής Βεβαιούσα Αρχή) λαμβάνει πιστοποίηση μέσω διασφαλισμένων διαδικασιών ώστε να προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης καθώς και Α.Υ.ΕΚ. και εν συνεχεία ηλεκτρονικής αποστολής αυτών προς την Υορολογική Διοίκηση, μέσω των υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας. Β. Είδος Υόρου: ορίζεται το είδος του εσόδου, που κατά περίπτωση βεβαιώνεται, από τον πιστοποιημένο Υορέα, το οποίο αποτυπώνεται συστημικά με σχετική κωδικοποίηση, η οποία αποδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.). Για τη δημιουργία και την κωδικοποίηση του είδους φόρου απαιτείται να συμπεριληφθεί στο αίτημα πιστοποίησης της Βεβαιούσας Αρχής του Υορέα ο χρόνος παραγραφής του εσόδου καθώς και το ποσοστό τυχόν συνεισπραττομένων που πρέπει να συνυπολογίζονται κατά την είσπραξη του εσόδου, όπως ενδεικτικά τέλη χαρτοσήμου. Γ. Αριθμός Λογαριασμού Εσόδου: ορίζεται ο αριθμός λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε), ο οποίος χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του τίτλου βεβαίωσης εσόδων ή μείωσης εσόδων και δύναται να αφορά σε έσοδα προϋπολογισμού και έσοδα εκτός προϋπολογισμού. Όσον αφορά στα έσοδα προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε ισχύουσα Οικονομική και Διοικητική Σαξινόμηση Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ειδικά για τα έσοδα εκτός προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η κωδικοποίηση, η οποία αποδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τους σκοπούς είσπραξης εσόδων υπέρ Σρίτων μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης της είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων στις Δ.Ο.Τ., κατ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Δ. Σύπος Πηγής: ορίζεται ο κωδικός συνοδευόμενος από τη λεκτική περιγραφή του που προσδιορίζει την πηγή προέλευσης του εσόδου που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι «Υορείς μέσω Διαδικτύου», ο οποίος αποδίδεται από τις Τπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Ε. Πηγή: ορίζεται ο μοναδικός κωδικός με την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή του που προσδιορίζει τον Υορέα/Βεβαιούσα Αρχή. Αποδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να χρησιμοποιείται για την, από τον Υορέα/Βεβαιούσα Αρχή, βεβαίωση ή μείωση της βεβαίωσης. 3

4 Σ. Διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας: ορίζεται κάθε Υορέας Δημόσιου Σομέα ή Σρίτος, ο οποίος λαμβάνει πιστοποίηση μέσω διασφαλισμένων διαδικασιών και διαθέτει πληροφοριακό σύστημα προς χρήση από άλλους Υορείς Δημόσιου Σομέα ή Σρίτους και αναλαμβάνει την συλλογή των ηλεκτρονικών εγγραφών που δημιουργούνται από τις Βεβαιούσες Αρχές των Υορέων ή και των υπηρεσιών αυτών, όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται, προκειμένου να καταστεί εφικτή από τις Βεβαιούσες Αρχές, αφενός η ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Σρίτων, στη Υορολογική Διοίκηση, αφετέρου η ηλεκτρονική έκδοση Ατομικών Υύλλων Έκπτωσης (Α.Υ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση φυλάσσονται με ευθύνη των κατά τόπους φορέων/χρηστών του πληροφοριακού συστήματος. Οι ως άνω προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποστολή των εγγραφών αυτών προς την Υορολογική Διοίκηση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ.. Άρθρο 2 Τποχρεώσεις «Υορέα» 1. Ο Υορέας υποβάλει έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα πιστοποίησης στην αρμόδια Τπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για τη διάθεση της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας, ώστε να προβαίνει κατά περίπτωση στη σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή νόμιμου τίτλου βεβαίωσης εσόδων ή/και Ατομικού Υύλλου Έκπτωσης (Α.Υ.ΕΚ.) για τη μείωση της βεβαίωσης (ολική ή μερική), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. 2. Σο αίτημα πιστοποίησης περιέχει τα στοιχεία, όπως αναγράφονται στο «Τπόδειγμα» που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σα έγγραφα αιτήματα των ενδιαφερομένων φορέων πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την αρμόδια Τπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.. 3. Κατά την υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης ο Υορέας γνωστοποιεί, πέραν των άλλων προβλεπόμενων στα άρθρα 2, 4 και 7, τα είδη φόρων καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς λογαριασμούς εσόδων (Α.Λ.Ε.) που προτίθεται να χρησιμοποιεί κατά τη βεβαίωση ή/και μείωση (ολική ή μερική) εσόδων. την περίπτωση βεβαίωσης εσόδων εκτός προϋπολογισμού, ο φορέας μνημονεύει τη σχετική υπουργική απόφαση βάσει της οποίας ανατέθηκε η είσπραξη των εσόδων υπέρ τρίτων στις Δ.Ο.Τ. κατ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. 4. την περίπτωση προσθήκης ή μεταβολής των καθορισθέντων εσόδων που προτίθεται ο Υορέας να βεβαιώνει, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια Τπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και την κατ αντιστοιχία επικαιροποίηση των ειδών φόρου και των αριθμών λογαριασμών εσόδων (Α.Λ.Ε.) που προτίθεται να χρησιμοποιεί. Η γνωστοποίηση στην περίπτωση αυτή καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που 4

5 περιέχονται στο αίτημα, πραγματοποιείται με την εκ νέου υποβολή του συνημμένου υποδείγματος. 5. Για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο πιστοποιημένος Υορέας δύναται να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό ενδιάμεσου φορέα - κόμβου, με την προϋπόθεση δέσμευσης του κόμβου ότι δεν θα έχει οποιουδήποτε είδους πρόσβαση στις διακινούμενες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφορίες και δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε διαχείριση και χρήση τέτοιων πληροφοριών. 6. Προϋπόθεση για την έγκριση της πιστοποίησης είναι η πλήρης συμμόρφωση των Υορέων με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, με τις διαδικασίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. (υπό στοιχεία ΕΞ 2019/ απόφαση Τπουργού Επικρατείας - Β' 3990) και η δέσμευση του Υορέα για την τήρηση της Πολιτική Ορθής Φρήσης των Διαδικτυακών Τπηρεσιών, όπως ορίζεται από την ΓΓΠΔΔ, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η ασφαλής επικοινωνία. 7. Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης του αιτήματος πιστοποίησης, ο Υορέας λαμβάνει από την αρμόδια Τπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. τον μοναδικό κωδικό «Πηγής» ο οποίος εφεξής καταχωρίζεται στον τίτλο βεβαίωσης ή στο Ατομικό Υύλλο Έκπτωσης (Α.Υ.ΕΚ.) σε περίπτωση μερικής ή ολικής μείωσης της βεβαίωσης. 8. Περαιτέρω, υποχρεούται να αναπτύξει λογισμικό σύμφωνα με τον Κοινό Οδηγό Τλοποίησης Διαδικτυακών Τπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστότοπο της ΓΓΠΔΔ. 9. Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικασίας βεβαίωσης εσόδων καθώς και της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης του Α.Υ.ΕΚ. σε περίπτωση μερικής ή ολικής μείωσης της βεβαίωσης, οι χρήστες, «Διαχειριστές Διαδικτυακών Τπηρεσιών» εξουσιοδοτούνται από το Υορέα και ορίζονται ως υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αιτημάτων διαδικτυακών υπηρεσιών για τις προαναφερόμενες διαδικασίες. 10. Ο Υορέας ταυτοποιεί τον τελικό χρήστη και μεριμνά για την καταγραφή των κινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και την ιχνηλασιμότητα των χρηστών. Επιπλέον, διατηρεί την πληροφορία των χρηστών (του συντάξαντος υπαλλήλου του τίτλου βεβαίωσης ή του Α.Υ.ΕΚ., του Προϊστάμενου του Σμήματος και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης) που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική δημιουργία του τίτλου βεβαίωσης ή στην έκδοση του Α.Υ.ΕΚ. για την περίπτωση ολικής ή μερικής μείωσης ήδη βεβαιωθέντων εσόδων. 11. Ο πιστοποιημένος Υορέας υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής των αιτήσεων χρήσης της υπηρεσίας. το αρχείο θα καταγράφονται κατ ελάχιστον ο χρήστης της υπηρεσίας, ο μοναδικός αύξων αριθμός αίτησης στο μηχανογραφικό σύστημα του χρήστη της υπηρεσίας, η ημερομηνία και ώρα της αίτησης, ο μοναδικός κωδικός (ή ισοδύναμη πληροφορία) του αιτούντος υπαλλήλου του χρήστη της υπηρεσίας, η αιτία της αίτησης και ο Αριθμός Υορολογικού Μητρώου (Α.Υ.Μ.) που αναγράφεται στην αίτηση και στον οποίο αφορά 5

6 ο τίτλος της βεβαίωσης. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου καταγραφής. Αντίστοιχο αρχείο καταγραφής τηρείται στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. 12. Οι πιστοποιημένοι Υορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της υπηρεσίας και πρόκληση υπερφόρτωσης στα συστήματα της ΑΑΔΕ ή/και της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. 13. ε περίπτωση ένδειξης ή διαπίστωσης περιστατικού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό που αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, οι πιστοποιημένοι Υορείς υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Αυτοτελές Σμήμα Ασφάλειας (Α.Σ.Α.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και το Αυτοτελές Σμήμα Ασφάλειας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. με τις πληροφορίες του περιστατικού. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. 14. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν και την τήρηση των όρων με τους οποίους αυτές παρέχονται και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτών, από λάθη ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία αυτών, από τυχόν διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους. 15. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της πληροφορίας που μεταδίδεται από τον Υορέα στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ., υφίσταται δυνατότητα έκδοσης Χηφιακού Πιστοποιητικού για τον Υορέα, το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται ώστε να υπογράφεται ψηφιακά η κάθε κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (Χηφιακή Τπογραφή Μηνύματος). Άρθρο 3 Ηλεκτρονική διασύνδεση και επικοινωνία του διαμετακομιστικού κόμβου ` 1. Ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποβάλει αίτημα πιστοποίησης, στην αρμόδια Τπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για τη διάθεση της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας, ώστε να προβαίνει στην ηλεκτρονική αποστολή μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. του Τπουργείου Χηφιακής Διακυβέρνησης, των κατά περίπτωση συνταχθέντων νόμιμων τίτλων βεβαίωσης εσόδων ή Α.Υ.ΕΚ. βεβαιωθέντων εσόδων των ενταγμένων, στον κόμβο αυτόν, φορέων. Όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στοιχεία, για τη βεβαίωση εσόδων, όπως αυτά καθορίζονται από το ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α 90) ή /και των Α.Υ.ΕΚ. για τη μείωση της βεβαίωσης (ολική ή μερική), φυλάσσονται με ευθύνη των φορέων που χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα του διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας. Κατόπιν αιτήματος τα εν λόγω στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα στις υπηρεσίες της Υορολογικής Διοίκησης. 6

7 2. Κατά την υποβολή του αιτήματος πιστοποίησης ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας γνωστοποιεί τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 4 και 7, απαραίτητα στοιχεία για την ηλεκτρονική διαδικασία βεβαίωσης εσόδων, καθώς και για την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης του Α.Υ.ΕΚ.. Πέραν αυτών, γνωστοποιεί τα στοιχεία των υπηρεσιών των φορέων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία. 3. ε περίπτωση προσθήκης νέων φορέων που προτίθενται να ενταχθούν στο διαμετακομιστικό κόμβο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών πραγματοποιείται με την εκ νέου υποβολή του έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος πιστοποίησης το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στο «Τπόδειγμα» που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 4. Η μεταβολή των στοιχείων των φορέων που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία, καθώς και η επικαιροποίησή τους, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φορέα. 5. Μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης του αιτήματος πιστοποίησης, ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας λαμβάνει από την αρμόδια Τπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. τον μοναδικό κωδικό «Πηγής» των εντεταγμένων σε αυτόν φορέων τον οποίο γνωστοποιεί σε αυτούς προκειμένου εφεξής να καταχωρίζεται στον τίτλο βεβαίωσης ή στο Ατομικό Υύλλο Έκπτωσης (Α.Υ.ΕΚ.) σε περίπτωση μερικής ή ολικής μείωσης της βεβαίωσης. 6. Περαιτέρω, ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούται να αναπτύξει λογισμικό σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Φρήσης Διαδικτυακών Τπηρεσιών, όπως ορίζεται από την Γ.Γ.Π..Δ.Δ.. 7. Ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας συλλέγει, καταγράφει, διατηρεί την πληροφορία των κινήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, από τους ενταγμένους σε αυτόν φορείς, την ιχνηλασιμότητα των χρηστών τους και ταυτοποιεί τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, διατηρεί την πληροφορία των χρηστών (του συντάξαντος υπαλλήλου, του τίτλου βεβαίωσης ή του Α.Υ.ΕΚ., του Προϊστάμενου του Σμήματος και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης) ανά ενταγμένο φορέα που συμμετέχει στην εν λόγω ηλεκτρονική διαδικασία βεβαίωσης ή στην έκδοση Α.Υ.ΕΚ. 8. Ο πιστοποιημένος διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής των αιτήσεων χρήσης της υπηρεσίας. το αρχείο θα καταγράφονται ανά φορέα, κατ ελάχιστον, ο χρήστης της υπηρεσίας, ο μοναδικός αύξων αριθμός αίτησης στο μηχανογραφικό σύστημα του χρήστη της υπηρεσίας, η ημερομηνία και ώρα της αίτησης, ο μοναδικός κωδικός (ή ισοδύναμη πληροφορία) του αιτούντος υπαλλήλου του χρήστη της υπηρεσίας, η αιτία της αίτησης και ο Α.Υ.Μ. που αναγράφεται στην αίτηση και στον οποίο αφορά ο τίτλος της βεβαίωσης καθώς και η Δ.Ο.Τ. που υπάγεται ο Α.Υ.Μ. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση των στοιχείων του αρχείου καταγραφής. Αντίστοιχο αρχείο καταγραφής τηρείται στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. 7

8 9. Επιπρόσθετα ο διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας οφείλει να διατηρεί αρχείο της ιστορικότητας της πληροφορίας ενδεχομένων καταργήσεων, συγχωνεύσεων, διασπάσεων, μετονομασιών καθώς και διαδόχων των Υορέων/Τπηρεσιών που εντάσσονται σε αυτόν. Αντίστοιχο αρχείο τηρείται και στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ.. Σο εν λόγω αρχείο είναι προσβάσιμο στις Τπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 10. Ο πιστοποιημένος διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούνται να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μην γίνεται κατάχρηση της υπηρεσίας και πρόκληση υπερφόρτωσης στα συστήματα της ΑΑΔΕ ή/και της Γ.Γ.Π..Δ.Δ ε περίπτωση ένδειξης ή διαπίστωσης περιστατικού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/μηχανισμό που αξιοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία, ο πιστοποιημένος διαμετακομιστικός κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και τη Γ.Γ.Π..Δ.Δ. με τις πληροφορίες του περιστατικού. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. 12. Οι αρμόδιες Τπηρεσίες της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν και την τήρηση των όρων με τους οποίους αυτές παρέχονται και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους. 13. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της πληροφορίας που ανταλλάσσεται μεταξύ του διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π..Δ.Δ. υφίσταται δυνατότητα, τόσο για τον διαμετακομιστικό κόμβο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας όσο και για τον Υορέα που έχει ενταχθεί σε αυτόν, έκδοσης Χηφιακού Πιστοποιητικού, το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται ώστε να υπογράφεται ψηφιακά η κάθε κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (Χηφιακή Τπογραφή Μηνύματος). Άρθρο 4 Διαδικασία Βεβαίωσης 1. Ο Υορέας δημιουργεί ηλεκτρονικά τον τίτλο βεβαίωσης και αποστέλλει αυτόν συνοδευόμενο με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία που συναποτελούν τον νόμιμο τίτλο είσπραξης, όπως αυτά καθορίζονται από το ν.δ. 356/1974 «περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α 90) και σύμφωνα και με τα άρθρα 51 και 52 του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Τπηρεσιών (Δ.Ο.Τ.) και καθήκοντα 8

9 υπαλλήλων αυτών», όπως, διάταξη νόμου, καταλογιστική απόφαση, αποφάσεις ή πράξεις αρμόδιας Αρχής, ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν την οφειλή. 2. Ο τίτλος βεβαίωσης περιέχει υποχρεωτικά τον τύπο πηγής της βεβαίωσης, ήτοι εν προκειμένω «Υορείς μέσω Διαδικτύου», την πηγή βεβαίωσης και την αντίστοιχη κωδικοποίησή της, τον Α.Υ.Μ. με την κατ αντιστοιχία αποτύπωση των στοιχείων του υπόχρεου εάν πρόκειται για Υυσικό Πρόσωπο ή την Επωνυμία της εταιρείας εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, την αρμόδια Δ.Ο.Τ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου Υυσικού ή Νομικού Προσώπου, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδικές διατάξεις, το είδος φόρου, το οφειλόμενο ποσό σε σύνολο και με ανάλυση ανά αριθμό λογαριασμού εσόδου προϋπολογισμού ή εσόδου εκτός προϋπολογισμού, το σχήμα των δόσεων στο οποίο εμπεριέχονται ως στοιχεία, ο αριθμός αυτών, η περιοδικότητα καταβολής, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής αυτών καθώς και η υπαγωγή του σχήματος των δόσεων στον κανόνα καταβολής της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα ή ενδεχόμενης τακτής ημερομηνίας εάν υφίσταται. Εφ όσον στο σχήμα των δόσεων παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, αυτό ορίζεται κατά περίπτωση σε ποσοστό επί του βεβαιωθέντος ποσού ή ποσό και καταχωρείται απαραίτητα η ημερομηνία λήξης ισχύος της έκπτωσης. Ο αριθμός του τίτλου βεβαίωσης (χρηματικού καταλόγου) αποδίδεται κεντρικά με ενιαία αρίθμηση ανά Υορέα και Πηγή τη χρονική στιγμή της δημιουργίας του. 3. Επίσης σε περίπτωση ύπαρξης συνυπόχρεων καταβολής της οφειλής του βεβαιωθέντος ποσού, τα στοιχεία αυτών, ήτοι Α.Υ.Μ. Υυσικού ή Νομικού Προσώπου, κατηγορία και είδος σχέσης με τον υπόχρεο καθώς και ποσοστό ή ποσό συνυποχρέωσης, καταχωρούνται απαραίτητα στα ειδικά για τον σκοπό αυτό πεδία του ηλεκτρονικού χρηματικού καταλόγου. 4. Επιπρόσθετα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά από τον Υορέα ο αριθμός απόφασης ή πράξης και το έτος, καθώς και το κατ αντιστοιχία λεκτικό της αρμόδιας Αρχής έκδοσης των εν λόγω αποφάσεων ή πράξεων. Σα ανωτέρω αποτελούν στοιχεία που συγκροτούν τον νόμιμο τίτλο είσπραξης. 5. Ο τίτλος βεβαίωσης, δημιουργείται ηλεκτρονικά από τον Υορέα, αποτελείται από γραμμές χρηματικού καταλόγου, οι οποίες καταχωρούνται σε ημερήσια βάση και λαμβάνει Αριθμό Σριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Σ.Β.) από κεντρική σειρά αρίθμησης ανά Δ.Ο.Τ. Με την απόδοση του Α.Σ.Β. δημιουργείται ηλεκτρονικά η Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης. 6. Η Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης περιλαμβάνει τον τύπο πηγής της βεβαίωσης (ήτοι, Υορείς μέσω διαδικτύου), την αρμόδια Δ.Ο.Τ. βεβαίωσης του εσόδου, την πηγή βεβαίωσης του εσόδου, το είδος του φόρου, τον συνολικό αριθμό των γραμμών των οφειλετών που περιλαμβάνονται στον τίτλο είσπραξης, τα συνολικά ποσά βεβαίωσης κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου προϋπολογισμού ή εσόδου εκτός προϋπολογισμού καθώς και το γενικό σύνολο αυτών (άρθρο 55 του π.δ. 16/1989). Σα στοιχεία αυτής, καταχωρούνται κεντρικά στα τηρούμενα ανά Δ.Ο.Τ. βιβλία εισπρακτέων εσόδων, της Υορολογικής Διοίκησης. 9

10 Άρθρο 5 Ενημέρωση του Υορέα 1. Ο Υορέας ενημερώνεται για το συνολικό ποσό βεβαίωσης εσόδου όπως και για τον Α.Σ.Β. αφού υποβάλλει αίτημα από το πληροφοριακό του σύστημα και παραλαμβάνει ηλεκτρονικό αντίτυπο της Σριπλότυπης Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης ανά Δ.Ο.Τ. 2. ε περίπτωση ενταγμένων φορέων σε διαμετακομιστικό κόμβο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, η ενημέρωση του φορέα για το συνολικό ποσό βεβαίωσης όπως και για Α.Σ.Β. πραγματοποιείται μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου, ο οποίος αφού υποβάλλει από το πληροφοριακό του σύστημα αίτημα για λογαριασμό του φορέα, παραλαμβάνει ηλεκτρονικό αντίτυπο της Σριπλότυπης Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης ανά Δ.Ο.Τ. και το αποστέλλει σε αυτόν. 3. Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τη Δ.Ο.Τ. από την υποχρέωση της αποστολής αντιγράφου της Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης, με τα απαραίτητα στοιχεία (άρθρο 55 του π.δ. 16/1989) προς τη Βεβαιούσα Αρχή. 4. ε κάθε περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ανά Δ.Ο.Τ. της Σριπλότυπης Περιληπτικής Κατάστασης Βεβαίωσης, η οποία αποτελεί στοιχείο της βεβαίωσης εσόδων που υποβάλλεται στο Ελεγκτικό υνέδριο. 5. Επίσης, ο Υορέας δύναται να ενημερώνεται και για την είσπραξη των ήδη βεβαιωθέντων ποσών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, με την υποβολή σχετικού αιτήματος. Άρθρο 6 Τποχρεώσεις των Δ.Ο.Τ. ως προς τη βεβαίωση εσόδων 1. Οι Δ.Ο.Τ. ενημερώνονται με μήνυμα στο πληροφοριακό τους σύστημα για την παραλαβή των χρηματικών καταλόγων βεβαίωσης εσόδων από Υορείς μέσω Διαδικτύου με τους αντίστοιχους Α.Σ.Β. αυτών και υποχρεούνται να προβαίνουν στην έκδοση ατομικών ειδοποιήσεων χρεών προς τους φορολογούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 «Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α 90), όπως ισχύουν κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 2. Η ηλεκτρονική βεβαίωση από τους Υορείς μέσω Διαδικτύου εμφανίζεται στο Βιβλίο Παραλαβής και Βεβαίωσης Φρεών, με διακριτή αποτύπωση ώστε να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες βεβαιώσεις με διαφορετικούς τύπους Πηγής Εσόδων. 10

11 3. Οι Δ.Ο.Τ. εκτυπώνουν τις Περιληπτικές Καταστάσεις Βεβαίωσης για τις βεβαιώσεις από Υορείς μέσω διαδικτύου, οι οποίες φέρουν στην θέση υπογραφών της σύνταξης της βεβαίωσης ως προς τον Υορέα, τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της εκάστοτε αρμόδιας Τπηρεσίας του Υορέα και στη θέση υπογραφών της απόδοσης του Α.Σ.Β., ως προς τη Υορολογική Διοίκηση, την υπογραφή του Διοικητή της ΑΑΔΕ με μηχανογραφική σήμανση και την επίσημη σφραγίδα της ΑΑΔΕ. 4. Οι Περιληπτικές Καταστάσεις Βεβαίωσης συνυποβάλλονται με το Βιβλίο Παραλαβής και Βεβαίωσης Φρεών στο Ελεγκτικό υνέδριο. Άρθρο 7 Διαδικασία Μείωσης της Βεβαίωσης 1. Ο Υορέας δύναται να δημιουργεί ηλεκτρονικά Α.Υ.ΕΚ. για την ολική ή μερική μείωση, ήδη βεβαιωθέντων εσόδων. Κάθε Α.Υ.ΕΚ. αφορά σε μία και μόνο γραμμή Φρηματικού Καταλόγου (Φ.Κ.). 2. ημειώνεται ότι ο Υορέας- Πηγή δύναται να προβαίνει στην ηλεκτρονική δημιουργία Α.Υ.ΕΚ. εφόσον το Α.Υ.ΕΚ. αφορά στη μείωση βεβαίωσης (ολικής ή μερικής) νόμιμου τίτλου είσπραξης που έχει εκδοθεί από τον ίδιο Υορέα (αρ. 99 π.δ. 16/89). 3. Σο Α.Υ.ΕΚ. περιέχει τον τύπο πηγής «Υορείς μέσω Διαδικτύου», την Πηγή προέλευσης του τίτλου έκπτωσης, τη Δ.Ο.Τ βεβαίωσης του εσόδου που εκπίπτεται, τον Α.Υ.Μ. Υυσικού ή Νομικού Προσώπου που αφορά η έκπτωση, το είδος φόρου και το οικονομικό έτος βεβαίωσης του εσόδου που εκπίπτεται, τον αριθμό τριπλοτύπου βεβαίωσης και την ημερομηνία της βεβαίωσης του εσόδου, τον αριθμό της γραμμής χρηματικού καταλόγου, το ποσό της βεβαίωσης που αναλογεί, το ποσό της βεβαίωσης που εκπίπτεται, την ανάλυση του ποσού της μείωσης σε αριθμούς λογαριασμών εσόδων προϋπολογισμού και εσόδων εκτός προϋπολογισμού καθώς και την αιτία της έκπτωσης (αρ. 99 π.δ. 16/89). Ο αριθμός του Α.Υ.ΕΚ. αποδίδεται κεντρικά με ενιαία αρίθμηση ανά Υορέα και Πηγή τη χρονική στιγμή της δημιουργίας του. 4. Σα Α.Υ.ΕΚ. συνδέονται συστημικά με συγκεκριμένα χρέη, για τα οποία μειώνεται η εν λόγω βεβαίωση. 5. Μετά την επιτυχημένη καταχώριση του αιτήματος μείωσης της βεβαίωσης ηλεκτρονικά, το Α.Υ.ΕΚ. εκκαθαρίζεται κεντρικά λαμβάνοντας τον Αριθμό Βιβλίου Καταχώρησης Σαμείου (Α.Β.Κ.Σ.) και την ημερομηνία απόδοσης αυτού, ο οποίος αποτελεί τον αριθμό καταχώρησης στα τηρούμενα ανά Δ.Ο.Τ. Βιβλία Επιστροφών και Διαγραφών της Υορολογικής Διοίκησης. 11

12 6. ε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η κεντρική εκκαθάριση του Α.Υ.ΕΚ. με την περιγραφόμενη διαδικασία, αυτό αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς εκκαθάριση στη Δ.Ο.Τ. βεβαίωσης του εσόδου που αφορά η έκπτωση. 7. ε περίπτωση που με ειδικές διατάξεις ορίζεται ρητά ότι τυχόν καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται, τότε ο Υορέας υποχρεούται να επιλέγει «τύπο εκκαθάρισης» ως προς τη «διαγραφή υπολοίπου» της οφειλής. 8. Ο ανωτέρω «τύπος εκκαθάρισης» ως προς την «διαγραφή υπολοίπου» προς είσπραξη ποσού χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μερικής καταβολής ποσού έναντι βεβαιωμένης οφειλής με Α.Λ.Ε. εκτός προϋπολογισμού, καθώς η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων διενεργείται από το Νομικό Πρόσωπο ή Σρίτο που αφορά η βεβαίωση. 9. Ο Υορέας μετά την εκκαθάριση δύναται να λαμβάνει ηλεκτρονικά το Α.Υ.ΕΚ. συμπληρωμένο με τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία του Α.Β.Κ.Σ Η δυνατότητα λήψης από πλευράς του Υορέα, αντιγράφου του εκκαθαρισμένου Α.Υ.ΕΚ απαλλάσσει τη Δ.Ο.Τ. από την υποχρέωση αποστολής του. Άρθρο 8 Τποχρεώσεις των Δ.Ο.Τ. ως προς τη μείωση της βεβαίωσης εσόδου 1. Οι Δ.Ο.Τ. ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα στο πληροφοριακό τους σύστημα για την παραλαβή εκκαθαρισμένων Α.Υ.ΕΚ. από Υορείς μέσω Διαδικτύου, καθώς και για τους Α.Β.Κ.Σ. αυτών και προβαίνουν, εφόσον από την εκκαθάριση έχει προκύψει ποσό προς επιστροφή, στον κατά περίπτωση αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με χρέη του δικαιούχου της επιστροφής, εφόσον συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. Α 90), όπως ισχύει, ή στην αποστολή ειδοποίησης προς ενημέρωση του δικαιούχου για το ποσό της επιστροφής. (αρθρ. 102 π.δ.16/89). 2. Η εκτύπωση των Α.Υ.ΕΚ. σε προτυπωμένο έντυπο φέρει στη θέση υπογραφών της σύνταξης αυτού, ως προς τον Υορέα, τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της εκάστοτε αρμόδιας Τπηρεσίας του Υορέα και στη θέση υπογραφών της εκκαθάρισής του, ως προς τη Υορολογική Διοίκηση, την υπογραφή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με μηχανογραφική σήμανση και την επίσημη σφραγίδα της ΑΑΔΕ. 3. Η εκτύπωση των Α.Υ.ΕΚ. σε προτυπωμένο έντυπο αποτελεί κατά περίπτωση παραστατικό στοιχείο διαγραφής ή επιστροφής εσόδων και υποβάλλεται στο Ελεγκτικό συνέδριο συνοδευόμενο με τα κατ αντιστοιχία στοιχεία διαγραφών και επιστροφών του μήνα, όπως απαιτείται. 12

13 Άρθρο 9 Ειδικές/ Μεταβατικές διατάξεις 1. Για τις περιπτώσεις που τα συνοδευτικά, του τίτλου είσπραξης ή του Α.Υ.ΕΚ., έγγραφα είναι πολύ μεγάλου όγκου, ή στις περιπτώσεις που η βεβαίωση και η μείωση της βεβαίωσης διενεργείται μέσω του διαμετακομιστικού κόμβου, ο Υορέας δύναται να προβαίνει είτε στην φύλαξη αυτών σε καθορισμένο χώρο είτε στην ταχυδρομική αποστολή αυτών για μεταβατικό διάστημα, που θα ορισθεί από τον ίδιο και μέχρι τη δημιουργία από αυτόν ηλεκτρονικής εφαρμογής τήρησης και αποθήκευσης αυτών, στην οποία θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις αρμόδιες Τπηρεσίες της Υορολογικής Διοίκησης. Σα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα φυλάσσονται στο χώρο του Υορέα είναι και αυτά άμεσα διαθέσιμα στη Υορολογική Διοίκηση κατόπιν αιτήματος αυτής. ε εξαιρετικές περιπτώσεις που από πλευράς του Υορέα ο τρόπος βεβαίωσης ή/και μείωσης εσόδων διαφοροποιείται από την προαναφερθείσα διαδικασία και δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, οι κατά περίπτωση χρηματικοί κατάλογοι και τα Α.Υ.ΕΚ. αποστέλλονται χειρόγραφα στις Δ.Ο.Τ. προς διεκπεραίωση. 2. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων ή μείωσης βεβαιωθέντων εσόδων, ανεξαρτήτως εάν αυτή διενεργείται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, ο Υορέας που έχει λάβει κωδικό «Πηγής» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 2α της παρούσας απόφασης, υποχρεούται να καταχωρίζει τον κωδικό αυτό στους τίτλους βεβαίωσης ή μείωσης βεβαίωσης αντίστοιχα. Άρθρο 10 Αναστολή πιστοποίησης Η ΑΑΔΕ δύναται να αναστέλλει την πιστοποίηση του Υορέα ή του Διαμετακομιστικού κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν διατάξεις περί του φορολογικού απορρήτου ή περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή έπαυσαν να ισχύουν οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος 1. Η έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται από τη δημοσίευσή της. 13

14 2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία Α.1197/ (Β 1911) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 14

15 15

16 16

17 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Εθνικό Συπογραφείο για Δημοσίευση στο τεύχος Β' 2. Αποδέκτες πίνακα Γ 3. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.) 4. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΑΔΕ Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γραφείο Τπουργού 2. Γραφείο Τφυπουργού 3. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών υστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π..Δ.Δ.) 4. Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Ζ, Ι Γ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Υορολογικής Διοίκησης 3. Διεύθυνση Εισπράξεων- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 17

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21953 28 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1197 Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας...

ΠΟΛ /05/ Αποδεικτικό ενημερότητας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Άρθρο 1: Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών ή Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει

ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 ΠΟΛ.1202/8.9.2014 Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: ,

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑTA: Α Δ EΞ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

ΑΔΑ: 4ΙΙΡΚ-Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΕΚ: Τ.Ο.Δ.Δ.451/25-08-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 15 Ιουλίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1108253 ΕΞ2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Αθήνα, 19/08/ 2015 Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Α.Π. 85948/ΔΟΔ 4011 ΣΜΗΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Π.Δ.Ε. Σαχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Σ.Κ.: 10180 Πληροφορίες:. Δημάκης Σηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1020822 /388 /Α0012 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1034 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3, , 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3, , 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Ε Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου Ταχ. : 106 72 Αθήνα Κώδικας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312

Διαβάστε περισσότερα

Β/7/35889/2582/

Β/7/35889/2582/ Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρ. Φύλλου 2795 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΟΥΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 31-08-2011 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΥΚ 5036604 ΕΞ2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ A. ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔ. ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝ/Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΚΛΗ46ΜΠ3Ζ-ΝΘ2 ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3579/22-8-18 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ- ΤΜΗΜΑΤΑ Β,Δ, Ε, ΣΤ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ Α 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ.1162/03.08.2018 ΠΟΛ.1162/03.08.2018 (ΦΕΚ Β' 3579/22-08-2018) Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. ΑΑΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. A.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα Τηλέφωνο 2132113108 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1079229/559/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.: 1114 Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Δ6) ΣΜΗΜΑ Β Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ΠΟΛ 1162/2018 (ΦΕΚ Β' 3579/22-08-2018)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Υ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Αθήνα, 13.5.2015 ΠΟΛ : 1104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , 1, 3, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1079229/559/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.: 1114 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014)

ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΠΟΛ.1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 Αθήνα, 19/9/2014 (ΦΕΚ Β' 2505/22.9.2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ Τηλέφωνο : 210 3375204 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ Τηλέφωνο : 2103375-456, -149

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.» Εξαιρετικά επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ.: 2/95592/0026 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την. φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων

ΠΟΛ.1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την. φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1158/2018 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων ΠΟΛ 1158/2018 (ΦΕΚ Β' 3541/21-08-2018) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2014 Κ.Α.: 280.3, 201.4 ΥΕΚ: 3120/Β/20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΕΚ :B 1055 ΑΔΑ :656ΠΗ - ΙΝΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ:1112 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΔΑ: ΩΩΝΘ46ΜΠ3Ζ-Α7Χ Αριθ. ΦΕΚ: 3007 Β /23.7.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ A II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΙ2ΜΗ-ΟΕΔ ΦΕΚ 43Β /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΙ2ΜΗ-ΟΕΔ ΦΕΚ 43Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Τηλέφωνο : 210 3375204 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ Δ Τηλέφωνο : 2103375-456, -149

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5ΤΨ - ΦΕΚ 642/ Β Να σταλεί και με

ΠΟΛ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5ΤΨ - ΦΕΚ 642/ Β Να σταλεί και με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014)

ΑΔΑ: ΒΙ09Η-ΣΗΗ. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1036 Β / 2014) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΕΑΠ ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2922/Β/ )

Απόφαση ΕΑΠ ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2922/Β/ ) Απόφαση ΕΑΠ2002217ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2922/Β/31-12-2015) Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης των παρακρατηθέντων ποσών από κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων ή συνταξιούχων του Δημοσίου, στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΤΜΗΜΑ B 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΕΚ: Τ.Ο.Δ.Δ. 793/2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Δ6) ΣΜΗΜΑ Β Σαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: , syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: , syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: Γ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. ΔΟΔΑ 4009444 ΕΞ 2014/26.11.2014 Τροποποίηση της αρ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013/6-8-2013 Α.Υ.Ο. σχετικά με την ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ.1163/ 15.11.2016 ΠΟΛ.1163/ 15.11.2016 (ΦΕΚ Β' 3779/23.11.2016) Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1110/20.07.2017 ΠΟΛ 1110/20.07.2017 α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: /7452/1652/Δ0014 ΠΟΛ: 1127

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: /7452/1652/Δ0014 ΠΟΛ: 1127 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. Δ/ΝΣΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΕΧ54ΜΠ3Ζ-ΟΒΓ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β 3720/30.08.2018 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: 948 Β/20.03.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A, B II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1048 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( 30) 2. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ - /ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: ,

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: , EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΑΠΟΥΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Δ6) ΣΜΗΜΑ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μοσχάτο, 25/07/2014-11:11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1182 Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΛΦΗ - ΞΒΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137970 ΕΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1123/2018 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού

ΠΟΛ.1123/2018 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1123/2018 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ 2. ΑΑΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ 2. ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1158/2017 Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, τω

ΠΟΛ.1158/2017 Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, τω Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1158/2017 Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Δ6) ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου Πίνακας περιεχομένων 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-παραβόλου: ΠΛΗΡΩΜΗ e-παραβόλου: ΚΑΤΑΘΕΣΗ e-παραβόλου ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ e-παραβόλου ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-παράβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΦΕΚ: 1922/Β ΑΔΑ: Ω0Λ4Η-43Ν Αθήνα, 30/05/2017 Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1078 Α.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57783 26 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4798 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1187 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α, γ, δ και ε του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ :B 1055 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ:1112 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: 2444 B /

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: 2444 B / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: 2444 B /15-9-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: 951 Β/20.03.2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A, B II. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Γ99/108 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Γ99/108 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 24-8-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-5215284,287, 292,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Τηλέφωνο : 2103375878, 879, 880, 890 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Ε Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ: Β 2506/19-11-2015 ΑΔΑ: 70ΛΠΗ-ΜΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375878, 879, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375878, 879, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Σ.Α. Σαχ. Δ/νση: ταδίου 27 Σαχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα